Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od

2 1. Úvodní identifikační údaje Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 Adresa Littrowa 122, Horšovský Týn Zřizovatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Kód a název oboru vzdělání M/01 Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu Stupeň poskytovaného vzdělání PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obor Ekonomika a podnikání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia 4 roky, denní studium Jméno ředitele školy Ing. Václav Švarc Kontakty pro komunikaci se školou tel. č.: fax č.: školy: www stránky: Platnost školního vzdělávacího programu počínaje 1. ročníkem Tento školní vzdělávací program vznikl podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání Ekonomika a podnikání. 2

3 2. Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu Obor Ekonomika a podnikání Kód a název oboru vzdělání Délka a forma studia Stupeň poskytovaného vzdělání Datum platnosti programu M/01 Ekonomika a podnikání 4 roky, denní studium Střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje 1. ročníkem Adresa školy Telefon Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn 2.1 Uplatnění absolventa Absolvent se uplatní na trhu práce především jako ekonom, účetní, obchodní zástupce, asistent, sekretář, pracovník v oblasti marketingu, zásobování a logistiky, daňový poradce, bankovní a pojišťovací pracovník, finanční referent ve veřejné správě a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to ve výrobních a obchodních firmách, ve firmách služeb a veřejné správě. Absolvent je rovněž připraven zahájit a rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven zajistit běžný chod podnikatelského subjektu od zásobování (včetně výběru vhodného dodavatele), pořízení dlouhodobého majetku, zajištění financování provozu a rozvoje firmy, posouzení vhodnosti a výhodnosti jednotlivých investic až po jednání s odběrateli, uzavření kupní smlouvy a propagace výrobku či služby. Mezi základní dovednosti absolventa patří dále vedení účetnictví, zpracování daňového přiznání (k dani z příjmů, k DPH a k dani z nemovitostí), jednání s úřady, vedení personální a administrativní agendy, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, a aktivní používání dvou cizích jazyků při jednání s obchodními partnery. 2.2 Výčet kompetencí absolventa Obecné kompetence Obecně jsou ve výuce podporovány kompetence, které kladou důraz na to, aby žák: - ovládal různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky - uplatňoval různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), uměl efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; byl čtenářsky gramotný - s porozuměním poslouchal mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizoval si poznámky - využíval ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí - znal možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání - uplatňoval při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace, dokázal zdůvodnit své návrhy řešení - volil prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve - spolupracoval při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Odborné kompetence a) tržní ekonomika, světová ekonomika - charakterizuje základní principy fungování tržní ekonomiky - posoudí vliv ceny a dalších faktorů na nabídku a poptávku - vysvětlí a popíše základní makroekonomické ukazatele - vysvětlí možnosti ovlivnění ekonomiky země prostřednictví hospodářské politiky státu - na příkladech vysvětlí výhody mezinárodního obchodu (absolutní a komparativní výhody) - popíše strukturu Evropské unie, její instituce a principy fungování 3

