Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí"

Transkript

1 Měření a audit návštěvnosti www serverů, sledovanosti internetových rádií a televizí TNS iaudit II. Popis projektu a metodologie zpracování Vypracoval: Tomáš Urbánek, TNS Platnost od: 01/2002

2 1. ŮVOD 1.1 VŠEOBECNĚ Projekt iaudit II. navazuje na audit a měření návštěvnosti internetových serverů iaudit a idot prováděné firmou Taylor Nelson Sofres (dále jen TNS) již několik let. Hlavním cílem je přinést přesnější a více srovnatelné hodnoty (unikátní uživatelé, počet a délka návštěv, share, rating, reach, atd.) do oblasti internetových měření a výzkumů a tím maximálně usnadnit posuzování návštěvnosti a mediální plánování v prostředí internetu. iaudit II. je založen na měření návštěvnosti, poslechovosti či sledovanosti internetových médií na principu systému idot a/nebo iaudit, který využívá technologie idot či iaudit pro měření či analýzu návštěvnosti internetových serverů, poslechovosti internetových rádií a sledování internetových televizí na principu on-line a/nebo off-line sledování aktivity celé internetové populace. Technologie iaudit II. neklade na monitorovanou populaci žádné zvláštní nároky a nevyžaduje jejich spolupráci ani instalaci speciálního software či hardware. iaudit II. monitoruje pouze aktivitu uživatelů na serverech, které jsou součástí monitoringu. iaudit II. je připraven na propojení se socio-demografickými daty V případě panelového měření (při použití software či hardware netmetru ) je silná orientace typu respondenta - domácí uživatel z důvodu menší možnosti instalovat v zaměstnání tyto software či harware netmetry, což výrazně zkresluje měření návštěvnosti. V případě technologie iaudit II. není nutná instalace žádného software ani hardware a přesto je možné sledovat aktivity jak celé internetové populace tak určitého známého vzorku /panelu/ populace za pomoci pouhého www prohlížeče jenž je zároveň nutnou součástí při využívání internetu každého uživatele (či respondenta). Tato metoda umožňuje i snadné monitorování respondenta pokud navštěvuje internet například z cizího počítače. Popis metodiky sběru socio-demografických údajů o uživatelích je součástí jiného projektu. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 2 -

3 1.2 ZÁKLADNÍ DEFINICE Níže jsou uvedeny definice termínů užitých v tomto dokumentu, které se používají v souvislosti s měřením návštěvnosti, poslechovosti či sledovanosti internetových médií. Technologie monitoringu idot Je způsob měření založený na principu označení a monitoringu aktivity www prohlížeče. Technologie analýzy log souboru iaudit Je analýza aktivity www serveru, internetového rádia či televize, založená na principu analýzy log souboru. Zobrazené strany (page views) Internet site je tvořen stránkami. Tyto stránky, ve formátu HTML, mohou kromě textu obsahovat obrázky, aplety Java, video, zvuky a další objekty. Stránka může být statická nebo dynamicky generovaná. Technologie iaudit započítává do stránek veškeré dokumenty typu, který je specifikován u výsledků. U každého site jsou dohodnuty přesné podmínky, které další typy dokumentů a objektů budou zahrnuty, případně vyloučeny z počítání. V případě používání rámců (frames), není započítáván mateřský rámcový dokument (frameset) ani vedlejší strany v rámci, pokud je možné je identifikovat. Vychází se z principu, že obsah obrazovky, který je návštěvníkovi prezentován tvoří jednu vyžádanou stranu, i když je tvořen více rámci. Počet stránek, které všichni uživatelé dohromady v daném časovém úseku vyžádali, dostali a pravděpodobně shlédli. Jsou započítávány pouze úspěšně dokončené požadavky na stránky, tedy požadavky, které v log souborech mají odezvu serveru 200, 203 nebo 304. Unikátní IP adresy (unique IP address) Počet různých počítačů, které vyžádaly dokumenty od daného serveru za dané období.. Cookie Je speciální soubor umožňující označení prohlížeče uživatele unikátním číslem. Systém idot využitý v projektu iaudit II. ukládá do cookie pouze automaticky generované unikátní číslo. Unikátní návštěvník (unique visitor) Je jedinec využívající elektronická média (www servery, internetová rádia a internetové televize). Pro potřeby projektu iaudit II. platí definice: 1 prohlížeč označený za pomoci cookie = 1 návštěvník, respektive 1 unikátní přehrávač /player/ = 1 unikátní posluchač (divák). Údaj o počtu naměřených návštěvníků (visitors) je vyhodnocen a opraven o chybu způsobenou zkreslujícími vlivy při měření (robotický provoz atd.). Aktivní unikátní návštěvník (active unique visitor) Je počet návštěvníků, kteří navštíví daný server Nx v měřené periodě. N=2 pro den, N=3 pro týden a N=5 pro měsíc. Návštěva (visit) Návštěvou se rozumí sled (minimálně jedno) zobrazení měřícího prvku idot od unikátního uživatele, kde mezi jednotlivými požadavky neuplyne doba delší než 17 minut. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 3 -

