ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk

2 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY (MATERIÁLNÍ, PROSTOROVÉ, TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY) CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A STUDIJNÍ OBORY ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ DESATERO GYMNÁZIA, ŠUMPERK PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLY VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Přehled a charakteristika jednotlivých průřezových témat Zařazení jednotlivých průřezových témat do výuky PORADENSTVÍ VE ŠKOLE Poradenství v oblasti učení Poradenství kariérové Oblast psychologické péče o žáky Oblast prevence sociálně patologických jevů UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A JEJICH CÍLE Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informatika a informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA A KLÍČOVÉ KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Anglický jazyk a další cizí jazyky Matematika Informatika Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební umění Výtvarné umění Tělesná výchova

3 5.3 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY HODNOCENÍ ŠKOLY A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení prospěchu a chování AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení podmínek vzdělávání, klima školy Hodnocení průběhu vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Řízení školy, personální práce, DVPP Výsledky vzdělávání žáků a jejich úroveň vzhledem k podmínkám TABULKY VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

4 1 Identifikační údaje Název: Motivační název: Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) vytvořený podle RVP G Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání Gymnázium, Šumperk lze absolvovat formou denního vzdělávání ve čtyřletém nebo osmiletém vzdělávacím programu. Ve vyšším stupni víceletého (osmiletého) gymnázia je vzdělávací program shodný s programem vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. Předkladatel Název školy: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Adresa školy: Jméno ředitele: Zástupci ředitele: Koordinátor tvorby ŠVP: Masarykovo nám. č. 8, Šumperk Mgr. Milan Maceček Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Tomáš Hlavsa Mgr. Pavel Bartoš Fax, telefon ředitele Telefon kanceláře webová stránka školy: identifikátor zařízení (IZO): gymnázium školní jídelna Identifikátor ředitelství (RED-IZO): Identifikační číslo organizace (IČO): Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou 4

5 Zřizovatel školy Název: Adresa: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Kontakty: telefon vedoucí odboru OŠMT Fax (OŠMT) Platnost dokumentu Platnost dokumentu od 1. září 2009 Aktualizace Podpis ředitele: razítko školy 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Historie školy Podmínky pro zřízení české střední školy ve městě s výraznou většinou německého obyvatelstva byly vytvořeny až vznikem samostatného Československa v říjnu První česká střední škola ve městě - gymnázium s technickým zaměřením - vzniklo díky podpoře Národního výboru a starostů 14 českých obcí v okolí, 12. září 1919, a jejím řízením byl pověřen prof. Ladislav Fiala. Pro nedostatek vhodných prostor byla škola umístěna do německého ústavu pro hluchoněmé děti, později do zemské donucovací pracovny, tzv. robotárny, v jejíchž prostorách se vyučovalo až do postavení nové budovy v květnu Přes počáteční potíže se škola ve městě zabydlela a stala se oporou české menšiny. Na konci dvacátých let 20. století byla prosazena změna typu školy, vzniká reálné gymnasium, které bylo univerzálnější a v tehdejší době veřejností žádanější. Osud školy tragicky poznamenaly mnichovské události. Gymnasium bylo zlikvidováno a budovu školy převzala vyšší dívčí a obchodní německá škola. Po osvobození města v květnu 1945 se v Šumperku rychle zvětšoval počet Čechů a vraceli se i někteří členové profesorského sboru. V poválečném období škola navázala na předmnichovské tradice, hned v prvním roce bylo otevřeno všech osm tříd reálného gymnázia. Únor 1948 zahájil novou etapu, poznamenanou mnoha zásahy do školského systému, jež vedly ke snižování celkové úrovně středních škol. Krize gymnázia vrcholila ve školním roce , kdy se počet tříd snížil na čtyři. V průběhu šedesátých let se zvolna měnila atmosféra školy. Hlavní problém - nedostatek místností byl řešen přístavbou nové budovy, na kterou navázala renovace původní školy. Listopadem 1989 byla zahájena nová kapitola, škola modernizovala svá zařízení a gymnázium postupně přešlo na osmiletý cyklus se všeobecným zaměřením, který odpovídá tradicím reálného gymnasia. V roce 2005 byla otevřena nová velká školní tělocvična a škola tak nabyla dnešní podoby. 2.2 Velikost školy Kapacita školy je určena pro vzdělávání 720 žáků ve 24 třídách. Komplex školy tvoří původní třípodlažní budova z roku 1930, která je krčkem spojena s přístavbou z roku 1986, přilehlá školní tělocvična uvedená do provozu v roce 2005 a vnitřní dvůr. Škola je výhodně umístěna v bezprostřední blízkosti vlakového a autobusového nádraží poblíž středu města. Přirozenou spádovou oblast školy tvoří město Šumperk, severní a střední část bývalého okresu Šumperk geograficky ohraničená městy Zábřeh na Moravě, Staré Město pod Sněžníkem a obcemi Loučná nad Desnou a Libina. Ve složení počtu žáků je poměr chlapců a dívek nevyrovnaný, převládají dívky, které tvoří přibližně 2/3 stavu žáků. Přibližně stejným poměrem převládají dojíždějící žáci nad místními. 2.3 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky) Původní budova z roku 1930 a spojovací krček: Původní budova zahrnuje 7 kmenových učeben, 3 odborné učebny (odborné laboratoře biologie, fyziky, chemie) učebnu výtvarné výchovy a dvě učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií s připojením na internet, které mohou žáci v době volna běžně 6

