Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí"

Transkript

1 Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí TNS iaudit II. Popis projektu a metodologie zpracování Vypracoval: Tomáš Urbánek, TNS Platnost od: 01/2002

2 1. ŮVOD 1.1 VŠEOBECNĚ Projekt iaudit II. navazuje na audit a měření návštěvnosti internetových serverů iaudit a idot prováděné firmou Taylor Nelson Sofres (dále jen TNS) již několik let. Hlavním cílem je přinést přesnější a více srovnatelné hodnoty (unikátní uživatelé, počet a délka návštěv, share, rating, reach, atd.) do oblasti internetových měření a výzkumů a tím maximálně usnadnit posuzování návštěvnosti a mediální plánování v prostředí internetu. iaudit II. je založen na měření návštěvnosti, poslechovosti či sledovanosti internetových médií na principu systému idot a/nebo iaudit, který využívá technologie idot či iaudit pro měření či analýzu návštěvnosti internetových serverů, poslechovosti internetových rádií a sledování internetových televizí na principu on-line a/nebo off-line sledování aktivity celé internetové populace. Technologie iaudit II. neklade na monitorovanou populaci žádné zvláštní nároky a nevyžaduje jejich spolupráci ani instalaci speciálního software či hardware. iaudit II. monitoruje pouze aktivitu uživatelů na serverech, které jsou součástí monitoringu. iaudit II. je připraven na propojení se socio-demografickými daty V případě panelového měření (při použití software či hardware netmetru ) je silná orientace typu respondenta - domácí uživatel z důvodu menší možnosti instalovat v zaměstnání tyto software či harware netmetry, což výrazně zkresluje měření návštěvnosti. V případě technologie iaudit II. není nutná instalace žádného software ani hardware a přesto je možné sledovat aktivity jak celé internetové populace tak určitého známého vzorku /panelu/ populace za pomoci pouhého www prohlížeče jenž je zároveň nutnou součástí při využívání internetu každého uživatele (či respondenta). Tato metoda umožňuje i snadné monitorování respondenta pokud navštěvuje internet například z cizího počítače. Popis metodiky sběru socio-demografických údajů o uživatelích je součástí jiného projektu. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 2 -

3 1.2 ZÁKLADNÍ DEFINICE Níže jsou uvedeny definice termínů užitých v tomto dokumentu, které se používají v souvislosti s měřením návštěvnosti, poslechovosti či sledovanosti internetových médií. Technologie monitoringu idot Je způsob měření založený na principu označení a monitoringu aktivity www prohlížeče. Technologie analýzy log souboru iaudit Je analýza aktivity www serveru, internetového rádia či televize, založená na principu analýzy log souboru. Zobrazené strany (page views) Internet site je tvořen stránkami. Tyto stránky, ve formátu HTML, mohou kromě textu obsahovat obrázky, aplety Java, video, zvuky a další objekty. Stránka může být statická nebo dynamicky generovaná. Technologie iaudit započítává do stránek veškeré dokumenty typu, který je specifikován u výsledků. U každého site jsou dohodnuty přesné podmínky, které další typy dokumentů a objektů budou zahrnuty, případně vyloučeny z počítání. V případě používání rámců (frames), není započítáván mateřský rámcový dokument (frameset) ani vedlejší strany v rámci, pokud je možné je identifikovat. Vychází se z principu, že obsah obrazovky, který je návštěvníkovi prezentován tvoří jednu vyžádanou stranu, i když je tvořen více rámci. Počet stránek, které všichni uživatelé dohromady v daném časovém úseku vyžádali, dostali a pravděpodobně shlédli. Jsou započítávány pouze úspěšně dokončené požadavky na stránky, tedy požadavky, které v log souborech mají odezvu serveru 200, 203 nebo 304. Unikátní IP adresy (unique IP address) Počet různých počítačů, které vyžádaly dokumenty od daného serveru za dané období.. Cookie Je speciální soubor umožňující označení prohlížeče uživatele unikátním číslem. Systém idot využitý v projektu iaudit II. ukládá do cookie pouze automaticky generované unikátní číslo. Unikátní návštěvník (unique visitor) Je jedinec využívající elektronická média (www servery, internetová rádia a internetové televize). Pro potřeby projektu iaudit II. platí definice: 1 prohlížeč označený za pomoci cookie = 1 návštěvník, respektive 1 unikátní přehrávač /player/ = 1 unikátní posluchač (divák). Údaj o počtu naměřených návštěvníků (visitors) je vyhodnocen a opraven o chybu způsobenou zkreslujícími vlivy při měření (robotický provoz atd.). Aktivní unikátní návštěvník (active unique visitor) Je počet návštěvníků, kteří navštíví daný server Nx v měřené periodě. N=2 pro den, N=3 pro týden a N=5 pro měsíc. Návštěva (visit) Návštěvou se rozumí sled (minimálně jedno) zobrazení měřícího prvku idot od unikátního uživatele, kde mezi jednotlivými požadavky neuplyne doba delší než 17 minut. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 3 -

