VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011"

Transkript

1

2 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ ZA ROK 2011 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., O ochraně sbírek muzejní povahy. Jeho posláním je získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy podle zákona o ochraně sbírek. Vědeckovýzkumná a odborná činnost organizace souvisí s vytvářením a správou sbírkového fondu. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami Systematické budování sbírek bylo v roce 2011, stejně tak jako v letech předchozích, omezeno z důvodu nedostatku finančních prostředků pro nákup jednotlivých předmětů. Sbírky tak byly doplňovány především formou darů nebo ekonomicky únosných nákupů. Zde bylo třeba klást vysoké požadavky na odbornost správců jednotlivých sbírkových skupin, aby doplňování sbírek bylo opravdu systematické a neřídilo se pouze hlediskem ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti. V roce 2011 byla dokončena celková reorganizace uložení sbírek Muzea Prostějovska. Byl dokončen přesun části fondu do nových prostor depozitáře v areálu za Lidickou ulicí, čímž byly uvolněny provizorní prostory a bylo provedeno definitivní rozvržení a uložení kompletního sbírkového fondu, protože přesuny se návazně dotkly i depozitárních prostor v hlavní budově muzea. Byly sice odstraněny některé závažné provozní závady (zavlhlost zdiva západní stěny, chybně provedené okapní žlaby, poškozená korunní římsa, nefunkční vzduchotechnika), přetrvává však zatékání do prostor depozitáře, což mělo v loňském roce za následek poškození dvou uložených barokních obrazů. Tento zcela zásadní nedostatek je řešen ve spolupráci s Odborem investic a evropských programů KÚOK, projektanta a prováděcí stavební firmy; definitivní vyřešení problému se však, nikoli naší vinou, neustále protahuje. I nadále tak hrozí nebezpečí poškození dalších sbírkových předmětů, neboť se nedá předvídat, kdy a na kterém místě dojde opět k zatečení. Zde je také nutné zdůraznit, že naše muzeum nemá žádné náhradní prostory, kam by bylo případně možné sbírky provizorně přesunout.

3 3 V depozitáři v 1. NP hlavní budovy muzea na náměstí T. G. Masaryka je díky instalovaným zařízením na snížení vzdušné vlhkosti možné konstatovat, že se daří udržovat ideální vlhkostní a teplotní podmínky pro uložení sbírkových předmětů. Pro rok 2012 zbývá dovybavit odborná pracoviště nové depozitární budovy, což bude opět záviset na množství přidělených finančních prostředků. Jedná se zejména o pracoviště archeologické, geologické, restaurátorské a pracoviště správce depozitáře (nábytek, výpočetní technika, přípojka internetu). Poté se stane nový komplex opravdu kvalitním muzejním pracovištěm. Dá se říci, že již tradičně pokračuje spolupráce se Střední školou uměleckých řemesel a Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně. Tato instituce pro nás zajišťuje na vysoké úrovni a při minimálních nákladech restaurování sbírkových předmětů, zejména porcelánu, majoliky a nábytku. V roce 2011 se bohužel opět z důvodu nedostatku finančních prostředků počet takto zrestaurovaných předmětů snížil z řádově desítek kusů na jednotlivosti a tento trend bude, bohužel, pokračovat i v příštím roce. Přesto je však naší maximální snahou spolupráci udržet i do budoucna, protože, jak jsem již uvedl výše, je pro naši instituci po všech stránkách velice výhodná. Jako jedna z cest se jeví získávání sponzorů pro restaurování konkrétních kusů předmětů. Běžnou údržbu sbírkových předmětů a drobné restaurátorské zásahy jsme i v uplynulém roce zajišťovali vlastními zdroji. 2. Expoziční a výstavní činnost I přes reálné snížení prostředků na vlastní provoz bylo v roce 2011 hlavní snahou Muzea Prostějovska udržení kvalitativní i kvantitativní úrovně pořádaných krátkodobých a střednědobých výstav. Naší snahou bylo také zachování vyváženosti výstav předmětových a galerijních, autorských a přejatých. S řadou výstav byly spojeny další doprovodné akce komentované prohlídky, muzejní večery, akce na zámku v Čechách pod Kosířem a další. Několik akcí bylo pořádáno jako doplněk naší činnosti samostatně, bez návaznosti na konkrétní výstavu. Celkově se v roce 2011 uskutečnilo více než dvacet výstav, z nichž některé určitě přesahovaly význam regionu a je možno konstatovat, že stanovené záměry v této oblasti se podařilo naplnit. Podrobněji se k dramaturgii výstav a k problematice jejich návštěvnosti věnuji níže v samostatné kapitole. V uplynulém roce se podařilo ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci vyřešit problém chybějící expozice židovského osídlení Prostějova a jeho nejvýznamější osobnosti. Naše instituce se podílela na plnění

