Výroční zpráva školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu č. j. GZAB/0709/2013

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLSKÁ RADA PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ STATISTIKA ŽÁKŮ A TŘÍD VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ EVALUAČNÍ PROJEKTY PŘEHLED VÝSLEDKŮ 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU PŘEHLED VÝSLEDKŮ 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÉHO PROSPĚCHU TŘÍD MATURITNÍ ZKOUŠKY UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ ŠKOLY INFORMACE O ENVIRONMENTÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVĚ A OSVĚTĚ (EVVO) ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH PROJEVŮ CHOVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY EXKURZE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY, PROJEKTY VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH SPORTOVNÍ SOUTĚŽE, TĚLOVÝCHOVNÉ AKTIVITY DIVADLA, KONCERTY, VÝSTAVY, ŠKOLNÍ ČASOPIS AKCE POŘÁDANÉ ŠKOLOU PRO VEŘEJNOST ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM PODPORA JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH INOVACE VÝUKY ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN 20. STOLETÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH KOSMICKÉ SOUVISLOSTI ANEB ASTRONOMIE PRO ŠKOLY VÝUKA K RŮZNOSTI JAKO SOUČÁST MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ PRAXE POSLUCHAČŮ VŠ PEDAGOGICKÝCH SMĚRŮ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA 1 UČEBNÍ PLÁN OBORU VZDĚLÁVÁNÍ K/81 GYMNÁZIUM...37 PŘÍLOHA 2 PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY - APROBACE...38 PŘÍLOHA 3 SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ...39 Pozn.: Jména všech osob jsou ve výroční zprávě uvedená v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Sídlo: Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: IČ: IZO: REDIZO: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: RNDr. Jiří Chmela Mgr. Petr Říman Mgr. Helena Kratochvilová PhDr. Václav Tabášek Kontakty: Charakteristika školy Škola se zaměřuje na výuku osmiletého oboru vzdělávání. Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus ve všech ročnících. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program v posledních třech ročnících v rámci volitelných předmětů. Skladba předmětů umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společenskovědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, programování, základy ekonomiky atd.). Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 30 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Již tradičně škola nabízí pro využití volného času žáků zájmové aktivity. V roce 2012/2013 pracovalo 11 zájmových kroužků (pěvecký, košíková, odbíjená, novinářský, dramatický, Hobby klub, informatika, Mladý zdravotník, italština). Při škole v tomto školním roce pracovaly dva pěvecké sbory Pátečníci a Ko-Ko. Společně připravily řadu vystoupení pro veřejnost (např. akce obvodu Ostrava- Jih, Vánoční a Novoroční koncert aj.) a vystoupily na řadě soutěžních přehlídek (Portae musicae 2012, krajské kolo Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, Vánoční akordy a další). Žáci žurnalistického kroužku vydávají školní časopis Oktavián. 3

4 Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia a ze zvýšené hodinové dotace cizího jazyka na vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů byla vyučována latina. Nedílnou a důležitou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy divadel, koncertů a výstav. Pro doplnění učiva zajišťujeme přednášky a besedy s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním soutěží a sportovních mezitřídních akcí. Studenti využívali kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Žáci sekund a kvint absolvovali týdenní lyžařský kurz sekundy v oblasti Pradědu (Kurzovní hotel), kvinty navštívily lyžařské středisko Lienz (Rakousko). V septimě se uskutečnil sportovní kurz se zaměřením na cykloturistiku a sportovní hry (Lednicko-valtický areál). V rámci výuky tělesné výchovy absolvovali žáci tercií plavecký výcvik (Vodní svět Sareza v Moravské Ostravě). Všechny sportovní aktivity jsou realizovány pro svůj významný zdravotní a relaxační přínos. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních předmětů. Vybavení poslucháren a dalších šesti učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 14 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Pro žáky prim škola organizuje týdenní ozdravné pobyty. Ve škole je studentská knihovna. Každý žák má svou šatnovou skříňku. V budově školy mají studenti k dispozici kopírovací stroj na karty a automaty na teplé a chlazené nápoje a mléčné produkty. 4

5 1.2. Školská rada Ve školním roce 2012/2013 pracovala školská rada ve složení: zástupce zřizovatele JUDr. Eva Kafková Doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků Ing. Šárka Hrdá Ing. Jiří Petrus zástupce pedagogických pracovníků PhDr. Václav Tabášek předseda Mgr. Renáta Foltová 2. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělávání K/81 Gymnázium osmiletý obor vzdělávání (ŠVP) Cílová kapacita školy je 500 žáků. Ve všech ročnících se v tomto školním roce vyučovalo již podle školního vzdělávacího programu Non scholae sed vitae discimus (obor vzdělávání K/81) zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Učební plán tohoto vzdělávacího programu je v příloze 2. Předmětové sekce mají zpracovány tematické plány jednotlivých předmětů na celé osmileté období; tyto korespondují se školním vzdělávacím programem. Z těchto dokumentů všichni vyučující vycházejí při přípravě vlastních časových tematických plánů. 5

6 2.1. Statistika žáků a tříd Ve školním roce 2012/2013 studovalo na gymnáziu 445 studentů v 16 třídách (stav k ). Třída Třídní učitel Chlapci Dívky Celkem prima A Mgr. Piňosová prima B Mgr. Matýsková sekunda A Mgr. Skotnicová sekunda B Mgr. Foltová tercie A Mgr. Skálová tercie B Mgr. Bartoňková kvarta A Mgr. Gajdová kvarta B Mgr. Gajdečková kvinta A Mgr. Kahánková kvinta B Mgr. Kudrnová sexta A Mgr. Vlková sexta B Mgr. Fialová septima A PhDr. Tabášek septima B Mgr. Dombrovská oktáva A Mgr. Plachtová oktáva B Mgr. Kratochvilová celkem Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Počet žáků na nepedag. prac ,82 12,40 55,63 6

