ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

2 BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení druhých kolem nás. DUHA jako překlenovací záře při nacházení společné řeči.

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny a) Obecné údaje o školní družině b) Materiální a prostorové podmínky školní družiny c) Personální podmínky školní družiny d) Provozní a ekonomické podmínky školní družiny e) Organizační podmínky školní družiny f) Hygienické a bezpečnostní podmínky školní družiny g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty h) Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3 Charakteristika ŠVP školní družiny a) Cíle ŠVP školní družiny b) Klíčové kompetence c) Program školní družiny d) Práva a povinnosti dětí e) Metody a formy práce používané k dosažení cílů školní družiny f) Krátkodobé projekty ve školní družině g) Používaná literatura 4 Přílohy ŠVP Swot analýza Vnitřní řád školní družiny Směrnice školní družiny

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Školní vzdělávací program školní družiny Předkladatel - název školy Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 - adresa školy Za mlýnem 1, Přerov I - Město - jméno ředitelky školy Mgr. Božena Přidalová IČ: IZO: RED-IZO: kontakty Telefon: Fax: Web: Zřizovatel - název, adresa, kontakty Statutární město Přerov Odbor sociálních věcí a školství Poštovní adresa: Bratrská 34, Přerov 2 Telefon: (spojovatelka), Fax: Web: Platnost dokumentu od - datum 1. září podpis ředitelky školy - razítko školy Mgr. Božena Přidalová

5 Dnešní dítě je lépe fyzicky vyvinuto než v předchozích generacích, je mentálně vyspělejší a dokáže provádět činnosti, k nimž děti v minulých letech dospívaly později. Také časová zaneprázdněnost rodičů je stále větší. Místo toho, aby dětem vyprávěli a četli, zajistí jim přehrávače, počítače, trenéry. To vše je dáno postupem vpřed, a proto o to víc děti potřebují zařízení typu školní družiny. Každé dítě je osobnost a je nutné respektovat jeho zájmy a potřeby. Naším úkolem je naslouchat dětem a vytvářet velký prostor pro rozvoj dětských zájmů. Je nutné, aby s námi dítě prožívalo radost a pohodu, uvolnění po vyučování, našlo uspokojení při pestré a přitažlivé činnosti.

6 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Obecné údaje o školní družině Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 sb. o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a řídí se podle vyhlášky č. 74/2005 sb.o zájmovém vzdělávání. Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací (zájmovou) a rekreační činnost mimo vyučování. Rozvíjí dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti, formou aktivit výchovy mimo vyučování se ho snaží vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. (rozvoj vlastní tvořivosti, fantazie, komunikačních dovedností,vhodných návyků, posilování sebevědomí, vedení k odpovědnosti za zdraví své a jiných, za své chování, k ovládání negativních citových reakcí, ke kladnému vztahu k přírodě a její ochraně). Děti se v družině učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Družina napomáhá k posilování osobnosti každého jedince. Největší roli zde hraje motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování. Školní družina hraje důležitou úlohu i v prevenci sociálně patologických jevů smysluplným využíváním volného času. ŠD zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do nabízených zájmových aktivit. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou,ale i sebevzděláváním. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo spontánních aktivit a příležitostných akcí. Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky psychohygieny a vede k podpoře zdravého tělesného, duševního a sociálního vývoje dítěte.

