Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková"

Transkript

1 M ě s t s k á s t ř e d n o d b o r n á š k o l a, K l o b o u k y u B r n a, n á m. M u 6, p ř p ě v k o v á o r g a n i z a c e í ír ís Výroční zpráva školy podle zákona 561/2004 Sb., 10, odst. 3 v platné m zně ní a 7 0 za š kolní r ok 2009 /2010 M g r. J o s e f Ž á č e k, ř e d i t e l š k o l y 1

2 1. Základní dat a š ko ly Název školy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Adresa sídla školy: nám. Míru 6 č.p. 101, Klobouky u Brna, PSČ číslo telefonu a faxu: IČ školy: Identifikátor zařízení: Součásti školy: 1. střední odborná škola IZO domov mládeže IZO školní jídelna IZO Typ organizace: Bankovní spojení: právnická osoba, příspěvková organizace Česká spořitelna Břeclav, č.ú /0800 Zřizovatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1 PSČ , identifikační číslo Ředitel školy: Mgr. Josef Žáček trvalé bydliště: Moutnice č. 266, PSČ mobil jmenovací dekret ŘŠ:Město Klobouky u Brna - č. j. 1549/2004 od Statutární zástupce ředitele:phdr. Hana Balšínková do Ing. Eva Šerháková od telefon: , kl Adresa pro dálkový přístup: Údaje o školské radě: RNDr. Hálková Zdenka - zástupce zřizovatele RNDr. Vlčková Zdeňka - zástupce zřizovatele Ing. Grünwald Jan - zástupce pedagog. pracovníků Ing. Hlavsová Marie - zástupce pedagog. pracovníků Charvát Stanislav - zástupce zákonných zástupců Kosík Adam - zástupce zletilých žáků Předsedou školské rady je Ing. Grünwald Jan. Datum zahájení činnosti školy: 1. července 2004 Datum dřívějšího zařazení školy do sítě: 28. června 2004, rozhodnutím MŠMT č.j / s platností ode dne: 1. července 2004, rozhodnutím MŠMT č.j / Poslední platné rozhodnutí: 3. března 2009, rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 4815/ , s platností od 1. září 2009 Datum zápisu školy do obchodního rejstříku: u Krajského soudu Brno v oddílu Pr, vložce číslo 1457 dnem nabytí právní moci rozhodnutí 9. října

3 2. P ř e h le d o b o r ů v z dě lání Městská střední odborná škola Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace je zařazena do sítě škol (dnes školský rejstřík) MŠMT ČR od rozhodnutím čj / a podle posledního platného rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 4815/ , s platností od 1. září 2009 má zařazeny a může vyučovat následující studijní obory: dobíhající obory: M/001 agropodnikání M/004 obchodní akademie - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs., - UP čj / s platností od denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs., dobíhající o - UP čj / s platností od M/040 informatika v ekonomice - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs., dobíhající o - UP čj / s platností od nově zařazené obory: M/01 Agropodnikání název ŠVP tohoto oboru ( zaměření ) M/02 Obchodní akademie tohoto oboru ( zaměření ) M/01 Informační technologie název ŠVP tohoto oboru ( zaměření ) - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs. - Agropodnikání - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs. název ŠVP - Obchodní akademie - denní forma vzdělávání, délka 4 r. 0 měs. - Informatika v ekonomice Náplň učiva se řídí uvedenými učebními plány, podle školních vzdělávacích programů se vyučuje počínaje dnem 1. září 2009., od kdy je také obor M/040 informatika v ekonomice postupně nahrazován novým oborem M/01 informační technologie. 3. P ř e h le d p r ac o v níků š ko ly Učitelé: 1. Žáček Josef, Mgr. MAT, CHE 2. Šerháková Eva, Ing. ekonomické předměty 3. Balšínková Hana, PhDr. PED, PSY 4. Blažková Martina, Mgr. ČJL 5. Dostál František, Ing. zem.před. ZAM, STZ, FYZ 6. Grünwald Jan, Ing. předměty ICT 7. Hlavsová Marie, Ing. zem.před. RV, CHE 8. Kachnáčová Marie, Ing. ekonomické předměty 9. Koráb František, Ing. zem. před. ŽV, praxe 10. Kubík Richard, Mgr. ANG, DĚJ 11. Kudlík Jaroslav ANG 12. Kučera Petr, Mgr. MAT, FYZ, INF 13. Krůzová Veronika ANG 14. Kurz Vítězslav, Mgr. MAT, OBN, INF 15. Musilová Stanislava, Ing. ekonomické předměty 16. Procházka Radoslav, Mgr. ZEM, HOZ, TEV 17. Sedláčková Monika, Ing. počítačová grafika 3