4 b) formy podnikání - rozlišuje základní formy podnikání - na konkrétním příkladu popíše postup získání živnostenského oprávnění - na konkrétním příkladu popíše postup založení obchodní společnosti - charakterizuje povinnosti podnikatele vůči státu - zpracuje jednoduchý podnikatelský záměr c) účetnictví a daně - vede podvojné účetnictví (zaúčtuje všechny běžné účetní případy), sestaví účetní závěrku - vyhotovuje účetní doklady a provádí bezhotovostní platební styk - samostatně zajišťuje průběh inventarizace ve firmě po formální i věcné stránce - vede daňovou evidenci - rozumí základním daňovým pojmům a je schopen s nimi samostatně pracovat - vyčítá daň z příjmů fyzických a právnických osob - vypočítá DPH na vstupu, na výstupu a celkovou daňovou povinnost - posoudí úplnost náležitostí daňových dokladů - je schopen vyplnit nejběžnější daňová přiznání (daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí) - samostatně pracuje s ostatními daňovými zákony d) provoz podniku a finanční řízení - rozlišuje oběžný a dlouhodobý majetek a jejich základní druhy - zajišťuje zásobování a vybavení podniku dlouhodobým majetkem - provede jednoduchý výběr dodavatele, vyplní objednávku, uzavře kupní smlouvu - posuzuje a vybírá optimální varianty financování běžného provozu a rozvoje firmy - samostatně jedná s odběrateli, uzavírá kupní smlouvy - kalkuluje cenu, počítá celkové náklady, výnosy a hospodářský výsledek - je schopen posoudit finanční zdraví podniku, za pomoci ukazatelů finanční analýzy - posuzuje vhodnost a výhodnost jednotlivých investic e) finanční trhy, pojištění - rozlišuje jednotlivé druhy krátkodobých a dlouhodobých cenných papírů - vystaví vlastní a cizí směnku - rozlišuje jednotlivé druhy bankovních úvěrů, je připraven vypracovat splátkový kalendář - vybere nejvýhodnější pojistný produkt - vysvětlí výhody penzijního připojištění, životního pojištění a stavebního spoření f) marketing - orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách - vede obchodní jednání a zajišťuje podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje - chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti- - vysvětlí podstatu a význam marketingového přístupu firmy - provede jednoduchý marketingový průzkum na zadané téma - na příkladu ukáže stanovení ceny výrobku a vysvětlí různé strategie při stanovení ceny - vysvětlí životní cyklus výrobku na konkrétních příkladech - na konkrétních příkladech srovná jednotlivé distribuční cesty a vysvětlí jejich význam - vysvětlí výhody, nevýhody a vhodnost použití jednotlivých možností propagace výrobku - dovede hájit spotřebitelské zájmy, např. podáním reklamace g) personalistika, management, právo - spočítá hrubou a čistou mzdu, zdravotní a sociální pojištění - vypracuje pracovní smlouvu a smlouvy o dohodách konaných mimo pracovní poměr - vysvětlí možnosti ukončení pracovní smlouvy ze strany zaměstnance a zaměstnavatele - uvede základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele - vypracuje životopis a motivační dopis - charakterizuje základní manažerské funkce na konkrétních příkladech - samostatně pracuje se základními právními předpisy (Ústava, obchodní a občanský zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví, daňové zákony, apod.) - dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti na pracovišti h) využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a práce s informacemi - přesně a rychle ovládá klávesnici desetiprstovou metodou - vyřizuje obchodní písemnosti v normalizované úpravě včetně vyplňování formulářů - sestaví různé tabulky v textových a tabulkových procesorech - vede předepsanou dokumentaci v různých typech obchodních společností, úřadech i ve vlastní firmě, vše na základě znalostí příslušných norem 4

5 ch) 5 - pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, jako jsou operační systémy, kancelářské aplikace, grafické programy - je veden k flexibilitě - používá elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace; - dokáže získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet; - má předpoklady pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií. pochopení zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci - chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků a ostatních osob vyskytujících se na pracovišti - zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví a požární prevence - osvojí si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeje) - zná systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, umí uplatnit nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškození zdraví v souvislosti s prací) - zná zásady poskytování první pomoci a dokáže první pomoc poskytnout Kompetence získávané ve všeobecně vzdělávacích předmětech a) jazykové vyučování Žák je veden tak, aby - reagoval na běžné situace každodenního života, vhodně a adekvátně