ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY. Obsah a struktura bezpečnostního programu"

Transkript

1 VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb. a zákona č. 225/2006 Sb., (dále jen,,zákon") k provedení 67 odst. 4, 85a odst. 9, 85c odst. 2, 85d odst. 5, 85e odst. 6, 85f odst. 5, 85j odst. 4, 85k odst. 4 a 86b odst. 5 zákona: Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 146/2000 Sb., zákona č. 258/2002 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 407/2010 Sb. a zákona č. 137/2011 Sb. (dále jen zákon ), k provedení 85j odst. 6, 85m odst. 4, 85r odst. 3, 85x odst. 7, 85y odst. 3 a 85z odst. 6 zákona: ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 1 Obsah a struktura bezpečnostního programu (K 85a odst. 9 a 85e odst. 6 zákona) (1) Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. (2) Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. (3) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. (4) Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. (5) Obsah a struktura bezpečnostního programu schváleného agenta jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. 2 Způsob provádění bezpečnostní kontroly

2 (K 85c odst. 2 zákona) (1) Bezpečnostní kontrola se provádí zejména jako a) detekční kontrola, b) uložení zavazadel, nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, které nelze podrobit detekční kontrole, do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiště, c) další postupy uvedené v přímo použitelném předpise Evropských společenství1). (2) Detekční kontrola se provádí jako fyzická kontrola osob, fyzická kontrola věcí a kontrola technickými prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1). (3) Fyzickou kontrolu osob provádí osoba stejného pohlaví vizuální prohlídkou a hmatem ruky na oblečeném těle kontrolované osoby, jakož i ve volných a odložených částech jejího oděvu. Při provádění fyzické kontroly osob lze použít ručního detektoru kovů. (4) Fyzická kontrola věcí se provádí vizuální prohlídkou a hmatem ruky a zahrnuje kontrolu vnitřního prostoru věci, včetně obalu a pomocných konstrukcí, a kontrolu všech vložených předmětů, jejich obsahu a částí. (5) Fyzická kontrola osob a fyzická kontrola věcí se provádí s použitím ochranných rukavic. (6) Náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky, které nelze z důvodu jejich rozměru nebo použitého materiálu podrobit detekční kontrole, se před naložením do letadla uloží nejméně na dobu 24 hodin do skladovacích prostorů určených provozovatelem letiš-tě. (7) Po provedení bezpečnostní kontroly se zapsaná zavazadla podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky označí značkou obsahující nápis,,security checked", pořadové číslo a místo provedení kontroly. 3 Osvědčení odborné způsobilosti (K 85d odst. 5 zákona) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení odborné způsobilosti obsahuje přílohu, kterou tvoří písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení3), které nesmí být starší než 6 měsíců. 4 (1) Ministerstvo dopravy ověří znalosti fyzické osoby provádějící detekční kontrolu přezkoumáním, zda úspěšně absolvovala příslušný typ bezpečnostního školení. (2) Rozsah znalostí potřebných pro vydání osvědčení odborné způsobilosti odpovídá rozsahu znalostí stanovenému přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) a potřebnému pro úspěšné absolvování příslušného typu bezpečnostního školení. 5

3 Osvědčení technické způsobilosti (K 85d odst. 5 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení technické způsobilosti obsahuje a) název technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, b) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, výrobce technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, c) typové určení technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, d) parametry technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení. (2) Přílohu k žádosti o vydání osvědčení technické způsobilosti tvoří veškerá technická dokumentace technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení, zejména a) popis konstrukce a činnosti, b) popis prvků pro ovládání a nastavení. 6 (1) Účinnost a spolehlivost technických prostředků a bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole se prokazuje a) předložením osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu Mezinárodní organizace pro civilní letectví prokazujícího, že technický prostředek nebo bezpečnostní zařízení splňuje technické požadavky stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4), nebo b) měřením a porovnáním materiálových a provoz-ních vlastností technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských spo-lečenství1) nebo leteckými předpisy4). (2) Měření a porovnání materiálových a provoz-ních vlastností technického prostředku nebo bezpečnostního zařízení s požadavky stanovenými přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) nebo leteckými předpisy4) se provádí a) vyhodnocením předložené technické dokumentace, b) pozorováním chodu v provozních podmínkách, c) zkoušením a ověřováním specifických parametrů jednotlivých druhů technických prostředků nebo bezpečnostních zařízení.

