V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T"

Transkript

1

2 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil KČ Sídlo: Hornokrčská 15, Praha 4 IČO: ISIN: CZ Představenstvo: Ing. Richard Kaucký Ing. Jiří Vacovský Ing. Pavel Nemrava Dozorčí rada: Ing. Tomáš Lukáš Ing. Jan Petr Josef Šubert B A S I C D A T A O F T H E C O M P A N Y Registered name: Software602 a. s. Registered capital: 51 mil KČ Registered office: Hornokrčská 15, Praha 4 Company ID: ISIN: CZ Board of Directors: Ing. Richard Kaucký Ing. Jiří Vacovský Ing. Pavel Nemrava Supervisory Board: Ing. Tomáš Lukáš Ing. Jan Petr Josef Šubert

3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I Software602 a. s. je největším tuzemským producentem programového vybavení pro desktopy s operačními systémy MS Windows a klient/server aplikacemi pro Windows/ Linux servery na platformě Intel. Společnost Software602 s. r. o. byla založena autory textového editoru Text602. V roce 1993 byla založena dceřiná firma Software602 Slovensko s. r. o. a v roce 1995 se mateřská firma Software602 s. r. o. transformuje na akciovou společnost. V březnu 1996 zakládá dceřinou firmu System602 a. s. se sídlem v Praze (z původní divize mateřské firmy) zaměřenou zpočátku na prodej a integraci sítových a komunikačních řešení s následným rozšířením portfolia na telekomunikační, videokonferenční a videohostingové služby. V srpnu 1997 navyšuje Software602 a. s. základní jmění na 50 mil. Kč formou prvotní veřejné nabídky (IPO) a její akcie se stávají veřejně obchodovatelné (ISIN CZ ). V témže roce dceřiná firma Software602, Inc. se sídlem v USA, Jacksonville, Florida zahajuje prodej lokalizovaných produktů, které získávají první ocenění na trhu v USA. Jako jedna z mála firem na světě disponuje Software602 kancelářským balíkem (602Pro PC SUITE) kompatibilním s dokumenty DOC/XLS. Oblast komunikací, kterým se Software602 soustavně věnuje již deset let, reprezentuje komunikační server pro Internet s integrovanou elektronickou poštou (602Pro LAN SUITE, Mail602). Produktové portfolio doplňuje multiplatformní klient/server databáze (602SQL) se širokým rozsahem použití od standardních klient/server aplikací pro Windows/Linux (C++, Delphi, Kylix) až po internetové a intranetové aplikace s využitím PHP a ASP technologií (edock Server, ebiz Server). Cílem pro další roky je integrace vlastních komunikačních a databázových technologií na straně Windows/Linux serveru s výkonným GroupWare a CRM systémem s využitím nových XML technologií na klientských stanicích (Windows Desktop nebo Browser). Software602 důsledně aplikuje freeware marketingový model (první produkt 602Pro PC SUITE byl uvolněn v roce 2000) a její produkty jsou nainstalovány na více jak 2 mil. počítačů ve více jak 80 zemích světa. Spolu s tímto marketingovým modelem je kladen důraz na přímočarou elektronickou distribuci a prodej produktů prostřednictvím Internetu. B A S I C D A T A O F T H E C O M P A N Y Software602 a.s. is one of the largest Czech producer of desktop software based on MS Windows operation system, and client/server applications for Intel platform based Windows/Linux servers. Software602 s. r. o. was founded by the authors of Text602 word processor. In 1993, a subsidiary company Software602 Slovensko s. r. o. was formed, and in 1995, the parent company Software602 s. r. o., was transformed into a join-stock company. In March 1996, a subsidiary company System602 a. s. Prague was created (from a former department of the parent company) focusing on the sale and integration of networking and communication solutions completed later by the sale of telecommunication, videoconferencing and video hosting services. In August 1997 the Software602 a.s. increased the registered capital up to CZK 50 Mil. by means of initial public offering (IPO) and its shares went public (ISIN CZ ). The same year the daughter company Software602, Inc. based in the USA, Jacksonville, Florida started the sale of localized products, which won their first awards on the US market. The Software602 is one of a few of companies presenting worldwide a DOC/XLS compatible office package (602Pro PC SUITE). The area of communications, which is already ten years systematically addressed by Software602 is represented by communication servers for the Internet with integrated electronic mail (602Pro LAN SUITE, Mail602). Product portfolio is completed by a multi-platform client/server database (602SQL) wit a large scale of utilisation from standard applications for Windows/Linux (C++, Delphi, Kylix) up to Internet and intranet applications using PHP and ASP technology (edock Server, ebiz Server). The objective for coming years is the integration of in-house communication and database technologies for Windows/Linux server with a powerful GroupWare and CRM system using new XML technology on the client desktops (Windows Desktop or Browser). Software602 is consequently following the freeware marketing model (the first such product the 602Pro PC SUITE has been released in 2000).

