V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004"

Transkript

1 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední válené dny v našem mst. Chtli bychom tímto oslovit všechny, kteí mají ve svých sbírkách fotografie zachycující období osvobození našeho msta a okolí, zda by byli ochotni nám tyto materiály na výstavu zapjit nebo nechat okopírovat. Souasn hledáme k zapjení jakékoliv pedmty, vztahující se k období 2. svtové války, pop. kontakty na pamtníky této doby. Veškeré informace uvítáme na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MÚ, tel.: ; , pop. v Mstském informaním stedisku na tel.: Pedem dkujeme za spolupráci. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 Kateina Kantoíková Odbor ŠK a CR V dnešním vydání,,vimperských novin Vám vážení spoluobané pinášíme pehled innosti mstské policie v roce Myslíme si, že každý oban má právo vdt, jak strážníci vykonávají svou práci. V pehledu jsou uvedena ísla, která se evidují. Nejsou zde vedeny dotazy a rzné žádosti o bžnou obanskou pomoc. Názor na práci strážník si každý utvoí sám. Pestupky - doprava ( 22 odst. 1/f, e, zák.. 200/1990 Sb.) 220 x ešeno na míst v blokovém ízení 13 x uložena bloková pokuta na míst nezaplacená 287 x vyzván idi k podání vysvtlení 18 x umístn na vozidlo tech prostedek - TPKZOV ( 17a odst. 1, zák.. 553/1991) 7 x postoupeno správnímu orgánu x vyízeno na míst domluvou (stavební práce na komunikacích msta bránní vozidel ve stavb, uvolnní parkovacích míst apod.) Životní prostedí ( 45 odst. 1, zák.. 200/1990 Sb. pedáno správnímu orgánu) 11 x zneištní vodního toku, nepovolené kácení devin, ropné látky Obanské prkazy ( 42a zák.. 200/1990 Sb. pedáno správnímu orgánu) 1 x zástava obanského prkazu Podávání alkoholu mladistvím ( 30 odst.1/a, zák.. 200/1990 Sb. pedáno spr. orgánu) 4 x podávání alkoholických nápoj mladistvým Porušení Vyhlášky Msta ( 46 odst. 2, zák.. 200/1990 Sb.) 69 x volné pobíhání ps odchyceno 54 voln pobíhajících ps

2 Veejný poádek ( 47 odst. 1, zák.. 200/1990) 34 x rušení noního klidu 7 x zneištní veejného prostranství 16 x erné skládky Obanské soužití ( 49 odst. 1/b,c, zák.. 200/1990 Sb) 24 x jen na návrh odst. 1/a 15 x postoupeno správnímu orgánu Pestupek proti majetku ( 50 odst. 1, písm. a, b, zák.. 200/1990 Sb. 31 x ešeno Celkem zjištno pestupk. Zadrženy 2 osoby v celostátním pátrání. Na Policii R pedvedeno dle 13 odst. 1, zák.. 553/1991 Sb. O obecní policii 12 osob. 22 x zajištní místa trestného inu a pedáno Policii R k dalšímu šetení. Zadrženo 15 pachatel dle 76 odst. 2 T. Z toho 7 x krádež, 2 x šíení toxikomanie, 6 x maení výkonu úedního rozhodnutí 46 x zajištní místa dopravní nehody, vyžádaná asistence Policie R pi ízení provozu Žádost Okresního soudu: asistence pi výkonu rozhodnutí - 4 x žádost o provrku - 3 x Žádost Policie o asistenci: opatení proti terorismu - 3 x vyhlášena uzávra, ozbrojený pachatel, pátrání po pachateli trestného inu - 11 x nesjízdnost komunikace - 2 x domovní prohlídky - 2 x kontrola cizinc - 3 x pevoz podnapilých agresivních osob na protialkoholickou záchytnou stanici - 3 x Oznámení: prasklá voda v byt - 4 x únik plynu - 3 x požár - 11 x Odvoz ptactva z bytu nájemníka do ZOO Hluboká nad Vltavou 1 x Vyžádána asistence: Celní správa zadržené pašované zboží 1 x Státní obchodní inspekce - 1 x Okresní soud Prachatice - 3 x Otevení bytu: asistence Hasiskému záchrannému sboru 16 x dle 16, zák.. 553/1991 Sb. 7 x zajištní místa po otevení bytu (mrtvola v byt) 1 x ízení dopravy pi odstraování padlých strom z komunikace - 6 x Pevoz zranné osoby z odlehlého místa na ošetení - 1 x Žádost o asistenci pi proezávání strom ve mst - 4 x Zneištná komunikace (olej, nafta, materiál) - 4 x Dobytek ohrožující provoz na pozemní komunikaci: krávy - 15 x kon - 1 x uhynulá zv - 3 x Ohrožování oban rojem vel v letních msících - 2 x Stížnost oban na nabízení sexuálních služeb - 4 x Likvidace autovrak ve mst - 12 x Sepsáno 112 úedních záznam.

3 Pijato a zaevidováno 806 událostí oznámení nebo zjištní strážník. Provádna kontrola v pilehlých osadách v k. ú. Vimperk. Kontrola rekreaních objekt. Kontrola žen nabízejících sexuální služby v k. ú. Vimperk. Dorueno 85 doruenek Okresního soudu a MÚ Vimperk. Napadení veejného initele (strážník pi výkonu povolání) - 2 x Bohuslav Rubeš Strážník Informace o cenách inzerát ve Vimperských novinách Od íjna 2004 je Msto Vimperk plátcem DPH a tudíž i v cenách inzerát ve Vimperských novinách je zapoítáno 19 % DPH. Pro informaci uvádíme souasný ceník inzerát: Formát ástka s DPH Základ dan DPH 19 % A (182 x 254 mm) 2 750,50 K 2 311,20 K 439,30 K B (182 x 125 mm) 1 353,50 K 1 137,30 K 216,20 K C (89 x 125 mm) 794,50 K 667,60 K 126,90 K D (89 x 60 mm) 381,50 K 320,50 K 61,00 K E (42 x 60 mm) 180,00 K 151,20 K 28,80 K Inzeráty jsou zveejovány pouze na základ objednávky, kterou je možné si vyzvednout pí Svobodové v kancelái starostky v budov MÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 2. patro, nebo u pí Kantoíkové na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu v budov staré radnice na námstí Svobody 8, 1. patro. Formulá naleznete také na webových stránkách msta byl zveejnn ve Vimperských novinách.1 a. 2/2005. ádkovou inzerci do Vimperských novin je možné si objednat a zaplatit hotov v Mstském informaním stedisku Vimperk, námstí Svobody 8. Cena ádkové inzerce v. 19 % DPH: 24 K/max. 3 ádky strojopisu. za redakní radu VN Kateina Kantoíková

