Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zuzana Kaiserová. Web, multimédia a streaming"

Transkript

1 Zuzana Kaiserová Web, multimédia a streaming

2 Jihoeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky Web, multimédia a streaming diplomová práce Zuzana Kaiserová eské Budjovice 2002

3 Anotace Cílem této práce je piblížit tenái multimediální stránky a popis multimediálních formát. V první kapitole seznamuji tenáe s historií multimediálních stránek, s vývojem Internetu a vším, co k nmu patí. Následující kapitola pedstavuje ti nejpoužívanjší grafické formáty. Tetí kapitola se zabývá nejpoužívanjšími hudebními formáty na Internetu. tvrtá kapitola je zamena na video. V poslední kapitole se zamuji na streaming, webcasting. Dozvíte se, co tyto pojmy znamenají a jak si doma nco podobného udlat. U každé kapitoly jsou uvedeny klady a zápory daných multimedií, pro porovnání s ostatními. Ke každému formátu jsem uvedla alespo jeden program pro práci s ním.

4 Podkování Tímto dkuji PaedDr. Petru Pexovi za poskytnutí užitených rad, informací souvisejících s tématem a objektivních posteh bhem tvorby této diplomové práce.

5 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatn, pouze s použitím literatury a zdroj uvedených v ásti Použitá literatura....

6 Obsah Pedmluva Multimedia na Internetu Historie a vývoj HTML Obraz Kompresní algoritmy obrázk GIF Paleta barev Komprimace Prhlednost Prokládání Klady a zápory formátu GIF: PNG Barvy Komprimace Prhlednost Prokládání Klady a zápory formátu PNG: JPEG Charakteristika Rozostení hran Kompletní barvy Progresivní JPEG Klady a zápory formátu JPEG: Zvuk Vlastnosti zvuku Zvuková syntéza Pevod signál na bity: vzorkování Syntéza FM Tabulky vlnového prbhu Digitalizace zvuku WAV Krátký popis Parametry pro web Klady a zápory formátu Wav Programové vybavení...28 GoldWave MP Krátký popis Popis formátu MP Parametry pro web Výroba soubor MP Klady a zápory formátu MP Programové vybavení...32 Winamp...32 Windows Media Player...32

7 AudioGrabber v MIDI Krátký popis Historie formátu MIDI Popis formátu MIDI Parametry pro web Výroba soubor MIDI Klady a zápory formátu MIDI Programové vybavení...35 Cakewalk Express...35 Sonar...36 Cubase VST Video Pamová náronost Kompresní algoritmy a kodeky Komprese off-line QuickTime Formát souboru Platforma pro média Sada aplikací QuickTime...41 QuickTime Player...41 QuickTime Pro Vstupní formáty pro QuickTime Výstupní formáty Video kodeky MPEG Krátký popis Popis formátu MPEG MPEG video - kompresní techniky Parametry pro web Klady a zápory formátu MPEG-1: Programové vybavení...45 Panasonic MPEG1 Encoder MPEG Krátký popis Popis formátu MPEG Programové vybavení...46 Adobe Premiere Cinemacraft Encoder 2.56 SP...47 CinemaPlayer DVR Plus MPEG Krátký popis Popis formátu MPEG Parametry pro web Klady a zápory formátu MPEG Programové vybavení:...49 VirtualDub Ligos LXS-MPEG...49

8 4.5 Technologie AntiFreeze DivX Historie Popis formátu DivX Programové vybavení:...51 Nandub...51 FlaskMPEG Streaming & Webcasting Streaming Komprese Streaming technologie Technologie budoucnosti QuickTime Streaming Server Technologie SHOUTcast Poslech Vysílání Bh serveru Podporované platformy "SHOUTcast" plug-in pro Winamp Co je SHOUTcast server? RealSystem RealProducer RealServer RealPlayer RealAudio RealVideo RealText RealPix SureStream Webcasting Vysílání vs. pehrávání na žádost (on-demand) Legální aspekty vysílání Metastream 3 (streamované 3D modely) Domácí Streaming...64 Závr...65 Použitá literatura...66 Knihy a asopisy...66 Internetové zdroje...66

