Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012"

Transkript

1 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 je zpracována v souladu s ustanoveními 10 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb. a Opatřením ředitelky č. 6/2012 ze dne (vnitřní řídící normy školy). Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána ve vedení školy dne 12. října 2012 a poté předložena ke schválení školské radě. Zápis ze zasedání školské rady bude doložen k výroční zprávě. Ve Zlíně Předkládá: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka školy 2

3 Obsah: 1. Základní údaje o škole - název, sídlo, adresa pro dálkový přístup - zřizovatel - vedení školy - údaje o školské radě - charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání, které byly vyučovány ve školním roce 2011/ obory ukončené maturitní zkouškou - učební obory - nástavbové studium - zavedení ŠVP 3. Počty žáků dle oborů - tabulka - komentář k vývoji stavu 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy - struktura zaměstnanců - pedagogičtí pracovníci - předmětové komise - nepedagogičtí pracovníci (THP a provozní) 5. Přijímací řízení - organizační postup - kritéria - přehled přijatých 6. Výsledky vzdělávání - prospěch žáků - výsledky ukončení studia (ZZ, MZ) - zameškané hodiny (neomluvená absence) - výchovná opatření, pochvaly, ocenění 7. Prevence rizikového chování 8. Výchovné poradenství 9. Další vzdělávání zaměstnanců - DVPP - vzdělávání nepedagogických pracovníků 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti - nábor žáků - marketingový plán 3

4 11. Výsledky kontrol - ČŠI - ostatní kontroly - audit 12. Hospodaření školy - přehled příjmů a výdajů - zkvalitňování podmínek vzdělávání 13. Rozvojové a mezinárodní programy - rozvojový program asistent pedagoga - projekty programu Lifelong Learning Programm - Leonardo da Vinci 14. Zapojení do projektů - Hledáme mladé technické talenty - Propojení odborného školství s praxí - Zkvalitnění služeb prodavačů obuvi - Tvorba hodnotících standardů profesních kvalifikací 15. Celoživotní učení - rekvalifikační kurzy - odborná školení - autorizace 16. Spolupráce se sociálními partnery - při realizaci odborného výcviku - v oblasti koncepční a organizační činnosti 4

5 1. Základní údaje o škole název školy: Střední škola obchodně technická s.r.o. nám. T. G. Masaryka Zlín odloučená pracoviště: úsek praktického vyučování 64. budova průmyslového areálu úsek praktického vyučování 113. budova průmyslového areálu tel./fax: statut: soukromá škola, obchodní společnost zřizovatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka Zlín statutární orgány s.r.o.: RNDr. Alexander Černý, první jednatel Mgr. Marta Fojtíková, druhý jednatel vedení školy: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Ing. Jaromír Viteker, vedoucí úseku teoretického vyučování Bronislava Horáková, vedoucí úseku praktického vyučování a rekvalifikací (obchod,obuv) Josef Máčala, vedoucí úseku praktického vyučování a rekvalifikací (elektro, kovo, stavební) školská rada: Bronislava Horáková, předsedkyně do Petra Svobodová, předsedkyně od Mgr. Hana Válková, členka do Ing. Tomáš Otáhal, člen od do Markéta Březíková, členka do Mgr. Iveta Žárská, členka od Michal Kala, člen od