4 4 grantového úkolu Život a dílo Edmunda Husserla ve středoevropském kontextu (poř. č ), který fakulta obdržela od Mezinárodního visegrádského fondu. V zadním traktu 2. NP Galerie Špalíček, která se nachází v bývalé židovské čtvrti v jednom z posledních původních židovských domů v Prostějově, tak vznikly dvě expozice, které ve městě s kdysi druhou nejpočetnější židovskou komunitou na Moravě dosud citelně chyběly. První z nich je věnována přímo osobnosti Edmunda Husserla, druhá, prozatím pojatá jako dlouhodobá výstava, se zabývá dějinami prostějovského ghetta. V budoucnu by měla být doplněna o zápůjčky autentických předmětů z prostějovské židovské obce, které jsou uloženy v Židovském muzeu v Praze a stát se plnohodnotnou stálou expozicí. I tady jsme však vázání především výší finančních prostředků, které můžeme na dokončení vyčlenit. V průběhu roku 2011 byl dokončen projekt dvou zcela nových expozic, které budou instalovány ve 2. NP hlavní budovy muzea. Jedná se o expozici archeologie, která nahradí po všech stránkách zastaralou expozici stávající a o expozici historickou, která doposud v Muzeu Prostějovska chyběla. Na akci nám byla přidělena první část nutných finančních prostředků a instalace nových expozic tak bude moci být zahájena ve druhé polovině roku Po zprovoznění expozic tak naše instituce dosáhne optimální prostorové vyváženosti mezi stálými expozicemi a sály, určenými pro krátkodobé výstavy. V minulém roce pokračovala jednání s městem Kostelec na Hané o možnostech předání tzv. Červeného domku památníku Petra Bezruče. Tato nemovitost je dlouhodobě ve stavu, který nedovoluje důstojnou muzejní prezentaci. Rekonstrukce by si vyžádala náklady v řádu miliónů Kč, přitom návštěvnost a atraktivita tématu není a nebude taková, aby tuto investici ospravedlnila. Již připravenou panelovou výstavu o životě a díle Petra Bezruče jsme zapůjčili k vystavení do nového komplexu ZŠ Kostelec na Hané; vynaložené prostředky na její výrobu tak mohly být smysluplně využity. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí zámku v Čechách pod Kosířem byla v roce 2012 činnost Muzea Prostějovska v tomto objektu ukončena, expozice byly zrušeny a jelikož případnou novou instalaci bude provádět Vlastivědné muzeum v Olomouci, byly zapůjčené předměty vráceny jejich jednotlivým správcům. Někteří naši odborní pracovníci se i v uplynulém roce podíleli na realizaci výstavních a publikačních projektů mimo svou mateřskou instituci.

5 5 3. Problematika návštěvnosti a soběstačnosti instituce Na tomto místě je třeba konstatovat, že v předloňském roce, tedy v roce 2010, došlo ke zhoršení obou zmíněných ukazatelů; návštěvnost dosáhla počtu osob, což byl nejhorší výsledek za několik posledních let. Kategorie návštěvnosti je však velmi těžce exaktně vysvětlitelná. V úvahu se musí brát také atraktivita města pro turisty, celková kulturní atmosféra ve městě, přítomnost vysokého nebo alespoň středního uměleckého školství v místě; nezanedbatelná je ekonomická síla obyvatelstva a jeho ochota vydávat prostředky na kulturní akce, zvláště pak v době celkového ekonomického úpadku atd. Na návštěvnost má vliv také případná správa dalších památkových objektů muzeem. Část roku 2009 a 2010 byly také uzavřeny naše hlavní výstavní sály z důvodu instalace klimatizace. V roce 2011 se však návštěvnost rapidně zvýšila, a to o cca 25%. Šlo tedy o nejlepší výsledek za minimálně pět posledních let, což je uspokojivé, zejména když připočteme k výše uvedeným okolnostem i to, že jsme na počátku září byli nuceni ukončit naši činnost v zámku v Čechách pod Kosířem, který se na celkové návštěvnosti vždy výrazně podílel. Zvýšení se dá vysvětlit několika divácky atraktivními výstavami zejména v závěru roku (Snový svět Jana Zrzavého, Vánoční svět historických hraček), otevřením nových expozic (Edmund Husserl, Z historie prostějovského ghetta), zlepšení propagace akcí nebo zvýšením návštěvnického komfortu vybudováním klimatizace výstavních sálů. K nárůstu počtu návštěvníků došlo i přesto, že jsme na začátku roku 2011 zvýšili vstupné a u zmíněných dvou atraktivních výstav pak stanovili ještě vstupné zvláštní, odpovídající významu akcí. Zvýšili jsme rovněž komerční nájem kavárny ve "Špalíčku", vše s cílem zvýšení soběstačnosti naší instituce. Stejným cílem pak byla vedena i opatření v oblasti personální (snižování některých úvazků, zrušení místa stálého profesionálního fotografa). Do budoucna pak vidím další reálné možnosti zlepšení výše uvedených parametrů. V letech budou vybudovány zcela nové expozice prehistorie a historie a bude modernizována expozice geologie. Půjde tedy o radikální přestavbu celého 2. NP hlavní budovy muzea podle současných požadavků, kladených na muzejní expozice, což určitě povede ke zvýšenému návštěvnickému zájmu o naši instituci. Celková čísla se také automaticky zvýší po začlenění Lidové hvězdárny do struktury Muzea Prostějovska; zde však samozřejmě půjde o zvýšení administrativní cestou. Otevřená zůstává problematika dramaturgie výstav. Jejich vhodnou skladbou jde také určitě zvýšit celkovou návštěvnost. Je ovšem otázka, jaký druh výstav by obecně muzea našeho typu měla prioritně pořádat. Ze zkušeností je zřejmé, že výstavy, které nejsou pro muzea primárně určeny, dokáží přitáhnout návštěvníky a pozitivně se tak projeví na celkové návštěvnosti. Bývají i organizačně a instalačně nenáročné, často dodávané "na klíč". Negativem je nutnost zaplatit určitou částku