4 Délka všech návštěv (view time spent) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Délka návštěvy (average view time) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Délka návštěvy na jednoho návštěvníka (unique visitor time spent) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Cílová skupina Je určitá skupina uživatelů definovaná návštěvností určitého serveru(ů), sekce(í) serveru(ů), socio-demografickým profilem uživatele, zemí přístupu atd., či kombinací některých nebo všech metod. V současné době jsou cílové skupiny definovány pouze návštěvností určitého serveru(ů), sekce(í) serveru(ů), které odpovídají svým obsahem či charakterem dané cílové skupině. Socio-demografické cílové skupiny budou doplněny po připojení sociodemografického profilu uživatelů. Rating (sledovanost) Rtg() je udáván v jednotkách! délka návštěv daného serveru či sekce serveru za dané období Rtg() = délka daného období délka návštěv daného serveru či sekce serveru za dané období Rtg (%) = * 100 délka daného období * Universe target Share (podíl na trhu) Rtg (%) daného serveru či sekce serveru Share = * 100 Rtg (%) všech serverů či sekcí serverů v dané cílové skupině IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 4 -

5 Reach (zásah) Rch() je udáván v jednotkách! Mezní hodnota pro Rch byla stanovena na 0min. celkové denní návštěvy uživatele. Rch() = Počet návštěvníků serveru či sekce serveru u kterých je návštěva za den >= N min. Počet návštěvníků serveru či sekce serveru u kterých je návštěva za den >= N min. Rch (%) = * 100 Universe target Fidelity (věrnost) Rtg (%) daného serveru či sekce serveru Fid = * 100 Rch (%) daného serveru či sekce serveru GRP (počet kontaktů) Rch() daného serveru či sekce serveru GRP = * 100 Universe ATS (Average Time Spent) Hodnota ATS udává průměrnou denní délku globální návštěvy na všech sledovaných serverech jednotlivcem v minutách. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 5 -

6 2. ZÁKLADNÍ NORMY MĚŘENÍ 2.1 ÚVOD Výzkum norem měření je základním předpokladem pro měření návštěvnosti internetových serverů. Má poskytnout co nejpřesnější definici univers a popsat chování těchto uživatelů. Internetová populace muže být celkově vyšší než udává následující definice, ale z hlediska posuzování návštěvnosti serverů nejsou uživatelé, kteří navštěvují například servery pouze v zahraničí nebo navštěvují pouze nevýznamné servery, podstatní. Oproti tomu je iaudit II. schopen definovat skupiny uživatelů i dle zemí původu. 2.2 DEFINICE INTERNETOVÉHO UNIVERSA V projektu iaudit II. Internetové Universum (internetová populace) představuje všechny domácí, firemní a ostatní uživatele monitorovaných internetových serverů, jejichž prohlížeč přijímá cookie a ty nejsou pravidelně mazány v kratším intervalu než 24 hodin. V některých případech nesplňují tuto podmínku počítače v internetových kavárnách a počítače s přístupem k internetu na veřejných místech. Další část tvoří uživatelé využívající různé programy zajišťující automatické mazání cookies či pravidelné manuální mazání cookies v prohlížečích a nebo prohlížeče s permanentně vypnutými cookies. Přestože je tato metoda také zatížena určitou chybou, jeví se jako nejvhodnější z důvodu plošného postihnutí veškerých typů uživatelů není orientována na jeden konkrétní typ uživatelů a je schopna akceptovat i uživatele ze zahraničí, kteří mohou například u zpravodajských serverů činit významnou část návštěvnosti. Universum je měsíčně definováno vyhodnocením kontinuálního měření na všech monitorovaných serverech a odpovídá průměru počtu měsíčních Unikátních uživatelů na měřených serverech za poslední 3 měsíce. CZ Universum bude definováno shodným způsobem, jen nebudou započítání návštěvníci ze zahraničí. 2.3 DEFINICE INTERNETOVÉHO UNIVERSA CÍLOVÝCH SKUPIN Universum target (dané cílové skupiny) představuje všechny uživatele monitorovaných internetových serverů či sekcí serverů, které odpovídají svým obsahem či charakterem definici dané cílové skupiny nebo uživatele, kteří odpovídají svým socio-demografickým či jiným profilem definici dané cílové skupiny. Universum target je měsíčně definováno vyhodnocením kontinuálního měření na všech monitorovaných serverech a odpovídá průměru počtu měsíčních Unikátních uživatelů na měřených serverech za poslední 3 měsíce. CZ Universum target bude definováno shodným způsobem, jen nebudou započítání návštěvníci ze zahraničí. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 6 -

