ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk

2 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY HISTORIE ŠKOLY VELIKOST ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY (MATERIÁLNÍ, PROSTOROVÉ, TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY) CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A STUDIJNÍ OBORY ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ DESATERO GYMNÁZIA, ŠUMPERK PROFIL ABSOLVENTA ŠKOLY VÝCHOVNÁ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Přehled a charakteristika jednotlivých průřezových témat Zařazení jednotlivých průřezových témat do výuky PORADENSTVÍ VE ŠKOLE Poradenství v oblasti učení Poradenství kariérové Oblast psychologické péče o žáky Oblast prevence sociálně patologických jevů UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A JEJICH CÍLE Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informatika a informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA A KLÍČOVÉ KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Anglický jazyk a další cizí jazyky Matematika Informatika Dějepis Základy společenských věd Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební umění Výtvarné umění Tělesná výchova

3 5.3 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY HODNOCENÍ ŠKOLY A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení prospěchu a chování AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení podmínek vzdělávání, klima školy Hodnocení průběhu vzdělávání Podpora školy žákům, spolupráce s rodiči Řízení školy, personální práce, DVPP Výsledky vzdělávání žáků a jejich úroveň vzhledem k podmínkám TABULKY VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

4 1 Identifikační údaje Název: Motivační název: Školní vzdělávací program pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) vytvořený podle RVP G Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Vzdělávací program, studijní forma vzdělávání Gymnázium, Šumperk lze absolvovat formou denního vzdělávání ve čtyřletém nebo osmiletém vzdělávacím programu. Ve vyšším stupni víceletého (osmiletého) gymnázia je vzdělávací program shodný s programem vzdělávání ve čtyřletém gymnáziu. Předkladatel Název školy: Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc Adresa školy: Jméno ředitele: Zástupci ředitele: Koordinátor tvorby ŠVP: Masarykovo nám. č. 8, Šumperk Mgr. Milan Maceček Mgr. Jana Šrámková, Mgr. Tomáš Hlavsa Mgr. Pavel Bartoš Fax, telefon ředitele Telefon kanceláře webová stránka školy: identifikátor zařízení (IZO): gymnázium školní jídelna Identifikátor ředitelství (RED-IZO): Identifikační číslo organizace (IČO): Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou 4

5 Zřizovatel školy Název: Adresa: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc Kontakty: telefon vedoucí odboru OŠMT Fax (OŠMT) Platnost dokumentu Platnost dokumentu od 1. září 2009 Aktualizace Podpis ředitele: razítko školy 5

6 2 Charakteristika školy 2.1 Historie školy Podmínky pro zřízení české střední školy ve městě s výraznou většinou německého obyvatelstva byly vytvořeny až vznikem samostatného Československa v říjnu První česká střední škola ve městě - gymnázium s technickým zaměřením - vzniklo díky podpoře Národního výboru a starostů 14 českých obcí v okolí, 12. září 1919, a jejím řízením byl pověřen prof. Ladislav Fiala. Pro nedostatek vhodných prostor byla škola umístěna do německého ústavu pro hluchoněmé děti, později do zemské donucovací pracovny, tzv. robotárny, v jejíchž prostorách se vyučovalo až do postavení nové budovy v květnu Přes počáteční potíže se škola ve městě zabydlela a stala se oporou české menšiny. Na konci dvacátých let 20. století byla prosazena změna typu školy, vzniká reálné gymnasium, které bylo univerzálnější a v tehdejší době veřejností žádanější. Osud školy tragicky poznamenaly mnichovské události. Gymnasium bylo zlikvidováno a budovu školy převzala vyšší dívčí a obchodní německá škola. Po osvobození města v květnu 1945 se v Šumperku rychle zvětšoval počet Čechů a vraceli se i někteří členové profesorského sboru. V poválečném období škola navázala na předmnichovské tradice, hned v prvním roce bylo otevřeno všech osm tříd reálného gymnázia. Únor 1948 zahájil novou etapu, poznamenanou mnoha zásahy do školského systému, jež vedly ke snižování celkové úrovně středních škol. Krize gymnázia vrcholila ve školním roce , kdy se počet tříd snížil na čtyři. V průběhu šedesátých let se zvolna měnila atmosféra školy. Hlavní problém - nedostatek místností byl řešen přístavbou nové budovy, na kterou navázala renovace původní školy. Listopadem 1989 byla zahájena nová kapitola, škola modernizovala svá zařízení a gymnázium postupně přešlo na osmiletý cyklus se všeobecným zaměřením, který odpovídá tradicím reálného gymnasia. V roce 2005 byla otevřena nová velká školní tělocvična a škola tak nabyla dnešní podoby. 2.2 Velikost školy Kapacita školy je určena pro vzdělávání 720 žáků ve 24 třídách. Komplex školy tvoří původní třípodlažní budova z roku 1930, která je krčkem spojena s přístavbou z roku 1986, přilehlá školní tělocvična uvedená do provozu v roce 2005 a vnitřní dvůr. Škola je výhodně umístěna v bezprostřední blízkosti vlakového a autobusového nádraží poblíž středu města. Přirozenou spádovou oblast školy tvoří město Šumperk, severní a střední část bývalého okresu Šumperk geograficky ohraničená městy Zábřeh na Moravě, Staré Město pod Sněžníkem a obcemi Loučná nad Desnou a Libina. Ve složení počtu žáků je poměr chlapců a dívek nevyrovnaný, převládají dívky, které tvoří přibližně 2/3 stavu žáků. Přibližně stejným poměrem převládají dojíždějící žáci nad místními. 2.3 Vybavení školy (materiální, prostorové, technické a hygienické podmínky) Původní budova z roku 1930 a spojovací krček: Původní budova zahrnuje 7 kmenových učeben, 3 odborné učebny (odborné laboratoře biologie, fyziky, chemie) učebnu výtvarné výchovy a dvě učebny pro výuku informačních a komunikačních technologií s připojením na internet, které mohou žáci v době volna běžně 6

