Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území"

Transkript

1 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka Datum zpracování: květen 2013

2 1. Název zvláště chráněného území: Tábor - Zahrádka 2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka (dále jen PP ) ve smyslu 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 3. Předměty ochrany a jejich popis: 3.1. Souhrnná charakteristika předmětů ochrany: Předmětem ochrany navrhované přírodní památky Tábor - Zahrádka je soubor přírodních biotopů (např. neprioritní naturový biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky), čtyři extenzivní rybniční nádrže a desítky periodických vodních ploch s výskytem zvláště chráněných i kriticky ohrožených živočichů (obojživelníků a korýšů) a s výskytem významných druhů rostlin. Dále je posláním přírodní památky ochrana druhů a stanovišť EVL, zejména pak populace druhu kuňka obecná (Bombina bombina) včetně jejích biotopů Popis hlavních předmětů ochrany: Kuňka obecná Bombina bombina Až nižší tisíce adultů. Jeden z dominantních druhů na lokalitě. populaci lze označit za velmi početnou, vitální a perspektivní. SO / EN v periodických i stálých drobných vodních plochách na celém území bývalého cvičiště (tedy zejména mimo EVL). Problém však představuje skutečnost, že většina zjištěných pulců, juvenilních a subadultních jedinců kuněk nebyla nalezena ve vodních nádržích, které jsou součástí ZCHÚ, ale v periodických i stálých drobných vodních plochách vytvořených pojezdem vojenské techniky celým územím bývalého cvičiště (tedy mimo ZCHÚ) 4. Cíl ochrany: Cílem ochrany přírodní památky je ochrana ekosystému drobnějších eutrofních rybníků a sekundárního bezlesí s drobnými vodními mi s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků (včetně evropsky významné kuňky obecné a čolka velkého), se zvláštním zřetelem na pozastavení vývojových procesů v ekosystémech antropogenních lad (bývalého vojenského cvičiště) vhodným managementem, protože zachování vývojového stádia ekosystému lad a bezlesí je potřebné pro udržení dobrého stavu předmětu ochrany chráněného území. 5. Základní ochranné podmínky: Základní ochranné podmínky přírodních památek jsou stanoveny v 36 odst. 2 zákona. 6. Návrh bližších ochranných podmínek: Pro přírodní památku se nenavrhují bližší ochranné podmínky. 7. Vymezení hranice přírodní památky a jejího ochranného pásma: 7.1. Navrhovaná hranice přírodní památky Hranice EVL byla stanovena na základě mapování biotopů a druhů, které se uskutečnilo v rámci přípravy EVL v letech Digitalizace získaných údajů byla prováděna nejčastěji nad mapami středního měřítka. Přenesením takto získaných hranic na mapy velkých měřítek jsou zjišťovány větší či menší chyby ve vymezení EVL. Proto je jedním z hlavních cílů procesu implementace soustavy NATURA 2000 připravit návrh úpravy hranic a návrh zpřesnění hranic EVL na základě skutečného a aktuálního stavu lokality, prioritně s ohledem na předměty ochrany. Zpřesnění bylo prováděno na základě inventarizačních průzkumů z období

3 7.2. Vymezení ochranného pásma přírodní památky: Ochranné pásmo je vymezeno jako samostatný polygon. Hranice polygonu jsou zakresleny v mapách, které jsou přílohou tohoto návrhu Získání informace o vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma: Zákres hranice přírodní památky je přílohou číslo 3 tohoto návrhu. Návrh hranic je dále k dispozici na ve složce Krajský úřad Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Ochrana přírody a krajiny Zřizování zvláště chráněných území (ve formátu pdf), nebo na mapovém serveru jihočeského kraje na adrese 8. Územně správní zařazení území: 8.1. Přírodní památka: kraj: Jihočeský okres: Tábor obec s rozšířenou působností: Tábor obec: Tábor katastrální území: Klokoty 8.2. Ochranné pásmo přírodní památky: kraj: Jihočeský okres: Tábor obec s rozšířenou působností: Tábor obec: Tábor katastrální území: Klokoty 9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených návrhem přírodní památky a ochranného pásma přírodní památky: Podrobný výčet parcel, výměr a listů vlastnictví je uveden v příloze. 10. Předpokládaná výměra zvláště chráněného území*: Přírodní památka: 28,54 ha Ochranné pásmo: 9,73 ha Celkem: 38,27 ha * výměra byla stanovena výpočtem z mapových podkladů (v programu ArcGIS) 11. Odůvodnění návrhu: Historie ochrany území, vymezení PP: Jedná se o vyhlášení nového chráněného území. Evropsky významná lokalita CZ Tábor - Zahrádka (dále jen EVL) byla vymezena na základě Nařízení vlády 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ze dne Stanovená kategorie ochrany je chráněná krajinná oblast (dále jen CHKO) a přírodní památka. EVL byla rozhodnutím Evropské komise ze dne zařazena do evropského seznamu (dle sdělení MŽP č. 81/2008 Sb.). Dne bylo vydáno Nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanová národní seznam evropsky významných lokalit ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. U EVL nedošlo touto novelou k žádným změnám. Podle ustanovení 45c odst. 5 bude evropsky významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem, a to postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení zvláště chráněného území příslušné kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných území podle odstavce 4 provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu.

