Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu č. j. GZAB/0709/2013

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ EVALUAČNÍ PROJEKTY PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY INFORMACE O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ (EVVO) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH INOVACE VÝUKY ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH KOSMICKÉ SOUVISLOSTI ANEB ASTRONOMIE PRO ŠKOLY VÝUKA K RŮZNOSTI JAKO SOUČÁST MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA 1 UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM...37 PŘÍLOHA 2 PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - APROBACE...38 PŘÍLOHA 3 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ...39 Pozn.: Jména všech osob jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ: IZO: REDIZO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: RNDr. Jiří Chmela Mgr. Petr Říman Mgr. Helena Kratochvilová PhDr. Václav Tabášek Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus ve všech ročnících. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných předmětů. Skladba předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 30 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Již tradičně škola nabízí pro využití volného času žáků zájmové aktivity. V roce 2012/2013 pracovalo 11 zájmových kroužků (pěvecký, košíková, odbíjená, novinářský, dramatický, Hobby klub, informatika, Mladý zdravotník, italština). Při škole v tomto školním roce pracovaly dva pěvecké sbory Pátečníci a Ko-Ko. Společně připravily řadu vystoupení pro veřejnost (např. akce obvodu Ostrava- Jih, Vánoční a Novoroční koncert aj.) a vystoupily na řadě soutěžních přehlídek (Portae musicae 2012, krajské kolo Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, Vánoční akordy a další). Žáci žurnalistického kroužku vydávají školní časopis Oktavián. 3

4 Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšené hodinové dotace cizího jazyka na vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů byla vyučována latina. Nedílnou a důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy divadel, koncertů a výstav. Pro doplnění učiva zajišťujeme přednášky a besedy s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí. Studenti využívali kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Žáci sekund a kvint absolvovali týdenní lyžařský kurz sekundy v oblasti Pradědu (Kurzovní hotel), kvinty navštívily lyžařské středisko Lienz (Rakousko). V septimě se uskutečnil sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku a sportovní hry (Lednicko-valtický areál). V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci tercií plavecký výcvik (Vodní svět Sareza v Moravské Ostravě). Všechny sportovní aktivity jsou realizovány pro svůj významný zdravotní a relaxační přínos. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a dalších šesti učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 14 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Pro žáky prim škola organizuje týdenní ozdravné pobyty. Ve škole je studentská knihovna. Každý žák má svou šatnovou skříňku. V budově školy mají studenti k dispozici kopírovací stroj na karty a automaty na teplé a chlazené nápoje a mléčné produkty. 4

5 1.2. Školská rada Ve školním roce 2012/2013 pracovala školská rada ve složení: zástupce zřizovatele JUDr. Eva Kafková Doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ing. Šárka Hrdá Ing. Jiří Petrus zástupce pedagogických pracovníků PhDr. Václav Tabášek předseda Mgr. Renáta Foltová 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium osmiletý obor vzdělávání (ŠVP) Cílová kapacita školy je 500 žáků. Ve všech ročnících se v tomto školním roce vyučovalo již podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus (obor vzdělávání K/81) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze 2. Předmětové sekce mají zpracovány tematické plány jednotlivých předmětů na celé osmileté období; tyto korespondují se školním vzdělávacím programem. Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. 5

6 2.1. Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2012/2013 studovalo na gymnáziu 445 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem prima A Mgr. Piňosová prima B Mgr. Matýsková sekunda A Mgr. Skotnicová sekunda B Mgr. Foltová tercie A Mgr. Skálová tercie B Mgr. Bartoňková kvarta A Mgr. Gajdová kvarta B Mgr. Gajdečková kvinta A Mgr. Kahánková kvinta B Mgr. Kudrnová sexta A Mgr. Vlková sexta B Mgr. Fialová septima A PhDr. Tabášek septima B Mgr. Dombrovská oktáva A Mgr. Plachtová oktáva B Mgr. Kratochvilová celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag. prac ,82 12,40 55,63 6

7 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují anglický jazyk, od třetího ročníku pak volí druhý jazyk mezi jazyky francouzským, německým, ruským a španělským. Latinský a italský jazyk je pak žákům nabízen v rámci výuky volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Ve školním roce 2012/2013 byla v rámci zájmových kroužků otevřena skupina italského jazyka. Všichni vyučující cizích jazyků jsou aprobováni pro vyučovaný jazyk. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky (k ) jazyk anglický 445 jazyk francouzský 36 jazyk německý 106 jazyk ruský 41 jazyk španělský 143 latina 8 italština Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 27 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Kvarta A, B ICT ve výuce přírodovědných předmětů Sexta A, B Latina Cvičení z chemie ICT ve výuce humanitních předmětů Český jazyk a komunikační výchova Úvod do deskriptivní geometrie Septima A, B Kulturní seminář Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v německém jazyce Společenskovědní seminář Seminář z geografie Oktáva A, B Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve španělském jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace v ruském jazyce Společenskovědní seminář Cvičení z matematiky Fyzikální seminář Programování Úvod do deskriptivní geometrie Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z biologie 7