7 využívat pro svoji práci. Součástí budovy je dále ředitelna, kancelář zástupců ředitele a administrativních pracovnic, sborovna, 5 kabinetů pro učitele, místnost školního serveru a rozhlasu. V každém poschodí jsou sociální zařízení pro žáky i vyučující. Z této budovy je vstup do suterénu, ve kterém je umístěna kotelna školy a školní kuchyně s jídelnou s kapacitou 500 připravovaných jídel denně a do prostor nové školní tělocvičny. Spojovací krček má dvě nadzemní podlaží, ve kterých je 6 kmenových učeben, 2 jazykové učebny, 4 kabinety pro učitele, školní knihovna, odborná učebna administrativy, školní bufet, místnost školníka a uklízeček, žákovské audiostudio a prostory pro odpočinek žáků. V každém podlaží jsou sociální zařízení. Přístavba z roku 1986: Přístavbu tvoří čtyřpodlažní budova. V ní je umístěno 8 kmenových učeben, 7 jazykových učeben a 1 učebna videoprojekce, 12 kabinetů pro vyučující a skladové místnosti (učebnice, sportovní potřeby..) a místnosti pro uklízečky. V přízemním podlaží této budovy jsou šatny pro žáky se samostatným vstupem. V každém poschodí jsou sociální zařízení pro žáky i vyučující. Přístavba z roku 2005 školní tělocvična: Stavba byla předána do užívání v září Toto účelové zařízení pro výuku tělesné výchovy má rozměry hlavního sálu 44 x 28 metrů a může se dělit svislými záclonami na tři segmenty o velikosti basketbalového hřiště. Parametry tělocvičny a kvalitní palubová podlaha umožňují provozování všech sálových sportů. Na hlavní sál navazuje gymnastický sál o rozměrech 10 x 15 metrů, 6 šaten se sociálním zařízením a sprchami, posilovna, kabinet pro učitele, místnosti na sportovní náčiní a klubovna. Vchody do budovy školy a vstupní prostor do tělocvičny jsou opatřeny elektronickým ochranným systémem. Žáci školy mohou vstupovat do školy po použití funkční magnetické karty, prostor vstupu pro žáky školy je chráněn a monitorován kamerou. Zaměstnanci mají vstup do budovy umožněn prostřednictvím kódovacího bezpečnostního zařízení, škola je chráněna vnitřním bezpečnostním systémem a je napojena na pult centrální ochrany bezpečnostní agentury Morava se sídlem v Šumperku. V roce 2010 byla škola zateplena a byla vyměněna všechna okna. Tím získala škola jednotný charakter, již není poznat rozdíl v původu jednotlivých částí školy. Ředitelský domek: Součástí školy byla vilka v těsném sousedství školy, ve které byly původně byty pro zaměstnance. V současné době je vilka majetkově převedena zřizovatelem na Vincentinum Šternberk, s.r.o.. Vnitřní dvůr: Vyplňuje prostor mezi budovami školy a tělocvičnou. V současné době slouží jako obslužný prostor pro provoz školní jídelny a kotelny. V plánech na nejbližší období se počítá se záměrem rekonstrukce dvora na venkovní hřiště s víceúčelovým umělým povrchem a celkovou rekonstrukcí částí školního dvora, výměnou oken a zdokonalením vnitřního osvětlení školy. 2.4 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupci ředitele (z toho jeden statutární) a více jak 55 interních učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Procentuální zastoupení mužů a žen je v poměru 3:2 ve prospěch žen. Konkrétní stav pedagogických pracovníků v daném školním 7

8 roce najdete na našich webových stránkách.všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Všichni pedagogové v rámci Statní informační politiky ve vzdělávání prošli kurzy Z a P, úspěšně vykonali testy a získali certifikát o absolvování. Učitelé jednotlivých předmětů se průběžně dále vzdělávají ve svém oboru v rámci DVPP. 2.5 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci, jsme fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, spolupracujeme na přípravě některých projektů a studenti fakulty na naší škole konají pedagogické praxe. Škola se pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu Socrates-Comenius zaměřeného na výměnné pobyty žáků v zahraničí (Německo). Udržujeme partnerské vztahy s některými školami v zahraničí, Realizujeme výměnné studentské programy mezi naší školou a Niftarlake College v holandském Maarssenu a program s vídeňským Gymnasiem. 2.6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Se školskou radou: Školská rada byla zřízena podle usnesení Radou Olomouckého kraje k Je devítičlenná v tripartitním zastoupení. Tři členové jsou jmenováni zřizovatelem, tři členové zastupují pedagogický sbor a jsou voleni pedagogickým sborem. Dva členové zastupují rodiče nezletilých žáků a jeden zástupce je volen zletilými žáky. Funkční období členů školské rady jsou tři roky. Školská rada je poradní orgán, který se řídí jednacím řádem a zasedá nejméně dvakrát ročně. Má dvě funkce: výkonnou vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení žáků. projednávací projednává návrh rozpočtu školy na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství. S rodiči nebo zákonnými zástupci: Pravidelně, dvakrát ročně (podzim a jaro) pořádáme pro zákonné zástupce konzultační den a třídní schůzky. Podněty ze strany rodičů jsou předkládány a konzultovány s vedením školy. Zákonní zástupci mají možnost domluvit si kdykoliv mimo vyučování individuální schůzku s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů. Problémy je možné konzultovat také mailem nebo telefonicky. Každý učitel má veřejnou školní ovou adresu, každý kabinet má přímou telefonní linku. Aktuální ové adresy a telefonní linky zveřejňuje škola spolu s dalšími organizačními informacemi každoročně v ročence školy. S Nadačním fondem při Gymnáziu Šumperk: Při škole je zřízen nadační fond, který podle svého statutu slouží k podpoře a rozvoji mimoškolních studentských aktivit, z nichž mnohé se mohou uskutečnit jen díky finanční podpoře nadačního fondu. Hlavním zdrojem financí pro nadační fond jsou dobrovolné rodičovské sponzorské příspěvky a dary firem a soukromých osob. S místními i regionálními partnery: Městské kulturním středisko Šumperk - pořádání společných výchovně vzdělávacích akcí. Úřad práce Šumperk - prezentace středních škol, besedy s maturanty v rámci projektu Úvod do světa práce ve vzdělávacích programech SŠ. Pomněnka Divadlo Šumperk 8

