Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM"

Transkript

1 Diakonie Českobratrské církve evangelické Středisko BETLÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 Obsah Výroční zprávy: VZNIK A HISTORIE STŘEDISKA BETLÉM... 2 POSLÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 2 VÝZNAM KOMUNITY A PODMÍNKY PRO PRACOVNÍKY... 3 OHLÉDNUTÍ ŘEDITELE STŘEDISKA ZA ROKEM ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA... 5 DOMOV BETLÉM V KLOBOUKÁCH U BRNA... 5 DOMOV "NARNIE" V MORKŦVKÁCH... 7 SPECIÁLNÍ ŠKOLA PŘI DOMOVĚ NARNIE... 9 ÚTVAR ŘEDITELE A FUNDRAISING ZPRÁVA O ČINNOSTI STAVEBNÍ SKUPINY ZPRÁVA O MAJETKU A HOSPODAŘENÍ VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŦM A DÁRCŦM

2 VZNIK A HISTORIE STŘEDISKA BETLÉM Středisko BETLÉM bylo zaloţeno Synodní radou Českobratrské církve evangelické (ČCE) dne 7. března Jeho skutečný vznik se však odehrál ještě v časech reálného socialismu Farnímu sboru ČCE v Kloboukách u Brna byla ve druhé půli osmdesátých let spolu s přilehlými pozemky vrácena tzv. Odstrčilova vila v Kloboukách u Brna v Císařově ulici. Tento pěkný dům a pozemky byly původně vlastnictvím manželů Ludvíka a Adolfíny Odstrčilových, kteří je formou nadace z roku 1929 odkázali ČCE a umožnili tak pozdější zřízení a vybudování BETLÉMA střediska Diakonie ČCE, jehož současný název zní: Diakonie ČCE středisko BETLÉM. Poté, co se Odstrčilova vila vrátila do správy klobouckého sboru ČCE, rozhodl se tento sbor - v čele se svým farářem Jiřím Gruberem a kurátorem Blahoslavem Dostálem - vybudovat v Odstrčilově vile komunitní domov pro lidi s těžkým tělesným postižením, a to podle záměru duchovního otce BETLÉMA bratra Leoše Princla a jeho handicapovaného přítele Václava Růžičky. Protože sbor sám o sobě nemohl v tehdejší době takový projekt uskutečnit, přenechal dohodou ze dne Odstrčilovu vilu a přilehlé pozemky seniorátnímu výboru Brněnského seniorátu ČCE, který pod vedením faráře Miroslava Rozbořila vznik BETLÉMA - nového střediska církevní sociální práce - odvážně zastřešil. Pod záštitou Seniorátního výboru začala během roku 1989 generální rekonstrukce Odstrčilovy vily, kterou jako stavbyvedoucí vedl ing. Jan Sláma. Za významné finanční pomoci přátel ze zahraničí a díky práci mnoha dobrovolníků byla tato rekonstrukce na přelomu listopadu a prosince 1990 dokončena. 8. prosince 1990 byl BETLÉM při slavnostních bohosluţbách otevřen a přijal pod svou střechu první trvalé obyvatele s těţkým tělesným postiţením i jejich asistenty. Byl tak asi vůbec prvním nestátním zařízením poskytujícím stálou rezidenční péči o handicapované lidi v tehdejší ČSFR. Od 1. prosince 1991 se BETLÉM stal jedním z prvních středisek Diakonie ČCE s právní subjektivitou. Tím však historie střediska zdaleka nekončí... V říjnu 1992 odešli tři pracovníci BETLÉMA do nedaleké obce Morkůvky, aby tam v bývalé evangelické škole zahájili činnost malého domova pro děti s mentálním postižením - který později získal jméno Narnie. Jeho kapacita 3-4 dětí však nedostačovala potřebám v regionu. Proto jsme v roce 1993 zahájili rekonstrukci a přístavbu financovanou zejména ze zahraničních darů, kterou jsme úspěšně dokončili také díky úžasnému daru 1,3 mil. Kč od neznámého dárce. Rozšířená a zmodernizovaná Narnie byla pak 3. listopadu 1997 slavnostně otevřena. Kapacita Narnie se díky přístavbě zvětšila na 9-12 ubytovaných dětí a materiální podmínky jejich života se výrazně zlepšily. POSLÁNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA POSLÁNÍ DIAKONIE ČCE A STŘEDISKA BETLÉM Diakonie ČCE, jejíž je středisko BETLÉM součástí, je účelovým zařízením ČCE pro specializovanou pomoc potřebným lidem a představuje evangelickou obdobu České katolické Charity. Posláním středisek Diakonie ČCE, kterých v ČR nyní existuje bezmála třicet, je péče o potřebné, nemocné a slabé spoluobčany jako výraz křesťanské lásky k bližnímu Středisko BETLÉM je zařízením pro křesťanskou sociální sluţbu handicapovaným lidem a zároveň je místem ţivota ekumenického křesťanského společenství. Péče o osoby s postižením je v BETLÉMĚ motivována a organizována jinak, než ve státních zařízeních sociální péče, měla by však být péčí stejně kvalifikovanou a všestrannou. BETLÉM ve své službě handicapovaným lidem nepodceňuje odbornost a důraz na materiální kvalitu poskytované péče, ze všeho nejvíc však sází na kvalitu vzájemně prožívaných mezilidských vztahů, na lásku a křesťanskou obětavost svých spolupracovníků. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA STŘEDISKA: STŘEDISKO SE SKLÁDÁ ZE DVOU PRACOVIŠŤ A DVOU PROVOZNÍCH ÚSEKŦ. JSOU TO: Domov Betlém se sídlem v Kloboukách u Brna, Císařově ulici č. 27, jehož posláním je křesťansky zaměřená komplexní sociální a pastorační péče o dospělé osoby s těžkým tělesným postižením nevyžadujícím zvláštní zdravotnickou péči. Domov Betlém poskytuje svým handicapovaným obyvatelům trvalé ubytování a jejich asistentům ubytování po čas jejich služby. Samostatnou vedoucí Domova Betlém se na začátku roku 2002 stala Dagmar Čechová. Domov Narnie se sídlem v Morkŧvkách č. 129, jehož posláním je komplexní sociální a výchovná péče o děti s vážným mentálním a kombinovaným postižením. Domov Narnie poskytuje své služby a ubytování dětí v týdenním režimu od pondělí do pátku, části svých pracovníků poskytuje ubytování po čas jejich služby. Vedoucím Domova Narnie a zároveň zástupcem ředitele střediska je Dušan Kalvach. Domov Narnie těsně spolupracuje s odloučeným pracovištěm Speciálních škol v Hustopečích, 2

3 které v budově bývalé mateřské školy v Morkůvkách zajišťuje speciální vzdělávání handicapovaných dětí z Narnie a v jehož čele stojí náš bývalý zaměstnanec speciální pedagog Mgr. Jiří Svoboda. Úsek ředitele se sídlem v Kloboukách u Brna, jehož posláním je administrativní a jiná odborná práce konaná příslušnými pracovníky ve prospěch obou pracovišť střediska. Práci úseku řídí ředitel střediska Petr Hejl, DiS. K důležitým úkolům tohoto úseku patří práce na získávání finančních zdrojů (fundraising), kterou koná asistent ředitele ing. Zdeněk Říha. Stavební skupina se sídlem v Kloboukách u Brna, jejímž úkolem jsou jednak zbývající práce na rekonstrukci a modernizaci nemovitostí užívaných či vlastněných střediskem, jednak živnostenské podnikání v oblasti menších stavebních zakázek. Cílem této naší podnikatelské činnosti je vedle spokojených zákazníků i finanční zisk určený k podpoře hlavní činnosti střediska. V čele stavební skupiny stojí a její práci jako stavař vede ing. Jan Gavlík. VÝZNAM KOMUNITY A PODMÍNKY PRO PRACOVNÍKY INSPIRACE ARCHOU A VÝZNAM KOMUNITY V ŢIVOTĚ STŘEDISKA Důležitým vzorem a inspirací pro práci střediska BETLÉM jsou mezinárodně uznávané pečovatelské komunity ARCHA pro život lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jichž nyní existuje již více než sto v mnoha zemích světa. Hnutí ARCHY založil Jean Vanier, který v rámci konání duchovních cvičení spřízněného hnutí Víra a světlo v roce 1991 v Kloboukách u Brna navštívil i Domov Betlém. Plodem inspirace ARCHOU je i existence komunity na obou pracovištích střediska. Komunita je ekumenické rodinné společenství klientŧ a pracovníkŧ střediska, které má v celkovém ţivotě střediska a v jeho organizačním uspořádání nezastupitelnou úlohu. V komunitě Betléma mají handicapovaní obyvatelé a pracovníci střediska rovná práva rozhodovat o nejdůležitějších otázkách společného života a charakteru poskytovaných služeb. V komunitě Narnie zastupují zájmy dětí s mentálním handicapem jejich klíčoví pracovníci a v případě potřeby jejich rodiče (zákonní zástupci). Komunitní charakter života v Betlémě a Narnii podporuje i fakt, že k poslání střediska patří i poskytování bydlení pracovníkům po dobu jejich pracovního turnusu a vyjímečně i trvale Komunity obou Domovŧ střediska také slouţí jako poradní orgán pro představenstvo a ředitele střediska BETLÉM, kteří musí ve svém rozhodování k názoru a hlasu komunity přihlíţet a aktivně ho vyhledávat. Hlavním cílem a posláním komunity je umožnit klientům (obyvatelům) a pracovníkům střediska důležitý vliv na praktické utváření života a služby na jednotlivých pracovištích střediska, a to ve prospěch společného řešení i těch nejobtížnějších otázek na základě souhlasu většiny členů komunity. Tento vliv by měl působit i ve prospěch užších a láskyplnějších vztahů mezi pracovníky a klienty střediska. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŦ Podmínkou přijetí pracovníkŧ do pracovního poměru ke středisku je jejich opravdová křesťanská víra - spočívající v rozhodnutí přijímat svědectví a autoritu Písma svatého a Ježíše Krista jako svého jediného Zachránce a Pána - dále pak i ochota podřídit se v otázkách komunitního života ve středisku vedoucímu příslušné místní komunity. Jako každé pravidlo, má i toto pravidlo své vyjímky. Umožnění takové vyjímky však záleží na názoru a souhlasu příslušné komunity, případně představenstva střediska To v praxi znamená, že středisko přijímá do pracovního poměru převážně věřící křesťany bez rozdílu konfesijní příslušnosti, kteří přijali za své dočasné či trvalé povolání od Boha láskyplnou službu slabým a nemocným a kteří mají zároveň touhu žít s handicapovanými lidmi a ostatními věřícími spolupracovníky v komunitě. Aţ na zdŧvodněné vyjímky přijímá středisko pracovníky minimálně na 1 rok. S nastupujícím pracovníkem je zpravidla uzavřena pracovní smlouvu na dobu určitou, a to na dobu 1 roku se zkušební lhůtou 3 měsíce. Od zkušební lhůty může ředitel střediska po poradě s příslušnou komunitou upustit jen v případě, že pracovník již někdy v minulosti alespoň jeden rok úspěšně ve středisku pracoval. Po uplynutí prvního roku se pracovní smlouva v případě oboustranného zájmu prodlouží na dobu neurčitou. OHLÉDNUTÍ ŘEDITELE STŘEDISKA ZA ROKEM 2001 Přiznám se bez mučení, že tentokrát jsme to s termínem zpracování a vydání Výroční zprávy za rok 2001 úplně prošvihli za což se všem našim přátelům, dárcům a jiným čtenářům této Výroční zprávy upřímně omlouvám! Přiznávám také to, ţe na toto ohlíţení dozadu moc nejsem. Přesto se za minulým rokem ohlédnout pokusím, byť ve skutečnosti jsme uţ za půlí dalšího roku. A ve středisku se zatím udály takové věci, jako byl např. velký požár horního patra přístavby Narnie 29. 3

