VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011"

Transkript

1

2 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy. Jeho posláním je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy podle zákona o ochraně sbírek. Vědeckovýzkumná a odborná činnost organizace souvisí s vytvářením a správou sbírkového fondu. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami Systematické budování sbírek bylo v roce 2011, stejně tak jako v letech předchozích, omezeno z důvodu nedostatku finančních prostředků pro nákup jednotlivých předmětů. Sbírky tak byly doplňovány především formou darů nebo ekonomicky únosných nákupů. Zde bylo třeba klást vysoké požadavky na odbornost správců jednotlivých sbírkových skupin, aby doplňování sbírek bylo opravdu systematické a neřídilo se pouze hlediskem ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti. V roce 2011 byla dokončena celková reorganizace uložení sbírek Muzea Prostějovska. Byl dokončen přesun části fondu do nových prostor depozitáře v areálu za Lidickou ulicí, čímž byly uvolněny provizorní prostory a bylo provedeno definitivní rozvržení a uložení kompletního sbírkového fondu, protože přesuny se návazně dotkly i depozitárních prostor v hlavní budově muzea. Byly sice odstraněny některé závažné provozní závady (zavlhlost zdiva západní stěny, chybně provedené okapní žlaby, poškozená korunní římsa, nefunkční vzduchotechnika), přetrvává však zatékání do prostor depozitáře, což mělo v loňském roce za následek poškození dvou uložených barokních obrazů. Tento zcela zásadní nedostatek je řešen ve spolupráci s Odborem investic a evropských programů KÚOK, projektanta a prováděcí stavební firmy; definitivní vyřešení problému se však, nikoli naší vinou, neustále protahuje. I nadále tak hrozí nebezpečí poškození dalších sbírkových předmětů, neboť se nedá předvídat, kdy a na kterém místě dojde opět k zatečení. Zde je také nutné zdůraznit, že naše muzeum nemá žádné náhradní prostory, kam by bylo případně možné sbírky provizorně přesunout.

3 3 V depozitáři v 1. NP hlavní budovy muzea na náměstí T. G. Masaryka je díky instalovaným zařízením na snížení vzdušné vlhkosti možné konstatovat, že se daří udržovat ideální vlhkostní a teplotní podmínky pro uložení sbírkových předmětů. Pro rok 2012 zbývá dovybavit odborná pracoviště nové depozitární budovy, což bude opět záviset na množství přidělených finančních prostředků. Jedná se zejména o pracoviště archeologické, geologické, restaurátorské a pracoviště správce depozitáře (nábytek, výpočetní technika, přípojka internetu). Poté se stane nový komplex opravdu kvalitním muzejním pracovištěm. Dá se říci, že již tradičně pokračuje spolupráce se Střední školou uměleckých řemesel a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně. Tato instituce pro nás zajišťuje na vysoké úrovni a při minimálních nákladech restaurování sbírkových předmětů, zejména porcelánu, majoliky a nábytku. V roce 2011 se bohužel opět z důvodu nedostatku finančních prostředků počet takto zrestaurovaných předmětů snížil z řádově desítek kusů na jednotlivosti a tento trend bude, bohužel, pokračovat i v příštím roce. Přesto je však naší maximální snahou spolupráci udržet i do budoucna, protože, jak jsem již uvedl výše, je pro naši instituci po všech stránkách velice výhodná. Jako jedna z cest se jeví získávání sponzorů pro restaurování konkrétních kusů předmětů. Běžnou údržbu sbírkových předmětů a drobné restaurátorské zásahy jsme i v uplynulém roce zajišťovali vlastními zdroji. 2. Expoziční a výstavní činnost I přes reálné snížení prostředků na vlastní provoz bylo v roce 2011 hlavní snahou Muzea Prostějovska udržení kvalitativní i kvantitativní úrovně pořádaných krátkodobých a střednědobých výstav. Naší snahou bylo také zachování vyváženosti výstav předmětových a galerijních, autorských a přejatých. S řadou výstav byly spojeny další doprovodné akce komentované prohlídky, muzejní večery, akce na zámku v Čechách pod Kosířem a další. Několik akcí bylo pořádáno jako doplněk naší činnosti samostatně, bez návaznosti na konkrétní výstavu. Celkově se v roce 2011 uskutečnilo více než dvacet výstav, z nichž některé určitě přesahovaly význam regionu a je možno konstatovat, že stanovené záměry v této oblasti se podařilo naplnit. Podrobněji se k dramaturgii výstav a k problematice jejich návštěvnosti věnuji níže v samostatné kapitole. V uplynulém roce se podařilo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vyřešit problém chybějící expozice židovského osídlení Prostějova a jeho nejvýznamější osobnosti. Naše instituce se podílela na plnění

