Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012"

Transkript

1 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 je zpracována v souladu s ustanoveními 10 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb. a Opatřením ředitelky č. 6/2012 ze dne (vnitřní řídící normy školy). Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána ve vedení školy dne 12. října 2012 a poté předložena ke schválení školské radě. Zápis ze zasedání školské rady bude doložen k výroční zprávě. Ve Zlíně Předkládá: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka školy 2

3 Obsah: 1. Základní údaje o škole - název, sídlo, adresa pro dálkový přístup - zřizovatel - vedení školy - údaje o školské radě - charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání, které byly vyučovány ve školním roce 2011/ obory ukončené maturitní zkouškou - učební obory - nástavbové studium - zavedení ŠVP 3. Počty žáků dle oborů - tabulka - komentář k vývoji stavu 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy - struktura zaměstnanců - pedagogičtí pracovníci - předmětové komise - nepedagogičtí pracovníci (THP a provozní) 5. Přijímací řízení - organizační postup - kritéria - přehled přijatých 6. Výsledky vzdělávání - prospěch žáků - výsledky ukončení studia (ZZ, MZ) - zameškané hodiny (neomluvená absence) - výchovná opatření, pochvaly, ocenění 7. Prevence rizikového chování 8. Výchovné poradenství 9. Další vzdělávání zaměstnanců - DVPP - vzdělávání nepedagogických pracovníků 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti - nábor žáků - marketingový plán 3

4 11. Výsledky kontrol - ČŠI - ostatní kontroly - audit 12. Hospodaření školy - přehled příjmů a výdajů - zkvalitňování podmínek vzdělávání 13. Rozvojové a mezinárodní programy - rozvojový program asistent pedagoga - projekty programu Lifelong Learning Programm - Leonardo da Vinci 14. Zapojení do projektů - Hledáme mladé technické talenty - Propojení odborného školství s praxí - Zkvalitnění služeb prodavačů obuvi - Tvorba hodnotících standardů profesních kvalifikací 15. Celoživotní učení - rekvalifikační kurzy - odborná školení - autorizace 16. Spolupráce se sociálními partnery - při realizaci odborného výcviku - v oblasti koncepční a organizační činnosti 4

5 1. Základní údaje o škole název školy: Střední škola obchodně technická s.r.o. nám. T. G. Masaryka Zlín odloučená pracoviště: úsek praktického vyučování 64. budova průmyslového areálu úsek praktického vyučování 113. budova průmyslového areálu tel./fax: statut: soukromá škola, obchodní společnost zřizovatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka Zlín statutární orgány s.r.o.: RNDr. Alexander Černý, první jednatel Mgr. Marta Fojtíková, druhý jednatel vedení školy: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Ing. Jaromír Viteker, vedoucí úseku teoretického vyučování Bronislava Horáková, vedoucí úseku praktického vyučování a rekvalifikací (obchod,obuv) Josef Máčala, vedoucí úseku praktického vyučování a rekvalifikací (elektro, kovo, stavební) školská rada: Bronislava Horáková, předsedkyně do Petra Svobodová, předsedkyně od Mgr. Hana Válková, členka do Ing. Tomáš Otáhal, člen od do Markéta Březíková, členka do Mgr. Iveta Žárská, členka od Michal Kala, člen od