4 PIVOVARSKÁ V první ad bych chtl pochválit vedení msta za to, co se v poslední dob ve Vimperku udlalo. Ale udlalo se i to, s ím se jako obyvatel Pivovarské ulice nemohu smíit, totiž že se opravila a otevela stará silnice ke Sloupu. Zhruba ped 40 lety byli obyvatelé Pivovarské ulice rádi, že se tady provoz zastavil. Otevela se totiž nová silnice pes sídlišt. Na této staré silnici bývalo hodn nehod. Dnes, když se provoz zmnohonásobil, se opt dala do provozu bez ohledu na to, že zde nejsou chodníky. Chodí zde lidé do nemocnice, maminky s dtmi, dti do školy a mezi nimi lítají auta, protože se, jak známo, pedpisy nedodržují a povrch silnice rychlou jízdu umožuje. Ptám se, pro? Všichni známe problémy s dopravou v tzv. úzké ulici a tímto se tam provoz ješt zvyšuje. Pro se tedy, když už se tato silnice otevela, nedá ke Sloupu dopravní znaka Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen? Pak by silnici využívali pouze ti, kteí jedou do horní ásti Vimperka a nebyla by používána jako prjezdná. U Sloupu totiž není žádná znaka, takže touto silnicí mžou projíždt teba kamiony. Dále se ptám, pro se stále pouští veškerá doprava od pošty do úzké ulice Pivovarské. Podle mne je ešení jednoduché: od pošty opt dopravní znaku Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen. Tím se zde doprava výrazn omezí, a ne udlat u Obchodní akademie parkovišt, kde je dm s peovatelskou službou, a tmto starým lidem tam auta otravují zbytek života. V parku jste vybudovali krásné parkovišt, pro se nevyužívá, vždy do msta snadno každý dojde. Protože v Pivovarské ulici bydlím, tak zde dopravu sleduji. V sezon na místo, kde bydlím, pijede v prmru aut (nkdy i více), pevážn cizinci, kteí se na silnici otáejí, protože vidí, že dále už nic není. Myslím, že to je zbytené. Bhem svého zamstnání jsem nkolikrát projel celou Evropu a mžu vám íci, že takovéhle situace ve mstech všude vyešili. František Rod, Pivovarská 70, Vimperk

5 PŠT! Je pozdní lednové odpoledne. Ubývá denního svtla, pibývá napadaného snhu a venkovní teplota klesá hluboko pod bod mrazu. Dokonce i u nás v Praze. Dívám se oknem ven a vzpomínám na Vimperk. Kolik tam musí být snhu a jaký tam musí být mráz. Pak se mi asociativn vybavují místa, kde jsem se setkal s Vimperkem. Titulek tohoto sdlení nic nezakazuje. Práv naopak. Nutí m vybavit si místa, kde jsem se setkal s Vimperkem. Polsko v roce Msteko na pobeží Baltského moe. Tržišt. Kupuji si mikinu a džíny. Když prodava zjistí, odkud jsem, praví: eskoslovensko. Poznám. Mám tovar od vás. Pyžama, košile. Nechcete koupit? pitom vytahuje obaly s nabízeným zbožím a já tu Šumavan Vimperk. Pikantní na této vci je, že za týden odjíždím do Vimperka na svj první pobyt. Švédsko v roce Ve stát je nco jako prohibice, alkoholické nápoje jsou v nákupu omezené, jsou vlastn na pídl. Cizinci mohou po pedložení pasu nakupovat neomezen. Mj stockholmský známý toho pochopiteln využije a když veer oteve lahviku whisky, popíjíme tento chutný nápoj ze štamprlátek vyrobených ve vimperské sklárn. Tunis v roce Vracíme se z výletu do Port El Kantai zpt do hotelu Sousse. Jedeme taxíkem, cena se domlouvá pedem. Za 8 km chce taxiká 2 tuniské dináry, tj. 40 K. Pipadám si jak v neskutenu. Usedám vedle idie, vidím na rozvodné desce jakousi knížeku. Samozejm s nápisem v arabštin. Taxiká vidí mj pohled a pedbhne m slovy: That is not guidebook, that is Koran. A že prý se mohu podívat. Dívám se tedy a co zjistím? Na pedposlední stránce se latinkou oznamuje, že knihu vytiskla tiskárna na Vimperku. Svt je prost malý a vlastn v nem nezná hranic. Kéž by tomu tak bylo i ve vztazích mezi lidmi. Aby se lidé na sebe tšili, aby si vili, aby se mli rádi. Já se velice tším na letošní duben. Pojedu na svj tyiaticátý pobyt do Vimperka. Do msta, odkud zaal J. Steinbrener šíit slávu tiskáren, kde se šily hezké košile a pyžama a vyrábly hezké a potebné vci ze skla. Nco z toho je, bohužel, už minulost. Ale PŠT asi platí poád Spolupráce s Freyungem pokrauje Dr. Jií Pfeifer z Prahy 6 Na pelomu ervence a srpna loského roku byla ve Freyungu uspoádána spolená bavorsko rakousko eská umlecká výstava na téma Prostory, nad kterou pevzal záštitu starosta Freyungu pan Peter Kaspar. Na výstavu bylo pihlášeno také 7 eských umlc, zabývajících se malístvím, fotografií, grafikou a sklástvím ve Vimperku. Vzhledem k úspchu výstavy i našich umlc vyzval pedseda umleckého spolku Kunstverein Wolfstein ve Freyungu pan Horst Dieter Geyer Msto Vimperk k úasti na dalším roníku. Výstava - tentokrát na téma Radost ze života - se bude konat ve freyungském Kurhausu od 29. ervence do 15. srpna Hledáme zájemce z Vimperka a okolí, kteí mají zájem se této výstavy zúastnit, pedstavit zde svá díla a zviditelnit tak naše msto za hranicemi. Bližší informace obdržíte na Odboru školství, kultury a CR MÚ, tel.: ; , pop. v Mstském informaním stedisku na námstí Svobody, tel: Kateina Kantoíková, odbor ŠKaCR

