Bavíme se a poznáváme

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bavíme se a poznáváme"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme

2 Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, Adamov IČ: IZO: telefon: Ředitelka školy: Mgr. Jana Burianová, tel.: /200, Koordinátor ŠVP: Mgr. Stanislav Tůma, tel.: /210,

3 Škola sdružuje: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Název: IZO: Kapacita: Spojení: Základní škola žáků telefon: fax: , kl Školní jídelna jídel telefon: telefon: Školní družina žáků telefon: , Školní klub žáků telefon: Mateřská škola U Kostela telefon: Jilemnického telefon:

4 Zřizovatel: Město Adamov, Pod Horkou 2, Adamov IČ: Tel.: Fax: E-podatelna: Platnost dokumentu: od Dokument schválen pedagogickou radou dne

5 Mgr. Jana Burianová ředitelka školy Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání - školní klub POZNÁVÁME A BAVÍME SE 1. Charakteristika školního klubu Školní klub je určen pro všechny žáky základní školy, zejména pro žáky druhého stupně základní školy. Činnost školního klubu je realizována formou zájmových kroužků, k tomu je využíván školní klub, tělocvična, kuchyňka a počítačová učebna. K pohybovým aktivitám slouží v příznivém ročním období školní hřiště. 2. Formy vzdělávání příležitostná přednášky, besedy, veřejná vystoupení, výstavy, exkurze, výlety pravidelná 1 až 2 hodiny týdně přihlášených žáků osvětová poskytování informací pro žáky v oblasti prevence sociálně-patologických jevů individuální vytváření podmínek pro rozvoj nadaných žáků spontánní činnosti 3. Podmínky přijímání žáků do školního klubu Do školního klubu je žák přijat na základě písemné přihlášky. Vztahují se na něj veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání v našem zařízení. 4. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Respektujeme individualitu každého žáka, snažíme se vytvořit vhodné prostředí pro jeho všestranný rozvoj. Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a charakteru jejich handicapu spolupracujeme s rodiči a školou. 5. Délka a časový plán

6 Školní vzdělávací program pro školní klub je programem rámcovým, je stanoven pro žáky 2. stupně během celé povinné školní docházky. Je založen na dobrovolnosti a vychází vstříc potřebám a zájmům žáků. Činnost v kroužcích probíhá od října do června. Žák může ukončit účast v kroužku vždy jen na konci školního roku. 6. Personální podmínky Jednotlivé kroužky vedou učitelé a učitelky školy. Všichni mají pedagogické vzdělání. Vzájemně spolupracují a poskytují si své praktické a teoretické zkušenosti. Soustavně si doplňují své vzdělání o nové praktické dovednosti a vědomosti. Profil pracovníka školního klubu: má vysokou míru empatie vytváří příznivé sociální klima zná a umí řídit širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku dětí má organizační schopnosti, navozuje a motivuje široké spektrum rekreačních zájmových činností vzbuzuje zájem o činnost, podporuje sebevědomí a rozvíjí pozitivní stránky osobnosti má právní vědomí zná bezpečností předpisy pro práci s účastníky činností 7. Dokumentace záznamy o práci v zájmovém útvaru přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školním klubu 8. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Do činností školního klubu se mohou zapojit i rodiče. Činnost klubu je součástí života školy. Svou náplní vhodně doplňuje a rozšiřuje vzdělávání žáků. Obohacuje jejich teoretické znalosti o praktické zkušenosti. Podílí se na kulturních a společenských akcích školy a obce jako jsou různé soutěže, vystoupení a výstavky. 9. Cíle zájmového vzdělávání ŠVP pro ŠK vychází ze čtyř pilířů učení: učit se znát učit se jak na to učit se žít společně

