TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK, Ph.D. Vypracovala: Bc. Šárka HAWERLANDOVÁ Brno, 2014

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2013/2014 ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: HAWERLANDOVÁ Šárka Finance TRENDY TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE Market trends of consumer loans in the Czech Republic Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Vytvoření přehledu právní úpravy a harmonizace předpisů pro poskytování spotřebitelských úvěrů v EU za posledních pět let, zhodnocení současně připravované právní úpravy v ČR a trendy čerpání spotřebitelských úvěrů v ČR ve stanoveném období. Postup práce a pouţité metody: 1) Specifika spotřebitelských úvěrů a jejich podstata 2) Vývoj právní úpravy a harmonizace s EU v ČR 3) Současný návrh právní úpravy a její přínos 4) Vývoj spotřebitelských úvěrů v ČR 5) Zhodnocení a predikce vývoje Pouţité metody: Deskripce, rozbor, komparace, predikce.

4 Rozsah grafických prací: dle pokynů vedoucího práce Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, s. ISBN X. REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN KOTÁSEK, Josef. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelských úvěrech: Větší (dez)orientace spotřebitele? Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, XIX, č. 7, s ISSN NOVÝ, Zdeněk. Spotřebitelské úvěry a rozhodčí řízení. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer, 2010, XIX, č. 7, s ISSN Související webová stránka: ČSOB, KB, ČS, ČNB. Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D. Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce a vloţení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci s názvem Trendy trhu spotřebitelských úvěrů v České republice vypracovala samostatně pod vedením Ing. Dalibora Pánka Ph.D. a uvedla v ní všechny pouţité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 12. května 2014

6

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala panu doktoru inţenýru Pánkovi za vstřícné vedení a ochotu při vypracovávání této diplomové práce. Poděkování patří i mému tatínkovi za celoţivotní inspiraci, odhodlání a víru, ţe všechno dopadne dobře.

8

9 Jméno a příjmení autora: Šárka Hawerlandová Název diplomové práce: Trendy trhu spotřebitelských úvěrů v České republice Název práce v angličtině: Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic Katedra: financí Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace Předmětem diplomové práce Trendy trhu spotřebitelských úvěrů v České republice je analýza situace na trhu spotřebitelských úvěrů, stavu zadluţení českých domácností a nejnovější vývoj. Parciálním cílem bylo i shrnutí platné legislativy týkající se nejen spotřebitelských úvěrů, ale i ochrany spotřebitele na finančním trhu. Celou prací prostupuje myšlenka potřeby vzdělání ve finanční sféře a nutnost zvyšování finanční gramotnosti na našem území jako prevence budoucího předluţování. Zajímavou kapitolou jsou i alternativy ke spotřebitelským úvěrům a finanční produkty s moţným potenciálem do budoucna, které stejně jako spotřebitelské úvěry mohou ohrozit finanční zdraví domácností. Annotation The subject of the submitted thesis Market Trends of Consumer Loans in the Czech Republic is an analysis of the current situation on the consumer loan market, indebtedness of Czech household and latest developments. One of the partial goal is a summary of current legislation concerning not only about consumer loans, as well as consumer protection in the financial market. In the whole thesis appears the idea of a systematic educating in the financial sector and the need to increase financial literacy in our country as the prevention of future indebtedness. An interesting chapter is about alternatives to consumer loans and financial products with possible potential for the future, which, as consumer loans may threaten the financial health of households. Klíčová slova Spotřebitelské úvěry, zadluţenost domácností, zákon o spotřebitelském úvěru, finanční gramotnost, RPSN, studentské půjčky, mikroúvěry, aukce půjček, ochrana spotřebitele Keywords Consumer loans, household debts, annual percentage rate, consumer credit law, financial literacy, student loans, microcredits, loans auction, consumer protection

10

11 Obsah ÚVOD NOVODOBÁ HISTORIE A CHARAKTERISTIKA ÚVĚROVÁNÍ VYMEZENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A JEHO ČLENĚNÍ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ DLE AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU ODPOVĚDNÉ ÚVĚROVÁNÍ PŘEDRAŢENÉ TELEFONNÍ LINKY ZPROSTŘEDKOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU SANKCE SMĚNKY A ŠEKY ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU V NEPOMĚRU K POHLEDÁVCE SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY V KONTEXTU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ Z POHLEDU PRÁVA A OCHRANA SPOTŘEBITELE PRAKTIKY NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ V ROZPORU S LEGISLATIVOU OCHRANA SPOTŘEBITELE DLE ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE OCHRANA SPOTŘEBITELE V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU VZTAH MEZI EKONOMICKÝM VÝVOJEM A DYNAMIKOU ZADLUŢOVÁNÍ VÝVOJ SPOTŘEBITELSKÝCH STATISTIK MEZI LETY 2008 A Důvěra v ekonomiku Mzdy a kupní síla domácností Chudoba a blahobyt Trţby v maloobchodní sféře Zadluţenost spotřebitelů v České republice AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČESKÉ REPUBLICE ALTERNATIVY KE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM A PRODUKTY S PODOBNÝM POTENCIÁLEM NÁKUP NA SPLÁTKY AMERICKÁ HYPOTÉKA KREDITNÍ KARTA... 56

12 5.4. KONTOKORENTNÍ ÚVĚR AUKČNÍ PORTÁLY S PŮJČKAMI MIKROPŮJČKY STUDENTSKÉ PŮJČKY VÝHLEDOVÉ TRENDY NA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ A PREDIKCE VÝVOJE PREVENCE V OBLASTI PŘEDLUŢENÍ A FINANČNÍ GRAMOTNOST ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ Tištěné zdroje Internetové zdroje PRÁVNÍ PŘEDPISY A JUDIKÁTY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM OBRÁZKŮ A SCHÉMAT SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 85

13 ÚVOD Počátkem 21. století došlo na finančních trzích k několika krizím. Důsledky té poslední hypoteční krize v USA, doznívají dodnes. Laická veřejnost i odborníci očekávali, ţe se investoři z historie poučí a budou mít v budoucnu k trhu větší pokoru. Ale opak se stal pravdou. Nejrůznější záchranné plány, ať uţ Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky či dalších institucí, tak uţ mohly jen ztlumit výraznější dopady krize. Státy ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi začaly vypracovávat preciznější plány regulace a dozoru nad finančním trhem, které měly předcházet dalším krizím. Z mého pohledu jde ale o mnohem dalekosáhlejší a komplexnější problém, neţ je jen obchodování s toxickými dluhopisy, coţ zjednodušeně řečeno, vedlo k finanční krizi v USA. Společnost musí pochopit jisté zásady, na kterých musí stavět, aby se mohla i nadále vyvíjet kupředu. V denním tisku sice nejčastěji čteme články o bankách, nadnárodních korporacích nebo středních podnicích, které mají finanční potíţe, ale musíme si uvědomit, ţe v celé společnosti chybí jisté základní povědomí o finanční gramotnosti. Kdyby si totiţ člověk, který si plánuje pořídit dovolenou na úvěr, dopředu spočítal, kolik si připlatí, jistě by si to rozmyslel. Domácnosti vţdy byly nejdůleţitější poloţkou na pasivní straně bilance obchodních bank. Z jejich peněz se pak financovaly nejrůznější úvěrové operace a banky díky nim měly dostatek likvidity. Vlivem kolísavé nezaměstnanosti a dozvukům krize se ale samotné domácnosti začaly ocitat v problémech a v pozicích úvěrovaných. Coţ samozřejmě vedlo i ke změně přístupu financování a větší obezřetnosti bank. Dluhy domácností jsou tak oproti státním dluhům poměrně nová situace pro české prostředí. Četná literatura radí, jak nejlépe investovat své volné finanční prostředky, ale uţ méně publikací se zabývá tím, jak se dluhům vyhnout nebo jak co nejlépe nastavit chod domácnosti, abyste dluhy zvládali. Také současná situace na finančních trzích se nejeví příliš přehledně, proto bych tuto práci ráda prezentovala i jako nástroj pro orientaci spotřebitelů v oblasti spotřebitelských úvěrů. Cílem této diplomové práce je zmapovat situaci na trhu spotřebitelských úvěrů, prezentovat nejnovější vývoj právních norem s tím spojených, představit alternativní financování a zamyslet se nad budoucím vývojem spotřebitelských úvěrů. K tomu vyuţiji metody, jako jsou komparace, deskripce, rozbor a predikce. 13

14 1. NOVODOBÁ HISTORIE A CHARAKTERISTIKA ÚVĚROVÁNÍ Abychom lépe porozuměli současnému dění na trhu spotřebitelských úvěrů, je nezbytné tuto oblast finančního trhu chápat v kontextu dlouhodobého vývoje. V našem případě by se novodobá historie spotřebitelských úvěrů psala od roku 1993, kdy došlo k rozdělení Československa. Jiţ v roce 1989 ale došlo k reformám bankovního systému a Státní banka československá jiţ zastávala pouze pozici centrální banky. Do konce roku 1990 bylo v obou zemích uděleno 23 nových licencí a do konce roku 1992 uţ dokonce 57 licencí pro nové obchodní banky. Z toho na Slovensku pouhých 12. Jelikoţ pravidla regulace teprve vznikala, bylo poměrně problematické uhlídat poskytované úvěry. Navíc výrazným problémem byly také tzv. staré úvěry, které poskytla ještě SBČS státním podnikům. Jenţe po privatizaci a reformaci v bankovnictví měly podniky začít splácet nově vzniklým bankám. Spoustu bank tak najednou měla vysoký podíl nedobytných pohledávek za úvěrovanými a to negativně působilo na kapitálovou přiměřenost banky. První problémy zaznamenal finanční trh jiţ v roce 1993, kdy musela svou činnost ukončit Kreditní a průmyslová banka Praha. Důsledkem bylo uváţenější poskytování licencí ze strany ČNB. Bohuţel některé banky i nadále pokračovaly v poskytování úvěrů méně bonitním klientům či projektům a výsledkem byla bankovní krize v roce ČNB zasáhla v podobě Konsolidačního programu II, který měl bankovní sektor zbavit problémových malých a středně velkých bank. Stále ale na aktivních stranách bilance bank zůstávaly rizikové poloţky. O rok později centrální banka spustila Stabilizační plán. Ten umoţňoval menším bankám odprodat riziková aktiva speciálně vytvořené instituci Česká finanční s.r.o. Krize se před koncem tisíciletí nevyhnula ale ani dvěma větším bankám České spořitelně a Komerční bance. V USA pro tuto situaci existuje výraz too big to fail 1, neboli příliš velký, aby padnul a ohrozil tak celonárodní hospodářství. A tak ČNB zasahovala znovu. Celkové náklady na finanční pomoc bankám od roku 1990 zatím činily asi 600 miliard korun. 2 Obchodní banky se z problémů v devadesátých letech poučily 3, a tak úvěrování začaly 1 Too big to fail. Investopedia [online] [cit ]. Dostupné z: 2 Historie českého bankovnictví. Bankovní gramotnost [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bankovnigramotnost.cz/clanky/58966/historie-ceskeho-bankovnictvi.aspx 14

15 provádět obezřetněji. Tím se na trhu více otevřely moţnosti nebankovním subjektům a jejich aktivitám. S příchodem nových společností se také objevovaly nejrůznější praktiky, které ovlivnily vývoj spotřebitelských úvěrů u nás Vymezení spotřebitelského úvěru a jeho členění Vymezení spotřebitelského úvěru můţe vycházet ze dvou rovin. První je dle subjektů, kterým je poskytován. Druhou rovinou je účel, na který je úvěr poskytován. V případě spotřebitelského úvěru lze za účel povaţovat jakýkoli nepodnikatelský záměr. Dřívější zákon definoval spotřebitelský úvěr jako poskytnutí peněžních prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté věci, za které je spotřebitel povinen platit. 4 Nyní zákon pod pojmem spotřebitelský úvěr chápe odloţenou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční sluţbu poskytovanou nebo přislíbenou spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem. 5 Úplatou za poskytnutou půjčku je úrok. Výše úroku je uváděna ve formě roční úrokové sazby. To ale nejsou jediné náklady na půjčku. Součástí mohou bát i další poplatky, jako např. za vedení úvěrového účtu, výpisy s účtu a další. Veškeré roční náklady jsou shrnuty v pojmu roční procentní sazba nákladů ten je vysvětlen níţe. Spotřebitelské úvěry dnes na finančním trhu zaujímají významné místo, zaznamenatelný je i rostoucí trend tohoto typu úvěru. Od ostatních úvěrů se liší zejména tím, ţe: definuje účel v podobě krytí spotřebních výdajů je poskytován bankovní i nebankovní institucí je sjednáván obvykle na niţší částky neţ ostatní druhy úvěrů předkládané údaje od ţadatelů nejsou a nemusí být tak kvalitní pro posouzení bonity vlivem snadné dostupnosti k těmto úvěrům hrozí předluţení. 3 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN MÁLEK, Petr, Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 203 s. ISBN s Spotřebitelské úvěry. In: ČNB pro všechny [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.cnbprovsechny.cnb.cz/cs/osobni_finance/pujcky/spotrebitelske_uvery.html 15

16 Co se týče druhů úvěrů, můţeme rozlišovat spotřebitelský úvěr na přímý a nepřímý. V případě přímého úvěru je úvěr poskytován přímo bankou či nebankovní institucí a je neúčelový. Jedná se tedy o smluvní vztah mezi klientem a dotčenou bankou či společností. Nepřímé spotřebitelské úvěry logicky nejsou poskytovány přímo bankovními nebo nebankovními institucemi, ale zprostředkovaně třetími subjekty. Těmito subjekty se rozumí společnosti nabízející moţnost nákupu zboţí a sluţeb na spotřebitelský úvěr, který ale poskytuje znovu nebankovní subjekt. Jedná se o splátkový prodej, který by se dal podřadit pod kategorii spotřebitelských úvěrů. V takovémto případě ale nemůţe spotřebitel očekávat podrobný výklad a vysvětlení smluvních podmínek, neboť v danou chvíli s ním smlouvu o úvěru sepisuje prodavač zboţí nikoli finanční specialista. Více se tomuto tématu věnuje v kapitole alternativy ke spotřebitelskému úvěru v podkapitole Splátkový prodej. Dále můţeme rozlišovat spotřebitelské úvěry podle délky trvání. Za krátkodobý úvěr povaţujeme takový, kde se splatnost pohybuje v rozmezí měsíce aţ jednoho roku. Do této kategorie spadá i dispoziční či revolvingový úvěr. Dispoziční úvěr je varianta kontokorentního úvěru, čerpání vzniká v důsledku rozdílu mezi běţnými příjmy a výdaji. Je bezúčelný a spíše nepravidelný. Naproti tomu revolvingový úvěr je opakovaný a vzniká při čerpání z běţného účtu. Střednědobé a dlouhodobé úvěry jsou charakteristické délkou splatnosti nad 1 rok. Ač jsou obecně spotřebitelské úvěry poskytovány na jakýkoli nákup spotřebitelů, můţeme rozlišovat i formu účelového a neúčelového spotřebitelského úvěru. Podle ručení lze spotřebitelské úvěry rozlišovat i na zajištěné a nezajištěné. V případě zajištěného spotřebitelského úvěru za tento úvěr ručí jiná osoba. Za zajištěný spotřebitelský úvěr můţeme částečně povaţovat i hypoteční úvěr, který je ale poskytnut na jiný účel, neţ je financování bytových potřeb. Díky nízkým úrokovým sazbám u hypotečních úvěrů se tento druh úvěru jeví jako výhodná alternativa k neúčelovým úvěrům. Ovšem pořád musíme myslet na záruku v podobě nemovitosti. Tento typ úvěru se také nazývá americká hypotéka. Je sice pravdou, ţe úrokové sazby jsou na rozdíl od hypotečního úvěru na bydlení o něco vyšší, ale stále jde o zajímavý produkt, který v České republice není ještě příliš rozšířený. Je vhodný pro uchazeče, kteří nemají šanci získat úvěr standardně, ale ţijí ve vlastní nemovitosti, kterou mohou zastavit proti úvěru. 6 Více se tomuto tématu věnuji v kapitole Alternativy ke spotřebitelskému úvěru. 6 MÁLEK, Petr, Gabriela OŠKRDALOVÁ a Petr VALOUCH. Osobní finance. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 203 s. ISBN s

