Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/ /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY za období tří školních roků 2007/ /10 Zpracoval: Mgr. Bc. Josef Hanák Dne: 1. října 2010 Dokument byl projednán: - pedagogickou radou školy dne 12. října školskou radou dne 13. října 2010 Strana 1

2 Ú V O D Na základě 8 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vydává ředitel školy dokument Autoevaluace školy za období tří školních roků 2007/ /10, který je svým obsahem zaměřen na vlastní hodnocení školy, a to zejména na 1) : reálnost a stupeň důležitosti cílů, které si škola stanovila v Koncepčním záměru rozvoje školy (viz Příloha č. 2) a ve Školním vzdělávacím programu. posouzení oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků posouzení oblastí, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou 2) : podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání výsledky vzdělávání žáků a studentů řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Zpracování vlastního hodnocení školy vychází z obecného dokumentu Autoevaluace školy obecné zásady vlastního hodnocení školy, schváleného pedagogickou radou školy dne 24. září 2007 (viz Příloha č. 1), jenž má tyto hlavní části: Rámcová struktura, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy Cíle vzdělávání Struktura a oblasti hodnocení školy Plán evaluace školy o Komplexní hodnocení práce školy o Hodnocení výchovně-vzdělávací práce školy 1) 2) 8 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění 8 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Strana 2

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, Ratíškovice IZO: REDIZO: IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Obec Ratíškovice U Radnice Ratíškovice Mgr. Bc. Josef Hanák Mgr. Iveta Kudrová Koordinátor ŠVP: Koordinátor EVVO: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Telefonní kontakty: Internet: Mgr. Jana Melichárková Mgr. Iveta Kudrová Mgr. Miluše Blahová Mgr. Iveta Kudrová sekretariát ředitelna + fax zástupce ředitele sborovna mzdová účetní školní družina vedoucí jídelny www. ratiskovice.com Strana 3

4 1. Cíle vzdělávání a výchovy O B S A H 1.1 Zásady a cíle vzdělávání 1.2 Cíle základního vzdělávání 1.3 Cíle, které vyplývají z RVP pro ZV 1.4 Cíle, které si škola stanovila 1.5 Stupeň důležitosti 2. Oblasti hodnocení školy 2.1 Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky vzdělávání Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostem Věkové složení pedagogických pracovníků, podíl zastoupení mužů a žen 2.2 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Školní budova Učebny Školní družina Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení, hřiště Dílny a pozemky Vybavení žákovským nábytkem Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím, hračkami (ŠD) Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným nadáním 2.3 Finanční podmínky vzdělávání Výdaje na učebnice a učební pomůcky Výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Finanční zdroje (čerpání z fondů školy, doplňková činnost školy, dary fyzických a právnických osob) Plánování v oblasti materiálně technické Systém finanční kontroly Inventarizace majetku 2.4 Průběh vzdělávání Školní vzdělávací program Učební plán školy Individuální vzdělávací plány Vedení pedagogické dokumentace s cílem zachytit průběh a výsledky vzdělávání Kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních dokumentů Strana 4

5 2.5 Organizace výchovně vzdělávacího procesu (vůči žákům) Rozvrh vyučovacích hodin Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a při vzdělávání mimořádně nadaných žáků Školní řád, klasifikační řád Informační systém vůči žákům a rodičům Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Prevence sociálně patologických jevů Klima školy 2.6 Plánování a příprava výuky Soulad výuky s cíli základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů k aktuálnímu stavu jednotlivých tříd Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Návaznost probíraného učiva na předcházející témata 2.7 Vyučovací formy a metody Řízení výuky Vnitřní členění hodin Sledování plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků (sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování, tolerance) Možnost seberealizace žáků, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Výuka frontální, skupinová, individuální 2.8 Interakce a komunikace Pravidla komunikace mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vyváženost verbálního projevu učitelů a žáků Příležitost k samostatným řečovým projevům žáků 2.9 Hodnocení žáků 2.10 Přijímání žáků Přijímání žáků do 1. ročníku Přijímání žáků do vyšších tříd 2.11 Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Spolupráce školy s rodiči Školská rada Třídní schůzky a konzultace pro rodiče Školní časopis Propojení školy s obcí, regionem Prezentace školy na veřejnosti Zájmové kroužky Strana 5

