Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území"

Transkript

1 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Tábor - Zahrádka Datum zpracování: květen 2013

2 1. Název zvláště chráněného území: Tábor - Zahrádka 2. Návrh kategorie ochrany zvláště chráněného území: Přírodní památka (dále jen PP ) ve smyslu 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). 3. Předměty ochrany a jejich popis: 3.1. Souhrnná charakteristika předmětů ochrany: Předmětem ochrany navrhované přírodní památky Tábor - Zahrádka je soubor přírodních biotopů (např. neprioritní naturový biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky), čtyři extenzivní rybniční nádrže a desítky periodických vodních ploch s výskytem zvláště chráněných i kriticky ohrožených živočichů (obojživelníků a korýšů) a s výskytem významných druhů rostlin. Dále je posláním přírodní památky ochrana druhů a stanovišť EVL, zejména pak populace druhu kuňka obecná (Bombina bombina) včetně jejích biotopů Popis hlavních předmětů ochrany: Kuňka obecná Bombina bombina Až nižší tisíce adultů. Jeden z dominantních druhů na lokalitě. populaci lze označit za velmi početnou, vitální a perspektivní. SO / EN v periodických i stálých drobných vodních plochách na celém území bývalého cvičiště (tedy zejména mimo EVL). Problém však představuje skutečnost, že většina zjištěných pulců, juvenilních a subadultních jedinců kuněk nebyla nalezena ve vodních nádržích, které jsou součástí ZCHÚ, ale v periodických i stálých drobných vodních plochách vytvořených pojezdem vojenské techniky celým územím bývalého cvičiště (tedy mimo ZCHÚ) 4. Cíl ochrany: Cílem ochrany přírodní památky je ochrana ekosystému drobnějších eutrofních rybníků a sekundárního bezlesí s drobnými vodními mi s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků (včetně evropsky významné kuňky obecné a čolka velkého), se zvláštním zřetelem na pozastavení vývojových procesů v ekosystémech antropogenních lad (bývalého vojenského cvičiště) vhodným managementem, protože zachování vývojového stádia ekosystému lad a bezlesí je potřebné pro udržení dobrého stavu předmětu ochrany chráněného území. 5. Základní ochranné podmínky: Základní ochranné podmínky přírodních památek jsou stanoveny v 36 odst. 2 zákona. 6. Návrh bližších ochranných podmínek: Pro přírodní památku se nenavrhují bližší ochranné podmínky. 7. Vymezení hranice přírodní památky a jejího ochranného pásma: 7.1. Navrhovaná hranice přírodní památky Hranice EVL byla stanovena na základě mapování biotopů a druhů, které se uskutečnilo v rámci přípravy EVL v letech Digitalizace získaných údajů byla prováděna nejčastěji nad mapami středního měřítka. Přenesením takto získaných hranic na mapy velkých měřítek jsou zjišťovány větší či menší chyby ve vymezení EVL. Proto je jedním z hlavních cílů procesu implementace soustavy NATURA 2000 připravit návrh úpravy hranic a návrh zpřesnění hranic EVL na základě skutečného a aktuálního stavu lokality, prioritně s ohledem na předměty ochrany. Zpřesnění bylo prováděno na základě inventarizačních průzkumů z období

3 7.2. Vymezení ochranného pásma přírodní památky: Ochranné pásmo je vymezeno jako samostatný polygon. Hranice polygonu jsou zakresleny v mapách, které jsou přílohou tohoto návrhu Získání informace o vymezení přírodní památky a jejího ochranného pásma: Zákres hranice přírodní památky je přílohou číslo 3 tohoto návrhu. Návrh hranic je dále k dispozici na ve složce Krajský úřad Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Ochrana přírody a krajiny Zřizování zvláště chráněných území (ve formátu pdf), nebo na mapovém serveru jihočeského kraje na adrese 8. Územně správní zařazení území: 8.1. Přírodní památka: kraj: Jihočeský okres: Tábor obec s rozšířenou působností: Tábor obec: Tábor katastrální území: Klokoty 8.2. Ochranné pásmo přírodní památky: kraj: Jihočeský okres: Tábor obec s rozšířenou působností: Tábor obec: Tábor katastrální území: Klokoty 9. Přehled katastrálních území a parcelních čísel pozemků dotčených návrhem přírodní památky a ochranného pásma přírodní památky: Podrobný výčet parcel, výměr a listů vlastnictví je uveden v příloze. 10. Předpokládaná výměra zvláště chráněného území*: Přírodní památka: 28,54 ha Ochranné pásmo: 9,73 ha Celkem: 38,27 ha * výměra byla stanovena výpočtem z mapových podkladů (v programu ArcGIS) 11. Odůvodnění návrhu: Historie ochrany území, vymezení PP: Jedná se o vyhlášení nového chráněného území. Evropsky významná lokalita CZ Tábor - Zahrádka (dále jen EVL) byla vymezena na základě Nařízení vlády 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ze dne Stanovená kategorie ochrany je chráněná krajinná oblast (dále jen CHKO) a přírodní památka. EVL byla rozhodnutím Evropské komise ze dne zařazena do evropského seznamu (dle sdělení MŽP č. 81/2008 Sb.). Dne bylo vydáno Nařízení vlády č. 371/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanová národní seznam evropsky významných lokalit ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. U EVL nedošlo touto novelou k žádným změnám. Podle ustanovení 45c odst. 5 bude evropsky významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany stanovené národním seznamem, a to postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení zvláště chráněného území příslušné kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných území podle odstavce 4 provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského seznamu.

