Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012"

Transkript

1 Střední škola obchodně technická s. r. o. nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2011/2012 Zlín, říjen

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 je zpracována v souladu s ustanoveními 10 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb. a vyhlášky č. 195/2012 Sb. a Opatřením ředitelky č. 6/2012 ze dne (vnitřní řídící normy školy). Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána ve vedení školy dne 12. října 2012 a poté předložena ke schválení školské radě. Zápis ze zasedání školské rady bude doložen k výroční zprávě. Ve Zlíně Předkládá: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka školy 2

3 Obsah: 1. Základní údaje o škole - název, sídlo, adresa pro dálkový přístup - zřizovatel - vedení školy - údaje o školské radě - charakteristika školy 2. Přehled oborů vzdělání, které byly vyučovány ve školním roce 2011/ obory ukončené maturitní zkouškou - učební obory - nástavbové studium - zavedení ŠVP 3. Počty žáků dle oborů - tabulka - komentář k vývoji stavu 4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy - struktura zaměstnanců - pedagogičtí pracovníci - předmětové komise - nepedagogičtí pracovníci (THP a provozní) 5. Přijímací řízení - organizační postup - kritéria - přehled přijatých 6. Výsledky vzdělávání - prospěch žáků - výsledky ukončení studia (ZZ, MZ) - zameškané hodiny (neomluvená absence) - výchovná opatření, pochvaly, ocenění 7. Prevence rizikového chování 8. Výchovné poradenství 9. Další vzdělávání zaměstnanců - DVPP - vzdělávání nepedagogických pracovníků 10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti - nábor žáků - marketingový plán 3

4 11. Výsledky kontrol - ČŠI - ostatní kontroly - audit 12. Hospodaření školy - přehled příjmů a výdajů - zkvalitňování podmínek vzdělávání 13. Rozvojové a mezinárodní programy - rozvojový program asistent pedagoga - projekty programu Lifelong Learning Programm - Leonardo da Vinci 14. Zapojení do projektů - Hledáme mladé technické talenty - Propojení odborného školství s praxí - Zkvalitnění služeb prodavačů obuvi - Tvorba hodnotících standardů profesních kvalifikací 15. Celoživotní učení - rekvalifikační kurzy - odborná školení - autorizace 16. Spolupráce se sociálními partnery - při realizaci odborného výcviku - v oblasti koncepční a organizační činnosti 4

5 1. Základní údaje o škole název školy: Střední škola obchodně technická s.r.o. nám. T. G. Masaryka Zlín odloučená pracoviště: úsek praktického vyučování 64. budova průmyslového areálu úsek praktického vyučování 113. budova průmyslového areálu tel./fax: statut: soukromá škola, obchodní společnost zřizovatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka Zlín statutární orgány s.r.o.: RNDr. Alexander Černý, první jednatel Mgr. Marta Fojtíková, druhý jednatel vedení školy: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Ing. Jaromír Viteker, vedoucí úseku teoretického vyučování Bronislava Horáková, vedoucí úseku praktického vyučování a rekvalifikací (obchod,obuv) Josef Máčala, vedoucí úseku praktického vyučování a rekvalifikací (elektro, kovo, stavební) školská rada: Bronislava Horáková, předsedkyně do Petra Svobodová, předsedkyně od Mgr. Hana Válková, členka do Ing. Tomáš Otáhal, člen od do Markéta Březíková, členka do Mgr. Iveta Žárská, členka od Michal Kala, člen od