6 Charakteristika školy Střední škola obchodně technická s.r.o. užívá název ode dne Jedná se o vzdělávací instituci s dlouholetou tradicí, která navazuje na činnost dřívější Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště Zlín s. r. o., která zahájila svoji činnost od na základě sloučení Soukromé střední odborné školy o. p. s. a Středního učiliště obuvnického a Učiliště Svit, spol. s r. o. Jako obchodní společnost s právní subjektivitou byla založena Zakladatelem společnosti, a tudíž i zřizovatelem školy, byla akciová společnost Svit Zlín. Od roku 1991 byla škola součástí organizační struktury a. s. Svit. Před touto dobou byla škola největším obuvnickým učilištěm v republice spadajícím organizačně do tehdejšího obuvnického podniku Svit. V červnu 2002 byla v rámci konkurzu a. s. Svit řešena další perspektiva školy. Obchodní podíl odkoupila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a stala se tak jediným společníkem s. r. o. Spolu s majetkovým vlastnictvím přešla na Univerzitu Tomáše Bati i role zřizovatele školy. V průběhu roku 2011 došlo ke změně statutární orgánů společnosti, do funkce prvního jednatele byl jmenován po Ing. Jiřím Kostečkovi pan RNDr. Alexander Černý. Tradice školy sahají však ještě hlouběji do minulosti. Již v roce 1925 firma Baťa zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků a také obchodních zástupců či budoucích manažerů později nazvanou Baťova škola práce. Škola má statut školy soukromé. Realizuje obory studia ukončené maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou s výučním listem, tradičně nabízí i formu dálkového studia. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje škola řadu aktivit jako rekvalifikační kurzy, kurzy profesní přípravy nebo krátkodobá školení. Je autorizovanou osobou pro dílčí kvalifikace v oblasti obchodu, obuvnictví, stavebnictví a strojírenství. Tato skutečnost nominuje školu k účasti na veřejných zakázkách na rekvalifikační kurzy. V roce 2009 byl škole udělen Certifikát International Education Society, který potvrzuje kvalitu vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdržela škola Certifikát kvality na mezinárodní konferenci organizované Sdružením soukromých škol Čech Moravy a Slezska. Součástí vzdělávací koncepce je spolupráce se sociálními partnery, část vzdělávání je realizována v konkrétních podmínkách firem. Specifikem školy je vytvoření podmínek pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve škole působila v průběhu šk. roku 2010/2011 dvě asistentky pedagoga. Dne 27. března 2012 bylo předloženo zřizovateli školy Univerzitě Tomáše Bati na kolegiu rektora hodnocení školy za uplynulé období a představena střednědobá koncepce školy pro léta Na základě toho byla rozšířena spolupráce školy s jednotlivými organizačními strukturami zřizovatele (rektorát, fakulty, ústavy, technická správa). 6

7 2. Přehled realizovaných oborů Dobíhající obory (učební osnovy) Technické a informační služby 4. ročník Obchodník 4. ročník denní formy, 4. a 5. ročník dálkové formy Podnikání 3. ročník dálkové formy Obory vyučované podle ŠVP Ekonomika a podnikání - Technické a informační služby ročník Obchodník - Obchodní a marketingové služby 1.-3.ročník denní formy - Obchodní a marketingové služby 1.-3.ročník denní formy Strojní mechanik ŠVP Zámečník ročník Zedník ročník Elektrikář - silnoproud ročník Podnikání ročník denní i dálkové formy Kód oboru M/ L/ L/ M/ L/ H/ H/ H/ L/51 Nerealizované obory Ve školním roce 2011/2012 nebyl otevřen obor Obchodní škola ani obor Výrobce obuvi z důvodu nezájmu (žádný přihlášený uchazeč). Školské vzdělávací programy Ve školním roce 2011/2012 byla realizována výuka podle ŠVP ve všech otevřených oborech, postupně dobíhala výuka ve vyšších ročnících podle předchozích učebních dokumentů (viz. tabulka výše) 7

8 3. Počty žáků dle oborů obor Kód oboru Technické a informační služby (dobíhající obor) 3244M Ekonomika a podnikání - ŠVP Technické a informační služby 6341M Strojní mechanik - ŠVP Zámečník 2351H Zedník 3667H Obchodník (dobíhající obor) 6641L Obchodník - ŠVP Obchodní a marketingové služby 6641L *Elektrikář - silnoproud 2651H Podnikání 6441L Podnikání - dálkové 6441L Podnikání - dálkové (dobíhající obor) 6441L Obchodník - dálkové 6641L Obchodník - ŠVP Obchodní a marketingové služby - dálkové 6641L Celkem * teoretické vyučování smluvně zajištěno v partnerské škole Nepříznivý vývoj počtu žáků v průběhu školního roku projednala porada vedení školy. Na základě analýzy bylo zjištěno, že se jedná především o žáky dálkového studia. Proto ředitelka školy vydala Opatření č. 5/2011 k omezení úbytku studujících v dálkové formě. Nástrojem tohoto opatření je sledování neúčasti, analýza důvodů, podpora studia doplňujícími konzultacemi, využití aplikací informačních technologií a udržování motivace studujících. Integrovaní žáci Druh postižení : ročník studia počet žáků vada sluchu 3. 1 tělesné postižení 3. 1 kombinovaná forma 1. 1 Všichni integrovaní žáci měli adekvátně svému postižení vypracovaný individuální vzdělávací plán, jedna žákyně studuje s podporou asistentky pedagoga. Individuální studium Individuální vzdělávací plán (dle Vyhl. 73/2005 Sb.) měla schválen jedna žákyně z důvodu náročné operace. Dále pak žáci, kteří se věnují vrcholově sportu a část školního roku působili mimo Zlín popř. v zahraničí, popřípadě měli jiné závažné důvody. Jednalo se o: Nikola Drdlová, operace ve fakultní nemocnici Praha Daniel Trnavský, reprezentant v ledním hokeji (Norsko) Petr Klhůfek, reprezentant v ledním hokeji (Sparta Praha) Aleš Turzík, IVP v učebním oboru 8