4 Hlavním důvodem vyhlášení je splnění povinnosti, kterou krajskému úřadu jednoznačně určuje zákon Hlavní důvody zpracování návrhu na vyhlášení PP: Hlavním důvodem vyhlášení PP je splnění požadavku na implementaci soustavy Natura 2000 tak, jak to plyne z příslušných ustanovení zákona a dále zajištění ochrany vzácných a chráněných druhů, které se v lokalitě nacházejí K názvu zvláště chráněného území: Název byl stanoven na základě názvu příslušné EVL Ke kategorii ochrany zvláště chráněného území: Vzhledem k charakteru lokality a na základě metodiky MŽP pro stanovení kategorií zvláště chráněných území je navrhována v souladu s navrženou kategorií EVL přírodní památka K dalším předmětům ochrany: Podrobnější informace jsou uvedeny v příslušných inventarizačních průzkumech, které jsou k dispozici na krajském úřadě. název druhu Listonoh letní Triops cancriformis Škeble rybničná Anodonta cygnea aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ. Populace je sice nepříliš početná (odhadem vyšší desítky jedinců, ale zřejmě stabilní. (tisíce jedinců různých věkových kategorií, Nebývale silná stabilní populace čolek obecný nicméně jejich početnost klesá, což pravděpodobně souvisí s rychlou sukcesí po ukončení vojenské činnosti, v jejímž důsledku dochází k zániku desítek drobných osluněných vodních ploch, stupeň ohrožení KO / CR SO / VU SO / NT popis biotopu druhu Korýš osidluje tůně, menší nádrže, i periodického charakteru. V PP se vyskytuje hojně na cestě v ochraném pásmu, výskyt potvrzen i v rámci cesty. Pravděpodobně se také v rámci zkoumané plochy postupně šíří. zjištěna v bezejmenném rybníku v PP EVL. K rozmnožování využívá nejrůznější vodní nádrže s vodní či litorální vegetací. Rozmnožování bylo potvrzeno v Zahrádeckém rybníku, ve Studeném rybníku, v zanikajících nádržích v JZ cípu zkoumané plochy a v tůních mimo PP

5 název druhu Čolek horský Ichthyosaura alpestris = Mesotriton alpestris = Triturus alpestris Čolek velký Triturus cristatus Blatnice skvrnitá Pelobates fuscus Skokan hnědý Rana temporaria Skokan ostronosý Rana arvalis aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Na lokalitě dříve relativně běžný (Fischer-in verb). Lze předpokládat výskyt menší populace. Naposledy zaznamenán v roce Na lokalitě dříve relativně hojný (Fischer-in verb), aktuálně spíše sporadicky/ předpokládat nižších stovek jedinců. Stabilní, poměrně početná populace Na lokalitě spíše vzácný (desítky jedinců). populace je pravděpodobně stabilizovaná, i když nepříliš početná. Pravděpodobně vyšší desítky jedinců. stupeň ohrožení SO / NT SO / EN popis biotopu druhu Rozmnožuje se v nádržích nebo tůních zarostlých vegetací, ale postačují mu také jen vysychavé kaluže apod. Rozmnožoval se v zarůstajících tůních v ploše bývalého výcvikového prostoru mimo EVL terestrická stanoviště - vlhčí partie bezlesí i plochy již porůstající dřevinami. Na území PP takové biotopy ve značné nabídce také může osidlovat Rozmnožuje se v nádržích nebo tůních zarostlých vegetací nižších a středních poloh. Výskyt v zarůstajících osluněných tůních v ploše bývalého výcvikového prostoru, především v plochách mimo EVL Jejich úbytek pravděpodobně souvisí s rychlou sukcesí po ukončení vojenské činnosti, v jejímž důsledku mizí vhodné terestrické a zejména vodní biotopy. Rozmnožování bylo potvrzeno v Zahrádeckém a ve Studeném rybníku u tohoto druhu lze tedy předpokládat reprodukční vazbu na místní vodní nádrže - / NT pouze v rybníku Studený, lze jej ale předpokládat i v menších tůních, Zahrádeckém rybníku, či nádržkách v JZ cípu zkoumaného území. Jako terestrická stanoviště využívá tento druh vlhčí partie lokality a jejího širšího okolí. KO / EN Rozmnožování bylo doloženo jak ve vodní nádrži (rybník Studený), tak v okolních tůních. Lze jej předpokládat i v Zahrádeckém rybníku a v nádržkách v JZ cípu lokality. Jako terestrická stanoviště využívá tento druh vlhčí partie lokality a jejího širšího okolí Rozmnožování v rybníce Studený, tak v okolních tůních.

