Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming"

Transkript

1 Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming

2 Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002

3 Anotace Cílem této práce je piblížit tenái multimediální stránky a popis multimediálních formát. V první kapitole seznamuji tenáe s historií multimediálních stránek, s vývojem Internetu a vším, co k nmu patí. Následující kapitola pedstavuje ti nejpoužívanjší grafické formáty. Tetí kapitola se zabývá nejpoužívanjšími hudebními formáty na Internetu. tvrtá kapitola je zamena na video. V poslední kapitole se zamuji na streaming, webcasting. Dozvíte se, co tyto pojmy znamenají a jak si doma nco podobného udlat. U každé kapitoly jsou uvedeny klady a zápory daných multimedií, pro porovnání s ostatními. Ke každému formátu jsem uvedla alespo jeden program pro práci s ním.

4 Podkování Tímto dkuji PaedDr. Petru Pexovi za poskytnutí užitených rad, informací souvisejících s tématem a objektivních posteh bhem tvorby této diplomové práce.

5 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatn, pouze s použitím literatury a zdroj uvedených v ásti Použitá literatura....

6 Obsah Pedmluva Multimedia na Internetu Historie a vývoj HTML Obraz Kompresní algoritmy obrázk GIF Paleta barev Komprimace Prhlednost Prokládání Klady a zápory formátu GIF: PNG Barvy Komprimace Prhlednost Prokládání Klady a zápory formátu PNG: JPEG Charakteristika Rozostení hran Kompletní barvy Progresivní JPEG Klady a zápory formátu JPEG: Zvuk Vlastnosti zvuku Zvuková syntéza Pevod signál na bity: vzorkování Syntéza FM Tabulky vlnového prbhu Digitalizace zvuku WAV Krátký popis Parametry pro web Klady a zápory formátu Wav Programové vybavení...28 GoldWave MP Krátký popis Popis formátu MP Parametry pro web Výroba soubor MP Klady a zápory formátu MP Programové vybavení...32 Winamp...32 Windows Media Player...32

7 AudioGrabber v MIDI Krátký popis Historie formátu MIDI Popis formátu MIDI Parametry pro web Výroba soubor MIDI Klady a zápory formátu MIDI Programové vybavení...35 Cakewalk Express...35 Sonar...36 Cubase VST Video Pamová náronost Kompresní algoritmy a kodeky Komprese off-line QuickTime Formát souboru Platforma pro média Sada aplikací QuickTime...41 QuickTime Player...41 QuickTime Pro Vstupní formáty pro QuickTime Výstupní formáty Video kodeky MPEG Krátký popis Popis formátu MPEG MPEG video - kompresní techniky Parametry pro web Klady a zápory formátu MPEG-1: Programové vybavení...45 Panasonic MPEG1 Encoder MPEG Krátký popis Popis formátu MPEG Programové vybavení...46 Adobe Premiere Cinemacraft Encoder 2.56 SP...47 CinemaPlayer DVR Plus MPEG Krátký popis Popis formátu MPEG Parametry pro web Klady a zápory formátu MPEG Programové vybavení:...49 VirtualDub Ligos LXS-MPEG...49

8 4.5 Technologie AntiFreeze DivX Historie Popis formátu DivX Programové vybavení:...51 Nandub...51 FlaskMPEG Streaming & Webcasting Streaming Komprese Streaming technologie Technologie budoucnosti QuickTime Streaming Server Technologie SHOUTcast Poslech Vysílání Bh serveru Podporované platformy "SHOUTcast" plug-in pro Winamp Co je SHOUTcast server? RealSystem RealProducer RealServer RealPlayer RealAudio RealVideo RealText RealPix SureStream Webcasting Vysílání vs. pehrávání na žádost (on-demand) Legální aspekty vysílání Metastream 3 (streamované 3D modely) Domácí Streaming...64 Závr...65 Použitá literatura...66 Knihy a asopisy...66 Internetové zdroje...66

9 Pedmluva PEDMLUVA Cílem této diplomové práce je piblížit tenái, co to vlastn multimedia jsou a jak je v pípad Internetu využít. V praktické ásti naleznete použití nejrozšíenjších technologií pro prezentaci obrazu, zvuku a videa. Podle této práce si budete moci vybrat pesn ten formát pro uložení zvuku, videa nebo obrázku, který Vám bude vyhovovat. Pro lepší orientaci jsem tuto práci rozdlila do tyástí obraz, zvuk, video a streaming. Vkaždéásti najdete podrobný popis nkolika formát pro daný typ multimediálních dat. Na konci každé ásti je popsán software, který mžete pro práci a prohlížení (pehrávání, poslech) použít. Pokud Vás nezajímají technické detaily, peskote popis formátu a seznamte se pouze s jeho pednostmi a nedostatky (uvedeny na konci bloku informací o daném formátu). V úvodní kapitole pibližuji tenái, jak Internet pracuje s multimediálními prostedkyatakénco málo o jeho historii. Druhá kapitola obsahuje podrobnosti o tech nejznámjších formátech pro uložení grafické informace. Každý z nich má své specifické vlastnosti a je vhodný pro jiný druh grafiky. V této sekci se napíklad dozvíte, jaký formát použít, pokud chcete mít perfektní perokresbu nebo pokud chcete na Webu prezentovat obrázek krajinky. Také si zde petete co je to ztrátová a bezztrátová komprese. Následující kapitola obsahuje popis nejpoužívanjších formát pro práci se zvukem. Dozvíte se, jaké pehrávae na jaký formát použít, a který formát je vhodný použít na pozadí webových stránek. Tato kapitola také obsahuje informace o vytvá- ení tolik populárních empétrojek (formát MPEG1-Layer3 neboli MP3). tvrtá ást této diplomové práce pojednává o kodecích a formátech videa. Zde si petete, jak a pro se video komprimuje a jaké kodeky se k tomu používají. A nejen to, ve strunosti je zde popsána kompresní technologie DivX, MPEG-4 a také další. 9