17 1.2. Vymezení základních pojmů dle aktuální legislativy Po změně zákona a spotřebitelském úvěru a zavedení některých pojmů v NOZ uvádím pro lepší orientaci v problematice základní údaje dle aktuální legislativy. Spotřebitel - fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (z.o spotř.úvěru) 7 - kaţdý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. ( 419 NOZ) Věřitel - osoba nabízející nebo poskytující spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (z.o spotř.úvěru ) 8 Zprostředkovatel - osoba, která není věřitelem a která v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání za odměnu nabízí spotřebiteli moţnost uzavřít smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, s věřitelem nebo mu pomáhá tuto smlouvu uzavřít nebo ji jménem věřitele uzavírá. (z. o spotř.úvěru ) 9 RPSN - celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. 10 Neboli roční procentní sazba nákladů. Do celkových nákladů se tak započítávají veškeré náklady - včetně úroků, provizí, daní, pojistného a dalších poplatků, které je spotřebitel povinen zaplatit v souvislosti s úvěrem. Musíme mít na paměti, ţe výpočet hodnoty RPSN je zaloţen na předpokladu, ţe spotřebitelský úvěr bude trvat smluvně stanovenou dobu a ţe obě strany po dobu trvání budou řádně a včas plnit své povinnosti. Proto nejsou do hodnoty RPSN zahrnuty náklady vzniklé nedodrţením smluvních podmínek včetně 7 3a) zákona o spotřebitelském úvěru 8 3b) zákona o spotřebitelském úvěru 9 3c) zákona o spotřebitelském úvěru 10 3d) zákona o spotřebitelském úvěru 17

18 sankcí. Při výběru úvěrových produktů by se proto spotřebitel neměl rozhodovat pouze na základě srovnání hodnot RPSN, ale např. i smluvních pokut nebo poplatků za dřívější splacení atd. Úrok - představuje úplatu, za kterou věřitel úvěr poskytuje. Pomocí úroku tedy vyjadřujeme cenu peněz. 11 Jak je ale uvedeno výše, samotný úrok by ale neměl být pro spotřebitele v ţádném případě jediným vodítkem při výběru poskytovatele úvěru, protoţe skutečné náklady mohou být významně zvýšeny například formou poplatků. 11 KROH, M. Jak si vzít úvěr. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN X, s

19 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V České republice se v současné době řídí pravidla poskytování spotřebitelských úvěrů Novým občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a především zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Ten nabyl účinnosti 1. ledna Novelizován byl zatím pouze jednou, a to o dva roky později. Od 25. února 2013 tak došlo k rozšíření podmínek pro poskytování úvěrů. Po celou dobu byla laická veřejnost zásobována zprávami z médií, které vyzdvihovaly pozitiva nového zákonu i novely. Ve zkratce šlo o to, ţe jiţ nebude moţné uplatňovat některé nekalé praktiky, které předtím zákon neupravoval. Obecně lze říci, ţe zmíněné praktiky se týkaly spíše nebankovních subjektů, které často profitovaly z finanční negramotnosti klientů. Úprava zákona byla iniciována z velké části spotřebitelskými organizacemi, poradnami a neziskovými organizacemi, které se dlouhodobě problematikou zadluţování zabývají. Svůj podíl na novelizovaném znění měly i společnost Provident Financial a webové stránky Měšec, které díky průzkumům upozornily na nejvýznamnější nekalé obchodní praktiky. Podrobněji problematiku nekalých praktik poskytovatelů úvěrů popisuji v příslušné kapitole Změny v zákoně o spotřebitelském úvěru Nyní se blíţe podíváme na novelizované znění zákona o spotřebitelském úvěru a porovnáme změny, jeţ nastaly. Jak jsem jiţ prezentovala výše, novela zákona odráţí nově získané poznatky ze spotřebitelské praxe a reaguje na neférové praktiky, ke kterým se poskytovatelé v ČR uchylují Odpovědné úvěrování Hlavním cílem změn v zákoně je posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování. Výraz odpovědné úvěrování znamená, ţe věřitel můţe poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí 19

20 zřejmé, ţe spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. Zde vidíme zcela jasný záměr zákonodárců omezit a zabránit úmyslnému předluţování spotřebitele, kdy je zřejmé, ţe nebude schopen dostát svým závazkům. Samotnou povinnost věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele s tzv. odbornou péčí obsahuje uţ stávající znění zákona o spotřebitelském úvěru a novela ji nijak nekonkretizuje není jasně stanoveno, které všechny parametry či informace má věřitel zkoumat. Ale nově přidaný pojem "posoudit úvěruschopnost s odbornou péčí" znamená, ţe se věřitel bere jako vzdělaný v dané oblasti a ví, jaké informace má pro posouzení úvěruschopnosti zohlednit. V opačném případě porušuje zákon Předraţené telefonní linky Není dovoleno vyuţívat ani předražené telefonní linky, které byly rozeznatelné počáteční číslicí 9. Takovéto linky se vyuţívaly jak pro sjednávání úvěrů, tak i pro informativní účely potenciálních klientů. Zákon přesně říká, ţe při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pouţít telefonní číslo pro přístup ke sluţbám s vyjádřenou cenou (při komunikaci se zákazníkem v souvislosti se spotřebitelskými úvěry tak není moţné vyuţívat linky 900, 906 apod.) Zprostředkovatel spotřebitelského úvěru Nově je mnohem detailněji upraven vztah mezi zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru a samotným spotřebitelem. Týká se to zejména situace, kdy je úvěr poskytnut díky smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru. V takovémto případě můţe spotřebitel bez jakékoli sankce a bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy, pokud do té doby nedojde na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Odstoupením od smlouvy ze zprostředkování se smlouva od počátku ruší, a to včetně smluv o doplňkových sluţbách (jedná se např. o pojištění, jehoţ sjednání je některými zprostředkovateli vyţadováno); toto právo má spotřebitel bez ohledu na to, kde bude smlouva o zprostředkování sjednána (doma, v provozovně zprostředkovatele, jinde ). Důleţité je poznamenat, ţe se odstoupením od smlouvy o spotřebitelském úvěru neruší samotná kupní 20

21 smlouva (např. u prodeje na splátky) a povinnosti plynoucí z kupní smlouvy i nadále platí. Pokud si tak spotřebitel rozmyslí nákup nové elektroniky, je třeba zrušit i smlouvu kupní. Smlouva o zprostředkování taktéţ musí obsahovat ujednání o odměně zprostředkovatele, platí-li tuto odměnu spotřebitel. Tím se zpřehledňuje často nejasná situace o odměnách. Pro zprostředkovatele se také mění situace, za které bude mít nárok na vyplacení odměny. Nově totiţ nárok vznikne aţ poté, co zprostředkovatel předloţí vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti. Navíc musí být smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru uzavřena písemně a musí obsahovat informaci o právu spotřebitele na odstoupení od této smlouvy Sankce Jednou z výraznějších změn je i případná sankce za porušení zákona. Česká národní banka pro bankovní sektor a Česká obchodní inspekce pro nebankovní sektor, jako orgány dohledu, jsou nyní oprávněny uloţit pokutu aţ do výše 20 mil. Kč. 12 Dalším důleţitým orgánem ochrany je finanční arbitr, u kterého se můţe spotřebitel domáhat svých práv Směnky a šeky Další oblastí, které se týkají změny, jsou cenné papíry v podobě směnek a šeků. Ani jeden ze zmíněných jiţ nelze pouţít ke splacení či zajištění splácení spotřebitelského úvěrů. Věřitel a zprostředkovatel společně a nerozdílně odpovídají za škodu, která byla způsobena spotřebiteli porušením této povinnosti. I zde zákonodárný sbor hleděl na ochranu spotřebitele a chtěl tak předejít případným konfliktním situacím, kdy například bylo po spotřebiteli poţadováno zaplacení směnky, i přesto, ţe uţ úvěr dávno splatil. Musíme si však uvědomit, ţe absolutní zákaz pouţití směnky neplatí pro podnikatelské úvěry podnikající fyzická osoba. 12 JAKOB, Ondřej. Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v účinnost. Ministerstvo financí ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 Zajištění úvěru v nepoměru k pohledávce Změnou je nepoměrné zajištění pohledávky zajištění spotřebitelského úvěru dle zákona nemůţe být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky (cílem je zamezit nekalým praktikám, kdy úvěrovým společnostem jde primárně o získání prostředků od spotřebitele formou realizace neúměrně vysokého zajištění - zástavní právo k nemovitosti, smluvní pokuty aj. namísto získání prostředků řádným splácením spotřebitelského úvěru). Z právního hlediska se zcela jasně jedná o soulad s dobrými mravy. Kromě posílení pozice spotřebitele vznikla novela také z důvodu potřeby transponovat směrnici 2011/90/EU do českého práva. Směrnice upravuje dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů RPSN tak, aby bylo dosaţeno maximální vypovídací schopnosti a také porovnatelnosti RPSN u spotřebitelských úvěrů, u kterých nejsou předem známa data pro jeho výpočet. To se týká zejména produktů jako kontokorentní úvěr či úvěr z kreditní karty. Mimo jiné i Evropská unie můţe sjednocením podmínek pro výpočet RPSN lépe porovnávat data členských států, která se týkají spotřebitelských úvěrů Spotřebitelské úvěry v kontextu Nového občanského zákoníku Nový občanský zákoník (NOZ), který začal platit počátkem roku 2014, přináší novinky i do oblasti spotřebitelských smluv. Struktura NOZ je poměrně přehledná a spotřebitelské smlouvy lze snadno najít v hlavě první, v dílu čtvrtém pod názvem Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Dle NOZ musí podnikatelé i nadále pamatovat na to, ţe se ve smlouvách nelze odchýlit v neprospěch spotřebitele a nelze ani platně zakotvit tzv. zakázané ujednání. Pod pojmem zakázané ujednání chápeme např. omezení práva spotřebitele na náhradu škody nebo jakákoli ujednání, která způsobují nerovnováhu práv a povinností mezi spotřebitelem a podnikatelem. Pokud se takové ujednání ve spotřebitelské smlouvě objeví, v případném sporu se k nim nepřihlíţí. Navíc i kaţdé ujednání, které by se dalo interpretovat více způsoby, se vţdy vykládá ve prospěch spotřebitele. 13 JAKOB, Ondřej. Novela zákona o spotřebitelském úvěru vstoupila v účinnost. Ministerstvo financí ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 22

23 Jednou z významnějších novinek a zároveň podstatným zjednodušením, je sjednocení pojetí smluv uzavíraných na dálku distančním způsobem a z nich vyplývajících závazků, popř. i závazky plynoucí ze smluv uzavřených mimo obchodní prostory. NOZ definuje pojmy plnění řádné a vadné. Řádné plnění znamená, ţe dluţník plní včas a správně. Opakem je plnění vadné. Zde NOZ zakotvuje nově moţnost nabyvatele vzdát se předem svého práva z vadného plnění. Musí tak být ale učiněno písemně. Vadné plnění povinně nabyvatel vytkne druhé osobě bezodkladně, nejpozději ve lhůtě šesti měsíců nebo ve lhůtě záruční. Pokud se tak nestane, právo marným uplynutím lhůty nezaniká. Bude přiznáno, ledaţe se opoţděného uplatnění zcizitel dovolá. Dle dosavadního občanského zákoníku by toto právo z vadného plnění zaniklo. Dle NOZ tedy vidíme, ţe k zániku práva z vadného plnění nedochází, dojde pouze k jeho oslabení. V praxi to bude znamenat, ţe dojde k posílení pozice nabyvatele, ale bude omezeno uplatněním námitky ze strany zcizitele. Pojem zcizitel znamená dosavadní majitel. Dluţník je oprávněn plnit svůj dluh v celku nebo po částech, záleţí na povaze závazku. Věřitel je povinen nabídnuté plnění přijmout a dle NOZ má nově nárok na úhradu zvýšených nákladů, které s tím souvisí. Novinkou je i stanovení pořadí pro započtení plnění dluţníka. Dluţník můţe projevit i odlišnou vůli, ale pokud tak neučiní, splácí nejprve náklady jiţ určené, následují úroky z prodlení, úroky běţné a jistinu. Pokud dluţník splácí, vyvstává věřiteli povinnost vystavit na jeho ţádost potvrzení o splnění dluhu - tzv. kvitanci. Bez vydání kvitance není dluţník povinen plnit. V tomto smyslu vychází NOZ z dosavadního předpisu, ale zpřesňuje jej. Například stanovením přesného obsahu kvitance jako je: jméno dluţníka a věřitele, předmět plnění, místo a čas, kde a kdy byl dluh splněn. Nově NOZ stanovuje i dvě právní domněnky. První se týká situace, kdy je kvitance vydána na jistinu, pak se má za to, ţe bylo uhrazeno téţ příslušenství pohledávky. Druhá právní domněnka se týká vydání kvitance u opakovaného plnění ze stejného právního důvodu na plnění později splatná. Typický příklad by byla platba za nájemné. Pak se má za to, ţe plnění splatná dříve, byla jiţ uhrazena. Důsledkem toho se doporučuje věřitelům zmínit nesplacené pohledávky v kvitanci a uvést, ţe se nejedná o jejich zaplacení. Pokud by totiţ věřitel vydal kvitanci dluţníkovi bez splacení pohledávky, došlo by k prominutí dluhu. Novinku najdeme i v kategorii smluv uzavíraných adhezním způsobem. U podnikatelů je ale moţné tato ustanovení vyloučit. Smlouvy uzavírané adhezním způsobem jsou takové smlouvy, jejichţ základní podobu neměla slabší strana moţnost ovlivnit. Typicky u 23

