Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39, za školní rok 2011/2012 1

2 Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Činnost školy v roce 2011/ Úvod 2.2. Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2011/ Výsledky výchovy a vzdělání 3.1. Prospěch 3.2. Výsledky maturitní zkoušky 3.3. Celkový počet neomluvených hodin 3.4. Plnění učebních plánů a osnov 3.5. Úspěšnost absolventů při vstupu na vysoké školy 4. Učební plány 5. Přijímací řízení 6. Kontroly ve škole 7. Zaměstnanci školy 7.1. Personální zabezpečení provozu ve školním roce 2011/ Kvalifikovanost a aprobace 7.3. Další vzdělávání zaměstnanců 8. Výkon státní zprávy 9. Další údaje o škole 9.1. Činnost školské rady 9.2. Popis některých akcí školy 9.3. Účast v olympiádách a soutěžích 9.4. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů 9.5. Doplňková činnost 9.6. Zájmové kroužky ve škole 9.7. Činnost Gymnazijní společnosti 10. Hodnocení a závěr 2

3 1. Základní charakteristika školy Název školy: Gymnázium T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 IČO: IZO: Název zřizovatele: Jihomoravský kraj Typy studia: K/801 Gymnázium - dobíhající obor studium denní 8 roků K/81 Gymnázium studium denní 8 roků K/401 Gymnázium - dobíhající obor studium denní 4 roky K/41 Gymnázium studium denní 4 roky Zápis do rejstříku škol a školských zařízení: Č.j. JMK29818/2006 Spis.zn. S-JMK29818/2006/OS Studijní program školy: Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22 Školní vzdělávací program Čtyřleté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z Organizace působící na škole: 1. Gymnazijní společnost o.s. 2. Sportovní klub při Gymnáziu T.G.Masaryka v Zastávce Další součást školy: Školní jídelna při Gymnáziu T.G.Masaryka Počet tříd Celkový počet Počet ţáků na Počet ţáků ţáků jednu třídu na učitele Šk.rok 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/ ,7 28,6 12,45 11,95 2. Činnost školy v roce 2011/ Úvod Škola se ve své práci řídila plánem činnosti ze začátku školního roku. Některé změny byly zapracovány postupně podle změny situace a potřeb školy. Kaţdý měsíc byl plán práce školy konkretizován plány práce na jednotlivé měsíce. Nejdůleţitější rozhodnutí ředitele byla vydávána v písemné podobě a evidována (1/ /1112). Jak škola naplňovala cíle, které si vytýčila ve svém plánu, bude zřejmé po přečtení dalších částí výroční zprávy. Obecné cíle výchova studentů k demokracii a humanitě kvalitní a na vysoké úrovni vedená příprava ke studiu na vysokých školách porovnání výsledků našich studentů s úrovní ţáků na základní škole vysoká náročnost při maturitních zkouškách vytváření podmínek pro vyuţití volného času studentů rozvoj činnosti Gymnazijní společnosti a Sportovního klubu podpora práce studentské samosprávy plnění programu výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu 3

4 příprava studentů pro mimořádné situace prevence drogové závislosti a dalších asociálních jevů příprava a realizace nové podoby maturitní zkoušky vzdělávání podle vlastního vzdělávacího programu Konkrétní cíle a nejdůležitější akce v jednotlivých ročnících: P r i m a : adaptace studentů na přechod ze základní školy na gymnázium, adaptační pobyt vypěstování návyků systematického studia zapojení studentů do všech soutěţí S e k u n d a : rozvinutí aktivity a tvořivosti studentů /zapojení do soutěţí/ zapojení studentů do mimoškolních aktivit LVK T e r c i e : - sportovně-vlastivědná exkurze se zaměřením na vodní turistiku - zapojení do soutěţí a olympiád - realizace 3. roku ŠVP pro niţší stupeň K v a r t a : - výběr talentovaných studentů pro soutěţe a olympiády - zapojení do zájmové činnosti - evaluace výsledků studia na niţším stupni gymnázia 1. ročník : - seznámení s úrovní studentů a vyrovnání případných rozdílů v úrovni znalostí - adaptace studentů na reţim ve škole adaptační pobyt - kurzy taneční a společenské výchovy - LVK Kvinta - kurzy taneční a společenské výchovy - zapojení do soutěţí a olympiád - LVK 2. ročník a sexta: - příprava na volbu volitelných předmětů - vlastivědná exkurze do Prahy - profilování studentů pro budoucí studium - sportovní vodácký kurz - zapojení do SOČ Septima 3. ročník: - profilace studentů - příprava k nové formě maturitní zkoušky Oktáva a 4. ročník - historická a zeměpisná exkurze do Franciee - přihlášky na vysoké školy odpovědná příprava na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ 2.2. Nejdůležitější akce školy ve školním roce 2011/ Slavnostní zahájení školního roku Konference projektu Učíme se média ve Pedagogická rada a provozní porada První třídní schůzky 4

