Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012 1

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy v roce 2011/ Úvod 2.2. Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2011/ Výsledky výchovy a vzdělání 3.1. Prospěch 3.2. Výsledky maturitní zkoušky 3.3. Celkový počet neomluvených hodin 3.4. Plnění učebních plánů a osnov 3.5. Úspěšnost absolventů při vstupu na vysoké školy 4. Učební plány 5. Přijímací řízení 6. Kontroly ve škole 7. Zaměstnanci školy 7.1. Personální zabezpečení provozu ve školním roce 2011/ Kvalifikovanost a aprobace 7.3. Další vzdělávání zaměstnanců 8. Výkon státní zprávy 9. Další údaje o škole 9.1. Činnost školské rady 9.2. Popis některých akcí školy 9.3. Účast v olympiádách a soutěžích 9.4. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů 9.5. Doplňková činnost 9.6. Zájmové kroužky ve škole 9.7. Činnost Gymnazijní společnosti 10. Hodnocení a závěr 2

3 1. Základní charakteristika školy Název školy: Gymnázium T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 IČO: IZO: Název zřizovatele: Jihomoravský kraj Typy studia: K/801 Gymnázium - dobíhající obor studium denní 8 roků K/81 Gymnázium studium denní 8 roků K/401 Gymnázium - dobíhající obor studium denní 4 roky K/41 Gymnázium studium denní 4 roky Zápis do rejstříku škol a školských zařízení: Č.j. JMK29818/2006 Spis.zn. S-JMK29818/2006/OS Studijní program školy: Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z Organizace působící na škole: 1. Gymnazijní společnost o.s. 2. Sportovní klub při Gymnáziu T.G.Masaryka v Zastávce Další součást školy: Školní jídelna při Gymnáziu T.G.Masaryka Počet tříd Celkový počet Počet ţáků na Počet ţáků ţáků jednu třídu na učitele Šk.rok 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/ ,7 28,6 12,45 11,95 2. Činnost školy v roce 2011/ Úvod Škola se ve své práci řídila plánem činnosti ze začátku školního roku. Některé změny byly zapracovány postupně podle změny situace a potřeb školy. Kaţdý měsíc byl plán práce školy konkretizován plány práce na jednotlivé měsíce. Nejdůleţitější rozhodnutí ředitele byla vydávána v písemné podobě a evidována (1/ /1112). Jak škola naplňovala cíle, které si vytýčila ve svém plánu, bude zřejmé po přečtení dalších částí výroční zprávy. Obecné cíle výchova studentů k demokracii a humanitě kvalitní a na vysoké úrovni vedená příprava ke studiu na vysokých školách porovnání výsledků našich studentů s úrovní ţáků na základní škole vysoká náročnost při maturitních zkouškách vytváření podmínek pro vyuţití volného času studentů rozvoj činnosti Gymnazijní společnosti a Sportovního klubu podpora práce studentské samosprávy plnění programu výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu 3

4 příprava studentů pro mimořádné situace prevence drogové závislosti a dalších asociálních jevů příprava a realizace nové podoby maturitní zkoušky vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu Konkrétní cíle a nejdůležitější akce v jednotlivých ročnících: P r i m a : adaptace studentů na přechod ze základní školy na gymnázium, adaptační pobyt vypěstování návyků systematického studia zapojení studentů do všech soutěţí S e k u n d a : rozvinutí aktivity a tvořivosti studentů /zapojení do soutěţí/ zapojení studentů do mimoškolních aktivit LVK T e r c i e : - sportovně-vlastivědná exkurze se zaměřením na vodní turistiku - zapojení do soutěţí a olympiád - realizace 3. roku ŠVP pro niţší stupeň K v a r t a : - výběr talentovaných studentů pro soutěţe a olympiády - zapojení do zájmové činnosti - evaluace výsledků studia na niţším stupni gymnázia 1. ročník : - seznámení s úrovní studentů a vyrovnání případných rozdílů v úrovni znalostí - adaptace studentů na reţim ve škole adaptační pobyt - kurzy taneční a společenské výchovy - LVK Kvinta - kurzy taneční a společenské výchovy - zapojení do soutěţí a olympiád - LVK 2. ročník a sexta: - příprava na volbu volitelných předmětů - vlastivědná exkurze do Prahy - profilování studentů pro budoucí studium - sportovní vodácký kurz - zapojení do SOČ Septima 3. ročník: - profilace studentů - příprava k nové formě maturitní zkoušky Oktáva a 4. ročník - historická a zeměpisná exkurze do Franciee - přihlášky na vysoké školy odpovědná příprava na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ 2.2. Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2011/ Slavnostní zahájení školního roku Konference projektu Učíme se média ve Pedagogická rada a provozní porada První třídní schůzky 4