7 b) Prostorové a materiální podmínky ŠD ŠD se nachází v samostatné budově spolu se školní jídelnou a tělocvičnami. S hlavní budovou školy je propojena chodbou. Pro každodenní činnosti využíváme všechny prostory ŠD: čtyři herny, které slouží pouze potřebám ŠD, neprobíhá v nich výuka. Šatnu se samostatnými skříňkami vždy pro dva žáky, dostatečně velké hygienické zařízení. Herny svým vybavením odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku. Jsou světlé a čisté, vybavené nábytkem a barevnými kontejnery na hry odpovídající velikosti žáků. V každé herně je část místnosti pokryta kobercem, kterého žáci využívají při odpočinkových činnostech hře se stavebnicemi, při rozhovorech v komunitním kruhu apod. V každém oddělení je možnost využití velké tabule na kreslení. Podle finančních možností máme k dispozici výtvarný materiál a pomůcky (výkresy, barevné papíry, voskovky, pastelky, štětce, temperové a vodové barvy, klovatinu apod.). Pro zájmové činnosti využíváme další vhodné prostory v budovách školy, zejména dvě velmi dobře vybavené tělocvičny s novým povrchem pro spoustu míčových her, sportovním nářadím a náčiním (pingpongové stoly, tyče na šplhání, žebřiny, lavičky ) Z venkovních prostor využíváme hřiště (fotbalové s umělým povrchem, hřiště na volejbal, florbal, doskočiště, běžeckou dráhu). Děti mohou také pracovat na počítačích v odborné učebně výpočetní techniky (práce s internetem, příprava na vyučování ve formě didaktických her, kvízů apod.). Základy vaření a přípravy jednoduchých pokrmů získávají děti ve cvičné kuchyňce. K dispozici je pro ŠD také keramická dílna pro práci s hlínou a dětská knihovna pro pěstování čtenářských návyků a dovedností se spoustou knih a časopisů. Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stolní hry, stavebnice, hračky, kostky, drobné cvičební náčiní např. švihadla, molitanové míče, stolní hokej a fotbal, ve společné herně také velké molitanové stavebnice, trampolínu, hrací koberce. Pro aktivity venku si mohou žáci půjčovat různé druhy míčů, skákací gumy, lana, pálky pro tenis a sofftenis, florbalové hokejky, gumové kroužky pro hru Ringo a další. Pro poslechové činnosti používáme radiomagnetofony a CD přehrávače v každém oddělení, dvě oddělení ŠD jsou vybaveny televizorem a videem. Pro přípravnou práci a uložení pracovního materiálu využíváme kabinet vychovatelek vybavený kancelářským nábytkem a počítačem. Po dohodě s vedením školy vylepšujeme prostředí ŠD postupnou renovací nábytku a nákupem nového materiálu. Na rekreaci a aktivní odpočinek využíváme blízký park Michalov s jeho vybavením atrakcemi, horolezeckými stěnami, houpačkami a velkým travnatým prostorem pro spoustu her.

8 c) Personální podmínky Počet vychovatelek odpovídá počtu otevřených oddělení v daném školním roce, většinou v počtu tří až čtyř. Všechny vychovatelky splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost. Vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají např. formou účasti na akreditovaných kurzech zaměřených na činnost ŠD (kurzy PC, zdravotnické kurzy, lyžařské kurzy, vzdělávací semináře v rámci ŠVP, semináře zaměřené na obohacení činnosti vychovatele v praxi aj.), formou samostudia, sledováním nových publikací, odborných knih týkajících se výchovné práce, dětských knih a časopisů k načerpání motivů a inspirace, encyklopedií. Chovají se a jednají v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD.

9 d) Provozní a ekonomické podmínky ŠD Podrobně viz. Vnitřní řád ŠD Provozní doba ŠD je od 6:15 do 8:00 h, od 11:40 do 16:30 h. Aby nebyla narušována činnost v jednotlivých odděleních,jsou odchody dětí stanoveny po obědě od 12:00 do14:00, po vycházce od 15:00 do 16:30h. Pokud rodiče či jiná osoba uvedená v zápisním lístku nevyzvedne dítě do 16:30h vychovatelka informuje telefonicky zákonného zástupce žáka a předá jim dítě osobně. Pokud je postup bezvýsledný kontaktuje a) pracovníka orgánu péče o dítě, b) požádá o pomoc Policii ČR. Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků, jedná se o žáky, kteří jsou v daný čas fyzicky přítomni. Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování v doprovodu učitele a ten je za žáky zodpovědný do doby jejich předání vychovatelce. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních, zájmových a sebevzdělávacích aktivit V rámci sebevzdělávacích činností umožňuje žákům přípravu na vyučování. Za pobyt dětí ve ŠD platí rodiče pravidelné měsíční družinkovné, a to vždy do 20. dne v měsíci. Výše družinkovného je stanovena provozními náklady ŠD.

