VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011"

Transkript

1

2 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy. Jeho posláním je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy podle zákona o ochraně sbírek. Vědeckovýzkumná a odborná činnost organizace souvisí s vytvářením a správou sbírkového fondu. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami Systematické budování sbírek bylo v roce 2011, stejně tak jako v letech předchozích, omezeno z důvodu nedostatku finančních prostředků pro nákup jednotlivých předmětů. Sbírky tak byly doplňovány především formou darů nebo ekonomicky únosných nákupů. Zde bylo třeba klást vysoké požadavky na odbornost správců jednotlivých sbírkových skupin, aby doplňování sbírek bylo opravdu systematické a neřídilo se pouze hlediskem ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti. V roce 2011 byla dokončena celková reorganizace uložení sbírek Muzea Prostějovska. Byl dokončen přesun části fondu do nových prostor depozitáře v areálu za Lidickou ulicí, čímž byly uvolněny provizorní prostory a bylo provedeno definitivní rozvržení a uložení kompletního sbírkového fondu, protože přesuny se návazně dotkly i depozitárních prostor v hlavní budově muzea. Byly sice odstraněny některé závažné provozní závady (zavlhlost zdiva západní stěny, chybně provedené okapní žlaby, poškozená korunní římsa, nefunkční vzduchotechnika), přetrvává však zatékání do prostor depozitáře, což mělo v loňském roce za následek poškození dvou uložených barokních obrazů. Tento zcela zásadní nedostatek je řešen ve spolupráci s Odborem investic a evropských programů KÚOK, projektanta a prováděcí stavební firmy; definitivní vyřešení problému se však, nikoli naší vinou, neustále protahuje. I nadále tak hrozí nebezpečí poškození dalších sbírkových předmětů, neboť se nedá předvídat, kdy a na kterém místě dojde opět k zatečení. Zde je také nutné zdůraznit, že naše muzeum nemá žádné náhradní prostory, kam by bylo případně možné sbírky provizorně přesunout.

3 3 V depozitáři v 1. NP hlavní budovy muzea na náměstí T. G. Masaryka je díky instalovaným zařízením na snížení vzdušné vlhkosti možné konstatovat, že se daří udržovat ideální vlhkostní a teplotní podmínky pro uložení sbírkových předmětů. Pro rok 2012 zbývá dovybavit odborná pracoviště nové depozitární budovy, což bude opět záviset na množství přidělených finančních prostředků. Jedná se zejména o pracoviště archeologické, geologické, restaurátorské a pracoviště správce depozitáře (nábytek, výpočetní technika, přípojka internetu). Poté se stane nový komplex opravdu kvalitním muzejním pracovištěm. Dá se říci, že již tradičně pokračuje spolupráce se Střední školou uměleckých řemesel a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně. Tato instituce pro nás zajišťuje na vysoké úrovni a při minimálních nákladech restaurování sbírkových předmětů, zejména porcelánu, majoliky a nábytku. V roce 2011 se bohužel opět z důvodu nedostatku finančních prostředků počet takto zrestaurovaných předmětů snížil z řádově desítek kusů na jednotlivosti a tento trend bude, bohužel, pokračovat i v příštím roce. Přesto je však naší maximální snahou spolupráci udržet i do budoucna, protože, jak jsem již uvedl výše, je pro naši instituci po všech stránkách velice výhodná. Jako jedna z cest se jeví získávání sponzorů pro restaurování konkrétních kusů předmětů. Běžnou údržbu sbírkových předmětů a drobné restaurátorské zásahy jsme i v uplynulém roce zajišťovali vlastními zdroji. 2. Expoziční a výstavní činnost I přes reálné snížení prostředků na vlastní provoz bylo v roce 2011 hlavní snahou Muzea Prostějovska udržení kvalitativní i kvantitativní úrovně pořádaných krátkodobých a střednědobých výstav. Naší snahou bylo také zachování vyváženosti výstav předmětových a galerijních, autorských a přejatých. S řadou výstav byly spojeny další doprovodné akce komentované prohlídky, muzejní večery, akce na zámku v Čechách pod Kosířem a další. Několik akcí bylo pořádáno jako doplněk naší činnosti samostatně, bez návaznosti na konkrétní výstavu. Celkově se v roce 2011 uskutečnilo více než dvacet výstav, z nichž některé určitě přesahovaly význam regionu a je možno konstatovat, že stanovené záměry v této oblasti se podařilo naplnit. Podrobněji se k dramaturgii výstav a k problematice jejich návštěvnosti věnuji níže v samostatné kapitole. V uplynulém roce se podařilo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vyřešit problém chybějící expozice židovského osídlení Prostějova a jeho nejvýznamější osobnosti. Naše instituce se podílela na plnění

