I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7"

Transkript

1

2 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2 Stravování I.3.3 Sociálně-terapeutická a aktivizační činnost I.4 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE I.4.1 Zajištění lékařské a ošetřovatelské péče I.4.2 Výskyt dekubitů, prevence I.4.3 Rehabilitace I.4.4 Hygienický standard I.4.5 Restriktivní opatření II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI II.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ 31 II.2 PRACOVNÍ NESCHOPNOST 32 II.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II.3.1Odborná praxe a rekvalifikace II.4 DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY 35 III. PLNĚNÍ ŮKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III.1 VÝNOSY III.2 NÁKLADY III.3 DOTACE A PŘÍSPĚVKY 42 III.4 INVESTICE 42 IV. AUTOPROVOZ 42 V. KONTROLNÍ ČINNOST 42 V.1 KONTROLNÍ ČINNOST VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ 42 V.2. EXTERNÍ KONTROLY VI. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MJETKU A ZÁVAZKŮ 43 Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Zpráva o činnosti Domova pro seniory Skalice, příspěvková organizace, shrnuje a hodnotí činnosti a hospodaření za období roku V oblasti hospodaření dosáhla organizace vyrovnaného hospodářského výsledku. Hlavním úsilím bylo poskytování kvalitní služby všem našim uživatelům. Organizace vlastní majetek, který byl zcela nebo částečně pořízen z investičních transferů. Z důvodu účtování o časovém rozlišení investičních transferů při odepisování majetku (investiční fond je tvořen v plné výši odpisů v souladu se zákonem 250/2000Sb.) a vzhledem k tomu, že výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů jsou čistě nepeněžní operací, investiční fond není k pokryt finančními prostředky ve výši těchto výnosů. Domov pro seniory Skalice, p.o. (dále jen Domov) je poskytovatelem dvou sociálních služeb, a to Domov pro seniory (DS) a Domov se zvláštním režimem (DZR). Po celý rok jsme se snažili o vytvoření skutečného domova, zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, začleňování do společnosti, zabránění sociální izolaci, a tím prožití plnohodnotného života uživatelů. K došlo k navýšení kapacity Domova na 70 osob, a to Domov pro seniory 20 osob, Domov se zvláštním režimem - 50 osob. K byla rozšířena nabídka našich služeb také pro uživatele muže, kteří do konce roku 2012 nebyli do zařízení přijímáni. V této souvislosti byl navýšen počet pracovníků v sociálních službách o tři zaměstnance. V roce 2013 bylo snahou organizace zvýšení kvality poskytovaných služeb, jejich bezpečnosti a odbornosti. V Zámeckém pavilonu, oddělení Z2 bylo vytvořeno oddělení zvýšené péče o uživatele s diagnózou těžkého stupně demence, trpící dezorientací místní, časovou, prostorovou. Práce a úsilí bylo orientováno na individuální péči uživatelům, na spolupráci s rodinnými příslušníky. To vše vyžadovalo práci kvalitního a odborně vyškoleného týmu pracovníků. Všichni zaměstnanci Domova splnili v roce 2013 stanovený Plán vzdělávání pro rok 2013, včetně dodržení norem legislativy. Také v roce 2013 jsme pokračovali v projektu gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních služeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory, jejichž vzdělávací a konzultační semináře probíhali nejen v našem zařízení. V oblasti vzdělávání byl loňský rok zaměřen na oblast paliativní péče, seminář zaměřený na podporu týmu a řešení konkrétních problémových situací v péči o uživatele, seminář zaměřený na klinické projevy a léčbu různých typů demence. V dubnu roku 2013 jsme se zapojili do projektu Bon Apetit radost z jídla v dlouhodobé péči, program, zamřený na způsob stravování, jehož cílem je umožnit uživatelům co nejlepší zážitek z jídla s ohledem na jejich zdravotní stav. Také jsme navázali na supervize, které byly kladným přínosem pro zaměstnance v minulých letech. V supervizích budeme proto i nadále pokračovat. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 3

4 V rámci rozšíření nabídky sociálně terapeutických činností byla zřízena multismyslová relaxační místnost - snoezellen, využívaná uživateli Domova k terapeutickým i relaxačním účelům, dovybaveny reminiscenční koutky k příjemnému posezení i trávení volného času uživatelů. Spolupráce s Obecním úřadem ve Skalici, Základní školou ve Skalici pokračovala účastí na různých společenských a kulturních akcích pořádaných v obci Skalice nebo přímo v zařízení. Spolupráce byla rozšířena o Základní školu ve Višňové a v Hostěradicích. Z důvodu převažujícího zájmu o sociální službu Domov se zvláštním režimem, byla kapacita DZR a DS pro rok 2014 upravena. Pro zvýšení bezpečnosti a bezbariérového přístupu bychom chtěli v roce 2014 provést částečnou rekonstrukci sociálních zařízení v pavilonu Zámku. V rámci volnočasových aktivit bychom chtěli v roce 2014 zřídit počítačový koutek pro uživatele Domova, uzpůsobit místnost v Zámeckém pavilonu, oddělení Z2 potřebám uživatelů, také rozšířit nabídku sociálních služeb o další proškolené zaměstnance v bazální stimulaci, kinestetice (přesun uživatelů) a v novém pojetí zpracování individuálních plánů uživatelů, odpovídajícím jejich potřebám, schopnostem, možnostem, dovednostem, postupným začleňováním do společenského života a prožitím plnohodnotného života. Na závěr bych chtěla poděkovat zaměstnancům, kteří se v hodnoceném období ochotně, se zájmem a svým trpělivým přístupem zapojili do nově vytvářených programů a podíleli se na naplňování vizí Domova, k poskytování vysoce kvalitní péče. Ing. Romana Hušková Ředitelka Domova pro seniory Skalice, p.o. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 4

5 HISTORIE Domov pro seniory Skalice, p.o. se nachází v historické budově bývalého zámku, postaveného v letech 1831 až Jedná se o architektonickou památku z doby empíru. Tato čtyřkřídlá jednopatrová klasicistická budova s převážně hladkými fasádami je postavená na místě starší kaple sv. Víta. Nová zámecká kaple tvoří jedno z křídel objektu. Po osvobození v roce 1945 byl zámek s přilehlým parkem majetkem obce Skalice. V roce 1954 se začíná psát nová etapa zámku, neboť v tomto roce se zámek s jednou jednopatrovou budovou a parkem stal majetkem České katolické charity, která zde zřídila Domov pro přestárlé ženy. V roce 1960 přechází správa Domova pod ONV Znojmo odbor sociálních věcí a mění se název na Domov důchodců. V roce 1993 je zřízen samostatný právní subjekt Domov důchodců Skalice a zřizovatelem se stává Okresní úřad Znojmo. Od roku 2003 je zřizovatelem Domova důchodců Skalice Krajský úřad Jihomoravského kraje. Od dochází ke změně názvu na Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace. Součástí areálu Domova pro seniory Skalice, p.o. jsou Provozní a obytná budova kolaudovaná v roce 2001 a přístavba budovy B včetně kuchyňského bloku, dokončená v prosinci roku V současné době je Domov pro seniory Skalice, p.o. poskytovatelem dvou sociálních služeb, a to Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem. AREÁL PARKU Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 5