4 I N F O R M A C E O Č I N N O S T I S o f t w a r e a. s. v r o c e V roce 2002 se Software602 podařilo přesáhnout hranice registrovaných licencí ve více jak 80 zemích světa. V celosvětové distribuci se podařilo úspěšně aplikovat freeware marketingový model (zatím využívaný pro populární kancelářský balík 602Pro PC SUITE) i pro novou verzi síťového produktu 602Pro LAN SUITE, který zajišťuje komplexní Internetovou komunikaci pro segment malých a středně velkých organizací. V ČR jsme úspěšně nastartovali v druhém pololetí síť regionálních obchodních zástupců a rozšířili síť kvalifikovaných prodejců/vývojářů Internetových aplikací pracujících nad novou verzí multiplatformní klient/server databází 602SQL. Hospodářský výsledek za rok 2002 skončil ziskem ve výši 4,192 mil Kč. Výnosy dosáhly v loňském roce 55,4 mil Kč, což je nárůst o 20 % oproti roku Celková výše vlastního kapitálu vzrostla na 78,1 mil Kč. Společnost je nepřetržitě od 2. pololetí 2000 zisková - v meziročním srovnání s rokem 2001 vzrostl zisk v roce 2002 bezmála o 100 %. Na loňském zvýšení zisku se podílel výraznou měrou nárůst výnosů ze zahraničí, které vzrostly oproti roku 2001 o 47 %. Představenstvo navrhuje použít zisku k doplnění rezervního fondu do celkové výše 1000 tis Kč (tj. 500 tis Kč z dosaženého zisku) a zbývající část (3,692 mil Kč) převést do zvláštního rezervního fondu. Praha, Představenstvo Software602 a. s. R E P O R T O N T H E A C T I V I T Y O F S o f t w a r e a. s. i n In 2002, Software602 succeeded to acquire over of registered licenses from more than 80 countries worldwide. Successfully was implemented the freeware marketing model (used before only for the popular 6023Pro PC SUITE office package) for a new version of the networking product 602Pro LAN SUITE, which makes possible a complex Internet communication in the segment of small and medium organisations. We launched successfully a network of regional sales representatives in the second half of the year and extended a network of qualified sales people/developers of Internet applications working above the new version of multi-platform client/server 602SQL database. The company is resulting the year of 2002 with a gain of CZK 4,192 Millions. Revenues of the company reached CZK 55,4 Millions last year, which represented a growth of 20% comparing with the year The total equity rose to CZK 78,1 mil. The company is resulting continuously with a profit since the second half of 2000 the gain in 2002 has grown by almost 100 per cent in comparison with The last year s profit was markedly influenced by the increase of income from abroad, which rose by 47 per cent in comparison with Board of Directors suggests to use the profit to make the reserve funds up to CZK 1000 thousands (i.e. CZK 500 thousands of the acquired profit) and to transfer the rest (CZK 3,692 Millions) to an extra reserve fund. Prague, Board of Directors of Software602 a.s.

