V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004"

Transkript

1 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední válené dny v našem mst. Chtli bychom tímto oslovit všechny, kteí mají ve svých sbírkách fotografie zachycující období osvobození našeho msta a okolí, zda by byli ochotni nám tyto materiály na výstavu zapjit nebo nechat okopírovat. Souasn hledáme k zapjení jakékoliv pedmty, vztahující se k období 2. svtové války, pop. kontakty na pamtníky této doby. Veškeré informace uvítáme na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MÚ, tel.: ; , pop. v Mstském informaním stedisku na tel.: Pedem dkujeme za spolupráci. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 Kateina Kantoíková Odbor ŠK a CR V dnešním vydání,,vimperských novin Vám vážení spoluobané pinášíme pehled innosti mstské policie v roce Myslíme si, že každý oban má právo vdt, jak strážníci vykonávají svou práci. V pehledu jsou uvedena ísla, která se evidují. Nejsou zde vedeny dotazy a rzné žádosti o bžnou obanskou pomoc. Názor na práci strážník si každý utvoí sám. Pestupky - doprava ( 22 odst. 1/f, e, zák.. 200/1990 Sb.) 220 x ešeno na míst v blokovém ízení 13 x uložena bloková pokuta na míst nezaplacená 287 x vyzván idi k podání vysvtlení 18 x umístn na vozidlo tech prostedek - TPKZOV ( 17a odst. 1, zák.. 553/1991) 7 x postoupeno správnímu orgánu x vyízeno na míst domluvou (stavební práce na komunikacích msta bránní vozidel ve stavb, uvolnní parkovacích míst apod.) Životní prostedí ( 45 odst. 1, zák.. 200/1990 Sb. pedáno správnímu orgánu) 11 x zneištní vodního toku, nepovolené kácení devin, ropné látky Obanské prkazy ( 42a zák.. 200/1990 Sb. pedáno správnímu orgánu) 1 x zástava obanského prkazu Podávání alkoholu mladistvím ( 30 odst.1/a, zák.. 200/1990 Sb. pedáno spr. orgánu) 4 x podávání alkoholických nápoj mladistvým Porušení Vyhlášky Msta ( 46 odst. 2, zák.. 200/1990 Sb.) 69 x volné pobíhání ps odchyceno 54 voln pobíhajících ps

2 Veejný poádek ( 47 odst. 1, zák.. 200/1990) 34 x rušení noního klidu 7 x zneištní veejného prostranství 16 x erné skládky Obanské soužití ( 49 odst. 1/b,c, zák.. 200/1990 Sb) 24 x jen na návrh odst. 1/a 15 x postoupeno správnímu orgánu Pestupek proti majetku ( 50 odst. 1, písm. a, b, zák.. 200/1990 Sb. 31 x ešeno Celkem zjištno pestupk. Zadrženy 2 osoby v celostátním pátrání. Na Policii R pedvedeno dle 13 odst. 1, zák.. 553/1991 Sb. O obecní policii 12 osob. 22 x zajištní místa trestného inu a pedáno Policii R k dalšímu šetení. Zadrženo 15 pachatel dle 76 odst. 2 T. Z toho 7 x krádež, 2 x šíení toxikomanie, 6 x maení výkonu úedního rozhodnutí 46 x zajištní místa dopravní nehody, vyžádaná asistence Policie R pi ízení provozu Žádost Okresního soudu: asistence pi výkonu rozhodnutí - 4 x žádost o provrku - 3 x Žádost Policie o asistenci: opatení proti terorismu - 3 x vyhlášena uzávra, ozbrojený pachatel, pátrání po pachateli trestného inu - 11 x nesjízdnost komunikace - 2 x domovní prohlídky - 2 x kontrola cizinc - 3 x pevoz podnapilých agresivních osob na protialkoholickou záchytnou stanici - 3 x Oznámení: prasklá voda v byt - 4 x únik plynu - 3 x požár - 11 x Odvoz ptactva z bytu nájemníka do ZOO Hluboká nad Vltavou 1 x Vyžádána asistence: Celní správa zadržené pašované zboží 1 x Státní obchodní inspekce - 1 x Okresní soud Prachatice - 3 x Otevení bytu: asistence Hasiskému záchrannému sboru 16 x dle 16, zák.. 553/1991 Sb. 7 x zajištní místa po otevení bytu (mrtvola v byt) 1 x ízení dopravy pi odstraování padlých strom z komunikace - 6 x Pevoz zranné osoby z odlehlého místa na ošetení - 1 x Žádost o asistenci pi proezávání strom ve mst - 4 x Zneištná komunikace (olej, nafta, materiál) - 4 x Dobytek ohrožující provoz na pozemní komunikaci: krávy - 15 x kon - 1 x uhynulá zv - 3 x Ohrožování oban rojem vel v letních msících - 2 x Stížnost oban na nabízení sexuálních služeb - 4 x Likvidace autovrak ve mst - 12 x Sepsáno 112 úedních záznam.