6 Charakteristika školy Střední škola obchodně technická s.r.o. užívá název ode dne Jedná se o vzdělávací instituci s dlouholetou tradicí, která navazuje na činnost dřívější Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Učiliště Zlín s. r. o., která zahájila svoji činnost od na základě sloučení Soukromé střední odborné školy o. p. s. a Středního učiliště obuvnického a Učiliště Svit, spol. s r. o. Jako obchodní společnost s právní subjektivitou byla založena Zakladatelem společnosti, a tudíž i zřizovatelem školy, byla akciová společnost Svit Zlín. Od roku 1991 byla škola součástí organizační struktury a. s. Svit. Před touto dobou byla škola největším obuvnickým učilištěm v republice spadajícím organizačně do tehdejšího obuvnického podniku Svit. V červnu 2002 byla v rámci konkurzu a. s. Svit řešena další perspektiva školy. Obchodní podíl odkoupila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a stala se tak jediným společníkem s. r. o. Spolu s majetkovým vlastnictvím přešla na Univerzitu Tomáše Bati i role zřizovatele školy. V průběhu roku 2011 došlo ke změně statutární orgánů společnosti, do funkce prvního jednatele byl jmenován po Ing. Jiřím Kostečkovi pan RNDr. Alexander Černý. Tradice školy sahají však ještě hlouběji do minulosti. Již v roce 1925 firma Baťa zahájila firemní výuku budoucích kvalifikovaných dělníků, nižších řídících pracovníků a také obchodních zástupců či budoucích manažerů později nazvanou Baťova škola práce. Škola má statut školy soukromé. Realizuje obory studia ukončené maturitní zkouškou, závěrečnou zkouškou s výučním listem, tradičně nabízí i formu dálkového studia. V rámci celoživotního vzdělávání organizuje škola řadu aktivit jako rekvalifikační kurzy, kurzy profesní přípravy nebo krátkodobá školení. Je autorizovanou osobou pro dílčí kvalifikace v oblasti obchodu, obuvnictví, stavebnictví a strojírenství. Tato skutečnost nominuje školu k účasti na veřejných zakázkách na rekvalifikační kurzy. V roce 2009 byl škole udělen Certifikát International Education Society, který potvrzuje kvalitu vzdělávání. Dne 28. dubna 2011 obdržela škola Certifikát kvality na mezinárodní konferenci organizované Sdružením soukromých škol Čech Moravy a Slezska. Součástí vzdělávací koncepce je spolupráce se sociálními partnery, část vzdělávání je realizována v konkrétních podmínkách firem. Specifikem školy je vytvoření podmínek pro integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Ve škole působila v průběhu šk. roku 2010/2011 dvě asistentky pedagoga. Dne 27. března 2012 bylo předloženo zřizovateli školy Univerzitě Tomáše Bati na kolegiu rektora hodnocení školy za uplynulé období a představena střednědobá koncepce školy pro léta Na základě toho byla rozšířena spolupráce školy s jednotlivými organizačními strukturami zřizovatele (rektorát, fakulty, ústavy, technická správa). 6

7 2. Přehled realizovaných oborů Dobíhající obory (učební osnovy) Technické a informační služby 4. ročník Obchodník 4. ročník denní formy, 4. a 5. ročník dálkové formy Podnikání 3. ročník dálkové formy Obory vyučované podle ŠVP Ekonomika a podnikání - Technické a informační služby ročník Obchodník - Obchodní a marketingové služby 1.-3.ročník denní formy - Obchodní a marketingové služby 1.-3.ročník denní formy Strojní mechanik ŠVP Zámečník ročník Zedník ročník Elektrikář - silnoproud ročník Podnikání ročník denní i dálkové formy Kód oboru M/ L/ L/ M/ L/ H/ H/ H/ L/51 Nerealizované obory Ve školním roce 2011/2012 nebyl otevřen obor Obchodní škola ani obor Výrobce obuvi z důvodu nezájmu (žádný přihlášený uchazeč). Školské vzdělávací programy Ve školním roce 2011/2012 byla realizována výuka podle ŠVP ve všech otevřených oborech, postupně dobíhala výuka ve vyšších ročnících podle předchozích učebních dokumentů (viz. tabulka výše) 7

8 3. Počty žáků dle oborů obor Kód oboru Technické a informační služby (dobíhající obor) 3244M Ekonomika a podnikání - ŠVP Technické a informační služby 6341M Strojní mechanik - ŠVP Zámečník 2351H Zedník 3667H Obchodník (dobíhající obor) 6641L Obchodník - ŠVP Obchodní a marketingové služby 6641L *Elektrikář - silnoproud 2651H Podnikání 6441L Podnikání - dálkové 6441L Podnikání - dálkové (dobíhající obor) 6441L Obchodník - dálkové 6641L Obchodník - ŠVP Obchodní a marketingové služby - dálkové 6641L Celkem * teoretické vyučování smluvně zajištěno v partnerské škole Nepříznivý vývoj počtu žáků v průběhu školního roku projednala porada vedení školy. Na základě analýzy bylo zjištěno, že se jedná především o žáky dálkového studia. Proto ředitelka školy vydala Opatření č. 5/2011 k omezení úbytku studujících v dálkové formě. Nástrojem tohoto opatření je sledování neúčasti, analýza důvodů, podpora studia doplňujícími konzultacemi, využití aplikací informačních technologií a udržování motivace studujících. Integrovaní žáci Druh postižení : ročník studia počet žáků vada sluchu 3. 1 tělesné postižení 3. 1 kombinovaná forma 1. 1 Všichni integrovaní žáci měli adekvátně svému postižení vypracovaný individuální vzdělávací plán, jedna žákyně studuje s podporou asistentky pedagoga. Individuální studium Individuální vzdělávací plán (dle Vyhl. 73/2005 Sb.) měla schválen jedna žákyně z důvodu náročné operace. Dále pak žáci, kteří se věnují vrcholově sportu a část školního roku působili mimo Zlín popř. v zahraničí, popřípadě měli jiné závažné důvody. Jednalo se o: Nikola Drdlová, operace ve fakultní nemocnici Praha Daniel Trnavský, reprezentant v ledním hokeji (Norsko) Petr Klhůfek, reprezentant v ledním hokeji (Sparta Praha) Aleš Turzík, IVP v učebním oboru 8