9 4. Rámcový popis personálního zajištění výuky Struktura zaměstnanců: Pracovní zařazení počet z toho žen % žen Vedoucí pedag. pracovníci ,0 THP ,0 Učitelé ,4 Učitelé OV Asistent pedagoga ,0 Ostatní ,0 Celkem ,5 Externí zaměstnanci ,9 Mimoevidenční stav ,0 Evidenční počet zaměstnanců se klesl oproti předchozímu roku o 3, zvýšil se počet externích zaměstnanců o 2. Snížil se počet osob v mimo evidenčním stavu o 1. MES 3 mateřská dovolená (3 učitelky) 1 výkon veřejné funkce (1 učitelka) Věkový průměr zaměstnanců byl 49,5 let, nárůst oproti minulému období pouze 0,5. učitelé šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 Požadovaný stupeň vzdělání 92 % 92 % Aprobovanost výuky 90 % 90 % výjimky ze vzdělání: Yvonna Grygerová Bohumil Vavruša Bc. Lorencová Radka výjimka z požadovaného stupně vzdělání (58 let) výjimka z požadovaného stupně vzdělání (nad 65 let) ukončila v červnu 2012 vzdělání v magisterském studiu Snížení aprobovanosti výuky je dáno personálními změnami. učitelé odborného výcviku Šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 Požadovaný stupeň vzdělání 80 % 80 % Aprobovanost výuky 80 % 80 % Josef Vrla výjimka z požadovaného stupně vzdělání (60 let) 9

10 Zajištění výuky dle jednotlivých předmětů (předmětové komise) Český jazyk a literatura, Dějepis Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd ON, právní nauka, psychologie Základy přírodních věd (fyzika, chemie, ekologie) Matematika Zeměpis Tělesná výchova Zbožíznalství Informatika a výpočetní technika: Odborné předměty-strojírenství Odborné předměty-stavebnictví Mgr. Milena Uhrovičová Mgr. Dagmar Kozáčková PhDr. Jana Hlaváčová Mgr. Bronislava Hašpicová Yvona Grygerová Mgr. Vilma Kučerová Mgr. Pavlína Nováková Mgr. Jana Petrová PhDr. Jiřina Okénková Mgr. Bronislava Hašpicová Mgr. Marta Fojtíková Mgr. Miluše Červinková PhDr. Jana Hlaváčová Ing. Miluše Janišová Ing. Lenka Nováková Mgr. Hana Válková PaedDr. Libuše Ďurišová Ing. Jaromír Viteker Ing. Miluše Janišová Ing Lenka Nováková Mgr. Richard Němec Mgr. Hana Válková PaedDr. Libuše Ďurišová Ing. Miluše Janišová Ing. Lenka Nováková Ing. Martin Mlčák Ing. Tomáš Otáhal Ing. Jaromír Viteker Bc. Radka Lorencová Josef Vrla Miroslav Otáhal Bohumil Vavruša Miroslav Šípek Odborné předměty-elektro Radomír Martínek Josef Máčala 10

11 Ekonomika, Účetnictví Ing. Renata Klepšová Ing. Jarmila Riedlová Ing. et Bc. Jitka Holá Obchodní provoz, OV Hospodářská korespondence Technika administrativy Ing. Renata Klepšová Bronislava Horáková Václav Javořík Radka Beníšková (zástup za nemoc od dubna 2012) Mgr. Miluše Červinková Mgr. Dagmar Kozáčková asistentka pedagoga Jaroslava Cupáková Pozn.: zvýrazněné jméno označuje předsedu předmětové komise Nepedagogičtí pracovníci: Jitka Khainová sekretářka (návrat z MD, duben 2012) Anna Krajčová hlavní finanční účetní Petra Svobodová personalistka a mzdová účetní Milan Kneifel Eva Půlová Věra Barvíková Vilma Hošáková správce budovy provozní pracovnice provozní pracovnice provozní pracovnice 11