5 P Ř E D P O K L A D Y P R O R O K A V roce 2003 lze předpokládat trend obdobný jako v roce rychlejší tempo růstu zisku oproti růstu celkových výnosů, a to díky uvádění nových verzí osvědčených produktů a zcela nových produktů vybudované uživatelské bázi. Do konce prvního kvartálu 2003 se podařilo uvést do celosvětové distribuce nový produkt - dokumentový server edock (využívající anglickou verzi 602SQL) vhodně doplňující stávající produkty 602Pro PC SUITE a 602Pro LAN SUITE. V druhém kvartálu letošního roku budou probíhat lokalizace nových verzí těchto produktů do dalších západoevropských jazyků s náběhem jejich prodeje v průběhu druhého pololetí tohoto roku. V Česku a na Slovensku se bude nadále posilovat síť regionálních obchodních zástupců a rozšiřovat paleta poskytovaných služeb prostřednictvím portálu easy.602.cz. V roce 2004 se soustředíme na uvedení nové generace našich serverových technologií integrovaných s business aplikacemi do celosvětové distribuce. Za klíčové operační systémy považujeme na straně serveru Windows 2000/2003 a Linux, na klientských stanicích a desktopu Windows 2000/XP nebo browser s novými XML technologiemi. Pro lokalizaci budeme využívat již navázaných vztahů s lokalizačními partnery, kteří budou často ve funkci distributorů pro jednotlivé regiony. Naším cílem v roce 2004 je meziroční růst obratu z lokalizovaných verzí o 30% ve srovnání s předcházejícím obdobím - je však třeba upozornit, že díky lokalizacím do všech hlavních západoevropských jazyků v první polovině roku 2004 se budou zvyšovat i náklady společnosti na vývoj, testování a finalizaci lokalizovaných verzí. Závěrem lze konstatovat, že rozvoj a inovace všech produktů probíhá nepřetržitě společnost každoročně uvádí na trh nové verze a daří se jí v této náročné oblasti informačních technologií udržet tempo vývoje a konkurenceschopnost na trhu v tuzemsku i v zahraničí. F O R E C A S T F O R T H E P E R I O D O F In 2003, a similar trend as in 2002 is estimated a quicker growth of the general profit on the total revenues thanks to introduction of new versions of approved products as well as of fully new products based on the existing user base. We managed to introduce a new product to the worldwide distribution at the end of the first quarter of 2003 the edock document server (based on the English version of the 602SQL), which is suitably completing the existing products 602Pro PC SUITE and 602Pro LAN SUITE. The localisation of new versions of the products into the West-European languages takes place in the second quarter of the year followed by the start of sales during the second half of the year. In the Czech Republic and in Slovakia, the network of the regional sales representatives will be further strengthened as well as the palette of services offered by the easy.602.cz portal. In 2004 we shall focus on introduction of the worldwide distribution of the next generation of our server technologies integrated into business applications. We consider the Windows 2000/2003 and Linux the key servers, and Windows 2000/XP or a browser with new XML technology the key client stations or desktop. We will take advantage of established relationship with localisation partners who often become distributor for the respective region. Our goal for 2004 is to increase the yearly turnover of localised versions by 30 per cent comparing with the previous period - we shall give notice however, that the expenses of the company will grow in the first half of 2004 due to the localisation to the main West-European languages and related cost of development, testing and finalisation of new localised versions. It is possible to state finally, that development and innovation of all the products takes place continuously the company is introducing new versions each year succeeding such way to follow the development rate of the ambitious sphere of information technologies and competitiveness on the home and worldwide market.

6 N A Š I U Ž I VAT E L É V Z A H R A N I Č Í I N T E R N AT I O N A L U S E R S P L Á N O VA N É LO K A L I Z AC E D O C I Z Í C H J A Z Y K Ů P L A N F O R LO C A L I Z E D V E R S I O N S English speaking countries: USA, UK, Canada, Australia, New Zealand Other countries/languages: Czech/Slovakia, Germany/Austria, Italy, France/Belgium, Brasilia, Mexico, Turkey

7 P R O D U K T Y P R O D E S K T O P 602Pro PC SUITE Populární jednodušší alternativa k MS Office obsahující praktický balíček 4 programů pro domácí i firemní počítač. Programy jsou formátově kompatibilní s MS Office a v základní verzi jsou ke stažení zdarma pro domácí použití i pro komerční použití ve firmách do 3 licencí. TEXTOVÝ EDITOR: 602Text (alternativa k MS Word) Kompatibilní s formáty MS Word: DOC, DOT, TXT, RTF, HTML pro psaní textů, formátování, šablony dokumentů, kontrola vzhledu TABULKOVÝ PROCESOR: 602Tab (alternativa k MS Excel) Kompatibilní s formáty MS Excel: XLS, XLT pro vytváření tabulek, grafy, výpočty, desítky funkcí, seznamy GRAFICKÝ EDITOR: 602Photo pro zpracování výstupů z digitálního fotoaparátu nebo skeneru, retuše fotografií, doprovodné efekty, přizpůsobení pro tisk ALBUM FOTOGRAFIÍ: 602Album pro organizaci dokumentů a fotografií ve fotoalbu, komentář k fotografiím, náhledy obrázků, sdílení na síti DALŠÍ DOPLŇKY: šifrovaný archiv edock Desktop pro zabezpečení dokumentů a souborů libovolného typu s fulltextovým prohledáváním stažených webových stránek a dokumentů (DOC, XLS, RTF, PPT, HTML, WPD, WLS, TXT, CSV a PDF). 602Pro PRINT PACK Spolehlivý nástroj pro tisk nadstandardní kvality. PRINT PACK rychle a snadno převede dokumenty z libovolné aplikace do formátu PDF (Portable Document Format) needitovatelného grafického výstupu, plně přenosného mezi různorodými uživateli a systémy. Tato digitální tiskárna je dostupná skutečně pro veškeré programy ve Windows, v nichž je možné tisknout, tedy i pro účetní, ekonomické a objednávkové systémy. Lze v něm vytvářet needitovatelné obchodní smlouvy a návrhy, nabídky či cenové kalkulace, formuláře, manuály. Navíc lze dokument digitálně orazítkovat pro ověření pravosti a pomocí Convert2PDF lze hromadně převádět na PDF dokumenty typu MS Office. P R O D U C T S F O R D E S K TO P 602Pro PC SUITE Popular simple alternative to k MS Office with a practical package of four programs for home and company PC. Programs are compatible with MS Office and available for free in the basic version for home and commercial use in companies up to three licenses. WORD PROCESSOR: 602Text (alternative to MS Word) Compatible with MS Word formats: DOC, DOT, TXT, RTF, HTML for text writing, formatting, templates of documents, look control SPREADSHEET: 602Tab (alternative to MS Excel) Compatible with MS Excel formats: XLS, XLT for sheets, graphs, calculations, dozens of functions, lists IMAGE EDITOR: 602Photo for editing of pictures of digital camera or scanner, retouch of pictures, associated effects, print adjustment PHOTO ALBUM: 602Album to organise documents and images in the album, comments to pictures, thumbnails of images, sharing in a network OTHER ADD-ONS: encrypted archive edock Desktop for secure storage of documents and files of any type with a fulltext search of downloaded Web sites and documents (DOC, XLS, RTF, PPT, HTML, WPD, WLS, TXT, CSV and PDF). 602Pro PRINT PACK Reliable instrument for quality printing. PRINT PACK transfers quickly and simple documents from any application to the PDF (Portable Document Format) non-editable graphic output fully transferable between different users and systems. This digital printer is actually available for all Windows based programs, where printing is possible, i.e. also for accounting, economic, ordering systems. It is possible to create non editable business agreements and drafts, offers or price calculations, templates, manuals. Moreover it is possible to stamp digitally a document to prove the original. Also a bulk transfer of MS Office type of documents to PDF is possible with the help of Convert2PDF.

