ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

2 BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení druhých kolem nás. DUHA jako překlenovací záře při nacházení společné řeči.

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny a) Obecné údaje o školní družině b) Materiální a prostorové podmínky školní družiny c) Personální podmínky školní družiny d) Provozní a ekonomické podmínky školní družiny e) Organizační podmínky školní družiny f) Hygienické a bezpečnostní podmínky školní družiny g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty h) Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Charakteristika ŠVP školní družiny a) Cíle ŠVP školní družiny b) Klíčové kompetence c) Program školní družiny d) Práva a povinnosti dětí e) Metody a formy práce používané k dosažení cílů školní družiny f) Krátkodobé projekty ve školní družině g) Používaná literatura 4 Přílohy ŠVP Swot analýza Vnitřní řád školní družiny Směrnice školní družiny

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Školní vzdělávací program školní družiny Předkladatel - název školy Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - adresa školy Za mlýnem 1, Přerov I - Město - jméno ředitelky školy Mgr. Božena Přidalová IČ: IZO: RED-IZO: kontakty Telefon: Fax: Web: Zřizovatel - název, adresa, kontakty Statutární město Přerov Odbor sociálních věcí a školství Poštovní adresa: Bratrská 34, Přerov 2 Telefon: (spojovatelka), Fax: Web: Platnost dokumentu od - datum 1. září podpis ředitelky školy - razítko školy Mgr. Božena Přidalová

5 Dnešní dítě je lépe fyzicky vyvinuto než v předchozích generacích, je mentálně vyspělejší a dokáže provádět činnosti, k nimž děti v minulých letech dospívaly později. Také časová zaneprázdněnost rodičů je stále větší. Místo toho, aby dětem vyprávěli a četli, zajistí jim přehrávače, počítače, trenéry. To vše je dáno postupem vpřed, a proto o to víc děti potřebují zařízení typu školní družiny. Každé dítě je osobnost a je nutné respektovat jeho zájmy a potřeby. Naším úkolem je naslouchat dětem a vytvářet velký prostor pro rozvoj dětských zájmů. Je nutné, aby s námi dítě prožívalo radost a pohodu, uvolnění po vyučování, našlo uspokojení při pestré a přitažlivé činnosti.

6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Obecné údaje o školní družině Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a řídí se podle vyhlášky č. 74/2005 sb.o zájmovém vzdělávání. Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací (zájmovou) a rekreační činnost mimo vyučování. Rozvíjí dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti, formou aktivit výchovy mimo vyučování se ho snaží vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. (rozvoj vlastní tvořivosti, fantazie, komunikačních dovedností,vhodných návyků, posilování sebevědomí, vedení k odpovědnosti za zdraví své a jiných, za své chování, k ovládání negativních citových reakcí, ke kladnému vztahu k přírodě a její ochraně). Děti se v družině učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Družina napomáhá k posilování osobnosti každého jedince. Největší roli zde hraje motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování. Školní družina hraje důležitou úlohu i v prevenci sociálně patologických jevů smysluplným využíváním volného času. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do nabízených zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou,ale i sebevzděláváním. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo spontánních aktivit a příležitostných akcí. Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny a vede k podpoře zdravého tělesného, duševního a sociálního vývoje dítěte.