7 3. SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A OVĚŘENÍ DAT 3.1 Sběr dat Data jsou sbírána pomocí nejméně třech sběrných strojů umístěných nejméně u třech poskytovatelů. Dostupnost je zajištěna pomocí speciálních DNS serverů, které vyhodnocují dostupnost ostatních serverů a v případě ztráty spojení s ostatními se stanou autoritativní pro svou část sítě a předávají požadavky pouze na sběrné stroje jim dostupné. Pak dále nejméně dvěma záložními sběrnými stroji, které jsou za běžného provozu odstaveny. Každou hodinu je prováděna rotace log souborů a ty jsou ukládány na tři centrální analytické stroje ve třech kopiích. 3.2 Analýza dat Data jsou analyzována na třech nezávislých analytických strojích, které jsou vzájemně zástupné a v běžném provozu vyhodnocují každý jen část výstupů. Výstupem z výše popsaných procedur jsou soubory zhodnocených dat o návštěvnosti www serverů, které jsou poté použity pro další zpracování. 3.3 Ověření dat Data jsou dále v týdenní periodicitě ověřena za použití technologie iaudit pro zjištění relevance naměřených dat. Naměřené hodnoty jsou také automaticky sledovány a v případě zaznamenání nestandardních změn je provedeno vyřazení a ověření okamžitě. V případě zjištění nesrovnalosti v měření a analýze log souborů je konkrétní server vyřazen ze zpracování do odstranění problému. V opačném případě je server do zpracování znovu zařazen. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 7 -

8 4. VÝSTUPY 4.1 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA TNS produkuje pravidelně pro zadavatele měsíční zprávu. Tato zpráva je vytvářena v elektronické podobě (PDF) a v tištěné podobě a je každý přibližně patnáctý den v měsíci dodávána zadavatelům. V měsíční zprávě jsou reportovány jen základní cílové skupiny. 4.2 DENNÍ, TÝDENNÍ A MĚSÍČNÍ ON-LINE VÝSLEDKY TNS pravidelně zveřejňuje na internetu denní, týdenní a měsíční základní výsledky. 4.3 DENNÍ, TÝDENNÍ A MĚSÍČNÍ ASCI DATA TNS produkuje pravidelně pro zadavatele denní, týdenní a měsíční ASCI data. V případě zájmu můžou být data až sekundová. Popis dat bude doplněn v příloze číslo 3. TNS v případě zájmu dodá TNS i software pro zpracování těchto dat. ZÁKLADNÍ VÝSTUPNÍ HODNOTY Hodnoty mohou být reportovány minimálně v 1s intervalech a mohou reprezentovat návštěvnost nejméně jedné strany www serveru, jednoho internetového rádia či televize. Z těchto hodnot vychází veškeré další výpočty. Technologie idot: Unikátní návštěvníci (UV unique visitors) Aktivní unikátní návštěvníci (AUV active unique visitors) Počet návštěv (V - visits) Délka všech návštěv (VTS view time spent) Průměrná délka návštěvy (AVT average view time) Dálka návštěvy na jednoho návštěvníka (UVTS unique visitor time spent) Technologie iaudit WWW servery Zobrazené strany (PV page view) Unikátní IP adresy (UIP unique IP address) Technologie iaudit internetová rádia a televize Unikátní přehrávače (UP unique players) Dálka poslechu/sledování v minutách (LT/WT listen/watch time) Unikátní IP adresy (UIP unique IP address) IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 8 -

9 5. CÍLOVÉ SKUPINY Základní cílové skupiny jsou předdefinovány TNS. Další cílové skupiny je možné doplnit. Servery či sekce serverů můžou být ve více cílových skupinách. ZÁKLADNÍ OBOROVÉ CÍLOVÉ SKUPINY - WWW SERVERY ALL / PORTAL zahrnuje portály a uživatele těchto portálů ALL / NEWS zahrnuje zpravodajské servery a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / FINANCE zahrnuje finanční servery a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / MESSAGING zahrnuje komunikační ( , SMS, pohlednice atd.) servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / FUN zahrnuje zábavní (chat, hry, atd.) servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / LIFESTYLE zahrnuje lifestyle servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / IT zahrnuje IT servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ZÁKLADNÍ OBOROVÉ CÍLOVÉ SKUPINY - RÁDIA A TV ALL / RADIO zahrnuje internetová rádia a uživatele těchto rádií ALL / TV zahrnuje internetové televize a uživatele těchto televizí IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 9 -

10 6. METODOLOGIE MĚŘENÍ A AUDITU 6.1 ÚVOD Tato část popisuje metodiku měření a auditu. POPIS METODOLOGIE Metodika je přejata ze současného měření TNS idot a auditu TNS iaudit a je změněna jen v částech, kde nesplňuje současné požadavky na provádění měření a auditu internetových médií. K ověřování měření pomocí analýzy log souborů bude docházet v týdenní a měsíční periodě. (Příloha č. 1 metodika) IAUDIT.TNSOFRES.CZ