vstupoval do rozhovoru, vyjadřoval své názory, dokázal vypracovat životopis, žádost atd. - písemně zaznamenával informace z vyslechnutého nebo přečteného textu, včetně textů odborně zaměřených - využíval informace o německy a anglicky mluvících zemích, měl představu o jejich kultuře, tradicích - pracoval se zdroji k získávání informací, ať se jedná o slovník, gramatické tabulky, tak i multimediální pomůcky, internet a využíval je ve svém životě - měl přehled o české mluvnici, dokázal pravidla aplikovat v běžném životě - dokázal formulovat myšlenky v písemné i mluvené formě, rozvíjel si své komunikační dovednosti - je veden tak, aby plně využíval informační a komunikační technologie při profesní komunikaci. b) přírodovědné předměty Žák je připraven - uvést příklady kladných a záporných vlivů člověka na ŽP. Žák je veden tak, aby - cítil nutnost odpovědného a pozitivního vztahu k přírodě - jednal se zásadami obecné ochrany přírody - uvedl příklady znečišťování vody a vzduchu a navrhnout preventivní řešení - porovnal vlastnosti a použití významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudit jejich vliv na životní prostředí - měl představu o využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje; orientoval se v polymerním světě. c) matematické vyučování Žák je připraven - analyzovat reálné situace a řešit je po posouzení vhodnosti s využitím matematických poznatků - dokázat, odhadnout a zdůvodnit výsledky - analyzovat texty úloh a vystihnout v nich problém - používat jazyk matematiky a matematickou symboliku - řešit rovnice a nerovnice, sestrojit grafy funkcí a popsat jejich vlastnosti - převádět jednotky - určit míru geometrických útvarů (rovinných i prostorových). d) společenskovědní základ a estetická výchova Žák je veden tak, aby - získal základní přehled o uměleckých směrech a trendech, o dějinách literatury, jejích žárech - dokázal prakticky aplikovat teoretické poznatky při rozboru literárního textu, porozuměl všem textovým rovinám - měl základní přehled o dějinách svého národa a o jeho historickém postavení v Evropském kontextu

6 - znal nejdůležitější události světových dějin s důrazem na 19. a 20. století - dodržoval zákony, respektoval práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika) - jednal v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispíval k uplatňování hodnot demokracie - zajímal se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě - měl základní přehled z oblasti psychologie a dokázal poznatky prakticky aplikovat, zejména v obchodě a v běžném životě - získal základní znalosti z oblasti filosofie, estetiky a etiky - ovládal základní pravidla etikety a dokázal je aplikovat v rozličných situacích - rozeznal základní náboženství, dokázal vysvětlit jejich princip. 2.3 Způsob ukončení vzdělávání Žák dosáhne středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokladem o vzdělání je maturitní vysvědčení. 6

7 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školního vzdělávacího programu Obor Ekonomika a podnikání Kód a název oboru vzdělání Délka a forma studia Stupeň poskytovaného vzdělání Datum platnosti programu M/01 Ekonomika a podnikání 4 roky, denní studium Střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje 1. ročníkem Adresa školy Telefon Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn 3.1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program vychází z koncepce RVP pro obor vzdělávání Ekonomika a podnikání. Obor Ekonomika a podnikání je koncipován jako čtyřletý obor vzdělávání zakončený maturitní zkouškou. Žák získává úplné střední odborné vzdělání a je připraven na samostatnou podnikatelskou činnost, práci v soukromém i státním sektoru, popřípadě může pokračovat ve studiu na vysoké škole. Obor předpokládá široce zaměřeného absolventa jak v oblasti odborné, tak i v oblasti všeobecně-vzdělávací. Pro tento školní vzdělávací program škola zvolila v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího programu odborné zaměření = podnikatelská a správní činnost. Cílem výuky je komplexní příprava žáka na jeho uplatnění v praktickém životě. Tomuto cíli se stává prostředníkem jak teoretické vyučování, tak praktická příprava. Vzdělávání se pak skládá ze tří složek všeobecněvzdělávací, odborné a praktické, které jsou vzájemně provázány a vytvářejí tak předpoklad pro komplexně pojaté vzdělání. Ve všech složkách je kladen důraz nejen na znalosti, ale i na jejich praktickou aplikaci a schopnost komunikovat. Zejména je kladen důraz na: - rozvíjení ekonomického a právního myšlení, administrativních, marketingových a manažerských dovedností - schopnosti analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti při praktických činnostech, kvalitně komunikovat, efektivně pracovat s informacemi - získání základního všeobecného přehledu, včetně znalosti dvou světových jazyků. 