10 e) Organizační podmínky ŠD Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání - podrobně viz.vnitřní řád. ŠD navštěvují žáci tříd 1.stupně ZŠ (cca 120 žáků celkem). Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vedoucí vychovatelka ŠD. Do ŠD se přihlašují děti na základě vyplněného a podepsaného zápisního lístku zákonným zástupcem s vyznačenou dobou pobytu dítěte ve ŠD a dobou jeho odchodu domů. Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít v jinou dobu či s jinou osobou než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí zákonní zástupci vychovatelce písemně. Přihlášení a odhlášení žáka je možné během celého školního roku pouze písemnou formou. Pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, může být ze ŠD vyloučen. O tomto opatření rozhoduje ředitelka školy a musí být předem projednáno se zákonným zástupcem dítěte.

11 f) Hygienické a bezpečnostní podmínky ŠD Ve školní družině vytváříme podmínky pro správnou hygienu, fyzickou ochranu dětí, sociální a emocionální bezpečnost: vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu vhodný stravovací a pitný režim zdravé prostředí ochrana před úrazy vybavení ŠD vhodné z hlediska bezpečnosti dostupnost prostředků první pomoci prevence sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, rasismus, virtuální drogy, krádeže, vandalismus) ochrana žáků před násilím, šikanou, posměchem snaha o klidné prostředí, příznivé sociální klima úcta, tolerance, empatie, spolupráce a pomoc druhým. respekt k individualitě žáka, k jeho osobním problémům zavedené stereotypy přinášejí dětem pocit bezpečí Podmínky BOZ vycházejí z ustanovení školního řádu a ŠVP školy. Pokud ŠD využívá pro svoji činnost odborné učebny (tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu apod.), řídí se příslušnými řády této učebny. Žáci přihlášení do ŠD i jejich zákonní zástupci mají povinnost se prokazatelně seznámit s vnitřním a provozním řádem ŠD a s ustanovením BOZ ve školním řádu. Záznam o poučení je uveden v přehledu výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení.

12 g) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Snažíme se rozvíjet spolupráci s rodiči, informovat je o činnosti ŠD (nástěnka, internet, notýsky a rodičovské schůzky), o chování jednotlivých žáků, seznamovat je s plánovanými aktivitami, žádat o pomoc u některých aktivit apod. Dále probíhá spolupráce s kvalifikovaným výchovným poradcem, s metodikem prevence sociálně patologických jevů, se školním psychologem. Součástí prevence je využívání vhodných metod a forem práce při výchovně vzdělávacích činnostech, otevřený dialog, vstřícný vztah vychovatele a žáka. V rámci seznámení dětí s IZS (integrovaným záchranným systémem) policie, hasiči, lékařská záchranná služba, spolupracujeme s těmito subjekty a připravujeme pro děti pravidelné návštěvy např. hasičské stanice s besedou a ukázkami jejich práce a vybavení. Pořádáme besedy s Policií ČR např. s ukázkami jejich kynologického výcviku apod. V rámci ochrany zdraví a učení o poskytování první pomoci spolupracujeme s Červeným křížem. Dlouhodobá spolupráce probíhá s Městskou knihovnou Přerov, na jejímž základě se zúčastňujeme různých literárních i výtvarných soutěží, zapojujeme se do různých projektů s mezinárodní účastí dotovaných ze zdrojů EU Kde končí svět. aj.

13 h) Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zájmové vzdělávání nabízí prostor pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Patří k nim: úzká spolupráce se školou při primární identifikaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), při stanovování forem integrace a forem práce, spolupráce s rodiči (změny zdravotního stavu) pro žáky se specifickými poruchami učení možnost zapůjčení didaktických a kompenzačních pomůcek, logopedická péče apod. pro žáky se zdravotním znevýhodněním zohledňování přiměřeného zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek apod. pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí poskytování možnosti přípravy na vyučování, možnosti zapůjčení pomůcek pro naplňování výchovně vzdělávacího programu apod. Po prokázání podmínek stanovených vyhláškou MŠMT možnost požádání o snížení či prominutí úplaty. u žáků mimořádně nadaných vhodná volba forem práce (internet, encyklopedie apod.), či začlenění do kolektivu starších dětí. Za rozhodující považujeme intenzivní komunikaci vychovatele s učiteli a rodiči. Žákům se SVP je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost, snažíme se o zvýšenou motivaci, individuální pomoc, výrazně chválíme i malé úspěchy a pokroky v práci.

