Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci"

Transkript

1 ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA Návod k obsluze a instalaci

2 Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného Fermax IP DP VoIP Door Phone, který je VoIP verzí "Fermax PBX DP". Tento vrátný dokáţe široce uspokojit Vaši potřebu komunikace s osobami u vstupu do budovy, či u vchodu do Vaší firmy nebo rodinného domku. VoIP znamená Voice over Internet Protocol tento vrátný se připojuje do počítačové sítě a umoţňuje volání jak P2P (peer to peer) tj. volá přímo na IP adresu jiného VoIP zařízení nebo se registruje k SIP serveru, pak volá telefonní číslo. Ke kaţdému tlačítku lze naprogramovat aţ dvě 25-ti místná čísla včetně *, #. Základní modul vrátného obsahuje vţdy 2 tlačítka a dále modul prvního rozšíření o 8 tlačítek. Kombinace mechanických částí Fermax umoţňuje pak sestavy vrátného od 1 do 10 tlačítek s vyuţitím pouze základního modulu Fermax IP DP. Dále je moţno rozšiřovat celý systém, modulem Fermax PBX EXP o 8 tlačítek a to aţ do maximálního počtu 64 tlačítek. Základní modul můţe obsahovat barevnou kameru a případně pro instalaci pro velmi hlučné prostory vybavit vrátného modulem přídavného zesilovače Fermax PBX EA. Mechanika Fermax je bohatá na spoustu doplňků a umoţňuje instalaci ve vnitřním i venkovním prostředí a lze vybavit stříškou a instalovat pod omítku i na omítku.. Vrátný IPDP je napájen z 12V napájecího zdroje, který lze vyuţít k napájení zámku u dveří apod., nebo je IPDP napájen PoE (Power over Ethernet). Vlastnostmi připomíná hlasitý telefon. K základním vlastnostem patří moţnost otevřít aţ dvoje dveře pomocí připojených elektrických zámků a snadná moţnost programování pomocí WEB rozhraní. Výrobce průběţně zdokonaluje programové vybavení, které je obsaţeno v tomto výrobku (firmware). IPDP je vybaven moţností kdykoli nahrát nejnovější verzi firmware za pomoci běţného počítače. Nejnovější verzi firmware můţete získat na Potřebné pokyny naleznete na str. 29. Doporučujeme Vám, abyste pouţívali nejnovější verzi firmware, která přináší neustále se zdokonalujícímu výrobku nové funkce a opravy případných chyb. Na naleznete také nejnovější verzi uţivatelské dokumentace. Manual version V Platné pro firmware modulu VoIP - V1.36

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ POPIS VLASTNOSTI POUŽITÁ TERMINOLOGIE SESTAVA MODULŮ Názvosloví a orientace v modulech Příklady modulů VLASTNOSTI MODULŮ Základní modul Fermax PBX DP Příklad zapojení spínačů Přední panel Výměna vizitek Kamera Rozšiřující modul Fermax PBX EXP Modul klávesnice Fermax PBX KEY Ostatní moduly MONTÁŽ SESTAVY VRÁTNÉHO Montáž na omítku Montáž pod omítku OBSLUHA UNIVERZÁLNÍHO VRÁTNÉHO PŘEHLED SIGNALIZACE NÁVŠTĚVNÍK U DVEŘÍ Vrátný bez klávesnice Vrátný s klávesnicí OSOBA UVNITŘ OBJEKTU Odchozí hovor Příchozí hovor PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ ZÁKLADNÍ VOIP NASTAVENÍ Výběr módu a přihlášení Nastavení jazyku Nastavení sítě Peer to peer nebo SIP server připojení Nastavení audio kodeku Nastavení videa Prohlížení videa (program PopUp) Denní intervaly Uživatelské rozhraní Servisní nastavení NASTAVENÍ PARAMETRŮ DVEŘNÍHO TELEFONU IPDP Základní parametry Vše kolem spínačů Časové parametry Přímá volba paměti čísel TECHNICKÉ PARAMETRY ELECTRICKÉ PARAMETRY MECHANICKÉ ROZMĚRY PARAMETRY VIDEA Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 3

4 1 Základní popis 1.1 Vlastnosti modulární systém umoţňuje zapojit 1 aţ 64 tlačítek dvě 25-ti místná čísla pod kaţdým tlačítkem (včetně*, #) přepínání den / noc - manuálně nebo automaticky moţnost volbou* nebo # prodluţovat hovor moţnost připojit dva nezávislé zámky pro otvírání dveří lze vyuţít 5 módů spínačů (např. kamera, osvětlení, postupné otvírání) dva kódy pro zavěšení vrátného z telefonu dva kódy pro otevření dveří z telefonu šest kódových zámků (heslo z tlačítek u dveří) moţnost připojit numerickou klávesnici a to tak, ţe vrátný můţe obsahovat 1-24 standardních tlačítek reţim klávesnice buď přímá volba nebo volba z čísla paměti volitelný počet zazvonění neţ vyzvedne příchozí hovor volitelná doba mezi stisky tlačítek při zadávání kódu volitelný čas zavěšení při opakování volby volitelný čas před zahájením volby napájení 12V nebo PoE (obě normy) integrované vytápění plošného spoje trvalé prosvětlení vizitek automatické osvětlení pro kameru (bilé LED) zabudovaná barevná kamera Ethernet 10/100Mb se standardem 10BaseT a 100BaseTx Web server pro dálkové programování BOA Operační systém Linux 2.6 USB připojení vnitřní kamery USB guest 1.1, software GSPCA software pro přenos videa do web prohlíţeče v PC W3CAM(J-PEG, RTSP Streem) a streem H.263 SIP připojení P2P nebo PBX síťový systém WEB firmware přeprogamování WEB rozhraní pro nastavení parametrů IPDP 4 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

