Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/ /10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice. Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY. za období tří školních roků 2007/08 2009/10"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, Ratíškovice AUTOEVALUACE ŠKOLY za období tří školních roků 2007/ /10 Zpracoval: Mgr. Bc. Josef Hanák Dne: 1. října 2010 Dokument byl projednán: - pedagogickou radou školy dne 12. října školskou radou dne 13. října 2010 Strana 1

2 Ú V O D Na základě 8 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vydává ředitel školy dokument Autoevaluace školy za období tří školních roků 2007/ /10, který je svým obsahem zaměřen na vlastní hodnocení školy, a to zejména na 1) : reálnost a stupeň důležitosti cílů, které si škola stanovila v Koncepčním záměru rozvoje školy (viz Příloha č. 2) a ve Školním vzdělávacím programu. posouzení oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků posouzení oblastí, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou 2) : podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání výsledky vzdělávání žáků a studentů řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům. Zpracování vlastního hodnocení školy vychází z obecného dokumentu Autoevaluace školy obecné zásady vlastního hodnocení školy, schváleného pedagogickou radou školy dne 24. září 2007 (viz Příloha č. 1), jenž má tyto hlavní části: Rámcová struktura, pravidla a termíny vlastního hodnocení školy Cíle vzdělávání Struktura a oblasti hodnocení školy Plán evaluace školy o Komplexní hodnocení práce školy o Hodnocení výchovně-vzdělávací práce školy 1) 2) 8 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění 8 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Strana 2

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, Ratíškovice IZO: REDIZO: IČO: Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Ředitel školy: Zástupce ředitele: Obec Ratíškovice U Radnice Ratíškovice Mgr. Bc. Josef Hanák Mgr. Iveta Kudrová Koordinátor ŠVP: Koordinátor EVVO: Výchovný poradce: Školní metodik prevence: Telefonní kontakty: Internet: Mgr. Jana Melichárková Mgr. Iveta Kudrová Mgr. Miluše Blahová Mgr. Iveta Kudrová sekretariát ředitelna + fax zástupce ředitele sborovna mzdová účetní školní družina vedoucí jídelny www. ratiskovice.com Strana 3

4 1. Cíle vzdělávání a výchovy O B S A H 1.1 Zásady a cíle vzdělávání 1.2 Cíle základního vzdělávání 1.3 Cíle, které vyplývají z RVP pro ZV 1.4 Cíle, které si škola stanovila 1.5 Stupeň důležitosti 2. Oblasti hodnocení školy 2.1 Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky vzdělávání Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostem Věkové složení pedagogických pracovníků, podíl zastoupení mužů a žen 2.2 Materiálně-technické podmínky vzdělávání Školní budova Učebny Školní družina Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada Sportovní zařízení, hřiště Dílny a pozemky Vybavení žákovským nábytkem Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím, hračkami (ŠD) Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným nadáním 2.3 Finanční podmínky vzdělávání Výdaje na učebnice a učební pomůcky Výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Finanční zdroje (čerpání z fondů školy, doplňková činnost školy, dary fyzických a právnických osob) Plánování v oblasti materiálně technické Systém finanční kontroly Inventarizace majetku 2.4 Průběh vzdělávání Školní vzdělávací program Učební plán školy Individuální vzdělávací plány Vedení pedagogické dokumentace s cílem zachytit průběh a výsledky vzdělávání Kontrolní činnost v oblasti naplňování učebních dokumentů Strana 4

5 2.5 Organizace výchovně vzdělávacího procesu (vůči žákům) Rozvrh vyučovacích hodin Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a při vzdělávání mimořádně nadaných žáků Školní řád, klasifikační řád Informační systém vůči žákům a rodičům Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC Prevence sociálně patologických jevů Klima školy 2.6 Plánování a příprava výuky Soulad výuky s cíli základního vzdělávání Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů k aktuálnímu stavu jednotlivých tříd Respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků Návaznost probíraného učiva na předcházející témata 2.7 Vyučovací formy a metody Řízení výuky Vnitřní členění hodin Sledování plnění stanovených cílů Podpora osobnostního a sociálního rozvoje žáků (sebedůvěra, sebeúcta, vzájemné respektování, tolerance) Možnost seberealizace žáků, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností Využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou Výuka frontální, skupinová, individuální 2.8 Interakce a komunikace Pravidla komunikace mezi učitelem a žáky, mezi žáky navzájem Možnost vyjadřování vlastního názoru, argumentace, diskuse Vyváženost verbálního projevu učitelů a žáků Příležitost k samostatným řečovým projevům žáků 2.9 Hodnocení žáků 2.10 Přijímání žáků Přijímání žáků do 1. ročníku Přijímání žáků do vyšších tříd 2.11 Spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Spolupráce školy s rodiči Školská rada Třídní schůzky a konzultace pro rodiče Školní časopis Propojení školy s obcí, regionem Prezentace školy na veřejnosti Zájmové kroužky Strana 5