4 ledna 2002 se škodou za bezmála milion korun a fascinující rychlost likvidace jeho důsledků včetně stavby nové střechy! Nebo se rozhodnutím Ministerstva a práce sociálních věcí událo sníţení provozní dotace MPSV na rok 2002 o 15% oproti roku 2001, které postihlo nejen naše středisko ale celou Diakonii ČCE. Pro nás to konkrétně znamená sníţení dotace o 716 tis. Kč, ačkoliv náš projekt ve výběrovém řízení získal absolutní maximum hodnotících bodů. Vedení Diakonie ČCE se proti tomuto jednání ministerstva sice odvolalo, dodnes však nevíme konečný výsledek A pak se řekne: ohlédni se za minulým rokem. Právě za výší dotací MPSV v minulém roce 2001 je ohlédnout se třeba, neboť z tohoto hlediska to byl rok mimořádně dobrý, ba skvělý! Na počátku roku stály ovšem obavy peníze z vyrovnávací dotace okresu Břeclav nebyly jiţ pro tento rok k dispozici a nebylo jasné, zdali je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nahradí v plné výši roku Stalo se tak v tzv. druhém dotačním kole, díky za to Bohu a ministru Špidlovi! A nejen to V prvním kole dotačního řízení jsme dokonce dostali přidělenou provozní dotaci o 19 % vyšší neţ v roce Myslím přitom, ţe zaslouţeně v minulých letech jsme byli dle mého přesvědčení bráni na hůl víc neţ ostatní střediska Diakonie. Finanční příval dotací v roce 2001 tím ovšem neskončil: během léta vyhlásilo MPSV ještě třetí kolo dotačního výběrového řízení, ve kterém jsme na konci října získali dodatečnou dotaci na nákup neinvestičního vybavení ve výši 306 tis. Kč! Bylo to hektické, ale do konce roku jsme tyto peníze skutečně stačili utratit za pořízení věcí a zařízení, které jsme jiţ dlouho postrádali nebo které doslouţilo. Můj optimismus plynoucí z výše popsané finanční situace však vzal koncem roku 2001 totálně za své. A za své vzaly do značné míry i mé naděje plynoucí z nového společenského uspořádání po listopadu Proţil jsem totiţ takové společensko-politické zklamání, ze kterého jsem se dosud nevzpamatoval. A to díky novému zákonu o církvích, kterým nás sněmovní poslanci ČSSD a ODS ruku v ruce obdařili Vím, ţe si nyní moţná řeknete: Teprve teď poznáváme, co je ten bratr ředitel Hejl za ptáčka. V minulých letech nás ve Výročních zprávách častoval rádoby hlubokými duchovními úvahami, a nyní to první, co ho zajímá jsou Peníze - a to druhé Politika Ano, ano, kdepak jsou Jean Vanier, zakladatel komunit ARCHA, a Boţí Chudý František z Assisi, ke kterým se podle příkladu duchovního a praktického otce BETLÉMA Leoše Princla tak rád hlásí?! Sprostý materialista je ten ředitelíček, poklad Boţího království vyměnil asi za politické tahanice! A tak podobně byste mne mohli soudit. Jenţe tragédie nového zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboţenských společnostech je tragédie navýsost duchovního významu!kromě jiných bolševizujících restrikcí a regulací svobody církví totiţ tento zákon - jenţ byl přes odpor církví a přes zamítnutí Senátem a prezidentem Havlem napotřetí a definitivně Sněmovnou schválen dne omezuje v 6 činnost právnických osob zaloţených církvemi pouze na vyznávání a šíření náboţenské víry Správně vyloženo: protestantské Diakonie a katolická Charita nemohou podle tohoto zákona nadále působit jako právnické osoby v rámci svých církví a ve své společensky prospěšné činnosti mohou od pokračovat jen jako občanská sdružení nebo obecně prospěšné společnosti. Jinak řečeno: diakonii (řecky: sluţba) a charitu (řecky: milosrdenství) nemohou jiţ státem uznané církve vykonávat svým jménem a pod svou záštitou. A tak 12 let po sametové revoluci tlačí současní bolševici - bez rozdílu stranické příslušnosti a politické orientace - církve opět do kouta společnosti. A to je váţný problém. Jak řekl náš přední evangelický teolog prof. Filipi: Církev 3. tisíciletí bude buď diakonická, nebo nebude vůbec Navíc já osobně jako jeden z prvních dvou ordinovaných diakonů Českobratrské církve evangelické chci svou sluţbu v BETLÉMĚ vykonávat jménem svého církevního společenství a v jeho rámci. Ne jinak ani za mák! Ale co mi zbývá, kdyţ chci zároveň jako křesťan respektovat zákony naší republiky? A ještě jeden osobně velmi nepříjemný dopad bude tento zákon o církvích bezprostředně mít. Totiţ a tady se vracím ke stylizovanému sporu o to, zdali jsem dost duchovní místo toho abych se modlil nebo vedl pastýřské rozhovory s pracovníky BETLÉMA budu muset desítky a moţná i stovky hodin odpracovat na zcela zbytečném a nesmyslném přerodu právní identity BETLÉMA v občanské sdruţení či obecně prospěšnou společnost. To znamená: navazovat nově všechny smlouvy (a je jich mnoho), vypořádat daně, převádět majetek, psát nové stanovy a řády, nově zakládat bankovní účty a homebanking, dělat nová razítka, vizitky a hlavičkové papíry (to je to nejmenší) apod. To vše se bude dít, pokud ovšem Ústavní soud nevyslyší ústavní stížnost v této věci, anebo nová Sněmovna po červnových volbách v roce 2002 nenapraví, co ta stará s jasným záměrem poškodit církve navařila. Prosím, modlete se spolu se mnou za to! Ze srdce: (kopie originálního podpisu) Petr Hejl ředitel Diakonie ČCE střediska BETLÉM 4

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSTAVENSTVA Členové představenstva Diakonie ČCE střediska BETLÉM se na svých schŧzích v roce 2001 sešli celkem šestkrát. Zabývali se přitom nejdůležitějšími otázkami činnosti a hospodaření střediska jako celku i jeho jednotlivých součástí. Schůze představenstva se jako obvykle konaly v pohostinných prostorách evangelické fary v Kloboukách u Brna a začínaly společnou modlitbou. K nejdůležitějším úkolům v práci představenstva v roce 2001 patřilo zejména: a) schvalování celkového ročního rozpočtu střediska, jeho operativní změny a pravidelné sledování jeho plnění (s důrazem na hospodaření s dary), b) důležité otázky života komunity v Betlémě i v Narnii, c) dokončení a schválení nového Organizačního řádu střediska (včetně pravidel pro ustavení a jednání komunity na jednotlivých pracovištích střediska, d) příprava a schválení nové nájemní smlouvy s FS ČCE v Kloboukách, e) celkové řešení a financování akcí stavební skupiny aj. Na funkci člena představenstva v roce 2001 rezignoval RNDr. Martin Kříţ, na jeho místo jako zvolená náhradnice a zástupkyně zaměstnanců střediska nastoupila sestra Dagmar Čechová - vedoucí pečovatelka v Domově Betlém a členka FS ČCE v Břeclavi. Ostatní složení devítičlenného představenstva střediska zůstává nezměněno, tj. tvoří je tito další členové: předseda představenstva Mgr. Jiří Gruber, kazatel ČCE, farář FS ČCE Brno I - Ivoš David, kazatel ČCE, jáhen FS ČCE v Nikolčicích a Hustopečích - Ing. Jindřich Koubek, starosta města Klobouky u Brna, člen FS ČCE v Kloboukách u Brna - Josef Adámek, důchodce, kurátor FS ČCE v Kloboukách u Brna - Blahoslav Dostál, důchodce, člen staršovstva FS ČCE v Kloboukách u Brna - Zdenka Nagyová, invalidní důchodce, členka FS ČCE v Kloboukách u Brna - Libuše Vinterová, účetní, členka staršovstva FS ČCE v Kloboukách u Brna. Devátým členem představenstva a jeho místopředsedou je z titulu své funkce ředitel střediska Petr Hejl. DOMOV BETLÉM V KLOBOUKÁCH U BRNA POSLÁNÍ BETLÉMA A CHARAKTER POSKYTOVANÉ PÉČE Domov Betlém poskytuje všestrannou sociální péči dospělým lidem s těţkým tělesným a vyjímečně i jiným zdravotním postiţením vyţadujícím individuální péči. Láskyplná křesťanská služba a společný život handicapovaných lidí a jejich asistentů a asistentek v rámci komunity rodinného typu je základním posláním Domova Betlém. O přijetí na uvolněné místo obyvatele společně rozhoduje komunita Betléma na základě odpovědného rozvažování a modliteb, nikoliv tedy automaticky podle jakéhosi pořadníku žádostí o přijetí Přijetím do Betléma se handicapovaný člověk stává členem komunity Betléma, jejíhož života se může účastnit a aktivně se na něm podílet se podle svých obdarování. Jako člen komunity má každý obyvatel právo na spolurozhodování o věcech společného života a na láskyplné přijetí od ostatních členů komunity (k lásce patří i napomínání). Základním cílem poskytované péče je v co největší míře zajistit naplnění všech tělesných, duševních i duchovních potřeb našich handicapovaných obyvatel. Na základě Dohody o ubytování a poskytování služeb poskytuje Betlém svým handicapovaným obyvatelům celoročně tyto standardní služby: ubytování, stravování, celodenní komplexní sociální péči formou osobní asistence a případně i pracovní náplň podle možností obyvatele i možností střediska. Jako standardní službu středisko zajišťuje obyvatelům Betléma také rehabilitační péči a ergoterapii. Jedna z nejdŧleţitějších zásad poskytované péče zní: denní reţim a náplň poskytovaných sluţeb v Betlémě se podřizuje jeho obyvatelŧm, nikoliv naopak Betlém zároveň podle svých moţností poskytuje 1-3 týdenní hostovské pobyty (jen vyjímečně delší) pro těžce tělesně postižené osoby odjinud (dále jen hosté ), a to se sociálně rehabilitačním a misijním záměrem a také se záměrem umožnit odpočinek rodinných příslušníků u těch hostů, které nepřicházejí z jiných zařízení sociální péče. Přijímání hostů však musí být podřízeno integritě a soukromí života trvalých obyvatel a celkové kapacitě Betléma. O aktuální celkové kapacitě Betléma rozhoduje ředitel střediska po poradě s představenstvem a komunitou Betléma. TRVALÍ OBYVATELÉ, HOSTÉ A DALŠÍ KLIENTI V roce 2001 poskytoval Betlém trvalé ubytování, stravování a komplexní sociální péči včetně ergoterapie a rehabilitace 9 dospělým lidem s těţkým tělesným postiţením a totéţ 2 psychicky nemocným klientŧm. Během roku 2001 nikdo ze stálých obyvatel (klientů) nezemřel, neodešel ani nebyl přijat. Vedle toho poskytoval Betlém průběžně denní péči včetně stravování 1 klientovi z místa s částečným ochrnutím po mozkové mrtvici. Veškerá shora uvedená péče byla uskutečňována v duchu křesťanské lásky, a to formou osobní asistence a individuálního přístupu se současným důrazem na život ve společenství (komunitě). Domov Betlém zároveň poskytoval stejnou péči tělesně i jinak vážně zdravotně postiženým osobám odjinud formou 1-3 týdenních hostovských pobytů. 5