12 5. Údaje o přijímacím řízení Kritéria a organizace přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 byla stanovena Opatřením ředitelky č.1/2012 ze dne Přijímací řízení proběhlo ve třech kolech, a to druhé kolo dle opatření ředitelky č. 4/2012 od do a třetí kolo dle dodatku č. 1. k opatření č. 4/2012 v termínu od do Termíny třetího kola vycházejí ze zkušenosti se zájmem dospělých o dálkové studium. Případné přijetí žáků po tomto termínu probíhá na základě podané přihlášky, rozhodnutí o přijetí je v kompetenci ředitelky školy. Seznam otevíraných oborů byl zveřejněn k fyzicky na nástěnce školy a dálkovým přístupem na webových stránkách školy. Dále byl poskytnut odboru školství Krajského úřadu ve Zlíně prostřednictvím metodika pro soukromé školy. Nově byl nabízen obor H/01 Montér suchých staveb a nebyl již nabízen obor H/06 Výrobce obuvi (pro dlouhodobý nezájem). Kritéria byla stanovena následovně: a) učební obory přijetí na základě zájmu o obor, ukončení povinná docházka, vyhovující zdravotní stav b) obory ukončení maturitní zkouškou průměr hodnocení ZŠ bez zkoušek do 1,7 do oboru Ekonomika a podnikání a 1,9 do oboru Obchodník, při nesplnění této hranice stanoveno absolvování přijímacího pohovoru (všeobecné předpoklady, výstupní hodnocení ZŠ, zájem o obor) c) nástavbové studium Podnikání hodnocení prospěchu ve 3. ročníku SOU, pořadník, přijetí dle kapacity do denní i dálkové formy studia d) dálkové studium Obchodník hodnocení prospěchu posledního ročníku ZŠ nebo nedokončeného studia na SŠ Žáci, kteří nesplnili kritéria přijetí bez zkoušky, byli pozváni k pohovoru ve dvou možných termínech. Ředitelka jmenovala pro tento účel jednu zkušební komisi. Počty přijatých žáků a žáků, kteří nastoupili ke studiu dle oborů Kód Obor název přijato kolo nastoupilo 2351H01 Strojní mechanik -Zámečník H02 Elektrikář-silnoproud H01 Zedník H/01 Montér suchých staveb J/01 Obchodní škola L01 Obchodník-OMS L01 Obchodník -OMS dálkové M01 Ekonomika a podnikání - TIS L524 Podnikání L524 Podnikání dálkově Celkem

13 Komentář: Celý průběh přijímacího řízení byl poznamenán vysokou zátěží administrativy (počet podaných přihlášek, žádosti o změnu termínu pohovoru, odevzdávání a zpět vzetí zápisových lístků). Tomu odpovídá i rozdíl mezi počtem přijatých a těch, kteří ke studiu skutečně nastoupili. V měsíci září 2012 rozhodlo vedení školy o organizaci výuky oborů Ekonomika a podnikání a Obchodník. Bylo přijato opatření k eliminaci ekonomického propadu realizace těchto oborů tak, že všeobecně vzdělávací předměty budou sloučeny a předměty profilové budou vyučovány samostatně. Naopak byly otevřeny dvě třídy nástavbového studia denní formy. V průběhu měsíce září však došlo k výraznému snížení stavu. Model dvou tříd bude realizován v 1. pololetí, při snížení stavu žáků dojde ke sloučení tříd v jednu. 13

14 6. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků počet žáků k prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno % 4,32 80,27 15,40 počet žáků k Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) počet žáků zanechalo prospělo s prospělo neprospělo v posledním ročníku studia vyznamenáním ZZ MZ Celkem % 7,27 6,36 67,27 19,09 Hodnocení chování počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 30 8,10 3 neuspokojivé 13 3,51 Zameškané hodiny zameškané hodiny z toho neomluvené % neomluvených ze všech zameškaných hodin 1. pololetí ,79 2. pololetí ,33 za školní rok ,54 Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí Důtka třídního učitele 9 3 Důtka učitele OV 1 0 Důtka ředitele Podmínečné vyloučení 8 5 Vyloučení ze studia 4 0 Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí Pochvala třídního učitele 22 1 Pochvala učitele OV 2 0 Pochvala ředitele