4 Délka všech návštěv (view time spent) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Délka návštěvy (average view time) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Délka návštěvy na jednoho návštěvníka (unique visitor time spent) Časové období v minutách mezi prvním a posledním zobrazení měřícího prvku idot v rámci jedné návštěvy. V případě návštěvy čítající jedno zobrazení měřícího prvku idot není započítána délka návštěvy. Cílová skupina Je určitá skupina uživatelů definovaná návštěvností určitého serveru(ů), sekce(í) serveru(ů), socio-demografickým profilem uživatele, zemí přístupu atd., či kombinací některých nebo všech metod. V současné době jsou cílové skupiny definovány pouze návštěvností určitého serveru(ů), sekce(í) serveru(ů), které odpovídají svým obsahem či charakterem dané cílové skupině. Socio-demografické cílové skupiny budou doplněny po připojení sociodemografického profilu uživatelů. Rating (sledovanost) Rtg() je udáván v jednotkách! délka návštěv daného serveru či sekce serveru za dané období Rtg() = délka daného období délka návštěv daného serveru či sekce serveru za dané období Rtg (%) = * 100 délka daného období * Universe target Share (podíl na trhu) Rtg (%) daného serveru či sekce serveru Share = * 100 Rtg (%) všech serverů či sekcí serverů v dané cílové skupině IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 4 -

5 Reach (zásah) Rch() je udáván v jednotkách! Mezní hodnota pro Rch byla stanovena na 0min. celkové denní návštěvy uživatele. Rch() = Počet návštěvníků serveru či sekce serveru u kterých je návštěva za den >= N min. Počet návštěvníků serveru či sekce serveru u kterých je návštěva za den >= N min. Rch (%) = * 100 Universe target Fidelity (věrnost) Rtg (%) daného serveru či sekce serveru Fid = * 100 Rch (%) daného serveru či sekce serveru GRP (počet kontaktů) Rch() daného serveru či sekce serveru GRP = * 100 Universe ATS (Average Time Spent) Hodnota ATS udává průměrnou denní délku globální návštěvy na všech sledovaných serverech jednotlivcem v minutách. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 5 -

6 2. ZÁKLADNÍ NORMY MĚŘENÍ 2.1 ÚVOD Výzkum norem měření je základním předpokladem pro měření návštěvnosti internetových serverů. Má poskytnout co nejpřesnější definici univers a popsat chování těchto uživatelů. Internetová populace muže být celkově vyšší než udává následující definice, ale z hlediska posuzování návštěvnosti serverů nejsou uživatelé, kteří navštěvují například servery pouze v zahraničí nebo navštěvují pouze nevýznamné servery, podstatní. Oproti tomu je iaudit II. schopen definovat skupiny uživatelů i dle zemí původu. 2.2 DEFINICE INTERNETOVÉHO UNIVERSA V projektu iaudit II. Internetové Universum (internetová populace) představuje všechny domácí, firemní a ostatní uživatele monitorovaných internetových serverů, jejichž prohlížeč přijímá cookie a ty nejsou pravidelně mazány v kratším intervalu než 24 hodin. V některých případech nesplňují tuto podmínku počítače v internetových kavárnách a počítače s přístupem k internetu na veřejných místech. Další část tvoří uživatelé využívající různé programy zajišťující automatické mazání cookies či pravidelné manuální mazání cookies v prohlížečích a nebo prohlížeče s permanentně vypnutými cookies. Přestože je tato metoda také zatížena určitou chybou, jeví se jako nejvhodnější z důvodu plošného postihnutí veškerých typů uživatelů není orientována na jeden konkrétní typ uživatelů a je schopna akceptovat i uživatele ze zahraničí, kteří mohou například u zpravodajských serverů činit významnou část návštěvnosti. Universum je měsíčně definováno vyhodnocením kontinuálního měření na všech monitorovaných serverech a odpovídá průměru počtu měsíčních Unikátních uživatelů na měřených serverech za poslední 3 měsíce. CZ Universum bude definováno shodným způsobem, jen nebudou započítání návštěvníci ze zahraničí. 2.3 DEFINICE INTERNETOVÉHO UNIVERSA CÍLOVÝCH SKUPIN Universum target (dané cílové skupiny) představuje všechny uživatele monitorovaných internetových serverů či sekcí serverů, které odpovídají svým obsahem či charakterem definici dané cílové skupiny nebo uživatele, kteří odpovídají svým socio-demografickým či jiným profilem definici dané cílové skupiny. Universum target je měsíčně definováno vyhodnocením kontinuálního měření na všech monitorovaných serverech a odpovídá průměru počtu měsíčních Unikátních uživatelů na měřených serverech za poslední 3 měsíce. CZ Universum target bude definováno shodným způsobem, jen nebudou započítání návštěvníci ze zahraničí. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 6 -