24 bankovních smluv, které jsou často standardizované. Pokud by se ve smlouvě objevil odkaz na doloţku, která není přímo součástí smlouvy, platnost takové doloţky je reálná pouze tehdy, byla-li slabší strana s doložkou a jejím významem seznámena, nebo prokáže-li se, že význam doložky musela znát. Riziko neplatnosti se ale týká i doloţek, které jsou zakomponovány přímo ve smlouvě. Myslí se tím zejména diskutované miniaturní písmo či jinak zašifrované informace. NOZ přesně říká: pokud bude ve smlouvě obsažena doložka, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi nebo která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu. Silnější strana by tedy měla pozornost věnovat zejména srozumitelnosti a jednoznačnému výkladu smluvních podmínek. Diskutabilní by také mohlo být prokazování, zdali bylo slabší straně vše dostatečně vysvětleno. NOZ také zpřesňuje názvosloví. Přímo v 1959 je stanoveno, co si zákon představuje pod pojmem: začátek období, polovina měsíce, polovina čtvrtletí, konec období či termínem ihned. Posledně jmenovaný pojem ihned je vykládán jako časový úsek či lhůtu pěti dnů. Zákon ovšem nevyvrací moţnost se od těchto ustanovení odchýlit, a to v případě dohody stran či zavedenou praxí mezi stranami. Nově bude vládním nařízením stanovena zákonná výše úroků z prodlení s moţností platného odchýlení. Platné odchýlení je kontrolováno poţadavkem dobrých mravů. V případě porušení smluvních povinností prodlením se vycházelo z dosavadní úpravy obchodního zákoníku, nyní je rozšířeno i na oblast nepodnikatelů. Pokud strana poruší svým prodlením smluvní povinnosti podstatným způsobem, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud tak učiní a oznámí bez zbytečného odkladu. Pokud je ale smlouva porušena pouze nepodstatným způsobem, je druhá strana oprávněna odstoupit aţ kdyţ smlouva není splněna ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě Peníze.cz [online] [cit ]. Dostupné z:< 24

25 3. ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ Z POHLEDU PRÁVA A OCHRANA SPOTŘEBITELE Jelikoţ se spotřebitelské úvěry staly poměrně běţnou součástí financování nákupů českých domácností, začaly se objevovat subjekty, které se snaţí tíţivé situace nebo omezených znalostí ţadatelů o úvěr zneuţít. Takoví podnikatelé se na spotřebitelích dopouští několika způsobů nedovoleného jednání. Dalo by se říci, ţe tyto oblasti rozlišujeme podle kodifikace v právních předpisech na: A) Nepřiměřené podmínky ve smlouvě B) Klamavá reklama C) Nekalé obchodní praktiky Aţ do dne účinnosti zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů bylo značně problematické ochránit spotřebitele před těmito jednáními. I kdyţ se jednalo o rozpor s dobrými mravy, nebyla formulována jasná úprava, která by zabraňovala takovéto praktiky pouţívat. Komunitární právo sice existovalo jiţ několik let před zmíněným zákonem, avšak harmonizace ještě nebyla zcela dokonalá. Z práva EU mám na mysli zejména Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (neboli směrnice o nekalých obchodních praktikách). V této směrnici je ale jasně řečeno, ţe se odmítá i jakákoli klamavá reklama, dle (14) této směrnice je žádoucí, aby klamavé obchodní praktiky zahrnovaly i takové praktiky, včetně klamavé reklamy, jež uvedením spotřebitele v omyl brání tomu, aby uskutečnil informovanou, a tedy účelnou volbu. V souladu s právními předpisy a zvyklostmi členských států v oblasti klamavé reklamy dělí tato směrnice klamavé praktiky na klamavá jednání a klamavá opomenutí. Ve vztahu k opomenutí stanoví tato směrnice určitý počet zásadních informací, které potřebuje spotřebitel znát, aby mohl učinit informované rozhodnutí o obchodní transakci. Tyto informace nemusí být uvedeny ve všech reklamách, ale jen v těch, kde obchodník vyzývá ke koupi, což je pojem jasně vymezený v této směrnici. 25

26 Důleţitým bodem je i odpovědnost za případné porušení dle (22)...je nutné, aby členské státy stanovily sankce za porušení ustanovení této směrnice a zajistily jejich vymahatelnost. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující 15 Otázkou je, zdali členské státy nastaví případné sankce dostatečně vysoké, aby od tohoto jednání neférové subjekty v budoucnosti odradili. Stěţejním právním předpisem je i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů a její následná transpozice do českého práva Praktiky nebankovních institucí v rozporu s legislativou V předchozí kapitole jsem popisovala změny v zákoně, který nyní nahrává slabším spotřebitelům. Nebylo tomu tak však vţdy a dlouhou dobu jsme se na území České republiky potýkali s klamavými či agresivními praktikami či neférovým jednáním. Pro příklad uvádím např. vysoké zprostředkovatelské poplatky bez jistoty, ţe klient půjčku dostane, dále nestandardně zpoplatněné telefonní linky, na kterých se úvěr domlouvá nebo nepřiměřené zajištění úvěru. 16 Zákony, které rozšiřují práva pro spotřebitele, ve většině případů prochází legislativním procesem snadněji, neboť přispívají k harmonizaci s evropským právem a jejich podpora je tak spíše povinnost. Nicméně s novou úpravou poskytování úvěrů došlo k významné změně i pro věřitele. Přibyly jim zásadní povinnosti. Věřitel bude muset na základě získaných údajů od ţadatele posoudit, zdali je schopen úvěr splácet. Nicméně povinnost pro věřitele nahlíţet do registru dluţníků i nadále neexistuje. Paradoxem je, ţe pokud bude mít ţadatel pocit, ţe mu společnost či banka půjčila více, neţ je schopen splácet, můţe smlouvu napadnout u soudu. Zákon pamatuje i na zprostředkovatele úvěrů, jak jsem jiţ popsala výše. U nich se nejčastěji diskutovala povinnost sjednat si doplňkové sluţby, ţivotní pojištění, které má uměle zvýšit bonitu ţadatele. 15 EU. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách. In: EUR Lex. ze dne 11. května Dostupné z: ri=celex:32005l Novinky.cz [online] [cit ]. Dostupné z:< 26

27 Oblíbenými praktikami byly také blanko-směnky, těţ nesprávně nazývané bianco směnky. Tyto neúplné směnky totiţ dávaly moţnost věřiteli vymáhat úvěr např. i po zaplacení nebo je dále postupovat. Mimo jiné se změnily i podmínky sankcí při porušení zákona. Při starém znění byla maximální moţná výše pokuty půl milionu korun. Nyní její výše můţe dosáhnout aţ dvaceti milionů dle závaţnosti porušení. Ne všechny společnosti ale zákon dodrţují. Příkladem jsou nebankovní subjekty, které i přes novelizaci pouţívají vysokotarifikované linky k vylákání peněz. Situaci by měli řešit operátoři, kterým část hovorného plyne. Časopis dtest, který se zabývá ochranou spotřebitele, informoval, ţe výše provize pro operátora u hovoru účtovaného 95,-/minutu je 40,- Kč. I po odečtení daně státu ale provozovatelům komunikačních sítí stále zbývá poměrně vysoká suma. Jeden hovor totiţ při sjednávání úvěru můţe dosáhnout aţ několik desítek tisíc korun. Ale reakce operátorů je pomalá a linky drahých čísel ke konci října loňského roku odpojil pouze T-mobile. Vodafone sice jiţ provozovateli vypověděl smlouvu, ale musel čekat na tříměsíční výpovědní lhůtu. Společnost O2 se v té době nijak nevyjádřila. 17 S přihlédnutím ke komplikovanosti problematiky takovýchto produktů na finančním trhu poskytuje tato oblast stále dostatek místa pro vytváření nejrůznějších nekalých praktik. Navíc díky specifičnosti finančních produktů je více neţ v jiných oblastech jasné, ţe vědomosti spotřebitelů a jejich schopnost orientovat v této problematice je na niţší úrovni. A právě povrchní znalost mechanismů pro poskytování úvěrů způsobuje nerovné postavení mezi spotřebitelem a věřitelem. Tím ovšem není spotřebitel zcela omluven z jakéhokoli zájmu na např. smluvních podmínkách a je nutno po něm poţadovat zachování jisté míry pozornosti a opatrnosti. 18 Spotřebitelské úvěry jsou i navíc častěji doménou niţších sociálních vrstev společnosti s nedostatečným vzděláním. To vyplývá ze skutečnosti, ţe spotřebitelský úvěr je neúčelový a ve většině případů bývá poskytován k okamţitému utracení. S tím se pojí i impulzivní chování a rozhodování. Druhou skupinou jsou ţadatelé, kteří se ocitli ve sloţité ţivotní situaci a tento způsob je jediný, jak se dostat k financím. A právě z uvedených důvodů jsou spotřebitelské úvěry 17 Měšec.cz [online] [cit ]. Dostupné z:< 18 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. října 2008, sp. zn. 32 Cdo 4661/

28 úrodnou půdou pro růst nekalých obchodních praktik, protoţe člověk, který je v tísni či jinak ovlivněn okolnostmi není tolik obezřetný a je schopen akceptovat i nevýhodné podmínky. Aktuálním trendem mezi obchodníky prodávající spotřební zboţí (např. EURONICS) je zdánlivě výhodná nabídka, která po přečtení podmínek akce vlastně vůbec výhodná není. Při studování podkladů pro mou diplomovou práci mě zaujala reklamní nabídka s platností od 1.5. do , jeţ obrovským písmem na spodní straně letáku s elektronikou hlásí: NYNÍ SLEVA 10% NA VŠE ZÍSKEJTE ZPĚT AŢ 1000KČ. Uţ menším písmem: Nakupte s kartou EURONICS a ušetřete! Právě tato věta je ale po prostudování podmínek v rozporu se zákonem a můţeme ji označit za klamavou reklamu. Problém je v tom, ţe sleva platí při první úhradě zboţí z nově poskytnutého úvěrového rámce karty EURONICS. Finanční částka odpovídající slevě bude připsána na úvěrovém účtu ke kartě EURONICS v následujícím měsíci. Jako příklad je zde uvedena situace, kdy je výše úvěru ,- Kč, roční úroková sazba 22,68%, RPSN pak 26,96%, celkem zaplatíme ,- Kč. Jenţe je evidentní, ţe ač ušetříme 1000,- Kč, kvůli úvěru na kartě EURONICS, se kterou má spotřebitel údajně ušetřit, přeplatíme v tomto případě 13 tisíc. Se slevou 12 tisíc. EURONICS v tomto případě pouze nabádá zákazníky, aby si zřídili speciální kartu, na kterou jim úvěr poskytne nebankovní subjekt. Poskytovatelem úvěru je v tomto případě společnost CETELEM ČR, a.s.. Oskenovanou nabídku pro ilustraci přikládám do příloh Ochrana spotřebitele dle zákona o ochraně spotřebitele Stěţejním předpisem, který zabezpečuje spotřebitelům ochranu je zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Ten poměrně jasně stanovuje situace, kdy je obchodníkovo chování charakterizováno jako protiprávní. Některá z takovýchto jednání je z právního hlediska moţno podřadit pod konkrétní v zákoně vymezené skutkové podstaty 19, ale jiná jednání třeba jen naplňují znaky obecně chápaných definic pro klamavé praktiky nebo jsou evidentně v rozporu s dobrými mravy, ale nelze to prokázat. Jedním z takovýchto příkladů by mohla být situace, kdy je splácení úvěru domluveno prostřednictvím pravidelných návštěv pověřeného zaměstnance přímo u spotřebitele doma. Zaměstnanec se ale záměrně zpoţďuje řádově o několik dní a tím dává záminku instituci pro 19 NOVÝ, Zdeněk. Spotřebitelské úvěry a rozhodčí řízení. Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer, 2010, XIX, č. 7, s ISSN

29 započítávání sankcí. V zákoně bohuţel nenajdeme ustanovení, které by s podobnou situací počítalo, ale zcela jasně zde jde o úmyslné obohacení na úkor klienta. Jako nekalou obchodní praktiku lze povaţovat dle ust. 5 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně spotřebitele například smyšlené dopisy vytvořené samotnou společností, která se jménem jiného zákazníka chválí za své sluţby. Zde podnikatelé porušují ustanovení zákona tak, ţe sice pouţívají kombinaci informací pravdivých (reálné jméno klienta a další údaje), ale ve výsledku je tvrzení nepravdivé a je tak uměle vytvořena klamavá představa o společnosti. A tím dochází k uvedení spotřebitele v omyl. 20 Dalším častým prohřeškem společností na finančním trhu je uvedení nepravdivého údaje nebo jeho úplné opomenutí či srovnávací reklama. Proto se často u porovnávání úvěrů v televizní reklamě setkáváme s imaginárními konkurenčními bankami, které mají v logu podobné barvy jako reálná konkurenční banka atd. 21 Mezi agresivní obchodní praktiky patří takové, které s přihlédnutím ke všem okolnostem svým obtěţováním, donucováním, včetně pouţití síly nebo nepatřičným ovlivňováním výrazně zhoršuje moţnost svobodného rozhodnutí spotřebitele. Při posuzování, zda je obchodní praktika agresivní, se přihlíţí zejména k: načasování, místu a době trvání obchodní praktiky, způsobu jednání, jeho výhruţnost a uráţlivost, vědomému vyuţití nepříznivé situace spotřebitele, nepřiměřeným překáţkám pro uplatnění práv spotřebitele nebo k hrozbě protiprávního jednáním. 22 Častým příkladem bývaly nátlakové akce pořádané pod záminkou výletů pro seniory, kde je pak pořadatelé nutili kupovat zboţí nebo sluţby Ochrana spotřebitele v Novém občanském zákoníku Ochrana spotřebitele je stále se rozvíjející oblast, která nabývá na významu jak na úrovni národní, tak i v komunitárním právním prostředí. V roce 2006 stanovila Evropská komise ochranu spotřebitele za jeden z dlouhodobých cílů v cestě za zlepšováním kvality ţivota evropských občanů. Při této misi byly vytyčeny jednotlivé cíle, které měly pomoci k celkovému zlepšení postavení spotřebitelů v EU. 20 HOWELLS, G., MICKLITZ, H., WILHELMSSON, T. European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive. Burlington: Ashgate, s Zde je toto jednání podle autorů hodnoceno jako nekalá obchodní praktika. 21 KOTÁSEK, Josef. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelských úvěrech: Větší (dez)orientace spotřebitele? Jurisprudence, Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, XIX, č. 7, s ISSN a) Zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů 29

30 Týkalo se to zejména posílení jejich postavení na trhu, zvýšení blahobytu a účinnou a dovolatelnou ochranu před nepoctivými subjekty a jejich praktikami. 23 Snad za největší problém u ochrany spotřebitele je povaţováno nerovné postavení subjektů a z toho pramenící informační asymetrie. A proto mezi základní principy politiky ochrany spotřebitele v rámci EU patří i fakt, ţe jsou spotřebitelé uznáni jako odpovědní a rovnoprávní účastníci obchodu na vnitřním trhu a je jim umoţněno konat informovaná rozhodnutí týkající se nákupu zboţí a sluţeb. Zájmy spotřebitelů jsou chráněny i s přihlédnutím na stále se měnící trh, zejména zvyšující se komplexitu, globalizaci a rozmach elektronického obchodu. Hlavní právní předpis - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů spadající právě do spotřebitelské legislativy, byla přijata zejména kvůli unifikaci předpisů mezi členskými státy. Do českého právního řádu měla být implementována do konce roku Dnes tuto směrnici máme transponovanou v NOZ. Nový občanský zákoník se problematice spotřebitelů samozřejmě věnuje a např. v 419 vykládá pojem spotřebitel následovně: spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.. Toto ustanovení vymezuje spotřebitele stejně jako komunitární právo a ulehčuje tak výklad pojmu. I nadále pod pojmem spotřebitel chápeme fyzickou nikoli právnickou osobu, coţ deklaroval i Evropský soudní dvůr 24 Právnických osob se týká ochrana dle obecných ustanovení NOZ. Viditelně lepší postavení mají fyzické osoby spotřebitelé např. u případů smluv uzavíraných distančním způsobem. Nové pojmenování v NOZ dostaly spotřebitelské smlouvy (vybrané smluvní typy, kde jsou smluvními stranami spotřebitel a dodavatel), které nyní najdeme pod pojmem smlouvy uzavírané se spotřebitelem (smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá vţdy podnikatel). Mimořádná ochrana se klade i na smlouvy uzavírané se spotřebitelem distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a následující v NOZ nyní upravují pozici spotřebitele zvýšenou informační povinností a nezaměnitelností předsmluvních informací pro podnikatele. V obou případech jsou stejné i podmínky, pokud chceme od takové smlouvy 23 K tomu sdělení komise radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru: Strategie spotřebitelské politiky EU ; KOM (2007) Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2001 ve spojených věcech C-541/99 a C-542/99 Cape Snc proti Idealservice Srl a Idealservice MN RE Sas proti OMAI Srl. 30

