Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/ /10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY za období tří školních roků 2007/ /10 Zpracoval: Mgr. Bc. Josef Hanák Dne: 1. října 2010 Dokument byl projednán: - pedagogickou radou školy dne 12. října školskou radou dne 13. října 2010 Strana 1

2 Ú V O D Na základě 8 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vydává ředitel školy dokument Autoevaluace školy za období tří školních roků 2007/ /10, který je svým obsahem zaměřen na vlastní hodnocení školy, a to zejména na 1) : reálnost a stupeň důležitosti cílů, které si škola stanovila v Koncepčním záměru rozvoje školy (viz Příloha č. 2) a ve Školním vzdělávacím programu. posouzení oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků posouzení oblastí, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou 2) : podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání výsledky vzdělávání žáků a studentů řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Zpracování vlastního hodnocení školy vychází z obecného dokumentu Autoevaluace školy obecné zásady vlastního hodnocení školy, schváleného pedagogickou radou školy dne 24. září 2007 (viz Příloha č. 1), jenž má tyto hlavní části: Rámcová struktura, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy Cíle vzdělávání Struktura a oblasti hodnocení školy Plán evaluace školy o Komplexní hodnocení práce školy o Hodnocení výchovně-vzdělávací práce školy 1) 2) 8 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění 8 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Strana 2

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, Ratíškovice IZO: REDIZO: IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Obec Ratíškovice U Radnice Ratíškovice Mgr. Bc. Josef Hanák Mgr. Iveta Kudrová Koordinátor ŠVP: Koordinátor EVVO: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Telefonní kontakty: Internet: Mgr. Jana Melichárková Mgr. Iveta Kudrová Mgr. Miluše Blahová Mgr. Iveta Kudrová sekretariát ředitelna + fax zástupce ředitele sborovna mzdová účetní školní družina vedoucí jídelny www. ratiskovice.com Strana 3

4 1. Cíle vzdělávání a výchovy O B S A H 1.1 Zásady a cíle vzdělávání 1.2 Cíle základního vzdělávání 1.3 Cíle, které vyplývají z RVP pro ZV 1.4 Cíle, které si škola stanovila 1.5 Stupeň důležitosti 2. Oblasti hodnocení školy 2.1 Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky vzdělávání Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostem Věkové složení pedagogických pracovníků, podíl zastoupení mužů a žen 2.2 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Školní budova Učebny Školní družina Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení, hřiště Dílny a pozemky Vybavení žákovským nábytkem Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím, hračkami (ŠD) Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným nadáním 2.3 Finanční podmínky vzdělávání Výdaje na učebnice a učební pomůcky Výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Finanční zdroje (čerpání z fondů školy, doplňková činnost školy, dary fyzických a právnických osob) Plánování v oblasti materiálně technické Systém finanční kontroly Inventarizace majetku 2.4 Průběh vzdělávání Školní vzdělávací program Učební plán školy Individuální vzdělávací plány Vedení pedagogické dokumentace s cílem zachytit průběh a výsledky vzdělávání Kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních dokumentů Strana 4

5 2.5 Organizace výchovně vzdělávacího procesu (vůči žákům) Rozvrh vyučovacích hodin Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a při vzdělávání mimořádně nadaných žáků Školní řád, klasifikační řád Informační systém vůči žákům a rodičům Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Prevence sociálně patologických jevů Klima školy 2.6 Plánování a příprava výuky Soulad výuky s cíli základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů k aktuálnímu stavu jednotlivých tříd Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Návaznost probíraného učiva na předcházející témata 2.7 Vyučovací formy a metody Řízení výuky Vnitřní členění hodin Sledování plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků (sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování, tolerance) Možnost seberealizace žáků, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Výuka frontální, skupinová, individuální 2.8 Interakce a komunikace Pravidla komunikace mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vyváženost verbálního projevu učitelů a žáků Příležitost k samostatným řečovým projevům žáků 2.9 Hodnocení žáků 2.10 Přijímání žáků Přijímání žáků do 1. ročníku Přijímání žáků do vyšších tříd 2.11 Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Spolupráce školy s rodiči Školská rada Třídní schůzky a konzultace pro rodiče Školní časopis Propojení školy s obcí, regionem Prezentace školy na veřejnosti Zájmové kroužky Strana 5