4 7 Seznam schválených agentů (K 85e odst. 6 zákona) Do seznamu schválených agentů se zapisují a) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a místo podnikání fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby, b) identifikační číslo, c) předmět podnikání. 8 Letištní identifikační průkaz (K 85f odst. 5 zákona) (1) Letištní identifikační průkaz obsahuje a) jméno, popřípadě jména, a příjmení držitele, b) fotografii držitele, c) evidenční číslo, d) datum vydání a datum ukončení platnosti, e) označení prostorů letiště, do kterých je držitel oprávněn vstoupit, f) obchodní firmu nebo název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnavatele držitele, pokud není osobou samostatně výdělečně činnou, g) podpis držitele. (2) Letištní identifikační průkaz je zhotoven z vodě odolného materiálu nebo umístěn ve vodě odolném pouzdru. (3) Držitel letištního identifikačního průkazu používá letištní identifikační průkaz, pokud do pro-storu letiště vstupuje v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovního nebo obdobného poměru nebo v souvislosti s podnikáním. 9 Povolení k vjezdu vozidel

5 (K 85f odst. 5 zákona) Povolení k vjezdu vozidel obsahuje a) označení provozovatele vozidla, b) registrační značku vozidla, c) tovární značku, typ a barvu vozidla, d) evidenční číslo, e) datum vydání a datum ukončení platnosti, f) označení prostorů letiště, do kterých je vozidlu povolen vjezd, g) místa vjezdu a výjezdu vozidla. 10 Bezpečnostní kontrola vozidel (K 85f odst. 5 zákona) Vozidla vjíždějící do prostorů letiště určených provozovatelem letiště jsou podrobována bezpečnostní kontrole v rozsahu alespoň 2 z těchto částí: a) kapsy předních dveří, sluneční clony a přihrádky, b) zadní strana sedadel, prostor pod sedadly a prostor pro nohy, c) zavazadlový prostor a nákladový prostor, d) prostor pro náhradní pneumatiku, e) spodní část vozidla a motorový prostor. 11 Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu a o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě (K 85j odst. 4 zákona) Vzor písemné zprávy o průběžné kontrole zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu provozovatele letiště, leteckého dopravce, poskytovatele letových provozních služeb, poskytovatele služeb při odbavovacím procesu na letišti a schváleného agenta, jakož i o průběžném vyhodnocování zjištěných nedostatků, stanovování a plnění opatření k jejich nápravě je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

6 12 Náležitosti žádosti o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu (K 85j odst. 4 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání povolení k provádění kontrol zavádění a plnění opatření a postupů uvedených v bezpečnostním programu obsahuje přílohu, kterou tvoří a) písemné potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení, nebo písemné potvrzení o úspěšném absolvování jiného odborného školení z dané oblasti, b) doklad o vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a její délce. (2) Kvalifikační podmínky podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1) se ověřují prostřednictvím přezkoumání odborné způsobilosti žadatele. Za odborně způsobilého se považuje žadatel, který prokáže nejméně tříletou praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a který úspěšně absolvoval bezpečnostní školení, nebo jiné odborné školení z dané oblasti. 13 Osvědčení k provádění bezpečnostního školení (K 85k odst. 4 zákona) (1) Kromě náležitostí stanovených správním řádem2) žádost o vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení obsahuje typy bezpečnostních školení podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství1), pro které žadatel žádá vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení. (2) Přílohy k žádosti o vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení tvoří a) doklad o vykonané praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a její délce, b) osnovy jednotlivých typů bezpečnostních školení, pro které žadatel žádá vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení, c) popis způsobu provádění bezpečnostního školení, d) popis způsobu zajištění kvality bezpečnostního školení. (3) Splnění podmínek pro vydání osvědčení k provádění bezpečnostního školení se prokazuje předložením dokumentace podle odstavce 2 a složením zkoušky z teoretických znalostí. Zkušební okruhy ke zkoušce z teoretických znalostí jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