5 1.2 Použitá terminologie Ethernet je technologie, která se pouţívá pro budování lokálních sítí (LAN) LAN - Local Area Network (lokální síť, místní síť) označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy). 10Base-T Jako přenosové médium pouţívá kroucenou dvojlinku s rychlostí 10 Mbit/s. Vyuţívá dva páry strukturované kabeláţe ze čtyř. 100Base-TX Varianta s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s, které se říká Fast Ethernet, pouţívá dva páry UTP nebo STP kabelu kategorie 5. Kroucená dvojlinka nebo také kroucený pár je druh kabelu, který je pouţíván v počítačových sítích. Kroucená dvojlinka je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry UTP, Unshielded Twisted Pair nestíněná kroucená dvojlinka STP, Shielded Twisted Pair - dvojlinka stíněná, která díky svému stínění vykazuje niţší míru vyzařování WEB - World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu celosvětová pavučina, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML USB (Universal Serial Bus) je univerzální sériová sběrnice. Moderní způsob připojení periférií k počítači Video kodek (sloţenina z počátečních slabik slov kodér a dekodér, převzato z anglického codec analogického původu). Komprese H.263 je odvozena od MPEG-4, H.264 je kodér pro formát MPEG-4 AVC. MPEG-4 je druh video komprese sníţení datového toku obrazové sekvence JPEG je standardní metoda ztrátové komprese pouţívané pro ukládání počítačových obrázků Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie, umoţňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě.vyuţívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, Intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení. TCP/IP obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet IP adresa je číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která pouţívá IP protokol. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Pouţívá se pro automatické přidělování IP adres jednotlivým osobním počítačům v počítačových sítích, čímţ zjednodušuje jejich správu Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí Intranet je počítačová síť podobná internetu, ale je soukromá. To znamená ţe je určena pro pouţití pouze malé skupiny uţivatelů (například pracovníci nějakého podniku). PoE (Power over Ethernet) je napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem. NTP (Network Time Protocol) je protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 5

6 1.3 Sestava modulů Stavební prvky Fermax IP DP jsou základní moduly, které se liší velikostí, počtem tlačítek a zda jsou u vizitky dvě nebo jedno tlačítko Názvosloví a orientace v modulech 4 CP 204 jako zástupce názvosloví je modul vysoký 199mm obsahuje audio modul, barevnou kameru a 2 krát 4 tj. 8 tlačítek. první číslice: 1-9 určuje velikost celého modulu na výšku, šířka všech modulů je 130mm 1-128mm 2-151mm 3-175mm 4-199mm 5-246mm 6-294mm 7-341mm 8-389mm 9-436mm skupina písmen: určuje vybavení modulu : A - audio modul C - audio modul s kamerou P - modul obsahuje tlačítka V - modul obsahuje okénko W- modul obsahuje dvě okénka první číslice za písmeny: 1 / 2 - určuje počet tlačítek u vizitky 1 (vpravo) další dvě číslice: nebo 2 (vlevo i vpravo) počet vizitek, pokud se vynásobí předchozí číslicí, tak dostaneme počet tlačítek na modulu Tímto značení je definován jeden kompaktní modul a ten lze rozšiřovat buď nad sebou nebo optimálněji vedle sebe dalšími moduly. Pokud se jedná o nejběţnější rozšíření vedle sebe, tak je třeba dbát na stejnou výšku modulů (určuje první číslice) Příklady modulů Fermax IP DP Fermax IP DP Fermax IP DP Fermax IP DP 1 AP AP CP CP Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

7 Fermax PBX EA Fermax PBX KEY 1 A 1 Fermax IP DP Fermax IP DP Fermax IP DP Fermax IP DP 2 AP AP CP CP 102 Pro montáţ na omítku se pouţívají boxy "Surface box" a pro montáţ pod omítku se pouţívají boxy "Flush box". Dále je moţno montáţ pod omítku vybavit stříškou "Hood" nebo rámečkem "Frame". Surface box Flush box Hood Frame Fermax IP DP lze vybavit přídavným časovým spínačem "TimeRelay". Ten slouţí k rozšíření počtu spínačů, je programovatelný a tak v závislosti na sepnutí jednoho ze dvou spínačů v IPDP můţe simulovat např. postupné otvírání dveří, nebo umoţňuje zapojit odchodové tlačítko. Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 7

8 1.4 Vlastnosti modulů Základní modul Fermax PBX DP Základní modul Fermax IP DP se dodává ve dvou variantách se dvěma tlačítky - Fermax IP DP-2 (verze pouze pro 1 nebo 2 tlačítka) a se dvěma tlačítky s moţností rozšíření o 8 tlačítek, tj. základní modul umoţňuje bez dalších doplňků připojení 10 tlačítek - Fermax IP DP. Tento modul lze dále rozšiřovat po 8 tlačítkách moduly Fermax PBX DP EXP a modulem klávesnice Fermax PBX KEY. Obrázek 1 Schematické zobrazení připojovacích a nastavovacích prvků 8 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

9 Obrázek 2 Reálné zobrazení připojovacích a nastavovacích prvků 1. Modul PoE - vrátný IPDP je vybaven obvodem pro napájení po UTP kabelu PoE. Pokud máte síťový switch vybaven napájením PoE, nebo vlastníte napáječ PoE (krabička velikosti síťového adaptéru vloţená do přívodu UTP kabelu) tak jiţ pro funkci vrátného nepotřebujete napájení 12V. Pokud pouţíváte elektrický zámek pro otevření dveří, tak musíte pro napájení zámku pouţít napájecí zdroj (pouze v obvodu s kontakty relé), nebo pouţít nízkoodběrový zámek a pak pro napájení zámku poţít svorku na IPNCmod 12V a při napájení PoE je zde 12V/350mA k dipozici. 2. Zelená LED - signalizace napájení 3. Žlutá LED - datová aktivita na síťovém připojení (svítí při přenosu dat) 4. Zelená LED - síťové připojení (Ethernet) - svítí, je-li správně připojen kabel UTP 5. Hlasitost reproduktoru SPK, trimrem lze nastavit potřebnou hlasitost reproduktoru. Pro případ nutnosti zvýšení výkonu lze pouţít modul Fermax PBX EA. 6. Připojení reproduktoru SPK 7. Připojení mikrofonu MIC, pozor záleţí na polaritě! Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 9