7 využívat pro svoji práci. Součástí budovy je dále ředitelna, kancelář zástupců ředitele a administrativních pracovnic, sborovna, 5 kabinetů pro učitele, místnost školního serveru a rozhlasu. V každém poschodí jsou sociální zařízení pro žáky i vyučující. Z této budovy je vstup do suterénu, ve kterém je umístěna kotelna školy a školní kuchyně s jídelnou s kapacitou 500 připravovaných jídel denně a do prostor nové školní tělocvičny. Spojovací krček má dvě nadzemní podlaží, ve kterých je 6 kmenových učeben, 2 jazykové učebny, 4 kabinety pro učitele, školní knihovna, odborná učebna administrativy, školní bufet, místnost školníka a uklízeček, žákovské audiostudio a prostory pro odpočinek žáků. V každém podlaží jsou sociální zařízení. Přístavba z roku 1986: Přístavbu tvoří čtyřpodlažní budova. V ní je umístěno 8 kmenových učeben, 7 jazykových učeben a 1 učebna videoprojekce, 12 kabinetů pro vyučující a skladové místnosti (učebnice, sportovní potřeby..) a místnosti pro uklízečky. V přízemním podlaží této budovy jsou šatny pro žáky se samostatným vstupem. V každém poschodí jsou sociální zařízení pro žáky i vyučující. Přístavba z roku 2005 školní tělocvična: Stavba byla předána do užívání v září Toto účelové zařízení pro výuku tělesné výchovy má rozměry hlavního sálu 44 x 28 metrů a může se dělit svislými záclonami na tři segmenty o velikosti basketbalového hřiště. Parametry tělocvičny a kvalitní palubová podlaha umožňují provozování všech sálových sportů. Na hlavní sál navazuje gymnastický sál o rozměrech 10 x 15 metrů, 6 šaten se sociálním zařízením a sprchami, posilovna, kabinet pro učitele, místnosti na sportovní náčiní a klubovna. Vchody do budovy školy a vstupní prostor do tělocvičny jsou opatřeny elektronickým ochranným systémem. Žáci školy mohou vstupovat do školy po použití funkční magnetické karty, prostor vstupu pro žáky školy je chráněn a monitorován kamerou. Zaměstnanci mají vstup do budovy umožněn prostřednictvím kódovacího bezpečnostního zařízení, škola je chráněna vnitřním bezpečnostním systémem a je napojena na pult centrální ochrany bezpečnostní agentury Morava se sídlem v Šumperku. V roce 2010 byla škola zateplena a byla vyměněna všechna okna. Tím získala škola jednotný charakter, již není poznat rozdíl v původu jednotlivých částí školy. Ředitelský domek: Součástí školy byla vilka v těsném sousedství školy, ve které byly původně byty pro zaměstnance. V současné době je vilka majetkově převedena zřizovatelem na Vincentinum Šternberk, s.r.o.. Vnitřní dvůr: Vyplňuje prostor mezi budovami školy a tělocvičnou. V současné době slouží jako obslužný prostor pro provoz školní jídelny a kotelny. V plánech na nejbližší období se počítá se záměrem rekonstrukce dvora na venkovní hřiště s víceúčelovým umělým povrchem a celkovou rekonstrukcí částí školního dvora, výměnou oken a zdokonalením vnitřního osvětlení školy. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupci ředitele (z toho jeden statutární) a více jak 55 interních učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Procentuální zastoupení mužů a žen je v poměru 3:2 ve prospěch žen. Konkrétní stav pedagogických pracovníků v daném školním 7

8 roce najdete na našich webových stránkách.všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Všichni pedagogové v rámci Statní informační politiky ve vzdělávání prošli kurzy Z a P, úspěšně vykonali testy a získali certifikát o absolvování. Učitelé jednotlivých předmětů se průběžně dále vzdělávají ve svém oboru v rámci DVPP. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, spolupracujeme na přípravě některých projektů a studenti fakulty na naší škole konají pedagogické praxe. Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu Socrates-Comenius zaměřeného na výměnné pobyty žáků v zahraničí (Německo). Udržujeme partnerské vztahy s některými školami v zahraničí, Realizujeme výměnné studentské programy mezi naší školou a Niftarlake College v holandském Maarssenu a program s vídeňským Gymnasiem. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Se školskou radou: Školská rada byla zřízena podle usnesení Radou Olomouckého kraje k Je devítičlenná v tripartitním zastoupení. Tři členové jsou jmenováni zřizovatelem, tři členové zastupují pedagogický sbor a jsou voleni pedagogickým sborem. Dva členové zastupují rodiče nezletilých žáků a jeden zástupce je volen zletilými žáky. Funkční období členů školské rady jsou tři roky. Školská rada je poradní orgán, který se řídí jednacím řádem a zasedá nejméně dvakrát ročně. Má dvě funkce: výkonnou vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků. projednávací projednává návrh rozpočtu školy na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství. S rodiči nebo zákonnými zástupci: Pravidelně, dvakrát ročně (podzim a jaro) pořádáme pro zákonné zástupce konzultační den a třídní schůzky. Podněty ze strany rodičů jsou předkládány a konzultovány s vedením školy. Zákonní zástupci mají možnost domluvit si kdykoliv mimo vyučování individuální schůzku s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů. Problémy je možné konzultovat také mailem nebo telefonicky. Každý učitel má veřejnou školní ovou adresu, každý kabinet má přímou telefonní linku. Aktuální ové adresy a telefonní linky zveřejňuje škola spolu s dalšími organizačními informacemi každoročně v ročence školy. S Nadačním fondem při Gymnáziu Šumperk: Při škole je zřízen nadační fond, který podle svého statutu slouží k podpoře a rozvoji mimoškolních studentských aktivit, z nichž mnohé se mohou uskutečnit jen díky finanční podpoře nadačního fondu. Hlavním zdrojem financí pro nadační fond jsou dobrovolné rodičovské sponzorské příspěvky a dary firem a soukromých osob. S místními i regionálními partnery: Městské kulturním středisko Šumperk - pořádání společných výchovně vzdělávacích akcí. Úřad práce Šumperk - prezentace středních škol, besedy s maturanty v rámci projektu Úvod do světa práce ve vzdělávacích programech SŠ. Pomněnka Divadlo Šumperk 8