7 2.2. Výuka cizích jazyků Všichni žáci gymnázia studují anglický jazyk, od třetího ročníku pak volí druhý jazyk mezi jazyky francouzským, německým, ruským a španělským. Latinský a italský jazyk je pak žákům nabízen v rámci výuky volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Ve školním roce 2012/2013 byla v rámci zájmových kroužků otevřena skupina italského jazyka. Všichni vyučující cizích jazyků jsou aprobováni pro vyučovaný jazyk. Počty žáků studujících jednotlivé cizí jazyky (k ) jazyk anglický 445 jazyk francouzský 36 jazyk německý 106 jazyk ruský 41 jazyk španělský 143 latina 8 italština Volitelné a nepovinné předměty Volitelné a nepovinné předměty byly vyučovány podle zájmu studentů. Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřeno 27 skupin s 20 různými volitelnými předměty. Kvarta A, B ICT ve výuce přírodovědných předmětů Sexta A, B Latina Cvičení z chemie ICT ve výuce humanitních předmětů Český jazyk a komunikační výchova Úvod do deskriptivní geometrie Septima A, B Kulturní seminář Konverzace ve francouzském jazyce Konverzace v německém jazyce Společenskovědní seminář Seminář z geografie Oktáva A, B Konverzace v anglickém jazyce Konverzace ve španělském jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace v ruském jazyce Společenskovědní seminář Cvičení z matematiky Fyzikální seminář Programování Úvod do deskriptivní geometrie Seminář z dějepisu Seminář a cvičení z matematiky Seminář a cvičení z fyziky Seminář a cvičení z biologie 7

8 3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2012/2013 bylo na škole zaměstnáno 40 pedagogů (přepočtený počet 35,9). Téměř všichni učitelé splňovali podmínky odborné kvalifikace dané ustanovením 9 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, (aprobovaná výuka 100 % vyučovaných hodin). Přehled aprobací jednotlivých vyučujících je v příloze 2. Dále na škole bylo obsazeno 8 plánovaných míst nepedagogických zaměstnanců (ekonomka, tajemnice školy, správce sítě výpočetní techniky a 5 provozních zaměstnanců). pedagog. pracovníci ředitel zástupce ředitele Z toho: vých. poradce + ŠMP učitel nepedagog. pracovníci Věková skladba pedagogických pracovníků (k ) Muži Ženy Celkem do 30 let let let let nad 61 let 2 2 celkem Průměrný věk pedagogického sboru je 41,8 let. 4. Přijímací řízení Ve školním roce 2012/2013 byla k naplnění kapacity vyhlášena tři kola přijímacího řízení. V 1. kole bylo přihlášeno 97 uchazečů, ve 2. kole12 uchazečů a v 3. kole 1 uchazeč. Žáci skládali přijímací zkoušky, které měly formu standardizovaných srovnávacích testů z matematiky a jazyka českého, jejichž dodavatelem byla firma Scio, s.r.o. Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky bylo zapotřebí získat z testů minimálně 33 % bodů z maxima. V kritériích přijímacího řízení bylo dále přihlíženo ke studijním výsledkům na základní škole a úspěšné účasti uchazečů v odborných soutěžích v okresních a vyšších kolech. Pro zájemce o studium škola organizovala přípravné kurzy a Přijímací zkoušky nanečisto z matematiky a jazyka českého. Kurzů se účastnilo 15 zájemců, zkušebních přijímacích zkoušek využilo 95 žáků 5. tříd ZŠ, kteří tak mohli lépe poznat prostředí školy, vyzkoušet si časovou relaci testů a seznámit se s formou zadávání a zápisu odpovědí. Vyučující společně s žáky cvičné testy vyhodnotili a vysvětlili nejčastější chyby a nedostatky. 8

9 Chlapci Dívky Celkem I. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali nepřijati pro nedostatečnou kapacitu oboru nepřijati pro nesplnění podmínek přijímacího řízení odvolání podalo zpětvzetí odvolání přijati v rámci autoremedury zápisový lístek odevzdali II. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali III. kolo podáno přihlášek zkoušek se zúčastnilo přijati z toho zápisový lístek odevzdali Průměrný prospěch všech uchazečů v přijímacím řízení byl 1,07. 9

10 5. Výsledky vzdělávání 5.1. Evaluační projekty CLOSE (Czech Longitudinal Study in Education) Řešitelem projektu, který navazuje na mezinárodní výzkumy TIMSS a PIRLS 2011, je Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Cílem výzkumu je zkoumat dopady struktury vzdělávacího systému České republiky (především jeho vysoké diferenciace) na výsledky vzdělávání, a to sledováním žáků v dlouhodobém časovém úseku. Celodenní testování proběhlo v listopadu 2012 v primách. Žáci řešili test jazykových dovedností, čtenářské gramotnosti, test z matematiky a test zaměřený na zjišťování kompetencí k učení. Testování se celkem zúčastnilo přes 6200 žáků ze 186 škol, z toho 74 % žáků ZŠ a 26 % žáků víceletých gymnázií. Celkové výsledky školy v jednotlivých testech jsou dokumentovány v následujících grafech: 10

11 KVALITA 2012 Testování žáků 1. ročníků SŠ MSK V druhé polovině listopadu 2012 jsme se zapojili do projektu MSK KVALITA 2012, jehož cílem je formou testů zmapovat aktuální stav dovedností žáků 1. ročníků SŠ v českém jazyce, matematice a cizím jazyce. Po dvou letech studia bude následovat další kolo testování, kde bude možné sledovat relativní zlepšení jejich dovedností. V aktuálním testování dosáhli naši žáci nejlepších výsledků v anglickém jazyce, kde patří mezi 5 % nejlepších v kraji (v rámci oboru Gymnázium dosáhli průměrného percentilu 87,50), a také v matematice, kde patří mezi 6 % nejlepších v MSK (mezi gymnaziálními obory dosáhli percentilu 84,38). V testu z českého jsme uspěli o něco méně, i přesto je více než 89% škol v MSK horších než výsledek našich žáků, v rámci gymnázií je 71,9 % škol horších než my. 11