6 Charakteristika školy Střední škola obchodně technická s.r.o. užívá název ode dne Jedná se o vzdělávací instituci s dlouholetou tradicí, která navazuje na činnost dřívější Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště Zlín s. r. o., která zahájila svoji činnost od na základě sloučení Soukromé střední odborné školy o. p. s. a Středního učiliště obuvnického a Učiliště Svit, spol. s r. o. Jako obchodní společnost s právní subjektivitou byla založena Zakladatelem společnosti, a tudíž i zřizovatelem školy, byla akciová společnost Svit Zlín. Od roku 1991 byla škola součástí organizační struktury a. s. Svit. Před touto dobou byla škola největším obuvnickým učilištěm v republice spadajícím organizačně do tehdejšího obuvnického podniku Svit. V červnu 2002 byla v rámci konkurzu a. s. Svit řešena další perspektiva školy. Obchodní podíl odkoupila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a stala se tak jediným společníkem s. r. o. Spolu s majetkovým vlastnictvím přešla na Univerzitu Tomáše Bati i role zřizovatele školy. V průběhu roku 2011 došlo ke změně statutární orgánů společnosti, do funkce prvního jednatele byl jmenován po Ing. Jiřím Kostečkovi pan RNDr. Alexander Černý. Tradice školy sahají však ještě hlouběji do minulosti. Již v roce 1925 firma Baťa zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků a také obchodních zástupců či budoucích manažerů později nazvanou Baťova škola práce. Škola má statut školy soukromé. Realizuje obory studia ukončené maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou s výučním listem, tradičně nabízí i formu dálkového studia. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje škola řadu aktivit jako rekvalifikační kurzy, kurzy profesní přípravy nebo krátkodobá školení. Je autorizovanou osobou pro dílčí kvalifikace v oblasti obchodu, obuvnictví, stavebnictví a strojírenství. Tato skutečnost nominuje školu k účasti na veřejných zakázkách na rekvalifikační kurzy. V roce 2009 byl škole udělen Certifikát International Education Society, který potvrzuje kvalitu vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdržela škola Certifikát kvality na mezinárodní konferenci organizované Sdružením soukromých škol Čech Moravy a Slezska. Součástí vzdělávací koncepce je spolupráce se sociálními partnery, část vzdělávání je realizována v konkrétních podmínkách firem. Specifikem školy je vytvoření podmínek pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve škole působila v průběhu šk. roku 2010/2011 dvě asistentky pedagoga. Dne 27. března 2012 bylo předloženo zřizovateli školy Univerzitě Tomáše Bati na kolegiu rektora hodnocení školy za uplynulé období a představena střednědobá koncepce školy pro léta Na základě toho byla rozšířena spolupráce školy s jednotlivými organizačními strukturami zřizovatele (rektorát, fakulty, ústavy, technická správa). 6

7 2. Přehled realizovaných oborů Dobíhající obory (učební osnovy) Technické a informační služby 4. ročník Obchodník 4. ročník denní formy, 4. a 5. ročník dálkové formy Podnikání 3. ročník dálkové formy Obory vyučované podle ŠVP Ekonomika a podnikání - Technické a informační služby ročník Obchodník - Obchodní a marketingové služby 1.-3.ročník denní formy - Obchodní a marketingové služby 1.-3.ročník denní formy Strojní mechanik ŠVP Zámečník ročník Zedník ročník Elektrikář - silnoproud ročník Podnikání ročník denní i dálkové formy Kód oboru M/ L/ L/ M/ L/ H/ H/ H/ L/51 Nerealizované obory Ve školním roce 2011/2012 nebyl otevřen obor Obchodní škola ani obor Výrobce obuvi z důvodu nezájmu (žádný přihlášený uchazeč). Školské vzdělávací programy Ve školním roce 2011/2012 byla realizována výuka podle ŠVP ve všech otevřených oborech, postupně dobíhala výuka ve vyšších ročnících podle předchozích učebních dokumentů (viz. tabulka výše) 7

8 3. Počty žáků dle oborů obor Kód oboru Technické a informační služby (dobíhající obor) 3244M Ekonomika a podnikání - ŠVP Technické a informační služby 6341M Strojní mechanik - ŠVP Zámečník 2351H Zedník 3667H Obchodník (dobíhající obor) 6641L Obchodník - ŠVP Obchodní a marketingové služby 6641L *Elektrikář - silnoproud 2651H Podnikání 6441L Podnikání - dálkové 6441L Podnikání - dálkové (dobíhající obor) 6441L Obchodník - dálkové 6641L Obchodník - ŠVP Obchodní a marketingové služby - dálkové 6641L Celkem * teoretické vyučování smluvně zajištěno v partnerské škole Nepříznivý vývoj počtu žáků v průběhu školního roku projednala porada vedení školy. Na základě analýzy bylo zjištěno, že se jedná především o žáky dálkového studia. Proto ředitelka školy vydala Opatření č. 5/2011 k omezení úbytku studujících v dálkové formě. Nástrojem tohoto opatření je sledování neúčasti, analýza důvodů, podpora studia doplňujícími konzultacemi, využití aplikací informačních technologií a udržování motivace studujících. Integrovaní žáci Druh postižení : ročník studia počet žáků vada sluchu 3. 1 tělesné postižení 3. 1 kombinovaná forma 1. 1 Všichni integrovaní žáci měli adekvátně svému postižení vypracovaný individuální vzdělávací plán, jedna žákyně studuje s podporou asistentky pedagoga. Individuální studium Individuální vzdělávací plán (dle Vyhl. 73/2005 Sb.) měla schválen jedna žákyně z důvodu náročné operace. Dále pak žáci, kteří se věnují vrcholově sportu a část školního roku působili mimo Zlín popř. v zahraničí, popřípadě měli jiné závažné důvody. Jednalo se o: Nikola Drdlová, operace ve fakultní nemocnici Praha Daniel Trnavský, reprezentant v ledním hokeji (Norsko) Petr Klhůfek, reprezentant v ledním hokeji (Sparta Praha) Aleš Turzík, IVP v učebním oboru 8