7 učit se být Vychází a čerpá z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kde se usiluje o naplnění těchto cílů: umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů - vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro jeho naplňování pomáhat jim poznávat a rozvíjet jejich schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Cíle ŠVP školního klubu rozvoj osobnosti dítěte vést žáky ke získání všeobecného přehledu a praktických zkušeností vést žáky k pochopení a uplatňování zásad demokracie každý má svá práva, ale i povinnosti vést žáky k utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické kulturní a náboženské skupině vést žáky k pochopení a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochrana vést žáky k dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 10. Délka a časový plán vzdělávání Školní klub zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků 2. stupně ZŠ na jeden školní rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých ročníků, tedy psychické a fyzické zdatnosti. Obsahuje evaluační plán na úrovni: individuální

8 týmové vedení školy 11. Formy vzdělávání Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost Zahrnuje pravidelnou činnost přihlášených účastníků dle programu ŠVP ŠK, každodenní činnost v odděleních ŠK a zájmový útvar při ŠK Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v prostorách ŠK i mimo ně Zahrnuje všechny mimořádné akce, které nejsou zahrnuty do týdenní skladby zaměstnání 11.3 Příprava na vyučování Zahrnuje různé didaktické hry, tematické vycházky, ve kterých rozšiřujeme poznatky získané ve vyučování Odpočinkové činnosti Zahrnují klidové činnosti a také aktivní odpočinek, který kompenzuje jednostrannou zátěž během školního vyučování Spontánní aktivity Zahrnují každodenní klidové činnosti, které jsou praktikovány za dozoru vychovatelky tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Pedagogové - vedoucí klubu zde působí pouze jako rádce a dozor. Základním principem práce ve školním klubu je hra a zážitek Obsah vzdělávání a vzdělávací oblasti Navazuje a vychází ze Školního vzdělávacího plánu Hrou k vědění. 12. Základní oblasti zájmového vzdělávání ve školním klubu: výchova ke zdravému životnímu stylu posilování komunikačních dovedností odpovědnost za své chování ovládání negativních citových reakcí poznávání sebe samého a uplatnění ve skupině

9 formování životních postavy nacházení nových vazeb a souvztažnosti mezi získanými poznatky z vyučování VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU výchova k odpovědnosti za své zdraví výchova k odpovědnosti za svou osobu výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim dodržování osobní hygieny posilování tělesné zdatnosti rozvíjení citové stránky osobnosti, citové vazby POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI rozvíjení slovní zásoby schopnost vyjádřit se schopnost naslouchat uplatnění se v kolektivu (skupině) ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ řešení různých situací posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky za své chování ovládání negativních citových reakcí řešení životních situací vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy POZNÁVÁNÍ SEBE SAMÉHO A UPLATNĚNÍ SE VE SKUPINĚ ČLOVĚK JAKO JEDINEC pozitivním hodnocením zvyšovat sebevědomí posilování pozitivního myšlení objektivní hodnocení činnosti každého člena vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny temperament, postoje, hodnoty

10 FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ vytváření společensky žádoucích hodnot vytváření základů právního vědomí úcta, porozumění, tolerance schopnost a ochota pomoci posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům prevence sociálně patologických jevů podobnost a odlišnost lidí rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání nacházení nových vazeb a sounáležitostí mezi již získanými poznatky vyučování možnost vzájemného doplňování vyučování a výchovně-vzdělávací práce ŠD a ŠK tohoto cíle dosahovat specifickými, od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky 13. Vzdělávací a výchovné oblasti Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Poznávat nejbližšího okolí, vycházky do okolí města, poznávání významných objektů, památek, zajímavých míst a přírody. Seznámit děti s úřady, kterých mohou na svých cestách využívat k poskytování potřebných informací - obecní úřad, městské kulturní středisko, knihovna, městská policie, požární zbrojnice. Učit děti vhodnou praktickou formou orientovat se v prostoru a čase, odhadovat vzdálenost v čase prohlubovat si v praxi své zeměpisné dovednosti. Bezpečně se pohybovat ve městě a v přírodě. Chránit životní prostředí a prosazovat zdravý životní styl a pečovat o své zdraví Lidé kolem nás Osvojení si zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcty, komunikace slovní i mimo slovní, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy, co děti viděly a slyšely Lidé a čas Budovat a dodržovat správný denní režim, vytvářet pravidelné návyky, využít vhodně a účelně svůj volný čas, vytvářet základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit.