4 Hlavním důvodem vyhlášení je splnění povinnosti, kterou krajskému úřadu jednoznačně určuje zákon Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení PP: Hlavním důvodem vyhlášení PP je splnění požadavku na implementaci soustavy Natura 2000 tak, jak to plyne z příslušných ustanovení zákona a dále zajištění ochrany vzácných a chráněných druhů, které se v lokalitě nacházejí K názvu zvláště chráněného území: Název byl stanoven na základě názvu příslušné EVL Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území: Vzhledem k charakteru lokality a na základě metodiky MŽP pro stanovení kategorií zvláště chráněných území je navrhována v souladu s navrženou kategorií EVL přírodní památka K dalším předmětům ochrany: Podrobnější informace jsou uvedeny v příslušných inventarizačních průzkumech, které jsou k dispozici na krajském úřadě. název druhu Listonoh letní Triops cancriformis Škeble rybničná Anodonta cygnea aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ. Populace je sice nepříliš početná (odhadem vyšší desítky jedinců, ale zřejmě stabilní. (tisíce jedinců různých věkových kategorií, Nebývale silná stabilní populace čolek obecný nicméně jejich početnost klesá, což pravděpodobně souvisí s rychlou sukcesí po ukončení vojenské činnosti, v jejímž důsledku dochází k zániku desítek drobných osluněných vodních ploch, stupeň ohrožení KO / CR SO / VU SO / NT popis biotopu druhu Korýš osidluje tůně, menší nádrže, i periodického charakteru. V PP se vyskytuje hojně na cestě v ochraném pásmu, výskyt potvrzen i v rámci cesty. Pravděpodobně se také v rámci zkoumané plochy postupně šíří. zjištěna v bezejmenném rybníku v PP EVL. K rozmnožování využívá nejrůznější vodní nádrže s vodní či litorální vegetací. Rozmnožování bylo potvrzeno v Zahrádeckém rybníku, ve Studeném rybníku, v zanikajících nádržích v JZ cípu zkoumané plochy a v tůních mimo PP

5 název druhu Čolek horský Ichthyosaura alpestris = Mesotriton alpestris = Triturus alpestris Čolek velký Triturus cristatus Blatnice skvrnitá Pelobates fuscus Skokan hnědý Rana temporaria Skokan ostronosý Rana arvalis aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Na lokalitě dříve relativně běžný (Fischer-in verb). Lze předpokládat výskyt menší populace. Naposledy zaznamenán v roce Na lokalitě dříve relativně hojný (Fischer-in verb), aktuálně spíše sporadicky/ předpokládat nižších stovek jedinců. Stabilní, poměrně početná populace Na lokalitě spíše vzácný (desítky jedinců). populace je pravděpodobně stabilizovaná, i když nepříliš početná. Pravděpodobně vyšší desítky jedinců. stupeň ohrožení SO / NT SO / EN popis biotopu druhu Rozmnožuje se v nádržích nebo tůních zarostlých vegetací, ale postačují mu také jen vysychavé kaluže apod. Rozmnožoval se v zarůstajících tůních v ploše bývalého výcvikového prostoru mimo EVL terestrická stanoviště - vlhčí partie bezlesí i plochy již porůstající dřevinami. Na území PP takové biotopy ve značné nabídce také může osidlovat Rozmnožuje se v nádržích nebo tůních zarostlých vegetací nižších a středních poloh. Výskyt v zarůstajících osluněných tůních v ploše bývalého výcvikového prostoru, především v plochách mimo EVL Jejich úbytek pravděpodobně souvisí s rychlou sukcesí po ukončení vojenské činnosti, v jejímž důsledku mizí vhodné terestrické a zejména vodní biotopy. Rozmnožování bylo potvrzeno v Zahrádeckém a ve Studeném rybníku u tohoto druhu lze tedy předpokládat reprodukční vazbu na místní vodní nádrže - / NT pouze v rybníku Studený, lze jej ale předpokládat i v menších tůních, Zahrádeckém rybníku, či nádržkách v JZ cípu zkoumaného území. Jako terestrická stanoviště využívá tento druh vlhčí partie lokality a jejího širšího okolí. KO / EN Rozmnožování bylo doloženo jak ve vodní nádrži (rybník Studený), tak v okolních tůních. Lze jej předpokládat i v Zahrádeckém rybníku a v nádržkách v JZ cípu lokality. Jako terestrická stanoviště využívá tento druh vlhčí partie lokality a jejího širšího okolí Rozmnožování v rybníce Studený, tak v okolních tůních.

6 název druhu Skokan krátkonohý Pelophylax lessonae = Rana lessonae aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Pravděpodobně nižší stovky adultů. stupeň ohrožení SO / VU popis biotopu druhu Jsou vázáni (stanovištně) jak na vodní nádrže v ZCHÚ, tak na desítky drobných tůní v celém zkoumaném území. V nádržích i tůních se rozmnožují, v nádržích zřejmě část místní populace i zimuje. Skokan zelený Pelophylax esculentus = Rana kl. esculenta Ropucha obecná Bufo bufo Rosnička zelená Hyla arborea Ještěrka obecná Lacerta agilis Ještěrka živorodá Zootoca vivipara Slepýš křehký Anguis fragilis Minimálně vyšší stovky adultů. Jeden z dominantních druhů na lokalitě. Min. vyšší stovky, spíše nižší tisíce adultů. Jeden z dominantních druhů na lokalitě. Až nižší tisíce adultů. Jeden z dominantních druhů na lokalitě. Dříve na lokalitě velmi hojná (Fischer in verb) populace až vyšších stovek jedinců, samotnou plochu EVL (PP) pak vyšších desítek jedinců. nalezeni pouze dva jedinci. Nelze vyloučit přítomnost stovek jedinců Plochu EVL, (PP) by mohly využívat desítky jedinců. předpokládat výskyt minimálně vyšších stovek jedinců. V samotné ploše EVL, (PP) lze předpokládat výskyt až nižších stovek jedinců. SO / NT O / LC SO / NT SO / NT SO / NT SO / LC stanovištně vázáni jak na vodní nádrže v EVL, tak na desítky drobných tůní v celém zkoumaném území Rozmnožování bylo potvrzeno ve všech vodních nádržích v EVL (drobné tůně tento druh k reprodukci většinou nevyužívá). Velký počet pulců (i metamorfujících jedinců) byl zaznamenán v četných tůních v areálu bývalého vojenského cvičiště. druh vázaný na sušší partie lokality. Využívá okraje cest, ekotony, popř. taková místa, kde nachází dostatek úkrytů i míst ke slunění Rovněž vyhledává otevřené terény, ale je poněkud vlhkomilnější než její příbuzná.její populace je vázána na stejné plochy, jako je tomu u ještěrky obecné (tedy bezlesí vzniklé vojenskou činností). Druh má širokou ekologickou valenci výskyt je vázán na plochy s nezapojenými porosty keřů, které v ZCHÚ rychle mizí (Fišer 2011) a také mělčiny, podmáčená stanoviště.