8 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2012/2013 bylo na škole zaměstnáno 40 pedagogů (přepočtený počet 35,9). Téměř všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (aprobovaná výuka 100 % vyučovaných hodin). Přehled aprobací jednotlivých vyučujících je v příloze 2. Dále na škole bylo obsazeno 8 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). pedagog. pracovníci ředitel zástupce ředitele Z toho: vých. poradce + ŠMP učitel nepedagog. pracovníci Věková skladba pedagogických pracovníků (k ) Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let 2 2 celkem Průměrný věk pedagogického sboru je 41,8 let. 4. Přijímací řízení Ve školním roce 2012/2013 byla k naplnění kapacity vyhlášena tři kola přijímacího řízení. V 1. kole bylo přihlášeno 97 uchazečů, ve 2. kole12 uchazečů a v 3. kole 1 uchazeč. Žáci skládali přijímací zkoušky, které měly formu standardizovaných srovnávacích testů z matematiky a jazyka českého, jejichž dodavatelem byla firma Scio, s.r.o. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky bylo zapotřebí získat z testů minimálně 33 % bodů z maxima. V kritériích přijímacího řízení bylo dále přihlíženo ke studijním výsledkům na základní škole a úspěšné účasti uchazečů v odborných soutěžích v okresních a vyšších kolech. Pro zájemce o studium škola organizovala přípravné kurzy a Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Kurzů se účastnilo 15 zájemců, zkušebních přijímacích zkoušek využilo 95 žáků 5. tříd ZŠ, kteří tak mohli lépe poznat prostředí školy, vyzkoušet si časovou relaci testů a seznámit se s formou zadávání a zápisu odpovědí. Vyučující společně s žáky cvičné testy vyhodnotili a vysvětlili nejčastější chyby a nedostatky. 8

9 Chlapci Dívky Celkem I. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nedostatečnou kapacitu oboru nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení odvolání podalo zpětvzetí odvolání přijati v rámci autoremedury zápisový lístek odevzdali II. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali III. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali Průměrný prospěch všech uchazečů v přijímacím řízení byl 1,07. 9

10 5. Výsledky vzdělávání 5.1. Evaluační projekty CLOSE (Czech Longitudinal Study in Education) Řešitelem projektu, který navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS 2011, je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Cílem výzkumu je zkoumat dopady struktury vzdělávacího systému České republiky (především jeho vysoké diferenciace) na výsledky vzdělávání, a to sledováním žáků v dlouhodobém časovém úseku. Celodenní testování proběhlo v listopadu 2012 v primách. Žáci řešili test jazykových dovedností, čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování kompetencí k učení. Testování se celkem zúčastnilo přes 6200 žáků ze 186 škol, z toho 74 % žáků ZŠ a 26 % žáků víceletých gymnázií. Celkové výsledky školy v jednotlivých testech jsou dokumentovány v následujících grafech: 10

11 KVALITA 2012 Testování žáků 1. ročníků SŠ MSK V druhé polovině listopadu 2012 jsme se zapojili do projektu MSK KVALITA 2012, jehož cílem je formou testů zmapovat aktuální stav dovedností žáků 1. ročníků SŠ v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Po dvou letech studia bude následovat další kolo testování, kde bude možné sledovat relativní zlepšení jejich dovedností. V aktuálním testování dosáhli naši žáci nejlepších výsledků v anglickém jazyce, kde patří mezi 5 % nejlepších v kraji (v rámci oboru Gymnázium dosáhli průměrného percentilu 87,50), a také v matematice, kde patří mezi 6 % nejlepších v MSK (mezi gymnaziálními obory dosáhli percentilu 84,38). V testu z českého jsme uspěli o něco méně, i přesto je více než 89% škol v MSK horších než výsledek našich žáků, v rámci gymnázií je 71,9 % škol horších než my. 11

12 Marek Klečka z kvinty B dosáhl v testu z matematiky percentilu 100 mezi žáky gymnaziálního oboru (nejlepší žák v kraji).. Anna Maňásková (5. B), Petr Dostál, Anna Fešarová, Lucie Láznická a Martina Polamová (5. A) se v testu z matematiky zařadili mezi 5% nejúspěšnějších žáků z gymnázií MSK. V testu z českého jazyka nebyl mezi žáky gymnázií v celém kraji nikdo úspěšnější než Filip Lapuník (5. B); Maxmilián Bendinha (5. B) a Clara Zangová (5. A) patří mezi 5 % nejlepších. V testu z anglického jazyka se více dařilo žákům kvinty A - Do Luong Hong Quang a Adéla Nyczová dosáhli percentilu 100 v rámci žáků gymnázií z celého kraje, Dušan Janiš a Michaela Kunčarová mají percentil vyšší než 95. Ve všech sledovaných dovednostech byly výsledky žáků obou tříd našeho gymnázia na vyšší úrovni než je průměrná úroveň dovedností všech žáků gymnázií v Moravskoslezském kraji. Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání 79 - Obecná příprava úspěšnost percentil percentil Jazyk český 77,97 89,53 71,88 Matematika 68,03 94,19 84,38 Jazyk anglický 89,63 95,35 87,50 Jazyk německý Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Testování připravila Společnost pro kvalitu školy, s.r.o. Žáci kvart a odpovídajícího ročníku ZŠ vyplňovali on-line testy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a přírodních věd. Výsledky žáků naší školy shrnuje následující tabulka: Test Úspěšnost (%) Percentil Percentil MSK Český jazyk 77,89 96,64 94,59 Matematika 58,70 95,80 91,89 Anglický jazyk 83,13 95,63 86,49 Chemie 57,59 92,86 86,49 Fyzika 70,04 87,40 83,78 Biologie 76,67 94,54 89,19 Je vidět, že relativně nejhoršího výsledku ve srovnání s celým testovaným vzorkem škol jsme dosáhli v testu z fyziky, ale i tak se pouze 12,6 % škol svými výsledky dostalo nad naši úroveň. Nejlépe si naši žáci vedli v testu z českého jazyka, kde patří mezi 3,5 % nejlepších škol v rámci celého vzorku a mezi 5,5% nejlepších škol v Moravskoslezském kraji. Srovnáním letošních výsledků s výsledky v předchozím školním roce jsme zjistili, že největšího zlepšení dosáhli žáci v testu z biologie, kde průměrná úspěšnost žáků vzrostla téměř o 7 %, 12