4 4 grantového úkolu Život a dílo Edmunda Husserla ve středoevropském kontextu (poř. č ), který fakulta obdržela od Mezinárodního visegrádského fondu. V zadním traktu 2. NP Galerie Špalíček, která se nachází v bývalé židovské čtvrti v jednom z posledních původních židovských domů v Prostějově, tak vznikly dvě expozice, které ve městě s kdysi druhou nejpočetnější židovskou komunitou na Moravě dosud citelně chyběly. První z nich je věnována přímo osobnosti Edmunda Husserla, druhá, prozatím pojatá jako dlouhodobá výstava, se zabývá dějinami prostějovského ghetta. V budoucnu by měla být doplněna o zápůjčky autentických předmětů z prostějovské židovské obce, které jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze a stát se plnohodnotnou stálou expozicí. I tady jsme však vázání především výší finančních prostředků, které můžeme na dokončení vyčlenit. V průběhu roku 2011 byl dokončen projekt dvou zcela nových expozic, které budou instalovány ve 2. NP hlavní budovy muzea. Jedná se o expozici archeologie, která nahradí po všech stránkách zastaralou expozici stávající a o expozici historickou, která doposud v Muzeu Prostějovska chyběla. Na akci nám byla přidělena první část nutných finančních prostředků a instalace nových expozic tak bude moci být zahájena ve druhé polovině roku Po zprovoznění expozic tak naše instituce dosáhne optimální prostorové vyváženosti mezi stálými expozicemi a sály, určenými pro krátkodobé výstavy. V minulém roce pokračovala jednání s městem Kostelec na Hané o možnostech předání tzv. Červeného domku památníku Petra Bezruče. Tato nemovitost je dlouhodobě ve stavu, který nedovoluje důstojnou muzejní prezentaci. Rekonstrukce by si vyžádala náklady v řádu miliónů Kč, přitom návštěvnost a atraktivita tématu není a nebude taková, aby tuto investici ospravedlnila. Již připravenou panelovou výstavu o životě a díle Petra Bezruče jsme zapůjčili k vystavení do nového komplexu ZŠ Kostelec na Hané; vynaložené prostředky na její výrobu tak mohly být smysluplně využity. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí zámku v Čechách pod Kosířem byla v roce 2012 činnost Muzea Prostějovska v tomto objektu ukončena, expozice byly zrušeny a jelikož případnou novou instalaci bude provádět Vlastivědné muzeum v Olomouci, byly zapůjčené předměty vráceny jejich jednotlivým správcům. Někteří naši odborní pracovníci se i v uplynulém roce podíleli na realizaci výstavních a publikačních projektů mimo svou mateřskou instituci.

5 5 3. Problematika návštěvnosti a soběstačnosti instituce Na tomto místě je třeba konstatovat, že v předloňském roce, tedy v roce 2010, došlo ke zhoršení obou zmíněných ukazatelů; návštěvnost dosáhla počtu osob, což byl nejhorší výsledek za několik posledních let. Kategorie návštěvnosti je však velmi těžce exaktně vysvětlitelná. V úvahu se musí brát také atraktivita města pro turisty, celková kulturní atmosféra ve městě, přítomnost vysokého nebo alespoň středního uměleckého školství v místě; nezanedbatelná je ekonomická síla obyvatelstva a jeho ochota vydávat prostředky na kulturní akce, zvláště pak v době celkového ekonomického úpadku atd. Na návštěvnost má vliv také případná správa dalších památkových objektů muzeem. Část roku 2009 a 2010 byly také uzavřeny naše hlavní výstavní sály z důvodu instalace klimatizace. V roce 2011 se však návštěvnost rapidně zvýšila, a to o cca 25%. Šlo tedy o nejlepší výsledek za minimálně pět posledních let, což je uspokojivé, zejména když připočteme k výše uvedeným okolnostem i to, že jsme na počátku září byli nuceni ukončit naši činnost v zámku v Čechách pod Kosířem, který se na celkové návštěvnosti vždy výrazně podílel. Zvýšení se dá vysvětlit několika divácky atraktivními výstavami zejména v závěru roku (Snový svět Jana Zrzavého, Vánoční svět historických hraček), otevřením nových expozic (Edmund Husserl, Z historie prostějovského ghetta), zlepšení propagace akcí nebo zvýšením návštěvnického komfortu vybudováním klimatizace výstavních sálů. K nárůstu počtu návštěvníků došlo i přesto, že jsme na začátku roku 2011 zvýšili vstupné a u zmíněných dvou atraktivních výstav pak stanovili ještě vstupné zvláštní, odpovídající významu akcí. Zvýšili jsme rovněž komerční nájem kavárny ve "Špalíčku", vše s cílem zvýšení soběstačnosti naší instituce. Stejným cílem pak byla vedena i opatření v oblasti personální (snižování některých úvazků, zrušení místa stálého profesionálního fotografa). Do budoucna pak vidím další reálné možnosti zlepšení výše uvedených parametrů. V letech budou vybudovány zcela nové expozice prehistorie a historie a bude modernizována expozice geologie. Půjde tedy o radikální přestavbu celého 2. NP hlavní budovy muzea podle současných požadavků, kladených na muzejní expozice, což určitě povede ke zvýšenému návštěvnickému zájmu o naši instituci. Celková čísla se také automaticky zvýší po začlenění Lidové hvězdárny do struktury Muzea Prostějovska; zde však samozřejmě půjde o zvýšení administrativní cestou. Otevřená zůstává problematika dramaturgie výstav. Jejich vhodnou skladbou jde také určitě zvýšit celkovou návštěvnost. Je ovšem otázka, jaký druh výstav by obecně muzea našeho typu měla prioritně pořádat. Ze zkušeností je zřejmé, že výstavy, které nejsou pro muzea primárně určeny, dokáží přitáhnout návštěvníky a pozitivně se tak projeví na celkové návštěvnosti. Bývají i organizačně a instalačně nenáročné, často dodávané "na klíč". Negativem je nutnost zaplatit určitou částku