3 Pijato a zaevidováno 806 událostí oznámení nebo zjištní strážník. Provádna kontrola v pilehlých osadách v k. ú. Vimperk. Kontrola rekreaních objekt. Kontrola žen nabízejících sexuální služby v k. ú. Vimperk. Dorueno 85 doruenek Okresního soudu a MÚ Vimperk. Napadení veejného initele (strážník pi výkonu povolání) - 2 x Bohuslav Rubeš Strážník Informace o cenách inzerát ve Vimperských novinách Od íjna 2004 je Msto Vimperk plátcem DPH a tudíž i v cenách inzerát ve Vimperských novinách je zapoítáno 19 % DPH. Pro informaci uvádíme souasný ceník inzerát: Formát ástka s DPH Základ dan DPH 19 % A (182 x 254 mm) 2 750,50 K 2 311,20 K 439,30 K B (182 x 125 mm) 1 353,50 K 1 137,30 K 216,20 K C (89 x 125 mm) 794,50 K 667,60 K 126,90 K D (89 x 60 mm) 381,50 K 320,50 K 61,00 K E (42 x 60 mm) 180,00 K 151,20 K 28,80 K Inzeráty jsou zveejovány pouze na základ objednávky, kterou je možné si vyzvednout pí Svobodové v kancelái starostky v budov MÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 2. patro, nebo u pí Kantoíkové na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu v budov staré radnice na námstí Svobody 8, 1. patro. Formulá naleznete také na webových stránkách msta byl zveejnn ve Vimperských novinách.1 a. 2/2005. ádkovou inzerci do Vimperských novin je možné si objednat a zaplatit hotov v Mstském informaním stedisku Vimperk, námstí Svobody 8. Cena ádkové inzerce v. 19 % DPH: 24 K/max. 3 ádky strojopisu. za redakní radu VN Kateina Kantoíková

4 PIVOVARSKÁ V první ad bych chtl pochválit vedení msta za to, co se v poslední dob ve Vimperku udlalo. Ale udlalo se i to, s ím se jako obyvatel Pivovarské ulice nemohu smíit, totiž že se opravila a otevela stará silnice ke Sloupu. Zhruba ped 40 lety byli obyvatelé Pivovarské ulice rádi, že se tady provoz zastavil. Otevela se totiž nová silnice pes sídlišt. Na této staré silnici bývalo hodn nehod. Dnes, když se provoz zmnohonásobil, se opt dala do provozu bez ohledu na to, že zde nejsou chodníky. Chodí zde lidé do nemocnice, maminky s dtmi, dti do školy a mezi nimi lítají auta, protože se, jak známo, pedpisy nedodržují a povrch silnice rychlou jízdu umožuje. Ptám se, pro? Všichni známe problémy s dopravou v tzv. úzké ulici a tímto se tam provoz ješt zvyšuje. Pro se tedy, když už se tato silnice otevela, nedá ke Sloupu dopravní znaka Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen? Pak by silnici využívali pouze ti, kteí jedou do horní ásti Vimperka a nebyla by používána jako prjezdná. U Sloupu totiž není žádná znaka, takže touto silnicí mžou projíždt teba kamiony. Dále se ptám, pro se stále pouští veškerá doprava od pošty do úzké ulice Pivovarské. Podle mne je ešení jednoduché: od pošty opt dopravní znaku Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen. Tím se zde doprava výrazn omezí, a ne udlat u Obchodní akademie parkovišt, kde je dm s peovatelskou službou, a tmto starým lidem tam auta otravují zbytek života. V parku jste vybudovali krásné parkovišt, pro se nevyužívá, vždy do msta snadno každý dojde. Protože v Pivovarské ulici bydlím, tak zde dopravu sleduji. V sezon na místo, kde bydlím, pijede v prmru aut (nkdy i více), pevážn cizinci, kteí se na silnici otáejí, protože vidí, že dále už nic není. Myslím, že to je zbytené. Bhem svého zamstnání jsem nkolikrát projel celou Evropu a mžu vám íci, že takovéhle situace ve mstech všude vyešili. František Rod, Pivovarská 70, Vimperk

5 PŠT! Je pozdní lednové odpoledne. Ubývá denního svtla, pibývá napadaného snhu a venkovní teplota klesá hluboko pod bod mrazu. Dokonce i u nás v Praze. Dívám se oknem ven a vzpomínám na Vimperk. Kolik tam musí být snhu a jaký tam musí být mráz. Pak se mi asociativn vybavují místa, kde jsem se setkal s Vimperkem. Titulek tohoto sdlení nic nezakazuje. Práv naopak. Nutí m vybavit si místa, kde jsem se setkal s Vimperkem. Polsko v roce Msteko na pobeží Baltského moe. Tržišt. Kupuji si mikinu a džíny. Když prodava zjistí, odkud jsem, praví: eskoslovensko. Poznám. Mám tovar od vás. Pyžama, košile. Nechcete koupit? pitom vytahuje obaly s nabízeným zbožím a já tu Šumavan Vimperk. Pikantní na této vci je, že za týden odjíždím do Vimperka na svj první pobyt. Švédsko v roce Ve stát je nco jako prohibice, alkoholické nápoje jsou v nákupu omezené, jsou vlastn na pídl. Cizinci mohou po pedložení pasu nakupovat neomezen. Mj stockholmský známý toho pochopiteln využije a když veer oteve lahviku whisky, popíjíme tento chutný nápoj ze štamprlátek vyrobených ve vimperské sklárn. Tunis v roce Vracíme se z výletu do Port El Kantai zpt do hotelu Sousse. Jedeme taxíkem, cena se domlouvá pedem. Za 8 km chce taxiká 2 tuniské dináry, tj. 40 K. Pipadám si jak v neskutenu. Usedám vedle idie, vidím na rozvodné desce jakousi knížeku. Samozejm s nápisem v arabštin. Taxiká vidí mj pohled a pedbhne m slovy: That is not guidebook, that is Koran. A že prý se mohu podívat. Dívám se tedy a co zjistím? Na pedposlední stránce se latinkou oznamuje, že knihu vytiskla tiskárna na Vimperku. Svt je prost malý a vlastn v nem nezná hranic. Kéž by tomu tak bylo i ve vztazích mezi lidmi. Aby se lidé na sebe tšili, aby si vili, aby se mli rádi. Já se velice tším na letošní duben. Pojedu na svj tyiaticátý pobyt do Vimperka. Do msta, odkud zaal J. Steinbrener šíit slávu tiskáren, kde se šily hezké košile a pyžama a vyrábly hezké a potebné vci ze skla. Nco z toho je, bohužel, už minulost. Ale PŠT asi platí poád Spolupráce s Freyungem pokrauje Dr. Jií Pfeifer z Prahy 6 Na pelomu ervence a srpna loského roku byla ve Freyungu uspoádána spolená bavorsko rakousko eská umlecká výstava na téma Prostory, nad kterou pevzal záštitu starosta Freyungu pan Peter Kaspar. Na výstavu bylo pihlášeno také 7 eských umlc, zabývajících se malístvím, fotografií, grafikou a sklástvím ve Vimperku. Vzhledem k úspchu výstavy i našich umlc vyzval pedseda umleckého spolku Kunstverein Wolfstein ve Freyungu pan Horst Dieter Geyer Msto Vimperk k úasti na dalším roníku. Výstava - tentokrát na téma Radost ze života - se bude konat ve freyungském Kurhausu od 29. ervence do 15. srpna Hledáme zájemce z Vimperka a okolí, kteí mají zájem se této výstavy zúastnit, pedstavit zde svá díla a zviditelnit tak naše msto za hranicemi. Bližší informace obdržíte na Odboru školství, kultury a CR MÚ, tel.: ; , pop. v Mstském informaním stedisku na námstí Svobody, tel: Kateina Kantoíková, odbor ŠKaCR