9 Dům kultury Šumperk Kino Oko Šumperk Plavecká škola, Aquacentrum Šumperk Dům dětí Vila Doris Šumperk S pedagogicko-psychologickou poradnou: Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Šumperku přednášky a besedy se žáky, prevence sociálně patologických jevů, spoluúčast na akcích se specifickým obsahem, který respektuje aktuální problémy mládeže besedy, projekty, nebo jiné kontaktní techniky (PEER program). 9

10 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy a studijní obory Gymnázium, Šumperk je střední škola poskytující všeobecné vzdělání. Hlavní prioritou je příprava žáků na vysokoškolské studium. Učební plán gymnázia je nastaven tak, aby bylo možné studovat všechny typy vysokých škol nezávisle na zvoleném oboru. Postupná profilace žáka se uskutečňuje pomocí nabídky volitelných předmětů a aktivit, především ve třetím a čtvrtém ročníku studia (resp. v septimě a oktávě osmiletého studia). Během studia jsou žáci děleni do tříd podle věku, nebo do skupin podle zaměření a volby volitelných předmětů. Třídní kolektivy se ještě dělí na menší skupiny během organizace výuky seminářů, cizích jazyků, cvičení, tělesné a estetické výchovy. Žáci studují ve dvou studijních oborech všeobecného zaměření: K/41 Gymnázium všeobecné, čtyřleté. Tento studijní obor je určený žákům z devátých tříd základních škol. Žáci jsou rozděleni do tří tříd v ročníku K/81 Gymnázium všeobecné, osmileté. Tento studijní obor je určený pro nadané žáky základních škol, kteří mají možnost studovat 6. až 9. ročník jako nižší stupeň gymnázia a po jeho absolvování mohou pokračovat bez postupových zkoušek ve studiu na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání, nebo na kterékoliv jiné střední škole. Vyšší stupeň osmiletého gymnázia má shodný vzdělávací program jako gymnázium čtyřleté (z důvodu prolínání akcí napříč příslušným ročníkem), liší se jen úrovní probírané látky. 3.2 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení organizuje vedení školy v dubnu podle předem stanovených a zveřejněných kritérií. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Ta se koná písemnou formou. Testy a jejich vyhodnocení zajišťuje organizace SCIO s.r.o., se kterou škola dlouhodobě spolupracuje. Kritéria pro přijímací zkoušky jsou zveřejněna každoročně do 15. ledna, přijímání přihlášek uchazečů probíhá do 15. března. Uchazeči jsou hodnoceni podle prospěchu na ZŠ, podle dosaženého bodového hodnocení v přijímací zkoušce a jsou hodnoceny také další skutečnosti (výstupní slovní hodnocení ze ZŠ, úspěchy v soutěžích, ZPS). Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém se umístili v přijímacích zkouškách podle počtu dosažených bodů. 3.3 Organizace maturitní zkoušky Studium na osmiletém gymnáziu je ukončeno maturitní zkouškou. Maturita je organizovaná podle nového modelu, skládá z části společné (státní) a části profilové (školní). Společnou část tvoří komplexní zkouška z českého jazyka a literatury, nebo povinně volitelný předmět (komplexní zkouška z cizího jazyka nebo matematika) a až 3 nepovinné volitelné zkoušky. Profilová část je tvořena 2 volitelnými předměty s ústní formou zkoušky před zkušební komisí. 10

11 3.4 Základní desatero Gymnázia, Šumperk Motto: Chceme, aby žáci chodili do školy rádi a aby je škola dobře připravila pro život. Vzdělávací program naší školy je orientován na žáka a na rozvoj jeho individuálních potřeb. Umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele. Má žákům i učitelům ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a umožňuje efektivně dosahovat stanovené cíle. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný život. Základní desatero chápeme jako filozofii školy. S touto filozofií je ztotožněn každý učitel a působí v tomto duchu na žáky, kteří navštěvují naši školu. Základní desatero naší školy a jak jej dosáhneme: 1) VYTVÁŘÍME POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ Pohodu ve škole vytvářejí lidé, kteří tu pracují a kteří školu navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Žáci, učitelé i rodiče jsou partnery, vzájemně se informují a podporují se ve svém snažení. Řízení školy je vybudováno na demokratických principech. Společně prožité hezké okamžiky ve škole a zejména při výletech, při různých třídních a školních akcích jsou základem pro vytvoření pocitu hrdosti současného studenta a budoucího absolventa šumperského gymnázia. 2) UČÍME ZDRAVĚ, VŠTĚPUJEME POTŘEBU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE Náš výchovně vzdělávací program má smysluplně stanovené cíle. Předpokládáme co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem naší práce je vybavit žáky schopnostmi k učení a k řešení problémů, schopností komunikovat, vybavit žáka klíčovými kompetencemi k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativní, sociální a personální, občanskou a kompetencí k podnikavosti. Hlavním posláním školy je vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Na příkladech proměny vědomostí a názorů člověka na okolní svět ukazovat potřebu celoživotního vzdělávání se. Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. 3) VYCHOVÁVÁME LIDSKOU OSOBNOST A CHCEME JÍ POROZUMĚT Každý člověk je do jisté míry individualita a my ji chceme respektovat. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe vzájemně působí. Učitel je vzorem pro žáka. Základem formování žákovy osobnosti je naplňování kompetencí a průřezová témata osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova. 4) VYTVÁŘÍME INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ A UČÍME PRÁCI S INFORMACEMI Chceme naučit co nejefektivnější práci s informacemi a vytvářet informační prostředí. Studenti se učí komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat učebny výpočetní techniky a počítače k procvičování získaných znalostí a rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. 11

