Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí"

Transkript

1 Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí TNS iaudit II. Popis projektu a metodologie zpracování Vypracoval: Tomáš Urbánek, TNS Platnost od: 01/2002

2 1. ŮVOD 1.1 VŠEOBECNĚ Projekt iaudit II. navazuje na audit a měření návštěvnosti internetových serverů iaudit a idot prováděné firmou Taylor Nelson Sofres (dále jen TNS) již několik let. Hlavním cílem je přinést přesnější a více srovnatelné hodnoty (unikátní uživatelé, počet a délka návštěv, share, rating, reach, atd.) do oblasti internetových měření a výzkumů a tím maximálně usnadnit posuzování návštěvnosti a mediální plánování v prostředí internetu. iaudit II. je založen na měření návštěvnosti, poslechovosti či sledovanosti internetových médií na principu systému idot a/nebo iaudit, který využívá technologie idot či iaudit pro měření či analýzu návštěvnosti internetových serverů, poslechovosti internetových rádií a sledování internetových televizí na principu on-line a/nebo off-line sledování aktivity celé internetové populace. Technologie iaudit II. neklade na monitorovanou populaci žádné zvláštní nároky a nevyžaduje jejich spolupráci ani instalaci speciálního software či hardware. iaudit II. monitoruje pouze aktivitu uživatelů na serverech, které jsou součástí monitoringu. iaudit II. je připraven na propojení se socio-demografickými daty V případě panelového měření (při použití software či hardware netmetru ) je silná orientace typu respondenta - domácí uživatel z důvodu menší možnosti instalovat v zaměstnání tyto software či harware netmetry, což výrazně zkresluje měření návštěvnosti. V případě technologie iaudit II. není nutná instalace žádného software ani hardware a přesto je možné sledovat aktivity jak celé internetové populace tak určitého známého vzorku /panelu/ populace za pomoci pouhého www prohlížeče jenž je zároveň nutnou součástí při využívání internetu každého uživatele (či respondenta). Tato metoda umožňuje i snadné monitorování respondenta pokud navštěvuje internet například z cizího počítače. Popis metodiky sběru socio-demografických údajů o uživatelích je součástí jiného projektu. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 2 -

3 1.2 ZÁKLADNÍ DEFINICE Níže jsou uvedeny definice termínů užitých v tomto dokumentu, které se používají v souvislosti s měřením návštěvnosti, poslechovosti či sledovanosti internetových médií. Technologie monitoringu idot Je způsob měření založený na principu označení a monitoringu aktivity www prohlížeče. Technologie analýzy log souboru iaudit Je analýza aktivity www serveru, internetového rádia či televize, založená na principu analýzy log souboru. Zobrazené strany (page views) Internet site je tvořen stránkami. Tyto stránky, ve formátu HTML, mohou kromě textu obsahovat obrázky, aplety Java, video, zvuky a další objekty. Stránka může být statická nebo dynamicky generovaná. Technologie iaudit započítává do stránek veškeré dokumenty typu, který je specifikován u výsledků. U každého site jsou dohodnuty přesné podmínky, které další typy dokumentů a objektů budou zahrnuty, případně vyloučeny z počítání. V případě používání rámců (frames), není započítáván mateřský rámcový dokument (frameset) ani vedlejší strany v rámci, pokud je možné je identifikovat. Vychází se z principu, že obsah obrazovky, který je návštěvníkovi prezentován tvoří jednu vyžádanou stranu, i když je tvořen více rámci. Počet stránek, které všichni uživatelé dohromady v daném časovém úseku vyžádali, dostali a pravděpodobně shlédli. Jsou započítávány pouze úspěšně dokončené požadavky na stránky, tedy požadavky, které v log souborech mají odezvu serveru 200, 203 nebo 304. Unikátní IP adresy (unique IP address) Počet různých počítačů, které vyžádaly dokumenty od daného serveru za dané období.. Cookie Je speciální soubor umožňující označení prohlížeče uživatele unikátním číslem. Systém idot využitý v projektu iaudit II. ukládá do cookie pouze automaticky generované unikátní číslo. Unikátní návštěvník (unique visitor) Je jedinec využívající elektronická média (www servery, internetová rádia a internetové televize). Pro potřeby projektu iaudit II. platí definice: 1 prohlížeč označený za pomoci cookie = 1 návštěvník, respektive 1 unikátní přehrávač /player/ = 1 unikátní posluchač (divák). Údaj o počtu naměřených návštěvníků (visitors) je vyhodnocen a opraven o chybu způsobenou zkreslujícími vlivy při měření (robotický provoz atd.). Aktivní unikátní návštěvník (active unique visitor) Je počet návštěvníků, kteří navštíví daný server Nx v měřené periodě. N=2 pro den, N=3 pro týden a N=5 pro měsíc. Návštěva (visit) Návštěvou se rozumí sled (minimálně jedno) zobrazení měřícího prvku idot od unikátního uživatele, kde mezi jednotlivými požadavky neuplyne doba delší než 17 minut. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 3 -