6 MSTSKÉ INFORMANÍ STEDISKO VE VIMPERKU JIHOESKÁ POHÁDKOVÁ KANCELÁ nám. Svobody 8, Vimperk Otevírací doba: po pá 9 16 hod. prodej map, pohlednic, leporel, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýr s kaprem Jakubem internet pro veejnost kopírování, vázání inzertní služba informace o historických a kulturních památkách informace o pírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy možnosti ubytování a stravování informace o umístní firem, organizací a služeb zajišování provozu Minimuzea Zlaté stezky ve sklepení pod Mstským informaním stediskem Kontakt: tel.: fax: webové stránky:www.sumavanet.cz/icvimperk

7 MLADÍ MUSÍ V D T, JAK TO TEHDY BYLO Psal se rok Nmci již jen ustupovali, ale nikdo z nás nevdl, kdy bude revoluce. Signál k ní jsme ekali z Prahy, ale také ml pijít z londýnského rozhlasu heslem Niva skáe pes pekážky. Bylo mi tehdy 20 let a bydlel jsem ve Strakonicích. V sobotu jsem odjel vlakem do Plzn Kimic za bývalým dstojníkem SA, tehdy jedním z vedoucích skup. Generál Vojta, kterého již 3 roky hledalo Gestapo a v Kimicích ml ilegální byt. Paní, která tam byla, mla svého manžela zaveného v Dachau ti dva byli kamarádi. Pivezl jsem zprávy ze Strakonicka, pak jsme pistoupili k novým úkolm. Ten pro mne znl podat návrh na dstojníka s. armády, který by za naši skupinu pomáhal pevzít moc v revoluci do eských rukou. Už cestou dom jsem o tom pemýšlel, znal jsem jich ve Strakonicích nkolik, ale rozhodl jsem se pro npor. Marušáka, který byl výborný vlastenec, znal historii a ml velký zájem o osvobození SR. Neprodlen jsem ho navštívil a domluvili jsme se na schzce v mém byt. Ve stanovený den jsem šel naproti kapitánovi, který pijel s falešnou legitimací a druhá legitimace byla pistole. Npor. Marušák se dostavil pesn na minutu a pak 2 hodiny jednali. Bylo dohodnuto, vojáci si rozumli. Druhý den jsem návštvu doprovázel zase na nádraží. Bylo však letecké nebezpeí a vlak na Plze nesml do Strakonic, ale ekal ve Štkni, teprve po nebezpeí pijel do stanice a mj host odjel. Nadporuík Marušák se skuten stal lenem Revoluního národního výboru ve Strakonicích a dlal tam platné služby (v naší armád byl i zásobovacím intendantem) a pracoval s por. Bláhou a por. Kivancem, kteí byli ze skupiny NIVA. Vzpomínám zpt asi 60 let, kdy npor. Kivanec, jinak úedník spoitelnym, se brzy ráno vracíval do msta jako z brigády, nebo on to byl, který v noci narušoval telefonické spojení, aby mli nacisté obtíže. Dále mi letí hlavou partyzán osoba, která vtšinou sama chodila na noc do strakonických les a zpt pivádla a pedávala policii nmecké vojáky, kteí tudy utíkali smrem do Bavorska a zde dlali poslední škody, brali jídlo atd. Dnes je to vimperský oban Hr Nyní se opt pibližují dny revoluce ped 60 léty. Je vhodné i potebné si leccos pipomenout. Naši obané moc zapomínají, nebo nemají na co, jsou mladí, ale mli by vdt, že mnoho našich lidí trplo, bylo mueno, nevrátilo se k rodinám a ti, co zde žijí, za minulého režimu, když se to naizovalo, mli v kvtnu celý dm ovnen a dnes nemají vlajku. Je to urážka všem, kteí se snažili o naši svobodu. Letos si pipomeneme Pražské povstání 5. 5., dne píjezd spojeneckých vojsk do SR, konec 2. svtové války a píjezd ruské armády do Prahy. K tomu naše organizace poádá besedy ve školách, k výroí okupace 1939 se již pihlásily školy Vracov, kyn a Vimperk Smetanova editel íha. Tyto akce budou splnny. Ponvadž jsem byl vyzván obany Vimperka o další lánky, vyhovím a pošlu ješt na další msíce. Budou to pravdivé a skutené události z válené doby. Ladislav Hošek, válený veterán, pedseda ZO eského svazu bojovník za svobodu