9 Pedmluva PEDMLUVA Cílem této diplomové práce je piblížit tenái, co to vlastn multimedia jsou a jak je v pípad Internetu využít. V praktické ásti naleznete použití nejrozšíenjších technologií pro prezentaci obrazu, zvuku a videa. Podle této práce si budete moci vybrat pesn ten formát pro uložení zvuku, videa nebo obrázku, který Vám bude vyhovovat. Pro lepší orientaci jsem tuto práci rozdlila do tyástí obraz, zvuk, video a streaming. Vkaždéásti najdete podrobný popis nkolika formát pro daný typ multimediálních dat. Na konci každé ásti je popsán software, který mžete pro práci a prohlížení (pehrávání, poslech) použít. Pokud Vás nezajímají technické detaily, peskote popis formátu a seznamte se pouze s jeho pednostmi a nedostatky (uvedeny na konci bloku informací o daném formátu). V úvodní kapitole pibližuji tenái, jak Internet pracuje s multimediálními prostedkyatakénco málo o jeho historii. Druhá kapitola obsahuje podrobnosti o tech nejznámjších formátech pro uložení grafické informace. Každý z nich má své specifické vlastnosti a je vhodný pro jiný druh grafiky. V této sekci se napíklad dozvíte, jaký formát použít, pokud chcete mít perfektní perokresbu nebo pokud chcete na Webu prezentovat obrázek krajinky. Také si zde petete co je to ztrátová a bezztrátová komprese. Následující kapitola obsahuje popis nejpoužívanjších formát pro práci se zvukem. Dozvíte se, jaké pehrávae na jaký formát použít, a který formát je vhodný použít na pozadí webových stránek. Tato kapitola také obsahuje informace o vytvá- ení tolik populárních empétrojek (formát MPEG1-Layer3 neboli MP3). tvrtá ást této diplomové práce pojednává o kodecích a formátech videa. Zde si petete, jak a pro se video komprimuje a jaké kodeky se k tomu používají. A nejen to, ve strunosti je zde popsána kompresní technologie DivX, MPEG-4 a také další. 9

10 Pedmluva Celá pátá kapitola pojednává o nejvtším vynálezu od dob rádia, o fenoménu dnešního Internetu, o streamingu. Tento pojem zde podrobn popisuji a uvádím základní používané technologie a formáty. V této kapitole se taky dozvíte, co se skrývá za stále používanjším pojmem webcasting, a jaké problémy, nejen technického rázu, jsou s ním spojeny. Se zvyšující se dostupností streamingových, a tudíž i webcastingových, technologií se totiž stále více do popedí dostává také právní stránka vci. Ke konci této kapitoly zjistíte, jak si mžete takové malé streamovací studio udlat doma sami (máte-li ovšem dva poítae propojené sítí). 10

11 1. Multimedia na Internetu 1. MULTIMEDIA NA INTERNETU Multimedia na Internetu jsou vtšinou svázána s HTML. Hypertext Markup Language (HTML) je tedy taková brána do svta multimédií. Pístup k mnoha z nich vám umožní sám internetovský prohlíže. Ne vždy tomu bylo tak, jelikož Internet ve svých poátcích stží poskytoval písteší jednomu druhu obrázk. 1.1 Historie a vývoj HTML První definici jazyka HTML vytvoil v roce 1991 Tim Berners-Lee jako souást projektu WWW, který ml umožnitvdcm zabývajícím se fyzikou vysokých energií, komunikovat a sdílet výsledky výzkum s jinými vdci po celém svt. Celýprojekt vznikal v CERNu (Centre Européenne de Rechere Nucléaere Evropské centrum jaderného výzkumu), který leží na švýcarsko-francouzských hranicích nedaleko Ženevy. Tato verze HTML je známá pod oznaením HTML 0.9. Umožovala text rozlenit do nkolika logických úrovní, použít nkolik druh zvýraznní textu azaadit do textu odkazy a obrázky. Berners-Lee pi návrhu HTML nepedpokládal, že by autoi WWW stránek museli tento jazyk znát. První verze WWW softwaru byla napsána pro operaní systém NextStep a obsahovala jak prohlíže, tak i integrovaný editor WWW stránek. Když však Marc Anderssen se svými kolegy z NCSA (National Center from Supercomputing Applications) psal známý prohlíže Mosaic, považoval za píliš obtížné implementovat do programu rovnou i editor HTML. Díky tomuto rozhodnutí a faktu, že ne každý provozuje na svém poítai NextStep, je dnes nutné, aby autoi profesionálních stránek znali HTML. Požadavky uživatel na WWW vzrstaly, a tak producenti rzných prohlíže obohacovali HTML o nkteré nové prvky. Aby byla zachována kompatibilita mezi jednotlivými modifikacemi HTML, vytvoil Berners-Lee pod hlavikou IETF (Inter- 11

