JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU"

Transkript

1 JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU PLATNÝ OD

2 JEDNACÍ ÁD ESKÉHO RYBÁSKÉHO SVAZU Republiková rada eského rybáského svazu (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov eského rybáského svazu (dále jen Stanovy ) tento Jednací ád eského rybáského svazu (dále jen Jednací ád ): l. 1 Základní ustanovení (k 1 Stanov) Jednací ád: a) rozvádí nkterá ustanovení Stanov, b) blíže upravuje jednání a rozhodování orgán Svazu, c) upravuje volby do orgán Svazu a doplování volených orgán Svazu v prbhu volebního období, d) upravuje nkteré další oblasti innosti Svazu, jeho organizaních jednotek a orgán. l. 2 Poslání Svazu (k 2 Stanov) 1) Organizaní jednotky Svazu a jejich orgány zizují pro zabezpeení plnní poslání Svazu poradní, iniciativní a kontrolní orgány, kterými jsou odbory, komise a kluby. Navrhují, zabezpeují a odborn garantují plnní úkol v jednotlivých oblastech innosti Svazu. 2) Pro organizaní zabezpeení sportovních rybáských soutží mohou organizaní jednotky Svazu využívat sportovní odbory, pípadn kluby. 3) Pro zabezpeení úkol ochrany pírody, istoty vod a životního prostedí zizují organizaní jednotky Svazu aktivisty, komise a odbory, které zajišují prevenci a navrhují opatení pro odstranní pípadných havárií. 4) Provozování hospodáské a obchodní innosti se ídí obecn závaznými právními pedpisy. Metodické pokyny k jejich provedení vydává Republiková rada. l. 3 lenství ve Svazu (k 3 Stanov) 1) Pihláška za lena Svazu se podává písemn na stanoveném tiskopisu. 2) Pihlášku podává uchaze výboru místní organizace Svazu (dále jen MO ). 3) len mže pestoupit do jiné MO. Za tímto úelem je mu vydána pevodka s vyjádením výboru té MO, které je lenem. Pokud nebude výborem MO, do které chce pestoupit pijat, zstává lenem pvodní MO. 4) a) Výši jednorázového vstupního píspvku (zápisného), poet hodin pracovního roního píspvku (brigádnických hodin) a výši jeho finanní náhrady navrhuje výbor MO a schvaluje lenská schze MO. b) lenská schze MO na návrh výboru MO mže stanovit úlevy z výše plnní uvedeného v l. 4 písm. a) u dchodc, osob se zdravotním postižením, žen, mládeže 1

3 a studujících. V individuálních pípadech hodných zvláštního zetele rozhoduje o tchto úlevách výbor MO. c) Výši pravidelného penžního píspvku (hodnotu lenské známky) a mimoádného lenského píspvku pro všechny kategorie ádných len (dti, mládež, dosplé) navrhuje Republiková rada a schvaluje Republikový snm. Pravidelný penžní píspvek je len povinen zaplatit do konce února píslušného roku, mimoádný lenský píspvek ve lht stanovené Republikovým snmem. d) Jednorázový vstupní penžní píspvek (zápisné) a pravidelný penžní píspvek (lenská známka) musí být u nov pijímaných len zaplaceny ped úastí uchazee na plnní pracovních povinností, nejpozdji však do jednoho msíce po pijetí za lena. e) Výkon funkce v orgánech, odborech a komisích Svazu a jeho organizaních jednotkách, jakož i výkon funkce Rybáské stráže, se považuje za plnní pracovního roního píspvku uvedeného v 3 odst. 5 písm. c) Stanov. 5) ádní lenové se dlí do tchto kategorií: a) dosplí od zaátku kalendáního roku, v nmž dosáhnou 19 let vku, b) mládež od zaátku kalendáního roku, v nmž dosáhnou 16 let vku do konce kalendáního roku, v nmž dosáhne 18 let vku, c) dti od zaátku povinné školní docházky do konce kalendáního roku, v nmž dosáhnou 15 let vku. 6) estnými leny mohou být fyzické osoby, které se zvlášt zasloužily o rozvoj sportovního rybáství, poskytují Svazu služby, pípadn vcné nebo finanní píspvky, i jsou Svazu jinak prospšné. Rozsah práv a povinností estného lena ve vztahu k výkonu rybáského práva vymezí orgán Svazu, který estného lena pijal. lenská legitimace estného lena se oznaí doložkou estný len. 7) Pispívajícím lenem mohou být fyzické osoby poskytující Svazu služby, pípadn vcné nebo finanní píspvky, i jsou Svazu jinak prospšné. 8) Pro zachování lenství postaí zaplacení pravidelného penžního píspvku (lenské známky - 3 odst. 5 písm. b) Stanov), pop. mimoádného lenského píspvku schvalovaného Republikovým snmem (mimoádné známky - 3 odst. 5 písm. d) Stanov). Tomuto lenovi nemže být vydána povolenka k rybolovu. MO, jíž je lenem, vyznaí tuto skutenost do jeho lenské legitimace v rubrice Záznam o výdeji povolenky píslušným rokem a slovy bez povolenky. l. 4 Práva a povinnosti len (k 4 Stanov) Mládež (l. 3 odst. 5 písm. b)) se úmrn podílí osobní pracovní úastí ( 3 odst. 5 písm. c) Stanov) na innosti MO pi dodržení ustanovení 165 až 167 zákona. 262/2006 Sb., (Zákoník práce). l. 5 Kárné ízení (k 5 Stanov) 1) Kárné ízení se zahajuje na návrh, který mže podat kterýkoliv len Svazu. Kárné ízení mže být zahájeno i z vlastního podntu kárného orgánu. 2) Návrh na zahájení kárného ízení musí obsahovat: a) oznaení MO, jíž je návrh podáván, b) oznaení lena Svazu, který se ml porušení lenských povinností dopustit, 2