4 Délka všech návštěv (view time spent) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Délka návštěvy (average view time) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Délka návštěvy na jednoho návštěvníka (unique visitor time spent) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Cílová skupina Je určitá skupina uživatelů definovaná návštěvností určitého serveru(ů), sekce(í) serveru(ů), socio-demografickým profilem uživatele, zemí přístupu atd., či kombinací některých nebo všech metod. V současné době jsou cílové skupiny definovány pouze návštěvností určitého serveru(ů), sekce(í) serveru(ů), které odpovídají svým obsahem či charakterem dané cílové skupině. Socio-demografické cílové skupiny budou doplněny po připojení sociodemografického profilu uživatelů. Rating (sledovanost) Rtg() je udáván v jednotkách! délka návštěv daného serveru či sekce serveru za dané období Rtg() = délka daného období délka návštěv daného serveru či sekce serveru za dané období Rtg (%) = * 100 délka daného období * Universe target Share (podíl na trhu) Rtg (%) daného serveru či sekce serveru Share = * 100 Rtg (%) všech serverů či sekcí serverů v dané cílové skupině IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 4 -

5 Reach (zásah) Rch() je udáván v jednotkách! Mezní hodnota pro Rch byla stanovena na 0min. celkové denní návštěvy uživatele. Rch() = Počet návštěvníků serveru či sekce serveru u kterých je návštěva za den >= N min. Počet návštěvníků serveru či sekce serveru u kterých je návštěva za den >= N min. Rch (%) = * 100 Universe target Fidelity (věrnost) Rtg (%) daného serveru či sekce serveru Fid = * 100 Rch (%) daného serveru či sekce serveru GRP (počet kontaktů) Rch() daného serveru či sekce serveru GRP = * 100 Universe ATS (Average Time Spent) Hodnota ATS udává průměrnou denní délku globální návštěvy na všech sledovaných serverech jednotlivcem v minutách. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 5 -

6 2. ZÁKLADNÍ NORMY MĚŘENÍ 2.1 ÚVOD Výzkum norem měření je základním předpokladem pro měření návštěvnosti internetových serverů. Má poskytnout co nejpřesnější definici univers a popsat chování těchto uživatelů. Internetová populace muže být celkově vyšší než udává následující definice, ale z hlediska posuzování návštěvnosti serverů nejsou uživatelé, kteří navštěvují například servery pouze v zahraničí nebo navštěvují pouze nevýznamné servery, podstatní. Oproti tomu je iaudit II. schopen definovat skupiny uživatelů i dle zemí původu. 2.2 DEFINICE INTERNETOVÉHO UNIVERSA V projektu iaudit II. Internetové Universum (internetová populace) představuje všechny domácí, firemní a ostatní uživatele monitorovaných internetových serverů, jejichž prohlížeč přijímá cookie a ty nejsou pravidelně mazány v kratším intervalu než 24 hodin. V některých případech nesplňují tuto podmínku počítače v internetových kavárnách a počítače s přístupem k internetu na veřejných místech. Další část tvoří uživatelé využívající různé programy zajišťující automatické mazání cookies či pravidelné manuální mazání cookies v prohlížečích a nebo prohlížeče s permanentně vypnutými cookies. Přestože je tato metoda také zatížena určitou chybou, jeví se jako nejvhodnější z důvodu plošného postihnutí veškerých typů uživatelů není orientována na jeden konkrétní typ uživatelů a je schopna akceptovat i uživatele ze zahraničí, kteří mohou například u zpravodajských serverů činit významnou část návštěvnosti. Universum je měsíčně definováno vyhodnocením kontinuálního měření na všech monitorovaných serverech a odpovídá průměru počtu měsíčních Unikátních uživatelů na měřených serverech za poslední 3 měsíce. CZ Universum bude definováno shodným způsobem, jen nebudou započítání návštěvníci ze zahraničí. 2.3 DEFINICE INTERNETOVÉHO UNIVERSA CÍLOVÝCH SKUPIN Universum target (dané cílové skupiny) představuje všechny uživatele monitorovaných internetových serverů či sekcí serverů, které odpovídají svým obsahem či charakterem definici dané cílové skupiny nebo uživatele, kteří odpovídají svým socio-demografickým či jiným profilem definici dané cílové skupiny. Universum target je měsíčně definováno vyhodnocením kontinuálního měření na všech monitorovaných serverech a odpovídá průměru počtu měsíčních Unikátních uživatelů na měřených serverech za poslední 3 měsíce. CZ Universum target bude definováno shodným způsobem, jen nebudou započítání návštěvníci ze zahraničí. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 6 -