4 4 grantového úkolu Život a dílo Edmunda Husserla ve středoevropském kontextu (poř. č ), který fakulta obdržela od Mezinárodního visegrádského fondu. V zadním traktu 2. NP Galerie Špalíček, která se nachází v bývalé židovské čtvrti v jednom z posledních původních židovských domů v Prostějově, tak vznikly dvě expozice, které ve městě s kdysi druhou nejpočetnější židovskou komunitou na Moravě dosud citelně chyběly. První z nich je věnována přímo osobnosti Edmunda Husserla, druhá, prozatím pojatá jako dlouhodobá výstava, se zabývá dějinami prostějovského ghetta. V budoucnu by měla být doplněna o zápůjčky autentických předmětů z prostějovské židovské obce, které jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze a stát se plnohodnotnou stálou expozicí. I tady jsme však vázání především výší finančních prostředků, které můžeme na dokončení vyčlenit. V průběhu roku 2011 byl dokončen projekt dvou zcela nových expozic, které budou instalovány ve 2. NP hlavní budovy muzea. Jedná se o expozici archeologie, která nahradí po všech stránkách zastaralou expozici stávající a o expozici historickou, která doposud v Muzeu Prostějovska chyběla. Na akci nám byla přidělena první část nutných finančních prostředků a instalace nových expozic tak bude moci být zahájena ve druhé polovině roku Po zprovoznění expozic tak naše instituce dosáhne optimální prostorové vyváženosti mezi stálými expozicemi a sály, určenými pro krátkodobé výstavy. V minulém roce pokračovala jednání s městem Kostelec na Hané o možnostech předání tzv. Červeného domku památníku Petra Bezruče. Tato nemovitost je dlouhodobě ve stavu, který nedovoluje důstojnou muzejní prezentaci. Rekonstrukce by si vyžádala náklady v řádu miliónů Kč, přitom návštěvnost a atraktivita tématu není a nebude taková, aby tuto investici ospravedlnila. Již připravenou panelovou výstavu o životě a díle Petra Bezruče jsme zapůjčili k vystavení do nového komplexu ZŠ Kostelec na Hané; vynaložené prostředky na její výrobu tak mohly být smysluplně využity. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí zámku v Čechách pod Kosířem byla v roce 2012 činnost Muzea Prostějovska v tomto objektu ukončena, expozice byly zrušeny a jelikož případnou novou instalaci bude provádět Vlastivědné muzeum v Olomouci, byly zapůjčené předměty vráceny jejich jednotlivým správcům. Někteří naši odborní pracovníci se i v uplynulém roce podíleli na realizaci výstavních a publikačních projektů mimo svou mateřskou instituci.

5 5 3. Problematika návštěvnosti a soběstačnosti instituce Na tomto místě je třeba konstatovat, že v předloňském roce, tedy v roce 2010, došlo ke zhoršení obou zmíněných ukazatelů; návštěvnost dosáhla počtu osob, což byl nejhorší výsledek za několik posledních let. Kategorie návštěvnosti je však velmi těžce exaktně vysvětlitelná. V úvahu se musí brát také atraktivita města pro turisty, celková kulturní atmosféra ve městě, přítomnost vysokého nebo alespoň středního uměleckého školství v místě; nezanedbatelná je ekonomická síla obyvatelstva a jeho ochota vydávat prostředky na kulturní akce, zvláště pak v době celkového ekonomického úpadku atd. Na návštěvnost má vliv také případná správa dalších památkových objektů muzeem. Část roku 2009 a 2010 byly také uzavřeny naše hlavní výstavní sály z důvodu instalace klimatizace. V roce 2011 se však návštěvnost rapidně zvýšila, a to o cca 25%. Šlo tedy o nejlepší výsledek za minimálně pět posledních let, což je uspokojivé, zejména když připočteme k výše uvedeným okolnostem i to, že jsme na počátku září byli nuceni ukončit naši činnost v zámku v Čechách pod Kosířem, který se na celkové návštěvnosti vždy výrazně podílel. Zvýšení se dá vysvětlit několika divácky atraktivními výstavami zejména v závěru roku (Snový svět Jana Zrzavého, Vánoční svět historických hraček), otevřením nových expozic (Edmund Husserl, Z historie prostějovského ghetta), zlepšení propagace akcí nebo zvýšením návštěvnického komfortu vybudováním klimatizace výstavních sálů. K nárůstu počtu návštěvníků došlo i přesto, že jsme na začátku roku 2011 zvýšili vstupné a u zmíněných dvou atraktivních výstav pak stanovili ještě vstupné zvláštní, odpovídající významu akcí. Zvýšili jsme rovněž komerční nájem kavárny ve "Špalíčku", vše s cílem zvýšení soběstačnosti naší instituce. Stejným cílem pak byla vedena i opatření v oblasti personální (snižování některých úvazků, zrušení místa stálého profesionálního fotografa). Do budoucna pak vidím další reálné možnosti zlepšení výše uvedených parametrů. V letech budou vybudovány zcela nové expozice prehistorie a historie a bude modernizována expozice geologie. Půjde tedy o radikální přestavbu celého 2. NP hlavní budovy muzea podle současných požadavků, kladených na muzejní expozice, což určitě povede ke zvýšenému návštěvnickému zájmu o naši instituci. Celková čísla se také automaticky zvýší po začlenění Lidové hvězdárny do struktury Muzea Prostějovska; zde však samozřejmě půjde o zvýšení administrativní cestou. Otevřená zůstává problematika dramaturgie výstav. Jejich vhodnou skladbou jde také určitě zvýšit celkovou návštěvnost. Je ovšem otázka, jaký druh výstav by obecně muzea našeho typu měla prioritně pořádat. Ze zkušeností je zřejmé, že výstavy, které nejsou pro muzea primárně určeny, dokáží přitáhnout návštěvníky a pozitivně se tak projeví na celkové návštěvnosti. Bývají i organizačně a instalačně nenáročné, často dodávané "na klíč". Negativem je nutnost zaplatit určitou částku