12 1. Multimedia na Internetu net Engineering Task Force) návrh standardu HTML 2.0, který zahrnoval všechny, v té dob bžn užívané, prvky HTML. Verze HTML 2.0 má dv úrovn. První z nich (Level 1) pouze málo rozšiuje pedchozí verzi HTML. Level 2 navíc definuje práci sformulái. Další rozšíení jazyka, známá jako HTML+, zahrnují zejména rozšíení HTML ovytváení tabulek a matematických vzorc. Rovnž se zde objevují prvky, které umožují preciznji kontrolovat výsledný vzhled textu lepší obtékání obrázk textem a styly dokument. Dabe Raggett, z laboratoí Hawlett Packard, HTML formalizoval a vytvoil jeho deklaraci DTD (Document Type Declaration) v jazyce SGML na jae roku 1995 tak vznikl návrh standardu HTML 3.0. Nkteré prvky HTML 3.0, jako nap. tabulky, podporovaly novjší verze prohlíže Mosaic a Netscape. Kompletní podporu pro všechny rysy HTML 3.0 nabízel pouze experimentální prohlíže Arena, který byl navíc k dispozici pouze pro operaní systémy z rodiny UNIX. Na poátku roku 1996 již bylo jasné, že HTML 3.0 bylo tak mohutným skokem vped, že se nenašel nikdo, kdo by dokázal implementovat prohlíže s jeho podporou. Vývoj standard Webu v té dob již koordinovalo konsorcium W3C, jehož leny jsou mimo jiné pední softwarové firmy. lenové W3C se tedy shodli na vlastnostech, o které rozšíí HTML2.0,avytvoili tak HTML 3.2. HTML 3.2 však zdaleka neobsahuje vše z HTML 3.0. Z verze 3.0 zstaly v podstat jen okleštné tabulky. Ostatní nové prvky HTML 3.2 jsou jen jakousi smskou, kterou v té dob podporovaly nejnovjší prohlížee. Opakoval se tedy v podstat stejný postup jako pi vzniku verze 2.0 jazyk se sjednotil na prniku možností tch nejrozšíenjších prohlíže. Krom tabulek pibyly ve verzi 3.2 zejména možnosti lepší kontroly formátování, vetn mnohem volnjšího výbru použitých druh písma logický ústupek požadavkm na graficky perfektn vypadající stránky. Další podstatné rozšíení se týkalo podpory Java applet. Tato verze HTML nese kódové jméno Wilbur a od ledna 1997 je doporuením konsorcia W3C znamená to, že by ji mli všichni používat, aby byla na Webu zajištna kompatibilita. 12

13 1. Multimedia na Internetu Na jae 1997 zveejnilo W3C další plány na rozšíení HTML pod názvem Cougar. Cougar v sob zahrnuje HTML 3.2 spolen sbžn používanými konstrukcemi jako jsou rámy, skripty a obecné vkládání objekt. Další novinkou byla podpora vícejazyných dokument. V ervenci 1997 uveejnilo konsorcium W3C návrh HTML 4.0, který vznikl úpravami Cougaru a vytvoením dokumentu popisující návrh standardu. Mnohé dnešní prohlížee nabízínkteré vlastnosti nad rámec standardu HTML. Jejich používání je však dvousené na jednu stranu nejsou nijak standardizovány a tudíž jim nkteré prohlížee nemusí rozumt. 13

14 2. Obraz 2. OBRAZ Pi uložení grafické informace do souboru je poteba držet se uritých pevn daných pravidel, aby pozdji bylo možné ji opt naíst. Zmínná sada pravidel se nazývá grafický formát. Grafických formát existuje velmi mnoho. Dvod je nasnad. Na trhu je množství program sloužících ke zpracování grafické informace, nkteré komerní, jiné voln šiitelné. Mezi ty nejznámjší patí napíklad Adobe Photoshop, Corel Draw, Paint Shop Pro nebo Gimp. Jist by se našlo mnoho dalších. Nkteré z nich jsou ureny primárn pro zpracování rastrové grafiky (Adobe Photoshop) a nkterésezamují více na grafiku vektorovou (Corel Draw). Rastrová grafika pracuje s rastrem maticí barevných bod, kdežto vektorová uchovává matematicky popsané geometrické obrazce složené z ar, kivek a ploch. Každý program obvykle pedstavuje unikátní pracovní prostedí a tudíž vyžaduje i unikátní formát pro uložení rozpracovaného projektu. Grafické formáty, popisující uložení rozpracovaného souboru, musí respektovat pracovní prostedí konkrétního programu. Z toho dvodu obvykle obsahují takové vymoženosti jako vrstvy, použité grafické filtry, skupiny objekt a jejich vlastnosti. Grafická informace, uložená v takových pracovních souborech, si musí pln uchovávat veškeré své vlastnosti práv proto, aby s ní bylo možno nadále pracovat. Naopak u grafických soubor, které jsou ureny k njakému specifickému úelu, nap. k tisku, prezentaci na WWW a jiných, jsou požadovány jiné vlastnosti souboru nesoucí grafickou informaci. V takových pípadech nás zajímá pouze výsledná podoba grafické informace, která má podobu rastru. Pro takovou grafickou informaci existuje mnoho formát. Jsou jich urit alespo dv desítky (staí se podívat na možnosti formátu exportu u výše zmiovaných editor). Nkteré notn zastaralé, jiné moderní, ale vtšina z nich vznikla spolu s njakým operaním systémem nebo programem a pitom poskytují tém totožné možnosti uložení grafické informace. 14

