Bavíme se a poznáváme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bavíme se a poznáváme"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme

2 Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, Adamov IČ: IZO: telefon: Ředitelka školy: Mgr. Jana Burianová, tel.: /200, Koordinátor ŠVP: Mgr. Stanislav Tůma, tel.: /210,

3 Škola sdružuje: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Název: IZO: Kapacita: Spojení: Základní škola žáků telefon: fax: , kl Školní jídelna jídel telefon: telefon: Školní družina žáků telefon: , Školní klub žáků telefon: Mateřská škola U Kostela telefon: Jilemnického telefon:

4 Zřizovatel: Město Adamov, Pod Horkou 2, Adamov IČ: Tel.: Fax: E-podatelna: Platnost dokumentu: od Dokument schválen pedagogickou radou dne

5 Mgr. Jana Burianová ředitelka školy Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání - školní klub POZNÁVÁME A BAVÍME SE 1. Charakteristika školního klubu Školní klub je určen pro všechny žáky základní školy, zejména pro žáky druhého stupně základní školy. Činnost školního klubu je realizována formou zájmových kroužků, k tomu je využíván školní klub, tělocvična, kuchyňka a počítačová učebna. K pohybovým aktivitám slouží v příznivém ročním období školní hřiště. 2. Formy vzdělávání příležitostná přednášky, besedy, veřejná vystoupení, výstavy, exkurze, výlety pravidelná 1 až 2 hodiny týdně přihlášených žáků osvětová poskytování informací pro žáky v oblasti prevence sociálně-patologických jevů individuální vytváření podmínek pro rozvoj nadaných žáků spontánní činnosti 3. Podmínky přijímání žáků do školního klubu Do školního klubu je žák přijat na základě písemné přihlášky. Vztahují se na něj veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání v našem zařízení. 4. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Respektujeme individualitu každého žáka, snažíme se vytvořit vhodné prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a charakteru jejich handicapu spolupracujeme s rodiči a školou. 5. Délka a časový plán

6 Školní vzdělávací program pro školní klub je programem rámcovým, je stanoven pro žáky 2. stupně během celé povinné školní docházky. Je založen na dobrovolnosti a vychází vstříc potřebám a zájmům žáků. Činnost v kroužcích probíhá od října do června. Žák může ukončit účast v kroužku vždy jen na konci školního roku. 6. Personální podmínky Jednotlivé kroužky vedou učitelé a učitelky školy. Všichni mají pedagogické vzdělání. Vzájemně spolupracují a poskytují si své praktické a teoretické zkušenosti. Soustavně si doplňují své vzdělání o nové praktické dovednosti a vědomosti. Profil pracovníka školního klubu: má vysokou míru empatie vytváří příznivé sociální klima zná a umí řídit širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku dětí má organizační schopnosti, navozuje a motivuje široké spektrum rekreačních zájmových činností vzbuzuje zájem o činnost, podporuje sebevědomí a rozvíjí pozitivní stránky osobnosti má právní vědomí zná bezpečností předpisy pro práci s účastníky činností 7. Dokumentace záznamy o práci v zájmovém útvaru přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školním klubu 8. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Do činností školního klubu se mohou zapojit i rodiče. Činnost klubu je součástí života školy. Svou náplní vhodně doplňuje a rozšiřuje vzdělávání žáků. Obohacuje jejich teoretické znalosti o praktické zkušenosti. Podílí se na kulturních a společenských akcích školy a obce jako jsou různé soutěže, vystoupení a výstavky. 9. Cíle zájmového vzdělávání ŠVP pro ŠK vychází ze čtyř pilířů učení: učit se znát učit se jak na to učit se žít společně