5 Volba členů školní rady Valná hromada gymnazijní společnosti Den české státnosti státní svátek Slavnostní odhalení pamětní desky Rajmunda Habřiny Sportovní den komise Tv Exkurze za poznáním kulturního dědictví Evropy Seznamovací soustředění - Nesměř Seznamovací soustředění - Nesměř O8A, Leitner,Dvořáčková prima Smejkalová, Sedláková, Dolíhalová C1A Malý J, Hejda Místní knihovna 0 O1A Dolíhalová A Den jazyků - Brno 1 C1A, Kudláčková, Trojanová Den jazyků - Brno Praha 3 C2A,O6A Novák L, Kroutilová, Hradílková, Dojiva, Malý R ZOO Lešná - Zlín 1 C2A,O6A Malý R, Dojiva Didacta Třebíč přehlídka středního vzdělávání Vzpomínka vzniku ČSR - demokratické tradice státu Pedagogická rada a provozní porada Podzimní prázdniny Technické muzeum Brno 1 prima, F Hakl, Smejkalová Brno - MM 1 kvinta,d Novák, Hejda PedF MU Brno, kat.chemie 1 Ch Justová, Ţďár nad Sázavou 1 1r., kvinta,d,čj Kokešová, Ondroušek, Malý R, Malý J., Hakl (středa) Státní svátek Vzpomínka listopadových událostí v roce 1939 a Slavnostní zápis nových studentů /prima + 1.roč./ Výchovný koncert I Výchovný koncert II, ve12.00 Tradiční studentský program ke Dni studentstva Veletrh středních škol Brno Pedagogická rada a provozní porada Konzultace o prospěchu Mendelanium Brno, oktáva Bi Hejda Antropos (jen O8A) Pozďatín - genetický ústav AV (jen C4A) 4r oktáva 4r Bi Malý R. 8:

6 Terezín Sept.,.r SV Mášová, Běhalová Olympiády a soutěţe: soutěž třída školní kolo okresní kolo krajské kolo garant ChO kat.a O8A, Mgr. Dojiva C4A Astronomická ol, 9-12/ /2012 Mgr.Dojiva Dějpisná ol. O1-O Mgr. Svobodová Logická ol Ing. Brestičová Inf. bobřík Ing. Brestičová Orion florb. cup ZŠ III Mgr. Malý J. Orion florb. cup ZŠ IV Mgr. Malý J Přednáška o AIDS kvinta a 1. roč Setkání Školní časopisy Šplh Zastávka Mikulášská laťka (v Brně) Den otevřených dveří dopoledne Projekt Filmová výchova Termín přihlášky k maturitě Pedagogická rada a provozní porada (středa) 16:00 Vánoční zpívání v zastávecké kapli Vánoční "Zpívání Vánoční prázdniny Nástup do školy, připomenutí 19.výročí vzniku České republiky Vídeň - Rakousko sept,3.r SV + Nj Novák,Kroutil, Kokešová Třebíč betlémy prima Čj,D Kroutilová, Smejkalová Divadlo sek,kva Čj Dolíhalová A, Olympiády a soutěţe: soutěž třída/ kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant Nj II.B Hradílková Nj III.A Trojanová OČJ ZŠ Dolíhalová OČJ. SŠ Kokešová MO A Krejčíková Psaní na kláv. Tercie + prosinec - - Smejkalová Šplh ZŠ III. IV. (H + D) Gajdušková Volejbal SŠ V. D, SŠ V. H D, H Gajdušková CHO A Dojiva Pythagoriáda prima-tercie Hakl Florbal Volejbal VI B dívky okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka Stuţkovací ples školy 6

7 27.1. (pátek) Ukončení pololetní klasifikace a zadání známek do počítače (pondělí)13.00 Pedagogická rada a provozní porada (úterý) 5hod Pololetní vysvědčení Divadlo jednoho herce 1.2. Volejbal VI B hoši + dívky okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka 3.2. Poletní prázdniny Jarní prázdniny Brno, Mendelu, laboratoř VR, sept.,3r., Okt, 4.r IVT Brestičová Olympiády a soutěţe: soutěž třída/ kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant IVT všechny 1.led. týden Mgr. Smejkalová MO Z Mgr. Smejkalová MO C RNDr. Leitner MO B RNDr. Leitner MO A RNDr. Krejčíková FO A do RNDr. Máša ChO D Mgr. Justová BiO D do /2012 Mgr.Radek Malý BiO C do Mgr.Radek Malý AjO I.B,II.B, III.B (III.B) Mgr. Sedláková FjO A1,B1,B2 leden -únor - - Mgr. Běhalová Florbal V. hoši Mgr. Malý J. Volejbal VI. B dívky Mgr. Hejda 1.2. Volejbal VI B hoši a IV B dívky okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka 3.2. Poletní prázdniny Jarní prázdniny LVK sekunda Dolný Kubín - Slovensko Krajské kolo florbal Provozní porada a pedagogická rada Brno 1. roč D Novák L., LVK Dolný Kubín sekunda TV Hejda, Gajdušková,Malý, Hakl Brno MM prima D Dolíhalová A., Smejkalová Studenec 3.roč Bi Krejčíková, Sedláková Olympiády a soutěţe: soutěž třída/ kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant ChO D Mgr. Justová ZO A Mgr. Josef Malý ZO B Mgr. Josef Malý ZO C Mgr. Josef Malý ZO D Mgr. Josef Malý 7