6 název druhu Skokan krátkonohý Pelophylax lessonae = Rana lessonae aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Pravděpodobně nižší stovky adultů. stupeň ohrožení SO / VU popis biotopu druhu Jsou vázáni (stanovištně) jak na vodní nádrže v ZCHÚ, tak na desítky drobných tůní v celém zkoumaném území. V nádržích i tůních se rozmnožují, v nádržích zřejmě část místní populace i zimuje. Skokan zelený Pelophylax esculentus = Rana kl. esculenta Ropucha obecná Bufo bufo Rosnička zelená Hyla arborea Ještěrka obecná Lacerta agilis Ještěrka živorodá Zootoca vivipara Slepýš křehký Anguis fragilis Minimálně vyšší stovky adultů. Jeden z dominantních druhů na lokalitě. Min. vyšší stovky, spíše nižší tisíce adultů. Jeden z dominantních druhů na lokalitě. Až nižší tisíce adultů. Jeden z dominantních druhů na lokalitě. Dříve na lokalitě velmi hojná (Fischer in verb) populace až vyšších stovek jedinců, samotnou plochu EVL (PP) pak vyšších desítek jedinců. nalezeni pouze dva jedinci. Nelze vyloučit přítomnost stovek jedinců Plochu EVL, (PP) by mohly využívat desítky jedinců. předpokládat výskyt minimálně vyšších stovek jedinců. V samotné ploše EVL, (PP) lze předpokládat výskyt až nižších stovek jedinců. SO / NT O / LC SO / NT SO / NT SO / NT SO / LC stanovištně vázáni jak na vodní nádrže v EVL, tak na desítky drobných tůní v celém zkoumaném území Rozmnožování bylo potvrzeno ve všech vodních nádržích v EVL (drobné tůně tento druh k reprodukci většinou nevyužívá). Velký počet pulců (i metamorfujících jedinců) byl zaznamenán v četných tůních v areálu bývalého vojenského cvičiště. druh vázaný na sušší partie lokality. Využívá okraje cest, ekotony, popř. taková místa, kde nachází dostatek úkrytů i míst ke slunění Rovněž vyhledává otevřené terény, ale je poněkud vlhkomilnější než její příbuzná.její populace je vázána na stejné plochy, jako je tomu u ještěrky obecné (tedy bezlesí vzniklé vojenskou činností). Druh má širokou ekologickou valenci výskyt je vázán na plochy s nezapojenými porosty keřů, které v ZCHÚ rychle mizí (Fišer 2011) a také mělčiny, podmáčená stanoviště.

7 název druhu Užovka obojková Natrix natrix Potápka malá Tachybaptus ruficollis Moták pochop Circus aeruginosus Bekasina otavní Gallinago gallinago Chřástal vodní Rallus aquaticus Kopřivka obecná Anas strepera Čírka obecná Anas crecca Čírka modrá Anas querqudula aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ Pravděpodobně velmi hojná minimálně nižší desítky jedinců. Hojně na cestě v ochraném pásmu( dp 11), výskyt potvrzen i v rámci cesty na dp 13. Populace je sice nepříliš početná (odhadem vyšší desítky jedinců, ale zřejmě stabilní. stupeň ohrožení O / LC popis biotopu druhu Užovka se soustřeďuje do blízkosti vod nebo alespoň lokalit s bujnější pobřežní vegetací. v rámci zkoumané plochy převážná část populace může být přitom vázána na bližší okolí vodních nádrží. 1-2 páry O / VU Hnízdí pravidelně na rybníce Zahrádecký Zahrádecký rybník, bezejmenný rybník (hnízdí). V roce 2011 možné hnízdění ve východní části EVL. Pravděpodobně hnízdí Druh pravděpodobně hnízdí, Pravidelný na jaře. výskyt Pravděpodobně hnízdní výskyt v letech Pykal, Bednářová, Fišer (2002) O / VU SO / EN SO/ VU K hnízdění vyhledává vodní nádrže či mokřady s bujnou pobřežní vegetací Hnízdí pravidelně na rybníce Zahrádecký, bezejmenný či Studený. Podmáčené luční biotopy, není vázaná na litorál. Osidluje podmáčená i sušší luka. Vyžaduje hustou litorální vegetacikmde se skryje a zároveň najde potravu. Zahrádecký - velmi příhodné potravní a hnízdní podmínky O/ VU Vyhledáví stojaté v odní plochy s dostatkem potravy.stálý výskyt, rybníky mají vhodné prostředí O/ CR Vyhledáví stojaté v odní plochy s dostatkem potravy Pravidelný výskyt na jaře může znamenat později hnízdní výskyt. O/ CR Vyhledáví stojaté v odní plochy s dostatkem potravy Pravidelný výskyt zaznamenáván na ryb. Zahrádecký

8 název druhu Slavík modráček středoevropský Luscinia svecica cyanecula aktuální početnost nebo vitalita populace v ZCHÚ stupeň ohrožení popis biotopu druhu hnízdí 1-5 párů SO/ EN Vyhledává biotop s dostatkem husté, také i loňské vegetace. Na území v loňských porostech rákosin apod. Ťuhýk obecný Lanius collurio Pravděpodobně hojný druh v celém bezlesí. Jahelka (2002), Fischer (2011 O / NT Vázán na biotop nesouvislých keřů, lada. Poznatky uvedené v této tabulce i doprovodném textu jsou založené téměř výhradně na aktuálních datech, které přináší inventarizační výzkumy připravené k účelu vyhlášení lokality za ZCHÚ. Jedná se o práce Fischera (2012a,b,c) a Fišera (2011) K cílům ochrany: Cíle ochrany jsou formulovány v souladu s ustanoveními 36 odst. 2 zákona, tak, aby bylo zajištěno zachování předmětu ochrany v příznivém stavu K návrhu bližších ochranných podmínek: Vzhledem k charakteru předmětů ochrany a zejména z důvodu omezené přístupnosti na lokalitu nejsou bližší ochranné podmínky navrhovány K jednotlivým bližším ochranným podmínkám: Bližší ochranné podmínky nejsou navrženy. Přílohy: číslo 1: Orientační mapa PP Tábor - Zahrádka a jejího ochranného pásma číslo 2: Seznam dotčených parcel číslo 3: Zákres hranice PP a jejího ochranného pásma do katastrální mapy