7 učit se být Vychází a čerpá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde se usiluje o naplnění těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro jeho naplňování pomáhat jim poznávat a rozvíjet jejich schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Cíle ŠVP školního klubu rozvoj osobnosti dítěte vést žáky ke získání všeobecného přehledu a praktických zkušeností vést žáky k pochopení a uplatňování zásad demokracie každý má svá práva, ale i povinnosti vést žáky k utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické kulturní a náboženské skupině vést žáky k pochopení a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochrana vést žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 10. Délka a časový plán vzdělávání Školní klub zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ na jeden školní rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy psychické a fyzické zdatnosti. Obsahuje evaluační plán na úrovni: individuální

8 týmové vedení školy 11. Formy vzdělávání Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Zahrnuje pravidelnou činnost přihlášených účastníků dle programu ŠVP ŠK, každodenní činnost v odděleních ŠK a zájmový útvar při ŠK Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v prostorách ŠK i mimo ně Zahrnuje všechny mimořádné akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby zaměstnání 11.3 Příprava na vyučování Zahrnuje různé didaktické hry, tematické vycházky, ve kterých rozšiřujeme poznatky získané ve vyučování Odpočinkové činnosti Zahrnují klidové činnosti a také aktivní odpočinek, který kompenzuje jednostrannou zátěž během školního vyučování Spontánní aktivity Zahrnují každodenní klidové činnosti, které jsou praktikovány za dozoru vychovatelky tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Pedagogové - vedoucí klubu zde působí pouze jako rádce a dozor. Základním principem práce ve školním klubu je hra a zážitek Obsah vzdělávání a vzdělávací oblasti Navazuje a vychází ze Školního vzdělávacího plánu Hrou k vědění. 12. Základní oblasti zájmového vzdělávání ve školním klubu: výchova ke zdravému životnímu stylu posilování komunikačních dovedností odpovědnost za své chování ovládání negativních citových reakcí poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině

9 formování životních postavy nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi získanými poznatky z vyučování VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU výchova k odpovědnosti za své zdraví výchova k odpovědnosti za svou osobu výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim dodržování osobní hygieny posilování tělesné zdatnosti rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rozvíjení slovní zásoby schopnost vyjádřit se schopnost naslouchat uplatnění se v kolektivu (skupině) ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ řešení různých situací posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky za své chování ovládání negativních citových reakcí řešení životních situací vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁVÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ ČLOVĚK JAKO JEDINEC pozitivním hodnocením zvyšovat sebevědomí posilování pozitivního myšlení objektivní hodnocení činnosti každého člena vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny temperament, postoje, hodnoty

10 FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ vytváření společensky žádoucích hodnot vytváření základů právního vědomí úcta, porozumění, tolerance schopnost a ochota pomoci posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům prevence sociálně patologických jevů podobnost a odlišnost lidí rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání nacházení nových vazeb a sounáležitostí mezi již získanými poznatky vyučování možnost vzájemného doplňování vyučování a výchovně-vzdělávací práce ŠD a ŠK tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky 13. Vzdělávací a výchovné oblasti Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Poznávat nejbližšího okolí, vycházky do okolí města, poznávání významných objektů, památek, zajímavých míst a přírody. Seznámit děti s úřady, kterých mohou na svých cestách využívat k poskytování potřebných informací - obecní úřad, městské kulturní středisko, knihovna, městská policie, požární zbrojnice. Učit děti vhodnou praktickou formou orientovat se v prostoru a čase, odhadovat vzdálenost v čase prohlubovat si v praxi své zeměpisné dovednosti. Bezpečně se pohybovat ve městě a v přírodě. Chránit životní prostředí a prosazovat zdravý životní styl a pečovat o své zdraví Lidé kolem nás Osvojení si zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcty, komunikace slovní i mimo slovní, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy, co děti viděly a slyšely Lidé a čas Budovat a dodržovat správný denní režim, vytvářet pravidelné návyky, využít vhodně a účelně svůj volný čas, vytvářet základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit.