9 4. Rámcový popis personálního zajištění výuky Struktura zaměstnanců: Pracovní zařazení počet z toho žen % žen Vedoucí pedag. pracovníci ,0 THP ,0 Učitelé ,4 Učitelé OV Asistent pedagoga ,0 Ostatní ,0 Celkem ,5 Externí zaměstnanci ,9 Mimoevidenční stav ,0 Evidenční počet zaměstnanců se klesl oproti předchozímu roku o 3, zvýšil se počet externích zaměstnanců o 2. Snížil se počet osob v mimo evidenčním stavu o 1. MES 3 mateřská dovolená (3 učitelky) 1 výkon veřejné funkce (1 učitelka) Věkový průměr zaměstnanců byl 49,5 let, nárůst oproti minulému období pouze 0,5. učitelé šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 Požadovaný stupeň vzdělání 92 % 92 % Aprobovanost výuky 90 % 90 % výjimky ze vzdělání: Yvonna Grygerová Bohumil Vavruša Bc. Lorencová Radka výjimka z požadovaného stupně vzdělání (58 let) výjimka z požadovaného stupně vzdělání (nad 65 let) ukončila v červnu 2012 vzdělání v magisterském studiu Snížení aprobovanosti výuky je dáno personálními změnami. učitelé odborného výcviku Šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 Požadovaný stupeň vzdělání 80 % 80 % Aprobovanost výuky 80 % 80 % Josef Vrla výjimka z požadovaného stupně vzdělání (60 let) 9

10 Zajištění výuky dle jednotlivých předmětů (předmětové komise) Český jazyk a literatura, Dějepis Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd ON, právní nauka, psychologie Základy přírodních věd (fyzika, chemie, ekologie) Matematika Zeměpis Tělesná výchova Zbožíznalství Informatika a výpočetní technika: Odborné předměty-strojírenství Odborné předměty-stavebnictví Mgr. Milena Uhrovičová Mgr. Dagmar Kozáčková PhDr. Jana Hlaváčová Mgr. Bronislava Hašpicová Yvona Grygerová Mgr. Vilma Kučerová Mgr. Pavlína Nováková Mgr. Jana Petrová PhDr. Jiřina Okénková Mgr. Bronislava Hašpicová Mgr. Marta Fojtíková Mgr. Miluše Červinková PhDr. Jana Hlaváčová Ing. Miluše Janišová Ing. Lenka Nováková Mgr. Hana Válková PaedDr. Libuše Ďurišová Ing. Jaromír Viteker Ing. Miluše Janišová Ing Lenka Nováková Mgr. Richard Němec Mgr. Hana Válková PaedDr. Libuše Ďurišová Ing. Miluše Janišová Ing. Lenka Nováková Ing. Martin Mlčák Ing. Tomáš Otáhal Ing. Jaromír Viteker Bc. Radka Lorencová Josef Vrla Miroslav Otáhal Bohumil Vavruša Miroslav Šípek Odborné předměty-elektro Radomír Martínek Josef Máčala 10

11 Ekonomika, Účetnictví Ing. Renata Klepšová Ing. Jarmila Riedlová Ing. et Bc. Jitka Holá Obchodní provoz, OV Hospodářská korespondence Technika administrativy Ing. Renata Klepšová Bronislava Horáková Václav Javořík Radka Beníšková (zástup za nemoc od dubna 2012) Mgr. Miluše Červinková Mgr. Dagmar Kozáčková asistentka pedagoga Jaroslava Cupáková Pozn.: zvýrazněné jméno označuje předsedu předmětové komise Nepedagogičtí pracovníci: Jitka Khainová sekretářka (návrat z MD, duben 2012) Anna Krajčová hlavní finanční účetní Petra Svobodová personalistka a mzdová účetní Milan Kneifel Eva Půlová Věra Barvíková Vilma Hošáková správce budovy provozní pracovnice provozní pracovnice provozní pracovnice 11

