ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu"

Transkript

1 VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb., (dále jen,,zákon") k provedení 67 odst. 4, 85a odst. 9, 85c odst. 2, 85d odst. 5, 85e odst. 6, 85f odst. 5, 85j odst. 4, 85k odst. 4 a 86b odst. 5 zákona: Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb. (dále jen zákon ), k provedení 85j odst. 6, 85m odst. 4, 85r odst. 3, 85x odst. 7, 85y odst. 3 a 85z odst. 6 zákona: ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 1 Obsah a struktura bezpečnostního programu (K 85a odst. 9 a 85e odst. 6 zákona) (1) Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. (3) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (4) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. (5) Obsah a struktura bezpečnostního programu schváleného agenta jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. 2 Způsob provádění bezpečnostní kontroly

2 (K 85c odst. 2 zákona) (1) Bezpečnostní kontrola se provádí zejména jako a) detekční kontrola, b) uložení zavazadel, nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, které nelze podrobit detekční kontrole, do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiště, c) další postupy uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství1). (2) Detekční kontrola se provádí jako fyzická kontrola osob, fyzická kontrola věcí a kontrola technickými prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1). (3) Fyzickou kontrolu osob provádí osoba stejného pohlaví vizuální prohlídkou a hmatem ruky na oblečeném těle kontrolované osoby, jakož i ve volných a odložených částech jejího oděvu. Při provádění fyzické kontroly osob lze použít ručního detektoru kovů. (4) Fyzická kontrola věcí se provádí vizuální prohlídkou a hmatem ruky a zahrnuje kontrolu vnitřního prostoru věci, včetně obalu a pomocných konstrukcí, a kontrolu všech vložených předmětů, jejich obsahu a částí. (5) Fyzická kontrola osob a fyzická kontrola věcí se provádí s použitím ochranných rukavic. (6) Náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky, které nelze z důvodu jejich rozměru nebo použitého materiálu podrobit detekční kontrole, se před naložením do letadla uloží nejméně na dobu 24 hodin do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiš-tě. (7) Po provedení bezpečnostní kontroly se zapsaná zavazadla podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky označí značkou obsahující nápis,,security checked", pořadové číslo a místo provedení kontroly. 3 Osvědčení odborné způsobilosti (K 85d odst. 5 zákona) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti obsahuje přílohu, kterou tvoří písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení3), které nesmí být starší než 6 měsíců. 4 (1) Ministerstvo dopravy ověří znalosti fyzické osoby provádějící detekční kontrolu přezkoumáním, zda úspěšně absolvovala příslušný typ bezpečnostního školení. (2) Rozsah znalostí potřebných pro vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovídá rozsahu znalostí stanovenému přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) a potřebnému pro úspěšné absolvování příslušného typu bezpečnostního školení. 5

3 Osvědčení technické způsobilosti (K 85d odst. 5 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení technické způsobilosti obsahuje a) název technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, b) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, výrobce technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, c) typové určení technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, d) parametry technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení. (2) Přílohu k žádosti o vydání osvědčení technické způsobilosti tvoří veškerá technická dokumentace technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, zejména a) popis konstrukce a činnosti, b) popis prvků pro ovládání a nastavení. 6 (1) Účinnost a spolehlivost technických prostředků a bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole se prokazuje a) předložením osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví prokazujícího, že technický prostředek nebo bezpečnostní zařízení splňuje technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4), nebo b) měřením a porovnáním materiálových a provoz-ních vlastností technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských spo-lečenství1) nebo leteckými předpisy4). (2) Měření a porovnání materiálových a provoz-ních vlastností technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4) se provádí a) vyhodnocením předložené technické dokumentace, b) pozorováním chodu v provozních podmínkách, c) zkoušením a ověřováním specifických parametrů jednotlivých druhů technických prostředků nebo bezpečnostních zařízení.