12 Marek Klečka z kvinty B dosáhl v testu z matematiky percentilu 100 mezi žáky gymnaziálního oboru (nejlepší žák v kraji).. Anna Maňásková (5. B), Petr Dostál, Anna Fešarová, Lucie Láznická a Martina Polamová (5. A) se v testu z matematiky zařadili mezi 5% nejúspěšnějších žáků z gymnázií MSK. V testu z českého jazyka nebyl mezi žáky gymnázií v celém kraji nikdo úspěšnější než Filip Lapuník (5. B); Maxmilián Bendinha (5. B) a Clara Zangová (5. A) patří mezi 5 % nejlepších. V testu z anglického jazyka se více dařilo žákům kvinty A - Do Luong Hong Quang a Adéla Nyczová dosáhli percentilu 100 v rámci žáků gymnázií z celého kraje, Dušan Janiš a Michaela Kunčarová mají percentil vyšší než 95. Ve všech sledovaných dovednostech byly výsledky žáků obou tříd našeho gymnázia na vyšší úrovni než je průměrná úroveň dovedností všech žáků gymnázií v Moravskoslezském kraji. Předmět Výsledky školy v rámci všech testovaných škol Výsledky školy v rámci skupiny oborů vzdělání 79 - Obecná příprava úspěšnost percentil percentil Jazyk český 77,97 89,53 71,88 Matematika 68,03 94,19 84,38 Jazyk anglický 89,63 95,35 87,50 Jazyk německý Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj Testování připravila Společnost pro kvalitu školy, s.r.o. Žáci kvart a odpovídajícího ročníku ZŠ vyplňovali on-line testy z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a přírodních věd. Výsledky žáků naší školy shrnuje následující tabulka: Test Úspěšnost (%) Percentil Percentil MSK Český jazyk 77,89 96,64 94,59 Matematika 58,70 95,80 91,89 Anglický jazyk 83,13 95,63 86,49 Chemie 57,59 92,86 86,49 Fyzika 70,04 87,40 83,78 Biologie 76,67 94,54 89,19 Je vidět, že relativně nejhoršího výsledku ve srovnání s celým testovaným vzorkem škol jsme dosáhli v testu z fyziky, ale i tak se pouze 12,6 % škol svými výsledky dostalo nad naši úroveň. Nejlépe si naši žáci vedli v testu z českého jazyka, kde patří mezi 3,5 % nejlepších škol v rámci celého vzorku a mezi 5,5% nejlepších škol v Moravskoslezském kraji. Srovnáním letošních výsledků s výsledky v předchozím školním roce jsme zjistili, že největšího zlepšení dosáhli žáci v testu z biologie, kde průměrná úspěšnost žáků vzrostla téměř o 7 %, 12

13 v dalších testech byly výsledky srovnatelné s loňskými. V testech z anglického jazyka a z chemie jsme zaznamenali mírný pokles úspěšnosti (cca o 5 %). Celoplošná generální zkouška testování žáků 9. tříd ZŠ projekt NIQES ČŠI V e školním roce 2012/2013 proběhl 2. ročník celoplošné generální zkoušky testování žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Testovány byly vědomosti a dovednosti žáků v předmětech český jazyk, anglický a německý jazyk a matematika. MATEMATIKA Průměrná úspěšnost: kvarta A kvarta B škola 72,41% 71,91% 72,17% Vyšší obtížnost řešilo: kvarta A kvarta B škola ČR 51,72% 44,44% 48,21% 20,83% V testu z matematiky byl podíl zastoupení žáků obou třídv řešení úloh vyšší obtížnosti více než dvojnásobný vzhledem k celorepublikovému průměru. S největší úspěšností řešili naši žáci slovní úlohy a úlohy zaměřené na počítání s čísly. Nejslabších průměrných výsledků docílili v úlohách zaměřených na dovednosti z oblasti geometrie, což koresponduje s průměrnými výsledky celého vzorku. ČESKÝ JAZYK Průměrná úspěšnost: kvarta A kvarta B škola 83,68% 88,40% 85,95% Vyšší obtížnost řešilo: kvarta A kvarta B škola ČR 86,21% 100% 92,86% 62,81% V testu z českého jazyka řešili úlohy vyšší obtížnosti všichni žáci 4. B a 86,21% žáků 4. A, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem (62,81%). S největší úspěšností řešili naši žáci úlohy zaměřené na větnou skladbu, pravopis, mluvnici, slovní zásobu a slovotvorbu, o něco horší výsledky měli v úlohách zaměřených na sloh, literaturu a na porozumění textu. ANGLICKÝ JAZYK Průměrná úspěšnost: kvarta A kvarta B škola 83,86% 88,32% 85,93% Vyšší obtížnost řešilo: kvarta A kvarta B škola ČR 82,76% 92,00% 87,04% 41,95% V testu z anglického jazyka byl podobně jako v matematice podíl zastoupení žáků naší školy, kteří řešili úlohy vyšší obtížnosti, více než dvojnásobný vzhledem k celorepublikovému průměru. 13

14 Naši žáci dosáhli vynikajících výsledků v poslechu a čtení s porozuměním. Nejslabších, tj. průměrných, výsledků docílili v úlohách zaměřených na gramatické dovednosti, což také koresponduje s průměrnými výsledky celého vzorku. NĚMECKÝ JAZYK (nepovinný test) Průměrná úspěšnost: kvarta A kvarta B škola 83,00% 87,08% 85,12% Vyšší obtížnost řešilo: kvarta A kvarta B škola ČR 83,33% 100% 92,00% 59,94% V nepovinném testu z německého jazyka řešili úlohy vyšší obtížnosti stejně jako v českém jazyce všichni žáci 4. B a 83,33% žáků 4.A, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem (59,94%). Anketa pro rodiče žáků klima školy (spokojenost s prostředím, kvalitou výuky, vztahy, vedením a koncepcí školy) Anketu vyplňovali rodiče žáků při příležitosti konání třídních schůzek na jaře Odevzdání vyplněného anketního lístku bylo dobrovolné. Vyplněné anketní lístky odevzdalo 67 rodičů, až na výjimky se jednalo o rodiče žáků nižšího gymnázia. Rodiče si ze všeho nejvíce cení skutečnosti, že žáci mají ve škole možnost objevovat nové informace, že mohou ukázat, co umí, a zažít ve škole úspěch. Rodiče považují naši školu za bezpečné místo pro své děti, nepociťují, že by si žáci navzájem ubližovali. Relativně nejhorší výsledky jsme zjistili v položkách zaměřených na vzájemnou komunikaci a kooperaci žáků spolužáci jsou málokdy ochotni si navzájem pomáhat, nosit si učivo a úkoly v případě nemoci -, a v položkách týkajících se vztahu učitelů k žákům ve smyslu snahy a ochoty pomoci žákům v případě, že mají problémy s učivem. Rodiče také vyjádřili svou nespokojenost s estetikou školního prostředí a - z jejich pohledu - s menší informovaností o připravovaných akcích školy. Velmi pozitivní ale bylo závěrečné zjištění, že téměř všichni rodiče jsou rádi, že jejich dítě chodí právě do naší školy a že by naši školu doporučili také dětem svých známých. 14