9 Příloha číslo 1:

10 Příloha číslo 2: Seznam dotčených parcel katastrální území Číslo parcely podle KN PP nebo OP LV Druh pozemku podle KN Způsob využití pozemku podle KN celková výměra (m2) výměra v PP/OP (m2)* Klokoty 567 PP vodní rybník Klokoty 568 PP 207 ostatní neplodná půda Klokoty 696/243 OP 5353 ostatní neplodná půda Klokoty 696/611 OP 207 ostatní Klokoty 696/616 OP 3325 ostatní Klokoty 696/626 OP 3325 ostatní Klokoty 696/637 OP 3325 ostatní Klokoty 696/638 OP 3325 ostatní Klokoty 696/640 OP 3325 ostatní Klokoty 696/641 OP 3325 ostatní Klokoty 696/642 OP 3325 ostatní Klokoty 696/644 OP 5649 ostatní Klokoty 696/648 OP 3303 ostatní neplodná půda Klokoty 696/649 OP 3325 ostatní Klokoty 696/650 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/651 OP 6019 ostatní Klokoty 696/654 PP 5656 ostatní neplodná půda 1 1 Klokoty 696/657 OP 5656 ostatní Klokoty 696/663 OP 6016 ostatní Klokoty 696/674 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/683 OP 207 ostatní Klokoty 696/686 PP 207 ostatní 8 8 Klokoty 696/691 OP ostatní Klokoty 696/691 PP ostatní 327 < 1 Klokoty 696/699 OP 207 ostatní Klokoty 696/700 OP 207 ostatní Klokoty 696/706 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/708 OP 3070 ostatní neplodná půda Klokoty 696/712 OP 207 ostatní Klokoty 696/766 OP 3325 ostatní Klokoty 696/767 OP 3325 ostatní Klokoty 696/768 PP 3303 ostatní neplodná půda Klokoty 696/769 PP 3303 ostatní neplodná půda Klokoty 696/770 PP 3303 ostatní neplodná půda Klokoty 696/771 PP 6016 ostatní

11 Klokoty 696/772 PP 6019 ostatní Klokoty 696/773 PP 6019 ostatní Klokoty 696/774 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/775 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/777 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/778 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/779 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/780 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/781 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/782 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/785 PP 5649 ostatní neplodná půda Klokoty 696/786 PP 5649 ostatní neplodná půda Klokoty 696/787 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/790 PP 3324 ostatní neplodná půda Klokoty 696/791 PP 3324 ostatní neplodná půda Klokoty 696/792 PP 5649 ostatní neplodná půda Klokoty 696/793 PP 3324 ostatní neplodná půda Klokoty 696/794 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/795 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/796 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/798 PP 6016 ostatní Klokoty 696/799 PP 6016 ostatní Klokoty 696/800 PP 5649 ostatní Klokoty 696/802 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/803 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/804 PP 207 ostatní Klokoty 696/805 PP 6016 ostatní Klokoty 696/807 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/808 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/809 PP 3325 ostatní Klokoty 696/810 PP 3325 ostatní Klokoty 696/811 PP 3325 ostatní Klokoty 696/812 PP 207 ostatní Klokoty 696/814 PP 207 ostatní Klokoty 696/815 PP 207 ostatní Klokoty 696/819 PP 6016 ostatní Klokoty 696/823 PP 6016 ostatní Klokoty 696/824 PP 3302 ostatní neplodná půda Klokoty 696/826 PP 207 ostatní Klokoty 696/829 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/832 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/833 PP 207 ostatní Klokoty 696/834 PP 5656 ostatní neplodná půda Klokoty 696/838 PP 207 ostatní

12 Klokoty 696/839 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/842 PP 207 ostatní Klokoty 696/843 PP 207 ostatní Klokoty 696/845 PP 207 ostatní Klokoty 696/847 PP 207 ostatní Klokoty 696/849 PP 207 ostatní Klokoty 696/854 PP 207 ostatní Klokoty 696/856 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/857 PP ostatní Klokoty 696/858 PP 207 ostatní Klokoty 696/861 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/865 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/867 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/868 OP 207 ostatní Klokoty 696/868 PP 207 ostatní Klokoty 696/869 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/872 OP 207 ostatní Klokoty 696/873 PP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/876 PP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/877 OP 207 ostatní Klokoty 696/877 PP 207 ostatní Klokoty 696/878 PP ostatní Klokoty 696/879 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/880 PP 6012 ostatní neplodná půda Klokoty 696/881 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/881 PP 3304 ostatní neplodná půda < 1 Klokoty 696/883 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/885 OP 3070 ostatní neplodná půda Klokoty 696/885 PP 3070 ostatní neplodná půda < 1 Klokoty 696/886 PP 5440 ostatní 827 < 1 Klokoty 696/887 PP 3222 ostatní neplodná půda Klokoty 696/889 PP 5656 ostatní neplodná půda 824 < 1 Klokoty 696/890 PP ostatní Klokoty 696/892 OP 5651 ostatní Klokoty 696/892 PP 5651 ostatní Klokoty 696/893 OP 3070 ostatní neplodná půda Klokoty 696/893 PP 3070 ostatní neplodná půda Klokoty 696/894 PP 5656 ostatní neplodná půda 525 < 1 Klokoty 696/895 OP ostatní Klokoty 696/896 PP 3237 ostatní Klokoty 696/897 PP 207 ostatní