7 3. SBĚR, ZPRACOVÁNÍ A OVĚŘENÍ DAT 3.1 Sběr dat Data jsou sbírána pomocí nejméně třech sběrných strojů umístěných nejméně u třech poskytovatelů. Dostupnost je zajištěna pomocí speciálních DNS serverů, které vyhodnocují dostupnost ostatních serverů a v případě ztráty spojení s ostatními se stanou autoritativní pro svou část sítě a předávají požadavky pouze na sběrné stroje jim dostupné. Pak dále nejméně dvěma záložními sběrnými stroji, které jsou za běžného provozu odstaveny. Každou hodinu je prováděna rotace log souborů a ty jsou ukládány na tři centrální analytické stroje ve třech kopiích. 3.2 Analýza dat Data jsou analyzována na třech nezávislých analytických strojích, které jsou vzájemně zástupné a v běžném provozu vyhodnocují každý jen část výstupů. Výstupem z výše popsaných procedur jsou soubory zhodnocených dat o návštěvnosti www serverů, které jsou poté použity pro další zpracování. 3.3 Ověření dat Data jsou dále v týdenní periodicitě ověřena za použití technologie iaudit pro zjištění relevance naměřených dat. Naměřené hodnoty jsou také automaticky sledovány a v případě zaznamenání nestandardních změn je provedeno vyřazení a ověření okamžitě. V případě zjištění nesrovnalosti v měření a analýze log souborů je konkrétní server vyřazen ze zpracování do odstranění problému. V opačném případě je server do zpracování znovu zařazen. IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 7 -

8 4. VÝSTUPY 4.1 MĚSÍČNÍ ZPRÁVA TNS produkuje pravidelně pro zadavatele měsíční zprávu. Tato zpráva je vytvářena v elektronické podobě (PDF) a v tištěné podobě a je každý přibližně patnáctý den v měsíci dodávána zadavatelům. V měsíční zprávě jsou reportovány jen základní cílové skupiny. 4.2 DENNÍ, TÝDENNÍ A MĚSÍČNÍ ON-LINE VÝSLEDKY TNS pravidelně zveřejňuje na internetu denní, týdenní a měsíční základní výsledky. 4.3 DENNÍ, TÝDENNÍ A MĚSÍČNÍ ASCI DATA TNS produkuje pravidelně pro zadavatele denní, týdenní a měsíční ASCI data. V případě zájmu můžou být data až sekundová. Popis dat bude doplněn v příloze číslo 3. TNS v případě zájmu dodá TNS i software pro zpracování těchto dat. ZÁKLADNÍ VÝSTUPNÍ HODNOTY Hodnoty mohou být reportovány minimálně v 1s intervalech a mohou reprezentovat návštěvnost nejméně jedné strany www serveru, jednoho internetového rádia či televize. Z těchto hodnot vychází veškeré další výpočty. Technologie idot: Unikátní návštěvníci (UV unique visitors) Aktivní unikátní návštěvníci (AUV active unique visitors) Počet návštěv (V - visits) Délka všech návštěv (VTS view time spent) Průměrná délka návštěvy (AVT average view time) Dálka návštěvy na jednoho návštěvníka (UVTS unique visitor time spent) Technologie iaudit WWW servery Zobrazené strany (PV page view) Unikátní IP adresy (UIP unique IP address) Technologie iaudit internetová rádia a televize Unikátní přehrávače (UP unique players) Dálka poslechu/sledování v minutách (LT/WT listen/watch time) Unikátní IP adresy (UIP unique IP address) IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 8 -

9 5. CÍLOVÉ SKUPINY Základní cílové skupiny jsou předdefinovány TNS. Další cílové skupiny je možné doplnit. Servery či sekce serverů můžou být ve více cílových skupinách. ZÁKLADNÍ OBOROVÉ CÍLOVÉ SKUPINY - WWW SERVERY ALL / PORTAL zahrnuje portály a uživatele těchto portálů ALL / NEWS zahrnuje zpravodajské servery a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / FINANCE zahrnuje finanční servery a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / MESSAGING zahrnuje komunikační ( , SMS, pohlednice atd.) servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / FUN zahrnuje zábavní (chat, hry, atd.) servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / LIFESTYLE zahrnuje lifestyle servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ALL / IT zahrnuje IT servery či sekce serverů a uživatele těchto serverů či sekcí serverů ZÁKLADNÍ OBOROVÉ CÍLOVÉ SKUPINY - RÁDIA A TV ALL / RADIO zahrnuje internetová rádia a uživatele těchto rádií ALL / TV zahrnuje internetové televize a uživatele těchto televizí IAUDIT.TNSOFRES.CZ - 9 -

10 6. METODOLOGIE MĚŘENÍ A AUDITU 6.1 ÚVOD Tato část popisuje metodiku měření a auditu. POPIS METODOLOGIE Metodika je přejata ze současného měření TNS idot a auditu TNS iaudit a je změněna jen v částech, kde nesplňuje současné požadavky na provádění měření a auditu internetových médií. K ověřování měření pomocí analýzy log souborů bude docházet v týdenní a měsíční periodě. (Příloha č. 1 metodika) IAUDIT.TNSOFRES.CZ