14 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Cíle ŠVP školní družiny Nabídka smysluplného využití volného času dětí Rozvoj osobnosti člověka Vytváření pozitivní představy o sobě i druhých, umění projevit empatii Rozvoj zručnosti, dovednosti, rytmu a pohybu formou výchov Získávání všeobecného přehledu v návaznosti na učivo Učení umění využívat získané poznatky a dovednosti v praxi, při řešení problému Učení umění používat otevřenou komunikaci, umění spolupracovat Utváření vědomí o národní a státní příslušnosti, ale učit i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině Vysvětlování rovnosti žen a mužů ve společnosti Uplatňování znalosti o životním prostředí, jeho ochraně Opakování pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví Zajištění pravidla spokojené dítě, spokojení rodiče

15 b) Klíčové kompetence Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 1. KOMPETENCE K UČENÍ - žák práci dokončí, dává věci do souvislostí, má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení, klade otázky a hledá na ně odpovědi, odhaduje své síly 2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU - žák si všímá dění i problémů okolo sebe, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou dokáže mezi nimi volit, chápe, že vyhýbání neřešení problému nevede k cíli 3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE - žák ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vhodně formulovanými větami, domlouvá se gesty i slovy, komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými, rozšiřuje slovní zásobu, dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knihy, encyklopedie, počítač, telefon ) 4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE - žák samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 5. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE - žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i práva druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých 6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU - žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku k trávení volného času

16 c) Program školní družiny BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Všechny děti na světě potřebují lásku. ZÁŘÍ: ŘÍJEN: LISTOPAD: PROSINEC: LEDEN: ÚNOR: BŘEZEN: DUBEN: KVĚTEN: ČERVEN: První zvonění Podzimní listohrátky Čas duchů a strašidel Adventní čas obdarování Festival rytmu, tance, pohybu Zdraví není samozřejmostí Amálka odemyká přírodu Naše modrá planeta Květomluva Můj vysněný den

17 ZÁŘÍ PRVNÍ ZVONĚNÍ CÍLE: Všichni jsme kamarádi Co mě naučila školka Kde to jsem Vybere si každý KOMPETENCE: - poznávání spolužáků a výchovných pracovníků - seznámení s právy a povinnostmi dítěte - stmelujeme kolektiv, pěstujeme kamarádské vztahy (vzájemná úcta, pomoc, tolerance) - vytváření vztahu k národnostním menšinám - ověřování schopností, návyků a znalostí - rozšiřování dovedností VV, PV, HV, TV - šetření majetku, který patří všem - seznámení s prostorami ZŠ, ŠD, ŠJ apod. - orientace v okolí školy, poznat cestu do školy, umět pojmenovat ulice, orientační body (kresba mapek, orient. závody po okolí ) - sestavení pravidel chování v odděleních ŠD - průzkum zájmů, koníčků, přání, představ - co mi říká četba, internet, televize, počítač, výstava - učíme se nebát vyjádřit se nahlas

18 ŘÍJEN PODZIMNÍ LISTOHRÁTKY CÍLE: Listnatá Baculka Mykologie není mytologie Ekologická ruleta Něco z historie KOMPETENCE: - určování druhů stromů dle listů, plodů, využití plodů pro zvěř i k pracovním činnostem - zdravá výživa (co zavařujeme, konzumujeme) - chápání střídání ročních období - výstavy hub, houba jako ozdoba lesa, nebezpečí otravy - vytváření názoru na svět, přírodu, lidské bytí - mýtus jako neskutečný příběh, výmysl - co do přírody patří, nepatří - význam ekologie pro budoucnost - šetrné využití přírody i jejích darů - probouzení hrdosti a vlastenectví - město, ve kterém žiji, orientace v rodném městě (názvy ulic, známých míst) - láska k rodnému městu, urbanizace, nová a stará výstavba - bohatá historie města a jeho slavných obyvatel (tvoříme město snů, hra na architekta) - lovci mamutů Předmostí a jeho historie Pravěk

