Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12"

Transkript

1 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á

3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valné hromady 12 Zpráva představenstva o činnosti a hospodaření společnosti v roce Zpráva dozorčí rady 29 Výsledky hospodaření společnosti 30 Příloha účetní závěrky za rok Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zodpovědnost za výroční zprávu 50 Zpráva nezávislého auditora 51 Základní ukazatele 54

4 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážený akcionáři, Vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, dovolte mi se v úvodu Výroční zprávy ohlédnout jménem představenstva za minulým rokem a seznámit Vás s činností a výsledky hospodaření společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok V posledních letech prochází celý energetický trh České republiky i Evropy bouřlivým vývojem, oblast teplárenství nevyjímaje. Neustále jsme nuceni věnovat značnou pozornost měnícím se legislativním podmínkám pro podnikání. V těchto složitých podmínkách musíme na jedné straně zajistit spolehlivou a cenově přijatelnou dodávku tepla, na straně druhé musíme zhodnocovat majetek a tvořit přiměřený zisk. Rok 2013 byl z dlouhodobého hlediska klimaticky relativně průměrný. Toto se projevilo na plnění plánovaných dodávek. Plán prodeje tepelné energie v technických jednotkách byl naplněn na 100,3 %. Plán výroby elektřiny v technických jednotkách byl naplněn pouze na 91 %, mj. i vzhledem k nepříznivým průběhům a rozložení teplot během roku. S cílem eliminovat vliv tohoto vývoje byl kladen nemalý důraz na úspory nákladů společnosti. Na realizaci těchto úspor byl kladen velký důraz také ze strany jediného akcionáře. Z úspor, které výrazně přispěly k dosažení kladného hospodářského výsledku můžeme uvést mj. úspory nákladů za palivo a energie. Úspor bylo dosaženo také v oblasti mzdových nákladů, jako výsledku racionalizačních opatření v personální oblasti. Důraz byl kladen také na optimalizaci nákladů v dalších kapitolách nákladových položek. Dosažený hospodářský výsledek před zdaněním je ve výši 5,055 mil. Kč. Příznivého hospodářského výsledku by nebylo možné dosáhnout bez spolehlivých dodávek tepla a elektrické energie. Současně je zapotřebí konstatovat, že trvá velmi dobrá situace v oblasti pohledávek. Naším cíle je poskytování kvalitních a spolehlivých služeb zákazníkům za přiměřené ceny. K naplnění tohoto cíle významně přispívají investice a opravy realizované v minulých letech a zejména každodenní poctivá práce všech zaměstnanců. V souladu s dlouhodobým plánem rozvoje společnosti byla v roce 2013 realizována řada investic do jejího majetku zmiňme nové přípojky pro objekty Hasičárny a Stacionáře, dále komplexní rekonstrukci výměníkové stanice VS 16 ve městě a dále opravy technologických zařízení např. oprava kotle K1, dále také pokračování výměn sekundárních topných rozvodů ve městě (okruhy VS 26 a VS 12). V souvislosti s hodnocením našich aktivit a výsledků roku 2013 bych chtěl poděkovat všem odběratelům za jejich důvěru, kterou do nás vkládají. Současně děkuji našemu akcionáři, obchodním partnerům, zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za spolupráci v uplynulém roce. Vzhledem k současnému vývoji v oblasti energetiky a teplárenství lze předpokládat, že i v roce 2014 nás čeká plnění náročných úkolů souvisejících se zajištěním činnosti naší společnosti. V Ostrově dne Ing. Radek Havlan předseda představenstva a generální ředitel

5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Identifikační údaje: Název: Ostrovská teplárenská, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Mořičovská 1210, Ostrov IČO: DIČ: CZ Společnost nemá organizační složku v zahraničí. Telefon: Fax: Internet: Poslání společnosti: Teplo je jednou ze základních potřeb člověka. Hlavním posláním společnosti je proto prostřednictvím výrobních a rozvodných tepelných zařízení nacházejících se na převážné části území města Ostrova, vytvářet tepelnou pohodu v zásobovaných objektech, a tak zajistit základní předpoklad, aby tyto objekty mohly řádně sloužit svému účelu. Tepelnou pohodu musíme našim zákazníkům zajistit za přijatelné a konkurence schopné ceny tepla, při splnění všech ekologických limitů a podmínek. Vznik společnosti: Společnost byla založena v souladu se zákonem č. 92/1991 Sb. o převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 44/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb. Ostrovská teplárenská, a. s. vznikla privatizací teplárny Ostrov ze státního podniku ZČE Plzeň. V roce 1995 vložilo město Ostrov do majetku společnosti sekundární rozvodné sítě a výměníkové stanice ve vlastnictví města. 6