4 7 Seznam schválených agentů (K 85e odst. 6 zákona) Do seznamu schválených agentů se zapisují a) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a místo podnikání fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, b) identifikační číslo, c) předmět podnikání. 8 Letištní identifikační průkaz (K 85f odst. 5 zákona) (1) Letištní identifikační průkaz obsahuje a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele, b) fotografii držitele, c) evidenční číslo, d) datum vydání a datum ukončení platnosti, e) označení prostorů letiště, do kterých je držitel oprávněn vstoupit, f) obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnavatele držitele, pokud není osobou samostatně výdělečně činnou, g) podpis držitele. (2) Letištní identifikační průkaz je zhotoven z vodě odolného materiálu nebo umístěn ve vodě odolném pouzdru. (3) Držitel letištního identifikačního průkazu používá letištní identifikační průkaz, pokud do pro-storu letiště vstupuje v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovního nebo obdobného poměru nebo v souvislosti s podnikáním. 9 Povolení k vjezdu vozidel

5 (K 85f odst. 5 zákona) Povolení k vjezdu vozidel obsahuje a) označení provozovatele vozidla, b) registrační značku vozidla, c) tovární značku, typ a barvu vozidla, d) evidenční číslo, e) datum vydání a datum ukončení platnosti, f) označení prostorů letiště, do kterých je vozidlu povolen vjezd, g) místa vjezdu a výjezdu vozidla. 10 Bezpečnostní kontrola vozidel (K 85f odst. 5 zákona) Vozidla vjíždějící do prostorů letiště určených provozovatelem letiště jsou podrobována bezpečnostní kontrole v rozsahu alespoň 2 z těchto částí: a) kapsy předních dveří, sluneční clony a přihrádky, b) zadní strana sedadel, prostor pod sedadly a prostor pro nohy, c) zavazadlový prostor a nákladový prostor, d) prostor pro náhradní pneumatiku, e) spodní část vozidla a motorový prostor. 11 Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu a o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě (K 85j odst. 4 zákona) Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta, jakož i o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

6 12 Náležitosti žádosti o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu (K 85j odst. 4 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu obsahuje přílohu, kterou tvoří a) písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení, nebo písemné potvrzení o úspěšném absolvování jiného odborného školení z dané oblasti, b) doklad o vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a její délce. (2) Kvalifikační podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) se ověřují prostřednictvím přezkoumání odborné způsobilosti žadatele. Za odborně způsobilého se považuje žadatel, který prokáže nejméně tříletou praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a který úspěšně absolvoval bezpečnostní školení, nebo jiné odborné školení z dané oblasti. 13 Osvědčení k provádění bezpečnostního školení (K 85k odst. 4 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení obsahuje typy bezpečnostních školení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), pro které žadatel žádá vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení. (2) Přílohy k žádosti o vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení tvoří a) doklad o vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a její délce, b) osnovy jednotlivých typů bezpečnostních školení, pro které žadatel žádá vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení, c) popis způsobu provádění bezpečnostního školení, d) popis způsobu zajištění kvality bezpečnostního školení. (3) Splnění podmínek pro vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení se prokazuje předložením dokumentace podle odstavce 2 a složením zkoušky z teoretických znalostí. Zkušební okruhy ke zkoušce z teoretických znalostí jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

7 14 Potvrzení o úspěšném složení zkoušky (K 85k odst. 4 zákona) Potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení obsahuje a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zkoušeného, b) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, držitele osvědčení k provádění bezpečnostního školení, c) typ bezpečnostního školení, ze kterého byla zkouška složena, d) místo a datum konání zkoušky, e) datum a razítko držitele osvědčení k provádění bezpečnostního školení, f) podpis zaměstnance provádějícího bezpečnostní školení. 15 Osobní údaje předkládané zaměstnavateli (K 86b odst. 5 zákona) (1) Pro účely ověření spolehlivosti předloží zaměstnanec leteckého dopravce nebo poskytovatele leteckých služeb doklady, které obsahují tyto osobní údaje: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, b) datum narození, c) státní občanství, d) adresu místa trvalého pobytu, u cizince adresu místa pobytu nebo bydliště v cizině, e) názvy zaměstnavatelů za posledních 5 let s uvedením data vzniku a skončení pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru. (2) Zaměstnanec pro účely ověření spolehlivosti dále předloží a) prohlášení, že není omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům, b) výpis z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobnou písemnost státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce.