4 c) struný popis skutku, v nmž je porušení lenských povinností spatováno. 3) Návrh na zahájení kárného ízení se podává u té MO, jíž je len Svazu, který se ml porušení lenských povinností dopustit, lenem. Byl-li podán návrh na zahájení kárného ízení u MO, které není len Svazu, který se ml porušení lenských povinností dopustit, lenem, zašle jednatel této MO návrh na zahájení kárného ízení ve lht 14 dn té MO, jíž je len Svazu, který se ml porušení lenských povinností dopustit, lenem. 4) Jakmile bylo kárné ízení zahájeno, postupuje v nm kárný orgán i bez dalších návrh tak, aby vc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta. K píprav jednání mže kárný orgán zídit zvláštní komisi. 5) K projednání vci naídí pedseda kárného orgánu jednání, k nmuž pedvolá jako úastníka kárného ízení lena Svazu, který se ml porušení lenských povinností dopustit a dále všechny osoby, jejichž pítomnosti na jednání a k rozhodnutí ve vci je teba. Pedvolání musí být úastníkovi kárného ízení dorueno tak, aby ml dostatek asu k píprav, zpravidla nejmén 5 dn pede dnem, kdy se má jednání konat. 6) Úastník kárného ízení se mže dát v ízení zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. Zástupcem mže být pouze fyzická osoba. Nezletilý len Svazu musí být v kárném ízení zastoupen svým zákonným zástupcem. 7) Kárný orgán pokrauje v kárném ízení, i když je úastník neinný. Nedostaví-li se ádn pedvolaný úastník k jednání, ani nepožádal z dležitého dvodu o jeho odroení, mže kárný orgán vc projednat i v jeho nepítomnosti. 8) Po zahájení jednání sdlí pedseda nebo povený len kárného orgánu pedmt ízení a výsledky pípravy jednání. Umožní úastníkovi kárného ízení vyjádit se ke všem rozhodujícím skutenostem, vyslechne pípadné svdky a provede listinné dkazy. 9) O jednání kárného orgánu se poizuje zápis. V nm musí být uvedeny všechny osoby zúastnné na jednání kárného orgánu a svdci, zaznamenány provedené listinné dkazy a zachycen obsah pednes úastníka ízení a svdk a uvedeno rozhodnutí kárného orgánu. Zápis podepisuje pedseda kárného orgánu a zapisovatel. 10) Kárný orgán rozhoduje na základ zjištného skutkového stavu vci. Bu rozhodne o uložení kárného opatení, nebo že se kárné ízení zastavuje. 11) Rozhodnutí o uložení kárného opatení musí obsahovat: a) oznaení kárného orgánu, který rozhodnutí vydal, b) oznaení lena, jemuž se kárné opatení ukládá, c) uložené kárné opatení, d) odklad vykonatelnosti, pokud o nm kárný orgán rozhodl, e) odvodnní, f) pouení o odvolání, g) datum a podpis pedsedy kárného orgánu. 12) V odvodnní rozhodnutí o uložení kárného opatení kárný orgán uvede podstatný obsah pednes a podání, strun a jasn vyloží, které skutenosti má za prokázané a které nikoliv, o které dkazy opel svá skutková zjištní a jakými úvahami se pi hodnocení dkaz ídil a posoudí zjištný skutkový stav podle píslušných ustanovení Stanov a obecn závazných píslušných pedpis, které použil. 13) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí o uložení kárného opatení se doruuje úastníkm kárného ízení, popípad jejich zástupcm, do vlastních rukou, a to ve lht 15 dn ode dne vyhlášení rozhodnutí. Bylo-li rozhodnutí vyhlášeno za pítomnosti lena, jemuž se kárné opatení ukládá, a souhlasí-li s tím tento len, mže písemné vyhotovení rozhodnutí v odvodnní obsahovat pouze popis skutku, za njž je kárné opatení uloženo. 14) V odvolání proti rozhodnutí o uložení kárného opatení musí být uvedeno proti kterému rozhodnutí smuje, v em je spatována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu 3

5 kárného orgánu a eho se odvolatel domáhá. V odvolání je možno uvést nové skutenosti a dkazy. K zachování lhty pro podání odvolání postauje, bylo-li odvolání podáno v poslední den lhty k poštovní peprav. 15) K odvolání mže rozhodnutí o uložení kárného opatení zmnit pímo kárný orgán 1. stupn, který o uložení kárného opatení rozhodl, pokud bez dalšího dokazování odvolání v celém rozsahu vyhoví. Pokud tak neuiní, postoupí odvolání bezodkladn odvolacímu orgánu. 16) Pro ízení u odvolacího orgánu platí pimen ustanovení o ízení ped kárným orgánem 1. stupn. Jednání odvolacího orgánu ídí jeho pedseda nebo jím povený len. 17) Odvolací orgán zamítne odvolání, které bylo podáno opoždn, které podal nkdo, kdo k tomu nebyl oprávnn nebo které smuje proti rozhodnutí, proti nmuž není odvolání pípustné nebo jen proti dvodm rozhodnutí. 18) Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí o uložení kárného opatení, je-li vcn správné. 19) Odvolací orgán zmní rozhodnutí kárného orgánu 1. stupn, jestliže ten rozhodl nesprávn, akoliv správn zjistil skutkový stav, nebo jestliže po doplnní dokazování je skutkový stav zjištn tak, že je možno o vci znovu rozhodnout. 20) Odvolací orgán zruší rozhodnutí kárného orgánu 1. stupn a vrátí mu vc k novému projednání a rozhodnutí, jestliže je teba provádt další rozsáhlé dokazování nebo jestliže ízení ped kárným orgánem 1. stupn bylo postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vci. 21) Doruené rozhodnutí o uložení kárného opatení, které již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. 22) Bylo-li lenu Svazu uloženo pravomocn kárné opatení vylouení ze Svazu, doruí bezodkladn kárný orgán 1. stupn stejnopis rozhodnutí s doložkou právní moci píslušné dozorí komisi územního svazu a jejím prostednictvím Republikové rad. Dozorí komise územního svazu pezkoumá rozhodnutí o uložení tohoto kárného opatení vetn ízení, jež jeho vydání pedcházelo. K tomuto jednání nemusí být jeho úastník pizván. Dozorí komise územního svazu vydá písemné rozhodnutí, jímž rozhodnutí kárného orgánu potvrzuje, mní nebo jej ruší a vrací vc kárnému orgánu 1. stupn k novému projednání. Potvrzuje-li rozhodnutí, nemusí její rozhodnutí obsahovat odvodnní. l. 6 Stet zájm (k 6 odst. 9 Stanov) 1) Funkce statutárních zástupc nesmí být kumulovány. 2) Ve vzájemném kontrolním vztahu jsou funkce statutárních orgán (pedsedy a jednatele), místopedsedy, ekonoma - úetního, pokladníka, rybáského hospodáe a lena dozorí komise, resp. Republikové dozorí rady, Svazu nebo téže jeho organizaní jednotky. 3) Osobou blízkou je píbuzný v ad pímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v pomru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sob navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpla jedna z nich, druhá dvodn pociovala jako újmu vlastní. 4

6 l. 7 Místní organizace (k 6 a 7 Stanov) 1) Vznik místní organizace a) Pípravný výbor zájemc zašle žádost o zízení nové MO výboru píslušného územního svazu. V žádosti uvede adresu sídla nov zizované MO a jména a adresy osob oprávnných jednat jménem pípravného výboru. b) Jménem pípravného výboru, který musí být nejmén ptilenný, jedná a vystupuje pedseda. c) Výbor územního svazu mže stanovit podmínky, které je nutné ped rozhodováním o zízení nové MO splnit. d) Výbor územního svazu mže žádost o zízení nové MO zamítnout zejména z tchto dvod: 1. nejsou-li splnny podmínky uvedené v písm. a) až c) tohoto odstavce, 2. pípravný výbor neprokáže oprávnní (vlastnictví, smlouvy) k dostateným vodním plochám, na kterých lze chovat nebo lovit ryby a zpsob hospodaení na nich, 3. pípravný výbor nedoloží dostatenou lenskou základnu. e) Výbor územního svazu pihlédne pi posuzování žádosti také k tomu, zda v míst již psobí jiná MO a k výsledkm, jakých tato MO dosahuje v rybáství ( 2 písm. a) zák.. 99/2004 Sb.). f) Dá-li výbor píslušného územního svazu souhlas ke zízení nové MO, zajistí pípravný výbor svolání její ustavující lenské schze. Nová MO vzniká rozhodnutím její ustavující lenské schze a zvolením jejích orgán, tj. výboru a dozorí komise. g) Vznik nové MO oznámí výbor píslušného územního svazu píslušnému obecnímu úadu obce s rozšíenou psobností a Republikové rad s uvedením adresy sídla zízené MO a jmen a adres jejích statutárních zástupc. h) Rozsah územní psobnosti MO stanoví výbor píslušného územního svazu, který dal k jejímu zízení souhlas. 2) Rozdlení místní organizace a) Pi rozdlení MO je teba návrh na rozdlení majetku, který je v jejím vlastnictví pipravit tak, aby lenské schzi, která bude o rozdlení rozhodovat, mohl být pedložen pijatelný návrh. Pitom musí být také pihlédnuto k tomu, jak byl tento majetek poízen a k jeho dalšímu úelnému využití. b) Nebude-li možné uritý majetek reáln rozdlit, vyjádí se hodnota podíl penzi. c) Pokud nedojde k rozhodnutí lenské schze o rozdlení majetku, rozhodne o nm výbor píslušného územního svazu. 3) Slouení místních organizací a) Pi slouení MO pechází veškerý majetek, aktiva i pasiva, do nov vzniklé MO. b) Svolání a prbh lenské schze nov vzniklé MO a volbu jejích orgán zajišují spolen výbory sluovaných MO. Tato lenská schze též rozhodne o názvu a sídle nov vzniklé MO. 4) Zánik místní organizace a) Pi zániku MO provede likvidátor zvolený lenskou schzí její majetkové vypoádání. b) Písemnosti zaniklé MO pevezme výbor píslušného územního svazu a uloží je, i s nimi naloží dle spisového a skartaního ádu. c) Výbor píslušného územního svazu mže rozhodnout o zániku MO ( 7 odst. 6 Stanov) zejména z tchto dvod: 5