4 18. Skaličková Eva, Mgr. do od Brechličuková Adéla, Mgr. Nj Nj 19. Svoboda Stanislav, PaedDr. CJL, DEJ, OBN 20. Šedivý Libor, Ing. předměty ICT 21. Šťavíková Hana, Ing. ekonomické předměty 22. Vašíčková Anna, Mgr. Nj, ČJ 23. Vítek Jaroslav MOV 24. Vlčková Zdeňka, RNDr. BIO, FIL 25. Zelinka Josef, Ing zem. před. RV, praxe 26. Kordiovská Pavlína, Ing. ANG od mateřská 27. Kynclová Beata, Mgr. CJL, NEM - od mateřská 28. Tihlaříková Iveta, Ing. ekonom. př. - od mateřská 29. Varmužová Lenka, Mgr. Nj - od mateřská Učitelé a u to š k o ly : 1. Koráb František, Ing. autoškola jízdy 2. Ondrůj Radim autoškola jízdy V y c h o v a telé: 1. Procházková Jarmila vychovatelka pověřená řízením 2. Ambrozová Miluše vychovatelka 3. Horáková Květoslava vychovatelka P r o v o z n í z a m ě s tn a n c i: 1. Vinterová Libuše vedoucí provozu, ekonomka školy 2. Tichlerová Jana personální a mzdová účetní Kachnáčová Věra hospodářka školy 4. Bedřich Ladislav školník, topič 5. Varmuža Miroslav údržbář, topič 6. Bedřichová Jana uklízečka 7. Braunová Jaroslava uklízečka 8. Mikulicová Zdeňka uklízečka 9. Turečková Oldřiška uklízečka 10. Klementová Emilie (zástupy) uklízečka P r a c o v n í c i š k o ln í j í d eln y : 1. Novotná Věra vedoucí školní jídelny 2. Kretschmannová Ludmila šéfkuchařka 3. Bedřichová Marta kuchařka 4. Charvátová Marcela kuchařka 5. Žďárská Anna kuchařka 6. Klementová Emilie, Balátová Jarmila (zástupy) kuchařka 4

5 P o čty p r a c o v n í k ů š k o ly, k v a lif ik a c e a v ě k o v é s lo ž en í : Počty přepočtených pracovníků školy ke Útvar Funkce Počet na SŠ ředitel 1,00 zástupce ředitele 1,00 učitelé 22,85 Pedagogičtí pracovníci asistent pedagoga 0,00 trenér 0,00 vychovatelé 2,55 celkem 24,10 Nepedagogičtí pracovníci 11,81 Kvalifikace a aprobovanost Učitelé na SŠ Odborná kvalifikace (v %) 91,6 Aprobovanost ( v %) 86,9 Věkové složení pedagogických pracovníků ke (přepočtení pracovníci) Věková skupina Učitelé na SŠ Ostatní = vychovatelé DM Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 2,95 3,00 0,00 0, let 3,00 2,38 0,00 0,00 nad 50 let 4,95 2,00 0,00 2,55 Důchodci 0,62 3,95 0,00 0,00 Celkem 11,52 11,33 0,00 2,55 5