8 16 Postup při provádění ověření spolehlivosti (K 86b odst. 5 zákona) (1) Ověření spolehlivosti se provádí na základě úplnosti předložených dokladů. (2) Bezúhonnost se ověřuje výpisem z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce. (3) Zaměstnavatel vydá o výsledku ověření spo-lehlivosti zaměstnanci písemné potvrzení. (4) Výsledek ověření spolehlivosti Úřad pro civilní letectví sdělí žadateli písemně. 17 Vzor žádosti o ověření spolehlivosti (K 86b odst. 5 zákona) Vzor žádosti o ověření spolehlivosti osob, u nichž ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 1 Vzor dokladu o spolehlivosti (K 85j odst. 6) Vzor dokladu o spolehlivosti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 2 Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště (K 85m odst. 4) Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 3 Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb (K 85r odst. 3) Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. 4

9 Obsah a forma zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy (K 85x odst. 7) (1) Odborné znalosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu. Praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují formou prezentace. (2) Písemný test musí a) sestávat z minimálně 20 a maximálně 60 otázek v závislosti na rozsahu odborné přípravy a typech odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy1), které chce žadatel uskutečňovat, b) zahrnovat všechny body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), c) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), které chce žadatel uskutečňovat. (3) Prezentace spočívající v ústním vysvětlení účastníkem nahodile vybraného tématu z okruhu témat, který musí a) být shodný s jednotlivými body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), b) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), které chce žadatel uskutečňovat. 5 Formální a obsahové náležitosti a vzor dokladu o absolvování odborné přípravy (K 85y odst. 3) Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. 6 Obsah a forma teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů (K 85z odst. 6) (1) Odborné znalosti garanta výcviku se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu a ústního pohovoru. Praktické dovednosti garanta výcviku se prokazují formou přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí za využití testovacích předmětů představujících výbušné materiály v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1). (2) Písemný test musí sestávat z minimálně 60 otázek. Zkušební okruhy ke zkoušce z odborných znalostí jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. (3) Přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí musí obsahovat

10 a) b) c) d) přezkoušení s pomocí vlastního psa, přezkoušení psa zahrnující ovladatelnost, obratnost a reakce psa na prostředí, ověření znalosti zakládání vzorků výbušnin, praktický test schopností psa určeného k odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1). (4) Jako prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů musí být využity vzorky výbušin nebo inertní výcvikové pomůcky. ČÁST DRUHÁ Změna vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb. 18 Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb., se mění takto: 1. V 18 odst. 1 písm. a) se slova,,označení leteckého dopravce, číslo, pod kterým byla vydána licence," a slova,,a datum zahájení obchodní letecké dopravy" zrušují. 2. V 18 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h). ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST 19 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Šimonovský v. r. 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

11 3) Část 12 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 4) 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném znění.. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště Bezpečnostní program provozovatele letiště I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, provozovatele letiště, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu provozovatele letiště, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, f) bezpečnostní složky na letišti, jejich struktura a činnost, g) bezpečnostní výbor, jeho statut a směrnice pro jeho činnost. II. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení na letišti, jejich vybavení a umístění: a) stavby a prostory na letišti: 1. veřejný prostor, neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor a jeho kritická část, 2. prostory pro cestující, prostory pro odbavení a místa bezpečnostních kontrol, 3. prostory pro odbavení a bezpečnostní kontrolu nákladu, simulační komory, 4. prostory pro odbavení a bezpečnostní kontrolu pošty a kurýrních a expresních zásilek, 5. skladovací prostory pro uložení nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, které nelze podrobit detekční kontrole a které by mohly ohrozit bezpečnost civilního letectví, 6. prostory a bezpečnostní zařízení poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu na letišti, 7. prostory a bezpečnostní zařízení poskytovatelů ostatních služeb, 8. pohybové plochy letiště, odbavovací plochy, vzletové, přistávací a pojížděcí dráhy, 9. parkovací a odloučená stání pro letadla, 10. hlavní a záložní zdroje elektřiny, 11. sklady paliva (letecké a automobilové pohonné hmoty, ostatní nebezpečné látky), 12. telekomunikační centrum,