11 Rozmanitosti přírody Prostřednictvím vycházek a pobytů v přírodě, pozorovat změny v různých ročních obdobích, určovat rostliny a živočichy, sledovat podmínky pro život rostlin a živočichů v přírodě. Všímat si vlivu člověka na přírodu a chránit přírodu Člověk a jeho zdraví Probouzet v dětech kladný vztah k pohybu. Volit sportovní činnost od jednodušších her organizaci. Snažit se o to, aby se aktivní pohyb stal pro děti přirozenou potřebou. ke složitějším a náročnějším na pohyb, vytrvalost a Informační a komunikační technologie Základy práce s počítačem Vyhledávání informací a komunikace s internetem Zpracování a využití informací práce s textem a obrázkem Umění a kultura Výtvarná výchova Rozvíjet v dětech zájem o estetického vnímání světa kolem sebe. Vést je k svébytnému vyjádření pomocí různých výtvarných technik a k prezentaci jejich vlastní práce Praktické činnosti Rozvíjet nenáročným a zajímavým způsobem manuální zručnost dětí. Podnítit jejich zájem o tvořivou činnost. Využívat materiály dostupné pro všechny děti. Zejména přírodní materiál, odpadové suroviny, vlastní výpěstky, domácí produkty Dramatická výchova Snažit se obohacovat emocionální život dětí. Rozvíjet jejich komunikační dovednosti a slovní zásobu. Seznamovat je se zajímavými texty a knihami pro mládež. Učit je vhodně k jejich věku volit literaturu, filmy a hudbu. 14. Klíčové kompetence Klíčové kompetence jsou souhrnem vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají v průběhu docházky do školního klubu. Prolínají se celým zájmovým vzděláváním. Činnosti nejsou nikdy izolované, ale tvoří vnitřně propojený celek a vedou k posilování těchto kompetencí žáků: kompetence k učení kompetence k řešení problémů

12 komunikativní kompetence sociální interpersonální kompetence činnostní a občanské kompetence kompetence k trávení volného času Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Kompetence k učení Žák se učí s chutí, práci dokončí, vyhledává informace, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje je v praktických situacích Kompetence k řešení problémů Žák si všímá dění kolem sebe. Snaží se řešit vzniklé situace. Při řešení používá získané zkušenosti. Chápe, že vyhýbání se řešení problému, nevede k cíli Kompetence komunikativní Žák vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky. Vhodně formuluje věty. Komunikuje bez ostychu s vrstevníky a dospělými Kompetence sociální a personální Žák si uvědomuje, že za své chování odpovídá a nese důsledky. Je ohleduplný, citlivý, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu a šikanu. Snaží se spolupracovat se skupinou, prosadit se i podřídit zájmu skupiny. Respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi Kompetence občanské Žák si umí vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách. Dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času Kompetence pracovní Žák se učí svou činnost plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. Odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem. Dbá na zdraví své i druhých.

13 15. Bezpečnosti práce a ochrany zdraví Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: Zdravé prostředí podle platných norem, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání mladistvých (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů) Bezpečné pomůcky dbá se na používání věkově přiměřených pomůcek Ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací eliminují se možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním během školního roku. Svým pedagogickým působením neustále nabádají pracovníci klubu k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v zorném poli. Označení nebezpečných předmětů pracovníci klubu seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor školní klub, tělocvična, hřiště, pracovny Dostupnost prostředků první pomoci škola je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou první pomoci Pohoda prostředí a příznivé sociální klima pracovníci klubu vedou k otevřenosti a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému Respektování potřeb jedince pracovníci klubu organizují činnost vycházející ze zájmů účastníků Věková přiměřenost a motivující hodnocení pracovníci klubu respektují individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi Ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy pracovníci klubu se pedagogickým působením snaží zabránit sociopatologickým jevům Spoluúčast na životě zařízení pracovníci klubu preferují společné plánování činnosti, vlastní podíl dětí na případném řízení a následním hodnocení