3.2 Organizace a metody výuky Výuka je tvořena třemi navzájem propojenými složkami (všeobecně vzdělávací, odbornou, praktickou), které profilují žáka a jsou předpokladem pro jeho kvalitní a komplexně pojatou přípravu na jeho budoucí povolání. Pojetí výuky vybízí žáka k rozvoji univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, aplikaci znalostí a uplatnění na trhu práce. Tomu napomáhají i metody výuky, které rozvíjejí samostatné myšlení, vlastní aktivitu, schopnost analyzovat problém, soutěživost a skupinovou práci. Tyto metody pak vedou k aktivizaci žáka při hodině a napomáhají hlubšímu zažití vyučované látky. Nedílnou součástí výuky je i používání moderních didaktických pomůcek. Vzhledem k nadstandardnímu vybavení naší školy je zřejmá orientace na výuku s využitím PC ve všech předmětech, protože počítač a dataprojektor s přístupem na internet je k dispozici v každé studijní třídě, včetně multimediální učebny a 3 učeben výpočetní techniky. Tyto slouží nejen k podpoře vyučování, ale pomáhají při aktivizaci žáka a vedou ho k práci s moderní technikou a umožňují tak seberealizaci v rámci samostatné práce. Metody výuky, které jsou při realizaci vzdělávání používány, závisí na charakteru jednotlivých předmětů. V rámci projektu VZDĚLÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST - ŠKOLA PRO PRAKTICKÝ ŽIVOT, který v období zpracovávala škola, budou mimo jiné vypracovány a následně používány metodiky na téma Ověřování klíčových kompetencí žáků, Praktický environmentální program, Exkurze žáků a E-learning. Po zpracování metodik bude jejich obsah zapracován do učebních osnov. Praktické vyučování Do tohoto vyučování patří praktická cvičení, žákovské soutěže a praxe. Zaměření okruhu předurčuje výběr výukových metod rozvíjejících logické myšlení, metod experimentálního učení včetně běžných metod výuky 7

8 (výklad, práce s odborným textem, samostatná práce žáků při řešení odborných úkolů v pracovních skupinách a podobně). Žáci řeší úkoly s využitím poznatků z výuky, vyhledávají potřebné informace v odborné literatuře, na internetu. Žákovské soutěže V závěru školního roku jsou ověřovány klíčové kompetence žáků prostřednictvím soutěží dovedností, kterých se účastní žáci 1. až 3. ročníku. Cílem těchto soutěží je ověřit, jak jsou žáci schopni aplikovat získané znalosti při provádění praktických úkolů vycházejících z reálných situací jejich budoucího profesního života. Žáci se rovněž účastní dalších školních i celostátních soutěží (viz dále). Praxe Praxe žáků je členěna takto: - učební praxe (viz učební osnova) - odborná praxe o odborná praxe bloková (OPX) o individuální odborná praxe (IPX). Individuální odborná praxe Individuální odborné praxe se účastní žáci 1. až 3. ročníku. Žáci se na praxi postupně střídají podle předem schváleného harmonogramu. Každý žák absolvuje v každém pololetí jeden týden individuální praxe. Individuální praxi vykonávají žáci ve studentské firmě, ve školním penzionu (po jeho dokončení) a v podniku, popř. v neziskové organizaci nebo v instituci z oblasti veřejné správy, které spolupracují s naší školou. Veškerá praktická výuka je žákem dokumentována ve zvláštních sešitech. Bezprostředně po skončení praxe probíhá ověření získaných znalostí a dovedností. Známka je součástí hodnocení učební praxe. Konkrétní podmínky, za kterých probíhá praxe v podnicích, institucích, jsou upraveny ve smlouvách uzavíraných mezi školou a příslušným podnikem nebo institucí. V rámci individuální odborné praxe v 1. ročníku žáci získají základní přehled o fungování podniku a jeho organizační struktuře. Žáci se seznámí se základními doklady (objednávka, dodací list, faktura, příjemka, výdejka, apod.), účastní se přejímky