12 13. centrum pro řešení mimořádných událostí, 14. ostatní prostory významné z hlediska bezpečnosti; b) bezpečnostní zařízení na letišti: 1. bezpečnostní zařízení pro kontrolu cestujících, zaměstnanců, zavazadel, nákladu a kurýrních a expresních zásilek, 2. oplocení letiště, vstupy a vjezdy (uzamčené, střežené). III. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany letiště: 1. bezpečnostní opatření a postupy spojené se vstupem a vjezdem do staveb a prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 2. letištní identifikační průkaz a povolení k vjezdu vozidel a jejich vzory, 3. ověření spolehlivosti zaměstnanců, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro zabezpečení terminálu, ostatních staveb a prostorů poskytnutých třetím osobám, pokud tyto prostory umožňují vstup do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 5. kontrola terminálu, odbavovacích a pohybových ploch včetně kontroly oplocení, vstupů a vjezdů, 6. klíče, jejich kontrola a umístění, 7. manipulace s podezřelými předměty nalezenými v prostorech letiště; b) zajištění ochrany letadel: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel na odbavovací a pohybové ploše, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel v ostatních prostorech letiště, 3. provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla; c) cestující a jejich kabinová zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových zavazadel pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových cestujících a jejich kabinových zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro odbavení cestujících mimo letiště, 5. postupy k zamezení styku cestujících (odlétajících a přilétajících; všeobecného letectví a obchodní letecké dopravy; před bezpečnostní kontrolou a po bezpečnostní kontrole), 6. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými u cestujících a v jejich kabinových zavazadlech, 7. zásady pro určování zakázaných předmětů; d) zapsaná zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly pro zapsaná zavazadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových zapsaných zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro manipulaci se zapsanými zavazadly po bezpečnostní kontrole, 5. postupy pro zajištění společné přepravy cestujícího a jeho zapsaného zavazadla ve stejném letadle, 6. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu nedoprovázených zapsaných zavazadel,

13 7. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými v zapsaných zavazadlech, 8. zásady pro určování zakázaných předmětů; e) náklad, pošta, kurýrní a expresní zásilky, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a jiné dodávky na palubu letadla: 1.bezpečnostní opatření a postupy pro náklad, poštu, kurýrní a expresní zásilky, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a jiné dodávky na palubu letadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2.bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferového nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky. IV. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu. V. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení. VI. Pohotovostní plánování: a) b) c) d) e) f) g) centrum pro řešení mimořádných událostí, jeho činnost a úkoly, pohotovostní plán pro případ sabotáže proti letišti, pohotovostní plán pro případ hrozby bombovým útokem, pohotovostní plán pro případ únosu letadla, pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou, bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou, způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VII.Přílohy: a) b) c) d) e) f) g) h) organizační struktura provozovatele letiště, seznam podniků působících na letišti zajišťujících ostrahu majetku a osob, seznam leteckých dopravců provozujících dopravu na letišti, seznam subdodavatelů leteckých dopravců, kteří na letišti provozují dopravu, mapy letiště a jeho okolí s vyznačením jednotlivých staveb a bezpečnostních zařízení, plány veřejného, neveřejného a vyhrazeného bezpečnostního prostoru a jeho kritické části, plány terminálu, plány prostorů, které mohou znamenat zvýšenou hrozbu.

14 Vzor dokladu o spolehlivosti Č.j.: Výtisk číslo: Počet listů: DOKLAD O SPOLEHLIVOSTI vydaný na základě ověření totožnosti a bezúhonnosti a na základě posouzení důvěryhodnosti Jméno, popřípadě jména a příjmení: Datum narození: Státní občanství: Doklad vydán dne: Platnost dokladu: Držitel tohoto dokladu splňuje podmínky spolehlivosti podle 85e zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Podpis oprávněné úřední osoby: otisk úředního razítka

15 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce Bezpečnostní program leteckého dopravce I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, leteckého dopravce, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu leteckého dopravce, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, f) orgány státní správy v oblasti civilního letectví. II. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany letiště: 1. spolupráce a koordinace s provozovatelem letiště při vydávání letištních identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 2. ověření spolehlivosti zaměstnanců; b) zajištění ochrany letadel: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel na odbavovací a pohybové ploše, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel v ostatních prostorech letiště, 3. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu, 4. provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla; c) cestující a jejich kabinová zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových zavazadel pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových cestujících a jejich kabinových zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro odbavení cestujících mimo letiště, 5. postupy k zamezení styku cestujících (odlétajících a přilétajících; všeobecného letectví a obchodní letecké dopravy; před bezpečnostní kontrolou a po bezpečnostní kontrole), 6. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými u cestujících a v jejich kabinových zavazadlech, 7. zásady pro určování zakázaných předmětů; d) zapsaná zavazadla:

16 bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly pro zapsaná zavazadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových zapsaných zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, postupy pro manipulaci se zapsanými zavazadly po bezpečnostní kontrole, postupy pro zajištění společné přepravy cestujícího a jeho zapsaného zavazadla ve stejném letadle, bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu nedoprovázených zapsaných zavazadel, manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými v zapsaných zavazadlech, zásady pro určování zakázaných předmětů; e) náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky: f) 1. bezpečnostní opatření a postupy pro náklad, poštu a kurýrní a expresní zásilky pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. postupy pro schválené agenty, bezpečnostní požadavky na schválené agenty, 3. postupy pro provozovatele poštovních služeb a bezpečnostní požadavky pro přepravovanou poštu, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro letadla určená k přepravě nákladu, 5. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferového nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky; pošta a materiál leteckého dopravce, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a úklidové služby: 1. obecné principy pro zajištění bezpečnosti, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu pošty a materiálu leteckého dopravce, 3. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu úklidových služeb. III. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu. IV. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení. V. Pohotovostní plánování: a) centrum pro řešení mimořádných událostí, spolupráce s centrem při řešení mimořádných událostí,

17 b) c) d) e) f) pohotovostní plán pro případ únosu letadla, pohotovostní plán pro případ sabotáže proti letadlu, pohotovostní plán pro případ bomby na palubě letadla, pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou postupy pro manipulaci s nalezeným podezřelým nebo zakázaným předmětem na palubě letadla, g) dodatečná bezpečnostní opatření a postupy pro případ zvýšené hrozby, h) bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou, i) způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VI. Přílohy: a) b) c) d) organizační struktura leteckého dopravce, místní bezpečnostní opatření a postupy na jednotlivých letištích, zvláštní bezpečnostní opatření a postupy pro subdodavatele, kontrolní seznam postupů (checklist) pro provedení preventivní bezpečnostní prohlídky a bezpečnostní kontroly letadla, e) kontrolní seznam postupů (checklist) pro případ hlášení bomby na palubě letadla za letu a pro případ nalezení bomby nebo podezřelého předmětu na palubě letadla. Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště Bezpečnostní program provozovatele letiště I. Základní ustanovení 1. Specifikace dle obchodního rejstříku 2. Odpovědnost 3. Seznam legislativy 4. Letištní bezpečnostní výbor 5. Vnitřní komunikace, sdělování a media II. Popis letiště 1. Vlastnosti a vybavení 2. Uspořádání letiště 3. Provoz letiště III. Bezpečnostní opatření na letišti 1. Přehled 2. Bezpečnost ve veřejném prostoru 3. Postupy pro vytyčené prostory (a) Systém letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení (b) Postupy pro doprovody (c) Klíčový systém, zámky a visací zámky (d) Zásady pro určování a manipulaci se zakázanými předměty (e) Výjimky a přísnější opatření 4. Ochrana perimetru a kontrola vstupu a vjezdu do neveřejného prostoru letiště (a) Vytyčení neveřejného prostoru letiště (b) Ochrana perimetru, hlídky (c) Kontrola vstupu do prostoru 5. Vyhrazený bezpečnostní prostor (a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru (b) Kontrola vstupu do prostoru (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

18 6. Kritická část vyhrazeného bezpečnostního prostoru (a) Vytyčení kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru (b) Kontrola vstupu do prostoru (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru 7. Vymezený prostor (a) Vytyčení vymezeného prostoru (b) Bezpečnostní postupy a opatření (c) Vzájemné oddělení a ochrana od ostatních prostor letiště 8. Bezpečnostní a detekční kontrola osob a jimi vnášených věcí (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených (c) Postupy pro detekční kontrolu cestujících a předmětů jimi vnášených (d) Oddělení cestujících po detekční kontrole od nezkontrolovaných cestujících (e) Technické specifikace bezpečnostního vybavení 9. Bezpečnostní a detekční kontrola zapsaných zavazadel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Postupy pro detekční kontrolu zapsaných zavazadel (c) Ochrana zapsaných zavazadel a dozor nad prostorem pro kontrolu zapsaných zavazadel (d) Postupy pro spojení zapsaného zavazadla s cestujícím (e) Postupy pro detekční kontrolu nedoprovázených zavazadel (f) Postupy pro neidentifikovatelné zapsané zavazadlo (g) Technické specifikace bezpečnostního vybavení 10. Bezpečnostní a detekční kontrola vozidel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly 11. Bezpečnostní pracovníci (a) Organizační struktura bezpečnostních pracovníků (b) Systém služeb a rotace bezpečnostních pracovníků 12. Letištní dodávky (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Známí dodavatelé letištních dodávek 13. Náklad a pošta (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Ochrana a přístup k nákladu a poště 14. Palubní zásoby (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Ochrana a přístup k palubním zásobám 15. Ochrana letadel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní prohlídky IV. Nábor a odborná příprava pracovníků 1. Výcvik (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Specifické postupy 2. Ověření spolehlivosti a kontrola osob před nástupem do zaměstnání V. Vnitřní kontrola kvality 1. Pravomoc a odpovědnost 2. Přehled opatření