11 Příloha č. 1 metodika iaudit II. Technologická část idot Metodika provádění monitoringu WWW médií varianta: idot iaudit II. verze: 1.1 platnost od: Obecná ustanovení Metodika stanoví povinnosti Zadavatele a Auditora při provádění ověřování návštěvnosti serveru a způsob zpracovávání vstupních údajů. Monitoring se provádí průběžným vyhodnocováním kompletních záznamů provozu sledovaného média ze systému idot. Zadavatel je povinen na vyžádání poskytnout Auditorovi maximální součinnost a veškeré podklady a informace, které Auditor považuje za významné pro provoz monitoringu. Zadavatel je povinen informovat Auditora o všech skutečnostech, které jsou mu známy, a které mohou být pro provoz monitoringu významné, i bez požadavku Auditora. Jednotlivá ustanovení této metodiky, která nejsou součástí aktuální metodiky idotu nebo jsou s ní v rozporu, budou postupně Auditorem aplikována dle jeho technických a kapacitních možností. 2. Vstupní data Vstupní data definuje Zadavatel v dokumentu Informace o nastavení serveru. Případné zásadní změny ve struktuře media, které by mohly ovlivnit správnost měření, musí Zadavatel oznámit Auditorovi a to nejpozději 3 dny v před provedením změny. Auditor je povinen sdělit všem Zadavatelům veškeré skutečnosti, které byly schváleny Metodologickou komisí pro monitoring a audit www medií (dále jen komise ) a požadovat od nich příslušné informace. Na základě tohoto požadavku musí Zadavatel sdělit Auditorovi všechny vyžádané informace nejpozději 7 dnů před začátkem monitorovaného období. Kontaktní osoba je vždy ta, která je uvedena jako kontaktní osoba v posledním doručeném (na adresu dokumentu Informace o nastavení serveru kde je toto pole vyplněno. Generování záznamů Audit vychází ze záznamů provozu sledovaného média pomocí systému idot. Na každou platnou stranu auditovaného média musí být umístěn HTML kód, který při požadavku od návštěvníka na tuto stranu vyvolá požadavek s definovanými parametry na aplikaci provozovanou Auditorem. Vyvolání této aplikace s konkrétními parametry, případně aplikací souvisejících generuje soubor - externí záznamy. Tento soubor je uložen na serveru Auditora. Příklad tagu (prvku idot) vloženého do stran media: <img src= width= 1 height= 1 > i = kód serveru (int.) s = volné kategorie pro Zadavatele (int.) c = globální kategorie serveru či sekce (int.) Za umístění kódu na měřené strany média odpovídá Zadavatel serveru, stejně jako za korektní nastavení příslušných parametrů. Auditor doporučuje umístit kód na začátek HTML kódu všech stránek média, čímž bude dosaženo nejpřesnějších výsledků. Pokud je médium umístěno na více serverech, může být tag umístěn na více serverech v případě, že Auditor obdrží a odsouhlasí jejich seznam. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

12 Úprava tagů Zadavatel není oprávněn žádným způsobem měnit strukturu ani obsah tagů, které obdržel od Auditora, zejména je doplňovat nebo jakkoliv modifikovat a je povinen zabránit v jejich modifikaci i třetím osobám kromě parametru s. Dojde-li přesto k modifikaci tagů, je Zadavatel povinen informovat Auditora o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění. Kompletnost dat Pokud chybí záznamy pro určité měřené období, není možné je jakkoliv doplňovat, použít jiná data nebo jiným způsobem je odhadnout či nahradit. Pokud nebudou naměřena data za celé měřené období, bude tato informace u certifikovaných výsledků příslušným způsobem zveřejněna. 3. Sběr a zpracování dat idot je browser-centric metoda měření založená na technologii neviditelné tečky a cookie. Pro účely této služby říkáme 1 uživatel /user/ = 1 prohlížeč /browser/ = 1 unikátní cookie /cookie/. idot zabezpečuje sběr a následnou analýzu hrubých dat o návštěvnosti internetových serverů. Na stránky monitorovaných serverů je umístěn speciální HTML tag (s parametry) volající obrázek rozměrů 1x1 pixelů ze serveru idot. Tento obrázek internetové prohlížeče chápou jako neviditelný, což zajišťuje neovlivněnost původního obsahu stránky. Systém zajišťuje identifikaci prohlížečů /browser/ a dalších systémů pro načítání www stran které z jakýchkoli důvodů nepřijímají cookie a z dalšího zpracovaní je vyřazuje. V průběhu testovaní bylo zjištěno, ze se jedná o cca 3% prohlížečů (mimo robotických systémů). Tito uživatelé /users/ a veškeré zjistitelné robotické systémy nejsou započítáváni, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků. Prohlížeče a hlavně robotické systémy které nepřijímají cookie mohou při chybné metodice způsobovat velmi výraznou chybu generováním tzv. falešných uživatelů (GHOSTS). Tato chyba je v systému idot eliminována. 4. Verifikace vstupních dat Při zpracování budou využívány prostředky identifikující záměrné či jiné modifikace záznamů monitoringu. Verifikací originálnosti (původnosti) měření rozumíme identifikaci snah o zkreslení výstupů Auditora na základě vědomé či nevědomé modifikace měření příslušného serveru či prostředků zajišťujících pořizování těchto záznamů. Způsoby verifikace: porovnání dvou sekvencí záznamů (srovnání záznamů iaudit a idot) vztahujících se k provozu serveru. Speciální algoritmus provede určení relevance (míry podobnosti) zmíněných záznamů. porovnání seznamů URI a IP získaných technologií iaudit a idot. kontrola umístění prvku technologie idot 5. Dodatky a zněny metodiky 1) DĚLENÍ WEBHOSTINGU platné od včetně Oddělení služeb webhostingu včetně všech příslušejících částí je vyžadováno již na úrovni ID serveru. Technologická část iaudit Metodika provádění analýzy log souborů varianta: iaudit iaudit II. verze: 2.1 platnost od: Požadované vstupy od Zadavatele Pro zpracování iauditu jsou nutné dvě zásadní sady informací. Log soubor a Vstupní informace o nastavení serveru. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