6 6 jako nájem výstavy; podle našich zkušeností však na sebe dokáží tyto výstavy vydělat a přinést i zisk. Takovýmto akcím se nebráníme, je však nutné zachovat určitou přiměřenou míru, v našem případě jde o cca 10% z celkového ročního počtu výstav. V roce 2011 šlo konkrétně o "První astrologickou výstavu", výstavu "Psí oči" a výstavu "Zpátky do pohádky" (autentické pohádkové kostýmy z pohádek České televize). Podle mého názoru by však v žádném případě podobné "nemuzejní" akce neměly převažovat, byť by to bylo, ve vztahu ke sledovanému parametru návštěvnosti, jistě lákavé. Faktem však také je, že některé výstavy odborné, byť specialisty vysoce hodnocené, mají návštěvnost problematickou. Ideálem pak určitě je pořádání výstav jak odborně kvalitních, tak dobře navštěvovaných, což byl v loňském roce případ velké expozice maleb Jana Zrzavého. Tady však zůstává naším zásadním limitem velká vstupní finanční náročnost, zejména na pojištění zapůjčených děl. Proto takovéto akce můžeme pořádat pouze jednou, maximálně dvakrát ročně. 4. Odborná, popularizační a publikační činnost V oblasti vlastní odborné činnosti navázalo muzeum na zpracování projektů, které úspěšně probíhají již několik let (dokumentace a kompletace údajů o židovském obyvatelstvu v Prostějově, zpracovávání dějin obcí na Prostějovsku, revize památek architektury prostějovského okresu ve spolupráci s NPÚ, mapování a dokumentace prostějovské firmy Vulkania, záchranné archeologické výzkumy, etnografický výzkum a dokumentace, spolupráce s NPÚ na doplňování Státního archeologického seznamu, průzkumy unikátních geologických lokalit na okrese Prostějov ve spolupráci Geologickým ústavem AV ČR Praha, PřF UK Praha a PřF MU Brno). Bohužel je nutno opět konstatovat, že z důvodu nedostatku financí zůstala pro naše odborné pracovníky výrazně omezena možnost účasti na seminářích a konferencích, zvláště pak vícedenních a zahraničních. Ze stejného důvodu byl rovněž výrazně omezen nákup odborné literatury do muzejní knihovny. Tento stav je však možné tolerovat pouze dočasně, v budoucnosti by určitě negativně ovlivnil fungování odborné složky organizace. Na úseku přednáškové a doplňkové činnosti s úspěchem pokračoval cyklus muzejních večerů, které byly někdy organizovány ve spolupráci s jinými subjekty. Od počátku vykazovaly tyto akce velmi dobrou návštěvnost a měly pozitivní ohlas u veřejnosti i v médiích. Pokračovaly dobře fungující programy pro všechny typy škol, včetně oblíbených workshopů. Školám byly také určeny doplňkové programy, probíhající

7 7 v dlouhodobé spolupráci s armádou - speciálními útvary, dislokovanými na území Prostějova. V minulém roce byla dále zdokonalována internetová prezentace muzea (www.muzeumpv.cz), která je nyní, podle mého názoru, na velice slušné obsahové i výtvarné úrovni. Přes značné finanční těžkosti pokračovalo Muzeum Prostějovska i ve vlastní ediční činnosti, která však musela být radikálně omezena. Bylo tak pouze vydáno dvojčíslo 12/13 Přírodovědných studií MPP a do tisku připraven Zpravodaj MPP. Někteří odborní pracovníci však tradičně publikovali i mimo naše vlastní periodika. Samozřejmostí byla popularizace činnosti muzea formou příspěvků do všech druhů médií. Hlavními mediálními partnery v našem regionu byly Prostějovský deník, Český rozhlas Olomouc a internetové noviny iprostejov.cz. 5. Personální záležitosti K byla provedena reorganizace stávající struktury muzea, jejímž cílem bylo lépe provázat činnosti uvnitř organizace, vybudovat silné zázemí pro podporu projektů, zefektivnění práce s ohledem na ekonomické náklady a vytváření možností k odbornému růstu pracovníků. V roce 2011 došlo k některým dalším menším změnám, opět s cílem zlepšení efektivity práce. Byly zkráceny některé úvazky a zcela bylo zrušeno stálé místo profesionálního fotografa, jehož pracovní náplň byla přenesena na grafika muzea. Tyto změny se v průběhu roku 2011 osvědčily a proto organizační struktura přechází do roku 2012 ve stávající podobě. Celkový přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011 byl 23,88, fyzický počet pracovníků k pak 29. Vyplacený objem mzdových prostředků činil , 00 Kč, což znamenalo průměrnou měsíční mzdu ve výši , 39 Kč.

