ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISBN 978-80-87387-27-6"

Transkript

1

2 ISBN

3 Slovo úvodem Ve školním roce 2014/2015 si Základní škola Morkovice připomíná 90 let od dokončení stavby budovy současné školy. Toto výročí je velmi významné a zaslouží si důstojné připomenutí. Škola je důležitým centrem vzdělanosti a kulturního života města Morkovice- -Slížany i celého regionu. V průběhu desetiletí školou prošly stovky žáků a pracovaly zde desítky zaměstnanců. V letošním školním roce školu navštěvuje 394 žáků, o které se stará 43 zaměstnanců. Školu v současnosti tvoří 19 tříd, 3 oddělení školní družiny, školní klub a školní jídelna. Pevně věříme, že stejně jako v uplynulých 90-ti letech bude škola i nadále místem poznání, získávání informací, nabývání dovedností, vzniku kamarádských vztahů a především místem rozvoje osobnosti každého současného i budoucího žáka školy.

4 Pedagogický sbor Mgr. Jan Košárek - ředitel školy Mgr. Jitka Kyasová - zástupce ředitele Ing. Radka Zdražilová - výchovná poradkyně I. stupeň 1. A Mgr. Hana Vybíralová 1. B Mgr. Hana Michová 2. A Mgr. Hana Doleželová 2. B Mgr. Lucie Dopitová 2. C Mgr. Zuzana Křůmalová 3. A Mgr. Lenka Foltýnová 3. B Mgr. Vladimíra Pospíšilová 4. A Mgr. Milada Vymazalová 4. B Mgr. Kamila Červenková 5. A Mgr. Dana Derková 5. B Mgr. Bronislav Mich Mgr. Jana Teriaki II. stupeň 6. A Mgr. Jakub Forýtek 6. B Mgr. Eva Hladná 7. A Mgr. Jana Barnetová 7. B Mgr. Miroslav Koudelka 8. A Ivo Síleš 8. B Mgr. Jana Pešáková 9. A Mgr. Zdeněk Zaoral 9. B Ing. Erika Novotná Mgr. Alžběta Mazánková Mgr. Radek Strnadel

5 asistentky pedagoga Bc. Alena Večerková Jana Čechová Petra Foltýnová vychovatelky školní družiny Jindřiška Dobešová Antonie Hrušáková Správní zaměstnanci školy Helena Strnadelová mzdová účetní Markéta Malá - účetní Miloš Manďák - školník Jana Buršová - uklízečka Irena Kameníková - uklízečka Petra Vylíčilová - uklízečka Alena Obručová - kuchařka Marta Nováková - kuchařka Milena Gejdová - vedoucí jídelny Jarmila Dvořáková - kuchařka Jarmila Jančíková - kuchařka Jitka Ježdíková - kuchařka Jana Juřenová - kuchařka

6 Základní škola a její cíle Vzdělávací v každém ze žáků školy objevovat jeho specifický talent a poskytovat mu kvalitní základy všeobecného vzdělání dle platného ŠVP Všestranná škola. Všemi dostupnými prostředky rozvíjet osobnost žáka, vést jeho myšlení k odpovědnosti a jednání k samostatnosti. Výchovný vychovávat žáky tak, aby mravní a hodnotový systém byl v souladu s uznávanými normami naší demokratické společnosti. Vytvářet otevřené, přátelské a bezpečné prostředí pro každého žáka. Aktivně budovat pozitivní klima školy na úrovni mezi žáky, pedagogy, rodiči i širokou veřejností. Společenský vytvořit prostředí výrazně komunitní školy, která se stane přirozeným místem setkávání všech generací dětí, rodičů i ostatních obyvatel města. Školu, která je centrem aktivního vytváření společenského a kulturního zázemí celého města.

7 Školní vzdělávací program Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávací programu Všestranná škola, jehož aktuální verze platí od Od školního roku 2014/2015 je v platnosti také školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením (ŠVP LMP) Všestranná škola. Samostatný školním vzdělávací program má školní družina a rovněž školní klub.

