Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11"

Transkript

1 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011

2 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Vzdělávací programy školy Personální a statistické údaje, další vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělání Prevence sociálně patologických jevů Jiné významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity Projekty financované z cizích zdrojů Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a o provedených kontrolách Základní údaje o hospodaření školy Závěr

3 Předmět a náležitosti Výroční zprávy o činnosti Střední průmyslové školy Zlín za školní rok 2010/11 jsou upraveny zákonem 561/2004 Sb, Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v platném znění. 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Název školy : Sídlo : Střední průmyslová škola Zlín tř. Tomáše Bati 4187, Zlín Zřizovatel : Zlínský kraj Adresa zřizovatele : Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 22, Zlín Ředitel školy : Ing. Radomír Nedbal Zástupce statutárního orgánu: Ing. Libor Mráz Kontakt : tel.: spojovatelka ředitel sekretariát fax: web: Pracovník pro informace : Jitka Klapilová, tel.: Datum zřízení školy : č.j /33-III/2 Datum zařazení do sítě : č.j / Poslední aktualizace v síti : Součásti školy : škola (kapacita žáků 1200), školní jídelna (kapacita 1000) SPŠ Zlín nabízí v současné době čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Typ školy Počet tříd Počet žáků k Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet pedagogických pracovníků k Počet žáků na přepočt. ped. pracovníka SOŠ ,49 80,714 13,28 Typ školského zařízení Počet skupin Počet stravovaných žáků podle stavu k Přepoč. počet pracovníků k Počet žáků na přepočt. ped. prac. Školní jídelna

4 Školská rada Školská rada byla založená v SPŠ Zlín a čítá 6 členů. Dva členové jsou jmenováni zřizovatelem, dva volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a zbývající 2 členové jsou voleni z řad pedagogických pracovníků. Jedná se o orgán školy umožňující výše zmíněným podílet se na správě školy. Za šk. rok 2010/11 se rada sešla celkem dvakrát ( , ). Obsahem těchto schůzí byly především koncepční záměry rozvoje školy, průběh maturitních zkoušek, připravované státní maturity, návrh rozpočtu na r. 2011, schvalování VZ za r. 2009/2010 a schvalování nového školního řádu. Personální obsazení Školské rady: Ing. Libor Mráz předseda Ing. Josef Šenovský, Ing. Michaela Šojdrová,Ing. Ludmila Heřmanská, Ing. Stanislav Hanulík, Ing. Zuzana Prokopová Sdružení rodičů při SPŠ Zlín bylo založeno občanské sdružení při škole Sdružení rodičů při SPŠ Zlín. Cílem spolupráce sdružení a vedení školy je snaha o zajištění nerušeného procesu výchovy a vzdělávání žáků školy. Ve šk. roce 20010/11 se konaly dvě schůze, ke kterým bylo přizváno i vedení školy. Náplní jednotlivých jednání byly organizační záležitosti, schválení ročního příspěvku, schválení nového školního řádu školy, ples školy, státní maturity. Personální obsazení Sdružení rodičů při SPŠ Zlín: Karel Šmíd předseda Vilém Antas místopředseda, J. Žůrková hospodářka, I. Vyoralová jednatelka, J. Kopřiva člen, Ing. Vlasta Janků předsedkyně dozorčí komise, M. Macková a Ing. J. Chvíla členové dozorčí komise Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín V průběhu šk. roku 2010/2011 byl zřízen Nadační fond střední průmyslové školy Zlín. Sídlem fondu je SPŠ Zlín. Cílem nadačního fondu je všestranná podpora výchovněvzdělávací činnosti a mimoškolní činnosti Střední průmyslové školy Zlín nad rámec běžných standardů financovaných státem. Orgány nadačního fondu jsou správní rada a dozorčí rada. Správní rada je statutárním orgánem školy a rozhoduje o všech záležitostech. Zhodnocení současného stavu školy Škola má nyní tři nosné obory technického zaměření: strojírenství, stavebnictví a slaboproudá elektrotechnika a další dva obory, jimiž jsou technické lyceum a ekonomické lyceum. Hlavními prioritami vzdělávací koncepce školy i nadále zůstává: 1) Připravit absolventy po odborné stránce pro výkon povolání ve zvoleném oboru tak, aby vynikali kreativitou a schopností aplikovat odborné teoretické vědomosti i praktické dovednosti v praxi. 3