15 5.2. Přehled výsledků 1. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 29 1, ,5 % 34,5 % 0,0% 0,0% prima B 26 1, ,5 % 38,5 % 0,0% 0,0% sekunda A 32 1, ,5 % 37,5 % 0,0% 3,3% sekunda B 30 1, ,0 % 50,0 % 0,0% 3,1% tercie A 30 1, ,3 % 56,7 % 0,0% 0,0% tercie B 32 1, ,3 % 68,7 % 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,0 % 53,3 % 3,3 % 3,3% kvarta B 27 1, ,3 % 37,0 % 0,0% 3,3 % NIŽŠÍ Gy 236 1, ,27 % 47,46% 0,42% 0,85% kvinta A 27 1, ,6 % 66,7 % 0,0 % 3,7 % kvinta B 28 1, ,0 % 71,4 % 3,6 % 0,0 % sexta A 25 1, ,0 % 72,0 % 4,0 % 8,0 % sexta B 28 1, ,6 % 64,3 % 3,6 % 3,6 % septima A 25 1, ,0 % 60,0 % 4,0 % 4,0 % septima B 25 1, ,0 % 52,0 % 4,0 % 0,0 % oktáva A 21 1, ,9 % 52,4 % 4,8 % 0,0 % oktáva B 28 1, ,6 % 60,7 % 3,6 % 7,1 % VYŠŠÍ Gy 207 1, ,43% 62,80% 3,38% 3,38% Součet 443 1, ,53% 54,63% 1,8 %1 2,03 % Výchovná opatření, chování 1. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

16 5.3. Přehled výsledků 2. pololetí školního roku Celkový prospěch Procentové vyjádření Počet Průměr Třída žáků třídy s vyzn. prospěl neprosp. neklas. s vyzn. prospěl neprosp. neklas. prima A 29 1, ,3% 51,7% 0,0% 0,0% prima B 26 1, ,4% 34,6ˇ% 0,0% 0,0% sekunda A 32 1, ,6% 34,4% 0,0% 0,0% sekunda B 31 1, ,7% 61,3% 0,0% 0,0% tercie A 31 1, ,1% 41,9% 0,0% 0,0% tercie B 32 1, ,6% 59,4% 0,0% 0,0% kvarta A 30 1, ,3% 76,7% 0,0% 0,0% kvarta B 27 1, ,7% 29,6% 3,7% 0,0% NIŽŠÍ Gy 238 1, ,42% 49,16 0,42% 0,0% kvinta A 27 1, ,6% 70,4% 0,0% 0,0% kvinta B 27 1, ,5% 77,8% 0,0% 3,7% sexta A 25 1, ,0% 80,0% 0,0% 0,0% sexta B 28 1, ,0% 71,4% 3,6% 0,0% septima A 25 1, ,0% 60,0% 0,0% 4,0% septima B 25 1, ,0% 52,0% 0,0% 0,0% oktáva A 21 1, ,0% 81,0% 0,0% 0,0% oktáva B 28 1, ,7% 64,3% 0,0% 0,0% VYŠŠÍ Gy 206 1, ,99% 69,57% 0,48% 0,98% Součet 444 1, ,45% 58,65% 0,45% 0,45% Výchovná opatření, chování 2. pololetí Pochvaly Důtka, nap. Důtka Hodnocení chování Vyloučení ze studia Třída TU ŘŠ TU ŘŠ 2' 3' podm. nepodm. prima A prima B sekunda A sekunda B tercie A tercie B kvarta A kvarta B NIŽŠÍ Gy kvinta A kvinta B sexta A sexta B septima A septima B oktáva A oktáva B VYŠŠÍ Gy Součet

17 5.4. Srovnání průměrného prospěchu tříd Srovnání průměrného prospěchu tříd 1. pololetí 2012/2013 Srovnání průměrného prospěchu tříd 2. pololetí 2012/

18 5.5. Maturitní zkoušky Ve školním roce 2012/2013, po legislativních úpravách v listopadu 2012, se obsah maturitní zkoušky změnil. Ve společné části maturitní zkoušky studenti skládali povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a alternativně zkoušku z cizího jazyka nebo z matematiky. Zkoušky z jazyků měly charakter komplexní zkoušky, tj. písemná práce, didaktický test a ústní zkouška. Zkouška z matematiky měla formu didaktického testu. Studenti měli pouze jednu úroveň obtížnosti zkoušky. Dále se mohli studenti přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám z předmětů, které neskládali v povinné části společné části maturitní zkoušky. Dle rozhodnutí ředitele školy č. j. GZAB/0734/2012 ze dne v souladu se školním vzdělávacím programem a legislativou tvořily profilovou část maturitní zkoušky tři povinné zkoušky: cizí jazyk a dva volitelné předměty z nabídky další cizí jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, deskriptivní geometrie, fyzika, chemie, biologie, informatika a programování. Tyto zkoušky žáci skládali formou ústní zkoušky před zkušební komisí. Žáci měli dále možnost přihlásit se až ke dvěma nepovinným zkouškám. Mezi nepovinné zkoušky profilové části byla zařazena i zkouška z výtvarné výchovy a hudební výchovy, které měly mít formu obhajoby maturitní práce před komisí a ústní zkoušky, resp. v hudební výchově kombinace ústní zkoušky a praktické zkoušky před zkušební komisí. Možnosti skládat nepovinnou zkoušku v profilové části maturitní zkoušky žádný žák nevyužil. Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky se uskutečnily dle jednotného zkušebního schématu daného MŠMT v termínu Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky se pak konaly ve dnech Celkové výsledky maturitní zkoušky květen 2013 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,67 oktáva B ,67 celkem ,67 Celkové výsledky maturitní zkoušky po opravných zkouškách v září 2013 prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl průměrný prospěch oktáva A ,66 oktáva B ,64 celkem ,65 18

19 Hodnocení jednotlivých tříd u maturitní zkoušky květen Oktáva A Oktáva B prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli Průměry v předmětech po třídách - profilová část maturitní zkoušky 19