11 Rozmanitosti přírody Prostřednictvím vycházek a pobytů v přírodě, pozorovat změny v různých ročních obdobích, určovat rostliny a živočichy, sledovat podmínky pro život rostlin a živočichů v přírodě. Všímat si vlivu člověka na přírodu a chránit přírodu Člověk a jeho zdraví Probouzet v dětech kladný vztah k pohybu. Volit sportovní činnost od jednodušších her organizaci. Snažit se o to, aby se aktivní pohyb stal pro děti přirozenou potřebou. ke složitějším a náročnějším na pohyb, vytrvalost a Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace s internetem Zpracování a využití informací práce s textem a obrázkem Umění a kultura Výtvarná výchova Rozvíjet v dětech zájem o estetického vnímání světa kolem sebe. Vést je k svébytnému vyjádření pomocí různých výtvarných technik a k prezentaci jejich vlastní práce Praktické činnosti Rozvíjet nenáročným a zajímavým způsobem manuální zručnost dětí. Podnítit jejich zájem o tvořivou činnost. Využívat materiály dostupné pro všechny děti. Zejména přírodní materiál, odpadové suroviny, vlastní výpěstky, domácí produkty Dramatická výchova Snažit se obohacovat emocionální život dětí. Rozvíjet jejich komunikační dovednosti a slovní zásobu. Seznamovat je se zajímavými texty a knihami pro mládež. Učit je vhodně k jejich věku volit literaturu, filmy a hudbu. 14. Klíčové kompetence Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají v průběhu docházky do školního klubu. Prolínají se celým zájmovým vzděláváním. Činnosti nejsou nikdy izolované, ale tvoří vnitřně propojený celek a vedou k posilování těchto kompetencí žáků: kompetence k učení kompetence k řešení problémů

12 komunikativní kompetence sociální interpersonální kompetence činnostní a občanské kompetence kompetence k trávení volného času Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Kompetence k učení Žák se učí s chutí, práci dokončí, vyhledává informace, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje je v praktických situacích Kompetence k řešení problémů Žák si všímá dění kolem sebe. Snaží se řešit vzniklé situace. Při řešení používá získané zkušenosti. Chápe, že vyhýbání se řešení problému, nevede k cíli Kompetence komunikativní Žák vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky. Vhodně formuluje věty. Komunikuje bez ostychu s vrstevníky a dospělými Kompetence sociální a personální Žák si uvědomuje, že za své chování odpovídá a nese důsledky. Je ohleduplný, citlivý, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu a šikanu. Snaží se spolupracovat se skupinou, prosadit se i podřídit zájmu skupiny. Respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi Kompetence občanské Žák si umí vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách. Dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času Kompetence pracovní Žák se učí svou činnost plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. Odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem. Dbá na zdraví své i druhých.

13 15. Bezpečnosti práce a ochrany zdraví Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: Zdravé prostředí podle platných norem, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů) Bezpečné pomůcky dbá se na používání věkově přiměřených pomůcek Ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací eliminují se možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku. Svým pedagogickým působením neustále nabádají pracovníci klubu k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v zorném poli. Označení nebezpečných předmětů pracovníci klubu seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor školní klub, tělocvična, hřiště, pracovny Dostupnost prostředků první pomoci škola je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou první pomoci Pohoda prostředí a příznivé sociální klima pracovníci klubu vedou k otevřenosti a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému Respektování potřeb jedince pracovníci klubu organizují činnost vycházející ze zájmů účastníků Věková přiměřenost a motivující hodnocení pracovníci klubu respektují individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi Ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy pracovníci klubu se pedagogickým působením snaží zabránit sociopatologickým jevům Spoluúčast na životě zařízení pracovníci klubu preferují společné plánování činnosti, vlastní podíl dětí na případném řízení a následním hodnocení

