V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004"

Transkript

1 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední válené dny v našem mst. Chtli bychom tímto oslovit všechny, kteí mají ve svých sbírkách fotografie zachycující období osvobození našeho msta a okolí, zda by byli ochotni nám tyto materiály na výstavu zapjit nebo nechat okopírovat. Souasn hledáme k zapjení jakékoliv pedmty, vztahující se k období 2. svtové války, pop. kontakty na pamtníky této doby. Veškeré informace uvítáme na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu MÚ, tel.: ; , pop. v Mstském informaním stedisku na tel.: Pedem dkujeme za spolupráci. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 Kateina Kantoíková Odbor ŠK a CR V dnešním vydání,,vimperských novin Vám vážení spoluobané pinášíme pehled innosti mstské policie v roce Myslíme si, že každý oban má právo vdt, jak strážníci vykonávají svou práci. V pehledu jsou uvedena ísla, která se evidují. Nejsou zde vedeny dotazy a rzné žádosti o bžnou obanskou pomoc. Názor na práci strážník si každý utvoí sám. Pestupky - doprava ( 22 odst. 1/f, e, zák.. 200/1990 Sb.) 220 x ešeno na míst v blokovém ízení 13 x uložena bloková pokuta na míst nezaplacená 287 x vyzván idi k podání vysvtlení 18 x umístn na vozidlo tech prostedek - TPKZOV ( 17a odst. 1, zák.. 553/1991) 7 x postoupeno správnímu orgánu x vyízeno na míst domluvou (stavební práce na komunikacích msta bránní vozidel ve stavb, uvolnní parkovacích míst apod.) Životní prostedí ( 45 odst. 1, zák.. 200/1990 Sb. pedáno správnímu orgánu) 11 x zneištní vodního toku, nepovolené kácení devin, ropné látky Obanské prkazy ( 42a zák.. 200/1990 Sb. pedáno správnímu orgánu) 1 x zástava obanského prkazu Podávání alkoholu mladistvím ( 30 odst.1/a, zák.. 200/1990 Sb. pedáno spr. orgánu) 4 x podávání alkoholických nápoj mladistvým Porušení Vyhlášky Msta ( 46 odst. 2, zák.. 200/1990 Sb.) 69 x volné pobíhání ps odchyceno 54 voln pobíhajících ps

2 Veejný poádek ( 47 odst. 1, zák.. 200/1990) 34 x rušení noního klidu 7 x zneištní veejného prostranství 16 x erné skládky Obanské soužití ( 49 odst. 1/b,c, zák.. 200/1990 Sb) 24 x jen na návrh odst. 1/a 15 x postoupeno správnímu orgánu Pestupek proti majetku ( 50 odst. 1, písm. a, b, zák.. 200/1990 Sb. 31 x ešeno Celkem zjištno pestupk. Zadrženy 2 osoby v celostátním pátrání. Na Policii R pedvedeno dle 13 odst. 1, zák.. 553/1991 Sb. O obecní policii 12 osob. 22 x zajištní místa trestného inu a pedáno Policii R k dalšímu šetení. Zadrženo 15 pachatel dle 76 odst. 2 T. Z toho 7 x krádež, 2 x šíení toxikomanie, 6 x maení výkonu úedního rozhodnutí 46 x zajištní místa dopravní nehody, vyžádaná asistence Policie R pi ízení provozu Žádost Okresního soudu: asistence pi výkonu rozhodnutí - 4 x žádost o provrku - 3 x Žádost Policie o asistenci: opatení proti terorismu - 3 x vyhlášena uzávra, ozbrojený pachatel, pátrání po pachateli trestného inu - 11 x nesjízdnost komunikace - 2 x domovní prohlídky - 2 x kontrola cizinc - 3 x pevoz podnapilých agresivních osob na protialkoholickou záchytnou stanici - 3 x Oznámení: prasklá voda v byt - 4 x únik plynu - 3 x požár - 11 x Odvoz ptactva z bytu nájemníka do ZOO Hluboká nad Vltavou 1 x Vyžádána asistence: Celní správa zadržené pašované zboží 1 x Státní obchodní inspekce - 1 x Okresní soud Prachatice - 3 x Otevení bytu: asistence Hasiskému záchrannému sboru 16 x dle 16, zák.. 553/1991 Sb. 7 x zajištní místa po otevení bytu (mrtvola v byt) 1 x ízení dopravy pi odstraování padlých strom z komunikace - 6 x Pevoz zranné osoby z odlehlého místa na ošetení - 1 x Žádost o asistenci pi proezávání strom ve mst - 4 x Zneištná komunikace (olej, nafta, materiál) - 4 x Dobytek ohrožující provoz na pozemní komunikaci: krávy - 15 x kon - 1 x uhynulá zv - 3 x Ohrožování oban rojem vel v letních msících - 2 x Stížnost oban na nabízení sexuálních služeb - 4 x Likvidace autovrak ve mst - 12 x Sepsáno 112 úedních záznam.