6 Celkem se na Betlémě vystřídalo těchto handicapovaných hostŧ 19, a to v celkové délce 412 dnŧ (tj. cca 1,1 hosta na den v roce). na 22 pobytech PERSONÁL K zajištění výše popsané komplexní sociální péče o všechny obyvatele a hosty potřeboval Betlém v roce 2001 prŧměrně 21,5 přepočteného evidenčního počtu pracovníkŧ, a to včetně započtení části úvazku rehabilitačního pracovníka. Během roku 16 pracovníků z Betléma odešlo (z toho 2 ukončili civilní službu) a 16 bylo nově přijato (z toho 2 započali civilní službu). Mezi nově přijatými byly k naší radosti dva odborní pracovníci na plný úvazek nový rehabilitační pracovník a ergoterapeutka. Průměrně 15 asistentů pracovalo přímo ve výkonu osobní asistence a komplexní ošetřovatelské péče - tito pracovníci pracovali většinou ve třítýdenních turnusech se čtrnácti dny nepřetržité služby a jedním týdnem náhradního volna, ostatní pracovníci pracovali v normálním týdenním pracovním režimu s volným víkendem. Průměrná hrubá měsíční mzda v Betlémě v roce 2001 činila 6.034,- Kč na jednoho pracovníka (včetně započtení mimořádných odměn a třináctého platu). Personální náročnost systému osobní asistence tak byla vyváţena nízkými mzdami asistentek a asistentŧ. ŢIVOT KOMUNITY BETLÉMA Komunita Betléma se na svých schŧzích scházela vţdy v neděli večer 2-3 x do měsíce, aby se radila a rozhodovala o všech příjemných i nepříjemných věcech společného ţivota na Betlémě a o přijímaní nových pracovníkŧ a obyvatel. Pro jednání komunity platí zásada, že aby schůze byla usnášeníschopná, musí na ní být přítomny alespoň 2/3 všech členů komunity. Za platné rozhodnutí schůze komunity se přitom pokládá souhlas alespoň 2/3 všech přítomných členů komunity přítomných na schůzi. Hlasovací právo mají všichni trvalí handicapovaní obyvatelé Betléma a všichni pracovníci v pracovním poměru, kteří již úspěšně prošli 3-měsíční zkušební lhůtou. Hlas našich vozíčkářŧ je přitom v některých otázkách nepřehlasovatelný - např. při přijímání nových pracovníků (po 14-ti denní nezávazné zkoušce jejich schopností) musí být vyloučeno, aby při hlasování o jejich přijetí přehlasovala většina pracovníků handicapované obyvatele, kteří by byli proti přijetí (byť jich je početní menšina) Pro duchovní uţitek všech členŧ komunity Betléma probíhají zpravidla kaţdý týden ve čtvrtek v Betlémě evangelické bohosluţby s vysluhováním svaté Večeře Páně, kterým předsedá kazatel ČCE pověřený staršovstvem Farního sboru ČCE v Kloboukách u Brna. Dalším důležitým projevem duchovního života komunity jsou pravidelné i nepravidelné modlitební chvíle a biblická setkání, které vede vždy někdo z členů komunity. Tak například ve všední dny jsou od 8.50 ranní chvilky, každé úterý v přímluvné modlitby, ve středu od biblická zamyšlení atd. Vedle duchovních programů připravují členové komunity i jiné společné programy, jako jsou např. poetické čajovny se čtením poezie nebo různé tematicky zaměřené výlety po blízkém i vzdálenějším okolí. SUPERVIZE Od října 2001 probíhají každý měsíc (s vyjímkou letních prázdnin) pravidelně supervizní sezení pro asistenty vedené erudovanými psychology Mgr. Smékalem a PhDr. Piňosovou. Od dubna 2001 přibyla zároveň i jimi vedená supervizní skupina vozíčkářŧ. Pastoračně zaměřenou supervizi uskutečňuje v Betlémě na částečný úvazek evangelická farářka Jana Gruberová, která při každotýdenní návštěvě střediska spojené s bohoslužbami s Večeří Páně koná rozhovory s klienty i pracovníky Betléma. Dalšími důležitými nástroji pro supervizi, reflexi problémů a zkvalitnění služeb jsou schůze komunity Betléma a pracovní schůzky pečovatelů a pečovatelek, které se konají cca 1x měsíčně. Od září 2001 zahájila interní supervizi pracovníkŧ Betléma bývalá pracovnice Betléma a současná pracovnice Narnie Ivana Skácelová, která loni úspěšně absolvovala akreditovaný roční výcvik v interní supervizi pořádaný vzdělávacím úsekem Diakonie ČCE. NAŠE ZAHRADNIČENÍ Součástí provozní činnosti Betléma bylo v roce 2001 i malé zahradnické a zemědělské hospodaření na horní zahradě i malé zahrádce u Odstrčilovy vily. Pracovaly zde dvě pracovnice v rámci dotace na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce v Břeclavi, jedna od února do května a druhá od března do listopadu (s dlouhou nemocí srpen-říjen). Letní a podzimní práce a sklizeň zajišťoval většinou náš údržbář P. Blažek a kdo mohl pomoci. Kvůli neúrodě meruněk a velké vlastní spotřebě ostružin nebyly téměř žádné prodeje lidem zvenčí. Kuchyně Betléma však byla od léta do podzimu bohatě zásobena čerstvými výpěstky, např. saláty, česnekem, rajčaty, paprikami, zelím, kedlubnami, mrkví, petrželí, pastinákem, červenou řepou, dýněmi apod. Co šlo zavařit, zavařili jsme na zimu. Na krásně narostlé krmné řepě si zas pochutnávali naši králíčci 6

7 A NAKONEC MALÉ KALENDÁRIUM V lesoparku a v zahradě při Domovu Betlém v Kloboukách jsme v dubnu s podporou nadace Partnerství provedli větší výsadbu nových okrasných i užitkových stromů (šlo o lípy, katalpy, zeravy, jabloně a broskve). Naši vozíčkáři se již také těší až v tomto lesoparku rozšíříme rozsah cest sjízdných pro jejich vozíčky - to je však ještě hudba budoucnosti. Na jaře jsme konečně doplnili stav pečovatelek, chybějí nám naopak pečovatelé, které usilovně sháníme (stav nouze trvá dodnes). Nový rehabilitační pracovník Václav Hlavsa, který ve středisku pracuje od dubna, pomáhá úspěšně obnovovat fyzické síly a schopnosti nejen obyvatelům, ale i pracovníkům Betléma a Narnie. Od května ve středisku pracuje nová odborná ergoterapeutka Sylva Blažková, která předtím mnohá léta pracovala v brněnské Efetě. Vozíčkáři dostali do ergoterapie novou chuť. V létě jsme společně pořádali různé výlety, např. za koupáním do Moravské Nové Vsi a k Novomlýnským nádržím. Na tradiční dovolené na začátku září byli vozíčkáři z Betléma spolu se svými asistenty v Březejci u Velkého Meziříčí. Užili jsme přírody, hlavně lesa, a díky pěknému počasí chvíli i krásný bazén se zvedákem. Inspirováni tímto pobytem plánujeme na Betlémě vybudovat venkovní bazén s vyhříváním, a to s pomocí grantu Rotary klubu. Pro vozíčkáře by to znamenalo úžasnou rehabilitaci, která je doslova za bukem, a ne km daleko jako výše zmíněné vodní nádrže... V říjnu se konala třídenní duchovní obnova pro pracovníky i obyvatele, a to ve spolupráci s velmi sympatickým katolickým farářem z Kurdějova J. Smejkalem (zakládajícím členem sdružení Podané ruce na pomoc drogově závislým lidem a také kurdějovské komunity Milosrdenství). Naše nová ergoterapeutka S. Blažková změnila na podzim systém ergoterapie ze kolektivní práce na individuální, s každým vozíčkářem má vyhrazeny minimálně 1,5-2 hodiny týdně. Od prosince je pro tuto činnost využívána nová ergoterapeutická dílna. Vánoce jsme v Domově Betlém strávili pokojně se zpěvem koled, stědrovečerní večeří a s návštěvou bohoslužeb na Hod Boží. Na Štěpána jsme se vydali k živému Betlému v Šitbořicích. Výtěžek tradiční šitbořické vánoční sbírky konané ve prospěch Betléma činil Kč Dík buď za to Bohu a šitbořickým občanům. DOMOV "NARNIE" V MORKŦVKÁCH POSLÁNÍ NARNIE A CHARAKTER POSKYTOVANÉ PÉČE Domov Narnie je zařízením pro komplexní sociální a výchovnou péči o děti s mentálními a kombinovanými vadami, které do své péče přijímá ve věku od 3 do 15 let. Ve své činnosti úzce spolupracuje se Speciálními školami (dříve Zvláštní školou) v Hustopečích, jejichž odloučené pracoviště v Morkůvkách zajišťuje dětem z Narnie odpovídající speciální vzdělání. Sluţba Narnie je odborně kvalifikovaná, jejím základem však musí být nepředstíraná křesťanská láska a trpělivost. Je určena zejména pro děti vyţadující individuální péči. Na základě Dohody o poskytování služeb - uzavřené mezi střediskem a rodiči dětí přijatých do péče Narnie - poskytuje Narnie dětem od pondělí do pátku (vyjma prázdnin a svátků) tyto standardní služby: ubytování, stravování a komplexní sociální, výchovnou a rehabilitační péči přiměřenou jejich individuálním možnostem, schopnostem a potřebám. Narnie svým dětem dle dohody a možností dále poskytuje dopravu dětí, rekreační pobyty, výlety, plavání, hipoterapii aj. Poskytovaná péče vychází z odborných znalostí a postupů a současně z individuálních potřeb konkrétních dětí s postižením, a to na základě průběžně aktualizovaných individuálních plánů. Předpokladem poskytování takové kvalifikované péče jsou odborně vzdělaní pracovníci Narnie a její odborné metodické vedení. Pokud pracovníci nemají potřebné vzdělání, podmínkou jejich přijetí do pracovního poměru je jejich ochota se dále vzdělávat formou dálkového studia nebo absolvováním odborných kursů pořádaných vzdělávacím úsekem Diakonie ČCE a jinými organizacemi. STÁLÍ KLIENTI A HOSTÉ V roce 2001 byla Narnie domovem pro prŧměrně 13 dětí s vážným mentálním a kombinovaným postižením, kterým jsme poskytovali komplexní sociální a výchovnou péči. Protože jsme ke konci roku přijali ještě jedno dítě, stav dětí k byl 14 dětí, z toho 10 v týdenní a 4 v denní péči (během roku byly přijaty dvě nové děti do týdenní a jedno do denní péče). Zároveň 7