8 Školní klub Od školního roku 2013/2014 působí při škole školní klub. Klub je určený především pro žáky 2. stupně, kteří zde mohou trávit volný čas mezi vyučováním, krátit si čekání na autobus nebo kroužky. Pro jeho činnost nově vznikla klubová místnost, která je vybavena stolním fotbalem, relaxační zónou, počítači s internetem, taneční podložkou a množstvím společenských her. Součástí školního klubu jsou také kroužky. Žáci mají možnost navštěvovat kroužek taneční, výtvarný, keramický, dva floorbalové kroužky, fotbalový, sportovní, tenisový, volejbalový, dopravní, divadelní, matematický, ekologický, dyslektický a logopedický, školní časopis, cvičení z českého jazyka, zdravotnický, šachový a nově také pěvecké sbory pro mladší a starší žáky. Do školního klubu je přihlášeno celkem přes 200 žáků školy. Většina z nich navštěvuje nejen klubovou místnost, ale především kroužky, někteří zvládají i několik kroužků týdně.

9 Školní družina V současnosti má školní družina 3 oddělení a navštěvuje ji přes 80 žáků. Mimo dvou plně zařízených místností družiny žáci používají za pěkného počasí i vlastní hřiště s hracími prvky. Školní jídelna Nově zrekonstruované prostory školní jídelny navštěvuje průměrně 340 žáků školy. Obědy se připravují také pro ZŠ Počenice a strávníky z řad veřejnosti. Celkem školní kuchyně zajišťuje denně téměř 400 obědů.

10 Úspěchy našich žáků Základní školy Morkovice byli v uplynulém období velmi úspěšní na olympiádách, výborně reprezentovali školu i sebe v mnoha soutěžích. Seznam všech úspěšných jednotlivců i družstev by byl opravdu velmi dlouhý. Poslední desetiletí vyniká školní družstvo zdravotníků všech věkových kategorií, za uplynulé období tak škola sbírala nejen úspěchy na soutěžích, ale především významně přispěla k rozvoji informovanosti o první pomoci. Díky pravidelné, laskavé a příjemné přípravě žáci opakovaně obsazují přední místa v soutěžích mladých zdravotníků. Příkladem může být školní rok 2013/2014 kdy se mladší žáci dostali až do krajského kola ve Znojmě, kde obsadili krásné druhé místo.

11 Základní škola Morkovice vždy velmi úspěšně reprezentovala ve sportovních soutěžích. Družstva atletů, floorbalistů, volejbalistů a fotbalistů se pravidelně umísťují na předních místech okresních kol a daří se jim i v krajském měřítku. Za zmínku stojí určitě účast družstva fotbalistů, kteří se v roce 2008 probojovali do celostátního finále Coca - Cola Cupu a v obrovské konkurenci obsadili pěkné 9. místo. Dalšího významného úspěchu dosáhly v roce 2014 dívky, které se dostaly do celostátního finále halové kopané, kde skončily na úžasném 2. místě. Velkých úspěchů žáci dosáhli na dopravních soutěžích, kde vítězili nejen v okresních, ale také v krajských kolech. Stejně jako v případě jiných úspěchů i zde se dařilo především díky dlouhodobé přípravě žáků a laskavému a obětavému přístupu pedagogů. Žáci se pravidelně věnují enviromentálním a ekologickým tématům. Jde především o činnostní aktivity. Mezi jednotlivými třídami prvního stupně probíhá poměrně úspěšně soutěž v třídění odpadu. Skupina žáků ekotým - vede ostatní k odpovědnému a šetrnému přístupu k přírodě, vysvětluje. jak třídit odpad a jak se chovat ekologicky.

