Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fermax IP DP. dveřní telefon pro připojení na VoIP. Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA. Návod k obsluze a instalaci"

Transkript

1 ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, Fermax IP DP dveřní telefon pro připojení na VoIP Fermax PBX EXP Fermax PBX KEY Fermax PBX EA Návod k obsluze a instalaci

2 Vítejte Gratulujeme Vám ke koupi dveřního vrátného Fermax IP DP VoIP Door Phone, který je VoIP verzí "Fermax PBX DP". Tento vrátný dokáţe široce uspokojit Vaši potřebu komunikace s osobami u vstupu do budovy, či u vchodu do Vaší firmy nebo rodinného domku. VoIP znamená Voice over Internet Protocol tento vrátný se připojuje do počítačové sítě a umoţňuje volání jak P2P (peer to peer) tj. volá přímo na IP adresu jiného VoIP zařízení nebo se registruje k SIP serveru, pak volá telefonní číslo. Ke kaţdému tlačítku lze naprogramovat aţ dvě 25-ti místná čísla včetně *, #. Základní modul vrátného obsahuje vţdy 2 tlačítka a dále modul prvního rozšíření o 8 tlačítek. Kombinace mechanických částí Fermax umoţňuje pak sestavy vrátného od 1 do 10 tlačítek s vyuţitím pouze základního modulu Fermax IP DP. Dále je moţno rozšiřovat celý systém, modulem Fermax PBX EXP o 8 tlačítek a to aţ do maximálního počtu 64 tlačítek. Základní modul můţe obsahovat barevnou kameru a případně pro instalaci pro velmi hlučné prostory vybavit vrátného modulem přídavného zesilovače Fermax PBX EA. Mechanika Fermax je bohatá na spoustu doplňků a umoţňuje instalaci ve vnitřním i venkovním prostředí a lze vybavit stříškou a instalovat pod omítku i na omítku.. Vrátný IPDP je napájen z 12V napájecího zdroje, který lze vyuţít k napájení zámku u dveří apod., nebo je IPDP napájen PoE (Power over Ethernet). Vlastnostmi připomíná hlasitý telefon. K základním vlastnostem patří moţnost otevřít aţ dvoje dveře pomocí připojených elektrických zámků a snadná moţnost programování pomocí WEB rozhraní. Výrobce průběţně zdokonaluje programové vybavení, které je obsaţeno v tomto výrobku (firmware). IPDP je vybaven moţností kdykoli nahrát nejnovější verzi firmware za pomoci běţného počítače. Nejnovější verzi firmware můţete získat na Potřebné pokyny naleznete na str. 29. Doporučujeme Vám, abyste pouţívali nejnovější verzi firmware, která přináší neustále se zdokonalujícímu výrobku nové funkce a opravy případných chyb. Na naleznete také nejnovější verzi uţivatelské dokumentace. Manual version V Platné pro firmware modulu VoIP - V1.36

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ POPIS VLASTNOSTI POUŽITÁ TERMINOLOGIE SESTAVA MODULŮ Názvosloví a orientace v modulech Příklady modulů VLASTNOSTI MODULŮ Základní modul Fermax PBX DP Příklad zapojení spínačů Přední panel Výměna vizitek Kamera Rozšiřující modul Fermax PBX EXP Modul klávesnice Fermax PBX KEY Ostatní moduly MONTÁŽ SESTAVY VRÁTNÉHO Montáž na omítku Montáž pod omítku OBSLUHA UNIVERZÁLNÍHO VRÁTNÉHO PŘEHLED SIGNALIZACE NÁVŠTĚVNÍK U DVEŘÍ Vrátný bez klávesnice Vrátný s klávesnicí OSOBA UVNITŘ OBJEKTU Odchozí hovor Příchozí hovor PROGRAMOVÁNÍ PARAMETRŮ ZÁKLADNÍ VOIP NASTAVENÍ Výběr módu a přihlášení Nastavení jazyku Nastavení sítě Peer to peer nebo SIP server připojení Nastavení audio kodeku Nastavení videa Prohlížení videa (program PopUp) Denní intervaly Uživatelské rozhraní Servisní nastavení NASTAVENÍ PARAMETRŮ DVEŘNÍHO TELEFONU IPDP Základní parametry Vše kolem spínačů Časové parametry Přímá volba paměti čísel TECHNICKÉ PARAMETRY ELECTRICKÉ PARAMETRY MECHANICKÉ ROZMĚRY PARAMETRY VIDEA Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 3