15 2. Obraz Za nejrozšíenjší mžeme považovat GIF, JPEG, TIFF a PNG. Každý z nich má specifické vlastnosti, které do znané míry urují vhodnost jeho použití Kompresní algoritmy obrázk Kompresní metody jsou ztrátové a bezztrátové. Techniky bezztrátové komprese vám umožují zkomprimovat data a následn je dekomprimovat beze ztráty informací. Napíklad, vyjádit cenu tyicet devt korun devadesát devt halé jako 49,99 korun zabere mén místa, pesto však pi pevodu z jednoho formátu do druhého nedojte ke ztrát informací. Techniky ztrátové komprese po dekompresi nedávají zcela pesn pvodní data. Uložit tyicet devt korun devadesát devt halé jako 50 korun je už poádná komprese a dost možná pi ad použití bude vyhovovat, ale po dekompresi vyjde padesát korun a tudíž to nebude zcela pesné. Použijme pro ukázku komprese obrázek lesa, který je uložen ve formátu BMP a jeho velikost je 740 KB. Formát BMP ukládá data rastru bez komprese. Nejjednodušší druh komprese je úseková komprese, pi které se v obrázku hledají opakujicí se bajty, a zjištná opakující se skupina bajt se zapíše pouze jednou. Máte li napíklad vodorovnou linku z 500 obrazových bod, algoritmus je nebude ukládat jako modrá, modrá, modrá...; místo toho se pi použití úsekové komprese zapíše informace opakuj, 'obrazový bod modrá' 500krát. Pi uložení ve formátu s úsekovou kompresí se zmenší velikost souboru na pouhých 249 KB. Formát s úsekovou kompresí je bezztrátový. Nejbžneji používaná ztrátová technika komprese se nazývá JPEG. Po uložení jako soubor JPEG se velikost souboru zmní ze 740 KB na 95 KB (ten samý obrázek z formátu BMP do formátu JPEG). Porovnáte-li vzájemn oba obrazy, není vidt žádný rozdíl. Krom úsekového kódování a JPEG existuje ješt ada dalších technik. Jednou z nich je Variable Content Encoding (VCE) (kódování s promnným obsahem), pi kterém kodek v obraze vyhledává opakující se skupiny bajt. Kdyby se napíklad v obraze nkolikrát opakovala skupina r,r,b,b,r,r,b,b,r,g,g,g,g,r, kodek by sestavil slovník této a dalších opakujících se skupin. Každé skupin by piadil krátký 15

16 2. Obraz identifikátor, který by v ukládaném souboru dále používal. Píbuzná je i další bezztrátová metoda, která se nazývá Huffmanovo kódování. To je použito v kompresních programech, jako jsou nap. PKZIP nebo LHARC. Na následujících stranách bych chtla pedstavit ti nejbžnji používané grafické formáty pro WWW. 2.1 GIF Staeek formát a zárove problémové dít. Zkratka GIF znamená "Graphics Interchange Format", esky formát pro výmnu grafických informací. Jeho první specifikaci publikovala v roce 1987 firma CompuServe. GIF je tudíž nejstarším zformát, se kterými se na Webu setkáte. S dvouletým odstupem byla jeho difinice rozšíena o nkteré další prvky. Proto se vyskytují dv varianty formátu: GIF 87a a GIF 89a. Pokud vás z jakéhokoli dvodu zajímá, ve které variant je uložen práv váš obrázek, staí jej otevít bžným textovým editorem. Hodnoty poáteních bajt v souboru tvoí etzec GIF87a nebo GIF89a. Novjší verze GIFu je shora kompatibilní se svou pedchdkyní. Nepoužíváte-li nkterou z moderních vymožeností, jako je prhlednost nebo animace, dávejte pednost staršímu formátu Paleta barev Charakteristickou vlastností GIFu je, že neukládá pímo barvy jednotlivých bod obrázku. Místo toho používá jejich nepímé vyjádení pomocí barevné palety. Paleta je seznam všech barev, které mohou být v obrázku použity. Ve formátu GIF jsou každé barv v palet vnovány ti bajty, které obvyklým zpsobem uchovávají intenzitu modré, ervené a zelené složky barvy. Jednotlivé body rastru pak nejsou popsány pomocí jejich skutené barvy, ale pouze indexem (indexuje se od 0) dané barvy v palet. Výsledný soubor pak samozejm musí obsahovat jak paletu, tak i samotný rastr. 16

