Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24"

Transkript

1 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: Plán činnosti na rok 2014

2 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. 1.2 Poskytovaná sociální služba: Domov pro seniory s kapacitou 108 míst, z toho 29 mužů. 1.3 Počet a struktura zaměstnanců: V přehledu je uveden počet fyzických osob, v závorce jsou přepočtené stavy zaměstnanců. Proti předchozímu roku dochází ke zvýšení celkově o 0,145 úvazku (ergoterapeut, nutriční terapeut, ale snížení fyzioterapeut). Schválený přepočtený počet zaměstnanců 86 je však nenaplněn. Profese Počet zaměstnanců Sociální pracovník 5 (5,0) Pracovník v sociálních službách 38 (38,0) Sestra 9 (8,25) Ergoterapeut 2 (2,0) Fyzioterapeut 2 (1,075) Nutriční terapeut 1 (1,0) Správa organizace 5 (3,85) Provozní dělnické profese (kuchyně, prádelna, úklid, údržba, vrátnice) 25 (23,5) celkem 87 (82,675) Bližší údaje viz přiložené organizační schéma. 2. Zabezpečení provozu 2.1 Financování provozu Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2013: Položka Částka (tis. Kč) Náklady osobní ostatní odpisy movitý majetek svěřený 87 odpisy nemovitý majetek 426 Vlastní výnosy úhrady pobyt a strava úhrady za péči úhrady od zdrav. pojišťoven ostatní 260 odpisy 426 Neinvestiční příspěvek SMO na provoz Příspěvek SMO na odpisy 87 Domov podal žádost o státní dotaci ve výši tis. Kč. Rozhodnutí o dotaci dosud nedoručeno, ale dle webových informací MPSV činí státní dotace požadovaných tis. Kč. 2.2 Úprava interiérů velké jídelny Podlahová krytina byla naposledy opravována při přístavbě jídelny (2001), je velmi poškrábaná a již se nedá udržovat v čistém stavu. Bude provedena celková výměna. Židle byly pořízeny po záplavách (1997), v současnosti je již mnoho nepoužitelných. Bude provedena úplná výměna. Odhadované celkové náklady 260 tis. Kč budou hrazeny z RF organizace, popřípadě z externích zdrojů.