7 název druhu Užovka obojková Natrix natrix Potápka malá Tachybaptus ruficollis Moták pochop Circus aeruginosus Bekasina otavní Gallinago gallinago Chřástal vodní Rallus aquaticus Kopřivka obecná Anas strepera Čírka obecná Anas crecca Čírka modrá Anas querqudula aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Pravděpodobně velmi hojná minimálně nižší desítky jedinců. Hojně na cestě v ochraném pásmu( dp 11), výskyt potvrzen i v rámci cesty na dp 13. Populace je sice nepříliš početná (odhadem vyšší desítky jedinců, ale zřejmě stabilní. stupeň ohrožení O / LC popis biotopu druhu Užovka se soustřeďuje do blízkosti vod nebo alespoň lokalit s bujnější pobřežní vegetací. v rámci zkoumané plochy převážná část populace může být přitom vázána na bližší okolí vodních nádrží. 1-2 páry O / VU Hnízdí pravidelně na rybníce Zahrádecký Zahrádecký rybník, bezejmenný rybník (hnízdí). V roce 2011 možné hnízdění ve východní části EVL. Pravděpodobně hnízdí Druh pravděpodobně hnízdí, Pravidelný na jaře. výskyt Pravděpodobně hnízdní výskyt v letech Pykal, Bednářová, Fišer (2002) O / VU SO / EN SO/ VU K hnízdění vyhledává vodní nádrže či mokřady s bujnou pobřežní vegetací Hnízdí pravidelně na rybníce Zahrádecký, bezejmenný či Studený. Podmáčené luční biotopy, není vázaná na litorál. Osidluje podmáčená i sušší luka. Vyžaduje hustou litorální vegetacikmde se skryje a zároveň najde potravu. Zahrádecký - velmi příhodné potravní a hnízdní podmínky O/ VU Vyhledáví stojaté v odní plochy s dostatkem potravy.stálý výskyt, rybníky mají vhodné prostředí O/ CR Vyhledáví stojaté v odní plochy s dostatkem potravy Pravidelný výskyt na jaře může znamenat později hnízdní výskyt. O/ CR Vyhledáví stojaté v odní plochy s dostatkem potravy Pravidelný výskyt zaznamenáván na ryb. Zahrádecký

8 název druhu Slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení popis biotopu druhu hnízdí 1-5 párů SO/ EN Vyhledává biotop s dostatkem husté, také i loňské vegetace. Na území v loňských porostech rákosin apod. Ťuhýk obecný Lanius collurio Pravděpodobně hojný druh v celém bezlesí. Jahelka (2002), Fischer (2011 O / NT Vázán na biotop nesouvislých keřů, lada. Poznatky uvedené v této tabulce i doprovodném textu jsou založené téměř výhradně na aktuálních datech, které přináší inventarizační výzkumy připravené k účelu vyhlášení lokality za ZCHÚ. Jedná se o práce Fischera (2012a,b,c) a Fišera (2011) K cílům ochrany: Cíle ochrany jsou formulovány v souladu s ustanoveními 36 odst. 2 zákona, tak, aby bylo zajištěno zachování předmětu ochrany v příznivém stavu K návrhu bližších ochranných podmínek: Vzhledem k charakteru předmětů ochrany a zejména z důvodu omezené přístupnosti na lokalitu nejsou bližší ochranné podmínky navrhovány K jednotlivým bližším ochranným podmínkám: Bližší ochranné podmínky nejsou navrženy. Přílohy: číslo 1: Orientační mapa PP Tábor - Zahrádka a jejího ochranného pásma číslo 2: Seznam dotčených parcel číslo 3: Zákres hranice PP a jejího ochranného pásma do katastrální mapy