6 6 jako nájem výstavy; podle našich zkušeností však na sebe dokáží tyto výstavy vydělat a přinést i zisk. Takovýmto akcím se nebráníme, je však nutné zachovat určitou přiměřenou míru, v našem případě jde o cca 10% z celkového ročního počtu výstav. V roce 2011 šlo konkrétně o "První astrologickou výstavu", výstavu "Psí oči" a výstavu "Zpátky do pohádky" (autentické pohádkové kostýmy z pohádek České televize). Podle mého názoru by však v žádném případě podobné "nemuzejní" akce neměly převažovat, byť by to bylo, ve vztahu ke sledovanému parametru návštěvnosti, jistě lákavé. Faktem však také je, že některé výstavy odborné, byť specialisty vysoce hodnocené, mají návštěvnost problematickou. Ideálem pak určitě je pořádání výstav jak odborně kvalitních, tak dobře navštěvovaných, což byl v loňském roce případ velké expozice maleb Jana Zrzavého. Tady však zůstává naším zásadním limitem velká vstupní finanční náročnost, zejména na pojištění zapůjčených děl. Proto takovéto akce můžeme pořádat pouze jednou, maximálně dvakrát ročně. 4. Odborná, popularizační a publikační činnost V oblasti vlastní odborné činnosti navázalo muzeum na zpracování projektů, které úspěšně probíhají již několik let (dokumentace a kompletace údajů o židovském obyvatelstvu v Prostějově, zpracovávání dějin obcí na Prostějovsku, revize památek architektury prostějovského okresu ve spolupráci s NPÚ, mapování a dokumentace prostějovské firmy Vulkania, záchranné archeologické výzkumy, etnografický výzkum a dokumentace, spolupráce s NPÚ na doplňování Státního archeologického seznamu, průzkumy unikátních geologických lokalit na okrese Prostějov ve spolupráci Geologickým ústavem AV ČR Praha, PřF UK Praha a PřF MU Brno). Bohužel je nutno opět konstatovat, že z důvodu nedostatku financí zůstala pro naše odborné pracovníky výrazně omezena možnost účasti na seminářích a konferencích, zvláště pak vícedenních a zahraničních. Ze stejného důvodu byl rovněž výrazně omezen nákup odborné literatury do muzejní knihovny. Tento stav je však možné tolerovat pouze dočasně, v budoucnosti by určitě negativně ovlivnil fungování odborné složky organizace. Na úseku přednáškové a doplňkové činnosti s úspěchem pokračoval cyklus muzejních večerů, které byly někdy organizovány ve spolupráci s jinými subjekty. Od počátku vykazovaly tyto akce velmi dobrou návštěvnost a měly pozitivní ohlas u veřejnosti i v médiích. Pokračovaly dobře fungující programy pro všechny typy škol, včetně oblíbených workshopů. Školám byly také určeny doplňkové programy, probíhající

7 7 v dlouhodobé spolupráci s armádou - speciálními útvary, dislokovanými na území Prostějova. V minulém roce byla dále zdokonalována internetová prezentace muzea (www.muzeumpv.cz), která je nyní, podle mého názoru, na velice slušné obsahové i výtvarné úrovni. Přes značné finanční těžkosti pokračovalo Muzeum Prostějovska i ve vlastní ediční činnosti, která však musela být radikálně omezena. Bylo tak pouze vydáno dvojčíslo 12/13 Přírodovědných studií MPP a do tisku připraven Zpravodaj MPP. Někteří odborní pracovníci však tradičně publikovali i mimo naše vlastní periodika. Samozřejmostí byla popularizace činnosti muzea formou příspěvků do všech druhů médií. Hlavními mediálními partnery v našem regionu byly Prostějovský deník, Český rozhlas Olomouc a internetové noviny iprostejov.cz. 5. Personální záležitosti K byla provedena reorganizace stávající struktury muzea, jejímž cílem bylo lépe provázat činnosti uvnitř organizace, vybudovat silné zázemí pro podporu projektů, zefektivnění práce s ohledem na ekonomické náklady a vytváření možností k odbornému růstu pracovníků. V roce 2011 došlo k některým dalším menším změnám, opět s cílem zlepšení efektivity práce. Byly zkráceny některé úvazky a zcela bylo zrušeno stálé místo profesionálního fotografa, jehož pracovní náplň byla přenesena na grafika muzea. Tyto změny se v průběhu roku 2011 osvědčily a proto organizační struktura přechází do roku 2012 ve stávající podobě. Celkový přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011 byl 23,88, fyzický počet pracovníků k pak 29. Vyplacený objem mzdových prostředků činil , 00 Kč, což znamenalo průměrnou měsíční mzdu ve výši , 39 Kč.

8 8 6. Ostatní provozní záležitosti Hlavním příjmem instituce byl i v minulém roce příspěvek od zřizovatele. Na některé činnosti a akce se však dařilo získávat finanční podporu i z jiných zdrojů. Jednalo se zejména o výstavní, publikační a restaurátorskou činnost, kde byly získávány finanční prostředky především formou veřejné podpory od města Prostějov, v menší míře i od soukromých sponzorů či firem. Pokračuje rovněž velmi výhodná spolupráce s bezpečnostní agenturou SIDA, která monitoruje dva ze tří našich objektů za sponzorskou symbolickou cenu (třetí je monitorován bezplatně Policií ČR). Spokojenost trvá s komerčním nájemcem kavárny v přízemí Špalíčku. Zařízení se dostalo díky své úrovni a atmosféře do širšího povědomí prostějovské veřejnosti a pro Muzeum Prostějovska je přínosem ve dvou směrech obohacuje naši instituci o důležité místo setkávání veřejnosti a je i nezanedbatelným doplňkovým ekonomickým zdrojem. Problémem začíná být technické zaostávání naší instituce, což je zřetelné zejména v oblasti výpočetní techniky, která velmi rychle stárne a není v našich finančních možnostech udržovat s obecným vývojem v této oblasti odpovídající kontakt. Také v roce 2011 tento negativní vývoj, bohužel, pokračoval. Nákladem majitele budovy - Města Prostějov - byl zpracován projekt výtahu a byl vybudován další vstup do budovy, který odpovídá normám pro přístup handicapovaných občanů. K realizaci však nedošlo z důvodu majetkoprávních problémů se sousedním objektem římskokatolické fary, který by byl při stavebních pracích rovněž dotčen. Celá akce je komplikována neexistencí zadního traktu budovy muzea a extrémně citlivou polohou obou památkově chráněných objektů v centru města. Výstavba výtahu je pro naši instituci velmi žádoucí. Býváme kritizováni za neexistenci bezbariérového přístupu, což řešíme provizorně vynášením vozíků s lidmi po schodišti, což je nedůstojné pro postižené a nebezpečné pro naše zaměstnance. Rovněž manipulace se sbírkovými předměty a výstavními exponáty, často milionových hodnot, je někdy obtížná a nebezpečná jak pro pracovníky, tak pro předměty. Proto připravujeme další kolo jednání s orgány a organizací státní památkové péče s tím, že naší prioritou zůstává přístavba samostatného výtahového tělesa k východní fasádě objektu muzea. Díky sdružení finančních prostředků Olomouckého kraje a Města Prostějov se v roce 2011 podařilo dokončit druhou etapu budování klimatizace ve výstavních sálech 3. NP hlavní budovy. Od letní sezóny tak již bylo možné v celém třetím nadzemním podlaží udržovat konstantní teplotní poměry. Díky dotaci od zřizovatele jsme také mohli pořídit nové mobilní dělící stěny od renomované německé firmy Dytec, pořídit nový závěsný systém do hlavních výstavních sálů,