6 4 V ý v o j p o č t u ž š ú e o p ř i j ř e p r o š r o / 2 0. áků ko ly a daj ím ac ím íz ní ko lní k 10 Celkový počet studujících byl ke 30. září žáků, z toho 105 v oboru obchodní akademie, 95 v oboru informatika v ekonomice nebo informační technologie a 65 z oboru agropodnikání. Ke konci školního roku na škole studovalo 272 studentů, v prvním ročníku 61, ve druhém 64, ve třetím 72 a ve čtvrtém 75. Celkově se počet žáků v průběhu školního roku zmenšil o 2 žáky. Počty žáků ve škole a v předchozí Střední odborné škole v několika posledních letech: r. 2001/ žáků r. 2002/ žáků r. 2003/ žáků r. 2004/ žáků r. 2005/ žáků r. 2006/ žáků r. 2007/ žáků r. 2008/ žáků r. 2009/ žáků Přijímací řízení v průběhu školního roku konané pro školní rok 2010/2011 proběhlo podle právních předpisů, ve kterých byla uchazečům o studium dána možnost podat si tři přihlášky již v prvním kole. Na škole proběhla v průběhu školního roku celkem čtyři kola přijímacího řízení, ve kterých bylo přihlášeno celkem 113 žáků, přijato bylo 112 žáků, zápisový lístek podalo 75 žáků a na škole zůstalo celkem 59 zápisových lístků, tedy 59 žáků potvrdilo zájem studovat. V oboru obchodní akademie bylo přijato a nastoupilo 25 žáků, v oboru informatika v ekonomice 24 žáků a v oboru agropodnikání 10 žáků. 6

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou zachyceny v tabulce. Žáci, kteří neprospěli buď opakují ročník nebo školu opustili. Třída Prospěli s vyznáním Prospěli Neprospěli Neklasifik. A I O A I O A I O A I O Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2009/2010 jsou zobrazeny v následující tabulce. Při studiu čtvrtého ročníku 5 studentů neprospělo a 4 opakují ročník, 70 studentů ukončilo ročník úspěšně a tím získali možnost vykonání maturitní zkoušky. Z tohoto počtu pět studentů uzavřelo čtvrtý ročník až v srpnu a proto maturovali poprvé v září V řádném květnovém termínu maturovalo 65 studentů, z nichž 61 studentů složilo maturitní zkoušku, z toho 3 s vyznamenáním, a čtyři studenti maturitní zkoušku nesložili. Z pěti studentů maturujících poprvé v září 2010 byli čtyři studenti úspěšní a jedna studentka neúspěšná z jednoho předmětu. Všichni neúspěšní studenti mají možnost vykonat opravnou maturitní zkoušku. Výsledky jsou zobrazeny v následující tabulce: Výsledky maturitních zkoušek Termín Termín Počet celkem květen 2009 září 2009 Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli

8 6. Údaje o dalš ím vzdělávání p edag og i ck ých p r acovník ů Hodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2009/2010 Prioritou DVPP v tomto školním roce byla příprava na státní maturity v rámci e-learningových kurzů pro zadavatele státních maturitních zkoušek, školní maturitní komisaře, management školy, kde se učitelé připravovali na tyto zkoušky v rámci své odborné přípravy, odpoledne, po vyučování. Dále to bylo zvládnutí metod výuky plynoucí z požadavků nových ŠVP a získání kompetencí nutných pro realizaci efektivní výuky. Z toho důvodu byla preferována účast na seminářích, které byly zaměřeny na tvorbu ŠVP, moderní metody výuky a přípravu ke státní maturitní zkoušce. Nepodcenili jsme však ani odbornou průpravu. Přehled absolvovaných seminářů: Legislativa výchovného poradenství 1 Platební styk 2 Konzultační seminář k novým mat. NJZ 1 Tvůrčí psaní 1 Periodická soustava prvků 1 Národní kulturní památky 1 Kreativní metody pro úspěšné vyučování NJZ 1 Islám a střet civilizací 1 Jak na výuku informatiky na ZŠ a víc. gym. 1 Ekonomika na středních školách 2 Google využití v práci učitele 1 Povinnosti vyplývající z chemické legislativy 1 Grammar? No dread! No drill! 1 Software Bakaláři 2 Zadavatel státní maturity 9 Hodnotitel písemné práce 6 Školní maturitní komisař 1 V letošním školním roce naše škola zahájila projekt Metodologická podpora v oblasti práce se žáky uskutečňovaného v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci ESF. Hlavním cílem projektu je podpora zvýšení kompetencí a dovedností pedagogických pracovníků s důrazem na zvyšování kvality výuky na školách, kde pracují. Pod tímto programem se uskutečnila týdenní tzv. Letní škola, které se zúčastnilo 17 učitelů. Některých z plánovaných seminářů se vyučující nemohli zúčastnit z důvodu jejich zrušení pro nedostatečný počet zájemců. 8