5 Volba členů školní rady Valná hromada gymnazijní společnosti Den české státnosti státní svátek Slavnostní odhalení pamětní desky Rajmunda Habřiny Sportovní den komise Tv Exkurze za poznáním kulturního dědictví Evropy Seznamovací soustředění - Nesměř Seznamovací soustředění - Nesměř O8A, Leitner,Dvořáčková prima Smejkalová, Sedláková, Dolíhalová C1A Malý J, Hejda Místní knihovna 0 O1A Dolíhalová A Den jazyků - Brno 1 C1A, Kudláčková, Trojanová Den jazyků - Brno Praha 3 C2A,O6A Novák L, Kroutilová, Hradílková, Dojiva, Malý R ZOO Lešná - Zlín 1 C2A,O6A Malý R, Dojiva Didacta Třebíč přehlídka středního vzdělávání Vzpomínka vzniku ČSR - demokratické tradice státu Pedagogická rada a provozní porada Podzimní prázdniny Technické muzeum Brno 1 prima, F Hakl, Smejkalová Brno - MM 1 kvinta,d Novák, Hejda PedF MU Brno, kat.chemie 1 Ch Justová, Ţďár nad Sázavou 1 1r., kvinta,d,čj Kokešová, Ondroušek, Malý R, Malý J., Hakl (středa) Státní svátek Vzpomínka listopadových událostí v roce 1939 a Slavnostní zápis nových studentů /prima + 1.roč./ Výchovný koncert I Výchovný koncert II, ve12.00 Tradiční studentský program ke Dni studentstva Veletrh středních škol Brno Pedagogická rada a provozní porada Konzultace o prospěchu Mendelanium Brno, oktáva Bi Hejda Antropos (jen O8A) Pozďatín - genetický ústav AV (jen C4A) 4r oktáva 4r Bi Malý R. 8:

6 Terezín Sept.,.r SV Mášová, Běhalová Olympiády a soutěţe: soutěž třída školní kolo okresní kolo krajské kolo garant ChO kat.a O8A, Mgr. Dojiva C4A Astronomická ol, 9-12/ /2012 Mgr.Dojiva Dějpisná ol. O1-O Mgr. Svobodová Logická ol Ing. Brestičová Inf. bobřík Ing. Brestičová Orion florb. cup ZŠ III Mgr. Malý J. Orion florb. cup ZŠ IV Mgr. Malý J Přednáška o AIDS kvinta a 1. roč Setkání Školní časopisy Šplh Zastávka Mikulášská laťka (v Brně) Den otevřených dveří dopoledne Projekt Filmová výchova Termín přihlášky k maturitě Pedagogická rada a provozní porada (středa) 16:00 Vánoční zpívání v zastávecké kapli Vánoční "Zpívání Vánoční prázdniny Nástup do školy, připomenutí 19.výročí vzniku České republiky Vídeň - Rakousko sept,3.r SV + Nj Novák,Kroutil, Kokešová Třebíč betlémy prima Čj,D Kroutilová, Smejkalová Divadlo sek,kva Čj Dolíhalová A, Olympiády a soutěţe: soutěž třída/ kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant Nj II.B Hradílková Nj III.A Trojanová OČJ ZŠ Dolíhalová OČJ. SŠ Kokešová MO A Krejčíková Psaní na kláv. Tercie + prosinec - - Smejkalová Šplh ZŠ III. IV. (H + D) Gajdušková Volejbal SŠ V. D, SŠ V. H D, H Gajdušková CHO A Dojiva Pythagoriáda prima-tercie Hakl Florbal Volejbal VI B dívky okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka Stuţkovací ples školy 6

7 27.1. (pátek) Ukončení pololetní klasifikace a zadání známek do počítače (pondělí)13.00 Pedagogická rada a provozní porada (úterý) 5hod Pololetní vysvědčení Divadlo jednoho herce 1.2. Volejbal VI B hoši + dívky okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka 3.2. Poletní prázdniny Jarní prázdniny Brno, Mendelu, laboratoř VR, sept.,3r., Okt, 4.r IVT Brestičová Olympiády a soutěţe: soutěž třída/ kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant IVT všechny 1.led. týden Mgr. Smejkalová MO Z Mgr. Smejkalová MO C RNDr. Leitner MO B RNDr. Leitner MO A RNDr. Krejčíková FO A do RNDr. Máša ChO D Mgr. Justová BiO D do /2012 Mgr.Radek Malý BiO C do Mgr.Radek Malý AjO I.B,II.B, III.B (III.B) Mgr. Sedláková FjO A1,B1,B2 leden -únor - - Mgr. Běhalová Florbal V. hoši Mgr. Malý J. Volejbal VI. B dívky Mgr. Hejda 1.2. Volejbal VI B hoši a IV B dívky okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka 3.2. Poletní prázdniny Jarní prázdniny LVK sekunda Dolný Kubín - Slovensko Krajské kolo florbal Provozní porada a pedagogická rada Brno 1. roč D Novák L., LVK Dolný Kubín sekunda TV Hejda, Gajdušková,Malý, Hakl Brno MM prima D Dolíhalová A., Smejkalová Studenec 3.roč Bi Krejčíková, Sedláková Olympiády a soutěţe: soutěž třída/ kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant ChO D Mgr. Justová ZO A Mgr. Josef Malý ZO B Mgr. Josef Malý ZO C Mgr. Josef Malý ZO D Mgr. Josef Malý 7