17 2. Obraz Použití barevné palety s sebou pináší jednu výhodu. Podle potu barev v obrázku lze regulovat, kolik bit bude poteba na reprezentaci jednoho obrazovkového bodu. Máte-li napíklad šestnáctibarevný obrázek, bude paleta obsahovat pouhých šestnáct barev s ísly 0 až 15. ísla z tohoto rozsahu lze uložit do ty bit (2 4 = 16), takže jeden bajt souboru pojme informace o barv dvou bod obrázku. Pro uložení kompletní barevné informace bez palety by byly poteba ti bajty (24 bit) na jeden obrazovkový bod, tedy šestinásobek. Pi ukládání obrázku do formátu GIF je teba specifikovat, kolik barev se má používat. Na tom závisí velikost palety i poet bit, použitých pro uložení barev jednotlivých bod. Typické hodnoty shrnuje následující tabulka. Poet barev Poet bit Použití pro 16 4 perové kresby, nápisy 32 nebo 64 5 nebo 6 fotografie Komprimace Aby vc nebyla tak jednoduchá, jsou data rastru komprimována. GIF používá velmi efektivní algoritmus LZW. Základem jeho innosti je, že nahrazuje asto se opakující sekvence bit kratšími kódy (ím astjší výskyt, tím kratší kód se snaží zvolit). Výsledek se svou velikostí píliš neliší od výsledk souasných komprimaních program, jako jsou PKZIP, ARJ a podobn. Z toho dvodu nepinese komprese soubor GIF pomocí tchto program žádný efekt. Vzhledem k tomu, že komprimace vychází z uložení obrázku po ádcích, chová se asymetricky. Otoíte-li obrázek o 90 o a uložíte, bude velikost souboru jiná. Komprimace je efektivnjší, pokud se barva pixel ve vodorovném smru mní co nejmén. Algoritmus LZW má ješt jednu velkou výhodu. Tou je mimoádn vysoká komprese pro obrázky, které obsahují velké plochy vyplnné stejnou barvou. To si ostatn mžete vyzkoušet sami. Vytvote dva obrázky. Jeden o velikosti 10x10 bod, který bude celý vyplnn pouze bílou barvou a druhý taktéž bílý o velikosti 100x100. Uložíte-li oba ve formátu GIF89a s barevnou paletou 256 barev, ml by ten první mít 17

18 2. Obraz velikost 821 a ten druhý 964 bajt. Jevidt, že akoli se poet bod obrázku zvtšil stonásobn, velikost souboru vzrostla asi o 20%. Tento efektivní a lákavými vlastnostmi oplývající algoritmus pro kompresi dat má však nemalou pihu krásy. Je totiž patentovaný. Dost dlouho se zdálo, že tato vlastnost nebude nijak na pekážku. V roce 1994 však ohlásila firma Unisys, která je vlastníkem patentu, že hodlá za jeho použití vybírat licenní poplatky. Na Internetu se rozpoutala hotová boue, potože se chvíli zdálo, že platit bude muset každý, kdo používá GIFy na svých stránkách (což je snad každý). Nakonec vše vykrystalizovalo tak, že licenní poplatky jsou vyžadovány pouze od autor komerních program, které pracují s formátem GIF. Pesto však byl tento grafický formát znan diskreditován a zaal se hledat vhodný nástupce. Tyto snahy vyústily ve vytvoení formátu PNG, o kterém se zmíním zanedlouho. Arzenál lákadel GIFu jem však dosud nevyerpala. Jedná se o vlastnosti, které se na Webu mimoádn osvdily. Jsou to: animace, prhlednost a prokládání. Všechny jsou v GIFu realizovány velmi primitivn, nicmén jsou k dispozici a na základ zkušeností s nimi se ovilo, že dotyné vlastnosti jsou pro Web velmi lákavé Prhlednost Díky prhlednosti lze ukládat obrázky, které nemají obdélníkový tvar. Pesnji eeno: uložená data sice jsou obdélníková, ale nkteré body obrázku lze oznait za prhledné a tím je vlastn z obrázku vypustit. Ve výsledku pak obrázek mže mít nepravidelné obrysy a dokonce uvnit díry. Prhlednost byla zavedena až v novjší variant GIF89a. Realizuje se velmi prost jednu z barev v palet mžeme oznait za prhlednou. Klient pak body, které nesou tuto barvu, nebude zobrazovat a nechá v nich "prosvítat" barvu podkladu Prokládání Prokládání umožuje udlat si hrubou pedstavu o tom, co je na obrázku ješt mnohem díve, než dorazí a než se zobrazí všechna jeho data. Funguje to tak, že se ádky obrazových bod neuloží v poadí shora dol. Místo toho se nejprve uloží 18