13 Obě tyto sady informací jsou klíčové a dá se říci i stejně významné. Na jejich korektnosti a včasném dodání Zadavatelem přímo závisí korektnost a včasnost zpracování iauditu. Log soubor Každý web server, což je vlastně systém, který poskytuje vyžádané stránky návštěvníkovi konkrétního místa na Internetu, generuje standardizovaný žurnálový výstup (tzv. log soubor), který zaznamenává veškeré požadavky na soubory (stránky, obrázky, atd), které návštěvníci serveru vyžádali. Důležitým faktorem je, aby záznamy v log souborech byly řazeny chronologicky správně. T.j. pro záznam B zapsaný log souboru v čase Tb za záznamem A zapsaným v log souboru čase Ta musí platit: Tb > Ta. V případě, že tomu tak není je provedeno setřídění záznamů dle data a času. Pro iaudit akceptujeme log soubory v těchto formátech: NCSA IIS Standard IIS s českým formátem datumu EIS Vstupní informace o nastavení serveru Sada informací o struktuře obsahu WWW serveru, vysílaného streamu rádia či televize. Při web designu se mohou tvůrci obsahu web serveru rozhodnout o použití mnoha způsobů a technik. Pro iaudit jsou informace o těchto použitých způsobech stejně důležité jako samotné log soubory. Jde zejména o: jmennou konvenci (přípony souborů) použití rámců (Frames), vkládaných rámců (IFrames) automaticky se obnovujících stránkách (Auto Refreshing Pages) - typickým příkladem je chat stránky, které se otevírají automaticky v novém okně provoz z vnitřní sítě Zadavatele servisní stránky, které Zadavatel používá k servisním účelům kódování češtiny, pokud se projeví v URI atd. Proces iauditu Po obdržení výše jmenovaných sad informací je možno přistoupit k vlastnímu zpracování iauditu. Kontrolní návštěva Webu Zadavatele pro ověření obecné správnosti dodaných informací. Tato kontrolní návštěva je prováděna průběžně. Zejména pak v okamžiku po obdržení Vstupních informací o nastavení serveru a ve fázi validace. Filtrace neplatných stran Pro pochopení dalších kroků je nutné vysvětlit pojem iauditu "PLATNÁ STRANA". Neboť iaudit započítává do platného provozu pouze provoz na platných stranách obsahu daného web serveru. Platnou stranou se rozumí obsah obrazovky uživatele, soubor či kombinace souborů, zaslaných uživateli web serverem na základě požadavku daného uživatele na daný server. Cílem filtrace neplatných stran z log souborů Zadavatele je v konečném důsledku stav, kdy jeden požadavek uživatele je v log souboru zaznamenán jako zaslání jedné platné strany uživateli. Za neplatné strany z pohledu iauditu se považují např.: mající jiný status kód než 200, 203 nebo 304 IAUDIT.TNSOFRES.CZ