6 MSTSKÉ INFORMANÍ STEDISKO VE VIMPERKU JIHOESKÁ POHÁDKOVÁ KANCELÁ nám. Svobody 8, Vimperk Otevírací doba: po pá 9 16 hod. prodej map, pohlednic, leporel, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýr s kaprem Jakubem internet pro veejnost kopírování, vázání inzertní služba informace o historických a kulturních památkách informace o pírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy možnosti ubytování a stravování informace o umístní firem, organizací a služeb zajišování provozu Minimuzea Zlaté stezky ve sklepení pod Mstským informaním stediskem Kontakt: tel.: fax: webové stránky:www.sumavanet.cz/icvimperk

7 MLADÍ MUSÍ V D T, JAK TO TEHDY BYLO Psal se rok Nmci již jen ustupovali, ale nikdo z nás nevdl, kdy bude revoluce. Signál k ní jsme ekali z Prahy, ale také ml pijít z londýnského rozhlasu heslem Niva skáe pes pekážky. Bylo mi tehdy 20 let a bydlel jsem ve Strakonicích. V sobotu jsem odjel vlakem do Plzn Kimic za bývalým dstojníkem SA, tehdy jedním z vedoucích skup. Generál Vojta, kterého již 3 roky hledalo Gestapo a v Kimicích ml ilegální byt. Paní, která tam byla, mla svého manžela zaveného v Dachau ti dva byli kamarádi. Pivezl jsem zprávy ze Strakonicka, pak jsme pistoupili k novým úkolm. Ten pro mne znl podat návrh na dstojníka s. armády, který by za naši skupinu pomáhal pevzít moc v revoluci do eských rukou. Už cestou dom jsem o tom pemýšlel, znal jsem jich ve Strakonicích nkolik, ale rozhodl jsem se pro npor. Marušáka, který byl výborný vlastenec, znal historii a ml velký zájem o osvobození SR. Neprodlen jsem ho navštívil a domluvili jsme se na schzce v mém byt. Ve stanovený den jsem šel naproti kapitánovi, který pijel s falešnou legitimací a druhá legitimace byla pistole. Npor. Marušák se dostavil pesn na minutu a pak 2 hodiny jednali. Bylo dohodnuto, vojáci si rozumli. Druhý den jsem návštvu doprovázel zase na nádraží. Bylo však letecké nebezpeí a vlak na Plze nesml do Strakonic, ale ekal ve Štkni, teprve po nebezpeí pijel do stanice a mj host odjel. Nadporuík Marušák se skuten stal lenem Revoluního národního výboru ve Strakonicích a dlal tam platné služby (v naší armád byl i zásobovacím intendantem) a pracoval s por. Bláhou a por. Kivancem, kteí byli ze skupiny NIVA. Vzpomínám zpt asi 60 let, kdy npor. Kivanec, jinak úedník spoitelnym, se brzy ráno vracíval do msta jako z brigády, nebo on to byl, který v noci narušoval telefonické spojení, aby mli nacisté obtíže. Dále mi letí hlavou partyzán osoba, která vtšinou sama chodila na noc do strakonických les a zpt pivádla a pedávala policii nmecké vojáky, kteí tudy utíkali smrem do Bavorska a zde dlali poslední škody, brali jídlo atd. Dnes je to vimperský oban Hr Nyní se opt pibližují dny revoluce ped 60 léty. Je vhodné i potebné si leccos pipomenout. Naši obané moc zapomínají, nebo nemají na co, jsou mladí, ale mli by vdt, že mnoho našich lidí trplo, bylo mueno, nevrátilo se k rodinám a ti, co zde žijí, za minulého režimu, když se to naizovalo, mli v kvtnu celý dm ovnen a dnes nemají vlajku. Je to urážka všem, kteí se snažili o naši svobodu. Letos si pipomeneme Pražské povstání 5. 5., dne píjezd spojeneckých vojsk do SR, konec 2. svtové války a píjezd ruské armády do Prahy. K tomu naše organizace poádá besedy ve školách, k výroí okupace 1939 se již pihlásily školy Vracov, kyn a Vimperk Smetanova editel íha. Tyto akce budou splnny. Ponvadž jsem byl vyzván obany Vimperka o další lánky, vyhovím a pošlu ješt na další msíce. Budou to pravdivé a skutené události z válené doby. Ladislav Hošek, válený veterán, pedseda ZO eského svazu bojovník za svobodu

8 Program ajovny na bezen od 17 hod. Ing. René Koukal: Totalitní svtovláda Pednáška o tom, jak mžeme ovlivnit kvalitu svého života. S výsledky nejnovjších výzkum z oblasti zdraví a životního prostedí vás seznámí brnnský profesor v 19 hod. Druhý vzpomínkový veer na Karla Kryla. Vystoupí a zahraje jeho bratr Jan. Píjemný veer s básnmi zajištn. Celý bezen výstava fotografií Jany Koubové. Oteveno út-pá hodin, so - ne hodin V prodeji kvalitní aje a kávy. U píležitosti ptileté existence ajovny ve Vimperku se bude v sobotu od 15 hodin konat v jejích prostorách sešlost píznivc a kamarád. Tímto jste i vy srden zváni. K výroí Johanna Steinbrenera Jana Burianová Tento rok si Msto Vimperk pipomíná 170. výroí narození Johanna Steinbrenera. Máte nápad, jak dstojn oslavit toto pro msto velmi významné datum? Víte o tomto významném rodáku nco, co ostatní nevdí? Budeme rádi, když nám své podnty a nápady zašlete na nebo Dkujeme. Renata Lešková, Kateina Kantoíková

