Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ"

Transkript

1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Banky a bankovní systém Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je objasnit posluchačům charakteristiku obchodní banky a jejích základních funkcí, seznámit je s postavením, cíli, funkcemi a nástroji centrální banky a vysvětlit formy uspořádání bankovní soustavy. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Obchodní banky 2. Centrální banka 3. Bankovní systém K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, 3. vyd. Linde 2005, kap.3 (Obchodní banky) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. nejdůležitější formy transformace kapitálu, kterou provádějí banky při finančním zprostředkování; bilance banky a výkaz zisků a ztrát; vlastní kapitál banky a jeho funkce; kapitálová přiměřenost banky; udělení povolení působit jako banka, organizační předpoklady a provozní požadavky kladené na banky. finanční zprostředkování; emise bezhotovostních peněz; aktiva banky; pasiva banky; podrozvahové pohledávky a závazky; externí a interní tvorba kapitálu banky; bankovní činnosti. Jaké jsou základní funkce banky? Jaké funkce plní v bance kapitál? Jaký je obsah a význam jednotlivých položek aktiv bilance banky? Jaký je obsah a význam jednotlivých položek pasiv bilance banky?

2 Jaká je struktura podrozvahových pohledávek a závazků banky? Jaké provozní požadavky jsou kladeny na banku podle platného zákona o bankách? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, kap.4 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. postavení, cíle a funkce centrální banky; bilance centrální banky; nástroje používané centrální bankou a jejich dopad na obchodní banky; bankovní regulace a dohled; organizace České národní banky. vnější a vnitřní stabilita měny; diskontní sazba; operace na peněžním trhu; pravidla likvidity; povinné minimální rezervy; obchody České národní banky. Jaké jsou základní funkce centrální banky? Jaké jsou nejdůležitější vzájemné vazby mezi bilancí centrální banky a komerčních bank? Jaký dopad na banky má zvýšení, resp.snížení diskontní sazby? Jaký dopad má zvýšení, resp. snížení povinných minimálních rezerv na bilanci obchodní banky? Jaké obchody realizuje ČNB s bankami? K poslednímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde 1999, kap.3 (Bankovní systém) formy uspořádání bankovní soustavy; současné vývojové trendy v bankovnictví; bankovní prostředí;

3 mezibankovní trh; struktura našeho bankovního systému. univerzální a oddělené bankovnictví; komerční banka; investiční banka; obezřetné podnikání bank; pravidla likvidity; klasifikace pohledávek; repo operace; lombardní úvěr; mezibankovní depozita; mezibankovní devizový trh. Na čem je založen model univerzálního bankovnictví? Jaké jsou hlavní motivy bank ke vstupu na mezibankovní peněžní trh? Co může být předmětem obchodů na mezibankovním peněžním trhu? Jaká je hlavní charakteristika a předmět podnikání hypotéční banky? Jaké jsou současné základní trendy restrukturalizace bank? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto nepovinných publikacích: Revenda Z. a další: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management press, 1999 Sekerka P.: Banky a bankovní produkty, Profess Consulting, 1997 Bokranz R., Hildebrant B., Wehling J.: Organizace bankovního provozu, HZ Praha, 1997 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Objektivní nutnost existence bank a bankovního průmyslu v tržní ekonomice. 2. Vztah mezi centrální bankou a vládou. 3. Postavení bank v procesu ekonomické globalizace.

4 Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Bankovní produkty I. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit studentům charakteristické rysy bankovních produktů, jejich systematizaci, způsob stanovení jejich ceny a následně pak objasnit bankovní účty, jako základní bankovní produkt a popsat organizaci a nástroje platebního styku. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Charakteristika a systematizace bankovních produktů 2. Klientské bankovní účty 3. Organizace a nástroje platebního styku K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, kap.6.1 a 6.2 nemateriální charakter, dualismus a vzájemná propojenost a podmíněnost bankovních produktů; členění bankovních produktů podle jejich odrazu v bilanci banky; druhy cen bankovních produktů a způsob jejich stanovení; bankovní produkty a jejich vlastnosti; hodnotová a věcná stránka bankovních produktů; aktivní, pasivní a neutrální bankovní obchody; finančně úvěrové, vkladové a platební bankovní produkty; báze pro stanovení ceny bankovního produktu. Jaké jsou společné relevantní rysy bankovních produktů? Jaké jsou druhy cen bankovních produktů? K jaké bázi se může vztahovat cena bankovního produktu? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné.