7 14 Potvrzení o úspěšném složení zkoušky (K 85k odst. 4 zákona) Potvrzení o úspěšném složení zkoušky po absolvování příslušného typu bezpečnostního školení obsahuje a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zkoušeného, b) obchodní firmu nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, držitele osvědčení k provádění bezpečnostního školení, c) typ bezpečnostního školení, ze kterého byla zkouška složena, d) místo a datum konání zkoušky, e) datum a razítko držitele osvědčení k provádění bezpečnostního školení, f) podpis zaměstnance provádějícího bezpečnostní školení. 15 Osobní údaje předkládané zaměstnavateli (K 86b odst. 5 zákona) (1) Pro účely ověření spolehlivosti předloží zaměstnanec leteckého dopravce nebo poskytovatele leteckých služeb doklady, které obsahují tyto osobní údaje: a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, b) datum narození, c) státní občanství, d) adresu místa trvalého pobytu, u cizince adresu místa pobytu nebo bydliště v cizině, e) názvy zaměstnavatelů za posledních 5 let s uvedením data vzniku a skončení pracovněprávního vztahu nebo služebního poměru. (2) Zaměstnanec pro účely ověření spolehlivosti dále předloží a) prohlášení, že není omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům, b) výpis z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobnou písemnost státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce.

8 16 Postup při provádění ověření spolehlivosti (K 86b odst. 5 zákona) (1) Ověření spolehlivosti se provádí na základě úplnosti předložených dokladů. (2) Bezúhonnost se ověřuje výpisem z evidence Rejstříku trestů a v případě cizince i obdobnou písemností státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i státu, v němž cizinec pobýval v posledních 2 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Doklady k ověření bezúhonnosti nesmějí být starší než 3 měsíce. (3) Zaměstnavatel vydá o výsledku ověření spo-lehlivosti zaměstnanci písemné potvrzení. (4) Výsledek ověření spolehlivosti Úřad pro civilní letectví sdělí žadateli písemně. 17 Vzor žádosti o ověření spolehlivosti (K 86b odst. 5 zákona) Vzor žádosti o ověření spolehlivosti osob, u nichž ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví, je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 1 Vzor dokladu o spolehlivosti (K 85j odst. 6) Vzor dokladu o spolehlivosti je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce. 2 Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště (K 85m odst. 4) Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu letiště jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 3 Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb (K 85r odst. 3) Obsahové náležitosti a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce. 4

9 Obsah a forma zkoušky, při níž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy (K 85x odst. 7) (1) Odborné znalosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu. Praktické dovednosti žadatele o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy se prokazují formou prezentace. (2) Písemný test musí a) sestávat z minimálně 20 a maximálně 60 otázek v závislosti na rozsahu odborné přípravy a typech odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy1), které chce žadatel uskutečňovat, b) zahrnovat všechny body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), c) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), které chce žadatel uskutečňovat. (3) Prezentace spočívající v ústním vysvětlení účastníkem nahodile vybraného tématu z okruhu témat, který musí a) být shodný s jednotlivými body obsahu odborné přípravy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), b) zahrnovat všechny typy odborných příprav podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1), které chce žadatel uskutečňovat. 5 Formální a obsahové náležitosti a vzor dokladu o absolvování odborné přípravy (K 85y odst. 3) Vzor dokladu o absolvování odborné přípravy je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce. 6 Obsah a forma teoretické zkoušky a praktického testu, při nichž se prokazují odborné znalosti a praktické dovednosti garanta výcviku a prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů (K 85z odst. 6) (1) Odborné znalosti garanta výcviku se prokazují teoretickou zkouškou formou písemného testu a ústního pohovoru. Praktické dovednosti garanta výcviku se prokazují formou přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí za využití testovacích předmětů představujících výbušné materiály v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1). (2) Písemný test musí sestávat z minimálně 60 otázek. Zkušební okruhy ke zkoušce z odborných znalostí jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce. (3) Přezkušování garanta výcviku s pomocí psa v reálném prostředí musí obsahovat