9 4. Rámcový popis personálního zajištění výuky Struktura zaměstnanců: Pracovní zařazení počet z toho žen % žen Vedoucí pedag. pracovníci ,0 THP ,0 Učitelé ,4 Učitelé OV Asistent pedagoga ,0 Ostatní ,0 Celkem ,5 Externí zaměstnanci ,9 Mimoevidenční stav ,0 Evidenční počet zaměstnanců se klesl oproti předchozímu roku o 3, zvýšil se počet externích zaměstnanců o 2. Snížil se počet osob v mimo evidenčním stavu o 1. MES 3 mateřská dovolená (3 učitelky) 1 výkon veřejné funkce (1 učitelka) Věkový průměr zaměstnanců byl 49,5 let, nárůst oproti minulému období pouze 0,5. učitelé šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 Požadovaný stupeň vzdělání 92 % 92 % Aprobovanost výuky 90 % 90 % výjimky ze vzdělání: Yvonna Grygerová Bohumil Vavruša Bc. Lorencová Radka výjimka z požadovaného stupně vzdělání (58 let) výjimka z požadovaného stupně vzdělání (nad 65 let) ukončila v červnu 2012 vzdělání v magisterském studiu Snížení aprobovanosti výuky je dáno personálními změnami. učitelé odborného výcviku Šk. rok 2010/2011 šk. rok 2011/2012 Požadovaný stupeň vzdělání 80 % 80 % Aprobovanost výuky 80 % 80 % Josef Vrla výjimka z požadovaného stupně vzdělání (60 let) 9

10 Zajištění výuky dle jednotlivých předmětů (předmětové komise) Český jazyk a literatura, Dějepis Anglický jazyk Německý jazyk Základy společenských věd ON, právní nauka, psychologie Základy přírodních věd (fyzika, chemie, ekologie) Matematika Zeměpis Tělesná výchova Zbožíznalství Informatika a výpočetní technika: Odborné předměty-strojírenství Odborné předměty-stavebnictví Mgr. Milena Uhrovičová Mgr. Dagmar Kozáčková PhDr. Jana Hlaváčová Mgr. Bronislava Hašpicová Yvona Grygerová Mgr. Vilma Kučerová Mgr. Pavlína Nováková Mgr. Jana Petrová PhDr. Jiřina Okénková Mgr. Bronislava Hašpicová Mgr. Marta Fojtíková Mgr. Miluše Červinková PhDr. Jana Hlaváčová Ing. Miluše Janišová Ing. Lenka Nováková Mgr. Hana Válková PaedDr. Libuše Ďurišová Ing. Jaromír Viteker Ing. Miluše Janišová Ing Lenka Nováková Mgr. Richard Němec Mgr. Hana Válková PaedDr. Libuše Ďurišová Ing. Miluše Janišová Ing. Lenka Nováková Ing. Martin Mlčák Ing. Tomáš Otáhal Ing. Jaromír Viteker Bc. Radka Lorencová Josef Vrla Miroslav Otáhal Bohumil Vavruša Miroslav Šípek Odborné předměty-elektro Radomír Martínek Josef Máčala 10

11 Ekonomika, Účetnictví Ing. Renata Klepšová Ing. Jarmila Riedlová Ing. et Bc. Jitka Holá Obchodní provoz, OV Hospodářská korespondence Technika administrativy Ing. Renata Klepšová Bronislava Horáková Václav Javořík Radka Beníšková (zástup za nemoc od dubna 2012) Mgr. Miluše Červinková Mgr. Dagmar Kozáčková asistentka pedagoga Jaroslava Cupáková Pozn.: zvýrazněné jméno označuje předsedu předmětové komise Nepedagogičtí pracovníci: Jitka Khainová sekretářka (návrat z MD, duben 2012) Anna Krajčová hlavní finanční účetní Petra Svobodová personalistka a mzdová účetní Milan Kneifel Eva Půlová Věra Barvíková Vilma Hošáková správce budovy provozní pracovnice provozní pracovnice provozní pracovnice 11