9 9 nové standardní závěsné výstavní panely a několik mobilních vitrin. Podařilo se tak významně zlepšit celkový komfort jak pro návštěvníky, tak pro vystavované předměty a příblížit tak prostory Muzea Prostějovska evropským standardům. Prostějov, Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D. ředitel Muzea Prostějovska v Prostějově, p.o.

10 10 I. Souhrn ekonomických ukazatelů Dotace na provoz celkem ,00 Kč - z toho od zřizovatele ,00 Kč v tom: - příspěvek na provoz ,00 Kč - příspěvek na mzdy ,00 Kč - příspěvek na odpisy ,00 Kč - z toho od ostatních /od Města Prostějov ,00 Kč Vlastní výnosy ,10 Kč - z toho - výnosy z prodeje služeb (vstupné) ,00 Kč - výnosy z pronájmu ,00 Kč - výnosy z prodaného zboží ,00 Kč - ostatní ,10 Kč Výnosy včetně dotace c e l k e m ,10 Kč Náklady Osobní náklady celkem ,38 Kč v tom: - mzdové náklady vč. OON ,00 Kč - zákonné sociální náklady ,38 Kč Nájemné Odpisy Energie (plyn, elektřina, voda, teplo) Ostatní Náklady c e l k e m ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,62 Kč ,44 Kč Závazné ukazatele - odpisy ,00 Kč - dodrženy - mzdy ,00 Kč - povolené překročení o 6 946,00 Kč kryto dotací od Města Prostějov (5000,00 Kč) a fondem odměn (1 946,00 Kč) Hospodářský výsledek ,66 Kč

11 11 Dotace na investice od zřizovatele Celkem ,00 Kč v tom: - na projektovou dokumentaci (historická a archeol. expozice) ,00 Kč - závěsný systém - dotace ,00 Kč (vratka ,00 Kč nedočerpáno) - výstavní systém - dotace ,00 Kč (+ spoluúčast ,00 Kč) - vitriny dotace ,00 Kč (vratka ,00 Kč nedočerpáno) Rekapitulace dotací na investice: Dotace celkem Nedočerpáno - vráceno C e l k e m použito dotace Spoluúčast na pořízení systému výstavních stěn ,00 Kč 3 523,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zpracovala: Ivana Peluhová

12 12 II. Organizační schéma Muzea Prostějovska v Prostějově, p. o. platné v roce Ředitel (Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D.) 2. Oddělení společenských a přírodních věd - geolog - kurátor (RNDr. Vladimíra Jašková vedoucí oddělení) pracovní úvazek 1,000 - botanik - kurátor (Ing. Alice Bezrouková) 1,000 - historik kurátor IT specialista (Mgr. Václav Horák středověk do konce 15. stol., církevní dějiny) 1,000 - historik kurátor (PhDr. Michaela Kokojanová raný novověk, století) 1,000 - historik - kurátor (PhDr. Marie Dokoupilová dějiny 19. a 20. století do současnosti; literární dějiny a dějiny židů v regionu) 1,000 - historik umění - kurátor (Mgr. Michaela Kvapilová Nováková) 1,000 - etnograf kurátor (Mgr. Jiří Ondra) 1,000 - archeolog kurátor (Mgr. Blanka Veselá) 1,000 - konzervátor, technik (Irena Loubalová) 0, Oddělení výstavní a programové - kurátor výstav, propagace (Kamila Husaříková ved. oddělení, zástupce ředitele) 1,000 - programový pracovník, kurátor, muzejní pedagog (Mgr. Jana Slezáčková) 1,000 - správce depozitáře, výtvarník (Mgr. František Spáčil) 1,000 - konzervátor, aranžér (Olga Kosíková) 1,000 - knihovník (Petra Hubáčková) 1,000 - fotograf (Jan Pospíšil) 0, Oddělení ekonomické a provozní - ekonom (Ivana Peluhová vedoucí oddělení) 1,000 - sekretariát, administrativa, mzdová účetní (Alena Navrátilová) 1,000 - referent dopravy, správce budov, řidič, údržbář (Miroslav Veselý) 1,000 - řidič, údržbář (Pavel Karasinski) 0,750 - úklid (Pavla Navrátilová) 1,000 - pokladní (Marie Bašná) 0,500 - pokladní (Marie Bočková) - 0,500 - pokladní (Zdeňka Indrová) - 0,500 - pokladní (Dagmar Lesáková) - 0,500 - kustod (Ludmila Doleželová) - 0,500 - kustod (Renata Grmelová) - 0,500 - kustod (Vlasta Kutáčková) - 0,500 - kustod (Dagmar Rozmánková) - 0,500 Příloha k organizačnímu schématu Přehled o zaměstnancích (za rok 2011) Celkový přepočtený počet zaměstnanců za rok ,88