7 b) Prostorové a materiální podmínky ŠD ŠD se nachází v samostatné budově spolu se školní jídelnou a tělocvičnami. S hlavní budovou školy je propojena chodbou. Pro každodenní činnosti využíváme všechny prostory ŠD: čtyři herny, které slouží pouze potřebám ŠD, neprobíhá v nich výuka. Šatnu se samostatnými skříňkami vždy pro dva žáky, dostatečně velké hygienické zařízení. Herny svým vybavením odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Jsou světlé a čisté, vybavené nábytkem a barevnými kontejnery na hry odpovídající velikosti žáků. V každé herně je část místnosti pokryta kobercem, kterého žáci využívají při odpočinkových činnostech hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunitním kruhu apod. V každém oddělení je možnost využití velké tabule na kreslení. Podle finančních možností máme k dispozici výtvarný materiál a pomůcky (výkresy, barevné papíry, voskovky, pastelky, štětce, temperové a vodové barvy, klovatinu apod.). Pro zájmové činnosti využíváme další vhodné prostory v budovách školy, zejména dvě velmi dobře vybavené tělocvičny s novým povrchem pro spoustu míčových her, sportovním nářadím a náčiním (pingpongové stoly, tyče na šplhání, žebřiny, lavičky ) Z venkovních prostor využíváme hřiště (fotbalové s umělým povrchem, hřiště na volejbal, florbal, doskočiště, běžeckou dráhu). Děti mohou také pracovat na počítačích v odborné učebně výpočetní techniky (práce s internetem, příprava na vyučování ve formě didaktických her, kvízů apod.). Základy vaření a přípravy jednoduchých pokrmů získávají děti ve cvičné kuchyňce. K dispozici je pro ŠD také keramická dílna pro práci s hlínou a dětská knihovna pro pěstování čtenářských návyků a dovedností se spoustou knih a časopisů. Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stolní hry, stavebnice, hračky, kostky, drobné cvičební náčiní např. švihadla, molitanové míče, stolní hokej a fotbal, ve společné herně také velké molitanové stavebnice, trampolínu, hrací koberce. Pro aktivity venku si mohou žáci půjčovat různé druhy míčů, skákací gumy, lana, pálky pro tenis a sofftenis, florbalové hokejky, gumové kroužky pro hru Ringo a další. Pro poslechové činnosti používáme radiomagnetofony a CD přehrávače v každém oddělení, dvě oddělení ŠD jsou vybaveny televizorem a videem. Pro přípravnou práci a uložení pracovního materiálu využíváme kabinet vychovatelek vybavený kancelářským nábytkem a počítačem. Po dohodě s vedením školy vylepšujeme prostředí ŠD postupnou renovací nábytku a nákupem nového materiálu. Na rekreaci a aktivní odpočinek využíváme blízký park Michalov s jeho vybavením atrakcemi, horolezeckými stěnami, houpačkami a velkým travnatým prostorem pro spoustu her.

8 c) Personální podmínky Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení v daném školním roce, většinou v počtu tří až čtyř. Všechny vychovatelky splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost. Vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají např. formou účasti na akreditovaných kurzech zaměřených na činnost ŠD (kurzy PC, zdravotnické kurzy, lyžařské kurzy, vzdělávací semináře v rámci ŠVP, semináře zaměřené na obohacení činnosti vychovatele v praxi aj.), formou samostudia, sledováním nových publikací, odborných knih týkajících se výchovné práce, dětských knih a časopisů k načerpání motivů a inspirace, encyklopedií. Chovají se a jednají v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD.

9 d) Provozní a ekonomické podmínky ŠD Podrobně viz. Vnitřní řád ŠD Provozní doba ŠD je od 6:15 do 8:00 h, od 11:40 do 16:30 h. Aby nebyla narušována činnost v jednotlivých odděleních,jsou odchody dětí stanoveny po obědě od 12:00 do14:00, po vycházce od 15:00 do 16:30h. Pokud rodiče či jiná osoba uvedená v zápisním lístku nevyzvedne dítě do 16:30h vychovatelka informuje telefonicky zákonného zástupce žáka a předá jim dítě osobně. Pokud je postup bezvýsledný kontaktuje a) pracovníka orgánu péče o dítě, b) požádá o pomoc Policii ČR. Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků, jedná se o žáky, kteří jsou v daný čas fyzicky přítomni. Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování v doprovodu učitele a ten je za žáky zodpovědný do doby jejich předání vychovatelce. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních, zájmových a sebevzdělávacích aktivit V rámci sebevzdělávacích činností umožňuje žákům přípravu na vyučování. Za pobyt dětí ve ŠD platí rodiče pravidelné měsíční družinkovné, a to vždy do 20. dne v měsíci. Výše družinkovného je stanovena provozními náklady ŠD.

10 e) Organizační podmínky ŠD Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání - podrobně viz.vnitřní řád. ŠD navštěvují žáci tříd 1.stupně ZŠ (cca 120 žáků celkem). Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vedoucí vychovatelka ŠD. Do ŠD se přihlašují děti na základě vyplněného a podepsaného zápisního lístku zákonným zástupcem s vyznačenou dobou pobytu dítěte ve ŠD a dobou jeho odchodu domů. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít v jinou dobu či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci vychovatelce písemně. Přihlášení a odhlášení žáka je možné během celého školního roku pouze písemnou formou. Pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, může být ze ŠD vyloučen. O tomto opatření rozhoduje ředitelka školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem dítěte.