6 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE I.1. MANAGEMENT Management zařízení Jméno funkce kontakt mobil Ing.Hušková Romana ředitelka Solařová Vladěna zástupce ředitelky,hl.účetní Bc. Svobodová Pavlína vedoucí metodik zařízení/sociální pracovnice Klíčníková Hana vedoucí sociálního úseku/sociální pracovnice Punarová Renata vedoucí zdravotního úseku Další kontakty: funkce Svobodová Kamila mzdová účetní, personální Veisova Marie zásobovač Macků Věra administrativní a spisová pracovnice Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 6

7 I.2 CHRAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace je pobytové zařízení sociálních služeb, zřízené Jihomoravským krajem, poskytující sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem dle 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pro seniory Skalice, p.o.( dále jen DpS nebo domov) jako poskytovatel sociálních služeb nabízí celoroční pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Celková kapacita zařízení je 70 uživatelů, Domov pro seniory (DS) 20 uživatelů a Domov se zvláštním režimem (DZR) 50 uživatelů. Žadatelé o službu byli do zařízení přijímáni na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Služby byly účetně i fyzicky sledovány odděleně. Domov pro seniory Předmět činnosti Identifikátor registrované služby a) poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 65- ti let věku, které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení b) poskytování ubytování a stravování uživatelů Domov se zvláštním režimem Identifikátor registrované služby a) poskytuje pobytové služby sociální péče osobám od 50- ti let věku, které trpí stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence, a které v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují speciální přístup a pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. c) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, při nácviku soběstačnosti d) zajištění lékařské péče pro uživatele e) poskytování ošetřovatelské péče dle potřebnosti uživatelů f) poskytování aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti g) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím h) poskytování sociálního poradenství i) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 7

8 Pozitivní reprezentace příspěvkové organizace - Veřejné prezentace, zpřístupnění domova veřejnosti, spolupráce s ostatními domovy Prezentace v rámci projektu městského informačního a orientačního systému realizovaného ve Znojmě - Média tisk, infobrožura o zařízení, Zlaté stránky - Zapojení se do vyhlášeného Týdne sociálních služeb V roce 2013 jsme pokračovali v tradici letních Zámeckých slavností, formou Dne otevřených dveří, na které jsou pozváni nejen uživatelé našeho zařízení s jejich rodinnými příslušníky, ale také uživatelé a zaměstnanci okolních zařízení sociálních služeb, představitelé obecních a městských úřadů regionu moravsko-krumlovska, zástupci zřizovatele a tisk. Tyto akce slouží nejenom k pobavení a setkávání se s přáteli, ale zejména jako propagace a reprezentace našeho zařízení. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů sponzorské dary V roce 2013 obdržela organizace sponzorské dary v celkové výši ,43Kč. I.3. SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE V roce 2013 byla navýšena kapacita zařízení na 70 uživatelů, do našeho zařízeni byli nově přijímáni uživatelé muži. Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb, obložnost Domov pro Domov se celkem seniory zvláštním režimem Kapacita zařízení 20 uživatelů 50 uživatelů 70 uživatelů Počet uživatelů celkem Průměrný věk uživatelů 86,2 80,6 83,4 Obložnost v % 98,92 99,99 99,45 Domov pro seniory: Včasným povoláním při uvolnění místa bylo dosaženo 98,92% obložnosti. Ve sledovaném období bylo ukončeno 7 pobytů, všechny z důvodu úmrtí a přijato 6 nových uživatelů. Počet neuspokojených žadatelů o sociální službu činil k v DS - 36 uživatelů. Kapacita DS k byla 19 uživatelů z důvodu úmrtí uživatele na konci sledovaného období.kapacita byla naplněna v lednu Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 8

9 Domov se zvláštním režimem: Obložnost byla v r ,99%, přijato bylo 17 uživatelů, službu ukončilo 14 uživatelů, z toho bylo 12 uživatelů z důvodu úmrtí, jedna uživatelka odešla do domácí péče a jedna uživatelka do jiného zařízení sociálních služeb. Celková obložnost zařízení 99,45%. Počet neuspokojených žadatelů o sociální službu činil k v DZR - 45 uživatelů. Kapacita DS k byla 49 uživatelů z důvodu úmrtí uživatele na konci sledovaného období. Kapacita byla naplněna v lednu Věkové skupiny uživatelů Členění dle věku Domov pro seniory Domov se zvláštním celkem K režimem let let nad 85 let průměrný věk 86, ,4 nejstarší uživatel 99 let 95 let Věková skupina uživatelů soc.služba Domov pro seniory let let let let nad 95 let r.2013 r.2012 r.2012 r.2013 Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 9

10 Věková skupina uživatelů soc. služba Domov se zvláštním režimem r let let let let nad 95 let r.2013 r.2012 r.2013 Počet uživatelů dle mobility r imobilní část.imob. s pomůckou mobilní celkem senioři zvl.režim Celkový evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu činil v našem zařízení k žadatelů. Průměrný věk uživatelů v domově k byl 83,4 let. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 10

11 Počet přijatých uživatelů a ukončených pobytů Domov pro seniory Domov se zvláštním celkem režimem Přijato celkem Pobyt ukončilo celkem Z toho: -odešlo do domácí péče -zemřelo -přemístěno do jiného zařízení -změna poskytované služba I.3.1 UBYTOVÁNÍ Součástí Domova pro seniory Skalice, p.o. jsou 3 pavilony pavilon Zámku, pavilon B a pavilon A, bezbariérově řešené. Domov pro seniory přízemí 1.NP 2.NP celkem Kapacita pokojů 20 uživatelů uživatelů jednolůžkové dvoulůžkové pokojů třílůžkové K bylo 19 uživatelů ubytováno v 10 dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením v pavilonu A. Každý uživatel má k dispozici elektricky polohovatelné lůžko, noční stolek, uzamykatelnou vestavenou skříň. Součástí pokoje je stůl a židle, křeslo televizor, nástěnná police a komody. Uživatelé si mohou pokoj doplnit drobnými předměty dle svého přání. Všechny pokoje mají vstup na balkon a jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání ošetřovatelského personálu. Úhrada za ubytování byla v roce 2013 změněna k Úklid na pokojích uživatelů DS je prováděn zaměstnanci úklidu domova denně, uživatelé se mohou dle svých možností do úklidu zapojit. Praní, žehlení, drobné opravy prádla je zajišťováno zaměstnanci prádelny domova. Pere se zde ložní prádlo, osobní prádlo uživatelů a jsou prováděny drobné opravy prádla. Součástí pavilonu je jídelna uživatelů, kuchyňský kout, vybavený lednicí, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, vařičem, společnou koupelnou, denní místnost zaměstnanců. Pavilon A je zakončen venkovním altánem, který je v letních měsících využíván k různým akcím, posezení u kávy a trávení volného času uživatelů. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 11