12 Žáci mají k dispozici školní knihovnu a výpočetní techniku pro zpracování seminárních prací, referátů a úkolů. Od počátku se žáci učí plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit. 5) CHCEME UKÁZAT, ŽE UČIT SE NEMUSÍME JEN VE ŠKOLE Součástí výuky je propracovaný program aktivit adaptační kurzy, lyžařské kurzy, odborné exkurze, týdny sportů a turistiky, třídní výlety, jazykové výměnné pobyty. Tyto akce mají vliv při vytváření dobrých vztahů mezi žáky ve třídě, mezi žáky a učiteli, a mezi jednotlivými třídami. Na akcích se navazují bližší vztahy mezi učitelem a žákem. To, o čem se teoreticky učíme ve škole, je možné objevovat ve skutečnosti. 6) PODPORUJEME SPORTOVÁNÍ - VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH Škola disponuje výborným sportovním zázemím a učiteli, kteří jsou fandové a propagátoři svých sportů. Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují sportovní nepovinné hry, kurzy plavání, týden sportovních kurzů, lyžařské kurzy, turnaje,... Nabídkou sportovních turnajů a aktivit chceme podporovat sounáležitost žáka se školou a chceme působit preventivně (prevence návykových látek, nevhodného chování,...). Organizováním sportovních turnajů se žáci učí samostatnosti, organizační práci a schopnosti komunikovat ve skupině. 7) MÁME PARTNERY V ZAHRANIČÍ, ŽÁCI MUSÍ POROZUMĚT TOMU, ŽE JSME SOUČÁSTÍ EVROPY Výuku cizích jazyků se ve škole snažíme doplnit o kontakty s dalšími školami v Evropě. Existuje dlouhá tradice a spolupráce se dvěma zahraničními školami na bázi reciprocity výměny skupin žáků. Podporu k realizaci uvedených partnerství hledáme také ve spolupráci s neziskovými organizacemi a grantovými agenturami (Sokrates, granty města ). Výuku cizích jazyků chápeme jako jednu z priorit budoucího uplatnění našich absolventů. 8) ROZVÍJÍME SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII - POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU MEZI LIDMI Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to jak v rovině dospělých, tak žáků. Dohled nad činností školy má Školská rada která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem. Aktivní studenti se podílí na dění ve škole, například i organizací a spolurozhodováním akcí. V některých aktivitách spojujeme věkové skupiny, aby starší žáci předali své dovednosti těm mladším a naučili se tak být zodpovědnými. 9) MÁME PREVENTIVNÍ PROGRAM - ŽÁK MUSÍ ZNÁT NEBEZPEČÍ, KTERÉ NA NĚJ ČÍHÁ Velká péči věnujeme preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází úzká spolupráce s odborníky při organizaci seminářů pro žáky, systematická práce výchovného poradce, pomoc psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i nabídka programů pro volný čas. Zapojujeme se do meziškolních soutěží, olympiád, zápasů, pravidelně dosahujeme významných úspěchů ve sportovních soutěžích a olympiádách, značně je taky rozvinuta charitativní činnost. 12

13 10) KOMUNIKUJEME S VEŘEJNOSTÍ, REALIZUJEME PARTNERSTVÍ Oblast, která je pro školu významná, je komunikace s veřejností - zejména rodičovskou a publikační činnost pracovníků školy. Toto jsou oblasti, ve kterých škola získává jméno, dává o sobě vědět, rozšiřuje své možnosti. Rodiče si zvykli na pravidelné konzultace, třídní schůzky. Každý učitel školy je dostupný na vlastním telefonu a má svou mailovou adresu. Činnost školy za rok mapuje pravidelně vydávaná školní ročenka, kterou dostávají zdarma všichni žáci školy. Na školních panelech, na webových stránkách i v tisku prezentujeme činnost školy a jejích žáků. Nabízíme přednášky a setkání se zajímavými lidmi. 3.5 Profil absolventa školy Absolvent Gymnázia, Šumperk, je rozvinutou osobností s širokými znalostmi ve všech gymnaziálních vzdělávacích oblastech. Na získaných základech staví své další, často celoživotní studium. Absolvent ovládá na pokročilé úrovni jeden cizí jazyk a má rozvinuté základy dalšího cizího jazyka. Má vytvořené studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovat, prezentovat a využít v praktických situacích. Dobře ovládá výpočetní techniku a využívá ji při studiu i prezentaci své práce. Absolvent přijímá hodnoty občanské společnosti a orientuje se v nich. Zná zásady zdravého životního stylu. Sport považuje za součást svého života. Cílem působení školy je rozvinutí jednotlivých kompetencí žáků (viz další kapitola). 3.6 Výchovná a vzdělávací strategie Našim cílem je rovnoměrně rozvinout osobnost žáka v oblasti poznávací, dovednostní i hodnotové. Gymnaziální vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání. Dalším důležitým cílem je dobře připravit žáka tak, aby na konci studia obstál při konání maturitní zkoušky, aby obstál u přijímacích zkoušek na VŠ a aby se dobře uplatnil v reálném životě. Těchto cílů chceme dosáhnout promyšleným systémem školních i mimoškolních aktivit, jdoucích napříč studiem, napříč jednotlivými třídami v ročníku. Při jednotlivých aktivitách i ve výuce se prolínají oba studijní programy vyššího gymnázia. Vzdělávací a výchovná strategie školy tak, jak ji představuje tento vzdělávací program, vznikala postupně díky invenci a tvořivému přístupu učitelů školy, systém volby seminářů na naší škole úspěšně funguje již od roku Je výsledkem dvou desetiletí zkušeností, úspěšně prověřených aktivit. Jednotlivé součásti programu se staly tradicí, u některých aktivit se zapojují studenti jako spoluorganizátoři a dokonce funguje postupný proces předávání zkušeností od starších studentů k mladším. Základní osnova výchovné strategie gymnázia V prvním týdnu studia absolvují žáci adaptační kurz. Cílem kurzu je urychlit vzájemné seznámení studentů třídního kolektivu, poznání třídního učitele. Promyšlený sled aktivit má pomoci studentům uvědomit si začátek nového, kvalitativně vyššího studentského života, najít v sobě nové schopnosti, zařadit každého do třídního kolektivu. Vybraní instruktoři z řad starších studentů školy akci nejen spoluorganizují, ale působí na mladší studenty jako motivační faktor. V osmiletém studiu je adaptační kurz zařazen v kvintě podle zájmu studentů a možností školy. Tento kurz má priority v oblasti psychosociální analýzy třídního kolektivu, nalezení nových schopností účastníky kurzu, uvědomění si začátku nové etapy v životě studenta. 13