4 1 Základní popis 1.1 Vlastnosti modulární systém umoţňuje zapojit 1 aţ 64 tlačítek dvě 25-ti místná čísla pod kaţdým tlačítkem (včetně*, #) přepínání den / noc - manuálně nebo automaticky moţnost volbou* nebo # prodluţovat hovor moţnost připojit dva nezávislé zámky pro otvírání dveří lze vyuţít 5 módů spínačů (např. kamera, osvětlení, postupné otvírání) dva kódy pro zavěšení vrátného z telefonu dva kódy pro otevření dveří z telefonu šest kódových zámků (heslo z tlačítek u dveří) moţnost připojit numerickou klávesnici a to tak, ţe vrátný můţe obsahovat 1-24 standardních tlačítek reţim klávesnice buď přímá volba nebo volba z čísla paměti volitelný počet zazvonění neţ vyzvedne příchozí hovor volitelná doba mezi stisky tlačítek při zadávání kódu volitelný čas zavěšení při opakování volby volitelný čas před zahájením volby napájení 12V nebo PoE (obě normy) integrované vytápění plošného spoje trvalé prosvětlení vizitek automatické osvětlení pro kameru (bilé LED) zabudovaná barevná kamera Ethernet 10/100Mb se standardem 10BaseT a 100BaseTx Web server pro dálkové programování BOA Operační systém Linux 2.6 USB připojení vnitřní kamery USB guest 1.1, software GSPCA software pro přenos videa do web prohlíţeče v PC W3CAM(J-PEG, RTSP Streem) a streem H.263 SIP připojení P2P nebo PBX síťový systém WEB firmware přeprogamování WEB rozhraní pro nastavení parametrů IPDP 4 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

5 1.2 Použitá terminologie Ethernet je technologie, která se pouţívá pro budování lokálních sítí (LAN) LAN - Local Area Network (lokální síť, místní síť) označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy). 10Base-T Jako přenosové médium pouţívá kroucenou dvojlinku s rychlostí 10 Mbit/s. Vyuţívá dva páry strukturované kabeláţe ze čtyř. 100Base-TX Varianta s přenosovou rychlostí 100 Mbit/s, které se říká Fast Ethernet, pouţívá dva páry UTP nebo STP kabelu kategorie 5. Kroucená dvojlinka nebo také kroucený pár je druh kabelu, který je pouţíván v počítačových sítích. Kroucená dvojlinka je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry UTP, Unshielded Twisted Pair nestíněná kroucená dvojlinka STP, Shielded Twisted Pair - dvojlinka stíněná, která díky svému stínění vykazuje niţší míru vyzařování WEB - World Wide Web (WWW, také pouze zkráceně web), ve volném překladu celosvětová pavučina, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML USB (Universal Serial Bus) je univerzální sériová sběrnice. Moderní způsob připojení periférií k počítači Video kodek (sloţenina z počátečních slabik slov kodér a dekodér, převzato z anglického codec analogického původu). Komprese H.263 je odvozena od MPEG-4, H.264 je kodér pro formát MPEG-4 AVC. MPEG-4 je druh video komprese sníţení datového toku obrazové sekvence JPEG je standardní metoda ztrátové komprese pouţívané pro ukládání počítačových obrázků Voice over Internet Protocol (zkratkou VoIP) je technologie, umoţňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě.vyuţívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, Intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení. TCP/IP obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet IP adresa je číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která pouţívá IP protokol. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol z rodiny TCP/IP. Pouţívá se pro automatické přidělování IP adres jednotlivým osobním počítačům v počítačových sítích, čímţ zjednodušuje jejich správu Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí Intranet je počítačová síť podobná internetu, ale je soukromá. To znamená ţe je určena pro pouţití pouze malé skupiny uţivatelů (například pracovníci nějakého podniku). PoE (Power over Ethernet) je napájení po datovém síťovém kabelu, bez nutnosti přivést napájecí napětí k přístroji dalším samostatným kabelem. NTP (Network Time Protocol) je protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 5