8 S E R V E R O V É P R O D U K T Y P R O W I N D O W S S E R V E R S Y S T E M 602Pro LAN SUITE LAN SUITE je komunikační server určený pro operační systém Windows 9x/ME/NT a Windows 2000/XP/2003, který umožňuje sdílení Internetu pro více počítačů (Proxy server s cache) zapojených do jedné sítě LAN s možností přijímat a odesílat y a faxy. Jako klient se využívá standardní část operačního systému Outlook Express a browser. Vestavěný SMTP/POP3 server díky integrované podpoře antivirového systému BitDefender a anti-spam filtru zajišťuje bezpečnou a efektivní komunikaci elektronickou poštou. LAN SUITE navíc oproti obdobným systémům zajišťuje i příjem a odesílání faxů, součástí je též vestavěný Web server a DHCP server. Bezpečnost je řešena na úrovni integrovaného firewall a SSL protokolem pro HTTP a SMTP. Filozofie jeden server pro všechny komunikační služby spolu s jednoduchou instalací a administrací s údržbou předurčuje LAN SUITE jako ideální řešení pro střední a malé firmy. Pro rozsáhlé sítě je k dispozici (pouze v ČR/SR) Mail602 MESSAGING SERVER 4.0 kde na rozdíl od produktu LAN SUITE je pro usnadnění administrace k dispozici kompletní dálková konfigurace a správa prostřednictvím webu a technologie DCOM (včetně asociace uživatelů se síťovým OS Novell, Windows NT/2000 s přímým nastavením potřebných práv. Na straně klienta zpřístupňuje přes MAPI rozhraní Outlook 2000/XP a vlastní klientskou část pro Windows. Dále je k dispozici přehledný archiv doručených a odeslaných ů, takže je možné mít v každé chvíli přesnou informaci o odeslaných i přijatých zásilkách bez ohledu na to, zda byla některá z nich vymazána či nikoliv. edock Server Dokumentový server pro snadné uložení, sdílení a zpřístupnění dokumentů v LAN/WAN (Intranet/Extranet) nebo přímo na Internetu (Web). Přístup je realizován pomocí browseru nebo z běžných Windows aplikací (Průzkumník, MS Office, PC SUITE, Acrobat Reader atd.) díky sofistikované integraci s OS Windows. Dokumenty se ukládají do databáze (602SQL) a lze je díky fulltextové technologii okamžitě vyhledávat i podle jejich obsahu (dokumenty typu MS Office a další běžné formáty). Systém uživatelů, skupin a práv definovaný v edock Serveru je zcela nezávislý na nastavení síťového operačního systému, takže lze snadno opět získat kontrolu nad přístupovými právy k dokumentům. Každému uživateli či skupině lze nastavit oprávnění ke složkám i jednotlivým souborům, a to pro čtení, zápis, mazání, přidělování oprávnění a přebírání vlastnictví - u složek lze navíc povolit vytváření souborů nebo složek. Dokumentový server edock je ideálním doplňkem pro poštovní servery u organizací, které rutinně pracují s větším množstvím dokumentů - odpadá rozesílání dokumentů poštou, přístup k dokumentům je v každém okamžiku z poboček, u partnerů nebo klientů, informace o nově aktualizovaném obsahu dostávají uživatelé automaticky em a řada dalších funkcí, které usnadňují práci se stále se zvětšujícím objemem elektronických informací.