8 8 6. Ostatní provozní záležitosti Hlavním příjmem instituce byl i v minulém roce příspěvek od zřizovatele. Na některé činnosti a akce se však dařilo získávat finanční podporu i z jiných zdrojů. Jednalo se zejména o výstavní, publikační a restaurátorskou činnost, kde byly získávány finanční prostředky především formou veřejné podpory od města Prostějov, v menší míře i od soukromých sponzorů či firem. Pokračuje rovněž velmi výhodná spolupráce s bezpečnostní agenturou SIDA, která monitoruje dva ze tří našich objektů za sponzorskou symbolickou cenu (třetí je monitorován bezplatně Policií ČR). Spokojenost trvá s komerčním nájemcem kavárny v přízemí Špalíčku. Zařízení se dostalo díky své úrovni a atmosféře do širšího povědomí prostějovské veřejnosti a pro Muzeum Prostějovska je přínosem ve dvou směrech obohacuje naši instituci o důležité místo setkávání veřejnosti a je i nezanedbatelným doplňkovým ekonomickým zdrojem. Problémem začíná být technické zaostávání naší instituce, což je zřetelné zejména v oblasti výpočetní techniky, která velmi rychle stárne a není v našich finančních možnostech udržovat s obecným vývojem v této oblasti odpovídající kontakt. Také v roce 2011 tento negativní vývoj, bohužel, pokračoval. Nákladem majitele budovy - Města Prostějov - byl zpracován projekt výtahu a byl vybudován další vstup do budovy, který odpovídá normám pro přístup handicapovaných občanů. K realizaci však nedošlo z důvodu majetkoprávních problémů se sousedním objektem římskokatolické fary, který by byl při stavebních pracích rovněž dotčen. Celá akce je komplikována neexistencí zadního traktu budovy muzea a extrémně citlivou polohou obou památkově chráněných objektů v centru města. Výstavba výtahu je pro naši instituci velmi žádoucí. Býváme kritizováni za neexistenci bezbariérového přístupu, což řešíme provizorně vynášením vozíků s lidmi po schodišti, což je nedůstojné pro postižené a nebezpečné pro naše zaměstnance. Rovněž manipulace se sbírkovými předměty a výstavními exponáty, často milionových hodnot, je někdy obtížná a nebezpečná jak pro pracovníky, tak pro předměty. Proto připravujeme další kolo jednání s orgány a organizací státní památkové péče s tím, že naší prioritou zůstává přístavba samostatného výtahového tělesa k východní fasádě objektu muzea. Díky sdružení finančních prostředků Olomouckého kraje a Města Prostějov se v roce 2011 podařilo dokončit druhou etapu budování klimatizace ve výstavních sálech 3. NP hlavní budovy. Od letní sezóny tak již bylo možné v celém třetím nadzemním podlaží udržovat konstantní teplotní poměry. Díky dotaci od zřizovatele jsme také mohli pořídit nové mobilní dělící stěny od renomované německé firmy Dytec, pořídit nový závěsný systém do hlavních výstavních sálů,

9 9 nové standardní závěsné výstavní panely a několik mobilních vitrin. Podařilo se tak významně zlepšit celkový komfort jak pro návštěvníky, tak pro vystavované předměty a příblížit tak prostory Muzea Prostějovska evropským standardům. Prostějov, Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D. ředitel Muzea Prostějovska v Prostějově, p.o.

10 10 I. Souhrn ekonomických ukazatelů Dotace na provoz celkem ,00 Kč - z toho od zřizovatele ,00 Kč v tom: - příspěvek na provoz ,00 Kč - příspěvek na mzdy ,00 Kč - příspěvek na odpisy ,00 Kč - z toho od ostatních /od Města Prostějov ,00 Kč Vlastní výnosy ,10 Kč - z toho - výnosy z prodeje služeb (vstupné) ,00 Kč - výnosy z pronájmu ,00 Kč - výnosy z prodaného zboží ,00 Kč - ostatní ,10 Kč Výnosy včetně dotace c e l k e m ,10 Kč Náklady Osobní náklady celkem ,38 Kč v tom: - mzdové náklady vč. OON ,00 Kč - zákonné sociální náklady ,38 Kč Nájemné Odpisy Energie (plyn, elektřina, voda, teplo) Ostatní Náklady c e l k e m ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,62 Kč ,44 Kč Závazné ukazatele - odpisy ,00 Kč - dodrženy - mzdy ,00 Kč - povolené překročení o 6 946,00 Kč kryto dotací od Města Prostějov (5000,00 Kč) a fondem odměn (1 946,00 Kč) Hospodářský výsledek ,66 Kč

11 11 Dotace na investice od zřizovatele Celkem ,00 Kč v tom: - na projektovou dokumentaci (historická a archeol. expozice) ,00 Kč - závěsný systém - dotace ,00 Kč (vratka ,00 Kč nedočerpáno) - výstavní systém - dotace ,00 Kč (+ spoluúčast ,00 Kč) - vitriny dotace ,00 Kč (vratka ,00 Kč nedočerpáno) Rekapitulace dotací na investice: Dotace celkem Nedočerpáno - vráceno C e l k e m použito dotace Spoluúčast na pořízení systému výstavních stěn ,00 Kč 3 523,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zpracovala: Ivana Peluhová