12 Projekty školy Na základě výzvy MŠMT EU peníze školám byla z prostředků fondu Vzdělání pro konkurenceschopnost škola podpořena při tvorbě digitálních výukových materiálů, inovativních prvků ve výuce, zavádění interaktivních tabulí a počítačů do výuky celkovou částkou Kč. V uplynulém období se škola aktivně zapojila do menších projektů, jako je např. Projekt Hasík, první pomoc s Ambumanem, Škola písničkou, Expedice Kvakoš, Projekt 2005, Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Expedice Chřiby, Happy Snack a Ovoce do škol. V roce 2013 byla škola podpořena Rozvojovým programem MŠMT v oblasti podpory implementace Etické výchovy do škol (částkou Kč). Ve stejném období získala z Rozvojového programu MŠMT podpora škol kompenzačními pomůckami částku Kč a v dalším roce Kč. Rozvojový program MŠMT zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie podpořil školu částkou Kč v roce 2013 a Kč v roce Díky tomuto programu se může škola intenzivněji věnovat výuce českého jazyka dětí jiné státní příslušnosti a přispět tak ke snižování bariér. V současnosti je škola finančně podpořena prostřednictvím projektu určeného k prevenci šikany a patologických jevů ve škole. Program je zaměřený na vzdělávání a poradenství pro pedagogy, žáky i rodiče. Rovněž je škola zapojena jako partner Masarykovy univerzity Brno do projektu INTERES, jehož cílem je rozšíření internetové sítě v celém areálu školy, zajištění dotykových tabletů pro pedagogy a podpora výuky prostřednictvím moderních technologií. V prosinci 2013 byla škola, jako druhá v kraji, oceněna za podporu etické výchovy titulem Etická škola.

13 Historie školství v Morkovicích Podle dostupných pramenů už v 90. letech 19. století existovala v Morkovicích šestitřídní obecná škola. Vyučovalo se v obecní budově č. 115 (dnešní městský úřad) a v budově bývalého Lidrukova. Tehdejší řídící učitel (od r. 1889) František Hrab píše, že začátky měšťanské školy nebyly snadné. Potřeba tohoto typu školy byla uznávána, ale chyběla dobrá vůle postavit novou školní budovu. Podle kroniky se proti postavilo vedení velkostatku a také někteří členové místní školní rady. Objevil se argument, že stavba bude velmi nákladná, a odpůrci školy tajně intervenovali u zemského výboru. Po 1. světové válce se pohled na školství v Morkovicích změnil. Ve vedení obce se sešli lidé, zejména starosta Antonín Foltýn, kteří vzniku nové školy přáli. V roce 1921 obecní zastupitelstvo podalo žádost o povolení stavby školy. Počátkem školního roku 1922/23 byla měšťanská škola otevřena prozatím v provizorních prostorách obecní budovy, ale obec přislíbila postavit budovu novou. Žáci byli rozděleni do dvou tříd (1. A 53 chlapců a 1. B 41 děvčat). Výuku zastávali učitelé z obecné školy - 3 učitelé a 2 učitelky, které vyučovaly tělesnou výchovu dívky a ženské ruční práce. Od přespolních žáků (26) se vybíralo školné. Druhý školní rok začal v sobotu 1. září Ve čtyřech třídách bylo 179 žáků a vyučovalo zde 8 učitelů. Zatímní ředitel František Hrab se zmiňuje o těžkém zápase mezi příznivci a odpůrci stavby nové budovy školy. Ve školním roce 1923/1924 příznivci zvítězili. F. Hrab pokládá novou budovu za svůj celoživotní úspěch a odevzdává ji svým nástupcům s přáním, aby mládež z ní vycházející