5 2) Dosáhnout přirozené rovnováhy mezi všeobecně vzdělávací a odbornou složkou přípravy budoucích absolventů s ohledem na připravované změny v ukončování studia. 3) Vybavit absolventy školy pokročilou úrovní jazykových znalostí a komunikativních dovedností. 4) Vybavit absolventy školy schopností běžně využívat prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. 5) Vybavit absolventy kompetencemi k matematickým aplikacím, a tím podpořit dobrou přípravu pro terciální vzdělávání. 6) Připravit absolventa školy pro jeho další život osobní, občanský i profesní. 7) I nadále rozvíjet mezinárodní spolupráci s VTI Izegem Belgie. Naším cílem je vychovávat budoucí absolventy v duchu baťovské tradice k cílevědomosti, samostatnosti, podnikavosti, zdravému sebevědomí a odborné zdatnosti. Realizace vzdělávacích cílů a priorit se neobejde bez stále se opakujících investic do vybavení školy nejen v oblasti výpočetní techniky, ale i do vybavení odborných učeben (CNC technika) a laboratoří ( automatizace, elektrotechnická měření ) včetně odpovídajícího SW vybavení (především v oblasti strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky). Kromě vzdělávacích cílů plní škola své poslání i nabídkou mimoškolních aktivit sportovních, kulturních i odborných. Skladba a charakter vzdělávací nabídky školy v současné době koresponduje s potřebami regionu, což dokumentuje velmi nízké procento uchazečů o zaměstnání registrovaných na Úřadu práce z řad našich absolventů. O kvalitě a úrovni vzdělávání vypovídá vysoká úspěšnost našich absolventů při přijímání na vysoké školy i v dalším studiu. Využití kapacity školy, která je schválena ve výši 1200 žáků, je na cca 89%. Od mají rodiče našich žáků možnost sledovat na internetu absenci svých dětí a od rovněž hodnocení žáků na internetu. Oborová vzdělávací nabídka školy koresponduje s potřebami regionu. V současné době je rovnoměrně rozložena do pěti oblastí vzdělávání: strojírenství, stavebnictví, slaboproudá elektrotechnika, technické lyceum a ekonomické lyceum (po dvou třídách přijímaných do 1. ročníku, kromě ekonomického lycea, kde přijímáme pouze jednu třídu) Registrujeme však rozpor mezi všeobecně deklarovaným a publikovaným nedostatkem absolventů oboru strojírenství a relativně malým zájmem uchazečů o tento obor přesto, že rozvíjí logické myšlení a poskytuje univerzální vzdělání s možností širokého uplatnění. Od je v prvních ročnících všech oborů vyučováno dle platných školních vzdělávacích programů. 4

6 2. Vzdělávací programy školy Vyučované obory ve školním roce 2010/11 Obor Kód oboru Součást školy Počet žáků Denní studium Ukončilo ZZ Ukončilo MZ Strojírenství (STR) M/001 SOŠ Strojírenství (STRO) M/01 SOŠ 96-0 Slaboproudá elektrotechnika (SLE) M/004 SOŠ Elektrotechnika (ELEK) M/01 SOŠ Technické lyceum (LYT) M/001 SOŠ Technické lyceum (TECH) M/01 SOŠ Ekonomické lyceum (LYE) M/002 SOŠ Ekonomické lyceum (EKON) M/02 SOŠ 79-0 Stavebnictví (STA) M/001 SOŠ Stavebnictví (STAV) M/01 SOŠ Přehled volitelných předmětů jednotlivých studijních oborů Ve 2. polovině studia si žáci dotvářejí profil vzdělávání ve zvoleném oboru prostřednictvím výběrových a volitelných předmětů. Tyto předměty tvoří významnou složku vzdělávací nabídky školy. Žáci si volí jeden, resp. dva volitelné předměty podle níže uvedené nabídky pro jednotlivé obory. Žáci všech oborů studia mají možnost vybrat si z nabídky volitelných předmětů: matematický seminář, konverzace v anglickém či německém jazyce. Volitelné předměty fyzikální seminář a programovací techniky figurují v nabídce pro technické obory a technické lyceum. Předmět stavební provoz si mají možnost zvolit žáci oboru stavebnictví. Obor technické lyceum nabízí žákům od 3. ročníku širokou možnost volby odborných volitelných předmětů, které orientují jejich odbornou přípravu do následujících 4 oblastí: Oblast orientace Strojírenství Elektrotechnika Stavebnictví Informační technologie Odborné volitelné předměty strojnictví, CNC technika elektrotechnika, automatizační technika stavitelství, stavební mechanika programovací techniky, stavba a programování mikropočítačů 5