8 Vyšší prog. starší ţáci únor březen duben Ing.Brestičová jazyky Vyšší prog. mládeţ únor březen duben Ing. Brestičová jazyky Pod modrou - únor - - Ing. Brestičová oblohou AjO I.B,II.B, III.B leden (III.B) Mgr. Sedláková Basketbal ZŠ IV. H Mgr. Gajdušková Florbal V. hoši Mgr. Malý J. Volejbal VI. B dívky Mgr. Hejda DO O1-O Mgr. Svobodová FjO A1,B1,B Mgr. Běhalová Nj II.B Mgr. Štreitová Okresní kolo IVT (organizujeme) Zahájení přijímacího řízení LVK 1.roč, kvinta Lienz (Rakousko) Pedagogická rada a provozní porada Moravské muzeum Brno prima D Dolíhalová A Tech. muzeum Brno tercie F Dojiva, Dvořáčková Olympiády a soutěţe: soutěţ kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant MO Z Mgr. Hakl MO Z Mgr. Hakl MO Z Mgr. Smejkalová Klokan 2012 celá škola - výběr RNDr. Krejčíková FO F Mgr. Dojiva FO E Mgr. Dojiva ChO C Mgr. Justová ChO B Mgr. Dojiva Mgr. BiO B Mgr. Hejda BiO A Mgr. Hejda BiO C Mgr.Radek Malý ZO C Mgr. Josef Malý ZO D Mgr. Josef Malý Vyšší pr. jaz starší ţáci Ing.Brestičová OČJ ZŠ PhDr. A. Dolíhalová OČJ SŠ Mgr.Kokešová Rec. soutěţ Mgr. Kokešová SOČ Mgr. Dojiva OFj Mgr. Běhalová 3.4. Nicolas Winton Síla lidskosti beseda a promítání filmu 4.4. Fotografování tříd školy Velikonoční prázdniny 8

9 12.4. Turnaj O pohár hejtmana JmK florbal Volejbal ZŠ IV H okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka Volejbal ZŠ IV D - okrsek Okresní kolo SOČ Pedagogická rada pro 4. ročník a oktávu Přípravný týden pro 4. ročník a oktávu První termín prvního kola přijímacích zkoušek Ředitelské volno termín 1. kola přijímacích zkoušek Volejbal ZŠ IV D okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka Pedagogická rada a provozní porada Konzultace o prospěchu Ředitelské volno příprava maturit Praha tercie Čj Dvořáčková Sedláková, Dolíhalová Brno 1.roč D Novák Malý Exkurze - Anglie Aj Dolíhalová R., Teplá, Malý R Německé divadlo Nj Trojanová, dle nabídky Olympiády a soutěţe: soutěž kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant MO Z Mgr. Hakl MO Z Mgr. Hakl MO Z Mgr. Smejkalová MO C RNDr. Leitner MO B RNDr. Leitner FO E ( ) Mgr. Dojiva FO D RNDr.Leitner FO C RNDr. Máša FO B RNDr. Máša ChO C Mgr. Justová ChO B Mgr. Dojiva BiO B Mgr. Hejda BiO D Mgr. R. Malý Zlaté slunce Ing. Brestičová VPjazyky starší ţáci Ing. Brestičová VPjazyky mládeţ Ing. Brestičová Volejbal IV.D 18.4., Mgr. Gajdůšková Volejbal IV.H Mgr. Gajdůšková Pohár hejtmana Mgr. Malý J. SOČ Mgr. Dojiva 7.5. Ředitelské volno 9

10 Lehká atletika Pohár rozhlasu Ivančice (pátek) Majálés Výdej obědů Předávání klíčů od obce a školy Program v Dělnickém domě Písemná část společné části maturitní zkoušky Ústní část společné části maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky Pedagogická rada a provozní porada (čtvrtek) Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Oktáva r Hornickou minulostí Zastávky kvarta 1/2 Malý R, Dolíhalová A Olomouc kvarta Čj Svobodová, Dolíhalová A Botanická zahrada PřF MU Brno a Arboretum kvinta, 1.r Bi Hejda Divadlo Radost prima Čj Kroutilová, Třebíč ČOV 3.r, sept Ch,D Dojiva, Novák Slavkov tercie D Novák, Dolíhalová A Olympiády a soutěţe: soutěž kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant FO C RNDr. Máša SOČ Mgr. Dojiva Olympijský den Ostrovačice červen Sportovní kurzy a výlety Normální výuka 5 vyučovacích hodin bez nultých hodin Filmová výchova (program určí komise čj, ostatní 5 hod výuka) Burza učebnic Třídnické hodiny úklid třídy, šatní skříňky, sbírky, kabinety třídní schůzka nového 1. ročníku čtyřletého cyklu Klasifikační pedagogická rada Sportovní den Školení Peníze EU školám (pátek) Zakončení škol.roku 2011/2012 Kralice, Náměšť sekunda D,Čj Dolíhalová A, Novák Vysočina - Mílovy prima 3 Smejkalová, Teplá, Kroutilová Vysočina - Mílovy sekunda 3 Hakl, Píšková, Dolíhalová R.,