6 2.12 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP Organizační struktura školy Poradní a metodické orgány Systém vnitřních směrnic a pokynů ředitele školy Systém vedení a hodnocení pracovníků Hospitační a kontrolní činnost Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2.13 Výsledky vzdělávání žáků Vystoupení, koncerty, výstavy Soutěže, olympiády Prospěch a chování žáků Neprospívající žáci, žáci opakující ročník Pochvaly a opatření k posílení kázně Závěr Podklady pro zpracování dokumentu Literatura Přílohy Strana 6

7 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 1. Cíle vzdělávání a výchovy 1.1 Zásady a cíle vzdělávání Zásady a obecné cíle vzdělávání jsou stanoveny 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon: Odst. 1 : Vzdělávání je založeno na zásadách: a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání, d) bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, e) svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání, f) zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod, g) hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy, h) možnosti každého vzdělávat se po dobu celého života při vědomí spoluodpovědnosti za své vzdělávání. Odst. 2 : Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména: a) rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života, b) získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání, c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost, d) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti, e) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého, f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku, g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 1.2 Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání jsou stanoveny 44 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon: Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. Strana 7

8 1.3 Cíle, které vyplývají z RVP ZV Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání se proto usiluje o naplňování těchto cílů 3) : umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. 1.4 Cíle, které si škola stanovila Naše základní škola má podtitul Škola pro všechny, který současně vyjadřuje profilaci (priority) a cíle základního vzdělávání, a tím i pojetí školního vzdělávacího programu 4) : 1. Podpora a rozvoj talentovaných žáků. 2. Individuální přístup (zvýšená pomoc) žákům s výukovými problémy. 3. Učení prožitkem učení jako proces závislý na vlastní aktivitě žáka. 4. Používání inovativních metod výuky vedoucích k samostatnosti myšlení a jednání. 5. Zaměření se na rozvoj dovednosti učit se učit přechod od osvojování si velkého objemu faktů k rozvoji klíčových životních dovedností. 1.5 Stupeň důležitosti Základní vzdělávání je v současnosti jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní každé dítě České republiky a která vytváří základ pro celoživotní učení u celé populace 5). Proto nám velmi záleží na tom, jaké vzdělávací příležitosti nabízí naše základní škola prostřednictvím ŠVP, jaké kulturní prostředí pro vzdělávání se vytváří, jak žáky motivujeme k učení, jak ovlivňujeme rozvoj osobnosti každého žáka, jak se připravuje na soužití a spolupráci s druhými, jak ho vybavujeme pro osobní život a volbu povolání i pro adaptaci na dynamicky se rozvíjející společnost. 3) 4) 5) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. MŠMT ČR, Praha 2004, str. 4-5 Školní vzdělávací program pro ZV, č.j. 200/2007, s účinností od , str. 10 Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Bílá kniha. Praha : MŠMT ČR 2001, str. 47 Strana 8

9 2. Oblasti hodnocení školy 2.1 Podmínky ke vzdělávání Personální podmínky vzdělávání Stav pedagogického sboru školy je v posledních letech stabilizovaný, případné změny v kolektivu nastávají většinou z těchto důvodů: odchod do starobního důchodu mateřská dovolená nabídka práce na jiné škole (většinou na SŠ nebo v místě bydliště) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy je v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. 6) Většina vyučujících si svoji odbornou kvalifikaci prohlubuje, popřípadě rozšiřuje dalším studiem v akreditovaném studijním oboru, který nabízí vysoké školy, popř. v rámci dalšího vzdělávání (DVPP) 7) Skladba úvazků vyučujících vzhledem k jejich odborné kvalifikaci a zkušenostem Úvazky jednotlivých vyučujících a přidělení předmětů v jednotlivých ročnících jsou vždy sestavovány přednostně dle jejich aprobace (viz Příloha č. 3) Věkové složení pedagogických pracovníků, podíl zastoupení mužů a žen Školní rok Počet tříd Pedagogický sbor Celkem Ženy Muži Věkový průměr k ,55 1. stupeň ,38 2. stupeň ,66 (Kalkulace provedena dle seznamu ped. pracovníků v Příloze č. 3) K 1. lednu 2005 byl průměrný věk 23 pedagogických pracovníků (3 muži + 20 žen) 43,89 roku. Do roku 2015 dojde na základě dosažení věku starobního důchodu k větší obměně kolektivu zaměstnanců: 6) 7) Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Strana 9