12 5. Údaje o přijímacím řízení Kritéria a organizace přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 byla stanovena Opatřením ředitelky č.1/2012 ze dne Přijímací řízení proběhlo ve třech kolech, a to druhé kolo dle opatření ředitelky č. 4/2012 od do a třetí kolo dle dodatku č. 1. k opatření č. 4/2012 v termínu od do Termíny třetího kola vycházejí ze zkušenosti se zájmem dospělých o dálkové studium. Případné přijetí žáků po tomto termínu probíhá na základě podané přihlášky, rozhodnutí o přijetí je v kompetenci ředitelky školy. Seznam otevíraných oborů byl zveřejněn k fyzicky na nástěnce školy a dálkovým přístupem na webových stránkách školy. Dále byl poskytnut odboru školství Krajského úřadu ve Zlíně prostřednictvím metodika pro soukromé školy. Nově byl nabízen obor H/01 Montér suchých staveb a nebyl již nabízen obor H/06 Výrobce obuvi (pro dlouhodobý nezájem). Kritéria byla stanovena následovně: a) učební obory přijetí na základě zájmu o obor, ukončení povinná docházka, vyhovující zdravotní stav b) obory ukončení maturitní zkouškou průměr hodnocení ZŠ bez zkoušek do 1,7 do oboru Ekonomika a podnikání a 1,9 do oboru Obchodník, při nesplnění této hranice stanoveno absolvování přijímacího pohovoru (všeobecné předpoklady, výstupní hodnocení ZŠ, zájem o obor) c) nástavbové studium Podnikání hodnocení prospěchu ve 3. ročníku SOU, pořadník, přijetí dle kapacity do denní i dálkové formy studia d) dálkové studium Obchodník hodnocení prospěchu posledního ročníku ZŠ nebo nedokončeného studia na SŠ Žáci, kteří nesplnili kritéria přijetí bez zkoušky, byli pozváni k pohovoru ve dvou možných termínech. Ředitelka jmenovala pro tento účel jednu zkušební komisi. Počty přijatých žáků a žáků, kteří nastoupili ke studiu dle oborů Kód Obor název přijato kolo nastoupilo 2351H01 Strojní mechanik -Zámečník H02 Elektrikář-silnoproud H01 Zedník H/01 Montér suchých staveb J/01 Obchodní škola L01 Obchodník-OMS L01 Obchodník -OMS dálkové M01 Ekonomika a podnikání - TIS L524 Podnikání L524 Podnikání dálkově Celkem

13 Komentář: Celý průběh přijímacího řízení byl poznamenán vysokou zátěží administrativy (počet podaných přihlášek, žádosti o změnu termínu pohovoru, odevzdávání a zpět vzetí zápisových lístků). Tomu odpovídá i rozdíl mezi počtem přijatých a těch, kteří ke studiu skutečně nastoupili. V měsíci září 2012 rozhodlo vedení školy o organizaci výuky oborů Ekonomika a podnikání a Obchodník. Bylo přijato opatření k eliminaci ekonomického propadu realizace těchto oborů tak, že všeobecně vzdělávací předměty budou sloučeny a předměty profilové budou vyučovány samostatně. Naopak byly otevřeny dvě třídy nástavbového studia denní formy. V průběhu měsíce září však došlo k výraznému snížení stavu. Model dvou tříd bude realizován v 1. pololetí, při snížení stavu žáků dojde ke sloučení tříd v jednu. 13

14 6. Údaje o výsledcích vzdělávání Prospěch žáků počet žáků k prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo nehodnoceno % 4,32 80,27 15,40 počet žáků k Hodnocení ukončení studia (maturitní a závěrečné zkoušky) počet žáků zanechalo prospělo s prospělo neprospělo v posledním ročníku studia vyznamenáním ZZ MZ Celkem % 7,27 6,36 67,27 19,09 Hodnocení chování počet % ze všech žáků školy 2 uspokojivé 30 8,10 3 neuspokojivé 13 3,51 Zameškané hodiny zameškané hodiny z toho neomluvené % neomluvených ze všech zameškaných hodin 1. pololetí ,79 2. pololetí ,33 za školní rok ,54 Výchovná opatření 1. pololetí 2. pololetí Důtka třídního učitele 9 3 Důtka učitele OV 1 0 Důtka ředitele Podmínečné vyloučení 8 5 Vyloučení ze studia 4 0 Pochvaly 1. pololetí 2. pololetí Pochvala třídního učitele 22 1 Pochvala učitele OV 2 0 Pochvala ředitele