8 Program ajovny na bezen od 17 hod. Ing. René Koukal: Totalitní svtovláda Pednáška o tom, jak mžeme ovlivnit kvalitu svého života. S výsledky nejnovjších výzkum z oblasti zdraví a životního prostedí vás seznámí brnnský profesor v 19 hod. Druhý vzpomínkový veer na Karla Kryla. Vystoupí a zahraje jeho bratr Jan. Píjemný veer s básnmi zajištn. Celý bezen výstava fotografií Jany Koubové. Oteveno út-pá hodin, so - ne hodin V prodeji kvalitní aje a kávy. U píležitosti ptileté existence ajovny ve Vimperku se bude v sobotu od 15 hodin konat v jejích prostorách sešlost píznivc a kamarád. Tímto jste i vy srden zváni. K výroí Johanna Steinbrenera Jana Burianová Tento rok si Msto Vimperk pipomíná 170. výroí narození Johanna Steinbrenera. Máte nápad, jak dstojn oslavit toto pro msto velmi významné datum? Víte o tomto významném rodáku nco, co ostatní nevdí? Budeme rádi, když nám své podnty a nápady zašlete na nebo Dkujeme. Renata Lešková, Kateina Kantoíková

9 V sezón 2005 se vimperské MIS pedstaví v novém kabát Na letošní sezónu jsme krom nkolika tradiních akcí, jako Jarní vycházka s kaprem Jakubem, Slavnostní otevírání sezóny a Bh Terryho Foxe pipravili pro návštvníky a obany msta milou novinku. Peliv pipravený projekt na pesthování vimperského informaního stediska, který byl mstem Vimperk podán do programu EU Phare CBC - SFMP v loském roce, byl schválen a dotaní peníze mohou po podpisu smluv zaít téci do nového íka. 30 % náklad na vybavení ponese msto Vimperk, které tento projekt od samého poátku pln podporovalo. Investiní práce budou hrazeny z rozpotu msta. Vimperské informaní stedisko zstává na námstí Svobody, ale pesthuje se do prostor nkolikanásobn vtších a reprezentativnjších. Návštvníci budou moci využít služeb rozšíené internetové kavárny, pro dti bude pipraven barevný Koutek kapra Jakuba, dosplí si budou moci krátce posedt pi vyhledávání žádaných informací. Pi informaním stedisku vznikne malá galerie, kde budou moci prezentovat svá díla a dílka známí i neznámí umlci. Prostor bude oteven promítání diapozitiv, autorskému tení a pednáškám. Informaní stedisko se hodlá tímto více otevít obyvatelm msta a studentm, ale zstat pi tom kvalitním poskytovatelem služeb turistm a návštvníkm msta. Doufáme, že pesthování informaního stediska a rozšíením služeb pro zákazníky pispjeme ásten k tomu, že se obané i návštvníci Vimperka budou ve mst cítit spokojeni a najdou zde vysokou nabídku kvalitních služeb. Renata Lešková MIS Vimperk

10 Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod., út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. Veejný internet Mstské informaní stedisko Vimperk po pá 9 16 hod. Muzeum Zámek Vimperk Oteveno opt od kvtna 2005 Minimuzeum námstí Svobody 8 Oteveno: pondlí pátek v otevíracích hodinách infocentra Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: st 8, t so 18 hod. ne 8:30, 18 hod. KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.:

11 Podkování panu Karlu Beránkovi Chtli bychom touto cestou moc podkovat panu Beránkovi za jeho lánek v minulém ísle VN, kde se rozepsal o naší dcei Lence a o vandalech, kteí nií výzdobu a tím zárove pošpiují její památku. Jestli tyto ádky budou íst Ti, kteí z pomníku kradou vneky i svíky, a se prosím zamyslí, jestli jim to mže pinést radost i zkrášlit domov. A si uvdomí, že naše bolest nad ztrátou naší milované dcery se nezmenšuje a výzdoba pomníku na hbitov a pomníku u pechodu je to poslední, co pro ni mžeme ješt udlat. Po každé takové krádeži i zneuctní se mj psychický stav zhoršuje, nemohu uvit, že jsou lidé tak zlí. Lenika byla takové sluníko, dokázala kolem sebe rozdávat jen smích a radost, a proto ješt jednou prosím, nechte Leniku v klidu a nešpite její památku. Dne 19. bezna tomu budou dva roky, co bezohledný idi ukonil její mladiký život. Kdo jste ji znali, prosím vzpomete si na ni s námi. Moc dkují zarmoucení rodie Roukovi a bratr Jan. Omezení provozu kulturního domu Cihelna Provoz kulturního domu Cihelna ve Vimperku bude v únoru a v beznu z technických dvod ásten omezen. Pestože jde o relativn moderní budovu (z r. 1979) s výkonnou vzduchotechnikou, požárními hydranty a dalšími dležitými preventivními prvky, je v hlavním sále nutné dokonit ješt tzv. protipožární klapky, tj. zaízení, které prostory odvtrá nezávisle na elektrickém proudu. Budova Cihelny má v daném pípad trochu smlu v tom, že byla zaátkem 90. let užívána k jinému úelu (supermarket) a na podzim loského roku musela být proto znovu kolaudována na kulturní zaízení. Pi posuzování bezpenostních hledisek tak musí splnit souasné písné normy jako nová stavba. Jak zjistila na konci ledna kontrola požární inspekce, pivolaná na základ upozornní vimperského obana, byla pi jedné provované akci výrazn pekroena povolená kapacita budovy. Opakování tohoto prohešku proti zmínné norm by už vedlo k citelným finanním postihm organizátor i majitele budovy. Proto bylo po jednání majitele s požární inspekcí, nájemcem (MKS Vimperk) i dalšími organizátory kulturních akcí rozhodnuto o omezení provozu. To se bohužel citeln dotklo vimperských maturant jejich maturitní plesy návštvou 500 úastník musely být peloženy do Strakonic a Prachatic. Ostatní plesy tj. zahrádkáský 11. bezna, ples dechovky ZUŠ 12. bezna a ples Farní charity ve Vimperku dne 1. dubna se budou konat v KD Cihelna ve Vimperku podle pvodních pedpoklad. Ples rybá 19. bezna bude na pání organizátor v budov vimperského kina. V tchto dnech probíhá intenzivní píprava na úpravu sálu podle požadavku aktuálního znní požárních norem. Vedení msta, majitel budovy i Mstské kulturní stedisko dkuje všem vimperským obanm za pochopení této nepíjemné situace, která se dotkla probíhající plesové sezóny. Zdenk Kantoík