6 2.12 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Organizační struktura školy Poradní a metodické orgány Systém vnitřních směrnic a pokynů ředitele školy Systém vedení a hodnocení pracovníků Hospitační a kontrolní činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2.13 Výsledky vzdělávání žáků Vystoupení, koncerty, výstavy Soutěže, olympiády Prospěch a chování žáků Neprospívající žáci, žáci opakující ročník Pochvaly a opatření k posílení kázně Závěr Podklady pro zpracování dokumentu Literatura Přílohy Strana 6

7 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 1. Cíle vzdělávání a výchovy 1.1 Zásady a cíle vzdělávání Zásady a obecné cíle vzdělávání jsou stanoveny 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon: Odst. 1 : Vzdělávání je založeno na zásadách: a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. Odst. 2 : Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména: a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 1.2 Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání jsou stanoveny 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon: Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Strana 7

8 1.3 Cíle, které vyplývají z RVP ZV Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů 3) : umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 1.4 Cíle, které si škola stanovila Naše základní škola má podtitul Škola pro všechny, který současně vyjadřuje profilaci (priority) a cíle základního vzdělávání, a tím i pojetí školního vzdělávacího programu 4) : 1. Podpora a rozvoj talentovaných žáků. 2. Individuální přístup (zvýšená pomoc) žákům s výukovými problémy. 3. Učení prožitkem učení jako proces závislý na vlastní aktivitě žáka. 4. Používání inovativních metod výuky vedoucích k samostatnosti myšlení a jednání. 5. Zaměření se na rozvoj dovednosti učit se učit přechod od osvojování si velkého objemu faktů k rozvoji klíčových životních dovedností. 1.5 Stupeň důležitosti Základní vzdělávání je v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní každé dítě České republiky a která vytváří základ pro celoživotní učení u celé populace 5). Proto nám velmi záleží na tom, jaké vzdělávací příležitosti nabízí naše základní škola prostřednictvím ŠVP, jaké kulturní prostředí pro vzdělávání se vytváří, jak žáky motivujeme k učení, jak ovlivňujeme rozvoj osobnosti každého žáka, jak se připravuje na soužití a spolupráci s druhými, jak ho vybavujeme pro osobní život a volbu povolání i pro adaptaci na dynamicky se rozvíjející společnost. 3) 4) 5) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT ČR, Praha 2004, str. 4-5 Školní vzdělávací program pro ZV, č.j. 200/2007, s účinností od , str. 10 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Bílá kniha. Praha : MŠMT ČR 2001, str. 47 Strana 8

9 2. Oblasti hodnocení školy 2.1 Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky vzdělávání Stav pedagogického sboru školy je v posledních letech stabilizovaný, případné změny v kolektivu nastávají většinou z těchto důvodů: odchod do starobního důchodu mateřská dovolená nabídka práce na jiné škole (většinou na SŠ nebo v místě bydliště) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy je v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. 6) Většina vyučujících si svoji odbornou kvalifikaci prohlubuje, popřípadě rozšiřuje dalším studiem v akreditovaném studijním oboru, který nabízí vysoké školy, popř. v rámci dalšího vzdělávání (DVPP) 7) Skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostem Úvazky jednotlivých vyučujících a přidělení předmětů v jednotlivých ročnících jsou vždy sestavovány přednostně dle jejich aprobace (viz Příloha č. 3) Věkové složení pedagogických pracovníků, podíl zastoupení mužů a žen Školní rok Počet tříd Pedagogický sbor Celkem Ženy Muži Věkový průměr k ,55 1. stupeň ,38 2. stupeň ,66 (Kalkulace provedena dle seznamu ped. pracovníků v Příloze č. 3) K 1. lednu 2005 byl průměrný věk 23 pedagogických pracovníků (3 muži + 20 žen) 43,89 roku. Do roku 2015 dojde na základě dosažení věku starobního důchodu k větší obměně kolektivu zaměstnanců: 6) 7) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Strana 9