10 8. Hlasitost mikrofonu MIC, trimrem lze nastavit potřebnou hlasitost mikrofonu. 9. Nastavení potlačení echa. Protoţe IPDP je hlasitý telefon a při hovoru se signál z reproduktoru vrací do mikrofonu a k volajícímu přichází se zpoţděním (dáno digitálním zpracováním a přenosem signálu), tak je IPDP vybaven obvodem potlačení echa a jeho nastavení je třeba věnovat větší pozornost. Nastavení potlačení echa znamená při jaké úrovni zvuku se vypíná mikrofon v IPDP, aby se zvuk se zpoţděním nevracel zpět. 10. Nastavení citlivosti čidla okolního světla. Pouze pro moduly vybavené kamerou. V případě, ţe okolní osvětlení klesne pod určitou úroveň (nastavuje se tímto trimrem), tak kamera je vybavena přisvícením bílé LED. Tyto LED se aktivují pouze během hovoru. 11. Zelená LED - signalizuje odchozí hovor (vrátný volá stanici) 12. Žlutá LED - signalizuje příchozí hovor (vrátného někdo zavolal) 13. Připojení Ethernet (UTP kabel) - připojení do počítačové sítě. Pokud máte síťový switch vybaven napájením PoE, nebo vlastníte napáječ PoE (krabička velikosti síťového adaptéru vloţená do přívodu UTP kabelu) tak jiţ pro funkci vrátného nepotřebujete napájení 12V. 14. DIP switch nastavení výchozích hodnot a reţimu IPDP pomocí DIP přepínače. 1-rezerva 2-přepínání reţimu P2P / SIP server 3-základní nastavení vymaţe všechny hodnoty do firemního nastavení kromě paměti čísel 4-nastaví výchozí IP adresu Všechny změny se projeví vţdy po vypnutí a zapnutí napájení (restart). DIP přepínač 3 a 4 po naběhnutí VoIP modulu se musí přepnout zpět do polohy "on" jinak se nově nastavené parametry nebo nová IP adresa po restartu modulu přepíší zpět na výchozí. 15. Výstup stejnosměrných 12V (max. 350mA!). Tento výstup slouţí především pro napájení nízkoodběrového zámku při vyuţití napájení PoE. 16. Přepínací kontakt 2 spínače (NO=v klidu rozepnutý, NC= v klidu sepnutý a COM= společný vývod přepínače). 10 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

11 17. Konektor 8 - připojení 8 tlačítek (integrované rozšíření). Pro propojení prosím pouţijte propojovací kabel Fermax PBX CC8. Kaţdá barva kabelu přesně odpovídá příslušnému tlačítku - viz. obrázek 3. Zapojení tlačítek: černá = 3 tlačítko Obrázek 3 Kabel Fermax PBX CC8 oranţová = 4 tlačítko zelená = 5 tlačítko bílá = 6 tlačítko červená = 7 tlačítko ţlutá = 8 tlačítko hnědá = 9 tlačítko modrá = 10 tlačítko Čísla tlačítek začínají 3 protoţe první 2 tlačítka jsou osazena na základním panelu. 18. Konektor 5 - připojení rozšíření 8 tlačítek Fermax PBX EXP nebo klávesnice Fermax PBX KEY. Propojuje se pomocí kabelu Fermax PBX CC5. Toto propojení je pouze datové, napájení osvětlení a společný vývod je na konektoru Konektor Konektor 3 - slouţí k propojení napájení osvětlení a společného vývodu tlačítek. Kabel se pouţívá originální propojovací kabel Fermax (Fermax PBX CC3). 20. Jumper Light umoţňuje zapnout / vypnout podsvětlení vizitek 21. Přepínací kontakt 2 spínače (NO=v klidu rozepnutý, NC= v klidu sepnutý a COM= společný vývod přepínače). 22. Pro Fermax IP DP je doporučeno pouţít pro napájení střídavé napětí min. 10Vst - max. 15Vst nebo stejnosměrné napětí min. 12Vss max. - 18Vss. které se připojí na svorku "12V" Zatíţení tohoto zdroje záleţí na počtu modulů, protoţe slouţí zároveň k napájení prosvětlení vizitek při max. počtu připojených tlačítkových modulů nepřekročí odběr 500mA. Tento zdroj lze pouţít zároveň pro napájení zámku(ů), pak je třeba počítat ještě s odběrem elektrického zámku. V praxi většinou vyhoví střídavý napáječ 12V/1A 2A Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 11

12 1.4.2 Příklad zapojení spínačů Přepínací kontakt spínače je galvanicky oddělený od ostatních obvodů vrátného. Výstup 12V při napájení PoE je galvanicky spojený s PC sítí. Pozor při napájení PoE při manipulaci a inastalaci na galvanické propojení s PC sítí! Přední panel 1. Montáţní otvory pro uchycení předního panelu. Po instalaci horní otvor zakryjte plastovým krytem s logem Fermax, spodní otvor zakryjte kruhovým šedivým plastem. Oba kryty včetně šroubů jsou přibaleny jako příslušenství. 2. Reproduktor. 3. Kamera s osvětlením a čidlem por spínání osvětlení. 4. Tlačítka, tyto dvě tlačítka jsou napevno na desce elektroniky a v případě pouţití mechanického dílu bez těchto tlačítek se při 12 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

