čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně"

Transkript

1 čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o v u j e nový termín plnění úkolů u a) usnesení číslo RM 19/96/10 ve znění: ukládá realizovat majetkoprávní záležitosti schválené usneseními číslo ZM 9/17/2009 až ZM 17/17/2009 na , b) usnesení číslo RM 13/102/10 ve znění: ukládá zveřejnit záměr prodeje cisternové požární stříkačky CAS 25 značky LIAZ Š 706 registrační značka KM za minimální nabídkovou cenu Kč a doručené nabídky předložit radě města na R M 2 / / 1 0 informaci o stavu dřevin ve městě po bouřce z 12. na 13. června 2010, při které byly poškozeny a následně byly nebo budou odstraněny 3 ks akátů u nádraží ČD, 7 ks smrků v ulici Oujezdy, 2 ks slivoní na Pazderně, 1 smrk v ulici J. Fučíka, 1 ks třešně na koupališti, 1 smrk v ulici Tyršova, 1 smrk v ulici Dr. Emila Axmana, 2 ks smrku a 1 ks borovice v ulici Díly, 1 ks škumpy v ulici Moravská, 1 ks jírovce u Zámeckého rybníka a 1 ks topolu u rybníka Hejtman a provést opatření v rozsahu dle předložené důvodové zprávy v materiálu pro jednání Rady města Chropyně č. tisku RM. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 3 / / 1 0 informaci o provedené finanční kontrole města Chropyně za rok 2010 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a a) realizovat závěry a doporučení z finanční kontroly, T.: Zodp.: Ing. Macháčková b) zavést centrální evidenci smluv. T.: Zodp.: Ing. Kotula R M 4 / / 1 0 zprávy z finančních kontrol provedených v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v příspěvkových organizacích města Chropyně Základní škola Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, a Správa majetku města Chropyně, p. o., se sídlem Komenského 348 Chropyně, a

2 , 23. června 2010 Výpis usnesení ze zápisu č /6 a) realizovat závěry a doporučení z finanční kontroly, T.: Zodp.: Mgr. Bajgar, Ing. Sigmundová b) zpracovat popř. aktualizovat organizační řád ve všech příspěvkových organizací. T.: Zodp.: Mgr. Bajgar, Ing. Sigmundová, paní Vinklárková, paní Ratůzná R M 5 / / 1 0 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Chropyně fondu Zdravé město v roce 2010 nestátním a neziskovým organizacím ve výši Kč Oblastní charitě Kroměříž, se sídlem Ztracená 63 Kroměříž, IČ: , na úhradu nákladů spojených s činností Kontaktního centra PLUS v roce 2010, Kč Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje, se sídlem náměstí Míru 1551 Kroměříž, IČ: , na zajištění činnosti organizace v roce 2010 spočívající v sociálním poradenství, kontaktních službách v terénu a zprostředkování pomoci, Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, se sídlem Velehradská 625 Kroměříž, IČ: , na zajištění provozu organizace v roce 2010, Kč Klubu dárců krve Kroměřížska, se sídlem nám. Míru 520/1 Kroměříž, IČ: , na činnost organizace v roce 2010, Kč Svazu tělesně postižených v ČR, o. s., místní organizace Chropyně, IČ: , na činnost organizace v roce 2010, Kč Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, poradenské centrum, se sídlem Velehradská 625 Kroměříž, IČ: , na částečné pokrytí nákladů organizace spojených s poskytováním služeb v roce 2010, a uzavřít písemné smlouvy a po podpisu oběma smluvními stranami zaslat schválené finanční částky na účet jmenovaným organizacím. T.: Zodp.: paní Horáková, Ing. Macháčková R M 6 / / 1 0 záměr na zpracování projektu protipovodňové ochrany města Chropyně a části Plešovec a zrealizovat v souladu s Vnitřní směrnicí č. 6/2007 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výběrové řízení a vyzvat firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavby, a. s., se sídlem Nábřežní 4 Praha, dále Pöyry Environment, a. s., se sídlem Botanická 834/56 Brno, a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r. o., se sídlem Na Lánech 81 Litomyšl, k podání nabídky na zpracování studie a projektové dokumentace na akci Chropyně Plešovec protipovodňová opatření a o výsledcích řízení informovat radu města. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 7 / / 1 0 uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Chropyně a Společenstvím vlastníků jednotek Moravská 650 Chropyně, jejímž předmětem je provedení nového plynovodu pro uvedený bytový dům na pozemcích parcelní číslo 1093/80, 1093/79, 1093/77 a 1093/52 v katastrálním území Chropyně a