6 2.12 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Organizační struktura školy Poradní a metodické orgány Systém vnitřních směrnic a pokynů ředitele školy Systém vedení a hodnocení pracovníků Hospitační a kontrolní činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2.13 Výsledky vzdělávání žáků Vystoupení, koncerty, výstavy Soutěže, olympiády Prospěch a chování žáků Neprospívající žáci, žáci opakující ročník Pochvaly a opatření k posílení kázně Závěr Podklady pro zpracování dokumentu Literatura Přílohy Strana 6

7 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 1. Cíle vzdělávání a výchovy 1.1 Zásady a cíle vzdělávání Zásady a obecné cíle vzdělávání jsou stanoveny 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon: Odst. 1 : Vzdělávání je založeno na zásadách: a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. Odst. 2 : Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména: a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 1.2 Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání jsou stanoveny 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon: Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Strana 7

8 1.3 Cíle, které vyplývají z RVP ZV Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů 3) : umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 1.4 Cíle, které si škola stanovila Naše základní škola má podtitul Škola pro všechny, který současně vyjadřuje profilaci (priority) a cíle základního vzdělávání, a tím i pojetí školního vzdělávacího programu 4) : 1. Podpora a rozvoj talentovaných žáků. 2. Individuální přístup (zvýšená pomoc) žákům s výukovými problémy. 3. Učení prožitkem učení jako proces závislý na vlastní aktivitě žáka. 4. Používání inovativních metod výuky vedoucích k samostatnosti myšlení a jednání. 5. Zaměření se na rozvoj dovednosti učit se učit přechod od osvojování si velkého objemu faktů k rozvoji klíčových životních dovedností. 1.5 Stupeň důležitosti Základní vzdělávání je v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní každé dítě České republiky a která vytváří základ pro celoživotní učení u celé populace 5). Proto nám velmi záleží na tom, jaké vzdělávací příležitosti nabízí naše základní škola prostřednictvím ŠVP, jaké kulturní prostředí pro vzdělávání se vytváří, jak žáky motivujeme k učení, jak ovlivňujeme rozvoj osobnosti každého žáka, jak se připravuje na soužití a spolupráci s druhými, jak ho vybavujeme pro osobní život a volbu povolání i pro adaptaci na dynamicky se rozvíjející společnost. 3) 4) 5) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT ČR, Praha 2004, str. 4-5 Školní vzdělávací program pro ZV, č.j. 200/2007, s účinností od , str. 10 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Bílá kniha. Praha : MŠMT ČR 2001, str. 47 Strana 8

9 2. Oblasti hodnocení školy 2.1 Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky vzdělávání Stav pedagogického sboru školy je v posledních letech stabilizovaný, případné změny v kolektivu nastávají většinou z těchto důvodů: odchod do starobního důchodu mateřská dovolená nabídka práce na jiné škole (většinou na SŠ nebo v místě bydliště) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy je v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. 6) Většina vyučujících si svoji odbornou kvalifikaci prohlubuje, popřípadě rozšiřuje dalším studiem v akreditovaném studijním oboru, který nabízí vysoké školy, popř. v rámci dalšího vzdělávání (DVPP) 7) Skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostem Úvazky jednotlivých vyučujících a přidělení předmětů v jednotlivých ročnících jsou vždy sestavovány přednostně dle jejich aprobace (viz Příloha č. 3) Věkové složení pedagogických pracovníků, podíl zastoupení mužů a žen Školní rok Počet tříd Pedagogický sbor Celkem Ženy Muži Věkový průměr k ,55 1. stupeň ,38 2. stupeň ,66 (Kalkulace provedena dle seznamu ped. pracovníků v Příloze č. 3) K 1. lednu 2005 byl průměrný věk 23 pedagogických pracovníků (3 muži + 20 žen) 43,89 roku. Do roku 2015 dojde na základě dosažení věku starobního důchodu k větší obměně kolektivu zaměstnanců: 6) 7) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Strana 9

