Sematic: Obsah: 1. P EDMLUVA str VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SE ÍZENÍ A ÚDRŽBU DVE Í SEMATIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sematic: Obsah: 1. P EDMLUVA str. 5 2. VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SE ÍZENÍ A ÚDRŽBU DVE Í SEMATIC"

Transkript

1 Sematic: Smlouva o utajení: Všechny náležité informace, myšlenky, návody a know-how, jsou dvrné a jsou výluným vlastnictvím spolenosti Sematic. Nesmí být kopírovány nebo jakkoli dále rozšiovány v jakékoliv form. Všechny informace nesmí být pedány nikomu bez písemného povolení spolenosti Sematic. Krom autorizovaných zástupc zamstnaných u spolenosti užívající produkty Sematic, která souhlasí s dohodou o diskrétnosti. Spolenost, která používá výrobky Sematic se zavazuje, že nebude zpracovávat a peorganizovávat produkty a informace které obsahuje. Obsah: 1. PEDMLUVA str VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SEÍZENÍ A ÚDRŽBU DVEÍ SEMATIC str INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ str Instalace prahu šachetních dveí a boních zárubní 3.2 Instalace hlavy šachetních dveí a pipevnní podpr 3.3 Instalace šachetních panel 3.4 Instalace panel šachetních dveí a zámk Instalace dvení uzávrky šachetních dveí pro centráln a teleskopicky otevírané dvee H153AALX Instalace samostatné dvení uzávrky pro centráln otevírané dvee H153ABIX Instalace dvení uzávrky pro stranov otevírané dvee H153ABJX Schéma propojení dvení uzávrky šachetních dveí a dráhy kabinových dveí (s hliníkovou kivkou) Schéma uspoádání samostatné dvení uzávrky centrální otevírání (s hliníkovou kivkou) Schéma uspoádání dvení uzávrky pro stranov otevírané dvee (s hliníkovou kivkou) Schéma uspoádání samostatné dvení uzávrky centrální otevíraní (s rozšiovací kivkou) Schéma uspoádání dvení uzávrky (2000 US) pro stranov otevírané dvee (s rozšiovací kivkou) 3.5 Uvedení do provozu 3.6 Pravidla pro vrtání panel a spojování 3.7 Konená kontrola šachetních dveí Instalace kotoue (pokud je k dispozici) Instalace pružin (jen pokud jsou k dispozici) Instalace protiváhy (jen pokud je k dispozici) Instalace prahové desky 4 INSTALACE KABINOVÝCH DVEÍ str SCHÉMA OPERÁTORU SE SNÍMAEM str Sníma Memco 648 (možnost volby) 6 ÚDRŽBA KABINOVÝCH A ŠACHETNÍCH DVEÍ str. 31

