RWE Česká republika. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RWE Česká republika. Obsah"

Transkript

1 RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 VYBRANÉ UKAZATELE (dle ČÚS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) -149 Provozní výsledek hospodaření (mil. Kč) -219 Výsledek hospodaření před zdaněním (mil. Kč) Výsledek hospodaření po zdanění (mil. Kč) Investice (mil. Kč) 184 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 455 Termínem Společnost nebo RWE Česká republika se v textu nahrazuje obchodní firma RWE Česká republika a.s.

3 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 2 Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce Údaje o Společnosti Základní údaje Údaje o akcionářích a cenných papírech Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 21 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce Ekonomické výsledky Podnikatelské aktivity RWE v ČR 28 Obchod se zemním plynem a elektřinou 28 Distribuce zemního plynu 32 Skladování zemního plynu 34 Výroba elektřiny a tepla Komunikační aktivity Lidské zdroje Ochrana životního prostředí Následné události Výhled 46 5 Finanční část Účetní závěrka Příloha účetní závěrky 55 6 Zpráva nezávislého auditora Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci

4 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

5 Obsah

6 6 1 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážené dámy, vážení pánové, RWE Česká republika má za sebou první rok svého fungování jako řídící společnost skupiny RWE v ČR. Navzdory krizi, ve které se nachází evropská energetika, šlo z našeho pohledu o úspěšné období. Svědčí o tom dosažené hospodářské výsledky celé skupiny. Dovolte mi proto, abych poděkoval všem zaměstnancům i partnerům, kteří k tomu přispěli. Za úspěchy, kterých jsme i přes komplikovanou situaci na trhu s energií dosáhli, stojí řada strategických rozhodnutí a mnoho profesionálně odvedené práce. Zcela klíčová pro další rozvoj našeho podnikání v Česku byla konsolidace našich aktivit, která nám umožnila výrazně zjednodušit a zefektivnit organizační strukturu skupiny RWE v ČR. V roce 2013 se nám podařilo koncentrovat veškeré podnikatelské aktivity do čtyř hlavních oblastí. Pod řízením RWE Česká republika došlo v roce 2013 k reorganizaci veškerých aktivit v oblasti distribuce zemního plynu v rámci společnosti RWE Grid Holding. Do její dceřiné společnosti RWE GasNet fúzovali dosavadní tři regionální distributoři zemního plynu (VČP Net, SMP Net a JMP Net).

7 5 6 7 Obsah 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 To umožnila komplexní transakce s jedním z nejvýznamnějších mezinárodních infrastrukturních investorů, Macquarie Infrastructure and Real Assets, který tak zároveň získal 35% podíl v RWE Grid Holding. RWE Česká republika koordinovala také celý projekt sloučení obchodních společností (Jihomoravská plynárenská, Severomoravská plynárenská, Východočeská plynárenská a RWE Key Account CZ) do RWE Energie. Ta nyní jako jediná zajišťuje obchod se zemním plynem a elektřinou pro 1,7 miliónu tuzemským zákazníků RWE. Konsolidace se nevyhnula ani aktivitám skupiny RWE v ČR v oblasti výroby tepla a elektřiny. Společně s projekty bioplynových a CNG plnicích stanic byly tyto činnosti sloučeny do nové výrobní společnosti RWE Energo. Čtvrtý pilíř nové struktury skupiny RWE v České republice představuje skladování zemního plynu v podzemních zásobnících. Společnost RWE Gas Storage, která je jejich největším tuzemským provozovatelem, se v roce 2013 musela vyrovnat se slabou poptávkou po skladovací kapacitě. Ta se mj. odrazila v zastavení nových investic do rozšiřování zásobníků. Posledním velkým dokončeným projektem tak prozatím byla modernizace podzemního zásobníku plynu Lobodice v hodnotě 100 mil. korun. Opomenout nelze ani významné obchodní úspěchy na maloobchodním trhu. Jarní zlevnění zemního plynu o více než 10 procent a atraktivní produktová nabídka se staly impulsem k podpisu nové smlouvy s RWE pro více než 400 tisíc zákazníků. Dařilo se nám i v oblasti prodeje elektřiny. Počet uzavřených smluv prolomil hranici 300 tisíc. I vloni tak platilo, že každý třetí zákazník, který se rozhodl ke změně dodavatele elektřiny a vybíral mezi alternativními dodavateli, zvolil nabídku RWE. Jasným lídrem byla RWE také v oblasti prodeje CNG. Na podzim pak rozšířila své služby pro zákazníky o virtuálního mobilního operátora RWE Mobil. Posilování konkurenceschopnosti bylo hlavním cílem také pro projekty zaměřené na optimalizaci vnitřního fungování Společnosti a skupiny. První pozitivní přínosy těchto aktivit se projevily už v roce 2013 a v příštích letech očekáváme ještě další efekty plynoucí především z realizace interních úspor. Proto si velmi cením úspěšného dokončení konsolidace skupiny RWE v České republice. Jde o pozitivní signál celému trhu, jenž ukazuje na růst efektivity našeho podnikání. Jsem přesvědčen, že i díky tomu úspěšně překonáme výzvy, které stojí před námi. Martin Herrmann předseda představenstva