zboží a vyřizování reklamace, vykonávají jednoduché administrativní a manuální úkony. Individuální praxe v 1. ročníku probíhá v podnicích a institucích spolupracujících s naší školou. V rámci individuální odborné praxe ve 2. ročníku žáci samostatně zajišťují chod studentské firmy. Studentská firma dále rozvíjí žákovu schopnost samostatně pracovat, dále přibližuje žákovi základní pohyb v obchodě, kdy žáci samostatně zboží nakoupí, prodají a o všem vedou denní evidenci v počítačových programech. Žáci si tak prakticky ověřují teoreticky získané poznatky a získávají tak důkaz o smyslu teoretických předmětů. Žáci se rovněž účastní praxe v podnicích a institucích spolupracujících s naší školou. Žáci pracují s účetními doklady (kontrola, zakládání, archivace) a s kancelářským softwarem (tvorba statistických přehledů, tabulek, grafů apod.). V rámci individuální odborné praxe ve 3. ročníku žáci samostatně zajišťují chod studentské firmy a provoz školního penzionu (po jeho dokončení). Žáci se rovněž účastní praxe v podnicích a institucích spolupracujících s naší školou. Žáci pracují s účetními doklady (kontrola, zakládání, archivace) a s kancelářským softwarem (tvorba statistických přehledů, tabulek, grafů apod.), pomáhají při inventarizaci a dalších administrativních a ekonomických činnostech. Odborná praxe bloková Odborné praxe se účastní žáci 4. ročníku. Odborná praxe ve 4. ročníku je dvoutýdenní a probíhá v 1. pololetí školního roku. Praxi si žáci zajišťují sami. Praxe probíhá v obchodní společnosti, družstvu, popř. v neziskové organizaci nebo v instituci z oblasti veřejné správy. Vždy se musí jednat o právnickou osobu a její výběr podléhá schválení školy. Konkrétní podmínky, za kterých probíhá praxe, jsou upraveny ve smlouvách uzavíraných mezi školou a příslušnou právnickou osobou. V průběhu praxe se žáci seznámí s organizační strukturou, vnitřními předpisy a fungováním právnické osoby. Žáci vykonávají běžné administrativní úkony, pracují s účetními doklady a kancelářským softwarem. Na závěr praxe žáci vypracují závěrečnou práci, ve které zpracují odpovědi na dotazy týkající se fungování právnické osoby. U závěrečné práce se hodnotí formální a obsahová úroveň práce, známka je součástí hodnocení učební praxe. Praxe vykonávaná v organizacích mimo školu je smluvně zajištěna dle Školského zákona. Odborné předměty Odborné předměty vytvářejí předpoklad pro získání teoretických znalostí, které jsou rozvíjeny v praktickém vyučování. Základ tvoří předměty ekonomického směru, zájmena z oblasti managementu, marketingu a účetnictví. Nedílnou součástí je i výuka ICT. Znalost počítačových technologií dává žákům nezbytné 8

9 předpoklady pro další profesní uplatnění, ale i pro absolvování oboru, neboť znalost ICT se objevuje ve všech předmětech. Předměty vytvářejí i předpoklady pro další studium jak na VŠ, tak sebevzdělávání ve svém oboru. Metody budou rozpracovány u jednotlivých předmětů, obecně se jedná o metody výkladové, ale i o metody podporující vlastní myšlení brainstorming, skupinová práce. Objevují se ale i multimediální pomůcky, použití dataprojektoru atd. Všeobecně vzdělávací předměty Všeobecné předměty poskytují absolventovi obecný přehled, který vytváří předpoklady pro osvojení si základních lidských hodnot, získává znalosti kulturní, estetické, matematické a přírodovědné. Žák získává možnost osvojit si znalosti dvou světových jazyků. Důraz je kladen nejen na obecné znalosti, ale i na komunikační dovednost. Absolvent je připraven orientovat se v politice a kultuře, má předpoklady pro vedení společenského života, je seznámen se základními problémy současné společnosti. Veškerá výuka je směřována nejen jako příprava pro praktický život, ale i jako příprava pro možné pokračování ve studiu na VŠ. Vedle frontálního vyučování se používají zejména dialogické slovní metody (dialog, diskuze), autodidaktické metody (samostatné práce žáků, problémové vyučování, týmová práce, práce s textem), besedy a samozřejmě i výuka prostřednictvím multimediální techniky. Ve výuce cizích jazyků se kromě tradičních způsobů výuky využívají audiopřehrávače, ale i multimediální výukové programy, které aktivizují žáka a vedou ho k práci s moderní technikou a umožňují jeho seberealizaci v rámci samostatné i týmové