31 odstoupit. Lhůta je 14 dní. Nově ale NOZ zavádí procesněprávní lhůty pro odstoupení od smlouvy, které ovlivňují den odeslání a doručení. Dříve totiţ muselo být oznámení o odstoupení od smlouvy do 14ti dnů podnikateli i doručeno. Nyní stačí, kdyţ spotřebitel prokáţe, ţe došlo ve lhůtě k odeslání. Důleţité také je, ţe příklady prostředků komunikace na dálku, nejsou demonstrativně uvedeny v právní úpravě, jak tomu bylo dříve. Vycházíme z obecné definice a případný spor je na posouzení příslušného orgánu. Definice hovoří o smlouvách uzavíraných sice za fyzické přítomnosti spotřebitele a obchodníka, avšak na místě, které za obvyklé obchodní prostory daného podnikatele povaţovat nelze, tedy například během zájezdu organizovaného podnikatelem, v obydlí spotřebitele, na veřejném místě apod. Nově do této kategorie řadíme i smlouvy, které byly uzavřeny bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo obchodní prostory. Týká se to i prezentací produktů mimo obchodní prostory a následném uzavření smlouvy v obchodních prostorách VOZÁR, Jan. Spotřebitelské smlouvy v NOZ. In: Epravo.cz [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.epravo.cz/top/clanky/spotrebitelske-smlouvy-v-noz html 31

32 4. VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2008 Vliv na trendy na trhu spotřebitelských úvěrů mají jednoznačně makroekonomické cykly, které jsou nedílnou součástí kaţdé ekonomiky. My se v současné době nacházíme v jakémsi post-krizovém období, kdy dobíhají nejrůznější důsledky poklesu ekonomiky, ale četná literatura hovoří jiţ o opětovném růstu. O příčinách současné deprese bylo jiţ napsáno mnoho publikací, pro mou práci je nejdůleţitější si uvědomit, ţe dopady krize nejsou zrovna zřetelně viditelné na trhu spotřebitelských úvěrů. Dle mého názoru jsou dvě protichůdná působení, která to vysvětlují. Proti sobě tak stojí uváţenější část spotřebitelů, která si je vědoma, ţe pracovní místo není stabilní, budoucí splácení by mohlo být obtíţné, a proto se počet poskytnutých úvěrů sniţuje. A asi silnější faktor je lidská potřeba akutně financovat rozdíl mezi příjmy a výdaji. V takovém případě mohlo dojít ke ztrátě pracovního místa a nezaměstnaný bez úspor je nucen situaci řešit úvěrem s nadějí, ţe brzy práci seţene a úvěr splatí. Dle statistik ČNB si můţeme všimnout, ţe mezi léty 2008 a 2013 je jen výrazná změna při poklesu půjčených prostředků mezi roky 2009 a Objem půjčených prostředků nebankovními institucemi tehdy klesl téměř o polovinu z hodnoty 112 mld. Kč na 64 mld. Kč (viz graf: Spotřebitelské úvěry poskytnuté domácnostem). U bankovních institucí sice objem zapůjčených prostředků vzrostl z 187mi mld. Kč na 203 mld. Kč, ale musíme si klást otázku, čím byl způsoben tak rapidní pokles u nebankovních institucí. Hrubý domácí produkt, který je základním ukazatelem ekonomického vývoje, vykazoval od roku 2007 velmi protichůdné hodnoty. Ty však byly jen reakcí na okolní ekonomický průběh. Ještě před vypuknutím krize byla česká ekonomika ve výborné pozici. Díky závislosti na Německu jsme měli odbyt pro export a výstupy ekonomiky se pohybovaly nad hranicí potenciálního produktu. Počátkem roku 2007 ekonomika rostla o 7,4%. Podobně se vyvíjela i inflace, jeţ dosahovala v roce ,7% a o rok později dokonce 6,3%. Logicky nezaměstnanost oscilovala okolo přirozené míry a byla nejniţší od roku 1997 hodnota 4,7% dle metodiky Mezinárodní organizace práce. Všechny tyto ukazatele vyvolávaly ve společnosti pozitivní náladu, coţ mělo vliv na myšlení spotřebitele. Důvěra v ekonomiku i jistota pracovního místa byla vysoká a spotřebitelé si toho byli vědomi. To výrazným způsobem determinovalo jejich postoj k finančnímu trhu. Tedy i k úvěrům. Proto v roce 2007 oproti roku předchozímu vidíme 32

33 Poskytnuté prostředky v mld. Kč celkem výrazný nárůst v objemu poskytnutých prostředků. Celkem se jednalo o nárůst v hodnotě 49 miliard korun, coţ odpovídá 25%. Graf č. 1: Spotřebitelské úvěry poskytnuté domácnostem Spotřebitelské úvěry poskytnuté domácnostem nebankovní instituce bankovní instituce Zdroj: autorka DP; podle údajů ČNB datový systém ARAD (systém prezentace časových řad agregovaných statistických údajů) ARAD. ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: Během roku 2007 ale přichází zpomalení růstu ekonomiky, které se výrazněji projeví na HDP, ale trend poskytnutých úvěru je i nadále růstový. V posledním čtvrtletí roku 2007 sice česká ekonomika rostla o 5,7% meziročně, ale v tom následujícím to bylo uţ jen o 2,8% meziročně. Proti tehdejším hodnotám se ekonomika prakticky zastavila a mezikvartální změny pouze tento trend potvrzovaly. Kdyţ se objevily výsledky prvního čtvrtletí roku 2008, společnost byla v šoku. Hodnota 0,2% naznačovala, ţe je situace váţná. První, kdo zastavení ekonomiky pocítil, bylo stavebnictví. Stavební průmysl je typické cyklické odvětví, které při růstu realizuje výrazné zisky, ale v recesích kopíruje vývoj ekonomiky. Začalo docházet k prvním vlnám propouštění (během 4 měsíců nárůst nezaměstnanosti o 2% z 5,3% v listopadu 2008 na 7,4% v únoru 2009), inflace v důsledku předchozího růstu oscilovala kolem 7,5% a spotřebitelé během roku 2008 postupně ztráceli důvěru v ekonomiku. O tomto období by se dalo hovořit jako o tichu před bouří. Na trh spotřebitelských úvěrů ale krize dopadla aţ o rok později. Z tabulky si můţeme všimnout, ţe objem poskytnutých prostředků mezi lety 2007 a 2008 vzrostl o 47 miliard. Coţ byl zhruba stejný nárůst jako o rok dříve. Domnívám se, ţe následky krize na spotřebitelský trh dopadají se 33

34 zpoţděním zejména proto, ţe část potřebitelů stále věří ekonomickému vývoji a předchozímu růstu. Druhá varianta je, ţe se někteří spotřebitelé jiţ dostali do finanční tísně a byli nuceni vyuţít tohoto produktu k financování svých potřeb. V roce 2009 jiţ do České republiky krize dorazila v plné síle. První čtvrtletí se vyznačovalo propadem výstupu o 3,8% a ve druhém kvartálu klesl dokonce o 5,5% meziročně. Jednalo se o nejhorší výsledky v uplynulém desetiletí a logicky to s sebou přinášelo mnoho důsledků. O propadu jednotlivých průmyslových odvětví nebylo pochyb. Nebezpečný byl skokový nárůst nezaměstnaných a především ne tak úplně předpokládaný odliv ze státního rozpočetu ve formě sociálních podpor. Během roku 2009 jiţ výrazný růstový trend při poskytování úvěrů nepokračoval. Objem prostředků, které bankovní i nebankovní subjekty poskytly, vzrostl o pouhou jednu miliardu. Zajímavostí je, ţe banky poskytly oproti roku 2008 o zhruba 20 miliard více, naproti tomu nebankovní subjekty o 20 miliard méně. Výsledné hodnoty HDP pro rok 2009 byly chápány jako přímý důsledek krize, a proto nebylo překvapivé, kdyţ se průměr členů EU ustálil na hodnotě -4,3%, Česko bylo dokonce ještě o dvě desetiny pod tímto průměrem, hůře na tom bylo i Německo -5,1%, Slovensko -4,9%. Řecko paradoxně v tomto roce realizovalo pokles reálného HDP pouze na úrovni -3,1%. Ale pro Helénskou republiku to znamenal teprve začátek propadu HDP. O rok později totiţ vykazovali jiţ hodnotu -4,9%, v roce 2011 uţ -7,1% a v roce ,4%. Jelikoţ se celá Evropa potýkala s recesí a poptávka po výrobcích byla nízká, bylo na čase, aby vlády členských států začaly jednat. Výroba se musela oţivit, aby vznikla nová pracovní místa a klesla nezaměstnanost. Typickým příkladem, jak uvádí např. Kazub (2013), bylo šrotovné. Z ekonomického pohledu se jedná o typickou pobídku, jak stimulovat jednak poptávku a také tím pádem produkci. Příkladem šlo Německo, které jako automobilový gigant, v podstatě nemělo na výběr. V Evropě se dále připojilo Slovensko, Rakousko, Španělsko, Rumunsko, Portugalsko, Lucembursko, Itálie, Francie nebo Velká Británie. Různé státy měly se zavedením této pobídky rozdílné zkušenosti a taktéţ se lišila platnost a podmínky akce. V České republice se šrotovné schválilo v rámci protikrizového balíčku v létě 2009, ale prezident Klaus jej následně vetoval. V Německu byly peníze na vyplácení šrotového vyčerpány jiţ v září. Na Slovensku zafungovalo ukázkově a nakonec vláda uvolnila volné prostředky dokonce ve dvou fázích. Od března 2009 bylo v první vlně sešrotováno automobilů, jejichţ majitele dostali od státu příspěvek ve výši 1500 EURO. Přes dvacet tisíc 34

35 aut starších deseti let se zlikvidoval pak i během druhé vlny. Ta proběhla začátkem dubna, kdy se prostředky (tentokrát uţ jen 1000 EURO) vyčerpaly za devět dní. V obou případech se tato pobídka ukázala jako účinná, neboť prodeje nových aut signifikantně vzrostly. Pokud bychom měli porovnávat meziročně měsíce od března do června, kdy byl nárůst nejvyšší, zaznamenali bychom nárůst v desítkách procent. V březnu roku 2008 se prodalo 5490 nových automobilů, zatímco o rok později Výraznější nárůst je vidět v následujících měsících. V dubnu to byl nárůst z 6815 vozů na 9778, v květnu z 5903 na 8469 kusů a v červnu dokonce z 6579 na vozů. Evropa nebyla jediná, která se snaţila pomocí takových protikrizových opatření zvýšit poptávku. Šrotovné bylo zavedeno i v USA, Kanadě nebo třeba v Japonsku. 26 Rok 2010 a 2011 byl charakteristický pozvolným růstem HDP. To ale stále neznamenalo příliš uklidňující zprávy, protoţe bylo nereálně, ţe by se ekonomika vzpamatovala tak rychle. Tyto roky byly pro trh spotřebitelských úvěrů charakteristické prvním poklesem v posledních pěti letech. Nebankovní instituce v roce 2010 oproti roku předchozímu poskytly téměř o polovinu méně prostředků. Bankovní subjekty naopak posilovaly. Od roku 2011 byl vývoj v podstatě identický. Domnívám se, ţe spotřebitelé příliš nevěřili optimistickým výhledům, a tak se nechtěli příliš zadluţovat. Proto výše poskytnutých prostředků oscilovala kolem hodnoty 250 miliard korun. Mezitím se v roce 2012 opět dostavil ekonomický pokles. S kaţdým čtvrtletím byl vývoj horší. Jako odpovědný faktor můţeme jmenovat například klesající spotřebu domácností. Ta totiţ ve 4Q klesla o 4,1%. Horší ekonomické výsledky byly jistě způsobeny i efektem vytěsnění vládních investic. Aby Česká národní banka naplňovala svůj hlavní cíl a sice péči o cenovou stabilitu, v průběhu krize se musela uchýlit ke sniţování úrokových sazeb. Před příchodem krize se 2T repo sazba pohybovala na úrovni 3,75%, ale právě koncem roku 2012 musela ČNB přistoupit k radikálnímu kroku. Nejdříve na konci června sníţila sazbu na 0,50%, v říjnu na 0,25% a v listopadu na konečných 0,05%. Tato hodnota bývá často označována jako technická nula. Diskutovalo se dokonce i o záporných úrokových sazbách, ale zdá se, ţe tato varianta je pro konzervativní české prostředí zatím nemyslitelná. Sníţením nejdůleţitější dvoutýdenní repo sazby na technickou nulu dala ČNB impulz pro expanzi úvěrování soukromého sektoru obchodními bankami

36 Tabulka č. 1: Vývoj 2T repo sazby ČNB datum sazba v % , , , , , , , , , , ,05 Zdroj: autorka DP; podle údajů ČNB, datový systém ARAD (systém prezentace časových řad agregovaných statistických údajů). ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: Co se týče vývoje v roce 2013, byl zaznamenán mírný růst poptávky po nebankovních finančních produktech. Jedním z důvodů je fakt, ţe v průběhu roku byly tyto produkty nabízeny v podmínkách zdánlivě končící recese. I přes trvající propad investic a spíše stagnaci výdajů domácností se meziroční objem nebankovního financování zvýšil. Výrazněji jsme tento trend pozorovali ve 4. čtvrtletí. Ač pokračoval pokles HDP, tak tempo poklesu se v průběhu roku sniţovalo (meziročně pokles o 2,3% v 1Q, o 1,7% v 2Q, 1,2% v 3Q). Viditelně lépe na tom byl průmysl, v průběhu roku se meziroční růst průmyslové výroby zvedal. Výdaje domácností meziročně rostly aţ ve 2. polovině roku, více o maloobchodních trţbách v následujících kapitolách. Problematický byl růst nezaměstnanosti v prosinci ,4% o rok později 8,2%. Zajímavé údaje zveřejnila i ČLFA, jejíţ členové (21 subjektů vč. Cetelem, Cofidis, Essox, Home Credit, Provident Financial a další) v roce 2013 poskytli úvěry v hodnotě 34,41 mld. Kč. Z toho: osobní půjčky 11,17 mld. (32,5%), revolvingové úvěry 12,33 mld. Kč (35,5%) a financování v místě prodeje 11,01 mld. Kč (32%). Zde si můţeme všimnout, ţe pouţití prostředků z úvěrů je rozděleno téměř na třetiny a ţádná ze skupin výrazněji nepřevaţuje. Dále dle členských informací ČLFA bylo ke konci roku aktivních úvěrových smluv. Objem pohledávek z těchto smluv činil 59,2 mld. Kč Česká leasingová a finanční asociace: Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR - r Dostupné z: 36