3 Pijato a zaevidováno 806 událostí oznámení nebo zjištní strážník. Provádna kontrola v pilehlých osadách v k. ú. Vimperk. Kontrola rekreaních objekt. Kontrola žen nabízejících sexuální služby v k. ú. Vimperk. Dorueno 85 doruenek Okresního soudu a MÚ Vimperk. Napadení veejného initele (strážník pi výkonu povolání) - 2 x Bohuslav Rubeš Strážník Informace o cenách inzerát ve Vimperských novinách Od íjna 2004 je Msto Vimperk plátcem DPH a tudíž i v cenách inzerát ve Vimperských novinách je zapoítáno 19 % DPH. Pro informaci uvádíme souasný ceník inzerát: Formát ástka s DPH Základ dan DPH 19 % A (182 x 254 mm) 2 750,50 K 2 311,20 K 439,30 K B (182 x 125 mm) 1 353,50 K 1 137,30 K 216,20 K C (89 x 125 mm) 794,50 K 667,60 K 126,90 K D (89 x 60 mm) 381,50 K 320,50 K 61,00 K E (42 x 60 mm) 180,00 K 151,20 K 28,80 K Inzeráty jsou zveejovány pouze na základ objednávky, kterou je možné si vyzvednout pí Svobodové v kancelái starostky v budov MÚ Vimperk, Steinbrenerova 6, 2. patro, nebo u pí Kantoíkové na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu v budov staré radnice na námstí Svobody 8, 1. patro. Formulá naleznete také na webových stránkách msta byl zveejnn ve Vimperských novinách.1 a. 2/2005. ádkovou inzerci do Vimperských novin je možné si objednat a zaplatit hotov v Mstském informaním stedisku Vimperk, námstí Svobody 8. Cena ádkové inzerce v. 19 % DPH: 24 K/max. 3 ádky strojopisu. za redakní radu VN Kateina Kantoíková

4 PIVOVARSKÁ V první ad bych chtl pochválit vedení msta za to, co se v poslední dob ve Vimperku udlalo. Ale udlalo se i to, s ím se jako obyvatel Pivovarské ulice nemohu smíit, totiž že se opravila a otevela stará silnice ke Sloupu. Zhruba ped 40 lety byli obyvatelé Pivovarské ulice rádi, že se tady provoz zastavil. Otevela se totiž nová silnice pes sídlišt. Na této staré silnici bývalo hodn nehod. Dnes, když se provoz zmnohonásobil, se opt dala do provozu bez ohledu na to, že zde nejsou chodníky. Chodí zde lidé do nemocnice, maminky s dtmi, dti do školy a mezi nimi lítají auta, protože se, jak známo, pedpisy nedodržují a povrch silnice rychlou jízdu umožuje. Ptám se, pro? Všichni známe problémy s dopravou v tzv. úzké ulici a tímto se tam provoz ješt zvyšuje. Pro se tedy, když už se tato silnice otevela, nedá ke Sloupu dopravní znaka Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen? Pak by silnici využívali pouze ti, kteí jedou do horní ásti Vimperka a nebyla by používána jako prjezdná. U Sloupu totiž není žádná znaka, takže touto silnicí mžou projíždt teba kamiony. Dále se ptám, pro se stále pouští veškerá doprava od pošty do úzké ulice Pivovarské. Podle mne je ešení jednoduché: od pošty opt dopravní znaku Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou Dopravní obsluze vjezd povolen. Tím se zde doprava výrazn omezí, a ne udlat u Obchodní akademie parkovišt, kde je dm s peovatelskou službou, a tmto starým lidem tam auta otravují zbytek života. V parku jste vybudovali krásné parkovišt, pro se nevyužívá, vždy do msta snadno každý dojde. Protože v Pivovarské ulici bydlím, tak zde dopravu sleduji. V sezon na místo, kde bydlím, pijede v prmru aut (nkdy i více), pevážn cizinci, kteí se na silnici otáejí, protože vidí, že dále už nic není. Myslím, že to je zbytené. Bhem svého zamstnání jsem nkolikrát projel celou Evropu a mžu vám íci, že takovéhle situace ve mstech všude vyešili. František Rod, Pivovarská 70, Vimperk

5 PŠT! Je pozdní lednové odpoledne. Ubývá denního svtla, pibývá napadaného snhu a venkovní teplota klesá hluboko pod bod mrazu. Dokonce i u nás v Praze. Dívám se oknem ven a vzpomínám na Vimperk. Kolik tam musí být snhu a jaký tam musí být mráz. Pak se mi asociativn vybavují místa, kde jsem se setkal s Vimperkem. Titulek tohoto sdlení nic nezakazuje. Práv naopak. Nutí m vybavit si místa, kde jsem se setkal s Vimperkem. Polsko v roce Msteko na pobeží Baltského moe. Tržišt. Kupuji si mikinu a džíny. Když prodava zjistí, odkud jsem, praví: eskoslovensko. Poznám. Mám tovar od vás. Pyžama, košile. Nechcete koupit? pitom vytahuje obaly s nabízeným zbožím a já tu Šumavan Vimperk. Pikantní na této vci je, že za týden odjíždím do Vimperka na svj první pobyt. Švédsko v roce Ve stát je nco jako prohibice, alkoholické nápoje jsou v nákupu omezené, jsou vlastn na pídl. Cizinci mohou po pedložení pasu nakupovat neomezen. Mj stockholmský známý toho pochopiteln využije a když veer oteve lahviku whisky, popíjíme tento chutný nápoj ze štamprlátek vyrobených ve vimperské sklárn. Tunis v roce Vracíme se z výletu do Port El Kantai zpt do hotelu Sousse. Jedeme taxíkem, cena se domlouvá pedem. Za 8 km chce taxiká 2 tuniské dináry, tj. 40 K. Pipadám si jak v neskutenu. Usedám vedle idie, vidím na rozvodné desce jakousi knížeku. Samozejm s nápisem v arabštin. Taxiká vidí mj pohled a pedbhne m slovy: That is not guidebook, that is Koran. A že prý se mohu podívat. Dívám se tedy a co zjistím? Na pedposlední stránce se latinkou oznamuje, že knihu vytiskla tiskárna na Vimperku. Svt je prost malý a vlastn v nem nezná hranic. Kéž by tomu tak bylo i ve vztazích mezi lidmi. Aby se lidé na sebe tšili, aby si vili, aby se mli rádi. Já se velice tším na letošní duben. Pojedu na svj tyiaticátý pobyt do Vimperka. Do msta, odkud zaal J. Steinbrener šíit slávu tiskáren, kde se šily hezké košile a pyžama a vyrábly hezké a potebné vci ze skla. Nco z toho je, bohužel, už minulost. Ale PŠT asi platí poád Spolupráce s Freyungem pokrauje Dr. Jií Pfeifer z Prahy 6 Na pelomu ervence a srpna loského roku byla ve Freyungu uspoádána spolená bavorsko rakousko eská umlecká výstava na téma Prostory, nad kterou pevzal záštitu starosta Freyungu pan Peter Kaspar. Na výstavu bylo pihlášeno také 7 eských umlc, zabývajících se malístvím, fotografií, grafikou a sklástvím ve Vimperku. Vzhledem k úspchu výstavy i našich umlc vyzval pedseda umleckého spolku Kunstverein Wolfstein ve Freyungu pan Horst Dieter Geyer Msto Vimperk k úasti na dalším roníku. Výstava - tentokrát na téma Radost ze života - se bude konat ve freyungském Kurhausu od 29. ervence do 15. srpna Hledáme zájemce z Vimperka a okolí, kteí mají zájem se této výstavy zúastnit, pedstavit zde svá díla a zviditelnit tak naše msto za hranicemi. Bližší informace obdržíte na Odboru školství, kultury a CR MÚ, tel.: ; , pop. v Mstském informaním stedisku na námstí Svobody, tel: Kateina Kantoíková, odbor ŠKaCR