6 6 jako nájem výstavy; podle našich zkušeností však na sebe dokáží tyto výstavy vydělat a přinést i zisk. Takovýmto akcím se nebráníme, je však nutné zachovat určitou přiměřenou míru, v našem případě jde o cca 10% z celkového ročního počtu výstav. V roce 2011 šlo konkrétně o "První astrologickou výstavu", výstavu "Psí oči" a výstavu "Zpátky do pohádky" (autentické pohádkové kostýmy z pohádek České televize). Podle mého názoru by však v žádném případě podobné "nemuzejní" akce neměly převažovat, byť by to bylo, ve vztahu ke sledovanému parametru návštěvnosti, jistě lákavé. Faktem však také je, že některé výstavy odborné, byť specialisty vysoce hodnocené, mají návštěvnost problematickou. Ideálem pak určitě je pořádání výstav jak odborně kvalitních, tak dobře navštěvovaných, což byl v loňském roce případ velké expozice maleb Jana Zrzavého. Tady však zůstává naším zásadním limitem velká vstupní finanční náročnost, zejména na pojištění zapůjčených děl. Proto takovéto akce můžeme pořádat pouze jednou, maximálně dvakrát ročně. 4. Odborná, popularizační a publikační činnost V oblasti vlastní odborné činnosti navázalo muzeum na zpracování projektů, které úspěšně probíhají již několik let (dokumentace a kompletace údajů o židovském obyvatelstvu v Prostějově, zpracovávání dějin obcí na Prostějovsku, revize památek architektury prostějovského okresu ve spolupráci s NPÚ, mapování a dokumentace prostějovské firmy Vulkania, záchranné archeologické výzkumy, etnografický výzkum a dokumentace, spolupráce s NPÚ na doplňování Státního archeologického seznamu, průzkumy unikátních geologických lokalit na okrese Prostějov ve spolupráci Geologickým ústavem AV ČR Praha, PřF UK Praha a PřF MU Brno). Bohužel je nutno opět konstatovat, že z důvodu nedostatku financí zůstala pro naše odborné pracovníky výrazně omezena možnost účasti na seminářích a konferencích, zvláště pak vícedenních a zahraničních. Ze stejného důvodu byl rovněž výrazně omezen nákup odborné literatury do muzejní knihovny. Tento stav je však možné tolerovat pouze dočasně, v budoucnosti by určitě negativně ovlivnil fungování odborné složky organizace. Na úseku přednáškové a doplňkové činnosti s úspěchem pokračoval cyklus muzejních večerů, které byly někdy organizovány ve spolupráci s jinými subjekty. Od počátku vykazovaly tyto akce velmi dobrou návštěvnost a měly pozitivní ohlas u veřejnosti i v médiích. Pokračovaly dobře fungující programy pro všechny typy škol, včetně oblíbených workshopů. Školám byly také určeny doplňkové programy, probíhající

7 7 v dlouhodobé spolupráci s armádou - speciálními útvary, dislokovanými na území Prostějova. V minulém roce byla dále zdokonalována internetová prezentace muzea (www.muzeumpv.cz), která je nyní, podle mého názoru, na velice slušné obsahové i výtvarné úrovni. Přes značné finanční těžkosti pokračovalo Muzeum Prostějovska i ve vlastní ediční činnosti, která však musela být radikálně omezena. Bylo tak pouze vydáno dvojčíslo 12/13 Přírodovědných studií MPP a do tisku připraven Zpravodaj MPP. Někteří odborní pracovníci však tradičně publikovali i mimo naše vlastní periodika. Samozřejmostí byla popularizace činnosti muzea formou příspěvků do všech druhů médií. Hlavními mediálními partnery v našem regionu byly Prostějovský deník, Český rozhlas Olomouc a internetové noviny iprostejov.cz. 5. Personální záležitosti K byla provedena reorganizace stávající struktury muzea, jejímž cílem bylo lépe provázat činnosti uvnitř organizace, vybudovat silné zázemí pro podporu projektů, zefektivnění práce s ohledem na ekonomické náklady a vytváření možností k odbornému růstu pracovníků. V roce 2011 došlo k některým dalším menším změnám, opět s cílem zlepšení efektivity práce. Byly zkráceny některé úvazky a zcela bylo zrušeno stálé místo profesionálního fotografa, jehož pracovní náplň byla přenesena na grafika muzea. Tyto změny se v průběhu roku 2011 osvědčily a proto organizační struktura přechází do roku 2012 ve stávající podobě. Celkový přepočtený počet zaměstnanců za rok 2011 byl 23,88, fyzický počet pracovníků k pak 29. Vyplacený objem mzdových prostředků činil , 00 Kč, což znamenalo průměrnou měsíční mzdu ve výši , 39 Kč.

8 8 6. Ostatní provozní záležitosti Hlavním příjmem instituce byl i v minulém roce příspěvek od zřizovatele. Na některé činnosti a akce se však dařilo získávat finanční podporu i z jiných zdrojů. Jednalo se zejména o výstavní, publikační a restaurátorskou činnost, kde byly získávány finanční prostředky především formou veřejné podpory od města Prostějov, v menší míře i od soukromých sponzorů či firem. Pokračuje rovněž velmi výhodná spolupráce s bezpečnostní agenturou SIDA, která monitoruje dva ze tří našich objektů za sponzorskou symbolickou cenu (třetí je monitorován bezplatně Policií ČR). Spokojenost trvá s komerčním nájemcem kavárny v přízemí Špalíčku. Zařízení se dostalo díky své úrovni a atmosféře do širšího povědomí prostějovské veřejnosti a pro Muzeum Prostějovska je přínosem ve dvou směrech obohacuje naši instituci o důležité místo setkávání veřejnosti a je i nezanedbatelným doplňkovým ekonomickým zdrojem. Problémem začíná být technické zaostávání naší instituce, což je zřetelné zejména v oblasti výpočetní techniky, která velmi rychle stárne a není v našich finančních možnostech udržovat s obecným vývojem v této oblasti odpovídající kontakt. Také v roce 2011 tento negativní vývoj, bohužel, pokračoval. Nákladem majitele budovy - Města Prostějov - byl zpracován projekt výtahu a byl vybudován další vstup do budovy, který odpovídá normám pro přístup handicapovaných občanů. K realizaci však nedošlo z důvodu majetkoprávních problémů se sousedním objektem římskokatolické fary, který by byl při stavebních pracích rovněž dotčen. Celá akce je komplikována neexistencí zadního traktu budovy muzea a extrémně citlivou polohou obou památkově chráněných objektů v centru města. Výstavba výtahu je pro naši instituci velmi žádoucí. Býváme kritizováni za neexistenci bezbariérového přístupu, což řešíme provizorně vynášením vozíků s lidmi po schodišti, což je nedůstojné pro postižené a nebezpečné pro naše zaměstnance. Rovněž manipulace se sbírkovými předměty a výstavními exponáty, často milionových hodnot, je někdy obtížná a nebezpečná jak pro pracovníky, tak pro předměty. Proto připravujeme další kolo jednání s orgány a organizací státní památkové péče s tím, že naší prioritou zůstává přístavba samostatného výtahového tělesa k východní fasádě objektu muzea. Díky sdružení finančních prostředků Olomouckého kraje a Města Prostějov se v roce 2011 podařilo dokončit druhou etapu budování klimatizace ve výstavních sálech 3. NP hlavní budovy. Od letní sezóny tak již bylo možné v celém třetím nadzemním podlaží udržovat konstantní teplotní poměry. Díky dotaci od zřizovatele jsme také mohli pořídit nové mobilní dělící stěny od renomované německé firmy Dytec, pořídit nový závěsný systém do hlavních výstavních sálů,

9 9 nové standardní závěsné výstavní panely a několik mobilních vitrin. Podařilo se tak významně zlepšit celkový komfort jak pro návštěvníky, tak pro vystavované předměty a příblížit tak prostory Muzea Prostějovska evropským standardům. Prostějov, Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D. ředitel Muzea Prostějovska v Prostějově, p.o.