8 Narnie v malé míře poskytovala hostovské pobyty pro stejně handicapované děti z rodin, které si od celoroční péče o své dítě potřebovaly odpočinout - celkem šlo o 5 pobytŧ v celkové délce 69 dní. PERSONÁL Ke svému provozu v roce 2001 Narnie potřebovala prŧměrně 10,7 přepočteného evidenčního počtu pracovníkŧ, a to včetně započtení části úvazku rehabilitačního pracovníka. V roce 2001 odešlo 8 pracovníků, z toho dva na odloučené pracoviště Speciálních škol a dva pomocní pracovníci ukončili civilní službu. Do pracovního poměru nastoupilo 8 pracovníků, z toho jeden pokračoval v práci jako zaměstnanec po výše zmíněném ukončení civilní služby. V první polovině roku jsme pociťovali citelný nedostatek pracovníků pro práci s dětmi, v druhé půli roku se pak situace značně zlepšila. Průměrná hrubá mzda v Narnii dosáhla v roce 2001 výše 7.384,- Kč na jednoho pracovníka (včetně třináctého platu a mimořádných odměn). SUPERVIZE Supervizorem v Narnii je odborný garant projektu PhDr. M. Výšková. Je odbornou psycholožkou se specializací pro péči o mentálně postižené děti, v tomto oboru má více než 30-ti letou praxi. Během roku vykoná ve stacionáři prŧměrně supervizních celodenních návštěv, kdy vyšetřuje a diagnostikuje děti v péči Narnie a hodnotí jejich stav a pokrok, dále pak hovoří s pracovníky Domova a hodnotí jejich činnost. Dalším důležitým supervizním nástrojem jsou pravidelné týdenní schůzky pracovníků pro přímou práci s dětmi, kde je průměrně 90% účast všech pracovníků. Zde je tvořen základ pozitivních změn a zlepšování péče o klienty, vše směřuje k lepší motivaci a vyšší kvalitě práce a také vztahů v týmu. Interní supervize: vedoucí Narnie se spolu s ředitelem střediska a vedoucí pečovatelkou Betléma se ve dnech zúčastnil dvoudenního kursu supervize pro vedoucí pracovníky již předtím však již započal s prováděním interní manažerské supervize. ŢIVOT KOMUNITY A DALŠÍ AKCE... Komunita Narnie se pravidelně scházela k řešení pracovních i jiných otázek v pondělí pozdě večer, kdy už byly naše děti uloženy ke spánku. Stejné je to i s modlitbami a jiným duchovním programem jde to až děti spí Z důvodu zlepšení spolupráce Narnie s odloučeným pracovištěm ZvŠ začali pracovníci školy docházet na pondělní večerní schůze komunity Narnie a v polovině roku se vedení Narnie začalo scházet s učiteli školy i v pondělí odpoledne. 8. března jsme jeli s dětmi na exkurzi do ÚSP pro mládež s mentálním postižením v Břežanech. 18. dubna přijel odborník na práci s dětmi s autismem Bc. M. Polenský z Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA). Sledoval naše děti s autismem, pracoval s nimi, hovořil s pracovníky. Práci s dětmi s autismem ve škole i v Narnii hodnotil velmi kladně a poskytl nám cenné podněty k jejímu rozvíjení V dubnu jsme si s dětmi udělali výlet do Olomoucké ZOO. V dubnu také začala učitelka školy E. Nováková pro děti Narnie zajišťovat kroužek výtvarné výchovy v prostorách školy jsme byli s dětmi na rekreačním pobytu ve Skaličí u Vsetína pod hlavičkou Zvláštní školy v Hustopečích proběhla škola v přírodě v Chotěboři. S dětmi nám pomohla i bývalá pracovnice J. Jančová a maminka jednoho z našich dětí. V červnu byl znovu zpracován řád noční služby a kniha nočních služeb - zápisy jsou prováděny vzorně. Také jsme stanovili pevný čas příchodu do školy z dětmi od snídaně na do konce roku se nám podařilo nacvičit příchod jen s několikaminutovým zpožděním V létě jsme se s pomocí stavební skupiny pustili do stavebních úprav zahrady a dvora, vyseli jsme trávníky a dětem jsme zprovoznili venkovní bazén pro vodní vyvádění. V září jsme zavedli prodlouženou odpolední službu, kterou se zcela změnil systém služeb v domově. 12. října proběhla rodičovská schůzka, které se zúčastnila většina rodičů, na pořadu byly hlavně platby rodičů za služby středisku. Pro starší děti jsme zavedli novinku - odpolední dýchánky s bezkofeinovou kávou, čajem a sladkostmi. Další podzimní novinkou bylo otevření odpoledního kroužku pracovní výchovy pro větší děti v nově zřízení dřevodílně na odloučeném pracovišti ZvŠ. Konec října a začátek listopadu byl ve znamení horečné práce na výrobcích určených pro aukci v Kloboukách u Brna. Do aukce přispěl i přítel Narnie, p. Jakubčík z Morkůvek, který vykoval sadu tří zvonků, které byly nejdražším vydraženým výrobkem aukce. 8

9 Z tzv. třetího kola dotací MPSV jsme v listopadu a v prosinci pořídili mnoho z potřebného vybavení v Narnii i ve škole. Největší část peněz jsme věnovali na vybavení pokojů dětí. Přibyl také nový botník a pro děti jsme nechali zhotovit čtyři speciální postele. Konec roku jsme oslavili tradiční Vánoční besídkou, Narnií zavonělo cukroví, děti dostaly dárky a pak jsme se všichni vydali slavit příchod Spasitele do svých domovů. SPECIÁLNÍ ŠKOLA PŘI DOMOVĚ NARNIE Váţení čtenáři této Výroční zprávy. Pokusím se Vám zde popsat působení naší speciální školy, která v září 2001 zahájila jiţ svůj druhý školní rok. Začnu krátkou historií Abychom mohli přiměřeně vzdělávat handicapované děti z Narnie, chtěli jsme původně v Morkůvkách zaloţit vlastní církevní speciální školičku jako tomu je v ostatních střediscích Diakonie ČCE s podobným zaměřením. Protoţe jsme neměli ţádné volné prostory, obec Morkůvky nám k tomu účelu laskavě pronajala budovu bývalé mateřské školy, a to za docela nízký nájem. Zřízení samostatné školy v rámci střediska BETLÉM se však z mnoha důvodů ukázalo jako nemoţné Zpočátku jsme z toho byli smutní, dnes ovšem říkáme s jistotou: Díky Bohu za to! Podařilo se nám totiţ navázat vynikající spolupráci se Zvláštní školou v Hustopečích u Brna - nyní jiţ s novým názvem Speciální školy v Hustopečích u Brna - a to především díky nevšední ochotě a vstřícnosti jejího ředitele PaedDr. Jiřího Staňka. Pod organizační, metodickou a finanční záštitou této školy pak vzniklo její odloučené pracoviště v Morkůvkách určené pro zajištění řádné školní docházky a práva na vzdělání handicapovaných dětí z Domova Narnie. Osm dětí z Domova Narnie šlo - k naší velké radosti - poprvé do školy dne 4. září Těsně k tomuto datu se stavební skupině BETLÉMA také podařilo dokončit rekonstrukci a modernizaci budovy jiţ zmíněné bývalé mateřské školy. Středisko BETLÉM se na základě vzájemné dohody na chodu tohoto pracoviště od začátku podílí zajištěním a vybavením budovy, poskytováním asistentů a vychovatelů, nejrůznějšími konzultacemi apod. Skvělým počinem bylo, ţe ZvŠ v Hustopečích na odloučené pracoviště jako učitele přijala dva dosavadní pracovníky Narnie speciální pedagogy Mgr. Jiřího Svobodu a Mgr. Elišku Novákovou. Učitelé se od počátku soustředili na vypracování, aplikaci a průběţné vyhodnocování individuálních plánů všech ţáků a promýšleli organizaci výuky. Ta probíhala způsobem, ţe učitelé zajišťovali individuální výuku dětí ve specializovaných malých učebnách, vychovatelé z Narnie pak s nimi naučené činnosti opakovali a poskytovali jim i jinou potřebnou péči Školní část budovy byla v prvním školní roce rozvrţena následovně: velká denní místnost (kde probíhalo opakování úkolů, svačiny, společně muzicírování s kytarou, hra a relaxace v malém kuličkovém bazénu), autistická učebna, učebna řečové a rozumové výchovy, učebna výtvarné výchovy, tělocvična. Psychologickou péči zajišťovala PhDr. Marie Výšková (placená z rozpočtu střediska), která přijíţděla jednou za 2-3 týdny a obstarávala psychologická vyšetření dětí, konzultovala s námi metodické, výchovné a pedagogicko-psychologické otázky. Všichni žáci byli, jak jsem již zmínil, vyučováni v rámci individuálních vzdělávacích plánů, které vycházely a dosud vycházejí zejména z návrhu rehabilitačního programu pomocné školy - ţáci z Narnie jsou přitom oficiálně zařazeni do niţšího stupně pomocné školy. Také my jsme se potýkali s tím, ţe po dvouletém velice úspěšném ověřování rehabilitačních tříd pomocné školy na českých školách nebyla tato koncepce výuky dětí s nejtěţšími formami mentálního a kombinovaného postiţení Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy schválena a přiřazena k ostatním vzdělávacím programům a stupňům škol. Tento stav bohuţel trvá dodnes, a smutné je, ţe jeho příčinou je asi nedostatek peněz na tento náročný typ speciálního vzdělávání A jak vyučování našich dětí tj. dětí s lehkým až hlubokým stupněm mentálního postižení, s autismem nebo s kombinovanými vadami - vlastně v praxi vypadá? Hlavní důraz je kladen hlavně na sebeobsluhu při převlékání, jídle, na toaletě, v koupelně a na navazování dobrých vztahů s okolím. K tomu se přidává rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím smyslového vnímání (rozeznávání kvalit předmětů dle různých hledisek; rozlišování zvuků, soustředění se na ně, rozlišení rytmu; hmatové vnímání: teplé studené, měkké tvrdé, suché mokré, velké malé; orientace v prostoru; čichové a chuťové vnímání). V rozumové výchově se snaţíme o rozvoj komunikačních dovedností s okolím (uţíváme také globálního čtení a piktogramů), o osvojení základů logického myšlení, o zlepšení pozornosti a paměti. Probíráme základy trivia tj. čtení, psaní, počítání. Důleţitou součástí výuky je pracovní a výtvarná výchova osvojování si jednoduchých činností s papírem, textilem, modelování, třídění, lepení, navlékání atp. V hudební výchově muzicírujeme s kytarou a Orffovými nástroji; učíme se vytleskávat rytmus, slabiky, posloucháme společně relaxační hudbu Ve výčtu činností nesmím zapomenout na sociální a výchovnou oblast snaţíme se dětem navodit pocit jistoty a bezpečí, zároveň se snaţíme odstraňovat vrtochy a špatné nálady přísným, ale kamarádským přístupem. Hlavně naši nejmenší ţáčci (s postiţením všech čtyř končetin) ţádají o naši citovou blízkost, o úsměv, pohlazení. V rámci rehabilitační tělesné výchovy se jim spolu s rehabilitačním pracovníkem (který za námi z Domova Betlém dvakrát týdně 9