7 3. SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A OVĚŘENÍ DAT 3.1 Sběr dat Data jsou sbírána pomocí nejméně třech sběrných strojů umístěných nejméně u třech poskytovatelů. Dostupnost je zajištěna pomocí speciálních DNS serverů, které vyhodnocují dostupnost ostatních serverů a v případě ztráty spojení s ostatními se stanou autoritativní pro svou část sítě a předávají požadavky pouze na sběrné stroje jim dostupné. Pak dále nejméně dvěma záložními sběrnými stroji, které jsou za běžného provozu odstaveny. Každou hodinu je prováděna rotace log souborů a ty jsou ukládány na tři centrální analytické stroje ve třech kopiích. 3.2 Analýza dat Data jsou analyzována na třech nezávislých analytických strojích, které jsou vzájemně zástupné a v běžném provozu vyhodnocují každý jen část výstupů. Výstupem z výše popsaných procedur jsou soubory zhodnocených dat o návštěvnosti www serverů, které jsou poté použity pro další zpracování. 3.3 Ověření dat Data jsou dále v týdenní periodicitě ověřena za použití technologie iaudit pro zjištění relevance naměřených dat. Naměřené hodnoty jsou také automaticky sledovány a v případě zaznamenání nestandardních změn je provedeno vyřazení a ověření okamžitě. V případě zjištění nesrovnalosti v měření a analýze log souborů je konkrétní server vyřazen ze zpracování do odstranění problému. V opačném případě je server do zpracování znovu zařazen. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 7 -

8 4. VÝSTUPY 4.1 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA TNS produkuje pravidelně pro zadavatele měsíční zprávu. Tato zpráva je vytvářena v elektronické podobě (PDF) a v tištěné podobě a je každý přibližně patnáctý den v měsíci dodávána zadavatelům. V měsíční zprávě jsou reportovány jen základní cílové skupiny. 4.2 DENNÍ, TÝDENNÍ A MĚSÍČNÍ ON-LINE VÝSLEDKY TNS pravidelně zveřejňuje na internetu denní, týdenní a měsíční základní výsledky. 4.3 DENNÍ, TÝDENNÍ A MĚSÍČNÍ ASCI DATA TNS produkuje pravidelně pro zadavatele denní, týdenní a měsíční ASCI data. V případě zájmu můžou být data až sekundová. Popis dat bude doplněn v příloze číslo 3. TNS v případě zájmu dodá TNS i software pro zpracování těchto dat. ZÁKLADNÍ VÝSTUPNÍ HODNOTY Hodnoty mohou být reportovány minimálně v 1s intervalech a mohou reprezentovat návštěvnost nejméně jedné strany www serveru, jednoho internetového rádia či televize. Z těchto hodnot vychází veškeré další výpočty. Technologie idot: Unikátní návštěvníci (UV unique visitors) Aktivní unikátní návštěvníci (AUV active unique visitors) Počet návštěv (V - visits) Délka všech návštěv (VTS view time spent) Průměrná délka návštěvy (AVT average view time) Dálka návštěvy na jednoho návštěvníka (UVTS unique visitor time spent) Technologie iaudit WWW servery Zobrazené strany (PV page view) Unikátní IP adresy (UIP unique IP address) Technologie iaudit internetová rádia a televize Unikátní přehrávače (UP unique players) Dálka poslechu/sledování v minutách (LT/WT listen/watch time) Unikátní IP adresy (UIP unique IP address) IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 8 -