15 Veřejné ocenění žáků, zaměstnanců a školy Ocenění Učeň roku 2011 udělené předsedou Senátu PČR panem Přemyslem Sobotkou na návrh Sdružení soukromých škol bylo uděleno dvěma žákům 1. ročníků Vojtěchu Juráňovi (obor Zedník) a Filipu Šmigurovi (obor Strojní mechanik) za vynikající prospěch, výborné výsledky v odborném výcviku a zájem o obor. Žák 3. ročníku oboru EP-Technické a informační služby Michal Štulíř se stal v listopadu 2011 úspěšným řešitelem národního kola soutěže Bobřík informatiky Žáci 3. ročníku oboru Obchodník Daniel Pešat, Ondřej Horáček a Denisa Brázdilová se zapojili do soutěže Finanční gramotnost a obdrželi diplomy školního kola. Skupina šesti žáků byla oceněna ve školním kole v soutěži SAPERE vědět jak žít. Družstvo školy zvítězilo v této soutěži v okresním kole. Žákyně 3. ročníku oboru Obchodník Kateřina Cekotová se probojovala do finále v soutěži vyhlášené Technologickým a inovačním centrem ve Zlíně Nejlepší podnikatelský záměr 2011/2012. Škola obdržela mimořádnou odměnu ve výši 56 tis. Kč v rámci rozvojového programu Excelence středních škol 2011 za výborná umístění našich žáků v krajských a celostátních soutěžích. Zaměstnanci školy pan Miroslav Otáhal (nositel Jánského plakety) a paní Petra Svobodová jsou aktivními dárci krve. 15

16 7. Prevence rizikového chování Metodičkou rizikového chování ve škole je PhDr. Jiřina Okénková. Hodnocení prevence rizikového chování ve školním roce 2010/2011 Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova studentů ke zdravému životnímu stylu, rozvoji osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování. Těžištěm činnosti školní metodičky prevence rizikového chování byla práce s třídními kolektivy, skupinami studentů, problémovými jedinci Všechny akce, spojené s prevencí rizikového chování (besedy, přednášky,exkurze workshopy apod.) koordinovala školní metodička ve spolupráci s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, případně dalšími pedagogickými pracovníky. Rodiče studentů byli pravidelně informováni o preventivních aktivitách prostřednictvím třídních učitelů a metodičky (třídní schůzky). V uplynulém školním roce nebyl na naší škole řešen žádný případ zneužívání návykových látek (s výjimkou kouření). Rovněž se nevyskytly závažnější případy záškoláctví, agresivity, šikany, a dalších forem rizikového chování. Domnívám se tedy, že efektivita prováděného preventivního programu je dobrá. Vzhledem ke každodennímu kontaktu školní metodičky prevence rizikového chování se studenty, pedagogy a s vedením školy je vzájemná informovanost o eventuálních signálech výskytu poruch chování studentů velmi rychlá a operativní, což umožňuje včasnou a efektivní intervenci. Konkrétní akce, kterých se zúčastnili studenti naší školy v rámci prevence rizikového chování: Září 2011 Daruj krev s Českým rozhlasem individuální účast studentů vyšších ročníků i pedagogů (pomoc, solidarita, zdravý životní styl ). Sbírka Světluška individuální účast na akci Vzpomínka na 11. září 2001 ( výročí teroristických útoků na New York), besedy a diskuze se studenty v hodinách ON všechny třídy školy. Seznamovací besedy se studenty 1. ročníků v hodinách ON adaptace na nové prostředí, orientace, sebepoznání, spolupráce, tolerance Učení a volný čas přednáška a diskuze pro studenty 1. ročníků v hodinách ON Dotazníková šetření o zkušenostech s návykovými látkami pro studenty ročníků. Týden streetwork Týden nízkoprahových klubů (čekárna na dospělost), besedy, přednášky, diskuze, exkurze (T-klub, Unie Kompas Den otevřených dveří, T-klub Doma, Unie Kompas Den otevřených dveří, turnaj ve stolním tenisu. Den bez aut zdravé životní prostředí. Státní svátek Den české státnosti nástěnky, besedy (hodiny ON, DĚ). 16