11 f) Hygienické a bezpečnostní podmínky ŠD Ve školní družině vytváříme podmínky pro správnou hygienu, fyzickou ochranu dětí, sociální a emocionální bezpečnost: vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu vhodný stravovací a pitný režim zdravé prostředí ochrana před úrazy vybavení ŠD vhodné z hlediska bezpečnosti dostupnost prostředků první pomoci prevence sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, rasismus, virtuální drogy, krádeže, vandalismus) ochrana žáků před násilím, šikanou, posměchem snaha o klidné prostředí, příznivé sociální klima úcta, tolerance, empatie, spolupráce a pomoc druhým. respekt k individualitě žáka, k jeho osobním problémům zavedené stereotypy přinášejí dětem pocit bezpečí Podmínky BOZ vycházejí z ustanovení školního řádu a ŠVP školy. Pokud ŠD využívá pro svoji činnost odborné učebny (tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu apod.), řídí se příslušnými řády této učebny. Žáci přihlášení do ŠD i jejich zákonní zástupci mají povinnost se prokazatelně seznámit s vnitřním a provozním řádem ŠD a s ustanovením BOZ ve školním řádu. Záznam o poučení je uveden v přehledu výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení.

12 g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Snažíme se rozvíjet spolupráci s rodiči, informovat je o činnosti ŠD (nástěnka, internet, notýsky a rodičovské schůzky), o chování jednotlivých žáků, seznamovat je s plánovanými aktivitami, žádat o pomoc u některých aktivit apod. Dále probíhá spolupráce s kvalifikovaným výchovným poradcem, s metodikem prevence sociálně patologických jevů, se školním psychologem. Součástí prevence je využívání vhodných metod a forem práce při výchovně vzdělávacích činnostech, otevřený dialog, vstřícný vztah vychovatele a žáka. V rámci seznámení dětí s IZS (integrovaným záchranným systémem) policie, hasiči, lékařská záchranná služba, spolupracujeme s těmito subjekty a připravujeme pro děti pravidelné návštěvy např. hasičské stanice s besedou a ukázkami jejich práce a vybavení. Pořádáme besedy s Policií ČR např. s ukázkami jejich kynologického výcviku apod. V rámci ochrany zdraví a učení o poskytování první pomoci spolupracujeme s Červeným křížem. Dlouhodobá spolupráce probíhá s Městskou knihovnou Přerov, na jejímž základě se zúčastňujeme různých literárních i výtvarných soutěží, zapojujeme se do různých projektů s mezinárodní účastí dotovaných ze zdrojů EU Kde končí svět. aj.

13 h) Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zájmové vzdělávání nabízí prostor pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Patří k nim: úzká spolupráce se školou při primární identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), při stanovování forem integrace a forem práce, spolupráce s rodiči (změny zdravotního stavu) pro žáky se specifickými poruchami učení možnost zapůjčení didaktických a kompenzačních pomůcek, logopedická péče apod. pro žáky se zdravotním znevýhodněním zohledňování přiměřeného zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek apod. pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytování možnosti přípravy na vyučování, možnosti zapůjčení pomůcek pro naplňování výchovně vzdělávacího programu apod. Po prokázání podmínek stanovených vyhláškou MŠMT možnost požádání o snížení či prominutí úplaty. u žáků mimořádně nadaných vhodná volba forem práce (internet, encyklopedie apod.), či začlenění do kolektivu starších dětí. Za rozhodující považujeme intenzivní komunikaci vychovatele s učiteli a rodiči. Žákům se SVP je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost, snažíme se o zvýšenou motivaci, individuální pomoc, výrazně chválíme i malé úspěchy a pokroky v práci.