9 Dům kultury Šumperk Kino Oko Šumperk Plavecká škola, Aquacentrum Šumperk Dům dětí Vila Doris Šumperk S pedagogicko-psychologickou poradnou: Spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou v Šumperku přednášky a besedy se žáky, prevence sociálně patologických jevů, spoluúčast na akcích se specifickým obsahem, který respektuje aktuální problémy mládeže besedy, projekty, nebo jiné kontaktní techniky (PEER program). 9

10 3 Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy a studijní obory Gymnázium, Šumperk je střední škola poskytující všeobecné vzdělání. Hlavní prioritou je příprava žáků na vysokoškolské studium. Učební plán gymnázia je nastaven tak, aby bylo možné studovat všechny typy vysokých škol nezávisle na zvoleném oboru. Postupná profilace žáka se uskutečňuje pomocí nabídky volitelných předmětů a aktivit, především ve třetím a čtvrtém ročníku studia (resp. v septimě a oktávě osmiletého studia). Během studia jsou žáci děleni do tříd podle věku, nebo do skupin podle zaměření a volby volitelných předmětů. Třídní kolektivy se ještě dělí na menší skupiny během organizace výuky seminářů, cizích jazyků, cvičení, tělesné a estetické výchovy. Žáci studují ve dvou studijních oborech všeobecného zaměření: K/41 Gymnázium všeobecné, čtyřleté. Tento studijní obor je určený žákům z devátých tříd základních škol. Žáci jsou rozděleni do tří tříd v ročníku K/81 Gymnázium všeobecné, osmileté. Tento studijní obor je určený pro nadané žáky základních škol, kteří mají možnost studovat 6. až 9. ročník jako nižší stupeň gymnázia a po jeho absolvování mohou pokračovat bez postupových zkoušek ve studiu na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání, nebo na kterékoliv jiné střední škole. Vyšší stupeň osmiletého gymnázia má shodný vzdělávací program jako gymnázium čtyřleté (z důvodu prolínání akcí napříč příslušným ročníkem), liší se jen úrovní probírané látky. 3.2 Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení organizuje vedení školy v dubnu podle předem stanovených a zveřejněných kritérií. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Ta se koná písemnou formou. Testy a jejich vyhodnocení zajišťuje organizace SCIO s.r.o., se kterou škola dlouhodobě spolupracuje. Kritéria pro přijímací zkoušky jsou zveřejněna každoročně do 15. ledna, přijímání přihlášek uchazečů probíhá do 15. března. Uchazeči jsou hodnoceni podle prospěchu na ZŠ, podle dosaženého bodového hodnocení v přijímací zkoušce a jsou hodnoceny také další skutečnosti (výstupní slovní hodnocení ze ZŠ, úspěchy v soutěžích, ZPS). Uchazeči jsou přijímáni v pořadí, v jakém se umístili v přijímacích zkouškách podle počtu dosažených bodů. 3.3 Organizace maturitní zkoušky Studium na osmiletém gymnáziu je ukončeno maturitní zkouškou. Maturita je organizovaná podle nového modelu, skládá z části společné (státní) a části profilové (školní). Společnou část tvoří komplexní zkouška z českého jazyka a literatury, nebo povinně volitelný předmět (komplexní zkouška z cizího jazyka nebo matematika) a až 3 nepovinné volitelné zkoušky. Profilová část je tvořena 2 volitelnými předměty s ústní formou zkoušky před zkušební komisí. 10

11 3.4 Základní desatero Gymnázia, Šumperk Motto: Chceme, aby žáci chodili do školy rádi a aby je škola dobře připravila pro život. Vzdělávací program naší školy je orientován na žáka a na rozvoj jeho individuálních potřeb. Umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele. Má žákům i učitelům ve škole vytvořit zázemí, které rozvíjí tvořivost a umožňuje efektivně dosahovat stanovené cíle. Má vybavit každého žáka vším potřebným pro úspěšný život. Základní desatero chápeme jako filozofii školy. S touto filozofií je ztotožněn každý učitel a působí v tomto duchu na žáky, kteří navštěvují naši školu. Základní desatero naší školy a jak jej dosáhneme: 1) VYTVÁŘÍME POHODOVÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ Pohodu ve škole vytvářejí lidé, kteří tu pracují a kteří školu navštěvují. Pro vytvoření pohody prostředí je důležité mít ve škole příznivé klima. Žáci, učitelé i rodiče jsou partnery, vzájemně se informují a podporují se ve svém snažení. Řízení školy je vybudováno na demokratických principech. Společně prožité hezké okamžiky ve škole a zejména při výletech, při různých třídních a školních akcích jsou základem pro vytvoření pocitu hrdosti současného studenta a budoucího absolventa šumperského gymnázia. 2) UČÍME ZDRAVĚ, VŠTĚPUJEME POTŘEBU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SE Náš výchovně vzdělávací program má smysluplně stanovené cíle. Předpokládáme co nejaktivnější zapojení žáků do procesu učení, možnost volit nejvhodnější metody a formy práce učitele, vhodně zapojovat motivaci, a tak vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení. Smyslem naší práce je vybavit žáky schopnostmi k učení a k řešení problémů, schopností komunikovat, vybavit žáka klíčovými kompetencemi k učení, k řešení problémů, kompetencí komunikativní, sociální a personální, občanskou a kompetencí k podnikavosti. Hlavním posláním školy je vzdělávat v souvislostech, nikoliv v odtržených pojmech. Na příkladech proměny vědomostí a názorů člověka na okolní svět ukazovat potřebu celoživotního vzdělávání se. Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků školy. 3) VYCHOVÁVÁME LIDSKOU OSOBNOST A CHCEME JÍ POROZUMĚT Každý člověk je do jisté míry individualita a my ji chceme respektovat. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe vzájemně působí. Učitel je vzorem pro žáka. Základem formování žákovy osobnosti je naplňování kompetencí a průřezová témata osobnostní a sociální výchova a multikulturní výchova. 4) VYTVÁŘÍME INFORMAČNÍ PROSTŘEDÍ A UČÍME PRÁCI S INFORMACEMI Chceme naučit co nejefektivnější práci s informacemi a vytvářet informační prostředí. Studenti se učí komunikační dovednosti, pracují s daty a učí se je zpracovávat. Všichni žáci mohou využívat učebny výpočetní techniky a počítače k procvičování získaných znalostí a rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem. 11

