ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISBN 978-80-87387-27-6"

Transkript

1

2 ISBN

3 Slovo úvodem Ve školním roce 2014/2015 si Základní škola Morkovice připomíná 90 let od dokončení stavby budovy současné školy. Toto výročí je velmi významné a zaslouží si důstojné připomenutí. Škola je důležitým centrem vzdělanosti a kulturního života města Morkovice- -Slížany i celého regionu. V průběhu desetiletí školou prošly stovky žáků a pracovaly zde desítky zaměstnanců. V letošním školním roce školu navštěvuje 394 žáků, o které se stará 43 zaměstnanců. Školu v současnosti tvoří 19 tříd, 3 oddělení školní družiny, školní klub a školní jídelna. Pevně věříme, že stejně jako v uplynulých 90-ti letech bude škola i nadále místem poznání, získávání informací, nabývání dovedností, vzniku kamarádských vztahů a především místem rozvoje osobnosti každého současného i budoucího žáka školy.

4 Pedagogický sbor Mgr. Jan Košárek - ředitel školy Mgr. Jitka Kyasová - zástupce ředitele Ing. Radka Zdražilová - výchovná poradkyně I. stupeň 1. A Mgr. Hana Vybíralová 1. B Mgr. Hana Michová 2. A Mgr. Hana Doleželová 2. B Mgr. Lucie Dopitová 2. C Mgr. Zuzana Křůmalová 3. A Mgr. Lenka Foltýnová 3. B Mgr. Vladimíra Pospíšilová 4. A Mgr. Milada Vymazalová 4. B Mgr. Kamila Červenková 5. A Mgr. Dana Derková 5. B Mgr. Bronislav Mich Mgr. Jana Teriaki II. stupeň 6. A Mgr. Jakub Forýtek 6. B Mgr. Eva Hladná 7. A Mgr. Jana Barnetová 7. B Mgr. Miroslav Koudelka 8. A Ivo Síleš 8. B Mgr. Jana Pešáková 9. A Mgr. Zdeněk Zaoral 9. B Ing. Erika Novotná Mgr. Alžběta Mazánková Mgr. Radek Strnadel

5 asistentky pedagoga Bc. Alena Večerková Jana Čechová Petra Foltýnová vychovatelky školní družiny Jindřiška Dobešová Antonie Hrušáková Správní zaměstnanci školy Helena Strnadelová mzdová účetní Markéta Malá - účetní Miloš Manďák - školník Jana Buršová - uklízečka Irena Kameníková - uklízečka Petra Vylíčilová - uklízečka Alena Obručová - kuchařka Marta Nováková - kuchařka Milena Gejdová - vedoucí jídelny Jarmila Dvořáková - kuchařka Jarmila Jančíková - kuchařka Jitka Ježdíková - kuchařka Jana Juřenová - kuchařka

6 Základní škola a její cíle Vzdělávací v každém ze žáků školy objevovat jeho specifický talent a poskytovat mu kvalitní základy všeobecného vzdělání dle platného ŠVP Všestranná škola. Všemi dostupnými prostředky rozvíjet osobnost žáka, vést jeho myšlení k odpovědnosti a jednání k samostatnosti. Výchovný vychovávat žáky tak, aby mravní a hodnotový systém byl v souladu s uznávanými normami naší demokratické společnosti. Vytvářet otevřené, přátelské a bezpečné prostředí pro každého žáka. Aktivně budovat pozitivní klima školy na úrovni mezi žáky, pedagogy, rodiči i širokou veřejností. Společenský vytvořit prostředí výrazně komunitní školy, která se stane přirozeným místem setkávání všech generací dětí, rodičů i ostatních obyvatel města. Školu, která je centrem aktivního vytváření společenského a kulturního zázemí celého města.

7 Školní vzdělávací program Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávací programu Všestranná škola, jehož aktuální verze platí od Od školního roku 2014/2015 je v platnosti také školní vzdělávací program pro žáky s lehkým mentálním postižením (ŠVP LMP) Všestranná škola. Samostatný školním vzdělávací program má školní družina a rovněž školní klub.

