ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu"

Transkript

1 VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb., (dále jen,,zákon") k provedení 67 odst. 4, 85a odst. 9, 85c odst. 2, 85d odst. 5, 85e odst. 6, 85f odst. 5, 85j odst. 4, 85k odst. 4 a 86b odst. 5 zákona: Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb. (dále jen zákon ), k provedení 85j odst. 6, 85m odst. 4, 85r odst. 3, 85x odst. 7, 85y odst. 3 a 85z odst. 6 zákona: ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 1 Obsah a struktura bezpečnostního programu (K 85a odst. 9 a 85e odst. 6 zákona) (1) Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. (3) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (4) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. (5) Obsah a struktura bezpečnostního programu schváleného agenta jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. 2 Způsob provádění bezpečnostní kontroly

2 (K 85c odst. 2 zákona) (1) Bezpečnostní kontrola se provádí zejména jako a) detekční kontrola, b) uložení zavazadel, nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, které nelze podrobit detekční kontrole, do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiště, c) další postupy uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství1). (2) Detekční kontrola se provádí jako fyzická kontrola osob, fyzická kontrola věcí a kontrola technickými prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1). (3) Fyzickou kontrolu osob provádí osoba stejného pohlaví vizuální prohlídkou a hmatem ruky na oblečeném těle kontrolované osoby, jakož i ve volných a odložených částech jejího oděvu. Při provádění fyzické kontroly osob lze použít ručního detektoru kovů. (4) Fyzická kontrola věcí se provádí vizuální prohlídkou a hmatem ruky a zahrnuje kontrolu vnitřního prostoru věci, včetně obalu a pomocných konstrukcí, a kontrolu všech vložených předmětů, jejich obsahu a částí. (5) Fyzická kontrola osob a fyzická kontrola věcí se provádí s použitím ochranných rukavic. (6) Náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky, které nelze z důvodu jejich rozměru nebo použitého materiálu podrobit detekční kontrole, se před naložením do letadla uloží nejméně na dobu 24 hodin do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiš-tě. (7) Po provedení bezpečnostní kontroly se zapsaná zavazadla podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky označí značkou obsahující nápis,,security checked", pořadové číslo a místo provedení kontroly. 3 Osvědčení odborné způsobilosti (K 85d odst. 5 zákona) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti obsahuje přílohu, kterou tvoří písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení3), které nesmí být starší než 6 měsíců. 4 (1) Ministerstvo dopravy ověří znalosti fyzické osoby provádějící detekční kontrolu přezkoumáním, zda úspěšně absolvovala příslušný typ bezpečnostního školení. (2) Rozsah znalostí potřebných pro vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovídá rozsahu znalostí stanovenému přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) a potřebnému pro úspěšné absolvování příslušného typu bezpečnostního školení. 5

3 Osvědčení technické způsobilosti (K 85d odst. 5 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení technické způsobilosti obsahuje a) název technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, b) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, výrobce technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, c) typové určení technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, d) parametry technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení. (2) Přílohu k žádosti o vydání osvědčení technické způsobilosti tvoří veškerá technická dokumentace technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, zejména a) popis konstrukce a činnosti, b) popis prvků pro ovládání a nastavení. 6 (1) Účinnost a spolehlivost technických prostředků a bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole se prokazuje a) předložením osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví prokazujícího, že technický prostředek nebo bezpečnostní zařízení splňuje technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4), nebo b) měřením a porovnáním materiálových a provoz-ních vlastností technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských spo-lečenství1) nebo leteckými předpisy4). (2) Měření a porovnání materiálových a provoz-ních vlastností technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4) se provádí a) vyhodnocením předložené technické dokumentace, b) pozorováním chodu v provozních podmínkách, c) zkoušením a ověřováním specifických parametrů jednotlivých druhů technických prostředků nebo bezpečnostních zařízení.