2 1 PEDMLUVA Tento manuál byl sestaven s pedpokladem, že spolenost instalující opravdové produkty Sematic, bude vyhovovat následujícím požadavkm: Obsluha zodpovdná za instalaci nebo údržbu dveí musí být seznámena s Hlavními a specifickými pedpisy ohledn pracovní bezpenosti a hygieny (89/391/CEE 89/654/CEE 89/656/CEE), obsluha zodpovdná za instalaci nebo údržbu dveí musí být seznámena s produkty Sematic a musí být vyškolena pímo touto spolenosti nebo autorizovaným agentem Sematic, vybavení používané k instalaci musí být v dobrém stavu a v souladu se všemi micími pístroji (89/655/CEE). Sematic: provádí aktualizace tohoto manuálu a svým zákazníkm zašle kopie všech nových aktualizací spolu s novými materiály, si bhem neustálého zlepšování našich produkt vyhrazuje právo provádt zmny designu a materiál našich produkt. Sematic poskytne všem svým zákazníkm odpovídající dohodnutý as na to, aby se pizpsobili se všem zmnám, garantuje dobrý výkon jedin u originálních ástí, které byly pesn a správn nainstalovány. Proto: na ásti pidané k produktm Sematic bez vdomí této spolenosti nebo neoriginální ásti podobné designu Sematic nemže být poskytnuta záruka, dokud nebudou splnny následující podmínky: a. kontrola kvality surového materiálu b. kontrola zpracování c. kontrola produktu d. test souladu se specifikacemi Sematic Dále Sematic: garantuje trvanlivý výkon svých produkt jedin, pokud jsou správn skladovány (vnitní skladování v teplotním rozsahu mezi -10 a +40 C a bez pímého sluneního svtla) a správn instalovány, garantuje dokonalý výkon produkt instalovaných v prostedí s teplotou mezi -10 a +40, nekondenzujícím a s relativní vlhkostí mezi 20% a 80%. (Speciální poznámka: pi rozsahu teploty a vlhkosti, které jsou mimo toto rozptí, prosím kontaktujte naše Technické oddlení) a s následujícími specifickými normami: EN81, AS1735, EN12015/EN12016 EN13015 pro motory: B105AAJX B105AALX DC GR63X55-SG120 B105AANX DC GR63X25-SGK80 B105AAIX B105AAPX B105AAGX B105AARX B105AATX Berte na vdomí, bhem veškerých inností, Možnost rizika, které souvisí s: A, NEBEZPEÍ MECHANICKÉHO RIZIKA Stlaování bhem chodu Stlaování po zachycení zpsobené tením (sklenné panely) ezy zpsobené ostrými okraji nebo ostré kusy B, NEBEZPEÍ ELEKTRICKÉHO RIZIKA Osoby, které se dostanou do kontaktu s ástmi pod proudem (pímý kontakt) Osoby, které se dostanou do kontaktu s ástmi, ve kterých byl zapnut proud kvli poruše (nepímý kontakt) C, RIZIKO PEHÁTÍ D, RIZIKO ZPSOBENÉ HLUKEM E, RIZIKO ZPSOBENÉ OTESY F, RIZIKO ZPSOBENÉ MATERIÁLY A LÁTKAMI Tento dokument byl sestaven v souladu s následujícími Smrnicemi EU: 98/37/CE Smrnice strojního zaízení v pozdjší úprav 96/16/CEE Smrnice výtahu 93/68/CEE Znaení 90/269/CEE Manipulace s tžkými náklady Hluk (Akustická emice) 86/188/CEE pizpsobená podle smrnice 98/24/CEE Elektromagnetická kompatibilita 89/366/CEE

3 2, VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SEÍZENÍ A ÚDRŽBU DVEÍ SEMATIC Vodováha Pepravní skí Nástroj napínající pás Šroubovák + - Francouzský klí - 7 mm 10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 22 mm 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.1 Instalace prahu šachetních dveí a boních zárubní K zajištní instalace si prosím povšimnte specifických informací v technickém katalogu dveí Trubkový klí nebo automatický šroubovák 10 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm Klíe imbusové 3 mm 4 mm 1, Zante s instalací šachetních dveí upevnním podpr k šachetní zdi, zkontrolujte, zda jsou ve vodorovné pozici s podlahou a zda jsou srovnány. Šrouby musí být upevnny podle designové specifikace (technický katalog 911-xx-000) 2, Upevnte práh k podpe použitím piložených šroub. Plech pro upevnní prahové desky umístte mezi podpru a práh, zkontrolujte, zda je spodní dráha: svislá srovnaná s podlahou - srovnaná kolmo k ostatním dveím Pásmový metr a Závaží / olovnice 3, Pokraujte s instalací dvou stranových bonic šachtových dveí. 4, Nainstalujte stranové sloupky ke spodní konstrukci prahu, jak je ukázáno na obrázku nahoe.