11 Beroun kvarta 4 Dolíhalová R., Hakl, Teplá Templštýn kvinta 3 Hejda, Templštýn 3.roč. 3 Krejčíková, Mášová Sportovní kurz tercie 5 Malý, Dojiva, Smejkalová, Malý R, Dvořáčková Sportovní kurz sexta 5 Malý J, Hakl, Gajdušková, Leitner, Malý R Sportovní kurz 2.r 5 Hejda, Dojiva, Mášová, Leitner, Krejčíková Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky výchovy a vzdělání byly předány Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v tabulkách (viz příloha ve formátu Excel). Pro větší názornost a srovnání s předcházejícím rokem uvádíme: 3.1. Prospěch Čtyřleté gymnázium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakují Šk.rok 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/ Celk Osmileté gymnázium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakují Šk.rok 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/ Celk Výsledky maturitní zkoušky Počet ţáků Prospěli Prospěli Neprospěli Počet s vyznamenáním opakujících zk. 2010/ / Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ Plnění učebních plánů a osnov Ve škole se vyučuje podle Generalizovaného učebního plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22, školního vzdělávacího programu Čtyřleté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z a školního vzdělávacího program Osmileté všeobecné studium Quidquid discis, 11

12 tibi discis z Podle starších osnov se vzdělávaly třídy od 3. ročníku a septimy. Školní vzdělávací program byl po ukončení školního roku vţdy aktualizován a revidován. Tematické a časové plány jednotlivých vyučujících schválily komise vyučovacích předmětů a podle nich postupovali učitelé během školního roku. Individuální odchylky od těchto plánů byly projednávány s ředitelem školy. Tyto časové a tematické plány jsou uloţeny v elektronické podobě. Ředitel školy schválil osnovy volitelných předmětů Úspěšnost absolventů při vstupu na vysoké školy ÚSPĚŠNOST PŘIJETÍ ABSOLVENTŮ ŠK. ROKU 2011/2012 NA VŠ Z celkového počtu 58 ţáků, kteří maturovali ve školním roce 2011/2012, jich bylo přijato ke studiu na VŠ 26 (z 29), tj. 89,66 % z oktávy a 22 studentů (z 29), tj. 75,86 % absolventů čtyřletého studia. Celkem bylo přijato na VŠ 48 studentů, tj. 82,76 % ze všech absolventů loňského školního roku. STÁTNÍ VŠ: Masarykova univerzita Brno. 21 Filozofická fakulta.. 6 Přírodovědecká fakulta.. 5 Fakulta informatiky 2 Pedagogická fakulta... 7 Ekonomicko-správní fakulta 1 Fakulta sociálních studií. 1 Vysoké učení technické Brno. 13 Fakulta strojního inţenýrství Fakulta stavební. 2 Fakulta informačních technologií. 2 Fakulta chemická.. 3 Fakulta architektury... 1 Mendelova univerzita - Mendelu Brno Fakulta provozně ekonomická 2 Fakulta zahradnická... 1 Fakulta agronomická Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.. 1 Fakulta farmaceutická 1 Univerzita obrany Brno 1 Fakulta ekonomiky a managementu... 1 České vysoké učení technické Fakulta jaderná a fyzikálně inţenýrská... 1 VEŘEJNÉ VŠ: VŠ polytechnická Jihlava SOUKROMÉ VŠ: NEWTON College Brno Západomoravská VŠ Třebíč Akademie Sting Brno

13 NEPŘIJATÍ NA VŠ: VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY... 2 JAZYKOVÉ ŠKOLY Nepodali přihlášku na VŠ Zpracoval: Mgr. Libor Hejda, výchovný poradce 4. Učební plány Ve školním roce 2011/2012 jsme vyučovali podle Generalizovaného učebního plánu gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22, školního vzdělávacího programu Čtyřleté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z a školního vzdělávacího program Osmileté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z Přijímací řízení Protokol o konání přijímacího řízení do osmiletého studijního cyklu na Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce ve školním roce 2010/2011 pro školní rok 2011/2012. Rozhodnutím ředitele 6/1011 z rozhodl ředitel školy, ţe přijímací řízení do studijního oboru K/81 Gymnázium, studium denní, 8 roků bude zahájeno dne 16. března Součástí přijímacího řízení byla přijímací zkouška. Jako první termín k vykonání přijímací zkoušky prvního kola přijímacího řízení bylo určeno úterý 26. dubna 2011, jako druhý termín prvního kola přijímacího řízení středa 27. dubna Do prvního kola přijímacího řízení se přihlásilo 51 uchazečů. Ţádné místo nebylo vyhrazeno pro odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Přijímací zkouška se konala ze dvou testů testu všeobecných studijních předpokladů (zadával a vyhodnocoval psycholog Mgr. Pavel Strašák, číslo ţivnostenského listu ev.č Psychologické poradenství a diagnostika ) a testu znalostí z českého jazyka. Bylo přijato 30 uchazečů. Zápisové lístky odevzdalo 28 uchazečů. 1 uchazeč provedl zpětvzetí zápisového lístku. Odvolání podalo 9 uchazečů, 6 uchazečů provedlo zpětvzetí odvolání, 3 uchazečům bylo vyhověno autoremedurou. K bylo přijato 30 uchazečů. Protokol o konání přijímacího řízení do čtyřletého studijního cyklu na Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce ve školním roce 2010/2011 pro školní rok 2011/2012. Rozhodnutím ředitele 5/1011 z rozhodl ředitel školy, ţe přijímací řízení do studijního oboru K/41 Gymnázium, studium denní, 4 roky bude zahájeno dne 16. března Ředitel školy rozhodl, ţe součástí přijímacího bude přijímací zkouška. Podmínky přijetí byly obsaţeny ve výše jmenovaném Rozhodnutí ředitele. Jako první termín k vykonání přijímací zkoušky prvního kola přijímacího řízení bylo určeno úterý 26. dubna 2011, jako druhý termín prvního kola přijímacího řízení středa 27. dubna Oficiální výsledky byly oznámeny a rozhodnutí uchazečů. 1 uchazečka se nedostavila k přijímacím zkouškám. O přijetí nebo nepřijetí uchazeče bylo vydáno osobně zákonným zástupcům uchazečů od 8.00 do a dne od 8.00 do na sekretariátě školy. Přihlásilo se 40 uchazečů. Zkoušky vykonalo 39 uchazečů. 1 uchazečka se nedostavila k přijímacím zkouškám. Zápisní lístky odevzdalo v zákonném termínu 23 uchazečů. 2 uchazeči provedli zpětvzetí zápisového lístku. Odvolání podalo celkem 8 uchazečů. 2 uchazeči zrušili odvolání. Na základě autoremedury bylo přijato 6 uchazečů. 1 uchazečka provedla zpětvzetí zápisového lístku. Rozhodnutím ředitele 8/1011 a 9/1011 se konalo 2.a 3. kolo přijímacího řízení a byl přijat 1 uchazeč. K 31. srpnu 2011 jsme měli přijato 27 uchazečů. 13