20 Profilová Společná Část Předmět Obor Přehled výsledků MZ v jarním termínu Počet Úspěšně vykonalo Prům. prospěch přihlášených maturujících DT PP ÚZ ČJ K/ ,94 AJ K/ ,13 M K/ ,82 NJ K/ ,00 RJ K/ ,00 AJ K/ ,83 RJ K/ ,13 NJ K/ ,00 ŠJ K/ ,60 ZSV K/ ,64 D K/ ,33 Ze K/ ,92 M K/ ,57 Fy K/ ,43 Ch K/ ,33 Bi K/ ,29 InfP K/ ,17 Přehled celkových výsledků MZ za školní rok 2012/2013 Obor K/81 Termín prospěl prospěl s vyzn. Jarní termín neprospěl prům. prospěch prospěl Podzimní termín prospěl s vyzn. neprospěl prům. prospěch řádný ,67 opravný , , Umístění absolventů školy oktáva A oktáva B celkem absolventů studuje na VŠ studuje na VOŠ 1 v zaměstnání

21 5.7. Informace o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) Obecným cílem EVVO je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání tj. jednání, které je v dané situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Ekologická výchova, vzdělání a osvěta k takovému jednání připravuje a motivuje, samotné jednání je věcí svobodného rozhodnutí jednotlivce. Ekologická výchova na škole byla realizována prostřednictvím různorodých aktivit. Byla to exkurze žáků primy a tercie do ostravské společnosti OZO Ostrava s.r.o. zajišťující odvoz a zpracování komunálního odpadu. Zde se studenti formou výukového programu, her a soutěží seznámili s problematikou zátěže životního prostředí vyprodukovaným odpadem, možnostmi jeho ukládání a případné recyklace. Škola byla v tomto školním roce vybavena koši na tříděný odpad, které jsou umístěny v jednotlivých učebnách a slouží k odkládání tříděného odpadu (papír a plasty). Škola je navíc vybavena i kontejnery na tříděný odpad umístěnými v blízkosti školy, a tak je možné celý proces od vzniku odpadu přes jeho vytřídění až k odložení do příslušné nádoby úspěšně zakončit. Žáci kvart navštívili další ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnujících se ekologické problematice Ozvěny ekofilmu, kde zhlédli některé z nejúspěšnějších snímků oceněných mezinárodní porotou. Velkým přínosem tohoto projektu je také navazující beseda vedená odborníky z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Mezi další aktivity patří exkurze do Centra ekologické výchovy v Záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Bartošovicích, která každoročně seznamuje žáky prim pomocí ekovýchovných programů s druhovou ochranou živočichů a je zakončená oblíbenou komentovanou prohlídkou expozic. Ekologická výchova byla dále realizována prostřednictvím účasti v různých soutěžích, jako jsou např. Biologická olympiáda nebo Velká cena mladých zoologů pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava. Škola přispívá i k ochraně ohrožených druhů finančním příspěvkem na chov tygra ussurijského v ZOO Ostrava. Ekologická témata se prolínají výukou většiny předmětů, kromě biologie jsou to také geografie, chemie, fyzika, základy společenských věd, cizí jazyky aj. Mgr. Vladimíra Onderková koordinátor EVVO 6. Údaje o prevenci rizikových projevů chování Problematika prevence rizikových projevů chování je realizována formou nejrůznějších aktivit. Studenti sekundy absolvují dlouhodobý preventivní program Buď OK, který zaštiťuje o. p. s. Renarkon. Studenti s vyučujícími dojíždějí do kontaktního centra společnosti na přednášky a besedy. Program je zaměřen na drogovou oblast, zabývá se vhodným využíváním volného času, zdravým životním stylem, problematikou třídního kolektivu nebo netolismu. Kvinty navštěvují Renarkon také v navazujícím cyklu tří besed a přednášek na téma komunikace, vztahy a sexualita. Tento cyklus reflektuje vnímání těchto oblastí a orientaci studentů v nich po třech letech a umožňuje porovnat vývoj osobnosti studentů a jejich hodnotového systému. Protože se účast v navazujícím cyklu osvědčila, bude se v ní nadále pokračovat. V ostatních ročnících se dílčí témata oblasti prevence realizují v samotné výuce formou konkrétních tematických celků v daném předmětu zejména se jedná o předměty všeobecného charakteru (základy společenských věd, český jazyk a literatura), přírodní vědy (biologie, chemie), problematika netolismu je zmiňována v IVT či v ICTh a ICTpř. Součástí prevence jsou také celoškolní projekty a sportovní soutěže, na kterých spolupracují a setkávají se žáci všech tříd (sportovní den, zájmové dny). Tyto aktivity umožňují vylepšení sociálního klimatu školy a posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy. Studenti naší školy se každoročně zapojují do charitativních akcí veřejné sbírky - Světluška, Květinový den, projekt Šance, sbírka organizace Adra. Tyto akce jsou plánovány i pro další školní rok dle nabídky a zájmu zmiňovaných organizací. 21

22 V případě potřeby mohou studenti školy využívat služeb školního poradenského centra, tzn. konzultací s výchovnou poradkyní Mgr. H. Kratochvilovou a školním metodikem prevence PhDr. V. Tabáškem. Oba zmiňovaní se zúčastňují odborných seminářů a pravidelných porad pořádaných Pedagogicko-psychologickou poradnou Ostrava. Úzká spolupráce s PPP Ostrava je také okamžitě navazována v případě výskytu aktuálních problémů, jež spadají do její kompetence. PhDr. V. Tabášek metodik prevence RPCh 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků školy Hlavním zaměřením dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 byly následující oblasti: tvorba edukačních materiálů a materiálů pro podporu výuky vzdělávací programy pro pedagogy v oblasti prevence rizikových projevů chování metodické semináře pro inovace obsahu aprobačního oboru. I v tomto školním roce absolvovali další vyučující semináře k získání kompetencí zadavatelů didaktických a písemných zkoušek, případně hodnotitelů písemných prací a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky. Všechna školení probíhají e-learningovou formou, na která navazují prezenční semináře. Vzdělávací akce jsou vybírány především z nabídky Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, NIDV Praha-pobočka Ostrava a Ostravské univerzity. Kromě toho využíváme také vzdělávacích akcí Ústavu pro studium totalitních režimů Praha, Národního památníku Terezín, občanského sdružení PANT, VŠB-TU Ostrava nebo Informačního centra ČEZ. Vyučující školy se zúčastnili celkem 51 akcí DVPP (semináře, kurzy) viz tabulka. Celkový přehled počet akcí počet účastníků semináře, konference vícedenní konference a kurzy semináře k nové maturitě akce pro VP, PRPCh 5 2 Jedna vyučující se v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách projekt EU peníze středním školám zúčastnila metodického jazykového kurzu v zahraničí. Jedna vyučující absolvuje doktorské postgraduální studium. 22