13 v dalších testech byly výsledky srovnatelné s loňskými. V testech z anglického jazyka a z chemie jsme zaznamenali mírný pokles úspěšnosti (cca o 5 %). Celoplošná generální zkouška testování žáků 9. tříd ZŠ projekt NIQES ČŠI V e školním roce 2012/2013 proběhl 2. ročník celoplošné generální zkoušky testování žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Testovány byly vědomosti a dovednosti žáků v předmětech český jazyk, anglický a německý jazyk a matematika. MATEMATIKA Průměrná úspěšnost: kvarta A kvarta B škola 72,41% 71,91% 72,17% Vyšší obtížnost řešilo: kvarta A kvarta B škola ČR 51,72% 44,44% 48,21% 20,83% V testu z matematiky byl podíl zastoupení žáků obou třídv řešení úloh vyšší obtížnosti více než dvojnásobný vzhledem k celorepublikovému průměru. S největší úspěšností řešili naši žáci slovní úlohy a úlohy zaměřené na počítání s čísly. Nejslabších průměrných výsledků docílili v úlohách zaměřených na dovednosti z oblasti geometrie, což koresponduje s průměrnými výsledky celého vzorku. ČESKÝ JAZYK Průměrná úspěšnost: kvarta A kvarta B škola 83,68% 88,40% 85,95% Vyšší obtížnost řešilo: kvarta A kvarta B škola ČR 86,21% 100% 92,86% 62,81% V testu z českého jazyka řešili úlohy vyšší obtížnosti všichni žáci 4. B a 86,21% žáků 4. A, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem (62,81%). S největší úspěšností řešili naši žáci úlohy zaměřené na větnou skladbu, pravopis, mluvnici, slovní zásobu a slovotvorbu, o něco horší výsledky měli v úlohách zaměřených na sloh, literaturu a na porozumění textu. ANGLICKÝ JAZYK Průměrná úspěšnost: kvarta A kvarta B škola 83,86% 88,32% 85,93% Vyšší obtížnost řešilo: kvarta A kvarta B škola ČR 82,76% 92,00% 87,04% 41,95% V testu z anglického jazyka byl podobně jako v matematice podíl zastoupení žáků naší školy, kteří řešili úlohy vyšší obtížnosti, více než dvojnásobný vzhledem k celorepublikovému průměru. 13

14 Naši žáci dosáhli vynikajících výsledků v poslechu a čtení s porozuměním. Nejslabších, tj. průměrných, výsledků docílili v úlohách zaměřených na gramatické dovednosti, což také koresponduje s průměrnými výsledky celého vzorku. NĚMECKÝ JAZYK (nepovinný test) Průměrná úspěšnost: kvarta A kvarta B škola 83,00% 87,08% 85,12% Vyšší obtížnost řešilo: kvarta A kvarta B škola ČR 83,33% 100% 92,00% 59,94% V nepovinném testu z německého jazyka řešili úlohy vyšší obtížnosti stejně jako v českém jazyce všichni žáci 4. B a 83,33% žáků 4.A, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem (59,94%). Anketa pro rodiče žáků klima školy (spokojenost s prostředím, kvalitou výuky, vztahy, vedením a koncepcí školy) Anketu vyplňovali rodiče žáků při příležitosti konání třídních schůzek na jaře Odevzdání vyplněného anketního lístku bylo dobrovolné. Vyplněné anketní lístky odevzdalo 67 rodičů, až na výjimky se jednalo o rodiče žáků nižšího gymnázia. Rodiče si ze všeho nejvíce cení skutečnosti, že žáci mají ve škole možnost objevovat nové informace, že mohou ukázat, co umí, a zažít ve škole úspěch. Rodiče považují naši školu za bezpečné místo pro své děti, nepociťují, že by si žáci navzájem ubližovali. Relativně nejhorší výsledky jsme zjistili v položkách zaměřených na vzájemnou komunikaci a kooperaci žáků spolužáci jsou málokdy ochotni si navzájem pomáhat, nosit si učivo a úkoly v případě nemoci -, a v položkách týkajících se vztahu učitelů k žákům ve smyslu snahy a ochoty pomoci žákům v případě, že mají problémy s učivem. Rodiče také vyjádřili svou nespokojenost s estetikou školního prostředí a - z jejich pohledu - s menší informovaností o připravovaných akcích školy. Velmi pozitivní ale bylo závěrečné zjištění, že téměř všichni rodiče jsou rádi, že jejich dítě chodí právě do naší školy a že by naši školu doporučili také dětem svých známých. 14

15 5.2. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 29 1, ,5 % 34,5 % 0,0% 0,0% prima B 26 1, ,5 % 38,5 % 0,0% 0,0% sekunda A 32 1, ,5 % 37,5 % 0,0% 3,3% sekunda B 30 1, ,0 % 50,0 % 0,0% 3,1% tercie A 30 1, ,3 % 56,7 % 0,0% 0,0% tercie B 32 1, ,3 % 68,7 % 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,0 % 53,3 % 3,3 % 3,3% kvarta B 27 1, ,3 % 37,0 % 0,0% 3,3 % NIŽŠÍ Gy 236 1, ,27 % 47,46% 0,42% 0,85% kvinta A 27 1, ,6 % 66,7 % 0,0 % 3,7 % kvinta B 28 1, ,0 % 71,4 % 3,6 % 0,0 % sexta A 25 1, ,0 % 72,0 % 4,0 % 8,0 % sexta B 28 1, ,6 % 64,3 % 3,6 % 3,6 % septima A 25 1, ,0 % 60,0 % 4,0 % 4,0 % septima B 25 1, ,0 % 52,0 % 4,0 % 0,0 % oktáva A 21 1, ,9 % 52,4 % 4,8 % 0,0 % oktáva B 28 1, ,6 % 60,7 % 3,6 % 7,1 % VYŠŠÍ Gy 207 1, ,43% 62,80% 3,38% 3,38% Součet 443 1, ,53% 54,63% 1,8 %1 2,03 % Výchovná opatření, chování 1. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