6 1.3 Sestava modulů Stavební prvky Fermax IP DP jsou základní moduly, které se liší velikostí, počtem tlačítek a zda jsou u vizitky dvě nebo jedno tlačítko Názvosloví a orientace v modulech 4 CP 204 jako zástupce názvosloví je modul vysoký 199mm obsahuje audio modul, barevnou kameru a 2 krát 4 tj. 8 tlačítek. první číslice: 1-9 určuje velikost celého modulu na výšku, šířka všech modulů je 130mm 1-128mm 2-151mm 3-175mm 4-199mm 5-246mm 6-294mm 7-341mm 8-389mm 9-436mm skupina písmen: určuje vybavení modulu : A - audio modul C - audio modul s kamerou P - modul obsahuje tlačítka V - modul obsahuje okénko W- modul obsahuje dvě okénka první číslice za písmeny: 1 / 2 - určuje počet tlačítek u vizitky 1 (vpravo) další dvě číslice: nebo 2 (vlevo i vpravo) počet vizitek, pokud se vynásobí předchozí číslicí, tak dostaneme počet tlačítek na modulu Tímto značení je definován jeden kompaktní modul a ten lze rozšiřovat buď nad sebou nebo optimálněji vedle sebe dalšími moduly. Pokud se jedná o nejběţnější rozšíření vedle sebe, tak je třeba dbát na stejnou výšku modulů (určuje první číslice) Příklady modulů Fermax IP DP Fermax IP DP Fermax IP DP Fermax IP DP 1 AP AP CP CP Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

7 Fermax PBX EA Fermax PBX KEY 1 A 1 Fermax IP DP Fermax IP DP Fermax IP DP Fermax IP DP 2 AP AP CP CP 102 Pro montáţ na omítku se pouţívají boxy "Surface box" a pro montáţ pod omítku se pouţívají boxy "Flush box". Dále je moţno montáţ pod omítku vybavit stříškou "Hood" nebo rámečkem "Frame". Surface box Flush box Hood Frame Fermax IP DP lze vybavit přídavným časovým spínačem "TimeRelay". Ten slouţí k rozšíření počtu spínačů, je programovatelný a tak v závislosti na sepnutí jednoho ze dvou spínačů v IPDP můţe simulovat např. postupné otvírání dveří, nebo umoţňuje zapojit odchodové tlačítko. Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 7

8 1.4 Vlastnosti modulů Základní modul Fermax PBX DP Základní modul Fermax IP DP se dodává ve dvou variantách se dvěma tlačítky - Fermax IP DP-2 (verze pouze pro 1 nebo 2 tlačítka) a se dvěma tlačítky s moţností rozšíření o 8 tlačítek, tj. základní modul umoţňuje bez dalších doplňků připojení 10 tlačítek - Fermax IP DP. Tento modul lze dále rozšiřovat po 8 tlačítkách moduly Fermax PBX DP EXP a modulem klávesnice Fermax PBX KEY. Obrázek 1 Schematické zobrazení připojovacích a nastavovacích prvků 8 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

9 Obrázek 2 Reálné zobrazení připojovacích a nastavovacích prvků 1. Modul PoE - vrátný IPDP je vybaven obvodem pro napájení po UTP kabelu PoE. Pokud máte síťový switch vybaven napájením PoE, nebo vlastníte napáječ PoE (krabička velikosti síťového adaptéru vloţená do přívodu UTP kabelu) tak jiţ pro funkci vrátného nepotřebujete napájení 12V. Pokud pouţíváte elektrický zámek pro otevření dveří, tak musíte pro napájení zámku pouţít napájecí zdroj (pouze v obvodu s kontakty relé), nebo pouţít nízkoodběrový zámek a pak pro napájení zámku poţít svorku na IPNCmod 12V a při napájení PoE je zde 12V/350mA k dipozici. 2. Zelená LED - signalizace napájení 3. Žlutá LED - datová aktivita na síťovém připojení (svítí při přenosu dat) 4. Zelená LED - síťové připojení (Ethernet) - svítí, je-li správně připojen kabel UTP 5. Hlasitost reproduktoru SPK, trimrem lze nastavit potřebnou hlasitost reproduktoru. Pro případ nutnosti zvýšení výkonu lze pouţít modul Fermax PBX EA. 6. Připojení reproduktoru SPK 7. Připojení mikrofonu MIC, pozor záleţí na polaritě! Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 9