12 Žáci mají k dispozici školní knihovnu a výpočetní techniku pro zpracování seminárních prací, referátů a úkolů. Od počátku se žáci učí plánovat, rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit. 5) CHCEME UKÁZAT, ŽE UČIT SE NEMUSÍME JEN VE ŠKOLE Součástí výuky je propracovaný program aktivit adaptační kurzy, lyžařské kurzy, odborné exkurze, týdny sportů a turistiky, třídní výlety, jazykové výměnné pobyty. Tyto akce mají vliv při vytváření dobrých vztahů mezi žáky ve třídě, mezi žáky a učiteli, a mezi jednotlivými třídami. Na akcích se navazují bližší vztahy mezi učitelem a žákem. To, o čem se teoreticky učíme ve škole, je možné objevovat ve skutečnosti. 6) PODPORUJEME SPORTOVÁNÍ - VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH Škola disponuje výborným sportovním zázemím a učiteli, kteří jsou fandové a propagátoři svých sportů. Klasickou výuku tělesné výchovy doplňují sportovní nepovinné hry, kurzy plavání, týden sportovních kurzů, lyžařské kurzy, turnaje,... Nabídkou sportovních turnajů a aktivit chceme podporovat sounáležitost žáka se školou a chceme působit preventivně (prevence návykových látek, nevhodného chování,...). Organizováním sportovních turnajů se žáci učí samostatnosti, organizační práci a schopnosti komunikovat ve skupině. 7) MÁME PARTNERY V ZAHRANIČÍ, ŽÁCI MUSÍ POROZUMĚT TOMU, ŽE JSME SOUČÁSTÍ EVROPY Výuku cizích jazyků se ve škole snažíme doplnit o kontakty s dalšími školami v Evropě. Existuje dlouhá tradice a spolupráce se dvěma zahraničními školami na bázi reciprocity výměny skupin žáků. Podporu k realizaci uvedených partnerství hledáme také ve spolupráci s neziskovými organizacemi a grantovými agenturami (Sokrates, granty města ). Výuku cizích jazyků chápeme jako jednu z priorit budoucího uplatnění našich absolventů. 8) ROZVÍJÍME SAMOSPRÁVNOU DEMOKRACII - POROZUMĚT SVÉMU MÍSTU MEZI LIDMI Postupným vývojem prochází i provádění samosprávné demokracie, a to jak v rovině dospělých, tak žáků. Dohled nad činností školy má Školská rada která je řediteli školy jak odborným partnerem ze zákona, tak současně konstruktivním oponentem. Aktivní studenti se podílí na dění ve škole, například i organizací a spolurozhodováním akcí. V některých aktivitách spojujeme věkové skupiny, aby starší žáci předali své dovednosti těm mladším a naučili se tak být zodpovědnými. 9) MÁME PREVENTIVNÍ PROGRAM - ŽÁK MUSÍ ZNÁT NEBEZPEČÍ, KTERÉ NA NĚJ ČÍHÁ Velká péči věnujeme preventivním programům. Součástí školního plánování je Minimální preventivní program. Z něho vychází úzká spolupráce s odborníky při organizaci seminářů pro žáky, systematická práce výchovného poradce, pomoc psychologa, vedení školy zejména s třídními učiteli, ale i nabídka programů pro volný čas. Zapojujeme se do meziškolních soutěží, olympiád, zápasů, pravidelně dosahujeme významných úspěchů ve sportovních soutěžích a olympiádách, značně je taky rozvinuta charitativní činnost. 12