8 Školní klub Od školního roku 2013/2014 působí při škole školní klub. Klub je určený především pro žáky 2. stupně, kteří zde mohou trávit volný čas mezi vyučováním, krátit si čekání na autobus nebo kroužky. Pro jeho činnost nově vznikla klubová místnost, která je vybavena stolním fotbalem, relaxační zónou, počítači s internetem, taneční podložkou a množstvím společenských her. Součástí školního klubu jsou také kroužky. Žáci mají možnost navštěvovat kroužek taneční, výtvarný, keramický, dva floorbalové kroužky, fotbalový, sportovní, tenisový, volejbalový, dopravní, divadelní, matematický, ekologický, dyslektický a logopedický, školní časopis, cvičení z českého jazyka, zdravotnický, šachový a nově také pěvecké sbory pro mladší a starší žáky. Do školního klubu je přihlášeno celkem přes 200 žáků školy. Většina z nich navštěvuje nejen klubovou místnost, ale především kroužky, někteří zvládají i několik kroužků týdně.

9 Školní družina V současnosti má školní družina 3 oddělení a navštěvuje ji přes 80 žáků. Mimo dvou plně zařízených místností družiny žáci používají za pěkného počasí i vlastní hřiště s hracími prvky. Školní jídelna Nově zrekonstruované prostory školní jídelny navštěvuje průměrně 340 žáků školy. Obědy se připravují také pro ZŠ Počenice a strávníky z řad veřejnosti. Celkem školní kuchyně zajišťuje denně téměř 400 obědů.

10 Úspěchy našich žáků Základní školy Morkovice byli v uplynulém období velmi úspěšní na olympiádách, výborně reprezentovali školu i sebe v mnoha soutěžích. Seznam všech úspěšných jednotlivců i družstev by byl opravdu velmi dlouhý. Poslední desetiletí vyniká školní družstvo zdravotníků všech věkových kategorií, za uplynulé období tak škola sbírala nejen úspěchy na soutěžích, ale především významně přispěla k rozvoji informovanosti o první pomoci. Díky pravidelné, laskavé a příjemné přípravě žáci opakovaně obsazují přední místa v soutěžích mladých zdravotníků. Příkladem může být školní rok 2013/2014 kdy se mladší žáci dostali až do krajského kola ve Znojmě, kde obsadili krásné druhé místo.

11 Základní škola Morkovice vždy velmi úspěšně reprezentovala ve sportovních soutěžích. Družstva atletů, floorbalistů, volejbalistů a fotbalistů se pravidelně umísťují na předních místech okresních kol a daří se jim i v krajském měřítku. Za zmínku stojí určitě účast družstva fotbalistů, kteří se v roce 2008 probojovali do celostátního finále Coca - Cola Cupu a v obrovské konkurenci obsadili pěkné 9. místo. Dalšího významného úspěchu dosáhly v roce 2014 dívky, které se dostaly do celostátního finále halové kopané, kde skončily na úžasném 2. místě. Velkých úspěchů žáci dosáhli na dopravních soutěžích, kde vítězili nejen v okresních, ale také v krajských kolech. Stejně jako v případě jiných úspěchů i zde se dařilo především díky dlouhodobé přípravě žáků a laskavému a obětavému přístupu pedagogů. Žáci se pravidelně věnují enviromentálním a ekologickým tématům. Jde především o činnostní aktivity. Mezi jednotlivými třídami prvního stupně probíhá poměrně úspěšně soutěž v třídění odpadu. Skupina žáků ekotým - vede ostatní k odpovědnému a šetrnému přístupu k přírodě, vysvětluje. jak třídit odpad a jak se chovat ekologicky.