16 5.3. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 29 1, ,3% 51,7% 0,0% 0,0% prima B 26 1, ,4% 34,6ˇ% 0,0% 0,0% sekunda A 32 1, ,6% 34,4% 0,0% 0,0% sekunda B 31 1, ,7% 61,3% 0,0% 0,0% tercie A 31 1, ,1% 41,9% 0,0% 0,0% tercie B 32 1, ,6% 59,4% 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,3% 76,7% 0,0% 0,0% kvarta B 27 1, ,7% 29,6% 3,7% 0,0% NIŽŠÍ Gy 238 1, ,42% 49,16 0,42% 0,0% kvinta A 27 1, ,6% 70,4% 0,0% 0,0% kvinta B 27 1, ,5% 77,8% 0,0% 3,7% sexta A 25 1, ,0% 80,0% 0,0% 0,0% sexta B 28 1, ,0% 71,4% 3,6% 0,0% septima A 25 1, ,0% 60,0% 0,0% 4,0% septima B 25 1, ,0% 52,0% 0,0% 0,0% oktáva A 21 1, ,0% 81,0% 0,0% 0,0% oktáva B 28 1, ,7% 64,3% 0,0% 0,0% VYŠŠÍ Gy 206 1, ,99% 69,57% 0,48% 0,98% Součet 444 1, ,45% 58,65% 0,45% 0,45% Výchovná opatření, chování 2. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

17 5.4. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd 1. pololetí 2012/2013 Srovnání průměrného prospěchu tříd 2. pololetí 2012/

18 5.5. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2012/2013, po legislativních úpravách v listopadu 2012, se obsah maturitní zkoušky změnil. Ve společné části maturitní zkoušky studenti skládali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a alternativně zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Zkoušky z jazyků měly charakter komplexní zkoušky, tj. písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Zkouška z matematiky měla formu didaktického testu. Studenti měli pouze jednu úroveň obtížnosti zkoušky. Dále se mohli studenti přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů, které neskládali v povinné části společné části maturitní zkoušky. Dle rozhodnutí ředitele školy č. j. GZAB/0734/2012 ze dne v souladu se školním vzdělávacím programem a legislativou tvořily profilovou část maturitní zkoušky tři povinné zkoušky: cizí jazyk a dva volitelné předměty z nabídky další cizí jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie, informatika a programování. Tyto zkoušky žáci skládali formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Žáci měli dále možnost přihlásit se až ke dvěma nepovinným zkouškám. Mezi nepovinné zkoušky profilové části byla zařazena i zkouška z výtvarné výchovy a hudební výchovy, které měly mít formu obhajoby maturitní práce před komisí a ústní zkoušky, resp. v hudební výchově kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky před zkušební komisí. Možnosti skládat nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky žádný žák nevyužil. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se uskutečnily dle jednotného zkušebního schématu daného MŠMT v termínu Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se pak konaly ve dnech Celkové výsledky maturitní zkoušky květen 2013 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,67 oktáva B ,67 celkem ,67 Celkové výsledky maturitní zkoušky po opravných zkouškách v září 2013 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,66 oktáva B ,64 celkem ,65 18

19 Hodnocení jednotlivých tříd u maturitní zkoušky květen Oktáva A Oktáva B prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Průměry v předmětech po třídách - profilová část maturitní zkoušky 19

20 Profilová Společná Část Předmět Obor Přehled výsledků MZ v jarním termínu Počet Úspěšně vykonalo Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ K/ ,94 AJ K/ ,13 M K/ ,82 NJ K/ ,00 RJ K/ ,00 AJ K/ ,83 RJ K/ ,13 NJ K/ ,00 ŠJ K/ ,60 ZSV K/ ,64 D K/ ,33 Ze K/ ,92 M K/ ,57 Fy K/ ,43 Ch K/ ,33 Bi K/ ,29 InfP K/ ,17 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Obor K/81 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,67 opravný , , Umístění absolventů školy oktáva A oktáva B celkem absolventů studuje na VŠ studuje na VOŠ 1 v zaměstnání