5 K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, Linde 1999, kap.5 (bankovní produkty) charakteristika klientského bankovního účtu; druhy klientských bankovních účtů; běžný účet jako základní bankovní produkt a jeho právní úprava; výnosy a náklady spojené s běžným účtem; bankovní tajemství; opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. kontokorentní, úvěrový, vkladový a depotní účet; smlouva o zřízení a vedení běžného účtu; způsob dispozice s běžným účtem; sedlina podstata a význam; podstata a obsah bankovního tajemství; špinavé peníze 2 Uspokojivě vysvětlit výše uvedené základní pojmy; Jaké povinnosti vyplývají bance ze smlouvy o běžném účtu ve vztahu k majiteli účtu? Jaké znáte zákonem stanovené výjimky z bankovního tajemství? Co tvoří obsah bankovních informací a jaké jsou důvody pro jejich předávání? Co se rozumí neobvyklým obchodem? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: Dvořák,P.: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, kap.8+10 struktura platebního styku; hotovostní platební styk; organizace bezhotovostního platebního styku; bankovní převody a jejich členění; šeky, jejich náležitosti a druhy; platební karty, jejich náležitosti, druhy a základní výhody jejich používání; dokumentární akreditiv, jeho princip, právní úprava a průběh; dokumentární inkaso, jeho princip, právní úprava a průběh. vnitrobankovní a mezibankovní platební systémy;

6 korespondentské banky a korespondentské účty; SWIFT a jeho podstata; příkaz k úhradě, jeho náležitosti a druhy; šeky na řad, na jméno a na doručitele; eurošekový systém; elektronická peněženka; odvolatelný a neodvolatelný akreditiv. V čem spočívají platební systémy založené na zúčtování plateb prostřednictvím zúčtovací banky? Jaký je průběh placení šekem? Jaký je průběh transakce provedené kartou a její zúčtování? Jaké existují druhy dokumentárních akreditivů? Jaké jsou výhody a nevýhody dokumentárních inkas? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou seznámit v těchto nepovinných publikacích: Sekerka P.: Banky a bankovní produkty, Profess Consulting, 1997 Revenda Z. a další: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 1999 Bokranz R., Hildebrant B., Wehling J.: Organizace bankovního provozu, HZ Praha, 1997 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Hlavní cíl cenové politiky banky, základní druhy cen bankovních produktů a způsoby jejich stanovení. 2. Bankovní tajemství versus bankovní informace. 3. Platební karty současnost a budoucnost.

7 Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: Bankovní produkty II. Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit studenty s podstatou, charakteristickými rysy a strukturou depozitních bankovních produktů, podstatnými odlišnostmi jejich jednotlivých skupin, a to včetně jejich zúročení, zdanění a pojištění a vysvětlit základy oceňování depozitních zdrojů. Tento tematický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Struktura depozitních produktů, jednotlivé druhy vkladů, jejich právní úprava a specifika 2. Vkladové listy, bankovní dluhopisy, hypotéční zástavní listy a depozitní směnky 3. Systém pojištění vkladů v ČR a jeho srovnání s obdobným systémem v EU a základy oceňování depozitních zdrojů K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; Příslušná ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku a zákonů: O stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a O bankách; zásadní a podstatné odlišnosti jednotlivých skupin depozitních produktů; výše a způsob úročení vkladů na vkladových účtech; průběh stavebního spoření a jeho výhodnost pro účastníky. bankovní renta; způsob úročení vkladů; vinkulace a její formy; umořovací řízení; překlenovací úvěr; ohodnocovací číslo. Jaké jsou základní skupiny depozitních produktů a čím se především odlišují? Jaké jsou druhy vkladů na vkladových účtech a jaká je výše a způsob jejich úročení? Jaký je základní princip stavebního spoření a jeho právní úprava? Na jakých faktorech závisí míra efektivního zhodnocení vkladů v rámci stavebního spoření?