práce. Další formy výuky Součástí oboru jsou i formy vzdělání vymykající se předchozí charakteristice. Přesto provázanost je zřejmá. Jedná se o následující formy: a) exkurze - jsou prostředkem pro další rozvoj žáků. Jsou chápány jako motivační prostředek. Exkurze se objevují napříč všemi okruhy (např. exkurze na divadelní představení je doprovázena historickou procházkou a lekcí společenské výchovy, vyúčtování a organizace je ponechána na žácích, atd.). Vedle toho žáci v průběhu studia navštíví vybrané podniky s cílem získat vědomost a představu o konkrétních podmínkách v praxi. b) lyžařský výcvik, turistika, bruslení, hry c) projektové vyučování - žáci během studia budou povinně předkládat vlastní práce, které se stanou nedílnou součástí ročníkového výstupu. Tyto ročníkové práce budou ověřením znalostí žáka napříč jednotlivými okruhy (jako je pravopis a struktura práce český jazyk, odborná náplň - příslušný předmět, typografie psaní na stroji, atd.). Součástí bude i prezentace práce v daném programu (komunikace všechny předměty, počítačový program - výpočetní technika) - pro přípravu na psaní maturitní obhajoby jsou organizovány dva bloky jeden v prvním ročníku a druhý ve třetím ročníku. V prvním kurzu si žáci upevní znalosti ve slohovém útvaru referát, získají základní znalosti struktury odborné práce a typografie. Dále se seznámí s tvorbou prezentace a základy rétoriky. Hlavním významem je pochopit strukturu odborné práce a správně umět formulovat závěry. Ve třetím ročníku se znalosti prohloubí, žáci se podrobněji seznámí se psaním závěrečné práce. Při psaní využijí znalosti s prací s velkými (několikastránkovými) soubory, psaní na stroji (typografií). d) různé znalostní soutěže - mezi ně patří akce, jakými jsou olympiády z různých předmětů, Matematický Klokan, studentské odborné práce organizované školou, úspěšní žáci mohou postoupit do dalších kol. Nedílnou součástí jsou i soutěže sportovní Hlavní myšlenkou konání soutěží je rozvoj talentovaných žáků, kteří si tak při studiu mohou dále rozvíjet svoji osobnost. e) besedy, přednášky, výchovné pořady (protidrogová prevence, environmentální vzdělávání). - tyto akce jsou zaměřeny na další rozvoj jedince a to zejména v oblastech, kterým ve vyučování není vyhrazen rozsáhlý prostor, případně mohou pomoci rozvíjet znalosti získané v jiných předmětech. 3.3 Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat Žáci jsou vedeni k rozvíjení klíčových kompetencí především těch ke komunikaci, k učení k práci a spolupráci s ostatními lidmi, k řešení pracovních i mimopracovních problémů, k práci s informačními technologiemi a 9

10 k pracovnímu uplatnění. Jazyk rozvíjí jejich schopnost přizpůsobit se v různém pracovním prostředí, což zvyšuje šanci na jejich uplatnění na trhu práce. Tato realizace je popsána v Pojetí vyučovacího předmětu v učebních osnovách jednotlivých předmětů. 3.4 Způsob hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí Školským zákonem (č. 561), který je konkretizován ve školním klasifikačním řádu. Specifické zásady hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých předmětech jsou uvedeny v úvodu rozpisu učiva u každého předmětu. Každý vyučující daného předmětu zapracuje do svého rozpisu učiva podmínky klasifikace. Uvede, jakým způsobem bude hodnotit např. ročníkové práce, testy, prezentační práce, praktická cvičení, odbornou a individuální praxi, výsledky týmové práce, projektu nebo olympiád atd.). S podmínkami hodnocení jsou žáci prokazatelně seznámeni na začátku školního roku. 3.5 Přijímání žáků do prvních ročníků Přijímací řízení do 1. ročníků je organizováno v souladu se školským zákonem a Vyhláškou MŠMT č. 671/2004 Sb. ve znění novel. O kriteriích přijímacího řízení rozhodne ředitel školy. Není vyžadován lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče. 3.6 Ukončování studia Koncepci maturitní zkoušky vymezuje školský zákon. Žák získá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Škola připravuje žáky k volitelné zkoušce společné části maturitní zkoušky z občanského a společenskovědního základu, z matematiky a z informatiky. Profilová část maturitní zkoušky je konána z předmětů Účetnictví, Ekonomické předměty (komplexní zkouška z dílčích předmětů Ekonomika, Marketing, Management, Právo). Dále žák vykoná praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů. Koncepce maturitní zkoušky je stanovená tak, aby bylo možné objektivně a komplexně zhodnotit kvalitu vědomostí, dovedností a klíčových kompetencí u žáků. Dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení o maturitní zkoušce je opatřeno doložkou o získání příslušného stupně vzdělání. 