12 Domov se zvláštním režimem přízemí 1.NP 2.NP celkem Kapacita pokojů 12 uživatelů 28 uživatelů 10 uživatelů 50uživatelů jednolůžkové dvoulůžkové třílůžkové Od byla navýšena kapacita sociální služby ze 46 na 50 uživatelů, k měla sociální služba 49 uživatelů, a to z důvodu úmrtí uživatelky na konci sledovaného období. Kapacita byla naplněna v lednu Od bylo v pavilonu Zámku zřízeno oddělení zvýšené péče pro uživatele, kteří vyžadují celodenní péči a neustálou pozornost. K bylo 49 uživatelů ubytováno ve 4 jednolůžkových, 8 dvoulůžkových a 10 třílůžkových pokojích se sociálním zařízením v pavilonu Zámku a pavilonu B. Každý uživatel má k dispozici elektricky polohovatelné lůžko, noční stolek, uzamykatelnou vestavenou skříň. Součástí pokoje je stůl a židle, křeslo televizor, nástěnná police a komody. Uživatelé si mohou pokoj doplnit drobnými předměty dle svého přání. Všechny pokoje jsou vybaveny signalizačním zařízením pro přivolání ošetřovatelského personálu. Úhrada za ubytování byla v roce 2013 změněna k Součástí pavilonu Zámku jsou oddělení Z1 a Z2. Je zde jídelna uživatelů s kuchyňským koutem, vybaveným lednicí, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí. Na odděleních se také nachází společná koupelna, denní místnost zaměstnanců, reminiscenční koutek. Součástí pavilonu B jsou oddělení B1 a B2. Každé oddělení je vybaveno jídelním koutkem, kuchyňským koutem s lednicí, mikrovlnou troubou, rychlovarnou konvicí, denní místností zaměstnanců. V pavilonu B se nachází jídelna s kuchyní domova, v suterénu pavilonu jsou umístěny tělocvična, místnost snoezellen, místnost pro rehabilitaci, kanceláře zaměstnanců. Úklid na pokojích uživatelů DZR, je prováděn zaměstnanci úklidu domova denně, uživatelé se mohou dle svých možností do úklidu zapojit. Praní, žehlení, drobné opravy prádla je zajišťováno zaměstnanci prádelny domova. Pere se zde ložní prádlo, osobní prádlo uživatelů a jsou prováděny drobné opravy prádla. Domov pro seniory Skalice, p.o. je obklopen areálem zámeckého parku, který je využíván uživateli domova k procházkám a trávení volného času. Je také otevřen veřejnosti. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 12

13 ÚHRADY PLATNÉ OD ubytování/den strava/den celkem /den c e l k e m jednolůžkový (N) 171,- Kč 124,- 295,- 8850,-Kč jednolůžkový (D) 171,- Kč 124,- 295,- 8850,- Kč jednolůžkový (DIA) 171,- Kč 128,- 299,- 8970,- Kč jednolůžkový (DIA/šetřící) 171,- Kč 129,- 300,- 9000,-Kč dvoulůžkový (N) 151,- Kč 124,- 275,- 8250,- Kč dvoulůžkový (D) 151,- Kč 124,- 275,- 8250,- Kč dvoulůžkový (DIA) 151,- Kč 128,- 279,- 8370,- Kč dvoulůžkový (DIA/šetřící) 151,- Kč 129,- 280,- 8400,- Kč třílůžkový (N) 141,- Kč 124,- 265,- 7950,- Kč třílůžkový (D) 141,- Kč 124,- 265,- 7950,- Kč třílůžkový (DIA) 141,- Kč 128,- 269,- 8070,- Kč třílůžkový (DIA/šetřící) 141,- Kč 129,- 270,- 8100,- Kč vysvětlivky - N - strava normální, D - strava dietní, DIA - strava diabetická, DIA/šetřící - diabetická šetřící Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 13

14 I.3.2. STRAVOVÁNÍ Domov zajišťuje pro uživatele celodenní stravování formou snídaně, oběda, večeře, dopolední a odpolední svačiny dle předem zveřejněného jídelního lístku ve vlastním stravovacím provozu. Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje u jednotlivých uživatelů lékař. Je na uživateli, zda bude dodržovat dietní režim stanovený lékařem. Za dodržování předepsané kvality a množství stravy odpovídá vrchní kuchařka. Jídla se uživatelům podávají v hlavní jídelně nebo v jídelnách na jednotlivých budovách. V případě snížené pohyblivosti uživatelů nebo v případě nemoci je strava podávána přímo na pokoji. Pokud stravu neodebere uživatel ve stanovenou dobu, má možnost po dohodě s personálem odebrat stravu později při dodržení platných hygienických norem. Odnášet z jídelny na pokoj nádobí Domova není dovoleno. Pokud si chtějí uživatelé svou porci jídla sníst mimo jídelnu, mohou si jídlo přesunout do vlastních nádob. V každé jídelně jsou k dispozici po celý den nápoje. Na pitný režim těch, kteří potřebují pomoc, dohlíží ošetřující personál. K ukládání potravin mohou uživatelé využívat společných ledniček v kuchyňkách. Vlastní potraviny je nutné řádně označit a hlídat dobu spotřeby. V Domově je zřízena stravovací komise, jejímiž členy jsou také zástupci uživatelů. Stravovací komise se ve své činnosti zaměřuje především na vhodnost, kvalitu a skladbu stravy pro uživatele a na úroveň jejich stravování. Komise se schází pravidelně 1x v měsíci. Ve věci stravování se proto uživatelé Domova obracejí především na tuto komisi. Úhrada za stravu byla naposledy změněna k Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 14