11 Příloha č. 1 metodika iaudit II. Technologická část idot Metodika provádění monitoringu WWW médií varianta: idot iaudit II. verze: 1.1 platnost od: Obecná ustanovení Metodika stanoví povinnosti Zadavatele a Auditora při provádění ověřování návštěvnosti serveru a způsob zpracovávání vstupních údajů. Monitoring se provádí průběžným vyhodnocováním kompletních záznamů provozu sledovaného média ze systému idot. Zadavatel je povinen na vyžádání poskytnout Auditorovi maximální součinnost a veškeré podklady a informace, které Auditor považuje za významné pro provoz monitoringu. Zadavatel je povinen informovat Auditora o všech skutečnostech, které jsou mu známy, a které mohou být pro provoz monitoringu významné, i bez požadavku Auditora. Jednotlivá ustanovení této metodiky, která nejsou součástí aktuální metodiky idotu nebo jsou s ní v rozporu, budou postupně Auditorem aplikována dle jeho technických a kapacitních možností. 2. Vstupní data Vstupní data definuje Zadavatel v dokumentu Informace o nastavení serveru. Případné zásadní změny ve struktuře media, které by mohly ovlivnit správnost měření, musí Zadavatel oznámit Auditorovi a to nejpozději 3 dny v před provedením změny. Auditor je povinen sdělit všem Zadavatelům veškeré skutečnosti, které byly schváleny Metodologickou komisí pro monitoring a audit www medií (dále jen komise ) a požadovat od nich příslušné informace. Na základě tohoto požadavku musí Zadavatel sdělit Auditorovi všechny vyžádané informace nejpozději 7 dnů před začátkem monitorovaného období. Kontaktní osoba je vždy ta, která je uvedena jako kontaktní osoba v posledním doručeném (na adresu dokumentu Informace o nastavení serveru kde je toto pole vyplněno. Generování záznamů Audit vychází ze záznamů provozu sledovaného média pomocí systému idot. Na každou platnou stranu auditovaného média musí být umístěn HTML kód, který při požadavku od návštěvníka na tuto stranu vyvolá požadavek s definovanými parametry na aplikaci provozovanou Auditorem. Vyvolání této aplikace s konkrétními parametry, případně aplikací souvisejících generuje soubor - externí záznamy. Tento soubor je uložen na serveru Auditora. Příklad tagu (prvku idot) vloženého do stran media: <img src= width= 1 height= 1 > i = kód serveru (int.) s = volné kategorie pro Zadavatele (int.) c = globální kategorie serveru či sekce (int.) Za umístění kódu na měřené strany média odpovídá Zadavatel serveru, stejně jako za korektní nastavení příslušných parametrů. Auditor doporučuje umístit kód na začátek HTML kódu všech stránek média, čímž bude dosaženo nejpřesnějších výsledků. Pokud je médium umístěno na více serverech, může být tag umístěn na více serverech v případě, že Auditor obdrží a odsouhlasí jejich seznam. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

12 Úprava tagů Zadavatel není oprávněn žádným způsobem měnit strukturu ani obsah tagů, které obdržel od Auditora, zejména je doplňovat nebo jakkoliv modifikovat a je povinen zabránit v jejich modifikaci i třetím osobám kromě parametru s. Dojde-li přesto k modifikaci tagů, je Zadavatel povinen informovat Auditora o této skutečnosti neprodleně po jejím zjištění. Kompletnost dat Pokud chybí záznamy pro určité měřené období, není možné je jakkoliv doplňovat, použít jiná data nebo jiným způsobem je odhadnout či nahradit. Pokud nebudou naměřena data za celé měřené období, bude tato informace u certifikovaných výsledků příslušným způsobem zveřejněna. 3. Sběr a zpracování dat idot je browser-centric metoda měření založená na technologii neviditelné tečky a cookie. Pro účely této služby říkáme 1 uživatel /user/ = 1 prohlížeč /browser/ = 1 unikátní cookie /cookie/. idot zabezpečuje sběr a následnou analýzu hrubých dat o návštěvnosti internetových serverů. Na stránky monitorovaných serverů je umístěn speciální HTML tag (s parametry) volající obrázek rozměrů 1x1 pixelů ze serveru idot. Tento obrázek internetové prohlížeče chápou jako neviditelný, což zajišťuje neovlivněnost původního obsahu stránky. Systém zajišťuje identifikaci prohlížečů /browser/ a dalších systémů pro načítání www stran které z jakýchkoli důvodů nepřijímají cookie a z dalšího zpracovaní je vyřazuje. V průběhu testovaní bylo zjištěno, ze se jedná o cca 3% prohlížečů (mimo robotických systémů). Tito uživatelé /users/ a veškeré zjistitelné robotické systémy nejsou započítáváni, aby nedocházelo ke zkreslování výsledků. Prohlížeče a hlavně robotické systémy které nepřijímají cookie mohou při chybné metodice způsobovat velmi výraznou chybu generováním tzv. falešných uživatelů (GHOSTS). Tato chyba je v systému idot eliminována. 4. Verifikace vstupních dat Při zpracování budou využívány prostředky identifikující záměrné či jiné modifikace záznamů monitoringu. Verifikací originálnosti (původnosti) měření rozumíme identifikaci snah o zkreslení výstupů Auditora na základě vědomé či nevědomé modifikace měření příslušného serveru či prostředků zajišťujících pořizování těchto záznamů. Způsoby verifikace: porovnání dvou sekvencí záznamů (srovnání záznamů iaudit a idot) vztahujících se k provozu serveru. Speciální algoritmus provede určení relevance (míry podobnosti) zmíněných záznamů. porovnání seznamů URI a IP získaných technologií iaudit a idot. kontrola umístění prvku technologie idot 5. Dodatky a zněny metodiky 1) DĚLENÍ WEBHOSTINGU platné od včetně Oddělení služeb webhostingu včetně všech příslušejících částí je vyžadováno již na úrovni ID serveru. Technologická část iaudit Metodika provádění analýzy log souborů varianta: iaudit iaudit II. verze: 2.1 platnost od: Požadované vstupy od Zadavatele Pro zpracování iauditu jsou nutné dvě zásadní sady informací. Log soubor a Vstupní informace o nastavení serveru. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