9 S E R V E R P R O D U C T S F O R W I N D O W S S E R V E R S Y S T E M V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 602Pro LAN SUITE The LAN SUITE is a communication server designed to run on Windows 9x/ME/NT and Windows 2000/XP/2003 operation system, which enables Internet sharing for several computers (Proxy server with cache) networked to a LAN with a possibility to receive and send s and faxes. As client it employs the Outlook Express and browser, i.e. default parts of the operation system. Built-in SMTP/POP3 server provides safe and secure electronic mail communication thanks to an integrated support of the BitDefender anti-virus and the anti-spam filter. In addition, the LAN SUITE unlike other similar systems provides transmission of faxes; there is also built-in Web server and DHCP server. Security is solved at the level of the integrated firewall and SSL protocol for HTTP and SMTP. The paradigm: one server for all the communication services accompanied by simple installation, administration and maintenance predestines the LAN SUITE to be the ideal solution for small and medium companies. There is the Mail602 MESSAGING SERVER 4.0 available for large networks (only in the Czech Republic and Slovakia) offering in contrast to the LAN SUITE a complete remote configuration and maintenance through the Web and DCOM technology for a simpler administration (including association of users with networking OS Novell, Windows NT/2000 and direct set-up of required rights). It is accessing the Outlook 2000/XP through a MAPI interface on the client site, and the proper client part of Windows. There is also available a comprehensive archive of received and sent s such that it is possible to have an exact information about received and sent items no matter if one of them has been deleted or not. edock Server Document server for easy deposit, sharing and access of documents in a LAN/WAN (Intranet/Extranet) or directly on the Internet (Web). Access is executed with the help of browser or common Windows applications (Explorer, MS Office, PC SUITE, Acrobat Reader, etc.) thanks to sophisticated integration with OS Windows. Documents are stored in the database (602SQL) with an option to search them immediately also by the content thanks to fulltext technology (MS Office type and other common formats of documents). System of users, groups and rights defined in the edock Server is absolutely independent on the set-up of the network operation system, which gives an option to get back control of the access rights to the documents. It is possible to adjust rights to folders as well as to individual files for every user or group including permission to read, save, delete, and assign rights or ownership. Document server edock is the ideal add-on of mail servers in the organisations working usually with bigger volumes of documents there is not necessary to send documents by mail anymore because of instantaneous access from branch offices, partners or clients places. Information about updated content can be obtained automatically by . There are a lot of other features making easy the work with always growing volume of electronic information.