8 Vyšší prog. starší ţáci únor březen duben Ing.Brestičová jazyky Vyšší prog. mládeţ únor březen duben Ing. Brestičová jazyky Pod modrou - únor - - Ing. Brestičová oblohou AjO I.B,II.B, III.B leden (III.B) Mgr. Sedláková Basketbal ZŠ IV. H Mgr. Gajdušková Florbal V. hoši Mgr. Malý J. Volejbal VI. B dívky Mgr. Hejda DO O1-O Mgr. Svobodová FjO A1,B1,B Mgr. Běhalová Nj II.B Mgr. Štreitová Okresní kolo IVT (organizujeme) Zahájení přijímacího řízení LVK 1.roč, kvinta Lienz (Rakousko) Pedagogická rada a provozní porada Moravské muzeum Brno prima D Dolíhalová A Tech. muzeum Brno tercie F Dojiva, Dvořáčková Olympiády a soutěţe: soutěţ kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant MO Z Mgr. Hakl MO Z Mgr. Hakl MO Z Mgr. Smejkalová Klokan 2012 celá škola - výběr RNDr. Krejčíková FO F Mgr. Dojiva FO E Mgr. Dojiva ChO C Mgr. Justová ChO B Mgr. Dojiva Mgr. BiO B Mgr. Hejda BiO A Mgr. Hejda BiO C Mgr.Radek Malý ZO C Mgr. Josef Malý ZO D Mgr. Josef Malý Vyšší pr. jaz starší ţáci Ing.Brestičová OČJ ZŠ PhDr. A. Dolíhalová OČJ SŠ Mgr.Kokešová Rec. soutěţ Mgr. Kokešová SOČ Mgr. Dojiva OFj Mgr. Běhalová 3.4. Nicolas Winton Síla lidskosti beseda a promítání filmu 4.4. Fotografování tříd školy Velikonoční prázdniny 8

9 12.4. Turnaj O pohár hejtmana JmK florbal Volejbal ZŠ IV H okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka Volejbal ZŠ IV D - okrsek Okresní kolo SOČ Pedagogická rada pro 4. ročník a oktávu Přípravný týden pro 4. ročník a oktávu První termín prvního kola přijímacích zkoušek Ředitelské volno termín 1. kola přijímacích zkoušek Volejbal ZŠ IV D okresní finále O pohár ředitele G TGM Zastávka Pedagogická rada a provozní porada Konzultace o prospěchu Ředitelské volno příprava maturit Praha tercie Čj Dvořáčková Sedláková, Dolíhalová Brno 1.roč D Novák Malý Exkurze - Anglie Aj Dolíhalová R., Teplá, Malý R Německé divadlo Nj Trojanová, dle nabídky Olympiády a soutěţe: soutěž kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant MO Z Mgr. Hakl MO Z Mgr. Hakl MO Z Mgr. Smejkalová MO C RNDr. Leitner MO B RNDr. Leitner FO E ( ) Mgr. Dojiva FO D RNDr.Leitner FO C RNDr. Máša FO B RNDr. Máša ChO C Mgr. Justová ChO B Mgr. Dojiva BiO B Mgr. Hejda BiO D Mgr. R. Malý Zlaté slunce Ing. Brestičová VPjazyky starší ţáci Ing. Brestičová VPjazyky mládeţ Ing. Brestičová Volejbal IV.D 18.4., Mgr. Gajdůšková Volejbal IV.H Mgr. Gajdůšková Pohár hejtmana Mgr. Malý J. SOČ Mgr. Dojiva 7.5. Ředitelské volno 9

10 Lehká atletika Pohár rozhlasu Ivančice (pátek) Majálés Výdej obědů Předávání klíčů od obce a školy Program v Dělnickém domě Písemná část společné části maturitní zkoušky Ústní část společné části maturitní zkoušky Profilová část maturitní zkoušky Pedagogická rada a provozní porada (čtvrtek) Slavnostní předávání maturitních vysvědčení Oktáva r Hornickou minulostí Zastávky kvarta 1/2 Malý R, Dolíhalová A Olomouc kvarta Čj Svobodová, Dolíhalová A Botanická zahrada PřF MU Brno a Arboretum kvinta, 1.r Bi Hejda Divadlo Radost prima Čj Kroutilová, Třebíč ČOV 3.r, sept Ch,D Dojiva, Novák Slavkov tercie D Novák, Dolíhalová A Olympiády a soutěţe: soutěž kategorie školní kolo okresní kolo krajské kolo garant FO C RNDr. Máša SOČ Mgr. Dojiva Olympijský den Ostrovačice červen Sportovní kurzy a výlety Normální výuka 5 vyučovacích hodin bez nultých hodin Filmová výchova (program určí komise čj, ostatní 5 hod výuka) Burza učebnic Třídnické hodiny úklid třídy, šatní skříňky, sbírky, kabinety třídní schůzka nového 1. ročníku čtyřletého cyklu Klasifikační pedagogická rada Sportovní den Školení Peníze EU školám (pátek) Zakončení škol.roku 2011/2012 Kralice, Náměšť sekunda D,Čj Dolíhalová A, Novák Vysočina - Mílovy prima 3 Smejkalová, Teplá, Kroutilová Vysočina - Mílovy sekunda 3 Hakl, Píšková, Dolíhalová R.,