12 5. Údaje o přijímacím řízení Kritéria a organizace přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 byla stanovena Opatřením ředitelky č.1/2012 ze dne Přijímací řízení proběhlo ve třech kolech, a to druhé kolo dle opatření ředitelky č. 4/2012 od do a třetí kolo dle dodatku č. 1. k opatření č. 4/2012 v termínu od do Termíny třetího kola vycházejí ze zkušenosti se zájmem dospělých o dálkové studium. Případné přijetí žáků po tomto termínu probíhá na základě podané přihlášky, rozhodnutí o přijetí je v kompetenci ředitelky školy. Seznam otevíraných oborů byl zveřejněn k fyzicky na nástěnce školy a dálkovým přístupem na webových stránkách školy. Dále byl poskytnut odboru školství Krajského úřadu ve Zlíně prostřednictvím metodika pro soukromé školy. Nově byl nabízen obor H/01 Montér suchých staveb a nebyl již nabízen obor H/06 Výrobce obuvi (pro dlouhodobý nezájem). Kritéria byla stanovena následovně: a) učební obory přijetí na základě zájmu o obor, ukončení povinná docházka, vyhovující zdravotní stav b) obory ukončení maturitní zkouškou průměr hodnocení ZŠ bez zkoušek do 1,7 do oboru Ekonomika a podnikání a 1,9 do oboru Obchodník, při nesplnění této hranice stanoveno absolvování přijímacího pohovoru (všeobecné předpoklady, výstupní hodnocení ZŠ, zájem o obor) c) nástavbové studium Podnikání hodnocení prospěchu ve 3. ročníku SOU, pořadník, přijetí dle kapacity do denní i dálkové formy studia d) dálkové studium Obchodník hodnocení prospěchu posledního ročníku ZŠ nebo nedokončeného studia na SŠ Žáci, kteří nesplnili kritéria přijetí bez zkoušky, byli pozváni k pohovoru ve dvou možných termínech. Ředitelka jmenovala pro tento účel jednu zkušební komisi. Počty přijatých žáků a žáků, kteří nastoupili ke studiu dle oborů Kód Obor název přijato kolo nastoupilo 2351H01 Strojní mechanik -Zámečník H02 Elektrikář-silnoproud H01 Zedník H/01 Montér suchých staveb J/01 Obchodní škola L01 Obchodník-OMS L01 Obchodník -OMS dálkové M01 Ekonomika a podnikání - TIS L524 Podnikání L524 Podnikání dálkově Celkem

13 Komentář: Celý průběh přijímacího řízení byl poznamenán vysokou zátěží administrativy (počet podaných přihlášek, žádosti o změnu termínu pohovoru, odevzdávání a zpět vzetí zápisových lístků). Tomu odpovídá i rozdíl mezi počtem přijatých a těch, kteří ke studiu skutečně nastoupili. V měsíci září 2012 rozhodlo vedení školy o organizaci výuky oborů Ekonomika a podnikání a Obchodník. Bylo přijato opatření k eliminaci ekonomického propadu realizace těchto oborů tak, že všeobecně vzdělávací předměty budou sloučeny a předměty profilové budou vyučovány samostatně. Naopak byly otevřeny dvě třídy nástavbového studia denní formy. V průběhu měsíce září však došlo k výraznému snížení stavu. Model dvou tříd bude realizován v 1. pololetí, při snížení stavu žáků dojde ke sloučení tříd v jednu. 13

14 6. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků počet žáků k prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno % 4,32 80,27 15,40 počet žáků k Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) počet žáků zanechalo prospělo s prospělo neprospělo v posledním ročníku studia vyznamenáním ZZ MZ Celkem % 7,27 6,36 67,27 19,09 Hodnocení chování počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 30 8,10 3 neuspokojivé 13 3,51 Zameškané hodiny zameškané hodiny z toho neomluvené % neomluvených ze všech zameškaných hodin 1. pololetí ,79 2. pololetí ,33 za školní rok ,54 Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí Důtka třídního učitele 9 3 Důtka učitele OV 1 0 Důtka ředitele Podmínečné vyloučení 8 5 Vyloučení ze studia 4 0 Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí Pochvala třídního učitele 22 1 Pochvala učitele OV 2 0 Pochvala ředitele