10 M U LT I P L AT F O R M N Í S E R V E R O V É P R O D U K T Y 602SQL Server 8 Nová verze relačního databázového systému založeného na modelu klient/server určeného pro vývoj i provoz standardních klient/server aplikací pro pracovní stanice s Windows nebo Internetových aplikací pro Web s libovolným browserem. Server pracuje pod MS Windows 2000/XP/2003 a LINUXem, klient s vývojovým prostředím pracuje vždy pod Windows. Pro komunikaci mezi klientem a serverem se využívá síťový protokol TCP/IP, klient se může napojit na server přes Internet. K 602SQL SERVERu je umožněn přístup z prostředí browseru variantně: PHP (PHP4 driver), ASP (ODBC driver), JAVA (JDBC driver) a CGI (moduly pro CGI, FastCGI, ISAPI). Server podporuje jazyk SQL2 a SQL3/PSM včetně uložených procedur a triggerů, obousměrné replikace, fulltextové indexování a hledání v databázi včetně ukládání dokumentů do databáze (BLOB, CLOB) s přístupem z browseru. Nová verze 602SQL 8 podporuje navíc kromě C/C++ programovací balík Borland Delphi/Kylix včetně dbexpress driveru a dalších komponent pro vývoj profesionálních klient/server aplikací. 602SQL využívá z produktů mateřské firmy mimo jiné ebiz Server - integrovaná řada modulů určených pro podporu elektronického obchodování malých a středních firem na Internetu. Moduly jsou určeny pro jednoduché sdílení, evidenci a sledování obchodních aktivit probíhajících ve vztahu ke koncovým zákazníkům a obchodním partnerům, technickou podporu na webu pro zákazníky, partnery i odloučená pracoviště a pro prodej zboží a služeb na Internetu v režimu B2C i B2B. Tyto moduly jsou dostupné též jako hostovaná služba na portálu easy.602.cz. P R O D U C T S F O R D E S K TO P V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 602SQL Server 8 The new version of an integrated relational database system based on client/server model designed to develop and run standard client/server applications for Windows working stations or Internet applications for the Web with any browser. Server is working on MS Windows 2000/XP/2003 and LINUX, while client with the development environment runs always on Windows. TCP/IP protocol is used for client-server communication; client can be connected to the server via Internet. 602 SQL SERVER can be accessed from the browser environment alternatively: PHP (PHP4 driver), ASP (ODBC driver), JAVA JDBC driver) and CGI (modules for CGI, FastCGI, ISAPI). Server supports SQL2 and SQL3/PSM language including saved procedures and triggers, duplex replication, fulltext indexing and search in the database together with saving of documents in the database (BLOB, CLOB) with the access from browser. The new 602SQL 8 supports in addition to C/C++ also the programming package Borland Delphi/Kylix including dbexpress driver and other components for development of professional client/server applications. Various products of the parent company are using the 602SQL for instance the ebiz Server, which represents an integrated range of modules intended to support electronic commerce of small and medium sized companies on the Internet. The modules are designed for simple sharing, recording and control of business activities towards end-users and business partners, technical Web support of customers, partners and branch offices as well as for the sale of goods and services on the Internet in the B2C and B2B mode. The modules are available also as hosted service on the easy.602.cz portal.

11 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK/INCOME R O Z V A H A B A L A N C E S H E E T k for the Year Ended December 31, 2002 Vlastní kapitál Shareholder's Equity Základní kapitál Share Capital Emisní áio a fondy ze zisku Share Premium & Legal Reserves V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Zisk b ného období Current Period Earnings Cizí zdroje Liabilities Krátkodobé závazky Accounts payable Bankovní úv ry Liabilities to Bank P echodné ú ty pasív Other Liabilities 861 (v tis K ) (in Thousand CZK) AKTIVA ASSETS Stálá aktiva Fixed Assets z toho: Nehmotný investi ní majetek Intangible Assets Hmotný investi ní majetek Tangible Assets Oprávky k investi nímu majetku Accumulated Depreciation (14 324) Ob ná aktiva Current Assets z toho: Zásoby Inventories 46 Pohledávky z obch. styku Acount Recievables Finan ní majetek Cash & Cash Equivalents P echodné ú ty aktiv Other Assets 487 PASÍVA LIABILITIES & SHAREHOLDER'S EQUITIY VÝKAZ ZISK A ZTRÁT STATEMENT OF OPERATIONS k for the Year Ended December 31, 2002 (v tis K ) (in Thousand CZK) Trby za prodej vlastních výrobk, slueb a zboí Revenues from Sales Výkonová spot eba a prodané zboí Consumption for Production P idaná hodnota Added Value Osobní náklady Personnel Expenses Odpisy hnotného a nehmotného majetku Depreciations of Fixed Assets Dan a poplatky Taxes & Fees 124 Zisk z prodeje investi ního majetku Income from Sale of Fixed Assets 242 Ostatní provozní výnosy Other Operating Revenues Ostatní provozní náklady Other Operating Expenses Provozní hospodá ský výsledek Income from Operations Vlastní kapitál Shareholder's Equity Základní kapitál Share Capital Emisní áio a fondy ze zisku Share Premium & Legal Reserves Zisk b ného období Current Period Earnings Cizí zdroje Liabilities Krátkodobé závazky Accounts payable Bankovní úv ry Liabilities to Bank P echodné ú ty pasív Other Liabilities 861 Výnosové úroky Interest Income 3 Nákladové úroky Interest on Debt Ostatní finan ní výnosy Other Financial Revenues 509 Ostatní finan ní náklady Other Financial Expenses Hospodá ský výsledek z finan ních operací Income from Financial Operations (3 052) Mimo ádný hospodá ský výsledek Extraordinary Income - Hospodá ský výsledek p ed zdan ním Income before Income Taxes Da z p íjm Income Taxes (1) Hospodá ský výsledek za ú etní období Net Income VÝKAZ ZISK A ZTRÁT STATEMENT OF OPERATIONS k for the Year Ended December 31, 2002 (v tis K ) (in Thousand CZK) Trby za prodej vlastních výrobk, slueb a zboí Revenues from Sales Výkonová spot eba a prodané zboí Consumption for Production P idaná hodnota Added Value Osobní náklady Personnel Expenses