9 V sezón 2005 se vimperské MIS pedstaví v novém kabát Na letošní sezónu jsme krom nkolika tradiních akcí, jako Jarní vycházka s kaprem Jakubem, Slavnostní otevírání sezóny a Bh Terryho Foxe pipravili pro návštvníky a obany msta milou novinku. Peliv pipravený projekt na pesthování vimperského informaního stediska, který byl mstem Vimperk podán do programu EU Phare CBC - SFMP v loském roce, byl schválen a dotaní peníze mohou po podpisu smluv zaít téci do nového íka. 30 % náklad na vybavení ponese msto Vimperk, které tento projekt od samého poátku pln podporovalo. Investiní práce budou hrazeny z rozpotu msta. Vimperské informaní stedisko zstává na námstí Svobody, ale pesthuje se do prostor nkolikanásobn vtších a reprezentativnjších. Návštvníci budou moci využít služeb rozšíené internetové kavárny, pro dti bude pipraven barevný Koutek kapra Jakuba, dosplí si budou moci krátce posedt pi vyhledávání žádaných informací. Pi informaním stedisku vznikne malá galerie, kde budou moci prezentovat svá díla a dílka známí i neznámí umlci. Prostor bude oteven promítání diapozitiv, autorskému tení a pednáškám. Informaní stedisko se hodlá tímto více otevít obyvatelm msta a studentm, ale zstat pi tom kvalitním poskytovatelem služeb turistm a návštvníkm msta. Doufáme, že pesthování informaního stediska a rozšíením služeb pro zákazníky pispjeme ásten k tomu, že se obané i návštvníci Vimperka budou ve mst cítit spokojeni a najdou zde vysokou nabídku kvalitních služeb. Renata Lešková MIS Vimperk

10 Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod., út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. Veejný internet Mstské informaní stedisko Vimperk po pá 9 16 hod. Muzeum Zámek Vimperk Oteveno opt od kvtna 2005 Minimuzeum námstí Svobody 8 Oteveno: pondlí pátek v otevíracích hodinách infocentra Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: st 8, t so 18 hod. ne 8:30, 18 hod. KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.:

11 Podkování panu Karlu Beránkovi Chtli bychom touto cestou moc podkovat panu Beránkovi za jeho lánek v minulém ísle VN, kde se rozepsal o naší dcei Lence a o vandalech, kteí nií výzdobu a tím zárove pošpiují její památku. Jestli tyto ádky budou íst Ti, kteí z pomníku kradou vneky i svíky, a se prosím zamyslí, jestli jim to mže pinést radost i zkrášlit domov. A si uvdomí, že naše bolest nad ztrátou naší milované dcery se nezmenšuje a výzdoba pomníku na hbitov a pomníku u pechodu je to poslední, co pro ni mžeme ješt udlat. Po každé takové krádeži i zneuctní se mj psychický stav zhoršuje, nemohu uvit, že jsou lidé tak zlí. Lenika byla takové sluníko, dokázala kolem sebe rozdávat jen smích a radost, a proto ješt jednou prosím, nechte Leniku v klidu a nešpite její památku. Dne 19. bezna tomu budou dva roky, co bezohledný idi ukonil její mladiký život. Kdo jste ji znali, prosím vzpomete si na ni s námi. Moc dkují zarmoucení rodie Roukovi a bratr Jan. Omezení provozu kulturního domu Cihelna Provoz kulturního domu Cihelna ve Vimperku bude v únoru a v beznu z technických dvod ásten omezen. Pestože jde o relativn moderní budovu (z r. 1979) s výkonnou vzduchotechnikou, požárními hydranty a dalšími dležitými preventivními prvky, je v hlavním sále nutné dokonit ješt tzv. protipožární klapky, tj. zaízení, které prostory odvtrá nezávisle na elektrickém proudu. Budova Cihelny má v daném pípad trochu smlu v tom, že byla zaátkem 90. let užívána k jinému úelu (supermarket) a na podzim loského roku musela být proto znovu kolaudována na kulturní zaízení. Pi posuzování bezpenostních hledisek tak musí splnit souasné písné normy jako nová stavba. Jak zjistila na konci ledna kontrola požární inspekce, pivolaná na základ upozornní vimperského obana, byla pi jedné provované akci výrazn pekroena povolená kapacita budovy. Opakování tohoto prohešku proti zmínné norm by už vedlo k citelným finanním postihm organizátor i majitele budovy. Proto bylo po jednání majitele s požární inspekcí, nájemcem (MKS Vimperk) i dalšími organizátory kulturních akcí rozhodnuto o omezení provozu. To se bohužel citeln dotklo vimperských maturant jejich maturitní plesy návštvou 500 úastník musely být peloženy do Strakonic a Prachatic. Ostatní plesy tj. zahrádkáský 11. bezna, ples dechovky ZUŠ 12. bezna a ples Farní charity ve Vimperku dne 1. dubna se budou konat v KD Cihelna ve Vimperku podle pvodních pedpoklad. Ples rybá 19. bezna bude na pání organizátor v budov vimperského kina. V tchto dnech probíhá intenzivní píprava na úpravu sálu podle požadavku aktuálního znní požárních norem. Vedení msta, majitel budovy i Mstské kulturní stedisko dkuje všem vimperským obanm za pochopení této nepíjemné situace, která se dotkla probíhající plesové sezóny. Zdenk Kantoík

12 NOVINKA NA INFOCENTRU!!! Zimní turistická a lyžaská mapa Šumava a Bayerischer Wald Rok vydání: 2005 Podrobné mapky lyžaských areál na Šumav a v Bavorském lese Aktuální lyžaské trasy Panoramatická mapa Informaní centra Vydalo msto Vimperk ve spolupráci s Msty Klatovy a Prachatice a obcemi Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Hu, Kvilda, Stachy, Stožec a Volary v nákladu výtisk. TAKÉ U NÁS CENY PADAJÍ DOL

13 Dm dtí a mládeže ve Vimperku Na bezen jsme pipravili: tisk na látku ureno dtem v 9 hodin v DDM (zájemci si pinesou jednobarevné bavlnné triko) zájezd do plaveckého bazénu do Prachatic ureno dtem hodin. odjezd od DDM (zájemci odevzdají do písemnou pihlášku, kterou si vyzvednou v DDM) dekupáž ubrousková technika ureno dtem hodin v DDM (zájemci si vyrobí obrázek na stnu) otevená keramická dílna ureno dtem hodin v DDM (pro všechny, kteí si chtjí vyzkoušet práci s keramickou hlínou)

14 malování na sklo ureno dtem hodin v DDM (zájemci si namalují obrázek) turnaj ve vybíjené ureno dtem hodin v tlocvin ZŠ Smetanova ul. (zájemci si sestaví sedmilenná smíšená družstva a do se pihlásí v DDM) pletení pomlázek malování vajíek ureno dtem hodin v DDM patchwork kurz pro dosplé v 18 hodin v DDM Lektorka: Zuzana Bláhová Cena kurzu: 120 K Velikononí dekorace kurz pro dosplé v 18 hodin v DDM Lektorka: Pavla Mazancová Cena kurzu: 100 K Vítáme všechny zájemce!