12 Projekty školy Na základě výzvy MŠMT EU peníze školám byla z prostředků fondu Vzdělání pro konkurenceschopnost škola podpořena při tvorbě digitálních výukových materiálů, inovativních prvků ve výuce, zavádění interaktivních tabulí a počítačů do výuky celkovou částkou Kč. V uplynulém období se škola aktivně zapojila do menších projektů, jako je např. Projekt Hasík, první pomoc s Ambumanem, Škola písničkou, Expedice Kvakoš, Projekt 2005, Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Expedice Chřiby, Happy Snack a Ovoce do škol. V roce 2013 byla škola podpořena Rozvojovým programem MŠMT v oblasti podpory implementace Etické výchovy do škol (částkou Kč). Ve stejném období získala z Rozvojového programu MŠMT podpora škol kompenzačními pomůckami částku Kč a v dalším roce Kč. Rozvojový program MŠMT zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie podpořil školu částkou Kč v roce 2013 a Kč v roce Díky tomuto programu se může škola intenzivněji věnovat výuce českého jazyka dětí jiné státní příslušnosti a přispět tak ke snižování bariér. V současnosti je škola finančně podpořena prostřednictvím projektu určeného k prevenci šikany a patologických jevů ve škole. Program je zaměřený na vzdělávání a poradenství pro pedagogy, žáky i rodiče. Rovněž je škola zapojena jako partner Masarykovy univerzity Brno do projektu INTERES, jehož cílem je rozšíření internetové sítě v celém areálu školy, zajištění dotykových tabletů pro pedagogy a podpora výuky prostřednictvím moderních technologií. V prosinci 2013 byla škola, jako druhá v kraji, oceněna za podporu etické výchovy titulem Etická škola.

13 Historie školství v Morkovicích Podle dostupných pramenů už v 90. letech 19. století existovala v Morkovicích šestitřídní obecná škola. Vyučovalo se v obecní budově č. 115 (dnešní městský úřad) a v budově bývalého Lidrukova. Tehdejší řídící učitel (od r. 1889) František Hrab píše, že začátky měšťanské školy nebyly snadné. Potřeba tohoto typu školy byla uznávána, ale chyběla dobrá vůle postavit novou školní budovu. Podle kroniky se proti postavilo vedení velkostatku a také někteří členové místní školní rady. Objevil se argument, že stavba bude velmi nákladná, a odpůrci školy tajně intervenovali u zemského výboru. Po 1. světové válce se pohled na školství v Morkovicích změnil. Ve vedení obce se sešli lidé, zejména starosta Antonín Foltýn, kteří vzniku nové školy přáli. V roce 1921 obecní zastupitelstvo podalo žádost o povolení stavby školy. Počátkem školního roku 1922/23 byla měšťanská škola otevřena prozatím v provizorních prostorách obecní budovy, ale obec přislíbila postavit budovu novou. Žáci byli rozděleni do dvou tříd (1. A 53 chlapců a 1. B 41 děvčat). Výuku zastávali učitelé z obecné školy - 3 učitelé a 2 učitelky, které vyučovaly tělesnou výchovu dívky a ženské ruční práce. Od přespolních žáků (26) se vybíralo školné. Druhý školní rok začal v sobotu 1. září Ve čtyřech třídách bylo 179 žáků a vyučovalo zde 8 učitelů. Zatímní ředitel František Hrab se zmiňuje o těžkém zápase mezi příznivci a odpůrci stavby nové budovy školy. Ve školním roce 1923/1924 příznivci zvítězili. F. Hrab pokládá novou budovu za svůj celoživotní úspěch a odevzdává ji svým nástupcům s přáním, aby mládež z ní vycházející

14 byla ke cti její, chloubě učitelstva, jakož i ke cti národa. Učitel - zakladatel odešel pak do Chropyně, na jeho místo byl jmenován jako ředitel František Svoboda z Hulína. 20. léta 20. století Práce žáků a učitelů ve škole pokračovala zdárně dál. Škola pořádala slavnosti k významným výročím, na závěr roku žáci předváděli veřejnosti kulturní vystoupení, hráli loutkové divadlo, zhlédli několik naučných filmů v sokolovně, jezdili na výlety. Zajímavým údajem pro dnešek je to, že někteří žáci zanedbávali školní docházku, proto jejich rodiče byli předvolání před školní radu, kde byli pokáráni, mohli být potrestáni i vězením. Důležitý údaj připadá na 29. března 1930, kdy se u původní budovy měšťanské školy začala přístavba pro školu obecnou. 30. léta 20. století Doba světové hospodářské krize těžce dolehla i na košikářský průmysl, velmi rozšířený právě v Morkovicích. Dětem z chudých rodin bylo poskytováno šatstvo, strava, děti byly očkovány proti záškrtu, nejchudší děti dostávaly ve škole mléko a chleba. V roce 1937, pravděpodobně v souvislosti s politickou situací v Evropě, byla do škol zavedena branná výchova, v jejímž rámci se konala pochodo-