7 V oboru ekonomické lyceum nabízíme volitelné vyučovací předměty Seminář z informatiky, matematický seminář, cizojazyčné konverzace a společenskovědní seminář ve 4. ročníku pro zájemce o studia na právnické fakultě. Podrobnější přehled učebních plánů jednotlivých studijních oborů viz Příloha. Způsob zabezpečení odborné praxe Praktická výuka probíhala v roce 2010/11 dvěma způsoby: 1) Výuka jednotlivých oborů ve škole v souladu s učebními plány dle rozpisu učiva pro předmět praxe a to v následujícím členění: a) strojírenství 1. až 4. ročník 3 hod. týdně 202 žáků b) slaboproudá elektrotechnika 1. až 3. ročník 3 hod. týdně 169 žáků c) stavebnictví 1. až 2. ročník 3 hod. týdně 118 žáků K tomuto účelu slouží ve SPŠ Zlín odborné učebny školních dílen a laboratoří. 2) Odborná souvislá dvoutýdenní praxe na pracovištích firem, soukromníků i organizací je zajišťovaná smluvně školou v součinnosti s rodiči žáků a probíhala pro jednotlivé obory následovně: a) strojírenství ročníky 152 žáků b) slaboproudá elektrotechnika ročníky 169 žáků c) stavebnictví ročníky 178 žáků d) ekonomická lycea 3. ročníky 56 žáků e) technická lycea 3. ročníky 59 žáků Kromě praxe ve firmách zajistila škola svými učiteli a na vlastních pracovištích i dvoutýdenní praxi pro 54 žáků druhého ročníku oboru technického lycea s cílem seznámit je s praktickými činnostmi a ulehčit jim tím rozhodování při volbě odborného zaměření ve 3. ročníku. Celkově absolvovalo praktickou výuku ve škole 489 žáků celoročně, 54 žáků i dvoutýdenní odbornou praxi. V jiných organizacích se souvislé dvoutýdenní odborné praxe zúčastnilo celkem 614 žáků. 6

8 3. Personální a statistické údaje, další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci školy Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 89 80,714 Externí pracovníci - - Pedagog. pracovníci poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) 1. ředitel 7 VŠ, odb. stroj., DPS zástupce ředitele 7 VŠ, odb. stroj., DPS zástupce ředitele 9 VŠ, odb. ekonom., DPS zástupce ředitele 8 VŠ, odb. ekonom., DPS 5 5. učitelka 23 VŠ, JA - HV 8 6. učitel D 3 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 25 VŠ, odb. stav., DPS učitel D 13 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 23 VŠ, MA-DG učitelka 22 VŠ, chemie pro SŠ učitelka 24 VŠ, MA - CHE učitel 23 VŠ, TV - JA vedoucí dílen 12 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS asistentka pedagoga 21 SŠ pedagog. a sociální učitelka D 12 VŠ, ČJ - JA učitel 24 VŠ, MA FY učitel 22 VŠ, MA FY, JA učitelka 13 VŠ, odb. ekonom učitelka 24 VŠ, JR ON, JN učitel 24 VŠ, MA - FY učitel 23 VŠ, JR DĚ, TA učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 22 VŠ, TV-JA učitelka 22 VŠ, ekonom učitelka 23 VŠ, ČJ RJ, JA učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 24 VŠ, JR- ON, JA 28 Roků započitatel. praxe 7

9 30. učitel 19 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 12 VŠ, FCE učitel 6 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 24 VŠ, ČJ a literatura učitelka 23 VŠ, TV - JN učitel 23 VŠ, TV - ON učitel 24 VŠ, strojírenská technolog učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 24 VŠ, MA, BI, VT, DPS učitel D 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitel 23 VŠ, TV - ČJ učitelka 24 VŠ, JČ - DE učitel D 13 VŠ, odb. stroj., DPS učitel D 8 VŠ, MA - FY učitel 24 VŠ, odb. elektr učitel 24 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 24 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 23 VŠ, odb. stav., DPS učitel 23 VŠ, ČJ - JN učitelka 23 VŠ, DE-JA učitelka 16 VŠ, MA-ZE učitelka 25 VŠ, odb. stav., DPS učitel 23 VŠ, odb. stav., DPS učitelka 22 VŠ, VUT-technologie kůže,dps učitelka 23 VŠ, MA-DV, inform. technik učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka D 8 VŠ, MA - CH učitelka 22 VŠ, ČJ - JA učitel 23 VŠ, MA - FY učitelka 23 VŠ, ČJ - ON učitel 22 VŠ, odb. stroj., VT, DPS učitelka 23 VŠ, MA - DG učitel 24 VŠ, odb. stav., DPS učitelka D 3 VŠ, JA SL. J učitel 25 VŠ, odb. stav., DPS učitel 23 VŠ, učitel informatiky učitelka 23 VŠ, MA FY - VT učitelka 24 VŠ, ČJ - ON učitelka 22 VŠ, TV - ZEM učitelka 22 VŠ, JN - HISTORIE učitel 21 SPŠ, odb. praxe, DPS učitelka 23 VŠ, JR HV, JA učitelka 7 VŠ, odb. ekonom. 3 8

