Základní škola a Mateřská škola Křoví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Křoví"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Křoví tel IČO: Výroční zpráva - škol. rok Organizace školy: škola organizovaná jako dvojtřídní I. třída : 1., 2. a 3. ročník - vyučující Mgr.Dagmar Vokounová II. třída: 4. a 5. ročník - vyučující Mgr.Eva Minaříková - další vyučující: J. Tomková, R.Patáková, PhDr. Vladimír Večeřa náboženství Vzdělávací program: Základní škola /96-2 (3. 5. ročník). ŠVP ZV Naše škola (1. a 2. ročník) Přehled o počtu žáků chlapci děvčata celkem 1. ročník ročník ročník ročník ročník CELKEM Bydliště žáků: Křoví - 26 Bydliště pedagogů: Velká Bíteš - Mgr. Minaříková, - Mgr.Vokounová, - R. Patáková Krokočín - J. Tomková

2 Zameškané hodiny Ročník Celkem na žáka 30, ,2 101,4 Doplňující informace 1. Prospěch žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyz. Prospělo Neprospělo Počet integrovaných žáků: 0 Nově zapsáno do 1. roč. ZŠ 7 žáků. 2. Počet žáků se druhým a třetím stupněm z chování - v tomto školním roce: 0 - v předchozím školním roce: 0 3. Celkový počet neomluvených hodin - v tomto školním roce: 0 - v předchozím školním roce: 0 4. Údaje o pracovnících Celkový počet pedagogických pracovníků 4 z toho kvalifikovaných 2 Mgr. E. Minaříková, 1. st. ZŠ, 32 let praxe Mgr. D. Vokounová, 1. st. ZŠ, 32 let praxe Jarmila Tomková učitelka ZUŠ Romana Patáková uč. MŠ, studující PF MU Brno Eva Přerovská uklízečka, topič, školnice Šárka Křivánková adm. prac., mzdová účetní Jaroslava Součková, ved. ŠJ, kuchařka 5. Potřeba učitelů dle aprobace: 1 učitelství pro 1.st.ZŠ 6. Aprobovanost výuky: 80 %

3 7. Vybavenost školy Škola organizovaná jako dvojtřídní, sídlí v moderním objektu společně s MŠ. V budově se nacházejí dvě učebny, počítačová učebna vybavena 3 ks PC, čtyři kabinety, jídelna, ředitelna a sociální zařízení. V lednu 2008 byla II. třída dovybavena 4 ks PC získaných bezplatným převodem z Katastrálního úřadu. Počítače byly upgreatovány, vybaveny výukovými programy a připojeny k internetu. Od byly zprovozněny Tělocvična získána formou pronájmu od SDH Křoví. Vybavenost školy učebnicemi, učebními pomůckami a didaktickou technikou je na dobré úrovni. Ředitelství školy velmi kladně hodnotí spolupráci s OÚ Křoví. 8. Kroužky a volnočasové aktivity 1. ročník: výtvarný, ruční práce 2. ročník: výtvarný, ruční práce 3. ročník: základy práce na PC, kreativní dílna, ruční práce 4. ročník: Logik, kreativní dílna 5. ročník: Logik, Informatika, kreativní dílna Nepovinný předmět: Náboženství volnočasové aktivity: TJ Sokol Křoví, ZUŠ Velká Bíteš, HC Velká Bíteš, 9. Účast v soutěžích Výtvarné soutěže: ZŠ Zvole Strom 2008 I. kategorie 1. místo: Jiří Ráboň 5. místo: Karel Novotný 6. místo: Monika Janštová II. kategorie 4. místo: Jan Duda 4. místo: Josef Konečný 6. místo: Lucie Kotoučková ZŠ Želiv Silnice a my 2. místo: Marek Svoboda ZŠ Havířov Krásná jako kvítka je ta naše země Požární ochrana očima dětí Můj domov Zpravodaj obce Křoví Matematické soutěže: Klokánek, Cvrček, testy Kalibro 10. Dlouhodobé projekty Doprava Den BESIP ( cyklista, chodec, první pomoc při úrazu) Jednoduchá údržba a oprava kola dílna p. Chloně Tuřany Brno exkurze na letiště M.R.K.E.V aktivní účast školy v celostátního projektu na podporu ekologické výchovy

