Daňová uznatelnost ročních odměn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňová uznatelnost ročních odměn"

Transkript

1 + Main topic: Daňová uznatelnost ročních odměn IB.Service Czech Republic č. 4 (červenec 2011) Obsah DAŇOVÁ UZNATELNOST ROČNÍCH ODMĚN 2 ARCHIVACE DOKLADŮ A ZÁKONNÉ LHŮTY 4 Z PRÁVNÍ OBLASTI 6 OPRAVNÉ DAŇOVÉ DOKLADY 7 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 9 IB. GROUP OFFICES 10 1

2 IB.Service Daňová uznatelnost ročních odměn Judikát Nejvyššího správního soudu k daňové uznatelnosti ročních odměn Nejvyšší správní soud vydal dne 31. března 2011 rozsudek týkající se daňové uznatelnosti ročních odměn zaměstnancům zaúčtovaných prostřednictvím dohadných účtů pasivních. Proti tomuto rozsudku nejsou přípustné žádné opravné prostředky. Ing. Hana Tomcová Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E V odůvodnění k tomuto rozsudku se uvádí, že při posuzování každého případu je třeba vycházet z toho, jak byly upraveny podmínky vzniku nároku na fakultativní odměnu. Tyto roční odměny (13. platy, bonusy apod.), vyplácené v následujícím účetním období, můžeme rozdělit do 3 základních skupin: 1) nárok na odměnu je stanoven v pracovní smlouvě jednoznačnou částkou (např. jeden měsíční plat) a není podmíněn splněním jiných podmínek - účtuje se prostřednictvím dohadných účtů pasivních a mzdový náklad je daňově uznatelným nákladem (náklad na sociální a zdravotní pojištění je daňově uznatelným nákladem pouze v případě, že bylo sociální a zdravotní pojištění zaplaceno nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období, tzn. v tomto případě do následujícího roku) 2) nárok na odměnu je stanoven v pracovní smlouvě, ale je podmíněn splněním určitých podmínek (např. schválením vedoucího pracovníka, výší hospodářského výsledku, schválením hospodářského výsledku valnou hromadou, ověřením účetní závěrky auditorem apod.). V tomto případě jsou mzdové náklady na tuto odměnu daňově uznatelné v tom roce, kdy došlo ke splnění všech podmínek stanovených pro vznik nároku na tuto odměnu. - pokud došlo ke splnění všech podmínek lze účtovat prostřednictvím dohadných účtů pasivních a náklad je daňově uznatelný - pokud nedošlo ke splnění všech podmínek je vhodné účtovat prostřednictvím rezerv, aby byl zachován účetní akruální princip 2

3 Příklad 1: Roční odměna je podmíněna schválením jednatelem. Jednatel roční odměny schválí v prosinci příslušného roku. Lze účtovat prostřednictvím dohadných účtů pasivních a mzdový náklad je daňově uznatelným nákladem v příslušném roce. Příklad 2: Roční odměna je podmíněna hospodářským výsledkem a jeho schválením. Tato podmínka může být vždy splněna až v následujícím roce a proto je v příslušném roce na tyto náklady tvořena rezerva (akruální princip), jejíž tvorba je daňově neuznatelným nákladem. Daňovým nákladem se tato odměna stane až v následujícím roce, kdy je tato odměna schválena. 3) nárok na odměnu není stanoven v pracovní smlouvě - nárok byl schválen v příslušném roce: účtování prostřednictvím dohadných účtů pasivních - nárok byl schválen v následujícím roce: účtování prostřednictvím rezerv 3