14 6. Kontroly ve škole Ve školním roce 2011/2012 byly ve školy následující kontroly: Dne Kdo Výsledek Okresní správa sociálního zabezpečení Bronislav Brtníček bez závad 7. Zaměstnanci školy 7.1 Personální zabezpečení provozu ve školním roce 2011/ Učitelé Jméno a příjmení Aprobace Pozn. Mgr. Zuzana Běhalová Fj, ZSV od mat.dov. Ing. Ludmila Brestičová IVT Mgr. Martin Dojiva Ch, F PhDr. Alena Dolíhalová Čj,Pg Mgr. Radka Dolíhalová Čj, Pg,Aj Mgr. Martina Dvořáčková ČJ, Vv Mgr. Jana Gajdušková Tv,Bv Mgr. Radek Hakl M,Z Mgr. Libor Hejda Bi,Tv prevence soc.pat. jevů, vých poradce Mgr. Helena Hradílková Nj od mat.dov. Mgr. Renata Hemalová Aj od mat.dov. Mgr. Martina Justová Ch,Bi Mgr. Eva Kokešová Čj,Nj RNDr. Lenka Krejčíková M,Bi PhDr. Petr Kroutil Fil, D Mgr. Anna Kroutilová Čj, On,Vv od důchod PhDr. Milana Kudláčková Nj,Rj,Fj RNDr. Zbyněk Leitner M,F Mgr. Josef Malý Tv,Z Mgr. Radek Malý Bi,Z RNDr. Zdeněk Máša M,F,IVT zástupce ředitele Mgr. Lenka Mášová Zsv, Tv Ladislav Novák D,Rj,La PhDr. Jan Ondroušek Čj,ZSV Mgr. Monika Píšková Hv,Čj Mgr. Pruckl Jaromír Tv Mgr. Andrea Rosendorfová Fj za mat. dov Mgr. Hana Sedláková Aj Mgr. Světlana Smejkalová M,IVT Mgr. Hana Svobodová Rj,D od důchod Mgr. Markéta Teplá M,On,Aj Mgr. Barbora Štreitová Nj,Aj za mat.dov. Mgr. Drahomíra Trojanová Nj,Zsv 2. Provozní pracovníci Vladimíra Kupčíková ekonomka školy,účetní, vedoucí ek. oddělení Zuzana Venclovská administrativní pracovnice od Libuše Jandáková mzdová účetní 14