13 programování musí vynechat (tlačítko 1 a 2) 5. Vizitka, výměna je popsána dále, vizitka je podsvícena bílými LED (vypínatelné) a dále je pod vizitkou červená LED - signalizace stavů vrátného. 6. Mikrofon Výměna vizitek Vizitky se demontují z přední strany vrátného podle obrázku. Pouţijte nástroj tak aby se nepoškodil a nepoškrábal přední panel nebo kryt vizitek. Kryt vizitek je vlastně vanička do které se musí vloţit papír s popiskem Kamera Modul barevná kamery je intgrován do mechaniky Fermax pomocí subdestičky s osazeným přisvícením LED a čidlem okolního osvětlení. 1. Modul kamery 2. Nosná destička kamery - 3 LED pro osvětlení 3. Připevňovací sloupku pro základní desku 4. Čidlo okolního osvětlení 5. Připevnění nosné destičky Rozšiřující modul Fermax PBX EXP Rozšiřující modul má dva konektory 5, jeden pro připojení směrem k základnímu modulu (Fermax PBX DP) a druhý pro připojení následujícího modulu. Pro propojení pouţijte kabel Fermax PBX CC5. Kromě konektorů 5 je ještě na rozšiřujícím modulu konektor 8 pro připojení tlačítek. Pro propojení prosím pouţijte propojovací kabel Fermax PBX CC8. Kaţdá barva kabelu přesně odpovídá příslušnému tlačítku - viz. obrázek 4. Obrázek 4 Kabel Fermax PBX CC8 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 13

14 Zapojení tlačítek: Barva vodiče Číslo pozice Fermax PBX EXP Černá Oranţová Zelená Bílá Červená Ţlutá Hnědá Modrá Číslování pozic je znázorněno na obrázku 5. Všechny čísla tlačítek jsou vztaţena k nastavení vrátného (viz. programování). Obrázek 5 Propojení rozšiřujících modulů 14 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

15 1.4.7 Modul klávesnice Fermax PBX KEY Modul klávesnice se připojuje kabelem Fermax PBX CC5 a kabelem Fermax PBX CC3. Propojení je podobné jako u připojení rozšiřujícího modulu, rozdíl je pouze v tom, ţe modul klávesnice je vţdy poslední v řadě (nelze za něj připojit jiný další modul) a lze ho připojit pouze na druhou (přímo k základnímu modulu) nebo na třetí (na výstup prvního Fermax PBX EXP) pozici. POZOR - 1 pozici nelze využít - protože první pozici zastupuje napevno rozšíření na základní desce (tlačítka 3-10). To znamená, ţe kromě klávesnice lze vyuţít 0 18 tlačítek s přímou volbou (podle sestavy). Pozor při programování je nutno správně určit na kterém místě je klávesnice připojena. Volba se zadává postupným zmačknutím tlačítek s číslicemi, pro zadání hesla se jako první musí zmačknout klávesa B, pro zavěšení se kdykoli zmačkne A a vrátný zavěsí Ostatní moduly Další moduly rozšiřující sestavu vrátného jsou aktuálně nabízeny na Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 15

16 1.5 Montáž sestavy vrátného Montáž na omítku Pro montáţ na omítku se pouţívá kompaktní box. Montáţ se provádí přišroubováním na stěnu např. pomocí hmoţdinek. Na obrázku je box velikosti Montáž pod omítku Pro zasekání do zdi slouţí montáţní krabice MKxx. Pozor při pouţití téměř čtvercové krabice MK1 na orientaci montáţních otvorů musí být na svislé ose. správně usazená krabice je znázorněna na obrázku. 1. Příprava montáţní krabice 2. princip propojení montáţních krabic při montáţi vedle sebe 3. Umístění montáţní krabice nad podlahou 16 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

17 2 Obsluha univerzálního vrátného 2.1 Přehled signalizace Fermax IP DP signalizuje akusticky stavy, které mohou nastat během provozu, další signalizace je pomocí červené LED (umístěna pod první vizitkou). Stav Tóny Kmitočet tónu LED Vyzvednutí linky svítí Zavěšení linky zhasne Přihlášení po zavolání svítí Potvrzení povelu z telefonu 425 Upozornění na konec hovoru 1275 svítí Připojení k lince (Reset) blikne Chyba (obecně cokoli nevyhovuje) 425. Prázdná paměť (není naprg.číslo) Navazování spojení - bliká Je navázáno spojení - hovor - svítí 2.2 Návštěvník u dveří Funkce IPDP je ovlivněna jednak pouţitou sestavou vrátného (s klávesnicí nebo bez klávesnice) a jednak nastavením parametrů vrátného Vrátný bez klávesnice Tlačítka vrátného jsou opatřena štítky se jmény nebo funkcemi osob uvnitř objektu. Příchozí zmáčkne příslušné tlačítko, vrátný vyzvedne linku buď okamţitě (tlačítko není prvním číslem z kódového zámku) nebo zpoţděně (čas mezi stisky kláves) vytočí naprogramované telefonní číslo. Vytáčené číslo se liší podle reţimu volby, jaký je ve vrátném nastaven: - reţim Den/Noc = pokud je vrátný v reţimu Den, tak vytáčí vţdy číslo nastavené v 1 sloupci, pokud je v reţimu Noc, tak vytáčí vţdy číslo nastavené ve 2 sloupci. Přepínání reţimů je nastaveno v kódy přepnutí. - reţim 2 skupiny čísel = první zmáčknutí - vţdy vytáčí číslo nastavené v 1 sloupci, při opětovném zmáčknutí stejného tlačítka, nebo při detekci obsazení, nebo po uplynutí nastaveného počtu vyzvánění doba před Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 17