10 Školní rok Pedagog Aprobace SD Mgr. Anna Slavíková 1. stupeň Mgr. Jana Dobešová 1. stupeň Mgr. Emilie Hebronová tělesná výchova ruský jazyk (anglický jazyk) Mgr. Drahomíra Šimková český jazyk - dějepis Mgr. Jarmila Koplíková 1. stupeň Mgr. Miluše Blahová český jazyk německý jazyk Mgr. Marta Kulheimová 1. stupeň Mgr. Alena Šupálková český jazyk výtvarná výchova Mgr. Vlasta Bůžková 1. stupeň Mgr. Marie Šťastná matematika občanská výchova (SD datum předpokládaného odchodu do starobního důchodu) 2.2 Materiálně - technické podmínky vzdělávání Školní budova ZŠ a MŠ Ratíškovice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Od 1. září 2007 jsou všechny kmenové i odborné třídy, školní družina, školní jídelna i tělocvična situovány v jednom areálu ve třech samostatných budovách. Komplex budov vznikl postupně, a to: 12. října 1958 : otevřena nová budova základní školy v ulici Vítězná (č.p. 701) 7. března 1971 : otevřena nová samostatná tělocvična (přístavba) 1. září 2007 : otevřen nový pavilon (přístavba) se šatnami, školní kuchyní, jídelnou, čtyřmi třídami, dvěma kabinety a ateliérem pro výtvarnou výchovu. Dle Rozhodnutí MŠMT ČR 8) a OŠ KrÚ Brno 9) má škola schváleny k 1. září 2009 tyto maximální kapacity (naplněnost): základní škola 630 žáků školní družina 50 žáků 10) školní jídelna 480 strávníků 8) 9) 10) Rozhodnutí MŠMT ČR, č.j /04-21, ze dne Rozhodnutí OŠ KrÚ v Brně, č.j /04-21, ze dne Rozhodnutí OŠ KrÚ JMK v Brně, č.j /2008 (navýšení dětí v družině z 25 na 50) Strana 10

11 Základní škola je situována v severní části obce, v samostatném areálu o celkové rozloze 2,37 ha. Počet žáků a tím i tříd v jednotlivých školních rocích v poslední dekádě značné kolísal: Školní rok Počet žáků k Počet tříd Průměr žáků na 1 třídu , , , , , , , , , , , , ,60 Vývoj počtu žáků základní školy v letech Počet žáků Školní rok Strana 11

12 2.2.2 Učebny Základní škola má k dispozici následující základní stavebně technické vybavení, jež je situováno ve třech budovách (tělocvična hlavní budova přístavba), a to (stav k ): kmenové třídy 15 školní družina 2 kabinety 10 odborné učebny 3 (učebna informatiky, učebna Fy + Ch, atelier pro Vv) samostatná tělocvična 1 školní jídelna 1 (kapacita 90 míst, akustická úprava pro přednášky, projekci, semináře, šachový kroužek apod.) školní hřiště 1 sborovna 1 školní dílna 1 (t.č. mimo provoz, využívána jako sklad materiálu) počítačová technika 18 (11 ks pro žáky v učebně informatiky, 2 ks sborovna, 6 ks kabinety učitelů) dataprojektor 2 interaktivní tabule 1 Externí místa s možností vzdělávání a outdoorových aktivit: krytý bazén (tělesná výchova, sportovní soutěže, relaxační plavání) obecní knihovna (český jazyk, dějepis, přírodověda, prvouka apod.) sportovní hřiště FK Baník Ratíškovice fotbalové hřiště, tenisový kurt a volejbalové hřiště (tělesná výchova) cyklostezka (tělesná výchova) muzeum ve vagóně (český jazyk, dějepis, přírodověda, zeměpis apod.) požární zbrojnice (přednáškový sál) farní centrum (přednáškový sál) Orelské centrum (tělesná výchova, přednáškový sál) Školní družina Od 1. září 2009 má základní škola k dispozici dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 50 žáků (2 25 žáků) situované v přízemí. Činnost školní družiny vychází z ŠVP pro školní družinu, č.j. 432/2006 (říjen 2006). Ve školní družině jsou uplatňovány především činnosti rázu výtvarného, pracovního, sportovního a nekonvenční výtvarné techniky. Školní družina nejvíce spolupracuje s místními mateřskými školami. Podílí se na výzdobě Obecního úřadu, pomáhá při výzdobě akcí pořádaných Osvětovou besedou Ratíškovice, vyzdobuje celé prostory základní školy. Spolupráce a komunikace s rodiči je velmi dobrá, přátelská, komunikativní a hlavně vstřícná Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Strana 12