14 Na adaptační kurz navazuje lyžařský výcvik v polovině prvního ročníku, a třídní výlet na konci prvního ročníku školy. Zde se utvrzují vazby vzniklé v kolektivu třídy. Rozvoj studijních schopností žáka, schopnost učit se je utvářena nejen koncepční prací jednotlivých učitelů v předmětech jako je český jazyk a biologie, ale také organizováním besed o učení ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Šumperk. V prvním ročníku bude věnovaná také pozornost prevenci sociálně patologických jevů a zneužívání návykových a psychotropních látek (besedy pro třídy). V další fázi studia naváže na tento základ působení třídních učitelů, probírání příslušných témat v chemii a biologii. Žáci absolvují také besedy v rámci výchovy ke zdraví zaměřené na hygienu a prevenci sexuálně přenosných nemocí. Ve druhém ročníku se uskuteční besedy v rámci rodinné výchovy, zaměřené na úlohu jedince v rodině, partnerství, péči o dítě. Významná pozornost je věnovaná tělesnému rozvoji žáků. Uskutečňuje se nejen při hodinách tělesné výchovy, ale s využitím výborného sportovního zázemí školy také při pravidelných sportovních dnech a turnajích, nabídkou nepovinných předmětů v odpoledních hodinách zaměřených na jednotlivé sporty. Ve třetím ročníku se uskuteční volitelný sportovně turistický kurz v délce jednoho týdne. Výchovné působení na žáka je zaměřeno nejen na fungující třídní kolektivy, ale také na sounáležitost jedince a školy. Chceme toho dosáhnout celoškolními akcemi (shromáždění studentů na počátku a konci školního roku, sportovní dny, divadelní večery, stužkovací a školní ples, poslední zvonění) a akcemi napříč jednotlivými ročníky (přijímání studentů do školy, exkurze a kurzy, výuka volitelných předmětů napříč třídami). Podpora sociálního cítění žáků se rozvíjí během četných charitativních akcí, konáním projektů a při spolupráci s organizacemi (spolupráce s Pomněnkou, adopce na dálku, ). Základní osnova vzdělávací strategie gymnázia Na gymnázium přicházejí žáci základních škol, kteří většinou nemají vyhraněné zájmy a nemají jasno o své budoucí profesní orientaci. Vzdělávacím cílem školy je tedy poskytnout každému základní penzum informací a dovedností ze všech předmětů, které jsou v učebním plánu školy. V prvním ročníku učitelé věnují čas zavedení systému práce v předmětu, učí žáky používat odborný jazyk při komunikaci, učí žáky pracovat samostatně a tvořivě, prezentovat své názory a výsledky práce. Základní kurzy v jednotlivých předmětech absolvují žáci během prvního až třetího ročníku školy. První akcí budoucí profilace studenta je absolvování týdenní volitelné odborné exkurze ve druhém ročníku. Své zájmy mohou studenti nalézat či rozvíjet také na jednodenních exkurzích, při poznávacích zájezdech, na besedách se zajímavými lidmi. Povinně volitelné semináře si žáci volí ve třetím a čtvrtém ročníku (ve čtvrtém ročníku tvoří volitelné předměty 36% všech vyučovaných hodin). Žáci si předměty volí z široké nabídky seminářů podle svého zájmu, profilových předmětů maturitní zkoušky či oboru VŠ, kterou budou žáci studovat. V rámci studia je na některé předměty kladen vyšší důraz. Je to český jazyk jako povinný maturitní předmět a rodný jazyk (důraz je položen na mluvené slovo a využití jazyka v písemném styku). Matematika je chápána jako předmět rozvíjející logiku a předmět poskytující nástroje pro využití v ostatních přírodních vědách i v soukromém životě (finance). Základy společenských věd by měly vybavit každého studenta informacemi o fungování státu a společnosti, základními principy morálky a etiky, znalostmi o fungování ekonomiky. Velký důraz klademe ve škole na znalosti cizího jazyka. Každý student naší školy by měl umět anglický jazyk a k tomu si vybírá další jeden povinně volitelný jazyk. Důraz klademe na praktické využití jazykových znalostí v reálném životě a konverzační hodiny. K rozvoji jazykových kompetencí využívá škola i služby rodilého mluvčího a výměnné jazykové pobyty. Předmět informatika a výpočetní technika je vyučován jako v současnosti základní znalost a dovednost využitelná ve všech sférách lidského života. V prvním ročníku absolvují 14