14 byla ke cti její, chloubě učitelstva, jakož i ke cti národa. Učitel - zakladatel odešel pak do Chropyně, na jeho místo byl jmenován jako ředitel František Svoboda z Hulína. 20. léta 20. století Práce žáků a učitelů ve škole pokračovala zdárně dál. Škola pořádala slavnosti k významným výročím, na závěr roku žáci předváděli veřejnosti kulturní vystoupení, hráli loutkové divadlo, zhlédli několik naučných filmů v sokolovně, jezdili na výlety. Zajímavým údajem pro dnešek je to, že někteří žáci zanedbávali školní docházku, proto jejich rodiče byli předvolání před školní radu, kde byli pokáráni, mohli být potrestáni i vězením. Důležitý údaj připadá na 29. března 1930, kdy se u původní budovy měšťanské školy začala přístavba pro školu obecnou. 30. léta 20. století Doba světové hospodářské krize těžce dolehla i na košikářský průmysl, velmi rozšířený právě v Morkovicích. Dětem z chudých rodin bylo poskytováno šatstvo, strava, děti byly očkovány proti záškrtu, nejchudší děti dostávaly ve škole mléko a chleba. V roce 1937, pravděpodobně v souvislosti s politickou situací v Evropě, byla do škol zavedena branná výchova, v jejímž rámci se konala pochodo-

15 vá cvičení s orientací v terénu. Od 1. září 1938 se místní měšťanská škola stala školou újezdní, to znamená, že do ní chodili žáci z Morkovic, Pačlavic, Počenic, Prasklic, Slížan a Uhřic. V tomto roce, v rámci všeobecné mobilizace, odešli 3 učitelé. Přišel válečný školní rok 1939/1940. V devíti třídách čtyř ročníků se učilo 341 žáků, od 2. pololetí byla zavedena povinná němčina. 40. léta 20. století Polovina tohoto desetiletí byla poznamenána druhou světovou válkou, která se nějakým způsobem dotkla každého tehdejšího obyvatele Morkovic. Druhý válečný školní rok začal 2. září 1940 a učitelé i žáci se v rámci možností daných společenským a politickým vývojem věnovali svým povinnostem. Zajímavé je sledovat odlišné postavení učitelů ve škole podle délky jejich praxe. Rozlišovali se definitivní učitelé, zatímní učitelé, učitelé praktikanti a řídící učitelé. Do 1. února 1942 jím byl Bohumil Horák, správcem školy byl ustanoven Karel Polách. Konec posledního válečného školního roku byl pro školu velmi náročný. Od 5. května 1945 byla budova zabrána pro účely ruské vojenské nemocnice a vyučování probíhalo v dílnách firmy Pátík a synové. Žáci se museli střídat po třídách s různým začátkem a koncem výuky. Některým dětem končilo vyučování až v hodin. Ředitelem školy do roku 1950 byl Josef Přikryl. 50. léta 20. století V těchto letech se změnila společenská situace ve státě a školství se jí přizpůsobilo. Dne 1. září 1950 se ředitelem stal Jaroslav Polišenský. Vyučování probílo šest dní v týdnu. V souladu s tehdejším politickým vývojem směrem k ateismu byly od odstraněny kříže ze tříd. V r se bývalá národní a střední škola spojily v osmi-

16 letou střední školu. Na závěr školní docházky žáci konali závěrečné zkoušky. Pak mohli pokračovat na jedenáctileté střední škole (trvala 3 roky). V letech 1956/1957 byla přistavěna tělocvična a další tři třídy (svépomocí rodičů, žáků i učitelů) a začalo se se stavbou dílen. 60. léta 20. století Vznikla základní devítiletá škola, žáci dostávali učebnice a pomůcky zdarma. Od r škola využívala školní budovu ve Slížanech. Po zrušení obecné školy v ní bylo jeden rok učiliště; to bylo pro nedostatek žáků zrušeno. Základní škola zde získala tři učebny. V roce 1963/64 školu navštěvovalo 682 žáků ve 22 třídách. Tento počet nebyl nikdy překročen, třídy byly velmi naplněné, ve 4. třídě bylo 45 žáků. Školní družina vznikla roku Po zrušení dětského domova (1964/65) byla družina spolu s jídelnou a jednou učebnou přestěhována do těchto prostor (dnešní budova základní umělecké školy). V roce 1965/66 občané Morkovic a žáci školy začali stavět novou školní budovu byla do budovy přestěhována družina, jídelna se začala používat až od Ještě v roce 1967 byla zřízena jedna