12 12 II. Organizační schéma Muzea Prostějovska v Prostějově, p. o. platné v roce Ředitel (Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D.) 2. Oddělení společenských a přírodních věd - geolog - kurátor (RNDr. Vladimíra Jašková vedoucí oddělení) pracovní úvazek 1,000 - botanik - kurátor (Ing. Alice Bezrouková) 1,000 - historik kurátor IT specialista (Mgr. Václav Horák středověk do konce 15. stol., církevní dějiny) 1,000 - historik kurátor (PhDr. Michaela Kokojanová raný novověk, století) 1,000 - historik - kurátor (PhDr. Marie Dokoupilová dějiny 19. a 20. století do současnosti; literární dějiny a dějiny židů v regionu) 1,000 - historik umění - kurátor (Mgr. Michaela Kvapilová Nováková) 1,000 - etnograf kurátor (Mgr. Jiří Ondra) 1,000 - archeolog kurátor (Mgr. Blanka Veselá) 1,000 - konzervátor, technik (Irena Loubalová) 0, Oddělení výstavní a programové - kurátor výstav, propagace (Kamila Husaříková ved. oddělení, zástupce ředitele) 1,000 - programový pracovník, kurátor, muzejní pedagog (Mgr. Jana Slezáčková) 1,000 - správce depozitáře, výtvarník (Mgr. František Spáčil) 1,000 - konzervátor, aranžér (Olga Kosíková) 1,000 - knihovník (Petra Hubáčková) 1,000 - fotograf (Jan Pospíšil) 0, Oddělení ekonomické a provozní - ekonom (Ivana Peluhová vedoucí oddělení) 1,000 - sekretariát, administrativa, mzdová účetní (Alena Navrátilová) 1,000 - referent dopravy, správce budov, řidič, údržbář (Miroslav Veselý) 1,000 - řidič, údržbář (Pavel Karasinski) 0,750 - úklid (Pavla Navrátilová) 1,000 - pokladní (Marie Bašná) 0,500 - pokladní (Marie Bočková) - 0,500 - pokladní (Zdeňka Indrová) - 0,500 - pokladní (Dagmar Lesáková) - 0,500 - kustod (Ludmila Doleželová) - 0,500 - kustod (Renata Grmelová) - 0,500 - kustod (Vlasta Kutáčková) - 0,500 - kustod (Dagmar Rozmánková) - 0,500 Příloha k organizačnímu schématu Přehled o zaměstnancích (za rok 2011) Celkový přepočtený počet zaměstnanců za rok ,88

13 13 Fyzický počet pracovníků k Vyplacený objem mzdových prostředků ,00 Kč Průměrná měsíční mzda ,39 Kč 12 zaměstnanců zařazených do platové třídy 10 - odborní pracovníci historici, kurátor, grafik, ekonom 1 pracovnice za řazena do platové třídy 9 - mzdová, personální účetní 3 zaměstnanci zařazeni do platové třídy 8 - restaurátoři, knihovnice 6 zaměstnanců zařazeno do platové třídy 6 - ved. údržbář - řidič, fotograf, pokladní 4 zaměstnanci zařazeni do platové třídy 4 - kustodi 1 zaměstnanec zařazen do platové třídy 5 - údržbář, řidič 1 zaměstnanec zařazen do platové třídy 2 - uklízečka

14 14 III. Péče o sbírky V. Horák 1) Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum Prostějovska plněno průběžně. Během roku 2011 došlo k dokončení zpracování podkladů pro CES a výsledky zaslány na Ministerstvo kultury ČR. Počty změn, které byly potřeba v CES udělat, dokumentuje následující tabulka Podsbírka Počet změn v CES Archeologická Botanická 8974 Další fotografie přírody okresu 152 Další literární památky 956 Další paleobotanická 25 Další paleozoologická 308 Další všeobecná geologie 9 Etnografická 1663 Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 1950 Historická 88 Mineralogická 34 Numizmatická 222 Petrografická 138 Písemnosti a tisky 391 Uměleckoprůmyslové práce 270 Výtvarného umění 3693 Zoologická 1 Celkem ) Zpracovávání primární evidence sbírkových předmětů plněno průběžně a paralelně se zpracováním CES. Celkem bylo v rámci přírůstků elektronicky zaevidováno inv. čísel. Jednotlivé podsbírky a podskupiny jsou uvedeny v tabulce: Podsbírka Podskupina Počet inv. čísel Archeologická Botanická 50 Literární památky literární památky 369 Jiří Wolker 105 Petr Bezruč 345 Divadlo 9 Wolkrův Prostějov 11 Paleobotanická 21 Paleozoologická 311 Mineralogická 27 Podsbírka Podskupina Orientační počet inv. čísel Petrografická 86 Etnografická oplečí 9 šátky 98 povlaky 50 límečky 2 tašky 2 výšivky 29 lidový nábytek 10 nástroje 61