10 Školní rok Pedagog Aprobace SD Mgr. Anna Slavíková 1. stupeň Mgr. Jana Dobešová 1. stupeň Mgr. Emilie Hebronová tělesná výchova ruský jazyk (anglický jazyk) Mgr. Drahomíra Šimková český jazyk - dějepis Mgr. Jarmila Koplíková 1. stupeň Mgr. Miluše Blahová český jazyk německý jazyk Mgr. Marta Kulheimová 1. stupeň Mgr. Alena Šupálková český jazyk výtvarná výchova Mgr. Vlasta Bůžková 1. stupeň Mgr. Marie Šťastná matematika občanská výchova (SD datum předpokládaného odchodu do starobního důchodu) 2.2 Materiálně - technické podmínky vzdělávání Školní budova ZŠ a MŠ Ratíškovice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od 1. září 2007 jsou všechny kmenové i odborné třídy, školní družina, školní jídelna i tělocvična situovány v jednom areálu ve třech samostatných budovách. Komplex budov vznikl postupně, a to: 12. října 1958 : otevřena nová budova základní školy v ulici Vítězná (č.p. 701) 7. března 1971 : otevřena nová samostatná tělocvična (přístavba) 1. září 2007 : otevřen nový pavilon (přístavba) se šatnami, školní kuchyní, jídelnou, čtyřmi třídami, dvěma kabinety a ateliérem pro výtvarnou výchovu. Dle Rozhodnutí MŠMT ČR 8) a OŠ KrÚ Brno 9) má škola schváleny k 1. září 2009 tyto maximální kapacity (naplněnost): základní škola 630 žáků školní družina 50 žáků 10) školní jídelna 480 strávníků 8) 9) 10) Rozhodnutí MŠMT ČR, č.j /04-21, ze dne Rozhodnutí OŠ KrÚ v Brně, č.j /04-21, ze dne Rozhodnutí OŠ KrÚ JMK v Brně, č.j /2008 (navýšení dětí v družině z 25 na 50) Strana 10

11 Základní škola je situována v severní části obce, v samostatném areálu o celkové rozloze 2,37 ha. Počet žáků a tím i tříd v jednotlivých školních rocích v poslední dekádě značné kolísal: Školní rok Počet žáků k Počet tříd Průměr žáků na 1 třídu , , , , , , , , , , , , ,60 Vývoj počtu žáků základní školy v letech Počet žáků Školní rok Strana 11

12 2.2.2 Učebny Základní škola má k dispozici následující základní stavebně technické vybavení, jež je situováno ve třech budovách (tělocvična hlavní budova přístavba), a to (stav k ): kmenové třídy 15 školní družina 2 kabinety 10 odborné učebny 3 (učebna informatiky, učebna Fy + Ch, atelier pro Vv) samostatná tělocvična 1 školní jídelna 1 (kapacita 90 míst, akustická úprava pro přednášky, projekci, semináře, šachový kroužek apod.) školní hřiště 1 sborovna 1 školní dílna 1 (t.č. mimo provoz, využívána jako sklad materiálu) počítačová technika 18 (11 ks pro žáky v učebně informatiky, 2 ks sborovna, 6 ks kabinety učitelů) dataprojektor 2 interaktivní tabule 1 Externí místa s možností vzdělávání a outdoorových aktivit: krytý bazén (tělesná výchova, sportovní soutěže, relaxační plavání) obecní knihovna (český jazyk, dějepis, přírodověda, prvouka apod.) sportovní hřiště FK Baník Ratíškovice fotbalové hřiště, tenisový kurt a volejbalové hřiště (tělesná výchova) cyklostezka (tělesná výchova) muzeum ve vagóně (český jazyk, dějepis, přírodověda, zeměpis apod.) požární zbrojnice (přednáškový sál) farní centrum (přednáškový sál) Orelské centrum (tělesná výchova, přednáškový sál) Školní družina Od 1. září 2009 má základní škola k dispozici dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 50 žáků (2 25 žáků) situované v přízemí. Činnost školní družiny vychází z ŠVP pro školní družinu, č.j. 432/2006 (říjen 2006). Ve školní družině jsou uplatňovány především činnosti rázu výtvarného, pracovního, sportovního a nekonvenční výtvarné techniky. Školní družina nejvíce spolupracuje s místními mateřskými školami. Podílí se na výzdobě Obecního úřadu, pomáhá při výzdobě akcí pořádaných Osvětovou besedou Ratíškovice, vyzdobuje celé prostory základní školy. Spolupráce a komunikace s rodiči je velmi dobrá, přátelská, komunikativní a hlavně vstřícná Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Strana 12