9 Příloha číslo 1:

10 Příloha číslo 2: Seznam dotčených parcel katastrální území Číslo parcely podle KN PP nebo OP LV Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN celková výměra (m2) výměra v PP/OP (m2)* Klokoty 567 PP vodní rybník Klokoty 568 PP 207 ostatní neplodná půda Klokoty 696/243 OP 5353 ostatní neplodná půda Klokoty 696/611 OP 207 ostatní Klokoty 696/616 OP 3325 ostatní Klokoty 696/626 OP 3325 ostatní Klokoty 696/637 OP 3325 ostatní Klokoty 696/638 OP 3325 ostatní Klokoty 696/640 OP 3325 ostatní Klokoty 696/641 OP 3325 ostatní Klokoty 696/642 OP 3325 ostatní Klokoty 696/644 OP 5649 ostatní Klokoty 696/648 OP 3303 ostatní neplodná půda Klokoty 696/649 OP 3325 ostatní Klokoty 696/650 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/651 OP 6019 ostatní Klokoty 696/654 PP 5656 ostatní neplodná půda 1 1 Klokoty 696/657 OP 5656 ostatní Klokoty 696/663 OP 6016 ostatní Klokoty 696/674 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/683 OP 207 ostatní Klokoty 696/686 PP 207 ostatní 8 8 Klokoty 696/691 OP ostatní Klokoty 696/691 PP ostatní 327 < 1 Klokoty 696/699 OP 207 ostatní Klokoty 696/700 OP 207 ostatní Klokoty 696/706 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/708 OP 3070 ostatní neplodná půda Klokoty 696/712 OP 207 ostatní Klokoty 696/766 OP 3325 ostatní Klokoty 696/767 OP 3325 ostatní Klokoty 696/768 PP 3303 ostatní neplodná půda Klokoty 696/769 PP 3303 ostatní neplodná půda Klokoty 696/770 PP 3303 ostatní neplodná půda Klokoty 696/771 PP 6016 ostatní

11 Klokoty 696/772 PP 6019 ostatní Klokoty 696/773 PP 6019 ostatní Klokoty 696/774 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/775 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/777 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/778 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/779 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/780 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/781 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/782 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/785 PP 5649 ostatní neplodná půda Klokoty 696/786 PP 5649 ostatní neplodná půda Klokoty 696/787 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/790 PP 3324 ostatní neplodná půda Klokoty 696/791 PP 3324 ostatní neplodná půda Klokoty 696/792 PP 5649 ostatní neplodná půda Klokoty 696/793 PP 3324 ostatní neplodná půda Klokoty 696/794 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/795 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/796 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/798 PP 6016 ostatní Klokoty 696/799 PP 6016 ostatní Klokoty 696/800 PP 5649 ostatní Klokoty 696/802 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/803 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/804 PP 207 ostatní Klokoty 696/805 PP 6016 ostatní Klokoty 696/807 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/808 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/809 PP 3325 ostatní Klokoty 696/810 PP 3325 ostatní Klokoty 696/811 PP 3325 ostatní Klokoty 696/812 PP 207 ostatní Klokoty 696/814 PP 207 ostatní Klokoty 696/815 PP 207 ostatní Klokoty 696/819 PP 6016 ostatní Klokoty 696/823 PP 6016 ostatní Klokoty 696/824 PP 3302 ostatní neplodná půda Klokoty 696/826 PP 207 ostatní Klokoty 696/829 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/832 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/833 PP 207 ostatní Klokoty 696/834 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/838 PP 207 ostatní

12 Klokoty 696/839 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/842 PP 207 ostatní Klokoty 696/843 PP 207 ostatní Klokoty 696/845 PP 207 ostatní Klokoty 696/847 PP 207 ostatní Klokoty 696/849 PP 207 ostatní Klokoty 696/854 PP 207 ostatní Klokoty 696/856 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/857 PP ostatní Klokoty 696/858 PP 207 ostatní Klokoty 696/861 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/865 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/867 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/868 OP 207 ostatní Klokoty 696/868 PP 207 ostatní Klokoty 696/869 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/872 OP 207 ostatní Klokoty 696/873 PP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/876 PP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/877 OP 207 ostatní Klokoty 696/877 PP 207 ostatní Klokoty 696/878 PP ostatní Klokoty 696/879 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/880 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/881 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/881 PP 3304 ostatní neplodná půda < 1 Klokoty 696/883 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/885 OP 3070 ostatní neplodná půda Klokoty 696/885 PP 3070 ostatní neplodná půda < 1 Klokoty 696/886 PP 5440 ostatní 827 < 1 Klokoty 696/887 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/889 PP 5656 ostatní neplodná půda 824 < 1 Klokoty 696/890 PP ostatní Klokoty 696/892 OP 5651 ostatní Klokoty 696/892 PP 5651 ostatní Klokoty 696/893 OP 3070 ostatní neplodná půda Klokoty 696/893 PP 3070 ostatní neplodná půda Klokoty 696/894 PP 5656 ostatní neplodná půda 525 < 1 Klokoty 696/895 OP ostatní Klokoty 696/896 PP 3237 ostatní Klokoty 696/897 PP 207 ostatní

13 Klokoty 696/898 OP 207 ostatní Klokoty 696/898 PP 207 ostatní Klokoty 696/899 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/899 PP 3304 ostatní neplodná půda < 1 Klokoty 696/900 PP 5353 ostatní neplodná půda Klokoty 696/901 OP ostatní Klokoty 696/903 OP 5894 ostatní Klokoty 696/904 PP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/905 PP 207 ostatní 324 < 1

14

15 ÍÁÍÒÈËË ÍÁÍÒÍÔÎ ÍÁÍÒÍÌÁ ÍÁÍÒÍÔÏ ÍÁÍÒÎÁÈ ÍÁÍÒÍÌÏ ÍÁÍÒÍ Ì ÍÁÍÒÍÌÌ ÍÁÍÒÍÍÔ ÍÁÍÒÍÌÔ ÍÁÍÒÍÓÁ ÍÁÍÒÍÓÎ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒÍÏÁ ÍÁÍÒÍÓÏ ÍÁÍÒÍÔÁ ÍÁÍÒÍÓ ÍÁÍÒÍÓÌ ÍÁÍÒÍÓÔ ÍÁÍÒÍÓÓ ÍÁÍÒÎÁ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Ô navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