9 7. Údaje o ak t i vi t ách a p r ezent aci š k oly na veř ejnost i Prezentace školy byla orientována do těchto oblastí: prezentace prostřednictvím webových stránek, místního a regionálního tisku, prezentace prostřednictvím náborových akcí, akcí pořádaných školou, spoluprací s jinými subjekty a účastí učitelů a žáků na veřejném životě v obcích. Webové stránky poskytují veřejnosti veškeré základní i aktuální informace o škole. Aktuální informace o dění ve škole byly zveřejněny i na veřejné nástěnce před školou a v místním časopisu Větrný mlýn. V ostatním tisku byly zveřejněny informace související s náborem žáků do I. ročníků. Za účelem prezentace pro náborové akce uspořádala škola dva dny otevřených dveří, zúčastnila se Veletrhů vzdělávání v Hodoníně a v Břeclavi a řady náborových setkání na základních školách. K dalším akcím patřila hlavně spolupráce našich žáků se Svazem chovatelů v Hodoníně při pořádání regionální výstavy drobného zvířectva a účast na charitativních akcích Srdíčkové dny občanského sdružení Život dětem a projektu Šance. Škola spolupracovala i s různými výrobními podniky a podnikatelskými subjekty, především s firmami Farma ing. Foretník v Krumvíři, ZEMOS Velké Němčice, AGROMONET Moutnice, ROŽIVA Kašnice, ZEMAX Šitbořice a dalšími firmami v rámci praxe našich studentů. Pro obyvatele města Klobouky u Brna uspořádala škola výstavu Plody podzimní zahrady, tradiční školní ples a pro děti MŠ Mikuláše. Součástí prezentace školy byla i účast učitelů a žáků na životě v obcích jejich bydliště. Dva učitelé pracovali jako členové obecního zastupitelstva, jedna učitelka jako členka komise MÚ, jeden učitel jako obecní kronikář, předseda klubu historie a vlastivědy a šéfredaktor obecního časopisu, jeden jako předseda kulturní komise, dva jako členové divadelního spolku a jeden jako předseda Divadelního spolku bratří Mrštíků v Boleradicích. Jedna učitelka je členkou redakční rady místního časopisu Větrný mlýn. Jeden učitel je členem krajského zastupitelstva, předseda komise pro výchovu a vzdělávání, člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a člen rady pro národnostní menšiny. Jedna učitelka je dlouhodobou lektorkou kurzů DVPP a členkou PAU. Naši žáci se aktivně podíleli na akcích v místě svého bydliště účastí v různých sportovních klubech a při pořádání folklórních akcí. K základním aktivitám školy patřila tvorba školních vzdělávacích programů pro všechny tři studijní obory. Učitelé v letošním školním roce započali výuku v prvních ročnících podle těchto nových plánů. Neméně důležitá byla i příprava na státní maturitní zkoušku, zvláště účast učitelů v různých formách vzdělávání pro tuto akci. Škola uspořádala státní zkoušky v psaní na klávesnici, pro žáky 1. ročníků adaptační kurz, zájezd do Osvětimi a různé odborné i vlastivědné exkurze. Dále ve spolupráci s PPP v Břeclavi vrstevnické programy pro žáky 1. a 2. ročníků, pro žákyně 1. ročníků zdravotní přednášku, pro žáky 4. ročníků besedy se zástupci vysokých škol, sportovní den a projektový týden, na němž žáci 1. ročníků oborů agropodnikání, informační technologie a obchodní akademie prezentovali své projektové práce. Žáci 4. ročníků oborů agropodnikání a informatiky v ekonomice a obchodní akademie 9