19 VI. Pohotovostní plánování 1. Organizační struktura a postupy pro řešení mimořádných událostí 2. Pohotovostní plány pro různé mimořádné události 3. Bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou 4. Postupy pro hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví VII. Přílohy 1. Organizační struktura provozovatele letiště 2. Mapa letiště s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů 3. Plán terminálu a jiných podobných staveb s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů 4. Vzory 5. Seznam leteckých dopravců provozující dopravu na letišti 6. Seznam známých dodavatelů letištních dodávek 7. Seznam schválených a známých dodavatelů palubních zásob 8. Seznam objektů, které lze využít ke vstupu do SRA/kritické SRA v působnosti vlastníka nebo nájemce Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, poskytovatele letových provozních služeb, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu poskytovatele letových provozních služeb, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost. II. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení poskytovatele letových provozních služeb, jejich vybavení a umístění: a) stavby a prostory poskytovatele letových provozních služeb: 1. stavby a prostory na letišti a v jeho okolí, 2. stavby a prostory mimo letiště a jeho okolí, 3. stavby a prostory významné z hlediska ochrany civilního letectví před protiprávními činy, 4. hlavní a záložní zdroje elektřiny; b) bezpečnostní zařízení poskytovatele letových provozních služeb:

20 bezpečnostní zařízení na letišti, bezpečnostní zařízení mimo letiště, oplocení objektů a bezpečnostních zařízení, vstupy a vjezdy (uzamčené, střežené), zařízení sloužící k zajištění letového provozu. III. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení poskytovatele letových provozních služeb: 1. bezpečnostní opatření a postupy spojené se vstupem a vjezdem do jednotlivých staveb a prostorů, bezpečnostní kontroly vnášených předmětů a postupy pro mimořádné bezpečnostní situace, 2. spolupráce a koordinace s provozovatelem letiště při vydávání letištních identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 3. ověření spolehlivosti zaměstnanců, 4. klíče, jejich kontrola a umístění, 5. zvláštní bezpečnostní opatření a postupy na některých pracovištích. IV. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu, V. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení, VI. Pohotovostní plánování: a) centrum pro řešení mimořádných událostí, spolupráce s centrem při řešení mimořádných událostí, b) pohotovostní plán pro případ hrozby bombovým útokem, c) pohotovostní plán pro případ sabotáže proti stavbám a bezpečnostním zařízením poskytovatele letových provozních služeb, d) pohotovostní plán pro případ sabotáže proti zařízení sloužícím k zajištění letového provozu, e) pohotovostní plán pro případ únosu letadla, f) pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou, g) způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VII.Přílohy: a) organizační struktura poskytovatele letových provozních služeb, b) mapa letiště a jeho okolí s vyznačením vlastních staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení, c) mapy potřebné pro řízení letadel za mimořádných bezpečnostních situací a při konkrétní hrozbě. Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Díl 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a

114/1995 Sb. ze dne 25. května 1995. o vnitrozemské plavbě. d) podmínky provozování vodní dopravy na vnitrozemských vodních cestách a 114/1995 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 1995 o vnitrozemské plavbě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy

111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Předmět úpravy Základní pojmy stav k 16.1.2012 Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. (část) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 175/2002 Sb. (část) Změna: 577/2002 Sb.

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2098 Sbírka zákonů č. 187 / 2014 187 ZÁKON ze dne 31. července 2014, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1584 Sbírka zákonů č. 170 / 2013 170 ZÁKON ze dne 16. května 2013, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ

NÁVRH ZÁKON. ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek ČÁST PRVNÍ III NÁVRH ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o návykových

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 70 Rozeslána dne 21. června 2013 Cena Kč 90, O B S A H : 155. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 156.

Více

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb.

Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 94/2004 Sb., Zákon č. 66/2006 Sb. 1 477/2001 Sb. Zákon ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více