7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Předmět podnikání společnosti: výroba tepla a elektrické energie rozvod a odbyt tepla včetně poskytování služeb souvisejících s dodávkou, odběrem nebo používáním tepla údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických teplárenských zařízení a zařízení dispečerské řídící techniky výstavba teplárenských děl a zařízení potřebných pro jejich provoz včetně dispečerské řídící techniky a technických prostředků k řízení spotřeby tepla silniční motorová doprava: nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) velkoobchod a maloobchod skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě ubytovací služby realitní činnost, správa a údržba nemovitostí výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení zámečnictví, nástrojařství vodoinstalatérství činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence provádění staveb, jejich změn a odstraňování Údaje o cenných papírech: Druh akcií: kmenové Podoba akcií: listinné Forma akcií: na jméno Počet kusů: , z toho kusů akcií se součtem jejich jmenovité hodnoty Kč je nahrazeno jednou hromadnou akcií Celkový objem emise: Kč Jmenovitá hodnota jedné akcie: Kč Způsob převodu akcií: s převoditelností omezenou na předchozí souhlas valné hromady Zaměstnanecké: akcie nebyly vydány. Struktura akcionářů: Majoritním vlastníkem je město Ostrov vlastnící akcií, což představuje 100 % všech akcií. Členové představenstva a dozorčí rady společnosti nevlastní žádné akcie. 7

8 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Orgány společnosti v roce 2013 představenstvo k předseda představenstva a generální ředitel Ing. Radek Havlan (narozen ) České vysoké učení technické v Praze fakulta strojní v představenstvu od roku 2010 místopředseda představenstva a ekonomický ředitel člen představenstva a obchodní ředitel Ing. Ben Veselý (narozen ) VŠ strojní a elektrotechnická v Plzni fakulta elektrotechnická v představenstvu od roku 1995 Ing. Oldřich Špalek (narozen ) VŠCHT v Praze fakulta technologie paliv a vody v představenstvu od roku

9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Orgány společnosti v roce 2013 dozorčí rada k předseda dozorčí rady Bc. Pavel Čekan (narozen ) Policejní akademie ČR v Praze starosta města v dozorčí radě od roku 2011 místopředseda dozorčí rady RNDr. František Wohlmuth (narozen ) Univerzita Karlova fakulta přírodních věd zastupitel a člen Rady města v dozorčí radě od roku

10 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Orgány společnosti v roce 2013 dozorčí rada k člen dozorčí rady člen dozorčí rady Mgr. Libor Bílek (narozen ) ZČU fakulta pedagogická zastupitel a člen Rady města v dozorčí radě od roku 2011 Ing. Václav Brodec (narozena ) České vysoké učení technické Praha fakulta stavební zastupitel a člen Rady města v dozorčí radě od roku 2011 člen dozorčí rady člen dozorčí rady p. Zdeněk Mareš (narozen ) Střední odborné učiliště Praha Malešice zastupitel města v dozorčí radě od roku 2011 Ing. Vladimír Trafina (narozen ) VAAZ Brno zastupitel a člen Rady města v dozorčí radě od roku

11 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI Orgány společnosti v roce 2013 dozorčí rada k člen dozorčí rady za zaměstnance člen dozorčí rady za zaměstnance pí. Olga Opatová (narozena ) Gymnázium Teplice mzdová účetní firmy Ostrovská teplárenská, a. s. v dozorčí radě od roku 2008 p. Ivan Bureš (narozen ) Soukromé SOU stavební a autoopravárenské, s.r.o. K. Vary vedoucí strojní údržby firmy Ostrovská teplárenská, a. s. v dozorčí radě od roku 2013 člen dozorčí rady za zaměstnance p. Robert Jančík (narozen ) ZMA Ostrov mistr elektroúdržby firmy Ostrovská teplárenská, a. s. v dozorčí radě od roku