14 Včasná informovanost pracovníci klubu včas informují děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školním klubu 16. Evaluace zájmového vzdělávání Hlavním cílem evaluace je objektivní zhodnocení kvality a efektivity zájmového vzdělávání. Na základě vyhodnocení pak zlepšit kvalitu pedagogické práce Normativní kriteria hodnocení Cíle zájmového vzdělávání Právní předpisy Schválené dokumenty ŠVP ŠD a jeho naplňování, Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Úrovně vnitřních evaluačních procesů individuální každá vychovatelka při přípravě jednotlivých aktivit hodnotí svoji předcházející práci, hledá nové metody a prostředky, které by vedly ke kvalitnějším výsledkům. Další evaluační výstupy získávají vychovatelky pozorováním, rozhovory se žáky, výstupy rodičů na třídních schůzkách a konzultačních hodinách, širší veřejností, ČSI, případně dalšími institucemi, dále také pozorováním, dotazníky, anketami. Potřebné informace podávají vychovatelkám také třídní učitelé při rozhovorech, hospitacích, vzájemných konzultacích, jednáních, apod týmové provádí tým vychovatelek sekce, která hodnotí vlastní činnost na pravidelných schůzkách nejméně 4x ročně. Stanoví další postup pro následující období vychovatelka využívá individuálních rozhovorů s vedoucími kroužků, jednání s rodiči, řízené rozhovory s žáky diskuze, vyhodnocení analýz, podněty ze strany vedení školy, hospitace a vzájemné hospitace, DVPP, konzultace. 1x ročně zpracovává hodnocení činnosti školního klubu. Další hodnocení probíhá formou zpětné vazby. S poznatky, připomínkami a podněty seznamuje vedení školy a na základě autoevaluace poskytuje vzájemnou zpětnou vazbu týmu ŠK.

15 vedení školy hodnotí práci zejména formou pozorování, kontrol, hospitací a na základě hodnocení roční činnosti Evaluační plán Oblasti Kriteria Nástroje Podmínky činnosti Odpovídající vybavení a uspořádání prostředí vzhledem k činnostem Estetická úroveň prostředí Pozorování Diskuze s vychovatelkami a vedoucími Řízené diskuze s dětmi Organizace, formy a metody činnosti Činnost vychovatelky, vedoucího kroužku Účelné řízení činnosti. Organizace činnosti Prostor pro individuální potřeby a schopnosti žáků Kvalita a srozumitelnost zadání Prostor pro individuální aktivity Respektování požadavků zájmového vzdělávání Využití pomůcek a prostředí Respektování věkových a individuálních zvláštností Účelné naplnění vymezeného času Zajištění bezpečnosti Funkčnost závěrečného hodnocení činnosti Jednání se žáky, komunikace Navazování tvůrčí atmosféry Pestrost volených činností Zvládání režimových momentů ( přechody, převlékání, sebe obslužné činnosti, hygienické návyky) Hospitace Rozhovory, řízené rozhovory s učiteli, rodiči, žáky Hospitace a vzájemné hospitace Pozorování Dotazníky Rozbory výstupů kontrol Hospitace a vzájemné hospitace Rozhovory s učiteli, rodiči, dětmi Pozorování Autoevaluace Portfolio Personální stav Kvalifikovanost vychovatelek a vedoucích zájmových kroužků Doklad o vzdělání Úroveň dalšího DVPP Osvědčení o absolvování vzdělávání Studium a samostudium

16 Materiální podmínky Kvalita prostoru Vybavení nábytkem, pomůckami, materiálem Využívání dalších prostor (odborné pracovny, hřiště, tělocvičny) Příprava zpráv, vybudování a podpora informačního systému Základní nástroje pro získání podkladů k autoevaluaci - pozorování - monitorování zájmové činnosti žáků - hospitace a vzájemné hospitace - ukázkové hodiny pro rodiče - pravidelné kontroly na základě předchozích zjištění - rozhovory, řízené rozhovory s učiteli, rodiči, žáky - porady - diskuze - dotazníky - ankety - analýzy, SWOT analýza - zjišťování a kontroly podmínek k zájmovému vzdělávání - rozbory výstupů kontrol a vnějších hodnocení - rozbory pedagogické dokumentace - testy pro rodiče a děti Časové rozvržení činností autoevaluace Srpen září - průběžná kontrola připravenosti školního - kontrola přihlášek k zájmovému vzdělávání, - sestavení rozvrhů, úprava řádu ŠK - jednání sekce plán na nový školní rok - konzultační hodiny, třídní schůzky - nabídka DVPP