13 10) KOMUNIKUJEME S VEŘEJNOSTÍ, REALIZUJEME PARTNERSTVÍ Oblast, která je pro školu významná, je komunikace s veřejností - zejména rodičovskou a publikační činnost pracovníků školy. Toto jsou oblasti, ve kterých škola získává jméno, dává o sobě vědět, rozšiřuje své možnosti. Rodiče si zvykli na pravidelné konzultace, třídní schůzky. Každý učitel školy je dostupný na vlastním telefonu a má svou mailovou adresu. Činnost školy za rok mapuje pravidelně vydávaná školní ročenka, kterou dostávají zdarma všichni žáci školy. Na školních panelech, na webových stránkách i v tisku prezentujeme činnost školy a jejích žáků. Nabízíme přednášky a setkání se zajímavými lidmi. 3.5 Profil absolventa školy Absolvent Gymnázia, Šumperk, je rozvinutou osobností s širokými znalostmi ve všech gymnaziálních vzdělávacích oblastech. Na získaných základech staví své další, často celoživotní studium. Absolvent ovládá na pokročilé úrovni jeden cizí jazyk a má rozvinuté základy dalšího cizího jazyka. Má vytvořené studijní návyky, je schopen vyhledávat a hodnotit informace, dokáže je zpracovat, prezentovat a využít v praktických situacích. Dobře ovládá výpočetní techniku a využívá ji při studiu i prezentaci své práce. Absolvent přijímá hodnoty občanské společnosti a orientuje se v nich. Zná zásady zdravého životního stylu. Sport považuje za součást svého života. Cílem působení školy je rozvinutí jednotlivých kompetencí žáků (viz další kapitola). 3.6 Výchovná a vzdělávací strategie Našim cílem je rovnoměrně rozvinout osobnost žáka v oblasti poznávací, dovednostní i hodnotové. Gymnaziální vzdělávání má žákům pomoci získávat a postupně zdokonalovat klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání. Dalším důležitým cílem je dobře připravit žáka tak, aby na konci studia obstál při konání maturitní zkoušky, aby obstál u přijímacích zkoušek na VŠ a aby se dobře uplatnil v reálném životě. Těchto cílů chceme dosáhnout promyšleným systémem školních i mimoškolních aktivit, jdoucích napříč studiem, napříč jednotlivými třídami v ročníku. Při jednotlivých aktivitách i ve výuce se prolínají oba studijní programy vyššího gymnázia. Vzdělávací a výchovná strategie školy tak, jak ji představuje tento vzdělávací program, vznikala postupně díky invenci a tvořivému přístupu učitelů školy, systém volby seminářů na naší škole úspěšně funguje již od roku Je výsledkem dvou desetiletí zkušeností, úspěšně prověřených aktivit. Jednotlivé součásti programu se staly tradicí, u některých aktivit se zapojují studenti jako spoluorganizátoři a dokonce funguje postupný proces předávání zkušeností od starších studentů k mladším. Základní osnova výchovné strategie gymnázia V prvním týdnu studia absolvují žáci adaptační kurz. Cílem kurzu je urychlit vzájemné seznámení studentů třídního kolektivu, poznání třídního učitele. Promyšlený sled aktivit má pomoci studentům uvědomit si začátek nového, kvalitativně vyššího studentského života, najít v sobě nové schopnosti, zařadit každého do třídního kolektivu. Vybraní instruktoři z řad starších studentů školy akci nejen spoluorganizují, ale působí na mladší studenty jako motivační faktor. V osmiletém studiu je adaptační kurz zařazen v kvintě podle zájmu studentů a možností školy. Tento kurz má priority v oblasti psychosociální analýzy třídního kolektivu, nalezení nových schopností účastníky kurzu, uvědomění si začátku nové etapy v životě studenta. 13

14 Na adaptační kurz navazuje lyžařský výcvik v polovině prvního ročníku, a třídní výlet na konci prvního ročníku školy. Zde se utvrzují vazby vzniklé v kolektivu třídy. Rozvoj studijních schopností žáka, schopnost učit se je utvářena nejen koncepční prací jednotlivých učitelů v předmětech jako je český jazyk a biologie, ale také organizováním besed o učení ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou Šumperk. V prvním ročníku bude věnovaná také pozornost prevenci sociálně patologických jevů a zneužívání návykových a psychotropních látek (besedy pro třídy). V další fázi studia naváže na tento základ působení třídních učitelů, probírání příslušných témat v chemii a biologii. Žáci absolvují také besedy v rámci výchovy ke zdraví zaměřené na hygienu a prevenci sexuálně přenosných nemocí. Ve druhém ročníku se uskuteční besedy v rámci rodinné výchovy, zaměřené na úlohu jedince v rodině, partnerství, péči o dítě. Významná pozornost je věnovaná tělesnému rozvoji žáků. Uskutečňuje se nejen při hodinách tělesné výchovy, ale s využitím výborného sportovního zázemí školy také při pravidelných sportovních dnech a turnajích, nabídkou nepovinných předmětů v odpoledních hodinách zaměřených na jednotlivé sporty. Ve třetím ročníku se uskuteční volitelný sportovně turistický kurz v délce jednoho týdne. Výchovné působení na žáka je zaměřeno nejen na fungující třídní kolektivy, ale také na sounáležitost jedince a školy. Chceme toho dosáhnout celoškolními akcemi (shromáždění studentů na počátku a konci školního roku, sportovní dny, divadelní večery, stužkovací a školní ples, poslední zvonění) a akcemi napříč jednotlivými ročníky (přijímání studentů do školy, exkurze a kurzy, výuka volitelných předmětů napříč třídami). Podpora sociálního cítění žáků se rozvíjí během četných charitativních akcí, konáním projektů a při spolupráci s organizacemi (spolupráce s Pomněnkou, adopce na dálku, ). Základní osnova vzdělávací strategie gymnázia Na gymnázium přicházejí žáci základních škol, kteří většinou nemají vyhraněné zájmy a nemají jasno o své budoucí profesní orientaci. Vzdělávacím cílem školy je tedy poskytnout každému základní penzum informací a dovedností ze všech předmětů, které jsou v učebním plánu školy. V prvním ročníku učitelé věnují čas zavedení systému práce v předmětu, učí žáky používat odborný jazyk při komunikaci, učí žáky pracovat samostatně a tvořivě, prezentovat své názory a výsledky práce. Základní kurzy v jednotlivých předmětech absolvují žáci během prvního až třetího ročníku školy. První akcí budoucí profilace studenta je absolvování týdenní volitelné odborné exkurze ve druhém ročníku. Své zájmy mohou studenti nalézat či rozvíjet také na jednodenních exkurzích, při poznávacích zájezdech, na besedách se zajímavými lidmi. Povinně volitelné semináře si žáci volí ve třetím a čtvrtém ročníku (ve čtvrtém ročníku tvoří volitelné předměty 36% všech vyučovaných hodin). Žáci si předměty volí z široké nabídky seminářů podle svého zájmu, profilových předmětů maturitní zkoušky či oboru VŠ, kterou budou žáci studovat. V rámci studia je na některé předměty kladen vyšší důraz. Je to český jazyk jako povinný maturitní předmět a rodný jazyk (důraz je položen na mluvené slovo a využití jazyka v písemném styku). Matematika je chápána jako předmět rozvíjející logiku a předmět poskytující nástroje pro využití v ostatních přírodních vědách i v soukromém životě (finance). Základy společenských věd by měly vybavit každého studenta informacemi o fungování státu a společnosti, základními principy morálky a etiky, znalostmi o fungování ekonomiky. Velký důraz klademe ve škole na znalosti cizího jazyka. Každý student naší školy by měl umět anglický jazyk a k tomu si vybírá další jeden povinně volitelný jazyk. Důraz klademe na praktické využití jazykových znalostí v reálném životě a konverzační hodiny. K rozvoji jazykových kompetencí využívá škola i služby rodilého mluvčího a výměnné jazykové pobyty. Předmět informatika a výpočetní technika je vyučován jako v současnosti základní znalost a dovednost využitelná ve všech sférách lidského života. V prvním ročníku absolvují 14