15 V jídelně pavilonu B je umístěna Kniha spokojenosti s připravovanou stravou, do které mohou uživatelé psát své náměty, připomínky, pochvaly, a to sami nebo prostřednictvím zaměstnanců domova. Praní prádla ve vlastní režii Celkové náklady Kč ,- Vyprané množství kg Náklady na vyprání 1kg prádla Kč 18,40 Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg 185 kg/den Stravování ve vlastní režii Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 uživatel/průměr/ Kč 126,- Roční kapacita provozu celodenní stravování ks 70 Celkové náklady na obědy zaměstnanců Kč ,- Počet obědů celkem (zaměstnanci) ks Náklady na 1 oběd celkem Kč 46,- z toho cena potravin Kč 28,- Celkové náklady na večeře zaměstnanců Kč 2 754,- Počet večeří celkem ks 162 Náklady na 1 večeři celkem Kč 31,- z toho cena potravin Kč 17,- Plnění stravovací jednotky Rok 2013 Uživatelé Zaměstnanci Celkem Norma v Kč , , ,- Skutečná spotřeba v Kč , , ,37 +úspora/ - překročení v Kč -44,20 +45,83 +1,63 Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 15

16 Rozdělení dle diet a stravovací jednotky Stravovací Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem(počet CELKEM jednotka (počet uživatelů) uživatelů) Dieta racionální Číslo Dieta šetřící Číslo Dieta Číslo diabetická Dieta šetřící+ diabetická Číslo 4/ CELKEM Stravovací jednotka a režie od do (oba typy služeb) Druh jídla Úhrada dieta č. Režie / /4 snídaně svačina oběd ,60 18,60 18,60 18,60 svačina večeře ,40 14,40 14,40 14,40 II.večeře 7 7 celkem Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 16

17 Druh jídla Úhrada celkem dle diet /4 snídaně 23,- 23,- 23,- 23,- svačina 11,- 11,- 11,- 11,- oběd 46,60 46,60 46,60 46,60 svačina 12,- 12,- 9,- 10,- večeře 31,40 31,40 31,40 31,40 II.večeře - - 7,- 7,- CELKEM 124,- 124,- 128,- 129,- V roce 2013 jsme se zapojili do projektu Bon Appetit radost z jídla v dlouhodobé péči program zaměřený na způsob stravování u uživatelů trpících s demencí. Cílem programu je umožnit těmto uživatelům co nejlepší zážitek z jídla s ohledem na jejich zdravotní stav. V programu jsme se zaměřili na následující témata : - strava výživová hodnota, přitažlivost, stravitelnost, dostupnost - prostředí zařízení, vybavení, pomůcky, vztahy a chování lidí, kteří spolu stolují - servírování Byl vytvořen tým, který změny vycházející z programu, zavádí do praxe domova. V roce 2013 jsme se zaměřili hlavně na prostředí, ve kterém se uživatelé stravují. Stoly jsou prostírány ke každému jídlu látkovými ubrusy, uživatelé se stravují v jídelnách na odděleních, případně u stolů v pokoji, na lůžku přijímají stravu pouze zcela imobilní uživatelé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou nebo nevydrží sedět delší dobu u stolu. Snažíme se, aby uživatelé jedli v klidu, nebyli ničím rozptylováni a soustředili se pouze na jídlo, které je jim servírováno. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 17

18 I.3.3. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI (u obou typů poskytovaných služeb) Sociálně-terapeutické činnosti Snažíme se o to, aby nabízené sociálně-terapeutické a aktivizační činnosti byly dostatečně široké a pokryly potřeby našich uživatelů. Účast na těchto aktivitách je pro uživatele dobrovolná. Při plánování aktivit zohledňujeme nové trendy aktivit a pružně reagujeme na skutečný zájem uživatelů. Činnosti jsou prováděny skupinově nebo individuálně dle schopností a zdravotního stavu uživatele. V roce 2013 jsme nově zavedli snoezellen multismyslovou relaxační terapii. Mezi prováděné sociálně- terapeutické činnosti v domově patří: - Canisterapie se stala mezi uživateli velmi oblíbenou. Při těchto setkáních se speciálně vycvičenými psy je využíváno pozitivního působení psa na zdraví a duševní rozpoložení člověka. Canisterapie rozvíjí hrubou i jemnou motoriku, podněcuje komunikaci, pomáhá nácviku paměti, rozvíjí citovou a poznávací složku, podněcuje k pohybu a hře, relaxaci, ale působí i v rovině rehabilitace /polohování, motorika/, ovlivňuje psychiku a přispívá k duševní rovnováze. Canisterapie probíhá v našem domově jedenkrát měsíčně za přítomnosti canisterapeuta, jeho psa a zaměstnance domova, a to formou skupinovou, ale i individuální u lůžka uživatele. - Trénink paměti - formou procvičování, udržení či zlepšení funkcí poznávacích procesů, a to pozornost, paměť, zrakově-prostorové schopnosti, jazyk a myšlení, bez psychické zátěže a stresu. Jde nejenom o cvičení paměti, postřehu, získávání nových poznatků, ale i o upevňování již dříve získaných vědomostí. K aktivizaci paměti jsou využívány křížovky, rébusy, slovní hry, doplňovačky apod. - Muzikoterapie - léčba hudbou je využívána ke zmírnění úzkosti, strachu, bolesti, napomáhá komunikaci, rozvíjí emoce a psychický stav. V domově probíhá poslechem hudby, aktivním zapojením uživatelů zpěvem, použitím jednoduchých hudebních nástrojů a rehabilitačních pomůcek, zapojení se i pohybem. - Taneční terapie - jedná se o aktivizačně - rehabilitační cvičení. Tato metoda je zaměřena jak na aktivní seniory, tak na seniory s Alzheimerovou nemocí či upoutané na invalidní vozík. Při tanci jsou procvičovány jednotlivé partie těla, koordinace pohybů a motoriky, paměť. Tato terapie napomáhá také k rozvoji komunikace a psychiky jako prevence depresívních a úzkostných stavů. - Reminiscenční terapie cílem této vzpomínkové terapie je vyvolat příjemné vzpomínky, které mají pro člověka důležitou hodnotu a zlepšit tak kvalitu jeho života. Vzpomínek je využíváno jako terapeutického prostředku, jelikož v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Napomáhají navození kladných emocí, uvědomění si svého já, pomáhají člověku zachovat si důstojnost i v obtížných životních situacích, zmírňují pocit úzkosti a osamění. Využívána jsou vzpomínková Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 18