10 73. učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitel 24 VŠ, MA - FY učitel 24 VŠ, odb. stroj učitelka 23 VŠ, odb. ekonom., DPS učitel 24 VŠ, strojní inženýrství, DPS učitelka 20 VŠ, státní zk. z JA, pedagog učitel 25 VŠ, odb. elektr., DPS učitelka 23 VŠ, TV - JA učitel 23 VŠ, TV - MA učitelka 22 VŠ, ČJ - JA učitel 22 VŠ, TV - JR učitel 24 VŠ, TV - JN učitelka 24 VŠ, TV - JN učitel 24 VŠ, ČJ a JA učitel 24 VŠ, odb. stroj učitel 25 VŠ, odb. stroj., DPS učitelka 23 VŠ, MA - FY 25 Věková struktura pedagogických pracovníků Věkové rozmezí Počet pedagogických pracovníků let let let let let a více 17 V učitelském sboru je zastoupení všech věkových kategorií. Nejvíce učitelů je ve věku let (32 % celku), nejnižší procento pedagogů se vyskytuje v rozmezí let let (8 % celku). Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání Údaj v % Požadovaný stupeň vzdělání 98,5 Aprobovanost výuky 98,5 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Název akce Počet účastníků Částka v Kč Školení na hodnotitele písemných maturit 1 0 Seminář pro hodnotitele ústní zkoušky - AJ 1 0 Seminář pro hodnotitele ústní zkoušky a písemných prací - CJL 1 0 9

11 Workshop ke kompetenci k efektivní komunikaci 4 0 Instruktor školního snowboardingu Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení Projekt propojení odborného školství s praxí 2 0 Inteligentní elektroinstalace a bezdrátové systémy 1 0 Kompetence ke kooperaci pro pedagogy 3 0 Workshop ke kooperaci 4 0 Seminář matematiky a informatiky Workshop k podnikavosti 2 0 Neznámé pomůcky ve vyučování matematice Vzdělávání ped. prac. zaměřené na kariérové poradenství 1 0 Workshop k řešení problémů 3 0 Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností 1 0 Školení učitelů - Inkubátor Junior 2 0 Rozvoj podnikatelských znalostí 2 0 CELKEM ,-Kč V porovnání s předchozím školním rokem 2009/2010 bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků vydáno cca o ,- Kč míň, což bylo způsobeno snížením rozpočtu na přímé ONIV. Nejvíce DVPP školení bylo zdarma, snažili jsme se vybírat školení s nejnižším finančním zatížením. Nepedagogičtí pracovníci školy Počet fyzických osob K datu Přepočtené úvazky Interní pracovníci 32 21,166 Externí pracovníci - - Ostatní pracovníci - pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 1. sekretářka 0,75 SPŠ Zlín 2. sekretářka MD plný SOŠ a SOU 3. účetní plný SZTŠ 4. mzdová účetní D plný SEŠ Zlín 5. mzdová účetní MD plný OA Zlín 6. samostatná referentka plný SPŠ Zlín 7. samostatná referentka plný gymnázium 8. administrativní pracovnice plný ZŠ 9. správce počítač. sítí plný VŠ technické 10. pracovnice informačního centra plný gymnázium, SKŠ 11. pracovnice informačního centra plný gymnázium 10

12 12. školník plný SOU 13. údržbář plný SOU 14. údržbář 4 h. denně DPČ 15. vedoucí školní jídelny plný SŠSS 16. vedoucí kuchyně plný SOU 17. kuchařka plný ZŠ 18. kuchařka plný SOU 19. pomocná kuchařka plný SOU 20. pomocná kuchařka plný SOU 21. pomocná kuchařka plný SOU 22. údržbář plný SOU 23. správce haly plný SOU 24. vedoucí uklizečka, zásobovač 0,75 SOU 25. uklizečka 1 2,5 h. denně DPČ 26. uklizečka 2 4 h. denně DPČ 27. uklizečka 3 4 h. denně DPČ 28. uklizečka 4 4 h. denně DPČ 29. uklizečka 5 4 h. denně DPČ 30. uklizečka 6 4 h. denně DPČ 31. uklizečka 7 4 h. denně DPČ 32. uklizečka 8 4 h. denně DPČ 33. uklizečka 9 2 h. denně DPČ 4. Údaje o přijímacím řízení Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro šk. rok 2011/12 Obor Počet přihlášených ke studiu v 1. kole v dalších kolech Počet odevzdaných zápisových lístků k Počet odvolání STRO ELEK STAV TECH EKON Celkem