15 všichni studenti předmět IVT, aby se zdokonalili v práci s počítačem (zaměření na ovládání programů využitelných ve studiu na škole). Ve čtvrtém ročníku absolvují studenti zdokonalovací kurz zaměřený na seznámení se s novými technologiemi v tomto bouřlivě se rozvíjejícím odvětví a na zvládnutí složitějších programů, využitelných v budoucím studiu VŠ. Budoucí profilaci jsou věnovány také návštěvy na Úřadu práce ve třetím ročníku a práce výchovného poradce se studenty v období volby oborů vysokých škol. Studium na VŠ přibližujeme studentům také konáním setkání našich studentů s absolventy gymnázia, kteří jim v rámci besed předávají informace o studiu na jednotlivých fakultách univerzit a hovoří o životě na vysoké škole. Tyto besedy zařazujeme pro žáky čtvrtého ročníku a jako motivační faktor je organizujeme i pro třeťáky. Setkávání s absolventy školy je důležitá zpětná vazba také pro učitele školy, kteří tak mohou korigovat své působení na žáka. Posledním a důležitým prvkem naší strategie je další vzdělávání učitelů, které se zpětně odráží i v kvalitě výchovně vzdělávací činnosti školy. Podle RVP plníme na Gymnáziu, Šumperk tyto cíle (KLÍČOVÉ KOMPETENCE): Naším cílem je 1) umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení (KOMPETENCE K UČENÍ) v učení klademe důraz na práci s textem, tabulkami, grafy, vyhledávání a zpracování informací, jejich kritické posuzování a tvořivé zpracování při studiu žák se naučí plánovat si své učení, organizovat čas, hledat své postupy, hodnotit svůj pokrok a čerpat z něj zkušenosti pro další práci učení chápeme jako prostředek budoucí seberealizace 2) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) žák se naučí řešit problémy jejich rozpoznáním (určením jeho podstaty), rozčleněním na jednotlivé části, vytvořením hypotézy (řešení), řešení postupnými kroky (ověření hypotézy) při řešení problému žák kriticky posuzuje problém, analyzuje jeho podstatu, tvořivě řeší, argumentuje a obhajuje své názory, spolupracuje při řešení se spolužáky žák uplatňuje při řešení dříve nabyté vědomosti a zkušenosti 3) vést žáky k všestranné a účinné komunikaci (KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ) žák dokáže užít všechny dostupné prostředky komunikace, písemné, verbální i neverbální, dostupný odborný jazyk, symbolická i grafická vyjádření žák používá moderní informační technologie žák obhajuje svou práci před publikem, účastní se na školních i mimoškolních projektech žák rozumí sdělením různého typu a dokáže je správně interpretovat 4) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ) Žák dokáže reálně posoudit své možnosti, je schopen sebekritiky žák je schopen si stanovit cíle s ohledem na své schopnosti a zájmy dokáže korigovat své jednání a chování podle situace žák směřuje své aktivity k dosahování cílů a je při tom schopen i ochoten spolupracovat s druhými 15

16 žák udržuje s ostatními vzájemné vztahy založené na úctě, toleranci a odpovědnosti, jeho rozhodování je založeno na zodpovědnosti za zdraví sebe i druhých, na zdravém úsudku 5) připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti (KOMPETENCE OBČANSKÁ) učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě škola vítá žáky jiných národností a státních příslušností žák jedná zodpovědně a uvědoměle ve škole i na pobytové akci 6) vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě (KOMPETENCE OBČANSKÁ ) žák rovnoměrně vyvažuje zájmy osobní, skupinové a veřejné žák jedná tak, aby nepoškozoval přírodu a životní prostředí, kulturu, uvažuje z hlediska udržitelnosti života v krizových situacích jedná žák zodpovědně a tak, aby poskytl ostatním pomoc sleduje a posuzuje události veřejného života, zaujímá stanoviska, jedná k obecnému prospěchu 7) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI) žáci si kladou cíle tak, aby směřovaly k budoucímu profesnímu zaměření žáci získávají a kriticky vyhodnocují informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech postupnými kroky jsou žáci vedeni k uvědomění si svých zájmů a své budoucí orientaci ve světě práce, k správné volbě své budoucí profesní orientace kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích žák chápe podstatu podnikání, zvažuje rizika, posuzuje možnosti podnikatelského záměru s souvislosti r realitou tržního prostředí Žáci Gymnázia, Šumperk jsou vedeni k tomu, aby hlouběji porozuměli sami sobě, ostatním lidem i světu kolem sebe. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby žáci nepřijímali jen hotové teoretické informace, ale osvojili si i způsoby řešení reálných životních problémů. Tyto cíle jsou rozvíjeny ve všech vzdělávacích oblastech - oborech. 3.7 Zabezpečení výuky žáků se specifickými potřebami Na každého žáka nahlížíme jako na jedinečnou osobnost, přihlížíme k jeho specifickým potřebám, každý jednotlivý případ posuzujeme odděleně. Zdravotní důvody jsou jedním z důvodů udělení individuálního studijního plánu. Škola a výchovný poradce spolupracují s odborníky z PPP. Vyšetření z PPP a následná doporučení jsou uložena u výchovného poradce. Ten je zpracovává a seznamuje s nimi ostatní zainteresované vyučující. Žáci s diagnostikovanými LMD nebo ZPS mají možnost delší časové přípravy při maturitní zkoušce, v písemných částech maturity mohou využívat počítač. Škola není vybavena zařízením pro přístup imobilních studentů do budov školy (s výjimkou tělocvičny) a rovněž dispoziční řešení budov a množství schodišť jsou omezující faktory pro studium tělesně hendikepovaných studentů. 16