13 Pozitiva: učebna chemie a fyziky učebna informatiky učebna výtvarné výchovy (atelier) vlastní tělocvična možnost využívání obecní knihovny dětské centrum (možnost využití max. pro žáky 1. třídy) Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: Nedostačující počet počítačů v učebně informatiky: 1 PC na 2 žáky. Nedostačující vybavení učebny chemie a fyziky. chybí učebna hudební výchovy chybí učebna pro pracovní činnosti dílny chybí učebna přírodopisu realizace školní kuchyně (srpen 2010) v prostorách tělocvičny realizace multimediální (audiovizuální) učebny pro výuku cizích jazyků dovybavení učeben chemie a fyziky moderními laboratorními přístroji dovybavení kabinetu 1. stupně Odpočinkový areál, zahrada Pozitiva: letní třída - vyhrazená lokalita laveček na betonovém podkladě s možností výuky max. 40 žáků dětský koutek pro nejmenší žáky Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: realizovat projekt obnovy školního hřiště realizovat projekt letní školy (amfiteátr pro 40 osob) nevyhovující technický stav letní třídy z důvodu volného přístupu veřejnosti nevyužité travnaté oblasti pro samostatná hřiště, popř. jiné aktivity (minigolf, altán, ) Sportovní zařízení, hřiště Škola disponuje vlastní tělocvičnou s hrací plochou o rozměrech 26,7 14,5 m, tj. 387 m 2, a výškou 5,80 m. Budova je postupně rekonstruována. Je vybavena sprchami s teplou vodou, WC, úložištěm pro sportovní nářadí apod. Od ledna 2008 je tělocvična využívána pro pořádání plesů a jiných významných společenských akcí (Hody, oslavy, výstavy, módní přehlídky, prodejní trhy apod.). Pozitiva: velká travnatá plocha s rozměry doskočiště Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: nevyhovující starší asfaltová plocha pro basketbal, tenis, odbíjenou a jiné síťové a míčové hry realizace projektu obnovy školního hřiště ( ovál + umělý povrch s oplocením) Venkovní sportovní hřiště je travnaté s možností využití pro většinu sportovních aktivit: - kopaná, baseball, - doskočiště pro skok daleký Dílny a pozemky Strana 13