13 Pozitiva: učebna chemie a fyziky učebna informatiky učebna výtvarné výchovy (atelier) vlastní tělocvična možnost využívání obecní knihovny dětské centrum (možnost využití max. pro žáky 1. třídy) Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: Nedostačující počet počítačů v učebně informatiky: 1 PC na 2 žáky. Nedostačující vybavení učebny chemie a fyziky. chybí učebna hudební výchovy chybí učebna pro pracovní činnosti dílny chybí učebna přírodopisu realizace školní kuchyně (srpen 2010) v prostorách tělocvičny realizace multimediální (audiovizuální) učebny pro výuku cizích jazyků dovybavení učeben chemie a fyziky moderními laboratorními přístroji dovybavení kabinetu 1. stupně Odpočinkový areál, zahrada Pozitiva: letní třída - vyhrazená lokalita laveček na betonovém podkladě s možností výuky max. 40 žáků dětský koutek pro nejmenší žáky Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: realizovat projekt obnovy školního hřiště realizovat projekt letní školy (amfiteátr pro 40 osob) nevyhovující technický stav letní třídy z důvodu volného přístupu veřejnosti nevyužité travnaté oblasti pro samostatná hřiště, popř. jiné aktivity (minigolf, altán, ) Sportovní zařízení, hřiště Škola disponuje vlastní tělocvičnou s hrací plochou o rozměrech 26,7 14,5 m, tj. 387 m 2, a výškou 5,80 m. Budova je postupně rekonstruována. Je vybavena sprchami s teplou vodou, WC, úložištěm pro sportovní nářadí apod. Od ledna 2008 je tělocvična využívána pro pořádání plesů a jiných významných společenských akcí (Hody, oslavy, výstavy, módní přehlídky, prodejní trhy apod.). Pozitiva: velká travnatá plocha s rozměry doskočiště Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: Negativa: nevyhovující starší asfaltová plocha pro basketbal, tenis, odbíjenou a jiné síťové a míčové hry realizace projektu obnovy školního hřiště ( ovál + umělý povrch s oplocením) Venkovní sportovní hřiště je travnaté s možností využití pro většinu sportovních aktivit: - kopaná, baseball, - doskočiště pro skok daleký Dílny a pozemky Strana 13