17 Říjen - třídní schůzky, spolupráce s rodiči - spolupráce se školou, ŠD, apod. Listopad - činnost jednotlivých oddělení, komunikace uvnitř a vně oddělení - shromažďování podkladů pro pedagogickou radu Prosinec - příprava dárků pro děti budoucích 1. tříd Leden - hodnocení zájmového vzdělávání v 1. pololetí - kontrola přihlášek, ověření a potvrzení údajů Únor - klima školního klubu - zájmové aktivity žáků - - spolupráce s rodiči Březen - práce s integrovanými dětmi - vzájemné hospitace a konzultace učitelů 1. stupně a ŠD - platby ŠD Duben - hodnocení práce ŠD, efektivnost, strategie, výsledky - podmínky pro zájmové vzdělávání - - náměty pro zlepšení prostředí a klima ŠD Květen - ŠVP a práce školní družiny - hodnocení práce vychovatelek, další uplatnění, osobnostní rozvoj - - hodnocení spolupráce se ŠK, Komunitním centrem Červen - SWOT analýza, rozbor - příprava podkladů pro výroční zprávu - hodnocení práce Sekce zájmového vzdělávání Další autoevaluační oblasti a dílčí jevy jsou hodnoceny v průběhu školního roku; jsou vymezeny aktuálně podle situace a v souladu s cíli a zájmového vzdělávání - ŠK.

18 Český jazyk, publicistický kroužek, čtenářský kroužek 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka vybavit žáka znalostmi a dovednostmi, aby vnímal různá jazyková sdělení, rozuměl jim vést žáka k vhodnému vyjadřování vést žáka k pochopení své role v různých komunikačních situacích vnímání a chápání různých druhů jazykových sdělení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu posouzení formální stránky textu a jeho výstavby zobecňování, třídění podle hledisek poznání různých literárních žánrů formulování vlastních názorů vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitků dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev využívá poznatků o jazyku a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu pracuje tvořivě s textem pracuje samostatně se slovníky a jazykovými příručkami formuluje dojmy u své četby, divadelního či filmového představení rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence skupinová práce Kompetence k učení ústní cvičení vyhledává a třídí informace, propojuje a zařazuje informace doplňovací cvičení, diktáty užívá vhodnou terminologii a vhodné jazykové prostředky rozbor textu z jazykového hlediska Kompetence k řešení problémů samostatné projevy písemné, ústní vyhledává informace k řešení problémů rozbor literárních děl volí vhodné způsoby samostatného řešení (vhodné jazykové prostředky) Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje myšlenky v logickém sledu vyjadřuje se souvisle, výstižně a kultivovaně Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje a diskutuje ve skupině