10 Školní rok Pedagog Aprobace SD Mgr. Anna Slavíková 1. stupeň Mgr. Jana Dobešová 1. stupeň Mgr. Emilie Hebronová tělesná výchova ruský jazyk (anglický jazyk) Mgr. Drahomíra Šimková český jazyk - dějepis Mgr. Jarmila Koplíková 1. stupeň Mgr. Miluše Blahová český jazyk německý jazyk Mgr. Marta Kulheimová 1. stupeň Mgr. Alena Šupálková český jazyk výtvarná výchova Mgr. Vlasta Bůžková 1. stupeň Mgr. Marie Šťastná matematika občanská výchova (SD datum předpokládaného odchodu do starobního důchodu) 2.2 Materiálně - technické podmínky vzdělávání Školní budova ZŠ a MŠ Ratíškovice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od 1. září 2007 jsou všechny kmenové i odborné třídy, školní družina, školní jídelna i tělocvična situovány v jednom areálu ve třech samostatných budovách. Komplex budov vznikl postupně, a to: 12. října 1958 : otevřena nová budova základní školy v ulici Vítězná (č.p. 701) 7. března 1971 : otevřena nová samostatná tělocvična (přístavba) 1. září 2007 : otevřen nový pavilon (přístavba) se šatnami, školní kuchyní, jídelnou, čtyřmi třídami, dvěma kabinety a ateliérem pro výtvarnou výchovu. Dle Rozhodnutí MŠMT ČR 8) a OŠ KrÚ Brno 9) má škola schváleny k 1. září 2009 tyto maximální kapacity (naplněnost): základní škola 630 žáků školní družina 50 žáků 10) školní jídelna 480 strávníků 8) 9) 10) Rozhodnutí MŠMT ČR, č.j /04-21, ze dne Rozhodnutí OŠ KrÚ v Brně, č.j /04-21, ze dne Rozhodnutí OŠ KrÚ JMK v Brně, č.j /2008 (navýšení dětí v družině z 25 na 50) Strana 10

11 Základní škola je situována v severní části obce, v samostatném areálu o celkové rozloze 2,37 ha. Počet žáků a tím i tříd v jednotlivých školních rocích v poslední dekádě značné kolísal: Školní rok Počet žáků k Počet tříd Průměr žáků na 1 třídu , , , , , , , , , , , , ,60 Vývoj počtu žáků základní školy v letech Počet žáků Školní rok Strana 11

12 2.2.2 Učebny Základní škola má k dispozici následující základní stavebně technické vybavení, jež je situováno ve třech budovách (tělocvična hlavní budova přístavba), a to (stav k ): kmenové třídy 15 školní družina 2 kabinety 10 odborné učebny 3 (učebna informatiky, učebna Fy + Ch, atelier pro Vv) samostatná tělocvična 1 školní jídelna 1 (kapacita 90 míst, akustická úprava pro přednášky, projekci, semináře, šachový kroužek apod.) školní hřiště 1 sborovna 1 školní dílna 1 (t.č. mimo provoz, využívána jako sklad materiálu) počítačová technika 18 (11 ks pro žáky v učebně informatiky, 2 ks sborovna, 6 ks kabinety učitelů) dataprojektor 2 interaktivní tabule 1 Externí místa s možností vzdělávání a outdoorových aktivit: krytý bazén (tělesná výchova, sportovní soutěže, relaxační plavání) obecní knihovna (český jazyk, dějepis, přírodověda, prvouka apod.) sportovní hřiště FK Baník Ratíškovice fotbalové hřiště, tenisový kurt a volejbalové hřiště (tělesná výchova) cyklostezka (tělesná výchova) muzeum ve vagóně (český jazyk, dějepis, přírodověda, zeměpis apod.) požární zbrojnice (přednáškový sál) farní centrum (přednáškový sál) Orelské centrum (tělesná výchova, přednáškový sál) Školní družina Od 1. září 2009 má základní škola k dispozici dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 50 žáků (2 25 žáků) situované v přízemí. Činnost školní družiny vychází z ŠVP pro školní družinu, č.j. 432/2006 (říjen 2006). Ve školní družině jsou uplatňovány především činnosti rázu výtvarného, pracovního, sportovního a nekonvenční výtvarné techniky. Školní družina nejvíce spolupracuje s místními mateřskými školami. Podílí se na výzdobě Obecního úřadu, pomáhá při výzdobě akcí pořádaných Osvětovou besedou Ratíškovice, vyzdobuje celé prostory základní školy. Spolupráce a komunikace s rodiči je velmi dobrá, přátelská, komunikativní a hlavně vstřícná Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Strana 12