9 5. CÍLOVÉ SKUPINY Základní cílové skupiny jsou předdefinovány TNS. Další cílové skupiny je možné doplnit. Servery či sekce serverů můžou být ve více cílových skupinách. ZÁKLADNÍ OBOROVÉ CÍLOVÉ SKUPINY - WWW SERVERY ALL / PORTAL zahrnuje portály a uživatele těchto portálů ALL / NEWS zahrnuje zpravodajské servery a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / FINANCE zahrnuje finanční servery a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / MESSAGING zahrnuje komunikační ( , SMS, pohlednice atd.) servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / FUN zahrnuje zábavní (chat, hry, atd.) servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / LIFESTYLE zahrnuje lifestyle servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / IT zahrnuje IT servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ZÁKLADNÍ OBOROVÉ CÍLOVÉ SKUPINY - RÁDIA A TV ALL / RADIO zahrnuje internetová rádia a uživatele těchto rádií ALL / TV zahrnuje internetové televize a uživatele těchto televizí IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 9 -

10 6. METODOLOGIE MĚŘENÍ A AUDITU 6.1 ÚVOD Tato část popisuje metodiku měření a auditu. POPIS METODOLOGIE Metodika je přejata ze současného měření TNS idot a auditu TNS iaudit a je změněna jen v částech, kde nesplňuje současné požadavky na provádění měření a auditu internetových médií. K ověřování měření pomocí analýzy log souborů bude docházet v týdenní a měsíční periodě. (Příloha č. 1 metodika) IAUDIT.TNSOFRES.CZ

11 Příloha č. 1 metodika iaudit II. Technologická část idot Metodika provádění monitoringu WWW médií varianta: idot iaudit II. verze: 1.1 platnost od: Obecná ustanovení Metodika stanoví povinnosti Zadavatele a Auditora při provádění ověřování návštěvnosti serveru a způsob zpracovávání vstupních údajů. Monitoring se provádí průběžným vyhodnocováním kompletních záznamů provozu sledovaného média ze systému idot. Zadavatel je povinen na vyžádání poskytnout Auditorovi maximální součinnost a veškeré podklady a informace, které Auditor považuje za významné pro provoz monitoringu. Zadavatel je povinen informovat Auditora o všech skutečnostech, které jsou mu známy, a které mohou být pro provoz monitoringu významné, i bez požadavku Auditora. Jednotlivá ustanovení této metodiky, která nejsou součástí aktuální metodiky idotu nebo jsou s ní v rozporu, budou postupně Auditorem aplikována dle jeho technických a kapacitních možností. 2. Vstupní data Vstupní data definuje Zadavatel v dokumentu Informace o nastavení serveru. Případné zásadní změny ve struktuře media, které by mohly ovlivnit správnost měření, musí Zadavatel oznámit Auditorovi a to nejpozději 3 dny v před provedením změny. Auditor je povinen sdělit všem Zadavatelům veškeré skutečnosti, které byly schváleny Metodologickou komisí pro monitoring a audit www medií (dále jen komise ) a požadovat od nich příslušné informace. Na základě tohoto požadavku musí Zadavatel sdělit Auditorovi všechny vyžádané informace nejpozději 7 dnů před začátkem monitorovaného období. Kontaktní osoba je vždy ta, která je uvedena jako kontaktní osoba v posledním doručeném (na adresu dokumentu Informace o nastavení serveru kde je toto pole vyplněno. Generování záznamů Audit vychází ze záznamů provozu sledovaného média pomocí systému idot. Na každou platnou stranu auditovaného média musí být umístěn HTML kód, který při požadavku od návštěvníka na tuto stranu vyvolá požadavek s definovanými parametry na aplikaci provozovanou Auditorem. Vyvolání této aplikace s konkrétními parametry, případně aplikací souvisejících generuje soubor - externí záznamy. Tento soubor je uložen na serveru Auditora. Příklad tagu (prvku idot) vloženého do stran media: <img src= width= 1 height= 1 > i = kód serveru (int.) s = volné kategorie pro Zadavatele (int.) c = globální kategorie serveru či sekce (int.) Za umístění kódu na měřené strany média odpovídá Zadavatel serveru, stejně jako za korektní nastavení příslušných parametrů. Auditor doporučuje umístit kód na začátek HTML kódu všech stránek média, čímž bude dosaženo nejpřesnějších výsledků. Pokud je médium umístěno na více serverech, může být tag umístěn na více serverech v případě, že Auditor obdrží a odsouhlasí jejich seznam. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