4 7 Seznam schválených agentů (K 85e odst. 6 zákona) Do seznamu schválených agentů se zapisují a) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a místo podnikání fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, b) identifikační číslo, c) předmět podnikání. 8 Letištní identifikační průkaz (K 85f odst. 5 zákona) (1) Letištní identifikační průkaz obsahuje a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele, b) fotografii držitele, c) evidenční číslo, d) datum vydání a datum ukončení platnosti, e) označení prostorů letiště, do kterých je držitel oprávněn vstoupit, f) obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnavatele držitele, pokud není osobou samostatně výdělečně činnou, g) podpis držitele. (2) Letištní identifikační průkaz je zhotoven z vodě odolného materiálu nebo umístěn ve vodě odolném pouzdru. (3) Držitel letištního identifikačního průkazu používá letištní identifikační průkaz, pokud do pro-storu letiště vstupuje v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovního nebo obdobného poměru nebo v souvislosti s podnikáním. 9 Povolení k vjezdu vozidel

5 (K 85f odst. 5 zákona) Povolení k vjezdu vozidel obsahuje a) označení provozovatele vozidla, b) registrační značku vozidla, c) tovární značku, typ a barvu vozidla, d) evidenční číslo, e) datum vydání a datum ukončení platnosti, f) označení prostorů letiště, do kterých je vozidlu povolen vjezd, g) místa vjezdu a výjezdu vozidla. 10 Bezpečnostní kontrola vozidel (K 85f odst. 5 zákona) Vozidla vjíždějící do prostorů letiště určených provozovatelem letiště jsou podrobována bezpečnostní kontrole v rozsahu alespoň 2 z těchto částí: a) kapsy předních dveří, sluneční clony a přihrádky, b) zadní strana sedadel, prostor pod sedadly a prostor pro nohy, c) zavazadlový prostor a nákladový prostor, d) prostor pro náhradní pneumatiku, e) spodní část vozidla a motorový prostor. 11 Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu a o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě (K 85j odst. 4 zákona) Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta, jakož i o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

6 12 Náležitosti žádosti o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu (K 85j odst. 4 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu obsahuje přílohu, kterou tvoří a) písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení, nebo písemné potvrzení o úspěšném absolvování jiného odborného školení z dané oblasti, b) doklad o vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a její délce. (2) Kvalifikační podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) se ověřují prostřednictvím přezkoumání odborné způsobilosti žadatele. Za odborně způsobilého se považuje žadatel, který prokáže nejméně tříletou praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a který úspěšně absolvoval bezpečnostní školení, nebo jiné odborné školení z dané oblasti. 13 Osvědčení k provádění bezpečnostního školení (K 85k odst. 4 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení obsahuje typy bezpečnostních školení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), pro které žadatel žádá vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení. (2) Přílohy k žádosti o vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení tvoří a) doklad o vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a její délce, b) osnovy jednotlivých typů bezpečnostních školení, pro které žadatel žádá vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení, c) popis způsobu provádění bezpečnostního školení, d) popis způsobu zajištění kvality bezpečnostního školení. (3) Splnění podmínek pro vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení se prokazuje předložením dokumentace podle odstavce 2 a složením zkoušky z teoretických znalostí. Zkušební okruhy ke zkoušce z teoretických znalostí jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

7 14 Potvrzení o úspěšném složení zkoušky (K 85k odst. 4 zákona) Potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení obsahuje a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zkoušeného, b) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, držitele osvědčení k provádění bezpečnostního školení, c) typ bezpečnostního školení, ze kterého byla zkouška složena, d) místo a datum konání zkoušky, e) datum a razítko držitele osvědčení k provádění bezpečnostního školení, f) podpis zaměstnance provádějícího bezpečnostní školení. 15 Osobní údaje předkládané zaměstnavateli (K 86b odst. 5 zákona) (1) Pro účely ověření spolehlivosti předloží zaměstnanec leteckého dopravce nebo poskytovatele leteckých služeb doklady, které obsahují tyto osobní údaje: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, b) datum narození, c) státní občanství, d) adresu místa trvalého pobytu, u cizince adresu místa pobytu nebo bydliště v cizině, e) názvy zaměstnavatelů za posledních 5 let s uvedením data vzniku a skončení pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru. (2) Zaměstnanec pro účely ověření spolehlivosti dále předloží a) prohlášení, že není omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům, b) výpis z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobnou písemnost státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce.

8 16 Postup při provádění ověření spolehlivosti (K 86b odst. 5 zákona) (1) Ověření spolehlivosti se provádí na základě úplnosti předložených dokladů. (2) Bezúhonnost se ověřuje výpisem z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce. (3) Zaměstnavatel vydá o výsledku ověření spo-lehlivosti zaměstnanci písemné potvrzení. (4) Výsledek ověření spolehlivosti Úřad pro civilní letectví sdělí žadateli písemně. 17 Vzor žádosti o ověření spolehlivosti (K 86b odst. 5 zákona) Vzor žádosti o ověření spolehlivosti osob, u nichž ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 1 Vzor dokladu o spolehlivosti (K 85j odst. 6) Vzor dokladu o spolehlivosti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 2 Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště (K 85m odst. 4) Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 3 Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb (K 85r odst. 3) Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. 4