15 Veřejné ocenění žáků, zaměstnanců a školy Ocenění Učeň roku 2011 udělené předsedou Senátu PČR panem Přemyslem Sobotkou na návrh Sdružení soukromých škol bylo uděleno dvěma žákům 1. ročníků Vojtěchu Juráňovi (obor Zedník) a Filipu Šmigurovi (obor Strojní mechanik) za vynikající prospěch, výborné výsledky v odborném výcviku a zájem o obor. Žák 3. ročníku oboru EP-Technické a informační služby Michal Štulíř se stal v listopadu 2011 úspěšným řešitelem národního kola soutěže Bobřík informatiky Žáci 3. ročníku oboru Obchodník Daniel Pešat, Ondřej Horáček a Denisa Brázdilová se zapojili do soutěže Finanční gramotnost a obdrželi diplomy školního kola. Skupina šesti žáků byla oceněna ve školním kole v soutěži SAPERE vědět jak žít. Družstvo školy zvítězilo v této soutěži v okresním kole. Žákyně 3. ročníku oboru Obchodník Kateřina Cekotová se probojovala do finále v soutěži vyhlášené Technologickým a inovačním centrem ve Zlíně Nejlepší podnikatelský záměr 2011/2012. Škola obdržela mimořádnou odměnu ve výši 56 tis. Kč v rámci rozvojového programu Excelence středních škol 2011 za výborná umístění našich žáků v krajských a celostátních soutěžích. Zaměstnanci školy pan Miroslav Otáhal (nositel Jánského plakety) a paní Petra Svobodová jsou aktivními dárci krve. 15

16 7. Prevence rizikového chování Metodičkou rizikového chování ve škole je PhDr. Jiřina Okénková. Hodnocení prevence rizikového chování ve školním roce 2010/2011 Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, rozvoji osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování. Těžištěm činnosti školní metodičky prevence rizikového chování byla práce s třídními kolektivy, skupinami studentů, problémovými jedinci Všechny akce, spojené s prevencí rizikového chování (besedy, přednášky,exkurze workshopy apod.) koordinovala školní metodička ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Rodiče studentů byli pravidelně informováni o preventivních aktivitách prostřednictvím třídních učitelů a metodičky (třídní schůzky). V uplynulém školním roce nebyl na naší škole řešen žádný případ zneužívání návykových látek (s výjimkou kouření). Rovněž se nevyskytly závažnější případy záškoláctví, agresivity, šikany, a dalších forem rizikového chování. Domnívám se tedy, že efektivita prováděného preventivního programu je dobrá. Vzhledem ke každodennímu kontaktu školní metodičky prevence rizikového chování se studenty, pedagogy a s vedením školy je vzájemná informovanost o eventuálních signálech výskytu poruch chování studentů velmi rychlá a operativní, což umožňuje včasnou a efektivní intervenci. Konkrétní akce, kterých se zúčastnili studenti naší školy v rámci prevence rizikového chování: Září 2011 Daruj krev s Českým rozhlasem individuální účast studentů vyšších ročníků i pedagogů (pomoc, solidarita, zdravý životní styl ). Sbírka Světluška individuální účast na akci Vzpomínka na 11. září 2001 ( výročí teroristických útoků na New York), besedy a diskuze se studenty v hodinách ON všechny třídy školy. Seznamovací besedy se studenty 1. ročníků v hodinách ON adaptace na nové prostředí, orientace, sebepoznání, spolupráce, tolerance Učení a volný čas přednáška a diskuze pro studenty 1. ročníků v hodinách ON Dotazníková šetření o zkušenostech s návykovými látkami pro studenty ročníků. Týden streetwork Týden nízkoprahových klubů (čekárna na dospělost), besedy, přednášky, diskuze, exkurze (T-klub, Unie Kompas Den otevřených dveří, T-klub Doma, Unie Kompas Den otevřených dveří, turnaj ve stolním tenisu. Den bez aut zdravé životní prostředí. Státní svátek Den české státnosti nástěnky, besedy (hodiny ON, DĚ). 16