4 IB.Service Archivace dokladů a zákonné lhůty Archivace dokladů a zákonné lhůty Archivaci dokladů upravuje obecně více předpisů. Základním členěním je archivace z hlediska daňového a z hlediska účetního. A) Úschova dokladů z hlediska daňových předpisů Ing. Andrea Kotková Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E Z hlediska daňových předpisů pro úschovu dokladů je pro daně přímé i nepřímé rozhodující lhůta pro vyměření daně. V této lhůtě může správce daně vyhlásit kontrolu a požadovat předložení účetnictví a dalších dokladů, na základě kterých byla stanovena daň. Obecně lhůta pro vyměření daně je 3 roky. Lhůta začíná dnem, kdy uplynula lhůta pro podání řádného přiznání (nebo kdy se stala daň splatnou u daní, kdy není povinnost podat daňové přiznání). Příklad: Přiznání k dani příjmů právnických osob za rok 2011 musí být podáno nejpozději do (pokud má společnost povinnost ověření účetní závěrky auditorem nebo pokud přiznání podává na základě plné moci daňový poradce), tzn. v tomto případě lhůta pro doměření daně končí Základní lhůta pro stanovení daně se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty došlo např. k podání dodatečného přiznání. Lhůta také může být počítána znovu od začátku, a to v případě, kdy před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájil správce daně daňovou kontrolu. Prvním dnem nového začátku lhůty bude v tomto případě den zahájení daňové kontroly. Lhůta pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím 10 let od jejího původního počátku, tj. od posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání nebo ode dne splatnosti daně, u které nevzniká povinnost podat daňové přiznání. Úschova dokladů pro účely daně z příjmů Výše uvedená obecná lhůta může být ještě modifikována v následujících případech: - pokud byla poplatníkovi poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani (lhůta končí se lhůtou za období, v němž uplynula lhůta pro uplatnění nároku na slevu na dani) - pokud poplatník uplatňuje daňové ztráty z minulých let (lhůta končí se lhůtou za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit) - pokud poplatník nesplní podmínky pro uplatnění nájemného jako daňově účinný náklad u finančního leasingu (lhůty pro doměření daně počínají běžet od konce kalendářního roku, v němž bylo možno poprvé ověřit splnění těchto zákonných podmínek). 4

5 Úschova dokladů pro účely DPH Pro účely DPH je plátce DPH povinen uchovávat všechny daňové doklady nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně. Daňové doklady v písemné formě lze převést do elektronické podoby a uchovávat je pouze v této podobě, pokud je takto převedený daňový doklad opatřen zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou osoby odpovědné za jejich převod. B) Úschova účetních záznamů Účetní jednotky jsou povinny uchovávat: - účetní závěrky a výroční zprávy po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, - účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh a účetní záznamy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Pokud však tyto doklady a účetní záznamy byly použity pro účely daňového řízení, trestního řízení, pro účely sociální zabezpeččení, veřejného zdravotního pojištění, pro účely ochrany autorských práv aj., je povinnost uchovávat účetní záznamy i po uplynutí pětileté lhůty. Účetní doklady a účetní záznamy, které se týkají záručních lhůt a reklamačních řízení musí být uschovány po dobu, po kterou lhůty nebo reklamace trvají. Účetní záznamy týkající se nezaplacených pohledávek a nesplněných závazků musí být uschovány do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k jejich zaplacení nebo splnění. Závěrem je důležité upozornit, že povinnosti spojené s uchováním dokladů přechází na právního nástupce, případně likvidátora nebo správce konkurzní podstaty. V případě zániku účetní jednotky je tato povinna zajistit všechny povinnosti spojené s uschováním dokladů a o způsobu zajištění informovat státní archív. Shrnutí V tabulce jsou uvedeny jednotlivé druhy dokladů a záznamů s obecnou lhůtou pro skladování: Druh dokladu Doba skladování mzdové listy, účetní záznamy o údajích potřebných pro účely 30 důchodového pojištění daňové doklady rozhodné pro 10 stanovení daně (DPH) účetní závěrka, výroční zpráva 10 účetní záznamy o údajích potřebných 10 pro stanovení a odvod pojistného účetní záznamy, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, 5 přehledy, účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví doklady pro stanovení daně z příjmů 3,5-9,5 *) *) Lhůta může být prodloužena viz. bod A textu. 5