10 8. Hlasitost mikrofonu MIC, trimrem lze nastavit potřebnou hlasitost mikrofonu. 9. Nastavení potlačení echa. Protoţe IPDP je hlasitý telefon a při hovoru se signál z reproduktoru vrací do mikrofonu a k volajícímu přichází se zpoţděním (dáno digitálním zpracováním a přenosem signálu), tak je IPDP vybaven obvodem potlačení echa a jeho nastavení je třeba věnovat větší pozornost. Nastavení potlačení echa znamená při jaké úrovni zvuku se vypíná mikrofon v IPDP, aby se zvuk se zpoţděním nevracel zpět. 10. Nastavení citlivosti čidla okolního světla. Pouze pro moduly vybavené kamerou. V případě, ţe okolní osvětlení klesne pod určitou úroveň (nastavuje se tímto trimrem), tak kamera je vybavena přisvícením bílé LED. Tyto LED se aktivují pouze během hovoru. 11. Zelená LED - signalizuje odchozí hovor (vrátný volá stanici) 12. Žlutá LED - signalizuje příchozí hovor (vrátného někdo zavolal) 13. Připojení Ethernet (UTP kabel) - připojení do počítačové sítě. Pokud máte síťový switch vybaven napájením PoE, nebo vlastníte napáječ PoE (krabička velikosti síťového adaptéru vloţená do přívodu UTP kabelu) tak jiţ pro funkci vrátného nepotřebujete napájení 12V. 14. DIP switch nastavení výchozích hodnot a reţimu IPDP pomocí DIP přepínače. 1-rezerva 2-přepínání reţimu P2P / SIP server 3-základní nastavení vymaţe všechny hodnoty do firemního nastavení kromě paměti čísel 4-nastaví výchozí IP adresu Všechny změny se projeví vţdy po vypnutí a zapnutí napájení (restart). DIP přepínač 3 a 4 po naběhnutí VoIP modulu se musí přepnout zpět do polohy "on" jinak se nově nastavené parametry nebo nová IP adresa po restartu modulu přepíší zpět na výchozí. 15. Výstup stejnosměrných 12V (max. 350mA!). Tento výstup slouţí především pro napájení nízkoodběrového zámku při vyuţití napájení PoE. 16. Přepínací kontakt 2 spínače (NO=v klidu rozepnutý, NC= v klidu sepnutý a COM= společný vývod přepínače). 10 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

11 17. Konektor 8 - připojení 8 tlačítek (integrované rozšíření). Pro propojení prosím pouţijte propojovací kabel Fermax PBX CC8. Kaţdá barva kabelu přesně odpovídá příslušnému tlačítku - viz. obrázek 3. Zapojení tlačítek: černá = 3 tlačítko Obrázek 3 Kabel Fermax PBX CC8 oranţová = 4 tlačítko zelená = 5 tlačítko bílá = 6 tlačítko červená = 7 tlačítko ţlutá = 8 tlačítko hnědá = 9 tlačítko modrá = 10 tlačítko Čísla tlačítek začínají 3 protoţe první 2 tlačítka jsou osazena na základním panelu. 18. Konektor 5 - připojení rozšíření 8 tlačítek Fermax PBX EXP nebo klávesnice Fermax PBX KEY. Propojuje se pomocí kabelu Fermax PBX CC5. Toto propojení je pouze datové, napájení osvětlení a společný vývod je na konektoru Konektor Konektor 3 - slouţí k propojení napájení osvětlení a společného vývodu tlačítek. Kabel se pouţívá originální propojovací kabel Fermax (Fermax PBX CC3). 20. Jumper Light umoţňuje zapnout / vypnout podsvětlení vizitek 21. Přepínací kontakt 2 spínače (NO=v klidu rozepnutý, NC= v klidu sepnutý a COM= společný vývod přepínače). 22. Pro Fermax IP DP je doporučeno pouţít pro napájení střídavé napětí min. 10Vst - max. 15Vst nebo stejnosměrné napětí min. 12Vss max. - 18Vss. které se připojí na svorku "12V" Zatíţení tohoto zdroje záleţí na počtu modulů, protoţe slouţí zároveň k napájení prosvětlení vizitek při max. počtu připojených tlačítkových modulů nepřekročí odběr 500mA. Tento zdroj lze pouţít zároveň pro napájení zámku(ů), pak je třeba počítat ještě s odběrem elektrického zámku. V praxi většinou vyhoví střídavý napáječ 12V/1A 2A Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 11

12 1.4.2 Příklad zapojení spínačů Přepínací kontakt spínače je galvanicky oddělený od ostatních obvodů vrátného. Výstup 12V při napájení PoE je galvanicky spojený s PC sítí. Pozor při napájení PoE při manipulaci a inastalaci na galvanické propojení s PC sítí! Přední panel 1. Montáţní otvory pro uchycení předního panelu. Po instalaci horní otvor zakryjte plastovým krytem s logem Fermax, spodní otvor zakryjte kruhovým šedivým plastem. Oba kryty včetně šroubů jsou přibaleny jako příslušenství. 2. Reproduktor. 3. Kamera s osvětlením a čidlem por spínání osvětlení. 4. Tlačítka, tyto dvě tlačítka jsou napevno na desce elektroniky a v případě pouţití mechanického dílu bez těchto tlačítek se při 12 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