14 V červnu 2006 byly zrušeny všechny pozemky využitelné pro pěstitelské práce, neboť lokalita byla postupně využívána jako úložiště stavebního materiálu a strojové techniky při výstavbě nové přístavby ZŠ. Od září 2007 je lokalita rezervována pro případnou možnost instalace hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla v rámci možnosti rekonstrukce kotelny včetně kompletních tepelných rozvodů a tepelných těles (radiátorů) nebo jako místo pro realizaci nového školního hřiště (volejbal, tenis, basketball, minigolf apod.). Školní dílny, situované v přízemí budovy tělocvičny, byly uzavřeny na základě kontroly 11) KHS JMK, pracoviště Hodonín, neboť: V učebně pro výuku technických prací je pod stropem vedeno odpadní potrubí, světlá výška stropu není min. 3 m dle 59 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 108/2001 Sb., a 7 zákona č. 258/2000 Sb. Od té doby nebyly nalezeny jiné vhodné prostory, které by vyhovovaly možnosti výuky pracovního vyučování Vybavení žákovským nábytkem Všechny třídy jsou vybaveny základním školním nábytkem dle vyhlášky č. 410/2005 Sb. 12) a v rámci finančních možností postupně inovovány. Většina nábytku ve třídách (lavice, židle, učitelská katedra, skříně) je nakoupena od firmy Klassa plus, s.r.o., K Rybníčkům 332, Otice (www.klassa.cz) Vybavení učebními pomůckami, sportovním nářadím, hračkami (ŠD) Nelze objektivně posoudit, popřípadě srovnat se statisticky významným (kvantitativním) standardem. Je zcela zřejmé, že je potřeba školu dovybavit učebními pomůckami, sportovním nářadím v tělocvičně i hračkami (hrami) pro školní družinu Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Škola je plně vybavena učebnicemi (učebními texty) od renomovaných výrobců (nakladatelství) a každá učebnice pro jednotlivé ročníky a vyučovací předměty má tzv. Schvalovací doložku MŠMT ČR. 13) Vyučující používají ve výuce i vlastní texty (pracovní listy, tabulky, přehledky, postery), které si sestavují individuálně v běžném textovém editoru. Učebnice jsou po obsahové stránce v souladu se vzdělávacími cíli, stanovenými RVP pro ZV a ŠVP pro ZV, svou strukturou a obsahem vyhovují pedagogickým a didaktickým zásadám vzdělávání. Žákům jsou učebnice poskytovány bezplatně, žáci prvního ročníku základního vzdělávání učebnice a učební texty nevracejí Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Nelze objektivně posoudit, popřípadě srovnat se statisticky významným (kvantitativním) standardem. Je zcela zřejmé, že je potřeba učebny, kabinety i stávající fyzikálně-chemickou laboratoř dovybavit učebními pomůckami a didaktickou technikou Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 11) 12) 13) Protokol o státní kontrole č. HO/2/2004/HDD dne 12. října 2004 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění Seznam učebnic a učebních textů, jimž byla udělena schvalovací doložka, zveřejňuje ministerstvo školství ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Strana 14

15 Vybavení základní školy audiovizuální a výpočetní technikou je evidentně nedostačující, je potřeba vypracovat a realizovat projekty pro optimalizaci vybavení školy: Současný stav: 1 učebna informatiky s 12 počítači (1 PC na 2 žáky) 1 interaktivní tabule s fixním dataprojektorem 1 mobilní dataprojektor Optimální stav: 2 učebny informatiky s 20 počítači (1 PC/žák) 6 interaktivních tabulí s fixním dataprojektorem včetně výukového software 4 mobilní dataprojektory Perspektiva, očekávání, výhled do budoucnosti: realizace projektu multimediální učebny (škola 2 neuspěla podáním projektu multimediální učebny pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) Vybavení učebnicemi a pomůckami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádným nadáním Do 30. června 2010 nenavštěvoval základní školu žák s natolik vážnými výukovými obtížemi, resp. výrazně nadaný žák, aby bylo potřeba nakoupit speciální učebnice a pomůcky. Přesto vyučující, zejména na 1. stupni, používají podpůrné pomůcky k výuce žáků s lehkým postižením. Škola má k dispozici: Učební pomůcka Zaměření Využití - k procvičování písmen, slabik Logico Picolo Začínáme číst I, II, III - práce se slovem Začínáme počítat I, II, III - základní matematické operace zábavnou formou DIPO Podstatná jména Přídavná jména Slovesa - k názornému procvičování gramatiky ABECEDA Písmena - rozlišování psané a tiskací formy písmen ve spojení s obrázky DYSCOM software - reedukace dětí se specifickými poruchami učení Bzučáky dyslexie - k rozlišování krátkých a dlouhých slabik Strana 15

16 2.3 Finanční podmínky vzdělávání Výdaje na učebnice a učební pomůcky ROK Přímé ONIV (celkem v Kč) Učebnice Učební pomůcky Kč tj. % Kč tj. % , , , , , , , , , , , ,5 (ZDROJ: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok ) Ukazatel průměrné roční výše ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) se určuje z hodnot stanovených odborem školství KrÚ JMK v příslušném druhu školy nebo typu školského zařízení v rámci kraje v uplynulém kalendářním roce upravených na výši, která je odboru školství KrÚ JMK v příslušném roce přidělena prostřednictvím republikových normativů. ONIV Ostatní přímé neinvestiční výdaje zahrnují 14 : - výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud jsou dle školského zákona poskytovány bezplatně, na učební pomůcky; - výdaje na povinné pojištění zaměstnanců ve výši 0,42% z objemu prostředků na platy; - výdaje na zajištění praktického vyučování na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školskou organizací smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání, a výdaje související se zajištěním výuky plavání; - přímé výdaje vyplývající z pracovně právních vztahů, např. cestovné, ochranné pomůcky, další vzdělávání pedagogických pracovníků aj. Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností nelze považovat za náklad vyplývající z pracovně právních vztahů tj. za přímé výdaje na vzdělávání Výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVVP) ZŠ ROK Přímé ONIV (celkem v Kč) DVPP Kč tj. % , , , , , ,28 (ZDROJ: Výroční zpráva o hospodaření školy za rok ) 14 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání. Krajský úřad JMK. Brno (interní směrnice) Strana 16