10 a) b) c) d) přezkoušení s pomocí vlastního psa, přezkoušení psa zahrnující ovladatelnost, obratnost a reakce psa na prostředí, ověření znalosti zakládání vzorků výbušnin, praktický test schopností psa určeného k odhalování výbušnin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu civilního letectví před protiprávními činy 1). (4) Jako prostředky zajišťující dosažení dostatečné odhalovací schopnosti psů musí být využity vzorky výbušin nebo inertní výcvikové pomůcky. ČÁST DRUHÁ Změna vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb. 18 Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb. a vyhlášky č. 359/2006 Sb., se mění takto: 1. V 18 odst. 1 písm. a) se slova,,označení leteckého dopravce, číslo, pod kterým byla vydána licence," a slova,,a datum zahájení obchodní letecké dopravy" zrušují. 2. V 18 odst. 2 se písmeno a) zrušuje. Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h). ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST 19 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Šimonovský v. r. 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

11 3) Část 12 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 4) 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, v platném znění.. Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště Bezpečnostní program provozovatele letiště I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, provozovatele letiště, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu provozovatele letiště, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, f) bezpečnostní složky na letišti, jejich struktura a činnost, g) bezpečnostní výbor, jeho statut a směrnice pro jeho činnost. II. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení na letišti, jejich vybavení a umístění: a) stavby a prostory na letišti: 1. veřejný prostor, neveřejný prostor a vyhrazený bezpečnostní prostor a jeho kritická část, 2. prostory pro cestující, prostory pro odbavení a místa bezpečnostních kontrol, 3. prostory pro odbavení a bezpečnostní kontrolu nákladu, simulační komory, 4. prostory pro odbavení a bezpečnostní kontrolu pošty a kurýrních a expresních zásilek, 5. skladovací prostory pro uložení nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek, které nelze podrobit detekční kontrole a které by mohly ohrozit bezpečnost civilního letectví, 6. prostory a bezpečnostní zařízení poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu na letišti, 7. prostory a bezpečnostní zařízení poskytovatelů ostatních služeb, 8. pohybové plochy letiště, odbavovací plochy, vzletové, přistávací a pojížděcí dráhy, 9. parkovací a odloučená stání pro letadla, 10. hlavní a záložní zdroje elektřiny, 11. sklady paliva (letecké a automobilové pohonné hmoty, ostatní nebezpečné látky), 12. telekomunikační centrum,

12 13. centrum pro řešení mimořádných událostí, 14. ostatní prostory významné z hlediska bezpečnosti; b) bezpečnostní zařízení na letišti: 1. bezpečnostní zařízení pro kontrolu cestujících, zaměstnanců, zavazadel, nákladu a kurýrních a expresních zásilek, 2. oplocení letiště, vstupy a vjezdy (uzamčené, střežené). III. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany letiště: 1. bezpečnostní opatření a postupy spojené se vstupem a vjezdem do staveb a prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 2. letištní identifikační průkaz a povolení k vjezdu vozidel a jejich vzory, 3. ověření spolehlivosti zaměstnanců, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro zabezpečení terminálu, ostatních staveb a prostorů poskytnutých třetím osobám, pokud tyto prostory umožňují vstup do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 5. kontrola terminálu, odbavovacích a pohybových ploch včetně kontroly oplocení, vstupů a vjezdů, 6. klíče, jejich kontrola a umístění, 7. manipulace s podezřelými předměty nalezenými v prostorech letiště; b) zajištění ochrany letadel: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel na odbavovací a pohybové ploše, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel v ostatních prostorech letiště, 3. provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla; c) cestující a jejich kabinová zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových zavazadel pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových cestujících a jejich kabinových zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro odbavení cestujících mimo letiště, 5. postupy k zamezení styku cestujících (odlétajících a přilétajících; všeobecného letectví a obchodní letecké dopravy; před bezpečnostní kontrolou a po bezpečnostní kontrole), 6. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými u cestujících a v jejich kabinových zavazadlech, 7. zásady pro určování zakázaných předmětů; d) zapsaná zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly pro zapsaná zavazadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových zapsaných zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro manipulaci se zapsanými zavazadly po bezpečnostní kontrole, 5. postupy pro zajištění společné přepravy cestujícího a jeho zapsaného zavazadla ve stejném letadle, 6. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu nedoprovázených zapsaných zavazadel,