19 LISTOPAD ČAS DUCHŮ A STRAŠIDEL CÍLE: Halloween týden strašidel Dušičkový čas Módní návrhář Umíš říci ne? KOMPETENCE: - propojení reality a pohádkového světa - strašidel se nebojíme - pracovní dovednost, zručnost, fantazie - učíme se zacházet s nebezpečnými nástroji (nože, dlátka, zápalky) - příprava přírody na zimní spánek - zamykání studánek, zazimování zahrádek, uschování klíče od přírody - nutnost odpočinku přírody k načerpání nového zrození - vedení k osobní hygieně - péče o svůj zevnějšek - vytváření vlastní image - harmonie barev, sladění barev, střihů, estetické vnímání osob, prostředí, přírody - protidrogová prevence - komu důvěřovat - šikana, agresivita - vzájemná komunikace, kompromisy, tolerance

20 PROSINEC ADVENTNÍ ČAS OBDAROVÁNÍ CÍLE: Když se čerti rojili Můj dům, moje rodina Obdarování vánoční jarmark Ovčí babička vypráví KOMPETENCE: - kontrast dobra a zla - seznamování s tradičními i netradičními hudebními nástroji, využití tradic - spojení hudby s pohybem - učíme děti odpouštět i obdarovávat - nestydět se za projevy lásky mezi členy rodiny i kamarády - vytváření citových hodnot - ne všechny děti ve štěstí tráví Vánoce - vánoční tradice (koledy, písně, verše) - dramatizace pohádek učíme, jak projevit, co cítíme radost, soucit, náklonnost, strach, nejistota - využití slovní zásoby, mimiky, pohybu a kultury vyjadřování

21 LEDEN FESTIVAL RYTMU, TANCE A POHYBU CÍLE: Tříkrálová koleda Jak se hýbeme Jak se dělí rok Překvapení v tělocvičně KOMPETENCE: - charitativní pomoc slabším - prohry, ztráty, úspěchy loňského roku, nové naděje - zvážíme pomoc potřebným, slabým, postiženým - poznáváme lidské tělo svaly, kosti - učíme se pojmenovat základní části lidského těla (orgány) - uvědomujeme si, jak důležité je být zdráv - ochrana před nemocí a úrazem - prevence před nemocemi (bacily, viry) - připomínáme si typické znaky ročních období, měsíců - časový úsek měsíc, týden, den, hodina - odhadování časových úseků, věku lidí - význam pohybu a cvičení pro zdraví - učíme se prohrávat, ale i vyhrávat - vedeme děti ke zdravé soutěživosti - poznáváme různá tělovýchovná nářadí i náčiní, učíme se nové hry

22 ÚNOR ZDRAVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ CÍLE: Masopustní veselí Paralympiáda Všechny moje lásky Svět pohádek KOMPETENCE: - tradice, zvyky, obyčeje v písních a říkadlech - hudebně pohybové zábavy, karnevaly - stravování v dnešní době, v době masopustu (zdravá výživa, přejídání, význam masa, ovoce, zeleniny, luštěnin pro zdravý vývoj) - vytváření představy o životě tělesně postižených,, uvědomění si, že všichni lidé nejsou stejní - empatie, přátelství s postiženými - i my děti můžeme pomoci - učíme se lásku dávat i brát o láska k nejbližším i kamarádům o láska ke zvířátku, přírodě o láska k rodnému městu, k vlasti o všechny naše lásky - vnímání pohádek poslech, četba, dramatizace pohádky, kresba, tvoření leporela, improvizace v textech, převlecích - rozlišování dobra a zla