17 třída zvláštní školy, od roku 1968 zvláštní škola pokračovala v samostatné budově bývalého kláštera. Velkou novinkou pro žáky i dospělé bylo zavedení pětidenního pracovního týdne. V tomto desetiletí začala několikaletá družba se slovenskou Základní školou v Žitavanech. 70. léta 20. století V roce 1973/74 byly zrušeny páté ročníky v Pačlavicích a Počenicích a žáci dojížděli do Morkovic. Uprostřed tohoto desetiletí (1974/75) se slavilo 50 let založení školy v duchu hesla Socialistický stát pečuje o školství. Školní rok 1976/77 přinesl novou koncepci školství, byla zavedena množinová matematika a školství se věnovalo propagandě a přípravě mladé dělnické generace. 80. léta 20. století Začátek tohoto desetiletí přinesl důležitou změnu - 5. ročník byl zařazen do 2. stupně, vznikla základní škola s osmiletou docházkou. Velká personální změna se uskutečnila v místní škole - do důchodu odešel dlouholetý ředitel Jaroslav Polišenský a na jeho místo nastoupil k Julius Štolfa. V červenci 1982 byla zahájena stavba nového pavilonu (10 tříd) a šaten. Objevila se další

18 novinka ve výuce - v 7. ročnících byly zavedeny povinně-volitelné předměty, tj. seznam předmětů, z kterého si žák vybíral podle svého budoucího profesního zaměření. Vyučování v novém pavilonu bylo zahájeno V srpnu 1986 ředitel Štolfa vážně onemocněl a vedením školy byla pověřena dosavadní zástupkyně Eliška Hýsková, ředitelkou byla jmenována od Na konci roku 1989 dochází k společenským změnám, které se silně dotkly školství jako takového i místní základní školy. 90. léta 20. století Od byl jmenován ředitelem PaedDr. Oldřich Gejda. Na škole se zavedla výuka cizích jazyků (němčina, angličtina) jako povinných předmětů. V letech 1991/92 probíhala rekonstrukce tělocvičny. Od roku 1992/93 žáci, kteří nebyli přijati z 8. třídy, postupovali do 9. třídy. V roce 1996/97 byly opět povinně zavedeny 9. třídy a 5. ročníky přešly znovu na 1. stupeň. K byla zrušena Zvláštní škola ve Slížanech, její žáci přešli do základní školy, výuka pro ně pokračovala ve speciálních třídách odchází ze školy ředitel PaedDr. Gejda, vedením školy je dočasně pověřena Mgr. Jana Pešáková. Od vykonává funkci ředitelky RNDr. Jaroslava Peštuková.

19 Začátek 21. století Od přešla škola do právní subjektivity, zřizovatelem se stalo město Morkovice-Slížany. Ve škole je zřízena počítačová síť v rámci celostátní akce Internet do škol. Pro žáky to znamená neomezený přístup na internet a možnost používat výuková CD. Učitelky 1. stupně zavádějí tzv. Daltonské vyučování děti pracují ve skupinkách, využívají encyklopedie, různé přehledy k procvičování učiva, učí se spolupracovat mezi sebou, pomáhat si a samostatně řešit úkoly. Byla vyměněna okna ve staré budově, zrekonstruována kuchyně a dokončena keramická dílna pro výtvarnou činnost žáků. Před Vánocemi 2003 byl zahájen provoz v nové sportovní hale na hřišti. Škola ji využívá v hodinách tělesné výchovy hlavně k míčovým hrám.