10 Pedmluva Celá pátá kapitola pojednává o nejvtším vynálezu od dob rádia, o fenoménu dnešního Internetu, o streamingu. Tento pojem zde podrobn popisuji a uvádím základní používané technologie a formáty. V této kapitole se taky dozvíte, co se skrývá za stále používanjším pojmem webcasting, a jaké problémy, nejen technického rázu, jsou s ním spojeny. Se zvyšující se dostupností streamingových, a tudíž i webcastingových, technologií se totiž stále více do popedí dostává také právní stránka vci. Ke konci této kapitoly zjistíte, jak si mžete takové malé streamovací studio udlat doma sami (máte-li ovšem dva poítae propojené sítí). 10

11 1. Multimedia na Internetu 1. MULTIMEDIA NA INTERNETU Multimedia na Internetu jsou vtšinou svázána s HTML. Hypertext Markup Language (HTML) je tedy taková brána do svta multimédií. Pístup k mnoha z nich vám umožní sám internetovský prohlíže. Ne vždy tomu bylo tak, jelikož Internet ve svých poátcích stží poskytoval písteší jednomu druhu obrázk. 1.1 Historie a vývoj HTML První definici jazyka HTML vytvoil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako souást projektu WWW, který ml umožnitvdcm zabývajícím se fyzikou vysokých energií, komunikovat a sdílet výsledky výzkum s jinými vdci po celém svt. Celýprojekt vznikal v CERNu (Centre Européenne de Rechere Nucléaere Evropské centrum jaderného výzkumu), který leží na švýcarsko-francouzských hranicích nedaleko Ženevy. Tato verze HTML je známá pod oznaením HTML 0.9. Umožovala text rozlenit do nkolika logických úrovní, použít nkolik druh zvýraznní textu azaadit do textu odkazy a obrázky. Berners-Lee pi návrhu HTML nepedpokládal, že by autoi WWW stránek museli tento jazyk znát. První verze WWW softwaru byla napsána pro operaní systém NextStep a obsahovala jak prohlíže, tak i integrovaný editor WWW stránek. Když však Marc Anderssen se svými kolegy z NCSA (National Center from Supercomputing Applications) psal známý prohlíže Mosaic, považoval za píliš obtížné implementovat do programu rovnou i editor HTML. Díky tomuto rozhodnutí a faktu, že ne každý provozuje na svém poítai NextStep, je dnes nutné, aby autoi profesionálních stránek znali HTML. Požadavky uživatel na WWW vzrstaly, a tak producenti rzných prohlíže obohacovali HTML o nkteré nové prvky. Aby byla zachována kompatibilita mezi jednotlivými modifikacemi HTML, vytvoil Berners-Lee pod hlavikou IETF (Inter- 11

12 1. Multimedia na Internetu net Engineering Task Force) návrh standardu HTML 2.0, který zahrnoval všechny, v té dob bžn užívané, prvky HTML. Verze HTML 2.0 má dv úrovn. První z nich (Level 1) pouze málo rozšiuje pedchozí verzi HTML. Level 2 navíc definuje práci sformulái. Další rozšíení jazyka, známá jako HTML+, zahrnují zejména rozšíení HTML ovytváení tabulek a matematických vzorc. Rovnž se zde objevují prvky, které umožují preciznji kontrolovat výsledný vzhled textu lepší obtékání obrázk textem a styly dokument. Dabe Raggett, z laboratoí Hawlett Packard, HTML formalizoval a vytvoil jeho deklaraci DTD (Document Type Declaration) v jazyce SGML na jae roku 1995 tak vznikl návrh standardu HTML 3.0. Nkteré prvky HTML 3.0, jako nap. tabulky, podporovaly novjší verze prohlíže Mosaic a Netscape. Kompletní podporu pro všechny rysy HTML 3.0 nabízel pouze experimentální prohlíže Arena, který byl navíc k dispozici pouze pro operaní systémy z rodiny UNIX. Na poátku roku 1996 již bylo jasné, že HTML 3.0 bylo tak mohutným skokem vped, že se nenašel nikdo, kdo by dokázal implementovat prohlíže s jeho podporou. Vývoj standard Webu v té dob již koordinovalo konsorcium W3C, jehož leny jsou mimo jiné pední softwarové firmy. lenové W3C se tedy shodli na vlastnostech, o které rozšíí HTML2.0,avytvoili tak HTML 3.2. HTML 3.2 však zdaleka neobsahuje vše z HTML 3.0. Z verze 3.0 zstaly v podstat jen okleštné tabulky. Ostatní nové prvky HTML 3.2 jsou jen jakousi smskou, kterou v té dob podporovaly nejnovjší prohlížee. Opakoval se tedy v podstat stejný postup jako pi vzniku verze 2.0 jazyk se sjednotil na prniku možností tch nejrozšíenjších prohlíže. Krom tabulek pibyly ve verzi 3.2 zejména možnosti lepší kontroly formátování, vetn mnohem volnjšího výbru použitých druh písma logický ústupek požadavkm na graficky perfektn vypadající stránky. Další podstatné rozšíení se týkalo podpory Java applet. Tato verze HTML nese kódové jméno Wilbur a od ledna 1997 je doporuením konsorcia W3C znamená to, že by ji mli všichni používat, aby byla na Webu zajištna kompatibilita. 12