13 Pozitiva: učebna chemie a fyziky učebna informatiky učebna výtvarné výchovy (atelier) vlastní tělocvična možnost využívání obecní knihovny dětské centrum (možnost využití max. pro žáky 1. třídy) Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: Nedostačující počet počítačů v učebně informatiky: 1 PC na 2 žáky. Nedostačující vybavení učebny chemie a fyziky. chybí učebna hudební výchovy chybí učebna pro pracovní činnosti dílny chybí učebna přírodopisu realizace školní kuchyně (srpen 2010) v prostorách tělocvičny realizace multimediální (audiovizuální) učebny pro výuku cizích jazyků dovybavení učeben chemie a fyziky moderními laboratorními přístroji dovybavení kabinetu 1. stupně Odpočinkový areál, zahrada Pozitiva: letní třída - vyhrazená lokalita laveček na betonovém podkladě s možností výuky max. 40 žáků dětský koutek pro nejmenší žáky Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: realizovat projekt obnovy školního hřiště realizovat projekt letní školy (amfiteátr pro 40 osob) nevyhovující technický stav letní třídy z důvodu volného přístupu veřejnosti nevyužité travnaté oblasti pro samostatná hřiště, popř. jiné aktivity (minigolf, altán, ) Sportovní zařízení, hřiště Škola disponuje vlastní tělocvičnou s hrací plochou o rozměrech 26,7 14,5 m, tj. 387 m 2, a výškou 5,80 m. Budova je postupně rekonstruována. Je vybavena sprchami s teplou vodou, WC, úložištěm pro sportovní nářadí apod. Od ledna 2008 je tělocvična využívána pro pořádání plesů a jiných významných společenských akcí (Hody, oslavy, výstavy, módní přehlídky, prodejní trhy apod.). Pozitiva: velká travnatá plocha s rozměry doskočiště Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: nevyhovující starší asfaltová plocha pro basketbal, tenis, odbíjenou a jiné síťové a míčové hry realizace projektu obnovy školního hřiště ( ovál + umělý povrch s oplocením) Venkovní sportovní hřiště je travnaté s možností využití pro většinu sportovních aktivit: - kopaná, baseball, - doskočiště pro skok daleký Dílny a pozemky Strana 13

14 V červnu 2006 byly zrušeny všechny pozemky využitelné pro pěstitelské práce, neboť lokalita byla postupně využívána jako úložiště stavebního materiálu a strojové techniky při výstavbě nové přístavby ZŠ. Od září 2007 je lokalita rezervována pro případnou možnost instalace hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla v rámci možnosti rekonstrukce kotelny včetně kompletních tepelných rozvodů a tepelných těles (radiátorů) nebo jako místo pro realizaci nového školního hřiště (volejbal, tenis, basketball, minigolf apod.). Školní dílny, situované v přízemí budovy tělocvičny, byly uzavřeny na základě kontroly 11) KHS JMK, pracoviště Hodonín, neboť: V učebně pro výuku technických prací je pod stropem vedeno odpadní potrubí, světlá výška stropu není min. 3 m dle 59 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 108/2001 Sb., a 7 zákona č. 258/2000 Sb. Od té doby nebyly nalezeny jiné vhodné prostory, které by vyhovovaly možnosti výuky pracovního vyučování Vybavení žákovským nábytkem Všechny třídy jsou vybaveny základním školním nábytkem dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. 12) a v rámci finančních možností postupně inovovány. Většina nábytku ve třídách (lavice, židle, učitelská katedra, skříně) je nakoupena od firmy Klassa plus, s.r.o., K Rybníčkům 332, Otice (www.klassa.cz) Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím, hračkami (ŠD) Nelze objektivně posoudit, popřípadě srovnat se statisticky významným (kvantitativním) standardem. Je zcela zřejmé, že je potřeba školu dovybavit učebními pomůckami, sportovním nářadím v tělocvičně i hračkami (hrami) pro školní družinu Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Škola je plně vybavena učebnicemi (učebními texty) od renomovaných výrobců (nakladatelství) a každá učebnice pro jednotlivé ročníky a vyučovací předměty má tzv. Schvalovací doložku MŠMT ČR. 13) Vyučující používají ve výuce i vlastní texty (pracovní listy, tabulky, přehledky, postery), které si sestavují individuálně v běžném textovém editoru. Učebnice jsou po obsahové stránce v souladu se vzdělávacími cíli, stanovenými RVP pro ZV a ŠVP pro ZV, svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. Žákům jsou učebnice poskytovány bezplatně, žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a učební texty nevracejí Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Nelze objektivně posoudit, popřípadě srovnat se statisticky významným (kvantitativním) standardem. Je zcela zřejmé, že je potřeba učebny, kabinety i stávající fyzikálně-chemickou laboratoř dovybavit učebními pomůckami a didaktickou technikou Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 11) 12) 13) Protokol o státní kontrole č. HO/2/2004/HDD dne 12. října 2004 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění Seznam učebnic a učebních textů, jimž byla udělena schvalovací doložka, zveřejňuje ministerstvo školství ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Strana 14