3 , 23. června 2010 Výpis usnesení ze zápisu č /6 předložit k podpisu starostovi města T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 8 / / 1 0 pronájem podia obci Vlkoš na kulturní akci za cenu Kč a informovat žadatele o stanovisku rady města. R M 9 / / 1 0 uzavření Smlouvy č mezi městem Chropyně a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1 Praha, IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na Zateplení objektu tělocvičny J. Fučíka 675 v Chropyni ve výši Kč a předložit smlouvu starostovi města k podpisu. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 1 0 / / 1 0 hodnotící komisi na výběr dodavatele stavby Kulturní dům Chropyně zateplení objektu ve složení Ing. Petr Večeřa, Ing. Jiří Pospíšil a Ing. Naděžda Šoborová a jako náhradníky určuje Ing. Jaroslava Hlouška, Ing. Jaroslava Kotulu a paní Adámkovou a předložit rozhodnutí o jmenování komise na otevírání obálek a hodnocení nabídek starostovi k popisu. T.: Zodp.: Ing. Pospíšil R M 1 1 / / 1 0 přidělení bytu č. 5 o velikosti 1+1 v domě čp. 247 na náměstí Svobody a sepsat s žadatelem nájemní smlouvu. R M 1 2 / / 1 0 přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+1 v domě čp. 220 v ulici Drahy a

4 , 23. června 2010 Výpis usnesení ze zápisu č /6 sepsat s žadatelem nájemní smlouvu. R M 1 3 / / 1 0 bezplatný pronájem 1 ks stánku, 1 ks stolu a 4 ks košů na odpadky FK Chropyně, p. o., se sídlem Hanácké náměstí 551 Chropyně, IČ: , za účelem uspořádání fotbalového turnaje mladších přípravek za účasti družstev z Olomouckého a Zlínského kraje a zajistit dovoz požadovaných věcí na stadion a informovat žadatele o stanovisku rady města. T.: Zodp.: Ing. Sigmundová R M 1 4 / / změnu platových náležitosti ředitelce Mateřské školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Tyršova 570 Chropyně, paní Magdaléně Ratůzné s platností od 1. června 2010 dle předloženého návrhu, který je uvedený v příloze č RM-P01, a 2. odebrání osobního příplatku v plné výši s účinností od 1. července 2010 z důvodu dlouhodobě nedosahovaných dobrých výsledků, a) zajistit ve spolupráci s ekonomkou Mateřské školy Chropyně, p. o., vystavení nových platových výměrů a to jeden s účinností od 1. června 2010 a druhý s účinností od 1. července 2010, tyto předložit starostovi města ve dvou vyhotoveních k podpisu, přičemž jedno vyhotovení bude předáno paní Ratůzné a druhé bude uloženo v jejím osobním spisu pro potřeby mzdové účetní, T.: Zodp.: paní Ratůzná b) projednat s ředitelkou mateřské školy důvod odebrání osobního příplatku. T.: Zodp.: Ing. Večeřa R M 1 5 / / změnu platových náležitostí řediteli Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenského 335 Chropyně, Mgr. Milanu Bajgarovi s účinností od 1. srpna 2010 dle předloženého návrhu, který je uvedený v příloze č RM-P01, a 2. zvýšení osobního přípatku o Kč s účinností 1. srpna 2010 z důvodu kvalitního plnění uložených úkolů zadaných zřizovatelem, zajistit ve spolupráci s ekonomkou Základní školy Chropyně, p. o., vystavení nového platového výměru s jeho účinností od 1. srpna 2010 a tento předložit starostovi města ve dvou vyhotoveních k podpisu, přičemž jedno vyhotovení bude předáno Mgr. Bajgarovi a druhé bude uloženo v jeho osobním spisu pro potřeby mzdové účetní. T.: Zodp.: Mgr. Bajgar R M 1 6 / / 1 0 poděkovat při příležitosti 70. bezplatného daru krve panu Petru Krutilovi formou přijetí u starosty města a