19 alba (fotografie z mládí, rodiny), významné drobné předměty dřívější doby (krabička vzpomínek), obrazy, poslech hudby a sledování filmů pro pamětníky. - Reborn terapie terapie s realistickou panenkou, pozitivně působení na psychickou pohodu seniorů, zejména seniorek. Tyto panenky mohou navodit náhradní citovou a sociální vazbu, což je využíváno například při potřebě navázat s uživatelem kontakt. Panenky navozují příjemné pocity svým roztomilým vzhledem, podporují paměť, rozvíjejí komunikaci i zájem o okolní dění. Mohou snižovat pocity úzkosti či osamění. Při zpívání známých písniček dochází k přirozenému procvičování a tréninku paměti a zároveň k reminiscenční terapii, kdy dochází k vybavování si vzpomínek na dětství, výchovu dětí a uživatelé si tak udržují co nejdéle stávající komunikační schopnosti. - Snoezelen multismyslová relaxační terapie / muzikoterapie, aromaterapie, světelné efekty, stimulující pomůcky, jemné vibrace/, která efektivně působí na zdraví uživatele, uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti. Mezi principy metody práce patří vytvoření prostředí, které nabízí smyslové podněty, princip přiměřenosti stimulů, individuální přístup, holistický přístup, orientace na uživatele a vytvoření vzájemného mezilidského vztahu. Uživatel si sám zvolí, která z terapií je mu nejpříjemnější. Aktivizační činnosti Program aktivizačních činností probíhá v domově skupinově nebo individuálně v každém pavilonu dle poskytovaných služeb a vypracovaných individuálních plánů uživatelů. Plán volnočasových aktivit pružně reaguje na potřeby a přání uživatelů v návaznosti na jejich možnosti a schopnosti, včetně změn zdravotního a psychického stavu. Kulturní a společenské činnosti uživatelů jsou zajišťovány v souladu s celoročním plánem, ze kterého je sestavován a upravován plán měsíčních aktivit a akcí. Pod vedením aktivizačních pracovnic probíhají volnočasové aktivity: - Uživatelé se mohou zapojit např. do kroužku ručních prací /s papírem, textilem, přírodními materiály/, pečení a vaření, čtení a předčítání z knih i časopisů, společenských her, pletení a háčkování, zahradní terapie, taneční terapie, výtvarné práce, batikování, promítání filmů, skupinového cvičení. - Své místo zde zaujímá také individuální cvičení, individuální vycházky s uživatelem, nácvik jemné motoriky, nácvik chůze, nácvik denních činností /osobní hygiena, česání, stolování, úklid na pokoji, nácvik samostatného pohybu v areálu, atd. /, nácvik sociálních dovedností - Pravidelnou součástí aktivizačních činností jsou oslavy narozenin, posezení při kávě, posezení s harmonikou, promítání filmů pro pamětníky, a různé akce např. masopustní zábava, vystoupení a posezení s dětmi z místní školy, velikonoční trhy, oslava svátku matek, táboráky, turnaje ve společenských hrách, slet čarodějnic, zámecké slavnosti, hody, mikulášská zábava, adventní koncerty, vánoční nákupy, vánoční zábava aj. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 19

20 - K vycházkám a posezení v přírodě je využíván zahradní altán či přilehlý areál parku a jeho okolí. - Svůj volný čas mohou trávit uživatelé také v místní restauraci. - Uživatelé mají možnost zúčastnit se výletů po okolí, poznávacích zájezdů, shlédnout divadelní představení, výstavy, účastnit se nejrůznějších kulturních a společenských akcí v domově i mimo něj. - K dispozici je uživatelům také knihovna v areálu domova. - Věřícími uživateli je využívána kaple v zařízení, kde se pravidelně konají bohoslužby. Zařízení je otevřeno veřejnosti. Pořádaných kulturních akcí se zúčastňují rodinní příslušníci, místní škola, obyvatelé obce a ostatní veřejnost. V zařízení jsou poskytovány ve stanoveném čase služby kadeřnické, pedikérské a masáže. Prioritou zařízení je spokojený uživatel a dobrá spolupráce s rodinou. PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2013 Leden Návštěva dřevěného Betléma v Morašicích Tvoření z papíru Promítání filmů Zimní vycházky Setkání rodáků z Moravského Krumlova Únor Masopustní veselice v zařízení Výroba kytiček z organzy Kroužek vaření vaření bramboráků Malování vajec voskovou technikou Soutěž ve společenských hrách Muzikoterapie Oslava narozenin Kroužek vaření - pečení jablečného závinu Březen Jarní tvoření s dětmi ZŠ Skalice Příprava na velikonoce, jarní výzdoba v zařízení Relaxační bubnování (bubínky Djembé) Josefovská oslava Duben Zahradní terapie (vítání jara v parku) Velikonoční tvoření s dětmi na Selském dvoře Návštěva divadelního představení ve Višňovém Návštěva čarodějů a čarodějnic ZŠ Skalice Reborn terapie Oslavy narozenin Petangue v parku Relaxační bubnování Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 20

21 Květen Arteterapie v parku Babské hody v Miroslavi Prodejní výstava v Zahradnictví ve Vedrovicích Zahradní terapie, výsadba truhlíků Reborn terapie Exkurze Ruční papírna Želetice Trénink paměti Canisterapie Návštěva Dne otevřených dveří DD Božice Reminiscenční terapie Kino - Promítání filmů Skupinová arteterapie Červen Muzikoterapie Kino promítání filmů pro pamětníky arteterapie Společné nakupování v místní prodejně Vycházka do vsi Výlet na DOD na KÚ JmK v Brně Zahradní terapie v parku Tradiční pouť ve vsi Skalice Posezení u táboráku s dětmi Návštěva Duhového dne v Zámku v Břežanech Reminiscenční terapie Posezení v parku při kávě Trénink paměti Taneční terapie Zámecká slavnost Den otevřených dveří DpS Skalice Červenec Společenské hry na altánku Posezení v místní cukrárně Floriánské trhy v Miroslavi Muzikoterapie na altánku ( posezení s písničkou) Návštěva koupaliště v Trstěnicích Posezení v hospůdce U rybníka Návštěva koupaliště Trénink paměti Srpen Kroužek vaření Kino Cukrárna na altánku Posezení v hospůdce U rybníka Kavárničky v pavilonech Výstava v DpS Plaveč Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 21

22 Září Oslavy narozenin Kavárničky Burza exotického ptactva ve Skalici Kroužek vaření Podzimní dílna Podzimní tvoření Prodejní podzimní výstava v Zahradnictví ve Vedrovicích Výstava Dary země v kostele sv. Petra a Pavla v Miroslavi Říjen Podzimní tvoření s dětmi na Selském dvoře Tradiční posvícení ve vsi Halloween v parku Výroba dušičkové vazby Muzikoterapie Arteterapie Kino Výroba přání Návštěva hřbitovů ve Skalici Listopad Návštěva hřbitovů v Mramoticích Vánoční nákupy v Brně Oslava narozenin Skupinová arteterapie Setkání s bývalými zaměstnanci-seniory DpS Rozsvícení vánočního stromu na Selském dvoře Výroba vánočních přání Prosinec Mikulášská besídka Vánoční pečení v zařízení Výroba vánoční dekorace Kino Vánoční výzdoba zařízení Vánoční koncert v domově Pečení perníčků a cukroví Posezení se skalickými seniory v Sokolovně Vánoční besídka žáků ZŠ Skalice Štědrý den v zařízení Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 22