7 1. lenskou schzí MO nebyly zvoleny její orgány (výbor a dozorí komise), 2. MO nevyvíjí po dobu delší než 1 rok žádnou innost, 3. MO svojí inností závažným zpsobem porušuje obecn závazné právní pedpisy nebo Stanovy. d) V pípadech uvedených v písm. c) bod 3 tohoto odstavce poví výbor píslušného územního svazu dozorí komisi tohoto územního svazu provedením kontroly innosti MO. e) Dozorí komise územního svazu podá ve lht stanovené výborem územního svazu: 1. návrh na opatení k obnovení i zlepšení innosti MO nebo 2. návrh na rozhodnutí o zániku MO. f) Podá-li dozorí komise územního svazu návrh na rozhodnutí o zániku MO, výbor územního svazu pipraví a svolá lenskou schzi této MO. V pípad poteby rovnž uiní opatení k volb nových orgán MO (výboru a dozorí komise). g) Nebudou-li na lenské schzi MO svolané dle písm. f) zvoleny orgány MO nebo nepodaí-li se obnovit innost MO, i její innost uvést do souladu s obecn závaznými právními pedpisy a Stanovami, rozhodne výbor píslušného územního svazu o zániku MO. Toto rozhodnutí podléhá schválení píslušné územní konference. h) Rozhodnutí o zániku MO doruí výbor píslušného územního svazu Republikové rad. i) Po schválení rozhodnutí výboru píslušného územního svazu o zániku MO píslušnou územní konferencí provede výbor píslušného územního svazu bezodkladn vypoádání majetkových vztah mezi ním a zrušenou MO. 5) Místní skupiny a kluby a) O zízení a zrušení místní skupiny a klubu a o jejich psobnosti rozhoduje lenská schze MO. b) innost místních skupin a klub je ízena výborem MO. c) Za plnní úkol místní skupiny odpovídá její výbor a za plnní úkol klubu jeho vedoucí. d) Schzi len místní skupiny svolává výbor místní skupiny a schzi len klubu jeho vedoucí. e) Výbor místní skupiny nebo klubu rozpracovává usnesení lenské schze MO do podmínek místní skupiny nebo klubu, projednává innost místní skupiny nebo klubu od jejich poslední schze a plní další úkoly, kterými ho poví schze místní skupiny nebo klubu. l. 8 lenská schze místní organizace (k 8 Stanov) 1) lenskou schzi MO svolává výbor MO zpsobem, který je v míst obvyklý, nap. písemn nebo vývskou s uvedením programu nebo osobn. lenové výboru MO a pedseda dozorí komise MO musí být pozváni jmenovit (pozvánkou, obžníkem apod.) s uvedením programu lenské schze. 2) Datum a místo konání lenské schze a její program oznamuje výbor MO výboru píslušného územního svazu zpravidla 1 msíc pedem. 3) lenskou schzi ídí pedseda MO nebo povený len výboru MO. Program lenské schze sestavuje výbor MO. Program lenské schze mže být na návrh kteréhokoli pítomného lena zmnn nebo doplnn. 4) Pítomnost len MO na lenské schzi se zjišuje prezenní listinou, která je souástí zápisu z lenské schze. 6

8 5) lenská schze volí z pítomných len MO: a) nejmén 3 leny mandátové komise, b) nejmén 3 leny návrhové komise, c) nejmén 3 leny volební komise. 6) Mandátová komise ovuje poet pítomných len MO a podává lenské schzi zprávu o splnní podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování. 7) Návrhová komise pednáší lenské schzi návrh usnesení. 8) Volební komise ídí prbh voleb a vyhlašuje jejich výsledky. 9) Usnesení lenské schze zašle jednatel MO nebo jiný povený len výboru MO nejpozdji do 30 dn od jejího konání všem lenm výboru MO, lenm dozorí komise MO a výboru píslušného územního svazu. lenská schze mže rozhodnout, že usnesení lenské schze bude zasláno dalším lenm MO. Usnesení lenské schze musí být poskytnuto k nahlédnutí každému lenovi MO, který o to požádá a lenm píslušné územní dozorí komise pi provádní kontroly v MO. 10) Usnesení lenské schze o rozdlení, slouení a o zániku MO, je MO povinna oznámit do 7 dn ode dne pijetí tohoto usnesení výboru píslušného územního svazu. l. 9 Výbor místní organizace (k 9 Stanov) 1) Schzi výboru MO svolává zpravidla 1x msín pedseda MO, který také navrhuje její program a zve na schzi pedsedu dozorí komise MO. 2) Pítomnost len výboru MO na jeho schzi se zjišuje prezenní listinou, která je souástí zápisu ze schze. 3) Po zahájení schze a zjištní pítomnosti len výboru oznámí pedsedající její program. Program schze mže být na návrh kteréhokoliv pítomného lena výboru zmnn nebo doplnn. 4) Dojde-li ke zmn v obsazení funkce lena výboru MO, ustanoví výbor MO komisi, která zajistí pedání funkce, majetku, razítek, smluv, úetní a pokladní evidence, inventárních seznam, lenské evidence a dalších písemností. Zápis o pedání a pevzetí funkce podepíše pedávající a pejímající, kteí také obdrží jedno vyhotovení zápisu o pedání a pevzetí funkce. lenem komise je vždy nejmén jeden len dozorí komise MO. 5) Výbor MO mže zizovat podle poteb komise. 6) Výbor MO je povinen vést evidenní, úetní, statistické a další údaje o innosti MO. Dále je výbor MO povinen vést údaje, které jsou požadovány výborem píslušného územního svazu, územní dozorí komisí, Republikovou radou nebo Republikovou dozorí radou a na jejich žádost jim je pedložit. 7) Výbor MO je povinen podávat orgánm Svazu uvedeným v 14 odst. 4 Stanov RS požadované informace a pedložit jim ke kontrole doklady týkající se majetkových vztah. 7