10 10 I. Souhrn ekonomických ukazatelů Dotace na provoz celkem ,00 Kč - z toho od zřizovatele ,00 Kč v tom: - příspěvek na provoz ,00 Kč - příspěvek na mzdy ,00 Kč - příspěvek na odpisy ,00 Kč - z toho od ostatních /od Města Prostějov ,00 Kč Vlastní výnosy ,10 Kč - z toho - výnosy z prodeje služeb (vstupné) ,00 Kč - výnosy z pronájmu ,00 Kč - výnosy z prodaného zboží ,00 Kč - ostatní ,10 Kč Výnosy včetně dotace c e l k e m ,10 Kč Náklady Osobní náklady celkem ,38 Kč v tom: - mzdové náklady vč. OON ,00 Kč - zákonné sociální náklady ,38 Kč Nájemné Odpisy Energie (plyn, elektřina, voda, teplo) Ostatní Náklady c e l k e m ,00 Kč ,00 Kč ,44 Kč ,62 Kč ,44 Kč Závazné ukazatele - odpisy ,00 Kč - dodrženy - mzdy ,00 Kč - povolené překročení o 6 946,00 Kč kryto dotací od Města Prostějov (5000,00 Kč) a fondem odměn (1 946,00 Kč) Hospodářský výsledek ,66 Kč

11 11 Dotace na investice od zřizovatele Celkem ,00 Kč v tom: - na projektovou dokumentaci (historická a archeol. expozice) ,00 Kč - závěsný systém - dotace ,00 Kč (vratka ,00 Kč nedočerpáno) - výstavní systém - dotace ,00 Kč (+ spoluúčast ,00 Kč) - vitriny dotace ,00 Kč (vratka ,00 Kč nedočerpáno) Rekapitulace dotací na investice: Dotace celkem Nedočerpáno - vráceno C e l k e m použito dotace Spoluúčast na pořízení systému výstavních stěn ,00 Kč 3 523,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Zpracovala: Ivana Peluhová

12 12 II. Organizační schéma Muzea Prostějovska v Prostějově, p. o. platné v roce Ředitel (Mgr. Miroslav Chytil, Ph.D.) 2. Oddělení společenských a přírodních věd - geolog - kurátor (RNDr. Vladimíra Jašková vedoucí oddělení) pracovní úvazek 1,000 - botanik - kurátor (Ing. Alice Bezrouková) 1,000 - historik kurátor IT specialista (Mgr. Václav Horák středověk do konce 15. stol., církevní dějiny) 1,000 - historik kurátor (PhDr. Michaela Kokojanová raný novověk, století) 1,000 - historik - kurátor (PhDr. Marie Dokoupilová dějiny 19. a 20. století do současnosti; literární dějiny a dějiny židů v regionu) 1,000 - historik umění - kurátor (Mgr. Michaela Kvapilová Nováková) 1,000 - etnograf kurátor (Mgr. Jiří Ondra) 1,000 - archeolog kurátor (Mgr. Blanka Veselá) 1,000 - konzervátor, technik (Irena Loubalová) 0, Oddělení výstavní a programové - kurátor výstav, propagace (Kamila Husaříková ved. oddělení, zástupce ředitele) 1,000 - programový pracovník, kurátor, muzejní pedagog (Mgr. Jana Slezáčková) 1,000 - správce depozitáře, výtvarník (Mgr. František Spáčil) 1,000 - konzervátor, aranžér (Olga Kosíková) 1,000 - knihovník (Petra Hubáčková) 1,000 - fotograf (Jan Pospíšil) 0, Oddělení ekonomické a provozní - ekonom (Ivana Peluhová vedoucí oddělení) 1,000 - sekretariát, administrativa, mzdová účetní (Alena Navrátilová) 1,000 - referent dopravy, správce budov, řidič, údržbář (Miroslav Veselý) 1,000 - řidič, údržbář (Pavel Karasinski) 0,750 - úklid (Pavla Navrátilová) 1,000 - pokladní (Marie Bašná) 0,500 - pokladní (Marie Bočková) - 0,500 - pokladní (Zdeňka Indrová) - 0,500 - pokladní (Dagmar Lesáková) - 0,500 - kustod (Ludmila Doleželová) - 0,500 - kustod (Renata Grmelová) - 0,500 - kustod (Vlasta Kutáčková) - 0,500 - kustod (Dagmar Rozmánková) - 0,500 Příloha k organizačnímu schématu Přehled o zaměstnancích (za rok 2011) Celkový přepočtený počet zaměstnanců za rok ,88

13 13 Fyzický počet pracovníků k Vyplacený objem mzdových prostředků ,00 Kč Průměrná měsíční mzda ,39 Kč 12 zaměstnanců zařazených do platové třídy 10 - odborní pracovníci historici, kurátor, grafik, ekonom 1 pracovnice za řazena do platové třídy 9 - mzdová, personální účetní 3 zaměstnanci zařazeni do platové třídy 8 - restaurátoři, knihovnice 6 zaměstnanců zařazeno do platové třídy 6 - ved. údržbář - řidič, fotograf, pokladní 4 zaměstnanci zařazeni do platové třídy 4 - kustodi 1 zaměstnanec zařazen do platové třídy 5 - údržbář, řidič 1 zaměstnanec zařazen do platové třídy 2 - uklízečka