23 Kroužek vaření Taneční terapie Ruční a výtvarné práce Divadlo ve Višňové Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 23

24 Canisterapie Posezení v parku Výlet do výrobny papíru Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 24

25 Harmonogram aktivizačních činností pro rok 2013 DOPOLEDNE hod. Bazální stimulace Vycházky v parku ODPOLEDNE hod. Individuální a skupinové vycházky v parku PONDĚLÍ Pavilon Zámek Trénink paměti skupinový, Reborn terapie snozellen Pavilon A Individuální četní Trénink paměti-individuální Pavilon B Reminiscenční terapie snoezellen ÚTERÝ Pavilon Zámek Individuální čtení Procvičování jemné motoriky Promítání filmů snoezellen Pavilon A arteterapie Zahradní terapie snoezellen Pavilon B Reborn terapie Arteterapie Nákupy v místní prodejně STŘEDA Pavilon Zámek Ruční práce Zahradní terapie snoezellen Pavilon A Skupinové předčítání Canisterapie (1xměsíčně) Skupinové relaxační cvičení Canisterapie (1xměsíčně) Pavilon B snoezellen Zahradní terapie Skupinové předčítání ČTVRTEK Pavilon Zámek Trénink paměti individuální snoezellen Reborn terapie Taneční terapie Pavilon A Reminiscenční terapie Tvořivá dílna Reborn terapie Pavilon B Trénink paměti - skupinový muzikoterapie Pavilon Zámek PÁTEK Snozellen Nákupy v místní prodejně Doprovod ke kadeřnici a pedikérce(1x 14 dní) Muzikoterapie Společenské hry Pavilon A Kroužek vaření Reminiscenční terapie snoezellen Pavilon B Snoezellen Reborn terapie Ruční práce Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 25

26 I.4 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE I.4.1 ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ A OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Na zdravotní a ošetřovatelské péči se podílí odborný tým zdravotnických pracovníků s osvědčením pracovat bez odborného dohledu. Tento tým zajišťuje bio-psycho-sociální péči dle potřeb jednotlivých uživatelů v nepřetržitém provozu. Zařízení respektuje právo uživatelů při svobodné volbě lékaře a výběru zdravotní pojišťovny. V rámci zkvalitnění služeb nabízí zařízení uživatelům zajištění zdravotní péče prostřednictvím praktické lékařky ordinující přímo v domově. Praktická lékařka ordinuje na ošetřovně zámeckého pavilonu. Ordinace je zajištěna 1x za 14 dní v domově. Mobilní a částečně mobilní uživatelé jsou do ordinace dovezeni ošetřovatelským personálem, uživatele zcela imobilní navštěvuje lékařka přímo na pokojích. V době nepřítomnosti lékařky jsou akutní změny zdravotního stavu uživatelů konzultovány službu konající všeobecnou sestrou telefonicky. Lékařka se buď dostaví do zařízení nebo stanoví další postup. Pokud vyžaduje náhlá změna zdravotního stavu okamžitý odborný zásah lékaře, je do zařízení přivolána RZS. Praktická lékařka ordinující v našem zařízení předepisuje léky, poukazy na zdravotní pomůcky, odesílá uživatele na odborná vyšetření, provádí vstupní a kontrolní vyšetření uživatelů a preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců. Zařízení spolupracuje s psychiatrem MUDr. Pavlíček, který ordinuje v zařízení 1x za 14 dní. Převážnou část jeho klientely tvoří uživatelé s diagnózou demence a jinými psychiatrickými diagnózami. Psychiatr prování vstupní a kontrolní vyšetření, diagnostické testy, předepisuje léky. Dle potřeb jsou odesíláni uživatelé na vyšetření k dalším specialistům. V roce 2013 bylo 28 uživatelů hospitalizováno v NsP Znojmo. Zařízení má uzavřené smlouvy s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Oborovou zdravotní pojišťovnou, Průmyslovou zdravotní pojišťovnou, na které jsou zasílány měsíčně vykázané výkony zdravotnickým personálem zařízení. I.4.2 VÝSKYT DEKUBITŮ, PREVENCE Prevenci dekubitů je v zařízení věnována zvýšená pozornost. Důraz byl kladen na imobilní, inkontinentní, otylé a hůře se pohybující uživatele, u kterých se vyskytuje více rizikových faktorů ovlivňující vznik dekubitu. V rámci prevence dekubitu jsou prováděny tyto intervence: používání antidekubitních matrací, podložek, pomůcek péče o lůžko čisté, suché, vypnuté lůžkoviny, pravidelná výměna udržování uživatelů v čistotě pravidelná hygiena, výměna inkontinentních pomůcek hygienická péče o kůži používání ochranných emulzí, mastí, masážních roztoků, udržování v čistotě polohování prevence vzniku kontraktur a dekubitu dle Nortonovy stupnice je provedeno všeobecnou sestrou screeningové vyšetření rizika vzniku dekubitu Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 26

27 Výskyt dekubitů Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem celkem Celkový počet uživatelů s dekubitem Z toho: s opakujícím se dekubitem S inkontinencí mobilní Průměrný věk - 86 let Místo vzniku dekubitu hýždě Vlastní zařízení Nemocnice Znojmo LDN Znojmo, LDN Ivančice Místa nejčastějšího výskytu dekubitu hýždě pata kyčel Sakrální oblast V roce 2013 se dekubity vyskytly u 4 uživatelů domova. Ve třech případech se jednalo o dekubitus vzniklý za hospitalizace v nemocnici, ve všech případech došlo ke zhojení. Hojení bylo podpořeno vysokoenergetickými potravinovými doplňky, přehodnocením ošetřovatelských plánů a plánů péče. I.4.3 REHABILITACE Rehabilitace je součástí péče o uživatele. Rehabilitace je indikována a následně kontrolována praktickým lékařem. Rehabilitační cvičení v zařízení zajišťuje ošetřující personál. V rámci rehabilitace probíhá skupinové a individuální cvičení, cvičení jemné motoriky, cvičení s využitím motomedu pro uživatele s poruchami dolních končetin, nácviky chůze v chodítku, pro celkovou stimulaci organismu je využívána vana s hydromasáží. Využití rehabilitace 70%. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 27