15 všichni studenti předmět IVT, aby se zdokonalili v práci s počítačem (zaměření na ovládání programů využitelných ve studiu na škole). Ve čtvrtém ročníku absolvují studenti zdokonalovací kurz zaměřený na seznámení se s novými technologiemi v tomto bouřlivě se rozvíjejícím odvětví a na zvládnutí složitějších programů, využitelných v budoucím studiu VŠ. Budoucí profilaci jsou věnovány také návštěvy na Úřadu práce ve třetím ročníku a práce výchovného poradce se studenty v období volby oborů vysokých škol. Studium na VŠ přibližujeme studentům také konáním setkání našich studentů s absolventy gymnázia, kteří jim v rámci besed předávají informace o studiu na jednotlivých fakultách univerzit a hovoří o životě na vysoké škole. Tyto besedy zařazujeme pro žáky čtvrtého ročníku a jako motivační faktor je organizujeme i pro třeťáky. Setkávání s absolventy školy je důležitá zpětná vazba také pro učitele školy, kteří tak mohou korigovat své působení na žáka. Posledním a důležitým prvkem naší strategie je další vzdělávání učitelů, které se zpětně odráží i v kvalitě výchovně vzdělávací činnosti školy. Podle RVP plníme na Gymnáziu, Šumperk tyto cíle (KLÍČOVÉ KOMPETENCE): Naším cílem je 1) umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení (KOMPETENCE K UČENÍ) v učení klademe důraz na práci s textem, tabulkami, grafy, vyhledávání a zpracování informací, jejich kritické posuzování a tvořivé zpracování při studiu žák se naučí plánovat si své učení, organizovat čas, hledat své postupy, hodnotit svůj pokrok a čerpat z něj zkušenosti pro další práci učení chápeme jako prostředek budoucí seberealizace 2) podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů (KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ) žák se naučí řešit problémy jejich rozpoznáním (určením jeho podstaty), rozčleněním na jednotlivé části, vytvořením hypotézy (řešení), řešení postupnými kroky (ověření hypotézy) při řešení problému žák kriticky posuzuje problém, analyzuje jeho podstatu, tvořivě řeší, argumentuje a obhajuje své názory, spolupracuje při řešení se spolužáky žák uplatňuje při řešení dříve nabyté vědomosti a zkušenosti 3) vést žáky k všestranné a účinné komunikaci (KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ) žák dokáže užít všechny dostupné prostředky komunikace, písemné, verbální i neverbální, dostupný odborný jazyk, symbolická i grafická vyjádření žák používá moderní informační technologie žák obhajuje svou práci před publikem, účastní se na školních i mimoškolních projektech žák rozumí sdělením různého typu a dokáže je správně interpretovat 4) rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých (KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ) Žák dokáže reálně posoudit své možnosti, je schopen sebekritiky žák je schopen si stanovit cíle s ohledem na své schopnosti a zájmy dokáže korigovat své jednání a chování podle situace žák směřuje své aktivity k dosahování cílů a je při tom schopen i ochoten spolupracovat s druhými 15

16 žák udržuje s ostatními vzájemné vztahy založené na úctě, toleranci a odpovědnosti, jeho rozhodování je založeno na zodpovědnosti za zdraví sebe i druhých, na zdravém úsudku 5) připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti (KOMPETENCE OBČANSKÁ) učitel i žák respektují práva a dodržují povinnosti nejen při dodržování školního řádu učitel i žák respektují individuální rozdíly, kulturní a náboženské odlišnosti spolužáků ve třídě škola vítá žáky jiných národností a státních příslušností žák jedná zodpovědně a uvědoměle ve škole i na pobytové akci 6) vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě (KOMPETENCE OBČANSKÁ ) žák rovnoměrně vyvažuje zájmy osobní, skupinové a veřejné žák jedná tak, aby nepoškozoval přírodu a životní prostředí, kulturu, uvažuje z hlediska udržitelnosti života v krizových situacích jedná žák zodpovědně a tak, aby poskytl ostatním pomoc sleduje a posuzuje události veřejného života, zaujímá stanoviska, jedná k obecnému prospěchu 7) pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci (KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI) žáci si kladou cíle tak, aby směřovaly k budoucímu profesnímu zaměření žáci získávají a kriticky vyhodnocují informace o vzdělávacích a pracovních příležitostech postupnými kroky jsou žáci vedeni k uvědomění si svých zájmů a své budoucí orientaci ve světě práce, k správné volbě své budoucí profesní orientace kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích žák chápe podstatu podnikání, zvažuje rizika, posuzuje možnosti podnikatelského záměru s souvislosti r realitou tržního prostředí Žáci Gymnázia, Šumperk jsou vedeni k tomu, aby hlouběji porozuměli sami sobě, ostatním lidem i světu kolem sebe. Školní vzdělávací program je sestaven tak, aby žáci nepřijímali jen hotové teoretické informace, ale osvojili si i způsoby řešení reálných životních problémů. Tyto cíle jsou rozvíjeny ve všech vzdělávacích oblastech - oborech. 3.7 Zabezpečení výuky žáků se specifickými potřebami Na každého žáka nahlížíme jako na jedinečnou osobnost, přihlížíme k jeho specifickým potřebám, každý jednotlivý případ posuzujeme odděleně. Zdravotní důvody jsou jedním z důvodů udělení individuálního studijního plánu. Škola a výchovný poradce spolupracují s odborníky z PPP. Vyšetření z PPP a následná doporučení jsou uložena u výchovného poradce. Ten je zpracovává a seznamuje s nimi ostatní zainteresované vyučující. Žáci s diagnostikovanými LMD nebo ZPS mají možnost delší časové přípravy při maturitní zkoušce, v písemných částech maturity mohou využívat počítač. Škola není vybavena zařízením pro přístup imobilních studentů do budov školy (s výjimkou tělocvičny) a rovněž dispoziční řešení budov a množství schodišť jsou omezující faktory pro studium tělesně hendikepovaných studentů. 16