15 Obané Vimperska, kteí oslavili svá životní výroí v únoru 2005: Marie Šlemarová Jan Nárovec Antonín Herzig Vlasta Hodinová Miloš Svoboda Anna Mauricová Božena Herzigová Touto cestou peje Msto Vimperk oslavencm hodn štstí, spokojenosti a hlavn zdraví. Jana Czerwenková matrikáka

16 Nová innost obecních živnostenských úad - Centrální registraní místa pro podnikatele (CRM) Vláda eské republiky schválila usnesením ze dne 20. íjna 2004 projekt Zjednodušení administrativních postup pi zahájení a v prbhu podnikání (dále jen ZAP ). Projekt ZAP zjednodušuje vstup do podnikání a usnaduje podnikatelm další kroky, související s plnním administrativních povinností v prbhu jejich podnikatelské innosti. Projekt poítá s nkolika etapami. Základním principem projektu je vytvoení celorepublikové sít Centrálních registraních míst pro podnikatele (dále jen CRM ), která vznikla v rámci stávající soustavy prvoinstanních obecních živnostenských úad v první etap projektu. V této etap projektu budou podnikatelé moci získat na živnostenských úadech formuláe potebné k vstupu do podnikání nejen z oblasti živnostenského podnikání, ale i z oblasti registrace na finanním úadu, okresní správ sociálního zabezpeení, pop. úadu práce. V dalších etapách (v letech ) se pedpokládá vypracování a pijetí legislativních zmn, které umožní další zjednodušení systému registrace, která bude probíhat na jednom míst, navíc podnikatel již nebude muset zvláš dokládat výpis z Rejstíku trest, potvrzení o bezdlužnosti apod. Pedpokládá se on-line propojení agend jednotlivých úad. Tomu odpovídá i zavedení nového Informaního systému registru živnostenského podnikání postupn na všechny obecní živnostenské úady v roce Cílem projektu je obh doklad mezi úady, ne jako doposud obcházení úad podnikateli. Projekt ZAP dále poítá s tím, že pi jeho realizaci bude využito výsledk projektu Informaní místa pro podnikatele ( InMP ) Hospodáské komory R. Tato místa dnes plní pedevším informaní úlohu v obchodní oblasti (nap. informace o jednotném evropském trhu, o státních programech podpory malého a stedního podnikání v R, o možnostech podnikání) a metodicky napomáhají zejména zaínajícím podnikatelm. Nenahrazují však výkon státní správy svený živnostenským úadm. V Jihoeském kraji sídlí tato informaní místa v oblastních kanceláích Jihoeské hospodáské komory (v okrese Prachatice na adrese: Husova 79, Prachatice, kontaktní osoba: Jitka Burešová, DiS telefon ). Základní informace k innosti CRM 1. Datum zahájení innosti CRM: 28. února Úedník CRM nikdy neiní registraní úkony za podnikatele. Pouze mu nabídne vhodné formuláe k vyplnní. Podnikatel je pak musí na dotyný úad doruit sám. 3. Za chybn vyplnný formulá nebo za neodevzdání formuláe nenese úedník CRM, ani živnostenský úad odpovdnost tato odpovdnost je podle píslušných právních pedpis na podnikateli. 4. Formuláe, které CRM podnikatelm poskytují: a) ve vztahu k finanním úadm: - pihláška k registraci pro fyzické osoby - pihláška k registraci pro právnické osoby b) ve vztahu k eské správ sociálního zabezpeení:

17 - oznámení o zahájení (optovném zahájení) samostatné výdlené innosti nebo spolupráce pi výkonu samostatné výdlené innosti - pihláška do rejstíku organizací zútovatel pojistného dávek nemocenského pojištní; seznam mzdových útáren - pihláška do rejstíku malých organizací - odhláška z rejstíku malých organizací c) ve vztahu k úadm práce - vzhledem k tomu, že není celostátní formulá, CRM poskytne pouze informace. Úkolem CRM je pedevším to, aby se tato centra stala kvalifikovaným prvodcem a pomocníkem všem podnikatelm pi jejich prvním styku s úady a konkrétn pomohla ve všech pípadech, kdy to budou potebovat, zejména pi plnní tchto jejich povinností v prbhu podnikání. Základní registraní povinnosti podnikatel pi vstupu do podnikání, jakož i v jeho prbhu, se krom živnostenskoprávní oblasti, týkají zejména problematiky registrací podnikatel u finanních úad, okresních správ sociálního zabezpeení a ve specifických pípadech i u úad práce. Projekt ZAP pichází v tomto smru s konkrétní nabídkou pomoci podnikatelm. Tato pomoc by mla spoívat pedevším v tom, že jak zaínající, tak v podnikatelském prostedí již psobící subjekty budou moci (v pípad jejich zájmu) pi návštvách živnostenských úad využívat nabídek odborné pomoci a poradenství ze strany pracovník CRM i pi realizaci prvotních úkon, týkajících se jejich evidenních povinností vi finanním úadm, okresním správám sociálního zabezpeení a v jednotlivých pípadech i úadm práce. Stžejním v tomto smru pitom bude v první fázi zejména pímé poskytování odborné pomoci pi vyplování píslušných registraních pihlášek, týkajících se již uvedených úad. Za tím úelem CRM disponuje potebnými tiskopisy. CRM však pihlášky k registraci nepotvrzuje, nepebírá, neshromažuje ani neprovádí žádné registraní ízení! Dále poskytuje CRM podnikatelm základní informaci o existenci registraní povinnosti jako takové, jejím rozsahu a obsahu, lht, ve které musí být splnna, o píslušnosti zmínných úad a zodpovídá i další související dotazy. Aktivita CRM tak smuje k tomu, aby o tchto základních povinnostech byl podnikatel pokud možno komplexn informován. Pracovníci obecních živnostenských úad jsou na realizaci tchto projekt pipraveni a doufají, že tyto kroky usnadní podnikatelm jejich administrativní zatížení a pinesou oekávaný efekt.