10 prezentovali výsledky získané v průběhu praxí ve firmách. V rámci sebehodnocení školy se žáci 4. ročníků zúčastnili projektu Vektor. Žáci 3. ročníků zorganizovali školní ples, na němž předvedli předtančení, dále Studentskou akademii, na jejímž programu se podílely všechny třídy. Enviromentálního vzdělávání EVVO - škola nabídla tři nadstandardní akce. Někteří žáci chodili po Pálavě podle programu Vyprahlou stepí, připraveného Centrem ekologické výchovy v Mikulově, jiní se zúčastnili jednoho ze dvou celodenních ekologických výukových programů Fenomén zvaný GLOBALIZACE anebo Patznakaka (tj. interkulturní poznávání) pořádaných Centrem ekologické výchovy v Brně. Akce byly vedeny zážitkově, zábavnou formou a u žáků jsou velmi oblíbeny. K významným aktivitám školy patří i pořádání školních soutěží a účast ve vyšších kolech některých z nich. Škola uspořádala školní kolo soutěže v českém, německém a anglickém jazyce, v matematice, ve psaní na klávesnici a ve stolním tenise. Žáci se dále zúčastnili okresního kola středoškolských her ve florbalu (4. místo) a okresního kola téže soutěže ve fotbalu (2. místo), okresního kola v německém jazyce, v Soutěži ve psaní na klávesnici PC, pořádané Gymnáziem T.G. Masaryka v Hustopečích (2.místo) a v Krajské soutěži ve zpracování textu a grafických úloh v Brně a nakonec krajského kola soutěže v jízdě zručnosti traktorem (6.místo). K novým a neméně důležitým aktivitám školy lze zařadit sérii přednášek z oblasti etiky, tzv. ETICKÉ DÍLNY. Zde byla probrána témata Image, nebo charakter?, Sex a aids, Láska a vztahy, Peníze, peníze, peníze, Vážíš si svého těla?, Pohoda, klídek a tabáček a Holocaust stále živá rána. 8. Činnost školy H o d n o c e n í č i n n o s t i v ý c h o v n é h o p o r a d c e v e š k o l n í m r o c e / Činnost VP byla rozvržena do několika oblastí, především do oblasti konzultační, metodické a informační a vycházela z plánu práce na školní rok 2009/10. Největší pozornost byla věnována individuální poradenské činnosti zaměřené na řešení osobních problémů žáků, adaptačních problémů žáků 1. ročníků a na pomoc žákům se SPU a nadaným žákům. Během školního roku VP spolupracovala s rodiči žáků, s ředitelem školy, metodikem prevence, třídními a ostatními učiteli, vychovatelkami DM a pracovníky poradenských aj. institucí. Ve spolupráci s metodikem prevence a pracovnicí PPP v Břeclavi Mgr. Adamusovou zabezpečila šetření zjišťující sociální klima ve třídách I. ročníku, jako podklad pro práci školy v naplňování MPP. VP seznámila učitele se žáky s SPU a SPCH a doporučila jim postup při práci s jednotlivými žáky. Doporučila, aby učitelé při práci se žáky s SPU používali metodickou pomůcku, kterou VP vypracovala. 10