8 2 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013

9 Obsah

10 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ZPRÁVA DOZORČÍ RADY O KONTROLNÍ ČINNOSTI V ROCE 2013 Dozorčí rada společnosti RWE Česká republika pracovala v roce 2013 v šestičlenném složení. Kontrolní činnost dozorčí rady byla v roce 2013 zaměřena na průběžné sledování uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti, jejích hospodářských výsledků a na výkon působnosti představenstva při uskutečňování podnikatelské činnosti. Dozorčí rada kontrolovala, zda představenstvo postupuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada jednala v roce 2013 na třech řádných zasedáních a byla vždy usnášeníschopná. Na svých zasedáních projednávala veškeré záležitosti, které jsou právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutími jediného akcionáře v působnosti valné hromady svěřeny dozorčí radě, včetně materiálů, jejichž předložení si v rámci své kontrolní činnosti od představenstva vyžádala. Předložené písemné materiály byly při projednávání dozorčí radou doplněny slovním komentářem členů představenstva. Dozorčí rada při výkonu své kontrolní činnosti nezaznamenala nic, co by bylo neslučitelné s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Společnosti a rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady. Dozorčí rada přezkoumala dne 11. března 2014 účetní závěrku Společnosti za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 a zprávu o vztazích za rok Ve shodě s auditorem dozorčí rada dospěla k závěru, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. prosinci 2013, jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2013 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok Dozorčí rada děkuje všem zaměstnancům za dosavadní práci vykonanou pro Společnost v roce V Praze dne 11. března 2014 Ing. Filip Thon, Ph.D. předseda dozorčí rady

11 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 11

12 3 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

13 Obsah

14 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Česká republika a.s. Sídlo: Praha 10 Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Založení a vznik Společnosti RWE Česká republika a.s. vznikla dne 25. září 2012 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Profil Společnosti RWE Česká republika převzala v roce 2013 řídící roli ve skupině RWE v ČR. V rámci tohoto procesu přešla do Společnosti od 1. ledna 2013 většina zaměstnanců RWE Supply & Trading CZ, a.s. RWE Supply & Trading CZ, a.s., není součástí skupiny společností řízených ze strany RWE Česká republika a.s. Společnost prostřednictvím svých dceřiných a sesterských společností zabezpečuje a koordinuje podnikatelské aktivity skupiny RWE v České republice ve čtyřech oblastech, kterými jsou obchod s elektřinou a zemním plynem včetně zákaznického servisu, skladování zemního plynu, distribuce zemního plynu a správa sítí, výroba elektřiny a tepla. V rámci svých aktivit poskytuje Společnost ostatním společnostem skupiny RWE v České republice specifické manažerské a odborné činnosti. Jedná se například o službu procesního řízení včetně správy řízené dokumentace, služby finančního řízení a řízení rizik, controllingové služby, řízení interního auditu, koordinace právních služeb a regulačních záležitostí, služby v oblasti bezpečnosti, ochrany osob, majetku a informací, službu BOZP, služby public relations, řízení lidských zdrojů, komplexní korporátní služby, služby centrálního nákupu a služby správy budov včetně kancelářských služeb. Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá zřízenu organizační složku v zahraničí.

15 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah Údaje o akcionářích a cenných papírech Základní kapitál Společnosti činí Kč. Společnost vydala ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč. Jediným akcionářem RWE Česká republika a.s. je společnost RWE Gas International N.V. se sídlem Willemsplein 4, 5211AK, s-hertogenbosch, Nizozemské království.