37 4.1. Vztah mezi ekonomickým vývojem a dynamikou zadluţování V následujících podkapitolách bude mým cílem analyzovat vztah mezi ekonomickým vývojem v ČR a dynamikou vývoje zadluţení obyvatelstva. Abych lépe popsala tuto problematiku, budu vycházet jak z dat České národní banky a Českého statistického úřadu, tak i z doplňkových ukazatelů, jako je důvěra spotřebitelů v ekonomiku, jejich vztah k úvěrům a dalších. Pro dokonalé pochopení vývoje se musíte vrátit v čase zpět. A to konkrétně do doby, kdy se americká krize dostala do Evropy. Prvním důleţitým milníkem byla ţádost Řecka o finanční pomoc u Mezinárodního měnového fondu. Ekonomika tohoto středomořského státu byla v horší kondici jiţ delší dobu. Pro nás nepochopitelně štědrá sociální politika, špatné nastavení daňového systému a vzrůstající zadluţenost vlády nakonec Řecku téměř zlomily vaz. Helénská republika ale nebyla jediným státem v Evropě, který měl obavy z budoucnosti. V té době se uţ otevřeně hovořilo i o dalších zemích, jejichţ špatné hospodaření a vedení by mohlo způsobit výrazné hospodářské problémy. Nakonec Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a Španělsko dostalo zkratku P.I.I.G.S., která symbolizovala časovanou bombu pro Evropskou unii. Později se k výše zmíněným připojil i Kypr. Ekonomické problémy těchto zemí se však díky propojenosti členských států EU šířily dál. Dopad měly nejen na ekonomiku Evropské unie, ale i na investory, kteří své prostředky v Evropě měli. Ze statistických údajů víme, ţe ekonomika se po odeznění první vlny krize sice krátce dostala do růstu, ale v roce 2011 jsme jiţ zaznamenali zpomalování tempa růstu, které v roce 2012 vyústilo v celkový pokles HDP zemí EU o 0,3%. Vývoj tohoto ukazatele je velmi silně korelován vývojem v Německu, proto je zcela logické, ţe oslabení bylo pouze potvrzením zpomalení tempa růstu právě tam. Mezi lety 2011 a 2012 německá ekonomika rostla pouze tempem 0,7% za rok. Jelikoţ je česká ekonomika zejména export (zhruba jedna třetina veškerého objemu) velmi úzce spjat se Spolkovou republikou, není šokující, ţe se český hrubý domácí produkt propadl do záporných hodnot. Jenţe právě ekonomický vývoj je jedním z klíčových faktorů poptávky po úvěrech. Mezi další důleţité patří i spotřebitelská nálada měřena různými metodami, nezaměstnanost, inflace nebo i akční nabídky bankovních a nebankovních subjektů. 37

38 4.2. Vývoj spotřebitelských statistik mezi lety 2008 a 2013 V předchozí kapitole jsme shrnuli vývoj po krizi od roku 2008 do roku Nyní se zaměřím na vývoj spotřebitelských statistik. Jedná se o takové ukazatele, které se dotýkají spotřebitelů. Především, jak je ovlivněna jejich spotřeba, jak bude ovlivněna poptávka po úvěru a další. Ekonomická situace domácností je tak pro závěry mé práce klíčová, ale nelze popsat přímý vztah mezi poptávkou po úvěrech a reálnými příjmy nebo třeba nezaměstnaností. Ekonomický model, který by ukazoval příčinné souvislosti a závislosti kvantifikovatelných veličin a poptávky po úvěrech zatím není znám. Zmíním ale veškeré podstatné faktory, jeţ se na poptávce po spotřebitelských úvěrech podílejí Důvěra v ekonomiku Nálada spotřebitelů a důvěra v ekonomiku jsou velmi podstatné determinanty pro charakterizování kaţdého trhu. Ukazuje, jestli jsou spotřebiteli ochotni nakupovat nebo spíše vyčkávají a očekávají negativní budoucí vývoj. Ač se nálada domácností zdá jako zcela nepodstatná pro vývoj hospodářství v České republice, byl to jedním z klíčových faktorů, které ovlivnily další směřování země. Pro lepší představu vidíme v grafu č.2, jak se indikátor důvěry spotřebitelů v ekonomiku vyvíjel uţ od roku Na počátku roku 2009 je znatelný jasný propad, kdy byly domácnosti zahlceny negativními zprávami z médií. Troufám si tvrdit, ţe velký kus práce měla na vyvolané panice tehdy právě média. Postupně ale důvěra rostla a začala klesat aţ na přelomu let 2010 a Dno nedůvěry bylo dosaţeno v první polovině roku následujícího. Od té doby index důvěry opět rostl Důvěra podnikatelů v České republice v prosinci rostla, důvěra spotřebitelů se téměř nezměnila. Investicniweb.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 38

39 Graf č. 2: Vývoj indikátorů důvěry Zdroj: ČSÚ [online]. Veřejná databáze ČSÚ [cit ]. Dostupné z: Mzdy a kupní síla domácností Jak jsem naznačovala doposud, dopady krize na Českou republiku se v domácnostech projevily aţ v roce A právě vývoj mezd to dokonale ilustruje. Ač se jiţ během roku 2008 vědělo, ţe krize dorazí i do Evropy, na mzdách se to do té doby rozhodně neprojevovalo. Reálné mzdy stále dosahovaly růstu. To bylo ale v protikladu s výkonem, kterého tehdy dosahovala ekonomika. I v roce 2009 a 2010 však zůstával index reálné mzdy stabilní okolo 100%. Pokud bychom se však na statistiku podívali podrobněji, zjistíme, ţe celkový index (podnikatelská i nepodnikatelský mzda) byl vyrovnaný zejména díky podnikatelským hodnotám, které rostly i v roce 2010, ač ty nepodnikatelské v reálném vyjádření klesaly. Výrazněji zaměstnancům mzda poklesla ve 4Q 2010 o 5,9%. Růst mezd jiţ nepokračoval v takovém tempu jako doposud a to mělo za následek sníţení spotřebitelské důvěry. Podobně pokračoval i rok 2011 a 2012, kdy na trhu došlo ke kolapsům i u několika větších zaměstnavatelů a nabídka pracovních míst se zmenšila. V roce 2012 také výrazně do situace zasáhl vysoký růst cen čili inflace, která v roce 2012 dosáhla průměrné hodnoty 3,3%. 39

40 Tento růst cen ale nedokázaly mzdy kompenzovat. Došlo tedy ke sníţení spotřeby domácností a ovlivněn byl i postoj k úvěrům. Kromě krátkodobých spotřebitelských úvěrů klesala i poptávka po hypotékách. V posledním čtvrtletí roku 2013 došlo k výraznému růstu v hrubých mzdách. Signifikantně rostly především mzdy v nepodnikatelské sféře. Tento jev povaţuji za pozitivní zprávu do budoucna, protoţe pokud jsou zaměstnavatelé ochotni zvedat mzdy, jejich predikce v opětovné ozdravení ekonomiky sílí. Graf č. 3: Průměrná měsíční hrubá mzda Zdroj: ČSÚ [online]. Veřejná databáze ČSÚ [cit ]. Dostupné z: Chudoba a blahobyt Dalším ukazatelem ekonomické situace domácností je i porovnání jejich finančního statusu. Hodnocení chudoby, blahobytu či materiální deprivace dnes funguje jako standardní metoda měření a mezinárodního porovnávání finančního potenciálu a ţivotní úrovně. Obvykle se tak děje v relativní podobě a data se vztahují k regionálním, národním či nadnárodním úrovním. Za nadnárodní úroveň můţeme povaţovat např. Evropskou unii. Proto je logické, ţe se tímto problémem dlouhodobě zabývá i Evropská komise. Rok 2010 dokonce vyhlásila za Rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Chudoba a její prohlubování je následek nejen uplynulé krize, ale i neuváţeného chování spotřebitelů a je povaţována za váţný společenský problém. A bohuţel se nedotýká jen rozvíjejících se zemí, ale i Spojených států, Evropy a naší země. V naší lokalitě jsou chudobou nejvíce ohroţeny rodiny, které se nachází blízko nebo pod hranicí relativní chudoby. 40

41 Chudoba se dá definovat mnoha způsoby. Vţdy záleţí na konkrétním nastavení určité hranice, pod kterou nejsou lidé schopni uspokojovat své základní potřeby. Tyto potřeby mohou být subjektivní a objektivní nebo absolutní a relativní. Dle Bartošové (2013) můţeme definovat chudobu třemi způsoby: Absolutní chudoba znamená mít méně neţ je objektivně stanovené minimum. Relativní chudoba je mít méně neţ ostatní ve společnosti. Subjektivní chudoba znamená pocit, ţe nemáme dost na kvalitní ţití. Můţeme tedy rozlišovat dva přístupy k vymezení chudoby objektivní a subjektivní Objektivní přístup pouţívá k definování chudoby určitá kritéria (příjem, majetek ) Subjektivní přístup zkoumá chudobu z pohledu vlastního cítění dotčené osoby, zdali se člověk řadí mezi chudobné nebo pociťuje příznaky chudoby. V rámci objektivního přístupu se dále k hodnocení míry chudoby vyuţívají metody absolutní nebo relativní. Absolutní metoda definuje chudobu díky pevně stanovené hodnotě. Princip absolutní chudoby takovou hodnotu definuje jako přežití a myslí tím stav, kdy má člověk zabezpečené ty nejzákladnější podmínky, aby nezemřel. Pouţívá se spíše v rozvojových zemích. Relativní metoda definuje chudobu pomocí porovnávání či poměru k jiné hodnotě (k běţnému vybavení domácností ve společnosti, k průměrnému příjmu atd.). Tato forma měření koresponduje s vývojem ve společnosti a jako porovnání různých poměrů má větší vypovídací schopnost zejména ve vyspělých zemích. Pro hodnocení chudoby a sociálního vyloučení v zemích EU se pouţívají Laekenské indikátory. Ty jsou kaţdoročně publikovány na oficiálních stránkách Eurostatu. Tyto indikátory ( EU-SILC Statistics on Income and Living Conditions) jsou konstruovány z výsledků šetření příjmů a ţivotních podmínek v jednotlivých členských zemích. Pro posuzování a porovnávání relativní míry chudoby se jako mezinárodně uznávaná veličina bere hranice rizika monetární chudoby (poverty line). Tato relativní hodnota, která nesleduje přímo příjmovou situaci osob v domácnosti, ale spíše umoţňuje porovnávat moţnosti jedinců mezi sebou v celé společnosti. Různí odborníci hranici chudoby definují jinak. Podle sociologa Petere Townsenda se pod hranící chudoby ocitají ty domácnosti, které si nemohou dopřát určité druhy zboţí. Ať uţ potraviny, materiální statky či sluţby. Výpočet hranice a míry ohroţení monetární chudobou (risk of poverty rate) se dle evropské metodiky 41

42 opírá o pojem ekvivalizovaného příjmu. To je disponibilní příjem, který je přepočtený na spotřební jednotku stanovenou podle upravené definice OECD. Kaţdá osoba v domácnosti má dle této metodiky přiřazenou stejnou hodnotu příjmu. V EU je nejčastěji povaţováno za hranici chudoby 60% mediánu národního ekvivalentního příjmu, přepočteného v paritě kupní síly. Doplňkově se pouţívají i hranice čtyřicet, padesát nebo sedmdesát procent mediánu. 29 Co se týče vývoje v České republice, měli bychom vnímat naši pozici mezi členskými státy EU jednoznačně za pozitivní. Dle ČSÚ jsme chudobou ohroţeni méně neţ okolní státy. Ze statistických údajů vyplývá, ţe rok 2011, který uţ přinášel veškeré negativní dopady krize, byl domácnostmi povaţován za velice špatný. Příjmy domácností za rok 2011 sice zaznamenaly nominální růst, ale reálně šlo jiţ druhým rokem o pokles. Stejně tak rychleji rostly výdaje na bydlení neţ příjmy a výsledkem bylo právě horší subjektivní hodnocení chudoby. Z výsledků šetření projektu Životní podmínky vyplývá, ţe domácnosti si častěji nemohly dovolit určité výdaje a s příjmy vycházely hůř. V roce 2011 dosáhl v průměrné domácnosti úhrnný čistý roční peněţní příjem na osobu (počítaný z celkového příjmu domácnosti) 147,5 tis. Kč, tedy o 2,9 tis. Kč více neţ v roce Finanční situace různých skupin ale byla odlišná. Hůře jsou na tom vţdy neúplné rodiny, domácnosti s jedním ţivitelem, pár nebo i samotná osoba v důchodovém věku. Právě důchodcům díky valorizaci rostly roční čisté příjmy meziročně o 4%. Stejně tak u nepracujících. Zřejmě z tohoto důvodu se růst počtu osob ohroţených chudobou zastavil. Jak jsem popsala výše, úroveň chudoby se nejčastěji stanovuje jako 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu domácnosti, coţ pro rok 2012 znamenalo Kč. A osob ţijících v domácnostech s příjmem pod touto hranicí bylo v roce 2012 u nás 990,3 tis., tedy 9,6 % všech osob bydlících v bytech. Ze statistik ČSÚ dále vyplynulo, ţe mezi lety došlo ke zvýšení podílu domácností, které náklady na bydlení vnímaly jako velkou zátěţ (28,5 %), nebo těch, které si nemohly dovolit zaplatit např. neočekávaný výdaj ve výši Kč (44,0 %) nebo alespoň týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti (43,8 %). Čistý roční příjem domácností v přepočtu na osobu mezi lety nominálně vzrostl na 149,9 tisíc Kč, reálně však opět klesl. K pozitivnímu poklesu došlo ale u míry ohroţení příjmovou chudobou na 8,5 %, a to v souvislosti se změnami v daňovém systému. Také díky významným změnám ve slevách na dani nezaznamenaly čisté příjmy propad. Počet osob s příjmem pod hranicí příjmové chudoby poklesl v roce 2013 v ČR na 871,8 tis., tedy 29 BARTOŠOVÁ, Jitka. Finanční potenciál domácností: kvantitativní metody a analýzy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2013, 264 s. ISBN , str