9 Obsah a forma zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy (K 85x odst. 7) (1) Odborné znalosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu. Praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují formou prezentace. (2) Písemný test musí a) sestávat z minimálně 20 a maximálně 60 otázek v závislosti na rozsahu odborné přípravy a typech odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy1), které chce žadatel uskutečňovat, b) zahrnovat všechny body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), c) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), které chce žadatel uskutečňovat. (3) Prezentace spočívající v ústním vysvětlení účastníkem nahodile vybraného tématu z okruhu témat, který musí a) být shodný s jednotlivými body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), b) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), které chce žadatel uskutečňovat. 5 Formální a obsahové náležitosti a vzor dokladu o absolvování odborné přípravy (K 85y odst. 3) Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. 6 Obsah a forma teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů (K 85z odst. 6) (1) Odborné znalosti garanta výcviku se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu a ústního pohovoru. Praktické dovednosti garanta výcviku se prokazují formou přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí za využití testovacích předmětů představujících výbušné materiály v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1). (2) Písemný test musí sestávat z minimálně 60 otázek. Zkušební okruhy ke zkoušce z odborných znalostí jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. (3) Přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí musí obsahovat

10 a) b) c) d) přezkoušení s pomocí vlastního psa, přezkoušení psa zahrnující ovladatelnost, obratnost a reakce psa na prostředí, ověření znalosti zakládání vzorků výbušnin, praktický test schopností psa určeného k odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1). (4) Jako prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů musí být využity vzorky výbušin nebo inertní výcvikové pomůcky. ČÁST DRUHÁ Změna vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb. 18 Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb., se mění takto: 1. V 18 odst. 1 písm. a) se slova,,označení leteckého dopravce, číslo, pod kterým byla vydána licence," a slova,,a datum zahájení obchodní letecké dopravy" zrušují. 2. V 18 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h). ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST 19 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Šimonovský v. r. 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

11 3) Část 12 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 4) 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném znění.. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště Bezpečnostní program provozovatele letiště I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, provozovatele letiště, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu provozovatele letiště, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, f) bezpečnostní složky na letišti, jejich struktura a činnost, g) bezpečnostní výbor, jeho statut a směrnice pro jeho činnost. II. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení na letišti, jejich vybavení a umístění: a) stavby a prostory na letišti: 1. veřejný prostor, neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor a jeho kritická část, 2. prostory pro cestující, prostory pro odbavení a místa bezpečnostních kontrol, 3. prostory pro odbavení a bezpečnostní kontrolu nákladu, simulační komory, 4. prostory pro odbavení a bezpečnostní kontrolu pošty a kurýrních a expresních zásilek, 5. skladovací prostory pro uložení nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, které nelze podrobit detekční kontrole a které by mohly ohrozit bezpečnost civilního letectví, 6. prostory a bezpečnostní zařízení poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu na letišti, 7. prostory a bezpečnostní zařízení poskytovatelů ostatních služeb, 8. pohybové plochy letiště, odbavovací plochy, vzletové, přistávací a pojížděcí dráhy, 9. parkovací a odloučená stání pro letadla, 10. hlavní a záložní zdroje elektřiny, 11. sklady paliva (letecké a automobilové pohonné hmoty, ostatní nebezpečné látky), 12. telekomunikační centrum,

12 13. centrum pro řešení mimořádných událostí, 14. ostatní prostory významné z hlediska bezpečnosti; b) bezpečnostní zařízení na letišti: 1. bezpečnostní zařízení pro kontrolu cestujících, zaměstnanců, zavazadel, nákladu a kurýrních a expresních zásilek, 2. oplocení letiště, vstupy a vjezdy (uzamčené, střežené). III. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany letiště: 1. bezpečnostní opatření a postupy spojené se vstupem a vjezdem do staveb a prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 2. letištní identifikační průkaz a povolení k vjezdu vozidel a jejich vzory, 3. ověření spolehlivosti zaměstnanců, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro zabezpečení terminálu, ostatních staveb a prostorů poskytnutých třetím osobám, pokud tyto prostory umožňují vstup do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 5. kontrola terminálu, odbavovacích a pohybových ploch včetně kontroly oplocení, vstupů a vjezdů, 6. klíče, jejich kontrola a umístění, 7. manipulace s podezřelými předměty nalezenými v prostorech letiště; b) zajištění ochrany letadel: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel na odbavovací a pohybové ploše, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel v ostatních prostorech letiště, 3. provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla; c) cestující a jejich kabinová zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových zavazadel pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových cestujících a jejich kabinových zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro odbavení cestujících mimo letiště, 5. postupy k zamezení styku cestujících (odlétajících a přilétajících; všeobecného letectví a obchodní letecké dopravy; před bezpečnostní kontrolou a po bezpečnostní kontrole), 6. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými u cestujících a v jejich kabinových zavazadlech, 7. zásady pro určování zakázaných předmětů; d) zapsaná zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly pro zapsaná zavazadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových zapsaných zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro manipulaci se zapsanými zavazadly po bezpečnostní kontrole, 5. postupy pro zajištění společné přepravy cestujícího a jeho zapsaného zavazadla ve stejném letadle, 6. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu nedoprovázených zapsaných zavazadel,