17 Říjen 2011 Týden zdraví besedy, diskuze, ankety, nástěnky pro všechny třídy školy, individuální účast studentů na různých akcích v rámci města. Světový den duševního zdraví nástěnky, besedy v hodinách psychologie (3. a 4. ročník). Bílá pastelka celonárodní sbírka pro nevidomé a slabozraké, dobrovolná účast studentů a pedagogů. Celosvětový den bílé hole propagace, besedy. Květinka pomoc studentů OB 3.A při celostátní akci. Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu nástěnky, besedy (hodiny ON, DĚ, PN). Podzimní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Listopad 2011 Exit tour akce T-klubu Doma (sportovní turnaje, hudební workshopy, besedy na téma: vztahy, láska, sex, AIDS ). Den válečných veteránů beseda, video, výstava. Den otevřených dveří aktivní pomoc studentů školy. Třídní schůzky s rodiči metodička prevence rizikového chování k dispozici rodičům. Den studentstva návštěva výstavy v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, videoprogram Labyrintem revoluce beseda s dotazy, nástěnky všechny třídy školy. Mezinárodní den boje proti kouření besedy, diskuze, nástěnky, dotazníková šetření (všechny třídy školy). Běh do schodů propagace zdravého životního stylu (spolupráce s UTB Zlín). Příběhy bezpráví (Člověk v tísni) promítání filmů a beseda s účastníkem odporu proti komunismu. Týden boje proti AIDS nástěnky, dotazníková šetření, videoprojekce a beseda na téma Sex, AIDS a partnerské vztahy (3. a 4. ročník), Následky rizikového chování (infekční onemocnění, související s rizikovým sexuálním chováním), prevence HIV/AIDS beseda, diskuze s pracovníkem KHS Zlín (2. ročník). Spolupráce se Studentskou unií UTB Zlín. Prosinec 2011 Rozsvěcení vánočního stromu ve spolupráci se Studentskou unií UTB, pomoc studentů. Světový den boje proti AIDS nástěnky, besedy, seminární práce. Paraparáda (9. ročník) sportovní happening, který bourá bariéry světa handicapovaných, pořádaný FMK UTB Zlín a Magistrátem města Zlína pomoc při přípravě projektu. Moje osobnost, přátelství a láska přednáška, diskuze s dotazy pro všechny ročníky v hod. ON. Vánoční sbírka pro děti z DC Zlín. Turnaj v bowlingu 17

18 Leden 2012 Péče o staré lidi v ČR beseda, videoprojekce (3. a 4. ročník v hod. PSY), návštěva Domu pokojného stáří ve Zlíně. Palachův týden (výročí upálení Jana Palacha) besedy v hod. ON. Den otevřených dveří aktivní pomoc studentů školy. Autogenní trénink a jiné relaxační techniky a jejich využití při zátěžových situacích v životě člověka pro 4. ročník v hod. PSY (seznámení a základní nácvik). Jíst nebo držet dietu? zásady zdravého stravování, poruchy příjmu potravy, pohybové návyky beseda pro 2. ročník v hod. ON. Pololetní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Únor 2012 Zapojení do projektu Drogy trochu jinak (dotazníky, hry, testy, kvízy, osmisměrky, zaměřené na sociálně patologické jevy) využití v hodinách i ve volném čase. Život není zebra výstava neziskových organizací (Naděje Otrokovice, Unie Kompas, Canisterapeutické centrum Zlín, Středisko rané péče EDUCO, občanské sdružení MADIO, Občané proti závislostem) individuální účast. Domácí násilí přednáška, beseda s pracovníkem PČR Zlín, následná videoprojekce a seminární práce (3. a 4. ročník v hod. PSY, PN). Světový den boje proti rakovině výstavy, nástěnky, besedy, videoprojekce. Národní týden Manželství 6. ročník konaný pod záštitou MPSV besedy se studenty všech tříd školy v hod. ON, PSY, následné seminární práce. Drogová kriminalita přednáška a beseda s dotazy s pracovníkem PČR Zlín (3. ročník v hod. ON). Jarní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Březen 2012 Týden her v T-klubu Doma boj proti nudě, efektivní využívání volného času. Den vstupu ČR do NATO beseda, výstava, videoprojekce. Dejte šanci dětem ulice individuální účast studentů na celonárodní sbírce. Týden boje proti rasismu výstavy, přednášky, besedy, diskuze, nástěnky. Kriminalita a trestná činnost mládeže přednáška a beseda s pracovníkem PČR Zlín pro 1. ročník v hod. ON. Exkurze do Domku pro preventivní programy pro děti, mládež a jejich rodiny ve Zlíně, seznámení s činností Domku, beseda s pracovníky. Evropský týden mozku, Světový den zdravého spánku, Národní týden trénování paměti besedy, diskuze, dotazníky, testy, seminární práce a relaxace v hodinách Psychologie a Občanské nauky. Sluníčkový den pro opuštěné a pěstounské rodiny (12. ročník) dobrovolná finanční sbírka. Pomoc pro Anetku sbírka vršků od PET lahví, za jejichž prodej se nakoupí potřebné pomůcky. Vršky pro Klárku sbírka vršků od PET lahví, za jejichž prodej se nakoupí potřebné pomůcky. 18