17 2.3.3 Finanční zdroje (čerpání z fondů školy, doplňková činnost školy, dary fyzických a právnických osob) ROK Požadovaná dotace od Obce Ratíškovice Příspěvek - dotace Příspěvek - dotace Výsledek od od Obce Ratíškovice hospodaření JMK Brno Kč tj. % Kč Kč , , , , , , Komentář k tabulce: 1) Kladný výsledek hospodaření je každoročně silně ovlivněn změnami v ročních platbách za energie plyn, elektřina, voda. Tyto změny a způsob vyúčtování nutí organizaci šetřit finanční prostředky ve 4. čtvrtletí, které se nakonec projeví jako kladný hospodářský výsledek. 2) Záporný výsledek Kč hospodaření v roce 2006 je způsoben mimořádnou platbou elektrické přípojky v rámci připravované přístavby školy ( Kč o tuto částku byl snížen v prosinci 2006 příspěvek na provoz) a přečerpáním nákladů na spotřebu plynu, i když spotřeba plynu byla v roce 2006 výrazně nižší než v roce 2005 (rozpočet na spotřebu plynu pro rok 2006 vycházel ze spotřeby v předcházejícím roce)!!! 15) 3) Výše příspěvku od obce v roce 2007 je ovlivněn nutnými výdaji na vnitřní vybavení nové přístavby viz DHM ( Kč), DDHM (do Kč) a výdaji na opravy 16. 4) Příspěvek (finanční dotace) od JMK Brno je uvedena pro celou organizaci, tedy včetně mateřských škol, školní jídelny a školní družiny. *) Dary - sponzoring ROK Výnosy (fyz. a práv. osob) Výsledek hosp. činnosti školní jídelny **) (*) Výnosy zahrnují např. pronájem, zapůjčení lyží, příjmy z automatu Coca-Cola, náhrady za poškození DHM (**) vedlejší činnost školní jídelny započala až 1. dubna ) 16) viz Výroční zpráva o hospodaření školy za rok viz Výroční zpráva o hospodaření školy za rok Strana 17

18 ROK Fond odměn (stav k 1.1.) Fond odměn (vklad) Fond odměn (čerpání) Rezervní fond (stav k 1.1.) Rezervní fond (vklad) Rezervní fond (čerpání) Zůstatek k Plánování v oblasti materiálně technické Plánování v oblasti materiálně technické vychází každoročně z požadavků na: instalaci nových zařízení: vybavení školy didaktickou technikou (např. interaktivní tabule, počítače do každé třídy) modernizace tělocvičny opravy majetku: stroje a zařízení, didaktická technika vnitřní vybavení malování pravidelné revize v oblasti požární prevence hygieny bezpečnosti práce Systém finanční kontroly Systém finanční kontroly je určen interní směrnicí Směrnice o vnitřním kontrolním systému s účinností od Obsahuje rozpis a metodiku pro vnitřní finanční kontrolu. Systém finanční kontroly organizace je realizován na dvou úrovních: vnitřní: ředitel školy zástupce ředitele hlavní účetní vnější: Obec Ratíškovice (zřizovatel ZŠ a MŠ Ratíškovice) prostřednictvím finančního výboru Odbor školství MěÚ Hodonín (dr. R. Smejkal, H. Trubirohová) Česká školní inspekce Odbor školství KrÚ JMK Brno, Cejl 73 Nezávislý externí audit (ing. Gita Štolfová) Ostatní instituce (Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce apod.) Strana 18