8 Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 11.7 Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, Příslušná ustanovení zákonů: O cenných papírech, O dluhopisech a Směnečného a šekového; výše a způsob úročení bankovních dluhopisů; právní úprava hypotečních zástavních listů jako speciálních dluhopisů; pohled investora na hypotéční zástavní listy; základní rysy depozitní směnky; výhody a nevýhody depozitní směnky pro klienta banky. forma dluhopisu; diskontovaný dluhopis; krytí a náhradní krytí nominální hodnoty HZL; směnečná částka; úroková doložka. Jakými podstatnými náležitostmi se mohou odlišovat jednotlivé druhy dluhopisů? Čím se odlišuje právní úprava HZL od právní úpravy ostatních dluhopisů? Jaké obvyklé charakteristiky mají depozitní směnky v naší praxi? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 11.8 Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák Příslušná ustanovení Zákona o bankách; funkce pojištění vkladů; zdroje fondu pojištění vkladů; rozsah náhrady a pravidla jejího vyplácení v ČR; pojištění vkladů v EU; základní trendy ve vývoji bankovních pasiv; nejvýznamnější faktory ovlivňující náklady na depozitní zdroje; metody měření nákladů na získání depozitních zdrojů.

9 povinné a dobrovolné pojištění vkladů; fond pojištění vkladů; metoda průměrných historických nákladů; metoda mezních nákladů depozitních zdrojů; explicitní úroková sazba; implicitní výnos; cross-selling. Jakým způsobem mohou být koncipovány systémy pojištění vkladů? Jaké existují základní trendy ve vývoji bankovních pasiv? Jakými metodami se měří náklady na získávání depozitních zdrojů? Pokud jste čemukoliv z výše uvedených textů a zadání (pojmu, problému či otázce) neporozuměli, pokuste se přesně (písemně) zformulovat to, co se Vám zdá nejasné. Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou dále seznámit v těchto nepovinných publikacích: Sekerka P.: Banky a bankovní produkty, Profess Consulting, 1997 Revenda Z. a další: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, 1999 Bokranz R., Hildebrant B., Wehling J.: Organizace bankovního provozu, HZ Praha, 1997 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se (písemně) o řešení následujících problémů: 1. Srovnání právní úpravy jednotlivých druhů vkladů a jejich výhod a nevýhod pro klienty. 2. Základní fáze systému stavebního spoření a jejich rozhodující charakteristiky. 3. Srovnání pojištění vkladů v ČR a EU.

10 Metodické listy pro čtvrté soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tématického celku: Bankovní produkty III. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s bankovními úvěrovými produkty, jejich podstatou, strukturou a jejími jednotlivými složkami, se vznikem a realizací úvěrového vztahu, se způsoby úročení a splácení úvěrů a v závěru pak se zajištěním úvěrů a nástroji, které jsou za tímto účelem využívány. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Struktura bankovních úvěrových produktů, vznik a realizace úvěrového vztahu a jednotlivé druhy peněžních úvěrů 2. Závazkové úvěry a záruky včetně související problematiky směnky a její právní úpravy 3. Zajištění úvěrů, jeho jednotlivé formy a nástroje K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; Příslušná ustanovení Obchodního zákoníku; hlediska systematizace úvěrových produktů a možnosti jejich využití; úvěrová smlouva, její právní úprava a význam v realizaci úvěrového vztahu; základní charakteristiky jednotlivých komerčních a spotřebních úvěrů; vymezení a využívání spotřebních úvěrů v zemích EU. kontokorentní, eskontní a negociační úvěr; referenční úroková sazba; úvěrový rámec; eskontní provize; revolvingové, splátkové a hypotéční spotřební úvěry. Jaké jsou základní náležitosti žádosti o úvěr a smlouvy o úvěru? Jaké jsou základní odlišnosti v úročení kontokorentního a eskontního úvěru? V čem se odlišují spotřební a komerční úvěry? Jak jsou vymezeny spotřební úvěry ve Směrnicích ES?

11 K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 13.5 Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák Příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, Zákona směnečného a šekového a Občanského soudního řádu; podstata a technika akceptačního úvěru; podstata ručitelského úvěru a jeho druhy; podstata a právní úprava bankovní záruky; průběh bankovní záruky; druhy bankovních záruk; charakteristika a základní druhy směnek; možnost využití a výhody směnek. přímý a nepřímý remboursní úvěr; avalový úvěr; mandátní smlouva; beneficient; osoby zavázané za směnek; trata, trasant, trasát, akceptant; směnečný postih. Jaký je účel a způsob použití akceptačního úvěru? Jaký postup se používá při uplatnění záruky? Jaké jsou podstatné náležitosti směnky? Jaké jsou druhy indosamentů? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 12., z publikace: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; Příslušná ustanovení Obchodního a Občanského zákoníku, Zákona o cenných papírech, Občanského soudního řádu a Zákona o mimosoudních dražbách; nástroje využívané k zajišťování úvěrů a formy jejich používání; charakteristika, právní úprava, vznik, realizace, zánik a formy ručení; charakteristika, právní úprava, vznik, realizace, zánik a používané zajišťovací instrumenty zástavního práva; postoupení pohledávek;