14 Včasná informovanost pracovníci klubu včas informují děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školním klubu 16. Evaluace zájmového vzdělávání Hlavním cílem evaluace je objektivní zhodnocení kvality a efektivity zájmového vzdělávání. Na základě vyhodnocení pak zlepšit kvalitu pedagogické práce Normativní kriteria hodnocení Cíle zájmového vzdělávání Právní předpisy Schválené dokumenty ŠVP ŠD a jeho naplňování, Zákon č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Úrovně vnitřních evaluačních procesů individuální každá vychovatelka při přípravě jednotlivých aktivit hodnotí svoji předcházející práci, hledá nové metody a prostředky, které by vedly ke kvalitnějším výsledkům. Další evaluační výstupy získávají vychovatelky pozorováním, rozhovory se žáky, výstupy rodičů na třídních schůzkách a konzultačních hodinách, širší veřejností, ČSI, případně dalšími institucemi, dále také pozorováním, dotazníky, anketami. Potřebné informace podávají vychovatelkám také třídní učitelé při rozhovorech, hospitacích, vzájemných konzultacích, jednáních, apod týmové provádí tým vychovatelek sekce, která hodnotí vlastní činnost na pravidelných schůzkách nejméně 4x ročně. Stanoví další postup pro následující období vychovatelka využívá individuálních rozhovorů s vedoucími kroužků, jednání s rodiči, řízené rozhovory s žáky diskuze, vyhodnocení analýz, podněty ze strany vedení školy, hospitace a vzájemné hospitace, DVPP, konzultace. 1x ročně zpracovává hodnocení činnosti školního klubu. Další hodnocení probíhá formou zpětné vazby. S poznatky, připomínkami a podněty seznamuje vedení školy a na základě autoevaluace poskytuje vzájemnou zpětnou vazbu týmu ŠK.

15 vedení školy hodnotí práci zejména formou pozorování, kontrol, hospitací a na základě hodnocení roční činnosti Evaluační plán Oblasti Kriteria Nástroje Podmínky činnosti Odpovídající vybavení a uspořádání prostředí vzhledem k činnostem Estetická úroveň prostředí Pozorování Diskuze s vychovatelkami a vedoucími Řízené diskuze s dětmi Organizace, formy a metody činnosti Činnost vychovatelky, vedoucího kroužku Účelné řízení činnosti. Organizace činnosti Prostor pro individuální potřeby a schopnosti žáků Kvalita a srozumitelnost zadání Prostor pro individuální aktivity Respektování požadavků zájmového vzdělávání Využití pomůcek a prostředí Respektování věkových a individuálních zvláštností Účelné naplnění vymezeného času Zajištění bezpečnosti Funkčnost závěrečného hodnocení činnosti Jednání se žáky, komunikace Navazování tvůrčí atmosféry Pestrost volených činností Zvládání režimových momentů ( přechody, převlékání, sebe obslužné činnosti, hygienické návyky) Hospitace Rozhovory, řízené rozhovory s učiteli, rodiči, žáky Hospitace a vzájemné hospitace Pozorování Dotazníky Rozbory výstupů kontrol Hospitace a vzájemné hospitace Rozhovory s učiteli, rodiči, dětmi Pozorování Autoevaluace Portfolio Personální stav Kvalifikovanost vychovatelek a vedoucích zájmových kroužků Doklad o vzdělání Úroveň dalšího DVPP Osvědčení o absolvování vzdělávání Studium a samostudium

16 Materiální podmínky Kvalita prostoru Vybavení nábytkem, pomůckami, materiálem Využívání dalších prostor (odborné pracovny, hřiště, tělocvičny) Příprava zpráv, vybudování a podpora informačního systému Základní nástroje pro získání podkladů k autoevaluaci - pozorování - monitorování zájmové činnosti žáků - hospitace a vzájemné hospitace - ukázkové hodiny pro rodiče - pravidelné kontroly na základě předchozích zjištění - rozhovory, řízené rozhovory s učiteli, rodiči, žáky - porady - diskuze - dotazníky - ankety - analýzy, SWOT analýza - zjišťování a kontroly podmínek k zájmovému vzdělávání - rozbory výstupů kontrol a vnějších hodnocení - rozbory pedagogické dokumentace - testy pro rodiče a děti Časové rozvržení činností autoevaluace Srpen září - průběžná kontrola připravenosti školního - kontrola přihlášek k zájmovému vzdělávání, - sestavení rozvrhů, úprava řádu ŠK - jednání sekce plán na nový školní rok - konzultační hodiny, třídní schůzky - nabídka DVPP