43 8,5 % všech osob bydlících v bytech. Podíl domácností, které si nemohly dovolit zaplatit neočekávaný výdaj ve výši Kč, mírně poklesl, a to ze 44,0 % v roce 2012 na 43,2 % v roce Stejně tak poklesl podíl rodin, které si nemohly dovolit zaplatit alespoň týdenní dovolenou pro všechny členy domácnosti (ze 43,8 % v roce 2012 na 39,7 % v roce 2013). Rok 2014 je zatím charakteristický populistickými plány na zvýšení minimální mzdy, další valorizaci důchodů a zlepšení podmínek pro nízkopříjmové skupiny. Z ekonomického hlediska nepředpokládám, ţe by mělo dojít k nějakému skokovému zhoršení ve výše uvedených statistických číslech. Spíše očekávám neustálé zlepšování finanční situace domácností Trţby v maloobchodní sféře Jak jiţ bylo popsáno výše, výrazný pokles spotřebitelské poptávky se projevil i na trţbách maloobchodníků. Český statistický úřad monitoruje tento ukazatel pomocí různých kategorií, nejlépe popisující je dle mého názoru kategorie CZ NACE 47 (maloobchod kromě motorových vozidel zahrnující však pohonné hmoty, veškeré potraviny, textil, elektroniku, vybavení domácnosti atd. 30 ). Hodnoty v tabulce č. 2 ukazují nárůst/pokles oproti minulému období v procentech. Tabulka č. 2: Vývoj hodnot spotřebitelské poptávky v kategorii NACE 47 v % Leden 7,9 0,6-4,2 3,5 1,2 0,4 Únor 11,3-5,9-2,6 2,8 0,7-1,3 Březen 0,1 0,2 1,8-0,2 0,3 2 Duben 8,2-0,3-3,5 1,8-3,2-3,2 Květen 5,6-4,6-0,5 1,9 0 2,3 Červen 3,2-2,2 1,9-1,1-1,3-2,2 Červenec 6,2-0,8-2, ,7 Srpen ,1 1,5 0,8 1 Září 8,7-3,8 1,3-1,4-2,9-0,6 Říjen 2,5-2,9-2,2-1,6 2-1,1 Listopad -1,3-3 1,6 0-1,8 3,2 Prosinec 2,6 1,3-2,3 0,7-5,1-1,2 Zdroj: autorka DP pole ČSÚ [online]. Veřejná databáze ČSÚ [cit ]. Dostupné z: 30 Sbírka právních předpisů: CZ-NACE [online] [cit ]. Dostupné z: 43

44 Tabulka jasně ilustruje, jak byl rok 2008 ještě ve znamení silné spotřebitelské poptávky. Pravidelné ţně, které obchodníci zaţívají, jsou třeba u textilu v únoru nová sezónní kolekce, či v červenci letní zboţí a první výprodeje, v září naopak lidé začínají nakupovat zimní oblečení. Rok 2009 z pohledu obchodníků uţ tak pozitivní nebyl. Propad z roku 2009 se dále přenášel do dalších let. Toto období bylo z pohledu obchodníků charakterizováno jako katastrofální a pro některé dokonce likvidační. Růstové fáze se objevovaly spíš zřídka. Lidé šetřili na volnočasových aktivitách a sluţbách, coţ jsou oblasti, které začne spotřebitel omezovat jako první, má-li nedostatek finančních prostředků. Ač by se mohlo zdát, ţe rok 2013 uţ byl, co se týče trţeb, v maloobchodní sféře vyrovnanější, není tomu tak. Stále se vracející skepse a špatná nálada ve společnosti učinila z roku 2013 pro obchodníky opět ne příliš pozitivní. Pozitivní tendence zaznamenává internetový prodej, kde spotřebitelé hledají lepší ceny a tím celý internetový obchod profituje daleko lépe neţ standardní kamenné prodejny Zadluţenost spotřebitelů v České republice Pokud bychom chtěli obecně stanovit nějakou optimální míru zadluţení, bylo to by to velmi diskutabilní. Zadluţenost se dá měřit pomocí porovnání vkladů u bank a zapůjčených prostředků. Základní charakteristikou trhu s úvěry je předpoklad, ţe objem úvěrů je výrazně menší neţ objem jejich vkladů. V roce 2008 dle ČNB tvořily úvěry 58% vkladů, o čtyři roky později uţ 65%. Ač vidíme postupný růst objemu úvěrů na depozitech, nemusí to ještě nutně znamenat ohroţení pro ekonomiku. Pokud ale hovoříme o vkladech, musíme mít na mysli, ţe se jedná jak o krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé vklady s výpovědní lhůtou, tak i uloţené peníze na běţných účtech. Zrcadlové rozdělení můţeme nalézt i na straně úvěrů. Spotřebitelské úvěry můţeme povaţovat za krátkodobé poloţky a hypoteční úvěry za termínované poloţky. Z grafu č. 4 vidíme, ţe činnost úvěrování nejprve v roce 2008 rostla vysokým tempem v prvním čtvrtletí byl nárůst téměř o třetinu. Ale v posledních měsících téhoţ roku se dynamika sniţovala. 44

45 Graf č. 4: Meziroční změny zadlužení domácností (v mil. Kč) Zdroj: ČNB, datový systém ARAD (systém prezentace časových řad agregovaných statistických údajů). ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: Důvody, proč se tempo úvěrování takto mění, jsou tři moţné. V prvé řadě se jedná o vůli spotřebitelů, jestli si chtějí půjčovat. Druhým klíčovým faktorem je vůle věřitelů poskytovat prostředky a za třetí je to důvěra ve spotřebitele, jestli budou úvěr splácet kredibilita. Právě poslední zmíněný bod byl stěţejní pro další vývoj spotřebitelských úvěrů, neboť při rostoucí nezaměstnanosti a klesajících reálných mzdách znamenal horší hodnocení bonity klientů při ţádostech o úvěr. To se logicky projevilo při ochotě institucí úvěry poskytovat. Nejedna tisková zpráva 31 hovořila o zpřísnění podmínek, za kterých jsme na úvěr dosáhli. Tento krok bankovních i nebankovních domů byl zcela pochopitelný. S horším výkonem ekonomiky se pojily i niţší příjmy domácností a případná platební neschopnost nebo minimálně problémové plnění závazků. Poskytovatelé se chtěli vyhnout případnému společensky neţádoucímu předluţení, ale sami přitom byli ohroţeni. Tyto kroky totiţ měly vliv nejen na jejich cash-flow, ale také na ztrátu příjmů. Finanční instituce částečně tento výpadek kompenzovaly poskytováním úvěrů bonitnějším klientům za lepších podmínek, neţ dříve. Ale stále zde visel velký otazník, zdali to u nás nedopadne jako na americkém trhu se subprime hypotékami. 31 Tiskové zprávy z IDNES a DENIK [online] [cit ]. Dostupné z: a 45

46 Koncem roku 2009 domácnosti dluţily bankám 973,5 miliard korun a nebankovním institucím podle statistik leasingových společností dalších 104,1 miliard korun. Oproti roku 2000 byl tento nárůst osminásobný. I přes všechny tyto pro laiky na první pohled alarmující hodnoty, je ale relativní zadluţenost našich domácností dle objemu půjček v poměru k příjmům domácností vyjádřených jejich hrubým disponibilním důchodem - téměř o polovinu niţší neţ ve zbytku eurozóny. Mezi léty 2000 a 2008, kdy byl zaznamenán výrazný ekonomický rozmach, stoupla zadluţenost z 13% na 49,6%. Pokud bychom se měli podívat blíţeji na čísla, pak nás zarazí, ţe koncem roku 2009 se objemy úvěrů na bydlení vyšplhaly na hodnotu 684 miliard, coţ se výrazně blíţilo objemům uloţených prostředků na termínovaných vkladech 734,4 miliard. Pokud bychom měli shrnout klíčové jevy v oblasti zadluţování, jistě to bude rychlost nárůstu zadluţování. Konkrétně rychlost zadluţování je snadno odvoditelná z dat bankovních institucí. Koncem roku 2000 dluţili obyvatelé bankám 39,7 miliard korun, o devět let později neţ dorazila hlavní vlna krize to jiţ bylo 897,4 miliardy. Tato čísla však charakterizují pouze jednu část úvěrovaných subjektů. Dále k nim můţeme řadit i segment domácnosti- ţivnosti a neziskové instituce obsluhující domácnosti (NISD). Po započtení hodnot i z tohoto okruhu se čísla navýší na 121,5 miliardy v roce 2000 na 973,5 miliardy v roce Vývoj můţeme pozorovat i v procentuálním rozdělení objemu úvěrů. K výraznému přerozdělení došlo právě v segmentu domácností-ţivnosti a NISD, kdy ještě v roce 2000 zabírala tato skupina 63,9% celkového objemu půjček domácností (domácnosti obyvatelé + domácnosti ţivnosti), ale v roce 2009 uţ tento podíl činil pouze 7,8%. Naproti tomu na vkladech se ţivnosti podílely v roce 2000 podílem 5,1%, ale v roce ,5ti%, coţ není ţádná výraznější změna. V roce 2009 ale nastává zlom, který znamená oslabení tempa růstu úvěrování domácností obyvatel. Viditelná změna je např. na údajích z července 2008 tj. + 29,6% a prosinci 2009 tj. +11,1%. Tempo růstu postupně plynule sláblo. Příčiny zadluţování můţeme spatřovat v několika jevech. Prvním z nich je, ţe preference spotřeby vedla spotřebitele k výraznému růstu spotřebních výdajů. Zdrojem financování těchto výdajů byly mimo vlastních prostředků i ty vypůjčené. Dalším motivem pro zadluţování byl růst ţivotní úrovně, coţ bylo podmíněno zvyšováním reálné mzdy. Zlepšení rodinných příjmů vedlo domácnosti k myšlenkám na lepší a draţší vybavení do domů nebo samotný nákup nemovitostí na hypoteční úvěr. Zadluţenost stimulovala i touha po vlastním bydlení a příznivé podmínky právě pro hypoteční úvěry. Jedním z faktorů, který 46

47 způsobil, ţe byly hypotéky tak atraktivní a dostupné, byl i konkurenční boj mezi poskytovateli hypotečních úvěr. Mimo jiné počty poskytnutých úvěrů podmiňovaly i kampaně finančních zprostředkovatelů či nebankovních institucí a zdánlivě snadná dostupnost peněz. Nicméně úvěry na bydlení se na dlouhou dobu staly silně dominantním na českém úvěrovém trhu. V našich podmínkách ho lze čerpat jako hypoteční úvěr, jako překlenovací úvěr ze stavebního spoření, výjimečně jako spotřebitelský úvěr na nemovitost nebo podobný produkt, ale poskytován nebankovními institucemi. V diskutovaném roce 2009 činily tyto nezvyklé druhy úvěrů na bydlení pouhých 26,2 miliard, respektive 1,4 miliardy z celkových 684 miliard korun, které byly poskytnuty na bydlení. V případě spotřebitelských úvěrů dluţily domácnosti bankám koncem roku 2009 prostředky v objemu 185,5 miliard korun. Tato suma pokrývá jak debetní zůstatky na běţných a ţirových účtech, tak i pohledávky z karet nebo účelové a neúčelové úvěry na nákup zboţí a sluţeb. Neúčelové spotřebitelské úvěry zahrnovaly největší část ze sumy úvěrů na spotřebu tj. 150,4 miliardy korun. Avšak při porovnání vývoje tempa úvěrů na bydlení a spotřební zboţí vidíme jasnou převahu právě u prvně zmíněného. Zejména počátkem druhého tisíciletí byl tento jev velmi dobře pozorovatelný. Během let se ale dynamika úvěrů na spotřebu začala zvyšovat. To bylo spojené zejména s vybavováním, rekonstrukcemi a udrţováním nemovitostí. Ačkoli jsou úvěry na spotřebu nejdraţší a banky na nich mají nejvyšší marţe, do roku 2009 jsme na českém trhu zaţívali boom. Meziročně objem půjčeným prostředků rostl i přes to, ţe půjčky na spotřebu podraţily. Z grafu č. 5 vyplývá, ţe od roku 2007 cena úvěrů rostla kaţdoročně zhruba o jedno procento. Z pohledu bank bychom tuto situaci mohli chápat jako ochranu před moţným selháním při splácení. Ale mezi lety 2007 a 2009 nebyl v České republice třeba se obávat. Mezi lety 2009 a 2012 naopak vidíme jakési ustálení na hodnotě kolem 15ti%. 47

48 Graf č. 5: Vývoj RPSN na spotřebitelských úvěrech v ČR Výše RPSN spotřebitelských úvěrů v % Zdroj: autorka DP podle ČLFA [online] [cit ]. Dostupné z: Statistiky občanských sdruţení v kontextu úvěrování Mezi subjekty, u kterých mohou domácnosti poţádat o úvěr, řadíme nejrůznější leasingové společnosti a finanční instituce. U těchto subjektů je klíčový zejména pokles úvěrování v roce 2009, kdy došlo k meziročnímu úbytku o 24,1%, coţ představuje 33 miliard korun. Podílely se na tom spíše společnosti splátkového prodeje (21,4 miliard korun) neţ leasingové subjekty. Tento signifikantní pokles můţeme vysvětlit odlišnou obchodní strategií, která více zastávala přicházející rizika. Myslí se tím zejména pokles příjmů domácností a ztráta zaměstnání, coţ by vedlo k narušení stability rodinných financí a tím pádem i k horšímu splácení případných závazků. Stejně tak domácnosti si začaly velmi dobře uvědomovat, ţe úvěr sjednaný v nejisté době, můţe mít v budoucnosti fatální následky pro rodinný rozpočet. Právě toto je viditelné díky statistikám různých občanských sdruţení či poraden, které se týkají počtu dotazů v dluhovém poradenství. V době před krizí v roce 2007 evidovala Asociace občanských poraden 2126 dotazů. Včetně poradenství souvisejícím s exekucemi to bylo 3634 dotazů. O dva roky později se ţádosti o radu navýšili na hodnotu 7077, včetně exekučního poradenství pak dotazů. Tento abnormální vývoj je zachycen na následujícím grafu. 48

49 1q2007 2q2007 3q2007 4q2007 1q2008 2q2008 3q2008 4q2008 1q2009 2q2009 3q2009 4q2009 Graf č. 6: Vývoj počtu dotazů v důsledku finanční krize Celkový počet dotazů týkající se problematiky zadlužování občanů Zdroj: Asociace občanských poraden [online] [cit ]. Dostupné z: Vidíme výrazný nárůst v období 2. a 3. čtvrtletí roku 2009, pak ihned prudký pokles. Ten je povaţován za pozitivní znak toho, ţe riziko vnímané dluţníky kleslo a tudíţ nebylo potřeba zjišťovat další informace a shánět rady. Ale to je nejspíše příliš snadný závěr, faktorů, které tento vývoj ovlivnily, je daleko více. Velmi zajímavá je i analýza regionálního vývoje, z počtu vznesených dotazů totiţ logicky vyplývá, kde jsou největší problémy v zemi. Dle občanských poraden se tímto prvenstvím chlubí Moravskoslezský kraj. Také zde dotazy týkající se dluhové problematiky nejrychleji rostou. To v zásadě odpovídá sociálnímu charakteru místního obyvatelstva i pracovním podmínkám či vysoké nezaměstnanosti. V podobném postavení je i kraj Vysočina. Viditelné rozdíly mezi zbytkem ČR jsou např. u srovnání nominální mzdy, která je v této oblasti dlouhodobě niţší. Ale rozhodně tomu tak není vţdy. Protoţe třeba Olomoucký kraj, ač má jednu z nejniţších úrovní mezd a nízké HDP na obyvatele, rozhodně nepatří v počtu dotazů týkající se dluhů mezi vítěze. Podobně je na tom Karlovarský kraj, kde je ale obrovský rozdíl mezi obyvateli ve městě a chudším venkovem. Občas je obtíţné zjištěná data interpretovat správným způsobem. Ale obecně bychom mohli prohlásit, ţe ve velkých městech jsou lidé více finančně gramotní a nevyhledávají rady tak často jako méně vzdělaní v této oblasti. Pro dokreslení se můţeme podívat na graf vývoje počtu dotazů dle krajů. Situace se týká doby před krizí a prvním výrazným zásahem krize rok