13 7. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými v zapsaných zavazadlech, 8. zásady pro určování zakázaných předmětů; e) náklad, pošta, kurýrní a expresní zásilky, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a jiné dodávky na palubu letadla: 1.bezpečnostní opatření a postupy pro náklad, poštu, kurýrní a expresní zásilky, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a jiné dodávky na palubu letadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2.bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferového nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky. IV. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu. V. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení. VI. Pohotovostní plánování: a) b) c) d) e) f) g) centrum pro řešení mimořádných událostí, jeho činnost a úkoly, pohotovostní plán pro případ sabotáže proti letišti, pohotovostní plán pro případ hrozby bombovým útokem, pohotovostní plán pro případ únosu letadla, pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou, bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou, způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VII.Přílohy: a) b) c) d) e) f) g) h) organizační struktura provozovatele letiště, seznam podniků působících na letišti zajišťujících ostrahu majetku a osob, seznam leteckých dopravců provozujících dopravu na letišti, seznam subdodavatelů leteckých dopravců, kteří na letišti provozují dopravu, mapy letiště a jeho okolí s vyznačením jednotlivých staveb a bezpečnostních zařízení, plány veřejného, neveřejného a vyhrazeného bezpečnostního prostoru a jeho kritické části, plány terminálu, plány prostorů, které mohou znamenat zvýšenou hrozbu.

14 Vzor dokladu o spolehlivosti Č.j.: Výtisk číslo: Počet listů: DOKLAD O SPOLEHLIVOSTI vydaný na základě ověření totožnosti a bezúhonnosti a na základě posouzení důvěryhodnosti Jméno, popřípadě jména a příjmení: Datum narození: Státní občanství: Doklad vydán dne: Platnost dokladu: Držitel tohoto dokladu splňuje podmínky spolehlivosti podle 85e zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Podpis oprávněné úřední osoby: otisk úředního razítka

15 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu leteckého dopravce Bezpečnostní program leteckého dopravce I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, leteckého dopravce, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu leteckého dopravce, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, f) orgány státní správy v oblasti civilního letectví. II. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany letiště: 1. spolupráce a koordinace s provozovatelem letiště při vydávání letištních identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 2. ověření spolehlivosti zaměstnanců; b) zajištění ochrany letadel: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel na odbavovací a pohybové ploše, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel v ostatních prostorech letiště, 3. bezpečnostní opatření a postupy pro ochranu letadel za letu, 4. provádění bezpečnostních kontrol a prohlídek letadla; c) cestující a jejich kabinová zavazadla: 1. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly cestujících a jejich kabinových zavazadel pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových cestujících a jejich kabinových zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, 3. zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, 4. postupy pro odbavení cestujících mimo letiště, 5. postupy k zamezení styku cestujících (odlétajících a přilétajících; všeobecného letectví a obchodní letecké dopravy; před bezpečnostní kontrolou a po bezpečnostní kontrole), 6. manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými u cestujících a v jejich kabinových zavazadlech, 7. zásady pro určování zakázaných předmětů; d) zapsaná zavazadla:

16 bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontroly pro zapsaná zavazadla pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferových zapsaných zavazadel se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky, zvláštní postupy bezpečnostních kontrol, postupy pro manipulaci se zapsanými zavazadly po bezpečnostní kontrole, postupy pro zajištění společné přepravy cestujícího a jeho zapsaného zavazadla ve stejném letadle, bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu nedoprovázených zapsaných zavazadel, manipulace se zakázanými a nebezpečnými předměty nalezenými v zapsaných zavazadlech, zásady pro určování zakázaných předmětů; e) náklad, pošta a kurýrní a expresní zásilky: f) 1. bezpečnostní opatření a postupy pro náklad, poštu a kurýrní a expresní zásilky pro běžné lety i lety se zvýšenou hrozbou, 2. postupy pro schválené agenty, bezpečnostní požadavky na schválené agenty, 3. postupy pro provozovatele poštovních služeb a bezpečnostní požadavky pro přepravovanou poštu, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro letadla určená k přepravě nákladu, 5. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu transferového nákladu, pošty a kurýrních a expresních zásilek se zaměřením na lety ze třetích států kromě členských států Evropské unie, Norského království, Švýcarské konfederace a Islandské republiky; pošta a materiál leteckého dopravce, zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů a úklidové služby: 1. obecné principy pro zajištění bezpečnosti, 2. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu pošty a materiálu leteckého dopravce, 3. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu zásobování palubního bufetu letadla potravinami, nápoji, palubním prodejem a vybavením pro servírování potravin a nápojů, 4. bezpečnostní opatření a postupy pro bezpečnostní kontrolu úklidových služeb. III. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu. IV. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení. V. Pohotovostní plánování: a) centrum pro řešení mimořádných událostí, spolupráce s centrem při řešení mimořádných událostí,