23 8. Údaje o aktivitách školy 8.1. Exkurze, besedy, přednášky, projekty Exkurze: jazyk český Knihovna města Ostravy (primy, oktávy) jazyk český Moravskoslezská vědecká knihovna (kvinty) jazyk český zákulisí Národního divadla moravskoslezského (tercie) jazyk český Po stopách J. A. Komenského (kvinty) jazyk český Libri prohibiti, knihovna V. Havla (oktávy) dějepis Archeopark Podobora Chotěbuz (sekundy) dějepis Dolní oblast Vítkovic (tercie) dějepis Památník Ostravské operace v Hrabyni (kvarty) dějepis Kostel Sv. Václava a památky Ostravy (kvinty) dějepis Hornické muzeum Landek (sexty) dějepis Osvětim (septimy) dějepis Archiv města Ostravy (oktávy seminář z dějepisu) kulturně-historická Praha (oktávy) biologie Stanice pro záchranu volně žijících živočichů Bartošovice (primy) biologicko-geografická exkurze NPR Mazácký Grúnik (sekundy) geografická Technické muzeum Kopřivnice, Vagonářské muzeum Studénka (tercie) geografická Vodní mlýn Wesselský Odry (projekt MSK TECHNO TRASA) (kvarta) geografická Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně (kvarta) geografická Meteorologická stanice Lysá hora (septimy) geologie Geologický pavilon VŠB TU Ostrava (kvinty) zeměpis Planetárium Ostrava (sekundy, tercie) fyzika laboratoře VŠB TU Ostrava mechanika, hydromechanika a robotechnika (sexty) fyzika Elektrárna Dětmarovice (kvarty, septimy) ZSV návštěva soudního přelíčení (septimy) Zahraniční poznávací exkurze: Královský Londýn a Windsor Besedy, přednášky, konference: dlouhodobý preventivní program ve spolupráci s Renarkon, o.p.s. zaměřený na zdravý životní styl Buď O. K. (sekundy) navazující preventivní program ve spolupráci s Renarkon, o.p.s. (kvinty) filmy projektu Příběhy bezpráví a beseda (septimy společenskovědní seminář, oktávy) beseda s honorárním konzulem Ruské federace (oktávy studenti ruského jazyka) workshop Nevítaní cizinci projekt Židovského muzea (septimy) přednáška Kulturní historie české pop-music (septimy) beseda o organizaci a projektech o.p. s. ADRA Den GIS 2012 PřF OU (kvinty) výukové programy OZO Ostrava (primy, tercie) beseda ČEZ Energetika a životní prostředí (kvarty) besedy s rodilými mluvčími v jazyce francouzském ve spolupráci s Alliance Francaise veletrh terciárního vzdělávání Gaudeamus Brno (oktávy) Knihovna města Ostravy beseda o komiksu (septimy, oktávy) Letní škola nanotechnologií VŠB TU (zájemci FyS8) ekologický kongres Doprava 2012 (3 studenti) 23

24 Celoškolní projekty: Adopce indických dětí Zájmové dny 2013 Sportovní den školy Adopce tygra ussurijského v ZOO Ostrava Instalace výstav ve vestibulu školy Anna Franková ve spolupráci s Židovským muzeem Praha Zapojení do celostátních a městských projektů: Pražský studentský summit (http://www.studentsummit.cz/) Parlament dětí a mládeže města Ostravy Jeden svět na školách - setkání s disidentem a samizdatovým vydavatelem Františkem Stárkem Krokus ( Výsledky v předmětových soutěžích a olympiádách Ve školním roce 2012/2013 byla uspořádána školní kola těchto soutěží: Olympiáda v českém jazyce Konverzační soutěž v jazyce anglickém Angličtinář roku Konverzační soutěž v jazyce španělském Konverzační soutěž v jazyce francouzském Konverzační soutěž v jazyce ruském Matematická olympiáda Fyzikální olympiáda Astronomická olympiáda Chemická olympiáda Biologická olympiáda Zeměpisná olympiáda Dějepisná olympiáda Pythagoriáda Matematický klokan Přírodovědný klokan Recitační soutěž Student a poezie Ekonomicko-manažerská olympiáda Mladý Demosthenes Bobřík informatiky Internetová Matematická olympiáda Najdi, co neznáš PaySec Cup Středoškolské odborné činnosti Výsledky žáků školy ve vyšších kolech soutěží: Mladý Demosthenes regionální kolo I. kategorie 1. místo T. Genserková (2. A) II. kategorie 3. místo R. Matlášek (4. A) IV. kategorie 1. místo L. Ženčíková (8. B) 24

25 Soutěž v jazyce francouzském krajské kolo kategorie SŠ 7. místo L. Zajíčková (7. B) Soutěž v jazyce španělském krajské kolo kategorie SŠ I 14. místo A. Koňařová (4. A) kategorie SŠ II 11. místo J. Klepáčová (6. B) Soutěž v jazyce anglickém okresní kolo kategorie III 2. místo J. Hloušek (7. A) kategorie IIB 4. místo J. Smolíková (4. B) kategorie IA 8. místo K. Horáková (1. A) Soutěž v jazyce ruském krajské kolo kategorie SŠ II 3. místo M. Němeček (6. A) Soutěž v jazyce německém okresní kolo kategorie III 3. místo Quang Do Luong Hong (5. A) Dějepisná olympiáda okresní kolo 4. místo J. Richtar (4. A) Zeměpisná olympiáda krajské kolo kategorie D 10. místo J. Kahánková (8. B) Zeměpisná olympiáda okresní kolo kategorie C 7. místo J. Mielec (4. B) kategorie D 2. místo J. Kahánková (8. B) Zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus krajské kolo kategorie SŠ 7. místo L. Hýlová, F. Košťálek, J. Antal (6. B) kategorii jednotlivců kategorie SŠ 2. místo J. Kahánková (8. B) všichni postoupili do celostátního kola Zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus celostátní finále kategorii jednotlivců kategorie SŠ 5. místo J. Kahánková (8. B) Pythagoriáda okresní kolo primy 1. místo K. Horáková (1. A) sekundy 1. místo P. Kraus (2. A) Matematická olympiáda ústřední kolo kategorie P 9. místo L. Ondráček (8. A) Matematická olympiáda krajské kolo kategorie P 2. místo L. Ondráček (8. A) kategorie C 4. místo J. Mielec (4. B) kategorie Z9 8. místo J. Mielec (4. B) 25