18 hovorem po volbě pro 'opakování volby', volí vrátný číslo z druhé skupiny (2 sloupec). Při dalším zmačknutí stejného tlačítka se volí opět číslo z první skupiny atd. (po detekci obsazení po volbě čísla z 2. skupiny se opakování končí) Pokud návštěvník zmačkne tlačítko po vyzvednutí vrátného, tak vrátný zavěsí na dobu danou Čas zavěšení před opakováním volby, opět vyzvedne a volí nové číslo. Z prvních 10 tlačítek vrátného lze ovládat spínač (kódový zámek). Pokud návštěvník u dveří zmačkne tlačítka v kombinaci tak, ţe vyhovují naprogramovanému kódu a doba mezi stisky není větší neţ nastavená tak vrátný sepne příslušný spínač (pokud je nastaven v módu m=1 nebo m=5) na dobu danou Doba sepnutí Vrátný s klávesnicí Vrátný s klávesnicí můţe kromě klávesnice obsahovat aţ 16 tlačítek přímé volby, které se chovají vţdy tak, jak je uvedeno v kapitole aţ na kódový zámek, ten je vţdy na klávesnici. Po připojení klávesnice je nutné nastavit pozici, kam je klávesnice připojena. Klávesnice má dvě funkční tlačítka symbol B = po prvním zmáčknutí je číselná kombinace chápána vţdy jako kombinace pro ovládání spínačů. Pokud chcete volit číslo jako na telefonu a jste v reţimu P2P, tak se symbol klíče pouţívá pro zadání tečky v IP adrese. symbol A = po zmáčknutí vrátný okamţitě ukončí hovor, dále má funkci rušení předchozích akcí tj. volíte např. číslo, nebo kódový zámek a spletete se, pak tímto tlačítkem rušíte předchozí a můţete začít s volbou znovu, aniţ by se chybná operace musela vykonat. Volba čísel na klávesnici je moţná dvojím způsobem: - příchozí na tlačítkách volí číslo, jako na telefonu mezi stisky tlačítek musí být doba menší neţ daná čas mezi stisky kláves, po této době vrátný vyzvedne a vytočí zadané číslo. Pro reţim P2P se vyuţívá tlačítko se symbolem klíče místo tečky v IP adrese. - příchozí na tlačítkách volí dvoumístné číslo (od 01 do 64), které představuje číslo paměti, kde je uloţeno 16ti místné číslo (stejné jako pro tlačítka). Volba čísla se řídí nastavením Den/Noc nebo reţimem 2 skupin čísel (stejně jak je popsáno v kapitole 2.2.1) Kódový zámek: - před vymačkáním kódu musí předcházet zmačknutí tlačítka se symbolem B - pokud chcete zadat dva kódy bezprostředně za sebou, pak musíte po aktivaci prvního čekat na uplynutí doby čas mezi stisky kláves, nebo zmačknout symbol A a okamţitě pokračovat vymačkáním druhého kódu (včetně symbolu B) 18 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

19 2.3 Osoba uvnitř objektu Osobou uvnitř objektu je myšlena osoba která je v telefonním spojení s IPDP vrátným Odchozí hovor Odchozí hovor je hovor od vrátného (vyvolaný návštěvníkem). Po volbě vrátného vyzvání telefon uvnitř objektu, po vyzvednutí je moţno hovořit s návštěvníkem u dveří, volbou kódu lze sepnout spínač, pokud je nastaven v módu m=1 nebo m=5, přepnout reţim Den/Noc a zavěsit. 10sec před koncem hovoru vrátný vyšle upozornění na konec hovoru a volbou znaku (* / #) lze hovor prodlouţit. Zavěšením telefonu se hovor ukončí. Jsou dva možné způsoby přenosu informace zmačknutého tlačítka (povel pro otevření zámku, přepnutí den/noc, prodloužení hovoru, povel pro zavěšení) - buď v RTP kanálu nebo v SIP info, varianta inband DTMF není v IPDP dekódována Příchozí hovor Příchozí hovor je hovor na vrátného (vyvolaný osobou uvnitř objektu). Po volbě čísla pobočky nebo IP adresy, kde je připojen IPDP, vrátný vyzvání (červená LED pod 1.vizitkou bliká) a po nastaveném počtu vyzvánění vrátný vyzvedne a je moţno hovořit. Moţnosti jsou stejné jako u odchozího hovoru (kapitola 2.3.1). Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 19

20 3 Programování parametrů 3.1 Základní VoIP nastavení Výběr módu a přihlášení Důleţité je nejprve zvolit reţim IPDP ve kterém bude pracovat v síti, tj. P2P (peer to peer) nebo se vrátný přihlásí k SIP serveru. Toto volíme DIP přepínačem 2 obr. 6. Změnu reţimu není moţné provádět z WEB rozhraní a změna přepínače se vţdy projeví po opětovném naběhnutí systému (restartu). Ostatní přepínače jsou v poloze on (normal). IPDP zapneme a počkáme cca 1 min na naběhnutí systému. Obrázek 6 Význam DIP přepínače Nastavení smazání hodnot ve vrátném do firemního nastavení se provede DIP přepínačem 3 přepnutím do polohy off a restartu vrátného. Po naběhnutí systému tento přepínač je nutno vrátit do polohy on. Nastavení výchozí IP adresy se provede DIP přepnutím přepínačem 4 do polohy off a restartu vrátného. Po naběhnutí systému tento přepínač je nutno vrátit do polohy on. Restart vrátného lze provést dvojím způsobem jednak odpojením a připojením napájení, nebo kliknutím na Restart ve WEBovém rozhraní je v poloţce servis. IP adresa vrátného je od výrobce (a také výchozí) nastavena na Pokud se při instalaci nacházíte v jiném číslování sítě (= NEZAČÍNÁ xxx) tak je nutno nastavit ve vlastnostech protokolu TCP/IP ve vašem PC IP adresu buď dočasně nebo jako alternativní konfiguraci např Pak lze nastavit parametry vrátného včetně IP adresy a po restartu VoIP modulu ve vrátném se můţete připojit na WEB stránku vrátného jiţ na nové adrese. POZOR: DIP přepínač 3 a 4 musí být v poloze "on" jinak se nová IP adresa po restartu modulu vţdy přepíše zpět na výchozí IP adresu = Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

21 Ve vašem WEB prohlíţeči napište IP adresu IPDP vrátného v základním nastavení je je vidět na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.7 Obrázek 7 První strana video z kamery Zapište uţivatelské jméno a heslo. Uţivatelské jméno je vţdy admin a heslo je 1234 (lze měnit v nastavení), toto je znázorněno na Obr. Obrázek 8. Obrázek 8 Přihlášení Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 21

22 3.1.2 Nastavení jazyku Jazyk se nastavuje ve spodní části menu na levém panelu. Jazyky lze opravovat a přidávat viz. strana Nastavení sítě Síťové nastavení se nachází v menu Nastavení sítě. Je moţno zvolit pouţití pevné IP adresy nebo dynamicky přidělované pouţitím sluţby DHCP. Pevná IP adresa konfigurace: Pro provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţit a restartovat. 1. Jmenovka název vrátného pro rozlišení v síti (např. při pouţití více vrátných více vchodů) 2. zapnutí / vypnutí pouţití DHCP přidělování IP adres 22 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