13 Obě tyto sady informací jsou klíčové a dá se říci i stejně významné. Na jejich korektnosti a včasném dodání Zadavatelem přímo závisí korektnost a včasnost zpracování iauditu. Log soubor Každý web server, což je vlastně systém, který poskytuje vyžádané stránky návštěvníkovi konkrétního místa na Internetu, generuje standardizovaný žurnálový výstup (tzv. log soubor), který zaznamenává veškeré požadavky na soubory (stránky, obrázky, atd), které návštěvníci serveru vyžádali. Důležitým faktorem je, aby záznamy v log souborech byly řazeny chronologicky správně. T.j. pro záznam B zapsaný log souboru v čase Tb za záznamem A zapsaným v log souboru čase Ta musí platit: Tb > Ta. V případě, že tomu tak není je provedeno setřídění záznamů dle data a času. Pro iaudit akceptujeme log soubory v těchto formátech: NCSA IIS Standard IIS s českým formátem datumu EIS Vstupní informace o nastavení serveru Sada informací o struktuře obsahu WWW serveru, vysílaného streamu rádia či televize. Při web designu se mohou tvůrci obsahu web serveru rozhodnout o použití mnoha způsobů a technik. Pro iaudit jsou informace o těchto použitých způsobech stejně důležité jako samotné log soubory. Jde zejména o: jmennou konvenci (přípony souborů) použití rámců (Frames), vkládaných rámců (IFrames) automaticky se obnovujících stránkách (Auto Refreshing Pages) - typickým příkladem je chat stránky, které se otevírají automaticky v novém okně provoz z vnitřní sítě Zadavatele servisní stránky, které Zadavatel používá k servisním účelům kódování češtiny, pokud se projeví v URI atd. Proces iauditu Po obdržení výše jmenovaných sad informací je možno přistoupit k vlastnímu zpracování iauditu. Kontrolní návštěva Webu Zadavatele pro ověření obecné správnosti dodaných informací. Tato kontrolní návštěva je prováděna průběžně. Zejména pak v okamžiku po obdržení Vstupních informací o nastavení serveru a ve fázi validace. Filtrace neplatných stran Pro pochopení dalších kroků je nutné vysvětlit pojem iauditu "PLATNÁ STRANA". Neboť iaudit započítává do platného provozu pouze provoz na platných stranách obsahu daného web serveru. Platnou stranou se rozumí obsah obrazovky uživatele, soubor či kombinace souborů, zaslaných uživateli web serverem na základě požadavku daného uživatele na daný server. Cílem filtrace neplatných stran z log souborů Zadavatele je v konečném důsledku stav, kdy jeden požadavek uživatele je v log souboru zaznamenán jako zaslání jedné platné strany uživateli. Za neplatné strany z pohledu iauditu se považují např.: mající jiný status kód než 200, 203 nebo 304 IAUDIT.TNSOFRES.CZ