17 Říjen 2011 Týden zdraví besedy, diskuze, ankety, nástěnky pro všechny třídy školy, individuální účast studentů na různých akcích v rámci města. Světový den duševního zdraví nástěnky, besedy v hodinách psychologie (3. a 4. ročník). Bílá pastelka celonárodní sbírka pro nevidomé a slabozraké, dobrovolná účast studentů a pedagogů. Celosvětový den bílé hole propagace, besedy. Květinka pomoc studentů OB 3.A při celostátní akci. Státní svátek Den vzniku samostatného československého státu nástěnky, besedy (hodiny ON, DĚ, PN). Podzimní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Listopad 2011 Exit tour akce T-klubu Doma (sportovní turnaje, hudební workshopy, besedy na téma: vztahy, láska, sex, AIDS ). Den válečných veteránů beseda, video, výstava. Den otevřených dveří aktivní pomoc studentů školy. Třídní schůzky s rodiči metodička prevence rizikového chování k dispozici rodičům. Den studentstva návštěva výstavy v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, videoprogram Labyrintem revoluce beseda s dotazy, nástěnky všechny třídy školy. Mezinárodní den boje proti kouření besedy, diskuze, nástěnky, dotazníková šetření (všechny třídy školy). Běh do schodů propagace zdravého životního stylu (spolupráce s UTB Zlín). Příběhy bezpráví (Člověk v tísni) promítání filmů a beseda s účastníkem odporu proti komunismu. Týden boje proti AIDS nástěnky, dotazníková šetření, videoprojekce a beseda na téma Sex, AIDS a partnerské vztahy (3. a 4. ročník), Následky rizikového chování (infekční onemocnění, související s rizikovým sexuálním chováním), prevence HIV/AIDS beseda, diskuze s pracovníkem KHS Zlín (2. ročník). Spolupráce se Studentskou unií UTB Zlín. Prosinec 2011 Rozsvěcení vánočního stromu ve spolupráci se Studentskou unií UTB, pomoc studentů. Světový den boje proti AIDS nástěnky, besedy, seminární práce. Paraparáda (9. ročník) sportovní happening, který bourá bariéry světa handicapovaných, pořádaný FMK UTB Zlín a Magistrátem města Zlína pomoc při přípravě projektu. Moje osobnost, přátelství a láska přednáška, diskuze s dotazy pro všechny ročníky v hod. ON. Vánoční sbírka pro děti z DC Zlín. Turnaj v bowlingu 17

18 Leden 2012 Péče o staré lidi v ČR beseda, videoprojekce (3. a 4. ročník v hod. PSY), návštěva Domu pokojného stáří ve Zlíně. Palachův týden (výročí upálení Jana Palacha) besedy v hod. ON. Den otevřených dveří aktivní pomoc studentů školy. Autogenní trénink a jiné relaxační techniky a jejich využití při zátěžových situacích v životě člověka pro 4. ročník v hod. PSY (seznámení a základní nácvik). Jíst nebo držet dietu? zásady zdravého stravování, poruchy příjmu potravy, pohybové návyky beseda pro 2. ročník v hod. ON. Pololetní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Únor 2012 Zapojení do projektu Drogy trochu jinak (dotazníky, hry, testy, kvízy, osmisměrky, zaměřené na sociálně patologické jevy) využití v hodinách i ve volném čase. Život není zebra výstava neziskových organizací (Naděje Otrokovice, Unie Kompas, Canisterapeutické centrum Zlín, Středisko rané péče EDUCO, občanské sdružení MADIO, Občané proti závislostem) individuální účast. Domácí násilí přednáška, beseda s pracovníkem PČR Zlín, následná videoprojekce a seminární práce (3. a 4. ročník v hod. PSY, PN). Světový den boje proti rakovině výstavy, nástěnky, besedy, videoprojekce. Národní týden Manželství 6. ročník konaný pod záštitou MPSV besedy se studenty všech tříd školy v hod. ON, PSY, následné seminární práce. Drogová kriminalita přednáška a beseda s dotazy s pracovníkem PČR Zlín (3. ročník v hod. ON). Jarní prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Březen 2012 Týden her v T-klubu Doma boj proti nudě, efektivní využívání volného času. Den vstupu ČR do NATO beseda, výstava, videoprojekce. Dejte šanci dětem ulice individuální účast studentů na celonárodní sbírce. Týden boje proti rasismu výstavy, přednášky, besedy, diskuze, nástěnky. Kriminalita a trestná činnost mládeže přednáška a beseda s pracovníkem PČR Zlín pro 1. ročník v hod. ON. Exkurze do Domku pro preventivní programy pro děti, mládež a jejich rodiny ve Zlíně, seznámení s činností Domku, beseda s pracovníky. Evropský týden mozku, Světový den zdravého spánku, Národní týden trénování paměti besedy, diskuze, dotazníky, testy, seminární práce a relaxace v hodinách Psychologie a Občanské nauky. Sluníčkový den pro opuštěné a pěstounské rodiny (12. ročník) dobrovolná finanční sbírka. Pomoc pro Anetku sbírka vršků od PET lahví, za jejichž prodej se nakoupí potřebné pomůcky. Vršky pro Klárku sbírka vršků od PET lahví, za jejichž prodej se nakoupí potřebné pomůcky. 18