13 programování musí vynechat (tlačítko 1 a 2) 5. Vizitka, výměna je popsána dále, vizitka je podsvícena bílými LED (vypínatelné) a dále je pod vizitkou červená LED - signalizace stavů vrátného. 6. Mikrofon Výměna vizitek Vizitky se demontují z přední strany vrátného podle obrázku. Pouţijte nástroj tak aby se nepoškodil a nepoškrábal přední panel nebo kryt vizitek. Kryt vizitek je vlastně vanička do které se musí vloţit papír s popiskem Kamera Modul barevná kamery je intgrován do mechaniky Fermax pomocí subdestičky s osazeným přisvícením LED a čidlem okolního osvětlení. 1. Modul kamery 2. Nosná destička kamery - 3 LED pro osvětlení 3. Připevňovací sloupku pro základní desku 4. Čidlo okolního osvětlení 5. Připevnění nosné destičky Rozšiřující modul Fermax PBX EXP Rozšiřující modul má dva konektory 5, jeden pro připojení směrem k základnímu modulu (Fermax PBX DP) a druhý pro připojení následujícího modulu. Pro propojení pouţijte kabel Fermax PBX CC5. Kromě konektorů 5 je ještě na rozšiřujícím modulu konektor 8 pro připojení tlačítek. Pro propojení prosím pouţijte propojovací kabel Fermax PBX CC8. Kaţdá barva kabelu přesně odpovídá příslušnému tlačítku - viz. obrázek 4. Obrázek 4 Kabel Fermax PBX CC8 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 13

14 Zapojení tlačítek: Barva vodiče Číslo pozice Fermax PBX EXP Černá Oranţová Zelená Bílá Červená Ţlutá Hnědá Modrá Číslování pozic je znázorněno na obrázku 5. Všechny čísla tlačítek jsou vztaţena k nastavení vrátného (viz. programování). Obrázek 5 Propojení rozšiřujících modulů 14 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

15 1.4.7 Modul klávesnice Fermax PBX KEY Modul klávesnice se připojuje kabelem Fermax PBX CC5 a kabelem Fermax PBX CC3. Propojení je podobné jako u připojení rozšiřujícího modulu, rozdíl je pouze v tom, ţe modul klávesnice je vţdy poslední v řadě (nelze za něj připojit jiný další modul) a lze ho připojit pouze na druhou (přímo k základnímu modulu) nebo na třetí (na výstup prvního Fermax PBX EXP) pozici. POZOR - 1 pozici nelze využít - protože první pozici zastupuje napevno rozšíření na základní desce (tlačítka 3-10). To znamená, ţe kromě klávesnice lze vyuţít 0 18 tlačítek s přímou volbou (podle sestavy). Pozor při programování je nutno správně určit na kterém místě je klávesnice připojena. Volba se zadává postupným zmačknutím tlačítek s číslicemi, pro zadání hesla se jako první musí zmačknout klávesa B, pro zavěšení se kdykoli zmačkne A a vrátný zavěsí Ostatní moduly Další moduly rozšiřující sestavu vrátného jsou aktuálně nabízeny na Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 15

16 1.5 Montáž sestavy vrátného Montáž na omítku Pro montáţ na omítku se pouţívá kompaktní box. Montáţ se provádí přišroubováním na stěnu např. pomocí hmoţdinek. Na obrázku je box velikosti Montáž pod omítku Pro zasekání do zdi slouţí montáţní krabice MKxx. Pozor při pouţití téměř čtvercové krabice MK1 na orientaci montáţních otvorů musí být na svislé ose. správně usazená krabice je znázorněna na obrázku. 1. Příprava montáţní krabice 2. princip propojení montáţních krabic při montáţi vedle sebe 3. Umístění montáţní krabice nad podlahou 16 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