13 Kritéria pro přijímání žáků Hodnocení výsledků přijímacího řízení Přijímání uchazečů ke vzdělávání v SPŠ Zlín probíhalo v souladu s novelou 60 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a 2 a 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění. Uchazeči o vzdělávání v SPŠ Zlín pro šk. rok 2011/12, kteří splnili povinnou školní docházku, byli přijímáni po splnění stanovených kritérií na základě vyhodnocení výsledků SCIO testů a podle výsledků klasifikace výběrových předmětů posledních dvou ročníků plnění povinné školní docházky, tj. ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Hodnoceny byly následující testy a předměty takto: Uchazeči mohli získat na základě výsledků SCIO testů celkem 130 bodů. SCIO test z českého jazyka SCIO test z matematiky SCIO test z obecných studijních předpokladů max. 40 bodů max. 30 bodů max. 60 bodů Podle výsledků klasifikace matematiky, českého jazyka, fyziky a prvního cizího jazyka posledních dvou ročníků školy, ve které plní povinnou školní docházku, tj. ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy mohli uchazeči získat celkem 120 bodů. Bodové hodnocení jednotlivých předmětů a chování: známka výborný 15 bodů známka chvalitebný 10 bodů známka dobrý 5 bodů známka dostatečný 0 bodů známka nedostatečný (odpočet) - 5 bodů Při hodnocení chování se odečítalo 15 bodů za každý stupeň snížení klasifikace. Uchazeč mohl dosáhnout maximálního součtu 250 bodů. Na základě bodového hodnocení bylo stanoveno celkové pořadí uchazečů pro jednotlivé obory SPŠ Zlín. Při rovnosti bodů rozhodla o pořadí uchazečů následující kritéria: 1. průměrný prospěch žáka za 1. pololetí 9. třídy ZŠ, 2. průměrný prospěch žáka za 2. pololetí 8. třídy ZŠ, 3. umístění žáka do 10. místa v okresním, krajském kole a úspěšní řešitelé celostátního kola olympiád a soutěží z předmětů: matematika, český jazyk, fyzika, cizí jazyk. Kopii osvědčení s razítkem a podpisem ředitele ZŠ doloží uchazeč jako součást přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Maximální počet přijatých uchazečů v prvním kole přijímacího řízení bylo v jednotlivých oborech vzdělávání 60 (u ekonomického lycea 30) Dosáhl-li uchazeč tohoto pořadí, splnil podmínky pro přijetí na SPŠ Zlín. 12

14 Další údaje týkající se žáků Přestupy v rámci prvních ročníků Obor Počet Strojírenství 2 Technické lyceum 2 Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku Obor Počet Ekonomické lyceum 1 Elektrotechnika 1 Stavebnictví 2 5. Výsledky výchovy a vzdělání Celkový prospěch žáků Počet žáků Prospělo Zanechalo Prospělo Neprospělo k s vyznamenáním studia, jiné SOŠ Hodnocení závěrečných maturitních zkoušek Počet žáků v posledním ročníku k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nešlo k maturitě SOŠ Prospěch žáků ve 2. pololetí školního roku byl téměř shodný s předcházejícími léty z hlediska celkového průměru klasifikace. Máme zájem, aby učitelé školy byli ve svých požadavcích na znalosti a dovednosti žáků nároční, ale přitom neopomíjeli hledisko přiměřenosti a humanity. Absolventi oceňují svou kvalitní přípravu především v dalším studiu nebo praxi. V průběhu roku 2010/11 zanechalo 9 žáků svých studií. Z ročníku konalo opravnou zkoušku z jednoho předmětu 33 žáků (z toho 3 žáci 4. ročníku), z více předmětů 10 žáků, odloženou klasifikaci z jednoho i více předmětů konalo 19 žáků. U zkoušky neprospělo 14 žáků, z nichž bylo 9 žákům povoleno opakovat ročník. Maturitní zkoušku v září 2011 konalo 16 žáků. Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné působení bylo opět soustředěno do dvou složek, které se vzájemně prolínají, a to do práce učitelů v rámci výuky a v činnosti mimo vyučování. Výchovná 13