3 2.3 Doplnění stacionárních zástěn V loňském roce jsme měli v plánu doplnit jen stacionární zástěny v pokojích klientů. Postupem doby se ukázalo, že bude třeba doplnit také mobilní zástěny, takže máme v plánu pořízení asi 8 stacionárních zástěn a 5 ks mobilních zástěn. Odhadované náklady 210 tis. Kč budou hrazeny z RF organizace, popřípadě z externích zdrojů.. T.: Stavební úpravy koupelen Ve dvou společných koupelnách jsou ještě zabudované vany, které již klienti nepoužívají a překážejí. Vany v koupelnách budou vybourány a obklady budou doplněny či zcela vyměněny. Odhadované náklady 30 tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace. T.: Stavební úpravy WC V roce 2007 jsme na dvou odděleních stavebně upravili WC tak, aby vznikl prostor pro vozíčkáře. V letošním roce provedeme úpravy na zbylých dvou odděleních. Odhadované náklady 130 tis. budou hrazeny z rozpočtu organizace. T.: Úprava prosklení bočních schodišť křídel A a B Kovové konstrukce prosklení jsou prorezivělé a skleněné výplně jsou přístupné jen z plošiny. Zásadním nedostatkem jsou velké tepelné ztráty. Úprava bude provedena po konzultaci s projektantem tak, aby nedocházelo k tepelným ztrátám, ale přirozené osvětlení bylo zachováno. Odhadované náklady 140 tis. Kč budou hrazeny z IF organizace, popřípadě z externích zdrojů Opravy omítek stěn Stěny bočních schodišť A a B v 1. NP byly při malování běžným způsobem opravovány, ale stále se projevují následky záplav Po dobré zkušenosti s opravou sanační omítkou ve stravovacím provozu 2012 budou také zde provedeny sanační omítky. Odhadované náklady 15 tis. Kč budou hrazeny z rozpočtu organizace. T.: Naplňování hlavních cílů organizace 3.1 Řešení intimity klientů na pokojích Koncepčním řešením je realizace přístavby, která je v plánu již několik let. Podstatou je změna třílůžkových pokojů na dvoulůžkové, čímž dojde ke zvětšení prostoru pro ošetřování imobilních klientů při zachování dostatečné intimity. V přístavbě by byly jen jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Projektová dokumentace je zpracována, zadavatelem byl investiční odbor MMO. Pro rok 2014 je ve schváleném rozpočtu OI MMO vyčleněno jen tis. Kč, ale pro roky již pro realizaci nejsou prostředky vyčleněny žádné Postupné snižování počtu lůžek ve třílůžkových pokojích Bydlení klientů ve třílůžkových pokojích je stále problematičtější z různých důvodů, např. menší tolerance vůči spolubydlícím a větší nároky na intimitu či zhoršování fyzických stavů klientů, vyžadující přístup k lůžku z obou stran. Prostory pokojů (22 m2) umožňují umístění do prostoru jen jednoho lůžka v pokoji, což je mnohdy nedostatečné. Situaci není možné řešit ani případným stěhováním. Výhledově je počítáno při přístavbě se snížením kapacity o 8 klientů a po konzultacích s odvětvovým odborem bylo dohodnuto postupné snižování kapacity podle potřeby již v letošním roce. Vývoj se musí řídit nejen fyzickými stavy klientů (viz výše), ale také vývojem příjmů z úhrad, kdy u nově přijímaných klientů zdaleka neplatí, že nejvyšší potřebnost péče se rovná nejvyšší platba. Výpadek příjmů od klientů z důvodů snížení

4 kapacity by musel být sanován úsporou provozních nákladů nebo zvýšením vlastních příjmů. Podle naší úvahy by se jednalo jen o dvě, maximálně čtyři lůžka. 3.3 Revize zbývajících SQ V roce 2013 pokračovala revize nejvýznamnějších SQ. V letošním roce bude dokončena revize všech SQ (čč. 11, 12, 13 a 15) za odborné spolupráce dosavadního konzultanta. 3.4 Vypracování dodatků ke Smlouvám o poskytování péče V návaznosti na mírné zvýšení důchodů budou znovu přepočteny snížené úhrady ze zákona jednotlivým klientům a budou vypracovány nové dodatky. Jedná se asi o třetinu klientů. T.: Příprava nového sazebníku úhrad za služby Během února bude provedena analýza dopadů zvýšení úhrad na příjmové možnosti klientů a rozvaha, ve kterých oblastech bude zvýšení realizováno. Poté bude zvýšení úhrad projednáno s klienty, nebo jejich zákonnými zástupci a v případě souhlasu budou vypracovány dodatky ke smlouvám. T.: Dobrovolnictví Domov dlouhodobě spolupracuje s dobrovolnickým centrem Adra. Systém je velmi dobře zavedený a bude pokračovat. Smlouva je uzavřena, každoročně probíhá závěrečné hodnocení spolupráce, školení a supervize dobrovolníků přímo v organizaci. T.: průběžně, Změny v organizaci péče Pro zlepšení kvality služby budou provedeny tři organizační úpravy: - posunutí pracovní doby volnočasových aktivit a ergoterapie do odpoledních hodin, - posílení ranních směn pracovníků v přímé péči v SO, NE a SV o 1 zaměstnance a posunutí začátku nočních 12 - ti hodinových směn na 18 hodin, - upřesnění pokladních hodin a vymezení hodin pro jednání se zájemci o službu a jejich zveřejnění. T.: Spolupráce s veřejnou knihovnou Ve spolupráci s knihovnou města Ostravy budeme pokračovat také letos. Předběžně jsou domluveny tři besedy. 3.9 Navázání spolupráce s gymnáziem Iuventas Úspěšný předvánoční program studentů pro klienty přinesl oboustranné potěšení a byla dohodnuta spolupráce pro tento rok, kdy uspořádáme pro klienty tři setkání se studenty (vystoupení, besedy) Historie hudebních nástrojů Naučný cyklus o historii hudebních nástrojů bude pro naše klienty připravovat Dr. Macků.