13 Klokoty 696/898 OP 207 ostatní Klokoty 696/898 PP 207 ostatní Klokoty 696/899 OP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/899 PP 3304 ostatní neplodná půda < 1 Klokoty 696/900 PP 5353 ostatní neplodná půda Klokoty 696/901 OP ostatní Klokoty 696/903 OP 5894 ostatní Klokoty 696/904 PP 3304 ostatní neplodná půda Klokoty 696/905 PP 207 ostatní 324 < 1

14

15 ÍÁÍÒÈËË ÍÁÍÒÍÔÎ ÍÁÍÒÍÌÁ ÍÁÍÒÍÔÏ ÍÁÍÒÎÁÈ ÍÁÍÒÍÌÏ ÍÁÍÒÍ Ì ÍÁÍÒÍÌÌ ÍÁÍÒÍÍÔ ÍÁÍÒÍÌÔ ÍÁÍÒÍÓÁ ÍÁÍÒÍÓÎ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒÍÏÁ ÍÁÍÒÍÓÏ ÍÁÍÒÍÔÁ ÍÁÍÒÍÓ ÍÁÍÒÍÓÌ ÍÁÍÒÍÓÔ ÍÁÍÒÍÓÓ ÍÁÍÒÎÁ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Ô navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

16 ÍÁÍÒÈËÈ ÍÁÍÒËÔÌ ÍÁÍÒËÓÔ ÍÁÍÒËÌÔ ÍÁÍÒË Í ÍÁÍÒËÌÍ ÍÁÍÒËÌÎ ÍÁÍÒËÏÔ ÍÁÍÒËÌÌ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÎÍÈ ÎÍË ÍÁÍÒËÓÌ ÍÁÍÒËÌÏ ÍÁÍÒËÌÓ ÍÁÍÒËÎË ÍÁÍÒËÓÍ ÍÁÍÒËÈÈ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Ó navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

17 ÍÁÍÒËÍ ÍÁÍÒËÈ ÍÁÍÒËÍÏ ÍÁÍÒËÏËÍÁÍÒËËÏ ÎÍÍÒÎÎ ÍÁÍÒËË ÍÁÍÒËËË ÍÁÍÒËÁÔ ÎÍÍÒÏÈ ÎÍÍÒÏË ÎÍÍÒÎ ÎÍÍÒÔ ÎÍÁ ÎÍÍÒÎÓ ÎÍÍÒÔÓ ÍÁÍÒËÁÍ ÎÍÍÒÎÏ ÎÈ ÒÔ ÍÁÍÒËÁÈ ÍÁÍÒÁ ÍÁÍÒÁ Í ÍÁÍÒÁ Î ÎÈ ÒÓ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÎÍÈ ÍÁÍÒÁ Ï ÍÁÍÒÁ Ì ÍÁÍÒËÁÁ ÍÁÍÒÓÏÌ ÍÁÍÒËÍÁ ÍÁÍÒËÈÍ ÍÁÍÒËÁÓ ÍÁÍÒËÁË ÍÁÍÒËÍÈ ÍÁÍÒËÈÌ ÍÁÍÒËÈÁ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Ì navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

18 ÍÁÍÒÎÁ ÍÁÍÒÍ ÍÁÍÒÍÏÁ ÍÁÍÒÎÁÁ ÍÁÍÒÍÏ ÍÁÍÒÍÏÓ ÍÁÍÒÈÍÎ ÍÁÍÒÍ Á ÍÁÍÒÍÓÍ ÍÁÍÒÍÏÔ ÍÁÍÒÍ Í ÍÁÍÒÍÔÔ ÍÁÍÒÍÎÔ ÍÁÍÒÍÎÏ ÍÁÍÒÍÏÏ ÍÁÍÒÈÁÏ ÈÓÈÒÔÌ ÍÁÍÒÍÔÈ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒÍÎÈ ÍÁÍÒË ÍÁÍÒË Ï ÈÓÈÒË ÈÓÈÒÔÎ ÈÓÈÒÔË ÍÁÍÒÍÓÈ ÍÁÍÒÍÍÌ ÍÁÍÒÍÎ ÍÁÍÒÍÌÓ ÍÁÍÒÍÍÓ ÈÓÈÒÔÈ ÍÁÍÒÍÍÏ ÍÁÍÒÍÍÎ ÍÁÍÒÍÌÍ ÈÓÈÒÓ ÍÁÍÒÍÎÌ ÈÓÈÒÓÎ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Ï navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

19 ÍÁÍÒÈÁÌ ÍÁÍÒËÔÔ ÍÁÍÒËÎÍ ÍÁÍÒËÍÔ ÍÁÍÒËÓÍ ÍÁÍÒÈÁ ÍÁÍÒËÌË ÍÁÍÒËÎÏ ÍÁÍÒËÔÁ ÍÁÍÒËÓÁ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒÍÔÔ ÍÁÍÒË ÍÁÍÒËÈÈ ÍÁÍÒË Ë ÍÁÍÒÍÎ ÍÁÍÒÍÍÌ ÍÁÍÒÍÎÈ ÍÁÍÒËÏÈ ÍÁÍÒÍËÌÍÁÍÒÍËÍ ÍÁÍÒËÎÈ ÍÁÍÒËÍË ÍÁÍÒÍÈÏ ÍÁÍÒÈÔÓ ÍÁÍÒÍÍÓ ÍÁÍÒÍÍÏ ÍÁÍÒÍËÏ ÍÁÍÒÍËË ÍÁÍÒÍÍÎ 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Î navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