26 Matematická olympiáda okresní kolo kategorie Z6 1. místo K. Horáková (1. A) kategorie Z7 6. místo V. Cuberek (2. A) kategorie Z místo J. Tabášek (3. B) Matematická olympiáda ostravské SŠ kategorie Benjamin 3. místo K. Horáková (1. A) kategorie Kadet 1. místo J. Mielec (4. B) kategorie Student 2. místo F. Kliber (8. B) Fyzikální olympiáda okresní kolo kategorie E 1. místo J. Mielec (4. B) Astronomická olympiáda celostátní finále kategorie E, F 8. místo J. Mielec (4. B) Astronomická olympiáda krajské kolo kategorie C D 4. místo T. Pospíšil (6. B), 5. místo F. Košťálek (6. B) kategorie E F 2. místo J. Mielec (4. B), 6. místo J. Hertl (4. B) kategorie G H 8. místo S. Marešová (1. B) Chemická olympiáda krajské kolo kategorie D 2. místo J. Mielec (4. B) kategorie C 2. místo M. Belina (7. B) Chemická olympiáda okresní kolo kategorie D 1. místo J. Mielec (4. B) Soutěž v programování okresní kolo kategorie Žáci 2. místo V. Lukáš (3. A) Soutěž v programování - kategorie Mládež krajské kolo 2. místo L. Ondráček (8. A) ústřední kolo 10. místo L. Ondráček (8. A) fyzikální soutěž Fermiho úlohy celostátní finále 1. místo J. Mielec (4. B) Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, doprava a průmyslový design krajské kolo 1. místo M. Němeček (6. A) celostátní přehlídka 7. místo M. Němeček (6. A) Dále se žáci účastnili finále těchto soutěží: Moravskoslezský matematický šampionát Internetová matematická olympiáda Business Point 2013 Genius logicus Napájení Sluncem Fykosí Fyziklání Jom-ha šoa výtvarně historická soutěž 26

27 Xenofobie, rasismus, neonacismus literárně-historická soutěž Šumná Ostrava Studentská znalostní soutěž ČSBS 8.3. Sportovní soutěže, tělovýchovné aktivity Středoškolský atletický pohár CORNY okresní finále družstvo dívek 2. místo družstvo chlapců 6. místo Mezigymnaziální Turnaj 17. listopadu v odbíjené memoriál J. Stejskala družstvo chlapců 2. místo Volejbal okresní kolo SŠ družstvo chlapců 2. místo ZŠ družstvo chlapců 3. místo Basketbal okresní kolo SŠ družstvo chlapců 4. místo Florbal mezigymnaziální turnaj ostravských gymnázií družstvo chlapců 1. místo družstvo dívek 3. místo obvodní kolo nižších gy + ZŠ družstvo chlapců starší 1. místo okresní kolo nižších gy + ZŠ družstvo chlapců starší 1. místo okresní kolo SŠ družstvo dívek 1. místo krajské kolo SŠ družstvo dívek 2. místo Tělovýchovné kurzy sportovní kurz lyžařské kurzy Lednicko-valtický areál septimy 37 žáků Praděd, Sporthotel Kurzovní sekundy 48 žáků Lienz, Rakousko kvinty 32 žáků školní mezitřídní turnaje spoluorganizované Studentskou radou Vánoční streetball, celoroční futsalová liga, florbal 8.4. Divadla, koncerty, výstavy, školní časopis Divadelní a filmová představení, koncerty koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava (16 tříd) Janáčkův máj Bachovské inspirace (kvinty, sexty HV) film Hledá se prezident (14 tříd) 27

28 film Největší přání (8 tříd) Ozvěny Ekofilmu (2 třídy) Součástí výuky výtvarné výchovy jsou návštěvy výstav v GVU v Ostravě. Ve škole je vydáván školní časopis Oktavián, který obsahuje krátké zprávy a postřehy ze školních akcí, literární a výtvarnou tvorbu studentů, ankety apod. Organizace vydávání je zajišťována studentskou redakční radou Akce pořádané školou pro veřejnost 5. ročník postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů účast 10 sborů ze škol Moravskoslezského a Olomouckého kraje, akce byla realizována s finanční podporou Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Ostrava-Jih a Ministerstva kultury ČR. Vánoční koncert školy v kostele Sv. Josefa (Don Bosco) v Ostravě Celostátní soutěž DPS Vánoční akordy Den otevřených dveří pro zájemce o studium Novoroční koncert v kostele Sv. Ducha Ostrava - Zábřeh Turnaj 17. listopadu ve volejbalu Memoriál J. Stejskala turnaj ostravských gymnázií městské finále SŠH ve volejbalu dívek Krajské kolo Soutěžní přehlídka studentských programů s finanční podporou Městského obvodu Ostrava-Jih Ve spolupráci se Student Cyber Games oblastní kolo pišqworky 2011 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Další vystoupení pěveckých sborů školy na veřejnosti Akce pořádané ÚMOb Ostrava- Jih a MMO ( Rozsvícení vánočního stromu, Den učitelů apod.) Akce Noc kostelů vystoupení v kostele ve Spálově Rozsvícení vánočního stromu v Krmelíně Hostování na folkové soutěží Porta 2012 Festival Poodří Františka Lýska Krajská soutěž DPS v Orlové Charitativní sbírky ve spolupráci s občanskými sdruženími: Světluška ve spolupráci s Nadačním fondem Českého rozhlasu (http://svetluska.centrum.cz/sbirka.phtml) Pomáhat může každý ve spolupráci s humanitární organizací ADRA (http://www.adra.cz) humanitární sbírka ve spolupráci s Diakonií Broumov (http://www.diakoniebroumov.org) 28

29 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve dnech prosince 2012 se uskutečnila inspekce k hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou v souladu s ustanovením 174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dále bylo hodnoceno naplnění realizovaného ŠVP a jeho soulad s právními předpisy, Rámcovým vzdělávacím programem pro ZŠ a Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia. Inspekční tým konstatoval: Škola poskytuje vzdělávání v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škola školských zařízení. Respektuje zásady a cíle školského zákona, zejména zásadu rovného přístupu ke vzdělávání. Hodnocený školní vzdělávací program je zpracován podle požadavků školského zákona a v souladu s příslušnými rámcovými vzdělávacími programy. Podpora rozvoje osobnosti žáků je ve škole funkční, přínosná je individuální profilace vzdělávání v závěru studia. Výsledky vzdělávání vycházejí z požadavků realizovaného vzdělávacího programu. Žáci jsou úspěšní u maturitních zkoušek. Vedení školy podporuje personální rozvoj svých zaměstnanců, téměř všichni pedagogičtí pracovníci jsou odborně kvalifikovaní. Školní systémy pro hodnocení, vnitřní kontrolu, předávání informací a poradenství jsou funkční a zajišťují řádný chod školy. Škola vyhodnocuje bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Finanční zdroje, které měla škola v kontrolovaných letech ( ) k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení realizovaných vzdělávacích programů. Škola se úspěšně zapojila do projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. Je také úspěšná v čerpání grantů od Statutárního města Ostravy. 29