14 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Cíle ŠVP školní družiny Nabídka smysluplného využití volného času dětí Rozvoj osobnosti člověka Vytváření pozitivní představy o sobě i druhých, umění projevit empatii Rozvoj zručnosti, dovednosti, rytmu a pohybu formou výchov Získávání všeobecného přehledu v návaznosti na učivo Učení umění využívat získané poznatky a dovednosti v praxi, při řešení problému Učení umění používat otevřenou komunikaci, umění spolupracovat Utváření vědomí o národní a státní příslušnosti, ale učit i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině Vysvětlování rovnosti žen a mužů ve společnosti Uplatňování znalosti o životním prostředí, jeho ochraně Opakování pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Zajištění pravidla spokojené dítě, spokojení rodiče

15 b) Klíčové kompetence Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. KOMPETENCE K UČENÍ - žák práci dokončí, dává věci do souvislostí, má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení, klade otázky a hledá na ně odpovědi, odhaduje své síly 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - žák si všímá dění i problémů okolo sebe, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou dokáže mezi nimi volit, chápe, že vyhýbání neřešení problému nevede k cíli 3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE - žák ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vhodně formulovanými větami, domlouvá se gesty i slovy, komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, rozšiřuje slovní zásobu, dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knihy, encyklopedie, počítač, telefon ) 4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE - žák samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 5. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE - žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i práva druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých 6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU - žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku k trávení volného času

16 c) Program školní družiny BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Všechny děti na světě potřebují lásku. ZÁŘÍ: ŘÍJEN: LISTOPAD: PROSINEC: LEDEN: ÚNOR: BŘEZEN: DUBEN: KVĚTEN: ČERVEN: První zvonění Podzimní listohrátky Čas duchů a strašidel Adventní čas obdarování Festival rytmu, tance, pohybu Zdraví není samozřejmostí Amálka odemyká přírodu Naše modrá planeta Květomluva Můj vysněný den

17 ZÁŘÍ PRVNÍ ZVONĚNÍ CÍLE: Všichni jsme kamarádi Co mě naučila školka Kde to jsem Vybere si každý KOMPETENCE: - poznávání spolužáků a výchovných pracovníků - seznámení s právy a povinnostmi dítěte - stmelujeme kolektiv, pěstujeme kamarádské vztahy (vzájemná úcta, pomoc, tolerance) - vytváření vztahu k národnostním menšinám - ověřování schopností, návyků a znalostí - rozšiřování dovedností VV, PV, HV, TV - šetření majetku, který patří všem - seznámení s prostorami ZŠ, ŠD, ŠJ apod. - orientace v okolí školy, poznat cestu do školy, umět pojmenovat ulice, orientační body (kresba mapek, orient. závody po okolí ) - sestavení pravidel chování v odděleních ŠD - průzkum zájmů, koníčků, přání, představ - co mi říká četba, internet, televize, počítač, výstava - učíme se nebát vyjádřit se nahlas

18 ŘÍJEN PODZIMNÍ LISTOHRÁTKY CÍLE: Listnatá Baculka Mykologie není mytologie Ekologická ruleta Něco z historie KOMPETENCE: - určování druhů stromů dle listů, plodů, využití plodů pro zvěř i k pracovním činnostem - zdravá výživa (co zavařujeme, konzumujeme) - chápání střídání ročních období - výstavy hub, houba jako ozdoba lesa, nebezpečí otravy - vytváření názoru na svět, přírodu, lidské bytí - mýtus jako neskutečný příběh, výmysl - co do přírody patří, nepatří - význam ekologie pro budoucnost - šetrné využití přírody i jejích darů - probouzení hrdosti a vlastenectví - město, ve kterém žiji, orientace v rodném městě (názvy ulic, známých míst) - láska k rodnému městu, urbanizace, nová a stará výstavba - bohatá historie města a jeho slavných obyvatel (tvoříme město snů, hra na architekta) - lovci mamutů Předmostí a jeho historie Pravěk

19 LISTOPAD ČAS DUCHŮ A STRAŠIDEL CÍLE: Halloween týden strašidel Dušičkový čas Módní návrhář Umíš říci ne? KOMPETENCE: - propojení reality a pohádkového světa - strašidel se nebojíme - pracovní dovednost, zručnost, fantazie - učíme se zacházet s nebezpečnými nástroji (nože, dlátka, zápalky) - příprava přírody na zimní spánek - zamykání studánek, zazimování zahrádek, uschování klíče od přírody - nutnost odpočinku přírody k načerpání nového zrození - vedení k osobní hygieně - péče o svůj zevnějšek - vytváření vlastní image - harmonie barev, sladění barev, střihů, estetické vnímání osob, prostředí, přírody - protidrogová prevence - komu důvěřovat - šikana, agresivita - vzájemná komunikace, kompromisy, tolerance