15 Zuzana Doleţí Ladislav Benešovský Hana Matoušková Pokorná Hana Alena Bujoková Zdeněk Kupčík pokladní školník, správce budov, bezpečnostní technik uklízečka uklízečka uklízečka správce tělocvičny 3.Zaměstnanci školní jídelny Emílie Řezaninová vedoucí školní jídelny Jitka Holubová vrchní kuchařka Olga Hradecká kuchařka Jitka Kocourková kuchařka Jitka Šmardová kuchařka Simona Ţáková kuchařka od mat. dovolená Jana Frolichová kuchřka od za mat. dovolenou 7.2 Kvalifikovanost a aprobace. Školní rok Počet týdně odučených hodin Kvalifikovanost výuky v % Aprobovanost výuky v % 2010/ ,0 2011/ ,1 Neaprobované hodiny učí zkušení pedagogové aprobovaní v příbuzných oborech (problém malé školy) Další vzdělávání zaměstnanců Další vzdělávání pracovníků v roce 2011 V kalendářním roce 2011 naše organizace vynaloţila na další vzdělávání pracovníků ,- Kč z toho: ,-Kč z běţných provozních prostředků ,-Kč z přímých nákladů na DVPP Z běţných provozních prostředků (účet ) celkem ,-Kč Jednalo se o: - doškolování ekonomických pracovnic- Změny v účetnictví PO r ekonomka (Vzděl. centrum pro VS ČR, 1.290,-), Mezitímní účetní závěrka PO ekonomka (Vzděl. centrum pro VS ČR, 1.290,-), Aktuality v účetnictví PO ekonomka (Integra centrum s.r.o. Brno, 1.300,-), Cestovní náhrady v r pokladní (Agentura PARIS Karviná, 1.100,-), Hospodaření s fondy PO ekonomka ( SŠŠ Brno 800,-), Účetní závěrka PO v r ekonomka (Vzděl.centrum pro VS ČR, 1.390,-), Daňové povinnosti PO - ekonomka ( SSŠ Brno, 840,-) - doškolování provozních zaměstnanců- Proškolení obsluhy plynových kotelen školník (Jan Beneš, Brno, Cejl ,-) - školení vedoucí a pracovnic školní jídelny Nové trendy v moderním vaření vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka (Jídelny.cz s.r.o Plzeň 2x600,-), Hygienické minimum a ostatní předpisy ŠJ vedoucí ŠJ + kuchařky (Dagmar Kadlecová, Brno 1x400,-, 3x200,-Kč) Z přímých nákladů na DVPP (účet UZ 33353) celkem ,-Kč 3.1. MU Brno- Studium pro výchovné poradce (dopl. III.semestr) Mgr. Hejda 1.200, MU Brno Studium AJ pro ZŠ (dopl. I.semestru) Mgr. Justová 1.600, MU Brno- Studium pro výchovné poradce ( IV.semestr) Mgr. Hejda 6.000, Impuls Třebíč- BOZP ve školách -PhDr.Kroutil-ředitel, RNDr.Máša zástupce řed. 800, BP Sport České Budějovice-Kurz vodní turistiky Mgr. R. Malý 2.700, Český červený kříţ Brno-Zdravotník zotavov. akcí doškol.- RNDr.Krejčíková 350, Český červený kříţ Brno-Zdravotník zotavov. akcí doškol.- Mgr. Gajdušková 350,- Vypracovala: Kupčíková, ekonomka škola 15

16 8. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Oznámení o přijetí ke studiu 32 0 Oznámení o nepřijetí ke studiu 7 7 Ostatní Další údaje o škole 9.1 Činnost školské rady Činnost školské rady ve školním roce 2011/2012 Dne proběhly řádné volby z řad rodičů a pedagogů. Školská rada v tomto školním roce začala pracovat v následujícím sloţení: zástupci zřizovatele: Ing. Petr Klíma zástupci rodičů a zletilých ţáků: Josef Hájek MUDr. Blanka Ondroušková Hana Vyhnalíková zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Radka Dolíhalová Mgr. Martina Dvořáčková Školská rada se ve školním roce 2011/12 sešla dne Členové byli seznámeni s výroční zprávou školy, kterou přednesl ředitel školy PhDr. Petr Kroutil, dále projednali plán práce na rok 2011/2012 a některé body školního řádu. Uvedené dokumenty byly radou schváleny. Členové rady byli informováni o plánu optimalizace školství a jeho nepříznivém dopadu na naši školu. Seznámili se s podobou přijímacího řízení, přípravou státních maturit a jejich harmonogramem. Na počátku kalendářního roku 2012 Rada Jihomoravského kraje rozhodla o navýšení počtu členů školských rad. Proto proběhly doplňující volby a rada se sešla dne jiţ v novém sloţení - zástupci zřizovatele: zástupci rodičů: zástupci pedagogů : Prof. MUDr. Jan Ţaloudík, CSc. Mgr. David Dallago Ing. Maria Matyášová Monika Hubičková MUDr. Blanka Ondroušková Hana Vyhnalíková Mgr. Radka Dolíhalová Mgr. Martina Dvořáčková Mgr. Eva Kokešová Ředitel školy informoval radu o postojích krajského úřadu k budoucí podobě gymnázia, zrušení primy v roce 2012/13, o krocích, které podnikl v této souvislosti. Přednesl radě svou koncepci budoucího vývoje školy, informoval o vyhlášeném konkurzním řízení. Rada zvolila svého zástupce v tomto řízení M. Dvořáčkovou. Školská rada se schází dle potřeby, s materiály jsou její členové seznamováni i elektronickou cestou. Další schůzka je naplánována na říjen Zpracovala Mgr. Martina Dvořáčková, předsedkyně školské rady Popis některých akcí školy Viz.. příloha 9.3. Účast v olympiádách a soutěžích Viz příloha 9.4. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů Viz příloha 16