11 Beroun kvarta 4 Dolíhalová R., Hakl, Teplá Templštýn kvinta 3 Hejda, Templštýn 3.roč. 3 Krejčíková, Mášová Sportovní kurz tercie 5 Malý, Dojiva, Smejkalová, Malý R, Dvořáčková Sportovní kurz sexta 5 Malý J, Hakl, Gajdušková, Leitner, Malý R Sportovní kurz 2.r 5 Hejda, Dojiva, Mášová, Leitner, Krejčíková Výsledky výchovy a vzdělávání Výsledky výchovy a vzdělání byly předány Krajskému úřadu Jihomoravského kraje v tabulkách (viz příloha ve formátu Excel). Pro větší názornost a srovnání s předcházejícím rokem uvádíme: 3.1. Prospěch Čtyřleté gymnázium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakují Šk.rok 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/ Celk Osmileté gymnázium Ročník Počet ţáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakují Šk.rok 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/ Celk Výsledky maturitní zkoušky Počet ţáků Prospěli Prospěli Neprospěli Počet s vyznamenáním opakujících zk. 2010/ / Celkový počet neomluvených hodin Školní rok 2010/2011 Školní rok 2011/ Plnění učebních plánů a osnov Ve škole se vyučuje podle Generalizovaného učebního plán gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22, školního vzdělávacího programu Čtyřleté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z a školního vzdělávacího program Osmileté všeobecné studium Quidquid discis, 11

12 tibi discis z Podle starších osnov se vzdělávaly třídy od 3. ročníku a septimy. Školní vzdělávací program byl po ukončení školního roku vţdy aktualizován a revidován. Tematické a časové plány jednotlivých vyučujících schválily komise vyučovacích předmětů a podle nich postupovali učitelé během školního roku. Individuální odchylky od těchto plánů byly projednávány s ředitelem školy. Tyto časové a tematické plány jsou uloţeny v elektronické podobě. Ředitel školy schválil osnovy volitelných předmětů Úspěšnost absolventů při vstupu na vysoké školy ÚSPĚŠNOST PŘIJETÍ ABSOLVENTŮ ŠK. ROKU 2011/2012 NA VŠ Z celkového počtu 58 ţáků, kteří maturovali ve školním roce 2011/2012, jich bylo přijato ke studiu na VŠ 26 (z 29), tj. 89,66 % z oktávy a 22 studentů (z 29), tj. 75,86 % absolventů čtyřletého studia. Celkem bylo přijato na VŠ 48 studentů, tj. 82,76 % ze všech absolventů loňského školního roku. STÁTNÍ VŠ: Masarykova univerzita Brno. 21 Filozofická fakulta.. 6 Přírodovědecká fakulta.. 5 Fakulta informatiky 2 Pedagogická fakulta... 7 Ekonomicko-správní fakulta 1 Fakulta sociálních studií. 1 Vysoké učení technické Brno. 13 Fakulta strojního inţenýrství Fakulta stavební. 2 Fakulta informačních technologií. 2 Fakulta chemická.. 3 Fakulta architektury... 1 Mendelova univerzita - Mendelu Brno Fakulta provozně ekonomická 2 Fakulta zahradnická... 1 Fakulta agronomická Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.. 1 Fakulta farmaceutická 1 Univerzita obrany Brno 1 Fakulta ekonomiky a managementu... 1 České vysoké učení technické Fakulta jaderná a fyzikálně inţenýrská... 1 VEŘEJNÉ VŠ: VŠ polytechnická Jihlava SOUKROMÉ VŠ: NEWTON College Brno Západomoravská VŠ Třebíč Akademie Sting Brno