13 1. Multimedia na Internetu Na jae 1997 zveejnilo W3C další plány na rozšíení HTML pod názvem Cougar. Cougar v sob zahrnuje HTML 3.2 spolen sbžn používanými konstrukcemi jako jsou rámy, skripty a obecné vkládání objekt. Další novinkou byla podpora vícejazyných dokument. V ervenci 1997 uveejnilo konsorcium W3C návrh HTML 4.0, který vznikl úpravami Cougaru a vytvoením dokumentu popisující návrh standardu. Mnohé dnešní prohlížee nabízínkteré vlastnosti nad rámec standardu HTML. Jejich používání je však dvousené na jednu stranu nejsou nijak standardizovány a tudíž jim nkteré prohlížee nemusí rozumt. 13

14 2. Obraz 2. OBRAZ Pi uložení grafické informace do souboru je poteba držet se uritých pevn daných pravidel, aby pozdji bylo možné ji opt naíst. Zmínná sada pravidel se nazývá grafický formát. Grafických formát existuje velmi mnoho. Dvod je nasnad. Na trhu je množství program sloužících ke zpracování grafické informace, nkteré komerní, jiné voln šiitelné. Mezi ty nejznámjší patí napíklad Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint Shop Pro nebo Gimp. Jist by se našlo mnoho dalších. Nkteré z nich jsou ureny primárn pro zpracování rastrové grafiky (Adobe Photoshop) a nkterésezamují více na grafiku vektorovou (Corel Draw). Rastrová grafika pracuje s rastrem maticí barevných bod, kdežto vektorová uchovává matematicky popsané geometrické obrazce složené z ar, kivek a ploch. Každý program obvykle pedstavuje unikátní pracovní prostedí a tudíž vyžaduje i unikátní formát pro uložení rozpracovaného projektu. Grafické formáty, popisující uložení rozpracovaného souboru, musí respektovat pracovní prostedí konkrétního programu. Z toho dvodu obvykle obsahují takové vymoženosti jako vrstvy, použité grafické filtry, skupiny objekt a jejich vlastnosti. Grafická informace, uložená v takových pracovních souborech, si musí pln uchovávat veškeré své vlastnosti práv proto, aby s ní bylo možno nadále pracovat. Naopak u grafických soubor, které jsou ureny k njakému specifickému úelu, nap. k tisku, prezentaci na WWW a jiných, jsou požadovány jiné vlastnosti souboru nesoucí grafickou informaci. V takových pípadech nás zajímá pouze výsledná podoba grafické informace, která má podobu rastru. Pro takovou grafickou informaci existuje mnoho formát. Jsou jich urit alespo dv desítky (staí se podívat na možnosti formátu exportu u výše zmiovaných editor). Nkteré notn zastaralé, jiné moderní, ale vtšina z nich vznikla spolu s njakým operaním systémem nebo programem a pitom poskytují tém totožné možnosti uložení grafické informace. 14

15 2. Obraz Za nejrozšíenjší mžeme považovat GIF, JPEG, TIFF a PNG. Každý z nich má specifické vlastnosti, které do znané míry urují vhodnost jeho použití Kompresní algoritmy obrázk Kompresní metody jsou ztrátové a bezztrátové. Techniky bezztrátové komprese vám umožují zkomprimovat data a následn je dekomprimovat beze ztráty informací. Napíklad, vyjádit cenu tyicet devt korun devadesát devt halé jako 49,99 korun zabere mén místa, pesto však pi pevodu z jednoho formátu do druhého nedojte ke ztrát informací. Techniky ztrátové komprese po dekompresi nedávají zcela pesn pvodní data. Uložit tyicet devt korun devadesát devt halé jako 50 korun je už poádná komprese a dost možná pi ad použití bude vyhovovat, ale po dekompresi vyjde padesát korun a tudíž to nebude zcela pesné. Použijme pro ukázku komprese obrázek lesa, který je uložen ve formátu BMP a jeho velikost je 740 KB. Formát BMP ukládá data rastru bez komprese. Nejjednodušší druh komprese je úseková komprese, pi které se v obrázku hledají opakujicí se bajty, a zjištná opakující se skupina bajt se zapíše pouze jednou. Máte li napíklad vodorovnou linku z 500 obrazových bod, algoritmus je nebude ukládat jako modrá, modrá, modrá...; místo toho se pi použití úsekové komprese zapíše informace opakuj, 'obrazový bod modrá' 500krát. Pi uložení ve formátu s úsekovou kompresí se zmenší velikost souboru na pouhých 249 KB. Formát s úsekovou kompresí je bezztrátový. Nejbžneji používaná ztrátová technika komprese se nazývá JPEG. Po uložení jako soubor JPEG se velikost souboru zmní ze 740 KB na 95 KB (ten samý obrázek z formátu BMP do formátu JPEG). Porovnáte-li vzájemn oba obrazy, není vidt žádný rozdíl. Krom úsekového kódování a JPEG existuje ješt ada dalších technik. Jednou z nich je Variable Content Encoding (VCE) (kódování s promnným obsahem), pi kterém kodek v obraze vyhledává opakující se skupiny bajt. Kdyby se napíklad v obraze nkolikrát opakovala skupina r,r,b,b,r,r,b,b,r,g,g,g,g,r, kodek by sestavil slovník této a dalších opakujících se skupin. Každé skupin by piadil krátký 15