12 NOVINKA NA INFOCENTRU!!! Zimní turistická a lyžaská mapa Šumava a Bayerischer Wald Rok vydání: 2005 Podrobné mapky lyžaských areál na Šumav a v Bavorském lese Aktuální lyžaské trasy Panoramatická mapa Informaní centra Vydalo msto Vimperk ve spolupráci s Msty Klatovy a Prachatice a obcemi Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Hu, Kvilda, Stachy, Stožec a Volary v nákladu výtisk. TAKÉ U NÁS CENY PADAJÍ DOL

13 Dm dtí a mládeže ve Vimperku Na bezen jsme pipravili: tisk na látku ureno dtem v 9 hodin v DDM (zájemci si pinesou jednobarevné bavlnné triko) zájezd do plaveckého bazénu do Prachatic ureno dtem hodin. odjezd od DDM (zájemci odevzdají do písemnou pihlášku, kterou si vyzvednou v DDM) dekupáž ubrousková technika ureno dtem hodin v DDM (zájemci si vyrobí obrázek na stnu) otevená keramická dílna ureno dtem hodin v DDM (pro všechny, kteí si chtjí vyzkoušet práci s keramickou hlínou)

14 malování na sklo ureno dtem hodin v DDM (zájemci si namalují obrázek) turnaj ve vybíjené ureno dtem hodin v tlocvin ZŠ Smetanova ul. (zájemci si sestaví sedmilenná smíšená družstva a do se pihlásí v DDM) pletení pomlázek malování vajíek ureno dtem hodin v DDM patchwork kurz pro dosplé v 18 hodin v DDM Lektorka: Zuzana Bláhová Cena kurzu: 120 K Velikononí dekorace kurz pro dosplé v 18 hodin v DDM Lektorka: Pavla Mazancová Cena kurzu: 100 K Vítáme všechny zájemce!

15 Obané Vimperska, kteí oslavili svá životní výroí v únoru 2005: Marie Šlemarová Jan Nárovec Antonín Herzig Vlasta Hodinová Miloš Svoboda Anna Mauricová Božena Herzigová Touto cestou peje Msto Vimperk oslavencm hodn štstí, spokojenosti a hlavn zdraví. Jana Czerwenková matrikáka

16 Nová innost obecních živnostenských úad - Centrální registraní místa pro podnikatele (CRM) Vláda eské republiky schválila usnesením ze dne 20. íjna 2004 projekt Zjednodušení administrativních postup pi zahájení a v prbhu podnikání (dále jen ZAP ). Projekt ZAP zjednodušuje vstup do podnikání a usnaduje podnikatelm další kroky, související s plnním administrativních povinností v prbhu jejich podnikatelské innosti. Projekt poítá s nkolika etapami. Základním principem projektu je vytvoení celorepublikové sít Centrálních registraních míst pro podnikatele (dále jen CRM ), která vznikla v rámci stávající soustavy prvoinstanních obecních živnostenských úad v první etap projektu. V této etap projektu budou podnikatelé moci získat na živnostenských úadech formuláe potebné k vstupu do podnikání nejen z oblasti živnostenského podnikání, ale i z oblasti registrace na finanním úadu, okresní správ sociálního zabezpeení, pop. úadu práce. V dalších etapách (v letech ) se pedpokládá vypracování a pijetí legislativních zmn, které umožní další zjednodušení systému registrace, která bude probíhat na jednom míst, navíc podnikatel již nebude muset zvláš dokládat výpis z Rejstíku trest, potvrzení o bezdlužnosti apod. Pedpokládá se on-line propojení agend jednotlivých úad. Tomu odpovídá i zavedení nového Informaního systému registru živnostenského podnikání postupn na všechny obecní živnostenské úady v roce Cílem projektu je obh doklad mezi úady, ne jako doposud obcházení úad podnikateli. Projekt ZAP dále poítá s tím, že pi jeho realizaci bude využito výsledk projektu Informaní místa pro podnikatele ( InMP ) Hospodáské komory R. Tato místa dnes plní pedevším informaní úlohu v obchodní oblasti (nap. informace o jednotném evropském trhu, o státních programech podpory malého a stedního podnikání v R, o možnostech podnikání) a metodicky napomáhají zejména zaínajícím podnikatelm. Nenahrazují však výkon státní správy svený živnostenským úadm. V Jihoeském kraji sídlí tato informaní místa v oblastních kanceláích Jihoeské hospodáské komory (v okrese Prachatice na adrese: Husova 79, Prachatice, kontaktní osoba: Jitka Burešová, DiS telefon ). Základní informace k innosti CRM 1. Datum zahájení innosti CRM: 28. února Úedník CRM nikdy neiní registraní úkony za podnikatele. Pouze mu nabídne vhodné formuláe k vyplnní. Podnikatel je pak musí na dotyný úad doruit sám. 3. Za chybn vyplnný formulá nebo za neodevzdání formuláe nenese úedník CRM, ani živnostenský úad odpovdnost tato odpovdnost je podle píslušných právních pedpis na podnikateli. 4. Formuláe, které CRM podnikatelm poskytují: a) ve vztahu k finanním úadm: - pihláška k registraci pro fyzické osoby - pihláška k registraci pro právnické osoby b) ve vztahu k eské správ sociálního zabezpeení:

17 - oznámení o zahájení (optovném zahájení) samostatné výdlené innosti nebo spolupráce pi výkonu samostatné výdlené innosti - pihláška do rejstíku organizací zútovatel pojistného dávek nemocenského pojištní; seznam mzdových útáren - pihláška do rejstíku malých organizací - odhláška z rejstíku malých organizací c) ve vztahu k úadm práce - vzhledem k tomu, že není celostátní formulá, CRM poskytne pouze informace. Úkolem CRM je pedevším to, aby se tato centra stala kvalifikovaným prvodcem a pomocníkem všem podnikatelm pi jejich prvním styku s úady a konkrétn pomohla ve všech pípadech, kdy to budou potebovat, zejména pi plnní tchto jejich povinností v prbhu podnikání. Základní registraní povinnosti podnikatel pi vstupu do podnikání, jakož i v jeho prbhu, se krom živnostenskoprávní oblasti, týkají zejména problematiky registrací podnikatel u finanních úad, okresních správ sociálního zabezpeení a ve specifických pípadech i u úad práce. Projekt ZAP pichází v tomto smru s konkrétní nabídkou pomoci podnikatelm. Tato pomoc by mla spoívat pedevším v tom, že jak zaínající, tak v podnikatelském prostedí již psobící subjekty budou moci (v pípad jejich zájmu) pi návštvách živnostenských úad využívat nabídek odborné pomoci a poradenství ze strany pracovník CRM i pi realizaci prvotních úkon, týkajících se jejich evidenních povinností vi finanním úadm, okresním správám sociálního zabezpeení a v jednotlivých pípadech i úadm práce. Stžejním v tomto smru pitom bude v první fázi zejména pímé poskytování odborné pomoci pi vyplování píslušných registraních pihlášek, týkajících se již uvedených úad. Za tím úelem CRM disponuje potebnými tiskopisy. CRM však pihlášky k registraci nepotvrzuje, nepebírá, neshromažuje ani neprovádí žádné registraní ízení! Dále poskytuje CRM podnikatelm základní informaci o existenci registraní povinnosti jako takové, jejím rozsahu a obsahu, lht, ve které musí být splnna, o píslušnosti zmínných úad a zodpovídá i další související dotazy. Aktivita CRM tak smuje k tomu, aby o tchto základních povinnostech byl podnikatel pokud možno komplexn informován. Pracovníci obecních živnostenských úad jsou na realizaci tchto projekt pipraveni a doufají, že tyto kroky usnadní podnikatelm jejich administrativní zatížení a pinesou oekávaný efekt.

18 Pst Když jsem se byl vloni v kin podívat (v tomto pípad spíše zúastnit se) na Umuení Krista od Mela Gibsona, divil jsem se lidem, a nejen mladým, že si s sebou jako obvykle pinášeli Coca-colu a pop-corn. Prost mi to nešlo dohromady. Ale ješt vtším pekvapením mi bylo, když vtšina z nich po skonení filmu odcházela se skoro stejným obsahem kelímk. Nechu, odpor? Asi ne, vždy daleko horší krváky vídají v TV a na DVD a pi tom s chutí jedí a povídají. Tak co asi bylo píinou? Podle m úcta, jakýsi hluboko v nás ležící soucit s trpícím lovkem, trpícím nespravedliv, trpícím, jak sám povídá, za moje híchy. A o tom vlastn je pst, postní doba, kterou naši pedkové už asi od tetího staletí prožívali tyicet dní ped Velikononími svátky. Po tyicet dn (na památku tyiceti dní, které se Pán Ježíš postil na poušti ješt ped svým veejným vystupováním) si odíkali jídlo, pití (zvlášt to alkoholické), zábavu a jiné radovánky aby se tímto zpsobem více piblížili Ježíši trpícímu za nás a aby v sob probudili ten tajemný soucit se všemi trpícími po celém svt. Zvlášt pak s tmi, kdo trpí nespravedliv (v nich a s nimi pece trpí také Kristus kouknte prosím do Matoušova evangelia, kapitola 25). A oni ti lidé byli, myslím si, mnohem citlivjší na neštstí, na utrpení, na smrt a s daleko vtší úctou (ale bez strachu) k takovým vcem pistupovali. A vte mi, že neposlední místo ve výchov k tomu ml pst ale pozor! Pst s modlitbou, s rozjímáním o tom, co je vné a co doasné, dležité a mén podstatné. Ne každé odíkání si je ihned pst. Bude to jen odtuovací kra ped letní sezonou (jak ty špeky schovat do bikin?). Pst není stedovk, je moudrost národ. Všude po celém svt, ve všech kulturách i náboženstvích se s ním setkáte ped svátky, ped dležitými událostmi, ped rozhodováním - a vždycky spojený s modlitbou a s rozjímáním. Pst oisuje duši i tlo a tak nás iní lehími, víc przranými, víc otevenjšími pro Boha i pro lidi. Pokoj, otevenost a radost jsou také mítkem toho pravého pstu. Nkteí se bojí postit proto, že je pak bolí hlava, nebo proto, že jsou pak protivní pst je také umní, kterému lovk musí porozumt. Knih o nm (ale ne o hubnutí) je nkolik i na našem trhu, ale nejlepším uitelem je vytrvalost a naslouchání svému srdci (anebo lépe eeno Bohu, který v nm žije). Nemyslete si ale, že to bude snadná škola, ani náhodou! ábel ten pravý pst nesnáší (na hubnutí kašle, o nj se zajímá jen obas, teba když z nj chce udlat anorexii) a udlá všechno, aby od nj lovka odtáhl. V zuivosti se vrhl i na Ježíše, a pece dobe vdl, že je to Boží Syn (v zuivosti je ale rozum vypnutý). Jezte, pijte, tancujte, nakupujte, užívejte si zavalí nás kupou svtských vcí (jinak dobrých), a zpod této kupy lovk už jen stží uslyší njaký ten Boží hlas. A lovk umírá, i když si myslí, že žije. Nedejte se mu, bojujte. Modlitbou i pstem. Postím se (nic moc, sám se poád uím) a modlím se, abych byl více Kristv. A modlím se také za Vás, abyste se jemu piblížili i Vy. o. Jaroslav P.S. 1: Ml bych nápad, jak umístit Vimperk v Guinessov knize. Napadlo m to, když jsem si prohlížel kulturní vložku Vimperských novin na únor. Když všude, po celém svt, karneval koní (Benátky, Rio, atd.) a masopustníci pohbívají basu, ve Vimperku plesová sezóna teprve zaíná a jede tsn až do Velikonoc. Myslíte, že to klapne u toho Guinesse? P.S. 2: A s uzavením cihelny tsn ped vimperskou sezonou opravdu nemám nic spoleného, a už si myslí kdo chce co chce... Že by ten nahoe? Hm... Je všemohoucí, má smysl pro humor, tak pro ne... Ale já o tom opravdu nic nevím.