17 b) c) d) e) f) pohotovostní plán pro případ únosu letadla, pohotovostní plán pro případ sabotáže proti letadlu, pohotovostní plán pro případ bomby na palubě letadla, pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou postupy pro manipulaci s nalezeným podezřelým nebo zakázaným předmětem na palubě letadla, g) dodatečná bezpečnostní opatření a postupy pro případ zvýšené hrozby, h) bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou, i) způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VI. Přílohy: a) b) c) d) organizační struktura leteckého dopravce, místní bezpečnostní opatření a postupy na jednotlivých letištích, zvláštní bezpečnostní opatření a postupy pro subdodavatele, kontrolní seznam postupů (checklist) pro provedení preventivní bezpečnostní prohlídky a bezpečnostní kontroly letadla, e) kontrolní seznam postupů (checklist) pro případ hlášení bomby na palubě letadla za letu a pro případ nalezení bomby nebo podezřelého předmětu na palubě letadla. Obsah a struktura bezpečnostního programu provozovatele letiště Bezpečnostní program provozovatele letiště I. Základní ustanovení 1. Specifikace dle obchodního rejstříku 2. Odpovědnost 3. Seznam legislativy 4. Letištní bezpečnostní výbor 5. Vnitřní komunikace, sdělování a media II. Popis letiště 1. Vlastnosti a vybavení 2. Uspořádání letiště 3. Provoz letiště III. Bezpečnostní opatření na letišti 1. Přehled 2. Bezpečnost ve veřejném prostoru 3. Postupy pro vytyčené prostory (a) Systém letištních identifikačních průkazů a vjezdových povolení (b) Postupy pro doprovody (c) Klíčový systém, zámky a visací zámky (d) Zásady pro určování a manipulaci se zakázanými předměty (e) Výjimky a přísnější opatření 4. Ochrana perimetru a kontrola vstupu a vjezdu do neveřejného prostoru letiště (a) Vytyčení neveřejného prostoru letiště (b) Ochrana perimetru, hlídky (c) Kontrola vstupu do prostoru 5. Vyhrazený bezpečnostní prostor (a) Vytyčení vyhrazeného bezpečnostního prostoru (b) Kontrola vstupu do prostoru (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru

18 6. Kritická část vyhrazeného bezpečnostního prostoru (a) Vytyčení kritické části vyhrazeného bezpečnostního prostoru (b) Kontrola vstupu do prostoru (c) Odpovědnost za zachování integrity prostoru 7. Vymezený prostor (a) Vytyčení vymezeného prostoru (b) Bezpečnostní postupy a opatření (c) Vzájemné oddělení a ochrana od ostatních prostor letiště 8. Bezpečnostní a detekční kontrola osob a jimi vnášených věcí (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Postupy pro detekční kontrolu osob jiných než cestujících a předmětů jimi vnášených (c) Postupy pro detekční kontrolu cestujících a předmětů jimi vnášených (d) Oddělení cestujících po detekční kontrole od nezkontrolovaných cestujících (e) Technické specifikace bezpečnostního vybavení 9. Bezpečnostní a detekční kontrola zapsaných zavazadel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Postupy pro detekční kontrolu zapsaných zavazadel (c) Ochrana zapsaných zavazadel a dozor nad prostorem pro kontrolu zapsaných zavazadel (d) Postupy pro spojení zapsaného zavazadla s cestujícím (e) Postupy pro detekční kontrolu nedoprovázených zavazadel (f) Postupy pro neidentifikovatelné zapsané zavazadlo (g) Technické specifikace bezpečnostního vybavení 10. Bezpečnostní a detekční kontrola vozidel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly 11. Bezpečnostní pracovníci (a) Organizační struktura bezpečnostních pracovníků (b) Systém služeb a rotace bezpečnostních pracovníků 12. Letištní dodávky (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Známí dodavatelé letištních dodávek 13. Náklad a pošta (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Ochrana a přístup k nákladu a poště 14. Palubní zásoby (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní a detekční kontroly (c) Ochrana a přístup k palubním zásobám 15. Ochrana letadel (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Bezpečnostní prohlídky IV. Nábor a odborná příprava pracovníků 1. Výcvik (a) Pravomoc a odpovědnost (b) Specifické postupy 2. Ověření spolehlivosti a kontrola osob před nástupem do zaměstnání V. Vnitřní kontrola kvality 1. Pravomoc a odpovědnost 2. Přehled opatření