14 14 III. Péče o sbírky V. Horák 1) Zpracovávání podkladů pro CES za Muzeum Prostějovska plněno průběžně. Během roku 2011 došlo k dokončení zpracování podkladů pro CES a výsledky zaslány na Ministerstvo kultury ČR. Počty změn, které byly potřeba v CES udělat, dokumentuje následující tabulka Podsbírka Počet změn v CES Archeologická Botanická 8974 Další fotografie přírody okresu 152 Další literární památky 956 Další paleobotanická 25 Další paleozoologická 308 Další všeobecná geologie 9 Etnografická 1663 Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média 1950 Historická 88 Mineralogická 34 Numizmatická 222 Petrografická 138 Písemnosti a tisky 391 Uměleckoprůmyslové práce 270 Výtvarného umění 3693 Zoologická 1 Celkem ) Zpracovávání primární evidence sbírkových předmětů plněno průběžně a paralelně se zpracováním CES. Celkem bylo v rámci přírůstků elektronicky zaevidováno inv. čísel. Jednotlivé podsbírky a podskupiny jsou uvedeny v tabulce: Podsbírka Podskupina Počet inv. čísel Archeologická Botanická 50 Literární památky literární památky 369 Jiří Wolker 105 Petr Bezruč 345 Divadlo 9 Wolkrův Prostějov 11 Paleobotanická 21 Paleozoologická 311 Mineralogická 27 Podsbírka Podskupina Orientační počet inv. čísel Petrografická 86 Etnografická oplečí 9 šátky 98 povlaky 50 límečky 2 tašky 2 výšivky 29 lidový nábytek 10 nástroje 61

15 15 Fotografie, filmy, videozáznamy a fotografie osobností jiná média 82 fotografie objektů 62 fotografie polit. událostí 10 fotografie muz. předmětů 12 Historická mapy, plány 2 Historická mat. - fyzikální předměty 4 střelecké terče 4 trofeje 2 výzkum současnosti 19 Numizmatická medaile 5 Písemnosti a tisky písemnosti do r písemnosti po r Uměleckoprůmyslové práce porcelán 1 kamenina 2 hliněné předměty 2 sklo 13 mosaz 6 nábytek 3 železo 1 slonovina 1 lapidárium 6 Výtvarného umění obrazy 16 kresby 12 grafika 2 různé techniky 2 plastiky 5 3) Inventarizace sbírkových předmětů Spolupráce na inventurách kolegyň M. Dokoupilové (literární památky podskupiny Petr Bezruč, hudební sbírky a sběratelé) a M. Kokojanové (fotografie podskupiny Og, Oi, Ol, Om, On). M. Dokoupilová 4) Evidence přírůstků sbírky Literární památky v I. stupni, vlastní sběr, 7 karet 18 kusů 5) Evidence sbírky Literární památky ve II. stupni: 26 karet, 38 ks 6) Inventury sbírky Literární památky celkem 440 inv. čísel, 1466 položek - P. Bezruč, předměty BO 140 ks - hudebniny LP karet, 72 ks; Ezechiel a Vladimír Ambrosové LP karet, 122 ks; Orlice LP inv. č., 610 ks. - národopisná dokumentace, sběratelé Zbořil LP karet, 323 kusů; Sedláček LP karet, 145 kusů; Poláček LP karet, 54 celků - spolupráce při inventuře skupiny Fotografie 7) Další práce se sbírkami - popis přírůstků za minulá léta inventárními, přírůstkovými a katalog. čísly 847 ks - doplňování údajů v kartách (rozměry, podrobnější popis, datace), odstraňování chyb (např. nadbytečné mezery v číslech, doplnění přír. čísel), opraveno 1537 karet - soupis plakátů, sbírka P. Bezruč 60 ks

16 16 - podrobný soupis a popis kreseb ve sbírce LP, J. Zbořil ks - přestěhování 20 krabic materiálu se sbírkami LP z depozitáře v hlavní budově do depozitáře nemocnice, z červeného domku Petra Bezruče v Kostelci n. H. byly tamtéž převezeny zbylé předměty ze zrušené expozice Památníku P. Bezruče. A. Bezrouková 8) Přepis původních karet do programu Bach 292 ks (doplňování úprav a údajů o inventurách 9) Zpracování přírůstků 39 ks (23 vyšších rostlin, 16 nižších) 10) Inventura zoologické sbírky měkkýšů 130 ks 11) Kontrola stavu herbářových položek (opravy materiálů) 12) Adjustace položek pro uložení v herbáři 39 ks (sušení, lisování, adjustování, označení druhu rostliny, datem a lokalitou sběru, nadmořskou výškou nálezového území J. Slezáčková 13) Přepis původních karet do programu Bach PT/B 600 ks 14) Zpracování přírůstků PT/B 120 ks 15) Výběr poškozených praporů pro konzervaci (sb. skupina Pr) 16) Inventura přírůstků sbírková skupina Vs 10 ks J. Ondra 17) Rozšiřování sbírkového fondu muzea sběr, svoz a nákup - šátek s nápisem XI. všesokolský slet Praha 3 ks - šátek s nápisem IX. sjezd ČOS červen ks - sokolský kroj dětský (dívčí šaty 2ks) - časopis Poupě č. 5 1 ks - součástky k ženskému hanáckému kroji 3 ks - ručně vyšívaný ubrus 1 ks - látkový přehoz 1 ks - hanácké ženské kroje 3 ks v jednání - součásti hanáckého ženského kroje v jednání 18) Inventury - Na 214 ks, Vl 180 ks, Vc 314 ks, Vb 70 ks 19) Doplňování údajů pro CES

