Vlastní hodnocení školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vlastní hodnocení školy"

Transkript

1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Vlastní hodnocení školy školní rok Projednáno na pedagogické radě Mgr. Hana Konvalinková ředitelka školy

2 Vlastní hodnocení školy školní rok Právní vymezení - 12 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů - 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů Cíle a záměry rozvoje školy -žákům poskytnout kvalitní základy všeobecného vzdělání -spoluvytvářet podmínky pro další vzdělávání, vzájemnou komunikaci a dobré uplatnění v životě rozvíjet osobnost každého žáka/schopnost samostatného myšlen, svobodného rozhodování/ -využívat informační technologie při výchovně vzdělávací práci -podporovat kvalifikační růst pedagogických pracovníků -modernizovat a doplňovat sbírky učebních pomůcek -nástroje vlastního hodnocení: testy, hospitace, pozorování, rozhovory, diskuse plnění cílů: - pracovníci školy vytvářejí velmi dobré podmínky pro plnění zadaných cílů, učitelský sbor je téměř plně kvalifikovaný, průběžně se vzdělává, vyučuje se v mnoha odborných učebnách, které jsou dostatečně vybaveny pomůckami, byly zprovozněny 2 učebny ICT s interaktivními tabulemi projekt Nová učebna ICT z Nadace ČEZ v hodnotě Kč, žáci se umístili na SŠ a na SOU v prvním kole, na základě dotazníků hodnotí rodiče i žáci klima školy velmi pozitivně, osobnost žáka se rozvíjí také ve 20 kroužcích, které jsou zdarma - k velkému zlepšení došlo v oblasti Podmínky ke vzdělávání učebna ICT, 2

3 interaktivní učebnice, mapy, globusy, výukové programy. V oblasti Průběh vzdělávání pedagogové musí vynakládat velké úsilí na motivaci žáků, aby jejich výsledky vzdělávání byly lepší. Bohužel vlivem ekonomické situace některých rodin ve městě a na vesnici je to úkol nadlidský, vzdělávání žáků není vždy u rodičů prioritou -řešením je stálá komunikace s rodiči a žáky, návštěva technických oborů na SOU a SŠ v okolí, návštěva akcí k volbě povolání pro žáky tříd. Získávají tak přehled o možnostech dalšího studia, což je může motivovat k pravidelné přípravě ve škole Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy Podmínky ke vzdělání a/materiálně technické -základní škola je velmi dobře vybavena, učebny jsou zařízeny funkčním nábytkem, kladem je velké množství odborných učeben / Hv, Vv, Z, D, Fy, Př, Aj, Nj, knihovna, dvě učebny ICT s dvěma interaktivními tabulemi, třetí interaktivní tabule je umístěna v odborné učebně přírodopisu, do 2. ročníků byly zakoupeny celkem čtyři počítače s výukovými programy, vlastní tělocvična, dílny, cvičná kuchyňka /, nové počítače byly zakoupeny do kanceláře školy a modernizací prošly i kabinety -byly zakoupeny výukové programy na PC, které byly využívány především ve výuce jazyků, matematiky, českého jazyka a při vedení zájmových kroužků, zakoupili jsme nové učebnice a interaktivní učebnice Fraus / zatím omezeně / dále mapy, atlasy, další DVD a CD -ŠD velké množství nových pomůcek pro praktické činnosti, společenské hry, sportovní aktivity televize, videa, CD, videokazety, stůl na stolní tenis, vlastní knihovnička, odpočinkový areál, ve všech třech odděleních byl kompletně vyměněn nábytek a zakoupeny koberce -využívání keramické dílny / kroužky, ŠD / -pravidelně se doplňovaly pomůcky pro žáky se speciálními potřebami/ speciální výukové texty, bzučáky, spec. metodické knihy pro asistenty / -pro žáky s mimořádným nadáním se využívaly rozšiřující a doplňující texty, účastnili se soutěží, navštěvovali kroužky -byla provedena přestavba WC podle hygienických předpisů pro učitele a žáky / financoval MÚ /, otázka přemnožení holubů byla řešena na jaře 2009 a 2010, kdy bylo ekologicky pochytáno 200 kusů holubů, problémem zůstává vlhost v prostorách šaten bylo projednáno ve Školské radě a řešeno s MÚ, zkušebně je vysoušení zkoušeno na čidlech ve sklepení / pod schodištěm / - také výzdoba chodeb doznala změn, především v budově č.45 výrobky 3