13 13 Fyzický počet pracovníků k Vyplacený objem mzdových prostředků ,00 Kč Průměrná měsíční mzda ,39 Kč 12 zaměstnanců zařazených do platové třídy 10 - odborní pracovníci historici, kurátor, grafik, ekonom 1 pracovnice za řazena do platové třídy 9 - mzdová, personální účetní 3 zaměstnanci zařazeni do platové třídy 8 - restaurátoři, knihovnice 6 zaměstnanců zařazeno do platové třídy 6 - ved. údržbář - řidič, fotograf, pokladní 4 zaměstnanci zařazeni do platové třídy 4 - kustodi 1 zaměstnanec zařazen do platové třídy 5 - údržbář, řidič 1 zaměstnanec zařazen do platové třídy 2 - uklízečka

14 14 III. Péče o sbírky V. Horák 1) Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum Prostějovska plněno průběžně. Během roku 2011 došlo k dokončení zpracování podkladů pro CES a výsledky zaslány na Ministerstvo kultury ČR. Počty změn, které byly potřeba v CES udělat, dokumentuje následující tabulka Podsbírka Počet změn v CES Archeologická Botanická 8974 Další fotografie přírody okresu 152 Další literární památky 956 Další paleobotanická 25 Další paleozoologická 308 Další všeobecná geologie 9 Etnografická 1663 Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 1950 Historická 88 Mineralogická 34 Numizmatická 222 Petrografická 138 Písemnosti a tisky 391 Uměleckoprůmyslové práce 270 Výtvarného umění 3693 Zoologická 1 Celkem ) Zpracovávání primární evidence sbírkových předmětů plněno průběžně a paralelně se zpracováním CES. Celkem bylo v rámci přírůstků elektronicky zaevidováno inv. čísel. Jednotlivé podsbírky a podskupiny jsou uvedeny v tabulce: Podsbírka Podskupina Počet inv. čísel Archeologická Botanická 50 Literární památky literární památky 369 Jiří Wolker 105 Petr Bezruč 345 Divadlo 9 Wolkrův Prostějov 11 Paleobotanická 21 Paleozoologická 311 Mineralogická 27 Podsbírka Podskupina Orientační počet inv. čísel Petrografická 86 Etnografická oplečí 9 šátky 98 povlaky 50 límečky 2 tašky 2 výšivky 29 lidový nábytek 10 nástroje 61

15 15 Fotografie, filmy, videozáznamy a fotografie osobností jiná média 82 fotografie objektů 62 fotografie polit. událostí 10 fotografie muz. předmětů 12 Historická mapy, plány 2 Historická mat. - fyzikální předměty 4 střelecké terče 4 trofeje 2 výzkum současnosti 19 Numizmatická medaile 5 Písemnosti a tisky písemnosti do r písemnosti po r Uměleckoprůmyslové práce porcelán 1 kamenina 2 hliněné předměty 2 sklo 13 mosaz 6 nábytek 3 železo 1 slonovina 1 lapidárium 6 Výtvarného umění obrazy 16 kresby 12 grafika 2 různé techniky 2 plastiky 5 3) Inventarizace sbírkových předmětů Spolupráce na inventurách kolegyň M. Dokoupilové (literární památky podskupiny Petr Bezruč, hudební sbírky a sběratelé) a M. Kokojanové (fotografie podskupiny Og, Oi, Ol, Om, On). M. Dokoupilová 4) Evidence přírůstků sbírky Literární památky v I. stupni, vlastní sběr, 7 karet 18 kusů 5) Evidence sbírky Literární památky ve II. stupni: 26 karet, 38 ks 6) Inventury sbírky Literární památky celkem 440 inv. čísel, 1466 položek - P. Bezruč, předměty BO 140 ks - hudebniny LP karet, 72 ks; Ezechiel a Vladimír Ambrosové LP karet, 122 ks; Orlice LP inv. č., 610 ks. - národopisná dokumentace, sběratelé Zbořil LP karet, 323 kusů; Sedláček LP karet, 145 kusů; Poláček LP karet, 54 celků - spolupráce při inventuře skupiny Fotografie 7) Další práce se sbírkami - popis přírůstků za minulá léta inventárními, přírůstkovými a katalog. čísly 847 ks - doplňování údajů v kartách (rozměry, podrobnější popis, datace), odstraňování chyb (např. nadbytečné mezery v číslech, doplnění přír. čísel), opraveno 1537 karet - soupis plakátů, sbírka P. Bezruč 60 ks