12 podstata, právní úprava, vznik, výkon, zánik a využití zadržovacího práva pro zajištění úvěrů; podstata, právní úprava, vznik, výkon a zánik zajišťovacího převodu práva. akcesorické a abstraktní zajištění; subsidiarita; forma ručení; směnečné a šekové rukojemství; hypotéka a abstraktní hypotekární dluh; právo podzástavní; cese. Z jakých hledisek se člení úvěrové zajištění a jaké druhy tohoto zajištění se rozlišují? Jaké formy ručení se využívají v bankovní praxi? K čemu slouží smluvní pokuta? Jaké existují druhy cesí? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou dále seznámit v těchto publikacích: Sekerka P.: Banky a bankovní produkty, Profess Consulting, 1997 Čermáková I.: Bankovní záruka, Sekurkon, 1977 Holeyšovský M.: Zástavní právo, Newsletter, 1995 Kopáč, L.: Směnky a směnečné právo, Prospektrum, 1992 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Pokuste se zpracovat žádost o úvěr za Váš, nebo hypotetický podnik. 2. Porovnejte jednotlivé druhy závazkových úvěrů a záruk z hlediska jejich podstaty, možnosti využití a výhod pro klienta banky. 3. Indosament- podstata, využití, účinky, druhy. 4. Zástava cenných papírů.

13 Metodické listy pro páté soustředění kombinovaného studia předmětu BANKOVNICTVÍ Název tématického celku: Alternativní formy financování a základy řízení bankovních rizik. Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku je nejprve seznámit studenty s podstatou, základními charakteristikami, možnostmi využití a výhodami, resp.nevýhodami faktoringu, forfaitingu a dalších alternativních produktů umožňujících financování klientů a následně pak se základy řízení úvěrového rizika, základy měření a řízení úrokového rizika a základy řízení likvidity. Tento tématický celek je rozložen do následujících dílčích témat: 1. Alternativní produkty bank umožňující financování klientů 2. Základy řízení úvěrového rizika 3. Základy měření a řízení úrokového rizika a řízení likvidity K prvnímu z těchto dílčích témat si pečlivě prostudujte : ČÁST B: BANKOVNÍ PRODUKTY, kapitola 14., z publikace: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák podstata faktoringu a průběh faktoringového případu; podstata forfaitingu a průběh forfafaitingové operace; charakteristika projektového financování; podstata rizikového kapitálu a tři základní fáze jeho účasti ve firmě. pravý a nepravý faktoring; garanční platba; zjevný a skrytý faktoring; export a import faktor; finanční forfaiting; venture capital. Z jakých položek se skládají náklady faktoringu? Jaké položky ovlivňují cenu forfaitingu? Jaké subjekty se účastní projektového financování? V jakých formách se realizuje vstup rizikového kapitálu do firmy? V jakých výrobně vývojových fázích může rizikový kapitál vstoupit do firmy?

14 K druhému z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST C: ZÁKLADY ŘÍZENÍ BANKOVNÍCH RIZIK, kapitola 11., z publikace: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; Příslušná ustanovení platného znění Zákona o rezervách pro zajištění daně z příjmu; zdroje krytí úvěrového rizika; úvěrové analýzy jako podstatná součást řízení úvěrového rizika; úvěrová analýza komerčních úvěrů informační zdroje a hlavní součásti; úvěrová analýza spotřebních úvěrů informační zdroje a základní systémy posuzovací úvěrové analýzy; empirické úvěrové analýzy. složky úvěrového rizika; tiché rezervy; collateral; DIR; úvěrová agentura; credit scoring, Jaké jsou základní zdroje krytí úvěrového rizika? Jaké jsou hlavní součásti úvěrové analýzy pro poskytnutí komerčního úvěru? Jaké skupiny ukazatelů sleduje finanční analýza firmy? Jaké jsou výsledky porovnání použití posuzovacích a empirických úvěrových analýz? K třetímu z uvedených dílčích témat si pečlivě prostudujte: ČÁST C: ZÁKLADY ŘÍZENÍ BANKOVNÍCH RIZIK, kapitoly 12 a 13., z publikace: Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty, autor: Ing.Petr Dvořák, LINDE, 1999; výše úrokového rizika; měření úrokového rizika metodou GAP analýzy a durací GAP; přístupy k řízení úrokového rizika; podstata likvidity banky a její vztah k rentabilitě; základní princip řízení likvidity banky a zdroje likvidity. GAP; úroková citlivost aktiv a pasiv; durace;