17 3.8 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Mezi studenty gymnázia pravidelně nacházíme mnoho studentů mimořádně nadaných v určité oblasti (výtvarné a hudební talenty, nadání v oblasti přírodních a společenských věd, výkonnostní sportovci). S těmito studenty individuálně pracujeme a na požádání umožňujeme využívat možnost individuálního studijního plánu. Ze strany vyučujících je nadaným studentům věnovaná individuální péče a metodická pomoc při řešení náročných úkolů. Ve výuce cizích jazyků studenty diferencujeme tak, aby výuka byla efektivní. Nadaní studenti mají možnost skládat certifikované jazykové zkoušky. V českém jazyce studenti nadaní tvůrčími schopnostmi konzultují s vyučujícími, účastní se talentových soutěží. Škola umožňuje těmto studentům prezentovat výsledky tvorby ve školních médiích i na veřejnosti. V přírodovědných předmětech i v matematice existuje propracovaný systém vedení nadaných žáků v soutěžích (olympiády, Pythagoriáda, Klokan, Genius logicus). V oblasti tělesné výchovy a sportu využívá škola výborné sportovní zázemí k podpoře nadaných sportovců, zajišťujeme širokou účast žáků na turnajích a pravidelně úspěšně obsazujeme a vyhráváme soutěže až na republikové úrovni. Potenciál zapálených tělocvikářů a nadšených studentů využíváme k organizaci školních i republikových halových soutěží. 3.9 Průřezová témata Součástí gymnaziálního vzdělávání jsou soukromě jednotlivých předmětů také průřezová témata. Jejich hlavním cílem je formování postojů a hodnot žáků. V průběhu výuky průřezová témata realizujeme v jednotlivých hodinách u tématických celků předmětů, na kurzech, exkurzích a jiných školních akcích. V některých případech jsou realizovány zvláštní projekty napříč třídami jednoho ročníku. K projektům můžeme řadit - adaptační kurzy na počátku studia - besedy v rámci protidrogové prevence - odborné týdenní exkurze ve druhém ročníku - rodinnou výchovu tříd druhého ročníku - sportovně - turistické kurzy ve třetím ročníku - družební pobyty na spřátelených školách - poznávací exkurze do zahraničí Přehled a charakteristika jednotlivých průřezových témat Na vyšším gymnáziu realizujeme pět základních průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova je součástí výuky všech vzdělávacích oborů. Žáci poznávají sami sebe, jsou vedeni k respektování pravidel, školního řádu. Rozvíjejí své schopnosti a sociální dovednosti, nutnost spolupracovat, plánovat, efektivně komunikovat. Učí se zvládat stres, relaxovat i hledat pomoc při potížích. Téma učí sebeúctě, sebedůvěře, schopnosti vzít na sebe odpovědnost za své jednání při řešení složitých životních situací. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech je realizovaná především při výuce cizích jazyků, ve vzdělávacích oblastech člověk a příroda, člověk a společnost, člověk a svět práce, informatika a informační a komunikační technologie. Žák se učí chápat naši zemi jako součást spolupracující Evropy. Na vhodných tématech jednotlivých oblastí je ukázána globální společnost, propojení celého světa s jejími klady i zápory, vlivy na trh, společnost a každého jednotlivce, i na přírodu a životní prostředí. 17

18 Multikulturní výchova rovněž prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Cílem je uvědomění si jedinečnosti každého člověka a práva všech lidí na společné soužití, pochopení kulturních rozdílů mezi lidmi různých etnik, rozvoj mezilidských vztahů. Téma se realizuje nejen ve vhodných předmětech a hodinách, ale také během výměnných pobytů studentů na partnerských školách a během zahraničních exkurzí. Cílem environmentální výchovy je pochopení podmínek trvale udržitelného rozvoje lidstva a rozvoj ekologické myšlení každého jednotlivce. Téma je zaměřeno nejen na získání znalostí o globálních problémech lidstva, ale také na aktivitu každého jednotlivce v místě bydliště. Výchova se realizuje především ve vzdělávacích oblastech člověk a příroda a člověk a zdraví. Mediální výchova se uplatňuje napříč různými vzdělávacími oblastmi, zejména však v jazyku a v jazykové komunikaci. Vyučující vedou žáky k vyjadřování postojů a názorů, k pěstování kritického přístupu k informacím. Cílem je poznání role médií ve společnosti nyní i v minulosti (= vědomostní základy) a také získání dovedností souvisejících s vlastní mediální produkcí žáka. Student se naučí chápat vliv médií na jednotlivce, kriticky posuzovat jejich působení a posuzovat předávané informace Zařazení jednotlivých průřezových témat do výuky Průřezová témata, jejich rozpracování do okruhů a jednotlivých témat je uvedeno v tabulce v příloze. Tabulka uvádí také ročník a předměty, popř. projekt nebo akce, v nichž se budou jednotlivá témata probírat. Odkazy na průřezová témata jsou uvedeny také v tabulacích jednotlivých vyučovacích předmětů Poradenství ve škole Třídní učitelé a učitelé vystupují ve vztahu k žákům nejen jako manažeři jejich výuky, ale také jako poradní orgán v případě vzniku problémů. Při vážnějších studijních či osobních problémech žáka zkontaktují učitelé specializované školní pracovníky nebo odbornou pomoc mimo školu. Ve škole pracují výchovný poradce a preventista sociálně patologických jevů. Poradenství a pomoc jsou zaměřeny na 4 základní okruhy: Poradenství v oblasti učení Každý učitel může poskytnout žákům pomoc v oblasti učení se jednotlivého vyučovaného předmětu. Vážných případů se ujme výchovný poradce, který obvykle zkontaktuje žáka, resp. jeho zákonného zástupce s odborníkem. Škola dlouhodobě spolupracuje s Pedagogickopsychologickou poradnou v Šumperku. S pomocí PPP také organizujeme pro studenty prvního ročníku besedy o technikách učení se Poradenství kariérové Výchovný poradce organizuje ve 3. a 4. ročníku aktivity směřující k profesnímu poradenství a usnadnění přijetí absolventů školy ke studiu na VŠ. Ve třetím ročníku jdou žáci na besedy na Úřad práce. Škola organizuje setkání absolventů - studentů VŠ se zájemci o jednotlivé fakulty a vysoké školy s cílem motivovat a připravit žáky na maturity a přijímací zkoušky. Výchovný poradce působí jako kontaktní osoba při předávání informací o studiu na VŠ. Škola spoluorganizuje Národní srovnávací zkoušky, fungující jako součást přijímacího řízení na VŠ. 18