14 V červnu 2006 byly zrušeny všechny pozemky využitelné pro pěstitelské práce, neboť lokalita byla postupně využívána jako úložiště stavebního materiálu a strojové techniky při výstavbě nové přístavby ZŠ. Od září 2007 je lokalita rezervována pro případnou možnost instalace hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla v rámci možnosti rekonstrukce kotelny včetně kompletních tepelných rozvodů a tepelných těles (radiátorů) nebo jako místo pro realizaci nového školního hřiště (volejbal, tenis, basketball, minigolf apod.). Školní dílny, situované v přízemí budovy tělocvičny, byly uzavřeny na základě kontroly 11) KHS JMK, pracoviště Hodonín, neboť: V učebně pro výuku technických prací je pod stropem vedeno odpadní potrubí, světlá výška stropu není min. 3 m dle 59 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 108/2001 Sb., a 7 zákona č. 258/2000 Sb. Od té doby nebyly nalezeny jiné vhodné prostory, které by vyhovovaly možnosti výuky pracovního vyučování Vybavení žákovským nábytkem Všechny třídy jsou vybaveny základním školním nábytkem dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. 12) a v rámci finančních možností postupně inovovány. Většina nábytku ve třídách (lavice, židle, učitelská katedra, skříně) je nakoupena od firmy Klassa plus, s.r.o., K Rybníčkům 332, Otice (www.klassa.cz) Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím, hračkami (ŠD) Nelze objektivně posoudit, popřípadě srovnat se statisticky významným (kvantitativním) standardem. Je zcela zřejmé, že je potřeba školu dovybavit učebními pomůckami, sportovním nářadím v tělocvičně i hračkami (hrami) pro školní družinu Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Škola je plně vybavena učebnicemi (učebními texty) od renomovaných výrobců (nakladatelství) a každá učebnice pro jednotlivé ročníky a vyučovací předměty má tzv. Schvalovací doložku MŠMT ČR. 13) Vyučující používají ve výuce i vlastní texty (pracovní listy, tabulky, přehledky, postery), které si sestavují individuálně v běžném textovém editoru. Učebnice jsou po obsahové stránce v souladu se vzdělávacími cíli, stanovenými RVP pro ZV a ŠVP pro ZV, svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. Žákům jsou učebnice poskytovány bezplatně, žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a učební texty nevracejí Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Nelze objektivně posoudit, popřípadě srovnat se statisticky významným (kvantitativním) standardem. Je zcela zřejmé, že je potřeba učebny, kabinety i stávající fyzikálně-chemickou laboratoř dovybavit učebními pomůckami a didaktickou technikou Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 11) 12) 13) Protokol o státní kontrole č. HO/2/2004/HDD dne 12. října 2004 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění Seznam učebnic a učebních textů, jimž byla udělena schvalovací doložka, zveřejňuje ministerstvo školství ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Strana 14

15 Vybavení základní školy audiovizuální a výpočetní technikou je evidentně nedostačující, je potřeba vypracovat a realizovat projekty pro optimalizaci vybavení školy: Současný stav: 1 učebna informatiky s 12 počítači (1 PC na 2 žáky) 1 interaktivní tabule s fixním dataprojektorem 1 mobilní dataprojektor Optimální stav: 2 učebny informatiky s 20 počítači (1 PC/žák) 6 interaktivních tabulí s fixním dataprojektorem včetně výukového software 4 mobilní dataprojektory Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: realizace projektu multimediální učebny (škola 2 neuspěla podáním projektu multimediální učebny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným nadáním Do 30. června 2010 nenavštěvoval základní školu žák s natolik vážnými výukovými obtížemi, resp. výrazně nadaný žák, aby bylo potřeba nakoupit speciální učebnice a pomůcky. Přesto vyučující, zejména na 1. stupni, používají podpůrné pomůcky k výuce žáků s lehkým postižením. Škola má k dispozici: Učební pomůcka Zaměření Využití - k procvičování písmen, slabik Logico Picolo Začínáme číst I, II, III - práce se slovem Začínáme počítat I, II, III - základní matematické operace zábavnou formou DIPO Podstatná jména Přídavná jména Slovesa - k názornému procvičování gramatiky ABECEDA Písmena - rozlišování psané a tiskací formy písmen ve spojení s obrázky DYSCOM software - reedukace dětí se specifickými poruchami učení Bzučáky dyslexie - k rozlišování krátkých a dlouhých slabik Strana 15

16 2.3 Finanční podmínky vzdělávání Výdaje na učebnice a učební pomůcky ROK Přímé ONIV (celkem v Kč) Učebnice Učební pomůcky Kč tj. % Kč tj. % , , , , , , , , , , , ,5 (ZDROJ: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok ) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) se určuje z hodnot stanovených odborem školství KrÚ JMK v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v uplynulém kalendářním roce upravených na výši, která je odboru školství KrÚ JMK v příslušném roce přidělena prostřednictvím republikových normativů. ONIV Ostatní přímé neinvestiční výdaje zahrnují 14 : - výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud jsou dle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky; - výdaje na povinné pojištění zaměstnanců ve výši 0,42% z objemu prostředků na platy; - výdaje na zajištění praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školskou organizací smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání, a výdaje související se zajištěním výuky plavání; - přímé výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů, např. cestovné, ochranné pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků aj. Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností nelze považovat za náklad vyplývající z pracovně právních vztahů tj. za přímé výdaje na vzdělávání Výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) ZŠ ROK Přímé ONIV (celkem v Kč) DVPP Kč tj. % , , , , , ,28 (ZDROJ: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok ) 14 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. Krajský úřad JMK. Brno (interní směrnice) Strana 16