17 9.5. Doplňková činnost V letošním roce vyuţívala naše škola povolené doplňkové činnosti k vylepšování svého rozpočtu a také v pokračování v aktivitách, které by chudý příjem ze státní i krajských rozpočtů neumoţnil. Zdrojem příjmů zůstalo hlavně půjčování sportovní haly pro veřejnost. Opět jsme realizovali také dva vodácké tábory pro veřejnost a Gymnázium Rýmařov. Výsledky doplňkové činnosti jsou vedeny zvlášť a tvoří přílohu zprávy o hospodaření školy Zájmové kroužky ve škole I v letošním školním roce byly studentům nabídnuty zájmové krouţky, které slouţí k rozšíření zájmu o obor studia, sportovní relaxaci nebo uměleckému vyţití. Většinu jsme pořádali ve spolupráci s DDM Zastávka. Vedoucí krouţku však byli naši učitelé a většina frekventantů byli naši ţáci. Název kroužku Pořadatel Vedoucí Kdy? Kde? Kondiční DDM Mgr. Libor Hejda středa hala příprava přípravka 6,00 6,45 hod. Volejbal - DDM Mgr. Libor Hejda středa hala přípravka 7,00 7,45 hod. Kondiční příprava DDM Mgr. Libor Hejda pátek hala dorostenci 13,00 13,45 hod. Volejbal DDM Mgr. Libor Hejda pátek hala dorostenci 14,00 14,45 hod. Florbal DDM Mgr. Josef Malý čtvrtek hala 7,00 7,45 hod. Kondiční příprava DDM Mgr. Josef Malý Čtvrtek hala 6,00 6,45 hod. Kondiční příprava DDM Mgr. Josef Malý pátek hala 6,00 6,45 hod. Florbal DDM Mgr. Josef Malý pátek hala 7,00 7,45 hod. Stolní tenis DDM Mgr. Radek Hakl pátek posilovna 9.6. Činnost Gymnazijní společnosti Zpráva o činnosti Gymnazijní společnosti o.s. za školní rok 2011/2012 Předchozí valná hromada GS proběhla Na podzim 2011 byly zveřejněny podmínky pro přidělení sociální výpomoci pro studenty gymnázia. S ţádostí o pomoc se na Gymnazijní společnost o.s. obrátilo celkem šest členů. Čtyři čerpali pomoc na lyţařský kurz, dvě ţádosti byly na školní exkurzi s vodáckým zaměřením. Na konci roku 2011 byly předány odměny úspěšným studentům v předmětových olympiádách a soutěţích ve školním roce 2010/2011. Celkem bylo na odměnách vyplaceno Kč. V lednu 2012 se Gymnazijní společnost o.s. podílela na plesu školy. V březnu 2012 jsme podali u finančního úřadu Brno-venkov daňové přiznání za rok Daň byla nulová. V květnu se Gymnazijní společnost o.s. podílela na zorganizování tradičního Majálesu a v témţe měsíci podpořila maturanty drobným občerstvením, odměnila nejlepší z nich a přispěla na pronájem prostor pro maturitní večírky. V průběhu roku jsme podpořili cesty našich studentů na sportovní soutěţe. Přispěli jsme na odměny ve volejbalovém turnaji O pohár ředitele Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka. Podobně jako v předchozích letech umoţňujeme vydávání školního časopisu SCOOL! Zlepšit podmínky pro výuku hudební výchovy a pěvecký sbor se nám povedlo nákupem zpěvníků. V současné době je objednána 17

18 literatura ve francouzském jazyce. Gymnazijní společnost o.s. zajistila psychologa pro adaptační kurz prvního ročníku čtyřletého cyklu v září Podobně jako v loňském roce i letos se nám podařilo oslovit obce z okolí Zastávky s ţádostí o příspěvek. Na dotacích na rok 2012 jsme získali Kč, nehmotné dary v podobě pronájmů obecních prostor jsme dostali od obce Zastávka. V září 2012 jsme vybrali členské příspěvky a uspořádali tuto valnou hromadu. Z důvodu ukončení studia na Gymnáziu ukončili členství v Radě GS Monika Líbalová, Barbora Köttová a Kryštof Zounek. Na schůzi Rady GS byly na jejich místa kooptovány Michaela Líbalová a Pavlína Ţaţová. Jedno místo v Radě GS zůstává dosud neobsazeno a hledáme zájemce z řad členů. Největším problémem Gymnazijní společnosti o.s. zůstává neochota členů kandidovat a pracovat v jejích orgánech. Zpracoval: Mgr. Martin Dojiva, předseda GS 10. Hodnocení a závěr Při hodnocení školního roku 2011/2012 bych chtěl začít tím, čím končila tato kapitola v loňské Výroční zprávě. Mohu s uspokojením konstatovat, ţe na svém zasedání v září roku 2012 schválila Rada Jihomoravského kraje povolení šestiletého studijního programu na našem gymnáziu. Slib daný nám při optimalizaci v loňském školním roce tedy Ing. Juránek splnil. Samotný školní rok začal velmi pěknou akcí, kterou se nám podařilo zorganizovat v rámci Mikroregionu Kahan s obcí Příbram na Moravě. Jednalo se o odhalení pamětní desky Rajmundu Habřinovi na jeho rodném domě v Příbrami. Náš učitel pan PhDr. Jan Ondroušek spolu se studenty při práci v jednom projektovém dni si vybrali jako téma svého projektu právě dílo Rajmunda Habřiny, bývalého příbramského občana. Podařilo se jim zjistit mnoho podrobností a zachovat tak pro budoucnost mnoho zajímavých faktů z ţivota této významné osobnosti. Jako dovršení této práce bylo právě odhalení pamětní desky. Organizace této slavnosti se chopil celý pedagogický sbor školy pod vedením profesorky českého jazyka Mgr. Evy Kokešové. Velmi nám pomohla záštita, kterou nad celou slavností převzal Prof. MUDr. Jan Ţaloudík, CSc., který také desku odhalil. Velmi milá byla přítomnost velvyslankyně Slovinské republiky paní Mag. Smiljany Knez, protoţe Rajmund Habřina byl částí svého ţivota se Slovinskem významně spojen. Vyuţili jsme přítomnosti paní velvyslankyně a za příjemného odpoledního posezení po slavnosti jsme ji poţádali o pomoc v navázání kontaktů s některým gymnáziem ve Slovinsku. Přislíbila nám pomoc a své slovo dodrţela. Na její podnět jsme jiţ zahájili první kontakty s Gymnáziem Ormoţ ve Slovinsku. Přijímací zkoušky byly podstatně jednodušší, protoţe jsme v tomto roce poprvé od roku 1990 nemohli přijímat do primy osmiletého studia. Stále věříme, ţe náš zřizovatel za několik let pochopí, ţe gymnázium v Zastávce má stále připraven osmiletý studijní program a mnoţství ţáků, kteří jsou v současné době v prvních třídách, si přímo vynutí znovuotevření této formy studia. Státní maturitní zkoušky měly opět několik slabin, které nebyly vinou pedagogického sboru ani vedení školy. Chybné nastavení zkoušky z matematiky vedlo k tomu, ţe nejlepší studenti, které jsme přesvědčili, aby maturovali z vyšší úrovně, dostali podstatně horší známky, neţ odpovídalo jejich výsledkům během celého studia. Vrcholem nekompetentnosti centrálního zadavatele potom byly opravy písemných prací z českého jazyka, které jednoho z našich nejlepších studentů postavilo do role propadlého u maturity. Student se odvolal a po výrazné podpoře vedení školy bylo jeho odvolání vyhověno, známka mu byla změněna a nemusel konat opravné zkoušky. Jen se nám potvrdila snaha o zachování vysoké úrovně naší školní maturity, tedy profilové části současné podoby maturitní zkoušky. Konec školního roku přinesl dosti značné problémy v zajištění personálního obsazení výuky. Hned tři vyučující jazyků odešly během dubna aţ června na mateřskou dovolenou a bylo třeba zajistit kvalitní pokračování výuky. Myslím, ţe se nám to podařilo a nově přijaté učitelky jsou nejen kvalitní 18