4 TEREZA celostátní projekt Les ve škole a škola v lese pěstování semenáčků a jejich výsadba na školní zahradě Ekologie Když jaro zaťuká ( Ostrůvek Velké Meziříčí) Myslivecký den zábavné dopoledne se členy MS Křoví Malé setkání s velkým lesem, Stezka hejkala Pepy školní výlet Chaloupky Den Země úklid dětského hřiště, třídění odpadových materiálů Minimální preventivní program výchova ke zdraví Zdravé zuby Ubrousku, prostři se Plavecký výcvik Kultura Vánoční hra (Polárka Brno) Já jsem muzikant (výchovný koncert) Kouzelník Den otevřených dveří výstava žákovských prací Den matek veřejné vystoupení Stužkování předškoláků Poslední zvonění Ostatní akce Praha stověžatá exkurze pro žáky 4. a 5. ročníku Hvězdářská abeceda vzdělávací program Planetárium Brno Chrpa, Sidus finanční podpora nadacím KMČ Albatros, Fragment podpora čtenářské gramotnosti 11. Zabezpečení spec. výchovy a vzdělávání Všechny učitelky poskytují kvalifikovanou pomoc žákům s diagnózou dyslektik, dysgrafik. Na škole je dostatek kompenzačních pomůcek pro tyto žáky. Úspěšná pomoc těmto dětem je velmi podmíněna individuálním přístupem pedagogů, vstřícností rodičů a jejich zájmem o spolupráci se školou. Stále vzrůstá počet žáků integrovaných i žáků vyžadujících zvýšenou individuální péči. Z tohoto důvodu škola úzce spolupracuje s: - s PPP ve Žďáře nad Sázavou - s dětskými lékařkami Polikliniky Velká Bíteš Mudr. Ráboňovou a Mudr. Petrášovou - logopedkou Mgr. Blankou Gaizurovou - V letošním školním roce byl po dobu dvou měsíců individuálně vzděláván žák se zdravotním znevýhodněním Jan Duda 5. ročník 12. Další vzdělávání absolvovaná školení v rámci ICT: a) Školení poučených uživatelů P modul, ICT na 1. stupni b) Excel - začátečníci, pokročilí uživatelé c) Základy digitální fotografie d) Rozvoj školy, Nový Zákoník práce v praxi škol e) Tvořivá škola činnostní učení v ročníku, spolupráce v rámci Tvořivých škol f) Integrace zdravotně postižených dětí do vyučovacího procesu

5 g) Brána jazyků otevřená metodika angličtiny na 1. stupni ZŠ h) Jak efektivně vyučovat i) Motivační náměty ve výuce vlastivědy j) Letní kurz výuky angličtiny, JŠ Honzík Třebíč absolvované kurzy s výtvarnou tématikou: a) keramika b) vosková batika c) malování na hedvábí d) grafika e) drátování, pedig 13. Hodnocení školy V letošním roce neproběhla na škole kontrola ČŠI. Vlastní hodnocení školy se zpracovává ve dvouletých cyklech a je součástí povinné dokumentace školy. 14. Akce investičního charakteru Během školního roku byly odstraněny nedostatky, které byly zjištěny kontrolou Inspektorátu práce v roce 2007: předláždění chodníků rekonstrukce schodiště ve školní zahradě oplocení areálu školy 15. Další činnost a) Koncepční záměry pro nejbližší období vzdělávat a vychovávat žáky podle vlastního ŠVP NAŠE ŠKOLA - udržovat naplněnost školy a zabránit odlivu žáků do okolních škol - kvalitně připravovat žáky pro přestup do spádové školy - vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a atmosféru spolupráce mezi žáky a učiteli - přispívat ke smysluplnému naplňování volného času dětí - zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení - trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst - využívat počítačového vybavení ve výuce i kroužku, rozšiřovat SW vybavení - zapojit rodiče do mimoškolních aktivit b) Koncepční výhledové záměry - získávání podkladů k vlastnímu hodnocení školy - tvořivě pracovat s ŠVP - důsledně uplatňovat pokyn ministra školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách - dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech zaměstnanců školy - systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky - dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole, budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti - respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, vzbuzovat jeho zvídavost a podněcovat jeho všestranné aktivity - utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup ke světu a k lidem - usilovat o propojenost školy se životem, poznání je motivováno životem a užitečné pro život

6 - ve vyučování se zaměřovat na rozvoj tvořivého myšlení žáků, účinnou motivaci a vzbuzování zájmu o školní práci - podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků a využívat získané poznatky a podněty pro zlepšení celkové práce školy - zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostorů a jejího okolí - prostředí školy trvale utvářet tak, aby bylo zajímavé, podnětné, čisté a upravené - zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení, zlepšování práce školy, v kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání, zjišťovat výraznější rozdíly v práci jednotlivých pracovníků a odstraňovat je - prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví a jiným negativním jevům u žáků - vytvářet přátelskou pracovní atmosféru v pedagogickém sboru, podporovat iniciativu, oceňovat kvalitní práci, posilovat pocit zodpovědnosti za práci školy jako celku - doplňovat vybavení školy tak, aby byla dobře zajišťována názornost a efektivita výuky, vybavení přiměřeným způsobem modernizovat Školní rok byl slavnostně ukončen Výroční zpráva projednána na pedagogické radě dne Výroční správa projednána se Školskou radou dne:

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Plán práce. Školní rok 2008/2009. Základní škola Hluk

Plán práce. Školní rok 2008/2009. Základní škola Hluk Plán práce Školní rok 2008/2009 Základní škola Hluk 1 Organizace školy: třída počet chlapců dívek třídní učitel Aprobace žáků 1.A Hana Jackivová I. stupeň 1.B Marcela Koubková I. stupeň 2.A Monika Tomáštíková

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více