19 2. Obraz každý osmý ádek z celého obrázku, po nich pak každý tvrtý, každý druhý a nakonec chybjící ádky. Naítá-li prohlíže obrázek, uložený standardním zpsobem, zobrazuje postupn jeho ádky shora dol. Uživatel tedy vidí jen takovou ást, která dosud dorazila. Naproti tomu pi prokládaném GIFu klient po píchodu malé ásti dat získá rámcový pehled o celém obrázku. Dorazí-li osmina souboru, zná již každý osmý ádek obrázku. Na základ této znalosti odhadne obsah chybjících ádk a svou pedstavu zpesuje a zárove zjemuje kresbu. Uživatel si podstatn díve vytvoí pedstavu o obsahu obrázku a mže napíklad zastavit naítání obsahu stránky. Velikost souboru sice prokládáním mírn vzroste, ale u vtších obrázk se však rozhodn vyplatí Klady a zápory formátu GIF: Pro A Proti Dobe zvládá obrázky s ostrými pechody barev (nápisy, loga, perokresby). Efektivní komprese výše zmínných obrázk (pedevším monotónních ploch). Velmi dobrý pro malé obrázky. Umožuje animaci, prokládání aprhlednost. Vhodný pro použití na Web. Nanejvýš 256 barev. Kompresní algoritmus patentován. Nevhodný pro fotorealistické obrázky (256 barev prost nestaí). Tabulka 1: Klady a zápory formátu GIF 2.2 PNG Formát PNG vznikal pod kídly W3C a ml odstranit základní nevýhody GIFu patentovaný algoritmus a omezený poet barev Barvy Je všeobjímající. Umožuje ukládat obrázky s indexovanými barvami a barevnou paletou, monochromatické (jednobarevné) i obrázky s plnou barevnou informací. 19

20 2. Obraz V posledním pípad nabízí bu jeden nebo dva bajty na vyjádení intenzity každé barevné složky. PNG (Portable Network Graphics) je formát bezztrátový obrázek je uložen pesn ve své pvodní podob. Navícknmu lze pipojit celou adu doplujících informací. Slouží k tomu, aby jej bylo možné reprodukovat co nejvrnji. Patí mezi n pomr stran obrazovkového bodu, gama korekce a další informace sledující co nejvrnjší zachování barev. Krom nich lze, stejn jako v ostatních formátech, pipojit komentái dobu vzniku Komprimace Použitý komprimaní algoritmus se nazývá deflate. Jeho základní princip se do jisté míry podobá algoritmu GIFu. Ve vtšin pípad bývá deflate ješt úspšnjší než LZW. Úspšnost komprimace mžete ješt zvýšit použitím tzv. filtr. Díky nim nemusíte kódovat celá data obrázku, ale napíklad jen rozdíly aktuálního ádku proti pedchozímu. Jist není teba zdrazovat, že vhodn zvolený filtr mže významn zmnšit objem dat Prhlednost PNG je jednoznan nejlepší z univerzálních formát v oboru prhlednosti. Každému bodu obrázku mže být pidlen jeden nebo dva bajty, udávající míru jeho prhlednosti. Vržený stín mžete díky nmu realizovat tak, že vytvoíte silnou ernou áru, jejíž phlednost se bude postupn zvtšovat. Informace o míe prhlednosti jednotlivých bod obrázku bývá nazývána alfa kanál. Ukládáte-li PNG s barevnou paletou, mžete alespo ke každé barv palety pipojit informaci o stupni její prhlednosti Prokládání PNG má také velmi rafinovaný algoritmus prokládání, který se nazývá Adam7. Tentokrát se nemní poadí obrazových ádk, ale dokonce jednotlivých bod. Nejprve se po obrázku rozhodí velmi ídká sí bod, které pokryjí jeho plochu se 20

21 2. Obraz znanými mezerami. Ta je postupn zahušována. Dostaví se podobný zaostující efekt, jako v pípad JPEG. Pi prokládaném uložení se celý obrázek prochází sedmkrát (na rozdíl od ty prchod GIFu) Klady a zápory formátu PNG: Pro A Proti Bez ztráty grafické informace. Plná barevná informace (24 i 48 bit) Velmi univerzální. 256 nebo dokonce úrovní prhlednosti Neumí animaci. Píliš velké sobory pro pln barevné fotografické obrázky. Nelze používat paletu s 32 nebo 64 barvami. Tabulka 2: Klady a zápory formátu PNG 2.3 JPEG Tato zkratka vznikla z názvu Joint Photographic Experts Group. JPEG je pedevším uren pro ukládání fotografií nebo obecnji eeno, pro ukládání obrázk reálného svta Charakteristika Jeho specialitou je, že je ztrátový. To znamená, že uložíte-li obrázek ve formátu JPEG, mže být více nebo mén pozmnn. Tyto zmny jsou provádny tak, aby umožnily co nejvtší komprimaci obrazových dat, ale zárove aby byly co nejmén viditelné. Využívá se pi nich specifických vlastností lidského oka, které je obecn citlivjší na zmny jasu, než na zmny barvy. Proto si JPEG dovoluje obas njaký ten bodík lehce pebarvit, aby co nejvíce ušetil. Díky tomuto mechanismu, kombinovanému s komprimaním algoritmem, dokáže velmi výrazn zmenšit objem dat nutných k reprezentaci fotorealistického obrázku. Ve srovnání s pvodní velikostí obrazových dat se mluví o kompresním pomru 1:10 až 1:20. 21