19 náhradou stávajících vyučujících, ale i velmi dobrou rezervou pro řešení nastávajících generačních výměn souvisejících s odchodem některých vyučujících do důchodu. Součástí personálních změn ve škole byl také konkurz na místo ředitele školy, o kterém rozhodl zřizovatel na základě změny 166 Školského zákona. Konkurzu jsem se zúčastnil a byl konkurzní komisí doporučen na místo ředitele školy na šestileté období. Od jsem byl jmenován zřizovatelem ředitelem školy. Při péči o materiální zajištění výuky se nám podařilo přesvědčit zřizovatele, aby nám nebral v tomto roce celý investiční fond (v předcházejícím roce odvod 1 mil Kč), ale umoţnil nám opravit střechu tělocvičny, do které začalo zatékat. Předpokládaný náklad na opravu byl 500 tis. Kč. Výběrovým řízením se nám podařilo sníţit cenu na 396 tis. Kč. Umoţnilo nám to ze zbytku fondu provést některé další opravy a nákup nových počítačů nutných pro administrativu školy. Na závěr zprávy mohu konstatovat, ţe školní rok 2011/2012 byl rokem úspěšným, ale vůbec ne jednoduchým a bezproblémovým. Schváleno školskou radou dne předsedkyně Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 PhDr. Petr Kroutil ředitel školy Přílohy: Popis některých akcí školy Vyhodnocení olympiád a soutěţí ve školním roce 2011/2012 Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů ve školním roce 2011/2012 Zpráva pro zřizovatele 19

Gymnazijní společnost o.s.

Gymnazijní společnost o.s. Zápis z Valné hromady Gymnazijní společnosti o.s. Valná hromada se konala 24. 9. 2013 a byla svolána na 16.30. Valná hromada byla svolána na základě rozhodnutí Rady GS ze dne 10. 9. 2013 prostřednictvím

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán akcí na školní rok 2010/2011

Plán akcí na školní rok 2010/2011 Plán akcí na školní rok 2010/2011 Měsíc Zaměření Zodpovídá Září 2010 30. 8. 3. 9. 2010 - Startovací týden 1. C Týden bez hranic Mgr. Škoda PhDr. Grégrová 30. 8. 6. 9. 2010 - Exkurze Anglie Mgr. Řezáčová

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9. ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/9 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole : Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 je škola právním

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Harmonogram školního roku 2015/2016

Harmonogram školního roku 2015/2016 Harmonogram školního roku 2015/2016 Červenec, srpen 1. 7. 31. 8. hlavní prázdniny (středa až pondělí) 1. 7. stanovení konkrétních podzimních termínů pro ústní zkoušky SČ a profilové zkoušky ředitel školy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03

Plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-03 Výtisk číslo:1 na školní rok 2014/2015 QI 75-01-03 Tato instrukce je majetkem Středního odborného učiliště a Střední odborné

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015

23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 23Plán práce na školní rok 2015/2016 září 2015 Pondělí 24. 8. 2015 Dovolená Úterý 25. 8. 2015 Dovolená Středa 26. 8. 2015 Čtvrtek 27. 8. 2015 Nástup do školy, porada v 9:00 hod. ve sborovně. Na poradě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 ZŠ T.G.Masaryka Český Krumlov Základní údaje o škole: Základní škola T.G.Masaryka T.G.Masaryka 213 381 01 Český Krumlov Od 1.1.1993 má škola právní

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více