19 Duben 2012 Třídní schůzky s rodiči metodička prevence rizikového chování k dispozici rodičům. Velikonoční prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Majáles studentské oslavy příchodu jara účast studentů naší školy ve spolupráci s UTB Zlín. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2012 boj proti násilí, rasismu a diskriminaci pro 1. a 2. ročníky školy (promítání, beseda, propagace v hod. ON diskuze, seminární práce). Červenobílé dny (pro postižené hluchoslepotou) dobrovolná finanční sbírka. Beseda s bývalou narkomankou prevence proti zneužívání návykových látek (3. roč. v hod. ON). Spolupráce se Studentskou unií UTB Zlín Květen 2012 Mezinárodní den lidí s chronickým únavovým syndromem besedy v hod. PSY. Účast při soudním přelíčení u Okresního soudu ve Zlíně třída SAPO 1. A Beseda s bývalou narkomankou prevence proti zneužívání návykových látek (2. ročník v hod. ON). Květinový den boje proti rakovině dobrovolná finanční sbírka. Sportovní den pro všechny třídy školy kromě maturitních (turistická vycházka, míčové hry zdravý životní styl). Mezinárodní den rodiny nástěnky, besedy, diskuze v hod. ON, PSY (všechny třídy školy). Světový den bez tabáku nástěnky, besedy, diskuze. Zlíntalent účast studentů jako diváků ve Velkém kině Zlín vhodné využití volného času. Dobrovolnictví aktivní pomoc studentů při práci se seniory v DD Burešov a s dětmi v DC Burešov Zlín. Červen Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež výstavy a filmové projekce. Zapojení do projektu Nepřehlížejme domácí násilí přednášky, besedy v hod. PSY, ON, PN, nástěnky. Běh za život bez drog 10. ročník protidrogově zaměřeného projektu, aktivní účast studentů naší školy. Mezinárodní den boje proti drogám tématická výstava v prostorách 21. budovy Zlín Odborné exkurze. Školní výlety zdravý životní styl, podpora sportovního vyžití apod. Dny třídního učitele vhodné využití volného času. Prázdniny a volný čas besedy s dotazy studentů o vhodném využití volného času o prázdninách, brigády, odpočinek, prevence proti zneužívání návykových látek apod. pro všechny třídy školy. 19

20 V průběhu celého školního roku probíhala úspěšná aktivní spolupráce s FMK UTB Zlín, kde kromě výše uvedených akcí studenti naší školy vyplňovali dotazníky, ankety apod. a tím mimo jiné spoluvytvářeli podklady pro bakalářské a diplomové práce studentů této fakulty. Další spolupráce proběhla s fakultou managementu a ekonomiky. Jednalo se o sociologický průzkum žáků posledních ročníků studia. Tento průzkum je součástí doktorandské práce a byl zaštítěn prorektorem doc. PhDr. Ing. Gregarem, CSc. 20

21 8. Výchovné poradenství Roli výchovného poradce zastává Mgr. Bronislava Hašpicová. Činnost výchovného poradce je rozdělena do dvou hlavních oblastí: - kariérové poradenství - výchovná problematika (poruchy učení, poruchy chování, adaptační problémy, sociální klima) Dostupnost činnosti výchovného poradce je pro: - žáky školy - jejich zákonné zástupce (popř. rodiče u zletilých) - pro pedagogické pracovníky školy - pro ostatní zaměstnance školy (je-li to relevantní) Výchovný poradce nabízí pravidelné konzultační hodiny, jsou zveřejněny u kabinetu č. 112, v případě akutní potřeby poskytne služby intervence. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Na počátku školního roku (září-říjen 2011) proběhla depistáž v prvních ročnících zaměření na žáky s vývojovými specifickými poruchami učení (SPU). Toto šetření je nutno opakovat, protože někteří žáci si nepřejí být vedeni jako žáci s dyslexií apod. Je nutná spolupráce s rodiči a zejména je nutné opakovaně vysvětlovat možnost přístupu PUP u nové maturity. V průběhu měsíců září až listopad 2011 proběhla kontrola žáků s SPU studujících poslední ročníky oborů ukončených maturitní zkouškou z důvodu přihlášení jako žáci s upravenými podmínkami. Dále probíhala kontrola stávajících záznamů o SPU a integrovaných žácích ještě ve druhých ročnících byli objeveni žáci s SPU. Nutný individuální přístup. Integrovaným žáků byly vypracovány Individuální vzdělávací plány ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů. Třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů sledovali studijní výsledky a specifické potřeby žáků integrovaných s tím, že podle aktuálního stavu probíhaly porady s cílem vytvořit co nejlepší studijní podmínky těchto žáků. Pravidelné konzultace při návštěvách garantů integrace ze SPC s více vadami Zlín a SPC s vadami sluchu Zlín. Na třídních schůzkách byli rodiče prvních ročníků informováni o možnosti kontaktu s výchovnou poradkyní - kontaktu osobního, telefonického i elektronického. Na základě upozornění učitelů a ředitelky školy, třídních učitelů i učitelů odborného výcviku byli průběžně sledování žáci se špatným prospěchem a problémy s chováním. Aktuálně byli informováni rodiče, eventuálně byla žákům udělena výchovná opatření - důraz na spolupráci s třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Pomoc při řešení osobních problémů žáků, zejména pokud tyto problémy negativně ovlivňovaly vzdělávací proces, probíhala formou osobních pohovorů s výchovnou poradkyní (podrobnosti v Deníku poradkyně), podle závažnosti i s ředitelkou školy a zástupcem ředitelky, popř. byla doporučena konzultace s odborníkem (pedagogickopsychologická poradna, psychologická ambulance). 21