21 5.7. Informace o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Obecným cílem EVVO je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Ekologická výchova, vzdělání a osvěta k takovému jednání připravuje a motivuje, samotné jednání je věcí svobodného rozhodnutí jednotlivce. Ekologická výchova na škole byla realizována prostřednictvím různorodých aktivit. Byla to exkurze žáků primy a tercie do ostravské společnosti OZO Ostrava s.r.o. zajišťující odvoz a zpracování komunálního odpadu. Zde se studenti formou výukového programu, her a soutěží seznámili s problematikou zátěže životního prostředí vyprodukovaným odpadem, možnostmi jeho ukládání a případné recyklace. Škola byla v tomto školním roce vybavena koši na tříděný odpad, které jsou umístěny v jednotlivých učebnách a slouží k odkládání tříděného odpadu (papír a plasty). Škola je navíc vybavena i kontejnery na tříděný odpad umístěnými v blízkosti školy, a tak je možné celý proces od vzniku odpadu přes jeho vytřídění až k odložení do příslušné nádoby úspěšně zakončit. Žáci kvart navštívili další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnujících se ekologické problematice Ozvěny ekofilmu, kde zhlédli některé z nejúspěšnějších snímků oceněných mezinárodní porotou. Velkým přínosem tohoto projektu je také navazující beseda vedená odborníky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Mezi další aktivity patří exkurze do Centra ekologické výchovy v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, která každoročně seznamuje žáky prim pomocí ekovýchovných programů s druhovou ochranou živočichů a je zakončená oblíbenou komentovanou prohlídkou expozic. Ekologická výchova byla dále realizována prostřednictvím účasti v různých soutěžích, jako jsou např. Biologická olympiáda nebo Velká cena mladých zoologů pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava. Škola přispívá i k ochraně ohrožených druhů finančním příspěvkem na chov tygra ussurijského v ZOO Ostrava. Ekologická témata se prolínají výukou většiny předmětů, kromě biologie jsou to také geografie, chemie, fyzika, základy společenských věd, cizí jazyky aj. Mgr. Vladimíra Onderková koordinátor EVVO 6. Údaje o prevenci rizikových projevů chování Problematika prevence rizikových projevů chování je realizována formou nejrůznějších aktivit. Studenti sekundy absolvují dlouhodobý preventivní program Buď OK, který zaštiťuje o. p. s. Renarkon. Studenti s vyučujícími dojíždějí do kontaktního centra společnosti na přednášky a besedy. Program je zaměřen na drogovou oblast, zabývá se vhodným využíváním volného času, zdravým životním stylem, problematikou třídního kolektivu nebo netolismu. Kvinty navštěvují Renarkon také v navazujícím cyklu tří besed a přednášek na téma komunikace, vztahy a sexualita. Tento cyklus reflektuje vnímání těchto oblastí a orientaci studentů v nich po třech letech a umožňuje porovnat vývoj osobnosti studentů a jejich hodnotového systému. Protože se účast v navazujícím cyklu osvědčila, bude se v ní nadále pokračovat. V ostatních ročnících se dílčí témata oblasti prevence realizují v samotné výuce formou konkrétních tematických celků v daném předmětu zejména se jedná o předměty všeobecného charakteru (základy společenských věd, český jazyk a literatura), přírodní vědy (biologie, chemie), problematika netolismu je zmiňována v IVT či v ICTh a ICTpř. Součástí prevence jsou také celoškolní projekty a sportovní soutěže, na kterých spolupracují a setkávají se žáci všech tříd (sportovní den, zájmové dny). Tyto aktivity umožňují vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. Studenti naší školy se každoročně zapojují do charitativních akcí veřejné sbírky - Světluška, Květinový den, projekt Šance, sbírka organizace Adra. Tyto akce jsou plánovány i pro další školní rok dle nabídky a zájmu zmiňovaných organizací. 21

22 V případě potřeby mohou studenti školy využívat služeb školního poradenského centra, tzn. konzultací s výchovnou poradkyní Mgr. H. Kratochvilovou a školním metodikem prevence PhDr. V. Tabáškem. Oba zmiňovaní se zúčastňují odborných seminářů a pravidelných porad pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava. Úzká spolupráce s PPP Ostrava je také okamžitě navazována v případě výskytu aktuálních problémů, jež spadají do její kompetence. PhDr. V. Tabášek metodik prevence RPCh 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 byly následující oblasti: tvorba edukačních materiálů a materiálů pro podporu výuky vzdělávací programy pro pedagogy v oblasti prevence rizikových projevů chování metodické semináře pro inovace obsahu aprobačního oboru. I v tomto školním roce absolvovali další vyučující semináře k získání kompetencí zadavatelů didaktických a písemných zkoušek, případně hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky. Všechna školení probíhají e-learningovou formou, na která navazují prezenční semináře. Vzdělávací akce jsou vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha-pobočka Ostrava a Ostravské univerzity. Kromě toho využíváme také vzdělávacích akcí Ústavu pro studium totalitních režimů Praha, Národního památníku Terezín, občanského sdružení PANT, VŠB-TU Ostrava nebo Informačního centra ČEZ. Vyučující školy se zúčastnili celkem 51 akcí DVPP (semináře, kurzy) viz tabulka. Celkový přehled počet akcí počet účastníků semináře, konference vícedenní konference a kurzy semináře k nové maturitě akce pro VP, PRPCh 5 2 Jedna vyučující se v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách projekt EU peníze středním školám zúčastnila metodického jazykového kurzu v zahraničí. Jedna vyučující absolvuje doktorské postgraduální studium. 22

23 8. Údaje o aktivitách školy 8.1. Exkurze, besedy, přednášky, projekty Exkurze: jazyk český Knihovna města Ostravy (primy, oktávy) jazyk český Moravskoslezská vědecká knihovna (kvinty) jazyk český zákulisí Národního divadla moravskoslezského (tercie) jazyk český Po stopách J. A. Komenského (kvinty) jazyk český Libri prohibiti, knihovna V. Havla (oktávy) dějepis Archeopark Podobora Chotěbuz (sekundy) dějepis Dolní oblast Vítkovic (tercie) dějepis Památník Ostravské operace v Hrabyni (kvarty) dějepis Kostel Sv. Václava a památky Ostravy (kvinty) dějepis Hornické muzeum Landek (sexty) dějepis Osvětim (septimy) dějepis Archiv města Ostravy (oktávy seminář z dějepisu) kulturně-historická Praha (oktávy) biologie Stanice pro záchranu volně žijících živočichů Bartošovice (primy) biologicko-geografická exkurze NPR Mazácký Grúnik (sekundy) geografická Technické muzeum Kopřivnice, Vagonářské muzeum Studénka (tercie) geografická Vodní mlýn Wesselský Odry (projekt MSK TECHNO TRASA) (kvarta) geografická Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně (kvarta) geografická Meteorologická stanice Lysá hora (septimy) geologie Geologický pavilon VŠB TU Ostrava (kvinty) zeměpis Planetárium Ostrava (sekundy, tercie) fyzika laboratoře VŠB TU Ostrava mechanika, hydromechanika a robotechnika (sexty) fyzika Elektrárna Dětmarovice (kvarty, septimy) ZSV návštěva soudního přelíčení (septimy) Zahraniční poznávací exkurze: Královský Londýn a Windsor Besedy, přednášky, konference: dlouhodobý preventivní program ve spolupráci s Renarkon, o.p.s. zaměřený na zdravý životní styl Buď O. K. (sekundy) navazující preventivní program ve spolupráci s Renarkon, o.p.s. (kvinty) filmy projektu Příběhy bezpráví a beseda (septimy společenskovědní seminář, oktávy) beseda s honorárním konzulem Ruské federace (oktávy studenti ruského jazyka) workshop Nevítaní cizinci projekt Židovského muzea (septimy) přednáška Kulturní historie české pop-music (septimy) beseda o organizaci a projektech o.p. s. ADRA Den GIS 2012 PřF OU (kvinty) výukové programy OZO Ostrava (primy, tercie) beseda ČEZ Energetika a životní prostředí (kvarty) besedy s rodilými mluvčími v jazyce francouzském ve spolupráci s Alliance Francaise veletrh terciárního vzdělávání Gaudeamus Brno (oktávy) Knihovna města Ostravy beseda o komiksu (septimy, oktávy) Letní škola nanotechnologií VŠB TU (zájemci FyS8) ekologický kongres Doprava 2012 (3 studenti) 23