13 NEPŘIJATÍ NA VŠ: VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY... 2 JAZYKOVÉ ŠKOLY Nepodali přihlášku na VŠ Zpracoval: Mgr. Libor Hejda, výchovný poradce 4. Učební plány Ve školním roce 2011/2012 jsme vyučovali podle Generalizovaného učebního plánu gymnázia s osmiletým studijním cyklem č.j /99-22, školního vzdělávacího programu Čtyřleté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z a školního vzdělávacího program Osmileté všeobecné studium Quidquid discis, tibi discis z Přijímací řízení Protokol o konání přijímacího řízení do osmiletého studijního cyklu na Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce ve školním roce 2010/2011 pro školní rok 2011/2012. Rozhodnutím ředitele 6/1011 z rozhodl ředitel školy, ţe přijímací řízení do studijního oboru K/81 Gymnázium, studium denní, 8 roků bude zahájeno dne 16. března Součástí přijímacího řízení byla přijímací zkouška. Jako první termín k vykonání přijímací zkoušky prvního kola přijímacího řízení bylo určeno úterý 26. dubna 2011, jako druhý termín prvního kola přijímacího řízení středa 27. dubna Do prvního kola přijímacího řízení se přihlásilo 51 uchazečů. Ţádné místo nebylo vyhrazeno pro odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje. Přijímací zkouška se konala ze dvou testů testu všeobecných studijních předpokladů (zadával a vyhodnocoval psycholog Mgr. Pavel Strašák, číslo ţivnostenského listu ev.č Psychologické poradenství a diagnostika ) a testu znalostí z českého jazyka. Bylo přijato 30 uchazečů. Zápisové lístky odevzdalo 28 uchazečů. 1 uchazeč provedl zpětvzetí zápisového lístku. Odvolání podalo 9 uchazečů, 6 uchazečů provedlo zpětvzetí odvolání, 3 uchazečům bylo vyhověno autoremedurou. K bylo přijato 30 uchazečů. Protokol o konání přijímacího řízení do čtyřletého studijního cyklu na Gymnáziu T. G. Masaryka v Zastávce ve školním roce 2010/2011 pro školní rok 2011/2012. Rozhodnutím ředitele 5/1011 z rozhodl ředitel školy, ţe přijímací řízení do studijního oboru K/41 Gymnázium, studium denní, 4 roky bude zahájeno dne 16. března Ředitel školy rozhodl, ţe součástí přijímacího bude přijímací zkouška. Podmínky přijetí byly obsaţeny ve výše jmenovaném Rozhodnutí ředitele. Jako první termín k vykonání přijímací zkoušky prvního kola přijímacího řízení bylo určeno úterý 26. dubna 2011, jako druhý termín prvního kola přijímacího řízení středa 27. dubna Oficiální výsledky byly oznámeny a rozhodnutí uchazečů. 1 uchazečka se nedostavila k přijímacím zkouškám. O přijetí nebo nepřijetí uchazeče bylo vydáno osobně zákonným zástupcům uchazečů od 8.00 do a dne od 8.00 do na sekretariátě školy. Přihlásilo se 40 uchazečů. Zkoušky vykonalo 39 uchazečů. 1 uchazečka se nedostavila k přijímacím zkouškám. Zápisní lístky odevzdalo v zákonném termínu 23 uchazečů. 2 uchazeči provedli zpětvzetí zápisového lístku. Odvolání podalo celkem 8 uchazečů. 2 uchazeči zrušili odvolání. Na základě autoremedury bylo přijato 6 uchazečů. 1 uchazečka provedla zpětvzetí zápisového lístku. Rozhodnutím ředitele 8/1011 a 9/1011 se konalo 2.a 3. kolo přijímacího řízení a byl přijat 1 uchazeč. K 31. srpnu 2011 jsme měli přijato 27 uchazečů. 13

14 6. Kontroly ve škole Ve školním roce 2011/2012 byly ve školy následující kontroly: Dne Kdo Výsledek Okresní správa sociálního zabezpečení Bronislav Brtníček bez závad 7. Zaměstnanci školy 7.1 Personální zabezpečení provozu ve školním roce 2011/ Učitelé Jméno a příjmení Aprobace Pozn. Mgr. Zuzana Běhalová Fj, ZSV od mat.dov. Ing. Ludmila Brestičová IVT Mgr. Martin Dojiva Ch, F PhDr. Alena Dolíhalová Čj,Pg Mgr. Radka Dolíhalová Čj, Pg,Aj Mgr. Martina Dvořáčková ČJ, Vv Mgr. Jana Gajdušková Tv,Bv Mgr. Radek Hakl M,Z Mgr. Libor Hejda Bi,Tv prevence soc.pat. jevů, vých poradce Mgr. Helena Hradílková Nj od mat.dov. Mgr. Renata Hemalová Aj od mat.dov. Mgr. Martina Justová Ch,Bi Mgr. Eva Kokešová Čj,Nj RNDr. Lenka Krejčíková M,Bi PhDr. Petr Kroutil Fil, D Mgr. Anna Kroutilová Čj, On,Vv od důchod PhDr. Milana Kudláčková Nj,Rj,Fj RNDr. Zbyněk Leitner M,F Mgr. Josef Malý Tv,Z Mgr. Radek Malý Bi,Z RNDr. Zdeněk Máša M,F,IVT zástupce ředitele Mgr. Lenka Mášová Zsv, Tv Ladislav Novák D,Rj,La PhDr. Jan Ondroušek Čj,ZSV Mgr. Monika Píšková Hv,Čj Mgr. Pruckl Jaromír Tv Mgr. Andrea Rosendorfová Fj za mat. dov Mgr. Hana Sedláková Aj Mgr. Světlana Smejkalová M,IVT Mgr. Hana Svobodová Rj,D od důchod Mgr. Markéta Teplá M,On,Aj Mgr. Barbora Štreitová Nj,Aj za mat.dov. Mgr. Drahomíra Trojanová Nj,Zsv 2. Provozní pracovníci Vladimíra Kupčíková ekonomka školy,účetní, vedoucí ek. oddělení Zuzana Venclovská administrativní pracovnice od Libuše Jandáková mzdová účetní 14