30 10. Základní údaje o hospodaření školy Výsledky hospodaření v základních ukazatelích za leden - -srpen 2013: Celkem čerpání přímé náklady Provozní ostatní ,0301 Platy ,00 0,00 0, použití fondu odměn 0,00 0,00 0, OPPP,odstupné ,00 0,00 0, z jiných zdrojů ,00 0, ,00 Mzdové prostředky ,00 0, , ,0400 Zákonné soc ,00 0,00 0, Zák. poj. odpovědnosti ,19 0,00 0, FKSP ,56 0,00 0,00 Zák. pojištění a FKSP ,75 0,00 0, Učebnice a škol ,00 0,00 0, Knihy, tiskoviny 2 239, , , Materiál pro výuku 0, , , Učební pomůcky ,40 100, , Paliva, pohonné 0,00 144,00 0, Ostatní 0, , ,00 Nákup materiálu , , , Voda 0, ,42 0, Teplo,TÚV 0, ,47 0, Plyn 0,00 381,00 0, el. energie 0, ,47 0,00 Spotřeba energie 0, ,36 0, Opravy a udržování 0, ,00 0, Ostatní 0, ,70 0,00 Opravy a udržování 0, ,70 0, Cestovné tuzemské 0, , , Cestovné zahraniční 0, , ,00 Cestovné 0, , , Služby pošt 0, ,00 0, Služby telekom. 0, ,00 0, Škol a vzděl. DVPP 660, , , Nájemné 4 000, , , Služby zprac.dat 0, ,00 0, Revize a od. prohl. 0, , , Ostatní 0, , ,00 Nákup služeb 4 660, , ,00 30

31 Odpisy 0, ,00 0, Snížení od. z dův. nek. 0,00 0,00 0,00 Odpisy majetku 0, ,00 0, Přís.na strav. zaměst. 0, ,00 0, Ochr. prac. pomůcky 0,00 0,00 0, xxx Daně a poplatky 0,00 0,00 0, Odvody za ZPS 0,00 0,00 0, Ostatní pov. pojistné 0,00 0,00 0, Nákl. Na reprezentaci 0,00 0, , Tech. zhod. majetku 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, náhrady za DNP ,00 0,00 0, DDHM,DDNMpořízení , , ,70 Ostatní náklady , , ,70 Celkem : , , ,70 31

32 11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů EU peníze středním školám Jsme řešiteli projektu OP VK v rámci dotačního programu EU peníze středním školám, jehož cílem je zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v naší škole, zejm. v oblastech ICT, matematiky, přírodních věd a finanční gramotnosti žáků. V rámci projektu především vznikne několik sad inovativních digitálních učebních materiálů, jejichž smyslem je dosažení vyšší kvality výuky a vyšší motivace žáků k učení vedoucí k lepším studijním výsledkům. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/ Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Předkladatel: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, přísp.org Podpora jazykového vzdělávání ve středních školách Škola se zapojila jako partner do přípravy projektu, jehož řešitelem je Moravskoslezský kraj v rámci regionálního operačního programu. Realizací projektu vzniknou školy s moderně vybavenou jazykovou učebnou, popř. multimediální jazykovou laboratoří, na vybraných gymnáziích a obchodních akademiích zřizovaných Moravskoslezským krajem. Naše škola získá dvě kompletně rekonstruované učebny pro výuku cizích jazyků, vybavené moderními didaktickými pomůckami, informačními a komunikačními technologiemi. Nové učebny umožní vyučujícím zkvalitnění a žákům zatraktivnění výuky cizích jazyků Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách Hlavním cílem projektu je podpora realizace kurikulární reformy škol se zaměřením na výuku moderních československých a českých dějin 20. století v širších souvislostech. Výuka českých a československých dějin 20. století poskytuje celou řadu ilustračních rámců, pomocí nichž, je možno problematiku studia minulosti posluchačům středních škol zatraktivnit a zpřístupnit. Na rozdíl od starších dějinných období zde lze využít nejen pestřejší palety zdrojů, ale rovněž metod. Uvedené dějinné období je možno ozřejmit řadou dostupných dokumentů a dalších zdrojů. Je zároveň možné posluchače vtáhnout do procesu vzdělávání demonstrací novějších postupů zkoumání 20. století: stále hojněji je např. využívána metoda tzv. "orální historie", kdy jsou dotazování bezprostřední pamětníci přelomových událostí. Hlavními výstupy projektu budou: - komplexní výukový materiál pro žáky doplněný o pracovní listy - metodika výuky pro učitele - interaktivní pomůcky (mapy, animace, webové rozhraní, databáze zdrojů) - pilotní výuka za využití inovovaných výukových prvků. 32

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2009/2010. Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace. RNDr. Jiří Chmela ředitel školy

Výroční zpráva školy. za školní rok 2009/2010. Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace. RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy

1. Období školního vyučování a termíny prázdnin. 2. Akce školy 1. Období školního vyučování a termíny prázdnin období školního vyučování I. pololetí 1.9.2015-31.1.2016 II. pololetí 1.2.2016-30.6.2016 podzimní prázdniny 29.. - 30.. 2015 vánoční prázdniny 23.12.2015-3.1.2016

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 3. 10. 2012 č.j. GZAB/0785/2012 Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy V Ostravě-Zábřehu 2. 10. 2014 č. j. GZAB/0758/2014 Obsah 1.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-55/10-T. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-55/10-T Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Adresa: M. Majerové 1691, 708 00 Ostrava-Poruba

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2016 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní)

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium Ostrava-Zábřeh Volgogradská 6a příspěvková organizace RNDr. Jiří Chmela ředitel školy Obsah OBSAH... 2 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. CHARAKTERISTIKA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-545/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-545/09-T Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace Adresa: J. Valčíka

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více