9 8) Výbor MO dále též: a) pipravuje, zpracovává a projednává zprávu o innosti výboru MO a zprávu o výsledcích hospodaení za uplynulé období, b) pipravuje, zpracovává, projednává a pedkládá lenské schzi MO ke schválení úetní závrku a návrh rozpotu, c) udluje svazová vyznamenání nebo podává návrhy na jejich udlení výboru územního svazu nebo Republikové rad, d) informuje leny MO o innosti MO, e) rozhoduje o obsazení pracovních míst v MO (pokud je MO zídila), f) organizuje školení len a funkcioná MO. 9) Neodkladné záležitosti náležející do psobnosti výboru MO mže vyídit pedseda MO, jednatel nebo jiný povený len výboru MO. Jejich opatení však musí být dodaten pedložena ke schválení výboru MO na jeho nejbližší schzi. 10) Usnesení výboru MO zašle jednatel MO nebo jiný povený len výboru MO nejpozdji do 15 dn od konání schze výboru MO všem jeho lenm a pedsedovi dozorí komise MO. Usnesení výboru MO musí být poskytnuto k nahlédnutí na sekretariátu MO každému lenovi MO, který o to požádá. l. 10 Dozorí komise místní organizace (k 10 Stanov) 1) Dozorí komise MO se pi své innosti ídí obecn závaznými právními pedpisy, Stanovami, Jednacím ádem a ostatními vnitrosvazovými pedpisy a kontroluje jejich dodržování v MO. 2) Schzi dozorí komise MO svolává její pedseda, který též stanovuje její program. l. 11 Územní svazy (k 11 odst. 1 a 4 Stanov) Pi vzniku, rozdlení a zániku územního svazu se postupuje pimen podle ustanovení lánku 7 odst. 1, 2 a 4 pokud Stanovy nestanoví jinak. Tam, kde je v tchto ustanoveních uvedeno MO, rozumí se územní svaz a tam, kde je uvedeno územní svaz, rozumí se Republiková rada. l. 12 Územní konference (k 12 Stanov) 1) Delegáty územní konference jsou delegovaní zástupci všech MO územního svazu podle klíe stanoveného územní konferencí a lenové výboru územního svazu. 2) Právo úastnit se územní konference mají též lenové územní dozorí komise. 3) Územní konferenci zahajuje zpravidla pedseda výboru územního svazu a ídí ji pedsednictvo, které zvolí delegáti územní konference. 4) Pítomnost delegát se zjišuje prezenní listinou, která je souástí zápisu z územní konference. 8

10 5) Po zahájení územní konference a zjištní pítomnosti delegát oznámí pedsedající její program. Program územní konference mže být na návrh kteréhokoliv pítomného delegáta nebo lena územní dozorí komise zmnn nebo doplnn. 6) Územní konference volí z pítomných delegát: a) nejmén 3 leny mandátové komise, b) nejmén 3 leny návrhové komise, c) nejmén 3 leny volební komise. 7) Mandátová komise ovuje poet pítomných delegát a podává územní konferenci zprávu o splnní podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování. 8) Návrhová komise pednáší územní konferenci návrh usnesení. 9) Volební komise ídí prbh voleb a vyhlašuje jejich výsledky. 10) Usnesení územní konference zašle jednatel územního svazu nejpozdji do 15 dn od jejího konání všem lenm výboru územního svazu, lenm územní dozorí komise, Republikové rad a všem MO v územním svazu sdruženým. l. 13 Výbor územního svazu (k 13 Stanov) 1) Výbor územního svazu zajišuje koordinaní a poradní innost územního svazu vi MO v územním svazu sdruženým mezi územními konferencemi. 2) Schzi výboru územního svazu svolává jeho pedseda nejmén jedenkrát za dva msíce. Program schze navrhuje pedseda výboru územního svazu, který také zve na schzi pedsedu územní dozorí komise. 3) Pítomnost len výboru na schzi výboru územního svazu se zjišuje prezenní listinou, která je souástí zápisu ze schze. 4) Po zahájení schze a zjištní pítomnosti len výboru oznámí pedsedající její program. Program schze mže být na návrh kteréhokoliv pítomného lena výboru zmnn nebo doplnn. 5) Výbor územního svazu mže zizovat podle poteb odbory a komise. 6) Výbor územního svazu je povinen vést evidenní, úetní, statistické a další údaje o innosti územního svazu. Výbor územního svazu je povinen podávat Republikové rad informace potebné k ízení svazových inností na republikové úrovni. 7) Zápis ze schze výboru územního svazu a usnesení výboru územního svazu zašle jednatel územního svazu nejpozdji do 10 dn od konání schze výboru všem jeho lenm a pedsedovi územní dozorí komise. 8) Výbor územního svazu dále též: a) pipravuje, zpracovává a projednává zprávu o innosti výboru územního svazu a zprávu o výsledcích hospodaení za uplynulé období, b) udluje svazová vyznamenání nebo podává návrhy na jejich udlení Republikové rad, c) informuje MO o innosti územního svazu, d) rozhoduje o obsazení pracovních míst v sekretariátu územního svazu a e) organizuje školení a aktivy funkcioná MO v územním svazu sdružených. 9

11 9) Neodkladné záležitosti náležející do psobnosti výboru územního svazu mže vyídit jeho pedseda, jednatel nebo jiný povený len výboru územního svazu. Jejich opatení však musí být dodaten pedložena ke schválení výboru územního svazu na jeho nejbližší schzi. 10) Úkolem sekretariátu územního svazu je zejména: a) zajišovat plnní usnesení územní konference a výboru územního svazu, b) poskytovat odbornou poradenskou innost MO v územním svazu sdruženým a jejich lenm, c) zajišovat finanní hospodaení a obchodní innost územního svazu, d) zajišovat distribuci rybích násad, e) zajišovat spolupráci s jinými rybáskými organizacemi a odbornými pracovišti a f) zabezpeovat informaní a publikaní innost. l. 14 Územní dozorí komise (k 14 Stanov) 1) Územní dozorí komise se pi své innosti ídí obecn závaznými právními pedpisy, Stanovami, Jednacím ádem a ostatními vnitrosvazovými pedpisy a kontroluje jejich dodržování v územním svazu. Poskytuje potebnou metodickou pomoc dozorím komisím MO. 2) Schzi územní dozorí komise svolává její pedseda, který též stanovuje její program. l. 15 Republikový snm (k 14 Stanov) 1) Republikový snm tvoí 21 delegát z každého územního svazu a lenové Republikové rady. 2) Právo úastnit se Republikového snmu mají též lenové Republikové dozorí rady. 3) Republikový snm zahajuje zpravidla pedseda Svazu a ídí jej pedsednictvo, které tvoí lenové Republikové rady. 4) Pítomnost delegát a len Republikové rady se zjišuje prezenní listinou, která je souástí zápisu z Republikového snmu. 5) Program Republikového snmu pipravuje Republiková rada. Program Republikového snmu mže být na návrh kteréhokoliv pítomného delegáta nebo lena Republikové rady zmnn nebo doplnn. 6) Republikový snm volí z pítomných delegát: a) nejmén 7 len mandátové komise, b) nejmén 7 len návrhové komise, c) nejmén 7 len volební komise. 7) Mandátová komise ovuje poet pítomných delegát a len Republikové rady a podává Republikovému snmu zprávu o splnní podmínek stanovených k platnému jednání a rozhodování. 8) Návrhová komise pednáší Republikovému snmu návrh na usnesení. 9) Volební komise vyhlašuje leny Republikové rady a leny Republikové dozorí rady. Z len Republikové rady navrhuje kandidáty na pedsedu Svazu, ídí prbh a vyhlašuje výsledky jeho volby. 10) O prbhu Republikového snmu se vyhotovuje zápis a audiozáznam. Správnost zápisu ovují statutární orgány Svazu a pedseda Republikové dozorí rady. 10