19 VI. Pohotovostní plánování 1. Organizační struktura a postupy pro řešení mimořádných událostí 2. Pohotovostní plány pro různé mimořádné události 3. Bezpečnostní opatření a postupy pro lety s konkrétní hrozbou 4. Postupy pro hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví VII. Přílohy 1. Organizační struktura provozovatele letiště 2. Mapa letiště s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů 3. Plán terminálu a jiných podobných staveb s vyznačením prostor, stanovišť detekčních kontrol, vstupů a vjezdů 4. Vzory 5. Seznam leteckých dopravců provozující dopravu na letišti 6. Seznam známých dodavatelů letištních dodávek 7. Seznam schválených a známých dodavatelů palubních zásob 8. Seznam objektů, které lze využít ke vstupu do SRA/kritické SRA v působnosti vlastníka nebo nájemce Příloha č. 3 k vyhlášce č. 410/2006 Sb. Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb I. Základní ustanovení: a) přehled obsahu bezpečnostního programu, b) obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, poskytovatele letových provozních služeb, c) právní předpisy, z nichž bezpečnostní program vychází, d) jména osob, které jsou členy statutárního orgánu poskytovatele letových provozních služeb, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost, e) jména osob odpovědných za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, jejich telefonní čísla, faxová čísla, adresy elektronické pošty a dosažitelnost. II. Popis staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení poskytovatele letových provozních služeb, jejich vybavení a umístění: a) stavby a prostory poskytovatele letových provozních služeb: 1. stavby a prostory na letišti a v jeho okolí, 2. stavby a prostory mimo letiště a jeho okolí, 3. stavby a prostory významné z hlediska ochrany civilního letectví před protiprávními činy, 4. hlavní a záložní zdroje elektřiny; b) bezpečnostní zařízení poskytovatele letových provozních služeb:

20 bezpečnostní zařízení na letišti, bezpečnostní zařízení mimo letiště, oplocení objektů a bezpečnostních zařízení, vstupy a vjezdy (uzamčené, střežené), zařízení sloužící k zajištění letového provozu. III. Bezpečnostní opatření a postupy a bezpečnostní kontroly: a) zajištění ochrany staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení poskytovatele letových provozních služeb: 1. bezpečnostní opatření a postupy spojené se vstupem a vjezdem do jednotlivých staveb a prostorů, bezpečnostní kontroly vnášených předmětů a postupy pro mimořádné bezpečnostní situace, 2. spolupráce a koordinace s provozovatelem letiště při vydávání letištních identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel do prostorů letiště určených provozovatelem letiště, 3. ověření spolehlivosti zaměstnanců, 4. klíče, jejich kontrola a umístění, 5. zvláštní bezpečnostní opatření a postupy na některých pracovištích. IV. Opatření pro zajištění účinnosti bezpečnostního programu: a) kontrola zavádění a plnění bezpečnostních opatření a postupů a kontrola jejich účinnosti, b) vyhodnocování účinnosti a aktualizace bezpečnostního programu, V. Bezpečnostní školení: a) typy bezpečnostních školení, b) osnovy bezpečnostních školení, c) evidence osob, které absolvovaly bezpečnostní školení, VI. Pohotovostní plánování: a) centrum pro řešení mimořádných událostí, spolupráce s centrem při řešení mimořádných událostí, b) pohotovostní plán pro případ hrozby bombovým útokem, c) pohotovostní plán pro případ sabotáže proti stavbám a bezpečnostním zařízením poskytovatele letových provozních služeb, d) pohotovostní plán pro případ sabotáže proti zařízení sloužícím k zajištění letového provozu, e) pohotovostní plán pro případ únosu letadla, f) pohotovostní postupy pro případ ostatních neočekávaných situací se zvýšenou hrozbou, g) způsob hlášení případů ohrožení bezpečnosti civilního letectví. VII.Přílohy: a) organizační struktura poskytovatele letových provozních služeb, b) mapa letiště a jeho okolí s vyznačením vlastních staveb, prostorů a bezpečnostních zařízení, c) mapy potřebné pro řízení letadel za mimořádných bezpečnostních situací a při konkrétní hrozbě. Obsah a struktura bezpečnostního programu poskytovatele letových provozních služeb Bezpečnostní program poskytovatele letových provozních služeb