11 VP vypracovala seznam žáků se závažnými zdravotními potížemi (alergie, nemoci oběhové a pohyb. ústrojí) a informovala učitele o těchto žácích a o lécích, které užívají. Kariérové poradenství bylo zaměřeno především na pomoc žákům 4. ročníků při řešení možností dalšího studia a zapojení do pracovního procesu. Žákům hlásícím se ke studiu na VŠ a VOŠ byla poskytnuta pomoc při výběru vhodných oborů studia a při vyplňování přihlášek ke studiu. K doplnění informací byla vytvořena nástěnka o VŠ a VOŠ z materiálů poskytnutých jednotlivými školami, z propagačních materiálů získaných na veletrhu Gaudeamus a z UN. V průběhu školního roku VP konzultovala s vyučujícími výchovné a vzdělávací problémy žáků a spolupracovala s TU při navrhování výchovných opatření při řešení kázeňských přestupků. VP zorganizovala zdravotní přednášku pro studentky 1. ročníků. VP připravila materiály pro veletrhy vzdělávání v Břeclavi a v Hodoníně a podílela se na Dnech otevřených dveří. Průběžně konzultovala s vedoucí vychovatelkou a ostatními vychovatelkami výchovné a kázeňské problémy žáků, ubytovaných na DM. Spolupráce VP s PPP (Hodonín, Břeclav) byla zaměřena na konzultace k problematice žáků se SPU a na sjednávání vyšetření. Dále VP spolupracovala s občanským sdružením Život dětem, občanským sdružením Šance a s lektorkou programu S Tebou o Tobě. Hodnocení plnění programu prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2009/2010 Prevence sociálně patologických jevů byla zaměřena především na vytvoření pozitivních sociálních vztahů, na rozvoj mimoškolních aktivit žáků, propagaci zdravého životního stylu a na osvětu na dané téma. Snahou všech pracovníků školy ve spolupráci s rodiči bylo zajistit optimální klima školy, vytvořit inspirující a plnohodnotné prostředí školy, klidnou a přátelskou atmosféru mezi studenty, pedagogickými i ostatními pracovníky školy, aby se zvýšila odolnost žáků proti stresu a frustracím, aby byli schopni zvládat různé životní problémy a konflikty a tím se posílila jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům. Toto úsilí směřovalo k zapojení co nejvíce žáků do různých aktivit, které by smysluplně naplnily jejich volný čas a zároveň rozvíjely jejich sociální dovednosti. Kromě tradiční možnosti využití učeben výpočetní techniky, školní knihovny, tělocvičny a posilovny ve volném čase a zapojení do různých kroužků, organizovaných především na domově mládeže, šlo především o přípravu a účast v různých soutěžích pořádaných školou (školní kolo v psaní na klávesnici, v německém jazyce a anglickém jazyce, sportovní soutěže, tak i soutěže okresní, krajské, regionální a celostátní (grafické disciplíny, soutěž v účetnictví, celostátní kolo soutěže v jízdě zručnosti, atd.) Žáci se zapojili do přípravy řady akcí pořádaných školou (exkurze, školní ples, sportovní den, výstava ovoce a zeleniny apod.), sami zorganizovali Studentskou akademii s řadou scének a soutěží. Studenti agropodnikání se podíleli na organizaci chovatelské výstavy v Hodoníně. 11