15 Zuzana Doleţí Ladislav Benešovský Hana Matoušková Pokorná Hana Alena Bujoková Zdeněk Kupčík pokladní školník, správce budov, bezpečnostní technik uklízečka uklízečka uklízečka správce tělocvičny 3.Zaměstnanci školní jídelny Emílie Řezaninová vedoucí školní jídelny Jitka Holubová vrchní kuchařka Olga Hradecká kuchařka Jitka Kocourková kuchařka Jitka Šmardová kuchařka Simona Ţáková kuchařka od mat. dovolená Jana Frolichová kuchřka od za mat. dovolenou 7.2 Kvalifikovanost a aprobace. Školní rok Počet týdně odučených hodin Kvalifikovanost výuky v % Aprobovanost výuky v % 2010/ ,0 2011/ ,1 Neaprobované hodiny učí zkušení pedagogové aprobovaní v příbuzných oborech (problém malé školy) Další vzdělávání zaměstnanců Další vzdělávání pracovníků v roce 2011 V kalendářním roce 2011 naše organizace vynaloţila na další vzdělávání pracovníků ,- Kč z toho: ,-Kč z běţných provozních prostředků ,-Kč z přímých nákladů na DVPP Z běţných provozních prostředků (účet ) celkem ,-Kč Jednalo se o: - doškolování ekonomických pracovnic- Změny v účetnictví PO r ekonomka (Vzděl. centrum pro VS ČR, 1.290,-), Mezitímní účetní závěrka PO ekonomka (Vzděl. centrum pro VS ČR, 1.290,-), Aktuality v účetnictví PO ekonomka (Integra centrum s.r.o. Brno, 1.300,-), Cestovní náhrady v r pokladní (Agentura PARIS Karviná, 1.100,-), Hospodaření s fondy PO ekonomka ( SŠŠ Brno 800,-), Účetní závěrka PO v r ekonomka (Vzděl.centrum pro VS ČR, 1.390,-), Daňové povinnosti PO - ekonomka ( SSŠ Brno, 840,-) - doškolování provozních zaměstnanců- Proškolení obsluhy plynových kotelen školník (Jan Beneš, Brno, Cejl ,-) - školení vedoucí a pracovnic školní jídelny Nové trendy v moderním vaření vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka (Jídelny.cz s.r.o Plzeň 2x600,-), Hygienické minimum a ostatní předpisy ŠJ vedoucí ŠJ + kuchařky (Dagmar Kadlecová, Brno 1x400,-, 3x200,-Kč) Z přímých nákladů na DVPP (účet UZ 33353) celkem ,-Kč 3.1. MU Brno- Studium pro výchovné poradce (dopl. III.semestr) Mgr. Hejda 1.200, MU Brno Studium AJ pro ZŠ (dopl. I.semestru) Mgr. Justová 1.600, MU Brno- Studium pro výchovné poradce ( IV.semestr) Mgr. Hejda 6.000, Impuls Třebíč- BOZP ve školách -PhDr.Kroutil-ředitel, RNDr.Máša zástupce řed. 800, BP Sport České Budějovice-Kurz vodní turistiky Mgr. R. Malý 2.700, Český červený kříţ Brno-Zdravotník zotavov. akcí doškol.- RNDr.Krejčíková 350, Český červený kříţ Brno-Zdravotník zotavov. akcí doškol.- Mgr. Gajdušková 350,- Vypracovala: Kupčíková, ekonomka škola 15

16 8. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Oznámení o přijetí ke studiu 32 0 Oznámení o nepřijetí ke studiu 7 7 Ostatní Další údaje o škole 9.1 Činnost školské rady Činnost školské rady ve školním roce 2011/2012 Dne proběhly řádné volby z řad rodičů a pedagogů. Školská rada v tomto školním roce začala pracovat v následujícím sloţení: zástupci zřizovatele: Ing. Petr Klíma zástupci rodičů a zletilých ţáků: Josef Hájek MUDr. Blanka Ondroušková Hana Vyhnalíková zástupci pedagogických pracovníků: Mgr. Radka Dolíhalová Mgr. Martina Dvořáčková Školská rada se ve školním roce 2011/12 sešla dne Členové byli seznámeni s výroční zprávou školy, kterou přednesl ředitel školy PhDr. Petr Kroutil, dále projednali plán práce na rok 2011/2012 a některé body školního řádu. Uvedené dokumenty byly radou schváleny. Členové rady byli informováni o plánu optimalizace školství a jeho nepříznivém dopadu na naši školu. Seznámili se s podobou přijímacího řízení, přípravou státních maturit a jejich harmonogramem. Na počátku kalendářního roku 2012 Rada Jihomoravského kraje rozhodla o navýšení počtu členů školských rad. Proto proběhly doplňující volby a rada se sešla dne jiţ v novém sloţení - zástupci zřizovatele: zástupci rodičů: zástupci pedagogů : Prof. MUDr. Jan Ţaloudík, CSc. Mgr. David Dallago Ing. Maria Matyášová Monika Hubičková MUDr. Blanka Ondroušková Hana Vyhnalíková Mgr. Radka Dolíhalová Mgr. Martina Dvořáčková Mgr. Eva Kokešová Ředitel školy informoval radu o postojích krajského úřadu k budoucí podobě gymnázia, zrušení primy v roce 2012/13, o krocích, které podnikl v této souvislosti. Přednesl radě svou koncepci budoucího vývoje školy, informoval o vyhlášeném konkurzním řízení. Rada zvolila svého zástupce v tomto řízení M. Dvořáčkovou. Školská rada se schází dle potřeby, s materiály jsou její členové seznamováni i elektronickou cestou. Další schůzka je naplánována na říjen Zpracovala Mgr. Martina Dvořáčková, předsedkyně školské rady Popis některých akcí školy Viz.. příloha 9.3. Účast v olympiádách a soutěžích Viz příloha 9.4. Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů Viz příloha 16