17 17 20) Opravy údajů na katalogizačních kartách 21) Změny lokace u sbírkových předmětů v novém depozitáři Vl 122 ks, Na - 39 ks 22) Výběr předmětů k ošetření a spolupráce při ošetření sbírkových předmětů Vk 68 ks, Na- 147 ks, Ve 62 ks, Vc 116 ks, Vb 2 ks, Vl 79 ks, Vg 1 ks 23) Výběr předmětů pro zápůjčky - expozice v radniční věži - pro výstavu k výročí založení obce Držovice - pro výstavu Východočeského muzea Pardubice 24) Přepis papírových karet 494 zápisů 25) Skenování, vkládání fotografií do programu Bach 312 fotografií 26) Popis sbírkových předmětů katalogovými a inventárními čísly M. Kvapilová Nováková 27) Inventury včetně reidentifikace sb. předmětů (popisy katalog. a invent. čísly) a zápisu jejich lokace do papír. karet II. stupně muzej. evidence: - sbírka výtv. umění, podskupina Od grafika: celkem asi 700 položek (ze 1428 ks celkem) (spolupráce: K. Husaříková) - sbírka výtv. umění, podskupina Ob kresba: celkem 97 položek - mimořádná inventura na základě stěhování sb. fondu do nových depozitárních prostor (Lidická ul.) a následných probíhajících stavebních úprav daných prostor: sbírka výtv. umění, podskupina Oa malba: celkem 240 položek (ze 769 ks celkem) - stálá expozice Pamětní síň J. Mánesa na zámku v Čechách pod Kosířem kulturní mobiliář Svoz Čechy pod Kosířem z majetku NPÚ, ú. o. p. v Brně, Muzeum umění Olomouc, Moravská galerie v Brně, sbírky Muzea Prostějovska (ukončení provozu expozice): celkem 423 položek - uložení na nové lokaci (depozitář Lidická ul.) podskup. Of různé techniky celkem 48 položek 28) Katalogizace přírůstků a neevidovaných sbírkových předmětů MPP: celkem inv. čísel 79/ 282 položek 29) Digitalizace sbírek: - přepis a úprava záznamů karet celkem 728 položek - foto-kartotéka sb. předmětů celkem 335 položek 30) Konzervace sbírek výběr sb. předmětů pro konzervační zásah, konzultace konzervátorských postupů, dle potřeby zajištění fotodokumentace stavu před a po zásahu, vedení evidence: celkem 69 položek (spolupráce O. Kosíková)

18 18 31) Restaurování sbírek: - odb. konzultace postupů restaurování s vedoucí atelieru restaurování keramiky VOŠ restaurátorské v Brně u již zapůjčených sb. předmětů nově k restaurování VOŠ restaurátorské v Brně zadáno 0 položek - (nedostatek finančních zdrojů instituce) 32) Odstraňování nedostatků v CES (spolupráce Mgr. V. Horák) 33) Zápůjčky pro výstavy (rešerše, zajištění konzervace, fotodokumentace, zápůjční smlouvy): - Vážený Ještěre, drahý Petře Bezruči, Muzeum Prostějovska ( ) - O čem vypráví, co naznačuje, o čem mlčí stará radnice v Prostějově expo k přednášce PhDr. M. Kokojanové, Muzeum Prostějovska v Pv ( ) - Josef Ignác Sadler ( ), Arcidiecézní muzeum Olomouc ( ) - Joža Uprka ( ), Galerie výtvarného umění v Hodoníně ( ) - Svět dětí na šlechtických sídlech, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži ( ) - Joža Uprka ( ): Evropan slováckého venkova, Národní galerie v Praze ( ) - Alois Doležel: Vize - Motivy geneze - Dojmy, Muzeum husictví v Táboře ( ) - Z prostějovského ghetta, Muzeum Prostějovska v Prostějově ( dosud) - Za císaře pána..., Habsburkové v českých zemích , Pražská informační služba zámek Ctěnice. (dlouhodobá zápůjčka) 34) Poskytnutí podkladů k fotodokumentaci vybraných plastik ze sbírek MPP pro publikaci Sochařská tvorba umělců Olomouckého kraje 35) Ukončení existence expozice Pamětní síně J. Mánesa na zámku v Čechách pod Kosířem jednání a agenda: - k předání mobiliáře tvořícího součást objektu KP zámek v Čechách pod Kosířem se správcem zámku a ostatními subjekty (Vlastivědné muzeum v Olomouci, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Olomouci a Brně) - navrácení sb. předmětů zapůjčitelům (Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci, Národní památkový ústav, ú. o. p. v Brně, obec Čechy pod Kosířem, soukromí zapůjčitelé) a uložení předmětů z vlastních sbírek MPP: celkem 423 položek - vyrovnání pohledávek ztráty mobiliáře (r. 1995, 2002, 2006) a aktuálně vzniklá pojistná událost zatečení do depozitárních prostor Lidická ul. r (spolupráce O. Kosíková, agenda pojistné události K. Husaříková) - archivace soupis inventáře expozice k datu ukončení, r ) Řešení problému s plísněmi v depozitáři Lidická ul. konzultace s pracovníky metodického centra Technického muzea v Brně 37) Zpracovány podklady pro zakoupení měřičů klimatických podmínek v depozitářích a expozicích/ výstavních prostorách MPP 38) Výběr sb. předmětů a instalace lapidária na lodžii hl. budovy MPP (uložení nevyhovujících artefaktů do depozitáře) 39) Obnovení smluv/reversy dlouhodobých zápůjček