15 vá cvičení s orientací v terénu. Od 1. září 1938 se místní měšťanská škola stala školou újezdní, to znamená, že do ní chodili žáci z Morkovic, Pačlavic, Počenic, Prasklic, Slížan a Uhřic. V tomto roce, v rámci všeobecné mobilizace, odešli 3 učitelé. Přišel válečný školní rok 1939/1940. V devíti třídách čtyř ročníků se učilo 341 žáků, od 2. pololetí byla zavedena povinná němčina. 40. léta 20. století Polovina tohoto desetiletí byla poznamenána druhou světovou válkou, která se nějakým způsobem dotkla každého tehdejšího obyvatele Morkovic. Druhý válečný školní rok začal 2. září 1940 a učitelé i žáci se v rámci možností daných společenským a politickým vývojem věnovali svým povinnostem. Zajímavé je sledovat odlišné postavení učitelů ve škole podle délky jejich praxe. Rozlišovali se definitivní učitelé, zatímní učitelé, učitelé praktikanti a řídící učitelé. Do 1. února 1942 jím byl Bohumil Horák, správcem školy byl ustanoven Karel Polách. Konec posledního válečného školního roku byl pro školu velmi náročný. Od 5. května 1945 byla budova zabrána pro účely ruské vojenské nemocnice a vyučování probíhalo v dílnách firmy Pátík a synové. Žáci se museli střídat po třídách s různým začátkem a koncem výuky. Některým dětem končilo vyučování až v hodin. Ředitelem školy do roku 1950 byl Josef Přikryl. 50. léta 20. století V těchto letech se změnila společenská situace ve státě a školství se jí přizpůsobilo. Dne 1. září 1950 se ředitelem stal Jaroslav Polišenský. Vyučování probílo šest dní v týdnu. V souladu s tehdejším politickým vývojem směrem k ateismu byly od odstraněny kříže ze tříd. V r se bývalá národní a střední škola spojily v osmi-

16 letou střední školu. Na závěr školní docházky žáci konali závěrečné zkoušky. Pak mohli pokračovat na jedenáctileté střední škole (trvala 3 roky). V letech 1956/1957 byla přistavěna tělocvična a další tři třídy (svépomocí rodičů, žáků i učitelů) a začalo se se stavbou dílen. 60. léta 20. století Vznikla základní devítiletá škola, žáci dostávali učebnice a pomůcky zdarma. Od r škola využívala školní budovu ve Slížanech. Po zrušení obecné školy v ní bylo jeden rok učiliště; to bylo pro nedostatek žáků zrušeno. Základní škola zde získala tři učebny. V roce 1963/64 školu navštěvovalo 682 žáků ve 22 třídách. Tento počet nebyl nikdy překročen, třídy byly velmi naplněné, ve 4. třídě bylo 45 žáků. Školní družina vznikla roku Po zrušení dětského domova (1964/65) byla družina spolu s jídelnou a jednou učebnou přestěhována do těchto prostor (dnešní budova základní umělecké školy). V roce 1965/66 občané Morkovic a žáci školy začali stavět novou školní budovu byla do budovy přestěhována družina, jídelna se začala používat až od Ještě v roce 1967 byla zřízena jedna

17 třída zvláštní školy, od roku 1968 zvláštní škola pokračovala v samostatné budově bývalého kláštera. Velkou novinkou pro žáky i dospělé bylo zavedení pětidenního pracovního týdne. V tomto desetiletí začala několikaletá družba se slovenskou Základní školou v Žitavanech. 70. léta 20. století V roce 1973/74 byly zrušeny páté ročníky v Pačlavicích a Počenicích a žáci dojížděli do Morkovic. Uprostřed tohoto desetiletí (1974/75) se slavilo 50 let založení školy v duchu hesla Socialistický stát pečuje o školství. Školní rok 1976/77 přinesl novou koncepci školství, byla zavedena množinová matematika a školství se věnovalo propagandě a přípravě mladé dělnické generace. 80. léta 20. století Začátek tohoto desetiletí přinesl důležitou změnu - 5. ročník byl zařazen do 2. stupně, vznikla základní škola s osmiletou docházkou. Velká personální změna se uskutečnila v místní škole - do důchodu odešel dlouholetý ředitel Jaroslav Polišenský a na jeho místo nastoupil k Julius Štolfa. V červenci 1982 byla zahájena stavba nového pavilonu (10 tříd) a šaten. Objevila se další