23 BŘEZEN AMÁLKA ODEMYKÁ PŘÍRODU CÍLE: Co jsem našel v knihovně Oslava jara, voda je život Amálčiny květinky Probouzení zvířátek KOMPETENCE: - průběžně děti seznamujeme s českou i světovou literaturou, autory i ilustrátory dětských knih - význam knihoven pro každého z nás, orientace v knihovně, co mě zajímá, co potřebuji - definice ročního období vznik nového života - charakteristické znaky jara počasí, změny života rostlin, živočichů - oslava slovem, zpěvem, pohybem, mimikou, sportem, všemi smysly - význam vody pro život, hospodaření s vodou, chápání ochrany vodních zdrojů - zmíníme se o globálním oteplování a ohrožení lidstva (citlivě) - poznávání prvních rostlin na louce, zahrádce i v lese - odemykání přírody s úkoly ekologického charakteru - zopakujeme, kde kdo bydlí (hnízda, pelíšky, nory, budky ) - přílet stěhovavých ptáků - připomeneme, co potřebují zvířátka, aby byla zdravá - odlišnost zvířat, rozšiřování znalostí o nich

24 DUBEN NAŠE MODRÁ PLANETA CÍLE: Záchrana planety země Dobývání vesmíru Malované vajíčko Kolo, křižovatka a já KOMPETENCE: - dáme dohromady vše, co víme o Zemi, jiných planetách, životě tady i jinde - význam stromů, keřů a rostlin pro lidstvo, zdravé ovzduší - co do přírody patří, nepatří - fauna a flora naší planety - pomáháme tvořit představu o čase, pohybu a sluneční soustavě - cestování do vesmíru - seznamujeme se s pomlázkou, jejím významem - učíme se plést tatary, barvit vajíčka - Velikonoce aspekt života - opakujeme základní vybavení jízdního kola, nutnost používání ochranných pomůcek (přilba ) - seznamujeme se s předpisy, dopravními značkami - bezpečnost při hrách v blízkosti dopravních komunikací - nebezpečí úrazů na cestách i přechodech

25 KVĚTEN KVĚTOMLUVA CÍLE: Tajemství pro mou maminku Jak kytky ke svým jménům přišly Jarní ptačí tanec Co asi cítí kamarád KOMPETENCE: - úcta k rodině, ke svým blízkým, k mamince - důležitost zázemí domova, rodinná sounáležitost - nebojíme se vyjádřit své city a pocity, prohlubování citových vztahů s rodiči, prarodiči - zamyšlení nad pojmenováním květin, probouzení estetického cítění - poznat květiny a mít je rád - léčivost i nebezpečí jednotlivých druhů rostlin - rozvíjíme fyzickou zdatnost, odhadnutí vlastních sil, motorické dovednosti - veselý pohyb v místnosti i venku (vlastní projevy pohybu, fantazie převleků) - ujasňování pojmů: společenské vrstvy, nadřazování, podceňování, šikana, negativní společenské jevy (zastat se druhého, využití scének s asertivním chováním, bránit sebe i své kamarády)

26 ČERVEN MŮJ VYSNĚNÝ DEN CÍLE: Táborník cestuje Duhová slavnost Vesele muzicírování Děti celého světa KOMPETENCE: - prázdninová cestománie připomeneme si pravidla táboření, bezpečnost při koupání - poznávání nových krajin a zemí poznáváme atlasy, globus, mapy - poznávání nových osob a opatrnost při styku s cizí osobou - zakončení celoročního snažení, vzájemné rozdávání radosti využití různých forem (besídka, hry na hřišti, návštěva představení pro děti dle finančních, prostorových a věkových možností) - seznamujeme se s tradičními i netradičními hudebními nástroji - hudební styly, formy lidové i moderní hudby - radost z hudebního projevu - hudba a pohyb pro radost - uvědomování si odlišností v materiálním zabezpečení - sociální rozdíly nejen u nás - učíme se vážit si bezstarostného života - empatie - procesy růstu a stárnutí organizmu - jak se organizmy mění

27 d) Práva a povinnosti dětí Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech. Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. Účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi. Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost. Vyjadřovat svůj názor, naslouchat jiným, hledat společná řešení. Užívat spontánně celé prostředí ŠD za předpokladu dodržení smluvených pravidel. Vykonávat samostatně činnosti související se samoobsluhou. Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby.