17 3.8 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mezi studenty gymnázia pravidelně nacházíme mnoho studentů mimořádně nadaných v určité oblasti (výtvarné a hudební talenty, nadání v oblasti přírodních a společenských věd, výkonnostní sportovci). S těmito studenty individuálně pracujeme a na požádání umožňujeme využívat možnost individuálního studijního plánu. Ze strany vyučujících je nadaným studentům věnovaná individuální péče a metodická pomoc při řešení náročných úkolů. Ve výuce cizích jazyků studenty diferencujeme tak, aby výuka byla efektivní. Nadaní studenti mají možnost skládat certifikované jazykové zkoušky. V českém jazyce studenti nadaní tvůrčími schopnostmi konzultují s vyučujícími, účastní se talentových soutěží. Škola umožňuje těmto studentům prezentovat výsledky tvorby ve školních médiích i na veřejnosti. V přírodovědných předmětech i v matematice existuje propracovaný systém vedení nadaných žáků v soutěžích (olympiády, Pythagoriáda, Klokan, Genius logicus). V oblasti tělesné výchovy a sportu využívá škola výborné sportovní zázemí k podpoře nadaných sportovců, zajišťujeme širokou účast žáků na turnajích a pravidelně úspěšně obsazujeme a vyhráváme soutěže až na republikové úrovni. Potenciál zapálených tělocvikářů a nadšených studentů využíváme k organizaci školních i republikových halových soutěží. 3.9 Průřezová témata Součástí gymnaziálního vzdělávání jsou soukromě jednotlivých předmětů také průřezová témata. Jejich hlavním cílem je formování postojů a hodnot žáků. V průběhu výuky průřezová témata realizujeme v jednotlivých hodinách u tématických celků předmětů, na kurzech, exkurzích a jiných školních akcích. V některých případech jsou realizovány zvláštní projekty napříč třídami jednoho ročníku. K projektům můžeme řadit - adaptační kurzy na počátku studia - besedy v rámci protidrogové prevence - odborné týdenní exkurze ve druhém ročníku - rodinnou výchovu tříd druhého ročníku - sportovně - turistické kurzy ve třetím ročníku - družební pobyty na spřátelených školách - poznávací exkurze do zahraničí Přehled a charakteristika jednotlivých průřezových témat Na vyšším gymnáziu realizujeme pět základních průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova je součástí výuky všech vzdělávacích oborů. Žáci poznávají sami sebe, jsou vedeni k respektování pravidel, školního řádu. Rozvíjejí své schopnosti a sociální dovednosti, nutnost spolupracovat, plánovat, efektivně komunikovat. Učí se zvládat stres, relaxovat i hledat pomoc při potížích. Téma učí sebeúctě, sebedůvěře, schopnosti vzít na sebe odpovědnost za své jednání při řešení složitých životních situací. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je realizovaná především při výuce cizích jazyků, ve vzdělávacích oblastech člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a svět práce, informatika a informační a komunikační technologie. Žák se učí chápat naši zemi jako součást spolupracující Evropy. Na vhodných tématech jednotlivých oblastí je ukázána globální společnost, propojení celého světa s jejími klady i zápory, vlivy na trh, společnost a každého jednotlivce, i na přírodu a životní prostředí. 17

18 Multikulturní výchova rovněž prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Cílem je uvědomění si jedinečnosti každého člověka a práva všech lidí na společné soužití, pochopení kulturních rozdílů mezi lidmi různých etnik, rozvoj mezilidských vztahů. Téma se realizuje nejen ve vhodných předmětech a hodinách, ale také během výměnných pobytů studentů na partnerských školách a během zahraničních exkurzí. Cílem environmentální výchovy je pochopení podmínek trvale udržitelného rozvoje lidstva a rozvoj ekologické myšlení každého jednotlivce. Téma je zaměřeno nejen na získání znalostí o globálních problémech lidstva, ale také na aktivitu každého jednotlivce v místě bydliště. Výchova se realizuje především ve vzdělávacích oblastech člověk a příroda a člověk a zdraví. Mediální výchova se uplatňuje napříč různými vzdělávacími oblastmi, zejména však v jazyku a v jazykové komunikaci. Vyučující vedou žáky k vyjadřování postojů a názorů, k pěstování kritického přístupu k informacím. Cílem je poznání role médií ve společnosti nyní i v minulosti (= vědomostní základy) a také získání dovedností souvisejících s vlastní mediální produkcí žáka. Student se naučí chápat vliv médií na jednotlivce, kriticky posuzovat jejich působení a posuzovat předávané informace Zařazení jednotlivých průřezových témat do výuky Průřezová témata, jejich rozpracování do okruhů a jednotlivých témat je uvedeno v tabulce v příloze. Tabulka uvádí také ročník a předměty, popř. projekt nebo akce, v nichž se budou jednotlivá témata probírat. Odkazy na průřezová témata jsou uvedeny také v tabulacích jednotlivých vyučovacích předmětů Poradenství ve škole Třídní učitelé a učitelé vystupují ve vztahu k žákům nejen jako manažeři jejich výuky, ale také jako poradní orgán v případě vzniku problémů. Při vážnějších studijních či osobních problémech žáka zkontaktují učitelé specializované školní pracovníky nebo odbornou pomoc mimo školu. Ve škole pracují výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Poradenství a pomoc jsou zaměřeny na 4 základní okruhy: Poradenství v oblasti učení Každý učitel může poskytnout žákům pomoc v oblasti učení se jednotlivého vyučovaného předmětu. Vážných případů se ujme výchovný poradce, který obvykle zkontaktuje žáka, resp. jeho zákonného zástupce s odborníkem. Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou v Šumperku. S pomocí PPP také organizujeme pro studenty prvního ročníku besedy o technikách učení se Poradenství kariérové Výchovný poradce organizuje ve 3. a 4. ročníku aktivity směřující k profesnímu poradenství a usnadnění přijetí absolventů školy ke studiu na VŠ. Ve třetím ročníku jdou žáci na besedy na Úřad práce. Škola organizuje setkání absolventů - studentů VŠ se zájemci o jednotlivé fakulty a vysoké školy s cílem motivovat a připravit žáky na maturity a přijímací zkoušky. Výchovný poradce působí jako kontaktní osoba při předávání informací o studiu na VŠ. Škola spoluorganizuje Národní srovnávací zkoušky, fungující jako součást přijímacího řízení na VŠ. 18