15 15 Fotografie, filmy, videozáznamy a fotografie osobností jiná média 82 fotografie objektů 62 fotografie polit. událostí 10 fotografie muz. předmětů 12 Historická mapy, plány 2 Historická mat. - fyzikální předměty 4 střelecké terče 4 trofeje 2 výzkum současnosti 19 Numizmatická medaile 5 Písemnosti a tisky písemnosti do r písemnosti po r Uměleckoprůmyslové práce porcelán 1 kamenina 2 hliněné předměty 2 sklo 13 mosaz 6 nábytek 3 železo 1 slonovina 1 lapidárium 6 Výtvarného umění obrazy 16 kresby 12 grafika 2 různé techniky 2 plastiky 5 3) Inventarizace sbírkových předmětů Spolupráce na inventurách kolegyň M. Dokoupilové (literární památky podskupiny Petr Bezruč, hudební sbírky a sběratelé) a M. Kokojanové (fotografie podskupiny Og, Oi, Ol, Om, On). M. Dokoupilová 4) Evidence přírůstků sbírky Literární památky v I. stupni, vlastní sběr, 7 karet 18 kusů 5) Evidence sbírky Literární památky ve II. stupni: 26 karet, 38 ks 6) Inventury sbírky Literární památky celkem 440 inv. čísel, 1466 položek - P. Bezruč, předměty BO 140 ks - hudebniny LP karet, 72 ks; Ezechiel a Vladimír Ambrosové LP karet, 122 ks; Orlice LP inv. č., 610 ks. - národopisná dokumentace, sběratelé Zbořil LP karet, 323 kusů; Sedláček LP karet, 145 kusů; Poláček LP karet, 54 celků - spolupráce při inventuře skupiny Fotografie 7) Další práce se sbírkami - popis přírůstků za minulá léta inventárními, přírůstkovými a katalog. čísly 847 ks - doplňování údajů v kartách (rozměry, podrobnější popis, datace), odstraňování chyb (např. nadbytečné mezery v číslech, doplnění přír. čísel), opraveno 1537 karet - soupis plakátů, sbírka P. Bezruč 60 ks

16 16 - podrobný soupis a popis kreseb ve sbírce LP, J. Zbořil ks - přestěhování 20 krabic materiálu se sbírkami LP z depozitáře v hlavní budově do depozitáře nemocnice, z červeného domku Petra Bezruče v Kostelci n. H. byly tamtéž převezeny zbylé předměty ze zrušené expozice Památníku P. Bezruče. A. Bezrouková 8) Přepis původních karet do programu Bach 292 ks (doplňování úprav a údajů o inventurách 9) Zpracování přírůstků 39 ks (23 vyšších rostlin, 16 nižších) 10) Inventura zoologické sbírky měkkýšů 130 ks 11) Kontrola stavu herbářových položek (opravy materiálů) 12) Adjustace položek pro uložení v herbáři 39 ks (sušení, lisování, adjustování, označení druhu rostliny, datem a lokalitou sběru, nadmořskou výškou nálezového území J. Slezáčková 13) Přepis původních karet do programu Bach PT/B 600 ks 14) Zpracování přírůstků PT/B 120 ks 15) Výběr poškozených praporů pro konzervaci (sb. skupina Pr) 16) Inventura přírůstků sbírková skupina Vs 10 ks J. Ondra 17) Rozšiřování sbírkového fondu muzea sběr, svoz a nákup - šátek s nápisem XI. všesokolský slet Praha 3 ks - šátek s nápisem IX. sjezd ČOS červen ks - sokolský kroj dětský (dívčí šaty 2ks) - časopis Poupě č. 5 1 ks - součástky k ženskému hanáckému kroji 3 ks - ručně vyšívaný ubrus 1 ks - látkový přehoz 1 ks - hanácké ženské kroje 3 ks v jednání - součásti hanáckého ženského kroje v jednání 18) Inventury - Na 214 ks, Vl 180 ks, Vc 314 ks, Vb 70 ks 19) Doplňování údajů pro CES

17 17 20) Opravy údajů na katalogizačních kartách 21) Změny lokace u sbírkových předmětů v novém depozitáři Vl 122 ks, Na - 39 ks 22) Výběr předmětů k ošetření a spolupráce při ošetření sbírkových předmětů Vk 68 ks, Na- 147 ks, Ve 62 ks, Vc 116 ks, Vb 2 ks, Vl 79 ks, Vg 1 ks 23) Výběr předmětů pro zápůjčky - expozice v radniční věži - pro výstavu k výročí založení obce Držovice - pro výstavu Východočeského muzea Pardubice 24) Přepis papírových karet 494 zápisů 25) Skenování, vkládání fotografií do programu Bach 312 fotografií 26) Popis sbírkových předmětů katalogovými a inventárními čísly M. Kvapilová Nováková 27) Inventury včetně reidentifikace sb. předmětů (popisy katalog. a invent. čísly) a zápisu jejich lokace do papír. karet II. stupně muzej. evidence: - sbírka výtv. umění, podskupina Od grafika: celkem asi 700 položek (ze 1428 ks celkem) (spolupráce: K. Husaříková) - sbírka výtv. umění, podskupina Ob kresba: celkem 97 položek - mimořádná inventura na základě stěhování sb. fondu do nových depozitárních prostor (Lidická ul.) a následných probíhajících stavebních úprav daných prostor: sbírka výtv. umění, podskupina Oa malba: celkem 240 položek (ze 769 ks celkem) - stálá expozice Pamětní síň J. Mánesa na zámku v Čechách pod Kosířem kulturní mobiliář Svoz Čechy pod Kosířem z majetku NPÚ, ú. o. p. v Brně, Muzeum umění Olomouc, Moravská galerie v Brně, sbírky Muzea Prostějovska (ukončení provozu expozice): celkem 423 položek - uložení na nové lokaci (depozitář Lidická ul.) podskup. Of různé techniky celkem 48 položek 28) Katalogizace přírůstků a neevidovaných sbírkových předmětů MPP: celkem inv. čísel 79/ 282 položek 29) Digitalizace sbírek: - přepis a úprava záznamů karet celkem 728 položek - foto-kartotéka sb. předmětů celkem 335 položek 30) Konzervace sbírek výběr sb. předmětů pro konzervační zásah, konzultace konzervátorských postupů, dle potřeby zajištění fotodokumentace stavu před a po zásahu, vedení evidence: celkem 69 položek (spolupráce O. Kosíková)