20 ÍÁÍÒËÍÈ ÍÁÍÒËÁÓ ÍÁÍÒËÈÌ ÍÁÍÒËÁÁ ÍÁÍÒÁ Ì ÍÁÍÒÓÏÌ ÍÁÍÒËÁË ÍÁÍÒËËÈ ÍÁÍÒËÎÏ ÍÁÍÒËÁÌ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒËÈÈ ÍÁÍÒÁ Ô ÍÁÍÒËÍË ÍÁÍÒÍÁÁ ÍÁÍÒËËÎ ÍÁÍÒËÁÎ ÍÁÍÒÍÁÏ ÍÁÍÒÈÔÓ ÍÁÍÒÁÔÎ ÍÁÍÒÁ Ó ÍÁÍÒÈ Î 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê Í ÍÁÍÒÁ Á navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

21 ÎÈÔÒÎ ÍÁÍÒÁÓË ÍÁÍÒÁÓÈ ÎÈÔÒÌ ÍÁÍÒÁÓÁ ÎÈÔÒÈ ÍÁÍÒÁÓÍ ÍÁÍÒÁÌÌ ÍÁÍÒÁÔÈ ÍÁÍÒÁÓÔ ÍÁÍÒÁÓÎ ÍÁÍÒÓÌÌ ÍÁÍÒÁÌÔ µø Ú&Ú ±µ± ß ÍÍÍÎÔÌ ÍÁÍÒÓÌÎ ÍÁÍÒËÁË ÍÁÍÒÁÌ ÍÁÍÒÁÔÁ ÍÁÍÒÓÁÁ ÍÁÍÒÓÌÏ ÍÁÍÒÓÌÍ ÍÁÍÒÁÔÎ ÚÍÁÍÒÓËË 3 ± ø ÌæÊ?µÆª ÿf º± µø ø Æ? 3 ø ß Û Ê È navržená hranice navržené OP Æø ª µø ø Æ ÔÊÔ Î ø ± # ±ºµ øºê µø ø Æ? 3 ø ß w F

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ

Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Návrh na vyhlášení evropsky významné lokality - přírodní památky MATYÁŠ Název zvláště chráněného území Přírodní památka Matyáš Předmět ochrany a jeho popis Předmětem ochrany podle zřizovacího předpisu

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012

829/ZP/2012-Br-3 16.01.2012 Účastníci řízení: - Biokonsulting, s.r.o., IČ: 28326849, Wolkerova 25, 796 01 Prostějov - Obce Královéhradeckého kraje, v souladu s ust. 71 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Věc: I. Návrh na vyhlášení přírodní památky Petřín a ochranného pásma II. Seznámení s plánem péče I. Magistrát hlavního města Prahy,

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí.

Žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vodní dílo Dolany - rozhodnutí. V Praze dne: 15. února 2013 Číslo jednací: 018193/2013/KUSK Spisová značka: SZ-167250/2012/KUSK/5 Vyřizuje: RNDr. Jana Štěpánková l. 487 Značka: OŽP/JSTEP Dle rozdělovníku Žádost o udělení výjimky z ochranných

Více

ž Ř š á Š Í č á č á Ů Ž ř á ů á ů Ž ř Í é š ř ů á á č ú ú ú ý á á á č ž š á ý é ž ý á ž ž ý á ů ý ž á č éž á ý éž ý ý ž é š á é á é č ž š ů ž éčá é ú ý é á ý ů č š ý š ž ž ž é á á é á é ř á éž č á á é

Více

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků v PR Černá louka Zelená síť Krušné hory- Udržitelné využívání a péče o kulturní krajinu v Krušných horách Boží dar 2.- 3.5.2011 Realizace v rámci programu Operační

Více

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh. na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion.

makrofytní vegetace mělkých stojatých vod a bezkolencové louky sv. Molinion. Praha: 2.9.2011 Číslo jednací: 170860/2011/KUSK Spisová značka: SZ_170860/2011/KUSK/1 Vyřizuje: Ing. Klára Polesná / linka 789 Značka: OŽP/Pol Dle rozdělovníku Věc: Návrh na vyhlášení zvláště chráněného

Více

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu

H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu H A M E R S K Ý P O T O K o. s. Nežárecká ulice 103/IV 377 01 Jindřichův Hradec IČO 266 50 762 Jindřišské údolí lokalita vykoupená v rámci programu Místo pro přírodu Průzkum výskytu plazů 2010 Zpracovali:

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Na Plachtě Datum

Více

Podpora populace užovky stromové

Podpora populace užovky stromové KVK09_hadi_ZZ_D771_w.doc str. 1 Název projektu: Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje Podpora populace užovky stromové Evidenční číslo smlouvy: D 771/2009 program: Záchranné

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území. Přírodní památka Dobročkovské hadce Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č.

Více

ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTŘEDI, ZEMĚDĚLSTVI A LESNICTVI. seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům

ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTŘEDI, ZEMĚDĚLSTVI A LESNICTVI. seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům e,ti.1 KRAJSKÝ ÚŘAD Lis. j.: ~'--'--r~:-- Přílohy:. ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTŘEDI, ZEMĚDĚLSTVI A LESNICTVI č.j.: KUJCK 40034/2013/0ZZL sp. zn.: OZZL 40034/2013/mivl SO/1 datum: 30. 7. 2013 vyřizuje: Ing. Milan

Více

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136

subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 subjekt datum č.j. ID Český svaz ochránců přírody 31.12.2008 neuvedeno LA_25_136 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Program péče o krajinu

Program péče o krajinu Pracovní metodika Program péče o krajinu Národní program Ministerstva životního prostředí České republiky Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Březen 2015 Obsah 1 Úvod... 2 2 Program péče

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle

Část I. Oznámení návrhu na vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle 1 Ministerstvo životního prostředí ODESílATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 10010, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.:

Více

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA

7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA 7. EKOSYSTÉM RYBNÍKA Budování rybníků přispělo k vytvoření mokřadního biotopu, nepostradatelného pro mnoho živočišných druhů. Význam rybníků stoupl zejména v nedávné minulosti, kdy docházelo k regulaci

Více

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

NAŘÍZENÍ. o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek NAŘÍZENÍ o zřízení přírodní rezervace Šance včetně ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rada hlavního města Prahy se usnesla dne XX. XX. XXXX vydat podle 44 odst. 2 zákona č.