12 Rozvoj pozitivních mezilidských vztahů, kolektivního cítění, schopnosti komunikace a dalších sociálních dovedností byl součástí především adaptačního kurzu pro 1. ročníky, ale i výchovně vzdělávacích cílů vícedenních exkurzí, které organizovali třídní učitelé ve spolupráci se žáky. Problematika prevence sociálně patologických jevů byla zařazena do tématických plánů některých předmětů, zvláště do občanské nauky, chemie, biologie, tělesné výchovy a práva. Byla projednávána na třídnických hodinách a poradách pedagogů i vedení školy. Ve spolupráci s PPP v Břeclavi se uskutečnily v 1. ročnících vrstevnické programy, jejichž cílem bylo především ozdravění třídního klima. Studentky prvních ročníků se zúčastnily zdravotnické přednášky; studenti, ubytovaní na domově mládeže, shlédli video s drogovou problematikou. Rodiče byli o programu prevence sociálně patologických jevů i o možnostech spolupráce se školou při řešení případných problémů informováni na třídních schůzkách. Pro rodiče žáků 1. ročníků byla uspořádána schůzka, na které byli metodikem prevence seznámeni s řešením problematiky prevence sociálně patologických jevů na naší škole, obdrželi informativní materiály, byla jim nabídnuta spolupráce při řešení této problematiky a byli seznámeni s poradenskými hodinami metodiky prevence. V každé třídě byl k dispozici přehled zařízení a pracovníků (včetně pracovníků školy), na které se mohou rodiče nebo žáci při řešení problémů souvisejících se sociálně patologickými jevy obrátit. K posílení prevence sociálně patologických, ale i jiných negativních jevů sloužila schránka důvěry, do níž měli žáci možnost vkládat své dotazy a připomínky a také nástěnka k protidrogové problematice. Při plnění minimálního preventivního programu spolupracoval metodik prevence především s výchovnou poradkyní, vedením školy, s třídními učiteli, vychovatelkami DM, ale i s ostatními pracovníky školy. Dále s Mgr. Adamusovou, okresní metodičkou prevence, pracovnicí PPP v Břeclavi a s dalšími odbornými zařízeními. Lze konstatovat, že plnění minimálního preventivního programu se i v tomto školním roce stalo neoddělitelnou součástí života školy. Velká pozornost byla věnována řešení vysoké absence, zvláště u plnoletých žáků. Přístupem pedagogů i prostřednictvím kázeňských opatření se u většiny těchto žáků podařilo absenci snížit. Škola ve spolupráci s MÚ a Městskou policií rovněž řešila kouření žáků v okolí školy. Bohužel tento závažný problém se přes uplatňování různých forem řešení, zatím nepodařilo vyřešit. Proto v příštím období bude třeba se ještě více na tento problém zaměřit. 12

13 9. Údaje o výsledcích i nsp ek č ní č i nnost i p r ovedené Č S I Na škole neproběhla ve školním roce 2009/2010 žádná kontrolní činnost pracovníků České školní inspekce. Neproběhly inspekce dílčí ani komplexní Z ák ladní ú daje o hosp odař ení š k oly Škola je právnickou osobou, je zapsána ve školském a obchodním rejstříku. Pracuje jako příspěvková organizace Města Klobouky u Brna. Její bankovní spojení je: Česká spořitelna Břeclav, č.ú /0800. Jako základní údaje o hospodaření školy je ke zprávě přiložena kopie Výroční zprávy o hospodaření za kalendářní rok 2009 a její příloha Z ávěr Zpráva byla vypracována v měsíci září Obsahuje 13 stran a 3 strany příloh. Byla projednána na pedagogické radě dne 6. října Poté byla předložena Školské radě. Přílohy: Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok strana Příloha k Výroční zprávě o hospodaření MěSOŠ Klobouky u Brna za rok strany V Kloboukách u Brna, dne 6. října 2010 Mgr. Josef Žáček, ředitel Městské střední odborné školy, Klobouky u Brna, nám. Míru 6 Zpráva byla projednána ve Školské radě dne 20. října Ing. Jan Grünwald, předseda Rady školy 13

14 Přílohy: Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2009 za celou školu v tis.na 2des.místa státní rozpočet CELKOVÉ PŘÍJMY: 19098, ,00 z toho prostředky získané vlastní činnosti 157,19 z toho prostředky ze státního rozpočtu 14321, ,00 z toho prostředky z ÚSC 2434,90 z toho prostředky přijaté ze zahraničí na provoz z toho příspěvky a dary z toho poplatky od žáků a rodičů (zák.zástupců) 899,28 z toho příjmy z doplňkové činnosti 906,18 z toho zúčtování fondů z toho ostatní příjmy 379,86 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 19098, ,00 z toho náklady na platy pracovníků školy 10421, ,68 z toho OPPP 116,00 116,00 z toho zák.odvody na zdravotní a soc.pojištění 3445, ,09 z toho účelové prostředky na opravy (ISPROFIN) z toho FKSP 208,55 205,57 z toho výdaje na učebnice, uč.texty a pomůcky 186,57 164,89 z toho DVPP 18,69 18,69 z toho ostatní provozní náklady 4700,68 143,08 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti -150,70 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 150,99 Hospodářský výsledek celkem za organizaci 0,29 INVESTICE pořízené z FRIMu 215,67 V průběhu roku 2009 proběhy na naší škole tyto kontroly: 1. Město Klobouky u Brna průběžná finanční kontrola 2. OSSZ Břeclav Výroční zprávou bude projednána na poradě pracovníků školy dne: Sestavila: Libuše Vinterová V Kloboukách u Brna dne: Ředitel školy: Mgr. Josef Žáček Počet příloh: 2 14