19 Oblast psychologické péče o žáky Na výchovného poradce se mohou žáci obrátit a požádat o podporu v obtížných životních situacích. Výchovný poradce pomáhá řešit konflikty, podporuje komunikaci mezi třemi zainteresovanými skupinami učitel - žák - rodič Oblast prevence sociálně patologických jevů Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů vychází ze Školní preventivní strategie a je specifikována Minimálním preventivním programem koncipovaným na období patřičného školního roku. Její obsah mapuje potřeby žáků, podmínky školy a aktivně zapojuje pedagogické pracovníky do činností v oblasti prevence SPJ. Cílem působení školy v oblasti prevence SPJ je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku: - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům - schopný dělat samostatná a pokud možno správná rozhodnutí - s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi - schopný řešit problémy nebo nalézt pomoc pro řešení problémů - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek 19

20 4 Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací oblast Předmět ročník G4 (a jemu odpovídající ročník G8) gymnázia Minimal. Čas. Dotace První r. (V.) Druhý r.(vi.) Třetí r. (VII.) Čtvrtý r. (VIII.) Celk. Český jazyk MČD 3 MČD 3 MČD 3 MČD 3 a literatura DH 3 DH 3 DH 3 DH Jazyk a jazyková 12 ZJT ZJT ZJT ZJT komunikace 1. cizí jazyk MČD 3 MČD 3 MČD 3 MČD 3 Anglický jazyk DH 3 DH 1 4 DH 3 DH ZJT ZJT ZJT ZJT 2. cizí jazyk MČD 3 MČD 3 MČD 3 MČD 3 36 volitelný DH 3 DH 3 DH 3 DH 3 12 Nj,Rj,Frj,Špj ZJT ZJT ZJT ZJT MČD 2 MČD 2 MČD 2 MČD - Dějepis DH 2 DH 2 DH 2 DH 0 6 Člověk a společnost ZJT ZJT ZJT ZJT 36 (+ Člověk a příroda) Základy MČD 1 MČD 1 MČD 2 MČD 2 společenských věd DH 1 DH 1 2 DH 0 2 DH 2 7 (ZSV) ZJT ZJT ZJT ZJT Matematika a její MČD 3 MČD 2 MČD 3 MČD 2 aplikace Matematika DH 1 4 DH 2 4 DH 1 4 DH ZJT ZJT ZJT ZJT MČD 2 MČD 2 MČD 2 MČD Člověk Zeměpis DH 2 DH 2 DH 2 DH 0 6 a ZJT ZJT ZJT ZJT příroda MČD 2 MČD 2 MČD 2 MČD Fyzika DH 1 3 DH 1 3 DH 1 3 DH 0 9 ZJT ZJT ZJT ZJT MČD 2 MČD 2 MČD 2 MČD Chemie DH 1 3 DH 1 3 DH 0,5 2,5 DH 0 8,5 ZJT ZJT ZJT ZJT 36 (+ Člověk a spol.) MČD 2 MČD 2 MČD 1 MČD Biologie DH 1 3 DH 1 3 DH 0,5 2,5 DH 0 8,5 a zdraví člověka ZJT ZJT ZJT 1 ZJT Informatika a inform. MČD 2 MČD MČD MČD 2 a komunikační IVT DH 2 DH 0 DH 0 DH technologie ZJT 4 ZJT ZJT ZJT 2 4 Umění a kultura Hudební / výtvarné umění MČD 2 DH ZJT 2 MČD 2 DH ZJT 2 MČD DH ZJT 0 MČD DH ZJT Člověk MČD 2 MČD 2 MČD 1 MČD 2 a zdraví Tělesná výchova DH 2 DH 2 DH 1 2 DH ZJT ZJT ZJT ZJT Člověk učí se 0 MČD 1 1 MČD a svět práce v ZSV Volitelný předmět 2x2 MČD 2 4 MČD Volitelný předmět 2x4 Semináře DH 2 0 DH ZJT ZJT min

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA zpracovaný podle RVP G Tento program je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky (CZ.1.07/1.1.10/01.0061). 1 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více