19 věcně argumentuje, dodržuje pravidla korektního chování Kompetence občanské uvědomuje si tradice a kulturní dědictví vnímá názory druhých, spolupracuje a odpovídá za výsledek práce skupiny Kompetence pracovní využívá znalosti a zkušenosti získaných v jiných předmětech Kroužek matematiky 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy vést žáka k trpělivosti při hledání správného postupu řešení úlohy naučit žáka zjednodušujícím postupům při řešení úlohy připravit žáka na samostatné řešení složitějších úloh podpořit kladný vztah k matematice a jejímu významu v životě využití pravidel pro početní operace a jejich souvislosti v oboru racionálních a celých čísel geometrické představy výrazů s proměnnou (obecných čísel) úpravy výrazů s proměnnouzjednodušení,rozklad na součin využití řešení rovnic ve slovních úlohách základní typologie slovních úloh (jak na ně?) lomené výrazy-vlastnosti, úpravy složitější rovnice-s neznámou ve jmenovateli soustavy rovnic-metody řešení slovní úlohy řešené soustavou rovnic rovinné obrazce a tělesavlastnosti,rýsování,výpočet obvodu,obsahu,povrchu,objemu při řešení úloh z praxe 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence vysvětlování, předvádění řešení tvorba žákovských pracovních listů vyměněné role aneb žák učitelem tvorba mapy řešení-dokončení cesty skupinové vyučování (kooperativní výuka, diskuse, debaty, spolupráce v menších samostatně řeší úlohy se zlomky,desetinnými čísly,mocninami,odmocninami,s celými čísly znázorní graficky čtverec čísla,pojem třetí mocnina-krychle samostatně řeší úlohy na rozklad výrazů na součin provádí vhodně zvoleným způsobem zápis slovní úlohy rýsuje pečlivě s maximální přesností rovinné obrazce a některá tělesa popíše typy konstrukcí a zapíše jednotlivé kroky pomocí geometrických symbolů určí pomocí vzorce objem a povrch tělesa Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní připravuje se pro celoživotní učení zaznamenává nejvhodnějším způsobem zvolené postupy rozvíjí logické myšlení a tvořivé postupy popíše problém a hledá nejvhodnější řešení

20 skupinách) využívání počítačů, interaktivní tabule využívá a prohlubuje verbální a neverbální dovednosti vyjadřuje se jasně a přesně, předkládá důkazy a formuluje závěry rozvíjí dovednost pracovat v týmu pod kontrolou ostatních rozvíjí sebeovládání a respektuje i prosazení ostatních žáků plánuje, odhaduje výsledky v souladu s podmínkami zadání Zdravotnický kroužek 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy seznámit se s částmi těla člověka, orgány, orgánovými soustavami a jejich funkcemi rozvíjet aktivity, schopnosti a dovednosti týkající se první pomoci seznámit se s pomůckami důležitými pro PP osvojit si základní schopnosti a dovednosti v podávání první pomoci vést k samostatnému zvládnutí poskytnutí první pomoci zraněné osobě podporovat prevenci sociálně patologických jevů seznámení se stavbou těla člověka, jeho orgánovými soustavami seznámení s potřebnými zdravotnickými pomůckami a s jejich používáním (obvazový materiál, dlahy, zaškrcovadla, zdravotnické rukavice, improvizované pomůcky) seznámení s různými druhy poloh pro zraněné seznámení s různými druhy zranění a postupy pro jejich ošetření seznámení s důležitými telefonními čísly popíše tělo člověka, orgánové soustavy a jejich hlavní funkce a umístění správně pracuje se zdravotnickými pomůckami poskytne první pomoc při úrazech a správně ošetřit rány správně manipuluje se zraněnou osobou zná důležitá telefonní čísla 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence problémové vyučování skupinová práce praktické úkoly a modely Kompetence komunikativní užívá správnou formu komunikace a chápe její význam, disponuje přiměřenou slovní zásobou přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor Kompetence k řešení problémů využívá individuálních schopností a získaných dovedností při samostatném řešení problémů obhájí vlastní rozhodnutí, posoudí názor druhých, příjme nejlepší řešení, nese odpovědnost za vlastní rozhodnutí při řešení problémů nerezignuje a nenechá se odradit neúspěchem je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému Kompetence sociální a personální aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů

21 Sportovní hry Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, rozvíjí pocit sebedůvěry, sebekritiky a sebeúcty Kompetence pracovní dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla osvojit si základní schopnosti a dovednosti podporovat prevenci sociálně patologických činnosti zaměřené na zahřátí organismu strečink tréninková cvičení pro nácvik schopností a dovedností kondiční cvičení kompenzační cvičení zvyšuje pohybové dovednosti zvyšuje pohyblivost těla zvyšuje koordinaci pohybů těla snižuje obavy z náročnějších cviků orientuje se v názvosloví aktivně používá osvojovaných pojmů ovládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích jevů 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence předvedení Kompetence komunikativní individuální trénink skupinový trénink užívá správnou formu komunikace a chápe její význam, disponuje přiměřenou slovní zásobou přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor Kompetence k řešení problémů využívá individuálních schopností a získaných dovedností při samostatném řešení problémů obhájí vlastní rozhodnutí, posoudí názor druhých, příjme nejlepší řešení, nese odpovědnost za vlastní rozhodnutí při řešení problémů nerezignuje před problémem, nenechá se odradit neúspěchem je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému Kompetence sociální a personální aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, sebedůvěru, sebekritiku a sebeúcty

22 Kompetence pracovní dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování Florbal 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla rozvíjet již získané základní individuální schopnosti a dovednosti ve hře florbal rozvíjet již získané dovednosti během skupinových a herních činností ve hře florbal podporovat prevenci sociálně patologických jevů aktivity na zahřátí organismu strečink tréninková cvičení pro nácvik individuálních schopností (technika hole, driblink, vedení míčku v rychlém pohybu, zpracování a přihrávka, střelba z místa a z pohybu) tréninková cvičení pro nácvik týmové spolupráce a hry nácvik herních situací nácvik taktických herních variant nácvik hry v přesilovce a oslabení řízená hra kondiční cvičení, rozvoj vytrvalosti kompenzační cvičení uplatňuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví sebe i druhých při sportovní činnosti aktivně se zapojuje do sportovních činností ovládá základní prvky hry správně provádí individuální i skupinová cvičení 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence vysvětlení, ukázka, nácvik utváří si pozitivní vztah ke sportu korektura chyb spolupracuje v týmu individuální trénink komunikuje ve skupině skupinová práce řešení herních situací používá sebereflexi a sebehodnocení práce ve dvojicích nácvik přihrávek zdolává překážky v činnosti a životě analýza a syntéza herních a tréninkových aktivně se zapojuje do společenského dění, chápe základní ekologické souvislosti, prvků přistupuje k výsledkům sportovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, ale i rozbor z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní klub,,alfa OMEGA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní klub -,,ALFA OMEGA

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Je vytvořen jako součást ŠVP ZV 01092007 ZŠ A MŠ Větřní, Školí 232, 382 11 Větřní, IČ: 00583642 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV Charakteristika Školního klubu ZŠ Bánov Školní klub (dále jen ŠK) jsme založili, abychom zapojili děti do aktivní činnosti v jejich volném čase a také,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ Lipenec V Lipenci 30.8.2016 55/2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Konkrétní cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Časový

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD při ZŠ a MŠ Plavsko 1 Osnova: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školní družiny III. Konkrétní cíle ŠVP IV. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině V. Formy

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA VE 4. 5. ROČNÍKU Vyučovací oblast Jazyk a jazyková komunikace má v 4.-5. ročníku časovou dotaci 7 vyučovacích hodin týdně, z toho 4 hodiny jazykové výchovy,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: ,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POVÁŽSKÁ STRAKONICE Nad Školou 560, Strakonice IČ: , tel.: , : Kroužek Ekodomeček naučit děti základním znalostem a dovednostem v oblasti environmentální výchovy dát možnost k rozvoji lásky k přírodě, ochrana životního prostředí, třídění druhotných surovin, pěstování

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 8 ČLOVĚK A ZDRAVÍ UČEBNÍ OSNOVY 8. 3 Sportovní hry Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 4 3. Cíle ŠVP školní družiny... 4 4. Délka vzdělávání... 4 5. Formy vzdělávání...

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Rasošky Pro školní rok 2015-2016 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní

Více