10 dojíţdí) snaţíme poskytovat účinnou rehabilitaci speciálními cviky a masáţemi, s ostatními se zaměřujeme na zlepšení jejich hybnosti, správné drţení těla, zvládnutí základních pohybových dovedností kondičními, rehabilitačními a relaxačními aktivitami. Velkou pozitivní změnou v organizaci výuky bylo, že se od září 2001 naše jednotřídka rozdělila na třídy dvě, tj. na třídu autistickou a na třídu pomocné školy. Ve školním roce 2001/2002 přibyl i třetí speciální pedagog Bc. Hana Sedláčková a jeden pedagogický pracovník Miroslav Mihulka. Výuku tedy nyní zajišťují tři učitelé a jeden vychovatel - všichni ze Speciálních škol Hustopeče - a dva pracovníci Domova Narnie. Přibyli učitelé, přibyli i děti: odloučené pracoviště má od září 2001 jiţ 12 ţáků, tj. jedenáct dětí z Domova Narnie (z toho dvě starší dívky v kurzu na doplnění vzdělání pomocnou školou) a jednoho většího chlapce z nedaleké obce Vrbice. Hlavní důrazy ve vzdělávací práci a v náplni výuky, které jsem jiţ zmínil v předchozích odstavcích, se v roce 2001 nezměnily Pokračovala také dobrá spolupráce s psycholoţkou PhDr. Marií Výškovou a Asociací pomáhající lidem s autismem (APLA) tři učitelé prošli prvním cyklem třídílného intenzivního semináře o práci s dětmi s poruchou autistického spektra, proběhla supervize a jednodenní školení pracovníků Narnie pracovníky APLA. Ţáci s autismem od září 2001 pouţívají druhý vchod do budovy, mají svoji koupelnu a WC, k dispozici je jim celá tělocvična, učebna individuální výuky a oddělení pro samostatnou práci, dále vyuţívají cvičnou kuchyňku a učebnu výtvarné a řečové výchovy. Někteří ţáci z této třídy pracují v rámci výuky i v dřevodílně vybavené s pomocí grantu od Nadace rozvoje občanské společnosti ze sbírky Pomozte dětem. Ke konci roku 2001 jsme pro děti s poruchou autistického spektra začali vytvářet strukturované prostředí denní reţimy. Od září 2001 se nám také podařilo zřídit a zařídit učebnu smyslové a hudební výchovy, kterou vyuţívají všichni ţáci Z akcí během roku připomínám týdenní zimní pobyt v Jeseníkách a letní týdenní pobyt v Chotěboři, kterého se účastnili i ţáci a učitelé Speciálních škol v Hustopečích. Obě akce se velmi vydařily a dětem se moc líbily. Absolvovali jsme několik jednodenních výletů a akcí návštěvu ZOO, divadelní představení, návštěvu obyvatel Betléma apod. Do budoucna plánujeme pokročit v aplikaci zásad strukturovaného učení pro ţáky s autismem denní reţim, strukturovaný a nestrukturovaný volný čas, individuální nácvik, sebeobsluha. Také bychom rádi pořídili počítač vyhrazený pro výuku dětí máme jiţ několik dobrých programů. Rádi bychom vylepšili podmínky pro děti s těţkým tělesným a mentálním postiţením (pořídili další pomůcky a vybavení). Podařilo se nám získat finanční prostředky na zařízení velké učebny v roce 2002 budeme postupně realizovat např. pořízení vodního lůţka, velkého vyvýšeného terapeutického lůţka, kuličkového bazénu. Chystáme se dovybavit učebnu pracovní a výtvarné výchovy pomůckami a materiálem pro práci s keramickou hlínou. I do budoucna bychom si přáli zachovat a rozvíjet velmi dobré vztahy a spolupráci mezi všemi třemi subjekty, které se na projektu naší speciální školy podílejí tj. mezi obcí Morkůvky (od níţ má středisko BETLÉM pronajatu budovu a jejíţ obyvatelé nás vcelku dobře přijímají), Speciálními školami v Hustopečích (které jsou zřizovatelem a odborným garantem tohoto odloučeného pracoviště) a Diakonií ČCE - střediskem BETLÉM (které v Domově Narnie pečuje o naše děti, je správcem budovy a podstatné části našeho vybavení a také investorem jejich modernizace). Jen díky této skvělé spolupráci a díky Boží pomoci se může dařit úspěšnému dílu vzdělávání dětí, které se dřív označovaly za nevzdělavatelné a právo na vzdělání stanovené Listinou základních práv a svobod jim bylo upřeno. Vážení čtenáři Výroční zprávy BETLÉMA, děkuji i Vám za Vaší podporu a zájem o naše děti. (kopie originálního podpisu) Mgr. Jiří Svoboda učitel Speciálních škol v Hustopečích u Brna, vedoucí odloučeného pracoviště při Domově Narnie v Morkůvkách ÚTVAR ŘEDITELE A FUNDRAISING ČINNOST ÚTVARU VŠEOBECNĚ Útvar ředitele tvoří pracovníci, kteří středisku zajišťují nezbytné manaţerské, administrativní, ekonomické, účetní, pokladní, personalistické a jiné správní, metodické a odborné práce Svou činnost pracovníci útvaru ředitele vykonávají ve 2 provizorních buňkách, které kdysi sloužily jako zázemí pro stavbaře jaderné elektrárny Dukovany. Po určité renovaci dobře slouží i nám z ředitelství střediska jednu z buněk dokonce naše stavební skupina šikovně vybavila novým kabátem z mořeného dřeva a taškovou sedlovou střechou. Je sice fakt, že když přijede nějaká oficiální návštěva, nemá jí ředitel střediska příliš kam uvést, a také při provozních poradách je poněkud těsno, ale dosud jsme ještě neudělali a nevybudovali pro naše handicapované klienty vše, co bychom si představovali takže útvar ředitele bude muset na důstojnější pracovní prostory ještě trochu počkat. 10

11 A to je, myslíme-li v pravém duchu BETLÉMA, v naprostém pořádku. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ V ROCE 2001 V útvaru ředitele na plný úvazek celoročně pracoval ředitel střediska Petr Hejl a pracovník pro styk s veřejností a fundraising ing. Zdeněk Říha, na ¾ úvazky pak mzdová účetní Alena Rozbořilová a všeobecná účetní Hana Dostálová. V rámci dotace na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce v Hodoníně pracoval v útvaru ředitele od února do června ještě jeden pomocník v oblasti fundraisingu (tj. vyhledávání a získávání finančních zdrojů) a styku s veřejností. Činnost účetních a ředitele, který v roce 2001 vykonával zároveň funkci vedoucího Domova Betlém, personalisty a ekonoma, není třeba pro účely této zprávy zevrubně popisovat Práce to byla velmi rozsáhlá a jen s obtížemi zvladatelná v oblasti ekonomiky a účetnictví byla náročná zejména kvůli tomu, že se středisko od 1.4. stalo kvůli stavební podnikatelské činnosti plátcem DPH. Podle poměru nákladŧ ostatních pracovišť a činností střediska se dá zhruba stanovit, ţe útvar ředitele v roce 2001 vynaloţil 50 % svého úsilí ve prospěch Betléma, 35 % pro Narnii včetně provozu školy a zbývajících 15 % na vedlejší, zejména stavební činnost. FUNDRAISING ANEB KDE NA TO VŠE VZÍT firmy 23% nadace 9% církve 3% lidé 33% zahraniční 32% ÚVOD: Podpora dárců a dárcovství je pro zajištění sociálních služeb střediska nesmírně důležitá. Započítáme-li i věcné dary, pak v roce 2001 činily dary 23% všech příjmů střediska. Z připojeného grafu je zřejmé, že třetinu darů jsme dostali ze zahraničí a třetinu od lidí z ČR. Zbývající třetinu darů jsme dostali od českých organizací firem, nadací a církví. TUZEMSKÉ DARY OD LIDÍ - SOUKROMÝCH OSOB: Většina tuzemských darů pochází od fyzických osob - celkem nám v roce 2001 dalo dar 476 lidí. Podporu od jednotlivých konkrétních lidí vidíme jako nejdůležitější i do budoucna. Proto jsme se také pokusili získat nové dárce rozesíláním dopisů s žádostí o pomoc. V roce 2001 jsme získali 234 nových dárců. K tomu jsme použili i nové propagační letáčky, které jsme rozeslali spolu s dopisem po okolí (tzv. mailing). Dále jsme nechali vytisknout 3 tisíce souborů velmi pěkných propagačních pohlednic přibližujících život ve středisku a výsledky ergoterapeutické práce naších klientů. Na podporu této činnosti byla také zaměřena připojená žádost o finanční prostředky. Pohlednice jsme zasílali na Vánoce obyvatelům obce Hustopeče, stávajícím dárcům, lidem z našich databází a sborům ČCE. Současně probíhala jejich osobní distribuce přes přátele střediska a příležitostné rozdávání na různých akcích. BENEFIČNÍ AUKCE: V roce 2001 jsme poprvé uspořádali společenský večer s benefiční aukcí, který se konal v sále Sokolovny v Kloboukách. Na aukci byly draženy výrobky našich klientů, výrobky klientů z dalších středisek Diakonie ČCE a také několik krásných děl, které do aukce věnovali místní výtvarní umělci a umělečtí řemeslníci. Patronát nad aukcí převzali starostové měst Klobouky u Brna a Hustopeče a zúčastnil se jí také hejtman Jihomoravského kraje ing. Stanislav Juránek. Hlavními vystupujícími byli sourozenci Ulrychovi, kteří před zahájením aukce zazpívali několik krásných písní. Občerstvení jsme zajistili z větší části sponzorsky a podávalo se zdarma. Hodně jsme se věnovali propagaci pozvánek jsme rozeslali našim dárcům a firmám v regionu a 300 pozvánek jsme osobně rozdali podnikatelům a starostům z okolí. V obcích jsme vylepili plakáty a pozvánku na aukci nechali vyhlásit v místním rozhlase Nad naše očekávání nakonec přišlo asi 150 platících účastníkŧ, z nichţ 30 si vydraţilo jeden či více předmětŧ. Všech 61 předmětŧ se v aukci vydraţilo za celkovou sumu Kč. Celkový výsledek a vyznění aukce nás velmi povzbudily a těšíme se na aukci v roce 2002 Doufáme, že se pořádání benefiční aukce stane každoroční tradicí a význačnou součástí společenského života v naší obci. Pro naše klienty, kteří se aukce mohli zúčastnit, bylo obrovským povzbuzením do práce vidět, jak se jejich díla draţila. DARY OD TUZEMSKÝCH FIREM: Firmy jsme kontaktovali přímo telefonicky, dopisem nebo osobní návštěvou. Celkem se podařilo většinou osobním jednáním získat dary v hodnotě 391 tis. Kč od 57 dárců. Jsou zde započteny jak finanční tak věcné dary. Mimo účetnictví jsme získali ještě drobné hmotné dary nebo slevy v celkové hodnotě 138 tis. Kč od 24 firem. DARY OD NADACÍ: Od tuzemských nadací jsme získali celkem granty ve výši 206 tis. Kč, z čehož více než polovina je skvělý grant Nadace VIA právě na podporu fundraisingových aktivit Z. Říhy. Ze 11