17 2.3.3 Finanční zdroje (čerpání z fondů školy, doplňková činnost školy, dary fyzických a právnických osob) ROK Požadovaná dotace od Obce Ratíškovice Příspěvek - dotace Příspěvek - dotace Výsledek od od Obce Ratíškovice hospodaření JMK Brno Kč tj. % Kč Kč , , , , , , Komentář k tabulce: 1) Kladný výsledek hospodaření je každoročně silně ovlivněn změnami v ročních platbách za energie plyn, elektřina, voda. Tyto změny a způsob vyúčtování nutí organizaci šetřit finanční prostředky ve 4. čtvrtletí, které se nakonec projeví jako kladný hospodářský výsledek. 2) Záporný výsledek Kč hospodaření v roce 2006 je způsoben mimořádnou platbou elektrické přípojky v rámci připravované přístavby školy ( Kč o tuto částku byl snížen v prosinci 2006 příspěvek na provoz) a přečerpáním nákladů na spotřebu plynu, i když spotřeba plynu byla v roce 2006 výrazně nižší než v roce 2005 (rozpočet na spotřebu plynu pro rok 2006 vycházel ze spotřeby v předcházejícím roce)!!! 15) 3) Výše příspěvku od obce v roce 2007 je ovlivněn nutnými výdaji na vnitřní vybavení nové přístavby viz DHM ( Kč), DDHM (do Kč) a výdaji na opravy 16. 4) Příspěvek (finanční dotace) od JMK Brno je uvedena pro celou organizaci, tedy včetně mateřských škol, školní jídelny a školní družiny. *) Dary - sponzoring ROK Výnosy (fyz. a práv. osob) Výsledek hosp. činnosti školní jídelny **) (*) Výnosy zahrnují např. pronájem, zapůjčení lyží, příjmy z automatu Coca-Cola, náhrady za poškození DHM (**) vedlejší činnost školní jídelny započala až 1. dubna ) 16) viz Výroční zpráva o hospodaření školy za rok viz Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Strana 17

18 ROK Fond odměn (stav k 1.1.) Fond odměn (vklad) Fond odměn (čerpání) Rezervní fond (stav k 1.1.) Rezervní fond (vklad) Rezervní fond (čerpání) Zůstatek k Plánování v oblasti materiálně technické Plánování v oblasti materiálně technické vychází každoročně z požadavků na: instalaci nových zařízení: vybavení školy didaktickou technikou (např. interaktivní tabule, počítače do každé třídy) modernizace tělocvičny opravy majetku: stroje a zařízení, didaktická technika vnitřní vybavení malování pravidelné revize v oblasti požární prevence hygieny bezpečnosti práce Systém finanční kontroly Systém finanční kontroly je určen interní směrnicí Směrnice o vnitřním kontrolním systému s účinností od Obsahuje rozpis a metodiku pro vnitřní finanční kontrolu. Systém finanční kontroly organizace je realizován na dvou úrovních: vnitřní: ředitel školy zástupce ředitele hlavní účetní vnější: Obec Ratíškovice (zřizovatel ZŠ a MŠ Ratíškovice) prostřednictvím finančního výboru Odbor školství MěÚ Hodonín (dr. R. Smejkal, H. Trubirohová) Česká školní inspekce Odbor školství KrÚ JMK Brno, Cejl 73 Nezávislý externí audit (ing. Gita Štolfová) Ostatní instituce (Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce apod.) Strana 18