12 Úprava tagů Zadavatel není oprávněn žádným způsobem měnit strukturu ani obsah tagů, které obdržel od Auditora, zejména je doplňovat nebo jakkoliv modifikovat a je povinen zabránit v jejich modifikaci i třetím osobám kromě parametru s. Dojde-li přesto k modifikaci tagů, je Zadavatel povinen informovat Auditora o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění. Kompletnost dat Pokud chybí záznamy pro určité měřené období, není možné je jakkoliv doplňovat, použít jiná data nebo jiným způsobem je odhadnout či nahradit. Pokud nebudou naměřena data za celé měřené období, bude tato informace u certifikovaných výsledků příslušným způsobem zveřejněna. 3. Sběr a zpracování dat idot je browser-centric metoda měření založená na technologii neviditelné tečky a cookie. Pro účely této služby říkáme 1 uživatel /user/ = 1 prohlížeč /browser/ = 1 unikátní cookie /cookie/. idot zabezpečuje sběr a následnou analýzu hrubých dat o návštěvnosti internetových serverů. Na stránky monitorovaných serverů je umístěn speciální HTML tag (s parametry) volající obrázek rozměrů 1x1 pixelů ze serveru idot. Tento obrázek internetové prohlížeče chápou jako neviditelný, což zajišťuje neovlivněnost původního obsahu stránky. Systém zajišťuje identifikaci prohlížečů /browser/ a dalších systémů pro načítání www stran které z jakýchkoli důvodů nepřijímají cookie a z dalšího zpracovaní je vyřazuje. V průběhu testovaní bylo zjištěno, ze se jedná o cca 3% prohlížečů (mimo robotických systémů). Tito uživatelé /users/ a veškeré zjistitelné robotické systémy nejsou započítáváni, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků. Prohlížeče a hlavně robotické systémy které nepřijímají cookie mohou při chybné metodice způsobovat velmi výraznou chybu generováním tzv. falešných uživatelů (GHOSTS). Tato chyba je v systému idot eliminována. 4. Verifikace vstupních dat Při zpracování budou využívány prostředky identifikující záměrné či jiné modifikace záznamů monitoringu. Verifikací originálnosti (původnosti) měření rozumíme identifikaci snah o zkreslení výstupů Auditora na základě vědomé či nevědomé modifikace měření příslušného serveru či prostředků zajišťujících pořizování těchto záznamů. Způsoby verifikace: porovnání dvou sekvencí záznamů (srovnání záznamů iaudit a idot) vztahujících se k provozu serveru. Speciální algoritmus provede určení relevance (míry podobnosti) zmíněných záznamů. porovnání seznamů URI a IP získaných technologií iaudit a idot. kontrola umístění prvku technologie idot 5. Dodatky a zněny metodiky 1) DĚLENÍ WEBHOSTINGU platné od včetně Oddělení služeb webhostingu včetně všech příslušejících částí je vyžadováno již na úrovni ID serveru. Technologická část iaudit Metodika provádění analýzy log souborů varianta: iaudit iaudit II. verze: 2.1 platnost od: Požadované vstupy od Zadavatele Pro zpracování iauditu jsou nutné dvě zásadní sady informací. Log soubor a Vstupní informace o nastavení serveru. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