50 Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovatrský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardibický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Vysočina Jihomoravský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Olomoucký Moravskoslezský Zlínský Graf č. 7: Regionální vývoj počtu dotazů obyvatelstva týkající se dluhové problematiky q2007 2q2007 3q2007 4q2007 1q2008 2q2008 3q2008 4q2008 1q2009 2q2009 3q2009 4q2009 Zdroj: Asociace občanských poraden [online] [cit ]. Dostupné z: lepší orientaci v situaci můţeme posoudit ještě graf, kde jsou počty dotazů přepočítány na počet obyvatel. Týká se roku 2009, kde zaznamenáváme největší paniku mezi obyvateli. Primát drţí Vysočina, v závěsu za ní je Moravskoslezský kraj. S výrazným odskokem je pak Ústecký kraj a další. Počty dotazů korelují nejvíce s počtem obyvatel v krajích, méně uţ s průměrnou hrubou mzdou, ale překvapivé je, ţe s mírou nezaměstnanosti je korelace mírně záporná. Graf č. 8: Regionální srovnáni absolutního počtu dotazů domácností v dluhovém poradenství a jejich počtů na 100 tis. obyvatel kraje (rok 2009) počty dotazů v 800 dluhovém poradenství počty dotazů v 0 dluhovém poradenství na 100 tis. obyvatel Zdroj: Asociace občanských poraden [online] [cit ]. Dostupné z: 50

51 Abychom situaci viděli z více úhlů, můţeme vyuţít i informace z registru fyzických osob (SOLUS) dluţníků, kteří v uplynulých třech letech měli nebo nyní mají problém se splácením závazků. Meziročně byl v roce 2009 zaznamenán nárůst o 16% a počet takovýchto osob činil 868 tisíc. Výrazně více však stoupl počet záznamů o nesplácených závazcích na 1,5 milionu. Dluţná částka činila 22,7 miliardy korun, coţ ale představuje pouze 2,3% z objemu celkových zapůjčených prostředků u bank a 2,1% u nebankovních institucí. Rok 2009 tedy potvrdil skeptická očekávání ekonomů, kteří předpovídali ztrátu tempa vývoje české ekonomiky. Toto se viditelně promítlo do dynamiky zadluţování českých domácností Aktuální vývoj na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice Pokud bychom měli analyzovat nejnovější vývoj, tak rok 2013 byl poměrně klíčový zejména proto, ţe dluh domácností u bankovních a nebankovních institucí vzrostl o 42,6 miliard korun. A celkový dluh k dosáhl dle ČNB hodnoty 1,206 bilionu korun 33. Zajímavostí ale je, ţe v prosinci zadluţenost klesla o 2,3 miliardy korun. Meziročně je ale tato hodnota stále o 4% vyšší. Důvody k dalšímu zadluţování spatřuji zejména v nízké úrovni úrokových sazeb, dlouhodobě klesajících cenách nemovitostí a obavách z kroku ČNB při pouţití devizového kurzu jako dalšího nástroje uvolňování měnové politiky koruny. A zadluţenost stále roste na úkor nejistému ekonomickému vývoji nejen v domácnostech, ale i v podnicích. V roce 2013 činil objem poskytnutých prostředků 35,4 miliardy a ke konci roku podniky dluţily 995,7 miliard korun. Avšak stejně jako v případě domácností, i u podniků došlo v prosinci ke sníţení oproti listopadu o 5,5 miliardy. Co se týče situace úvěrování podniků, ani zde nejsou podmínky příliš nakloněné novým business plánům. Důvod je zcela prostý. Bankéři se poučili v minulosti, a ač naše banky mají dostatek hotovosti, tak vzhledem k regulačním reformám a tlakům na růst obezřetnosti pečlivě prověřují kaţdého ţadatele o úvěr i mezi firmami. Společnosti, které jsou zadluţené z předchozích let, jiţ o další úvěry nestojí a dávají přednost financování vlastním 32 Ing. Drahomíra Dubská, CSc., útvar ekonomicko-statistických analýz ČSÚ, výroční zpráva ČSÚ 33 Dluh českých domácností u bank loni vzrostl. Financninoviny.cz [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.financninoviny.cz/zpravy/dluh-ceskych-domacnosti-u-bank-loni-vzrostl-o-42-6-miliardy-kc/

52 kapitálem. To je sice méně rizikové, ale neumoţňuje firmě takový růst, jak s okamţitou investicí většího objemu od banky. V případě podrobnějšího rozboru úspor domácností vidíme meziroční nárůst o 75,7 miliardy korun. Ke konci loňského roku bylo na jednodenních vkladech u bank uloţeno 1,218 bilionu Kč. Během prosince byl zaznamenán nárůst o 7 miliard korun. Na termínovaných účtech bylo domácnostmi uloţeno 337,2 miliard korun, to ale znamená meziroční pokles o 4 miliardy korun, avšak o 5 miliard více neţ v listopadu. Všeobecná rostoucí tendence u poskytnutých úvěrů nemusí za kaţdou cenu znamenat negativní zprávu. Podle informací sice objem zapůjčených prostředků domácnostem prostřednictvím spotřebitelských úvěrů vzrostl na konci srpna o 3,7% oproti stejnému období loňského roku, ale ubylo neplatičů. 34 Důvodem je zcela očividně pozitivní nálada ve společnosti, která předpokládá konec recese. Jiţ začátkem roku 2013 mnoho firem ohlásilo, ţe bude opět nabírat zaměstnance. Důsledkem recese je ale zhoršení všeobecné bonity klientů a neochota bank a nebankovních subjektů půjčovat peníze. Důkazem toho je i zpráva z dubna publikovaná ČNB, která uvádí, ţe roční úrokové sazby u spotřebitelských úvěrů, které poskytly banky domácnostem, dosáhly v únoru průměrné hodnoty 15,12% a jsou tak nejdraţší za posledních 10 let. RPSN přitom můţeme brát za jakýsi indikátor bonity, neboť kromě promítnutí úrokových sazeb na finančním trhu zobrazuje i riziko, s jakým banky půjčují. Ještě přitom v lednu roku 2006 bylo moţné průměrný spotřebitelský úvěr získat za roční úrok pod 13 %. 35 Vyplývá to i ze srovnání dat Ministerstva práce a sociálních věcí a statistik společnosti M.B.A. Finance. A pokud bychom měli hledat oblasti, kde jsou nejčastější problémy se zadluţením, tak dle Ministerstva práce a sociálních věcí je to taková skupina obyvatel, která je zároveň příjemci sociálních dávek. Celých 20% dluţníků nebankovní společnosti, která se na průzkumu podílela, pochází z Ústeckého a Moravskoslezského kraje (viz kapitola o statistických údajích občanských sdruţení). Obyvatelstvo těchto krajů zároveň patří mezi největší příjemce pomoci v hmotné nouzi. Na první pohled je viditelná pozitivní korelace 34 Měšec.cz [online] [cit ]. Dostupné z:< 35 Měšec.cz [online] [cit ]. Dostupné z:< 52

53 vysokého počtu dluţníků s příjemci sociálních dávek. Oba tyto regiony jsou charakteristické niţšími příjmy a vysokou mírou nezaměstnanosti. 36 Výrazným determinantem vývoje spotřebitelských úvěrů jsou i roční období. Konkrétně Vánoce jsou ve statistikách počtu zprostředkovaných úvěrů výrazně nad průměrem. Ne jinak tomu bylo i v roce Mluvčí Provident Financial Ondřej Holoubek pro MF Dnes počátkem roku potvrdil, ţe v tomto období poskytují o polovinu půjček více. Ovšem vystřízlivění přichází hned v lednu. Tehdy nejvíce lidí ţádá o odklad půjček. Faktické problémy přichází podle šéfky poraden pro pomoc v hmotné nouzi Andrey Běhálkové aţ v srpnu nebo v září. Jako hlavní důvod zadluţování uvádí Běhálková zejména tlak rodiny, dětí či okolí. Rodiče nechtějí, aby jejich dítě bylo vyčleněno z kolektivu. Během procesu socializace není u adolescentů ţádoucí, aby si připadali méněcenní. A právě absence módních trendů, ať uţ se jedná o elektroniku či oblečení, k tomu výrazně přispívá. A přesně takové situace podněcují spotřebitele brát si vánoční úvěry u nebankovních institucí. Částky poskytnutých úvěrů se u těchto subjektů pohybují v niţších sumách neţ při půjčkách u bank. V případě čerpání bankovních úvěrů si totiţ spotřebitel lépe rozmýšlí, zda o úvěr vůbec ţádat. Druhým faktorem je, ţe banky si lépe ověřují bonitu klientů a přiklepnutí úvěru je méně jistý proces neţ u nebankovních institucí. Úvěrovým paradoxem je to, ţe platební neschopností jsou více ohroţení ti, kteří si půjčují niţší částky. Většinou se jedná o nízkopříjmové skupiny, kde je poskytnutí úvěru zaplaceno vyšší rizikovou přiráţkou v podobě vyšších úrokových plateb. Pozitivní zprávou je, ţe od roku 2010 se počet a procento selhání splácení, nezvyšuje. Dnes se hodnota problémových platičů pohybuje okolo 12ti%, tj. zhruba dvacet tisíc půjček. 37 Důvody, proč se v posledních letech nezvyšuje procento neplatičů, jsou dva. Prvním je fakt, ţe poskytovatelé úvěrů si lépe hlídají rizikové a méně bonitní klienty a úvěry jim neposkytnou a druhým je niţší spotřeba domácností, která vede k niţší úvěrové aktivitě. A právě nízkou úvěrovou aktivitu a klesající poptávku domácností po zboţí v rámci zachování cenové stability musela ČNB ovlivnit oslabením koruny na kurz 27Kč za EURO. Oslabení kurzu koruny pomohlo zabrzdit dezinflační tendence. Pokud by tak ČNB neučinila, koruna by téměř nekontrolovatelně posilovala a důsledkem by byla pro ekonomiku nepříznivá 36 Měšec.cz [online] [cit ]. Dostupné z:< 37 MONIOVÁ, Eva. Nastupuje úvěrová kocovina. MF DNES. 2014, 8. ledna, str.8a 53

54 deflace. Pro domácnosti byla vidina levnějšího zboţí v budoucnu natolik lákavá, ţe veškeré nákupy odkládaly. ČNB za vyuţití tohoto nástroje monetární politiky sice sklidila kritiku neodborné veřejnosti, ale guvernér Singer si tím vyslouţil cenu pro nejlepšího guvernéra Evropských centrálních bank roku. Ocenění mu udělil renomovaný ekonomický magazín The Banker spadající pod vydavatelství Financial Times Group. 38 Kroku ČNB si všimly světové banky a tímto aktem byla pouze potvrzena správnost tohoto rozhodnutí. Pokud bychom měli předvídat dopad tohoto kroku na sektor spotřebitelských úvěrů, první logický závěr je, ţe ceny spotřebního zboţí porostou. To se ukázalo i v prosinci, kdy oproti listopadu ceny vzrostly o 0,4% a v meziročním srovnání dokonce o 1,4%. Domnívám se, ţe výraznější vliv na poskytnuté spotřebitelské úvěry bude znatelný aţ za několik měsíců. 39 Dle predikcí ČNB má HNP v roce 2014 vzrůst o 2,1%. Graf č. 9: Vývoj inflace v České republice (v %) Zdroj: autorka DP podle ČNB, datový systém ARAD (systém prezentace časových řad agregovaných statistických údajů). ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: 38 Česká národní banka [online] [cit ]. Dostupné z:<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/ pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2014/ _guverner_singer_ocenen_magazinem_the_banker.html>. 39 Novinky.cz článek: Oslabená koruna vyhnala na konci roku spotřebitelské ceny vzhůru [online] [cit ]. Dostupné z:< >. 54

55 5. ALTERNATIVY KE SPOTŘEBITELSKÝM ÚVĚRŮM A PRODUKTY S PODOBNÝM POTENCIÁLEM Jelikoţ jsou spotřebitelské úvěry produkty, které se neustále vyvíjejí, chtěla jsem do své práce přidat i kapitolu v podobě zajímavých alternativ a blíţ či vzdáleněji příbuzným produktům, které mají potenciál jednoho dne zaţít takový boom jako spotřebitelské úvěry u nás na přelomu tisíciletí. Důvodem, proč zahrnuji tuto kapitolu do své diplomové práce, je i obava, ţe jednoho dne mohou i tyto produkty ohrozit finanční zdraví domácností a ovlivnit vývoj ekonomiky Nákup na splátky Jedná se o oblíbený a především snadný způsob pořizování spotřebních věcí, pokud nakupující zrovna nemá k dispozici přebytečné finanční prostředky. Rozdíl od spotřebitelského úvěru je v daném účelu kupujeme konkrétní věc a v podstatě se jedná o účelový spotřebitelský úvěr. Splátkový prodej je zaloţen na rozloţení ceny zboţí do delšího časového období. Splátkový prodej sice pro spotřebitele znamená menší jednorázové zatíţení peněţenky (akontace), ale tyto niţší počáteční náklady jsou vykoupeny vysokými úroky v budoucnu. Logicky dochází k přeplacení zboţí klidně i o desítky procent. Domnívám se, ţe splátkový prodej je v České republice oblíben zejména proto, ţe lidé mají rádi všechno hned a uţ méně domýšlí následky. I proto jsou tolik na vzestupu hypoteční úvěry, které zaručují v podstatě okamţité bydlení. V 80. letech bylo zcela běţné, ţe se rodinné domy stavěly vlastníma rukama s pomocí sousedů a známých. Mělo to mnoho výhod, člověk si pak bydlení více váţil, často byla stavba i kvalitnější neţ od dnešních developerů, a také přesně věděl, kolik aktuálně můţe do stavby investovat. Nákup na splátky můţe být zajištěn buď přímo obchodníkem, který si veškerou agendu vede sám (to ale není příliš obvyklé, v ČR např. Tesco), nebo má uzavřenou smlouvu s nebankovní institucí, která úvěr poskytuje. Zpravidla v praxi pozorujeme nevýhodné podmínky jak pro zprostředkovatele (prodejci zboţí), tak i pro spotřebitele. Prodejci jsou často vystaveni nevýhodným podmínkám, musí plnit celou řadu povinností. V případě porušení smluvních podmínek můţe hrozit prodejci pokuta od poskytovatele úvěru např

56 tisíc korun 40. Pro spotřebitele taková smlouva znamená RPSN ve výši několika desítek procent Americká hypotéka Neúčelový spotřebitelský úvěr, který sice není v našich končinách tolik rozšířen, ale na trhu je dostupný a těší se vzrůstající oblibě. Ne u všech institucí, které tento produkt poskytují, je název stejný. Můţeme se proto setkat s pojmem neúčelový úvěr jištěný nemovitostí, spotřebitelský hypoteční úvěr nebo třeba hypoteční úvěr neúčelový. Nesprávně téţ nazývaný americká půjčka. Pokaţdé jde ale o stejný princip. Člověk zastaví svůj dům oproti finančním prostředkům, které mu společnost poskytne. Ta se tak stává novým vlastníkem nemovité věci. Peníze takto získané můţe člověk pouţít na jakýkoli účel. Většinou se americká hypotéka poskytuje na 70% hodnoty domu, ale podmínky jsou různé. Výhoda oproti běţné hypotéce je lepší úrok, neboť banka má větší jistotu splacení, protoţe úvěr je jištěn nemovitou věcí Kreditní karta Varianta platební karty, která nám umoţňuje platit, i kdyţ v době platby reálně ţádné prostředky nemáme. Existuje ale příslib do budoucna, ţe peníze dostaneme, a proto se vydavatel kreditní karty uvolí prostředky poskytnout. Samozřejmě ne úplně zdarma. Pokud nestihneme vypůjčené prostředky zaplatit do konce bezúročného období (liší se, ale přibliţně 40 aţ 80 dní), úvěr je pak úročen předen daným úrokem. Zpravidla kolem 1-3% měsíčně, ročně se jedná klidně o více neţ 20%, čímţ se pak čerpání úvěru z kreditní karty stává draţším neţ spotřebitelský. Vydání karty většinou není spojeno s ţádným poplatkem, ale její vedení uţ ano. Další poplatky mohou být spojeny s vedením úvěru, který nám vznikl po čerpání nebo jeho nesplácení. 40 Smlouva o zastoupení v souvislosti s uzavíráním úvěrových smluv u společnosti Home Credit a.s. 56