18 Pst Když jsem se byl vloni v kin podívat (v tomto pípad spíše zúastnit se) na Umuení Krista od Mela Gibsona, divil jsem se lidem, a nejen mladým, že si s sebou jako obvykle pinášeli Coca-colu a pop-corn. Prost mi to nešlo dohromady. Ale ješt vtším pekvapením mi bylo, když vtšina z nich po skonení filmu odcházela se skoro stejným obsahem kelímk. Nechu, odpor? Asi ne, vždy daleko horší krváky vídají v TV a na DVD a pi tom s chutí jedí a povídají. Tak co asi bylo píinou? Podle m úcta, jakýsi hluboko v nás ležící soucit s trpícím lovkem, trpícím nespravedliv, trpícím, jak sám povídá, za moje híchy. A o tom vlastn je pst, postní doba, kterou naši pedkové už asi od tetího staletí prožívali tyicet dní ped Velikononími svátky. Po tyicet dn (na památku tyiceti dní, které se Pán Ježíš postil na poušti ješt ped svým veejným vystupováním) si odíkali jídlo, pití (zvlášt to alkoholické), zábavu a jiné radovánky aby se tímto zpsobem více piblížili Ježíši trpícímu za nás a aby v sob probudili ten tajemný soucit se všemi trpícími po celém svt. Zvlášt pak s tmi, kdo trpí nespravedliv (v nich a s nimi pece trpí také Kristus kouknte prosím do Matoušova evangelia, kapitola 25). A oni ti lidé byli, myslím si, mnohem citlivjší na neštstí, na utrpení, na smrt a s daleko vtší úctou (ale bez strachu) k takovým vcem pistupovali. A vte mi, že neposlední místo ve výchov k tomu ml pst ale pozor! Pst s modlitbou, s rozjímáním o tom, co je vné a co doasné, dležité a mén podstatné. Ne každé odíkání si je ihned pst. Bude to jen odtuovací kra ped letní sezonou (jak ty špeky schovat do bikin?). Pst není stedovk, je moudrost národ. Všude po celém svt, ve všech kulturách i náboženstvích se s ním setkáte ped svátky, ped dležitými událostmi, ped rozhodováním - a vždycky spojený s modlitbou a s rozjímáním. Pst oisuje duši i tlo a tak nás iní lehími, víc przranými, víc otevenjšími pro Boha i pro lidi. Pokoj, otevenost a radost jsou také mítkem toho pravého pstu. Nkteí se bojí postit proto, že je pak bolí hlava, nebo proto, že jsou pak protivní pst je také umní, kterému lovk musí porozumt. Knih o nm (ale ne o hubnutí) je nkolik i na našem trhu, ale nejlepším uitelem je vytrvalost a naslouchání svému srdci (anebo lépe eeno Bohu, který v nm žije). Nemyslete si ale, že to bude snadná škola, ani náhodou! ábel ten pravý pst nesnáší (na hubnutí kašle, o nj se zajímá jen obas, teba když z nj chce udlat anorexii) a udlá všechno, aby od nj lovka odtáhl. V zuivosti se vrhl i na Ježíše, a pece dobe vdl, že je to Boží Syn (v zuivosti je ale rozum vypnutý). Jezte, pijte, tancujte, nakupujte, užívejte si zavalí nás kupou svtských vcí (jinak dobrých), a zpod této kupy lovk už jen stží uslyší njaký ten Boží hlas. A lovk umírá, i když si myslí, že žije. Nedejte se mu, bojujte. Modlitbou i pstem. Postím se (nic moc, sám se poád uím) a modlím se, abych byl více Kristv. A modlím se také za Vás, abyste se jemu piblížili i Vy. o. Jaroslav P.S. 1: Ml bych nápad, jak umístit Vimperk v Guinessov knize. Napadlo m to, když jsem si prohlížel kulturní vložku Vimperských novin na únor. Když všude, po celém svt, karneval koní (Benátky, Rio, atd.) a masopustníci pohbívají basu, ve Vimperku plesová sezóna teprve zaíná a jede tsn až do Velikonoc. Myslíte, že to klapne u toho Guinesse? P.S. 2: A s uzavením cihelny tsn ped vimperskou sezonou opravdu nemám nic spoleného, a už si myslí kdo chce co chce... Že by ten nahoe? Hm... Je všemohoucí, má smysl pro humor, tak pro ne... Ale já o tom opravdu nic nevím.