6 MSTSKÉ INFORMANÍ STEDISKO VE VIMPERKU JIHOESKÁ POHÁDKOVÁ KANCELÁ nám. Svobody 8, Vimperk Otevírací doba: po pá 9 16 hod. prodej map, pohlednic, leporel, knih, kreseb Vimperka a okolí, suvenýr s kaprem Jakubem internet pro veejnost kopírování, vázání inzertní služba informace o historických a kulturních památkách informace o pírodních a technických památkách Vimperska a Šumavy možnosti ubytování a stravování informace o umístní firem, organizací a služeb zajišování provozu Minimuzea Zlaté stezky ve sklepení pod Mstským informaním stediskem Kontakt: tel.: fax: webové stránky:www.sumavanet.cz/icvimperk

7 MLADÍ MUSÍ V D T, JAK TO TEHDY BYLO Psal se rok Nmci již jen ustupovali, ale nikdo z nás nevdl, kdy bude revoluce. Signál k ní jsme ekali z Prahy, ale také ml pijít z londýnského rozhlasu heslem Niva skáe pes pekážky. Bylo mi tehdy 20 let a bydlel jsem ve Strakonicích. V sobotu jsem odjel vlakem do Plzn Kimic za bývalým dstojníkem SA, tehdy jedním z vedoucích skup. Generál Vojta, kterého již 3 roky hledalo Gestapo a v Kimicích ml ilegální byt. Paní, která tam byla, mla svého manžela zaveného v Dachau ti dva byli kamarádi. Pivezl jsem zprávy ze Strakonicka, pak jsme pistoupili k novým úkolm. Ten pro mne znl podat návrh na dstojníka s. armády, který by za naši skupinu pomáhal pevzít moc v revoluci do eských rukou. Už cestou dom jsem o tom pemýšlel, znal jsem jich ve Strakonicích nkolik, ale rozhodl jsem se pro npor. Marušáka, který byl výborný vlastenec, znal historii a ml velký zájem o osvobození SR. Neprodlen jsem ho navštívil a domluvili jsme se na schzce v mém byt. Ve stanovený den jsem šel naproti kapitánovi, který pijel s falešnou legitimací a druhá legitimace byla pistole. Npor. Marušák se dostavil pesn na minutu a pak 2 hodiny jednali. Bylo dohodnuto, vojáci si rozumli. Druhý den jsem návštvu doprovázel zase na nádraží. Bylo však letecké nebezpeí a vlak na Plze nesml do Strakonic, ale ekal ve Štkni, teprve po nebezpeí pijel do stanice a mj host odjel. Nadporuík Marušák se skuten stal lenem Revoluního národního výboru ve Strakonicích a dlal tam platné služby (v naší armád byl i zásobovacím intendantem) a pracoval s por. Bláhou a por. Kivancem, kteí byli ze skupiny NIVA. Vzpomínám zpt asi 60 let, kdy npor. Kivanec, jinak úedník spoitelnym, se brzy ráno vracíval do msta jako z brigády, nebo on to byl, který v noci narušoval telefonické spojení, aby mli nacisté obtíže. Dále mi letí hlavou partyzán osoba, která vtšinou sama chodila na noc do strakonických les a zpt pivádla a pedávala policii nmecké vojáky, kteí tudy utíkali smrem do Bavorska a zde dlali poslední škody, brali jídlo atd. Dnes je to vimperský oban Hr Nyní se opt pibližují dny revoluce ped 60 léty. Je vhodné i potebné si leccos pipomenout. Naši obané moc zapomínají, nebo nemají na co, jsou mladí, ale mli by vdt, že mnoho našich lidí trplo, bylo mueno, nevrátilo se k rodinám a ti, co zde žijí, za minulého režimu, když se to naizovalo, mli v kvtnu celý dm ovnen a dnes nemají vlajku. Je to urážka všem, kteí se snažili o naši svobodu. Letos si pipomeneme Pražské povstání 5. 5., dne píjezd spojeneckých vojsk do SR, konec 2. svtové války a píjezd ruské armády do Prahy. K tomu naše organizace poádá besedy ve školách, k výroí okupace 1939 se již pihlásily školy Vracov, kyn a Vimperk Smetanova editel íha. Tyto akce budou splnny. Ponvadž jsem byl vyzván obany Vimperka o další lánky, vyhovím a pošlu ješt na další msíce. Budou to pravdivé a skutené události z válené doby. Ladislav Hošek, válený veterán, pedseda ZO eského svazu bojovník za svobodu