19 Přehled důležitých finančních kontrol: Datum kontroly Kontrolující Předmět kontroly Závěr kontroly Finanční výbor Obce Ratíškovice Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s prostředky z rozpočtu obce. Bez závad Česká školní inspekce Veřejnosprávní kontrola financování dalších výdajů státního rozpočtu projekt Hodina. Kontrola způsobu sledování příjmu a čerpání prostředků poskytnutých pod účelovým znakem Bez závad Finanční výbor Obce Ratíškovice Kontrola hospodaření ZŠ a čerpání příspěvku od Obce Ratíškovice za rok 2006 (Ing. Příkaský, Ing. Kouřil) Bez závad Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb. Bez závad VZP ČR, pr. Hodonín Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Bez závad Ing. Gita Štolfová, auditorka č Nezávislý finanční audit - Ověření řádné účetní závěrky ke dni Bez závad Finanční výbor Obce Ratíškovice Ověření čerpání příspěvku poskytnutého Obcí Ratíškovice dle základních finanční dokumentace (Ing. Gajdíková, M. Dubasová) Bez závad Dokumenty (kopie protokolů) o provedených finančních výroční zprávy za daný účetní rok a uloženy v kanceláři školy. kontrolách jsou vždy přílohou Inventarizace majetku Inventarizace majetku základní školy probíhá na základě: pokynů zřizovatele: Směrnice pro hospodaření s majetkem obce a majetkem zřizovaných organizací, č.j. 5/2009, vydané Obcí Ratíškovice (aktualizace směrnice s účinností od ) interních směrnic organizace: Směrnice o účtování a oceňování majetku a zásob (s účinností od ) Příkaz k provedení inventarizace (pro daný kalendářní rok), obsahují plán a provedení inventarizace Spisový a skartační řád (s účinností od ), který upravuje evidenci a uchovávání dokumentů, vzniklými nebo vyřízenými v organizaci. Protokoly o inventarizaci majetku a archivaci dokumentů jsou uloženy v kanceláři školy. Strana 19

20 2.4 Průběh vzdělávání Školní vzdělávací program Povinnost sestavit individuální (vlastní) Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání na dané škole, podle něhož škola uskutečňuje vzdělávání, vychází z 3 odst. 3 školského zákona 17), který musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP), jenž je vydáván pro každý obor vzdělávání, mj. i pro základní vzdělávání 18). RÁMCOVÝ vzdělávací program dle 3 odst. 2 školského zákona: vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání je závazný pro tvorbu ŠVP je závazný pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků je závazný pro posuzování učebnic a učebních textů. ŠKOLNÍ vzdělávací program dle 5 školského zákona: musí být v souladu s RVP obsah vzdělávání může být uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva stanovuje konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, průběh a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole uskutečňuje se zveřejňuje na přístupném místě ve škole vydává ředitel školy 19). Školní vzdělávací program pro ZV, č.j. 200/2007, vypracoval kolektiv pedagogů v průběhu školního roku Platnost dokumentu byla stanovena od 1. září 2007 (verze 1.0). Aktuální znění školního vzdělávacího programu s platností od 1. září 2010 (verze 1.1) projednala a schválila: Pedagogická rada dne 10. května 2010 Školská rada dne 13. května V červenci 2009 provedla ČŠI, pracoviště Brno, v rámci inspekční činnosti základní kontrolu a hodnocení obsahu ŠVP pro ZV. Na základě srovnávací analýzy dokumentu doporučila dopracování dokumentu v některých částech, které byly v průběhu šk. roku 2009/10 realizovány. (Viz Sdělení České školní k inspekce ze dne ) Učební plán školy Učební plán školy je nezbytnou součástí dokumentu ŠVP pro ZV, č.j. 200/2007, a je sestaven na základě platné legislativy. Poslední verze Učebního plánu školy byla schválena na 2. zasedání Školské rady dne 3. června Komentář k učebnímu plánu školy: Na 1. stupni je předmět Matematika vyučován v celkové dotaci 24 hodin z důvodu většího prostoru na procvičování, které je nezbytné pro návaznost na 2. stupeň. Vyučovací předměty Český 17) 18) 19) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : MŠMT ČR odst. 3 školského zákona Strana 20

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE se sídlem Na Návsi 60, Kunice 251 63 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 1/14 Vypracoval: Pedagogičtí pracovníci Schválil: Mgr. Blanka Chramostová Pedagogická rada projednala dne: 27.

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více