15 Veřejné ocenění žáků, zaměstnanců a školy Ocenění Učeň roku 2011 udělené předsedou Senátu PČR panem Přemyslem Sobotkou na návrh Sdružení soukromých škol bylo uděleno dvěma žákům 1. ročníků Vojtěchu Juráňovi (obor Zedník) a Filipu Šmigurovi (obor Strojní mechanik) za vynikající prospěch, výborné výsledky v odborném výcviku a zájem o obor. Žák 3. ročníku oboru EP-Technické a informační služby Michal Štulíř se stal v listopadu 2011 úspěšným řešitelem národního kola soutěže Bobřík informatiky Žáci 3. ročníku oboru Obchodník Daniel Pešat, Ondřej Horáček a Denisa Brázdilová se zapojili do soutěže Finanční gramotnost a obdrželi diplomy školního kola. Skupina šesti žáků byla oceněna ve školním kole v soutěži SAPERE vědět jak žít. Družstvo školy zvítězilo v této soutěži v okresním kole. Žákyně 3. ročníku oboru Obchodník Kateřina Cekotová se probojovala do finále v soutěži vyhlášené Technologickým a inovačním centrem ve Zlíně Nejlepší podnikatelský záměr 2011/2012. Škola obdržela mimořádnou odměnu ve výši 56 tis. Kč v rámci rozvojového programu Excelence středních škol 2011 za výborná umístění našich žáků v krajských a celostátních soutěžích. Zaměstnanci školy pan Miroslav Otáhal (nositel Jánského plakety) a paní Petra Svobodová jsou aktivními dárci krve. 15

16 7. Prevence rizikového chování Metodičkou rizikového chování ve škole je PhDr. Jiřina Okénková. Hodnocení prevence rizikového chování ve školním roce 2010/2011 Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, rozvoji osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování. Těžištěm činnosti školní metodičky prevence rizikového chování byla práce s třídními kolektivy, skupinami studentů, problémovými jedinci Všechny akce, spojené s prevencí rizikového chování (besedy, přednášky,exkurze workshopy apod.) koordinovala školní metodička ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Rodiče studentů byli pravidelně informováni o preventivních aktivitách prostřednictvím třídních učitelů a metodičky (třídní schůzky). V uplynulém školním roce nebyl na naší škole řešen žádný případ zneužívání návykových látek (s výjimkou kouření). Rovněž se nevyskytly závažnější případy záškoláctví, agresivity, šikany, a dalších forem rizikového chování. Domnívám se tedy, že efektivita prováděného preventivního programu je dobrá. Vzhledem ke každodennímu kontaktu školní metodičky prevence rizikového chování se studenty, pedagogy a s vedením školy je vzájemná informovanost o eventuálních signálech výskytu poruch chování studentů velmi rychlá a operativní, což umožňuje včasnou a efektivní intervenci. Konkrétní akce, kterých se zúčastnili studenti naší školy v rámci prevence rizikového chování: Září 2011 Daruj krev s Českým rozhlasem individuální účast studentů vyšších ročníků i pedagogů (pomoc, solidarita, zdravý životní styl ). Sbírka Světluška individuální účast na akci Vzpomínka na 11. září 2001 ( výročí teroristických útoků na New York), besedy a diskuze se studenty v hodinách ON všechny třídy školy. Seznamovací besedy se studenty 1. ročníků v hodinách ON adaptace na nové prostředí, orientace, sebepoznání, spolupráce, tolerance Učení a volný čas přednáška a diskuze pro studenty 1. ročníků v hodinách ON Dotazníková šetření o zkušenostech s návykovými látkami pro studenty ročníků. Týden streetwork Týden nízkoprahových klubů (čekárna na dospělost), besedy, přednášky, diskuze, exkurze (T-klub, Unie Kompas Den otevřených dveří, T-klub Doma, Unie Kompas Den otevřených dveří, turnaj ve stolním tenisu. Den bez aut zdravé životní prostředí. Státní svátek Den české státnosti nástěnky, besedy (hodiny ON, DĚ). 16