20 PROSINEC ADVENTNÍ ČAS OBDAROVÁNÍ CÍLE: Když se čerti rojili Můj dům, moje rodina Obdarování vánoční jarmark Ovčí babička vypráví KOMPETENCE: - kontrast dobra a zla - seznamování s tradičními i netradičními hudebními nástroji, využití tradic - spojení hudby s pohybem - učíme děti odpouštět i obdarovávat - nestydět se za projevy lásky mezi členy rodiny i kamarády - vytváření citových hodnot - ne všechny děti ve štěstí tráví Vánoce - vánoční tradice (koledy, písně, verše) - dramatizace pohádek učíme, jak projevit, co cítíme radost, soucit, náklonnost, strach, nejistota - využití slovní zásoby, mimiky, pohybu a kultury vyjadřování

21 LEDEN FESTIVAL RYTMU, TANCE A POHYBU CÍLE: Tříkrálová koleda Jak se hýbeme Jak se dělí rok Překvapení v tělocvičně KOMPETENCE: - charitativní pomoc slabším - prohry, ztráty, úspěchy loňského roku, nové naděje - zvážíme pomoc potřebným, slabým, postiženým - poznáváme lidské tělo svaly, kosti - učíme se pojmenovat základní části lidského těla (orgány) - uvědomujeme si, jak důležité je být zdráv - ochrana před nemocí a úrazem - prevence před nemocemi (bacily, viry) - připomínáme si typické znaky ročních období, měsíců - časový úsek měsíc, týden, den, hodina - odhadování časových úseků, věku lidí - význam pohybu a cvičení pro zdraví - učíme se prohrávat, ale i vyhrávat - vedeme děti ke zdravé soutěživosti - poznáváme různá tělovýchovná nářadí i náčiní, učíme se nové hry

22 ÚNOR ZDRAVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ CÍLE: Masopustní veselí Paralympiáda Všechny moje lásky Svět pohádek KOMPETENCE: - tradice, zvyky, obyčeje v písních a říkadlech - hudebně pohybové zábavy, karnevaly - stravování v dnešní době, v době masopustu (zdravá výživa, přejídání, význam masa, ovoce, zeleniny, luštěnin pro zdravý vývoj) - vytváření představy o životě tělesně postižených,, uvědomění si, že všichni lidé nejsou stejní - empatie, přátelství s postiženými - i my děti můžeme pomoci - učíme se lásku dávat i brát o láska k nejbližším i kamarádům o láska ke zvířátku, přírodě o láska k rodnému městu, k vlasti o všechny naše lásky - vnímání pohádek poslech, četba, dramatizace pohádky, kresba, tvoření leporela, improvizace v textech, převlecích - rozlišování dobra a zla

23 BŘEZEN AMÁLKA ODEMYKÁ PŘÍRODU CÍLE: Co jsem našel v knihovně Oslava jara, voda je život Amálčiny květinky Probouzení zvířátek KOMPETENCE: - průběžně děti seznamujeme s českou i světovou literaturou, autory i ilustrátory dětských knih - význam knihoven pro každého z nás, orientace v knihovně, co mě zajímá, co potřebuji - definice ročního období vznik nového života - charakteristické znaky jara počasí, změny života rostlin, živočichů - oslava slovem, zpěvem, pohybem, mimikou, sportem, všemi smysly - význam vody pro život, hospodaření s vodou, chápání ochrany vodních zdrojů - zmíníme se o globálním oteplování a ohrožení lidstva (citlivě) - poznávání prvních rostlin na louce, zahrádce i v lese - odemykání přírody s úkoly ekologického charakteru - zopakujeme, kde kdo bydlí (hnízda, pelíšky, nory, budky ) - přílet stěhovavých ptáků - připomeneme, co potřebují zvířátka, aby byla zdravá - odlišnost zvířat, rozšiřování znalostí o nich