15 Vybavení základní školy audiovizuální a výpočetní technikou je evidentně nedostačující, je potřeba vypracovat a realizovat projekty pro optimalizaci vybavení školy: Současný stav: 1 učebna informatiky s 12 počítači (1 PC na 2 žáky) 1 interaktivní tabule s fixním dataprojektorem 1 mobilní dataprojektor Optimální stav: 2 učebny informatiky s 20 počítači (1 PC/žák) 6 interaktivních tabulí s fixním dataprojektorem včetně výukového software 4 mobilní dataprojektory Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: realizace projektu multimediální učebny (škola 2 neuspěla podáním projektu multimediální učebny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným nadáním Do 30. června 2010 nenavštěvoval základní školu žák s natolik vážnými výukovými obtížemi, resp. výrazně nadaný žák, aby bylo potřeba nakoupit speciální učebnice a pomůcky. Přesto vyučující, zejména na 1. stupni, používají podpůrné pomůcky k výuce žáků s lehkým postižením. Škola má k dispozici: Učební pomůcka Zaměření Využití - k procvičování písmen, slabik Logico Picolo Začínáme číst I, II, III - práce se slovem Začínáme počítat I, II, III - základní matematické operace zábavnou formou DIPO Podstatná jména Přídavná jména Slovesa - k názornému procvičování gramatiky ABECEDA Písmena - rozlišování psané a tiskací formy písmen ve spojení s obrázky DYSCOM software - reedukace dětí se specifickými poruchami učení Bzučáky dyslexie - k rozlišování krátkých a dlouhých slabik Strana 15

16 2.3 Finanční podmínky vzdělávání Výdaje na učebnice a učební pomůcky ROK Přímé ONIV (celkem v Kč) Učebnice Učební pomůcky Kč tj. % Kč tj. % , , , , , , , , , , , ,5 (ZDROJ: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok ) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) se určuje z hodnot stanovených odborem školství KrÚ JMK v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v uplynulém kalendářním roce upravených na výši, která je odboru školství KrÚ JMK v příslušném roce přidělena prostřednictvím republikových normativů. ONIV Ostatní přímé neinvestiční výdaje zahrnují 14 : - výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud jsou dle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky; - výdaje na povinné pojištění zaměstnanců ve výši 0,42% z objemu prostředků na platy; - výdaje na zajištění praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školskou organizací smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání, a výdaje související se zajištěním výuky plavání; - přímé výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů, např. cestovné, ochranné pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků aj. Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností nelze považovat za náklad vyplývající z pracovně právních vztahů tj. za přímé výdaje na vzdělávání Výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) ZŠ ROK Přímé ONIV (celkem v Kč) DVPP Kč tj. % , , , , , ,28 (ZDROJ: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok ) 14 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. Krajský úřad JMK. Brno (interní směrnice) Strana 16