5 3.11 Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům Předběžná dohoda s DTO a Střediskem vzdělávání umožní zajištění praktické části rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách. Počet bude upřesněn Studentské stáže Na základě rámcových smluv bude v roce 2014 umožněno studentům VOŠ sociální, VOŠ zdravotní, OU a Opavské univerzity absolvování praxe. Počet bude upřesněn. 4. Lidské zdroje vzdělávání 4.1 Cestovní náhrady Odborconzult Ostrava. Účast pokladní. T.: Tvorba a čerpání FKSP Výběr dle přednášejícího a místa konání. Účast ekonom. T.: Aktualizace zákona o sociálních službách Výběr dle lektora a místa (nejlépe JUDr. Rážová, VC Morava). Účast Bc. Kolářová, Dis., Mgr. Marcalíková. 4.4 Vedení personální agendy Výběr dle lektora a místa. Účast personalista a VSZÚ. T.: Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách Dr. Tyrlč, VC Morava, Ostrava. Účast ředitel. T.: Pracovněprávní předpisy Seminář s problematikou, související s NOZ. Účast VSZÚ. T.: Hygienické minimum a nové trendy ve vaření Školitel Jídelny.cz, účast minimálně vedoucí kuchařka. T.: Změny v účetnictví Výběr dle přednášejícího a místa konání. Účast hlavní účetní. 4.9 Mzdová problematika Pravidelný odborný seminář Alfa software v Klatovech. Účast mzdová účetní Zajištění supervize Na základě výborné spolupráce, zájmu zaměstnanců a uzavřené smlouvy proběhne celkem dvanáct skupinových supervizí ve dvou skupinách (Mgr. Pavelková).

6 4.11 Konference pro ergoterapeuty a fyzioterapeuty DT Ostrava, tradiční odborná konference, účast dvě ergoterapeutky Kvalita sociálních služeb Výběr dle lektora a místa. Účast Bc. Kolářová, Dis., Mgr. Marcalíková STEPS základy správného sezení a stání NCO NZO, Brno (MUDr. Vašíčková), účast 2 ergoterapeutky. Dle předpokladů bude v letošním roce v programu, překládáno již od roku Výměnné stáže v jiných zařízeních Na základě smlouvy budou pokračovat stáže v DS Kamenec. Již z roku 2013 jsou předjednány stáže v Hospici sv. Lukáše a Charitního domu Sv.Alžběty. Určeno pro sociální pracovnice a PSS Gerontologické dny Ostrava Akce se zúčastní pět zaměstnanců, výběr bude proveden podle aktuálních témat. T.: Semináře SCA Hygiene Products V rámci dlouhodobé spolupráce budou uspořádány dva akreditované semináře přímo v organizaci. Semináře povede osvědčený lektor Bc. Veřmiřovská, záznam o účasti bude pořízen, započítává se do celoživotního vzdělávání Smyslová aktivizace Mezinárodní konference Praha. Účast Bc. Kolářová, Dis., Mgr. Marcalíková. T.: Význam pracovní terapie - muzikoterapie Organizace se zapojila do projektu Eduka Centrum Krnov Další vzdělávání pracovníků sociálních služeb v kraji MSK a JM (dále jen projekt Eduko). Seminář pro PSS přímo v organizaci Manipulace s imobilním klientem Projekt Eduko, seminář pro PSS přímo v organizaci. T.: Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením Projekt Eduko, seminář pro PSS přímo v organizaci. T.: Kurz individualizace soc. služeb pro pracovníky, řídící proces změny Projekt Eduko, seminář pro vedoucí zaměstnance v hotelu Harmony. T.:

7 4.22 Komunikace s nemotivovaným klientem Projekt Eduko, seminář pro PSS přímo v organizaci. T.: Výcvik v individuálním plánování Projekt Eduko, seminář pro sociální pracovníky v hotelu Harmony Základy finanční gramotnosti a dluhového poradenství v sociálních službách Projekt Eduko, seminář pro sociální pracovníky v hotelu Harmony. T.: Práva klientů při poskytování sociální služby Projekt Eduko, seminář pro PSS přímo v organizaci Výcvik v individuálním plánování Projekt Eduko, pokračovací seminář pro sociální pracovníky v hotelu Harmony. T.: Základní kurz bazální stimulace V roce 2013 jsme pro velký zájem nebyli zařazeni, zájem však stále trvá Nástavbový kurz bazální stimulace V organizaci působí jedna sestra, která nástavbový kurz absolvovala, o kurz má stále zájem p. Gebauerová Odborné konference APSS Z nabídky APSS budou vybrány alespoň dvě konference, kterých se zúčastní dva vedoucí zaměstnanci. Zástupce organizace či ředitel se zúčastní Valné hromady APSS, případně Kongresu poskytovatelů v Táboře. T: Regionální porady APSS Porad se zúčastní ředitel, data a počet bude upřesněn. T: Vnitřní kontrolní systém 5.1 Směrnice Směrnice pro provádění interních kontrol (int. předpis č.2/09) stanovuje způsob provádění kontrol, jejich četnost a evidenci. Kontrolní činnost je písemně dokumentována v kontrolních knihách (ředitel, VSZÚ, dietní sestra). Kontrolní činností se rovněž zabývá SQ č. 15. T.: průběžně, Řídící kontroly Schvalovací postup předběžné řídící kontroly je prováděn podle interní směrnice č.2/09 na formuláři Schvalovací postup účetní doklad, který podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. T.: průběžně,

8 6. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let 6.1 Přístavba objektu Přístavba umožní změnu třílůžkových pokojů na jednolůžkové a dvoulůžkové v celém objektu, vyřeší nedostatek soukromí a v neposlední řadě zlepší požární bezpečnost (evakuační výtahy). Projektová dokumentace je zpracována, zadavatelem byl investiční odbor MMO. Pro rok 2014 je ve schváleném rozpočtu OI MMO vyčleněno jen tis. Kč, ale pro roky již pro realizaci nejsou prostředky vyčleněny žádné. Organizace bude požadavek na zařazení akce do kapitálového rozpočtu zřizovatele uplatňovat nadále i v dalších letech. Kromě toho se od března 2010 Domov také uchází o dotaci MPSV na přístavbu, ovšem bez jakékoliv odezvy. T.: 12/ Dovybavení pokojů v nové přístavbě Současné vybavení pokojů klientů pochází většinou z roku 1995 a pohledově je přiměřeně zachovalé. Je však otázkou, zda se při stěhování neobjeví neopravitelná poškození např. skříní a proto je nutno počítat alespoň s částečnou (cca 15 ks) výměnou. Provádíme postupnou obměnu postelí klientů, kdy jsou pořizovány elektricky polohovatelné. Dosud je vyměněna větší polovina, tj. 66 postelí. Rovněž současné množství křesel je nedostatečné. Stanovení výše nákladů je v současnosti nereálné, ale je pravděpodobné, že o uhrazení části nákladů bude organizace žádat zřizovatele a druhou část bude schopna hradit ze svých fondů. T.: 12/ Zvýšené energetické nároky S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2016 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. T.: 08/ Zakoupení služebního auta výměna Používané vozidlo Škoda Fabia Combi je z roku 2004, má najeto km a podle dřívějších zkušeností by bez problémů mělo ještě vydržet v provozu. Cena nového vozu kombi by neměla přesáhnout 500 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok T.: 12/ Obnova manipulační techniky Některé zvedáky jsme již obnovili, v roce 2011 jsme sice pořídili dva nové sprchové zvedáky, ale obnova dvou zvedáků Sarita je stále nutná. Odhadované náklady (v současných cenách) činí asi 260 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok T.: 12/ Zahradní úpravy Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále aktuální, ale s ohledem na plánovanou přístavbu se odkládá do roku T.: 12/16 Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden 2014