8 Program ajovny na bezen od 17 hod. Ing. René Koukal: Totalitní svtovláda Pednáška o tom, jak mžeme ovlivnit kvalitu svého života. S výsledky nejnovjších výzkum z oblasti zdraví a životního prostedí vás seznámí brnnský profesor v 19 hod. Druhý vzpomínkový veer na Karla Kryla. Vystoupí a zahraje jeho bratr Jan. Píjemný veer s básnmi zajištn. Celý bezen výstava fotografií Jany Koubové. Oteveno út-pá hodin, so - ne hodin V prodeji kvalitní aje a kávy. U píležitosti ptileté existence ajovny ve Vimperku se bude v sobotu od 15 hodin konat v jejích prostorách sešlost píznivc a kamarád. Tímto jste i vy srden zváni. K výroí Johanna Steinbrenera Jana Burianová Tento rok si Msto Vimperk pipomíná 170. výroí narození Johanna Steinbrenera. Máte nápad, jak dstojn oslavit toto pro msto velmi významné datum? Víte o tomto významném rodáku nco, co ostatní nevdí? Budeme rádi, když nám své podnty a nápady zašlete na nebo Dkujeme. Renata Lešková, Kateina Kantoíková

9 V sezón 2005 se vimperské MIS pedstaví v novém kabát Na letošní sezónu jsme krom nkolika tradiních akcí, jako Jarní vycházka s kaprem Jakubem, Slavnostní otevírání sezóny a Bh Terryho Foxe pipravili pro návštvníky a obany msta milou novinku. Peliv pipravený projekt na pesthování vimperského informaního stediska, který byl mstem Vimperk podán do programu EU Phare CBC - SFMP v loském roce, byl schválen a dotaní peníze mohou po podpisu smluv zaít téci do nového íka. 30 % náklad na vybavení ponese msto Vimperk, které tento projekt od samého poátku pln podporovalo. Investiní práce budou hrazeny z rozpotu msta. Vimperské informaní stedisko zstává na námstí Svobody, ale pesthuje se do prostor nkolikanásobn vtších a reprezentativnjších. Návštvníci budou moci využít služeb rozšíené internetové kavárny, pro dti bude pipraven barevný Koutek kapra Jakuba, dosplí si budou moci krátce posedt pi vyhledávání žádaných informací. Pi informaním stedisku vznikne malá galerie, kde budou moci prezentovat svá díla a dílka známí i neznámí umlci. Prostor bude oteven promítání diapozitiv, autorskému tení a pednáškám. Informaní stedisko se hodlá tímto více otevít obyvatelm msta a studentm, ale zstat pi tom kvalitním poskytovatelem služeb turistm a návštvníkm msta. Doufáme, že pesthování informaního stediska a rozšíením služeb pro zákazníky pispjeme ásten k tomu, že se obané i návštvníci Vimperka budou ve mst cítit spokojeni a najdou zde vysokou nabídku kvalitních služeb. Renata Lešková MIS Vimperk

10 Služby ve Vimperku Knihovna Mstská knihovna Vimperk Nádražní 274, tel.: Výpjní doba pro dosplé: po, t 10 11:30 hod., 12:30 18 hod. st 12:30 16 hod. Výpjní doba pro dti: po, st 12:30 16 hod., út 12:30 17 hod. Internet: Ve výpjních hodinách pro dosplé. Veejný internet Mstské informaní stedisko Vimperk po pá 9 16 hod. Muzeum Zámek Vimperk Oteveno opt od kvtna 2005 Minimuzeum námstí Svobody 8 Oteveno: pondlí pátek v otevíracích hodinách infocentra Galerie u Šaška pedsálí MKS Vimperk Bohoslužby Kostel Navštívení Panny Marie: st 8, t so 18 hod. ne 8:30, 18 hod. KS Slovo života elakovského 345, Vimperk Modlitební setkání každé pondlí od 18:30 hod. Biblické vyuování každý tvrtek od 18:30 hod. Bohoslužba každou nedli od 15 hod. Kontakt: P. O. Box 6, Vimperk tel.:

11 Podkování panu Karlu Beránkovi Chtli bychom touto cestou moc podkovat panu Beránkovi za jeho lánek v minulém ísle VN, kde se rozepsal o naší dcei Lence a o vandalech, kteí nií výzdobu a tím zárove pošpiují její památku. Jestli tyto ádky budou íst Ti, kteí z pomníku kradou vneky i svíky, a se prosím zamyslí, jestli jim to mže pinést radost i zkrášlit domov. A si uvdomí, že naše bolest nad ztrátou naší milované dcery se nezmenšuje a výzdoba pomníku na hbitov a pomníku u pechodu je to poslední, co pro ni mžeme ješt udlat. Po každé takové krádeži i zneuctní se mj psychický stav zhoršuje, nemohu uvit, že jsou lidé tak zlí. Lenika byla takové sluníko, dokázala kolem sebe rozdávat jen smích a radost, a proto ješt jednou prosím, nechte Leniku v klidu a nešpite její památku. Dne 19. bezna tomu budou dva roky, co bezohledný idi ukonil její mladiký život. Kdo jste ji znali, prosím vzpomete si na ni s námi. Moc dkují zarmoucení rodie Roukovi a bratr Jan. Omezení provozu kulturního domu Cihelna Provoz kulturního domu Cihelna ve Vimperku bude v únoru a v beznu z technických dvod ásten omezen. Pestože jde o relativn moderní budovu (z r. 1979) s výkonnou vzduchotechnikou, požárními hydranty a dalšími dležitými preventivními prvky, je v hlavním sále nutné dokonit ješt tzv. protipožární klapky, tj. zaízení, které prostory odvtrá nezávisle na elektrickém proudu. Budova Cihelny má v daném pípad trochu smlu v tom, že byla zaátkem 90. let užívána k jinému úelu (supermarket) a na podzim loského roku musela být proto znovu kolaudována na kulturní zaízení. Pi posuzování bezpenostních hledisek tak musí splnit souasné písné normy jako nová stavba. Jak zjistila na konci ledna kontrola požární inspekce, pivolaná na základ upozornní vimperského obana, byla pi jedné provované akci výrazn pekroena povolená kapacita budovy. Opakování tohoto prohešku proti zmínné norm by už vedlo k citelným finanním postihm organizátor i majitele budovy. Proto bylo po jednání majitele s požární inspekcí, nájemcem (MKS Vimperk) i dalšími organizátory kulturních akcí rozhodnuto o omezení provozu. To se bohužel citeln dotklo vimperských maturant jejich maturitní plesy návštvou 500 úastník musely být peloženy do Strakonic a Prachatic. Ostatní plesy tj. zahrádkáský 11. bezna, ples dechovky ZUŠ 12. bezna a ples Farní charity ve Vimperku dne 1. dubna se budou konat v KD Cihelna ve Vimperku podle pvodních pedpoklad. Ples rybá 19. bezna bude na pání organizátor v budov vimperského kina. V tchto dnech probíhá intenzivní píprava na úpravu sálu podle požadavku aktuálního znní požárních norem. Vedení msta, majitel budovy i Mstské kulturní stedisko dkuje všem vimperským obanm za pochopení této nepíjemné situace, která se dotkla probíhající plesové sezóny. Zdenk Kantoík

12 NOVINKA NA INFOCENTRU!!! Zimní turistická a lyžaská mapa Šumava a Bayerischer Wald Rok vydání: 2005 Podrobné mapky lyžaských areál na Šumav a v Bavorském lese Aktuální lyžaské trasy Panoramatická mapa Informaní centra Vydalo msto Vimperk ve spolupráci s Msty Klatovy a Prachatice a obcemi Borová Lada, Horní Vltavice, Kubova Hu, Kvilda, Stachy, Stožec a Volary v nákladu výtisk. TAKÉ U NÁS CENY PADAJÍ DOL

13 Dm dtí a mládeže ve Vimperku Na bezen jsme pipravili: tisk na látku ureno dtem v 9 hodin v DDM (zájemci si pinesou jednobarevné bavlnné triko) zájezd do plaveckého bazénu do Prachatic ureno dtem hodin. odjezd od DDM (zájemci odevzdají do písemnou pihlášku, kterou si vyzvednou v DDM) dekupáž ubrousková technika ureno dtem hodin v DDM (zájemci si vyrobí obrázek na stnu) otevená keramická dílna ureno dtem hodin v DDM (pro všechny, kteí si chtjí vyzkoušet práci s keramickou hlínou)

14 malování na sklo ureno dtem hodin v DDM (zájemci si namalují obrázek) turnaj ve vybíjené ureno dtem hodin v tlocvin ZŠ Smetanova ul. (zájemci si sestaví sedmilenná smíšená družstva a do se pihlásí v DDM) pletení pomlázek malování vajíek ureno dtem hodin v DDM patchwork kurz pro dosplé v 18 hodin v DDM Lektorka: Zuzana Bláhová Cena kurzu: 120 K Velikononí dekorace kurz pro dosplé v 18 hodin v DDM Lektorka: Pavla Mazancová Cena kurzu: 100 K Vítáme všechny zájemce!

15 Obané Vimperska, kteí oslavili svá životní výroí v únoru 2005: Marie Šlemarová Jan Nárovec Antonín Herzig Vlasta Hodinová Miloš Svoboda Anna Mauricová Božena Herzigová Touto cestou peje Msto Vimperk oslavencm hodn štstí, spokojenosti a hlavn zdraví. Jana Czerwenková matrikáka