17 Říjen 2011 Týden zdraví besedy, diskuze, ankety, nástěnky pro všechny třídy školy, individuální účast studentů na různých akcích v rámci města. Světový den duševního zdraví nástěnky, besedy v hodinách psychologie (3. a 4. ročník). Bílá pastelka celonárodní sbírka pro nevidomé a slabozraké, dobrovolná účast studentů a pedagogů. Celosvětový den bílé hole propagace, besedy. Květinka pomoc studentů OB 3.A při celostátní akci. Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu nástěnky, besedy (hodiny ON, DĚ, PN). Podzimní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Listopad 2011 Exit tour akce T-klubu Doma (sportovní turnaje, hudební workshopy, besedy na téma: vztahy, láska, sex, AIDS ). Den válečných veteránů beseda, video, výstava. Den otevřených dveří aktivní pomoc studentů školy. Třídní schůzky s rodiči metodička prevence rizikového chování k dispozici rodičům. Den studentstva návštěva výstavy v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, videoprogram Labyrintem revoluce beseda s dotazy, nástěnky všechny třídy školy. Mezinárodní den boje proti kouření besedy, diskuze, nástěnky, dotazníková šetření (všechny třídy školy). Běh do schodů propagace zdravého životního stylu (spolupráce s UTB Zlín). Příběhy bezpráví (Člověk v tísni) promítání filmů a beseda s účastníkem odporu proti komunismu. Týden boje proti AIDS nástěnky, dotazníková šetření, videoprojekce a beseda na téma Sex, AIDS a partnerské vztahy (3. a 4. ročník), Následky rizikového chování (infekční onemocnění, související s rizikovým sexuálním chováním), prevence HIV/AIDS beseda, diskuze s pracovníkem KHS Zlín (2. ročník). Spolupráce se Studentskou unií UTB Zlín. Prosinec 2011 Rozsvěcení vánočního stromu ve spolupráci se Studentskou unií UTB, pomoc studentů. Světový den boje proti AIDS nástěnky, besedy, seminární práce. Paraparáda (9. ročník) sportovní happening, který bourá bariéry světa handicapovaných, pořádaný FMK UTB Zlín a Magistrátem města Zlína pomoc při přípravě projektu. Moje osobnost, přátelství a láska přednáška, diskuze s dotazy pro všechny ročníky v hod. ON. Vánoční sbírka pro děti z DC Zlín. Turnaj v bowlingu 17

18 Leden 2012 Péče o staré lidi v ČR beseda, videoprojekce (3. a 4. ročník v hod. PSY), návštěva Domu pokojného stáří ve Zlíně. Palachův týden (výročí upálení Jana Palacha) besedy v hod. ON. Den otevřených dveří aktivní pomoc studentů školy. Autogenní trénink a jiné relaxační techniky a jejich využití při zátěžových situacích v životě člověka pro 4. ročník v hod. PSY (seznámení a základní nácvik). Jíst nebo držet dietu? zásady zdravého stravování, poruchy příjmu potravy, pohybové návyky beseda pro 2. ročník v hod. ON. Pololetní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Únor 2012 Zapojení do projektu Drogy trochu jinak (dotazníky, hry, testy, kvízy, osmisměrky, zaměřené na sociálně patologické jevy) využití v hodinách i ve volném čase. Život není zebra výstava neziskových organizací (Naděje Otrokovice, Unie Kompas, Canisterapeutické centrum Zlín, Středisko rané péče EDUCO, občanské sdružení MADIO, Občané proti závislostem) individuální účast. Domácí násilí přednáška, beseda s pracovníkem PČR Zlín, následná videoprojekce a seminární práce (3. a 4. ročník v hod. PSY, PN). Světový den boje proti rakovině výstavy, nástěnky, besedy, videoprojekce. Národní týden Manželství 6. ročník konaný pod záštitou MPSV besedy se studenty všech tříd školy v hod. ON, PSY, následné seminární práce. Drogová kriminalita přednáška a beseda s dotazy s pracovníkem PČR Zlín (3. ročník v hod. ON). Jarní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Březen 2012 Týden her v T-klubu Doma boj proti nudě, efektivní využívání volného času. Den vstupu ČR do NATO beseda, výstava, videoprojekce. Dejte šanci dětem ulice individuální účast studentů na celonárodní sbírce. Týden boje proti rasismu výstavy, přednášky, besedy, diskuze, nástěnky. Kriminalita a trestná činnost mládeže přednáška a beseda s pracovníkem PČR Zlín pro 1. ročník v hod. ON. Exkurze do Domku pro preventivní programy pro děti, mládež a jejich rodiny ve Zlíně, seznámení s činností Domku, beseda s pracovníky. Evropský týden mozku, Světový den zdravého spánku, Národní týden trénování paměti besedy, diskuze, dotazníky, testy, seminární práce a relaxace v hodinách Psychologie a Občanské nauky. Sluníčkový den pro opuštěné a pěstounské rodiny (12. ročník) dobrovolná finanční sbírka. Pomoc pro Anetku sbírka vršků od PET lahví, za jejichž prodej se nakoupí potřebné pomůcky. Vršky pro Klárku sbírka vršků od PET lahví, za jejichž prodej se nakoupí potřebné pomůcky. 18