20 Školní vzdělávací program Všestranná škola se postupně s jistými úpravami zaváděl od roku Ve škole se zlepšuje vybavení výpočetní technikou, provádějí se úpravy ve třídách, opravena je fasáda staré budovy. Někteří učitelé se zapojili do e-learningového systému MOODLE, v něm vytvářeli pro žáky výukové a testovací materiály na počítačích. Žáci se speciálními výukovými problémy jsou zařazeni do běžných tříd a učí se podle individuálního plánu. Na ochranu žáků před negativními společenskými jevy vznikl ve škole program na potírání sociálně patologických jevů. V roce 2007 byla škola vyhodnocena jako nejlepší škola na okrese Kroměříž v tomto programu. V roce 2007 odchází do důchodu ředitelka RNDr. Jaroslava Peštuková, na její místo nastupuje Mgr.Eva Manďáková Svašková. Je zavedeno připojení na internet do všech kabinetů a tříd a zmodernizováno osvětlení v nové budově. Žáci se učí pracovat v týmu, nést osobní odpovědnost za svá rozhodnutí. V průběhu roku 2011/2012 odešla ze školy ředitelka Mgr. Eva Manďáková-Svašková a vedením školy byla dočasně pověřena zástupkyně pro 2. stupeň Ing. Radka Zdražilová.

21 Současnost Od školního roku 2012/2013 stojí v čele školy Mgr. Jan Košárek. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Všestranná škola. Ve výuce se klade důraz na využití moderních forem práce, interaktivních technologií, nabývání jazykových dovedností a rozvoj osobnosti každého žáka. Žáci mají možnost navštěvovat velké množství kroužků, zúčastnit se soutěží, olympiád, projektových dnů, besed, exkurzí a výletů, interaktivních programů posilujících kompetence žáků. Od školního roku 2013/2014 je zavedena výuka angličtiny od 1. ročníku a výuka ruštiny od 7. ročníku, dochází k inovaci školního vzdělávacího programu tak, aby odpovídal rámcovému programu a potřebám doby. Rovněž ve škole vzniká školní klub, kde žáci mohou trávit volné hodiny nebo se scházet po vyučování. Součásti školního klubu jsou kroužky, kterých je ve školním roce 2014/2015 celkem 28.

22 Postupně se mění vzhled budovy. Vstupní hala je oživena obrázky, které malovali sami žáci, k odpočinku slouží nová pohovka, prostředí opět zdobí květiny. Rekonstrukcí prošly chodby a schodiště nové budovy. Vyměněno bylo obložení a dveře, kompletně opravena byla školní jídelna, ke změnám došlo na toaletách u tělocvičny. Úplně byla opravena tzv. malá tělocvična, ve které je dočasně umístěno mateřské centrum Sluníčko. Nová výmalba, podlahy a nábytek byl pořízen do několika učeben. Po doplnění škola disponuje 7 interaktivními tabulemi, 3 dataprojektory, pro výuku jsou k dispozici LCD televize, CD přehrávače, notebooky, 2 počítačové učebny. Pravidelně probíhá další vzdělávání pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 se celý pedagogický sbor zúčastnil semináře Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi tak, aby byly posíleny kompetence k etickému a prosociálnímu jednání. Celý sbor absolvoval vzdělávání Školní parlament v životě školy, řada pedagogů se vzdělávala celoživotní formou na vysoké škole nebo formou seminářů. V roce 2014/2015 vzniká ve škole žákovský parlament, pedagogický sbor se vzdělává v oblasti šikany a prevence patologických jevů a vnikají nové kroužky. Základní škola Morkovice děkuji za přízeň a pomoc následujícím firmám: Agrodružstvo Morkovice, Agropt, spol. s.r.o., Hanhart Morkovice s.r.o., COOP družstvo HB, Morex s.r.o., Stavebniny Radek Suchomel, Dvouletá s.r.o., YARO UH s.r.o.

23 90 let Základní školy Vydal v roce 2014 Petr Brázda - vydavatelství ve spolupráci se Základní školou Morkovice, příspěvkovou organizací kolektiv autorů první vydání ISBN

24 ISBN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Základní škola a mateřská škola, Praskačka, okres Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkladatel: Libuše Ježková Verze k 1. 9. 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více