12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á VALNÉ HROMADY Valná hromada Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl: o odvolání z funkce člena představenstva Ostrovské teplárenské, a.s. Ing. Tibora Hrušovského ke dni Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil: výši a způsob určení mzdy vedoucích zaměstnanců změnu stanov společnosti Ostrovské teplárenské, a.s. snížení počtu členů představenstva Jediný akcionář v působnosti valné hromady ukládá: představenstvu společnosti vyhotovit úplné znění stanov společnosti Valná hromada Jediný akcionář v působnosti valné hromady vzal na vědomí: zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2012 zprávu dozorčí rady společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2012 a výrok auditora Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil: řádnou účetní závěrku společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za rok 2012 návrh představenstva společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. na rozdělení zisku společnosti za rok 2012 Jediný akcionář v působnosti valné hromady uložil: představenstvu společnosti zajištění a provedení výplaty tantiém za rok 2012 Jediný akcionář v působnosti valné hromady zvolil členy představenstva: Ing. Bena Veselého Ing. Oldřicha Špalka 12

13 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VALNÉ HROMADY Jediný akcionář v působnosti valné hromady odvolal z funkce člena představenstva: Ing. Radka Havlana Jediný akcionář v působnosti valné hromady opětovně zvolil do funkce člena představenstva: Ing. Radka Havlana Jediný akcionář v působnosti valné hromady vzal na vědomí volbu členů dozorčí rady provedenou zaměstnanci společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. dne : p. Ivana Bureše p. Roberta Jančíka p. Olgu Opatovou Jediný akcionář v působnosti valné hromady schválil: smlouvy o výkonu funkce mezi společností Ostrovská teplárenská, a.s. a nově zvolenými členy představenstva a nově zvolenými členy dozorčí rady Jediný akcionář v působnosti valné hromady určil: auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013 Ing. Miroslava Grosse Valná hromada Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje: návrh formy zadávacího řízení na výběr auditora právního a daňového auditu složení hodnotící komise 13

14 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 VÝROBA A PRODEJ TEPELNÉ ENERGIE Hlavní činností Ostrovské teplárenské, a. s. je výroba tepla. Výroba a prodej tepla v uplynulém roce odpovídaly klimatickým podmínkám, kdy z pohledu na celkový počet dotápěných denostupňů lze rok 2013 charakterizovat jako průměrný. Plánované dodávky tepla v technických jednotkách byly proto splněny na 100,3 %. Společnost dodala v Ostrově svým odběratelům celkem 273 TJ tepelné energie, což je o 4 TJ více než v roce 2012 a o 5 TJ více než v roce Bezproblémový průběh topné sezony opět ukázal, jak důležitá je kvalitní údržba a provádění oprav v mimo topnou sezonu. V Ostrově je zásobováno prostřednictvím primárních a sekundárních sítí celkem 300 odběratelů s 339 odběrními místy. Nově byly zahájeny dodávky tepla pro Stacionář, Hasičárnu a zámek, naopak ukončena byla dodávka pro odběrné místo K.E.Elektrik. Největším odběratelem je nadále CZECH-CONT s.r.o., dříve ZMA a.s., napojený přímo ze zdroje. Mezi největší nebytové odběry patří například školy a zařízení ve vlastnictví města Ostrov, poliklinika, penzion, Střední průmyslová škola, Elektro-S, TESCO, zimní stadion, knihovna-pp a další. Přibližně tři čtvrtiny dodávek tepla jsou dodávky pro byty ve vlastnictví společenství vlastníků, města a bytového družstva. Dodávky tepla pro právnické osoby ovládané majoritním akcionářem, tj. Městem Ostrov, jsou realizovány za stejné ceny a za stejných obchodních podmínek jako pro ostatní odběratele. 14

15 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

16 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 VÝROBA A DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE Výroba elektrické energie představuje další významnou součást podnikání společnosti. Elektrická energie je vyráběna výhradně kogeneračním způsobem. K výrobě elektrické energie je v zimním provozován turbogenerátor 4,0 MW a v letním točivá redukce 0,5 MW. Vzhledem k tomu, že elektřina je vyráběna pouze protitlakým způsobem, je výroba elektrické energie v jednotlivých měsících závislá na odběru tepla. Plán výroby elektrické energie byl splněn na 91 % a prodej elektrické energie v technických jednotkách byl splněn jen na 90 %. Elektrická energie je prodávána za tržní ceny sjednané s výhradním odběratelem, v měsících leden a únor byla dosažená cena zvýšena o příspěvek za kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla dle příslušného cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. 16