18 18 31) Restaurování sbírek: - odb. konzultace postupů restaurování s vedoucí atelieru restaurování keramiky VOŠ restaurátorské v Brně u již zapůjčených sb. předmětů nově k restaurování VOŠ restaurátorské v Brně zadáno 0 položek - (nedostatek finančních zdrojů instituce) 32) Odstraňování nedostatků v CES (spolupráce Mgr. V. Horák) 33) Zápůjčky pro výstavy (rešerše, zajištění konzervace, fotodokumentace, zápůjční smlouvy): - Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči, Muzeum Prostějovska ( ) - O čem vypráví, co naznačuje, o čem mlčí stará radnice v Prostějově expo k přednášce PhDr. M. Kokojanové, Muzeum Prostějovska v Pv ( ) - Josef Ignác Sadler ( ), Arcidiecézní muzeum Olomouc ( ) - Joža Uprka ( ), Galerie výtvarného umění v Hodoníně ( ) - Svět dětí na šlechtických sídlech, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži ( ) - Joža Uprka ( ): Evropan slováckého venkova, Národní galerie v Praze ( ) - Alois Doležel: Vize - Motivy geneze - Dojmy, Muzeum husictví v Táboře ( ) - Z prostějovského ghetta, Muzeum Prostějovska v Prostějově ( dosud) - Za císaře pána..., Habsburkové v českých zemích , Pražská informační služba zámek Ctěnice. (dlouhodobá zápůjčka) 34) Poskytnutí podkladů k fotodokumentaci vybraných plastik ze sbírek MPP pro publikaci Sochařská tvorba umělců Olomouckého kraje 35) Ukončení existence expozice Pamětní síně J. Mánesa na zámku v Čechách pod Kosířem jednání a agenda: - k předání mobiliáře tvořícího součást objektu KP zámek v Čechách pod Kosířem se správcem zámku a ostatními subjekty (Vlastivědné muzeum v Olomouci, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci a Brně) - navrácení sb. předmětů zapůjčitelům (Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně, obec Čechy pod Kosířem, soukromí zapůjčitelé) a uložení předmětů z vlastních sbírek MPP: celkem 423 položek - vyrovnání pohledávek ztráty mobiliáře (r. 1995, 2002, 2006) a aktuálně vzniklá pojistná událost zatečení do depozitárních prostor Lidická ul. r (spolupráce O. Kosíková, agenda pojistné události K. Husaříková) - archivace soupis inventáře expozice k datu ukončení, r ) Řešení problému s plísněmi v depozitáři Lidická ul. konzultace s pracovníky metodického centra Technického muzea v Brně 37) Zpracovány podklady pro zakoupení měřičů klimatických podmínek v depozitářích a expozicích/ výstavních prostorách MPP 38) Výběr sb. předmětů a instalace lapidária na lodžii hl. budovy MPP (uložení nevyhovujících artefaktů do depozitáře) 39) Obnovení smluv/reversy dlouhodobých zápůjček