57 Tabulka č. 3: Počet vydaných kreditních karet v ČR v letech Rok Počet vydaných kreditních karet (ks) Podíl z celkového počtu vydaných karet (v %) , , , , , , , , ,4 Zdroj: vlastní zpracování dle Sbk website [online]. 2014, [cit ], Dostupný na WWW: V České republice není tento typ platební karty tolik rozšířen, ač v posledních pěti letech zaznamenáváme vzestupný trend. Oproti roku 2004 bylo vydáno zhruba šestkrát více takovýchto karet. Důvod, proč jsou kreditní tak populární zejména v Americe, je jednoduchost, s jakou danou věci nakupujeme. Z psychologického hlediska je vţdy těţší vydat hotovostní peníze neţ ty bezhotovostní. A ještě snazší je přece obětovat peníze, které nám ani nepatří. O to těţší je pak vystřízlivění majitele karty, kdyţ mu dojde výpis z kreditní karty. Uţivatelé tohoto produktu by se dali rozdělit na skupinu rozumnějších ti úvěr z kreditní karty pouţívají spíše výjimečně nebo jako rezervu, a těch méně finančně vzdělaných. Kreditní karta se totiţ snadno můţe stát rizikem pro rodinné hospodaření především pro ty občany, kteří si nejsou vědomi povinností, které pro ně z drţení kreditní karty vyplývají. 57

58 Tabulka č. 4: Zadlužení českých domácností v letech (v mil. Kč) Rok Úvěry domácnostem celkem Z toho pohledávky z karet Podíl pohledávek z karet na úvěrech domácností (v %) , ,2 2, , ,3 2, , ,6 2, , ,9 2, , ,6 1, , ,1 1, , ,6 1, , , ,9 5267,1 1, ,1 3275, ,9 1939,1 0, , ,5 Zdroj: autorka DP podle ČNB, datový systém ARAD (systém prezentace časových řad agregovaných statistických údajů). ČNB [online] [cit ]. Dostupné z: Kontokorentní úvěr Pro vyuţití tohoto produktu musí mít uţivatel zaloţený běţný účet u bankovní instituce. Jedná se v podstatě o přečerpání účtu. Banka většinou případný kontokorentní rámec stanovuje podle našich pravidelných příjmů na našem účtu a na výši tohoto rámce se jde s bankou často i dohodnout. Případné překročení povoleného úvěru ale banky trestají vysokým úrokem či pokutou. Zejména po zavedení zúčtovacích systému, on-line propojení transakcí s účtem a dalším pokrokům, došlo k rozmachu těchto typů karet DVOŘÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Linde, 2005, 681 s. ISBN x., str

59 V současné době je v České republice debetní karta (díky které kontokorentní úvěr čerpáme) nejrozšířenějším typem platební karty. Na trhu pokrývá tři čtvrtiny z celkového počtu platebních karet. Historicky nebyl vývoj příliš odlišný. Můţeme tedy povaţovat debetní karty za stěţejní, avšak kontokorentní úvěr méně častou variantou financování. I tak se ale tento typ úvěru jeví pro banky jako příleţitost k zisku. Zaujalo mě, jakým způsobem bankovní instituce prezentují kontokorentní úvěr. Oceňuji zejména dobře propracované texty, které působí na člověka dojmem, ţe vzít si úvěr je pohoda a usnadní nám ţivot. Pro ilustraci uvádím print screen z webových stránek České spořitelny. Domnívám se, ţe podobně psané texty výrazně přispívají k předluţování českých domácností. Pochopitelně jde o zisk banky, ale zlehčovat situaci, kdy se zadluţuji, mi přijde jako jednání proti dobrým mravům. Spíše by měly banky přikládat důleţitost varování před nesplácením a upozornit na případná rizika. Pokud bychom měli na mysli pouze dobro spotřebitele, je na místě obezřetnost u veškerých úvěrových produktů. 59

60 Obrázek č. 1: O produktu kontokorent Zdroj: Česká spořitelna , [online]. 2014, [cit ], Dostupný z: Aukční portály s půjčkami Zhruba pět let zpět se začaly objevovat první nápady týkající se aukčních webů, které by fungovaly pouze jako zprostředkovatel pro věřitele a dluţníky. V roce 2012 se skutečně několik webů objevilo. Princip je jednoduchý. Zprostředkovatelský web pouze spojí dva subjekty deficitního a přebytkového. Jedna osoba si potřebuje půjčit například 50 tisíc korun a druhá je poskytne. Kde je ale jistota, ţe transakce dobře dopadne a kde se takový nápad vůbec vzal? 60

61 V historii uţ jsme se setkali s aukčními systémy, kdy si chtěl vkladatel uloţit peníze do finanční instituce a ony mezi sebou soupeřily díky podmínkám. Ta, která nabídla nejvýhodnější podmínky pro klienta, vyhrála. V podstatě se dnes děje něco podobného. Přecházet mezi bankami je celkem jednoduché. Problém je, ţe česká společnost je velice konzervativní a ač je dnes velice jednoduché porovnat podmínky bank, člověk to neřeší. V případě aukčních portálů s půjčkami se jedná o podobný záměr nalézt na trhu dva subjekty, kterým sednou vzájemné podmínky a transakci se rozhodnou uskutečnit. V případě této diplomové práce řešíme trendy na trhu spotřebitelských úvěrů, a pokud bych chtěla porovnat klasický spotřebitelský úvěr s touto alternativou, jako první bych porovnávala nákladnost. U aukcí se sice úroky pohybují v řádech desítek procent za rok, coţ je proti běţným úvěrům vyšší, ale na druhou stranu se na portály uchylují ty osoby, které úvěr u bankovní nebo nebankovní instituce nedostanou. Brala bych to tedy jako takovou poslední moţnost pro osoby, které mají přečerpané úvěrové limity, a ţádný legální subjekt by jim další prostředky nepůjčil. V praxi to funguje tak, ţe na návrh zájemce o půjčku je vytvořena aukce, kde sdělí své poţadavky. Viz obrázek níţe. Potenciální investor nebo investoři nabízí své podmínky. Záleţí na zájemci o půjčku, jakou nabídku příjme. Aukce také nemusí trvat předepsanou dobu, protoţe pokud je vypisovatel spokojen hned s první nabídkou, můţe aukci ukončit. 42 Otázka, která mě napadla hned jako první ve spojitosti s aukcemi půjček je, jak má věřitel zaručeno, ţe se mu peníze vrátí. Zvlášť, pokud ţadatelé o půjčku mohou být ne příliš bonitní. Portál Prestito nabízí několik variant záruk. Zástava nemovitosti (dle NOZ nemovité věci), zajišťovací převod práva, ručení, uznání závazku, směnka v případě podnikatelských úvěrů nebo uznání v notářském zápisu s vykonatelností. Zástava nemovité věci je zcela jasná, dluţník jako záruku svého řádného splácení zastavuje např. svůj dům. Problematické je, ţe většina osob, které ţádají na podobných portálech o úvěr, vlastním nemovitým majetkem nedisponuje. Pro jiné zajištění pohledávky slouţí zajišťovací převod práva převedení vlastnického práva např. k automobilu. Pokud dluţník vše splatí, převede se předmětná věc zpět do jeho vlastnictví. Pokud ne, získá věřitel právo s danou věcí disponovat. Nakládání se směnkou v těchto případech je u spotřebitelů ze zákona nyní nemoţné, ale zákon nevylučuje pouţití blanko-směnky u podnikatelských úvěrů. 42 O nás. Prestito.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 61

62 Uznání v notářském zápisu s vykonatelností je přímo vykonatelný a na jeho základě je tedy moţné nařídit exekuci. Dluţník uznává, ţe má závazek vůči věřiteli a v případě neplnění dává svolení s výkonem rozhodnutí. Ušetří se tak čas podáním ţaloby či platebního rozkazu. 43 Pro ilustraci do diplomové práce zahrnuji i ukázku z portálu Prestito. Na výpisu běţících aukcí vidíme jednotlivé podrobnosti nabídky. Zdůraznila bych předposlední sloupec zajištění, kde ikony symbolizují jednotlivé výše zmíněné moţnosti zajištění. První ikonka značí směnku, druhá nemovitost, třetí zajišťovací převod práva, v druhém řádku ikon je to uznání závazku, notářský zápis a ručitel. V drtivé většině případů si dluţníci vybírají pouze zajištění formou zajišťovacího převodu práva a notářského zápisu. Dle mé domněnky téměř nikdo neručí vlastní nemovitostí. Zajímavé jsou i hodnoty úroků. Vidíme i čísla jako 55% p.a.. Z právního hlediska mě zajímalo, jestli se nemůţe jednat o lichvu, ale NOZ 1796 k tématu lichva uvádí pouze toto: Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.. Předpokládám, ţe poskytovatel sluţby má vše právně ošetřeno, nicméně některé výše úroků jsou opravdu enormní. Na druhou stranu je aukce půjček místem, kde se střetává poptávka s nabídkou. Zájemce tedy není nucen, aby právě tak vysokou nabídku přijal. Dle mého názoru by pak prokázání zneuţití tísně bylo téměř nemoţné. Zájemce totiţ při přihlašování do aukčního systému jedná dobrovolně a systém není úplně jednoduchý. Lze tak očekávat, ţe zájemce musel vědět, co činí a pří výběru konkrétní nabídky měl i moţnost volby. Pravdou je i to, ţe na půjčce kromě poskytovatele chce profitovat i další článek organizátor aukce. Tím je cena zdrojů logicky vyšší neţ u bankovních institucí. 43 Bezpečnost investice. Prestito.cz [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.prestito.cz/stranka/21/bezpecnost-investice 62

63 Obrázek č. 2: Print screen aukce půjček Zde můţeme vidět výpis podrobností konkrétního ţadatele na portálu Prestito. Zdroj: Prestito, [online]. [cit ], Dostupný z: 63

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Poslanecká sněmovna. VI. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2012 VI. volební období 781 Pozměňovací návrhy poslance Víta Bárty k vládnímu návrhu zákona kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VZOR RÁMCOVÉ SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU uzavřená v souladu s ust. 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SMLOUVĚ O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU VE FORMĚ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016. Nový zákon o spotřebitelském úvěru

LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016. Nový zákon o spotřebitelském úvěru LETTER 7/2016 NEWSLETTER 7/2016 Nový zákon o spotřebitelském úvěru Nový zákon o spotřebitelském úvěru Nový zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. vstoupí v účinnost dnem 1. prosince 2016. Nová úprava

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal Holding a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku B 22003 vedená u Městského soudu

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) směrnice

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU účinné od 1. června 2011 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Úvodní ustanovení 1. Tyto produktové podmínky spotřebitelského kontokorentního úvěru vydané GE Money Bank,

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o.

Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Příloha č. 1 Obchodních podmínek Simple Money Service, s.r.o. Údaje dle přílohy 2 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti

Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví. k posouzení úvěruschopnosti EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Obecné pokyny Evropského orgánu pro bankovnictví k posouzení úvěruschopnosti 1 Obsah Oddíl 1 Dodržování předpisů a oznamovací povinnost 3 Oddíl 2 Předmět, oblast působnosti a

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu

Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu Česká národní banka a její role v ochraně spotřebitele na finančním trhu JUDr. Helena Kolmanová ředitelka samostatného odboru ochrany spotřebitele prezentace přednesená v rámci Dne otevřených dveří České

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru

Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Bezpečné uzavírání smluv o úvěru Webinář, 26. března 2015, 19:00 hod. Přednášející: Michala Baslová, Člověk v tísni, o.p.s. www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz Představení na úvod Michala Baslová

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY.

PLATNÉ ZNĚNÍ. vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY. PLATNÉ ZNĚNÍ vybraných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY 51a Tato hlava zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 2b)

Více

NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU 2015

NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU 2015 NAVIGÁTOR BEZPEČNÉHO ÚVĚRU 2015 Prof. Michal Mejstřík Univerzita Karlova, EEIP, a.s. 5. Studie Navigátor bezpečného úvěru zkoumáme, analyzujeme a pomáháme spotřebitelům i společnostem varujeme před těmi,

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru N Á V R H VYHLÁŠKA č. /2016 Sb. ze dne.. 2016 o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru Česká národní banka stanoví podle 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU CreditPortal, a.s. se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR

1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR 1. Legislativa zákon o bankách, zákon o ČNB Bankovní soustava ČR Mezi základní normy upravující oblast bankovnictví patří: 1) zákon č. 6/13 Sb., o ČNB, ve znění pozdějších novel 2) zákon č. 21/12 Sb.,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů

Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Pravidla Města Adamova pro použití prostředků úvěrového fondu oprav a modernizací bytů Zastupitelstvo města Adamova schválilo dne 30.6.2010 Pravidla Města Adamova pro pouţití prostředků úvěrového fondu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění

Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Informace pro Klienty poskytované Poskytovatelem úvěru podle 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění Společnost IMMO Leasing, SE jakožto poskytovatel spotřebitelských úvěru

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Studentské finance a dluhová gramotnost

Studentské finance a dluhová gramotnost Studentské finance a dluhová gramotnost Webinář, 24. listopadu 2014, 19:00 hod. Přednášející: Markéta Javorská, JA Czech Michala Baslová, Člověk v tísni www.bankovnigramotnost.cz www.jaczech.cz JA Studentské

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení.

Smlouva o obchodním zastoupení. FINANCIAL ADVISOR Č.j.: ZU/53/2012/Ja/5 Sp. Značka: ZU/53/2012/Ja Jablunkovská 410, Třinec Lyžbice, 739 61 IČO: 64959473 (dále jen zadavatel ) a Pán/firma Jméno/název: Adresa/sídlo: RČ/IČ: Číslo účtu:

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

ČNB a ochrana spotřebitele na finančním trhu

ČNB a ochrana spotřebitele na finančním trhu ČNB a ochrana spotřebitele na finančním trhu Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Den otevřených dveří České národní banky 8.6.2013 Praha Aktivity ČNB ČNB dohlíží nad dodržováním pravidel ochrany spotřebitele

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část

Osobní finance. Půjčky a úvěry 1. část Osobní finance Půjčky a úvěry 1. část Půjčky a úvěry půjčky, úvěry úroková míra, úroková sazba, úrok, RPSN klasifikace úvěrů spotřebitelský úvěr G.Oškrdalová: Osobní finance 2 Půjčka vs. úvěr Vymezení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více