16 ÍÁÍÒÈËÈ ÍÁÍÒËÔÌ ÍÁÍÒËÓÔ ÍÁÍÒËÌÔ ÍÁÍÒË Í ÍÁÍÒËÌÍ ÍÁÍÒËÌÎ ÍÁÍÒËÏÔ ÍÁÍÒËÌÌ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÎÍÈ ÎÍË ÍÁÍÒËÓÌ ÍÁÍÒËÌÏ ÍÁÍÒËÌÓ ÍÁÍÒËÎË ÍÁÍÒËÓÍ ÍÁÍÒËÈÈ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Ó navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

17 ÍÁÍÒËÍ ÍÁÍÒËÈ ÍÁÍÒËÍÏ ÍÁÍÒËÏËÍÁÍÒËËÏ ÎÍÍÒÎÎ ÍÁÍÒËË ÍÁÍÒËËË ÍÁÍÒËÁÔ ÎÍÍÒÏÈ ÎÍÍÒÏË ÎÍÍÒÎ ÎÍÍÒÔ ÎÍÁ ÎÍÍÒÎÓ ÎÍÍÒÔÓ ÍÁÍÒËÁÍ ÎÍÍÒÎÏ ÎÈ ÒÔ ÍÁÍÒËÁÈ ÍÁÍÒÁ ÍÁÍÒÁ Í ÍÁÍÒÁ Î ÎÈ ÒÓ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÎÍÈ ÍÁÍÒÁ Ï ÍÁÍÒÁ Ì ÍÁÍÒËÁÁ ÍÁÍÒÓÏÌ ÍÁÍÒËÍÁ ÍÁÍÒËÈÍ ÍÁÍÒËÁÓ ÍÁÍÒËÁË ÍÁÍÒËÍÈ ÍÁÍÒËÈÌ ÍÁÍÒËÈÁ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Ì navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

18 ÍÁÍÒÎÁ ÍÁÍÒÍ ÍÁÍÒÍÏÁ ÍÁÍÒÎÁÁ ÍÁÍÒÍÏ ÍÁÍÒÍÏÓ ÍÁÍÒÈÍÎ ÍÁÍÒÍ Á ÍÁÍÒÍÓÍ ÍÁÍÒÍÏÔ ÍÁÍÒÍ Í ÍÁÍÒÍÔÔ ÍÁÍÒÍÎÔ ÍÁÍÒÍÎÏ ÍÁÍÒÍÏÏ ÍÁÍÒÈÁÏ ÈÓÈÒÔÌ ÍÁÍÒÍÔÈ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒÍÎÈ ÍÁÍÒË ÍÁÍÒË Ï ÈÓÈÒË ÈÓÈÒÔÎ ÈÓÈÒÔË ÍÁÍÒÍÓÈ ÍÁÍÒÍÍÌ ÍÁÍÒÍÎ ÍÁÍÒÍÌÓ ÍÁÍÒÍÍÓ ÈÓÈÒÔÈ ÍÁÍÒÍÍÏ ÍÁÍÒÍÍÎ ÍÁÍÒÍÌÍ ÈÓÈÒÓ ÍÁÍÒÍÎÌ ÈÓÈÒÓÎ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Ï navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

19 ÍÁÍÒÈÁÌ ÍÁÍÒËÔÔ ÍÁÍÒËÎÍ ÍÁÍÒËÍÔ ÍÁÍÒËÓÍ ÍÁÍÒÈÁ ÍÁÍÒËÌË ÍÁÍÒËÎÏ ÍÁÍÒËÔÁ ÍÁÍÒËÓÁ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒÍÔÔ ÍÁÍÒË ÍÁÍÒËÈÈ ÍÁÍÒË Ë ÍÁÍÒÍÎ ÍÁÍÒÍÍÌ ÍÁÍÒÍÎÈ ÍÁÍÒËÏÈ ÍÁÍÒÍËÌÍÁÍÒÍËÍ ÍÁÍÒËÎÈ ÍÁÍÒËÍË ÍÁÍÒÍÈÏ ÍÁÍÒÈÔÓ ÍÁÍÒÍÍÓ ÍÁÍÒÍÍÏ ÍÁÍÒÍËÏ ÍÁÍÒÍËË ÍÁÍÒÍÍÎ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Î navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

20 ÍÁÍÒËÍÈ ÍÁÍÒËÁÓ ÍÁÍÒËÈÌ ÍÁÍÒËÁÁ ÍÁÍÒÁ Ì ÍÁÍÒÓÏÌ ÍÁÍÒËÁË ÍÁÍÒËËÈ ÍÁÍÒËÎÏ ÍÁÍÒËÁÌ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒËÈÈ ÍÁÍÒÁ Ô ÍÁÍÒËÍË ÍÁÍÒÍÁÁ ÍÁÍÒËËÎ ÍÁÍÒËÁÎ ÍÁÍÒÍÁÏ ÍÁÍÒÈÔÓ ÍÁÍÒÁÔÎ ÍÁÍÒÁ Ó ÍÁÍÒÈ Î 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Í ÍÁÍÒÁ Á navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

21 ÎÈÔÒÎ ÍÁÍÒÁÓË ÍÁÍÒÁÓÈ ÎÈÔÒÌ ÍÁÍÒÁÓÁ ÎÈÔÒÈ ÍÁÍÒÁÓÍ ÍÁÍÒÁÌÌ ÍÁÍÒÁÔÈ ÍÁÍÒÁÓÔ ÍÁÍÒÁÓÎ ÍÁÍÒÓÌÌ ÍÁÍÒÁÌÔ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒÓÌÎ ÍÁÍÒËÁË ÍÁÍÒÁÌ ÍÁÍÒÁÔÁ ÍÁÍÒÓÁÁ ÍÁÍÒÓÌÏ ÍÁÍÒÓÌÍ ÍÁÍÒÁÔÎ ÚÍÁÍÒÓËË 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê È navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 16.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3408/2013 KUSP 3408/2013