28 Procedury v roce 2013: Procedura celkem Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Skupinové cvičení Individuální cvičení polohování biolampa Nácvik chůze hydrokoupele bezp. používání kompenz.pomůcek Celkový počet procedur Počet procedur na 1 uživatele Zařízení je vybaveno pro příjem imobilních uživatelů vchod do budov je vybaven bezbariérovým přístupem, v budovách je vybudován výtah pro přemisťování uživatelů do poschodí, pokoje jsou vybaveny elektricky ovladatelnými polohovacími lůžky DS DZR Celkem Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 28

29 I.4.4 HYGIENICKÝ STANDARD Hygienický standard je stanoven protiepidemiologickým provozním řádem zařízení, vycházející z vyhl. č. 195/2005 Sb., kterou se upravují také provozní podmínky ústavů sociální péče. Současný provozní protiepidemiologický provozní řád byl schválen KHS Brno s účinností od Dle stanoveného protiepidemiologický provozního řádu jsou dodržovány tyto zásady v kuchyni při přípravě, přepravě, vydávání pokrmů, při úklidech, prováděných dezinfekcích, při převlékání zaměstnanců do stanoveného oděvu aj.. I.4.5 RESTRIKTIVNÍ OPATŘENÍ Domov má vypracovanou metodiku použití restriktivních opatření. Klíčoví pracovníci řeší s písemným souhlasem uživatelů, ev. opatrovníků, použití postranic u lůžka, zvláště u imobilních uživatelů z důvodu prevence pádu a úrazu, zejména zajištění bezpečnosti uživatelů. Hydrokoupele Skupinové cvičené Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 29

30 II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Organizační struktura Domova pro seniory Skalice, p.o. ŘEDITEL ÚSEK EKONOMICKÝ A PROVOZNÍ Hlavní ekonom Mzdová a personální účetní Administrativní a spisová pracovnice Zásobovač Provozář Kuchařka Uklízečka Pradlena ÚSEK SOCIÁLNÍ Sociální pracovnice/vedoucí metodik zařízení Vedoucí sociálního úseku/sociální pracovnice Pracovník soc. služeb základní výchovná nepedagogická činnost Pracovník soc. služeb přímá obslužná péče ÚSEK ZDRAVOTNÍ Vrchní sestra Všeobecná sestra Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 30

31 II.1 STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ Struktura a počty zaměstnanců, kategorie, pohyb zaměstnanců v roce 2013 Kategorie Počet zaměstnanců k Změna počtu zaměstnanců Přírůstky úbytky Ředitel/ka 1 1 účetní 1 1 mzdová 1 1 účetní,personalistka Spisová aadministrativní 1 1 pracovnice Technický pracovník 0 0 ostatní 1 1 THP celkem 5 5 Všeobecná sestra Zdravotnický asistent fyzioterapeut Zdravotničtí pracovníci celkem Pedagogičtí pracovníci celkem Pracovník v sociálních službách-přímá obslužná činnost Pracovník v sociálních službách-základní výchovná nepedagogická činnost ,4 20,4 2,6 0,6 0,6 2,6 Sociální pracovník 1,4 0,6 2 Pracovníci sociální péče 20 5,6 0,6 25 celkem Kuchař 4 4 pomocný kuchař 1 1 provozář 2 2 pradlena 2 3 uklízečka 5 5 Provozní zaměstnanci celkem Celkem zaměstnanci 47 7,6 0,6 54 Evidenční počet zaměstnanců k Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 31

32 II.2 PRACOVNÍ NESCHOPNOST Nemocnost dle kategorií počet kalendářních dnů Kategorie zaměstnanců Nemocenské dávky a náhrady Nemoc. dávky a náhrady celkem Průměrný přepočtený počet zaměst. Počet dnů na jednoho zam. Náhrady prvních 21 k.dnů Nemoc. Dáv. od 22. k.dne OČR THP ,6 Všeobecné sestry ,25 28,6 PSP- výchovná nepedag.činnost ,5 8 PSP- přímá obslužná péče ,52 39,04 Soc. pracovnice Manuálně pracující ,28 15,20 celkem ,55 24,85 Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc za rok ,08% II.3 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Vzdělávání zaměstnanců plánují a koordinují vedoucí příslušných úseků. V roce 2013 byl vypracován Plán vzdělávání pracovníků, který byl naplňován v souladu s platnou legislativou. Zahrnoval celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků, prohlubující a doplňující vzdělávání pracovníků v sociálních službách a vzdělávání ostatních zaměstnanců zařízení. Všeobecná sestra Individuálním vzděláváním získává registrovaná všeobecná sestra Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, které je udělováno Ministerstvem zdravotnictví ČR se specifickým registračním číslem. Sociální pracovník (SP) Má zabezpečeno vzdělávání, kterým si obnovuje a doplňuje kvalifikaci, zaměstnavatelem dle 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 32

33 Vzdělávání se uskutečňuje na základě akreditovaných zařízení a vzdělávacích programů udělené MPSV. Dokladem o absolvování vzdělávacího programu je osvědčení vydané pořádajícím vzdělávacím zařízením. Pracovní sociální péče základní výchovná nepedagogická činnost (PSS) Má zabezpečeno vzdělávání, kterým si obnovuje a doplňuje kvalifikaci, zaměstnavatelem dle 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok. Prohlubování vzdělávání se dotýká volnočasových aktivit, nových trendů v různých zájmových činnostech, vytváření a prohlubování hygienických a společenských návyků, hudební a pohybové aktivity. Pracovní sociální péče přímá obslužná péče (PSS) Má zabezpečeno vzdělávání, kterým si obnovuje a doplňuje kvalifikaci, zaměstnavatelem dle 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v celkovém počtu 24 hodin za kalendářní rok. Vzdělávání se dotýká činností přímé obslužné péče o uživatele a souvisejících tematických oblastí ( komunikace, individuální přístup, týmová spolupráce.). Čtyři všeobecné sestry mají ukončené pomaturitní specializační studium. Plány vzdělávání funkce téma plán plnění ředitelka Management,sociální služby 3 9 účetní Účetnictví, sociální služby 3 5 Mzdová účetní,personalista Zákoník ráce,daně,zák.pojištění 3 5 personalistika Všeobecná sestra Ošetřovatelká péče,standardy 3 3 Sociální pracovník Sociální služby,sociální zákon 24 hodin 24 hodin Prac. v soc. službách zákl.výchovná nepedag.činnost Volnočasové aktivity,rozvíjení 24 hodin 24 hodin Pracovník v soc.službách přímá obslužná činnost provozář zásobovač kuchař uklízečka osobnosti,sociální služby Obslužná péče, komunikace, Sociální služby 24 hodin 24 hodin obsluha technického zařízení, nízkotlaké kotle 1 2 Výživa, hygiena ve stravovacím provozu 1 3 Hygiena ve stravov. provozu a obsluha technického 1 2 provozu Dezinfekční prostředky a jejich použití 1 1 Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 33