16 16 - podrobný soupis a popis kreseb ve sbírce LP, J. Zbořil ks - přestěhování 20 krabic materiálu se sbírkami LP z depozitáře v hlavní budově do depozitáře nemocnice, z červeného domku Petra Bezruče v Kostelci n. H. byly tamtéž převezeny zbylé předměty ze zrušené expozice Památníku P. Bezruče. A. Bezrouková 8) Přepis původních karet do programu Bach 292 ks (doplňování úprav a údajů o inventurách 9) Zpracování přírůstků 39 ks (23 vyšších rostlin, 16 nižších) 10) Inventura zoologické sbírky měkkýšů 130 ks 11) Kontrola stavu herbářových položek (opravy materiálů) 12) Adjustace položek pro uložení v herbáři 39 ks (sušení, lisování, adjustování, označení druhu rostliny, datem a lokalitou sběru, nadmořskou výškou nálezového území J. Slezáčková 13) Přepis původních karet do programu Bach PT/B 600 ks 14) Zpracování přírůstků PT/B 120 ks 15) Výběr poškozených praporů pro konzervaci (sb. skupina Pr) 16) Inventura přírůstků sbírková skupina Vs 10 ks J. Ondra 17) Rozšiřování sbírkového fondu muzea sběr, svoz a nákup - šátek s nápisem XI. všesokolský slet Praha 3 ks - šátek s nápisem IX. sjezd ČOS červen ks - sokolský kroj dětský (dívčí šaty 2ks) - časopis Poupě č. 5 1 ks - součástky k ženskému hanáckému kroji 3 ks - ručně vyšívaný ubrus 1 ks - látkový přehoz 1 ks - hanácké ženské kroje 3 ks v jednání - součásti hanáckého ženského kroje v jednání 18) Inventury - Na 214 ks, Vl 180 ks, Vc 314 ks, Vb 70 ks 19) Doplňování údajů pro CES

17 17 20) Opravy údajů na katalogizačních kartách 21) Změny lokace u sbírkových předmětů v novém depozitáři Vl 122 ks, Na - 39 ks 22) Výběr předmětů k ošetření a spolupráce při ošetření sbírkových předmětů Vk 68 ks, Na- 147 ks, Ve 62 ks, Vc 116 ks, Vb 2 ks, Vl 79 ks, Vg 1 ks 23) Výběr předmětů pro zápůjčky - expozice v radniční věži - pro výstavu k výročí založení obce Držovice - pro výstavu Východočeského muzea Pardubice 24) Přepis papírových karet 494 zápisů 25) Skenování, vkládání fotografií do programu Bach 312 fotografií 26) Popis sbírkových předmětů katalogovými a inventárními čísly M. Kvapilová Nováková 27) Inventury včetně reidentifikace sb. předmětů (popisy katalog. a invent. čísly) a zápisu jejich lokace do papír. karet II. stupně muzej. evidence: - sbírka výtv. umění, podskupina Od grafika: celkem asi 700 položek (ze 1428 ks celkem) (spolupráce: K. Husaříková) - sbírka výtv. umění, podskupina Ob kresba: celkem 97 položek - mimořádná inventura na základě stěhování sb. fondu do nových depozitárních prostor (Lidická ul.) a následných probíhajících stavebních úprav daných prostor: sbírka výtv. umění, podskupina Oa malba: celkem 240 položek (ze 769 ks celkem) - stálá expozice Pamětní síň J. Mánesa na zámku v Čechách pod Kosířem kulturní mobiliář Svoz Čechy pod Kosířem z majetku NPÚ, ú. o. p. v Brně, Muzeum umění Olomouc, Moravská galerie v Brně, sbírky Muzea Prostějovska (ukončení provozu expozice): celkem 423 položek - uložení na nové lokaci (depozitář Lidická ul.) podskup. Of různé techniky celkem 48 položek 28) Katalogizace přírůstků a neevidovaných sbírkových předmětů MPP: celkem inv. čísel 79/ 282 položek 29) Digitalizace sbírek: - přepis a úprava záznamů karet celkem 728 položek - foto-kartotéka sb. předmětů celkem 335 položek 30) Konzervace sbírek výběr sb. předmětů pro konzervační zásah, konzultace konzervátorských postupů, dle potřeby zajištění fotodokumentace stavu před a po zásahu, vedení evidence: celkem 69 položek (spolupráce O. Kosíková)

18 18 31) Restaurování sbírek: - odb. konzultace postupů restaurování s vedoucí atelieru restaurování keramiky VOŠ restaurátorské v Brně u již zapůjčených sb. předmětů nově k restaurování VOŠ restaurátorské v Brně zadáno 0 položek - (nedostatek finančních zdrojů instituce) 32) Odstraňování nedostatků v CES (spolupráce Mgr. V. Horák) 33) Zápůjčky pro výstavy (rešerše, zajištění konzervace, fotodokumentace, zápůjční smlouvy): - Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči, Muzeum Prostějovska ( ) - O čem vypráví, co naznačuje, o čem mlčí stará radnice v Prostějově expo k přednášce PhDr. M. Kokojanové, Muzeum Prostějovska v Pv ( ) - Josef Ignác Sadler ( ), Arcidiecézní muzeum Olomouc ( ) - Joža Uprka ( ), Galerie výtvarného umění v Hodoníně ( ) - Svět dětí na šlechtických sídlech, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži ( ) - Joža Uprka ( ): Evropan slováckého venkova, Národní galerie v Praze ( ) - Alois Doležel: Vize - Motivy geneze - Dojmy, Muzeum husictví v Táboře ( ) - Z prostějovského ghetta, Muzeum Prostějovska v Prostějově ( dosud) - Za císaře pána..., Habsburkové v českých zemích , Pražská informační služba zámek Ctěnice. (dlouhodobá zápůjčka) 34) Poskytnutí podkladů k fotodokumentaci vybraných plastik ze sbírek MPP pro publikaci Sochařská tvorba umělců Olomouckého kraje 35) Ukončení existence expozice Pamětní síně J. Mánesa na zámku v Čechách pod Kosířem jednání a agenda: - k předání mobiliáře tvořícího součást objektu KP zámek v Čechách pod Kosířem se správcem zámku a ostatními subjekty (Vlastivědné muzeum v Olomouci, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci a Brně) - navrácení sb. předmětů zapůjčitelům (Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně, obec Čechy pod Kosířem, soukromí zapůjčitelé) a uložení předmětů z vlastních sbírek MPP: celkem 423 položek - vyrovnání pohledávek ztráty mobiliáře (r. 1995, 2002, 2006) a aktuálně vzniklá pojistná událost zatečení do depozitárních prostor Lidická ul. r (spolupráce O. Kosíková, agenda pojistné události K. Husaříková) - archivace soupis inventáře expozice k datu ukončení, r ) Řešení problému s plísněmi v depozitáři Lidická ul. konzultace s pracovníky metodického centra Technického muzea v Brně 37) Zpracovány podklady pro zakoupení měřičů klimatických podmínek v depozitářích a expozicích/ výstavních prostorách MPP 38) Výběr sb. předmětů a instalace lapidária na lodžii hl. budovy MPP (uložení nevyhovujících artefaktů do depozitáře) 39) Obnovení smluv/reversy dlouhodobých zápůjček