13 7. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými v zapsaných zavazadlech, 8. zásady pro určování zakázaných předmětů; e) náklad, pošta, kurýrní a expresní zásilky, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a jiné dodávky na palubu letadla: 1.bezpečnostní opatření a postupy pro náklad, poštu, kurýrní a expresní zásilky, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a jiné dodávky na palubu letadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2.bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferového nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky. IV. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu. V. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení. VI. Pohotovostní plánování: a) b) c) d) e) f) g) centrum pro řešení mimořádných událostí, jeho činnost a úkoly, pohotovostní plán pro případ sabotáže proti letišti, pohotovostní plán pro případ hrozby bombovým útokem, pohotovostní plán pro případ únosu letadla, pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou, bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou, způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VII.Přílohy: a) b) c) d) e) f) g) h) organizační struktura provozovatele letiště, seznam podniků působících na letišti zajišťujících ostrahu majetku a osob, seznam leteckých dopravců provozujících dopravu na letišti, seznam subdodavatelů leteckých dopravců, kteří na letišti provozují dopravu, mapy letiště a jeho okolí s vyznačením jednotlivých staveb a bezpečnostních zařízení, plány veřejného, neveřejného a vyhrazeného bezpečnostního prostoru a jeho kritické části, plány terminálu, plány prostorů, které mohou znamenat zvýšenou hrozbu.

14 Vzor dokladu o spolehlivosti Č.j.: Výtisk číslo: Počet listů: DOKLAD O SPOLEHLIVOSTI vydaný na základě ověření totožnosti a bezúhonnosti a na základě posouzení důvěryhodnosti Jméno, popřípadě jména a příjmení: Datum narození: Státní občanství: Doklad vydán dne: Platnost dokladu: Držitel tohoto dokladu splňuje podmínky spolehlivosti podle 85e zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Podpis oprávněné úřední osoby: otisk úředního razítka

15 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce Bezpečnostní program leteckého dopravce I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, leteckého dopravce, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu leteckého dopravce, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, f) orgány státní správy v oblasti civilního letectví. II. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany letiště: 1. spolupráce a koordinace s provozovatelem letiště při vydávání letištních identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 2. ověření spolehlivosti zaměstnanců; b) zajištění ochrany letadel: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel na odbavovací a pohybové ploše, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel v ostatních prostorech letiště, 3. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu, 4. provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla; c) cestující a jejich kabinová zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových zavazadel pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových cestujících a jejich kabinových zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro odbavení cestujících mimo letiště, 5. postupy k zamezení styku cestujících (odlétajících a přilétajících; všeobecného letectví a obchodní letecké dopravy; před bezpečnostní kontrolou a po bezpečnostní kontrole), 6. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými u cestujících a v jejich kabinových zavazadlech, 7. zásady pro určování zakázaných předmětů; d) zapsaná zavazadla:

16 bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly pro zapsaná zavazadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových zapsaných zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, postupy pro manipulaci se zapsanými zavazadly po bezpečnostní kontrole, postupy pro zajištění společné přepravy cestujícího a jeho zapsaného zavazadla ve stejném letadle, bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu nedoprovázených zapsaných zavazadel, manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými v zapsaných zavazadlech, zásady pro určování zakázaných předmětů; e) náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky: f) 1. bezpečnostní opatření a postupy pro náklad, poštu a kurýrní a expresní zásilky pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. postupy pro schválené agenty, bezpečnostní požadavky na schválené agenty, 3. postupy pro provozovatele poštovních služeb a bezpečnostní požadavky pro přepravovanou poštu, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro letadla určená k přepravě nákladu, 5. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferového nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky; pošta a materiál leteckého dopravce, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a úklidové služby: 1. obecné principy pro zajištění bezpečnosti, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu pošty a materiálu leteckého dopravce, 3. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu úklidových služeb. III. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu. IV. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení. V. Pohotovostní plánování: a) centrum pro řešení mimořádných událostí, spolupráce s centrem při řešení mimořádných událostí,