15 Příloha č. 1 k Výroční zprávě o hospodaření MěSOŠ Klobouky u Brna za rok 2009 čerpání přímých nákladů ze státní dotace účelový znak čerpání celkem Přímé náklady na vzdělání ,00 v tom: platy ,00 OPPP ,00 odvody soc. a zdravotního pojištění ,00 tvorba FKSP ,00 ONIV: ochranné pomůcky 12875,00 školní potřeby a UP ,00 cestovné 29333,00 školení 18692,00 programové vybavení 29052,00 zákonné pojištění mezd 46655,00 náhrady mezd 25162, Zvýšení nenárok.složek platů pedagog.prac ,00 v tom: platy ,00 odvody soc. a zdravotního pojištění ,00 tvorba FKSP 8661, Hustota a specifika 33000,00 v tom: platy 24000,00 odvody soc. a zdravotního pojištění 8000,00 tvorba FKSP 1000, Posílení úrovně odměň ování nepedagog.prac ,00 v tom: platy 95589,00 odvody soc. a zdravotního pojištění 32500,00 tvorba FKSP 1911,00 Neinvestiční dotace celkem ,00 Klobouky u Brna sestavila: Vinterová 15

16 Příloha č.2 k Výroční zprávě o hospodaření MěSOŠ Klobouky za rok 2009 celková rekapitulace státní provozní doplňková ostatní celkem TRŽBY dotace dotace činnost činnost Příjmy získané vlast.činností - stravné zaměstnanci , ,00 Dotace ze státního rozpočtu , ,00 Dotace z ÚSC , ,00 Poplatky od žáků a rodičů - stravné žáci obědy 86294, ,00 - stravné žáci celodenní , ,00 - za ubytování na DM , ,00 - stravné MŠ 81504, ,00 Příjmy z doplňkové činnosti - stravné , ,00 - ubytování , ,00 - nájemné , ,00 Ostatní příjmy - úroky 23290, ,64 - nahodilé příjmy , ,30 - tržba za prodané učebnice 91493, ,00 Příjmy celkem , , , , ,94 NÁKLADY Náklady na platy , , ,00 Náklady na OPPP , ,00 Zákonné odvody , , ,00 Tvorba FKSP , , ,00 Náklady na školní potřeby a UP , , ,30 Ostatní provozní náklady , , , ,70 ochranné pomůcky, prádlo 12875,00 195, ,00 DHM 8971, ,00 pohonné hmoty 41694, ,67 potraviny , , ,80 spotřební materiál , , ,20 energie , , , ,61 opravy , , ,20 cestovné 29333, , ,00 poštovné 12590, ,00 telefony 64778, ,12 poradenské služby 7200, ,00 nájemné 7140, ,00 programy 29052, , ,50 školení 18692, , ,00 zpracování dat 30320, ,00 servis VT , ,00 ostatní služby , , ,30 zákonné pojištění 46655,00 661, ,00 náhrady mezd 25162, , ,00 pojistné 34511, ,50 ostatní náklady 99421, ,80 poplatky spořitelně 22620, ,00 odpisy , ,00 Náklady celkem , , , , ,00 Zůstatek 0,00 0, , ,67 285,94 Klobouky u Brna Sestavila: Vinterová 16

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006-2007 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Hranice, Studentská 1384 Příloha č. 08_12 Strana 17/32 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Obsah ÚVOD 3 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Základní údaje 8 1.2. Identifikační údaje školy 8 2. Přehled oborů vzdělávání,

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0

Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 0 9 2 0 1 0 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled oborů

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola automobilní Jihlava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval kolektiv pracovníků Střední školy automobilní Jihlava 2 z 25 1. Základní údaje o škole 1.1. Název, sídlo,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s.r.o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána

Více