19 19 B. Veselá 40) Přebírání archeologického materiálu - přebírání a ukládání archeologického materiálu do nového depozitáře - v I. stupni inventarizace od ÚAPP Brno, pobočka Prostějov a Archeologického centra Olomouc ze záchranných archeologických výzkumů na území Prostějovska na základě z. č 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění - za rok 2011 jsou to tato inv. č.: , , , , , , , , , , , , , , , /2004/113-1 až 21/ / až 18/ / až 19/ / až 18/ / až 18/ / až 18/ / až 06/ ) Kontrola Centrální evidence sbírek - porovnávání zápisů z CES se skutečným stavem v archeologické podsbírce, odstraňování chyb, zjišťování duplicitních označení předmětů 42) Inventarizace archeologické podsbírky - kontrola archeologického materiálu a vyhotovení zápisů o inventuře materiálu zapsaného pod přírůstkovými čísly: 3/1996, 100/1996, 29/1996, 30/1996, 31/1996, 36/1996, 37/1996, 38/1996, 10/1997, 5/1998, 8/1998, 9/1998, 10/1998, 11/1998, 12/1998, 24/1998, 30/1998, 30/1998, 31/1998, 31/1998, 32/1998, 33/1998, 34/1998, 35/1998, 36/1998, 37/1998, 38/1998, 39/1998, 40/1998, 41/1998, 42/1998, 2/1999, 3/1999, 4/1999, 5/1999, 6/1999, 7/1999 8/1999 9/ / / / /1999, 18/1999, 19/1999, 20/1999, 21/1999,22/1999, 23/1999, 1 /2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000, 9/2000, 10/2000, 11/2000, 12/2000, 13/2000, 14/2000, 15/2000, 16/2000, 18/2000, 19/2000, 20 /2000, 21//2000, 22/2000, 23/2000, 24/2000, 25/2000, 26/2000, 27/2000, 28/2000, 29/2000, 30/2000, 31/2000, 32/2000, 33/2000, 34/2000, 35/2000, 36/2000, 37/2000, 38/2000, 39/2000, 40/2000, 41/2000, 42/2000, 43/2000, 44/2000, 45/2000, 90/ ) Ostatní práce se sbírkami: - kontrola konečného ukládání druhé části archeologické sbírky do nového depozitáře, zaznamenání trvalého uložení do katalogizačních karet a do další doprovodné dokumentace ke sbírkám (nálezové zprávy) - doplňování údajů do karet (upřesnění popisu, datace, rozměry, odstraňování chyb - nadbytečné mezery v číslech, doplnění přír. čísel)

20 20 - příprava archeologického materiálu k výpůjčkám (za rok 2011 vyhotoveno 15 smluv o výpůjčce) - přepisování inventárních čísel z nálezových zpráv do databázového programu BACH M. Kokojanová Vzhledem k aktuálnímu zařazení zpracování libreta pro historickou expozici byla většina úkolů mimo oblast Péče o sbírky a Prezentační činnost odložena. 44) Og, Oi, Ol, Om, On, revize, převzetí, úpravy a opravy, evidence, inventury a zápis do CES - evidováno ve II. stupni muzejní evidence, zapsáno v elektronické podobě: celkem 1049 katalogových čísel, tj kusů; z toho - nově zpracováno: 2955 kusů - podstatnější opravy: cca 500 kusů - přeřazeno do jiných muzejních sbírek: 16 kusů - vyřazeno: 395 kusů 45) Náprava nedostatků zjištěných při revizi CES ve zbylé části fotografických sbírek 46) Zápis přírůstků ve II. stupni muzejní evidence: 1173 kusů O. Kosíková 47) Odplísňování předmětů: - národopis Vl 68 ks - nábytek Fa 22 ks - cechovní předměty Ua 18 ks - železo Fc 24 ks - národopis Na 3 ks - národopis textil Ve 62 ks, Vc 65 ks, Vb 2 ks - militária Z 5 ks - staré tisky, knižní fond 420 ks - výtvarné umění 16 ks 48) konzervace, restaurování: - pozůstalost P. Bezruče Bo 19 ks - plastiky Bo 6 ks - archeologie rekonstrukce nádob J 688, N 136 ks, rekonstrukce modelů M 248 ks, M 250 ks - výtvarné a užité umění Oa 35 ks - hodiny Cc 29 ks - velkoformátová fotografie Og 3 ks - plastiky Kg 3 ks - čištění obrazů z městské galerie 12 ks - základní ošetření předmětů ze zápůjčky Čechy pod Kosířem 65 ks 49) zpracování konzervačních karet 3 ks

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Plán činnosti v roce 2008 1 MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, příspěvková organizace I. Péče o sbírky 1. Chronologická evidence v přírůstkové knize