16 Nová innost obecních živnostenských úad - Centrální registraní místa pro podnikatele (CRM) Vláda eské republiky schválila usnesením ze dne 20. íjna 2004 projekt Zjednodušení administrativních postup pi zahájení a v prbhu podnikání (dále jen ZAP ). Projekt ZAP zjednodušuje vstup do podnikání a usnaduje podnikatelm další kroky, související s plnním administrativních povinností v prbhu jejich podnikatelské innosti. Projekt poítá s nkolika etapami. Základním principem projektu je vytvoení celorepublikové sít Centrálních registraních míst pro podnikatele (dále jen CRM ), která vznikla v rámci stávající soustavy prvoinstanních obecních živnostenských úad v první etap projektu. V této etap projektu budou podnikatelé moci získat na živnostenských úadech formuláe potebné k vstupu do podnikání nejen z oblasti živnostenského podnikání, ale i z oblasti registrace na finanním úadu, okresní správ sociálního zabezpeení, pop. úadu práce. V dalších etapách (v letech ) se pedpokládá vypracování a pijetí legislativních zmn, které umožní další zjednodušení systému registrace, která bude probíhat na jednom míst, navíc podnikatel již nebude muset zvláš dokládat výpis z Rejstíku trest, potvrzení o bezdlužnosti apod. Pedpokládá se on-line propojení agend jednotlivých úad. Tomu odpovídá i zavedení nového Informaního systému registru živnostenského podnikání postupn na všechny obecní živnostenské úady v roce Cílem projektu je obh doklad mezi úady, ne jako doposud obcházení úad podnikateli. Projekt ZAP dále poítá s tím, že pi jeho realizaci bude využito výsledk projektu Informaní místa pro podnikatele ( InMP ) Hospodáské komory R. Tato místa dnes plní pedevším informaní úlohu v obchodní oblasti (nap. informace o jednotném evropském trhu, o státních programech podpory malého a stedního podnikání v R, o možnostech podnikání) a metodicky napomáhají zejména zaínajícím podnikatelm. Nenahrazují však výkon státní správy svený živnostenským úadm. V Jihoeském kraji sídlí tato informaní místa v oblastních kanceláích Jihoeské hospodáské komory (v okrese Prachatice na adrese: Husova 79, Prachatice, kontaktní osoba: Jitka Burešová, DiS telefon ). Základní informace k innosti CRM 1. Datum zahájení innosti CRM: 28. února Úedník CRM nikdy neiní registraní úkony za podnikatele. Pouze mu nabídne vhodné formuláe k vyplnní. Podnikatel je pak musí na dotyný úad doruit sám. 3. Za chybn vyplnný formulá nebo za neodevzdání formuláe nenese úedník CRM, ani živnostenský úad odpovdnost tato odpovdnost je podle píslušných právních pedpis na podnikateli. 4. Formuláe, které CRM podnikatelm poskytují: a) ve vztahu k finanním úadm: - pihláška k registraci pro fyzické osoby - pihláška k registraci pro právnické osoby b) ve vztahu k eské správ sociálního zabezpeení:

17 - oznámení o zahájení (optovném zahájení) samostatné výdlené innosti nebo spolupráce pi výkonu samostatné výdlené innosti - pihláška do rejstíku organizací zútovatel pojistného dávek nemocenského pojištní; seznam mzdových útáren - pihláška do rejstíku malých organizací - odhláška z rejstíku malých organizací c) ve vztahu k úadm práce - vzhledem k tomu, že není celostátní formulá, CRM poskytne pouze informace. Úkolem CRM je pedevším to, aby se tato centra stala kvalifikovaným prvodcem a pomocníkem všem podnikatelm pi jejich prvním styku s úady a konkrétn pomohla ve všech pípadech, kdy to budou potebovat, zejména pi plnní tchto jejich povinností v prbhu podnikání. Základní registraní povinnosti podnikatel pi vstupu do podnikání, jakož i v jeho prbhu, se krom živnostenskoprávní oblasti, týkají zejména problematiky registrací podnikatel u finanních úad, okresních správ sociálního zabezpeení a ve specifických pípadech i u úad práce. Projekt ZAP pichází v tomto smru s konkrétní nabídkou pomoci podnikatelm. Tato pomoc by mla spoívat pedevším v tom, že jak zaínající, tak v podnikatelském prostedí již psobící subjekty budou moci (v pípad jejich zájmu) pi návštvách živnostenských úad využívat nabídek odborné pomoci a poradenství ze strany pracovník CRM i pi realizaci prvotních úkon, týkajících se jejich evidenních povinností vi finanním úadm, okresním správám sociálního zabezpeení a v jednotlivých pípadech i úadm práce. Stžejním v tomto smru pitom bude v první fázi zejména pímé poskytování odborné pomoci pi vyplování píslušných registraních pihlášek, týkajících se již uvedených úad. Za tím úelem CRM disponuje potebnými tiskopisy. CRM však pihlášky k registraci nepotvrzuje, nepebírá, neshromažuje ani neprovádí žádné registraní ízení! Dále poskytuje CRM podnikatelm základní informaci o existenci registraní povinnosti jako takové, jejím rozsahu a obsahu, lht, ve které musí být splnna, o píslušnosti zmínných úad a zodpovídá i další související dotazy. Aktivita CRM tak smuje k tomu, aby o tchto základních povinnostech byl podnikatel pokud možno komplexn informován. Pracovníci obecních živnostenských úad jsou na realizaci tchto projekt pipraveni a doufají, že tyto kroky usnadní podnikatelm jejich administrativní zatížení a pinesou oekávaný efekt.