19 19 B. Veselá 40) Přebírání archeologického materiálu - přebírání a ukládání archeologického materiálu do nového depozitáře - v I. stupni inventarizace od ÚAPP Brno, pobočka Prostějov a Archeologického centra Olomouc ze záchranných archeologických výzkumů na území Prostějovska na základě z. č 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění - za rok 2011 jsou to tato inv. č.: , , , , , , , , , , , , , , , /2004/113-1 až 21/ / až 18/ / až 19/ / až 18/ / až 18/ / až 18/ / až 06/ ) Kontrola Centrální evidence sbírek - porovnávání zápisů z CES se skutečným stavem v archeologické podsbírce, odstraňování chyb, zjišťování duplicitních označení předmětů 42) Inventarizace archeologické podsbírky - kontrola archeologického materiálu a vyhotovení zápisů o inventuře materiálu zapsaného pod přírůstkovými čísly: 3/1996, 100/1996, 29/1996, 30/1996, 31/1996, 36/1996, 37/1996, 38/1996, 10/1997, 5/1998, 8/1998, 9/1998, 10/1998, 11/1998, 12/1998, 24/1998, 30/1998, 30/1998, 31/1998, 31/1998, 32/1998, 33/1998, 34/1998, 35/1998, 36/1998, 37/1998, 38/1998, 39/1998, 40/1998, 41/1998, 42/1998, 2/1999, 3/1999, 4/1999, 5/1999, 6/1999, 7/1999 8/1999 9/ / / / /1999, 18/1999, 19/1999, 20/1999, 21/1999,22/1999, 23/1999, 1 /2000, 2/2000, 3/2000, 4/2000, 5/2000, 6/2000, 7/2000, 8/2000, 9/2000, 10/2000, 11/2000, 12/2000, 13/2000, 14/2000, 15/2000, 16/2000, 18/2000, 19/2000, 20 /2000, 21//2000, 22/2000, 23/2000, 24/2000, 25/2000, 26/2000, 27/2000, 28/2000, 29/2000, 30/2000, 31/2000, 32/2000, 33/2000, 34/2000, 35/2000, 36/2000, 37/2000, 38/2000, 39/2000, 40/2000, 41/2000, 42/2000, 43/2000, 44/2000, 45/2000, 90/ ) Ostatní práce se sbírkami: - kontrola konečného ukládání druhé části archeologické sbírky do nového depozitáře, zaznamenání trvalého uložení do katalogizačních karet a do další doprovodné dokumentace ke sbírkám (nálezové zprávy) - doplňování údajů do karet (upřesnění popisu, datace, rozměry, odstraňování chyb - nadbytečné mezery v číslech, doplnění přír. čísel)

20 20 - příprava archeologického materiálu k výpůjčkám (za rok 2011 vyhotoveno 15 smluv o výpůjčce) - přepisování inventárních čísel z nálezových zpráv do databázového programu BACH M. Kokojanová Vzhledem k aktuálnímu zařazení zpracování libreta pro historickou expozici byla většina úkolů mimo oblast Péče o sbírky a Prezentační činnost odložena. 44) Og, Oi, Ol, Om, On, revize, převzetí, úpravy a opravy, evidence, inventury a zápis do CES - evidováno ve II. stupni muzejní evidence, zapsáno v elektronické podobě: celkem 1049 katalogových čísel, tj kusů; z toho - nově zpracováno: 2955 kusů - podstatnější opravy: cca 500 kusů - přeřazeno do jiných muzejních sbírek: 16 kusů - vyřazeno: 395 kusů 45) Náprava nedostatků zjištěných při revizi CES ve zbylé části fotografických sbírek 46) Zápis přírůstků ve II. stupni muzejní evidence: 1173 kusů O. Kosíková 47) Odplísňování předmětů: - národopis Vl 68 ks - nábytek Fa 22 ks - cechovní předměty Ua 18 ks - železo Fc 24 ks - národopis Na 3 ks - národopis textil Ve 62 ks, Vc 65 ks, Vb 2 ks - militária Z 5 ks - staré tisky, knižní fond 420 ks - výtvarné umění 16 ks 48) konzervace, restaurování: - pozůstalost P. Bezruče Bo 19 ks - plastiky Bo 6 ks - archeologie rekonstrukce nádob J 688, N 136 ks, rekonstrukce modelů M 248 ks, M 250 ks - výtvarné a užité umění Oa 35 ks - hodiny Cc 29 ks - velkoformátová fotografie Og 3 ks - plastiky Kg 3 ks - čištění obrazů z městské galerie 12 ks - základní ošetření předmětů ze zápůjčky Čechy pod Kosířem 65 ks 49) zpracování konzervačních karet 3 ks

1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 2, 796 01 PROSTĚJOV Tel.: 582 330 991, 582 342 286, IČO: 00091405 www.muzeumpv.cz Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

OBSAH. I. Úvodní slovo. II. Základní ekonomické údaje. III. Péče o sbírky. IV. Vědeckovýzkumná a odborná činnost. V. Prezentační činnost

OBSAH. I. Úvodní slovo. II. Základní ekonomické údaje. III. Péče o sbírky. IV. Vědeckovýzkumná a odborná činnost. V. Prezentační činnost Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 213 OBSAH I. Úvodní slovo II. Základní ekonomické údaje III. Péče o sbírky IV. Vědeckovýzkumná a odborná činnost V. Prezentační činnost VI. Osvětová,

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. VÝROČNÍ ZPRÁVA ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VĚDECKÉHO ÚTVARU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AV ČR, V. V. I. ZA ROK 2008 Výroční zpráva Archivu Akademie věd České republiky vědeckého útvaru Masarykova

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo REALIZACE STÁLÉ EXPOZICE OBUVNICTVÍ PROJEKT ROČNÍKOVÉ PRÁCE student: Eva Bártková vedoucí práce: PhDr. Hana Slámová, Ph.D.