16 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce Údaje o statutárních a dozorčích orgánech Představenstvo Společnosti k 31. prosinci 2013 Martin Herrmann předseda představenstva, resort Strategy & Communication Datum narození: 3. července 1967 Vzdělání: Westfälische-Wilhems-Universität, Münster, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE East, s.r.o., předseda představenstva RWE Grid Holding, a.s., předseda dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., Východočeská plynárenská, a.s., RWE Energie, a.s., a RWE Gas Storage, s.r.o., člen dozorčí rady RWE Supply & Trading GmbH, Budapesti Elektromos Müvek Nyrt. a ÉMÁSz Nyrt. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Axel Gerhardy místopředseda představenstva, resort Finance Datum narození: 14. srpna 1971 Vzdělání: Georg-August-Universität, Göttingen, ekonomie Členství v orgánech jiných obchodních společností: místopředseda představenstva RWE Supply & Trading CZ, a.s., člen představenstva RWE Grid Holding, a.s., člen dozorčí rady RWE Gas Storage, s.r.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

17 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 17 Ing. Tomáš Varcop, MBA člen představenstva, resort National Sales Datum narození: 15. dubna 1965 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojní, MBA na University of Pittsburgh Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva RWE Energie, a.s., člen dozorčí rady Jihomoravská plynárenská, a.s., Severomoravská plynárenská, a.s., a Východočeská plynárenská, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ve složení představenstva Společnosti nedošlo v roce 2013 k žádným změnám.

18 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Dozorčí rada Společnosti k 31. prosinci 2013 Ing. Filip Thon, Ph.D. předseda dozorčí rady Datum narození: 17. června 1972 Vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, doktorát na Vysoké škole báňské v Ostravě Členství v orgánech jiných obchodních společností: předseda představenstva RWE Polska S.A., jednatel RWE East, s.r.o., člen dozorčí rady Essent N.V. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Karl Kraus místopředseda dozorčí rady Datum narození: 9. listopadu 1963 Vzdělání: Technische Universität Braunschweig, Georg-August-Universität Göttingen, Braunschweig Členství v orgánech jiných obchodních společností: jednatel RWE East, s.r.o., RWE Slovensko, s.r.o., a CEO RWE Hrvatska d.o.o., předseda dozorčí rady TE Plomin d.o.o., místopředseda dozorčí rady Východoslovenská energetika, a.s. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává PhDr. Patrik Bauer, Ph.D. člen dozorčí rady Datum narození: 28. května 1977 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady EČS Elektrárna Čechy-Střed, a.s. v likvidaci a TE Plomin d.o.o. Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

19 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 19 Dr. Gabriele Haas člen dozorčí rady Datum narození: 2. října 1971 Vzdělání: Johannes-Gutenberg Universität Mainz, Universidad Jaume I de Castellón, doktorát práv Členství v orgánech jiných obchodních společností: člen dozorčí rady Westnetz GmbH Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Mgr. František Kolátor člen dozorčí rady Datum narození: 9. května 1980 Vzdělání: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává Ing. Lenka Šimarová člen dozorčí rady Datum narození: 16. listopadu 1964 Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Členství v orgánech jiných obchodních společností: není členem Jiná podnikatelská činnost: nevykonává

20 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Změny v dozorčí radě Společnosti, které nastaly v průběhu roku 2013: Dne 3. června 2013 projednal jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady odstoupení z funkce člena dozorčí rady pana Thomase Jana Hejcmana a schválil ukončení výkonu jeho funkce s účinností ke dni 4. června Dne 23. května 2013 jediný akcionář rozhodl o zvolení nové členky dozorčí rady paní Dr. Gabriele Haas s účinností od 5. června Dne 25. září 2013 uplynulo jednoleté první funkční období členům dozorčí rady panu Ing. Františku Čechovi a panu Mgr. Přemyslu Dubovi. S účinností od dne 25. září 2013 byli pan Mgr. František Kolátor a paní Ing. Lenka Šimarová zvoleni členy dozorčí rady zaměstnanci Společnosti.