17 2.3.3 Finanční zdroje (čerpání z fondů školy, doplňková činnost školy, dary fyzických a právnických osob) ROK Požadovaná dotace od Obce Ratíškovice Příspěvek - dotace Příspěvek - dotace Výsledek od od Obce Ratíškovice hospodaření JMK Brno Kč tj. % Kč Kč , , , , , , Komentář k tabulce: 1) Kladný výsledek hospodaření je každoročně silně ovlivněn změnami v ročních platbách za energie plyn, elektřina, voda. Tyto změny a způsob vyúčtování nutí organizaci šetřit finanční prostředky ve 4. čtvrtletí, které se nakonec projeví jako kladný hospodářský výsledek. 2) Záporný výsledek Kč hospodaření v roce 2006 je způsoben mimořádnou platbou elektrické přípojky v rámci připravované přístavby školy ( Kč o tuto částku byl snížen v prosinci 2006 příspěvek na provoz) a přečerpáním nákladů na spotřebu plynu, i když spotřeba plynu byla v roce 2006 výrazně nižší než v roce 2005 (rozpočet na spotřebu plynu pro rok 2006 vycházel ze spotřeby v předcházejícím roce)!!! 15) 3) Výše příspěvku od obce v roce 2007 je ovlivněn nutnými výdaji na vnitřní vybavení nové přístavby viz DHM ( Kč), DDHM (do Kč) a výdaji na opravy 16. 4) Příspěvek (finanční dotace) od JMK Brno je uvedena pro celou organizaci, tedy včetně mateřských škol, školní jídelny a školní družiny. *) Dary - sponzoring ROK Výnosy (fyz. a práv. osob) Výsledek hosp. činnosti školní jídelny **) (*) Výnosy zahrnují např. pronájem, zapůjčení lyží, příjmy z automatu Coca-Cola, náhrady za poškození DHM (**) vedlejší činnost školní jídelny započala až 1. dubna ) 16) viz Výroční zpráva o hospodaření školy za rok viz Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Strana 17

18 ROK Fond odměn (stav k 1.1.) Fond odměn (vklad) Fond odměn (čerpání) Rezervní fond (stav k 1.1.) Rezervní fond (vklad) Rezervní fond (čerpání) Zůstatek k Plánování v oblasti materiálně technické Plánování v oblasti materiálně technické vychází každoročně z požadavků na: instalaci nových zařízení: vybavení školy didaktickou technikou (např. interaktivní tabule, počítače do každé třídy) modernizace tělocvičny opravy majetku: stroje a zařízení, didaktická technika vnitřní vybavení malování pravidelné revize v oblasti požární prevence hygieny bezpečnosti práce Systém finanční kontroly Systém finanční kontroly je určen interní směrnicí Směrnice o vnitřním kontrolním systému s účinností od Obsahuje rozpis a metodiku pro vnitřní finanční kontrolu. Systém finanční kontroly organizace je realizován na dvou úrovních: vnitřní: ředitel školy zástupce ředitele hlavní účetní vnější: Obec Ratíškovice (zřizovatel ZŠ a MŠ Ratíškovice) prostřednictvím finančního výboru Odbor školství MěÚ Hodonín (dr. R. Smejkal, H. Trubirohová) Česká školní inspekce Odbor školství KrÚ JMK Brno, Cejl 73 Nezávislý externí audit (ing. Gita Štolfová) Ostatní instituce (Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce apod.) Strana 18