15 složka byla vždy nedílnou součástí přípravy žáků, podíleli se na ní všichni učitelé. Hlavní roli sehráli především třídní učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence a učitelé, kteří se věnovali žákům mimo vyučování jako vedoucí kroužků, připravovali řadu besed, sportovních, kulturních i charitativních akcí a pomáhali žákům při volbě VŠ, VOŠ apod. Chování žáků se stejně jako v minulém školním roce neodlišilo od dosavadního solidního standardu na konci školního roku. Jeden žák byl hodnoceni stupněm chování neuspokojivé (3), pěti žákům byl udělen 2. stupeň z chování uspokojivé. I další opatření k posílení kázně žáků byla udělena velmi malému počtu žáků s porovnáním k celkovému stavu žáků ve škole. I nadále nad nimi převládá mnohonásobně počet pochval a ocenění, zejména pochval ředitele školy, o čemž svědčí následující přehled. Pochvaly a ocenění ( 10, odst. 1,2 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) Pochvala Počet žáků Nejčastější důvody Ředitele školy 39 výborný prospěch, úspěšná účast - z toho věcná ocenění 21 v soutěžích a olympiádách, vzorná reprezentace školy, práce pro třídní Třídního učitele 109 kolektiv a školu apod. 54% žáků, kterým byla udělena pochvala ředitele školy, bylo i věcně odměněno. Odměny žákům byly financovány z fondu Sdružení rodičů při SPŠ Zlín. Napomenutí a důtky ( 10, odst. 3 vyhl. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři) Důtka Počet žáků Nejčastější důvody Ředitele školy 14 Třídního učitele 69 Snížené stupně z chování opakované nedostatky v omlouvání, neomluvená absence, porušení školního řádu nedostatky v omlouvání, v menší míře neomluvená absence, nekázeň Stupeň Počet % ze všech žáků školy 2 - uspokojivé 5 0, neuspokojivé 1 0,09 Neomluvené hodiny % ze všech zameškaných Pololetí Počet hodin , ,27 Celkem 303 0,27 14

16 Údaje o integrovaných žácích V SPŠ Zlín studovali ve šk. roce 2010/11 jeden integrovaný žák. Níže uvedená tabulka uvádí žáky s různým druhem postižení, které nevyžaduje zařazení žáka do speciální třídy nebo speciální školy. Nejsou zde ale uvedeni ani žáci s běžnými poruchami (brýle apod.). Byl u nich uplatněn individuální přístup učitelů, popř. byli osvobozeni z hodin tělesné výchovy. Druh postižení Ročník Počet žáků Sluchové postižení - 0 Zrakové postižení - 0 S vadami řeči Tělesné postižení 3. 1 S kombinací postižení - 0 S vývojovými poruchami učení Soutěže a přehlídky Nejčetnější a nejvýznamnější účast na soutěžích zaujímají ve škole žáci oboru stavebnictví. Účastní se nevyššího počtu soutěží a rovněž v nich dosahují významné úspěchy. Za uplynulý školní rok to bylo celkem šest soutěží. Vedoucími úspěšných prací byli Ing. arch. Jiří Šobáň, Ing. Libor Dubčák a Ing. Milan Kadlec. Stavebnictví Krajská soutěž STUDENTSKÁ PRÁCE ROKU 2010 Zlínského kraje Zadání v roce vybrala hlavní architektka města Valašské Meziříčí. Soutěž se konala v květnu 2011 v Kroměříži. Zadání - v centru města pozemek pro výhledovou výstavbu občanské budovy. Úkolem studentů bylo zpracovat studii architektonicko - stavební části uvedené stavby. Celkem se soutěže zúčastnilo 12 žáků naší školy s těmito výsledky: 1.místo Michal Bělovský, 4.K 2. místo Luděk Šimoník, 4.L 15

17 čestné uznání Josef Knotek 4.K čestné uznání Martin Očadlík, 4.K čestné uznání Martin Řezníček, 4.L Celostátní soutěž: Schiedel Cílem bylo zpracovat studii rodinného domu s důrazem na efektivní způsob vytápění a byl šetrný vůči životnímu prostředí.. Místem konání byl Stavební veletrh Brno. Celkem se soutěže zúčastnilo 8 žáků naší školy, obsadili jsme 2 ze tří prvních míst: 1. místo Adam Bednařík, 3.L 3. místo Filip Kačmář, 3.L 16