12 11) Usnesení Republikového snmu zašle sekretariát Republikové rady nejpozdji do 30 dn od jeho konání všem delegátm z územních svaz, lenm Republikové rady, lenm Republikové dozorí rady a všem územním svazm. l. 16 Republiková rada (k 17 Stanov) 1) lenové Republikové rady a pedseda Republikové dozorí rady musí být pozváni na zasedání Republikové rady nejmén 7 dn pedem. 2) Pítomnost len Republikové rady na jejím zasedání se zjišuje prezenní listinou, která je souástí zápisu ze zasedání. 3) Zasedání Republikové rady ídí její pedseda nebo její povený len. 4) Po zahájení zasedání a zjištní pítomnosti len Republikové rady oznámí pedsedající jeho program. Program zasedání Republikové rady mže být na návrh kteréhokoliv pítomného lena Republikové rady zmnn nebo doplnn. 5) Republiková rada mže zizovat podle poteb odbory a komise. 6) Neodkladné záležitosti náležející do psobnosti Republikové rady mže vyídit její pedseda, jednatel Svazu nebo jiný povený len Republikové rady. Jejich opatení však musí být dodaten pedložena ke schválení Republikové rad na jejím nejbližším zasedání. 7) Zápis ze schze Republikové rady a usnesení Republikové rady zašle její sekretariát nejpozdji do 10 dn od konání zasedání Republikové rady všem jejím lenm, všem lenm Republikové dozorí rady a všem územním svazm. l. 17 Republiková dozorí rada (k 18 Stanov) 1) Republiková dozorí rada se pi své innosti ídí obecn závaznými právními pedpisy, Stanovami, Jednacím ádem a ostatními vnitrosvazovými pedpisy a kontroluje jejich dodržování ve Svazu. Poskytuje potebnou metodickou pomoc územním dozorím komisím. 2) Schzi Republikové dozorí rady svolává její pedseda, který též stanovuje její program. l. 18 Odbory a komise (k 9, 13 a 17 Stanov) 1) leny odbor a komisí jmenuje píslušný výbor MO, výbor územního svazu nebo Republiková rada. Jejich leny mohou být i odborníci, kteí nejsou leny Svazu. 2) Práci odboru a komise ídí jejich pedseda, který je jmenován píslušným výborem MO, výborem územního svazu nebo Republikovou radou. Za práci komise i odboru odpovídá jejich pedseda orgánu, který ho jmenoval. Pedseda komise i odboru pedkládá návrhy na jmenování nových len komise i odboru píslušnému výboru MO, výboru územního svazu nebo Republikové rad. 3) Odbory a komise jsou zpravidla zizovány pro tyto innosti a oblasti: a) právní a organizaní, 11

13 b) ekonomika a investice, c) hospodaení na tekoucích vodách, d) hospodaení na rybnících, umlých líhních a odchovných potocích, e) istota vod a životního prostedí, f) práce s mládeží, g) rybolovná technika, h) lov ryb udicí. l. 19 Volby do orgán Svazu (k 6 až 18 Stanov) 1) Základní ustanovení a) Volební období všech orgán Svazu je tyleté s výjimkou prvního volebního období po vzniku píslušného orgánu Svazu. Volby se konají postupn v tomtéž roce (tzv. volební rok): 1. v MO, 2. v územních svazech, 3. v republikových orgánech. b) Byl-li v prbhu volebního období zvolen nový orgán Svazu, zkracuje se jeho volební období do voleb v nejbližším volebním roce. c) K provedení voleb se volí volební komise. d) Návrh kandidát pipravuje píslušný orgán Svazu po pedchozím projednání s leny Svazu navrhovanými do funkcí a pedá jej volební komisi. e) Volby ídí pedseda volební komise. f) Pedseda volební komise pednese návrh kandidát a zjistí, zda pítomní lenové, resp. delegáti a v pípad Republikového snmu též lenové Republikové rady, mají pipomínky k navrženým kandidátm nebo jiné návrhy. g) O návrzích se rozhoduje v poadí v jakém byly pedloženy tajným hlasováním hlasovacími lístky nebo veejným hlasováním zdvižením ruky. O zpsobu hlasování rozhodnou pítomní lenové, resp. delegáti a v pípad Republikového snmu též lenové Republikové rady. h) Pi rovnosti hlas pro pijetí návrhu a proti jeho pijetí se návrh pokládá za nepijatý. Pítomný len, resp. delegát a v pípad Republikového snmu též len Republikové rady, jehož návrh nebyl pijat, mže žádat, aby byl jeho návrh uveden v zápise. Této žádosti musí být vyhovno. i) Zvoleni jsou ti kandidáti, kteí získali nejvtší poet hlas, nejmén však nadpoloviní vtšinu pítomných len, resp. delegát, v pípad Republikového snmu se leny Republikové rady. V pípad, že není zvolen navrhovaný poet len píslušného orgánu Svazu, musí být provedena doplující volba. Nemže-li být provedena na téže schzi, resp. konferenci nebo zasedání, musí být provedena do dvou msíc. Po tuto dobu platí mandát len píslušného stávajícího orgánu Svazu. j) Pedseda volební komise sepíše o innosti volební komise a prbhu volby zápis, který podepíší všichni lenové volební komise. Tento zápis je souástí zápisu ze schze, resp. konference nebo zasedání. 2) Volby v místních skupinách a klubech a) Schze místní skupiny nebo klubu volí jejich výbor v potu nejmén 3 len. Schze místní skupiny volí podle klíe stanoveného MO zástupce místní skupiny na lenskou schzi MO konanou formou schze zástupc zvolených v místních skupinách. 12

14 b) Schze místní skupiny nebo klubu navrhuje zástupce do výboru MO a dozorí komise MO. c) Výbor místní skupiny si volí ze svých len pedsedu místní skupiny a výbor klubu vedoucího klubu, kteí pak poví výkonem dalších funkcí ostatní leny výboru. 3) Volby v Republikové rad Republiková rada na své ustavující schzi volí na návrh pedsedy ze svých len místopedsedy Republikové rady a rozhoduje o obsazení dalších potebných funkcí. l. 20 Doplnní volených orgán Svazu (k 6 až 18 Stanov) 1) Doplnní všech volených orgán Svazu mže být v prbhu jejich volebního období provedeno kooptací. 2) V pípad, že je poteba provést doplnní o vtší poet len píslušného orgánu Svazu než o jeho jednu tetinu, musí být provedeny doplovací volby. 3) a) O kooptaci lena výboru místní skupiny nebo klubu rozhoduje výbor místní skupiny nebo klubu. Kooptaci musí schválit nejbližší schze místní skupiny nebo klubu. b) O kooptaci lena výboru MO rozhoduje výbor MO. Kooptaci musí schválit nejbližší lenská schze MO. c) O kooptaci lena dozorí komise MO rozhoduje dozorí komise MO. Kooptaci musí schválit nejbližší lenská schze MO. d) O kooptaci lena výboru územního svazu rozhoduje výbor územního svazu. Kooptaci musí schválit nejbližší územní konference. e) O kooptaci lena územní dozorí komise rozhoduje územní dozorí komise. Kooptaci musí schválit nejbližší územní konference. f) O kooptaci lena Republikové rady rozhoduje výbor územního svazu, který bude kooptovaný len v Republikové rad zastupovat. Kooptaci musí schválit nejbližší územní konference tohoto územního svazu a následn ji vyhlásit nejbližší Republikový snm. g) O kooptaci lena Republikové dozorí rady rozhoduje na návrh územní dozorí komise výbor územního svazu, který bude kooptovaný len v Republikové dozorí rad zastupovat. Kooptaci musí schválit nejbližší územní konference tohoto územního svazu a následn ji vyhlásit nejbližší Republikový snm. h) Nebyl-li kooptovaný len schválen píslušným orgánem, je jeho následná kooptace vylouena. Bylo li neschválení podmínno, je pi splnní podmínky kooptace možná. l. 21 Rozhodování a hlasování v orgánech Svazu (k 6 až 18 Stanov) 1) Základní ustanovení a) V tomto lánku je upraveno rozhodování a hlasování v orgánech Svazu o procedurálních i vcných otázkách, s výjimkou voleb do orgán Svazu. b) Všechny orgány Svazu rozhodují usnesením. Usnesení musí být srozumitelné, konkrétní a kontrolovatelné a musí být souástí zápisu ze schze, konference, Snmu nebo zasedání. Kontrola jeho plnní se provádí vždy na následující schzi, konferenci nebo zasedání píslušného orgánu Svazu. c) O návrzích se rozhoduje veejným hlasováním zdvižením ruky. 13