21 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Česká republika a.s. za rok 2013 Auditorská firma: Odpovědný auditor: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Ing. Tomáš Bašta Hvězdova 1734/2c, Nusle, Praha 4 oprávnění č zapsána v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod oprávněním č. 021 V Praze dne 11. března 2014 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Lucie Čejková Head of Accounting RWE Group Business Services CZ, s.r.o. Osoby odpovědné za výroční zprávu RWE Česká republika a.s. za rok 2013 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Martin Herrmann předseda představenstva Axel Gerhardy místopředseda představenstva

22 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE 2013

23 Obsah

24 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Výsledek hospodaření Společnosti po zdanění dosáhl v roce 2013 hodnoty mil. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činil mil. Kč. Výsledek hospodaření po zdanění 2013 (mil. Kč) 2012 (mil. Kč) provozní výsledek hospodaření přidaná hodnota osobní náklady odpisy ostatní provozní náklady a výnosy finanční výsledek hospodaření daň z příjmu za běžnou činnost výsledek hospodaření po zdanění Provozní výnosy činily mil. Kč a provozní náklady mil. Kč. Negativní provozní výsledek ve výši -219 mil. Kč je důsledkem procesu restrukturalizace ve skupině RWE v roce Finanční výsledek hospodaření činil mil. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky převodu zisku ze společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., ve výši mil. Kč. Struktura aktiv a pasiv Struktura aktiv Celková aktiva Společnosti vzrostla k 31. prosinci 2013 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč. Dlouhodobý majetek vzrostl o mil. Kč na hodnotu mil Kč. Kromě nárůstu půjček ( mil. Kč) je změna způsobena především nárůstem podílů v ovládaných osobách ( mil. Kč).

25 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 25 Oběžná a ostatní aktiva vzrostla o mil. Kč a dosáhla k 31. prosinci 2013 výše mil. Kč. V kategorii oběžných aktiv vzrostly krátkodobé pohledávky o mil. Kč. Celkově se na oběžných a ostatních aktivech podílely krátkodobé pohledávky 96 %. Růst krátkodobých pohledávek byl způsoben zejména vyšším objemem pohledávek z cash-poolingu, který nově RWE ČR pro skupinu spravuje. Krátkodobý finanční majetek vzrostl o mil. Kč, ostatní aktiva se zvýšila o 210 mil. Kč. Aktiva Struktura aktiv (mil. Kč) prosince prosince 2012 Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobé pohledávky Krátkodobá finanční aktiva Ostatní aktiva Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

26 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Struktura pasiv Vlastní kapitál vzrostl k 31. prosinci 2013 o mil. Kč na hodnotu mil. Kč a tvoří 56,5 % celkových pasiv Společnosti. Důvodem výrazného růstu vlastního kapitálu je zejména zvýšení základního kapitálu o mil. Kč. Cizí zdroje a ostatní pasiva dosáhly výše mil. Kč. Krátkodobé závazky se na nich podílely 99 %. Pasiva Struktura pasiv (mil. Kč) prosince prosince 2012 Vlastní kapitál Krátkodobé závazky Rezervy Dlouhodobé závazky Ostatní pasiva

27 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 27 Řízení rizik Řízení rizik ve Společnosti zastřešuje Výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou zástupci managementu skupiny RWE v České republice. Společnost eviduje veškerá identifikovaná rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu možné škody. Nejvýznamnější rizika pokrývá Společnost v závislosti na charakteru daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice, tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření. Společnost je vystavena především úrokovým, měnovým a operačním rizikům, která jsou aktivně řízena. Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Společnost neuplatňuje zajišťovací účetnictví. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových výrobků.