19 Přehled důležitých finančních kontrol: Datum kontroly Kontrolující Předmět kontroly Závěr kontroly Finanční výbor Obce Ratíškovice Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s prostředky z rozpočtu obce. Bez závad Česká školní inspekce Veřejnosprávní kontrola financování dalších výdajů státního rozpočtu projekt Hodina. Kontrola způsobu sledování příjmu a čerpání prostředků poskytnutých pod účelovým znakem Bez závad Finanční výbor Obce Ratíškovice Kontrola hospodaření ZŠ a čerpání příspěvku od Obce Ratíškovice za rok 2006 (Ing. Příkaský, Ing. Kouřil) Bez závad Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb. Bez závad VZP ČR, pr. Hodonín Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Bez závad Ing. Gita Štolfová, auditorka č Nezávislý finanční audit - Ověření řádné účetní závěrky ke dni Bez závad Finanční výbor Obce Ratíškovice Ověření čerpání příspěvku poskytnutého Obcí Ratíškovice dle základních finanční dokumentace (Ing. Gajdíková, M. Dubasová) Bez závad Dokumenty (kopie protokolů) o provedených finančních výroční zprávy za daný účetní rok a uloženy v kanceláři školy. kontrolách jsou vždy přílohou Inventarizace majetku Inventarizace majetku základní školy probíhá na základě: pokynů zřizovatele: Směrnice pro hospodaření s majetkem obce a majetkem zřizovaných organizací, č.j. 5/2009, vydané Obcí Ratíškovice (aktualizace směrnice s účinností od ) interních směrnic organizace: Směrnice o účtování a oceňování majetku a zásob (s účinností od ) Příkaz k provedení inventarizace (pro daný kalendářní rok), obsahují plán a provedení inventarizace Spisový a skartační řád (s účinností od ), který upravuje evidenci a uchovávání dokumentů, vzniklými nebo vyřízenými v organizaci. Protokoly o inventarizaci majetku a archivaci dokumentů jsou uloženy v kanceláři školy. Strana 19

20 2.4 Průběh vzdělávání Školní vzdělávací program Povinnost sestavit individuální (vlastní) Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání na dané škole, podle něhož škola uskutečňuje vzdělávání, vychází z 3 odst. 3 školského zákona 17), který musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP), jenž je vydáván pro každý obor vzdělávání, mj. i pro základní vzdělávání 18). RÁMCOVÝ vzdělávací program dle 3 odst. 2 školského zákona: vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání je závazný pro tvorbu ŠVP je závazný pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků je závazný pro posuzování učebnic a učebních textů. ŠKOLNÍ vzdělávací program dle 5 školského zákona: musí být v souladu s RVP obsah vzdělávání může být uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva stanovuje konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, průběh a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole uskutečňuje se zveřejňuje na přístupném místě ve škole vydává ředitel školy 19). Školní vzdělávací program pro ZV, č.j. 200/2007, vypracoval kolektiv pedagogů v průběhu školního roku Platnost dokumentu byla stanovena od 1. září 2007 (verze 1.0). Aktuální znění školního vzdělávacího programu s platností od 1. září 2010 (verze 1.1) projednala a schválila: Pedagogická rada dne 10. května 2010 Školská rada dne 13. května V červenci 2009 provedla ČŠI, pracoviště Brno, v rámci inspekční činnosti základní kontrolu a hodnocení obsahu ŠVP pro ZV. Na základě srovnávací analýzy dokumentu doporučila dopracování dokumentu v některých částech, které byly v průběhu šk. roku 2009/10 realizovány. (Viz Sdělení České školní k inspekce ze dne ) Učební plán školy Učební plán školy je nezbytnou součástí dokumentu ŠVP pro ZV, č.j. 200/2007, a je sestaven na základě platné legislativy. Poslední verze Učebního plánu školy byla schválena na 2. zasedání Školské rady dne 3. června Komentář k učebnímu plánu školy: Na 1. stupni je předmět Matematika vyučován v celkové dotaci 24 hodin z důvodu většího prostoru na procvičování, které je nezbytné pro návaznost na 2. stupeň. Vyučovací předměty Český 17) 18) 19) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : MŠMT ČR odst. 3 školského zákona Strana 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace Hlavní 15, Dolní Životice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 202 2008 Vypracoval: Schválila: Mgr.Bohuslava Kvarčáková Školská rada dne 15.10.2008 Pedagogická

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016.

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou a zapsán pod čj. 159/30/8/2016. Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Učit se s radostí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek, příspěvková organizace Ředitelka

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Jičín, Husova 170. Adresa: Husova 170, Jičín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královehradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Jičín, Husova 170 Adresa: Husova 170, 506 01 Jičín Identifikátor školy: 600 092 160 Termín konání inspekce: 20. 22. února

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Škola nemá žádné specifické zaměření. Svojí činností chce škola v co největší míře naplnit cíle základního vzdělávání stanovené školským zákonem:

Více

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více