19 VZP - SLIBY, CHYBY Stejn jako se v roce stídají tyi roní období, tak i po zprávách dobrých picházejí zvsti špatné a hodn zlé. Hrozí, že bude ukonen provoz LDN ve Vimperku. Chci se na tento problém podívat oima obana ádn platícího zdravotní pojištní. Každý živnostník Vám rád potvrdí, že pokud by se s placením opozdil o jediný msíc, byl by popotahován pojišovnou. Je proto dost smutné, že ta samá pojišovna platby, které má ze zákona a podle smlouvy povinné, odkládá na 3-5 msíc. Nikdo a nic ji nedonutí tento neblahý systém zmnit. Nebyla to VZP, která ped nkolika lety tvrdila pi likvidaci akutní lžkové pée ve Vimperku, že pouze LDN dokáže bez problém financovat? Vypadá to však, že je opravdu schopna všeho. Tolik hloupých výmluv a zdvodnní, pro se platby opožují, jiná instituce neumí tak dokonale podat. Není pece únosné, aby provoz nemocnice dotovala obec ze svého už tak dost napjatého rozpotu. Kdepak jsou asi poslanci, kteí za Jihoeský kraj sedí v parlamentu? Nikdo jiný nemá totiž možnost zmnit tuto zhoubnou praxi plateb, kterou má VZP velmi dobe zažitou. Budeme je zajímat až za rok, kdy nám budou servírovat ped volbami rzné modré nebo jiné hloupé šance. Praha je píliš daleko, tak pro se starat o provoz njaké provinní LDN nkde na Šumav?! Vkrádá se mnoho otázek. Mají vbec tušení, že tento problém existuje? Nezavanul opt zlý a všeniivý vichr zpod Libína? Jsou natolik dobe zajištni, že nikdy LDN potebovat nebudou? Myslí si ve vedení VZP, že budou vn mladí a podle toho se chovají? Není snad úmysl nkoho LDN ve Vimperku uzavít, aby pak následn zde vybudoval sanatorium pro movité pacienty? Nemyslím si, že souasné vedení nemocnice by tento plán mlo. Dlá opravdu vše možné i nemožné, aby LDN fungovala. Podle mne je to jen ukázka, jak je dnes tvrd prosazován kult mládí a zdraví! V naprosté vtšin se v LDN ve Vimperku nachází pacienti, kteí jsou staí a pln odkázáni na následnou péi. Peníze ve zdravotnictví jsou, ale jen pro nkoho, kdo má tvrdé lokte a umí leštit kliky na správných místech. Nezdá se Vám, vážení spoluobané, že je to vše postavené na hlavu? Vy pkn plate dan, ale až budete potebovat delší lébu, peníze náhle zmizí. Byl bych tedy rád, kdyby se k výše napsanému vyjádili kompetentní a fundovaní lidé. Dkuji pedem. Dkujeme, že tídíte odpad Karel Beránek Chtli bychom podkovat všem obyvatelm Vimperka, kteí nejsou lhostejní a snaží se správným zpsobem využívat stanovišt na separovaný odpad. V loském roce se podailo ve Vimperku vytídit tém 152 tun využitelných složek komunálního odpadu (sklo, papír, plasty, kovy), což je o 10 tun více než v roce Tento vytídný odpad byl dále pedán k recyklaci a dalšímu využití a nemusel tak zbyten skonit na skládce. Msto Vimperk je zapojeno do systému spolenosti EKO-KOM, což je autorizovaná obalová spolenost, v jejímž systému je v souasné dob zapojeno obcí a mst z celé eské republiky, ve kterých žije cca 9,8 mil. obyvatel. Tato spolenost vyplácí obcím a mstm finanní odmnu za vytídný odpad. Msto Vimperk tak získalo v loském roce K. Tyto finanní prostedky byly použity v rozpotu Msta na ástenou úhradu svozu odpadu. Ješt jednou dkujeme za Vaši snahu nezatžovat naše životní prostedí odpadem, který je možno dále zhodnotit, a tšíme se na další spolupráci s Vámi. Marie Hejlková Odbor ŽP