19 Duben 2012 Třídní schůzky s rodiči metodička prevence rizikového chování k dispozici rodičům. Velikonoční prázdniny vhodné využití volného času, relaxace. Majáles studentské oslavy příchodu jara účast studentů naší školy ve spolupráci s UTB Zlín. Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2012 boj proti násilí, rasismu a diskriminaci pro 1. a 2. ročníky školy (promítání, beseda, propagace v hod. ON diskuze, seminární práce). Červenobílé dny (pro postižené hluchoslepotou) dobrovolná finanční sbírka. Beseda s bývalou narkomankou prevence proti zneužívání návykových látek (3. roč. v hod. ON). Spolupráce se Studentskou unií UTB Zlín Květen 2012 Mezinárodní den lidí s chronickým únavovým syndromem besedy v hod. PSY. Účast při soudním přelíčení u Okresního soudu ve Zlíně třída SAPO 1. A Beseda s bývalou narkomankou prevence proti zneužívání návykových látek (2. ročník v hod. ON). Květinový den boje proti rakovině dobrovolná finanční sbírka. Sportovní den pro všechny třídy školy kromě maturitních (turistická vycházka, míčové hry zdravý životní styl). Mezinárodní den rodiny nástěnky, besedy, diskuze v hod. ON, PSY (všechny třídy školy). Světový den bez tabáku nástěnky, besedy, diskuze. Zlíntalent účast studentů jako diváků ve Velkém kině Zlín vhodné využití volného času. Dobrovolnictví aktivní pomoc studentů při práci se seniory v DD Burešov a s dětmi v DC Burešov Zlín. Červen Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež výstavy a filmové projekce. Zapojení do projektu Nepřehlížejme domácí násilí přednášky, besedy v hod. PSY, ON, PN, nástěnky. Běh za život bez drog 10. ročník protidrogově zaměřeného projektu, aktivní účast studentů naší školy. Mezinárodní den boje proti drogám tématická výstava v prostorách 21. budovy Zlín Odborné exkurze. Školní výlety zdravý životní styl, podpora sportovního vyžití apod. Dny třídního učitele vhodné využití volného času. Prázdniny a volný čas besedy s dotazy studentů o vhodném využití volného času o prázdninách, brigády, odpočinek, prevence proti zneužívání návykových látek apod. pro všechny třídy školy. 19

20 V průběhu celého školního roku probíhala úspěšná aktivní spolupráce s FMK UTB Zlín, kde kromě výše uvedených akcí studenti naší školy vyplňovali dotazníky, ankety apod. a tím mimo jiné spoluvytvářeli podklady pro bakalářské a diplomové práce studentů této fakulty. Další spolupráce proběhla s fakultou managementu a ekonomiky. Jednalo se o sociologický průzkum žáků posledních ročníků studia. Tento průzkum je součástí doktorandské práce a byl zaštítěn prorektorem doc. PhDr. Ing. Gregarem, CSc. 20