23 3. nastavení IP adresy, masky, příp. dalších síťových parametrů, v případě nejasnosti kontaktujte svého správce sítě 4. zobrazení aktuálního reţimu IPDP Den / Noc 5. návrat na úvodní stranu se zobrazením videa z kamery IPDP 6. zkrácená nápověda pro rychlou pomoc při nastavení parametrů 7. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţit a restartovat. Objeví se obrazovka restartování systému - viz. strana 28. DHCP konfigurace: Pro provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţit a restartovat. 1. Jmenovka název vrátného pro rozlišení v síti (např. při pouţití více vrátných více vchodů) 2. zapnutí / vypnutí pouţití DHCP přidělování IP adres 3. DHCP klient ID je název, který se pouţívá pro přidělení dvou IP adres k jediné MAC adrese (v IPDP vrátném má význam aţ bude obsahovat vestavěný SIP server) 4. zobrazení parametrů automaticky přidělených DHCP - IP adresa a další nastavení 5. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţit a restartovat. Objeví se obrazovka restartování systému - viz. strana 28. Důležité: jestliže použijete nastavení DHCP, tak se adresa IPDP přidělí automaticky a administrátor sítě zjistí vaší aktuální IP adresu, aby jste mohli sledovat video ve web prohlížeči. Protože se ale tato dynamicky přidělená adresa může změnit např. po výpadku napájení v objektu, tak je doporučeno nastavit IPDP s pevnou IP adresou. Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 23

24 3.1.4 Peer to peer nebo SIP server připojení IPDP vrátný je moţno nastavit do peer to peer (P2P) reţimu nebo do SIP server reţimu pomocí DIP přepínače (strana 20). V P2P reţimu IPDP volá IP adresu uloţenou v paměti čísel (strana 34). Kdyţ pouţijete nastavení SIP server reţimu DIP přepínačem, tak v menu přibude poloţka Nastavení SIP : Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţ změny. 1. SIP proxy server IP adresa nebo SIP server jméno a port (obvykle 5060/5061) 2. registrační data pro připojení k SIP proxy serveru (nejsou povinná) 3. platnost registrace u SIP serveru (interval posílání ţádosti o re-registraci) 4. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţ změny. 24 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

25 3.1.5 Nastavení audio kodeku Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţ změny. 1. zde se vybírá priorita pouţití audio kodeků, výběr kodeku pro hovorové spojení se vybírá automaticky a obě protistanice se dohodnou na pouţití kodeku v SIP protokolu. 2. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţ změny Nastavení videa Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţ změny. 1. rozlišení zobrazování videa 2. počet zobrazovaných obrázků za sekundu 3. nastavení dalších parametrů kamery 4. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţ změny. Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 25

Dveřní Vrátný Slim VoIP

Dveřní Vrátný Slim VoIP Dveřní Vrátný Slim VoIP IPDPS 01C IPDPS 02C IPDPS 01 IPDPS 02 IPDPS 01C antivandal IPDPS 02C antivandal Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone

Více

Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP

Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA Návod k instalaci a programování TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail: info@telsyco.cz tel.:

Více

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka

Time RELAY. Přídavný časový spínač. Uživatelská příručka Time RELAY Přídavný časový spínač Uživatelská příručka Popis Přídavný časový spínač je určen jako doplněk k univerzálnímu vrátnému pro rozšíření možností ovládání dalších elektrických zámků, elektrických

Více

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k programu. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod. IPNC4 - mod NC - mod4 NM - mod4 IPDP-K

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k programu. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod. IPNC4 - mod NC - mod4 NM - mod4 IPDP-K ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Dveřní Vrátný VoIP IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod NC - mod4 NM - mod4 IPDP-K Návod k programu

Více

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci

Dveřní Vrátný VoIP. IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod. Návod k obsluze a instalaci Dveřní Vrátný VoIP IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod

Dveřní Vrátný VoIP. Návod k obsluze a instalaci. IPDP 00 IPDP 00C IPNC4 - mod Dveřní Vrátný VoIP Návod k obsluze a instalaci IPDP 00 IPDP 00C IPNC1 - mod IPNC2 - mod IPNC4 - mod Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone IPDP, který je VoIP verzí úspěšného

Více

Dveřní Vrátný Slim VoIP Slim IPDP 01 Slim IPDP 02 Slim IPDP 01C Slim IPDP 02C Slim IPDP 01C antivandal

Dveřní Vrátný Slim VoIP Slim IPDP 01 Slim IPDP 02 Slim IPDP 01C Slim IPDP 02C Slim IPDP 01C antivandal Dveřní Vrátný Slim VoIP Slim IPDP 01 Slim IPDP 02 Slim IPDP 01C Slim IPDP 02C Slim IPDP 01C antivandal Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone

Více

LINE SWITCH 1004 / 2004

LINE SWITCH 1004 / 2004 LINE SWITCH 1004 / 2004 4 spínače ovládané telefonem Uživatelská příručka 1 PRINCIP Zařízení Line Switch 1004 obsahuje 4 relé jejichž spínací kontakty jsou dálkově ovládány po telefonním vedení pomocí

Více

IP Bell - SIP dveřní vrátný IP Bell 01 IP Bell 02 IP Bell 01C IP Bell 02C Bell 8

IP Bell - SIP dveřní vrátný IP Bell 01 IP Bell 02 IP Bell 01C IP Bell 02C Bell 8 IP Bell - SIP dveřní vrátný IP Bell 01 IP Bell 02 IP Bell 01C IP Bell 02C Bell 8 Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone Bell IP Bell. Tento

Více

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka

LINE SWITCH DIN. 4 spínače ovládané telefonem. Uživatelská příručka LINE SWITCH DIN 4 spínače ovládané telefonem Uživatelská příručka 1 PRINCIP Zařízení Line Switch DIN obsahuje 4 relé jejichž spínací kontakty jsou dálkově ovládány po telefonním vedení pomocí tónové volby.