18 novinka ve výuce - v 7. ročnících byly zavedeny povinně-volitelné předměty, tj. seznam předmětů, z kterého si žák vybíral podle svého budoucího profesního zaměření. Vyučování v novém pavilonu bylo zahájeno V srpnu 1986 ředitel Štolfa vážně onemocněl a vedením školy byla pověřena dosavadní zástupkyně Eliška Hýsková, ředitelkou byla jmenována od Na konci roku 1989 dochází k společenským změnám, které se silně dotkly školství jako takového i místní základní školy. 90. léta 20. století Od byl jmenován ředitelem PaedDr. Oldřich Gejda. Na škole se zavedla výuka cizích jazyků (němčina, angličtina) jako povinných předmětů. V letech 1991/92 probíhala rekonstrukce tělocvičny. Od roku 1992/93 žáci, kteří nebyli přijati z 8. třídy, postupovali do 9. třídy. V roce 1996/97 byly opět povinně zavedeny 9. třídy a 5. ročníky přešly znovu na 1. stupeň. K byla zrušena Zvláštní škola ve Slížanech, její žáci přešli do základní školy, výuka pro ně pokračovala ve speciálních třídách odchází ze školy ředitel PaedDr. Gejda, vedením školy je dočasně pověřena Mgr. Jana Pešáková. Od vykonává funkci ředitelky RNDr. Jaroslava Peštuková.

19 Začátek 21. století Od přešla škola do právní subjektivity, zřizovatelem se stalo město Morkovice-Slížany. Ve škole je zřízena počítačová síť v rámci celostátní akce Internet do škol. Pro žáky to znamená neomezený přístup na internet a možnost používat výuková CD. Učitelky 1. stupně zavádějí tzv. Daltonské vyučování děti pracují ve skupinkách, využívají encyklopedie, různé přehledy k procvičování učiva, učí se spolupracovat mezi sebou, pomáhat si a samostatně řešit úkoly. Byla vyměněna okna ve staré budově, zrekonstruována kuchyně a dokončena keramická dílna pro výtvarnou činnost žáků. Před Vánocemi 2003 byl zahájen provoz v nové sportovní hale na hřišti. Škola ji využívá v hodinách tělesné výchovy hlavně k míčovým hrám.

20 Školní vzdělávací program Všestranná škola se postupně s jistými úpravami zaváděl od roku Ve škole se zlepšuje vybavení výpočetní technikou, provádějí se úpravy ve třídách, opravena je fasáda staré budovy. Někteří učitelé se zapojili do e-learningového systému MOODLE, v něm vytvářeli pro žáky výukové a testovací materiály na počítačích. Žáci se speciálními výukovými problémy jsou zařazeni do běžných tříd a učí se podle individuálního plánu. Na ochranu žáků před negativními společenskými jevy vznikl ve škole program na potírání sociálně patologických jevů. V roce 2007 byla škola vyhodnocena jako nejlepší škola na okrese Kroměříž v tomto programu. V roce 2007 odchází do důchodu ředitelka RNDr. Jaroslava Peštuková, na její místo nastupuje Mgr.Eva Manďáková Svašková. Je zavedeno připojení na internet do všech kabinetů a tříd a zmodernizováno osvětlení v nové budově. Žáci se učí pracovat v týmu, nést osobní odpovědnost za svá rozhodnutí. V průběhu roku 2011/2012 odešla ze školy ředitelka Mgr. Eva Manďáková-Svašková a vedením školy byla dočasně pověřena zástupkyně pro 2. stupeň Ing. Radka Zdražilová.