14 strany, které se uživateli zasílají bez požadavku daného uživatele (např.: automaticky se obnovující strany) framesety, které neobsahují plnohodnotnou náhradu obsahu strany pro prohlížeče nepodporující rámce sekundární panely FrameSetu (za platnou stranu je považován jen primární panel FrameSetu) vkládané strany či části stran pomocí IFrames či dalších metod kanálové vysílání (IE kanály, Avantgo, atd.) - zde není možnost zjistit zda uživatel vyžádanou stranu skutečně viděl. Filtrace vnitřního provozu Provoz generovaný z vnitřní sítě Zadavatele či z vnitřní sítě servisní organizace Zadavatele jsou během zpracování iauditu odfiltrovány. Filtrace provozu generovaného roboty TNS používá vlastní know-how k udržování databáze robotů na Internetu. Provoz generovaný těmito roboty je z log souborů serveru Zadavatele odfiltrován. Jsme si vědomi toho, že není možné disponovat úplným seznamem robotů na internetu. Tímto samozřejmě dochází k určité chybě při zpracování iauditu. Pro zajištění porovnatelnosti výsledků iauditu dochází k aktualizaci této databáze robotů vždy v období mezi dvěma iaudity. Tím je zajištěno, že výsledky iauditu jsou pro všechny Zadavatele zatíženy stejnou chybou v jedné periodě. AvantGo a další off-line systémy Mezi roboty je zařazen i provoz generovaný servery AvantGo. V případě kanálů AvantGo a jím podobných způsobů off-line prohlížení obsahu totiž není možné s určitostí říci, zda danou stranu uživatel skutečně viděl. Překlad doménových jmen na IP adresy Pokud jsou v log souborech logovány doménová jména namísto IP adres, je provedeno přeložení těchto doménových jmen na IP adresy. Tento postup je nutný z důvodu možných duplicit IP adres v různých doménových jménech (např. pokud dojde ke změně doménového jména v průběhu auditovaného období). Dalším důvodem překladu je spojování více log souborů, které obsahují IP adresy a log souborů, které obsahují doménová jména. V tomto případě by docházelo k započítání stejné IP adresy vícekrát, protože by byla jednou reprezentována jako IP adresa a v druhém případě jako doménové jméno přestože se může jednat o stejné IP adresy. Validace výsledků Fáze kdy člověk-auditor kontroluje výsledky zpracování iauditu. Cílem validace je: odhalit neplatný provoz - tento může být generován dosud neidentifikovanými roboty, změnami v nastavení cache-serverů jiných provozovatelů, jednorázovými roboty, pokusy o mirroring obsahu web serveru cizí stranou, a pod. ujistit se, že Vstupní informace o nastavení serveru poskytnuté Zadavatelem jsou úplné ujistit se, že log soubory zaslané Zadavatelem jsou korektní případný identifikovaný naplatný provoz odfiltrovat prohlášení výsledků za korektní Probíhá konfrontace s historickými daty, k přihlédnutí k probíhajícím reklamním kampaním a pod. Tento proces je z pohledu iauditu nejdůležitější a dochází při něm k odhalení největší části neplatného provozu. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

A Step Ahead Sociodemografie českého internetu

A Step Ahead Sociodemografie českého internetu A Step Ahead Sociodemografie českého internetu Irena Wintrová, Ředitelka PR &Marketingu MEDIARESEARCH, a.s. konference Internet a technologie 08 20. 5. 2008 Obsah prezentace 1 2 3 Mediaresearch a Gemius

Více

Definice = Hodnocení výkonnosti firmy v oblasti ebusinessu (businessu realizovaného prostřednictvím internetů (Internet, GSM atd.)

Definice = Hodnocení výkonnosti firmy v oblasti ebusinessu (businessu realizovaného prostřednictvím internetů (Internet, GSM atd.) emetrics Definice = Hodnocení výkonnosti firmy v oblasti ebusinessu (businessu realizovaného prostřednictvím internetů (Internet, GSM atd.) Traditional Business Metrics ebusiness Metrics (emetrics) Definice

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

iaudit ADVERT Monitoring internetové reklamy

iaudit ADVERT Monitoring internetové reklamy iaudit ADVERT Monitoring internetové reklamy Prezentace pro SPIR 05-2005 Obsah Prezentace Představení iaudit Přehled produktů iaudit Monitoring Reklamy iaudit ADVERT Sumář iaudit představení Naším cílem

Více

NetMonitor. FAQ často kladené dotazy

NetMonitor. FAQ často kladené dotazy 1 Tento dokument je aktuální k datu 30. června 2016. NetMonitor FAQ často kladené dotazy 1. Jaká je cena za výzkum pro provozovatele média? Cena za výzkum je stanovena podle ceníku, který je veřejně dostupný

Více

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním

televize A Step Ahead sledovanost Dále nabízíme: informace o respondentech, které jsou doplňovány údaji o jejich životním stylu a spotřebním sledovanost televize Provádíme elektronické měření sledovanosti televize (TV metry). Máme vlastní měřicí technologii a komplexní systém pro sběr, údržbu a zpracování dat. Náš tým odborníků má k dispozici

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA

PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA PŘÍLOHA č. 1 TECHNICKÁ PŘÍLOHA Standardní technické podmínky DVB-T vysílání v Regionální síti 7 při využití kompresního formátu MPEG-2 a pro SD vysílání 1.1. Šíření Programu ve formátu DVB-T, resp. vysílání

Více

Analýza návštěvnosti a efektivity webu

Analýza návštěvnosti a efektivity webu Analýza návštěvnosti a efektivity webu Jan Tichý, H1.cz +420 272 763 111 info@h1.cz www.h1.cz Obsah prezentace Měření Pojmy Metody měření Příprava měření Měřitelnost Nástroje Vyhodnocování Dostatek informací

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2005 Počet respondentů Total (za všechna měřená média) N = 19 372 PV(počet)

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Metodika měření multimediálního obsahu

Metodika měření multimediálního obsahu Metodika měření multimediálního obsahu MEDIARESEARCH, a. s. 15. 6. 2010 0. OBSAH 0. OBSAH 2 1. MODUL MĚŘENÍ MULTIMEDIÁLNÍHO OBSAHU 3 2. METODIKA 3 2.1. SBĚR DAT 3 2.2. MĚŘENÍ 4 2.2.1. KATEGORIZACE 4 2.2.2.