12 P Ř Í LO H A Ú Č E T N Í Z ÁV Ě R K Y Informace k účetním výkazům 1. Způsoby oceňování dlouhodobého majetku Nakupovaný dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný, zásoby) vyjma cenných papírů a účastí je oceňován dle ustanovení 25 zákona 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění pořizovacími cenami. Zásoby ani dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností (ve vlastní režii) není v evidenci majetku. 2. Zásoby K zajištění distribuce softwarových produktů společnost nakupuje distribuční materiál. Jde zejména o CD nosiče, diskety, příp. uživatelské manuály, obaly apod..zásoby společnosti jsou nevýznamnou položkou oběžných aktiv. 3. Změny v postupech účtování, odepisování a oceňování oproti předcházejícímu účetnímu období, opravné položky. Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám v postupech účtování, odepisování ani oceňování. Pro účely odpisování hmotného a nehmotného investičního majetku je sestaven odpisový plán. Opravné položky k investičnímu majetku nebyly ve sledovaném období vytvářeny. Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám na základě Zákona o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů č. 593/1992 v platném znění. 4. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách Při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu se vychází z aktuálního směnného kurzu devizového trhu stanoveného Českou národní bankou dle 24 zákona č. 563/91 o účetnictví v platném znění ke dni zaúčtování účetního případu. 5. Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje software a práva k softwarovým produktům. Dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje především výpočetní techniku a příslušenství, komunikační technika, dopravní prostředky (osobní automobily), inventář a drobný majetek. Pořízení majetku bylo financováno v převážné míře z vlastních zdrojů, formou finančního pronájmu byly pořízeny osobní automobily. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem se nevyskytuje. 6. Pohledávky Pohledávky z obchodního styku jsou pohledávky za uživateli, obchodními partnery a dealery z titulu dodaných softwarových produktů nebo vyúčtovaných licenčních poplatků z prodeje softwarových produktů. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 7. Vlastní kapitál Základní kapitál činí dle zápisu v obchodním rejstříku 51 mil Kč, což je 500 tis ks akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100,-,které jsou veřejně obchodovatelné na RMS (ISIN CZ ) a 10 tis ks akcií o jmenovité hodnotě akcie Kč 100,- s omezenou převoditelností (ISIN CZ ). 8. Závazky Krátkodobé závazky zahrnují závazky z obchodního styku, tzn.. vůči dodavatelům společnosti. Dále jsou zde obsaženy daňové závazky tvořené daní z přidané hodnoty a daní z příjmů ze závislé činnosti za prosinec 2002, závazky ze sociálního zabezpečení - závazek vůči Správě sociálního zabezpečení a závazek vůči zdravotním pojišťovnám za prosinec Společnost dále čerpá krátkodobý provozní bankovní úvěr na oběžné prostředky. Úvěr je zajištěn pohledávkami z obchodního styku (zástavní právo k pohledávkám z obchodního styku). 9. Rezervy Ve sledovaném období společnost nevytvářela žádné rezervy. 10. Výnosy Výnosy tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží, které zahrnují převážně tržby za softwarové produkty a za poskytnutá práva k užívání software (multilicenční smlouvy) a za návazné služby. Prodejem zboží se společnost téměř nezabývá, jeho podíl na celkových výnosech je zanedbatelný. Ve sledovaném období čerpala společnost příspěvek z evropského projektu Eureka financovaného ze státního rozpočtu. 11. Náklady Výkonová spotřeba zahrnuje náklady na distribuční materiál a na spotřebu energií a dále pak nakupované služby. Součástí osobních nákladů jsou mzdové náklady a náklady společnosti na povinné odvody sociálního a zdravotního pojištění. Pro reálnější zobrazení fyzického a morálního opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného investičního majetku je sestaven odpisový plán, na základě kterého jsou ve výkaze zisků a ztrát vyčísleny účetní odpisy. Ve finančních nákladech tvoří podtstatnou část nákladové úroky z výše zmíněného provozního úvěru. 12. Hospodářský výsledek V roce 2002 dosáhla společnost hospodářského výsledku zisku ve výši 4,192 mil Kč. Vzhledem k daňové rezervě z předchozích období není hospodářský výsledek (zisk) daňově zatížen. Ing. Jiří Vacovský místopředseda představenstva Software602 a.s.