17 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

18 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 OBCHOD, EKONOMIKA, FINANCE V průběhu roku byla věnována pozornost kontrole všech nákladů tak, aby bylo dosaženo plánovaného zisku. Plánovaný hospodářský výsledek společnosti před zdaněním za účetní roku 2013 byl překročen o částku cca 4,03 mil. Kč a dosáhl hodnoty cca 5,055 mil. Kč. Zisk po zdanění je ve výši 4,39 mil. Kč. Tržby za prodej vlastních výrobků a služby byly proti plánu překročeny o cca 2,18 mil. Kč. Produktivita tržeb za vlastní výrobky vzrostla proti roku 2012 o 1,42 %. Ve srovnání s rokem 2012 celkové výnosy ve výši 163,9 mil. Kč poklesly o cca 5 mil. Kč. Celkové výnosy roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 ovlivňuje změna celkové hodnoty spotřebovaných povolenek na vypouštění emisí skleníkových plynů. V roce 2012 byla účetní hodnota jedné povolenky 213,7 Kč, což při spotřebě ks představovalo cca 12,5 mil. Kč. V roce 2013 byla účetní hodnota jedné zdarma přidělené povolenky také 213,70 Kč, což ale při spotřebě pouze ks přidělených povolenek představovalo cca 7,6 mil. Kč. Rozdíl v účetní hodnotě spotřebovaných povolenek zdarma proti roku 2012 činí cca 4,9 mil. Kč. Tento meziroční rozdíl v ceně a spotřebě povolenek se promítl v meziročním porovnání celkových výnosů společnosti, nicméně hodnota tržeb za vlastní výrobky společnosti je ve srovnání s rokem 2012 nižší o 1,7 mil. Kč. Spotřebované zadarmo přidělené povolenky se na jedné straně účtují do ostatních provozních nákladů a současně ve stejné hodnotě do ostatních provozních výnosů, tak že jejich hodnota nemá vliv na hospodářský výsledek. Přesto, že účtování povolenek je provedeno podle platných předpisů, tak velká meziroční změna celkových výnosů může u neinformovaných pozorovatelů vyvolávat dojem, že v účetnictví společnosti se děje něco neobvyklého. Z těchto důvodů při hodnocení produktivity práce vycházíme pouze z tržeb za vlastní výrobky. 18

19 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

20 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

21 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

22 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 OPRAVY A INVESTICE Na opravy a udržování zařízení Ostrovské teplárenské, a.s. zajišťované dodavatelsky bylo v roce 2013 vynaloženo cca 16,7 mil. Kč. Z toho na opravy rozvodů a výměníkových stanic bylo vynaloženo cca 0,6 mil. Kč a na opravy v teplárně cca 16,1 mil. Kč. Cílem prováděných oprav je především zvýšení spolehlivosti provozu. V kotelně byla technicky nejnáročnější oprava kotle K1 výměna EKA a LUWA za 5,6 mil. Kč. Významným způsobem se na opravách našeho výrobního a technologického zařízení podíleli také pracovníci střediska údržby společnosti. Kvalitní údržba a modernizace zařízení v uplynulých ch se projevily v dalším zvyšování spolehlivosti a efektivnosti výrobního zařízení. V roce 2013 byly realizovány investice za cca 22,2 mil. Kč. Celkový finanční objem investic vycházel z dlouhodobého investičního programu zaměřeného na minimalizaci dopadů provozu teplárny na životní prostředí a zvýšení efektivnosti výroby a rozvodu tepla. Mezi nejvýznamnější akce v oblasti rozvodů tepla lze zařadit výměnu rozvodů ÚT, TÚV na části okruhu VS 12 v celkové hodnotě cca 8,3 mil. Kč a dále v celém okruhu VS 26 v celkové hodnotě cca 6,3 mil. Kč. Dále byly zrealizovány nové přípojky pro objekty Hasičárny a Stacionáře v celkové hodnotě 2,9 mil. Kč. V roce 2013 byla také ukončena kompletní rekonstrukce VS 16 v hodnotě 2,3 mil. Kč. 22