18 Pst Když jsem se byl vloni v kin podívat (v tomto pípad spíše zúastnit se) na Umuení Krista od Mela Gibsona, divil jsem se lidem, a nejen mladým, že si s sebou jako obvykle pinášeli Coca-colu a pop-corn. Prost mi to nešlo dohromady. Ale ješt vtším pekvapením mi bylo, když vtšina z nich po skonení filmu odcházela se skoro stejným obsahem kelímk. Nechu, odpor? Asi ne, vždy daleko horší krváky vídají v TV a na DVD a pi tom s chutí jedí a povídají. Tak co asi bylo píinou? Podle m úcta, jakýsi hluboko v nás ležící soucit s trpícím lovkem, trpícím nespravedliv, trpícím, jak sám povídá, za moje híchy. A o tom vlastn je pst, postní doba, kterou naši pedkové už asi od tetího staletí prožívali tyicet dní ped Velikononími svátky. Po tyicet dn (na památku tyiceti dní, které se Pán Ježíš postil na poušti ješt ped svým veejným vystupováním) si odíkali jídlo, pití (zvlášt to alkoholické), zábavu a jiné radovánky aby se tímto zpsobem více piblížili Ježíši trpícímu za nás a aby v sob probudili ten tajemný soucit se všemi trpícími po celém svt. Zvlášt pak s tmi, kdo trpí nespravedliv (v nich a s nimi pece trpí také Kristus kouknte prosím do Matoušova evangelia, kapitola 25). A oni ti lidé byli, myslím si, mnohem citlivjší na neštstí, na utrpení, na smrt a s daleko vtší úctou (ale bez strachu) k takovým vcem pistupovali. A vte mi, že neposlední místo ve výchov k tomu ml pst ale pozor! Pst s modlitbou, s rozjímáním o tom, co je vné a co doasné, dležité a mén podstatné. Ne každé odíkání si je ihned pst. Bude to jen odtuovací kra ped letní sezonou (jak ty špeky schovat do bikin?). Pst není stedovk, je moudrost národ. Všude po celém svt, ve všech kulturách i náboženstvích se s ním setkáte ped svátky, ped dležitými událostmi, ped rozhodováním - a vždycky spojený s modlitbou a s rozjímáním. Pst oisuje duši i tlo a tak nás iní lehími, víc przranými, víc otevenjšími pro Boha i pro lidi. Pokoj, otevenost a radost jsou také mítkem toho pravého pstu. Nkteí se bojí postit proto, že je pak bolí hlava, nebo proto, že jsou pak protivní pst je také umní, kterému lovk musí porozumt. Knih o nm (ale ne o hubnutí) je nkolik i na našem trhu, ale nejlepším uitelem je vytrvalost a naslouchání svému srdci (anebo lépe eeno Bohu, který v nm žije). Nemyslete si ale, že to bude snadná škola, ani náhodou! ábel ten pravý pst nesnáší (na hubnutí kašle, o nj se zajímá jen obas, teba když z nj chce udlat anorexii) a udlá všechno, aby od nj lovka odtáhl. V zuivosti se vrhl i na Ježíše, a pece dobe vdl, že je to Boží Syn (v zuivosti je ale rozum vypnutý). Jezte, pijte, tancujte, nakupujte, užívejte si zavalí nás kupou svtských vcí (jinak dobrých), a zpod této kupy lovk už jen stží uslyší njaký ten Boží hlas. A lovk umírá, i když si myslí, že žije. Nedejte se mu, bojujte. Modlitbou i pstem. Postím se (nic moc, sám se poád uím) a modlím se, abych byl více Kristv. A modlím se také za Vás, abyste se jemu piblížili i Vy. o. Jaroslav P.S. 1: Ml bych nápad, jak umístit Vimperk v Guinessov knize. Napadlo m to, když jsem si prohlížel kulturní vložku Vimperských novin na únor. Když všude, po celém svt, karneval koní (Benátky, Rio, atd.) a masopustníci pohbívají basu, ve Vimperku plesová sezóna teprve zaíná a jede tsn až do Velikonoc. Myslíte, že to klapne u toho Guinesse? P.S. 2: A s uzavením cihelny tsn ped vimperskou sezonou opravdu nemám nic spoleného, a už si myslí kdo chce co chce... Že by ten nahoe? Hm... Je všemohoucí, má smysl pro humor, tak pro ne... Ale já o tom opravdu nic nevím.

19 VZP - SLIBY, CHYBY Stejn jako se v roce stídají tyi roní období, tak i po zprávách dobrých picházejí zvsti špatné a hodn zlé. Hrozí, že bude ukonen provoz LDN ve Vimperku. Chci se na tento problém podívat oima obana ádn platícího zdravotní pojištní. Každý živnostník Vám rád potvrdí, že pokud by se s placením opozdil o jediný msíc, byl by popotahován pojišovnou. Je proto dost smutné, že ta samá pojišovna platby, které má ze zákona a podle smlouvy povinné, odkládá na 3-5 msíc. Nikdo a nic ji nedonutí tento neblahý systém zmnit. Nebyla to VZP, která ped nkolika lety tvrdila pi likvidaci akutní lžkové pée ve Vimperku, že pouze LDN dokáže bez problém financovat? Vypadá to však, že je opravdu schopna všeho. Tolik hloupých výmluv a zdvodnní, pro se platby opožují, jiná instituce neumí tak dokonale podat. Není pece únosné, aby provoz nemocnice dotovala obec ze svého už tak dost napjatého rozpotu. Kdepak jsou asi poslanci, kteí za Jihoeský kraj sedí v parlamentu? Nikdo jiný nemá totiž možnost zmnit tuto zhoubnou praxi plateb, kterou má VZP velmi dobe zažitou. Budeme je zajímat až za rok, kdy nám budou servírovat ped volbami rzné modré nebo jiné hloupé šance. Praha je píliš daleko, tak pro se starat o provoz njaké provinní LDN nkde na Šumav?! Vkrádá se mnoho otázek. Mají vbec tušení, že tento problém existuje? Nezavanul opt zlý a všeniivý vichr zpod Libína? Jsou natolik dobe zajištni, že nikdy LDN potebovat nebudou? Myslí si ve vedení VZP, že budou vn mladí a podle toho se chovají? Není snad úmysl nkoho LDN ve Vimperku uzavít, aby pak následn zde vybudoval sanatorium pro movité pacienty? Nemyslím si, že souasné vedení nemocnice by tento plán mlo. Dlá opravdu vše možné i nemožné, aby LDN fungovala. Podle mne je to jen ukázka, jak je dnes tvrd prosazován kult mládí a zdraví! V naprosté vtšin se v LDN ve Vimperku nachází pacienti, kteí jsou staí a pln odkázáni na následnou péi. Peníze ve zdravotnictví jsou, ale jen pro nkoho, kdo má tvrdé lokte a umí leštit kliky na správných místech. Nezdá se Vám, vážení spoluobané, že je to vše postavené na hlavu? Vy pkn plate dan, ale až budete potebovat delší lébu, peníze náhle zmizí. Byl bych tedy rád, kdyby se k výše napsanému vyjádili kompetentní a fundovaní lidé. Dkuji pedem. Dkujeme, že tídíte odpad Karel Beránek Chtli bychom podkovat všem obyvatelm Vimperka, kteí nejsou lhostejní a snaží se správným zpsobem využívat stanovišt na separovaný odpad. V loském roce se podailo ve Vimperku vytídit tém 152 tun využitelných složek komunálního odpadu (sklo, papír, plasty, kovy), což je o 10 tun více než v roce Tento vytídný odpad byl dále pedán k recyklaci a dalšímu využití a nemusel tak zbyten skonit na skládce. Msto Vimperk je zapojeno do systému spolenosti EKO-KOM, což je autorizovaná obalová spolenost, v jejímž systému je v souasné dob zapojeno obcí a mst z celé eské republiky, ve kterých žije cca 9,8 mil. obyvatel. Tato spolenost vyplácí obcím a mstm finanní odmnu za vytídný odpad. Msto Vimperk tak získalo v loském roce K. Tyto finanní prostedky byly použity v rozpotu Msta na ástenou úhradu svozu odpadu. Ješt jednou dkujeme za Vaši snahu nezatžovat naše životní prostedí odpadem, který je možno dále zhodnotit, a tšíme se na další spolupráci s Vámi. Marie Hejlková Odbor ŽP