16 2. Obraz identifikátor, který by v ukládaném souboru dále používal. Píbuzná je i další bezztrátová metoda, která se nazývá Huffmanovo kódování. To je použito v kompresních programech, jako jsou nap. PKZIP nebo LHARC. Na následujících stranách bych chtla pedstavit ti nejbžnji používané grafické formáty pro WWW. 2.1 GIF Staeek formát a zárove problémové dít. Zkratka GIF znamená "Graphics Interchange Format", esky formát pro výmnu grafických informací. Jeho první specifikaci publikovala v roce 1987 firma CompuServe. GIF je tudíž nejstarším zformát, se kterými se na Webu setkáte. S dvouletým odstupem byla jeho difinice rozšíena o nkteré další prvky. Proto se vyskytují dv varianty formátu: GIF 87a a GIF 89a. Pokud vás z jakéhokoli dvodu zajímá, ve které variant je uložen práv váš obrázek, staí jej otevít bžným textovým editorem. Hodnoty poáteních bajt v souboru tvoí etzec GIF87a nebo GIF89a. Novjší verze GIFu je shora kompatibilní se svou pedchdkyní. Nepoužíváte-li nkterou z moderních vymožeností, jako je prhlednost nebo animace, dávejte pednost staršímu formátu Paleta barev Charakteristickou vlastností GIFu je, že neukládá pímo barvy jednotlivých bod obrázku. Místo toho používá jejich nepímé vyjádení pomocí barevné palety. Paleta je seznam všech barev, které mohou být v obrázku použity. Ve formátu GIF jsou každé barv v palet vnovány ti bajty, které obvyklým zpsobem uchovávají intenzitu modré, ervené a zelené složky barvy. Jednotlivé body rastru pak nejsou popsány pomocí jejich skutené barvy, ale pouze indexem (indexuje se od 0) dané barvy v palet. Výsledný soubor pak samozejm musí obsahovat jak paletu, tak i samotný rastr. 16

17 2. Obraz Použití barevné palety s sebou pináší jednu výhodu. Podle potu barev v obrázku lze regulovat, kolik bit bude poteba na reprezentaci jednoho obrazovkového bodu. Máte-li napíklad šestnáctibarevný obrázek, bude paleta obsahovat pouhých šestnáct barev s ísly 0 až 15. ísla z tohoto rozsahu lze uložit do ty bit (2 4 = 16), takže jeden bajt souboru pojme informace o barv dvou bod obrázku. Pro uložení kompletní barevné informace bez palety by byly poteba ti bajty (24 bit) na jeden obrazovkový bod, tedy šestinásobek. Pi ukládání obrázku do formátu GIF je teba specifikovat, kolik barev se má používat. Na tom závisí velikost palety i poet bit, použitých pro uložení barev jednotlivých bod. Typické hodnoty shrnuje následující tabulka. Poet barev Poet bit Použití pro 16 4 perové kresby, nápisy 32 nebo 64 5 nebo 6 fotografie Komprimace Aby vc nebyla tak jednoduchá, jsou data rastru komprimována. GIF používá velmi efektivní algoritmus LZW. Základem jeho innosti je, že nahrazuje asto se opakující sekvence bit kratšími kódy (ím astjší výskyt, tím kratší kód se snaží zvolit). Výsledek se svou velikostí píliš neliší od výsledk souasných komprimaních program, jako jsou PKZIP, ARJ a podobn. Z toho dvodu nepinese komprese soubor GIF pomocí tchto program žádný efekt. Vzhledem k tomu, že komprimace vychází z uložení obrázku po ádcích, chová se asymetricky. Otoíte-li obrázek o 90 o a uložíte, bude velikost souboru jiná. Komprimace je efektivnjší, pokud se barva pixel ve vodorovném smru mní co nejmén. Algoritmus LZW má ješt jednu velkou výhodu. Tou je mimoádn vysoká komprese pro obrázky, které obsahují velké plochy vyplnné stejnou barvou. To si ostatn mžete vyzkoušet sami. Vytvote dva obrázky. Jeden o velikosti 10x10 bod, který bude celý vyplnn pouze bílou barvou a druhý taktéž bílý o velikosti 100x100. Uložíte-li oba ve formátu GIF89a s barevnou paletou 256 barev, ml by ten první mít 17

18 2. Obraz velikost 821 a ten druhý 964 bajt. Jevidt, že akoli se poet bod obrázku zvtšil stonásobn, velikost souboru vzrostla asi o 20%. Tento efektivní a lákavými vlastnostmi oplývající algoritmus pro kompresi dat má však nemalou pihu krásy. Je totiž patentovaný. Dost dlouho se zdálo, že tato vlastnost nebude nijak na pekážku. V roce 1994 však ohlásila firma Unisys, která je vlastníkem patentu, že hodlá za jeho použití vybírat licenní poplatky. Na Internetu se rozpoutala hotová boue, potože se chvíli zdálo, že platit bude muset každý, kdo používá GIFy na svých stránkách (což je snad každý). Nakonec vše vykrystalizovalo tak, že licenní poplatky jsou vyžadovány pouze od autor komerních program, které pracují s formátem GIF. Pesto však byl tento grafický formát znan diskreditován a zaal se hledat vhodný nástupce. Tyto snahy vyústily ve vytvoení formátu PNG, o kterém se zmíním zanedlouho. Arzenál lákadel GIFu jem však dosud nevyerpala. Jedná se o vlastnosti, které se na Webu mimoádn osvdily. Jsou to: animace, prhlednost a prokládání. Všechny jsou v GIFu realizovány velmi primitivn, nicmén jsou k dispozici a na základ zkušeností s nimi se ovilo, že dotyné vlastnosti jsou pro Web velmi lákavé Prhlednost Díky prhlednosti lze ukládat obrázky, které nemají obdélníkový tvar. Pesnji eeno: uložená data sice jsou obdélníková, ale nkteré body obrázku lze oznait za prhledné a tím je vlastn z obrázku vypustit. Ve výsledku pak obrázek mže mít nepravidelné obrysy a dokonce uvnit díry. Prhlednost byla zavedena až v novjší variant GIF89a. Realizuje se velmi prost jednu z barev v palet mžeme oznait za prhlednou. Klient pak body, které nesou tuto barvu, nebude zobrazovat a nechá v nich "prosvítat" barvu podkladu Prokládání Prokládání umožuje udlat si hrubou pedstavu o tom, co je na obrázku ješt mnohem díve, než dorazí a než se zobrazí všechna jeho data. Funguje to tak, že se ádky obrazových bod neuloží v poadí shora dol. Místo toho se nejprve uloží 18