17 2 Obsluha univerzálního vrátného 2.1 Přehled signalizace Fermax IP DP signalizuje akusticky stavy, které mohou nastat během provozu, další signalizace je pomocí červené LED (umístěna pod první vizitkou). Stav Tóny Kmitočet tónu LED Vyzvednutí linky svítí Zavěšení linky zhasne Přihlášení po zavolání svítí Potvrzení povelu z telefonu 425 Upozornění na konec hovoru 1275 svítí Připojení k lince (Reset) blikne Chyba (obecně cokoli nevyhovuje) 425. Prázdná paměť (není naprg.číslo) Navazování spojení - bliká Je navázáno spojení - hovor - svítí 2.2 Návštěvník u dveří Funkce IPDP je ovlivněna jednak pouţitou sestavou vrátného (s klávesnicí nebo bez klávesnice) a jednak nastavením parametrů vrátného Vrátný bez klávesnice Tlačítka vrátného jsou opatřena štítky se jmény nebo funkcemi osob uvnitř objektu. Příchozí zmáčkne příslušné tlačítko, vrátný vyzvedne linku buď okamţitě (tlačítko není prvním číslem z kódového zámku) nebo zpoţděně (čas mezi stisky kláves) vytočí naprogramované telefonní číslo. Vytáčené číslo se liší podle reţimu volby, jaký je ve vrátném nastaven: - reţim Den/Noc = pokud je vrátný v reţimu Den, tak vytáčí vţdy číslo nastavené v 1 sloupci, pokud je v reţimu Noc, tak vytáčí vţdy číslo nastavené ve 2 sloupci. Přepínání reţimů je nastaveno v kódy přepnutí. - reţim 2 skupiny čísel = první zmáčknutí - vţdy vytáčí číslo nastavené v 1 sloupci, při opětovném zmáčknutí stejného tlačítka, nebo při detekci obsazení, nebo po uplynutí nastaveného počtu vyzvánění doba před Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 17

18 hovorem po volbě pro 'opakování volby', volí vrátný číslo z druhé skupiny (2 sloupec). Při dalším zmačknutí stejného tlačítka se volí opět číslo z první skupiny atd. (po detekci obsazení po volbě čísla z 2. skupiny se opakování končí) Pokud návštěvník zmačkne tlačítko po vyzvednutí vrátného, tak vrátný zavěsí na dobu danou Čas zavěšení před opakováním volby, opět vyzvedne a volí nové číslo. Z prvních 10 tlačítek vrátného lze ovládat spínač (kódový zámek). Pokud návštěvník u dveří zmačkne tlačítka v kombinaci tak, ţe vyhovují naprogramovanému kódu a doba mezi stisky není větší neţ nastavená tak vrátný sepne příslušný spínač (pokud je nastaven v módu m=1 nebo m=5) na dobu danou Doba sepnutí Vrátný s klávesnicí Vrátný s klávesnicí můţe kromě klávesnice obsahovat aţ 16 tlačítek přímé volby, které se chovají vţdy tak, jak je uvedeno v kapitole aţ na kódový zámek, ten je vţdy na klávesnici. Po připojení klávesnice je nutné nastavit pozici, kam je klávesnice připojena. Klávesnice má dvě funkční tlačítka symbol B = po prvním zmáčknutí je číselná kombinace chápána vţdy jako kombinace pro ovládání spínačů. Pokud chcete volit číslo jako na telefonu a jste v reţimu P2P, tak se symbol klíče pouţívá pro zadání tečky v IP adrese. symbol A = po zmáčknutí vrátný okamţitě ukončí hovor, dále má funkci rušení předchozích akcí tj. volíte např. číslo, nebo kódový zámek a spletete se, pak tímto tlačítkem rušíte předchozí a můţete začít s volbou znovu, aniţ by se chybná operace musela vykonat. Volba čísel na klávesnici je moţná dvojím způsobem: - příchozí na tlačítkách volí číslo, jako na telefonu mezi stisky tlačítek musí být doba menší neţ daná čas mezi stisky kláves, po této době vrátný vyzvedne a vytočí zadané číslo. Pro reţim P2P se vyuţívá tlačítko se symbolem klíče místo tečky v IP adrese. - příchozí na tlačítkách volí dvoumístné číslo (od 01 do 64), které představuje číslo paměti, kde je uloţeno 16ti místné číslo (stejné jako pro tlačítka). Volba čísla se řídí nastavením Den/Noc nebo reţimem 2 skupin čísel (stejně jak je popsáno v kapitole 2.2.1) Kódový zámek: - před vymačkáním kódu musí předcházet zmačknutí tlačítka se symbolem B - pokud chcete zadat dva kódy bezprostředně za sebou, pak musíte po aktivaci prvního čekat na uplynutí doby čas mezi stisky kláves, nebo zmačknout symbol A a okamţitě pokračovat vymačkáním druhého kódu (včetně symbolu B) 18 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