23 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

24 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Vzhledem k celkovému instalovanému tepelnému příkonu patří Ostrovská teplárenská, a. s. mezi zvláště velké zdroje znečištění. Závazné ekologické limity pro další ve všech oblastech činnosti ovlivňujících životní prostředí jsou stanoveny integrovaným povolením vydaným v roce 2006 Krajským úřadem Karlovarského kraje a aktualizovaným v roce 2009 a Všechny stanovené ukazatele a emisní limity byly splněny. Zajištění plnění emisních limitů pro oxid siřičitý je realizováno spalováním hnědého uhlí s nízkým obsahem síry na základě smlouvy s dodavatelem paliva. Významným příspěvkem pro zlepšení životního prostředí je i kogenerační výroba elektrické energie, kdy dochází k lepšímu využití primárního paliva než při oddělené výrobě tepla a elektrické energie. 24

25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

26 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 PERSONÁLNÍ POLITIKA Ostrovská teplárenská, a.s. zaměstnávala k celkem 76 pracovníků, k zaměstnávala 79 pracovníků. Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2013 byl nižší než v roce 2012 a činil 77 pracovníků. V dalších letech nelze očekávat významné snížení pracovníků bez modernizace technologického zařízení teplárny, která si vyžádá značné finanční náklady. Kolektiv pracovníků je stabilizovaný. Noví pracovníci jsou přijímáni pouze jako náhrada za pracovníky odcházející do důchodu. Zaměstnancům jsou poskytovány výhody vyplývající z kolektivní smlouvy a to zejména dodatková dovolená, příspěvek na stravování a rekreaci, úhrada očkování proti chřipce a příspěvek na penzijní nebo životní pojištění. Vedení společnosti zajišťuje dostatečnou informovanost svých zaměstnanců o všech důležitých otázkách života společnosti na pravidelných setkáních členů závodního výboru odborového svazu ECHO s vedením akciové společnosti. Velká pozornost byla věnována dalšímu zvyšování kvalifikace zaměstnanců, dále zlepšování pracovního prostředí a snižování pracnosti na jednotlivých pracovištích. 26

27 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE

28 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V ROCE 2013 ZÁVĚR Smyslem naší činnosti je spokojenost zákazníka a uspokojování očekávání našich akcionářů. Tento úkol se nám i přes nepříznivé podmínky ovlivňující oblast teplárenství podařilo splnit. Zásluhu na překročení výše plánovaného zisku v roce 2013 mají všichni zaměstnanci společnosti, kteří svojí každodenní prací pomáhají zajistit kvalitní dodávky tepla a elektrické energie našim odběratelům. Zabezpečení účetních, finančních, provozních a investičních činností lze hodnotit velmi kladně. 28

29 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 29

30 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA v plném rozsahu k Označení A K T I V A řádek Běžné účetní Minulé účetní brutto korekce netto netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř. 33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdruž Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Finanční majetek (ř. 59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř. 64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích Komplexní náklady příštích Příjmy příštích

31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA v plném rozsahu k Označení P A S I V A řádek Běžné účetní Minulé účetní a b c 5 6 Pasiva celkem (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rozdíly z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností A. III. Fondy ze zisku (ř. 79 až 80) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A. V. 2. Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního (+/-) [ř. 01-( )] B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč. sdruž Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k úč. sdruž Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) C. I. 1. Výdaje příštích Výnosy příštích

32 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Označení T E X T řádek Skutečnost v účetním běžném a b c 1 2 minulém I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku F. III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) F. 1. Zůstatkové cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření [ř (-28)-(-29)] VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. 1. Výnosy z dlouhod. finančního majetku (ř. 34 až 36) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření [ř (-46)+(-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q. 1. splatná Q. 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S. 1. splatná S. 2. odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T *** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř )

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 3 N E J E N Č I S T É T E P L O VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N E J E N Č I S T É T E P L O OBSAH Základní identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 5 Výsledky společnosti ve zkratce 6 Významné události v roce 2003 8 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň Slovan, Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary tel.: 352 511 111, fax: 353 228 114, accommodation@bohemia-lazne.cz, www.bohemia-lazne.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Textová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6

Úvodní slovo 3. A Základní údaje o akciové společnosti 4. B Údaje o základním kapitálu 4. C Údaje o cenných papírech 5. D Údaje o činnosti 6 výroční zpráva 2012 OBSAH Úvodní slovo 3 A Základní údaje o akciové společnosti 4 B Údaje o základním kapitálu 4 C Údaje o cenných papírech 5 D Údaje o činnosti 6 E Údaje o majetku a finanční situace společnosti

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více