28 e) Metody a formy práce používané k dosažení cílů školní družiny Výklad Skupinová práce Vyprávění Rozhovor Komunitní kruh Dramatizace Vypravování Beseda Vědomostní testy Soutěže Práce s informacemi Diskuse Ankety Dotazníky Evaluační metody Environmentální výzva k dětem Společné zvažování výběru multimediálních nabídek Sportovní soutěže Pohybové aktivity Kvízy, křížovky, doplňovačky, rébusy Praktické dovednosti Pohybové aktivity Námětové hry Spolupráce s rodiči a veřejností Charitativní práce Kroužky Celodružinové akce Doplňování textů Relaxace Orientace v prostoru Exkurze, výlety Návštěva kina, divadla Hry pohybové, stolní, společenské, tvořivé, námětové, konstruktivní, didaktické Četba vlastní, společná (využití dětských časopisů, knih)

29 f) Krátkodobé projekty ve školní družině 1. SVĚTLUŠKA - soužití s nevidomými a tělesně postiženými lidmi, hry a soutěže - beseda s nevidomými - výcvik vodícího psa - návštěva chráněné dílny 2. UMÍŠ ŘÍCT NE? - protidrogová prevence - komu důvěřovat - šikana, agresivita - vzájemná komunikace, kompromisy, tolerance 3. ŠEPTÁNÍ STROMŮM - úspěchy, neúspěchy - přání - za co se stydím, na co nejsem pyšný 4. ČERTOVSKÁ ZDRAVOVĚDA (podle věkových kategorií) - překonání strachu z lékařů - první pomoc - soutěže 5. POPRVÉ V KNIHOVNĚ - KNIHOVNICKÝ ZVÍDÁLEK - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - VYSVĚDČENÍ ČTENÁŘŮM (Vedení dětí k četbě, návštěvám knihoven, seznámení s autory knih i ilustrátory) 6. VODNÍ HRÁTKY - pravidelné návštěvy dětského bazénu - hry, soutěže - osmělování - překonávání strachu z vody 7. NENÍ ZEBRA JAKO ZEBRA! Soubor akcí zaměřených na dopravní výchovu - Značkový les práce s víčky od PET lahví - Křižovatka a my kolektivní výtvarné práce, tvořené jako pomůcka pro mladší žáky a zároveň výzdoba prostor ŠD, dopravní soutěž s plněním úkolů na stanovištích

30 8. HÁDANKY SKŘÍTKA SMETNÍČKA Soutěže ekologického charakteru - kladný vztah k přírodě - ochrana životního prostředí - poznávání naší planety Země 9. KANYSTERAPIE - posezení s kynologem - ukázka výcviku psů různých plemen

31 g) Používaná literatura ENCYKLOPEDIE ZVÍŘAT ŠKOLNÍ ENCYKLOPEDIE John Farndon ŠPALÍČEK HÁDANEK Pavel Sýkora VELKÁ KNIHA PRO MALÉ MISTRY Ursula Barffová, Inge Burghardtová POUŽÍVANÁ LITERATURA K VV A PV nakladatelství ANAGRAM - Dekorování skla - Výtvarné náměty - Hrátky pro děti - Origami - Vařečky - Veselá zvířátka - Velká kniha SCOUBIDOU - Chytré dárky ČASOPISY - PASTELKA čerpání námětů pro děti - INFORMATORIUM čerpání námětů a rad pro dospělé - AMOS Další literatura je využívána podle nabídky knihovny, podle potřeb a zájmů vychovatelek i děti ve školní družině

32

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov

Základní škola a Mateřská škola Kájov Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program školní družina Č.j.91/07 1 Obsah: I. Údaje o zařízení II. Cíle vzdělávání III. Formy práce IV.Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více