19 2.3 Osoba uvnitř objektu Osobou uvnitř objektu je myšlena osoba která je v telefonním spojení s IPDP vrátným Odchozí hovor Odchozí hovor je hovor od vrátného (vyvolaný návštěvníkem). Po volbě vrátného vyzvání telefon uvnitř objektu, po vyzvednutí je moţno hovořit s návštěvníkem u dveří, volbou kódu lze sepnout spínač, pokud je nastaven v módu m=1 nebo m=5, přepnout reţim Den/Noc a zavěsit. 10sec před koncem hovoru vrátný vyšle upozornění na konec hovoru a volbou znaku (* / #) lze hovor prodlouţit. Zavěšením telefonu se hovor ukončí. Jsou dva možné způsoby přenosu informace zmačknutého tlačítka (povel pro otevření zámku, přepnutí den/noc, prodloužení hovoru, povel pro zavěšení) - buď v RTP kanálu nebo v SIP info, varianta inband DTMF není v IPDP dekódována Příchozí hovor Příchozí hovor je hovor na vrátného (vyvolaný osobou uvnitř objektu). Po volbě čísla pobočky nebo IP adresy, kde je připojen IPDP, vrátný vyzvání (červená LED pod 1.vizitkou bliká) a po nastaveném počtu vyzvánění vrátný vyzvedne a je moţno hovořit. Moţnosti jsou stejné jako u odchozího hovoru (kapitola 2.3.1). Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 19

20 3 Programování parametrů 3.1 Základní VoIP nastavení Výběr módu a přihlášení Důleţité je nejprve zvolit reţim IPDP ve kterém bude pracovat v síti, tj. P2P (peer to peer) nebo se vrátný přihlásí k SIP serveru. Toto volíme DIP přepínačem 2 obr. 6. Změnu reţimu není moţné provádět z WEB rozhraní a změna přepínače se vţdy projeví po opětovném naběhnutí systému (restartu). Ostatní přepínače jsou v poloze on (normal). IPDP zapneme a počkáme cca 1 min na naběhnutí systému. Obrázek 6 Význam DIP přepínače Nastavení smazání hodnot ve vrátném do firemního nastavení se provede DIP přepínačem 3 přepnutím do polohy off a restartu vrátného. Po naběhnutí systému tento přepínač je nutno vrátit do polohy on. Nastavení výchozí IP adresy se provede DIP přepnutím přepínačem 4 do polohy off a restartu vrátného. Po naběhnutí systému tento přepínač je nutno vrátit do polohy on. Restart vrátného lze provést dvojím způsobem jednak odpojením a připojením napájení, nebo kliknutím na Restart ve WEBovém rozhraní je v poloţce servis. IP adresa vrátného je od výrobce (a také výchozí) nastavena na Pokud se při instalaci nacházíte v jiném číslování sítě (= NEZAČÍNÁ xxx) tak je nutno nastavit ve vlastnostech protokolu TCP/IP ve vašem PC IP adresu buď dočasně nebo jako alternativní konfiguraci např Pak lze nastavit parametry vrátného včetně IP adresy a po restartu VoIP modulu ve vrátném se můţete připojit na WEB stránku vrátného jiţ na nové adrese. POZOR: DIP přepínač 3 a 4 musí být v poloze "on" jinak se nová IP adresa po restartu modulu vţdy přepíše zpět na výchozí IP adresu = Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

21 Ve vašem WEB prohlíţeči napište IP adresu IPDP vrátného v základním nastavení je je vidět na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.7 Obrázek 7 První strana video z kamery Zapište uţivatelské jméno a heslo. Uţivatelské jméno je vţdy admin a heslo je 1234 (lze měnit v nastavení), toto je znázorněno na Obr. Obrázek 8. Obrázek 8 Přihlášení Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 21

22 3.1.2 Nastavení jazyku Jazyk se nastavuje ve spodní části menu na levém panelu. Jazyky lze opravovat a přidávat viz. strana Nastavení sítě Síťové nastavení se nachází v menu Nastavení sítě. Je moţno zvolit pouţití pevné IP adresy nebo dynamicky přidělované pouţitím sluţby DHCP. Pevná IP adresa konfigurace: Pro provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţit a restartovat. 1. Jmenovka název vrátného pro rozlišení v síti (např. při pouţití více vrátných více vchodů) 2. zapnutí / vypnutí pouţití DHCP přidělování IP adres 22 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