12 zahraničí jsme získali grant na podporu rozvoje samofinancování stavebního podnikání ve výši 10 tis. EUR od americké organizace NESsT a 1 tis. EUR od REC na vypracování podnikatelského plánu. Práce s nadacemi spočívá zejména v náročné tvorbě grantových žádostí a v psaní průběžných zpráv. Pro nadace REC a NESsT vypracovával Z. Říha vše v angličtině, tj. žádost, podnikatelský záměr a další materiály byla to velmi náročná, ale také velmi úspěšná práce. DARY OD CÍRKVÍ: Od naší Českobratrské církve evangelické a od dalších církevních společenství jsme v roce 2001 dostali 64 tis. Kč od 29 společenství (z toho od sborů ČCE bylo 27 tis. Kč). CELKOVÉ HODNOCENÍ: Rok 2001 byl z hlediska fundraisingu velmi úspěšný. Celková suma tuzemských darů od různých dárců dosáhla výše tis. Kč. K tomu je třeba přičíst 368 tis. Kč (tj. 11 tis. EUR) od nadací NESsT a REC na podporu startu stavebního podnikání a další zahraniční dary do Fondu darů pro Betlém a Narnii ve výši 451 tis. Kč (komunikaci se zahraničními dárci má na starosti přímo náš ředitel P. Hejl). Počet všech tuzemských dárců dosáhl celkem počtu pro srovnání v roce 2000 bylo celkem 293 dárců. Nových dárců jsme získali 332, což znamená více než zdvojnásobení okruhu dárců. A to je kromě Boží milosti předpoklad úspěšné fundraisingové činnosti i v příštím roce. ZPRÁVA O ČINNOSTI STAVEBNÍ SKUPINY ÚVOD Stavební skupina v roce 2001 prodělala dŧleţitou změnu ve své činnosti - vstoupila na trh stavebních prací a začala podnikat i pro jiné zákazníky. Tato změna měla více důvodů: na vlastní investiční akce ve středisku můžeme vyčlenit již méně peněz z darů než v uplynulých letech a navíc opravdu zásadní rekonstrukce a modernizaci areálu jsou (zdá se) hotovy. Proto jsme se rozhodli nabídnout část výrobní kapacity stavební skupiny investorům v okolí (zejména majitelům rodinných domků) a tímto způsobem přinést finanční prospěch středisku Svou činnost začala stavební skupina prakticky až v dubnu 2001, neboť její pracovníci byli až do této doby od prosince na odpočinku v rámci evidence nezaměstnaných na Úřadu práce. STAVEBNÍ ČINNOST PRO CIZÍ PODNIKÁNÍ: Od dubna do listopadu se nám podařilo získat 15 zákazníkŧ a dohodnout se s nimi na stavebních pracích v objemu 0,7 mil. Kč (včetně režie podnikatelské činnosti). Tyto stavební práce jsme úspěšně provedli a získali jsme první zkušenosti se zákazníky. Naučili jsme se také důležité věci jako dělat dobré smlouvy a jak určovat cenu našich prací, abychom byli uspokojivě ziskoví (po pravdě - to se stále ještě učíme). Kladná odezva ze strany zákazníkŧ nás povzbuzuje k tomu, abychom v této činnosti pokračovali i v dalších letech. Pro tuto podnikatelskou činnost jsme navíc získali poradenskou a finanční podporu od americké organizace Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team (NESsT). Po náročném grantovém řízení vedeném kompletně v anglickém jazyce nám NESsT poskytl grant na startovní náklady stavebního podnikání v celkové výši 335 tis. Kč. Menší část z této částky jsme v roce 2001 použili na nákup potřebného stavebního vybavení a nástrojů (113 tis. Kč), za zbytek (222 tis. Kč) hodláme v roce 2002 pořídit starší dodávkové auto, abychom zbytečně nezatěžovali a neničili betlémského automobilového dědečka Volkswagen LT 28 (rok výroby 1989). REKONSTRUKCE A MODERNIZACE NEMOVITÉHO AREÁLU STŘEDISKA V době, kdy naše stavební skupina nepodnikala na soukromých zakázkách, jsme průběžně odskakovali na potřebné práce ve prospěch zvelebení areálu střediska v Kloboukách i v Morkůvkách. Objem prací byl vymezen plánem nákladů 280 tis. Kč, skutečné celkové náklady dosáhly výše 272 tis. Kč. Jednalo se o tyto akce: ZAHRADA V DOMOVĚ NARNIE (srpen-září): Zahradu Narnie jsme upravili pomocí 120m 3 navezené a rozprostřené zeminy a s pomocí 275 tvarovek Softi. Dále jsme položili 80 m2 zámkové dlažby, vyrobili 2 pohodlná venkovní schodiště z vymývané dlažby a vybetonovali opěrnou zídku s novým plotem a brankou. Celkové náklady dosáhly výše 138 tis Kč. Na rok 2002 nám zůstalo provést dětské hřiště, zatravnění a instalace rozvodů elektřiny, osvětlení a zavlažování, rovněž tak chybí provést garáž a rozčlenění zahrady pomocí okrasných plůtků na úseky chovatelské, zahrádkářské, hrací a odpočinkové. AREÁL DOMOVA BETLÉM (říjen): Na terase Betléma jsme zhotovili ocelovou pergolu, kterou necháme porůst vinnou révou a získáme tak pěknou odpočinkovou plochu. Náklady byly 23 tis. Kč. SPECIÁLNÍ ŠKOLA PŘI NARNII (červenec-srpen): V pronajaté budově bývalé mateřské školy jsme se souhlasem obce Morkůvky přestavěli bývalý sklad uhlí na dřevodílnu, kterou budou starší děti 12

13 z Narnie žáci odloučeného pracoviště ZvŠ - užívat k získávání praktických manuálních dovedností zkušeností. Náklady byly 63 tis. Kč. MÍSTNOST PRO ERGOTERAPII V DOMOVĚ BETLÉM (prosinec): Na konci roku jsme se pustili do rekonstrukce bývalého sklepa pro vodní terapii, který v té době sloužil již jen jako nepřehledné skladiště. Cílem bylo vybudovat místnost vyhrazenou pro pracovní a uměleckou činnost vozíčkářů pod vedením nové ergoterapeutky Sylvy Blažkové. Tyto úpravy jsme dokončili v lednu 2002 a získali jsme tak dalších 18 m 2 užitkové plochy. Celkové náklady činily 34 tis. Kč. JÍDELNA V DOMOVĚ NARNIE (prosinec): Jídelnu Narnie jsme na úkor stávající herny zvětšili tak, že jsme vybourali 80% příčky a udělali široký otvor, do kterého budou dle finančních možností vsazeny posuvné dveře. Herna pak bude zmenšena pomocí průhledné zástěny a bude sloužit spíše jen ležícím dětem. Náklady zatím dosáhly výše 14 tis. Kč. ZPRÁVA O MAJETKU A HOSPODAŘENÍ MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ STŘEDISKA Středisko BETLÉM provozovalo svou činnost v budovách a na pozemcích pronajatých Farním sborem ČCE v Kloboukách na základě dlouhodobé nájemní smlouvy. Zůstatková hodnota účetně odepisovaných modernizací a rekonstrukcí těchto pronajatých nemovitostí činila ke konci roku 2001 celkem 7,056 mil. Kč. Středisko dále vlastní dva starší rodinné domky, jeden v Kloboukách a druhý v Morkůvkách. Zůstatková hodnota těchto domků na konci roku 2001 činila 0,555 mil. Kč. Středisko mělo dále k dispozici 3 osobní automobily pro přepravu svých handicapovaných klientů a hostů a k zajištění provozu - jsou to dva vozy Škoda Forman a Škoda Felicia pro 5 osob a automobil Volkswagen LT 28 pro 9 osob speciálně upravený pro převoz invalidních vozíků. Další přístroje a materiální vybavení Domovů Betlém a Narnie jsou velmi rozsáhlé nábytkové sestavy, speciální hygienická zařízení, rehabilitační přístroje, vybavení kuchyní, kompenzační pomůcky, několik televizí a videopřístrojů, 1 videokamera, 2 kopírky, fax, pevné a mobilní telefonní přístroje, 8 osobních počítačů (z nich 6 s připojením na Internet) apod. Pořizovací hodnota veškerého movitého majetku střediska k činila celkem 4,762 mil. Kč, z toho dlouhodobého movitého majetku 2,486 mil. Kč a drobného dlouhodobého majetku 2,276 mil. Kč. HLAVNÍ ČINNOST POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB Hospodaření v rámci hlavní činnosti střediska - tj. poskytování sociálních služeb - se skládá z hospodaření Domovů Betlém a Narnie, provozu odloučeného pracoviště Speciálních škol v Hustopečích pro děti z Narnie a hospodaření Útvaru ředitele. Každý z těchto úseků se v účetnictví střediska pochopitelně sleduje i odděleně, jak to dokládá i tabulka Výsledovka hospodaření střediska k zařazená na konci tohoto ekonomického oddílu Výroční zprávy. INVESTICE DO VYBAVENÍ: Jediným investičním výdajem nad 40 tis. Kč určeným na pořízení movitého majetku (tyto výdaje jsou evidovány mimo výsledovku) se v roce 2001 stal nákup nového velkokapacitního sušiče prádla Dryer za částku ,- Kč. NÁKLADY: Celkové náklady hlavní činnosti dosáhly výše 8,480 mil. Kč, čímž byl původní plán ve výši 7,168 mil. Kč podstatně překročen o 1,312 mil. Kč. To bylo způsobeno zejména neplánovanými nákupy nejrůznějších nutných předmětů a zařízení, z nichž mnohé právě v minulém roce dosloužily tyto nákupy v celkové výši cca 950 tis. Kč probíhaly jednak v rámci běžného rozpočtu, jednak v rámci využití dodatečné dotace MPSV ve výši 463 tis. Kč. Dalšími neplánovaně vysokými výdaji byl doplatek vodného na Betlémě za minulé roky, zvýšené náklady na ostatní služby, telefon, dohody o provedení práce aj. VÝNOSY: Celkové výnosy hlavní činnosti dosáhly výše 8,469 mil. Kč, čímž byl původní plán výnosů ve výši 7,068 mil. překročen o 1,401 mil. Kč. Neplánované zvýšení nákladů tak bylo skutečně dosaženými výnosy více než vyrovnáno. To se povedlo zejména podstatným překročením plánu v oblasti přijatých finančních darů (o 721 tis. Kč), získáním dodatečné dotace MPSV na pořízení provozního vybavení (306 tis. Kč), neplánovaným zúčtováním zahraničních darů z Fondu darů ve prospěch provozního hospodaření (260 tis. Kč), zvýšenými příjmy od klientů střediska (o 156 tis. Kč) aj. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A CELKOVÉ EKONOMICKÉ HODNOCENÍ: Z poměru výše uvedených výnosů a nákladů vyplývá, že plánovaný hospodářský výsledek hlavní činnosti, tj. ztráta ve výši -100 tis. Kč, byl snížen na účetní ztrátu pouze 11 tis. Kč. Nejdůležitější ekonomické události roku 2001 v rámci hlavní činnosti byly dvě. Za prvé, že MPSV středisku ve dvoukolovém výběrovém řízení přiznalo provozní (neinvestiční) dotaci MPSV v celkové skvělé výši 4,769 mil. Kč, z toho 2,1 mil. Kč z II. dotačního kola zajistilo náhradu chybějících prostředků z rozpočtu okresu Břeclav. Za druhé jsme 13

14 v srpnu dostali ještě možnost zúčastnit se III. dotačního kola MPSV, kterým MPSV rozdělovalo prostředky na nákup nejrůznějšího neinvestičního vybavení do 40 tis. Kč za jednotlivý kus. Podmínkou ovšem bylo vytvořit dodatečný rozpočet nad rámec běžného rozpočtu na rok 2001 s tím, že dotace mohla tvořit max. 70 % tohoto dodatečného rozpočtu. Výsledkem naší žádosti bylo schválení dodatečného rozpočtu ve výši 463 tis. Kč s dotací MPSV ve výši 306 tis. Kč a vlastními prostředky z darů ve výši 157 tis. Kč. Protože dodatečná dotace od MPSV přišla na náš účet teprve , v listopadu a prosinci jsme hekticky uskutečňovali potřebné nákupy, abychom splnili podmínku utratit dotaci i s ní spojené vlastní prostředky do konce roku 2001 Hospodaření v rámci hlavní činnosti se v porovnání s rokem 2000 rozmáchlo hodně vysoko nad stanovený plán, neplánovaně vynikající finanční situace střediska v oblasti příjmŧ to však umoţnila bez větších otřesŧ. Celkové výsledky hospodaření a sníţení plánované ztráty v hlavní činnosti lze proto hodnotit jedině na výbornou Proporce zdrojŧ financování hlavní činnosti Tuzemské dary 14% Zahraniční dary 4% Ostatní výnosy 1% Příjmy od klientŧ a zaměstnancŧ 17% Dotace mezd ÚP 4% Dodatečná dotace MPSV 4% Provozní dotace MPSV 56% VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Do vedlejší hospodářské činnosti střediska spadá zejména činnost stavební skupiny a ostatní činnost, jako je pronájem dvou vlastních nemovitostí střediska a příležitostná reklamní činnost. Činnost stavební skupiny se z ekonomického hlediska dále dělí na činnost podnikatelskou a činnost konanou ve prospěch střediska (z hlediska daňových zákonů však vlastní stavební akce ve středisku patří ještě do hlavní činnosti, neboť jejich výsledky jsou určeny k zlepšení kvality poskytované sociální péče). STAVEBNÍ ČINNOST VE STŘEDISKU: Stavební skupina od dubna do prosince provedla práce na modernizaci a rekonstrukci areálu střediska ve vlastní režii s celkovými náklady 272 tis. Kč. Výnosy dosáhly výše 281 tis. Kč, z čehož 272 tis. Kč je aktivace nákladů stavební skupiny a 9 tis. Kč jsou hmotné dary firem na tuto činnost, které tvoří účetní zisk z této stavební činnosti. Podrobný popis a náklady jednotlivých provedených akcí viz. Zpráva o činnosti stavební skupiny. STAVEBNÍ PODNIKÁNÍ: Stavební skupina od dubna do prosince pracovala celkem na 15 podnikatelských zakázkách s celkovými náklady 813 tis. Kč, do nichž je započteno i 133 tis. Kč režijních nákladů a 113 tis. Kč vynaložených z grantu NESsT na nákup speciálních stavebního nářadí a přístrojů. Celkové výnosy stavebního podnikání ve výši 829 tis. Kč se skládají z 683 tis. Kč plateb od zákazníků, 113 tis. Kč zúčtování grantu NESsT z Fondu darů a 33 tis. Kč dotací od Úřadu práce. 14