15 swap; futures; FRA; výkaz cash flow. Jak je definován GAP? Co zkoumá GAP analýza? Co zkoumá metoda měření úrokového rizika s využitím durace? Co je možno považovat za jádro řízení likvidity? Hlouběji a obšírněji se můžete s touto tematikou dále seznámit v těchto publikacích: Revenda Z.: Bankovní regulace a dohled, VŠE, 1995 Price Waterhouse: Úvod do řízení úvěrového rizika, Management Press, 1994 Pokud jste zvládli celý tento tematický celek, pokuste se ( písemně ) o řešení následujících problémů: 1. Vymezte a popište základní rozdíly mezi faktoringem a forfaitingem. 2. V čem spočívá princip metody credit scoring? 3. Periodické GAPy a kumulativní GAP GAPová zpráva..

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Klientské bankovní účty Cíl: Charakterizovat bankovní účet jako účet pohledávek a závazků banky vyplývající z jejich vztahů

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Metodické listy pro kombinované studium předmětu ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU Metodický list č. l Úvodní charakteristika a cíle předmětu: Předmět Zdroje financování podniku systematicky vysvětluje podstatu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování

Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Metodický list pro první soustředění kombinovaného bakalářského studia předmětu Finanční investování Název tématického celku: Tendence ve vývoji systémů kapitálových trhů ve světě Cíl: Cílem studia je

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Didaktické zpracování učiva pro střední školy Zařazení 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Téma 3: Obchodní bankovnictví Struktura přednášky: 1. Banky a bankovní systém 2. Bilance banky a výkaz zisků a ztrát 3. Bankovní rizika a jejich řízení 4. Charakteristika bankovních produktů 5. Způsoby

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem:

Bankovní produkty 2. Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. příjmem banky je provize za poskytnutí služby; Patří sem: Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní produkty 2. část Neutrální bankovní produkty nemají vliv na celkovou sumu získaných finančních zdrojů a poskytnutých úvěrů, bance

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Funkce bank a jejich význam

Funkce bank a jejich význam Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Zimní semestr 2011 Ing. Arnošt Klesla Ing. Jaroslav Tichý 1 Osnova B_BUA 1. Banky a úvěrové produkty 2. Základy řízení úvěrového rizika v bance 3. Finanční rizika, kategorie,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2012 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ)

LEASING (OPERATIVNÍ X FINANČNÍ) Financování tvorba rozdělování a užití finančních zdrojů Finanční zdroje vlastní: (vklady společníků, nerozdělený zisk, rezervní fond ze zisku pro nečekané náklady, zisk, odpisy) cizí zdroje: úvěr bankovní

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu

1. dílčí téma Platební bilance, horizontální a vertikální struktura, účtování v platební bilanci, rovnováha a vztah k devizovému trhu METODICKÝ LIST 1. SOUSTŘEDĚNÍ K PŘEDMĚTU MEZINÁRODNÍ FINANCE Předmět N_MF MEZINÁRODNÍ FINANCE Typ studia Magisterské kombinované Semestr Zimní 2008 Způsob zakončení Zkouška Přednášející Ing. Arnošt Klesla

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Bankovnictví A - 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD.,

Bankovnictví A - 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., Bankovnictví A - 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

1. Zdroje a formy krátkodobého financování

1. Zdroje a formy krátkodobého financování KRÁTKODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, FÁZE ÚVĚROVÉHO PROCESU, PENĚŽNÍ ÚVĚRY, ZÁVAZKOVÉ ÚVĚRY Obsah kapitoly Krátkodobé bankovní úvěry 1) Fáze úvěrového procesu, a. Úvěrová strategie a politika, b. Stanovení úvěrových

Více

5. Úvěrové bankovní produkty

5. Úvěrové bankovní produkty 5. Úvěrové bankovní produkty Výkladová část Úvěr je půjčení finančních prostředků právnické nebo fyzické osobě banko nebo třetí osobou za předpokladu jejich návratnosti a vyinkasování úroku a příslušných

Více