17 b) c) d) e) f) pohotovostní plán pro případ únosu letadla, pohotovostní plán pro případ sabotáže proti letadlu, pohotovostní plán pro případ bomby na palubě letadla, pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou postupy pro manipulaci s nalezeným podezřelým nebo zakázaným předmětem na palubě letadla, g) dodatečná bezpečnostní opatření a postupy pro případ zvýšené hrozby, h) bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou, i) způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VI. Přílohy: a) b) c) d) organizační struktura leteckého dopravce, místní bezpečnostní opatření a postupy na jednotlivých letištích, zvláštní bezpečnostní opatření a postupy pro subdodavatele, kontrolní seznam postupů (checklist) pro provedení preventivní bezpečnostní prohlídky a bezpečnostní kontroly letadla, e) kontrolní seznam postupů (checklist) pro případ hlášení bomby na palubě letadla za letu a pro případ nalezení bomby nebo podezřelého předmětu na palubě letadla. Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště Bezpečnostní program provozovatele letiště I. Základní ustanovení 1. Specifikace dle obchodního rejstříku 2. Odpovědnost 3. Seznam legislativy 4. Letištní bezpečnostní výbor 5. Vnitřní komunikace, sdělování a media II. Popis letiště 1. Vlastnosti a vybavení 2. Uspořádání letiště 3. Provoz letiště III. Bezpečnostní opatření na letišti 1. Přehled 2. Bezpečnost ve veřejném prostoru 3. Postupy pro vytyčené prostory (a) Systém letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení (b) Postupy pro doprovody (c) Klíčový systém, zámky a visací zámky (d) Zásady pro určování a manipulaci se zakázanými předměty (e) Výjimky a přísnější opatření 4. Ochrana perimetru a kontrola vstupu a vjezdu do neveřejného prostoru letiště (a) Vytyčení neveřejného prostoru letiště (b) Ochrana perimetru, hlídky (c) Kontrola vstupu do prostoru 5. Vyhrazený bezpečnostní prostor (a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru (b) Kontrola vstupu do prostoru (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

18 6. Kritická část vyhrazeného bezpečnostního prostoru (a) Vytyčení kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru (b) Kontrola vstupu do prostoru (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru 7. Vymezený prostor (a) Vytyčení vymezeného prostoru (b) Bezpečnostní postupy a opatření (c) Vzájemné oddělení a ochrana od ostatních prostor letiště 8. Bezpečnostní a detekční kontrola osob a jimi vnášených věcí (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených (c) Postupy pro detekční kontrolu cestujících a předmětů jimi vnášených (d) Oddělení cestujících po detekční kontrole od nezkontrolovaných cestujících (e) Technické specifikace bezpečnostního vybavení 9. Bezpečnostní a detekční kontrola zapsaných zavazadel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Postupy pro detekční kontrolu zapsaných zavazadel (c) Ochrana zapsaných zavazadel a dozor nad prostorem pro kontrolu zapsaných zavazadel (d) Postupy pro spojení zapsaného zavazadla s cestujícím (e) Postupy pro detekční kontrolu nedoprovázených zavazadel (f) Postupy pro neidentifikovatelné zapsané zavazadlo (g) Technické specifikace bezpečnostního vybavení 10. Bezpečnostní a detekční kontrola vozidel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly 11. Bezpečnostní pracovníci (a) Organizační struktura bezpečnostních pracovníků (b) Systém služeb a rotace bezpečnostních pracovníků 12. Letištní dodávky (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Známí dodavatelé letištních dodávek 13. Náklad a pošta (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Ochrana a přístup k nákladu a poště 14. Palubní zásoby (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Ochrana a přístup k palubním zásobám 15. Ochrana letadel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní prohlídky IV. Nábor a odborná příprava pracovníků 1. Výcvik (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Specifické postupy 2. Ověření spolehlivosti a kontrola osob před nástupem do zaměstnání V. Vnitřní kontrola kvality 1. Pravomoc a odpovědnost 2. Přehled opatření