15 Z porovnání nákladů a výnosů vychází přímý zisk ze stavebního podnikání ve výši pouze 16 tis. Kč, což je o 127 tis. Kč méně, než bylo plánováno. Jinak řečeno, přímý zisk byl plánován ve výši 10% obratu, skutečně dosaženo bylo jen 2% obratu. OSTATNÍ ČINNOST: Výnosy z ostatní činnosti v roce 2001 ve výši 74 tis. Kč tvoří výnosy z pronájmu vlastních nemovitostí střediska, jedna reklamní zakázka a výnosy z prodeje přebytků ze zahrady Betléma (které byly v roce 2001 minimální, meruňky se neurodily a ostružiny jsme spotřebovali většinou sami). Náklady zde zúčtované v celkové výši 65 tis. Kč souvisí přímo se zajištěním těchto činností. Celkový hospodářský výsledek: zisk 9 tis. Kč. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A CELKOVÉ EKONOMICKÉ HODNOCENÍ: Celkové náklady vedlejší hospodářské činnosti (včetně vlastních stavebních investic) dosáhly výše 1,149 mil. Kč a výnosy 1,183 mil. Kč, dosaženým hospodářským výsledkem byl pak zisk 34 tis. Kč. I když jsme plánovali zisk podstatně větší - vytvořený zejména stavebním podnikáním ani tento výsledek není v zásadě špatný. Ukazuje se, že tvorba ceny jednotlivých zakázek, kterou jsme na začátku stavebního podnikání poněkud nezvládli, je velmi důležitá a v podstatě jen na ní záleží velikost zisku dosaženého z podnikání. Do roku 2002 jsme jiţ vybaveni cennými zkušenostmi a lepšími nástroji na tvorbu ceny, takţe dosaţení plánovaného zisku 150 tis. Kč je dosti reálné I výše uvedený malý zisk z vedlejší hospodářské činnosti však stačil pokrýt účetní ztrátu z hlavní činnosti, takže celkový účetní výsledek hospodaření střediska v roce 2001 byl díky tomu kladný ve výši +22 tis. Kč. A to je více než dobře. 15

16 Výsledovka hospodaření střediska k v celých Kč: účet NÁKLADY - druh nákladů: Betlém Narnie Škola Útvar ředitele Stavební činnost Ostatní činnost CELKEM 501 Spotřeba potravin " Nákup a spotřeba předmětů do 40 tis. Kč " Spotřeba PHM (benzín, nafta) " Spotřeba ostatního materiálu Elektřina, plyn, voda Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců a jiných osob Telefon, internet (ISDN) a mobilní sítě " Nájemné " Služby ústředí Diakonie ČCE " Kurzy a školení " Ostatní nakupované služby Mzdové náklady (včetně dohod) Zákonné zdravotní a sociální pojištění Ostatní sociální náklady Daně a poplatky Kurzové ztráty z účtů v zahr. měnách Pojištění majetku a lidí " DPH bez odpočtu - hlavní činnost Účetní odpisy hmotného majetku *** NÁKLADY CELKEM účet VÝNOSY - druh výnosů: Betlém Narnie Škola Útvar ředitele Stavební činnost Ostatní činnost CELKEM 602 Úhrady klientů a hostů za poskyt. služby " Úhrady zaměstnanců za ubyt., stravu aj " Ostatní příjmy z hlavní činnosti " Příjmy z vedl. činnosti - stavební aj Aktivace majetku činností stav. skupiny Úroky z bankovních účtů Zúčtování z Fondu darů (zahran. dary) Ostatní výnosy Tržby z prodeje hmotného majetku Dary sborů českobratrské církve evang " Dary ostatních tuzemských církví " Dary ze zahraničí určené pro provoz " Dary ostatních tuzemských organizací " Dary od soukromých osob z tuzemska Provozní dotace MPSV (I. a II. kolo) " Dotace Úřadů práce na mzdy a pojištění " Dodatečná dotace MPSV (III. kolo) *** VÝNOSY CELKEM Výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta)

17 Zkrácená účetní rozvaha (majetkové účty) k č. účtu AKTIVA - název účtu Zůstatky v Kč 018 Drobný nehmotný majetek (DNM) Budovy a stavby vlastněné střediskem " Modernizace a rekonstrukce v najatých objektech Movité věci a jejich soubory Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný hmotný majetek (DHM) Nedokončené stavební investice Oprávky k DNM Oprávky k vlastním budovám a stavbám " Oprávky k M a R v najatých objektech Oprávky k movitým věcem a jejich souborům Oprávky k pěst. celkům trvalých porostů Oprávky k DHM Chovaná zvířata (králíci, slepice, pes) Pokladny (hotové peníze) Peníze na bank. účtech (V Kč i v zahran. měnách) Majetkové cenné papíry Pohledávky vůči odběratelům Poskytnuté provozní zálohy (na fakturu) Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci střediska Ostatní pohledávky *** AKTIVA CELKEM č. účtu PASIVA - název účtu zůstatky v Kč 321 Závazky k dodavatelům Přijaté zálohy na stavební činnost Závazky k zaměstnancům (doplatek mzdy) Závazky ze srážek mezd Závazky ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění Závazek k odvodu daně z mezd Nadměrný odpočet DPH - pohledávka vůči FÚ Závazky k rodičům dětí z "Narnie" (přeplatky záloh) " Ostatní závazky Dohadné položky (za spotřebu energií) Vlastní jmění - majetek a hmotné dary Sociální fond " Fond reprodukce dlouhodobého majetku " Fond darů pro "Betlém" " Fond darů pro "Narnii" " Fond darů na byt v Kloboukách " Fond darů na auto pro "Narnii" " Fond darů pro S. J. Michaela (Indie) " Fond darů grant NESsT na stavební podnikání Hospodářský výsledek roku *** PASIVA CELKEM

18 VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ SPONZORŦM A DÁRCŦM Bez veliké laskavosti a úžasné štědrosti našich dárců by středisko BETLÉM nemohlo vůbec plnit své poslání. Jen díky jim můžeme našim dospělým obyvatelům s tělesným postižením a dětem s postižením mentálním účinně pomáhat lidsky důstojně a radostně žít. V roce 2001 jsme přijali na účet zahraniční finanční dary v celkové výši 808 tis. Kč, finanční dary od tuzemských dárců dosáhly pak výše tis. Kč hmotné dary v to nepočítaje. Není to úžasné? Jistěže ano!!! Proto patří náš veliký a upřímný dík Vám všem, kteří jste v roce 2001 ve prospěch střediska přispěli finančními a hmotnými dary, aktivní účastí na naší listopadové aukci v Kloboukách či pěknými slevami při nákupu produktŧ Vaší firmy. Tentokrát jsme se netradičně rozhodli zveřejnit seznam všech dárců a sponzorů ze zahraničí i z tuzemska, a to v pořadí podle velikosti jejich darů (s vyjímkou několika desítek dárců, kteří si přáli zůstat v anonymitě) Ještě jednou Vám mnohokrát děkujeme a vyprošujeme hojné Boţí poţehnání! Zahraniční dárci Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team (NESsT), USA Oekumenische Frauengruppe Morgenlob, Švýcarsko Gustav-Adolf-Werk Frauenarbeit in Württemberg, Německo Gustav-Adolf-Werk Frauenarbeit in Westfalen, Německo Gustav-Adolf-Werk Frauenarbeit in Oldenburg, Německo Presbyterian Church Mapple Hill, USA Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (REC), Maďarsko Miss Irene Park Mbema, UK - Skotsko Gustav-Adolf-Werk Frauenarbeit in Rheinland, Německo First Presbyterian Church Hopewell, USA Reformierte Kirchgemeinde Rein, Švýcarsko Evangelische Kirchgemeinde in Thal, Švýcarsko Pan Gunthard Kraus, Německo Evangelische Kirchgemeinde Thun Stadt, Švýcarsko Gustav-Adolf-Werk Frauenarbeit in Bayern, Německo Tuzemští dárci Nadace VIA Michal Pospíšil Milan Kraus Obec Křepice JUDr. Jiřík Fleischer BORS Břeclav a.s. MORAVIAPRESS a.s. Agrotec a.s. Výbor Dobré Vŧle - nadace Olgy Havlové Nadace rozvoje občanské společnosti Tiskárna Zdeněk Kašpar Křesťanské společenství Brno Dušan Karkuš Ing. Václav Nešvera CSc. Konto bariéry - Nadace Charty 77 Šrot Gebeshuber s.r.o. Petr Bodeček Agrico, Ing. Josef Ševčík Marie Šebová PhDr. Michal Šeba - Agentura KULTOURS Lesy Český Rudolec a.s. Jihomoravská plynárenská a.s. Obec Šitbořice SVITAP J. H. J. s.r.o. Petr Ptáček, Hlučínský sbor křesťanŧ BROTHER INTERNATIONAL s.r.o. Mistral s.r.o. Milada Nováková Ing. Jiří Korbel Pavlovín s.r.o. Logica s.r.o. Zemas a.s. Obecní úřad Borkovany Kytary - Furch František Nadace Partnerství Ing. Jiří Ţwak Jednota SD Mikulov Alena Kolečkářová HALP PRINT s.r.o. Milan Hŧţevka Jiří Šilinek KOCMAN - consulting s.r.o. V. a K. Hájkovi J. Ottová ZEUS - Ing. Václav Daněk Moravské naftové doly a.s. Neria a.s. Alfacom - Mojmír Lorenc Farní sbor ČCE Frýdek Místek Jihomoravské dřevařské závody a.s. Mgr. Helena Omachlíková Farní sbor ČCE Hošťálkové u Vsetína Dagmar Fetterová Vlasta Jílková Jaroslav Pokorný Věra Zvoníčková 18