22 2. Obraz Skutenost, že JPEG nezachovává pesn pvodní obrázek, je ve svt grafických formát zcela unikátní. Piznejme si však, že nkteré z formát jsou skryt ztrátové. Napíklad GIF podporuje nanejvýš 256 barev. Chcete-li v nm uložit barevnjší data, musíte nejprve zmenšit poet jejich barev. Tím také dochází ke zmn, pestože se tento zjednodušený obrázek pak ukládá zcela pesn. Vtšina program, umožující ukládání ve formátu JPEG, nabízí nastavení kvality obrázku. Nejastji se zadává v podob potu procent. ím více, tím je uložený obrázek kvalitnjší, ale zárove ivtší. Je teba vždy mírn experimentovat, protože poet procent nepedstavuje v této souvislosti žádný pesný údaj Rozostení hran Nepíjemnou vlastností JPEG je, že rozostuje hrany. Obsahuje-li obrázek ostrý pechod dvou barev, dojde k jejich uritému promíchání a linie pechodu barev se rozmaže. To výrazn zhoršuje použitelnost JPEG pro obrázky typu perokresby i nápisu, kde se to ostrými hranami jen hemží. Navíc v takových obrázcích bývají velké monotónní plochy, pi jejichž ukládání není JPEG zdaleka tak efektivní jako GIF. Je vidt, že formát JPEG byl navržen pro fotografie. Mjte na pamti, že ke snížení kvality dochází pi každém uložení do formátu JPEG. Pokud je obrázek již uložen v tomto formátu, pak provedení jakýchkoli úprav a opakované uložení ve formátu JPEG, degraduje kvalitu grafické informace ztrátovou kompresí. Výsledný obrázek vypadá ješt mnohem hže než obrázek pvodní. JPEG je proto zcela nevhodný jako pracovní formát. Mli byste se snažit ukládat obrázek vždy jen jednou. A to v samém závru jeho zpracování Kompletní barvy Ve srovnání s GIFem je jasnou pedností JPEGu jeho schopnost ukládat kompletní barevnou informaci (24 bit). Postrádá však adu vylepšení, která se ve svt WWW ukázala být jako velmi prospšná. JPEG neumožuje prhledné ásti obrázku, animaci a ve své pvodní podob ani nic podobného prokládání. 22

23 2. Obraz Progresivní JPEG Poslední z citovaných nedostatk nahradila až novjší varianta progresivní JPEG. V tomto formátu je v jednom souboru obrázek uložen nkolikrát za sebou, vždy s rostoucí kvalitou. Na zaátku je tedy uložen velmi nekvalitn, ale v malém potu bajt. Jakmile jej klient ze sít obdrží, je schopen zobrazit pibližnou polobu. Postupn mu ze sít picházejí další data a on je schopen zobrazovat lepší a pesnjší verze. Výsledkem je, že se obrázek na stránce zaostuje. Data z každé verze se používají i ve verzích následujících, které obsahují pouze rozšíení. Díky tomu se celková velikost souboru, ve srovnání s obyeným JPEG, nijak výrazn nezvtší. Nejlepší možnosti pro vytvoení JPEG obrázku nabízí Adobe Photoshop verze 4. Kvalitu si mžete nastavit v deseti stupních pomocí posuvníku nebo využít zjednodušenou tystupovou nabídku. Ve spodní ásti okna mžete zvolit uložení ve form progresivního JPEG a zvolit poet prchod, bhem nichž bude docházet k"zaostování" obrazu. K dispozici máte ti ažpt prchod Klady a zápory formátu JPEG: Pro A Proti Výborný pro fotografie a obrázky podobného charekteru (plynulé pechody barev) i k použití na Web. Plná barevná informace (24 bit). Nastavitelná kvalita a s ní spojená velikost. Ztráta (zkreslení) ásti grafické informace. Nevhodný pro kresby a nápisy Neefektivní pro souvislé jednobarevné plochy a obrázky malých rozmr. Neumí prhlednost a animaci. Tabulka 3: Klady a zápory formátu JPEG 23