28 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce Podnikatelské aktivity RWE v ČR OBCHOD SE ZEMNÍM PLYNEM A ELEKTŘINOU V průběhu roku 2013 vykonávala RWE Česká republika a.s. řídící a koordinační roli v rámci skupiny RWE v ČR v oblasti obchodu se zemním plynem a elektřinou na trhu koncových zákazníků. I v tomto roce skupina RWE pokračovala v nabídce elektřina a plyn od jediného dodavatele a dále zlepšovala servis svým zákazníkům. Tím se řadí mezi špičku dodavatelů na trhu s energiemi. Obchodní strategie Strategické obchodní priority společností skupiny RWE v ČR v roce 2013 navazovaly na cíle a úkoly předchozího období. Zaměřily se primárně na udržení stávajícího tržního podílu v oblasti prodeje zemního plynu a rovněž i na dynamicky pokračující růst na trhu s elektřinou. Podobně jako tomu bylo dříve, zabezpečovala RWE Česká republika prodej zemního plynu i elektřiny prostřednictvím čtyř regionálních společností patřících do skupiny RWE. Obchodní strategii roku 2013 ovlivňovala aktivní konkurence, kterou tvoří jak tradiční dodavatelé, kteří nabízejí obě klíčové komodity, tak i mnozí menší vyzývatelé. Se sílící konkurencí na trhu, bohužel, stále přetrvávají nekalo-soutěžní praktiky spojené zejména s prodejci některých menších dodavatelů energií. Útvar národního obchodu (National Sales) Společnosti těmto výzvám aktivně čelil prostřednictvím změn cenové politiky, množstvím inovací vybraných produktů a služeb (v segmentu domácností i podnikatelů) nebo vstupem do zcela nové oblasti podnikání, kterou jsou telekomunikace. Snížení cen plynu i elektřiny, nové atraktivní produkty (např. RWE Termo) nebo služba RWE Mobil mají za úkol zvýšit spokojenost zákazníků s aktuální nabídkou produktů a služeb RWE a omezit jejich případný odchod na minimum. Nedílnou součástí těchto aktivit ve firemním segmentu byly také nabídky strukturovaných produktů a řešení šitá na míru největším odběratelům.

29 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 29 Marketing Aktivity centrálního útvaru obchodu a marketingu se v průběhu roku 2013 soustředily primárně na ochranu existujícího portfolia zákazníků RWE s odběrem zemního plynu (v kategorii domácnosti a maloodběratelé) a na další dynamický růst počtu nových odběratelů elektřiny. Klíčovým faktorem pro úspěch na poli udržení stávajícího tržního podílu v oblasti prodeje plynu bylo snížení cen a výplata bonusů či speciálních prémií zákazníkům skupiny RWE. V průběhu jara si statisíce zákazníků vybraly jeden z nových produktů s jistotou dalšího poklesu ceny. Intenzivní komunikační kampaň, která snížení cen doprovázela, přinesla zároveň razantní zlepšení většiny klíčových hodnot vnímání značky RWE. V oblasti prodeje elektřiny vyvinul útvar marketingu inovativní produkt s garancí každoročního poklesu ceny až do konce roku 2015 (RWE Optimal), který se stal prodejně velmi úspěšným, a to především díky přímé komunikaci s jednotlivými zákazníky. Pokračovala i podpora nízké ceny silové elektřiny prostřednictvím produktu RWE Start. S úspěchem se setkaly i spotřebitelské soutěže připravené pro nové či stávající zákazníky skupiny RWE v ČR. Společnost se rovněž dále intenzivně zaměřovala na oblast rozšiřování portfolia poskytovaných služeb. Vedle rozvoje stávajících online (RWE ONLINE SERVIS) a off-line služeb či podpory sítě zákaznických center připravil útvar marketingu i zcela novou službu z oblasti telekomunikací. RWE Mobil je virtuální operátor nabízející cenově velmi výhodné volání s předplacenou kartou a možnost získat další bonusy či kredit při uzavření smlouvy na vybrané produkty. Skupina RWE v ČR se touto nabídkou stala významným dodavatelem energie na tuzemském trhu, který kromě klasických komodit nabízí i služby v oblasti telekomunikací. Společnost pochopitelně nezapomínala ani na tématiku racionálního využití energie a podporovala mnohé aktivity spojené s tímto tématem. Dokladem toho jsou speciální internetové stránky setrimenergii.cz, které nabízejí velké množství rad a tipů, jak ušetřit náklady za energii, a zároveň umožňují každý den sledovat spotřebu elektřiny, plynu a vody v každé domácnosti.