6 IB.Service Z právní oblasti Z právní oblasti Stručně bychom Vás chtěli informovat o aktuálním dění v oblasti práva. 1) Vláda České republiky schválila novou úpravu soukromého práva, a to v podobě návrhu nového občanského zákoníku, návrhu zákona o obchodních korporacích a návrhu zákona o mezinárodním právu soukromém. Současně byla také vládou schválena novela zákona o rozhodčím řízení. Návrhy by se měla dále zabývat poslanecká sněmovna. Mgr. Zuzana Bačková Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E 2) Vláda České republiky odeslala do připomínkového řízení paragrafové znění návrhu zákona o důchodovém spoření a návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření. K oběma materiálům bylo možné se vyjádřit do 20. června 2011, přičemž účelem obou návrhů je provedení očekávané a vládou avizované důchodové reformy. Jejím cílem by pak mělo být dosažení dlouhodobé fiskální udržitelnosti systému a zároveň posílení kapitálové složky jako zdroje důchodů. 3) V minulých dnech nabyla účinnosti nová právní úprava v oblasti nájemního bydlení v občanském zákoníku. Cílem ustanovení je upravit pravidla pro dosažení změny nájemného. Účinná právní úprava stanovuje, že v případě nedohody mezi nájemníkem a pronajímatelem o nové výši nájemného v souvislosti s deregulací výše nájemného se po uplynutí 3 měsíců od neúspěšného pokusu o dohodu může kterákoliv ze stran obrátit na soud s návrhem na určení nájemného obvyklého. Vyrovnání rozdílu se pak vztáhne zpětně ke dni podání návrhu soudu. Ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti zpřístupnilo na svých internetových stránkách nezávaznou informační databázi o nájemném pod názvem Mapa nájemného, jejímž cílem je poskytnout nájemníkům i pronajímatelům orientační informace a předejít tak soudním sporům. 4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích a další související zákony, který přináší především změny do oblasti výše soudních poplatků a také do oblasti možnosti osvobození od poplatku či vrácení soudního poplatku, byl po původním zamítnutí ze strany Senátu Parlamentu ČR schválen poslaneckou sněmovnou a dne doručen prezidentovi k podepsání. 6

7 IB.Service Opravné daňové doklady Opravné daňové doklady versus daňové dobropisy a vrubopisy Od nezná zákon o dani z přidané hodnoty termíny daňový dobropis a daňový vrubopis, místo těchto termínů byl zaveden jednotný pojem opravný daňový doklad. Často nám kladete dotazy, zda skutečnost, že je nadále používán název daňový dobropis, má za následek neplatnost dokladu. Zákon o dani z přidané hodnoty v 45 vymezuje, jaké jsou povinné náležitosti opravného daňového dokladu, kterým se opravuje základ daně a výše daně. Samotný název povinnou náležitostí není. Domníváme se proto, že pokud bude na dokladu uveden termín daňový dobropis místo označení opravný daňový doklad, nemůže to mít za následek neplatnost daňového dokladu. Důležité je, aby tento dobropis obsahoval náležitosti vymezené v 45. Ing. Monika Chvalová Na Bojišti 18 CZ Praha 2 T F E Sazba daně z přidané hodnoty V Poslanecké sněmovně parlamentu ČR je projednávána novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou se mění sazba daně z přidané hodnoty. Od by se snížená sazba měla zvýšit na 14 %, od by dle návrhu mělo dojít ke sjednocení obou sazeb na 17,5 %. Novela je momentálně ve druhém čtení. 7

8 IB.Service Vážení klienti a obchodní partneři, rádi bychom Vás touto cestou informovali, že naše kanceláře v Praze a Brně budou v letním období od 01. července do 31. srpna 2011 v provozu následovně: - pondělí až čtvrtek od 8,00h do 17,00h, v pátek od 8,00h do 16,00h - Přejeme Vám příjemné léto. Consulting s.r.o. Audit s.r.o. 8