19 Oblast psychologické péče o žáky Na výchovného poradce se mohou žáci obrátit a požádat o podporu v obtížných životních situacích. Výchovný poradce pomáhá řešit konflikty, podporuje komunikaci mezi třemi zainteresovanými skupinami učitel - žák - rodič Oblast prevence sociálně patologických jevů Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů vychází ze Školní preventivní strategie a je specifikována Minimálním preventivním programem koncipovaným na období patřičného školního roku. Její obsah mapuje potřeby žáků, podmínky školy a aktivně zapojuje pedagogické pracovníky do činností v oblasti prevence SPJ. Cílem působení školy v oblasti prevence SPJ je žák odpovědný za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku: - s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům a vlivům - schopný dělat samostatná a pokud možno správná rozhodnutí - s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi - schopný řešit problémy nebo nalézt pomoc pro řešení problémů - s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám - podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek 19

20 4 Učební plán 4.1 Tabulace učebního plánu Vzdělávací oblast Předmět ročník G4 (a jemu odpovídající ročník G8) gymnázia Minimal. Čas. Dotace První r. (V.) Druhý r.(vi.) Třetí r. (VII.) Čtvrtý r. (VIII.) Celk. Český jazyk MČD 3 MČD 3 MČD 3 MČD 3 a literatura DH 3 DH 3 DH 3 DH Jazyk a jazyková 12 ZJT ZJT ZJT ZJT komunikace 1. cizí jazyk MČD 3 MČD 3 MČD 3 MČD 3 Anglický jazyk DH 3 DH 1 4 DH 3 DH ZJT ZJT ZJT ZJT 2. cizí jazyk MČD 3 MČD 3 MČD 3 MČD 3 36 volitelný DH 3 DH 3 DH 3 DH 3 12 Nj,Rj,Frj,Špj ZJT ZJT ZJT ZJT MČD 2 MČD 2 MČD 2 MČD - Dějepis DH 2 DH 2 DH 2 DH 0 6 Člověk a společnost ZJT ZJT ZJT ZJT 36 (+ Člověk a příroda) Základy MČD 1 MČD 1 MČD 2 MČD 2 společenských věd DH 1 DH 1 2 DH 0 2 DH 2 7 (ZSV) ZJT ZJT ZJT ZJT Matematika a její MČD 3 MČD 2 MČD 3 MČD 2 aplikace Matematika DH 1 4 DH 2 4 DH 1 4 DH ZJT ZJT ZJT ZJT MČD 2 MČD 2 MČD 2 MČD Člověk Zeměpis DH 2 DH 2 DH 2 DH 0 6 a ZJT ZJT ZJT ZJT příroda MČD 2 MČD 2 MČD 2 MČD Fyzika DH 1 3 DH 1 3 DH 1 3 DH 0 9 ZJT ZJT ZJT ZJT MČD 2 MČD 2 MČD 2 MČD Chemie DH 1 3 DH 1 3 DH 0,5 2,5 DH 0 8,5 ZJT ZJT ZJT ZJT 36 (+ Člověk a spol.) MČD 2 MČD 2 MČD 1 MČD Biologie DH 1 3 DH 1 3 DH 0,5 2,5 DH 0 8,5 a zdraví člověka ZJT ZJT ZJT 1 ZJT Informatika a inform. MČD 2 MČD MČD MČD 2 a komunikační IVT DH 2 DH 0 DH 0 DH technologie ZJT 4 ZJT ZJT ZJT 2 4 Umění a kultura Hudební / výtvarné umění MČD 2 DH ZJT 2 MČD 2 DH ZJT 2 MČD DH ZJT 0 MČD DH ZJT Člověk MČD 2 MČD 2 MČD 1 MČD 2 a zdraví Tělesná výchova DH 2 DH 2 DH 1 2 DH ZJT ZJT ZJT ZJT Člověk učí se 0 MČD 1 1 MČD a svět práce v ZSV Volitelný předmět 2x2 MČD 2 4 MČD Volitelný předmět 2x4 Semináře DH 2 0 DH ZJT ZJT min

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM od 1. 1. 2012 1 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Hrát si a učit se proč ne?

Hrát si a učit se proč ne? Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Jehnědí 82, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO 75016133 tel. 465 547 259, e-mail: zsjehnedi@wo.cz, http://www.jehnedi.cz Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Škola má některá specifika a klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání,

Více