15 d) Hlasování ídí pedsedající schze, konference, Republikového snmu nebo zasedání Republikové rady. e) Nejdíve se hlasuje o protinávrzích v poadí v jakém byly pedloženy. Nebyl-li protinávrh pijat, hlasuje se o pvodním návrhu. f) K pijetí návrhu na zmnu programu schze, konference, Republikového snmu nebo zasedání Republikové rady je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny pítomných len nebo delegát, v pípad Republikového snmu spolu se leny Republikové rady. g) Pítomný len nebo delegát, v pípad Republikového snmu též len Republikové rady, jehož návrh nebyl pijat, mže žádat, aby jeho návrh byl uveden v zápise. Této žádosti musí být vyhovno. h) O prbhu každé schze, konference, Republikového snmu nebo zasedání Republikové rady musí být vyhotoven zápis. i) Pi hlasování je nutno do zápisu uvést poet tch, kteí hlasovali pro pijetí návrhu, poet tch, kteí hlasovali proti jeho pijetí a poet tch, kteí se hlasování zdrželi. j) Zápis vyhotovuje a podepisuje urený zapisovatel a jeho správnost ovují, není-li v tomto Jednacím ádu stanoveno jinak, statutární orgány píslušné organizaní jednotky Svazu, resp. statutární orgány Svazu, nebo nejmén dva povení lenové nebo delegáti píslušného orgánu Svazu. k) Zápis musí být oznaen poadovým íslem ve vzestupné ad podle jejich chronologického poadí a musí obsahovat datum a místo konání píslušné schze, konference nebo zasedání, jejich program a na nich pijaté usnesení. Souástí zápisu musí být prezenní listina jejich úastník. K zápisu se pípadn pipojí i jiné podklady a materiály vztahující se k obsahu a prbhu jednání. 2) Rozhodování a hlasování na lenské schzi MO a na schzi místní skupiny nebo klubu a) lenská schze MO je po svém zahájení schopná usnášet se, je-li pítomna nadpoloviní vtšina len MO nebo zvolených zástupc místních skupin. b) Není-li lenská schze MO po svém zahájení schopná se usnášet, odloží se její další prbh o 15 minut. Po uplynutí této doby je lenská schze MO schopná usnášet se za pítomnosti jakéhokoliv potu len MO nebo zvolených zástupc místních skupin. c) Poet len MO a poet len MO pítomných na lenské schzi zjišuje mandátová komise, jejíž zpráva je souástí zápisu z lenské schze. d) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny pítomných len MO, neníli dále stanoveno jinak. e) K pijetí usnesení o rozdlení, slouení a zániku MO a o form (samostatném i spoleném) výkonu rybáského práva je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len MO. f) Na rozhodování a hlasování na schzi místní skupiny nebo klubu se použijí pimen ustanovení o rozhodování a hlasování na lenské schzi MO. 3) Rozhodování a hlasování ve výboru MO a ve výboru místní skupiny nebo klubu a) Výbor MO je schopný usnášet se, je-li na jeho schzi pítomna nadpoloviní vtšina jeho len. b) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len výboru MO, není-li dále stanoveno jinak. c) K pijetí usnesení o kooptaci lena výboru MO je teba souhlasu dvou tetin všech jeho len. d) Na rozhodování a hlasování ve výboru místní skupiny nebo klubu se použijí pimen ustanovení o rozhodování a hlasování ve výboru MO. 4) Rozhodování a hlasování v dozorí komisi MO 14

16 a) Dozorí komise MO je schopná usnášet se, je-li na její schzi pítomna nadpoloviní vtšina jejích len. b) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len dozorí komise MO, není-li dále stanoveno jinak. c) K pijetí usnesení o kooptaci lena dozorí komise MO je teba souhlasu dvou tetin všech jejích len. 5) Rozhodování a hlasování územní konference a) Územní konference je schopná usnášet se, je-li pítomna nadpoloviní vtšina delegát. b) Poet delegát a poet pítomných delegát na územní konferenci zjišuje mandátová komise, jejíž zpráva je souástí zápisu z územní konference. c) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny pítomných delegát, není-li dále stanoveno jinak. d) K pijetí usnesení o rozdlení a o zániku územního svazu, je teba souhlasu dvoutetinové vtšiny všech MO v tomto územním svazu sdružených. V tchto pípadech hlasuje za každou MO územního svazu pouze jeden její delegát. lenové výboru územního svazu v tchto pípadech nehlasují. 6) Rozhodování a hlasování ve výboru územního svazu a) Výbor územního svazu je schopný usnášet se, je-li na jeho schzi pítomna nadpoloviní vtšina jeho len. b) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len výboru, není-li dále stanoveno jinak. c) K pijetí usnesení o kooptaci lena výboru územního svazu je teba souhlasu dvou tetin všech jeho len. 7) Rozhodování a hlasování v územní dozorí komisi a) Územní dozorí komise je schopná usnášet se, je-li na její schzi pítomna nadpoloviní vtšina jejích len. b) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len územní dozorí komise, není-li dále stanoveno jinak. c) K pijetí usnesení o kooptaci lena územní dozorí komise je teba souhlasu dvou tetin všech jejích len. 8) Rozhodování a hlasování na Republikovém snmu a) Republikový snm je schopný usnášet se, je-li na nm pítomna nadpoloviní vtšina delegát spolu se leny Republikové rady. b) Poet delegát spolu se leny Republikové rady a poet pítomných delegát spolu s pítomnými leny Republikové rady na Republikovém snmu zjišuje mandátová komise, jejíž zpráva je souástí zápisu z Republikového snmu. c) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny pítomných delegát spolu se leny Republikové rady, není-li dále stanoveno jinak. d) Je-li v programu Republikového snmu zánik Svazu, je Republiková rada povinna pozvat na Republikový snm delegované zástupce všech MO Svazu. e) K pijetí usnesení o zániku Svazu je teba souhlasu dvoutetinové vtšiny všech MO Svazu. Za každou MO hlasuje pouze jeden její delegát. lenové Republikové rady v tomto pípad nehlasují. 9) Rozhodování a hlasování v Republikové rad a) Republiková rada je schopná usnášet se, je-li na jejím zasedání pítomna nadpoloviní vtšina jejích len. b) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len Republikové rady, není-li stanoveno jinak. 10) Rozhodování a hlasování v Republikové dozorí rad 15