14 strany, které se uživateli zasílají bez požadavku daného uživatele (např.: automaticky se obnovující strany) framesety, které neobsahují plnohodnotnou náhradu obsahu strany pro prohlížeče nepodporující rámce sekundární panely FrameSetu (za platnou stranu je považován jen primární panel FrameSetu) vkládané strany či části stran pomocí IFrames či dalších metod kanálové vysílání (IE kanály, Avantgo, atd.) - zde není možnost zjistit zda uživatel vyžádanou stranu skutečně viděl. Filtrace vnitřního provozu Provoz generovaný z vnitřní sítě Zadavatele či z vnitřní sítě servisní organizace Zadavatele jsou během zpracování iauditu odfiltrovány. Filtrace provozu generovaného roboty TNS používá vlastní know-how k udržování databáze robotů na Internetu. Provoz generovaný těmito roboty je z log souborů serveru Zadavatele odfiltrován. Jsme si vědomi toho, že není možné disponovat úplným seznamem robotů na internetu. Tímto samozřejmě dochází k určité chybě při zpracování iauditu. Pro zajištění porovnatelnosti výsledků iauditu dochází k aktualizaci této databáze robotů vždy v období mezi dvěma iaudity. Tím je zajištěno, že výsledky iauditu jsou pro všechny Zadavatele zatíženy stejnou chybou v jedné periodě. AvantGo a další off-line systémy Mezi roboty je zařazen i provoz generovaný servery AvantGo. V případě kanálů AvantGo a jím podobných způsobů off-line prohlížení obsahu totiž není možné s určitostí říci, zda danou stranu uživatel skutečně viděl. Překlad doménových jmen na IP adresy Pokud jsou v log souborech logovány doménová jména namísto IP adres, je provedeno přeložení těchto doménových jmen na IP adresy. Tento postup je nutný z důvodu možných duplicit IP adres v různých doménových jménech (např. pokud dojde ke změně doménového jména v průběhu auditovaného období). Dalším důvodem překladu je spojování více log souborů, které obsahují IP adresy a log souborů, které obsahují doménová jména. V tomto případě by docházelo k započítání stejné IP adresy vícekrát, protože by byla jednou reprezentována jako IP adresa a v druhém případě jako doménové jméno přestože se může jednat o stejné IP adresy. Validace výsledků Fáze kdy člověk-auditor kontroluje výsledky zpracování iauditu. Cílem validace je: odhalit neplatný provoz - tento může být generován dosud neidentifikovanými roboty, změnami v nastavení cache-serverů jiných provozovatelů, jednorázovými roboty, pokusy o mirroring obsahu web serveru cizí stranou, a pod. ujistit se, že Vstupní informace o nastavení serveru poskytnuté Zadavatelem jsou úplné ujistit se, že log soubory zaslané Zadavatelem jsou korektní případný identifikovaný naplatný provoz odfiltrovat prohlášení výsledků za korektní Probíhá konfrontace s historickými daty, k přihlédnutí k probíhajícím reklamním kampaním a pod. Tento proces je z pohledu iauditu nejdůležitější a dochází při něm k odhalení největší části neplatného provozu. IAUDIT.TNSOFRES.CZ

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014

INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 INTERNET V KOMPLEXNÍM MĚŘENÍ KONZUMACE MÉDIÍ 23. ŘÍJNA 2014 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu

24.6.2005. Nejnavštěvovanější server českého internetu Nejnavštěvovanější server českého internetu 24.6.2005 Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznamu využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 % uživatelů internetu

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Metodika měření multimediálního obsahu

Metodika měření multimediálního obsahu Metodika měření multimediálního obsahu MEDIARESEARCH, a. s. 15. 6. 2010 0. OBSAH 0. OBSAH 2 1. MODUL MĚŘENÍ MULTIMEDIÁLNÍHO OBSAHU 3 2. METODIKA 3 2.1. SBĚR DAT 3 2.2. MĚŘENÍ 4 2.2.1. KATEGORIZACE 4 2.2.2.

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

Analýza návštěvnosti a efektivity webu

Analýza návštěvnosti a efektivity webu Analýza návštěvnosti a efektivity webu Jan Tichý, H1.cz +420 272 763 111 info@h1.cz www.h1.cz Obsah prezentace Měření Pojmy Metody měření Příprava měření Měřitelnost Nástroje Vyhodnocování Dostatek informací

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty

26 Otázek ESOMARu. 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty 26 Otázek ESOMARu 26 Otázek ESOMARu pomáhá zadavatelům výzkumů vybrat vhodného dodavatele on-line výzkumů pro své projekty Data Collect s.r.o. Geologická 575/2, 152 00 Praha 5 tel. +420 225 020 010 www.datacollect.cz

Více

Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové

Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové Obchodní podmínky provizního systému projektů Daniely Jelínkové 1. Všeobecná ustanovení využívání affiliate.danielajelinkova.cz Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb

MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb MojeID: Pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb V platnosti od 1. 3. 2015 1 Vyhlašovatel CZ.NIC, z. s. p. o. Milešovská 5, 130 00 Praha 3 IČ: 67985726 DIČ: CZ67985726 Zapsáno ve spolkovém

Více

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate

Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate Pravidla užívání programu Heureka Affiliate (dále Affiliate program) provozovaného společností Naspers OCS, s.r.o. se sídlem, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING

OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING OBCHODNÍ PODMÍNKY PROVIZNÍHO SYSTÉMU ELITE MARKETING I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen partner )

Více

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek

Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony emailových schránek Co je Seznam.cz Od roku 1996 nejnavštěvovanější server českého internetu Služeb Seznam.cz využívá každý čtvrtý Čech Týdně oslovuje 70 %, měsíčně 80 % uživatelů internetu Seznam Email obsahuje téměř 3 miliony