19 VZP - SLIBY, CHYBY Stejn jako se v roce stídají tyi roní období, tak i po zprávách dobrých picházejí zvsti špatné a hodn zlé. Hrozí, že bude ukonen provoz LDN ve Vimperku. Chci se na tento problém podívat oima obana ádn platícího zdravotní pojištní. Každý živnostník Vám rád potvrdí, že pokud by se s placením opozdil o jediný msíc, byl by popotahován pojišovnou. Je proto dost smutné, že ta samá pojišovna platby, které má ze zákona a podle smlouvy povinné, odkládá na 3-5 msíc. Nikdo a nic ji nedonutí tento neblahý systém zmnit. Nebyla to VZP, která ped nkolika lety tvrdila pi likvidaci akutní lžkové pée ve Vimperku, že pouze LDN dokáže bez problém financovat? Vypadá to však, že je opravdu schopna všeho. Tolik hloupých výmluv a zdvodnní, pro se platby opožují, jiná instituce neumí tak dokonale podat. Není pece únosné, aby provoz nemocnice dotovala obec ze svého už tak dost napjatého rozpotu. Kdepak jsou asi poslanci, kteí za Jihoeský kraj sedí v parlamentu? Nikdo jiný nemá totiž možnost zmnit tuto zhoubnou praxi plateb, kterou má VZP velmi dobe zažitou. Budeme je zajímat až za rok, kdy nám budou servírovat ped volbami rzné modré nebo jiné hloupé šance. Praha je píliš daleko, tak pro se starat o provoz njaké provinní LDN nkde na Šumav?! Vkrádá se mnoho otázek. Mají vbec tušení, že tento problém existuje? Nezavanul opt zlý a všeniivý vichr zpod Libína? Jsou natolik dobe zajištni, že nikdy LDN potebovat nebudou? Myslí si ve vedení VZP, že budou vn mladí a podle toho se chovají? Není snad úmysl nkoho LDN ve Vimperku uzavít, aby pak následn zde vybudoval sanatorium pro movité pacienty? Nemyslím si, že souasné vedení nemocnice by tento plán mlo. Dlá opravdu vše možné i nemožné, aby LDN fungovala. Podle mne je to jen ukázka, jak je dnes tvrd prosazován kult mládí a zdraví! V naprosté vtšin se v LDN ve Vimperku nachází pacienti, kteí jsou staí a pln odkázáni na následnou péi. Peníze ve zdravotnictví jsou, ale jen pro nkoho, kdo má tvrdé lokte a umí leštit kliky na správných místech. Nezdá se Vám, vážení spoluobané, že je to vše postavené na hlavu? Vy pkn plate dan, ale až budete potebovat delší lébu, peníze náhle zmizí. Byl bych tedy rád, kdyby se k výše napsanému vyjádili kompetentní a fundovaní lidé. Dkuji pedem. Dkujeme, že tídíte odpad Karel Beránek Chtli bychom podkovat všem obyvatelm Vimperka, kteí nejsou lhostejní a snaží se správným zpsobem využívat stanovišt na separovaný odpad. V loském roce se podailo ve Vimperku vytídit tém 152 tun využitelných složek komunálního odpadu (sklo, papír, plasty, kovy), což je o 10 tun více než v roce Tento vytídný odpad byl dále pedán k recyklaci a dalšímu využití a nemusel tak zbyten skonit na skládce. Msto Vimperk je zapojeno do systému spolenosti EKO-KOM, což je autorizovaná obalová spolenost, v jejímž systému je v souasné dob zapojeno obcí a mst z celé eské republiky, ve kterých žije cca 9,8 mil. obyvatel. Tato spolenost vyplácí obcím a mstm finanní odmnu za vytídný odpad. Msto Vimperk tak získalo v loském roce K. Tyto finanní prostedky byly použity v rozpotu Msta na ástenou úhradu svozu odpadu. Ješt jednou dkujeme za Vaši snahu nezatžovat naše životní prostedí odpadem, který je možno dále zhodnotit, a tšíme se na další spolupráci s Vámi. Marie Hejlková Odbor ŽP

20 Rybái bilancují i pipravují ples Nezahálíme ani v zim! Piln se pipravujeme na blížící se rybáskou sezónu. Tomu vždy pedchází hodnocení uplynulého roku, které již na výroních lenských schzích místních skupin provedli rybái ve Vimperku, kyni a Zdíkov. Výsledky z tchto jednání budou zahrnuty do závr konference, které pak budou závazné pro celou lenskou základnu, a tato se bude konat 12. bezna A protože k dobe vykonané práci patí se i dobe pobavit, rozhodli jsme uspoádat pro rybáe, jejich manželky a známé a naše píznivce 19. bezna 2005 V sále Mstského kulturního stediska tradiní Rybáský ples. K tanci i poslechu hraje oblíbená hudební skupina Fernet, zaátek ve 20 hod. vstupné 80 K, tradiní tombola. Pedprodej vstupenek v rybáské budov ,4. 3., , (pátky) od 15 do 17 hod. a dále v Mstském kulturním stedisku od 15 do 17 hod. Pijte se s námi pobavit a oslavit svátek Josef. Srden zve MO RS Zase jedna beseda Bylo nevlídné pondlní odpoledne, jdeme na besedu. Prý z djepisu. To bude zase nuda, honí se nám hlavou. Ale všechno je jinak. Do místnosti vchází pán, který má ve vráskách schovány všechny své vzpomínky, celý svj pohnutý život. Pan Mgr. Ladislav Hošek, pedseda Svazu bojovník za svobodu. Vypráví a nikdo ani nedutá. Dokáže nás zaujmout i pes velký generaní rozdíl. Píše se 15.bezen 1939, nmecká vojska postupn ovládla celá území a vytvoila protektorát... Bydlel jsem na strakonickém námstí, ale okna jsme mli na druhou stranu, takže jsem neml pedstavu, co se na námstí dje. Jednoho dne jsem vyšel na ulici a vidím jednoho nmeckého vojáka za druhým. Bylo to nejhorší, co jsem v život prožil a vidl, popisuje prožití hrzné chvíle pan Hošek a všichni úastníci besedy ani nedýchají. Následn nám ukázal obrázky, kde stejn staré dti jako my váží okolo 25 kg. Dnes si nejsme schopni ani pedstavit, jak to v koncentrácích probíhalo. Jen se vyteštn díváme na vyhublé, odené a špinavé dti... Vidli jsme i další materiály, potravinové lístky, výstižky z novin, otesný dokument "faktury za popravu", kterou museli píbuzní zaplatit íši. Nechceme popisovat celý prbh a obsah besedy, ale jen sdlit a piblížit tenám, že to nebyla nuda. Byl to silný zážitek. Dkujeme. L. Caisová a H. Sunitrová 8. roník ZŠ Smetanova

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

VI. Škola v letech

VI. Škola v letech VI. Škola v letech 7 - Ve školním roce 7/7 zstávaly v náhradních prostorách pouze dv. tídy. Zbývajících tíd bylo umístno v hlavní budov školy, i když stále ješt probíhaly drobné úpravy ped konenou kolaudací

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr.

Javornický obasník tiskovina Obecního úadu Javorník. Povoleno pod.j. 144/91, registrovaná znaka RK OkÚ 4/R 14 z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. z 13.6.1991.Zodp. redaktor Mgr. Zdenk Bouška. íslo vydání 1/2008. Toto íslo vyšlo v únoru 2008. Cena 24 K na rok. Z jednání Zastupitelstva obce Javorník Zasedání dne 17.12.2007 1. Plnní rozpotu obce v

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 82. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 17. 5. 2010 v kancelái

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.07.2006 Usnesení. 650 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 27.06.2006. Usnesení. 651 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo jejíž pedmtem je zakázka

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 18.12.2006 Usnesení. 1357 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 11. 12. 2006. Usnesení. 1358 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru prodeje nemovitostí

Více

#$%&' +$ ! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. / " 14. # "

#$%&' +$ !  # $ % 5. $& '!(  ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., *' # # 13. /  14. # !" #$%&' (%)*+#,-,./!0 1%2#"3 +$4 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program Podpora sportu ve m"st" Blansko

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.01.2007 Usnesení. 19 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 8. 1. 2007. Usnesení. 20 Rada msta souhlasí v souladu s 715 obanského zákoníku s výmnou

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 27.06.2006 Usnesení. 617 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19. 06. 2006. Usnesení. 618 Rada msta rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu. 2

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 75. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 1. 3. 2010 v kancelái

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEMANOV DNE 6. 12. 2010 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelá obecního úadu Poet zastupitel: 9 Pítomni: 8 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu.