18 Čestné uznání Luděk Šimoník, 4.L Čestné uznání Martin Řezníček, 4.L Celostátní soutěž: VELUX Žáci naší školy, oboru stavebnictví, se zúčastnili soutěže Rodinný dům s obytným podkrovím, kterou organizovala firma VELUX. 16. června 2011 v Písecké bráně v Praze se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ročníku V konkurenci průmyslových škol oboru stavebnictví jsme vyhráli vše co se dalo: 1. místo Filip Kačmář, 3.L 2. místo Luděk Šimoník, 4.L Cena zaměstnaců firmy VELUX: Jiří Čech, 2.K 17

19 Celostátní soutěž v Grafických editorech místo konání České Budějovice v termínu duben Místo obsadil náš žák Radek Hlaváček. Soutěž: Hala roku Junior 2010 Úkolem této soutěže bylo navrhnout a realizovat model konstrukčního řešení objektu haly. Po přípravě ve škole se pak vlastní soutěž uskutečnila koncem ledna 2011 na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 3členné družstvo našich žáků obsadilo 5. místo ze 40 škol v republice. Josef Knotek, Pavel Juráň a Radek Lukáš všichni ze tř. 4. K. Do školního kola se zapojilo celkem 15. žáků. Elektrotechnika Pravidelně se účastníme celostátní soutěže Napájení sluncem. Každoročně se na VŠB v Ostravě konají semináře k soutěži, vlastní závody byly v letošním roce 25. ledna. Žák naší školy Milan Havránek obsadil první místo v kategorii S 2 (vozidlo poháněné solární energií s řídicí elektronikou) i v kategorii H 1 (vozidlo poháněné palivovým článkem). Součástí hlavní ceny byl i solární panel od firmy Schott Solar Valašské Meziříčí, který bude vyžíván při výuce. Český jazyk a cizí jazyky Olympiády v českém jazyce v krajském kole se účastnili dva žáci, kteří se umístili na 5. a 6. místě v krajském kole. Dne se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž proběhla s těmito výsledky: 1. místo L. Kosina, 2. místo L. Holý, 3. místo J. Špaček. Žák, který obsadil 1. místo se ještě zúčastnil okresního kola na TGM, kde se umístil na druhém místě a pokračoval do kola krajského, kde se již bohužel neumístil. Konverzační soutěž v anglickém jazyce V průběhu uplynulého roku se konalo okresní kolo konverzační soutěže z německého jazyka, kde se na 4. místě umístil Petr Šafařík. 18

20 Ekonomické předměty V soutěži O nejlepší podnikatelský záměr kterou pořádala TIC Zlín ve spolupráci s UTB ve Zlíně se ze 64 přihlášených středoškoláků umístily mezi 10 nejlepšími žákyně Chlupová Andrea (ekonomické lyceum), Macková Gabriela (ekonomické lyceum) V rámci předmětu Aplikovaná ekonomie se žáci ze 3.C a 3.D zúčastnili soutěže Nejlepší studentská společnost a postoupili do regionálního kola v Brně. 3.D v regionálním kole postoupila do národního kola, které se konalo v Praze. V rámci internetové soutěže Finanční gramotnost základní úroveň, které se zúčastnily třídy 3.D a 3.C se žáci umístili na druhém místě v okresním kole. Jednalo se o žáky Damborský Adam, Lognierová Jana, Kupčíková Kristýna. Matematické a fyzikální soutěže Ve fyzikální olympiádě (52. ročník) se ve šk. roce 2010/2011 soutěžilo ve 4 kategoriích. Kategorie A 4. ročníky se Tomáš Belloň umístil na 3. místě v krajském kole a Jan Kubálek na místě v krajském kole. V kategorii B 3. ročníky - čtyři žáci postoupili do krajského kola, z nichž nejúspěšnější Michal Zeman se umístil na 5. místě. V kategorii C 2. ročníky se Ondřej Mrhálek umístil na 7. místě v krajském kole. V kategorii D 1. roč. jsme nezískali žádné umístění v krajském kole. Ve fyzikální olympiádě soutěžili a úspěšně se umístili především žáci technických lyceí. Své zastoupení jsme měli i v matematických soutěžích. V matematické olympiádě se soutěžilo rovněž ve více kategoriích. Okresních kol se žáci zúčastnili, do krajských kol bohužel nepostoupili. Matematická soutěž KLOKAN se konala na naší škole. Soutěžilo se ve dvou kategoriích JUNIOR a STUDENT. V kategorii Junior 1. a 2. ročníky soutěžilo celkem 91 žáků naší školy, Ondřej Mrhálek se umístil na 3. místě v okrese Zlín. V kategorii Student soutěžilo celkem 65 žáků školy, 1. místo v okresním kole obsadil Milan Misařík, 3. místo obsadil Tomáš Trenčan. 19. ročník Celostátní matematické soutěže žáků středních odborných škol se konal , jedním ze soutěžních středisek byla i SPŠ Zlín. V kategorii 1. ročníků se nejlépe umístil Lukáš Cakl na 8. místě, v kategorii 2. ročníků to byl Václav Štěbra na 8. místě, na úrovni 3. ročníků jsme se neumístili mezi úspěšnými řešiteli a v kategorii 4. ročníků se nejlépe umístil Tomáš Belloň na 5. místě. Tělesná výchova Naše škola se stala členem AŠSK Asociace školských sportovních klubů, v současné době má 191 členů. To nám usnadnilo účast na akcích pořádaných touto organizací. Výsledky nejúspěšnějších soutěží: - atletika hoši CORNY krajské kolo 1. místo - atletika CORNY účast na celorepublikovém finále 3. místo - stolní tenis krajské kolo 1. místo - kopaná kvalifikace na ČR, Olomouc 3. místo 19