17 a) Republiková dozorí rada je schopná usnášet se, je-li na její schzi pítomna nadpoloviní vtšina jejích len. b) K pijetí usnesení je teba souhlasu nadpoloviní vtšiny všech len Republikové dozorí rady, není-li stanoveno jinak. 11) Ve výboru MO, výboru místní skupiny nebo klubu, v dozorí komisi MO, ve výboru územního svazu, v dozorí komisi územního svazu, v Republikové rad a Republikové dozorí rad lze hlasovat korespondenn, tedy nap. pomocí telefonu, videotelefonu, videotextu, elektronickou poštou, faxem, veejnou komunikaní sítí (nap. internetem) apod. Takto lze hlasovat pouze o otázkách, jejichž ešení nesnese odkladu. O hlasování je teba poídit struný písemný záznam, v nmž je uvedena ešená otázka, dále ti, kteí hlasovali, forma a doklad o hlasování a výsledek hlasování. Záznam poizuje ten, kdo korespondenní hlasování v dané vci organizuje. Záznam podepsaný hlasujícími je souástí zápisu z nejbližšího ádného zasedání orgánu. l. 22 Nakládání s písemnostmi 1) Za nakládání s písemnostmi Svazu, jeho organizaních jednotek a orgán v souladu s obecn závaznými právními pedpisy, Stanovami, Jednacím ádem a ostatními vnitrosvazovými pedpisy odpovídá jednatel Svazu, resp. jednatel píslušné organizaní jednotky Svazu, pípadn jiný len píslušného orgánu Svazu povený tímto orgánem. 2) Další podrobnosti o nakládání s písemnostmi Svazu, jeho organizaních jednotek a orgán stanoví Spisový a skartaní ád. l. 23 lenská legitimace 1) lenská legitimace je majetkem Svazu. 2) Veškeré záznamy a zmny údaj v lenské legitimaci provádjí píslušné orgány Svazu. 3) Ztrátu nebo znehodnocení lenské legitimace je len Svazu povinen neprodlen hlásit výboru MO, jíž je lenem, který provede šetení a prohlásí legitimaci za neplatnou. Poté vydá lenovi legitimaci novou. Do nové lenské legitimace se lenská známka za rok, v nmž došlo ke ztrát nebo znehodnocení legitimace, znovu nevylepuje. V míst pro vylepení lenských známek se oznaí píslušný rok a provede zápis zaplaceno. Za vystavení nové lenské legitimace v tomto pípad zaplatí len poplatek, který stanoví výbor MO, jíž je lenem. l. 24 Povolenky k lovu ryb 1) Povolenky k lovu ryb se ádným lenm vydávají na základ: a) platného rybáského lístku, b) platné lenské legitimace, c) potvrzení o splnní lenských povinností a d) potvrzení o vrácení povolenky s ádn vyplnným Sumáem úlovk a docházek za uplynulý rok do 15 dn po skonení její platnosti MO, která povolenku vydala. Náklady na vydání potvrzení nese žadatel. 2) Podmínky vydávání povolenek k lovu ryb estným lenm, kteí mají platný rybáský lístek, stanoví MO nebo organizaní jednotka Svazu, která povolenky vydává. 16

18 3) Povolenky k rybolovu se nelenm vydávají na základ: a) platného rybáského lístku, b) prohlášení, že v uplynulých dvou letech nebyl vylouen z RS nebo MRS. l. 25 Svazová vyznamenání 1) Udlování svazových vyznamenání se ídí vnitrosvazovými smrnicemi. 2) Náklady na udlení svazového vyznamenání hradí orgán Svazu, který o jeho udlení rozhodl. l. 26 Vyizování stížností, oznámení, podnt a pipomínek 1) Všechny organizaní jednotky a orgány Svazu jsou povinny pijímat stížnosti, oznámení, podnty a pipomínky a zajišovat jejich správné a vasné vyízení. 2) Stížnost, která smuje proti: a) lenovi MO vyizuje výbor této MO, b) lenovi výboru MO, místní skupiny nebo klubu, vyizuje dozorí komise píslušné MO, c) výboru MO, místní skupiny nebo klubu, vyizuje lenská schze píslušné MO, d) dozorí komisi MO a jejímu lenovi vyizuje územní dozorí komise územního svazu, v nmž je MO sdružena, e) lenské schzi MO vyizuje výbor územního svazu, v nmž je MO sdružena, f) lenovi výboru územního svazu vyizuje územní dozorí komise, g) územní konferenci a výboru územního svazu vyizuje Republiková rada, h) územní dozorí komisi a jejímu lenovi vyizuje Republiková dozorí rada, i) Republikové rad a jejímu lenovi vyizuje Republiková dozorí rada, j) Republikové rad a Republikové dozorí rad a jejich lenovi vyizuje Republikový snm. 3) Stížnost, která smuje proti lenovi Rybáské stráže pro výkon jeho pravomoci, musí být ihned postoupena píslušnému obecnímu úadu obce s rozšíenou psobností, který tuto Rybáskou stráž ustanovil. 4) O odložení stížnosti, která se netýká innosti Svazu a jejíž vyízení nespadá do pravomoci jeho orgánu, musí být stžovatel bezodkladn písemn vyrozumn. 5) Stížnost je povinen píslušný orgán Svazu uvedený v odstavci 2 projednat a vyídit na své nejbližší schzi, resp. na své nejbližší konferenci nebo svém nejbližším zasedání, po uplynutí 30denní lhty sloužící k prošetení stížnosti. Ve výjimených pípadech, odvoduje-li to povaha stížnosti a rozsah potebného šetení, se lhta k vyízení stížnosti prodlužuje do další následující schze, resp. konference nebo zasedání orgánu Svazu, který stížnost vyizuje. O prodloužení této lhty je povinen tento orgán Svazu stžovatele bezodkladn písemn vyrozumt. 6) O vyízení stížnosti je orgán Svazu, který stížnost vyizoval, povinen do 15 dn od jejího vyízení písemn vyrozumt stžovatele. Vyízení stížnosti musí být odvodnno. 7) Orgán Svazu, jemuž byly oznámení, podnt i pipomínka dorueny, je povinen ve lhtách uvedených v odstavci 5 tato podání projednat a písemn sdlit podateli, jak s jeho podáním bylo naloženo, pokud o toto sdlení podatel požádal. 17

19 8) Právo lena na soudní ochranu 1, právo petiní 2 a právo stížnosti podle obecn závazných právních pedpis není tímto doteno. Pílohy: Píloha 1 Vzor pihlášky za lena RS Píloha 2 Nápln innosti hlavních funkcioná organizaních jednotek Svazu Píloha 3 Píklady nejastjších porušení pedpis o rybáství a doporuená ešení Píloha 4 Vzor zápisu z lenské schze MO RS Píloha 5 Vzor usnesení z lenské schze MO RS Píloha 6 Vzor zápisu z jednání Dozorí komise MO RS v kárném ízení Píloha 7 Vzor rozhodnutí kárného orgánu RS Píloha 8 Vzor zápisu z jednání výboru MO RS v kárném ízení Píloha 9 Vzor rozhodnutí odvolacího orgánu RS v kárném ízení Pílohy.2 až.9 Jednacího ádu RS nejsou závazné. Mají pouze informativní a doporuující povahu. Tento Jednací ád byl schválen Radou RS dne zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, ve znní pozdjších pedpis 2 zákon. 85/1990 Sb., o právu petiním, ve znní pozdjších pedpis 18

20 Píloha 1 Razítko místní organizace: Pihláška za lena eského rybáského svazu Podepsaný (Píjmení a jméno,titul):... narozený dne: v:... povolání:... místo trvalého pobytu:... PS:... Prohlašuji, že mi nebylo uloženo kárné opatení vylouení z RS nebo MRS a nebylo proti mn ani zahájeno kárné ízení podle Stanov RS nebo MRS. Prohlašuji dále, že souhlasím s tím, aby výlun pro poteby RS byly evidovány moje osobní údaje; rodné íslo bude souástí této evidence pouze v pípad, že je to potebné ke splnní zákonné nebo smluvní povinnosti. Dne: vlastnoruní podpis, u dtí podpis zákonného zástupce Záznam místní organizace: 19