Více

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace. Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace Nám. Čsl. armády 2, 682 01 Vyškov ZPRÁVA o činnosti příspěvkové organizace za rok 2010 OBSAH I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti muzea... 1 I.1 Sbírkotvorná

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace

MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ příspěvková organizace NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA 2, 796 01 PROSTĚJOV Tel.: 582 330 991, 582 342 286, IČO: 00091405 www.muzeumpv.cz PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2013 Muzeum Prostějovska

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009

Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Mimořádné a hlavní úkoly stanovené Ministerstvem kultury Generální ředitelce Národního památkového ústavu na rok 2009 Ministerstvo kultury, zastoupené odborem památkové péče jako příslušným řídícím útvarem,

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002. Městská knihovna Ostrov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Ostrov Výroční zpráva MK Ostrov v roce 2002 Úvod: V roce 2002 působila MK Ostrov poprvé celý rok jako samostatná příspěvková organizace zřízená městem Ostrov

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek

Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek Výstavní aktivity Spolku pro Plumlovský zámek V minulých dvou letech byly péčí Spolku pro Plumlovský zámek vybudovány na zámku v Plumlově dvě dlouhodobé dosud instalované expozice keramiky. První z roku

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové

Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Struktura sbírkových fondů Muzea východních Čech v Hradci Králové Skupiny Podskupiny Počet Geologické 30685 Mineralogické 29185 Drahé kameny 350 Broušené kameny 350 Ostatní drahé kameny 0 Ostatní mineralogické

Více

Odeslané faktury Strana: 1

Odeslané faktury Strana: 1 Odeslané faktury Strana: 1 KOF000001 00288063 Městys Brodek u Prostějova 7000,00 CZK 13.01.2014 28.01.2014 Platba za vyřízení přestupkové agendy za 4. čtvrtl KOF000002 00288144 Obec Čelechovice na Hané

Více

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková

SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY. Mgr. Michaela Zálešáková SPOLUPRÁCE PŘI REALIZACI DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ SLOVANSKÉHO HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH NAPŘÍČ OBORY Mgr. Michaela Zálešáková SLOVANSKÉ HRADIŠTĚ V MIKULČICÍCH Slovanské hradiště v Mikulčicích, pobočka Masarykova

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje

Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map. Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Portál ebadatelna Zlínského kraje a zpřístupnění map Prezentace historických map z fondu paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální

Více

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu

Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory efektivnosti preventivní konzervace v muzeu Indikátory ICCROM kontrolní seznam 35 otázek určených pro muzea byly vytvořeny v rámci projektu Teamwork for Preventive Conservation mají napomoci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009. 1. Sbírkotvorná činnost a práce se sbírkami VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2009 Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace, plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 Leden 2017 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Plán hlavních úkolů na rok 2011

Plán hlavních úkolů na rok 2011 Plán hlavních úkolů na rok 2011 Předkládá: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 31. prosince 2010 Č.j.: NTM-868/10-GŘ 1. Koncepční a souborné strategické úkoly 1. Otevřít muzeum pro veřejnost

Více

1) Stručné zhodnocení činnosti organizace

1) Stručné zhodnocení činnosti organizace ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2011 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2011 šestnáct výstav. Devět z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Zpracování sbírky děl Otakara Schindlera v divadelním oddělení Národního muzea Projekt ročníkové práce Autor: Michaela Buriánková

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 24. 2. 2017 1 1. Rozpočet organizace

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA MUZEA PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, p.o. za rok 2008 Rok 2008 byl pro Muzeum Prostějovska rokem, kdy na jeho konci, po 15 letech působení ve funkci, odcházel do důchodu ředitel V. Hruška. Vzhledem

Více

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o.

Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405. PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. Muzeum a galerie v Prostějově, p.o. nám. T. G. Masaryka 2 796 01 Prostějov IČ: 00091405 PLÁN ČINNOSTI MUZEA A GALERIE V PROSTĚJOVĚ, p. o. na rok 2015 PŘEDMLUVA Plán činnosti Muzea a galerie v Prostějově,

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní Informace ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU PRO ZALOŽENÍ MUZEA KOMINICKÉHO ŘEMESLA A JEHO PROPAGACI ZA ROK 2014 Zpracovala: Mgr. Eva Bažantová Základní Informace Název: Spolek pro založení muzea kominického

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ

Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad moravou STŘEDOVĚKÝ HRAD V ŘÍČNÍ NIVĚ Veselí nad Moravou středověký hrad v říční nivě Miroslav Plaček Miroslav Dejmal a kolektiv Vydáno s podporou grantového projektu GA ČR P405/11/1729 Brno

Více

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace

Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Muzeum Prostějovska v Prostějově, příspěvková organizace Plán činnosti v roce 2008 1 MUZEUM PROSTĚJOVSKA V PROSTĚJOVĚ, příspěvková organizace I. Péče o sbírky 1. Chronologická evidence v přírůstkové knize

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace pro územní souhlas A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA SANACE VLHKÉHO ZDIVA V GARÁŽÍCH OBJEKTU OP TÁBOR Zpracoval: Bc. Moudrý Vojtěch Datum: duben 2016 A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

Zpráva o činnosti za rok 2003

Zpráva o činnosti za rok 2003 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Zpráva o činnosti za rok 2003 Motto: " aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014

Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 Vyhodnocení činnosti Muzea a galerie v Prostějově za rok 2014 OBSAH I. Úvodní slovo II. III. IV. Základní ekonomické údaje Péče o sbírky Vědeckovýzkumná a odborná činnost V. Prezentační činnost VI. VII.

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 10. 1. 2017 č. 02/17 1 Čl. 1 Úvodní

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje

Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Digitalizace a zveřejnění sbírkových fondů paměťových institucí Zlínského kraje Realizované projekty Digitalizace pořízení digitálních fondů Krajský digitální repozitář (KDR) systém pro uložení digitálního

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor

*NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor *NACRX001P412* NACRX001P412 prvotní identifikátor Dne: 26.01.2015 Naše značka: NA- 3041-4/12-2014 Vyřizuje/tel.: Hnulíková / 974 847 433 Vaše značka: MÍSTO: Lublaň, Slovinsko ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016

Veřejné projednání studie zámku. Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 Veřejné projednání studie zámku Mgr. Tomáš Třetina 9. listopadu 2016 O čem budeme mluvit Historické předpoklady záměru Vize Jak toho dosáhneme Průběh příprav Co je potřeba rozhodnout Historie: VLASTNICTVÍ

Více

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů. Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Možnosti spolupráce KK a dalších subjektů Mgr. Tomáš Gec Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě Spolupráce KK a krajského úřadu I. Koncepční - Příprava koncepce systému veřejných knihoven a koncepce

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 1/ Organizační řád Ústavu dějin Univerzity Karlovy a Archivu Univerzity

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více