Více

SINGLE SOURCE CROSS-MEDIÁLNÍ VÝZKUM PRVNÍ V EVROPĚ

SINGLE SOURCE CROSS-MEDIÁLNÍ VÝZKUM PRVNÍ V EVROPĚ SINGLE SOURCE CROSS-MEDIÁLNÍ VÝZKUM PRVNÍ V EVROPĚ 9. 4. 2015 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

Obchodní podmínky partnerského programu Honzy Markela

Obchodní podmínky partnerského programu Honzy Markela Obchodní podmínky partnerského programu Honzy Markela I. Všeobecná ustanovení využívání partner.janmarkel.cz Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami, souhlasí registrující

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek

Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek Profesionální nástroj pro sledování a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek www.navrcholu.cz NAVRCHOLU.cz je nástroj pro měření a analýzu návštěvnosti vašich internetových stránek. Na českém

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

Obchodní podmínky provizního systému www.partner.hubatacernoska.cz

Obchodní podmínky provizního systému www.partner.hubatacernoska.cz Obchodní podmínky provizního systému www.partner.hubatacernoska.cz I. Všeobecná ustanovení využívání www.partner.hubatacernoska.cz Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s Provizními podmínkami,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky pro realizaci internetových reklamních kampaní agenturou BenedaGroup.com na internetových serverech dle příslušného mediaplánu. 1) OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Agentura

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro redesign firemních webových stránek společnosti Web4ce, s.r.o. 1. Základní informace Vyhlašujeme výběrové řízení na dodávku nového grafického řešení pro internetovou

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Schvalovací proces žádostí o úvěr

Schvalovací proces žádostí o úvěr Schvalovací proces žádostí o úvěr Milan Roupec Embedit (Home Credit International) Martin Řezáč ÚMS PřF MU K čemu schvalovací proces? Posouzení žádosti o úvěr Odhalení pokusů o podvod Falešné údaje na

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Obchodnı podmı nky partnerske ho programu Vyde la vej focenı m

Obchodnı podmı nky partnerske ho programu Vyde la vej focenı m Obchodnı podmı nky partnerske ho programu Vyde la vej focenı m I. Všeobecná ustanovení Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen

Více

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi

Standard státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo financí Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Pracoviště: Legerova, 69, Praha 2, 110 00 Sekretariát tel.: 25704 3322 Č.j.: MF-121975/2012/34

Více

TAOS321. Administrace. příručka správce systému. informační terminál systému JSVV

TAOS321. Administrace. příručka správce systému. informační terminál systému JSVV TAOS321 informační terminál systému JSVV Administrace příručka správce systému Text odpovídá verzi firmware: TAOS321 1.0 2014, Technologie 2000 spol. s r.o. Jablonec nad Nisou TAOS321 informační terminál

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015

Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Seznámení s datovými výstupy nové vlny NetMonitoru a jejich interpretace 6/2015 Od dat za červen 2015 došlo v NetMonitoru k několika metodickým změnám: Multiplatformní rozdělení návštěvnosti podle přistupujících

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

language="javascript">... </script>.

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi

TOPlist.cz - audit návštěvnosti webových stránek. TOPlist Profi TOPlist Profi Přehled návštěvnosti serveru za měsíc: Září 2007 Dopravní podnik města Pardubic () Dopravní podnik města Pardubic a.s. Teplého, 2141 53220 Pardubice telefon: 602492614 email: martinh@dpmp.cz

Více

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde?

M D S R e p o r t s. MDS Reports je novinka, kterou nabízíme svým obchodním partnerům a klientům. O co jde? www.mds.cz M D S R e p o r t s www.mds.cz Trávíte dlouhé hodiny srovnáváním dat tiskových médií? Vyjednáváte s médii lepší ceny inzerce? Ušetřete čas a buďte v obraze. Je tu MDS Reports! MDS Reports je

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně

PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Tisková zpráva PRAHA, 5/3/2014 Internetová inzerce loni přesáhla 13 miliard, za posledních pět let vzrostla dvojnásobně Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE

www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE www.disney.cz Rozšiřte své možnosti ONLINE Prezentace webových stránek Disney Channel Děti milují INTERAKTIVITU Co je www.disney.cz? jediné místo, kde děti a rodiče naleznou ty nejžhavější novinky z DISNEY

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu

1. Speciální content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu Označení zakázky: Content management system pro administraci obrazového a zvukového materiálu propojený s možností distribuce obsahu pomocí on-line e- learningového nástroje pro základní a střední školy

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platné od 1.1.2012 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. DEFINICE POJMŮ 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platné od 1.1.2012 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 2. DEFINICE POJMŮ 3. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLUVNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.1.2012 Obchodní podmínky pro umisťování reklamních sdělení, bannerů, log a jiných reklamních prvků do portálu Asociace Kuchařů a Cukrářů České republiky, o.s. 1. OBECNÁ

Více

Základní metodika verze s platností od 06/2010

Základní metodika verze s platností od 06/2010 Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu Výzkum návštěvnosti internetu Základní metodika verze s platností od 06/2010 Vypracovala MEDIARESEARCH, a. s. ve spolupráci s GEMIUS, S. A. OBSAH 1 Úvod...