Více

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky

Věc: Informace o návrhu změny stávající evropsky významné lokality CZ0714073 Litovelské Pomoraví a žádost o připomínky Husova ul. 906/5 784 01 Litovel tel.: 585 344 156 fax: 585 344 158 e-mail: litpom@nature.cz www.litovelskepomoravi.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 01791 /LM/2014 VYŘIZUJE Kleinová OLOMOUC

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera

Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé. Jaromír Maštera únor 2015 Foto Jaromír Maštera Příklady vhodné péče o biotopy ropuchy krátkonohé Jaromír Maštera únor 2015 Ropucha krátkonohá = druh raných sukcesních stádií = potřebuje otevřená narušovaná stanoviště, vodní i suchozemská Biotopy pro

Více

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY

VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY VODNÍ A POBŘEŽNÍ EKOSYSTÉMY Vodní ekosystémy: Ekosystémy stojatých vod - přirozené (jezera, slepá ramena, tůně, plesa) - umělé (rybniční soustavy, přehrady, zatopené lomy a štěrkovny, odkalovací nádrže

Více

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010

Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Pozemkový spolek GALLINAGO v roce 2010 Jaromír Maštera Foto: J. Maštera, A. Zedníková, V. Kodet Akreditovaný Pozemkový spolek Gallinago pozemkový spolek pro ochranu volné krajiny - funguje při Pobočce

Více

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)!

Krajina, příroda a její ochrana. Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Krajina, příroda a její ochrana Zákonné způsoby ochrany druhů i ploch ze zákona o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.)! Co umožňuje chránit a jaký zákon? Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI

PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI ING. PAVEL C. JAROŠ, IČ 67996736, STUDENTSKÁ 463/47, 418 01 BÍLINA TEL.: 790 384 849, 608 740 296 EMAIL: PAVEL_JAROS@EMAIL.CZ WWW.BIOLOGICKEHODNOCENI.CZ PLÁN PÉČE O PŘÍRODNÍ PAMÁTKU NA SPÁLENIŠTI Pro roky

Více

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji

Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Záchranné programy programy péče ve Zlínském kraji Základní dokumenty záchranných programů - Úmluva o biologické rozmanitosti, Rio de Janerio 1992 - Úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních

Více

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE

Písky PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY. Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA PÍSKY Kraj JIHOMORAVSKÝ Okres BRNO-VENKOV Katastrální území ŽATČANY PLÁN PÉČE řízení stavu a vývoje ekosystému v chráněném území zvláštního vědeckého, kulturního a výchovného významu podle

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina

Návrh. P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina Návrh P L Á N U P É Č E o Přírodní rezervaci Saladínská olšina na období 2009-2018 Správa NP a CHKO Šumava 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Evidenční kód ZCHÚ, kategorie, název a kategorie

Více

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany

0 extrémně špatný vyhynul druh, který je hlavním předmětem ochrany Příloha č. 5: Tabulky kritérií pro hodnocení stavu a péče dle Metodiky hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných územích (Svátek, Buček, 2005) Kritéria hodnocení současného stavu území ZACHOVALOST

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H

Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H Ročník 2013 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů L i b e r e c k é h o k r a j e Částka 5 Rozesláno dne 19. listopadu 2013 O B S A H 4. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují úseky silnic,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Viz rozdělovník Váš dopis značka // ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary 2714/ZZ/13-1 Chochel/594 12-08-2013 Záměr vyhlášení

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území

Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Zhodnocení dopadů urbanizace na biodiverzitu Milíčovského lesa a okolí s nízkonákladovými návrhy na trvalou udržitelnost území Autor: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. Datum zpracování: jaro 2012 Palackého 309/18

Více

Obojživelníci a plazi Pelhřimovska

Obojživelníci a plazi Pelhřimovska Acta rerum naturalium 3: 37 46, 2007 ISSN 1803-1587 Obojživelníci a plazi Pelhřimovska Amphibians and reptiles of the Pelhřimov region JIŘÍ MORAVEC Zoologické oddělení, Národní muzeum, CZ 115 79 Praha

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla)

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (osnova díla) 1. ANALYTICKÁ ČÁST 1.1 Charakteristika současného stavu přírodního prostředí, jeho příčiny a vývojové trendy 1.1.1 Stav zemědělských ekosystémů

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe )

Společný metodický pokyn. Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) Ministerstvo zemědělství č.j.: 8662/06-16000 Společný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP ) a Ministerstva zemědělství (dále jen MZe ) ke společnému postupu orgánů ochrany přírody

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni

Věc: Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní rezervace Kobyla a jejího ochranného pásma a o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky SPRÁVACHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI český KRAS 267 18 Karlštejn 85 tel./fax: 311 681 713 311 681 021 ceskras@nature.cz Dle rozdělovn íku NAŠE ZNAČKA 00874/CKl2010/AOPK