19 VI. Pohotovostní plánování 1. Organizační struktura a postupy pro řešení mimořádných událostí 2. Pohotovostní plány pro různé mimořádné události 3. Bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou 4. Postupy pro hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví VII. Přílohy 1. Organizační struktura provozovatele letiště 2. Mapa letiště s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů 3. Plán terminálu a jiných podobných staveb s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů 4. Vzory 5. Seznam leteckých dopravců provozující dopravu na letišti 6. Seznam známých dodavatelů letištních dodávek 7. Seznam schválených a známých dodavatelů palubních zásob 8. Seznam objektů, které lze využít ke vstupu do SRA/kritické SRA v působnosti vlastníka nebo nájemce Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, poskytovatele letových provozních služeb, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu poskytovatele letových provozních služeb, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost. II. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení poskytovatele letových provozních služeb, jejich vybavení a umístění: a) stavby a prostory poskytovatele letových provozních služeb: 1. stavby a prostory na letišti a v jeho okolí, 2. stavby a prostory mimo letiště a jeho okolí, 3. stavby a prostory významné z hlediska ochrany civilního letectví před protiprávními činy, 4. hlavní a záložní zdroje elektřiny; b) bezpečnostní zařízení poskytovatele letových provozních služeb:

20 bezpečnostní zařízení na letišti, bezpečnostní zařízení mimo letiště, oplocení objektů a bezpečnostních zařízení, vstupy a vjezdy (uzamčené, střežené), zařízení sloužící k zajištění letového provozu. III. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení poskytovatele letových provozních služeb: 1. bezpečnostní opatření a postupy spojené se vstupem a vjezdem do jednotlivých staveb a prostorů, bezpečnostní kontroly vnášených předmětů a postupy pro mimořádné bezpečnostní situace, 2. spolupráce a koordinace s provozovatelem letiště při vydávání letištních identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 3. ověření spolehlivosti zaměstnanců, 4. klíče, jejich kontrola a umístění, 5. zvláštní bezpečnostní opatření a postupy na některých pracovištích. IV. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu, V. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení, VI. Pohotovostní plánování: a) centrum pro řešení mimořádných událostí, spolupráce s centrem při řešení mimořádných událostí, b) pohotovostní plán pro případ hrozby bombovým útokem, c) pohotovostní plán pro případ sabotáže proti stavbám a bezpečnostním zařízením poskytovatele letových provozních služeb, d) pohotovostní plán pro případ sabotáže proti zařízení sloužícím k zajištění letového provozu, e) pohotovostní plán pro případ únosu letadla, f) pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou, g) způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VII.Přílohy: a) organizační struktura poskytovatele letových provozních služeb, b) mapa letiště a jeho okolí s vyznačením vlastních staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení, c) mapy potřebné pro řízení letadel za mimořádných bezpečnostních situací a při konkrétní hrozbě. Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 410/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb.,

Více

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů III. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním

Více

410/2006 Sb. VYHLÁKA

410/2006 Sb. VYHLÁKA 410/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhláky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy Návrh VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

Návrh. pozdějších předpisů

Návrh. pozdějších předpisů Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2014, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název: Název: ROZDÍLOVÁ TABULKA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou

Více

Ověření spolehlivosti fyzických osob

Ověření spolehlivosti fyzických osob Ověření spolehlivosti fyzických osob V důsledku teroristických činů, spáchaných v USA dne 11. září 2001 a v následující době i v dalších oblastech světa přijala většina států řadu bezpečnostních opatření

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Citace: 592/2006 Sb. Částka: 188/2006 Sb.

Více

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006

592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 12. prosince 2006 592/2006 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2006 o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti Vláda nařizuje podle 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

Více

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE

HLAVA PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST ŽADATELŮ O VYDÁNÍ LICENCE STROJVEDOUCÍHO A OSVĚDČENÍ STROJVEDOUCÍHO ČÁST PRVNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA DRÁZE Strana 68 Sbírka zákonů č. 16 / 2012 16 VYHLÁŠKA ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení

Více

Úřední věstník Evropské unie L 7/3

Úřední věstník Evropské unie L 7/3 12.1.2010 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních

Více

Bezpečnostní školení osob na malých letištích

Bezpečnostní školení osob na malých letištích Bezpečnostní školení osob na malých letištích Lektor: Jaromír Fatka ŠKOLENÍ PILOTŮ 5.3.2016 Školení provedeno na základě příslušných odstavců Bezpečnostního programu letiště Cíl školení Získat potřebné

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě,

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, Strana 3524 Sbírka zákonů č. 269 / 2012 269 VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007,

253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, 253/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. září 2007, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Strana 22 Sbírka zákonů č. 4 / 2009 Částka 2 4 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 8b odst. 4 a 7 a 8e odst. 3

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů Národní bezpečnostní úřad stanoví podle 33 a 53 písm. a), c), d), e), f) a j) zákona č.