Více

18. září 2015. andel s hotel Prague

18. září 2015. andel s hotel Prague 18. září 2015 andel s hotel Prague Crossmediální měření... všichni o tom mluví a nikdo neví, co to znamená FLEMA konference, 18. září 2015 O čem to bude 3 USA Digital Program Ratings 3 zdroje dat: 1. Census

Více

Lekce 9 - Migrace dat

Lekce 9 - Migrace dat Lekce 9 - Migrace dat 1 Cíle lekce...1 2 Co je migrace dat?...1 3 Cíle migrace dat...1 4 Parametry migrace dat...1 5 Procesy migrace dat...2 6 Projekt migrace dat...3 7 Zařazení projektu migrace do projektu

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace. 6/2015, update 7/2016

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace. 6/2015, update 7/2016 Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015, update 7/2016 Od dat za červen 2015 došlo v NetMonitoru k několika metodickým změnám: Multiplatformní rozdělení návštěvnosti

Více

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC

Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Uživatelská příručka MWA Modul Podpora vzdálených kalibrací dle ILAC Český metrologický institut sídlem Okružní 31, 638 00 Brno IČ: 00177016 Verze dokumentu: 1.1 Jazyk dokumentu: český Status: testovací

Více

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Od dat za červen 2015 došlo v NetMonitoru k několika metodickým změnám: Multiplatformní rozdělení návštěvnosti podle přistupujících

Více

SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVÝ ROZVOJ. Výzva k podání nabídky na realizaci měření návštěvnosti českého internetu v letech 2017-2020

SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVÝ ROZVOJ. Výzva k podání nabídky na realizaci měření návštěvnosti českého internetu v letech 2017-2020 SDRUŽENÍ PRO INTERNETOVÝ ROZVOJ Výzva k podání nabídky na realizaci měření návštěvnosti českého internetu v letech 2017-2020 Obsah 1.1. Identifikační údaje zadavatele... 3 1.2. Základní informace o trhu

Více

Schvalovací proces žádostí o úvěr

Schvalovací proces žádostí o úvěr Schvalovací proces žádostí o úvěr Milan Roupec Embedit (Home Credit International) Martin Řezáč ÚMS PřF MU K čemu schvalovací proces? Posouzení žádosti o úvěr Odhalení pokusů o podvod Falešné údaje na

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Co je Seznam.cz. Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu. Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech

Co je Seznam.cz.  Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu. Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA

DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA DŮVĚRYHODNÁ ELEKTRONICKÁ SPISOVNA Pavel Pačes Listopad 2009 Seminář E-spis Elektronická spisovna Agendové aplikace Vzhledem k tomu, že některé dokumenty mají skartační lhůty 30, 50 i více let, je nutno

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Název klíčové aktivity III/2 Inovace

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

Software pro formování dielektrika kondenzátorů VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012 Měsíční zpráva o sledovanosti televize Listopad 2012 Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, prosinec 2012 Obsah OBSAH 1. Souhrn 2. Vývoj ATS a ratingu 3. Share jednotlivých TV stanic 4. Meteoindex 5. TOP 10 vybraných

Více

CET 21 spol. s r.o. CENOVÉ PODMÍNKY PROPAGACE NA TV NOVA A TV NOVA CINEMA. 8. prosince 2009

CET 21 spol. s r.o. CENOVÉ PODMÍNKY PROPAGACE NA TV NOVA A TV NOVA CINEMA. 8. prosince 2009 CET 21 spol. s r.o. CENOVÉ PODMÍNKY PROPAGACE NA TV NOVA A TV NOVA 8. prosince 2009 PREAMBULE Tyto Cenové podmínky představují obecné podmínky pro určování ceny za odvysílání Spotů na TV NOVA a TV NOVA

Více

Pojmy internetu - test

Pojmy internetu - test Pojmy internetu - test Tematická oblast Datum vytvoření 2013 Ročník 2 Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Internetové technologie, programování Některé základní pojmy Internetu a počítačových sítí Studenti

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012

Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012 Měsíční zpráva o sledovanosti televize Srpen 2012 Zdroj: ATO MEDIARESEARCH, září 2012 Obsah Zdroj: ATO - MEDIARESEARCH OBSAH 1. Souhrn 2. Vývoj ATS a ratingu 3. Share jednotlivých TV stanic 4. Meteoindex

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Základní pojmy DEFINICE INTERPRETACE PŘÍKLAD

Základní pojmy DEFINICE INTERPRETACE PŘÍKLAD Pojmy a interpretace Záladní pojmy Cílová supina Indexová cílová supina Rating v tisících ATS (average time spent) Rating (sledovanost) Share (podíl na trhu) Reach (zásah) ATS relative Loajalita Profil

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace.

OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU 1. Obecné informace. OCHRANA SOUKROMÍ CRON SYSTEMS, S.R.O. PRO WEBOVOU STRÁNKU www.orphica.cz 1. Obecné informace. 1. Provozovatelem webové stránky je společnost Cron Systems, s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, 010 01 Žilina, Slovensko,

Více

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB

INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB INFORMAČNÍ KATALOG SLUŽEB nabídka spolupráce Vážení přátelé! Dovolte mi, oslovit Vás s naší nabídkou na spolupráci při budování unikátního integrovaného systému, obsluhujícího pracovní trh DOBRÝ FLEK.