4 z keramiky, práce žáků, vymalování b/personální podmínky -pedagogický sbor tvoří 25 učitelů včetně výchovného poradce, tři vychovatelky, převažují ženy, většina pedagogů je středního věku -vzdělání pedagogů je vysokoškolské, jeden má vzdělání bakalářské -na 2. st. chybí aprobovaní učitelé pro zeměpis, tělesnou výchovu, výuka těchto předmětů je zajištěna stálými učiteli -učitelé se účastnili DVPP/bylo zaměřeno především na metody a formy práce s interaktivní tabulí, uskutečnila se beseda s učiteli ZŠ Řečany používání vhodných učebnic, metody a formy práce, školení f. AV Media, Fraus c/charakteristika žáků -stav žáků se stále pohybuje mezi počtem 416 až 420, polovina z nich je dojíždějících, počet integrovaných má sestupnou tendenci rozhodnutí PPP Průběh vzdělávání a/vzdělávací program a organizace vzdělávacího procesu -výuka probíhala podle vyučovacího programu Základní škola - čj.16847/96-2 /podrobně rozpracovaný v učebních plánech/ a podle ŠVP z čj. 485/07 -pravidelnou kontrolou pedagogické dokumentace byl sledován soulad výuky se vzdělávacím programem -zájmové kroužky sportovní, keramické, jazykové + ŠD -spolupráce s PPP byla průměrná/dotazníky již zastaralé, závěry neurčité/, pracoviště PPP bylo přestěhováno na jinou ZŠ vznik nové třídy na ZŠ -pro prevenci soc. patologických jevů byl aktualizován Minimální preventivní program /na škole dva preventisté/ -se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracovaly individuálně dyslektické asistentky, hodnocení těchto žáků probíhalo s tolerancí - vyučující neměli připomínky k výuce podle ŠVP, jednotlivé předměty nebyly proto měněny, pouze některé údaje byly aktualizovány b/výuka a vyučovací metody -vyučující využívali promyšlené motivace, mezipředmětové vztahy, pozornost byla věnována rozvíjení sebeúcty, sebedůvěry, výchově k toleranci, bylo přihlédnuto k individuálnímu tempu, nadaní a rychlejší prováděli další náročnější úkoly -vztahy a komunikace mezi učitelem a žákem se převážně vyznačovaly vzájemným respektováním, žáci se učili vyjadřovat vlastní názor a přitom dodržovat domluvená pravidla, vyučující kladli důraz na soutěživost, vyhledávání a zpracování informací, využívali párové a skupinové práce, na 1. st. se vyučovala dramatická výchova, dovednostně praktické činnosti, dával se dostatečný prostor pro prezentaci 4

5 výsledků, učitelé pracovali na miniprojektech, na celoškolním projektu Přelouč - třídili jsme odpad projekt Recyklohraní - vyučující pracovali se žáky s texty, do výuky byla zařazována práce na PC a interaktivní tabuli, vše směřovalo a směřuje k rozvoji jednotlivých kompetencí c/hodnocení žáků -bylo prováděno podle Klasifikačního řádu, každý žák byl hodnocen adresně a s každou známkou byl seznámen tak, aby sám věděl/ viděl/, kde chyboval a chybu si uvědomil, žáci byli hodnoceni individálně i frontálně -žáci nebyli hodnoceni pouze známkou, ale i ústní formou /velmi pěkné, chválím, smajlíci/, byl oceněn jejich pokrok pochvalou do ŽK, autoevaluace žáků je zatím formální zjednodušená, učitelé se snažili minimalizovat neúspěch - je třeba žákům zadávat netypické testy, aby si zvykli na neobvyklou formulaci zadávání úkolů, která není vždy uvedena v učebnici Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči,vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání -dne proběhly volby zákonných zástupců a učitelů do Školské rady, na prvním jejím jednání byl zvolen předseda p. MUDr. Prokopec, ředitelka školy umožňovala členům rady přístup k informacím o škole a k dokumentaci školy /viz zápisy Školské rady/ -informační systém pro rodiče: Zpravodaj, internet, Rošt, vývěska, RR SRŠ, třídní schůzky, individuální konzultace -spolupráce s organizacemi probíhala velmi dobře ZUŠ návštěva koncertů a divadelních představení, Charita velmi úspěšná Tříkrálová sbírka, Nadace ČEZ sponzorský dar,policie pravidelné přednášky, DDM turnaje v šachu, předvánoční výstavy, PPP, MŠ pravidelné návštěvní dny do ZŠ, Městská knihovna Přelouč pravidelné přednášky a projekty pro žáky, Junák, občanské sdružení Život dětem pořádání dobrovolné sbírky,šsk turnaje, soutěže,kulturní služby města Přelouče, MÚ, Paleta Pardubice -ekologické přednášky, Jakub klub doučování sociálně znevýhodněných žáků, Pedagogické centrum Svítání IVP, agentura Media-Pro cestopisné pořady, besedy s rodáky,výstavy, exkurze,vystoupení, Pamako Pce, Delta Pce, VČD Pce, pražská divadla Na Fidlovačce -zřízení schránky důvěry - z dotazníků pro žáky a rodiče vyplývá, že žákům vyhovuje práce ve skupinách, jsou spokojeni s prací učitelů, stejně tak rodiče kladně hodnotí práci TU a spolupráci se školou -roste zájem o komunikaci školy a rodičů přes mail -jsou oslovováni sponzoři zakoupení programů pro IT 5