20 Rybái bilancují i pipravují ples Nezahálíme ani v zim! Piln se pipravujeme na blížící se rybáskou sezónu. Tomu vždy pedchází hodnocení uplynulého roku, které již na výroních lenských schzích místních skupin provedli rybái ve Vimperku, kyni a Zdíkov. Výsledky z tchto jednání budou zahrnuty do závr konference, které pak budou závazné pro celou lenskou základnu, a tato se bude konat 12. bezna A protože k dobe vykonané práci patí se i dobe pobavit, rozhodli jsme uspoádat pro rybáe, jejich manželky a známé a naše píznivce 19. bezna 2005 V sále Mstského kulturního stediska tradiní Rybáský ples. K tanci i poslechu hraje oblíbená hudební skupina Fernet, zaátek ve 20 hod. vstupné 80 K, tradiní tombola. Pedprodej vstupenek v rybáské budov ,4. 3., , (pátky) od 15 do 17 hod. a dále v Mstském kulturním stedisku od 15 do 17 hod. Pijte se s námi pobavit a oslavit svátek Josef. Srden zve MO RS Zase jedna beseda Bylo nevlídné pondlní odpoledne, jdeme na besedu. Prý z djepisu. To bude zase nuda, honí se nám hlavou. Ale všechno je jinak. Do místnosti vchází pán, který má ve vráskách schovány všechny své vzpomínky, celý svj pohnutý život. Pan Mgr. Ladislav Hošek, pedseda Svazu bojovník za svobodu. Vypráví a nikdo ani nedutá. Dokáže nás zaujmout i pes velký generaní rozdíl. Píše se 15.bezen 1939, nmecká vojska postupn ovládla celá území a vytvoila protektorát... Bydlel jsem na strakonickém námstí, ale okna jsme mli na druhou stranu, takže jsem neml pedstavu, co se na námstí dje. Jednoho dne jsem vyšel na ulici a vidím jednoho nmeckého vojáka za druhým. Bylo to nejhorší, co jsem v život prožil a vidl, popisuje prožití hrzné chvíle pan Hošek a všichni úastníci besedy ani nedýchají. Následn nám ukázal obrázky, kde stejn staré dti jako my váží okolo 25 kg. Dnes si nejsme schopni ani pedstavit, jak to v koncentrácích probíhalo. Jen se vyteštn díváme na vyhublé, odené a špinavé dti... Vidli jsme i další materiály, potravinové lístky, výstižky z novin, otesný dokument "faktury za popravu", kterou museli píbuzní zaplatit íši. Nechceme popisovat celý prbh a obsah besedy, ale jen sdlit a piblížit tenám, že to nebyla nuda. Byl to silný zážitek. Dkujeme. L. Caisová a H. Sunitrová 8. roník ZŠ Smetanova

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Vítání,

Více

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších

Z obsahu: o Ze života arcidiecéze o Z redakní pošty... o Eucharistický výstav v Praze o Z biskupských diá o Acta Curiae o Programy farností a dalších Vítzství ve smrti (P. Prokop Petr Siostrzonek OSB) Možná to nkoho pekvapí, možná i pohorší, ale pi pohledu na umírajícího Pána na kíži m napadá jedna Ezopova bajka: Král zvíat lev spolen s liškou a oslem

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC Bezen 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma Obsah Zpravodaje najdete také na internetu na adrese: www.mirotice.cz Vichice 18.1.2007 Podle údaj meteorolog se 18.1.2007 pehnala

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu

SLUÁKOV VÝRONÍ ZPRÁVA 2004. Stedisko ekologické výchovy odboru životního prostedí Magistrátu msta Olomouce. Sdružení pro ekologickou výchovu KONTAKT Korespondence: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Horní námstí 1, 771 27 Olomouc Sídlo: Stedisko ekologické výchovy OŽP Magistrátu msta Olomouce Kateinská 8 (3. poschodí)

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN

KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ KVĚTEN 2013 Každý z nás je krásný. Pibývajícím vkem, následkem úrazu, alergickou reakcí nebo hormonálním problémem mže naše

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod..

Obsah. Program konference...3. Úvodní slovo...5. Terapeutické možnosti využití zvíat v klinické praxi...7. Canisterapie- teoretický úvod.. Dobrovollniické centtrum Fakullttníí nemocniice v Mottolle VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAÍZENÍCH Sborník z odborné konference 14. kvtna 2012 Obsah Program konference...3 Úvodní slovo...5 Terapeutické

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Dm, byt

Více

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva

Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka. Praha 4 Braník, Roškotova 4. Výroní zpráva Konzervato a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha 4 Braník, Roškotova 4 Výroní zpráva Školní rok 2006/2007 Obsah I. Základní údaje o škole str. 3-5 II. Pracovníci školy str. 5-7 III. Údaje o žácích

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká

Mstys uklízí ulice, které mu ješt nepatí Vladimír Kapal. VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel. Olga Klimecká VAROVÁNÍ všem majitelm vozidel Olga Klimecká Dne 4. 2. 2009 jsem byla okolo sedmé hodiny ranní pepadena pímo ped svým domem v ulici Družstevní u svého erveného vozidla Citroen C2. Pachatel se v míst choval

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže)

esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) gg Daniel Glauer, Jan Ryjáek, Aneta Šípová, Ondej Špaek, Jan Zajíc esko-nmecké vztahy a gymnaziální djepis (projekt pracovní skupiny Djiny esko-nmeckého fóra mládeže) kvten 2005 esko-nmecké vztahy a gymnaziální

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené

Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav eského jazyka a teorie komunikace Bakaláská práce Pojetí djepisu na 2. stupni základních škol pro sluchov postižené Obor: eský jazyk v komunikaci neslyšících

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Minulý

Více