Více

Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích

Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích I. Smluvní strany zapsáno pod sp. zn. L 6427 u Krajského soudu v Brně IČ: 65341511 DIČ: CZ65341511 Sídlo: Vranovská 846/45, 614 00 Brno Zastoupen:

Více

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ

ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ ČTENÁŘI SERVERU LIDOVKY.CZ VÝZKUM NÁVŠTĚVNOSTI INTERNETU NetMonitor NetMonitorje rozsáhlý výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a sociodemografickém profilu jeho

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou

Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou Využití rizikové analýzy u systémů zásobování pitnou vodou Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc.; Ing. Jan Ručka Vysoké učení technické, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Žižkova 17, Brno Úvod

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001

Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Metodika sestavení případu hospitalizace 012.001 Verze 012.001_návrh (doplnění pro verzi 012 zvýrazněno červeně) 1 / 7 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM 1a. Definice případu hospitalizace Časové vymezení Hospitalizační

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ

Pokyny pro školy. Jak používat webový portál. informačního systému NZZ Pokyny pro školy Jak používat webový portál informačního systému NZZ NUOV Praha, duben 2009 Obsah Základní informace... 3 Přihlášení škol... 5 Změna účtu... 6 Změna hesla... 6 Vstup do systému... 7 Správa

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Výzva k podání nabídky na dodávku: Software pro projekt Udržitelnost hospodaření v Krajině

Výzva k podání nabídky na dodávku: Software pro projekt Udržitelnost hospodaření v Krajině Výzva k podání nabídky na dodávku: Software pro projekt Udržitelnost hospodaření v Krajině Název zakázky: Software pro projekt Udržitelnost hospodaření v Krajině Zadavatel Název: ZERA Zemědělská a ekologická

Více

Reklama na portálu Jídelny.cz

Reklama na portálu Jídelny.cz Reklama na portálu Jídelny.cz Odkaz na vlastní www stránku v sekci dodavatelů Na portálu zveřejňujeme v jednotlivých oborových sekcích odkazy na stránky dodavatelů pro hromadné stravování. Zároveň adresu

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Praha6.cz. Správa moderního portálu

Praha6.cz. Správa moderního portálu Praha6.cz Správa moderního portálu Praktické detaily Ochrana emailů před roboty. Formát např.: jméno{zavináč}praha6{tečka}.cz Účinné a praktické, ale chce to použít včas (ještě před kompromitací emailové

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL)

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL) Pravidla a popis certifikačního postupu podle GMP+ FC Pravidla a popis certifikačního postupu podle GMP+ jsou společně se Všeobecnými podmínkami pro certifikaci součástí nabídky (či smlouvy) na provedení

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi

Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Informace o příjmu podání v elektronické podobě soudnímu exekutorovi Podatelna soudního exekutora mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty)

Více

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY

NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY NOVÁ DIMENZE INTERAKTIVNÍ ZÁBAVY TV Filmy Internet Hudba Rádio Telefonní komunikace Pokojová služba Digitální informační systém ŘEŠENÍ IP KOMUNIKACE PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM NEMOCNICE HOTELY ADMINISTRATIVNÍ

Více

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení

uzavírají tuto smlouvu I. Úvodní ustanovení Ev. číslo: NSWD-010-8-2014 Smlouva o bezúplatném zhotovení Internetové prezentace uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 5/2015 Postup pro pořizování technického vybavení a software

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 5/2015 Postup pro pořizování technického vybavení a software Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2015 Postup pro pořizování technického vybavení a software Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření upravuje postup při pořizování výpočetní,

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE

Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE Nezávislý ekonomicko-politický deník Deník SVOBODNÝ MONITOR www.svobodnymonitor.cz ZÁKLADNÍ INFORMACE + PŘEHLED INZERTNÍCH PRODUKTŮ NA ROK 2015 KVĚTEN 2015 Svobodný monitor s.r.o. www.svobodnymonitor.cz

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Provozní manuál DNSSec pro registr.cz a 0.2.4.e164.arpa

Provozní manuál DNSSec pro registr.cz a 0.2.4.e164.arpa Provozní manuál DNSSec pro registr.cz a 0.2.4.e164.arpa verze 1.9., platná od 1.1.2010 Úvod Tento materiál určuje provozní pravidla, kterými se řídí sdružení CZ.NIC při správě DNSSEC klíčů, konkrétně postupy

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny:

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE. Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8. Verze IS nebo části IS: 1.01. Účel poslední změny: ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8 Uživatelská příručka - Metadatový editor MDE Verze IS nebo části IS: Účel poslední změny: Počet listů dokumentu: 1.01 úprava dokumentace 8 Číslo jednací dokumentu:

Více