19 2. Obraz každý osmý ádek z celého obrázku, po nich pak každý tvrtý, každý druhý a nakonec chybjící ádky. Naítá-li prohlíže obrázek, uložený standardním zpsobem, zobrazuje postupn jeho ádky shora dol. Uživatel tedy vidí jen takovou ást, která dosud dorazila. Naproti tomu pi prokládaném GIFu klient po píchodu malé ásti dat získá rámcový pehled o celém obrázku. Dorazí-li osmina souboru, zná již každý osmý ádek obrázku. Na základ této znalosti odhadne obsah chybjících ádk a svou pedstavu zpesuje a zárove zjemuje kresbu. Uživatel si podstatn díve vytvoí pedstavu o obsahu obrázku a mže napíklad zastavit naítání obsahu stránky. Velikost souboru sice prokládáním mírn vzroste, ale u vtších obrázk se však rozhodn vyplatí Klady a zápory formátu GIF: Pro A Proti Dobe zvládá obrázky s ostrými pechody barev (nápisy, loga, perokresby). Efektivní komprese výše zmínných obrázk (pedevším monotónních ploch). Velmi dobrý pro malé obrázky. Umožuje animaci, prokládání aprhlednost. Vhodný pro použití na Web. Nanejvýš 256 barev. Kompresní algoritmus patentován. Nevhodný pro fotorealistické obrázky (256 barev prost nestaí). Tabulka 1: Klady a zápory formátu GIF 2.2 PNG Formát PNG vznikal pod kídly W3C a ml odstranit základní nevýhody GIFu patentovaný algoritmus a omezený poet barev Barvy Je všeobjímající. Umožuje ukládat obrázky s indexovanými barvami a barevnou paletou, monochromatické (jednobarevné) i obrázky s plnou barevnou informací. 19

20 2. Obraz V posledním pípad nabízí bu jeden nebo dva bajty na vyjádení intenzity každé barevné složky. PNG (Portable Network Graphics) je formát bezztrátový obrázek je uložen pesn ve své pvodní podob. Navícknmu lze pipojit celou adu doplujících informací. Slouží k tomu, aby jej bylo možné reprodukovat co nejvrnji. Patí mezi n pomr stran obrazovkového bodu, gama korekce a další informace sledující co nejvrnjší zachování barev. Krom nich lze, stejn jako v ostatních formátech, pipojit komentái dobu vzniku Komprimace Použitý komprimaní algoritmus se nazývá deflate. Jeho základní princip se do jisté míry podobá algoritmu GIFu. Ve vtšin pípad bývá deflate ješt úspšnjší než LZW. Úspšnost komprimace mžete ješt zvýšit použitím tzv. filtr. Díky nim nemusíte kódovat celá data obrázku, ale napíklad jen rozdíly aktuálního ádku proti pedchozímu. Jist není teba zdrazovat, že vhodn zvolený filtr mže významn zmnšit objem dat Prhlednost PNG je jednoznan nejlepší z univerzálních formát v oboru prhlednosti. Každému bodu obrázku mže být pidlen jeden nebo dva bajty, udávající míru jeho prhlednosti. Vržený stín mžete díky nmu realizovat tak, že vytvoíte silnou ernou áru, jejíž phlednost se bude postupn zvtšovat. Informace o míe prhlednosti jednotlivých bod obrázku bývá nazývána alfa kanál. Ukládáte-li PNG s barevnou paletou, mžete alespo ke každé barv palety pipojit informaci o stupni její prhlednosti Prokládání PNG má také velmi rafinovaný algoritmus prokládání, který se nazývá Adam7. Tentokrát se nemní poadí obrazových ádk, ale dokonce jednotlivých bod. Nejprve se po obrázku rozhodí velmi ídká sí bod, které pokryjí jeho plochu se 20