20 Rybái bilancují i pipravují ples Nezahálíme ani v zim! Piln se pipravujeme na blížící se rybáskou sezónu. Tomu vždy pedchází hodnocení uplynulého roku, které již na výroních lenských schzích místních skupin provedli rybái ve Vimperku, kyni a Zdíkov. Výsledky z tchto jednání budou zahrnuty do závr konference, které pak budou závazné pro celou lenskou základnu, a tato se bude konat 12. bezna A protože k dobe vykonané práci patí se i dobe pobavit, rozhodli jsme uspoádat pro rybáe, jejich manželky a známé a naše píznivce 19. bezna 2005 V sále Mstského kulturního stediska tradiní Rybáský ples. K tanci i poslechu hraje oblíbená hudební skupina Fernet, zaátek ve 20 hod. vstupné 80 K, tradiní tombola. Pedprodej vstupenek v rybáské budov ,4. 3., , (pátky) od 15 do 17 hod. a dále v Mstském kulturním stedisku od 15 do 17 hod. Pijte se s námi pobavit a oslavit svátek Josef. Srden zve MO RS Zase jedna beseda Bylo nevlídné pondlní odpoledne, jdeme na besedu. Prý z djepisu. To bude zase nuda, honí se nám hlavou. Ale všechno je jinak. Do místnosti vchází pán, který má ve vráskách schovány všechny své vzpomínky, celý svj pohnutý život. Pan Mgr. Ladislav Hošek, pedseda Svazu bojovník za svobodu. Vypráví a nikdo ani nedutá. Dokáže nás zaujmout i pes velký generaní rozdíl. Píše se 15.bezen 1939, nmecká vojska postupn ovládla celá území a vytvoila protektorát... Bydlel jsem na strakonickém námstí, ale okna jsme mli na druhou stranu, takže jsem neml pedstavu, co se na námstí dje. Jednoho dne jsem vyšel na ulici a vidím jednoho nmeckého vojáka za druhým. Bylo to nejhorší, co jsem v život prožil a vidl, popisuje prožití hrzné chvíle pan Hošek a všichni úastníci besedy ani nedýchají. Následn nám ukázal obrázky, kde stejn staré dti jako my váží okolo 25 kg. Dnes si nejsme schopni ani pedstavit, jak to v koncentrácích probíhalo. Jen se vyteštn díváme na vyhublé, odené a špinavé dti... Vidli jsme i další materiály, potravinové lístky, výstižky z novin, otesný dokument "faktury za popravu", kterou museli píbuzní zaplatit íši. Nechceme popisovat celý prbh a obsah besedy, ale jen sdlit a piblížit tenám, že to nebyla nuda. Byl to silný zážitek. Dkujeme. L. Caisová a H. Sunitrová 8. roník ZŠ Smetanova

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní co

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

O em si budeme povídat

O em si budeme povídat ! O em si budeme povídat jak to u nás všechno zaalo pro se zdravotní systémy reformují a jakým smrem co nabízí soukromé (dobrovolné) zdravotní pojištní v em se liší veejné a soukromé zdravotní pojištní

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD

Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Vyšší škola informaních služeb v Praze Studijní a informaní centrum (SIC) PROVOZNÍ ÁD Ve smyslu zákona 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informaních služeb /knihovní zákon/,

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V

Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V Zápis a usnesení 19. zasedání ZO Pernink, které se konalo 28.4.2008 od 17.30 hod. Ovovatelé: pan Panak a pan Höhnl Pítomni viz prezenní listina V úvodu požádala starostka o schválení programu jednání a

Více

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom

Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Stedisko sociálních služeb msta Kopivnice, p.o. Azylový dm, Horní 1113/23 Pravidla pro poskytování sociální služby v Azylovém dom Místo poskytované služby: Azylový dm Horní 1113/23 742 21 Kopivnice Posláním

Více