17 9.5. Doplňková činnost V letošním roce vyuţívala naše škola povolené doplňkové činnosti k vylepšování svého rozpočtu a také v pokračování v aktivitách, které by chudý příjem ze státní i krajských rozpočtů neumoţnil. Zdrojem příjmů zůstalo hlavně půjčování sportovní haly pro veřejnost. Opět jsme realizovali také dva vodácké tábory pro veřejnost a Gymnázium Rýmařov. Výsledky doplňkové činnosti jsou vedeny zvlášť a tvoří přílohu zprávy o hospodaření školy Zájmové kroužky ve škole I v letošním školním roce byly studentům nabídnuty zájmové krouţky, které slouţí k rozšíření zájmu o obor studia, sportovní relaxaci nebo uměleckému vyţití. Většinu jsme pořádali ve spolupráci s DDM Zastávka. Vedoucí krouţku však byli naši učitelé a většina frekventantů byli naši ţáci. Název kroužku Pořadatel Vedoucí Kdy? Kde? Kondiční DDM Mgr. Libor Hejda středa hala příprava přípravka 6,00 6,45 hod. Volejbal - DDM Mgr. Libor Hejda středa hala přípravka 7,00 7,45 hod. Kondiční příprava DDM Mgr. Libor Hejda pátek hala dorostenci 13,00 13,45 hod. Volejbal DDM Mgr. Libor Hejda pátek hala dorostenci 14,00 14,45 hod. Florbal DDM Mgr. Josef Malý čtvrtek hala 7,00 7,45 hod. Kondiční příprava DDM Mgr. Josef Malý Čtvrtek hala 6,00 6,45 hod. Kondiční příprava DDM Mgr. Josef Malý pátek hala 6,00 6,45 hod. Florbal DDM Mgr. Josef Malý pátek hala 7,00 7,45 hod. Stolní tenis DDM Mgr. Radek Hakl pátek posilovna 9.6. Činnost Gymnazijní společnosti Zpráva o činnosti Gymnazijní společnosti o.s. za školní rok 2011/2012 Předchozí valná hromada GS proběhla Na podzim 2011 byly zveřejněny podmínky pro přidělení sociální výpomoci pro studenty gymnázia. S ţádostí o pomoc se na Gymnazijní společnost o.s. obrátilo celkem šest členů. Čtyři čerpali pomoc na lyţařský kurz, dvě ţádosti byly na školní exkurzi s vodáckým zaměřením. Na konci roku 2011 byly předány odměny úspěšným studentům v předmětových olympiádách a soutěţích ve školním roce 2010/2011. Celkem bylo na odměnách vyplaceno Kč. V lednu 2012 se Gymnazijní společnost o.s. podílela na plesu školy. V březnu 2012 jsme podali u finančního úřadu Brno-venkov daňové přiznání za rok Daň byla nulová. V květnu se Gymnazijní společnost o.s. podílela na zorganizování tradičního Majálesu a v témţe měsíci podpořila maturanty drobným občerstvením, odměnila nejlepší z nich a přispěla na pronájem prostor pro maturitní večírky. V průběhu roku jsme podpořili cesty našich studentů na sportovní soutěţe. Přispěli jsme na odměny ve volejbalovém turnaji O pohár ředitele Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka. Podobně jako v předchozích letech umoţňujeme vydávání školního časopisu SCOOL! Zlepšit podmínky pro výuku hudební výchovy a pěvecký sbor se nám povedlo nákupem zpěvníků. V současné době je objednána 17