Více

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 OBSAH I. Úvodní slovo II. III. IV. Základní ekonomické údaje Péče o sbírky Vědeckovýzkumná a odborná činnost V. Prezentační činnost VI. VII.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008 Rok 2008 byl pro Muzeum Prostějovska rokem, kdy na jeho konci, po 15 letech působení ve funkci, odcházel do důchodu ředitel V. Hruška. Vzhledem

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015. I. Prezentace muzea Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2015 I. Prezentace muzea A. Muzeum Mladoboleslavska - hrad Stálé expozice Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století včetně

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám

Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Nabídka přednášek odborných pracovníků Vlastivědného muzea v Šumperku veřejnosti a školám Jarní obyčeje na Šumpersku. Přednáška je zaměřená na lidovou obyčejovou kulturu a prezentaci zvyků praktikovaných

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií

Admission 20 crowns, children and students 10 crowns volný vstup pro pracovníky muzeí a galerií GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ MUSEUM OF MODERN ART Pivovarská 29-34 440 01 Louny telefon: + 42 415 652 634 fax: + 42 415 653 247 Stálá expozice Výstavy

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka

ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7. Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka ZKUŠENOSTI S GRANTY VISK 5 A 7 Štěpánka Běhalová Muzeum Jindřichohradecka Co jsou VISKY Program MK ČR Veřejné informační sluţby knihoven http://visk.nkp.cz/ - VISK 2 9 Muzejní knihovny se zapojují především

Více

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA

ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA ANOTACE K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM STUDENTSKÝCH PROJEKTŮ S ODBORNOU GARANCÍ MUZEA VYSOČINY JIHLAVA (MVJ) V RÁMCI PROJEKTU ZA VĚDOU DO MUZEA Úvodem Následující přehled přináší krátké anotace k jednotlivým tématům,

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA Příloha č. 3 ke Směrnici generálního ředitele Moravského zemského muzea č. 11/2014 METODIKA NABÝVÁNÍ SBÍREK MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA 1. Obecná ustanovení 1.1 Moravské zemské muzeum (dále jen MZM) nabývá

Více

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově

Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Stanislava Vrbková 100 let muzejnictví v Mikulově Pomyslný základní kámen mikulovského muzea byl položen před 100 lety a pomyslně na něj poklepali pánové založivší v roce 1913 muzejní spolek. Podnět k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH příspěvková organizace Ústeckého kraje 2008 1 GALERIE BENEDIKTA REJTA V LOUNECH muzeum moderního umění příspěvková organizace zřizuje: Ústecký kraj Pivovarská

Více

Science Research Practice Museum Neochori

Science Research Practice Museum Neochori CZ/13/LLP-LdV/PLM/134316 Science Research Practice Museum Neochori -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost

Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Institut Jana Pernera obecně prospěšná společnost Studentská 95, 532 10 Pardubice http://www.perner.cz e-mail: perner@perner.cz IČO: 2591 6050 DIČ: CZ 2591 6050 Program činnosti a rozpočet Institutu Jana

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094

ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12094 o ceně nemovitosti- pozemků - orná půda p.č. 1573, 1943, 2042, vč. ocenění práv a závad cenou obvyklou, k datu ocenění zapsané na LV č. 704, katastrální území Brodek u Přerova,

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh. Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 534 450 e-mail. moh@moh.cz IČO: 00371149 Rozbor hospodaření Muzea a galerie Orlických hor za rok

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus

Informační systém pro správu sbírek idemus. Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Informační systém pro správu sbírek idemus Popis projektu vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus Projekt vývoje nové generace informačního systému pro správu sbírek idemus si

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014

Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 Plán činnosti Muzea Mladoboleslavska v roce 2014 1, Prezentace muzea: I, Výstavní projekty: A, Muzeum Mladoboleslavska hrad: Stálé expozice: Paměť města: expozice k historii Mladé Boleslavi od 17. do počátku

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová

MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová MUZEUM S DOBROVOLNÍKY NEBO BEZ NICH? Mgr. Pavla Vykoupilová 2012 podíl MCMP na vypracování Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. 2014 minianketa OTÁZKY: 1.

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Nesnesitelná lehkost akvizice

Nesnesitelná lehkost akvizice Nesnesitelná lehkost akvizice aneb Cesta k ideálu Alena Matuszková, Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích (Univerzita Karlova) Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích Společné zařízení Centra

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru.

Nákup vybavení k managementu lokalit (motorová pila), koordinace práce 18 dobrovolníků, zajištění správy pozemků a vytvoření propagačního baneru. REALIZOVANÉ PROJEKTY NA PODPORU VZNIKU A ROZVOJE POZEMKOVÝCH SPOLKŮ V ROCE 2014 Podáno 30 projektů. 30 realizovaných projektů podpořeno částkou 1.400.000 Kč. Projekt: 321401 ZO ČSOP Buchlovice (IČ 70967318)

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE IČ: 00072150 příspěvková organizace kraje Zřizovací listina ze dne 18.3.2003, schválená usnesení č. 48/2003 Zastupitelstva Jihočeského kraje I. ZÁKLADNÍ

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2006 1. Úvod Největším kladem činnosti VČM v r. 2006 je udržení poměrně velkého zájmu veřejnosti o prezentační aktivity muzea, zejména dosažení

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 11. 3. 2014 1 1. Rozpočet organizace v roce 2013 Provozní

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ

BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ BUDOVÁNÍ DIGITÁLNÍ KNIHOVNY VUT V BRNĚ Vysoké učení technické v Brně (VUT), jakožto jedna z největších vysokých škol v České republice, každoročně produkuje velké množství elektronických dokumentů, které

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu

Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví. Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Slavonicko kouzlo zapomenutého dědictví Interpretace místního dědictví Prezentace projektu Partneři Základní údaje o projektu Nositel projektu Slavonická renesanční společnost, občanské sdružení 1. občanská

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více