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

Odborná příprava osob na malých letištích

Odborná příprava osob na malých letištích Odborná příprava osob na malých letištích v rozmezí NPBV Školení G2+3 Odborná příprava osob na malých letištích a odborná příprava pilotů provádějících fyzickou detekční kontrolu bez využití tech. prostředků

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení mzdové účtárny, Odboru řízení lidských zdrojů Č. j.: SFZP 112403/2016 Datum: 20. 10. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního fondu

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 29.

Více

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů, vrchní rada, ID 30345018 v Národním

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 70 Sbírka zákonů č. 208 / 2010 Strana 2355 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. června 2010 o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Vláda nařizuje podle 24 odst. 2 a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID v Národním archivu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení ekonomicko-provozního, odborný rada, ID 17000482 v Národním archivu Č.j.: NA- 2165/2016 Datum: 26. května 2016 Ředitelka Národního

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2320/2002. ze dne 16. prosince 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2320/2002. ze dne 16. prosince 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1

Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo o zařazení na služební místo 1 Označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována Státní tajemník v Ministerstvu spravedlnosti

Více

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2014 o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2014 o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech Strana 3922 Sbírka zákonů č. 313 / 2014 Částka 126 313 VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2014 o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech Ministerstvo zemědělství

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO VEDOUCÍ II. ODDĚLENÍ NA OBVODNÍM BÁŇSKÉM ÚŘADĚ PRO ÚZEMÍ KRAJE ÚSTECKÉHO SE SÍDLEM V MOSTĚ Praha 15. června 2016 Č.j.: SBS 19494/2016 Předseda Českého

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve

Více

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016

Č.j.: NA / Datum: 4. listopadu 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada archivář (ID 30013256) v oddělení fondů státní správy z let 1945 1992 v Národním archivu Č.j.: NA-4497-1/12-2016 Datum: 4. listopadu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení správy ISKN Č. j.: ČÚZK-09949/2016-12 Datum: 13. června 2016 Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitel/ka odboru centrálních nákupů a veřejných zakázek (kód SM 340 000) Praha 18. dubna 2016 Č. j. MPSV-2016/69108-161/SZ/VŘ Státní tajemník Ministerstva

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŢEBNÍ MÍSTO ŘEDITEL ODBORU SPRÁVY ÚHRAD A EKONOMIE ČESKÉHO BÁŇSKÉHO ÚŘADU Praha 4. května 2016 Č.j.: SBS 11515/2016 Předseda Českého báňského úřadu jako služební

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín MĚSTO NOVÝ JIČÍN NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 3/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Nový Jičín Rada města Nový Jičín se na své schůzi dne 14.3.2012 usnesla vydat

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Úplné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů /s vyznačením změn/ Ministerstvo školství,

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského

a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského Strana 6106 Sbírka zákonů č. 381 / 2016 381 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2016 o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí Oddělení metodiky a strategie, Odboru řízení Národních programů Č.j.: SFZP 060637/2016 Datum: 31. 5. 2016 Vedoucí služebního úřadu Státního

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru.

5. u podnikající zahraniční fyzické osoby doklad prokazující oprávnění k podnikání nebo doklad obdobného charakteru. Strana 238 Sbírka zákonů č. 30 / 2012 30 VYHLÁŠKA ze dne 16. ledna 2012 o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní

Více

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6

Čj. SOAA 3943/2016 Praha, Přílohy: 6 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 Čj. SOAA 3943/2016 Praha, 5. 5. 2016 Přílohy: 6 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo odborný rada vedoucí oddělení Státní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.)

Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Ing. Martin Kruczek L 8 POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI (VYHL. Č. 298/2005 SB.) Novelizace prováděcího právního předpisu k zákonu č. 61/ 1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce Frýdek-Místek Č.j.: KHSMS/60022/2016 Datum: 16. listopadu 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným termínem nástupu na služební místo je 4/2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného odborného rady vedoucího Oddělení monitoringu fondů EU v Sekci řízení a podpory fondů EU Č.j.: API/01019/17 Datum: 7. 3. 2017 Vedoucí

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 153 Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 153 Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. prosince 2012 Cena Kč 144, 418. Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování 419. Vyhláška o ochraně pokusných zvířat O B S A H : 420. Sdělení Ministerstva

Více

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.)

(přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák. č. 234/2014 Sb.) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného - vrchního rady zástupce vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace (přesoutěžení představeného dle 188 odst. 6 zák.

Více

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona)

Předmět úpravy (k 102 odst. 1 zákona) 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

č.225/2006 Sb. č.49/1997 Sb. o civilním letectví

č.225/2006 Sb. č.49/1997 Sb. o civilním letectví European Aviation Safety Agency Zákon č.225/2006 Sb. Novela zákona z č.49/1997 Sb. o civilním letectví OBSAH PREZENTACE Úvod I. 86b zákona č.225/2006 Sb. II. Ověřování spolehlivosti Informace k metodickému

Více

Č.j.: NA 2172/2016 Datum: 28. června 2016

Č.j.: NA 2172/2016 Datum: 28. června 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ho oddělení fondů samosprávy a státní správy do roku 1848 a církevních institucí, ID 17000503 v Národním archivu Č.j.: NA 2172/2016 Datum:

Více

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství

Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství Výňatek zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství (stav platný do 31.12. 2009) Změna: 62/2000 Sb. Změna: 307/2000 Sb. Změna: 128/2003 Sb. Změna: 128/2003 Sb. (část) Změna: 85/2004 Sb. (část) Změna: 128/2003

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2016/119573-G

Více

letiště Ruzyně SLS/OLS čárový kód podání 160 08 PRAHA 6 ODDĚLENÍ LETIŠŤ Ž Á D O S T O P O V O L E N Í P R O V O Z O V A T [POA] H E L I P O R T

letiště Ruzyně SLS/OLS čárový kód podání 160 08 PRAHA 6 ODDĚLENÍ LETIŠŤ Ž Á D O S T O P O V O L E N Í P R O V O Z O V A T [POA] H E L I P O R T letiště Ruzyně SLS/OLS čárový kód podání 160 08 PRAHA 6 ODDĚLENÍ LETIŠŤ žadatel č.j... Ž Á D O S T O P O V O L E N Í P R O V O Z O V A T [POA] H E L I P O R T podle ustanovení 30 zákona č. 49/1997 Sb.,

Více

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU

UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ ŽADATELŮ ZE ZEMÍ EU UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACÍ Jedním z cílů Evropského společenství (čl. 3 odst. 1 písm. c Smlouvy o založení ES) je odstranění překážek volného pohybu osob a služeb mezi členskými státy. Pro státní příslušníky

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ).

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM ). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstek pro řízení sekce legislativy (kód SM 500000) Praha 29. června 2016 Č. j. MPSV-2016/137742-111/SZ/VŘ Státní tajemník v Ministerstvu práce

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12

+NBCTY1143XHY+ Siwiecova Praha 3 Žižkov. Č.j. ABS 4238/2016 R. V Praze dne 20. května Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 +NBCTY1143XHY+ Siwiecova 2 130 00 Praha 3 Žižkov Č.j. ABS 4238/2016 R V Praze dne 20. května 2016 Počet listů: 5 Přílohy: 7/12 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo představeného vedoucí

Více

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, Brno Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Moravské náměstí 1, 601 51 Brno Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada vedoucí oddělení obnovy katastrálního operátu č. 1 na Technické

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 2040, v odboru 38 Rozvoj ICT, odd. 3801 - Kompetenční systémy Č.j.: MF-19144/2016/3005-2 PID: MFCR6XJEVV

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 82 VYHLÁŠKA ze dne 6. března 2012 o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) Ministerstvo dopravy

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN Směrnice CAA/S-SLS-002-0/2011 Strana číslo Verze Datum Strana číslo Verze Datum 1 až 27 1. vydání 01.02.2011 1. vydání Strana 1 01.02.2011 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 1. vydání Strana 2 01.02.2011

Více

525 VYHLÁŠKA o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 434/2011 Sb.

525 VYHLÁŠKA o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 434/2011 Sb. 525 VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2005 o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 434/2011 Sb., Národní bezpečnostní úřad stanoví podle

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 3283, v odboru 69 Analýza a hlášení nesrovnalostí, odd. 6901 Centrální kontaktní bod AFCOS. Datum: 19. ledna 2017 PID:

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího

I.Úvod. II. Podání žádosti o vydání licence strojvedoucího *crdux006qmlw* CRDUX006QMLW 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č.j.: DUCR-4898/14/Fo Metodický pokyn pro získání licence strojvedoucího k řízení drážního vozidla na dráze celostátní a regionální a průkazu způsobilosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Praha: 30. září 2015 Č.j.: MV-141989-2/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více