Více

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ TÁBOR-ZAHRÁDKA

PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ TÁBOR-ZAHRÁDKA PLÁN PÉČE O EVL/ZCHÚ TÁBOR-ZAHRÁDKA Dílčí plnění, část 1.1 zpracování plánu péče o navrženou EVL na základě zpracovaných podkladů, dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Sdružením Jižní Čechy NATURA 2000 a Jihočeským

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba jednací Spisová značka 11. února 2013 Ing. Kateřina Novotná KUZL 9100/2013 KUSP

Více

PP Pískovna na cvičišti

PP Pískovna na cvičišti PP Pískovna na cvičišti Inventarizační průzkum obratlovců Rosnička zelená 17.4.2007 Zpracoval: Petr Hesoun Bednáreček 58, 378 42 Nová Včelnice; e-mail: krystof.mek@tiscali.cz Listopad 2007 1. Metodika

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka. 2013 Petr Pavelčík KUZL /2013 KUSP /2013 ŽPZE-PP Oznámení

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55971/2013 KUSP 55970/2013

Více

Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku

Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku Herpeto - batrachologický průzkum Rančířovského Okrouhlíku a přilehlých mokřadů Zpracovatel: Mgr. Jan Dvořák Dobronín 345, PSČ 588 12 e-mail: dvorak.jenda@centrum.cz tel.: 605 070 438 (774 070 438) září

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Kačerov (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Kačerov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Kačerov" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany modrásek bahenní

Více

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice

Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ , Petrovice 104, Petrovice Rozdělovník: Obec Petrovice, IČ 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice 5149/ZP/2011- NA-2 09. 05. 2011 Odbor životního prostředí a zemědělství Ing. Aleš Novák / 418 oddělení ochrany přírody a krajiny

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Pod Rýzmburkem

Více

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz

377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz Vyšný 59 381 01 Český Krumlov Městský úřad Jindřichův Hradec tel.: 380 301 031 Klášterská 135/II fax: 380 301 049 377 22 Jindřichův Hradec e-mail: blanles@nature.cz www.blanskyles.nature.cz NAŠE ČÍSLO

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí. Rozhodnutí.

Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů Modernizace trati Sudoměřice Votice rozhodnutí. Rozhodnutí. Praha: 9. 11. 2015 Číslo jednací: 134992/2015/KUSK Spisová značka: SZ-134992/2015/KUSK/5 Vyřizuje: Mgr. Pavel Sýkora l. 932 Značka: OŽP/Sy Věc: Výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů

Více

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou

Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Inventarizační průzkum obojživelníků a plazů na území PP Zásada pod školou Zpracovala: Mgr. Alice Háková říjen 2016 2 Místo průzkumu: kraj: Liberecký k.ú.: Zásada Objednatel: Krajský úřad Libereckého kraje

Více

přírodní památka Kounické louky

přírodní památka Kounické louky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Kounické louky

Více

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky TÝNIŠTĚ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Týniště Předmět ochrany a jeho popis Hlavním předmětem ochrany je populace kuňky

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 18.1. 2013 Petr Pavelčík KUZL 3792 /2013 KUSP 3792/2013

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Obojživelníci bývalého VVP Pístov

Obojživelníci bývalého VVP Pístov Obojživelníci bývalého VVP Pístov a péče o jejich biotopy Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2010 Foto: J.Maštera, J.Dvořák, A.Zedníková Pístovské mokřady Rančířovský tankodrom

Více

Pístovské mokřady 2009

Pístovské mokřady 2009 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině 5. května 15, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2009 Zpráva o činnosti na pronajatých pozemcích p.č. 485/1 a 485/3

Více

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka

d) Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území - přírodní památky Retenční nádrž Slatina a jejího ochranného pásma dle 4 odst.1) vyhlášky č. 64/2011 Sb. 1/ Údaje o zvláště chráněném území: a) Název: Retenční

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Přírodní památka Tesařov

Přírodní památka Tesařov Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. (1) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tesařov Název

Více

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu

KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu KUŇKA OHNIVÁ a ČOLEK VELKÝ na Vysočině a příklady vhodného managementu Jaromír Maštera říjen 2013 Obojživelníci na Vysočině Česká republika - 21 druhů Vysočina - 15 druhů: mlok čolek velký čolek horský

Více

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku

Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku občanské sdružení Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Obojživelníci u Rančířovského Okrouhlíku Zpráva z akce pro veřejnost Jaromír Maštera červenec

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma.