Více

Fermax PBX DP dveřní telefon na analogovou telefonní linku

Fermax PBX DP dveřní telefon na analogovou telefonní linku Fermax PBX DP dveřní telefon na analogovou telefonní linku Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX CAM Fermax PBX EA Návod k instalaci a programování TELSYCO s.r.o. Prostřední 627/14 141 00 Praha 4 e-mail:

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Kapitola 1 Představení SIP telefonu

Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon Kapitola 1 Představení SIP telefonu SIP telefon je plně funkční IP telefon vhodný pro využívání v domácnostech. Podporuje SIP protokol dle RFC3261. Obsahuje dva síťové porty 10/100BaseT, pomocí

Více

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC

IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC IP BOLD - dveřní vrátný IP BOLD Tx IP BOLD TxC IP BOLD TKx IP BOLD - TKxC Návod k obsluze a instalaci Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi moderního dveřního vrátného VoIP VoIP Door Phone BOLD IP BOLD. Tento

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Sada videotelefon V2W Manuál

Sada videotelefon V2W Manuál Sada videotelefon V2W Sada videotelefonu komunikace přes dva vodiče Obsah OBSAH...2 KABELÁŽ...2 1.0 POPIS...3 2.0 VLASTNOSTI...3 2.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2.3 POPIS JEDNOTEK...4

Více

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128

MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 MEDIXcom Komunikační jednotka 1128 Verze manuálu V1.03 20.9.2009 Gratulujeme Vám ke koupi Komunikační jednotky komunikátoru pro domy seniorů a pro nemocnice. Základní vlastnosti a široké možnosti programování

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

Instalační manuál PC-D248-K. Venkovní videojednotka s klávesnicí

Instalační manuál PC-D248-K. Venkovní videojednotka s klávesnicí Instalační manuál PC-D248-K Venkovní videojednotka s klávesnicí Obsah OBSAH...2 1 POPIS...3 1.1 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2 MONTÁŽ...5 2.1 VÝMĚNA JMENOVKY... 5 3 ZAPOJENÍ...6 3.1 ZAPOJENÍ ZÁMKŮ... 6 3.1.1

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave SlimDP-01 Brave SlimDP-02 Brave SlimDP-04 Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SlimDP, který je pokračovatelem úspěšného "SlimDP"

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci SlimKeyBoard SlimKeyBoard Návod k obsluze a instalaci Vítejte, gratulujeme Vám ke koupi kódové klávesnice SlimKeyBoard. Tato klávesnice dokáže široce uspokojit Vaši potřebu správy kódů pro oprávnění vstupu

Více

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem

Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Typ : EH9100CW EH9160CW Barevný hands free videotelefon s LCD displejem Barevný hands free videotelefon s interkomem, elektronickým zvoněním a vedením videosignálu pomocí koaxiálního kabelu. Instalace

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka DJ 1T ID. Strana 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a jejich funkce 1 Montáž 1.1 Připojení kabelů JP/LK: Přepínač typu ovládaní zámku, interním napájením/ ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500

Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 Systém elektronické evidence návštěvnosti TDL500 ÚVOD Systém je určen k nepřetržité evidenci a vyhodnocení četnosti průchodů osob turniketem. Průchody jsou snímány infra závorou nebo podobným zařízením.

Více

INTERFACE GSM VT-GSM-007

INTERFACE GSM VT-GSM-007 Popis zařízení INTERFACE GSM VT-GSM-007 Zařízení VT-GSM-007 je GSM interface s hlasovým kanálem a 2 vstupy a 2 výstupy (NO,NC). Vstupy se aktivují připojením na záporný potenciál napájení 0V. Doba pro

Více

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka.

Technické údaje. obraz návštěvníka je zobrazen během max 7 sec. pouze na obrazovce volaného účastníka. Domovní videotelefony představují z hlediska bezpečnosti zcela nový prvek. Na obrazovce videotelefonu v bytě vidíte zřetelný obraz návštěvníka a můžete se snadno rozhodnout, zda na zvonění odpovíte a odemknete

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1

Instalační manuál Handsfree monitor. Montážní záda pro handsfree monitor. Vid-9204-1 Instalační manuál Handsfree monitor Montážní záda pro handsfree monitor Vid-9204-1 POPIS TLAĆÍTEK Servisní tlačítko Stiskem tlačítka se spojí svorka S1 se svorkou GND (zem) Tlačítko s přepínacím relé Toto

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice verze 2.0 Kódová klávesnice Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1 RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ... 4 3. ZAPOJENÍ... 5 3.1 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Video dveřní telefon UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Video dveřní telefon UŽIVATELSKÝ MANUÁL Video dveřní telefon Model: CP-UVK-A701 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní jednotka Vzhled a popis venkovní jednotky je zobrazen na obrázcích níže: Pohled zepředu Pohled zezadu Název Popis A LED přísvit Poskytuje

Více

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111

Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Malá ústředna pro vrátného (Small Exchange for Doorphone) SED-111 Uživatelská příručka 1 Vlastnosti Malá telefonní ústředna pro připojení vrátného SED-111 je jednoduché zařízení které se připojuje mezi

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Schémata a varianty zapojení interkomů DoorBird

Schémata a varianty zapojení interkomů DoorBird Schémata a varianty zapojení interkomů DoorBird PARAMETRY - Kamera HDTV 720p, s IR přísvitem 850nm, panoramatickým objektivem 180, IR filtr - Tlačítko s podsvícením (v noci), souží i jako indikátor stavů

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028?

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? - 0 - Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si prosím přečtěte Uživatelský manuál pro H1027/ H1028 CCTV Videotelefon. Úplný aktuální uživatelský

Více

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA

SFERA funkční moduly 30 2VODIČOVÝ SYSTÉM AUDIO JEDNOTKA SFERA funkční moduly AUDIO JEDNOTKA 342170 342350 342170 Digitální audio jednotka se 2 tlačítky v jednom sloupci. Obsahuje zakončovací člen, který se zasouvá do posledního tlačítkového modulu, podsvětlení

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD

Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD Barevný domácí videotelefon PM-D271TMD info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------ Tato dokumentace byla vytvořena pro

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave NUDV S2 BNS-00, BNS-01, BNS-02 BNSC-mod, BNSM-mod, BNSKey Uživatelský a servisní návod Verze 1.0 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE NUDV S2 dveřního vrátného,

Více

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod

Bytový monitor VTH5221Dx. Uživatelský návod Bytový monitor VTH5221Dx Uživatelský návod Obsah Parametry monitoru... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Popis monitoru... 4 Zapojení v síti... 6 Schéma datových konektorů... 6 Prvotní instalace v síti LAN...