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název:

ROZDÍLOVÁ TABULKA. Název: Název: ROZDÍLOVÁ TABULKA Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 253/2007 Sb. Změna vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. I Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 25. listopadu 2014 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 25. listopadu 2014 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 25. listopadu 2014 Cena Kč 97, O B S A H : 269. Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na

Více

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví BEZPEČNOST OCHRANA MEZINÁRODNÍHO CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY L 17 Uveřejněno pod číslem jednacím 465/2013-220-AVS/2. KONTROLNÍ

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený,

tento h) dosažené vzdělání s uvedením studijního oboru, i) soupis vykonané odborné praxe chronologicky sestavený, V souladu s 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách 671 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 46/2008 Sb.,

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE

ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE Platné znění vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Ministerstvo

Více

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005

Město Litoměřice. Nařízení č. 02/2005 Město Litoměřice Nařízení č. 02/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy. Rada Města Litoměřic se usnesla

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ. 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, Upozornění: Tento text je konsolidovaným zněním vyhlášky č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Neprošel tudíž nezávislou kontrolou Úřadu vlády České republiky, ani korekturou redakce Sbírky zákonů.

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ Kartu opencard lze vydat pouze po předchozím udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatelem o vydání karty opencard. Souhlas

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 54 Rozeslána dne 11. července 2014 Cena Kč 103, O B S A H : 127. Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR.

INFORMACE ŽADATELŮM O ZÁPIS (ZMĚNU ZÁPISU) NÁMOŘNÍ JACHTY DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU ČR. MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor plavby Námořní úřad MINISTRY OF TRANSPORT OF THE CZECH REPUBLIC Navigation Department Maritime Office Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 INFORMACE

Více

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád

Nařízení obce Starovice 1/2012. kterým se vydává Tržní řád Nařízení obce Starovice 1/2012 kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo Obce Starovice se usneslo na svém zasedání č.7/2012 konaném dne 13.12.2012 na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1a 3 zákona

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ

1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 1.1 Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. ČR,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání.

1. V 1 odst. 1 písm. f) se slova o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou nahrazují slovy o získání příslušného stupně středního vzdělání. 394 VYHLÁŠKA ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997,

108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 23. dubna 1997, 108/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. dubna 2004

Úřední věstník Evropské unie. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004. ze dne 21. dubna 2004 160 07/sv. 8 32004R0785 30.4.2004 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE L 138/1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 785/2004 ze dne 21. dubna 2004 o požadavcích na pojištění u leteckých dopravců a provozovatelů

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě

Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Problematiky přepravy osob s omezenou mobilitouv letecké dopravě Ing.Michal Červinka Ph.D. Ing. Michal Červinka, Ph.D. Legislativní rámec

Více

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky

ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, Čl. I Změna školského zákona. 78 Společná část maturitní zkoušky ZÁKON č. 242/2008 Sb. ze dne 4. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS,

(ES) 216/2008 20. 2008 91/670 EHS, Platné znění částí zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004,

177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, 177/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. dubna 2004, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 137

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

a) druh letadla, c) barva,

a) druh letadla, c) barva, Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ

Strana 10426 Sbírka mezinárodních smluv č. 118 / 2004 Částka 51 UJEDNÁNÍ Strana 046 Sbírka mezinárodních smluv č. 8 / 004 Částka 5 UJEDNÁNÍ mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské' republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více