19 Přehled důležitých finančních kontrol: Datum kontroly Kontrolující Předmět kontroly Závěr kontroly Finanční výbor Obce Ratíškovice Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s prostředky z rozpočtu obce. Bez závad Česká školní inspekce Veřejnosprávní kontrola financování dalších výdajů státního rozpočtu projekt Hodina. Kontrola způsobu sledování příjmu a čerpání prostředků poskytnutých pod účelovým znakem Bez závad Finanční výbor Obce Ratíškovice Kontrola hospodaření ZŠ a čerpání příspěvku od Obce Ratíškovice za rok 2006 (Ing. Příkaský, Ing. Kouřil) Bez závad Okresní správa sociálního zabezpečení Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb. Bez závad VZP ČR, pr. Hodonín Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Bez závad Ing. Gita Štolfová, auditorka č Nezávislý finanční audit - Ověření řádné účetní závěrky ke dni Bez závad Finanční výbor Obce Ratíškovice Ověření čerpání příspěvku poskytnutého Obcí Ratíškovice dle základních finanční dokumentace (Ing. Gajdíková, M. Dubasová) Bez závad Dokumenty (kopie protokolů) o provedených finančních výroční zprávy za daný účetní rok a uloženy v kanceláři školy. kontrolách jsou vždy přílohou Inventarizace majetku Inventarizace majetku základní školy probíhá na základě: pokynů zřizovatele: Směrnice pro hospodaření s majetkem obce a majetkem zřizovaných organizací, č.j. 5/2009, vydané Obcí Ratíškovice (aktualizace směrnice s účinností od ) interních směrnic organizace: Směrnice o účtování a oceňování majetku a zásob (s účinností od ) Příkaz k provedení inventarizace (pro daný kalendářní rok), obsahují plán a provedení inventarizace Spisový a skartační řád (s účinností od ), který upravuje evidenci a uchovávání dokumentů, vzniklými nebo vyřízenými v organizaci. Protokoly o inventarizaci majetku a archivaci dokumentů jsou uloženy v kanceláři školy. Strana 19

20 2.4 Průběh vzdělávání Školní vzdělávací program Povinnost sestavit individuální (vlastní) Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní vzdělávání na dané škole, podle něhož škola uskutečňuje vzdělávání, vychází z 3 odst. 3 školského zákona 17), který musí být v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP), jenž je vydáván pro každý obor vzdělávání, mj. i pro základní vzdělávání 18). RÁMCOVÝ vzdělávací program dle 3 odst. 2 školského zákona: vymezuje povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání je závazný pro tvorbu ŠVP je závazný pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků je závazný pro posuzování učebnic a učebních textů. ŠKOLNÍ vzdělávací program dle 5 školského zákona: musí být v souladu s RVP obsah vzdělávání může být uspořádán do předmětů nebo jiných ucelených částí učiva stanovuje konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání, průběh a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami stanovuje popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole uskutečňuje se zveřejňuje na přístupném místě ve škole vydává ředitel školy 19). Školní vzdělávací program pro ZV, č.j. 200/2007, vypracoval kolektiv pedagogů v průběhu školního roku Platnost dokumentu byla stanovena od 1. září 2007 (verze 1.0). Aktuální znění školního vzdělávacího programu s platností od 1. září 2010 (verze 1.1) projednala a schválila: Pedagogická rada dne 10. května 2010 Školská rada dne 13. května V červenci 2009 provedla ČŠI, pracoviště Brno, v rámci inspekční činnosti základní kontrolu a hodnocení obsahu ŠVP pro ZV. Na základě srovnávací analýzy dokumentu doporučila dopracování dokumentu v některých částech, které byly v průběhu šk. roku 2009/10 realizovány. (Viz Sdělení České školní k inspekce ze dne ) Učební plán školy Učební plán školy je nezbytnou součástí dokumentu ŠVP pro ZV, č.j. 200/2007, a je sestaven na základě platné legislativy. Poslední verze Učebního plánu školy byla schválena na 2. zasedání Školské rady dne 3. června Komentář k učebnímu plánu školy: Na 1. stupni je předmět Matematika vyučován v celkové dotaci 24 hodin z důvodu většího prostoru na procvičování, které je nezbytné pro návaznost na 2. stupeň. Vyučovací předměty Český 17) 18) 19) Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : MŠMT ČR odst. 3 školského zákona Strana 20

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto : Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ. 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA POROZUMĚNÍ 2. vydání (upravené) platnost od školního roku 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2116 272 01 KLADNO - KROČEHLAVY Učební osnovy

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Horní Stropnice Hrej si, mysli, pracuj, poznávej, buď sám sebou, nemysli jen na sebe! 2 1. Identifikační údaje Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více