17 Říjen - třídní schůzky, spolupráce s rodiči - spolupráce se školou, ŠD, apod. Listopad - činnost jednotlivých oddělení, komunikace uvnitř a vně oddělení - shromažďování podkladů pro pedagogickou radu Prosinec - příprava dárků pro děti budoucích 1. tříd Leden - hodnocení zájmového vzdělávání v 1. pololetí - kontrola přihlášek, ověření a potvrzení údajů Únor - klima školního klubu - zájmové aktivity žáků - - spolupráce s rodiči Březen - práce s integrovanými dětmi - vzájemné hospitace a konzultace učitelů 1. stupně a ŠD - platby ŠD Duben - hodnocení práce ŠD, efektivnost, strategie, výsledky - podmínky pro zájmové vzdělávání - - náměty pro zlepšení prostředí a klima ŠD Květen - ŠVP a práce školní družiny - hodnocení práce vychovatelek, další uplatnění, osobnostní rozvoj - - hodnocení spolupráce se ŠK, Komunitním centrem Červen - SWOT analýza, rozbor - příprava podkladů pro výroční zprávu - hodnocení práce Sekce zájmového vzdělávání Další autoevaluační oblasti a dílčí jevy jsou hodnoceny v průběhu školního roku; jsou vymezeny aktuálně podle situace a v souladu s cíli a zájmového vzdělávání - ŠK.

18 Český jazyk, publicistický kroužek, čtenářský kroužek 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy vést žáka k získání dobré úrovně jazykové kultury a mateřského jazyka vybavit žáka znalostmi a dovednostmi, aby vnímal různá jazyková sdělení, rozuměl jim vést žáka k vhodnému vyjadřování vést žáka k pochopení své role v různých komunikačních situacích vnímání a chápání různých druhů jazykových sdělení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu posouzení formální stránky textu a jeho výstavby zobecňování, třídění podle hledisek poznání různých literárních žánrů formulování vlastních názorů vnímání literatury jako zdroje poznání a prožitků dorozumívá se kultivovaně, výstižně jazykovými prostředky pro danou komunikační situaci odlišuje spisovný a nespisovný projev využívá poznatků o jazyku a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu pracuje tvořivě s textem pracuje samostatně se slovníky a jazykovými příručkami formuluje dojmy u své četby, divadelního či filmového představení rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence skupinová práce Kompetence k učení ústní cvičení vyhledává a třídí informace, propojuje a zařazuje informace doplňovací cvičení, diktáty užívá vhodnou terminologii a vhodné jazykové prostředky rozbor textu z jazykového hlediska Kompetence k řešení problémů samostatné projevy písemné, ústní vyhledává informace k řešení problémů rozbor literárních děl volí vhodné způsoby samostatného řešení (vhodné jazykové prostředky) Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje myšlenky v logickém sledu vyjadřuje se souvisle, výstižně a kultivovaně Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje a diskutuje ve skupině