24 DUBEN NAŠE MODRÁ PLANETA CÍLE: Záchrana planety země Dobývání vesmíru Malované vajíčko Kolo, křižovatka a já KOMPETENCE: - dáme dohromady vše, co víme o Zemi, jiných planetách, životě tady i jinde - význam stromů, keřů a rostlin pro lidstvo, zdravé ovzduší - co do přírody patří, nepatří - fauna a flora naší planety - pomáháme tvořit představu o čase, pohybu a sluneční soustavě - cestování do vesmíru - seznamujeme se s pomlázkou, jejím významem - učíme se plést tatary, barvit vajíčka - Velikonoce aspekt života - opakujeme základní vybavení jízdního kola, nutnost používání ochranných pomůcek (přilba ) - seznamujeme se s předpisy, dopravními značkami - bezpečnost při hrách v blízkosti dopravních komunikací - nebezpečí úrazů na cestách i přechodech

25 KVĚTEN KVĚTOMLUVA CÍLE: Tajemství pro mou maminku Jak kytky ke svým jménům přišly Jarní ptačí tanec Co asi cítí kamarád KOMPETENCE: - úcta k rodině, ke svým blízkým, k mamince - důležitost zázemí domova, rodinná sounáležitost - nebojíme se vyjádřit své city a pocity, prohlubování citových vztahů s rodiči, prarodiči - zamyšlení nad pojmenováním květin, probouzení estetického cítění - poznat květiny a mít je rád - léčivost i nebezpečí jednotlivých druhů rostlin - rozvíjíme fyzickou zdatnost, odhadnutí vlastních sil, motorické dovednosti - veselý pohyb v místnosti i venku (vlastní projevy pohybu, fantazie převleků) - ujasňování pojmů: společenské vrstvy, nadřazování, podceňování, šikana, negativní společenské jevy (zastat se druhého, využití scének s asertivním chováním, bránit sebe i své kamarády)

26 ČERVEN MŮJ VYSNĚNÝ DEN CÍLE: Táborník cestuje Duhová slavnost Vesele muzicírování Děti celého světa KOMPETENCE: - prázdninová cestománie připomeneme si pravidla táboření, bezpečnost při koupání - poznávání nových krajin a zemí poznáváme atlasy, globus, mapy - poznávání nových osob a opatrnost při styku s cizí osobou - zakončení celoročního snažení, vzájemné rozdávání radosti využití různých forem (besídka, hry na hřišti, návštěva představení pro děti dle finančních, prostorových a věkových možností) - seznamujeme se s tradičními i netradičními hudebními nástroji - hudební styly, formy lidové i moderní hudby - radost z hudebního projevu - hudba a pohyb pro radost - uvědomování si odlišností v materiálním zabezpečení - sociální rozdíly nejen u nás - učíme se vážit si bezstarostného života - empatie - procesy růstu a stárnutí organizmu - jak se organizmy mění

27 d) Práva a povinnosti dětí Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech. Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. Účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi. Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost. Vyjadřovat svůj názor, naslouchat jiným, hledat společná řešení. Užívat spontánně celé prostředí ŠD za předpokladu dodržení smluvených pravidel. Vykonávat samostatně činnosti související se samoobsluhou. Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby.

28 e) Metody a formy práce používané k dosažení cílů školní družiny Výklad Skupinová práce Vyprávění Rozhovor Komunitní kruh Dramatizace Vypravování Beseda Vědomostní testy Soutěže Práce s informacemi Diskuse Ankety Dotazníky Evaluační metody Environmentální výzva k dětem Společné zvažování výběru multimediálních nabídek Sportovní soutěže Pohybové aktivity Kvízy, křížovky, doplňovačky, rébusy Praktické dovednosti Pohybové aktivity Námětové hry Spolupráce s rodiči a veřejností Charitativní práce Kroužky Celodružinové akce Doplňování textů Relaxace Orientace v prostoru Exkurze, výlety Návštěva kina, divadla Hry pohybové, stolní, společenské, tvořivé, námětové, konstruktivní, didaktické Četba vlastní, společná (využití dětských časopisů, knih)