9 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Příloha č. 3 k Domácímu řádu (interní předpis č. 1/13) SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD Vyhláškou stanovené úhrady 1.1 Vyhláška č. 391/2011 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 200,- Kč denně a za stravování na 160,- Kč denně. 1.2 Úhrada za pobyt v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 115, , ,- dvoulůžkový pokoj 125, , ,- jednolůžkový pokoj 135, ,- 1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů strava normální, šetřící a diabetická 143, , ,- Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 77,- Kč pro všechny druhy připravovaných diet. Na snídani připadá 19,- Kč, na oběd 27,- Kč, na odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 21,- Kč. 1.4 Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 258, , ,- dvoulůžkový pokoj 268, , ,- jednolůžkový pokoj 278, , ,-

10 2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti) Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení. 2.1 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou žádost klienta 2.2 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí oddělení závisí na provozních možnostech Domova (neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky) 50,- Kč 50,- Kč/hodina 2.3 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta (náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti) zkracování, prodlužování rozšiřování, zužování, všití uzávěrů 20,- Kč 50,- Kč 2.4 Použití služebního vozidla na žádost klienta 10,- Kč/km 2.5 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA) 10,- Kč/měsíc 2.6 Zhotovení fotografií 5,- Kč/kus 2.7 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele 2,- Kč/A4 2.8 Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných prostor po úmyslném znečištění nebo znečištění v opilosti 50,- Kč/úkon 3. Úhrady za zprostředkované služby 3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů. 3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů. 3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby. Ostrava RNDr. Oldřich Šeremek ředitel

11 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Příloha č. 3 k Domácímu řádu SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD Vyhláškou stanovené úhrady 1.3 Vyhláška č. 389/2013 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 210,- Kč denně a za stravování na 170,- Kč denně. 1.4 Úhrada za pobyt v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 120, , ,- dvoulůžkový pokoj 130, , ,- jednolůžkový pokoj 140, , ,- 1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů strava normální, šetřící a diabetická 150, , ,- Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 80,- Kč pro všechny druhy připravovaných diet. Na snídani připadá 20,- Kč, na oběd 27,- Kč, na odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 23,- Kč. 1.4 Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 270, , ,- dvoulůžkový pokoj 280, , ,- jednolůžkový pokoj 290, , ,-

12 2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti) Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení. 2.9 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou žádost klienta 2.10 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí oddělení závisí na provozních možnostech Domova (neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky) 2.11 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta (náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti) zkracování, prodlužování rozšiřování, zužování, všití uzávěrů 50,- Kč 50,- Kč/hodina 20,- Kč 50,- Kč 2.12 Použití služebního vozidla na žádost klienta 10,- Kč/km 2.13 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA) 10,- Kč/měsíc 2.14 Zhotovení fotografií 5,- Kč/kus 2.15 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele 2,- Kč/A Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných prostor po úmyslném znečištění nebo znečištění v opilosti 50,- Kč/úkon 3. Úhrady za zprostředkované služby 3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů. 3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů. 3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby. 3.4 Doplatky za léky účtuje dodávající lékárna. Ostrava RNDr. Oldřich Šeremek ředitel

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2015 A. Úvod 1. Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace.

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2012 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

příspěvková organizace

příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova příspěvková organizace ul.koutkova ul.kubešova 1 Adresa: Koutkova 302 674 01 Třebíč Tel: 568 821 301-2 Fax: 568 821 303 e-mail: info@dpstrebic.cz

Více