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008

NAŘÍZENÍ Č. 4/2008 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 16. 06. 2008 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumovsko@nature.cz http://www.broumovsko.nature.cz

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Projekt Krajina domova

Projekt Krajina domova Projekt Krajina domova Závěrečná zpráva o lokalitě PR Blátka Vypracoval: Pavel Javůrek Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Přírodní rezervace Blátka Ostrůvek života mezi poli Pár slov úvodem:

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 7. května 2015 Cena Kč 113, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 7. května 2015 Cena Kč 113, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 7. května 2015 Cena Kč 113, O B S A H : 107. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka

1. Národní přírodní památka Skalická Morávka 1. Národní přírodní památka Skalická Morávka Řeka Morávka patří k posledním štěrkonosným tzv. divočícím tokům na území ČR. Větší část toku je dnes chráněna. Pramen a horní tok leží v CHKO Beskydy. Morávka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

POKLESOVÁ JEZÍRKA FENOMÉN V KRAJINĚ TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA

POKLESOVÁ JEZÍRKA FENOMÉN V KRAJINĚ TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA POKLESOVÁ JEZÍRKA FENOMÉN V KRAJINĚ TĚŠÍNSKÉHO SLEZSKA Jiří KUPKA, Vojtech DIRNER Institut environmentálního inženýrství, Hornicko-geologická fakulta, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní rezervace Praha: 16.2.2015. Dle rozdělovníku Číslo jednací: 024882/2015/KUSK Spisová značka: SZ_024882/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. verze po veřejném projednání MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 8. března 2013 Č. j.: 15412/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území

O Z N Á M E N Í. o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území O Z N Á M E N Í o návrhu vyhlášení zvláště chráněného území Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy (dále jen Správa CHKO Beskydy ) jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, příslušný podle

Více

SOUTOK LIDÍ A KRAJINY

SOUTOK LIDÍ A KRAJINY SOUTOK LIDÍ A KRAJINY Přijetím Natury 2000 jsme se oficiálně zavázali dostat závazků z ni vyplývající.v některých případech, tedy může docházet ke kolizím ochrany přírody a krajiny s dosavadním hospodařením,

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb.

Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno. Zákona č. 114/1992 Sb. Seminář EIA 27. 10. 2010, Brno Zákona č. 114/1992 Sb. Ochranu přírody a krajiny upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. Oba právní předpisy byly

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů

Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů LIFE11 NAT/CZ/490 Určení potenciálu výskytu vranky obecné v rámci říční sítě z pohledu hydromorfologie toků a mapování příčných objektů Dokumentace k aktivitě: A.6 - Mapa (GIS) hydromorfologie toků v EVL

Více

6. Přírodní památka Profil Morávky

6. Přírodní památka Profil Morávky 6. Přírodní památka Profil Morávky Řeka Morávka se v úseku od Kamence ve Skalici až po Staré Město zahlubuje do terénu až na skalní podloží. Řeka zde vytváří kaňonovité údolí, skalní prahy a peřeje i hluboké

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ČÁST A Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU podle ustanovení 86 ve spojení s 83 zákona č. 183/2006

Více

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil

Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra fyzické geografie a geoekologie Půdní profil Pedogeografie a biogeografie Václav ČERNÍK 2. UBZM ZS 2012/2013 1. Základní údaje o lokalitě Název

Více

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva o projektu KVK09EV_PSM_ZZ_D764_w str. 1 Závěrečná zpráva o projektu Grantový program Karlovarského kraje název projektu: Pozemkový spolek Meluzína Evidenční číslo smlouvy: D 764/2009 program: Environmentální výchova

Více

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí

1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Katastrální území: ( 635405, Vítová, okres Zlín) Číslo Číslo podle PK nebo 439/2 ostatní plocha ostatní komunikace 10001 343 287 443/78 trvalý

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě

Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 11. července 2008 Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality Na Plachtě My níže podepsaní přírodovědci, učitelé, neziskové

Více

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního

5. EKOSYSTÉM LOUKY. Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního 5. EKOSYSTÉM LOUKY Krvavec toten jako živná rostlina modráska bahenního Pod pojmem mokřad a podmáčené lužní louky si můžeme představit stále, či jen po určité období roku, zatopené území nebo území s půdou,

Více

Biologický průzkum: červenec září 2014

Biologický průzkum: červenec září 2014 Průzkum lokalit s výskytem křečka polního (Cricetus cricetus) v lokalitě Třebětice a Alexovice Biologický průzkum červenec září 2014 Zhotovitel: Ekoteam Hradec Králové září 2014 Průzkum lokalit s výskytem

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče

Věc: Evropsky významná lokalita Štola Mořic návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a projednání plánu péče V Praze dne: 24.6.2013 Adresát podle rozdělovníku Číslo jednací: 090985/2013/KUSK Spisová značka: SZ-090985/2013/KUSK/1 Vyřizuje: Radek Kouřík / 257 280 774 Značka: OŽP/Kk Váš dopis - Věc: Evropsky významná

Více

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH

1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH 1.14.2.-1.14.3. Ornitologický a herpetologický průzkum na území PR Les na Rozdílné OBSAH Obsah...1 Metodika a materiál...2 Výsledky a diskuse...3 Seznam zjištěných druhů plazů...3 Komentář k ochranářsky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Bezděčín CZ0213776 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bezděčín CZ0213776 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Bezděčín Kód lokality: CZ0213776 Kód lokality v ÚSOP:

Více