9 IB Service Daňový kalendář Červenec pátek daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2010, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce pondělí spotřební daň - splatnost daně za květen 2011 (mimo spotřební daň z lihu) pátek silniční daň - záloha na daň za 2. čtvrtletí středa daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků pondělí spotřební daň - splatnost daně za květen 2011 (pouze spotřební daň z lihu) - daňové přiznání za červen daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2011 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen souhrnné hlášení za červen 2011 a 2. čtvrtletí 2011 energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2011 Srpen pondělí daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen úterý spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků středa spotřební daň - splatnost daně za červen 2011 (pouze spotřební daň z lihu) čtvrtek spotřební daň - daňové přiznání za červenec daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2011 (pokud vznikl nárok) daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec souhrnné hlášení za červenec 2011 energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec středa daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2011 daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než Kč) 9

10 Další informace IB. Group offices AUSTRIA (Vienna) Wilfried Serles, T IB Interbilanz Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E MMag. Roland Teufel, T Mag. Andreas Röthlin, T IB Interbilanz Hübner Schönbrunner Straße Stiege 1/7. Stock A-1120 Wien T , F E CROATIA (Zagreb) Renata Benović, T Marco Egger, T IB Interbilanz savjetovanje d.o.o. IB Interbilanz revizija d.o.o. Ulica grada Vukovara 284, HR Zagreb T , F E SERBIA (Belgrade) Marco Egger, T IB Interbilanz Milutina Milankovica 136a Novi Beograd T , F E CZECH REPUBLIC (Prague/Brno) Helmut Hetlinger, T Michal Kováč, T Olga Krnáčová, T Na Bojišti 18, CZ Praha 2 T , F E Pekařská 7, CZ Brno T , F E HUNGARY (Budapest/Győr) Waltraud Körbler, T Vámház krt. 13., H-1093 Budapest T , F E Fehérvári út 75, H-9028 Győr T , F E SLOVAKIA (Bratislava) Wilfried Serles, T Panská 14, SK Bratislava T , F E SLOVENIA (Ljubljana) Marco Egger, T Katja Pogac, T Klara Vovk-Zavec, T IB Interbilanz Linhartova 11a, SI-1000 Ljubljana T , F E UKRAINE (Kyiv) Wilfried Serles, T IB Interbilanz Consulting LLC IB Interbilanz Audit LLC Yaroslavskaya Str. 6, UA Kyiv T , F E 10

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah

Zákon o účetnictví. Main topic: IB.Service Czech Republic Říjen 2010. Obsah + Main topic: Zákon o účetnictví IB.Service Czech Republic Říjen 2010 Obsah ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 2 NOVELA DAŇOVÉHO ŘÁDU 4 NOVELA ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6 LICENČNÍ POPLATKY 7 SMLOUVY O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

Více

Použití služebních vozů pro soukromé účely

Použití služebních vozů pro soukromé účely Téma měsíce: Použití služebních vozů pro soukromé účely IB.Service Česká Republika Červenec/srpen 2009 Obsah POUŽITÍ SLUŽEBNÍCH AUTOMOBILŮ PRO SOUKROMÉ ÚČELY 2 NOVELY ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMU 4 DPH BALÍČEK

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 05 Ostatní. 02 Přímé daně. 04 Nepřímé daně. 06 Granty a pobídky. Vítězství je stav mysli. říjen 2012, Deloitte Česká republika Vítězství je stav mysli Tax news říjen 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 04 Nepřímé daně 05 Ostatní 06 Granty a pobídky 07 Příloha Neplacení srážkové daně z dluhopisů? Další rozsudek ohledně

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daňová evidence podnikatelů 2015

Daňová evidence podnikatelů 2015 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2015. Aktuální vydání uvádí obecné podmínky u finančního leasingu, podmínky pro oznámení o osvobozených

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17 impresa podnik 13 economicrevue 17 CZ Prodej podniku je v poslední době velice aktuální transakcí. V praxi pak vyvstávají otázky, jak se prodej podniku promítne v účetnictví, jaká práva a povinnosti pro

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Daňová evidence podnikatelů 2014

Daňová evidence podnikatelů 2014 Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence z úrovně účetní a daňové legislativy 2014. Aktuální vydání v přehledech reaguje především na změny související s rekodifikací soukromého

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB INFORMAČNÍ LETÁK DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ Podle 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů ), daňové přiznání

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více