19 Duben 2012 Třídní schůzky s rodiči metodička prevence rizikového chování k dispozici rodičům. Velikonoční prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Majáles studentské oslavy příchodu jara účast studentů naší školy ve spolupráci s UTB Zlín. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2012 boj proti násilí, rasismu a diskriminaci pro 1. a 2. ročníky školy (promítání, beseda, propagace v hod. ON diskuze, seminární práce). Červenobílé dny (pro postižené hluchoslepotou) dobrovolná finanční sbírka. Beseda s bývalou narkomankou prevence proti zneužívání návykových látek (3. roč. v hod. ON). Spolupráce se Studentskou unií UTB Zlín Květen 2012 Mezinárodní den lidí s chronickým únavovým syndromem besedy v hod. PSY. Účast při soudním přelíčení u Okresního soudu ve Zlíně třída SAPO 1. A Beseda s bývalou narkomankou prevence proti zneužívání návykových látek (2. ročník v hod. ON). Květinový den boje proti rakovině dobrovolná finanční sbírka. Sportovní den pro všechny třídy školy kromě maturitních (turistická vycházka, míčové hry zdravý životní styl). Mezinárodní den rodiny nástěnky, besedy, diskuze v hod. ON, PSY (všechny třídy školy). Světový den bez tabáku nástěnky, besedy, diskuze. Zlíntalent účast studentů jako diváků ve Velkém kině Zlín vhodné využití volného času. Dobrovolnictví aktivní pomoc studentů při práci se seniory v DD Burešov a s dětmi v DC Burešov Zlín. Červen Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež výstavy a filmové projekce. Zapojení do projektu Nepřehlížejme domácí násilí přednášky, besedy v hod. PSY, ON, PN, nástěnky. Běh za život bez drog 10. ročník protidrogově zaměřeného projektu, aktivní účast studentů naší školy. Mezinárodní den boje proti drogám tématická výstava v prostorách 21. budovy Zlín Odborné exkurze. Školní výlety zdravý životní styl, podpora sportovního vyžití apod. Dny třídního učitele vhodné využití volného času. Prázdniny a volný čas besedy s dotazy studentů o vhodném využití volného času o prázdninách, brigády, odpočinek, prevence proti zneužívání návykových látek apod. pro všechny třídy školy. 19

20 V průběhu celého školního roku probíhala úspěšná aktivní spolupráce s FMK UTB Zlín, kde kromě výše uvedených akcí studenti naší školy vyplňovali dotazníky, ankety apod. a tím mimo jiné spoluvytvářeli podklady pro bakalářské a diplomové práce studentů této fakulty. Další spolupráce proběhla s fakultou managementu a ekonomiky. Jednalo se o sociologický průzkum žáků posledních ročníků studia. Tento průzkum je součástí doktorandské práce a byl zaštítěn prorektorem doc. PhDr. Ing. Gregarem, CSc. 20