13 A N N E X O F F I N A N C I A L S TAT E M E N T Notes to Financial Statements 1. Asset valuation methods Purchased assets (tangible, intangible, inventory), except for securities and investments, are valued at their acquisition cost pursuant to the provision of Section 25 of Act No. 563/1991 Coll. on Accounting. Internally developed inventory or fixed assets are not included in the asset register. 2. Inventory The company is purchasing distribution material for needs of distribution of the software products. It includes first of all CD-carriers, diskettes, user manuals, packaging, etc. Inventories of the company represent a small part of current assets. 3. Changes in accounting, depreciation and valuation methods in comparison with the previous fiscal year, adjustments. No changes in accounting, depreciation and valuation methods took place in the fiscal year referred to herein. A depreciation schedule has been prepared for the purpose of depreciation of tangible and amortization of intangible assets. No adjustments for fixed assets were created in the period referred to herein. The company creates adjustments to receivables in accordance with the effective Act of Accrued taxes No.593/ Method of translation of amounts denominated in foreign currencies Assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Czech crowns on the basis of the exchange rate published by the Czech National Bank according to the Section 24 of Act No. 563/1991 Coll. on Accounting amended to the day of posting of the accounting case. 5. Tangible and intangible assets Intangible assets consist of software and the copyrights to the software products. Tangible assets include first of all computer hardware and accessories, communication equipment, means of transport (passenger cars), inventory and small assets. The acquisition of assets was financed mostly from the Company s funds; cars were acquired by financial lease. The assets are free of any mortgages or liens. 6. Receivables Accounts receivable consist of receivables from users, commercial partners and dealers arising from the delivery of software products or license fees on the sale of software products. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 7. Equity The registered capital entered into the Commercial Register amounts to 51 million CZK, and is divided into 500,000 book-entered bearer shares with the nominal value of CZK 100 per share publicly tradable on RMS (ISIN CZ ), and 10,000 staff shares (ISIN CZ ) of limited transferability with the nominal value of CZK 100 per share. 8. Liabilities Short-term liabilities include accounts payable, i.e. payables to suppliers of the Company. It includes also tax liabilities consisting of value added tax and tax on income from dependent activities for December 2002, social security payables a payable to the Social Security Administration and to health insurance companies for December The Company further draws a short-term operational bank credit to finance its working capital. The credit is guaranteed by receivables of commercial operations (lien to receivables of commercial operations). 9. Reserves The Company did not create any reserves in the reviewed period. 10. Revenue The revenues consist of revenue from sale of the own products, services and merchandise, which include mainly revenues from software products and for granted rights to use the software (multi-license agreements), and related services. The sale of merchandise represents only a marginal activity of the Company and its share in the total revenues is immaterial. 11. Expenses Manufacturing costs include costs of distribution materials, consumption of energy, and purchased services. Personnel expenses include payroll expenses and mandatory social security and health insurance premiums paid by the Company. A depreciation/ amortization schedule has been prepared to provide a more realistic picture of the physical wear and obsolescence of tangible and intangible assets; the depreciation schedule forms the basis of computation of the book depreciation in the income statement. The major part of financial expenses consists of interest expense on the above-mentioned operating credit. 12. Economic Results In 2002, the Company attained a win in the amount of CZK 4,192 million. The profit is not assessed by tax because company applied accrued taxes from the past. Ing. Jiří Vacovský Deputy Chairman of the Board of Directors of Software602 a.s.

14 FINANČNÍ VÝSLEDKY V LETECH VÝVOJ PŘIDANÉ HODNOTY V LETECH INCOME IN ADDED VALUE DEVELOPMENT IN

15 V Ý R O K AU D I TO R A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A AU D I TO R S S TAT E M E N T

16 KO N TA K T Y / CO N TAC T S Česko/Czech Republic Software602 a. s. Hornokrčská 15, P. O. BOX 1, PRAHA 4, Tel: , Fax: Software602 a. s. je členem SPIS Software602 a. s. is a member of SPIS Association System602, s. r. o. Antala Staška 30, Praha 4 Tel: +420/2/ Fax: +420/2/ Zahraničí/International Software602, Inc Perimeter Park Blvd, Suite 702, Jacksonville, Florida Phone: , Fax: Software602 Slovensko s. r. o. - Krupinská 4, Bratislava, Slovensko, tel.: , fax: (C) Software602 a.s je registrovaná ochranná známka Software602, ostatní názvy jskou nebo mohou být ochrannými známkami svých vlastníků. (C) Software602 a.s is the registered trade mark of Software602, the above other names are or can be trade marks of other owners.

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report

2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2006 Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report zkrácená verze / abridged version Základní ekonomické údaje Basic Economic Facts 2006 2005 2004 Změna/Change Stručný přehled (v mil. Kč) 2006/2005

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více