13 Obě tyto sady informací jsou klíčové a dá se říci i stejně významné. Na jejich korektnosti a včasném dodání Zadavatelem přímo závisí korektnost a včasnost zpracování iauditu. Log soubor Každý web server, což je vlastně systém, který poskytuje vyžádané stránky návštěvníkovi konkrétního místa na Internetu, generuje standardizovaný žurnálový výstup (tzv. log soubor), který zaznamenává veškeré požadavky na soubory (stránky, obrázky, atd), které návštěvníci serveru vyžádali. Důležitým faktorem je, aby záznamy v log souborech byly řazeny chronologicky správně. T.j. pro záznam B zapsaný log souboru v čase Tb za záznamem A zapsaným v log souboru čase Ta musí platit: Tb > Ta. V případě, že tomu tak není je provedeno setřídění záznamů dle data a času. Pro iaudit akceptujeme log soubory v těchto formátech: NCSA IIS Standard IIS s českým formátem datumu EIS Vstupní informace o nastavení serveru Sada informací o struktuře obsahu WWW serveru, vysílaného streamu rádia či televize. Při web designu se mohou tvůrci obsahu web serveru rozhodnout o použití mnoha způsobů a technik. Pro iaudit jsou informace o těchto použitých způsobech stejně důležité jako samotné log soubory. Jde zejména o: jmennou konvenci (přípony souborů) použití rámců (Frames), vkládaných rámců (IFrames) automaticky se obnovujících stránkách (Auto Refreshing Pages) - typickým příkladem je chat stránky, které se otevírají automaticky v novém okně provoz z vnitřní sítě Zadavatele servisní stránky, které Zadavatel používá k servisním účelům kódování češtiny, pokud se projeví v URI atd. Proces iauditu Po obdržení výše jmenovaných sad informací je možno přistoupit k vlastnímu zpracování iauditu. Kontrolní návštěva Webu Zadavatele pro ověření obecné správnosti dodaných informací. Tato kontrolní návštěva je prováděna průběžně. Zejména pak v okamžiku po obdržení Vstupních informací o nastavení serveru a ve fázi validace. Filtrace neplatných stran Pro pochopení dalších kroků je nutné vysvětlit pojem iauditu "PLATNÁ STRANA". Neboť iaudit započítává do platného provozu pouze provoz na platných stranách obsahu daného web serveru. Platnou stranou se rozumí obsah obrazovky uživatele, soubor či kombinace souborů, zaslaných uživateli web serverem na základě požadavku daného uživatele na daný server. Cílem filtrace neplatných stran z log souborů Zadavatele je v konečném důsledku stav, kdy jeden požadavek uživatele je v log souboru zaznamenán jako zaslání jedné platné strany uživateli. Za neplatné strany z pohledu iauditu se považují např.: mající jiný status kód než 200, 203 nebo 304 IAUDIT.TNSOFRES.CZ

14 strany, které se uživateli zasílají bez požadavku daného uživatele (např.: automaticky se obnovující strany) framesety, které neobsahují plnohodnotnou náhradu obsahu strany pro prohlížeče nepodporující rámce sekundární panely FrameSetu (za platnou stranu je považován jen primární panel FrameSetu) vkládané strany či části stran pomocí IFrames či dalších metod kanálové vysílání (IE kanály, Avantgo, atd.) - zde není možnost zjistit zda uživatel vyžádanou stranu skutečně viděl. Filtrace vnitřního provozu Provoz generovaný z vnitřní sítě Zadavatele či z vnitřní sítě servisní organizace Zadavatele jsou během zpracování iauditu odfiltrovány. Filtrace provozu generovaného roboty TNS používá vlastní know-how k udržování databáze robotů na Internetu. Provoz generovaný těmito roboty je z log souborů serveru Zadavatele odfiltrován. Jsme si vědomi toho, že není možné disponovat úplným seznamem robotů na internetu. Tímto samozřejmě dochází k určité chybě při zpracování iauditu. Pro zajištění porovnatelnosti výsledků iauditu dochází k aktualizaci této databáze robotů vždy v období mezi dvěma iaudity. Tím je zajištěno, že výsledky iauditu jsou pro všechny Zadavatele zatíženy stejnou chybou v jedné periodě. AvantGo a další off-line systémy Mezi roboty je zařazen i provoz generovaný servery AvantGo. V případě kanálů AvantGo a jím podobných způsobů off-line prohlížení obsahu totiž není možné s určitostí říci, zda danou stranu uživatel skutečně viděl. Překlad doménových jmen na IP adresy Pokud jsou v log souborech logovány doménová jména namísto IP adres, je provedeno přeložení těchto doménových jmen na IP adresy. Tento postup je nutný z důvodu možných duplicit IP adres v různých doménových jménech (např. pokud dojde ke změně doménového jména v průběhu auditovaného období). Dalším důvodem překladu je spojování více log souborů, které obsahují IP adresy a log souborů, které obsahují doménová jména. V tomto případě by docházelo k započítání stejné IP adresy vícekrát, protože by byla jednou reprezentována jako IP adresa a v druhém případě jako doménové jméno přestože se může jednat o stejné IP adresy. Validace výsledků Fáze kdy člověk-auditor kontroluje výsledky zpracování iauditu. Cílem validace je: odhalit neplatný provoz - tento může být generován dosud neidentifikovanými roboty, změnami v nastavení cache-serverů jiných provozovatelů, jednorázovými roboty, pokusy o mirroring obsahu web serveru cizí stranou, a pod. ujistit se, že Vstupní informace o nastavení serveru poskytnuté Zadavatelem jsou úplné ujistit se, že log soubory zaslané Zadavatelem jsou korektní případný identifikovaný naplatný provoz odfiltrovat prohlášení výsledků za korektní Probíhá konfrontace s historickými daty, k přihlédnutí k probíhajícím reklamním kampaním a pod. Tento proces je z pohledu iauditu nejdůležitější a dochází při něm k odhalení největší části neplatného provozu. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