19 19 B. Veselá 40) Přebírání archeologického materiálu - přebírání a ukládání archeologického materiálu do nového depozitáře - v I. stupni inventarizace od ÚAPP Brno, pobočka Prostějov a Archeologického centra Olomouc ze záchranných archeologických výzkumů na území Prostějovska na základě z. č 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění - za rok 2011 jsou to tato inv. č.: , , , , , , , , , , , , , , , /2004/113-1 až 21/ / až 18/ / až 19/ / až 18/ / až 18/ / až 18/ / až 06/ ) Kontrola Centrální evidence sbírek - porovnávání zápisů z CES se skutečným stavem v archeologické podsbírce, odstraňování chyb, zjišťování duplicitních označení předmětů 42) Inventarizace archeologické podsbírky - kontrola archeologického materiálu a vyhotovení zápisů o inventuře materiálu zapsaného pod přírůstkovými čísly: 3/1996, 100/1996, 29/1996, 30/1996, 31/1996, 36/1996, 37/1996, 38/1996, 10/1997, 5/1998, 8/1998, 9/1998, 10/1998, 11/1998, 12/1998, 24/1998, 30/1998, 30/1998, 31/1998, 31/1998, 32/1998, 33/1998, 34/1998, 35/1998, 36/1998, 37/1998, 38/1998, 39/1998, 40/1998, 41/1998, 42/1998, 2/1999, 3/1999, 4/1999, 5/1999, 6/1999, 7/1999 8/1999 9/ / / / /1999, 18/1999, 19/1999, 20/1999, 21/1999,22/1999, 23/1999, 1 /2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000, 9/2000, 10/2000, 11/2000, 12/2000, 13/2000, 14/2000, 15/2000, 16/2000, 18/2000, 19/2000, 20 /2000, 21//2000, 22/2000, 23/2000, 24/2000, 25/2000, 26/2000, 27/2000, 28/2000, 29/2000, 30/2000, 31/2000, 32/2000, 33/2000, 34/2000, 35/2000, 36/2000, 37/2000, 38/2000, 39/2000, 40/2000, 41/2000, 42/2000, 43/2000, 44/2000, 45/2000, 90/ ) Ostatní práce se sbírkami: - kontrola konečného ukládání druhé části archeologické sbírky do nového depozitáře, zaznamenání trvalého uložení do katalogizačních karet a do další doprovodné dokumentace ke sbírkám (nálezové zprávy) - doplňování údajů do karet (upřesnění popisu, datace, rozměry, odstraňování chyb - nadbytečné mezery v číslech, doplnění přír. čísel)

20 20 - příprava archeologického materiálu k výpůjčkám (za rok 2011 vyhotoveno 15 smluv o výpůjčce) - přepisování inventárních čísel z nálezových zpráv do databázového programu BACH M. Kokojanová Vzhledem k aktuálnímu zařazení zpracování libreta pro historickou expozici byla většina úkolů mimo oblast Péče o sbírky a Prezentační činnost odložena. 44) Og, Oi, Ol, Om, On, revize, převzetí, úpravy a opravy, evidence, inventury a zápis do CES - evidováno ve II. stupni muzejní evidence, zapsáno v elektronické podobě: celkem 1049 katalogových čísel, tj kusů; z toho - nově zpracováno: 2955 kusů - podstatnější opravy: cca 500 kusů - přeřazeno do jiných muzejních sbírek: 16 kusů - vyřazeno: 395 kusů 45) Náprava nedostatků zjištěných při revizi CES ve zbylé části fotografických sbírek 46) Zápis přírůstků ve II. stupni muzejní evidence: 1173 kusů O. Kosíková 47) Odplísňování předmětů: - národopis Vl 68 ks - nábytek Fa 22 ks - cechovní předměty Ua 18 ks - železo Fc 24 ks - národopis Na 3 ks - národopis textil Ve 62 ks, Vc 65 ks, Vb 2 ks - militária Z 5 ks - staré tisky, knižní fond 420 ks - výtvarné umění 16 ks 48) konzervace, restaurování: - pozůstalost P. Bezruče Bo 19 ks - plastiky Bo 6 ks - archeologie rekonstrukce nádob J 688, N 136 ks, rekonstrukce modelů M 248 ks, M 250 ks - výtvarné a užité umění Oa 35 ks - hodiny Cc 29 ks - velkoformátová fotografie Og 3 ks - plastiky Kg 3 ks - čištění obrazů z městské galerie 12 ks - základní ošetření předmětů ze zápůjčky Čechy pod Kosířem 65 ks 49) zpracování konzervačních karet 3 ks

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2009 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016

Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 Střednědobá koncepce činnosti a rozvoje Husitského muzea v Táboře v letech 2010 2016 aktualizace k 30. 6. 2013 1. Výchozí stav Husitské muzeum v Táboře je středně velkou institucí, která je zřízena za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE

PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2006 VK V OLOMOUCI V ROCE 2006 Vědecká knihovna v Olomouci, 2007 ISBN 9788070532744 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2006 Úvod Hodnotímeli 2006 z pohledu

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

Zpráva o činnosti za rok 2006

Zpráva o činnosti za rok 2006 Oblastní galerie v Liberci příspěvková organizace U Tiskárny 1, 460 01 Liberec 5 Zpráva o činnosti za rok 2006 Zpracovaly : PhDr. Věra Laštovková, ředitelka Bc. Marcela Vostřáková, ekonomka Liberec, duben

Více

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817

Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014. Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Spojujeme minulost s budoucností. První již od roku 1817 Střednědobá koncepce rozvoje Moravského zemského muzea v letech 2009-2014 Autorský kolektiv Moravského zemského muzea PhDr. Mgr. Martin Reissner,

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000.

K R O N I K A. Moravský Krumlov Okres Znojmo. Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 1 K R O N I K A Moravský Krumlov Okres Znojmo Rok 2009 Zápis do kroniky provedla Mgr. Květoslava Kotková. Kroniku píše od roku 2000. 2 Poezie živlů v Moravském Krumlově V rámci zpracované Marketingové

Více

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění

Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012. ...tváří v tvář modernímu umění Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2012 mu...tváří v tvář modernímu umění Obsah I. Základní údaje o organizaci................... 3 II. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

Více