29 f) Krátkodobé projekty ve školní družině 1. SVĚTLUŠKA - soužití s nevidomými a tělesně postiženými lidmi, hry a soutěže - beseda s nevidomými - výcvik vodícího psa - návštěva chráněné dílny 2. UMÍŠ ŘÍCT NE? - protidrogová prevence - komu důvěřovat - šikana, agresivita - vzájemná komunikace, kompromisy, tolerance 3. ŠEPTÁNÍ STROMŮM - úspěchy, neúspěchy - přání - za co se stydím, na co nejsem pyšný 4. ČERTOVSKÁ ZDRAVOVĚDA (podle věkových kategorií) - překonání strachu z lékařů - první pomoc - soutěže 5. POPRVÉ V KNIHOVNĚ - KNIHOVNICKÝ ZVÍDÁLEK - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - VYSVĚDČENÍ ČTENÁŘŮM (Vedení dětí k četbě, návštěvám knihoven, seznámení s autory knih i ilustrátory) 6. VODNÍ HRÁTKY - pravidelné návštěvy dětského bazénu - hry, soutěže - osmělování - překonávání strachu z vody 7. NENÍ ZEBRA JAKO ZEBRA! Soubor akcí zaměřených na dopravní výchovu - Značkový les práce s víčky od PET lahví - Křižovatka a my kolektivní výtvarné práce, tvořené jako pomůcka pro mladší žáky a zároveň výzdoba prostor ŠD, dopravní soutěž s plněním úkolů na stanovištích

30 8. HÁDANKY SKŘÍTKA SMETNÍČKA Soutěže ekologického charakteru - kladný vztah k přírodě - ochrana životního prostředí - poznávání naší planety Země 9. KANYSTERAPIE - posezení s kynologem - ukázka výcviku psů různých plemen

31 g) Používaná literatura ENCYKLOPEDIE ZVÍŘAT ŠKOLNÍ ENCYKLOPEDIE John Farndon ŠPALÍČEK HÁDANEK Pavel Sýkora VELKÁ KNIHA PRO MALÉ MISTRY Ursula Barffová, Inge Burghardtová POUŽÍVANÁ LITERATURA K VV A PV nakladatelství ANAGRAM - Dekorování skla - Výtvarné náměty - Hrátky pro děti - Origami - Vařečky - Veselá zvířátka - Velká kniha SCOUBIDOU - Chytré dárky ČASOPISY - PASTELKA čerpání námětů pro děti - INFORMATORIUM čerpání námětů a rad pro dospělé - AMOS Další literatura je využívána podle nabídky knihovny, podle potřeb a zájmů vychovatelek i děti ve školní družině

32

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Název zařízení: Školní družina při ZŠ v Břidličné, Komenského ul. 360, okres Bruntál MOTTO: Školní družina je typ zařízení pro volný čas, založený na dobrovolnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Plavsko 1 Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině V. Formy

Více

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY

PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY PRAVIDLA BEZPEČNÉ DRUŽINY 1. PO PŘÍCHODU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY ODKLÁDÁM AKTOVKU NA URČENÉ MÍSTO 2. NA OBĚD ODCHÁZÍM S VYCHOVATELKOU NEBO S UČITELKOU (VYCHOVATELEM NEBO S UČITELEM 3. DODRŽUJI HYGIENICKÉ ZÁSADY

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila: Jan Mecner, Ivana Wiesnerová vychovatelé

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny MOTTO: Nejlepší investicí do dětí je čas, který jim věnujeme Projednáno v PR dne: 16. 3. 2016 Schválil: Ing. Jaroslav Kindl Platnost: od 16. 3. 2016 Č.j.: 225/2016

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Školní družina při Základní škole Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu ŠD 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Základní škola a mateřská škola. Lukavice, okres Chrudim

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Základní škola a mateřská škola. Lukavice, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Tento Školní vzdělávací program pro školní družinu je přílohou Školního vzdělávacího programu pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT

S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE TŘEMOŠNICE, OKRES CHRUDIM OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Motto 3. Charakteristika školní družiny

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Družina pro všechny

Školní vzdělávací program pro školní družinu Družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Osová Bítýška 246, 59453, Osová Bítýška druz.ka@seznam.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu Družina pro všechny 1 Identifikační údaje: Školní vzdělávací

Více