21 2. Obraz znanými mezerami. Ta je postupn zahušována. Dostaví se podobný zaostující efekt, jako v pípad JPEG. Pi prokládaném uložení se celý obrázek prochází sedmkrát (na rozdíl od ty prchod GIFu) Klady a zápory formátu PNG: Pro A Proti Bez ztráty grafické informace. Plná barevná informace (24 i 48 bit) Velmi univerzální. 256 nebo dokonce úrovní prhlednosti Neumí animaci. Píliš velké sobory pro pln barevné fotografické obrázky. Nelze používat paletu s 32 nebo 64 barvami. Tabulka 2: Klady a zápory formátu PNG 2.3 JPEG Tato zkratka vznikla z názvu Joint Photographic Experts Group. JPEG je pedevším uren pro ukládání fotografií nebo obecnji eeno, pro ukládání obrázk reálného svta Charakteristika Jeho specialitou je, že je ztrátový. To znamená, že uložíte-li obrázek ve formátu JPEG, mže být více nebo mén pozmnn. Tyto zmny jsou provádny tak, aby umožnily co nejvtší komprimaci obrazových dat, ale zárove aby byly co nejmén viditelné. Využívá se pi nich specifických vlastností lidského oka, které je obecn citlivjší na zmny jasu, než na zmny barvy. Proto si JPEG dovoluje obas njaký ten bodík lehce pebarvit, aby co nejvíce ušetil. Díky tomuto mechanismu, kombinovanému s komprimaním algoritmem, dokáže velmi výrazn zmenšit objem dat nutných k reprezentaci fotorealistického obrázku. Ve srovnání s pvodní velikostí obrazových dat se mluví o kompresním pomru 1:10 až 1:20. 21

22 2. Obraz Skutenost, že JPEG nezachovává pesn pvodní obrázek, je ve svt grafických formát zcela unikátní. Piznejme si však, že nkteré z formát jsou skryt ztrátové. Napíklad GIF podporuje nanejvýš 256 barev. Chcete-li v nm uložit barevnjší data, musíte nejprve zmenšit poet jejich barev. Tím také dochází ke zmn, pestože se tento zjednodušený obrázek pak ukládá zcela pesn. Vtšina program, umožující ukládání ve formátu JPEG, nabízí nastavení kvality obrázku. Nejastji se zadává v podob potu procent. ím více, tím je uložený obrázek kvalitnjší, ale zárove ivtší. Je teba vždy mírn experimentovat, protože poet procent nepedstavuje v této souvislosti žádný pesný údaj Rozostení hran Nepíjemnou vlastností JPEG je, že rozostuje hrany. Obsahuje-li obrázek ostrý pechod dvou barev, dojde k jejich uritému promíchání a linie pechodu barev se rozmaže. To výrazn zhoršuje použitelnost JPEG pro obrázky typu perokresby i nápisu, kde se to ostrými hranami jen hemží. Navíc v takových obrázcích bývají velké monotónní plochy, pi jejichž ukládání není JPEG zdaleka tak efektivní jako GIF. Je vidt, že formát JPEG byl navržen pro fotografie. Mjte na pamti, že ke snížení kvality dochází pi každém uložení do formátu JPEG. Pokud je obrázek již uložen v tomto formátu, pak provedení jakýchkoli úprav a opakované uložení ve formátu JPEG, degraduje kvalitu grafické informace ztrátovou kompresí. Výsledný obrázek vypadá ješt mnohem hže než obrázek pvodní. JPEG je proto zcela nevhodný jako pracovní formát. Mli byste se snažit ukládat obrázek vždy jen jednou. A to v samém závru jeho zpracování Kompletní barvy Ve srovnání s GIFem je jasnou pedností JPEGu jeho schopnost ukládat kompletní barevnou informaci (24 bit). Postrádá však adu vylepšení, která se ve svt WWW ukázala být jako velmi prospšná. JPEG neumožuje prhledné ásti obrázku, animaci a ve své pvodní podob ani nic podobného prokládání. 22

23 2. Obraz Progresivní JPEG Poslední z citovaných nedostatk nahradila až novjší varianta progresivní JPEG. V tomto formátu je v jednom souboru obrázek uložen nkolikrát za sebou, vždy s rostoucí kvalitou. Na zaátku je tedy uložen velmi nekvalitn, ale v malém potu bajt. Jakmile jej klient ze sít obdrží, je schopen zobrazit pibližnou polobu. Postupn mu ze sít picházejí další data a on je schopen zobrazovat lepší a pesnjší verze. Výsledkem je, že se obrázek na stránce zaostuje. Data z každé verze se používají i ve verzích následujících, které obsahují pouze rozšíení. Díky tomu se celková velikost souboru, ve srovnání s obyeným JPEG, nijak výrazn nezvtší. Nejlepší možnosti pro vytvoení JPEG obrázku nabízí Adobe Photoshop verze 4. Kvalitu si mžete nastavit v deseti stupních pomocí posuvníku nebo využít zjednodušenou tystupovou nabídku. Ve spodní ásti okna mžete zvolit uložení ve form progresivního JPEG a zvolit poet prchod, bhem nichž bude docházet k"zaostování" obrazu. K dispozici máte ti ažpt prchod Klady a zápory formátu JPEG: Pro A Proti Výborný pro fotografie a obrázky podobného charekteru (plynulé pechody barev) i k použití na Web. Plná barevná informace (24 bit). Nastavitelná kvalita a s ní spojená velikost. Ztráta (zkreslení) ásti grafické informace. Nevhodný pro kresby a nápisy Neefektivní pro souvislé jednobarevné plochy a obrázky malých rozmr. Neumí prhlednost a animaci. Tabulka 3: Klady a zápory formátu JPEG 23