30 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 Prodej zemního plynu V roce 2013 společnosti skupiny RWE v ČR udržely vedoucí postavení na trhu se zemním plynem a celkem prodaly 37,6 TWh zemního plynu svým zákazníkům. Celkový objem prodaného plynu oproti roku 2012 mírně vzrostl o 610 GWh. Nárůst byl zaznamenán u kategorie individuálně obsluhovaných zákazníků (o 3,5 TWh), naopak u hromadně obsluhovaných zákazníků došlo k poklesu o 2,9 TWh. Prioritou roku 2013 bylo snížení počtu odchozích zákazníků a stabilizace hospodářského výsledku z obchodu se zemním plynem. Společnosti skupiny RWE v ČR reagovaly na konkurenci na trhu se zemním plynem především aktivní cenovou politikou a nabídkou řady nových produktů. Unikátním produktem je RWE Termo, který umožní ušetřit výdaje za zemní plyn v případě, že aktuální teplota je nižší než dlouhodobý teplotní normál. Z hlediska teplotního průběhu byl rok 2013 s průměrnou teplotou 8,39 C mírně teplejší oproti dlouhodobému teplotnímu normálu, který je 8,01 C. Tržby z prodeje zemního plynu (tis. CZK) Prodej velkoodběratelé maloodběratelé domácnosti ostatní obchodníci Prodej celkem

31 5 6 7 Finanční část Zpráva nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami k 31. prosinci 2013 Obsah 31 Prodej elektřiny Skupina RWE v ČR v roce 2013 i nadále úspěšně expandovala na trh s elektrickou energií. Z hlediska počtu nově připojených zákazníků byla skupina RWE nejúspěšnějším novým hráčem na poli elektroenergetiky. Celkově dodaly společnosti skupiny RWE v ČR svým zhruba 250 tisícům zákazníkům 2,0 TWh elektrické energie. I v oblasti elektřiny byly společnosti skupiny RWE lídrem ve vývoji nových produktů, např. RWE Optimal 2015, který zákazníkům zajistí pokles ceny v každém roce dodávky. Tržby z prodeje elektřiny koncoví zákazníci (tis. CZK) Prodej velkoodběratelé maloodběratel podnikatel maloodběratel obyvatelstvo Prodej celkem

32 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2013 DISTRIBUCE ZEMNÍHO PLYNU Distribucí zemního plynu se v rámci skupiny RWE v ČR zabývá společnost RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o regulovanou činnost. Pravidla jejího provozování, včetně cen, stanovuje Energetický regulační úřad. Distributor nese odpovědnost za provoz a údržbu distribuční soustavy, jakož i za prodej distribuční kapacity zemního plynu. Rok 2013 byl pro distributora rokem zásadních změn. V lednu se výlučným vlastníkem tehdy ještě čtyř regionálních distribučních společností RWE GasNet, s.r.o., VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o., stala RWE Grid Holding, a.s. To umožnila komplexní transakce s jedním z nejvýznamnějších mezinárodních infrastrukturních investorů, Macquarie Infrastructure and Real Assets, který tak zároveň získal 35% podíl v RWE Grid Holding, a.s. K 1. listopadu pak do RWE GasNet, s.r.o., fúzovali další tři regionální distributoři zemního plynu (VČP Net, s.r.o., JMP Net, s.r.o., a SMP Net, s.r.o.). Provoz a údržbu distribuční soustavy pro RWE GasNet, s.r.o., zajišťují RWE Distribuční služby, s.r.o., a JMP DS, s.r.o. Počet odběrných míst k 31. prosinci 2013 činil , přičemž objem distribuovaného plynu za loňský rok dosáhl výše 71,8 TWh. Rozsah provozovaných plynárenských zařízení ** 2011** 2010** Délka provozovaných plynovodů místní sítě km přípojky km dálkovody km Počet předávacích a VVTL regulačních stanic ks Počet vysokotlakých regulačních stanic ks Počet středotlakých regulačních stanic ks Počet plynofikovaných obcí ks 6 880* * Změna metodiky ve vykazování plynofikovaných obcí. Na základě vzniku jednoho provozovatele distribuční soustavy jsou vykazovány plynofikované katastry, které jsou součástí aktuální licence na distribuci plynu. ** Souhrnné hodnoty všech provozovatelů distribučních soustav. V zájmu zachování vysokého standardu bezpečného a spolehlivého provozu bylo v roce 2013 vynaloženo na obnovu a rozvoj distribuční sítě celkem mil. Kč. Obnova byla zacílena zejména na postupnou náhradu ocelových plynovodů místních sítí, eliminaci rizikových úseků spirálově svařovaných vysokotlakých (VTL) plynovodů a plynovodů z nevhodného materiálu (Liten). Během přípravy a realizace rekonstrukcí místních sítí byla úspěšně využívána koordinace stavebních prací s ostatními správci technické infrastruktury i orgány místní správy a samosprávy. Významná část

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více