19 Flaga - PLYN s.r.o. ZV OS Památkový ústav Lékárna SALVIA s.r.o. RTS a.s. OTIS a.s. PRAMOS a.s. Kovovýroba František Karafiát David Kolečkář JUDr. Fleischerová Joyce ČR s.r.o. "Šance", druţstvo handicapovaných Pavel Jeţ Nadace Václava a Dagmar Havlových VIZE 97 Emil a Drahomíra Frantíkovi Oldřiška Špejtková Lékárna na náměstí AGRO MONET a.s. Otáhalová Ing. Stanislav Juránek Martin Štelcik Ing. Jiří Pilát Ing. Jindřich Koubek Milan Kruliš Karma a.s. Ing. Luděk Mikulecký MUDr. Glierová Miroslav Gloz Mgr. Miroslav Heryán A. + K. Kummerová Pavel Liolias Vlastimil Urban Stavospol Interier s.r.o. JAVE Velké Němčice a.s. Tempos a.s. STOMIX Hodonín s.r.o. Worthington Cylinders a.s. Ekolo - Milan Otáhal Ferosta PJ s.r.o. DUMA s.r.o. Ing. Jan Matlach ZŠ Tvrdonice Ing. Jarmila Gavlíková Ing. Jiří Teplý Honza Gavlík ZVOS Hustopeče a.s. K. Pospíšilová František Běhan Libuše Šaldová Kateřina Nehybová, Bratrstvo Ţiv. Rŧţ. Farní sbor ČCE Břeclav Farní sbor ČCE Zádveřice-Raková AROMATICA, v.o.s. Alfa mlýn a balírna Pouzdřany Ing. Bohumír Posolda Farní sbor ČCE Kateřinice Farní sbor ČCE Brno - Husovice Křesťanská misijní skupina Rovečné Jiřina Axmanová Marie a Luděk Bartŧňkovi JUDr. Miroslav Bula Milada Hospodářová Ing. Jana Hrdá Iva Jelínková Radek Kačena Lída a Dušan Markovi Masaříkovi Mirek Mihulka Drahuše Musiolová Antonín Peštál Michal Petratur Radomír Psota Pavel Smetana Věra Stráníková Josef a Milena Veselých Obecní úřad Vrbice IVK s.r.o. Čepro a.s. Jabor s.r.o. HEWER s.r.o. Farní sbor ČCE Dambořice Potŧček Martin Masařík LangSoft s.r.o. Ing. Jiří Holík Lenka Nosková Základní škola Velké Němčice BV BRUMOVICE VÝTAHY s.r.o. Lydie a Jaroslav Slováčkovi Miroslav Binder Martin Doleček B. a J. Duškovi Bl. Chudová rodina Moravcova Editha Sudová Vinium a.s. Ing. Zdeněk Říha Anna Gavlíková Dušan Kalvach rodina Novotných rodina Szczurkova Vojtěch Frantík Sdruţ. zdrav. postiţených Alexander Borecký Apoštolská církev Brno Farní sbor ČCE Ţatec Farní sbor ČCE Valašské Meziřičí Farní sbor ČCE Orlová 1 Zdeněk Blatynka Radek Brtiš Karel Cuchal Karel Čapla Jan Duchaň Blahoslav Faltýsek Ing. Vlasta Hefnerová Dr. Dagmar Helánová Ing. P. Henych František Holešinský Jiří Horák Jana Janatová Petr Janiš J. + D. Jasinski Jan a Anna Jelínkovi Ing. Miloš Jílek, CSc. Helena a Ondřej Jílkovi Josef Kolařík Marie Komárková Rŧţena Kopečková Kateřina Kuklová Lubomír Lexa MUDr. Helga Lindtová R. a R. Lipusovi Losíkovi Dalibor Makeš Květoslava Málková Jitka Nagy František Peterka Štěpánka Pochylá Věra Prajerová Jaroslav Procházka Jiří Ryšavý rodina Samkova T. Trojan Jiřina Tvarochová Jiří F. Tytl Vítek Boţena Hutáková Obecní úřad Vranovice Kornfeil s.r.o. H+L informační kancelář Obecní úřad Kobylí Lubomíra Kropáčková ŘemeslArt Hustopeče Libuše Vinterová Hana Milatová Vinný sklep Kašnice s.r.o. Planta naturalis Libuše Jursová Marie Nemajerová V. Kulířová Kamila Bílková Oldřich Běloušek Jakub David Stavospol s.r.o. PEK - PRO s.r.o. Jiří Páleník František Krupička Mgr. Jiří Gruber Farní sbor ČCE Liberec Farní sbor ČCE Rŧţďka Farní sbor ČCE Šenov Farní sbor ČCE Huslenky Farní sbor ČCE Holice v Čechách Lucie Baláţová František Bartoš K. Bednářová Jaroslav Betka Ing. Věra Bravencová J. Brchaň Miroslav Broskva Helena Bukačová Vít Buršík Helena Cieslarová František Čápek Josef Čermák Eva Černohorská Oldřich Dostál Drakeová Václav Eliáš Daniel Fajfr Vladislav Fojtík František Franěk Marie Fraňková M. Gallus Luboš Hamza Oldřich Hanák Miloslav Horák rodina Horákova MUDr. Helena Hovorová Jaroslav Hruška Václav Hřib Věra Chládková Marie Chudobová František Jahoda Emílie Jankŧ Aleš Janšta František Jordánek Ivona Klocová Jarmila Konečná Ludmila Krupičková Kurdiovská Ing. Ivo Lengál Ladislav Lengál Josef Linhart Miroslava Lupačová Ing. Karel Matuška František Matuška Marie Michalíková Gábina Populová Otakar Pospíšil Erhard Pujman Jan Rusnok Jiří Ryšavý Vlastislav Sedláček Karel Smetana Dana Tomšíčková Tomáš Valiček Ing. Jiří Vávra Drahomíra Zborovská Ing. Jarmila Zezulková Adam Janák Erik Jakubčík Pavel Bdinka 1. Základní škola 19

20 Kutná Hora AQUIS s.r.o. Zlatnictví Jiří Vykydal Marie Špačková Dagmar Bokrošová Arnoštka Čapková Josef Doleţal Milada Kaštánková Jaromír Marčík Květoslava Masaříková Jana Matušková Jaromír Ryba Alois Dohnálek - SKLOARD Emilie Slabá Farní sbor ČCE Hořovice Josef Páleník Blanka Pilátová Leoš Princl MOVOS s.r.o. Dana Bobková Pavel Andoniadis Jana Bednářová Marie Brychtová Marie Burešová Marie Bystrzonovská Zdeněk Cabalka Daníčková Marie Dvořáčková František Fiala Ivana Fialová Jan Fulajtár Rŧţena Hnilicová Jaroslav Holešovský Helena Honzáková Josef Horák Josefa Hutáková Pavel Chramosta Zdeněk Jŧn Pavel Kábrt Antonín Kaňa Pavel Kaňa Zdeňka Kemsová Marie Lukášová Petr Metelka Helena Mičánková Jan Mrkvica Ing. Petr Najman Jaroslav Nečas Zbyněk Nečas Jan Nevěděl Marie Opluštilová Pavel Partyka Peškovi Marie Prokešová Blaţena Prudká Věra Rochová Marta Sobková Mgr. Dana Stehlíková Marie Tihlaříková Veronika Tihlaříková Urbánková Alois Vahala Vlastimil Vozdecký Jiří Wlasák Petr Charvát Benapol s.r.o. Signum s.r.o. Ladislav Vašulka Jana Zemková Ing. Milena Babejová Václav Baţant Matěj Celnar Jiří Citterbard Dáša Čechová Věra Daňhelová J. Doleţalová Jan Formanka Zdeněk Frömmel Jitka Grochová Zdeněk Hájek Ladislav Hanák Drahomíra Hanáková Rŧţena Hartmanová Jindřiška Holešínská Vladimír Horák Dominik Hruška Jiří Hruška Marie Jelínková Věra Kadlečková Václav Kilián Josef Klíma Ludmila Kocurová František Kokeš Jaroslav Konečný J. Kostel Rŧţena Koutná Rostislava Krejčová Lenka Kulíšková Zdeněk Lengál Eva Lexová Anna Loskotová Boţena Ludvíková Věra Lukášová Vladimír a Helena Luklovi Pavel Malčík Květa Mašková Helena Mizerová Vavřín Mrkvica František Navrátil Miloslav Nekvasil Josef Němeček Jan Nevidal Cyril Omasta Marek Pechor Jiřina Pejchalová Jan Piskovský Ladislav Procházka Ludmila Rácová Radomír Rohrer Jiří Rozek PhDr. Lia Ryšavá Ing. Jiřina Ryzí Anna Řeháková Maria Skŧpá Slámovi Stanislav Směřička Václav Smetana Karolina Spoustová Anna Teplá Gabriel Urbánek Josef Urbánek Ing. Dagmar Váchová Vlastimil Viktorin Vozdecká Cecílie Weinlichová František Zoubek Farní sbor ČCE Volyně Marta Baţantová Karel Bittmann ThMgr. Zdeněk Navrátil Ludmila Rubešová Farní sbor ČCE Rusava Farní sbor ČCE Liptál Farní sbor ČCE Kolín II Jan Bíza Ak.mal. Miroslav Bravenec Václav Broskva Bedřich Bystrzonovský Ludmila Ciklová František Čapka Vlastimil Čermák Marie Fialová Jan Grün Rŧţena Hlaváčková Ludmila Hloušková Ludmila Homolová Blahoslava Horáková Horákovi František Hrabec František Kadlec L. Karšai Josef Klein Jan Kluska Anna Konečná Dana Křiţáková Jana Kuncová Jan Latýn Helena Láţnovská Zdeněk Liška Ing. Antonín Maleňák Marie Mališková František Martinek Rudolf Mašek Marie Měšťanová Jan Mikeš Ludmila Mikulášková Zdeněk Mrkvica Aneţka Mrkvicová Pavel Müller Hana Najbrtová František Nevidal Jitka Nováková Magda Nováková Milan Novotný Ladislav Opluštil Josef Parák Antonín Partyka Jaromíra Pegáčová Věra Pekárková Miroslav Pěnčik Alena Petláková Eva Pytlíková Antonín Rujzl Josef Řihánek Antonín Sáček Sedláčková Marta Sedlaříková Tomáš Straka Jaromír Svoboda Marie Syrovátková Radek Šafář Silvia Šípková Vladimíra Šmitková Josef Šopf Jarmila Štípková Karel Šutera František Tihlařík Josef Tihlařík Tomešovi Boţena Vachŧtová Miroslava Vajdaničová Petr Varmuţa Jana Varmuţová V. Vaţanská Anna Vičanová Zdeněk Višnovský Marie Vozdecká Václav Vozdecký Čestmír Vozka Lydie Wilhelmová Ing. Pavel Zahradníček Františka Zedníčková Jan Zelinka Jindřich Zemánek Vlastimil Zoubek Antonín Blaha M. Maršálová Ing. Dagmar Tomšíková D) text na čtvrtou str. obálky (tj. druhou vnější) pod barevné foto: 20

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Představení organizace

Představení organizace Představení organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické, jejíž činnost byla obnovená v roce 1989, provozuje více jak 100 sociálních služeb a 8 speciálních škol. V Jihomoravském kraji působí :

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2010 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Terapie očima dětí 11 Hospodaření sdružení 12 Identifikační

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2011 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI?

OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? OBČANSKÉ SDRUŢENÍ POČÍTÁTE S NÁMI? Obsah výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 3 Historie sdružení 4 Poslání, cílová skupina 5 Členové sdružení 6 Činnost 7 Hospodaření sdružení 10 Identifikační údaje 11 Poděkování

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Třetí rok činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu, nemohu nazvat jinak než rokem stagnace, ne-li regrese.

Více

2. Komu je služba poskytována.

2. Komu je služba poskytována. TLOSKOV KONTAKT: VOVSÍKOVÁ JINDŘIŠKA, TELEFON: 317 740 198 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna ve druhém patře hlavní budovy - Zámku. Přístup je bezbariérový,

Více

20 LET IBSENKA NA IBSENCE

20 LET IBSENKA NA IBSENCE 20 LET IBSENKA NA IBSENCE 2007 2009 ROK 2011/2012 Kmenové pracoviště Brno Ibsenova 6 tříd ZŠ speciální 3 třídy Praktické školy dvouleté SPC pro MP 3 oddělení ŠD Elokovaná pracoviště Elokovaná pracoviště

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134

KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 TLOSKOV KONTAKT: Ing. BAČÍKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 134 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - ZÁMEK (přístup výtahem). Učebna je vybavena

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více