23 3. nastavení IP adresy, masky, příp. dalších síťových parametrů, v případě nejasnosti kontaktujte svého správce sítě 4. zobrazení aktuálního reţimu IPDP Den / Noc 5. návrat na úvodní stranu se zobrazením videa z kamery IPDP 6. zkrácená nápověda pro rychlou pomoc při nastavení parametrů 7. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţit a restartovat. Objeví se obrazovka restartování systému - viz. strana 28. DHCP konfigurace: Pro provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţit a restartovat. 1. Jmenovka název vrátného pro rozlišení v síti (např. při pouţití více vrátných více vchodů) 2. zapnutí / vypnutí pouţití DHCP přidělování IP adres 3. DHCP klient ID je název, který se pouţívá pro přidělení dvou IP adres k jediné MAC adrese (v IPDP vrátném má význam aţ bude obsahovat vestavěný SIP server) 4. zobrazení parametrů automaticky přidělených DHCP - IP adresa a další nastavení 5. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţit a restartovat. Objeví se obrazovka restartování systému - viz. strana 28. Důležité: jestliže použijete nastavení DHCP, tak se adresa IPDP přidělí automaticky a administrátor sítě zjistí vaší aktuální IP adresu, aby jste mohli sledovat video ve web prohlížeči. Protože se ale tato dynamicky přidělená adresa může změnit např. po výpadku napájení v objektu, tak je doporučeno nastavit IPDP s pevnou IP adresou. Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 23

24 3.1.4 Peer to peer nebo SIP server připojení IPDP vrátný je moţno nastavit do peer to peer (P2P) reţimu nebo do SIP server reţimu pomocí DIP přepínače (strana 20). V P2P reţimu IPDP volá IP adresu uloţenou v paměti čísel (strana 34). Kdyţ pouţijete nastavení SIP server reţimu DIP přepínačem, tak v menu přibude poloţka Nastavení SIP : Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţ změny. 1. SIP proxy server IP adresa nebo SIP server jméno a port (obvykle 5060/5061) 2. registrační data pro připojení k SIP proxy serveru (nejsou povinná) 3. platnost registrace u SIP serveru (interval posílání ţádosti o re-registraci) 4. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţ změny. 24 Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci

25 3.1.5 Nastavení audio kodeku Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţ změny. 1. zde se vybírá priorita pouţití audio kodeků, výběr kodeku pro hovorové spojení se vybírá automaticky a obě protistanice se dohodnou na pouţití kodeku v SIP protokolu. 2. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţ změny Nastavení videa Po provedení změn nezapomeňte kliknout na tlačítko uloţ změny. 1. rozlišení zobrazování videa 2. počet zobrazovaných obrázků za sekundu 3. nastavení dalších parametrů kamery 4. výrobní hodnoty provede základní nastavení hodnot. Po provedení změn klikněte na tlačítko uloţ změny. Fermax IP DP - Návod k obsluze a instalaci 25

Slim Door Phone. Návod k použití. SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04

Slim Door Phone. Návod k použití. SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04 ALPHATECH TECHNOLOGIES s.r.o. Jeremenkova 88, Praha 4, 141 00 www.alphatechtechnologies.cz Slim Door Phone SlimDoorPhone 01 SlimDoorPhone 02 SlimDoorPhone 04 Návod k použití Vítejte, gratulujeme Vám ke

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave Smyle - C Brave Smyle - LC Brave Smyle - C/C Uživatelský a servisní návod Verze 2.6 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE SMYLE dveřního vrátného, který je pokračovatelem

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000

Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Autonomní přístupová jednotka řady AS3000 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware: 1 od verze firmware: 2.18 Popis AS3000 v2,18.doc - strana 1 (celkem 19) 1. Obsah 1. OBSAH...

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082 Základní charakteristiky 2GO video systém lze vyuţít pro systémy do 32 (s LCD do 62) účastníků a max. 3 vstupních panelů s pouţitím jen dvou nepolarizovaných vodičů. Mezi základní

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML

TME, TME PoE. Teploměry s přenosem dat po Ethernetu. Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML TME, TME PoE Teploměry s přenosem dat po Ethernetu Protokoly ASCII, HTTP (WEB), SMTP (e-mail), SNMP, MODBUS TCP, XML Také ve verzi s PoE napájením (napájení přes Ethernet). TME TME Katalogový list Vytvořen:

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

WELL SIP-T28P uživatelský manuál

WELL SIP-T28P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T28P uživatelský manuál V41.1

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

Thecus N2800 Sé rie N4800

Thecus N2800 Sé rie N4800 Thecus N2800 Sé rie N4800 Uţivatelská pøíruèka Upozornění na copyright a chráněnou obchodní značku Thecus a jména produktŧ, které firma Thecus vyrábí, jsou chráněnou obchodní značkou firmy Thecus Technology

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení

1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení 1 Celkový přehled obsluhy a Ovládání zařízení Existují drobné rozdíly mezi jednotlivými řadami DVR. Všechna rozhraní (výstupy) popsané níže jsou aktivní u DVR série LE-A. Produkty Série LE-AS nepodporují

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH SÍŤOVÉ INFRASTRUKTURY HOTELU HÁJ DESIGN

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více