6 Výsledky vzdělávání žáků -dobré výsledky v přípravě žáků na SŠ a SOU, exkurze, besedy, návštěva ÚP Pardubice -v 9.roč. proběhly testy Kalibro z matematiky a českého jazyka, úspěšná byla třída 9.A, třída 9. B, která byla prospěchově slabší, měla horší výsledky v matematice -v 8. roč. testy Scio klíčové kompetence, nejlépe řešili žáci kompetence k učení a řešení problémů, nejhůře pak kompetence občanské s vyučujícími byly výsledky testů konzultovány -ke zjištování výsledků vzdělávání vypracovali učitelé vlastní testy /především M a Čj/ a testy čtenářské gramotnosti -žáci navštěvují kroužky, kde si mohou probírané učivo procvičit, učitelé doučují žáky také individuálně po nemoci Řízení školy, personální práce, kvalita DVPP řízení školy vychází z organizačního schématu školy -rozšířené vedení školy: řš.,zřš., ekonomka, výchovný poradce, školník -pravidelné pracovní porady, pedagogické rady/viz zápisy/,metodické orgány/viz zápisy/ -závěry z hospitační činnosti: klady - trpělivost učitele, vstřícnost, příjemné klima, dobrá připravenost učitele, žáci pracovali soustředěně, byli vedeni k přesnému vyjadřování, pracovali se zájmem, vysoké tempo v hodině, skupinová práce, práce s textem, nácvik praktických situací, pozorování, měření zápory- metody práce převažuje výklad, nutno zařazovat sebehodnocení žáků -vzdělávání učitelů bylo zaměřeno převážně na ŠVP /NIDV,CCJ/, práci s interaktivními učebnicemi f. Fraus, metody práce -při jednání s pedagogy bylo upřednostňováno osobní jednání -organizace a řízení školy vytvářely příznivé podmínky pro výchovu a vzdělávání -škola má vytvořen systém řízení výchovně-vzdělávacího procesu: předmětové komise, výchovný poradce, ICT koordinátor, preventisté, koordinátor ŠVP st. -řš. se zabývá personálními podmínkami, je dávána příležitost mladým pedagogům s příslušnou odbornou kvalifikací 6

7 Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům -byla dokončena výměna lavic a skříní na 2. stupni, plánované malování tříd, výměna linolea Z Nadace ČEZ vznikla nová učebna v hodnotě Kč 20 počítačů, IT, dataprojektor -ze sponzorských darů byla zakoupena druhá IT, interaktivní programy a učebnice -byla uvedena do provozu 2. učebna s 10 počítači -byly zakoupeny DVD, učebnice D, Fy, M, ČJ -proběhla rekonstrukce WC na budově 45, likvidace hejna holubů -do odborné učebny přírodopisu jsme zakoupili interaktivní tabuli a notebook -všechna oddělení ŠD jsme vybavili novým nábytkem -materiální a finanční zabezpečení školy - viz Rozpočet pro rok 2007, 2008, 2009 Přílohy: -vyhodnocení dotazníků pro rodiče a žáky -dotazník hodnocení učitele 7

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Masarykova základní škola, Ždánice, okres Hodonín ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Identifikátor školy: 600116085 Termín vlastního hodnocení: 2005/2006, 2006/2007 Zpracoval: Mgr. František Markus Ve

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Verneřice, okres Děčín Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice Identifikátor školy: 600 076 393 Termín konání inspekce: 14. 16. duben

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav Adresa: Na Františku 32, 294 02 Kněžmost Identifikátor školy: 600 049 167 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-406/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-406/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 45 211 345 Identifikátor

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1222/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1222/11-H Název právnické osoby První soukromá základní škola v Hradci Králové, s. r. o. vykonávající činnost školy: Sídlo: Vocelova

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 261 01 Příbram VI tel. 318 623817; 607543945 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz Vlastní hodnocení školy za období školního

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-306/15-J. Sídlo 594 44 Radostín nad Oslavou 136 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-306/15-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace Sídlo 594 44 Radostín

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY ZŠ V Zahrádkách, V Zahrádkách 48, Praha 3 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: Dr. Šebl Stanislav - ředitel školy Obsah Obsah... 2 Úvod 3 Vzdělávací program školy... 4 Podmínky vzdělávání... 5 Průběh vzdělávání....

Více

Koncepce školy 2013 2016

Koncepce školy 2013 2016 Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Koncepce školy 2013-2016 Číslo dokumentu: 08.02 01092013 Platnost: 01. 09. 2013 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 Koncepce školy 2013 2016 Obsah Úvod Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-928/13-P. reditel@zsplanicka.ktnet.cz Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-928/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194 Sídlo Plánická 194, 339 01 Klatovy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA. Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ELIŠKA Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10 Školní vzdělávací program ELIŠKA 2012/2013 ZŠ a MŠ, Brno, Elišky Přemyslovny 10 OBSAH

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-39/12-T. příspěvková organizace. Mgr. Šárkou Honovou, ředitelkou Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-39/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava-Radvanice, Trnkovecká

Více