24 3. Zvuk 3. ZVUK Vlastnosti zvuku Zvuk se skládá z vln (kmit) o nestejném tlaku. Tlak vytváejí ve vzduchu naše hlasivky, hudební nástroje nebo pírodní síly. Chcete-li porozumt zvukm, musíte se nauitinco málo o signálech. Rozmry tohoto signálu jsou amplituda a frekvence. Amplituda by ml býtdvrn známý pojem, jelikož o amplitud mluvíme skoro poád nazýváme ji ovšem hlasitost nebo síla zvuku. Pi komunikaci lidským hlasem je síla zvuku nositelem významu, mže napíklad signalizovat naléhavost. Použijeme ji také, potebujeme-li, aby se zvuk daleko rozléhal. U grafického znázornní sinusové vlny znamená amplituda výšku. U signál amplituda odpovídá také výkonu použitému pro penos. Pi penášení dat se musí telekomunikaní technici vyrovnat se skuteností, že pi penosu dat na uritou vzdálenost se snižuje amplituda signálu a dochází k jeho zeslabení neboli útlumu. Signál se dá ásten obnovit zesílením; celá práce zesilovaespoívávezvtšování amplitudy signálu. U komunikaních systém udává výkon neboli amplituda dv následující vci: Penosový výkon komunikaního média. A co je možná dležitjší, istotu komunikaního média pomr výkonu šumu k výkonu signálu nazývaný jako odstup signálu od šumu. Další charakteristikou sinusové vlny je frekvence ili kmitoet. Frekvence udává, kolikrát kmitne vlna nahoru a dol bhem daného asového intervalu. Frekvenci míme v cyklech za sekundu, astji se však používá jednotka hertz. Tato jednotka znaí opt poet cykl za sekundu. Jméno dostala po Gustavu Hertzovi, nmeckém fyzikovi, který za práci zabývající se vlastnostmi elektron získal Nobelovu cenu. Hertz se obvykle zkracuje na Hz. Mluvíme-li o zvuku, mluvíme o frekvencích; eknete-li o nkom, že má vysoký hlas, naznaujete tím, že jeho hlas vytváí frekvence, jejichž rozsah je v prmruonco vyšší, než je u lidských hlas zvykem. 24

3. ZVUK. 3.0.1 Vlastnosti zvuku

3. ZVUK. 3.0.1 Vlastnosti zvuku 3. ZVUK 3.0.1 Vlastnosti zvuku Zvuk se skládá z vln (kmit) o nestejném tlaku. Tlak vytváejí ve vzduchu naše hlasivky, hudební nástroje nebo pírodní síly. Chcete-li porozumt zvukm, musíte se nauitinco málo

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Web, Multimedia, Streaming 2. OBRAZ

Web, Multimedia, Streaming 2. OBRAZ 2. OBRAZ P i uložení grafické informace do souboru je pot eba držet se ur itých pevn daných pravidel, aby pozd ji bylo možné ji op t na íst. Zmín ná sada pravidel se nazývá grafický formát. Grafických

Více

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky 4. VIDEO Na zaátku této kapitoly bych mla vysvtlit, co vlastn pojem video znamená. Video je sekvence obrázk jdoucích rychle za sebou. Je-li jejich frekvence vyšší než 16 Hz, není oko schopné je od sebe

Více

Převody datových formátů

Převody datových formátů Převody datových formátů Cíl kapitoly: Žák popíše data používaná v informatice, jejich rozdělení, používané formáty souborů a jejich přípony, vysvětlí převody formátů. Klíčové pojmy: Data Typ souboru (formát

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti

Zvuková karta. Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuk a zvuková zařízení. Vývoj, typy, vlastnosti Zvuková karta Počítač řady PC je ve své standardní konfiguraci vybaven malým reproduktorem označovaným jako PC speaker. Tento reproduktor je součástí skříně

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů

OSNOVA. 1. Definice zvuku a popis jeho šíření. 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 1 OSNOVA 1. Definice zvuku a popis jeho šíření 2. Rozdělení zvukových záznamů (komprese) 3. Vlastnosti jednotlivých formátů 4. Výhody, nevýhody a použití (streaming apod.) 2 DEFINICE ZVUKU Zvuk mechanické

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Multimediální systémy. 08 Zvuk

Multimediální systémy. 08 Zvuk Multimediální systémy 08 Zvuk Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Zvuk fyzikální podstata a vlastnosti Digitální zvuk Komprese, kodeky, formáty Zvuk v MMS Přítomnost zvuku

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-19

Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Identifikátor materiálu: ICT-1-19 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Komprimace, archivace dat Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí komprimaci, archivaci

Více

Zpracování zvuku v prezentacích

Zpracování zvuku v prezentacích Zpracování zvuku v prezentacích CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zvuk Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí (plyny, kapaliny, pevné

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Získávání a analýza obrazové informace Obraz jako data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova 1 Datové formáty obrazu 2 Datové

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp.

1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků, pamětí apod.)? bit, resp. Základy výpočetní techniky 1.2. Základy informatiky Základní pojmy a jednotky informatiky 2 15 min 1. Jaká základní jednotka se používá v informatice pro specifikaci datových velikostí (velikosti disků,

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Multimediální formáty

Multimediální formáty Multimediální formáty Formáty videosouborů 1. AVI - uveden firmou Microsoft v listopadu roku 1992 jako součást multimediální technologie Video for Windows. Soubory typu AVI mohou obsahovat zvukovou i video

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Datové formáty videa a jejich využití. Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia

Datové formáty videa a jejich využití. Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia Datové formáty videa a jejich využití Tomáš Kvapil, Filip Le Manažerská informatika Multimédia 8.12.2016 Obsah Vlastnosti videa Kontejnery Kodeky Vlastnosti videa Snímková frekvence Datový tok Prokládání

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY

DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ, KATEDRA MIKROELEKTRONIKY DIPLOMOVÝ PROJEKT ELEKTRONICKÁ ZA ÍZENÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. Ing. Miroslav Husák,CSc. DIPLOMANTI:

Více

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Digitální magnetický záznam obrazového signálu Digitální magnetický záznam obrazového signálu Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální videosignál úvod a specifikace. Komprese obrazu

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Vypracoval: Multimédia Termín workshopu: 6.12.2012 1. Anotace tématu: Digitální zpracování zvuku ing. Břetislav Bakala, MgA. Jakub Pizinger

Více

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Tvorba videa další programy

Tvorba videa další programy Tvorba videa další 1. Seznámení s pro tvorbu videa www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Lea Navrátilová Datum vytvoření: 28. 2. 2013 Strana: 1/15 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace 1. 9. 2011 Počítačová gramotnost II Tato inovace předmětu Počítačová gramotnost II je spolufinancována Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

(NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER

(NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER (NE)RISKUJ! TVORBA VIDEA WINDOWS MOVIE MAKER HERNÍ PLÁN Seznámení s programem Prémie 1 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Import Prémie filmu 2 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 Vkládání Prémie 3 obrázků 1 000

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Statistická analýza volebních výsledk

Statistická analýza volebních výsledk Statistická analýza volebních výsledk Volby do PSP R 2006 Josef Myslín 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 1 Zdrojová data...4 1.1 Procentuální podpora jednotlivých parlamentních stran...4 1.2 Údaje o nezamstnanosti...4

Více

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 Digitální audio a video jakákoliv zvuková nebo obrazová informace (s případným zvukovým doprovodem) zaznamenaná na libovolném datovém nosiči

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze

OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze OCR (optical character recognition) - rozpoznávání textu v obraze Martin Koníek, I46 programová dokumentace 1. Úvod Tento projekt vznikl na MFF UK a jeho cílem bylo vytvoit algoritmus schopný rozpoznávat

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA

VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA VIDEO DATOVÉ FORMÁTY, JEJICH SPECIFIKACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ SMOLOVÁ BÁRA 18.12.2017 OBSAH VLASTNOSTI VIDEA Snímková frekvence Rozlišení Prokládání Poměr stran Komprese Datový tok ANALOGOVÉ FORMÁTY KONTEJNERY

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Obsah prezentace. PNG (Portable Network Graphics) Vlastnosti PNG (1/2) Historie PNG. Vlastnosti PNG (2/2) Povšimnte si

Obsah prezentace. PNG (Portable Network Graphics) Vlastnosti PNG (1/2) Historie PNG. Vlastnosti PNG (2/2) Povšimnte si David Majda 2. Roník MFF UK david.majda@seznam.cz http://dmajda.jinak.cz/ Obsah prezentace historie vlastnosti struktura použité algoritmy implementace v souasném SW 2 Historie PNG Vlastnosti PNG (1/2)

Více

Obsah. Předmluva 1 1. Potřebné vybavení Z jakých částí se skládá kamera? 11

Obsah. Předmluva 1 1. Potřebné vybavení Z jakých částí se skládá kamera? 11 Obsah Předmluva 1 1. Potřebné vybavení 3 Videokamera 4 Počítač 4 Střihové a grafické karty 6 Software pro zpracování videa 8 Něco málo o existujících videosystémech 8 Co rozumíme pojmem videosystém? 8

Více

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa

27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa. Postprocessing videa 27. 11. 2012, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa Postprocessing videa Digitální video Digitální video Typ záznamového zařízení, které pracuje s digitálním signálem a ne s analogovým. Proces, kdy se v určitém

Více

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese dat Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese videa Velký objem přenášených dat Typický televizní signál - běžná evropská norma pracuje

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití

Princip digitalizace vstupních multimediálních dat Klasifikace Zpracování Využití Multimédia a data - 6 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Princip digitalizace

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Multimediální systémy

Multimediální systémy Multimediální systémy Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Literatura Havaldar P., Medioni G.: Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Course

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa KOMPRIMACE aneb Aby to zabralo méně místa Komprimace nebo také komprese je jednoduše řečeno sbalení či spakování dat na mnohem menší velikost. Ve skutečnosti se jedná o vypuštění nadbytečné informace takovým

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Digitální video, formáty a kódování. Jan Vrzal, verze 0.8

Digitální video, formáty a kódování. Jan Vrzal, verze 0.8 Digitální video, formáty a kódování Jan Vrzal, verze 0.8 , formáty a kodeky 2 , formáty a kodeky mám soubor AVI zkomprimovaný ve formátu MPEG-4 s algoritmem XviD v rozlišení 640 480 při 30 fps Za tento

Více

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Digitalizace signálu (obraz, zvuk) Základem pro digitalizaci obrazu je převod světla na elektrické veličiny. K převodu světla na elektrické veličiny slouží např. čip CCD. Zkratka CCD znamená Charged Coupled

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

KAPITOLA 13. Formáty videa. V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů

KAPITOLA 13. Formáty videa. V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů KAPITOLA 13 Formáty videa V této kapitole: DV (AVI) Formát videa MPEG HDV, High Definition AVCHD Porovnání formátů 278 Kapitola 13: Formáty videa V této kapitole se budeme zabývat rozdíly mezi formáty,

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín

www.zlinskedumy.cz Střední průmyslová škola Zlín VY_32_INOVACE_31_12 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz.

Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz. Stední prmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola Masarykova 3,460 01 LIBEREC jiri.hauzer@spsselib.hiedu.cz samostatná práce Vypracoval: Jií Hauzer Tída: S1b Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více