Více

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP kamery Relicam. Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP kamery Relicam Verze 2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz. Best Box. Návod k použití

ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz. Best Box. Návod k použití ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Best Box Návod k použití 1 Použití a funkce Krabička BestBox je jednoduchý přístroj, který hlídá napětí telefonní

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - Domovní videotelefon PM-473M ---------------------------------------------------------------------------------------------- info@domovni-videotelefony.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM

INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM INSTALAČNÍ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SYSTÉM Rev. 04/2011 1 Diagram funkce systému: 2 Popis jednotlivých základních komponent: NDC-224-xx dveřní tablo 244mm (xx počet tlačítek; 2-4 tl.) NDEK-244-12 přídavný

Více

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru

Quido ETH 0/2. 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé. 1 teploměr -55 až +125 C. Komunikace přes Ethernet. první zapojení dokumentace hardwaru první zapojení dokumentace hardwaru Quido ETH 0/2 2 výstupy s přepínacím kontaktem relé 1 teploměr -55 až +125 C Komunikace přes Ethernet w w w. p a p o u c h. c o m 0236.01.20 Quido ETH 0/2 Papouch s.r.o.

Více

Konfigurační software DTConfig

Konfigurační software DTConfig Konfigurační software DTConfig Uživatelský manuál Víceúčastnický 2-drátový systém Obsah Úvod... 3 Instalace USB programátoru a ovládačů... 4 Spuštění software XtendLan DTConfig... 5 Připojení dveřní stanice...

Více

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery

PM -D236. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery PM -D236 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných s podporou externích modulů pro GSM/PSTN, paměti, externí kamery Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor,

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

:420-226 803 003 DIČ: CZ28904125

:420-226 803 003 DIČ: CZ28904125 Uživatelský návod Lůžková jednotka 1130/5 Základní popis Lůžková jednotka - (dále jen LJ) oboustranná hovorová jednotka s možností optické signalizace LJ se připojuje k analogové telefonní lince dané pobočkové

Více

Slim Door Phone. Návod k použití. SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04

Slim Door Phone. Návod k použití. SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04 ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Slim Door Phone SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04 Návod k použití Vítejte, gratulujeme Vám ke

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky

Systém domácího videovrátného. Obsah dodávky Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

Domovní videotelefony

Domovní videotelefony Domovní videotelefony COMPETITION Uživatelský a instalační návod také pro modely s pamětí snímků Obsah Instalace...3 Zapojení se dvěma venkovními stanicemi...3 Zapojení kabeláže...4 Příklad zapojení:...5

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

DPM-D235. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných. Monitor CAT5 systému videovrátných

DPM-D235. Monitor dvou-vodičového systému videovrátných. Monitor CAT5 systému videovrátných DPM-D235 Monitor dvou-vodičového systému videovrátných DPM-535 Monitor CAT5 systému videovrátných Základní vlastnosti monitoru barevný displej, 3,5", TFT, 320x234 hlasitý reproduktor, mikrofon tlačítko

Více

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6

VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 VIDEOTELEFONY 1750/5 a 1750/6 POPIS A FUNKCE 1.Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) 2. Reproduktor 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) 5. Displej

Více

1. český výrobce domácí dorozumívací techniky. czech producer of home phone technology

1. český výrobce domácí dorozumívací techniky. czech producer of home phone technology 1. český výrobce domácí dorozumívací techniky czech producer of home phone technology DOMÁCÍ DOROZUMÍVACÍ TECHNIKA AUDIO/VIDEO v dnešní době běžný standard pro rodinné domy, panelové domy i firemní objekty

Více

SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL

SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL SYSTÉM VIDEOVRÁTNÝCH DPM-451 UŢIVATELSKÝ MANUÁL IN USE MESG MONITOR UNLOCK CALL 1. Popis přístroje TALK boční pohled spodní pohled 8. SPECIFIKACE 1) Napájení monitoru: DC 15~18V 2) Napájení telefonu: DC

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

NUDV - 00 NUDV - 01 NUDV - 02 NC - mod4 NM - mod4 NKLA

NUDV - 00 NUDV - 01 NUDV - 02 NC - mod4 NM - mod4 NKLA NUDV - 00 NUDV - 01 NUDV - 02 NC - mod4 NM - mod4 NKLA Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi Nového Univerzálního Dveřního Vrátného NUDV, který je vylepšenou verzí úspěšného "Univerzálního Dveřního vrátného"

Více

Sfera Sfera ROBUR NOVÁ. antivandal. Dokonalá modularita funkcí a povrchových úprav poskytuje bezkonkurenční všestrannost

Sfera Sfera ROBUR NOVÁ. antivandal. Dokonalá modularita funkcí a povrchových úprav poskytuje bezkonkurenční všestrannost Nová Sfera a Sfera Robur vstupní panely NOVÁ Sfera Sfera ROBUR antivandal Kryty v barvách KOV, OCEL a BÍLÁ Kryty v provedení antivandal IP 54, IK 08 IP 54, IK 10 Dokonalá modularita funkcí a povrchových

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

2N Helios IP. produktová prezentace

2N Helios IP. produktová prezentace 2N Helios IP produktová prezentace Základní vlastnosti Kompletní řešení dveřní komunikace hlas, video, klávesnice a přístupový systém v jedné krabici IP prostředí LAN podporující SIP PoE podpora Vzdálený

Více

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka

Instalační manuál. Vnitřní videojednotka VT-D-39 Instalační manuál Vnitřní videojednotka VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz

Více