18 literatura ve francouzském jazyce. Gymnazijní společnost o.s. zajistila psychologa pro adaptační kurz prvního ročníku čtyřletého cyklu v září Podobně jako v loňském roce i letos se nám podařilo oslovit obce z okolí Zastávky s ţádostí o příspěvek. Na dotacích na rok 2012 jsme získali Kč, nehmotné dary v podobě pronájmů obecních prostor jsme dostali od obce Zastávka. V září 2012 jsme vybrali členské příspěvky a uspořádali tuto valnou hromadu. Z důvodu ukončení studia na Gymnáziu ukončili členství v Radě GS Monika Líbalová, Barbora Köttová a Kryštof Zounek. Na schůzi Rady GS byly na jejich místa kooptovány Michaela Líbalová a Pavlína Ţaţová. Jedno místo v Radě GS zůstává dosud neobsazeno a hledáme zájemce z řad členů. Největším problémem Gymnazijní společnosti o.s. zůstává neochota členů kandidovat a pracovat v jejích orgánech. Zpracoval: Mgr. Martin Dojiva, předseda GS 10. Hodnocení a závěr Při hodnocení školního roku 2011/2012 bych chtěl začít tím, čím končila tato kapitola v loňské Výroční zprávě. Mohu s uspokojením konstatovat, ţe na svém zasedání v září roku 2012 schválila Rada Jihomoravského kraje povolení šestiletého studijního programu na našem gymnáziu. Slib daný nám při optimalizaci v loňském školním roce tedy Ing. Juránek splnil. Samotný školní rok začal velmi pěknou akcí, kterou se nám podařilo zorganizovat v rámci Mikroregionu Kahan s obcí Příbram na Moravě. Jednalo se o odhalení pamětní desky Rajmundu Habřinovi na jeho rodném domě v Příbrami. Náš učitel pan PhDr. Jan Ondroušek spolu se studenty při práci v jednom projektovém dni si vybrali jako téma svého projektu právě dílo Rajmunda Habřiny, bývalého příbramského občana. Podařilo se jim zjistit mnoho podrobností a zachovat tak pro budoucnost mnoho zajímavých faktů z ţivota této významné osobnosti. Jako dovršení této práce bylo právě odhalení pamětní desky. Organizace této slavnosti se chopil celý pedagogický sbor školy pod vedením profesorky českého jazyka Mgr. Evy Kokešové. Velmi nám pomohla záštita, kterou nad celou slavností převzal Prof. MUDr. Jan Ţaloudík, CSc., který také desku odhalil. Velmi milá byla přítomnost velvyslankyně Slovinské republiky paní Mag. Smiljany Knez, protoţe Rajmund Habřina byl částí svého ţivota se Slovinskem významně spojen. Vyuţili jsme přítomnosti paní velvyslankyně a za příjemného odpoledního posezení po slavnosti jsme ji poţádali o pomoc v navázání kontaktů s některým gymnáziem ve Slovinsku. Přislíbila nám pomoc a své slovo dodrţela. Na její podnět jsme jiţ zahájili první kontakty s Gymnáziem Ormoţ ve Slovinsku. Přijímací zkoušky byly podstatně jednodušší, protoţe jsme v tomto roce poprvé od roku 1990 nemohli přijímat do primy osmiletého studia. Stále věříme, ţe náš zřizovatel za několik let pochopí, ţe gymnázium v Zastávce má stále připraven osmiletý studijní program a mnoţství ţáků, kteří jsou v současné době v prvních třídách, si přímo vynutí znovuotevření této formy studia. Státní maturitní zkoušky měly opět několik slabin, které nebyly vinou pedagogického sboru ani vedení školy. Chybné nastavení zkoušky z matematiky vedlo k tomu, ţe nejlepší studenti, které jsme přesvědčili, aby maturovali z vyšší úrovně, dostali podstatně horší známky, neţ odpovídalo jejich výsledkům během celého studia. Vrcholem nekompetentnosti centrálního zadavatele potom byly opravy písemných prací z českého jazyka, které jednoho z našich nejlepších studentů postavilo do role propadlého u maturity. Student se odvolal a po výrazné podpoře vedení školy bylo jeho odvolání vyhověno, známka mu byla změněna a nemusel konat opravné zkoušky. Jen se nám potvrdila snaha o zachování vysoké úrovně naší školní maturity, tedy profilové části současné podoby maturitní zkoušky. Konec školního roku přinesl dosti značné problémy v zajištění personálního obsazení výuky. Hned tři vyučující jazyků odešly během dubna aţ června na mateřskou dovolenou a bylo třeba zajistit kvalitní pokračování výuky. Myslím, ţe se nám to podařilo a nově přijaté učitelky jsou nejen kvalitní 18

19 náhradou stávajících vyučujících, ale i velmi dobrou rezervou pro řešení nastávajících generačních výměn souvisejících s odchodem některých vyučujících do důchodu. Součástí personálních změn ve škole byl také konkurz na místo ředitele školy, o kterém rozhodl zřizovatel na základě změny 166 Školského zákona. Konkurzu jsem se zúčastnil a byl konkurzní komisí doporučen na místo ředitele školy na šestileté období. Od jsem byl jmenován zřizovatelem ředitelem školy. Při péči o materiální zajištění výuky se nám podařilo přesvědčit zřizovatele, aby nám nebral v tomto roce celý investiční fond (v předcházejícím roce odvod 1 mil Kč), ale umoţnil nám opravit střechu tělocvičny, do které začalo zatékat. Předpokládaný náklad na opravu byl 500 tis. Kč. Výběrovým řízením se nám podařilo sníţit cenu na 396 tis. Kč. Umoţnilo nám to ze zbytku fondu provést některé další opravy a nákup nových počítačů nutných pro administrativu školy. Na závěr zprávy mohu konstatovat, ţe školní rok 2011/2012 byl rokem úspěšným, ale vůbec ne jednoduchým a bezproblémovým. Schváleno školskou radou dne předsedkyně Školské rady Gymnázia T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 PhDr. Petr Kroutil ředitel školy Přílohy: Popis některých akcí školy Vyhodnocení olympiád a soutěţí ve školním roce 2011/2012 Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů ve školním roce 2011/2012 Zpráva pro zřizovatele 19

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 Obsah: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 4 PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ...

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j. 400/2011 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava

Výroční zpráva o činnosti školy. 115 let. školní rok 2012/2013. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dr. Šmerala 25/2565 728 04 Ostrava 115 let Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 V souladu s vyhláškou 15/2005 Sb. Ministerstva školství,

Více