24 Celoškolní projekty: Adopce indických dětí Zájmové dny 2013 Sportovní den školy Adopce tygra ussurijského v ZOO Ostrava Instalace výstav ve vestibulu školy Anna Franková ve spolupráci s Židovským muzeem Praha Zapojení do celostátních a městských projektů: Pražský studentský summit (http://www.studentsummit.cz/) Parlament dětí a mládeže města Ostravy Jeden svět na školách - setkání s disidentem a samizdatovým vydavatelem Františkem Stárkem Krokus ( Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2012/2013 byla uspořádána školní kola těchto soutěží: Olympiáda v českém jazyce Konverzační soutěž v jazyce anglickém Angličtinář roku Konverzační soutěž v jazyce španělském Konverzační soutěž v jazyce francouzském Konverzační soutěž v jazyce ruském Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Astronomická olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Recitační soutěž Student a poezie Ekonomicko-manažerská olympiáda Mladý Demosthenes Bobřík informatiky Internetová Matematická olympiáda Najdi, co neznáš PaySec Cup Středoškolské odborné činnosti Výsledky žáků školy ve vyšších kolech soutěží: Mladý Demosthenes regionální kolo I. kategorie 1. místo T. Genserková (2. A) II. kategorie 3. místo R. Matlášek (4. A) IV. kategorie 1. místo L. Ženčíková (8. B) 24

25 Soutěž v jazyce francouzském krajské kolo kategorie SŠ 7. místo L. Zajíčková (7. B) Soutěž v jazyce španělském krajské kolo kategorie SŠ I 14. místo A. Koňařová (4. A) kategorie SŠ II 11. místo J. Klepáčová (6. B) Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo kategorie III 2. místo J. Hloušek (7. A) kategorie IIB 4. místo J. Smolíková (4. B) kategorie IA 8. místo K. Horáková (1. A) Soutěž v jazyce ruském krajské kolo kategorie SŠ II 3. místo M. Němeček (6. A) Soutěž v jazyce německém okresní kolo kategorie III 3. místo Quang Do Luong Hong (5. A) Dějepisná olympiáda okresní kolo 4. místo J. Richtar (4. A) Zeměpisná olympiáda krajské kolo kategorie D 10. místo J. Kahánková (8. B) Zeměpisná olympiáda okresní kolo kategorie C 7. místo J. Mielec (4. B) kategorie D 2. místo J. Kahánková (8. B) Zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus krajské kolo kategorie SŠ 7. místo L. Hýlová, F. Košťálek, J. Antal (6. B) kategorii jednotlivců kategorie SŠ 2. místo J. Kahánková (8. B) všichni postoupili do celostátního kola Zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus celostátní finále kategorii jednotlivců kategorie SŠ 5. místo J. Kahánková (8. B) Pythagoriáda okresní kolo primy 1. místo K. Horáková (1. A) sekundy 1. místo P. Kraus (2. A) Matematická olympiáda ústřední kolo kategorie P 9. místo L. Ondráček (8. A) Matematická olympiáda krajské kolo kategorie P 2. místo L. Ondráček (8. A) kategorie C 4. místo J. Mielec (4. B) kategorie Z9 8. místo J. Mielec (4. B) 25

26 Matematická olympiáda okresní kolo kategorie Z6 1. místo K. Horáková (1. A) kategorie Z7 6. místo V. Cuberek (2. A) kategorie Z místo J. Tabášek (3. B) Matematická olympiáda ostravské SŠ kategorie Benjamin 3. místo K. Horáková (1. A) kategorie Kadet 1. místo J. Mielec (4. B) kategorie Student 2. místo F. Kliber (8. B) Fyzikální olympiáda okresní kolo kategorie E 1. místo J. Mielec (4. B) Astronomická olympiáda celostátní finále kategorie E, F 8. místo J. Mielec (4. B) Astronomická olympiáda krajské kolo kategorie C D 4. místo T. Pospíšil (6. B), 5. místo F. Košťálek (6. B) kategorie E F 2. místo J. Mielec (4. B), 6. místo J. Hertl (4. B) kategorie G H 8. místo S. Marešová (1. B) Chemická olympiáda krajské kolo kategorie D 2. místo J. Mielec (4. B) kategorie C 2. místo M. Belina (7. B) Chemická olympiáda okresní kolo kategorie D 1. místo J. Mielec (4. B) Soutěž v programování okresní kolo kategorie Žáci 2. místo V. Lukáš (3. A) Soutěž v programování - kategorie Mládež krajské kolo 2. místo L. Ondráček (8. A) ústřední kolo 10. místo L. Ondráček (8. A) fyzikální soutěž Fermiho úlohy celostátní finále 1. místo J. Mielec (4. B) Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, doprava a průmyslový design krajské kolo 1. místo M. Němeček (6. A) celostátní přehlídka 7. místo M. Němeček (6. A) Dále se žáci účastnili finále těchto soutěží: Moravskoslezský matematický šampionát Internetová matematická olympiáda Business Point 2013 Genius logicus Napájení Sluncem Fykosí Fyziklání Jom-ha šoa výtvarně historická soutěž 26