24 3. Zvuk 3. ZVUK Vlastnosti zvuku Zvuk se skládá z vln (kmit) o nestejném tlaku. Tlak vytváejí ve vzduchu naše hlasivky, hudební nástroje nebo pírodní síly. Chcete-li porozumt zvukm, musíte se nauitinco málo o signálech. Rozmry tohoto signálu jsou amplituda a frekvence. Amplituda by ml býtdvrn známý pojem, jelikož o amplitud mluvíme skoro poád nazýváme ji ovšem hlasitost nebo síla zvuku. Pi komunikaci lidským hlasem je síla zvuku nositelem významu, mže napíklad signalizovat naléhavost. Použijeme ji také, potebujeme-li, aby se zvuk daleko rozléhal. U grafického znázornní sinusové vlny znamená amplituda výšku. U signál amplituda odpovídá také výkonu použitému pro penos. Pi penášení dat se musí telekomunikaní technici vyrovnat se skuteností, že pi penosu dat na uritou vzdálenost se snižuje amplituda signálu a dochází k jeho zeslabení neboli útlumu. Signál se dá ásten obnovit zesílením; celá práce zesilovaespoívávezvtšování amplitudy signálu. U komunikaních systém udává výkon neboli amplituda dv následující vci: Penosový výkon komunikaního média. A co je možná dležitjší, istotu komunikaního média pomr výkonu šumu k výkonu signálu nazývaný jako odstup signálu od šumu. Další charakteristikou sinusové vlny je frekvence ili kmitoet. Frekvence udává, kolikrát kmitne vlna nahoru a dol bhem daného asového intervalu. Frekvenci míme v cyklech za sekundu, astji se však používá jednotka hertz. Tato jednotka znaí opt poet cykl za sekundu. Jméno dostala po Gustavu Hertzovi, nmeckém fyzikovi, který za práci zabývající se vlastnostmi elektron získal Nobelovu cenu. Hertz se obvykle zkracuje na Hz. Mluvíme-li o zvuku, mluvíme o frekvencích; eknete-li o nkom, že má vysoký hlas, naznaujete tím, že jeho hlas vytváí frekvence, jejichž rozsah je v prmruonco vyšší, než je u lidských hlas zvykem. 24

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky

4. VIDEO. 4.0.1 Pam ová náro nost. 4.0.2 Kompresní algoritmy a kodeky 4. VIDEO Na zaátku této kapitoly bych mla vysvtlit, co vlastn pojem video znamená. Video je sekvence obrázk jdoucích rychle za sebou. Je-li jejich frekvence vyšší než 16 Hz, není oko schopné je od sebe

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1

čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 čtvrtek, 18. března 2010 Digitální zpracování zvuku a videa 1 Digitální audio a video jakákoliv zvuková nebo obrazová informace (s případným zvukovým doprovodem) zaznamenaná na libovolném datovém nosiči

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Architektura počítačů. Zvukové karty

Architektura počítačů. Zvukové karty Architektura počítačů Zvukové karty Zvuková karta Zařízení které slouží k počítačovému zpracování zvuku. Vstupy a výstupy zvukové karty: Analogový výstup pro stereo signál (sluchátka, přední reproduktory)

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Základy informatiky a teorie informace

Základy informatiky a teorie informace První kapitola Základy informatiky a teorie informace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Základy informatiky a teorie informace Jednotka informace V této kapitole se dozvíme základní informace o jednotkách

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě

K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě K PROBLEMATICE SPISOVÉ SLUŽBY v elektronické podobě Samostatné evidence dokumentů Po všech úkonech spojených s příjmem dokumentů (dle platného skartačního řádu) nastává fáze evidence doručených dokumentů

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování):

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): Rastrové formáty základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): lepší možnosti práce s barvou obvykle náročnější na objem dat BMP Jedná se o interní formát

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Úvodní studie (pokraov

Úvodní studie (pokraov Úvodní studie (pokraov ování) Model jednání a kontext Model jednání (use case model) slouží pro evidenci aktér a služeb systému. Kontextový diagram slouží pro evidenci aktér a datových tok. Oba modely

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_17 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty)

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Grafické editory Grafické editory jsou určeny k tvorbě a editaci grafiky neboli obrázků. 2 základní druhy grafických

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Postup efektování jednotlivých part

Postup efektování jednotlivých part Postup efektování jednotlivých part Níže uvedený postup platí pro nástroje ady Yamaha PSR (konkrétn PSR-1000, 2000, 1100, 2100, 1500, 3000), pro Yamahu TYROS a také TYROS 2. Uvedené obrázky ovládacího

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL12 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Komprese a archivace dat Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL12

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více