3.7 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žák se speciálními vzdělávacími potřebami je definován v 16 zákona č. 561/2004 Sb. jako osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Pro potřeby školního vzdělávacího programu je osobou se speciálními vzdělávacími potřebami žák, který: - písemně požádá ředitele školy o vzdělávání podle individuálního plánu nebo o toleranci svého postižení ve vzdělávání, nezletilí se souhlasem zákonného zástupce. Ředitel žádost posoudí a vydá rozhodnutí - předloží zprávu z pedagogicko-psychologického vyšetření platnou minimálně 3 měsíce od doručení. Podle 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vzděláváni formou individuální integrace. Žáci mimořádně nadaní jsou vzděláváni podle 12 vyhlášky č. 73/2005 Sb. jestliže: - písemně požádají ředitele školy o vzdělávání podle individuálního plánu, nezletilí se souhlasem zákonného zástupce. Ředitel žádost posoudí a vydá rozhodnutí o vzdělávání podle individuálního plánu nebo o přeřazení do vyššího ročníku podle 14 vyhlášky č. 73/2005 Sb. - předloží zprávu z pedagogicko-psychologického vyšetření platnou minimálně 3 měsíce od doručení. V přístupech k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou respektována doporučení z pedagogickopsychologických vyšetření v rámci možností školy s maximálním přihlédnutím k toleranci specifických potřeb žáka. Jedná se zejména o výuku pomocí speciálních vyučovacích metod, individuální přístup a empatii k potřebám a psychické pohodě žáka, úprava forem hodnocení výsledků vzdělávání a spolupráci s pedagogickopsychologickým zařízením (zejména pedagogicko-psychologickými poradnami). 10

11 4. Učební plán ŠVP Název školního vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Délka a forma studia Stupeň poskytovaného vzdělání Datum platnosti programu Obor Ekonomika a podnikání M/01 Ekonomika a podnikání 4 roky, denní studium Střední vzdělání s maturitní zkouškou počínaje 1. ročníkem Adresa školy Telefon Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn Vyučovací předměty Počet týdenních vyuč. hodin Celkem Povinné vyučovací předměty: Český jazyk a literatura cizí jazyk Anglický /Německý jazyk cizí jazyk Anglický /Německý jazyk Konverzace 1. cizího jazyka Konverzace 2. cizího jazyka Občanská nauka Dějepis Zeměpis Biologie a ekologie Fyzika Chemie Matematika Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Management

12 Vyučovací předměty Počet týdenních vyuč. hodin Celkem Praxe Právo Účetnictví Marketing Psychologie prodeje Propagace Zbožíznalství Praktická psychologie Písemná a elektronická komunikace Rétorika Celkem týdenních vyuč. hodin Poznámky k učebnímu plánu: 1. U vybraných vyučovacích předmětů se třída dělí na skupiny. O dělení třídy rozhoduje ředitel školy dle možností a potřeb školy a platných předpisů. 2. Časová rezerva je určena k opakování a procvičování učiva, exkurzím, výchovně vzdělávacím akcím apod. O jejich délce, termínu a náplni ve smyslu platných předpisů rozhodne ředitel školy. 3. Žáci se budou před závěrem druhého pololetí (1. až 3. ročník) účastnit soutěže v dovednosti organizované školou, která netradiční formou ověří úroveň dosažených výsledků ve výuce a to jak teoretické, tak praktické. 4. Nedílnou přílohou k tomuto ŠVP jsou výstupy operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost - evropské sociální fondy - Škola pro praktický život, který od r škola zpracovává. 12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Provozní technika od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 10 4 Charakteristika

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69-51-H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Ekonomické lyceum 78-42-M/02Ekonomické lyceum Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie 63-41-M/02Obchodní akademie Verze z 05. 06. 2009 Platnost Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více