22 Spolupráce s metodičkou prevence pro jevy sociálně patologické a průběžná spolupráce s třídními a dalšími vyučujícími s důrazem na sledování možného požití návykových látek našimi žáky probíhala celoročně. Maturitní zkouška a její dopad na klima školy Zavedení nové maturitní zkoušky a obecně vyhlášené špatné výsledky odráží snížení aspirací žáků k jejímu úspěšnému zvládnutí. Proto se výchovný poradce zaměřuje i na tuto oblast a poskytuje podporu a motivaci, ale především posílení zodpovědného přístupu k plnění studijních povinností. Průběžné poskytování informací žáků i zákonným zástupcům (rodičům) o tzv. nové maturitě bylo časové náročné, ale nezbytné. Mimo jiné byla doporučena i možnost konzultovat své dotazy na veřejném webu oficiálních stránek Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami V průběhu školního roku byli integrovaní 3 žáci, 1 studovala s podporou asistentky pedagoga. Jedná se o žákyni s vadou sluchu. K integraci přispívá dobrá spolupráce s rodinou, a také pečlivá práce asistentky. Žákyně dosáhla průměrného prospěchu. Celková strategie pedagogických postupů a plán učiva byl vymezen individuálním plánem, aktuální způsob práce se však průběžně vyvíjel podle momentálního stavu integrovaných žáků. Asistentky měly samostatné pracovny vybavené školními pomůckami i technikou (PC, tiskárna, připojení na síť). Jednotliví vyučující poskytovali asistentkám informace k volbě vhodných metod a technik učení. Pomoc při další profesní orientaci Proběhla beseda pro žáky organizovaná Úřadem práce ve Zlíně. Jednotlivé fakulty UTB zvala na dny otevřených dveří, někteří zástupci navštívili přímo školu. Žákům byla umožněna i účast na DOD jiných vysokých škol. Rodiče i žáci maturitních ročníků byli informování o možnostech dalšího studia, průběžně jim byly distribuovány bulletiny s touto problematikou. Zejména ve druhém pololetí školního roku jsem poskytovala instrukce k přijímacímu řízení na VOŠ, university a vyplňování přihlášek, po proběhnutí přijímacích zkoušek byla několikrát nutná pomoc v odvolacím řízení. Výchovný poradce rovněž soustřeďuje informace o studiu v zahraničí, které pak předává zájemcům z řad žáků školy. Spolupráce s dalšími organizacemi Výchovná poradkyně spolupracuje s vedením školy, pedagogickou radou, ale také s řadou institucí jako Policie ČR popř. Městská policie, Okresní soud, Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogická centra, kurátoři, Úřad práce a další 22

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.

Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54. Adresář pedagogů Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Adresář obsahuje kontakty na pedagogy, kteří se aktivně podíleli v

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Olomoucký inspektorát. Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6. Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 Adresa: U Dráhy 6, 789 01 Zábřeh Identifikátor školy: 600 018 091 Termín

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Rozvojový projekt na rok 2014

Rozvojový projekt na rok 2014 VYSOKÁ ŠKOLA: VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Rozvojový projekt na rok 2014 Formulář pro závěrečnou zprávu Program: 1. Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol Podprogram: Název

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více