21 8. Výchovné poradenství Roli výchovného poradce zastává Mgr. Bronislava Hašpicová. Činnost výchovného poradce je rozdělena do dvou hlavních oblastí: - kariérové poradenství - výchovná problematika (poruchy učení, poruchy chování, adaptační problémy, sociální klima) Dostupnost činnosti výchovného poradce je pro: - žáky školy - jejich zákonné zástupce (popř. rodiče u zletilých) - pro pedagogické pracovníky školy - pro ostatní zaměstnance školy (je-li to relevantní) Výchovný poradce nabízí pravidelné konzultační hodiny, jsou zveřejněny u kabinetu č. 112, v případě akutní potřeby poskytne služby intervence. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Na počátku školního roku (září-říjen 2011) proběhla depistáž v prvních ročnících zaměření na žáky s vývojovými specifickými poruchami učení (SPU). Toto šetření je nutno opakovat, protože někteří žáci si nepřejí být vedeni jako žáci s dyslexií apod. Je nutná spolupráce s rodiči a zejména je nutné opakovaně vysvětlovat možnost přístupu PUP u nové maturity. V průběhu měsíců září až listopad 2011 proběhla kontrola žáků s SPU studujících poslední ročníky oborů ukončených maturitní zkouškou z důvodu přihlášení jako žáci s upravenými podmínkami. Dále probíhala kontrola stávajících záznamů o SPU a integrovaných žácích ještě ve druhých ročnících byli objeveni žáci s SPU. Nutný individuální přístup. Integrovaným žáků byly vypracovány Individuální vzdělávací plány ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů. Třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů sledovali studijní výsledky a specifické potřeby žáků integrovaných s tím, že podle aktuálního stavu probíhaly porady s cílem vytvořit co nejlepší studijní podmínky těchto žáků. Pravidelné konzultace při návštěvách garantů integrace ze SPC s více vadami Zlín a SPC s vadami sluchu Zlín. Na třídních schůzkách byli rodiče prvních ročníků informováni o možnosti kontaktu s výchovnou poradkyní - kontaktu osobního, telefonického i elektronického. Na základě upozornění učitelů a ředitelky školy, třídních učitelů i učitelů odborného výcviku byli průběžně sledování žáci se špatným prospěchem a problémy s chováním. Aktuálně byli informováni rodiče, eventuálně byla žákům udělena výchovná opatření - důraz na spolupráci s třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Pomoc při řešení osobních problémů žáků, zejména pokud tyto problémy negativně ovlivňovaly vzdělávací proces, probíhala formou osobních pohovorů s výchovnou poradkyní (podrobnosti v Deníku poradkyně), podle závažnosti i s ředitelkou školy a zástupcem ředitelky, popř. byla doporučena konzultace s odborníkem (pedagogickopsychologická poradna, psychologická ambulance). 21

22 Spolupráce s metodičkou prevence pro jevy sociálně patologické a průběžná spolupráce s třídními a dalšími vyučujícími s důrazem na sledování možného požití návykových látek našimi žáky probíhala celoročně. Maturitní zkouška a její dopad na klima školy Zavedení nové maturitní zkoušky a obecně vyhlášené špatné výsledky odráží snížení aspirací žáků k jejímu úspěšnému zvládnutí. Proto se výchovný poradce zaměřuje i na tuto oblast a poskytuje podporu a motivaci, ale především posílení zodpovědného přístupu k plnění studijních povinností. Průběžné poskytování informací žáků i zákonným zástupcům (rodičům) o tzv. nové maturitě bylo časové náročné, ale nezbytné. Mimo jiné byla doporučena i možnost konzultovat své dotazy na veřejném webu oficiálních stránek Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami V průběhu školního roku byli integrovaní 3 žáci, 1 studovala s podporou asistentky pedagoga. Jedná se o žákyni s vadou sluchu. K integraci přispívá dobrá spolupráce s rodinou, a také pečlivá práce asistentky. Žákyně dosáhla průměrného prospěchu. Celková strategie pedagogických postupů a plán učiva byl vymezen individuálním plánem, aktuální způsob práce se však průběžně vyvíjel podle momentálního stavu integrovaných žáků. Asistentky měly samostatné pracovny vybavené školními pomůckami i technikou (PC, tiskárna, připojení na síť). Jednotliví vyučující poskytovali asistentkám informace k volbě vhodných metod a technik učení. Pomoc při další profesní orientaci Proběhla beseda pro žáky organizovaná Úřadem práce ve Zlíně. Jednotlivé fakulty UTB zvala na dny otevřených dveří, někteří zástupci navštívili přímo školu. Žákům byla umožněna i účast na DOD jiných vysokých škol. Rodiče i žáci maturitních ročníků byli informování o možnostech dalšího studia, průběžně jim byly distribuovány bulletiny s touto problematikou. Zejména ve druhém pololetí školního roku jsem poskytovala instrukce k přijímacímu řízení na VOŠ, university a vyplňování přihlášek, po proběhnutí přijímacích zkoušek byla několikrát nutná pomoc v odvolacím řízení. Výchovný poradce rovněž soustřeďuje informace o studiu v zahraničí, které pak předává zájemcům z řad žáků školy. Spolupráce s dalšími organizacemi Výchovná poradkyně spolupracuje s vedením školy, pedagogickou radou, ale také s řadou institucí jako Policie ČR popř. Městská policie, Okresní soud, Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogická centra, kurátoři, Úřad práce a další 22

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/13 CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-14 OBSAH Základní údaje o škole 1 Přehled oborů vzdělání 7 Personální zabezpečení 11 Přijímací řízení 13 Výsledky vzdělávání 15 Prevence sociálně patologických

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více