34 V roce 2013 se naše zařízení opět zapojilo do programu - Gerontologická a organizační supervize (GOS) v oblasti péče o seniory s demencí,, některé aktivity byly pokračující, některé aktivity programu jsme v tomto roce zahájili. Pokračující aktivity: Kvalita zdravotní péče se zaměřením na druhy demence, souvislosti zdravotního stavu a problémového chování, detekce a léčba bolesti 1. Kazuistický seminář seminář zaměřený na podporu týmu a řešení konkrétních problémových situací v péči o uživatele účastníci semináře si připravili popis konkrétních situací, se kterými si nevěděli rady a spolu s lektorkou hledali vhodné varianty dalšího postupu s ohledem na potřeby uživatelů, schopnosti a možnosti zaměstnanců a zařízení. 2. Paliativní péče konzultační návštěvy lektorek za účelem prohloubení znalostí a dovedností v oblasti paliativní péče: - spolupráce týmu v oblasti paliativní péče - psychohygiena pracovníků domova ve vztahu ke ztrátě, umírání a smrti - etické otázky v paliativní péči - řešení konkrétních problémů a situací, které v oblasti paliativní péče zaměstnanci řeší 3. Druhy demence, detekce a léčba bolesti - seminář zaměřený na klinické projevy a léčbu různých typů demence, způsoby rozpoznání a léčby bolesti u těchto uživatelů, diskutovat a řešit konkrétní případy a situace a v neposlední řadě i možnosti zlepšení kvality péče o uživatele s demencí Nová aktivita: Bon Appetit radost z jídla v dlouhodobé péči program zaměřený na způsob stravování u uživatelů trpících s demencí. Cílem programu je umožnit těmto uživatelům co nejlepší zážitek z jídla s ohledem na jejich zdravotní stav. V zařízení proběhly supervize s vnějším odborníkem, který vedl pravidelné supervize se skupinami pracovníků přímé péče. Vzdělávání splnily v roce 2013 všichni zaměstnanci. Většina vzdělávacích akcí probíhala přímo v zařízení. II.3.1. ODBORNÁ PRAXE A REKVALIFIKACE V zařízení se uskutečňuje, na základě smluv s institucemi, odborný výcvik a odborné praxe studentů a frekventantů rekvalifikačních kurzů. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 34

35 Působení osob v zařízení, kteří nejsou s DpS Skalice,p.o. v pracovněprávním vztahu Název činnosti počet účastníků Praktické vyučování studentů 9 Rekvalifikace odborná praxe 7 Dobrovolnická činnost 0 II.4 DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PRACONÍ ÚRAZY Při dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) se organizace řídí platnými zákonnými předpisy, vypracovanou vnitřní směrnicí a pokyny. Pravidelné proškolování zaměstnanců a plnění požadavků BOZP je smluvně zajišťováno externí odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP. Obdobně je zajišťováno plnění povinností v oblasti požární ochrany (PO). V roce 2013 v organizaci nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.v roce 2013 byli všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti BOZP a PO i hygienickém minimu. III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ III.1 VÝNOSY Počty uživatel s přiznanými stupněmi příspěvků na péči Stupeň Domov pro seniory Domov se zvláštním Celkem uživatelů závislosti režimem k k k 1.1. k k 1.1. k I. stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň celkem Bez příspěvku Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 35

36 U uživatelů, kteří nemají přiznaný příspěvek na péči nebo u uživatelů pobírající příspěvek na péči, u nichž dojde ke změně podmínek, které mají vliv na výši nebo přiznání příspěvku, aktivizuje sociální pracovnice přehodnocení stupně závislosti a podává návrh na zvýšení nebo jeho přiznání u příslušného úřadu. Sociální pracovnice provádí sociální poradenství, vyřizuje korespondenci mezi úřady (příspěvek na péči, občanské průkazy, průkazy ZTP ). Počty uživatel s přiznanými stupni příspěvků na péči dle sociálních služeb DS DZR celkem 5 0 bez přísp 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4. stupeň Počet uživatelů dle výše příspěvku na péči (r.2012, r.2013) r.2012 r I.stupeň II.stupeň III.stupeň IV.stupeň bez přísp. Tržby od zdravotních pojišťoven Se všemi zdravotními pojišťovnami, jejímiž jsou uživatelé zařízení klienty ( Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna) byly řádně uzavřeny smlouvy. Domov pro seniory Skalice, p.o. Stránka 36

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Hodonín, únor 2010 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Číslo účtu:

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Popis činností Cena kód

Popis činností Cena kód Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena kód poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj 200 Kč / den 020201 Vícelůžkový pokoj 180 Kč / den 020202 poskytnutí stravy nebo pomoc

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2015 Domov pro seniory Hvízdal, příspěvková organizace, se sídlem U Hvízdala 6, 370 11 České Budějovice 1 Obecné údaje Název organizace: Domov

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice

Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice Zelená lípa Hostivice poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Pelzova 1701, Hostivice 253 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007

2. Finanční rozvaha k zajištění provozu MěSSS Kadaň rozpočet r. 2007 1. Hospodaření organizace MěSSS Kadaň za r. 2006 Dotace na lůžko (domov důchodců) 6.375 tis. Dorovnání dotace na lůžko (za r. 2005) 200 tis. Tržby z prodeje služeb stravné jídelna 2.028 tis. stravné ÚSP

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Základní údaje o organizaci: Název: Sídlo: Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace /dále jen DpS Soběsuky/ Soběsuky

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby

Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby Kontaktní údaje Název : Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociální služby SENIOCARE z. ú Adresa: Děčín III, Březová 372/83 Telefon: +420 775 433 036 e-mail: info@seniocare.cz Webové

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

I.1 MANAGEMENT 7 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 8

I.1 MANAGEMENT 7 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 8 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 7 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 8 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 9-29 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Český Brod 8.3.2010 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis služby

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory

Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Zpráva o přípravách k zahájení poskytování nové služby - Domov pro seniory Plánované zahájení poskytování nové služby je plánováno na leden 2014. V současné době probíhají již přípravné fáze rozdělené

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2005

Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Výroční zpráva za rok 2005 Ústav sociální péče a domov důchodců Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Výroční zpráva za rok 2005 Vyškov 20.4.2006 Jana P á t k o v á ředitelka ÚSPaDD Vyškov,p.o. Základní informace

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI. příspěvkové organizace. Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI příspěvkové organizace Domov pro seniory Vychodilova za rok 2010 Brno, únor 2011 1 OBSAH: Charakteristika organizace str. 3 Veřejný závazek str. 3 I. Hlavní činnost organizace str. 4

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 TLOSKOV KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámku. Prostory jsou zcela bezbariérové.

Více