21 Současnost Od školního roku 2012/2013 stojí v čele školy Mgr. Jan Košárek. Výuka probíhá podle vzdělávacího programu Všestranná škola. Ve výuce se klade důraz na využití moderních forem práce, interaktivních technologií, nabývání jazykových dovedností a rozvoj osobnosti každého žáka. Žáci mají možnost navštěvovat velké množství kroužků, zúčastnit se soutěží, olympiád, projektových dnů, besed, exkurzí a výletů, interaktivních programů posilujících kompetence žáků. Od školního roku 2013/2014 je zavedena výuka angličtiny od 1. ročníku a výuka ruštiny od 7. ročníku, dochází k inovaci školního vzdělávacího programu tak, aby odpovídal rámcovému programu a potřebám doby. Rovněž ve škole vzniká školní klub, kde žáci mohou trávit volné hodiny nebo se scházet po vyučování. Součásti školního klubu jsou kroužky, kterých je ve školním roce 2014/2015 celkem 28.

22 Postupně se mění vzhled budovy. Vstupní hala je oživena obrázky, které malovali sami žáci, k odpočinku slouží nová pohovka, prostředí opět zdobí květiny. Rekonstrukcí prošly chodby a schodiště nové budovy. Vyměněno bylo obložení a dveře, kompletně opravena byla školní jídelna, ke změnám došlo na toaletách u tělocvičny. Úplně byla opravena tzv. malá tělocvična, ve které je dočasně umístěno mateřské centrum Sluníčko. Nová výmalba, podlahy a nábytek byl pořízen do několika učeben. Po doplnění škola disponuje 7 interaktivními tabulemi, 3 dataprojektory, pro výuku jsou k dispozici LCD televize, CD přehrávače, notebooky, 2 počítačové učebny. Pravidelně probíhá další vzdělávání pedagogů. Ve školním roce 2013/2014 se celý pedagogický sbor zúčastnil semináře Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi tak, aby byly posíleny kompetence k etickému a prosociálnímu jednání. Celý sbor absolvoval vzdělávání Školní parlament v životě školy, řada pedagogů se vzdělávala celoživotní formou na vysoké škole nebo formou seminářů. V roce 2014/2015 vzniká ve škole žákovský parlament, pedagogický sbor se vzdělává v oblasti šikany a prevence patologických jevů a vnikají nové kroužky. Základní škola Morkovice děkuji za přízeň a pomoc následujícím firmám: Agrodružstvo Morkovice, Agropt, spol. s.r.o., Hanhart Morkovice s.r.o., COOP družstvo HB, Morex s.r.o., Stavebniny Radek Suchomel, Dvouletá s.r.o., YARO UH s.r.o.

23 90 let Základní školy Vydal v roce 2014 Petr Brázda - vydavatelství ve spolupráci se Základní školou Morkovice, příspěvkovou organizací kolektiv autorů první vydání ISBN

24 ISBN

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková

Koncepce rozvoje. Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 Vypracovala: Mgr. Vladislava Stuchlíková Koncepce rozvoje Mateřské Školy Brandýs n. Labem Stará Boleslav, Riegrova 1621 I.

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Projekt S Montessori do devítky

Projekt S Montessori do devítky Projekt S Montessori do devítky Vypracovala: Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková 31. 3. 2016 Cíle projektu: Naši cílem je vytvořit devítiletou základní školu, na níž se vyučuje dle pedagogiky Marie Montessori,

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín Školní budova byla postavena pro dívčí vzdělávací institut (1900). Po roce 1945 zde bylo postupně sídlo zdravotnické školy, zvláštní školy a nakonec základní školy (od 1958).

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-485/15-C. Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-485/15-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec Sídlo Komenského 7, 380 01 Dačice V.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program:

Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Vážení rodiče, vítáme vás na třídní schůzce. Úvodní program: Ředitelka školy Změny ve školním roce 2013/14, příspěvek Rady rodičů Zástupkyně ředitelky Zahraniční spolupráce Mainz, výjezdy do zahraničí,

Více

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 2 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2015 Dodatek č. 2 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

ICT plán školy na školní rok

ICT plán školy na školní rok Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, Adolfovice 170, 790 01 Jeseník ICT plán školy na školní rok 2016 2017 1 Stávající stav...2 1.1 Údaje o škole...2 1.1.1 Počet žáků...2

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více