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2006 Základní informace Velikost internetové populace ČR 3 561 679

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Duben 2006 Základní informace Velikost internetové populace ČR 3 580 020 Počet

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY K DÍLU VYTVOŘENÍ INTERNETOVÉ PREZENTACE NEBO PREZENTACE S ELEKTRONICKÝM OBCHODEM Jiří Brož Spoma, Vlčkovická 224, 500 04 Hradec Králové, IČ 10470191, evidující úřad: - Magistrát

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Únor 2008 Základní informace Velikost internetové populace ČR 4 714 974 Počet

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace 009.2012 1 / 6 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační případ 1 je pro potřeby DRG časově vymezen pobytem nemocného

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

CET 21 spol. s r.o. CENOVÉ PODMÍNKY PROPAGACE NA TV NOVA, TV NOVA CINEMA A NOVÉM KANÁLE. 15. únor 2012

CET 21 spol. s r.o. CENOVÉ PODMÍNKY PROPAGACE NA TV NOVA, TV NOVA CINEMA A NOVÉM KANÁLE. 15. únor 2012 CET 21 spol. s r.o. CENOVÉ PODMÍNKY PROPAGACE NA TV NOVA, TV NOVA CINEMA A NOVÉM KANÁLE 15. únor 2012 PREAMBULE Tyto Cenové podmínky představují obecné podmínky pro určování ceny za odvysílání Spotů na

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.16 Výstupní kontrola 07.1/2009. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka 17, 18. hodina Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: závěrečná část dokumentu, dodatky a manuály 1) Závěrečná část dokumentu 2) Dodatky 3) Manuály a návody obsah dokumentu Závěrečná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky společnosti Sanoma Media Praha s.r.o. pro umísťování inzerce na internetových stránkách provozovaných společností. 1. Obecná Ustanovení Společnost Sanoma Media

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Státní oblastní archiv v Plzni IČO: 70979090 Sídlo/místo podnikání: Sedláčkova 22/44

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o.

Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných FTV Prima, spol. s r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y

V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y ( V Č E T N Ě Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E ) dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu řízení veřejné

Více

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE Prezentace webových stránek Disney Channel Děti milují INTERAKTIVITU Co je www.disney.cz? jediné místo, kde děti a rodiče naleznou ty nejžhavější novinky z DISNEY

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Centrální zpracování Etapa V Tvorba kontrolních výstupů 1 Obsah ETAPA V - TVORBA KONTROLNÍCH VÝSTUPŮ PRO VPO... 3 1.1. Koncepční shrnutí... 3 1.2. Obsahová náplň etapy

Více

CENÍK. c. Cena za ratingový bod GRP (dále jen CPP ) se vztahuje k cílové skupině Dospělí nebo Děti 4-14 a ke spotům o délce 30 sekund.

CENÍK. c. Cena za ratingový bod GRP (dále jen CPP ) se vztahuje k cílové skupině Dospělí nebo Děti 4-14 a ke spotům o délce 30 sekund. Příloha k SMLUVNÍM OBCHODNÍM PODMÍNKÁM pro smlouvy o vysílání obchodních sdělení v programech zastupovaných MEDIA CLUB,s.r.o. CENÍK 1. Obecné podmínky a. Ceník obsahuje cenové podmínky vysílání obchodních

Více

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker Příloha č. 4: Systémový dokument pravidla pro elektronickou aukci Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce EnergyBroker (dále jen Pravidla) I. Pojmy - výklad 1. Pravidla jejich účelem

Více

Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky

Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce správní odbor obchodní V Praze 18. května 2016 Č.j.: 2016/058599/CNB/420 Dodatečné informace č. 1 k poptávce České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Komunikační

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Mezioperační kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk vybraného záznamu... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Vstupní kontrola 07.1/ Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze Vstupní kontrola 07.1/ Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor/Filtr... 3 3.1.2 Menu Soubor/Tisk... 3 3.1.3 Menu Soubor/Tisk seznamu... 3

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi TOPlist Profi Přehled návštěvnosti serveru za měsíc: Září 2007 Dopravní podnik města Pardubic () Dopravní podnik města Pardubic a.s. Teplého, 2141 53220 Pardubice telefon: 602492614 email: martinh@dpmp.cz

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA I. Předmět SLA 1.1) Předmětem Služby SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností SychrovNET s.r.o. sídlem Bratří Hlaviců 89 Vsetín, IČ26827921 (dále jen poskytovatel),

Více

Katalog egon služeb verze: 0.01

Katalog egon služeb verze: 0.01 Katalog egon služeb verze: 0.01 Historie verzí Verze Datum Popis 0.01 20.7.2011 egon služby prototypu OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Členění dokumentu... 5 1.2 Třídy služeb... 5 1.3 SLA služeb... 6 1.3.1 SLA-01...

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více