21 - košíková hoši okresní kolo 3. místo - plavání okresní kolo místo - odbíjená okresní kolo Zlín 1. místo - florbal okresní kolo chlapci 2. místo - malá kopaná dívky okresní kolo 1. místo 6. Prevence sociálně patologických jevů Jelikož naši školu navštěvuje více než žáků, je konání akcí v oblasti prevence poměrně náročné. Snažíme se proto akce rozdělit podle jednotlivých ročníků. Hlavní těžiště naší práce spočívalo ve snaze, pokusit se naplnit volný čas našich žáků. Učitelé naší školy nabízejí žákům možnost navštěvovat nejrůznější kroužky, které jsou zaměřeny buď na jazyky, rozvoj sportovních aktivit či dokonce na zdokonalování jejich technických schopností a mnozí z žáků tyto příležitosti skutečně často využívají. Pro žáky 1. ročníků organizujeme adaptační kurzy, které se konají v průběhu září na rekreačním středisku Revika ve Vizovicích pod záštitou organizace Atmosféra, která má s pořádáním těchto kurzů bohaté zkušenostj. Ve 2. a 3. ročníku se pořádaly akce formou přednášek, které byly zaměřeny na řešení mezilidských vztahů, manželství, rodiny. Žáci třetího ročníku oboru ekonomické lyceum se zúčastnili návštěvy krajského soudu ve Zlíně a seznámili se s průběhem soudního líčení s mladistvými. V dubnu se konala pro žáky 1. a 2.ročníku akce The Action, s tematikou bezpečnosti silničního provozu, partnerem projektu je oddělení Besip Ministerstva dopravy. Pro žáky 4. ročníků využíváme spolupráce s Úřadem práce, který koná přednášky týkající se možností a schopností našich žáků při uplatnění se v pracovním procesu. Metodik prevence se zúčastňuje pravidelných seminářů metodiků prevence a byla vyplněna evidence rizikového chování žáků. 7. Jiné významné výchovně vzdělávací a mimoškolní aktivity Nedílnou součástí života školy je moderní informační středisko, které svou vybaveností i službami patří ke chloubám školy. Žáci i učitelé mají k dispozici rozsáhlou knihovnu s čítárnou, počítače napojené na vysokorychlostní internet, televizory, videorekordéry i přehrávače DVD. Informační středisko je využíváno po celý den, služby jsou zde zajišťovány odbornými pracovnicemi. Výchovná poradkyně SPŠ Zlín uspořádala v průběhu roku 2010/11 přednášky pro žáky. Vesměs se jednalo o přednášky a besedy o budoucím povolání pro 3. a 4. ročníky. 20

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Výroční zpráva o činnosti školy IČ: 62444646 Č. obj: 10808 Školní rok - 2007/2008 Obchodní akademie Lysá n. L. příspěvková organizace Středočeského kraje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Střední průmyslová škola sdělovací techniky Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha 1, Panská 3 Poslední rozhodnutí o

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2007/2008. Vypracoval: Mgr. Luděk Benák Schválil: Ing. František Hruška Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř, P.O.BOX 2 569 623 854, fax: 569 623 854, IČO: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Vypracoval: Mgr.

Více