21 8. Výchovné poradenství Roli výchovného poradce zastává Mgr. Bronislava Hašpicová. Činnost výchovného poradce je rozdělena do dvou hlavních oblastí: - kariérové poradenství - výchovná problematika (poruchy učení, poruchy chování, adaptační problémy, sociální klima) Dostupnost činnosti výchovného poradce je pro: - žáky školy - jejich zákonné zástupce (popř. rodiče u zletilých) - pro pedagogické pracovníky školy - pro ostatní zaměstnance školy (je-li to relevantní) Výchovný poradce nabízí pravidelné konzultační hodiny, jsou zveřejněny u kabinetu č. 112, v případě akutní potřeby poskytne služby intervence. Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami Na počátku školního roku (září-říjen 2011) proběhla depistáž v prvních ročnících zaměření na žáky s vývojovými specifickými poruchami učení (SPU). Toto šetření je nutno opakovat, protože někteří žáci si nepřejí být vedeni jako žáci s dyslexií apod. Je nutná spolupráce s rodiči a zejména je nutné opakovaně vysvětlovat možnost přístupu PUP u nové maturity. V průběhu měsíců září až listopad 2011 proběhla kontrola žáků s SPU studujících poslední ročníky oborů ukončených maturitní zkouškou z důvodu přihlášení jako žáci s upravenými podmínkami. Dále probíhala kontrola stávajících záznamů o SPU a integrovaných žácích ještě ve druhých ročnících byli objeveni žáci s SPU. Nutný individuální přístup. Integrovaným žáků byly vypracovány Individuální vzdělávací plány ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů. Třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů sledovali studijní výsledky a specifické potřeby žáků integrovaných s tím, že podle aktuálního stavu probíhaly porady s cílem vytvořit co nejlepší studijní podmínky těchto žáků. Pravidelné konzultace při návštěvách garantů integrace ze SPC s více vadami Zlín a SPC s vadami sluchu Zlín. Na třídních schůzkách byli rodiče prvních ročníků informováni o možnosti kontaktu s výchovnou poradkyní - kontaktu osobního, telefonického i elektronického. Na základě upozornění učitelů a ředitelky školy, třídních učitelů i učitelů odborného výcviku byli průběžně sledování žáci se špatným prospěchem a problémy s chováním. Aktuálně byli informováni rodiče, eventuálně byla žákům udělena výchovná opatření - důraz na spolupráci s třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Pomoc při řešení osobních problémů žáků, zejména pokud tyto problémy negativně ovlivňovaly vzdělávací proces, probíhala formou osobních pohovorů s výchovnou poradkyní (podrobnosti v Deníku poradkyně), podle závažnosti i s ředitelkou školy a zástupcem ředitelky, popř. byla doporučena konzultace s odborníkem (pedagogickopsychologická poradna, psychologická ambulance). 21

22 Spolupráce s metodičkou prevence pro jevy sociálně patologické a průběžná spolupráce s třídními a dalšími vyučujícími s důrazem na sledování možného požití návykových látek našimi žáky probíhala celoročně. Maturitní zkouška a její dopad na klima školy Zavedení nové maturitní zkoušky a obecně vyhlášené špatné výsledky odráží snížení aspirací žáků k jejímu úspěšnému zvládnutí. Proto se výchovný poradce zaměřuje i na tuto oblast a poskytuje podporu a motivaci, ale především posílení zodpovědného přístupu k plnění studijních povinností. Průběžné poskytování informací žáků i zákonným zástupcům (rodičům) o tzv. nové maturitě bylo časové náročné, ale nezbytné. Mimo jiné byla doporučena i možnost konzultovat své dotazy na veřejném webu oficiálních stránek Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami V průběhu školního roku byli integrovaní 3 žáci, 1 studovala s podporou asistentky pedagoga. Jedná se o žákyni s vadou sluchu. K integraci přispívá dobrá spolupráce s rodinou, a také pečlivá práce asistentky. Žákyně dosáhla průměrného prospěchu. Celková strategie pedagogických postupů a plán učiva byl vymezen individuálním plánem, aktuální způsob práce se však průběžně vyvíjel podle momentálního stavu integrovaných žáků. Asistentky měly samostatné pracovny vybavené školními pomůckami i technikou (PC, tiskárna, připojení na síť). Jednotliví vyučující poskytovali asistentkám informace k volbě vhodných metod a technik učení. Pomoc při další profesní orientaci Proběhla beseda pro žáky organizovaná Úřadem práce ve Zlíně. Jednotlivé fakulty UTB zvala na dny otevřených dveří, někteří zástupci navštívili přímo školu. Žákům byla umožněna i účast na DOD jiných vysokých škol. Rodiče i žáci maturitních ročníků byli informování o možnostech dalšího studia, průběžně jim byly distribuovány bulletiny s touto problematikou. Zejména ve druhém pololetí školního roku jsem poskytovala instrukce k přijímacímu řízení na VOŠ, university a vyplňování přihlášek, po proběhnutí přijímacích zkoušek byla několikrát nutná pomoc v odvolacím řízení. Výchovný poradce rovněž soustřeďuje informace o studiu v zahraničí, které pak předává zájemcům z řad žáků školy. Spolupráce s dalšími organizacemi Výchovná poradkyně spolupracuje s vedením školy, pedagogickou radou, ale také s řadou institucí jako Policie ČR popř. Městská policie, Okresní soud, Pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogická centra, kurátoři, Úřad práce a další 22

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka. Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11. Identifikátor školy: 600 035 411 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Odborné učiliště a Praktická škola Zlín - Klečůvka Adresa: Klečůvka 63, 763 11 Zlín 11 Identifikátor školy: 600 035 411 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více