Monitoring internetové reklamy v ČR

Monitoring internetové reklamy v ČR 1 Monitoring internetové reklamy v ČR metodika projektu 1. 2. 2011 2 Obsah 1. Pozadí metodiky... 4 2. Pilíře AdMonitoringu... 4 3. Definice... 4 Spolupracující subjekt... 4 Nespolupracující médium... 4

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání

PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZNÍ ŘÁD PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PROVOZOVATELE VĚSTNÍKU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vydání PROVOZNÍ ŘÁD Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v07.0 Účinnost 14.07.2014 Verze v08.0 Účinnost 06.02.2015 Strana: 1/15 Strana: 2/15 Obsah PROVOZNÍ ŘÁD

Více

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení...

Přímý překlad mezi cizími jazyky... 62 Korektorské služby... 63 Doprovodné tlumočení... 65 Konsekutivní tlumočení... 66 Simultánní tlumočení... 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 5 Metodologie... 6 Obsah cenové mapy... 10 Karty činností... 18 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora... 19 Tvorba webových stránek...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb webdesignu a dalších souvisejících služeb obchodní společnosti Poski.com s.r.o. (dodavatel) se sídlem 28. října 1584/281, Ostrava Mariánské Hory, 709 00, IČ:27791505,

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených

Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury pro stanovení podmínek programu na podporu projektů zaměřených 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Veřejná konzultace k výsledkům mapování existence relevantní infrastruktury

Více

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu

Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Provozní podmínky pro poskytování služeb Přenosu dat, Pronájmu okruhů a Pevného přístupu k Internetu Č.j.: 322211/2009 SPDU-PD Účinnost od: 15.10.2009 Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení...2 Článek 2 Výklad

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz

Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz Autor: Martin Sládek, Marek Jonák 1 / 43 Verze: 1 Funkční analýza webových stránek Knihovny.cz, jejímiž autory jsou Martin Sládek a Marek Jonák (NETERNITY GROUP,

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013

BankKlient. Příručka. Verze 9.50 6.12.2013 BankKlient Verze 9.50 6.12.2013 2 BankKlient Obsah 1 Úvod...7 1.1 1.2... 7 Proč systém BankKlient?... 7 Možnosti systému BankKlient 2 Instalace,...7 zálohování, reinstalace a odinstalování systému 2.1

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Internetový marketing

Internetový marketing Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Internetový marketing Bakalářská práce Autor: Andrea Rabiencná Ekonomie a management malých a středních podniků Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů

MPHASIS. Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů MPHASIS Společný postup v otázce bezdomovství prostřednictvím podpory a posilování informačních systémů Financováno z prostředků EVROPSKÉ KOMISE GD pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více