27 Xenofobie, rasismus, neonacismus literárně-historická soutěž Šumná Ostrava Studentská znalostní soutěž ČSBS 8.3. Sportovní soutěže, tělovýchovné aktivity Středoškolský atletický pohár CORNY okresní finále družstvo dívek 2. místo družstvo chlapců 6. místo Mezigymnaziální Turnaj 17. listopadu v odbíjené memoriál J. Stejskala družstvo chlapců 2. místo Volejbal okresní kolo SŠ družstvo chlapců 2. místo ZŠ družstvo chlapců 3. místo Basketbal okresní kolo SŠ družstvo chlapců 4. místo Florbal mezigymnaziální turnaj ostravských gymnázií družstvo chlapců 1. místo družstvo dívek 3. místo obvodní kolo nižších gy + ZŠ družstvo chlapců starší 1. místo okresní kolo nižších gy + ZŠ družstvo chlapců starší 1. místo okresní kolo SŠ družstvo dívek 1. místo krajské kolo SŠ družstvo dívek 2. místo Tělovýchovné kurzy sportovní kurz lyžařské kurzy Lednicko-valtický areál septimy 37 žáků Praděd, Sporthotel Kurzovní sekundy 48 žáků Lienz, Rakousko kvinty 32 žáků školní mezitřídní turnaje spoluorganizované Studentskou radou Vánoční streetball, celoroční futsalová liga, florbal 8.4. Divadla, koncerty, výstavy, školní časopis Divadelní a filmová představení, koncerty koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava (16 tříd) Janáčkův máj Bachovské inspirace (kvinty, sexty HV) film Hledá se prezident (14 tříd) 27

28 film Největší přání (8 tříd) Ozvěny Ekofilmu (2 třídy) Součástí výuky výtvarné výchovy jsou návštěvy výstav v GVU v Ostravě. Ve škole je vydáván školní časopis Oktavián, který obsahuje krátké zprávy a postřehy ze školních akcí, literární a výtvarnou tvorbu studentů, ankety apod. Organizace vydávání je zajišťována studentskou redakční radou Akce pořádané školou pro veřejnost 5. ročník postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů účast 10 sborů ze škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje, akce byla realizována s finanční podporou Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih a Ministerstva kultury ČR. Vánoční koncert školy v kostele Sv. Josefa (Don Bosco) v Ostravě Celostátní soutěž DPS Vánoční akordy Den otevřených dveří pro zájemce o studium Novoroční koncert v kostele Sv. Ducha Ostrava - Zábřeh Turnaj 17. listopadu ve volejbalu Memoriál J. Stejskala turnaj ostravských gymnázií městské finále SŠH ve volejbalu dívek Krajské kolo Soutěžní přehlídka studentských programů s finanční podporou Městského obvodu Ostrava-Jih Ve spolupráci se Student Cyber Games oblastní kolo pišqworky 2011 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Další vystoupení pěveckých sborů školy na veřejnosti Akce pořádané ÚMOb Ostrava- Jih a MMO ( Rozsvícení vánočního stromu, Den učitelů apod.) Akce Noc kostelů vystoupení v kostele ve Spálově Rozsvícení vánočního stromu v Krmelíně Hostování na folkové soutěží Porta 2012 Festival Poodří Františka Lýska Krajská soutěž DPS v Orlové Charitativní sbírky ve spolupráci s občanskými sdruženími: Světluška ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu (http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml) Pomáhat může každý ve spolupráci s humanitární organizací ADRA (http://www.adra.cz) humanitární sbírka ve spolupráci s Diakonií Broumov (http://www.diakoniebroumov.org) 28

29 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve dnech prosince 2012 se uskutečnila inspekce k hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou v souladu s ustanovením 174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dále bylo hodnoceno naplnění realizovaného ŠVP a jeho soulad s právními předpisy, Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ a Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia. Inspekční tým konstatoval: Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola školských zařízení. Respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména zásadu rovného přístupu ke vzdělávání. Hodnocený školní vzdělávací program je zpracován podle požadavků školského zákona a v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Podpora rozvoje osobnosti žáků je ve škole funkční, přínosná je individuální profilace vzdělávání v závěru studia. Výsledky vzdělávání vycházejí z požadavků realizovaného vzdělávacího programu. Žáci jsou úspěšní u maturitních zkoušek. Vedení školy podporuje personální rozvoj svých zaměstnanců, téměř všichni pedagogičtí pracovníci jsou odborně kvalifikovaní. Školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu, předávání informací a poradenství jsou funkční a zajišťují řádný chod školy. Škola vyhodnocuje bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Finanční zdroje, které měla škola v kontrolovaných letech ( ) k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení realizovaných vzdělávacích programů. Škola se úspěšně zapojila do projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. Je také úspěšná v čerpání grantů od Statutárního města Ostravy. 29