21 Píloha 2 Nápln innosti hlavních funkcioná organizaních jednotek Svazu Pedseda - jedná jménem MO, ÚS, Svazu, - podepisuje za MO, ÚS, Svaz listiny (v pípad 20 odst. 4 Stanov RS spolu s jednatelem), - svolává schze výboru MO, výboru ÚS, Republikové rady a ídí jejich jednání, - uzavírá pracovní smlouvy se zamstnanci MO, jednatelem ÚS, jednatelem Republikové rady RS, - vyžaduje pravidelné informace od jednatele ÚS, jednatele Svazu. Místopedseda - zastupuje pedsedu nebo jednatele, pokud nemohou dlouhodob vykonávat svoji innost, - jedná jménem organizaní složky v rozsahu, v jakém je k tomu organizaní složkou zmocnn. Jednatel - jedná jménem MO, ÚS, Svazu, - podepisuje za MO, ÚS, Svaz listiny (v pípad 20 odst. 4 Stanov RS spolu s pedsedou), - ídí sekretariát ÚS, Republikové rady; je jeho vedoucím pracovníkem, - uzavírá pracovní smlouvy se zamstnanci ÚS, Republikové rady RS, - podává pravidelné informace o innosti sekretariátu pedsedovi ÚS, Republikové rady RS, - odpovídá za - innost sekretariátu ÚS, sekretariátu Republikové rady RS, - evidenci došlých a odeslaných písemností a za jejich vyízení, - uložení a evidenci písemností podle spisového a skartaního ádu, - plnní úkol uložených jemu nebo sekretariátu usnesením organizaní jednotky, - pípravu podklad pro jednání orgán organizaní jednotky, - kontrolu plnní usnesení orgán organizaní jednotky, - provedení zápis z jednání orgán organizaní jednotky. Pedseda dozorí komise/rady - odpovídá za provádní kontrol innosti a hospodaení všech orgán a organizaních složek Svazu v rámci pravomocí vymezených Stanovami RS, - úastní se jednání výboru MO, výboru ÚS, Republikové rady RS, - informuje o výsledcích kontrol výbor MO, výbor ÚS, Republikovou radu RS, - podává zprávu lenské schzi MO, územní konferenci, Republikovému snmu RS, - odpovídá za jednání dozorí komise MO jako kárného orgánu I. stupn. Ekonom - úetní - sestavuje návrh rozpotu a pedkládá jej lenské schzi MO, územní konferenci, Republikové rad RS, - sestavuje úetní závrku a pedkládá ji lenské schzi MO, územní konferenci, Republikové rad RS, - sleduje hospodaení s majetkem organizaní jednotky RS a podává zprávy výboru MO, ÚS, Republikové rad RS, 20

22 - v pípad zjištných nedostatk informuje rovnž píslušnou dozorí komisi/radu, - zodpovídá za vasné a úplné podání daových piznání a dalších ekonomických a statistických výkaz i hlášení píslušným úadm a institucím, - schvaluje svým podpisem cestovní úty, došlé faktury, píjmové a výdajové doklady, popípad další úetní doklady a výkazy, - zajišuje ádnou inventarizaci majetku, - kontroluje výkon pokladní služby, - sleduje úhrady lenských píspvk, zápisného, úhrady za neodpracované brigády a podává o tom zprávu výboru MO, - odpovídá za - ádné vedení úetní evidence, - vasnou úhradu došlých faktur a vasné vystavení vlastních faktur, - vymáhání splatných pohledávek, - archivaci a skartaci úetních doklad, a to ve lhtách stanovených obecn platnými pedpisy. Pokladník - provádí pokladní operace, - odpovídá za správnost a úplnost pokladních doklad, - vede pokladní deník, - vede evidenci poskytnutých záloh a dbá na jejich vasné zútování, - odpovídá za dodržování stanoveného pokladního limitu, - podává pravidelné zprávy ekonomovi (úetnímu) MO, ÚS, Republikové rady RS. Pi zmn osoby pokladníka, by i na krátkou dobu, musí být funkce pedána protokolárn! Rybáský hospodá (zástupce rybáského hospodáe) - jedná jménem organizaní jednotky RS výhradn v rámci svých kompetencí, - vede pedepsanou evidenci o hospodaení a o dosaženém hospodáském výsledku v rybníkáství a odpovídá za pedkládání této evidence píslušnému orgánu státní správy rybáství, - vede podle požadavku uživatele rybáského revíru evidenci týkající se rybáských revír, na nichž hospodaí píslušná organizaní jednotka RS, - navrhuje výboru MO poet len rybáské stráže, - odpovídá za - ádné hospodaení na rybochovných zaízeních, - kompletní dokumentaci k vodním dílm, - zajištní násadových ryb a jejich vysazení do revír a za ádné vyútování vi uživateli rybáského revíru, - innost rybáské stráže, není-li jmenován výborem MO vedoucí RS, - sumarizaci úlovk, - pi ekologických haváriích na revírech i rybochovných zaízeních zajišuje odstranní následk a zjištní píin jejich vzniku, - pravideln informuje výbor MO o hospodaení na rybochovných zaízeních a uživatele revíru o hospodaení na rybáských revírech. K výkonu dalších inností, zejména k nakládání s ceninami a zútovatelnými tiskopisy a k urení odpovdné osoby, je nutné rozhodnutí výboru MO, výboru ÚS, Republikové rady RS. 21

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

STANOVY eského svazu ochránc pírody

STANOVY eského svazu ochránc pírody STANOVY eského svazu ochránc pírody 1. Poslání a cíle Svazu 1 1. eský svaz ochránc pírody (dále jen Svaz) je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje aktivní zájem o ochranu pírody

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA Aktualizované znní Stanov Bytového družstva Hlaváova - kvten 2004 strana 1 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLAVÁOVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ lánek 1 1. Obchodní firma družstva zní Bytové družstvo Hlaváova (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Zakládací smlouva. Karmelitská 379/18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana Zakládací smlouva l.i. Název obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost nese název: SIRIRI o. p. s. l.li: Sídlo obecn prospšné spolenosti Obecn prospšná spolenost má sídlo na adrese: Karmelitská

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo. I. Základní ustanovení S T A N O V Y ORLOVAN, mstské bytové družstvo I. Základní ustanovení l. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo pijalo název: ---------------- ORLOVAN, mstské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008

Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice. na podporu kultury v roce 2008 Pravidla dotaního programu msta eské Budjovice na podporu kultury v roce 20 Schváleno Radou msta eské Budjovice dne 26.9. 2007 na základ usnesení. 852/2007 1 Obsah: ÚVOD... 3 I. ZÁKLADNÍ RÁMEC DOTANÍHO

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Spisový a skartaní ád Název školy

Spisový a skartaní ád Název školy Spisový a skartaní ád Název školy 1. Úvodní ustanovení: 1.1. Tento spisový ád se vztahuje na innost organizaní jednotky (název a adresa školy nebo školského zaízení). 1.2. Spisový a skartaní ád vychází

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova pro seniory Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova pro seniory Podlesí.j.: SSV 15/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI. l. VII.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R erven 2008 íslo 4.2 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4.2 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby pracovníci

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání Zastupitelstva obce Skrchov. 17 konané dne 29. 11. 2011 Zasedání se konalo v budov obecního úadu,

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz (dále jen Svaz nebo ČRS ) je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace sportovního charakteru, podle zákona

Více