5 , 23. června 2010 Výpis usnesení ze zápisu č /6 zveřejnění poděkování ve Zpravodaji města Chropyně. T.: Zodp.: Ing. Večeřa R M 1 7 / / 1 0 uzavření Smlouvy o přezkoumání hospodaření města Chropyně za rok 2010 mezi městem Chropyně a auditorkou Ing. Milenou Lakomou, dekret č. 1231, se sídlem Dolečky 539 Zlín, za smluvní cenu Kč a předložit smlouvu starosti města k podpisu. T.: Zodp.: Ing. Macháčková R M 1 8 / / 1 0 a) projednat připomínky týkající se problematiky stravování s ředitelkou Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, p. o., s paní Vinklárkovou, T.: Zodp.: Ing. Macháček b) realizovat majetkoprávní záležitosti schválené usneseními číslo ZM 6/20/2010 až ZM 11/20/2010, T.: Zodp.: Ing. Macháčková c) připravit dodatky smluv na poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města dle schváleného usnesení číslo ZM 11/20/2010 v souladu s vnitřní směrnicí č. 4/2009 a tyto předložit starostovi k podpisu, T.: Zodp.: Ing. Rosecký d) předložit Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Chropyně na dofinancování rekonstrukce atletické dráhy na stadionu v Chropyni starostovi k podpisu T.: Zodp.: Ing. Macháčková e) odepsat prominutou pohledávku ve výši ,30 Kč za zemřelým Ladislavem Šimkem z účetnictví Správy majetku města, p. o. R M 1 9 / / územní souhlas odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3772/2010, zapsaný pod čj. MCH 3821/2010, na umístění stavby Oplocení pozemku parcelní číslo 981 a přístřešek k posezení na pozemku parcelní číslo 981 v katastrálním území Chropyně, 2. sdělení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3913/2010, zapsané pod čj. MCH 3928/2010, že za podmínek uvedených v ohlášení proti odstranění ohlášené stavby Hospodářská část rodinného domu čp. 112 na pozemku parcelní číslo 523 v katastrálním území Chropyně, nemá námitek, 3. oznámení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 3916/2010, zapsané pod čj. MCH 3929/2010, o zahájení spojeného územního a stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání ve věci povolení na stavbu Prodloužení plynovodu, zřízení přípojky a plynové kotelny pro bytový dům čp. 650 ul. Moravská na pozemku parcelní číslo 1093/4, 1093/52, 1093/77, 1093/79, 1093/80 v katastrálním území Chropyně, vydané Společenství vlastníků jednotek Moravská 650 Chropyně v zastoupení TELKAS, s. r. o., se sídlem Helfertova 519/22 Brno, 4. rozhodnutí odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni čj. MCH 4039/2010, zapsané pod čj. MCH 4082/2010, ve věci stavebního povolení na stavbu Zasklení lodžií bytového

6 , 23. června 2010 Výpis usnesení ze zápisu č /6 domu čp. 618 na pozemku parcelní číslo 1190 v katastrálním území Chropyně, vydané Společenství vlastníků jednotek Moravská 618 Chropyně, zastoupené LUMINA Přerov, s. r. o., se sídlem Uhřičice 57 Kojetín, IČ: Ing. Radovan Macháček starosta Ing. Petr Večeřa místostarosta

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 6624/2009 spisová značka 6621/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 7. prosince 2009 R M 1 / 9 4 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Město Horažďovice Usnesení z 61. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.05.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více