30 10. Základní údaje o hospodaření školy Výsledky hospodaření v základních ukazatelích za leden - -srpen 2013: Celkem čerpání přímé náklady Provozní ostatní ,0301 Platy ,00 0,00 0, použití fondu odměn 0,00 0,00 0, OPPP,odstupné ,00 0,00 0, z jiných zdrojů ,00 0, ,00 Mzdové prostředky ,00 0, , ,0400 Zákonné soc ,00 0,00 0, Zák. poj. odpovědnosti ,19 0,00 0, FKSP ,56 0,00 0,00 Zák. pojištění a FKSP ,75 0,00 0, Učebnice a škol ,00 0,00 0, Knihy, tiskoviny 2 239, , , Materiál pro výuku 0, , , Učební pomůcky ,40 100, , Paliva, pohonné 0,00 144,00 0, Ostatní 0, , ,00 Nákup materiálu , , , Voda 0, ,42 0, Teplo,TÚV 0, ,47 0, Plyn 0,00 381,00 0, el. energie 0, ,47 0,00 Spotřeba energie 0, ,36 0, Opravy a udržování 0, ,00 0, Ostatní 0, ,70 0,00 Opravy a udržování 0, ,70 0, Cestovné tuzemské 0, , , Cestovné zahraniční 0, , ,00 Cestovné 0, , , Služby pošt 0, ,00 0, Služby telekom. 0, ,00 0, Škol a vzděl. DVPP 660, , , Nájemné 4 000, , , Služby zprac.dat 0, ,00 0, Revize a od. prohl. 0, , , Ostatní 0, , ,00 Nákup služeb 4 660, , ,00 30

31 Odpisy 0, ,00 0, Snížení od. z dův. nek. 0,00 0,00 0,00 Odpisy majetku 0, ,00 0, Přís.na strav. zaměst. 0, ,00 0, Ochr. prac. pomůcky 0,00 0,00 0, xxx Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Odvody za ZPS 0,00 0,00 0, Ostatní pov. pojistné 0,00 0,00 0, Nákl. Na reprezentaci 0,00 0, , Tech. zhod. majetku 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, náhrady za DNP ,00 0,00 0, DDHM,DDNMpořízení , , ,70 Ostatní náklady , , ,70 Celkem : , , ,70 31

32 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů EU peníze středním školám Jsme řešiteli projektu OP VK v rámci dotačního programu EU peníze středním školám, jehož cílem je zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v naší škole, zejm. v oblastech ICT, matematiky, přírodních věd a finanční gramotnosti žáků. V rámci projektu především vznikne několik sad inovativních digitálních učebních materiálů, jejichž smyslem je dosažení vyšší kvality výuky a vyšší motivace žáků k učení vedoucí k lepším studijním výsledkům. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/ Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Předkladatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, přísp.org Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách Škola se zapojila jako partner do přípravy projektu, jehož řešitelem je Moravskoslezský kraj v rámci regionálního operačního programu. Realizací projektu vzniknou školy s moderně vybavenou jazykovou učebnou, popř. multimediální jazykovou laboratoří, na vybraných gymnáziích a obchodních akademiích zřizovaných Moravskoslezským krajem. Naše škola získá dvě kompletně rekonstruované učebny pro výuku cizích jazyků, vybavené moderními didaktickými pomůckami, informačními a komunikačními technologiemi. Nové učebny umožní vyučujícím zkvalitnění a žákům zatraktivnění výuky cizích jazyků Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách Hlavním cílem projektu je podpora realizace kurikulární reformy škol se zaměřením na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších souvislostech. Výuka českých a československých dějin 20. století poskytuje celou řadu ilustračních rámců, pomocí nichž, je možno problematiku studia minulosti posluchačům středních škol zatraktivnit a zpřístupnit. Na rozdíl od starších dějinných období zde lze využít nejen pestřejší palety zdrojů, ale rovněž metod. Uvedené dějinné období je možno ozřejmit řadou dostupných dokumentů a dalších zdrojů. Je zároveň možné posluchače vtáhnout do procesu vzdělávání demonstrací novějších postupů zkoumání 20. století: stále hojněji je např. využívána metoda tzv. "orální historie", kdy jsou dotazování bezprostřední pamětníci přelomových událostí. Hlavními výstupy projektu budou: - komplexní výukový materiál pro žáky doplněný o pracovní listy - metodika výuky pro učitele - interaktivní pomůcky (mapy, animace, webové rozhraní, databáze zdrojů) - pilotní výuka za využití inovovaných výukových prvků. 32

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy 1. Období školního vyučování a termíny prázdnin období školního vyučování I. pololetí 1.9.2015-31.1.2016 II. pololetí 1.2.2016-30.6.2016 podzimní prázdniny 29.. - 30.. 2015 vánoční prázdniny 23.12.2015-3.1.2016

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 3. 10. 2012 č.j. GZAB/0785/2012 Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 2. 10. 2014 č. j. GZAB/0758/2014 Obsah 1.

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE

NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE 1 NADANÝ ŽÁK A JEHO MOŽNOSTI ROZVOJE VE VOLNÉM ČASE Možnosti rozvoje programů pro nadané žáky v rámci ČR Ing. Jiří Žebrák- katedra společenských věd Projekt OPVK reg.č. CZ.1.07/.1.2.00/08.0126 2 Koncepce

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2015-2016 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2015 2016 bude přijato nejvýše 60 žáků pátých

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením

Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Masarykova univerzita Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Služby pro žáky základních a středních škol se zrakovým postižením Středisko Teiresiás V roce 2000 zřídila Masarykova univerzita

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz

Profilace studentů. Gymnázium Jana Keplera Praha. www.gjk.cz Profilace studentů Gymnázium Jana Keplera Praha www.gjk.cz 1. Volitelnost v rámci povinných předmětů předmět absolvují všichni studenti ročníku volí si úroveň nebo jsou zařazeni do úrovně podle svých výsledků

Více