Od zaátku druhého roku nájmu si pronajímatel vyhrazuje právo zvýšit nájemné až o 15 %. Toto zvýšené nájemné bude platit pro celý druhý rok nájmu. usnesením. 227 Rady msta Vimperk ze dne 1.3.2004, usnesením. 697 Rady msta Vimperk ze dne 28.6.2004 a usnesením. 636 Rady msta Vimperk ze dne 11.6.2007 zámr.74/19/07 pronájmu a budoucího prodeje nemovitostí

Více

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO

Zprostedkování nákupu reklamního asu pro eské ddictví UNESCO Poptávkové ízení k plnní podlimitní veejné zakázky pro eské ddictví UNESCO Zadavatel: eské ddictví UNESCO, Bí Šastných 1000, 570 01 Litomyšl IO: 70963452, DI: CZ70963452 Zastoupený: Ing. Michaelou Severovou,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a obec Kestřany vás zvou na cyklistickou akci NEDĚLE 4. 10. 2015 POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Po stopách husitské historie < Prezentace účastníků

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.05.2006 Usnesení. 492 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15. 05. 2006 Usnesení. 493 Rada msta Vimperk bere na vdomí zprávu o aktivitách a zámrech

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 04.09.2006 Pítomni: Hosté: Stanislava Chumanová, Ing. Jaroslav Zámeník, Mgr. Karel Steleek, Luboš Dreneni, Mgr. Pavel Dvoák Zdenk Ženíšek, tajemník MÚ Ing. Jana

Více

! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 0! ! " #" $" %

! #!# $!%&'() *+,-#!$!!!./0*1%2134(5&'$! 0! !  # $ % ! "#!# $!%&'() *+,"-#!"$!!"!"./0*1%2134(5&'$! 6""!*")7 0!+8 1. 2. 3. 4.! " #" $" % 5. $& '!( " ( ' 6. ) # 7. *# # ( + 8., 9. -( 10., 11.. 12. *' # # 13. / " 14. # 15. 0 " l. 1 Úvod 1.1. Dotaní program

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 30.04.2007 Usnesení. 451 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 23.04.2007. Usnesení. 452 Rada msta souhlasí se zveejnním zámru pronájmu a budoucího prodeje

Více

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3

Zápis. ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Zápis ze III. zasedání Zastupitelstva M Brno-Bohunice, které se konalo dne 09.03.2011 v sále bohunické radnice Dlouhá 3 Pítomni: dle prezenní listiny Zasedání ídil starosta M Brno-Bohunice Ing. Miloš Vrážel,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 22.01.2007 Usnesení. 75 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 15.01.2006 Usnesení. 76 Rada msta rozhodla uzavít mandátní smlouvu, jejíž pedmtem je poskytovat

Více

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne

U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady msta Jirkov ze dne 28.12.2005 Usnesení.758/05 Kontrola plnní usnesení 1.Usnesení splnná splnná usnesení.534/05, 569/05, 671/05. 2. Inventarizace Mstský úad Jirkov projednala

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou

Základní škola v Jeseníku nad Odrou, píspvková organizace, Jeseník nad Odrou 58, Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Školní družina pi Základní škole v Jeseníku nad Odrou Strana 1 (celkem 7) 29.1.2007 Obsah: Základní údaje platné pro školní rok 2006/2007...3 Charakteristika školní družiny...3 Kde nás najdete...3 Vybavení

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu

Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu Milí tenái, as náš vezdejší bží podle všech vdeckých výzkum neustále stejn. Pesto se nám nkdy zdá, že ubíhá jako splašený a my se v jeho proudu nestaíme ani na chvíli pozastavit. Ješt jsme se nestaili

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program:

Z á p i s. Pítomni: dle prezenní listiny. Omluveni: 0. Hosté: pí Marcela Malechová, Ing. Petr Kocián. Program: Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva msta Veselí nad Lužnicí, konaného dne 10.11.2010 od 17:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu ve Veselí nad Lužnicí Pítomni: dle prezenní listiny Omluveni:

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk P R A V I D L A upravující otázky související s nájmem byt a zajišování bytových náhrad v domech ve vlastnictví Msta Vimperk l. I 1/Byty a bytové náhrady se zajišují v domech ve vlastnictví Msta Vimperk

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013.

ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2012/2013. Pro školní rok 2013/2014 budeme

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 4/2001, O VEEJNÉM POÁDKU Zastupitelstvo msta Vizovice rozhodlo dne 26. listopadu 2001 usnesením. VIII/149/01 vydat

Více

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem

Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Organizace akce Zpívání koled pod vánoním stromem Monika Malinská Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Cíle akce...4 Dležité innosti nutné k zajištní

Více

!"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $*

!#$%&#' () *'*#$% +!!, #$% &'%%% -. /0*1*#$%$120# () ()! *( 56 789 :) 4* ; / ; ) $* !"#$%&#' () ""*'*"#$% +!!", #$% &'%%% -. /0*1*"#$%$120# () ()! *( " +,) - *(. - *( 3 " (/ 0(1 1 4 -) 2.3 4( 789 :) -< 47 V souvislosti s ustanoveními nového obanského zákoníku zaíná výbor pipravovat nové

Více

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin.

Zápis. z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od hodin. Zápis z 8. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 5. ervna 2006 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Uspoádání užívacího vztahu k.ú. Trhové Sviny Úad pro zastupování státu ve vcech 2) Ohlášení píslušnosti

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 36 konané dne 14. 5. 2013 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení

1. Slovo úvodem. Ing. Josef Machalíek, pedseda sdružení Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Obanská poradna Plze, o.s...3 2.1. Pracovníci obanských poraden...3 3. Poslání a principy...4 4. Historie...6 5. Zpráva o innosti v roce 2008...8 5.1. Program obanské poradenství...9

Více