NAŘÍZENÍ. Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2007 ze dne 15. května 2007, o zřízení přírodní památky Rádlo a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000 Sb.,

Více

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma

Oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky Zlaté jezero a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Eva Stodolová tel.: +420 585 508 425 fax: +420 585 508 424

Více

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma

ČÁST I. Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Maršálka a jejího ochranného pásma ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY Náměstí 317 538 25 Nasavrky tel.: +420 469 326 500 fax: +420 469 326 515 ID DS: kpddyvy e-mail: zelhory@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0035/ZH/2015-1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Účastníci řízení: - Mgr. Pavel Novák, nar. 18.04.1967, Durychova 1393, 500 02 Hradec Králové - obce Královéhradeckého kraje,

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 11. září 2013 Petr Pavelčík KUZL 55970 /2013 KUSP 55970/2013

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 4. února 2013 Petr Pavelčík KUZL 6804 /2013 KUSP 6804/2013

Více

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace

Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka NPS 08444/2009 3.9.2009 Ing. Havlátková/388/450245 Oznámení o návrhu vyhlášení přírodní rezervace Niva Kořenského potoka Správa Národního parku

Více

Obojživelníci Literatura

Obojživelníci Literatura Obojživelníci Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR: Obojživelníci. Academia, Praha. Diesener G., Reichholf J. & Diesenerová R. 1997: Obojživelníci a plazi. Ikar, Praha. Dungel J. & Řehák

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Vražba (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Vražba Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Vražba" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Zvonovec liliolistý

Více

/ 829/ZP/2010-Br odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 R O Z H O D N U T Í

/ 829/ZP/2010-Br odbor ŽP a zem. Ing. Josef Brát / 567 R O Z H O D N U T Í Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 22/2013 ze dne 14. 11. 2013, o vyhlášení Přírodní památky Sokolí hnízdo a bažantnice a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského

Více

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera

Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Poznámky k péči o biotopy obojživelníků Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, listopad 2013 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o rozmnožovací biotopy = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy, které obývají

Více

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4

Obojživelníci - Lissamphibia. Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Obojživelníci - Lissamphibia Podpořeno z projektu FRVŠ 1220/2013/G4 Literatura Literatura Literatura Interaktivní CD a CD s hlasy dostupná na katedře Literatura Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, Olomouc V Olomouci dne č. j.: KUOK 26439/2016 SpZn: KÚOK/25083/2016/OŽPZ/431 vyřizuje: RNDr. Miroslava Kudýnová tel.: 585 508 631 e-mail: m.kudynova@kr-olomoucky.cz Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LOBENDAVA - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby OLDŘICH ČÍŽEK

Více

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období

Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic. na období Plán péče o PP Syslí louky u Loděnic na období 2010-2020 1 1. Základní údaje o zvláště chráněném území 1.1 Základní identifikační údaje evidenční číslo : kategorie ochrany : název území : druh právního

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 77195/2013 Sp. zn.: S JMK 77195/2013 OŽP/Krch Vyřizuje: Ing. Marek Krchňavý

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Trotina 1. Název

Více

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU

EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL PLÁN PÉČE NAVRHOVANOU PLÁN PÉČE O EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU NAVRHOVANOU PŘÍRODNÍ PAMÁTKU ÚŠTĚK - KOSTEL NA OBDOBÍ 2010-2019 VYGORON - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BORŠOVSKÁ 18, 370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE kontaktní osoby JAN ŠAMATA & OLDŘICH

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Přírodní památku Prameny Javornice

Přírodní památku Prameny Javornice Plán péče o Přírodní památku Prameny Javornice na období 2016-2025 Schváleno příslušným orgánem ochrany přírody, Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství schváleno

Více

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma

Návrh na vyhlášení přírodní památky Sobotín domov důchodců a jejího ochranného pásma KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení ochrany přírody Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc Vyřizuje: Mgr. Tomáš Berka tel.: +420 585 508 389 fax: +420 585 508 424 email:

Více

přírodní památka Čertkus

přírodní památka Čertkus Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. přírodní památka Čertkus Datum

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Luční potok v

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK11_hadi_ZZ_790_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 790/2011 program:

Více

Podpora pastvy v EVL Doupovské hory - lokalita Jakubov. Plazi

Podpora pastvy v EVL Doupovské hory - lokalita Jakubov. Plazi Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny Oblast podpory:6.2. Podpora biodiverzity Podpora pastvy v EVL Doupovské hory - lokalita Jakubov akceptační číslo: 13146246 CZ.1.02/6.2.00/13.17585 115D122003299

Více

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma

Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Návrh na změnu vymezení rozsahu ochrany zvláště chráněného území Přírodní rezervace Hořina a jeho ochranného pásma Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský

Více

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech

Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Obnova biotopů na Pístovských mokřadech Závěrečná zpráva projektu Foto: A. Mašterová Jan

Více

a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

a jejího ochranného pásma, oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016

Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2016 Závěrečná zpráva projektu Foto: Jaromír Maštera Tibor Neskromník,

Více

Návrh. Přírodní rezervace ÚJEZDEC. na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území

Návrh. Přírodní rezervace ÚJEZDEC. na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

Dobývací prostor Horní Olešnice 2

Dobývací prostor Horní Olešnice 2 Katedra zoologie Dobývací prostor Horní Olešnice 2 Zoologický průzkum lokality zaměřený na herpeto- a ichtyofaunu Dne: 4.8.2013 Vypracoval: Mgr. Martin Minařík Odd. zoologie obratlovců, katedra zoologie

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní památky Milíčovský les a rybníky včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44

Více

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html.

Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině. Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČO 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pístovské mokřady 2008 2010 Zpráva o činnosti na pozemcích p.č. 485/1, 485/2 a 485/3 v

Více

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem

Přírodní rezervace Mokřady pod Vlčkem Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Mokřady pod

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území přírodní památky Praha: 14.12.2015 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 16lO30/2015/KUSK Spisová značka: SZ-161030/2010/KUSK/l Vyřizuje: Značka: Kateřina Puršová/ 257 280 654 OŽPlPu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Pojďte s námi do přírody

Pojďte s námi do přírody Pojďte s námi do přírody závěrečná zpráva projektu Vojtěch Kodet prosinec 2011 Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině Úvoz 23, 586 01 Jihlava, IČ 75107988 www.cso.cz/vysocina.html Pojďte s

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

ž Ř š á Š Í č á č á Ů Ž ř á ů á ů Ž ř Í é š ř ů á á č ú ú ú ý á á á č ž š á ý é ž ý á ž ž ý á ů ý ž á č éž á ý éž ý ý ž é š á é á é č ž š ů ž éčá é ú ý é á ý ů č š ý š ž ž ž é á á é á é ř á éž č á á é

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK10_hadi_ZZ_703_w.doc str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Údaje o projektu název projektu: Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 703/2010 program:

Více

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI

NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI NATURA 2000 - PTAČÍ OBLASTI oblast Doupovských a Krušných hor Vít Tejrovský Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky CHKO Labské pískovce pracoviště Klášterec nad Ohří Chomutovská 120 CZ 431

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Rosice - zámek CZ0623713 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rosice - zámek CZ0623713 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Rosice - zámek Kód lokality: CZ0623713 Kód lokality

Více

PŘEŽIJÍ OBOJŽIVELNÍCI SOUČASNÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S RYBNÍKY? DAVID FISCHER

PŘEŽIJÍ OBOJŽIVELNÍCI SOUČASNÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S RYBNÍKY? DAVID FISCHER ANALÝZY A KOMENTÁŘE PŘEŽIJÍ OBOJŽIVELNÍCI SOUČASNÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S RYBNÍKY? DAVID FISCHER Mgr. DAVID FISCHER Zoolog v Okresním (později Hornickém) muzeu Příbram. Souběžně zpracovává různé průzkumy,

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

Biomonitoring a záchranné transfery

Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring a záchranné transfery Biomonitoring slouží k poznání určité lokality. Na rozdíl od jednorázového biologického průzkumu monitoruje změny, např. ve velikosti populací sledovaných, vzácných

Více

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení)

Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) Plán péče o přírodní památku Popovické rybníky (návrh na vyhlášení) na období 2013 2023 Projekt NATURA 2000 ve Zlínském kraji, 09028956 Projekt je spolufinancován Evropskou unií Evropským fondem pro regionální

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 7. června 2013 Petr Pavelčík KUZL 35566 /2013 KUSP

Více

k posílení a další prosperitě populace zájmového druhu (nikoliv však na úkor jiných vzácných a zvláště chráněných druhů)

k posílení a další prosperitě populace zájmového druhu (nikoliv však na úkor jiných vzácných a zvláště chráněných druhů) METODIKA PROVÁDĚNÍ BATRACHOLOGICKÉHO PRŮZKUMU V EVL A MZCHÚ Zpracoval: Mgr. David Fischer, Zpracoval: Mgr. David Fischer, metodiky byly vytvořeny ve spolupráci s Jihočeským krajem A) Cíle IP 1) Hlavní

Více

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky

Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) U Borovinky Český svaz ochránců přírody Jihlava (ZO č. 59/11) Hamerníkova 12, 586 01 Jihlava, IČO 70956502 e-mail: csop.jihlava@email.cz, tel.: 724 047 084 http://csop-jihlava.euweb.cz U Borovinky 2007 2010 Zpráva

Více

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015

Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Mokřady - ochrana a management Šeříková 345/8, 588 12 Dobronín, IČO 22763198 www.mokrady.wbs.cz Transfery obojživelníků u Svitáku 2015 Závěrečná zpráva projektu Foto: Tibor Neskromník Tibor Neskromník,

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 4/2014 ze dne 19.12.2013, o vyhlášení Přírodní památky Tábor - Zahrádka a jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada Jihočeského kraje stanoví

Více

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD.

Právní režim ochrany přírody a krajiny. JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Právní režim ochrany přírody a krajiny JUDr. Jana Tkáčiková, PhD. Cíl právní úpravy Zajištění péče o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické

Více

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Slatinice - Kašpárovec z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované

Více

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie

Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Inventarizační průzkum lokality Droždín z oboru batrachologie a herpetologie Kód ZCHÚ: - Zadavatel: SAGITTARIA - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, občanské sdružení registrované MV ČR pod č.j.

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 30.12.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 117711/2010/KUSK Spisová značka: SZ_117711/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

Věc: Oznámení návrhu vyhlášení přírodní památky Kounické louky a oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o ni

Věc: Oznámení návrhu vyhlášení přírodní památky Kounické louky a oznámení o možnosti seznámit se s plánem péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI SLAVKOVSKÝ LES Hlavní 504 353 01 Mariánské Lázně tel.: 354 624 081 tel./fax: 354 620 081 slavkles@schkocr.cz Dle rozdělovníku

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Více

ŽELEZNÉ HORY Sborník prací č. 20 Vodní plochy v CHKO Železné hory a jejich obojživelníci

ŽELEZNÉ HORY Sborník prací č. 20 Vodní plochy v CHKO Železné hory a jejich obojživelníci ŽELEZNÉ HORY Sborník prací č. 20 Vodní plochy v CHKO Železné hory a jejich obojživelníci Milan Růžička Pardubice 2015 Vydalo: Centrum ochrany přírody a Východočeské muzeum v Pardubicích Spolupráce: Agentura

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah

Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle. Obsah 1.7.2. 1.7.4. Ornitologický, batrachologický a herpetologický průzkum na území PR Džungle Obsah Obsah... 1 Úvod a cíl práce... 2 Metodika... 2 Výsledky... 4 Přehled zjištěných druhů... 4 Komentář ke zvláště

Více

Strana 145 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 7 Rozesláno dne 22. října 2013 O B S A H

Strana 145 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001. Částka 7 Rozesláno dne 22. října 2013 O B S A H Strana 145 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Částka 7 Rozesláno dne 22. října 2013

Více