19 věcně argumentuje, dodržuje pravidla korektního chování Kompetence občanské uvědomuje si tradice a kulturní dědictví vnímá názory druhých, spolupracuje a odpovídá za výsledek práce skupiny Kompetence pracovní využívá znalosti a zkušenosti získaných v jiných předmětech Kroužek matematiky 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy vést žáka k trpělivosti při hledání správného postupu řešení úlohy naučit žáka zjednodušujícím postupům při řešení úlohy připravit žáka na samostatné řešení složitějších úloh podpořit kladný vztah k matematice a jejímu významu v životě využití pravidel pro početní operace a jejich souvislosti v oboru racionálních a celých čísel geometrické představy výrazů s proměnnou (obecných čísel) úpravy výrazů s proměnnouzjednodušení,rozklad na součin využití řešení rovnic ve slovních úlohách základní typologie slovních úloh (jak na ně?) lomené výrazy-vlastnosti, úpravy složitější rovnice-s neznámou ve jmenovateli soustavy rovnic-metody řešení slovní úlohy řešené soustavou rovnic rovinné obrazce a tělesavlastnosti,rýsování,výpočet obvodu,obsahu,povrchu,objemu při řešení úloh z praxe 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence vysvětlování, předvádění řešení tvorba žákovských pracovních listů vyměněné role aneb žák učitelem tvorba mapy řešení-dokončení cesty skupinové vyučování (kooperativní výuka, diskuse, debaty, spolupráce v menších samostatně řeší úlohy se zlomky,desetinnými čísly,mocninami,odmocninami,s celými čísly znázorní graficky čtverec čísla,pojem třetí mocnina-krychle samostatně řeší úlohy na rozklad výrazů na součin provádí vhodně zvoleným způsobem zápis slovní úlohy rýsuje pečlivě s maximální přesností rovinné obrazce a některá tělesa popíše typy konstrukcí a zapíše jednotlivé kroky pomocí geometrických symbolů určí pomocí vzorce objem a povrch tělesa Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence pracovní připravuje se pro celoživotní učení zaznamenává nejvhodnějším způsobem zvolené postupy rozvíjí logické myšlení a tvořivé postupy popíše problém a hledá nejvhodnější řešení

20 skupinách) využívání počítačů, interaktivní tabule využívá a prohlubuje verbální a neverbální dovednosti vyjadřuje se jasně a přesně, předkládá důkazy a formuluje závěry rozvíjí dovednost pracovat v týmu pod kontrolou ostatních rozvíjí sebeovládání a respektuje i prosazení ostatních žáků plánuje, odhaduje výsledky v souladu s podmínkami zadání Zdravotnický kroužek 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy seznámit se s částmi těla člověka, orgány, orgánovými soustavami a jejich funkcemi rozvíjet aktivity, schopnosti a dovednosti týkající se první pomoci seznámit se s pomůckami důležitými pro PP osvojit si základní schopnosti a dovednosti v podávání první pomoci vést k samostatnému zvládnutí poskytnutí první pomoci zraněné osobě podporovat prevenci sociálně patologických jevů seznámení se stavbou těla člověka, jeho orgánovými soustavami seznámení s potřebnými zdravotnickými pomůckami a s jejich používáním (obvazový materiál, dlahy, zaškrcovadla, zdravotnické rukavice, improvizované pomůcky) seznámení s různými druhy poloh pro zraněné seznámení s různými druhy zranění a postupy pro jejich ošetření seznámení s důležitými telefonními čísly popíše tělo člověka, orgánové soustavy a jejich hlavní funkce a umístění správně pracuje se zdravotnickými pomůckami poskytne první pomoc při úrazech a správně ošetřit rány správně manipuluje se zraněnou osobou zná důležitá telefonní čísla 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence problémové vyučování skupinová práce praktické úkoly a modely Kompetence komunikativní užívá správnou formu komunikace a chápe její význam, disponuje přiměřenou slovní zásobou přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor Kompetence k řešení problémů využívá individuálních schopností a získaných dovedností při samostatném řešení problémů obhájí vlastní rozhodnutí, posoudí názor druhých, příjme nejlepší řešení, nese odpovědnost za vlastní rozhodnutí při řešení problémů nerezignuje a nenechá se odradit neúspěchem je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému Kompetence sociální a personální aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů

21 Sportovní hry Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, rozvíjí pocit sebedůvěry, sebekritiky a sebeúcty Kompetence pracovní dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla osvojit si základní schopnosti a dovednosti podporovat prevenci sociálně patologických činnosti zaměřené na zahřátí organismu strečink tréninková cvičení pro nácvik schopností a dovedností kondiční cvičení kompenzační cvičení zvyšuje pohybové dovednosti zvyšuje pohyblivost těla zvyšuje koordinaci pohybů těla snižuje obavy z náročnějších cviků orientuje se v názvosloví aktivně používá osvojovaných pojmů ovládá bezpečně záchranu a dopomoc při osvojovaných cvicích jevů 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence předvedení Kompetence komunikativní individuální trénink skupinový trénink užívá správnou formu komunikace a chápe její význam, disponuje přiměřenou slovní zásobou přijme názor druhých, obhajuje a argumentuje vhodnou formou svůj vlastní názor Kompetence k řešení problémů využívá individuálních schopností a získaných dovedností při samostatném řešení problémů obhájí vlastní rozhodnutí, posoudí názor druhých, příjme nejlepší řešení, nese odpovědnost za vlastní rozhodnutí při řešení problémů nerezignuje před problémem, nenechá se odradit neúspěchem je schopen ocenit sám sebe za úspěch při řešení problému Kompetence sociální a personální aktivně a efektivně pracuje v týmu, spoluvytváří pravidla práce v týmu a respektuje je přijímá svou sociální roli v týmu, je schopen střídat role ve skupině je schopen empatie v rámci skupinové práce, ale zároveň nepotlačuje touhu vyniknout přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů aktivně posiluje a uplatňuje své zdravé sebevědomí, sebedůvěru, sebekritiku a sebeúcty

22 Kompetence pracovní dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce, chápe význam dodržování kázně, disciplíny a pravidel chování Florbal 1. Výchovně vzdělávací cíl 2. Obsah činnosti 3. Očekávané výstupy rozvíjet pohybové aktivity, schopnosti a dovednosti rozvíjet celkový motorický rozvoj a tělesný růst poznávat a pochopit pohybové zákonitosti a vztahy mezi jednotlivými částmi těla rozvíjet již získané základní individuální schopnosti a dovednosti ve hře florbal rozvíjet již získané dovednosti během skupinových a herních činností ve hře florbal podporovat prevenci sociálně patologických jevů aktivity na zahřátí organismu strečink tréninková cvičení pro nácvik individuálních schopností (technika hole, driblink, vedení míčku v rychlém pohybu, zpracování a přihrávka, střelba z místa a z pohybu) tréninková cvičení pro nácvik týmové spolupráce a hry nácvik herních situací nácvik taktických herních variant nácvik hry v přesilovce a oslabení řízená hra kondiční cvičení, rozvoj vytrvalosti kompenzační cvičení uplatňuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví sebe i druhých při sportovní činnosti aktivně se zapojuje do sportovních činností ovládá základní prvky hry správně provádí individuální i skupinová cvičení 4. Metody práce 5. Klíčové kompetence vysvětlení, ukázka, nácvik utváří si pozitivní vztah ke sportu korektura chyb spolupracuje v týmu individuální trénink komunikuje ve skupině skupinová práce řešení herních situací používá sebereflexi a sebehodnocení práce ve dvojicích nácvik přihrávek zdolává překážky v činnosti a životě analýza a syntéza herních a tréninkových aktivně se zapojuje do společenského dění, chápe základní ekologické souvislosti, prvků přistupuje k výsledkům sportovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, ale i rozbor z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARVINÁ RÁJ ŠKOLSKÁ 432 1 ŠKOLA V RÁJI RÁJ VE ŠKOLE 2 Obsah 1 Identifikační údaje 4 2 Charakteristika školy 7 3 Charakteristika školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST. (aktualizováno září 2012) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA MÍSTO PRO RADOST (aktualizováno září 2012) Platnost od 1. 9. 2007 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 Název vzdělávacího programu:... 4 Motivační

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Motivační název: PUTUJEME ZA POHÁDKOU 1.1. Předkladatel název školy Základní škola a mateřská škola obce

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní klub Klub mladých 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378 028 801, fax.: 378028802 e-mail: ZS34@ZS34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Škola a život (rozšířená výuka cizích jazyků, rozšířená výuka tělesné výchovy) Název školy Základní škola Nový Jičín,

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od 1. září 2013 Údaje o škole Základní škola a Mateřská škola

Více