4 5, Zkontrolujte, zda jsou boní zárubn pravoúhlé a poté vložte šroubky. 6, Dále zkontrolujte, zda jsou boní zárubn srovnány a zda jsou srovnány kolmo k šachetním dveím. 13, Dotáhnte hlavu šachetních dveí ke stranové podpe. 14, Upevnte bonici rámu k hlav dalšími podprami. 7, Zkontrolujte TB otevírání pedtím, než nainstalujete boní zárubn dveí. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 8, Po zkontrolování, zda jsou boní zárubn kolmé a šíka TB otevírání je správná, dokonete upevnní boní zárubn a upevnte je piloženými šroubky a maticemi (M8x20). 15, Nyní je instalace hlavice šachetních dveí dokonena. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 16, Upravte boní kotvení k boním zárubním použitím šroub a matic (souást balení). Pro seízení polohy pro boní kotvící podpry, nahlédnte do technického katalogu cod xxx Instalace hlavy šachetních dveí a podpr 3.3 Instalace šachetních panel 9, Upevnte vršek hlavy k šachtové stn použitím podpr (souást balení). 10, Nastavte hlavu šachetních dveí na upevovací otvory boních zárubní (které jsou již nainstalovány) tak aby si odpovídaly. 17, Pro nainstalování šachetních panel je nejprve vložte do spodní dráhy a pak do vratových šroub. Jestli je to nutné natáhnte je prvn po a pak proti smru hodinových ruiek, aby nedošlo k jejich pílišnému pilnutí. 18, Nejprve zante se pomalými panely, tím že je osadíte do odpovídajících nosi. 11, Zkontrolujte, zda je hlava kolmá k stranovým sloupkm. Zkontrolujte, zda: - je svislá a není petoená - je srovnaná k spodní dráze - zarovnaná kolmo k šachtovým dveím 12, Zkontrolujte výšku TH ped utažením 19, Pokraujte s centrálními panely (v pípad dveí 3R/L nebo 6Z) a nakonec s rychlými panely tím že je použijete do odpovídajících nosi. 20, Jestli je to nutné, upravte vyrovnávací mezery pomocí podložek, abyste zajistili správnou vzdálenost mezi panely a mezi pomalými panely a stranovými sloupky.

5 21, Po upravení panel na práh, zkontrolujte kolmost mezi panelovým držákem a nosiem. Pro standardní provedení dveí nainstalujte panel tak, abyste mli otvor pro šroub ve stedu panelové štrbiny. 22, Jestliže není panelový držák kolmo k nosii, prosím petote panel pomocí otáivé síly tak, jak je ukázáno na obrázku , Zkontrolujte, zda je mezera mezi deskou dvení uzávrky a nosiem 90 mm jak je zobrazeno na obrázku nahoe. Po seízení dotáhnte pozici desky A. Poznámka: Stejný otvor je vhodný i pro zámek šachtových dveí H153AALX. 30, Zkontrolujte, zda je mezera mezi deskou a nosiem 90 mm jak je zobrazeno na obrázku nahoe. Po seízení dotáhnte pozici desky A. Poznámka: Stejný otvor je vhodný i pro zámek šachtových dveí H153AALX. 23, Umístte a zafixujte panely pomocí šroub a matic M6x18 (souástí dodávky). 24, Namontujte excentrické šrouby. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.4 Instalace panel šachetních dveí a zámk 25, Nastavte panely s excentricitou francouzským klíem 10+22mm. 26, Jestli je to nutné, nastavte panely na vodící elist, otote je tak, jak je ukazují šipky. 27, Zkontrolujte kolmost panel ke sloupku šachtových dveí (*). = umístte 3 mm tenký gumový nárazník (cod. C048AAEG) k dorazové hran. Tyto nárazníky jsou pouze pro instalaní úely, vhodné zarážky jsou instalovány na nosie. 28, Po kontrole kolmosti panel utáhnte držák lana vhodným šroubovákem na odpovídající upevovací blok.

6 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace zámku šachetních dveí pro centráln a teleskopicky otevírané dvee H153AALX Hlásný systém: Spínací kontakt 2x8,75mm Mechanická ochrana e.g. PUC psp Elektrická ochrana 1x2,5 mm 2A 230V AC 2A 200V DC

7 PRO NOSNÍK NAD 260 MM PRO NOSNÍK OD 145,5 DO 160 MM 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace samostatného zámku pro centráln otevírané dvee H153ABIX ZAVENÁ KIVKA V MOMENTU KONTAKTU 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace zámku pro stranov otevírané dvee H153ABJX OTEVENÁ KIVKA

8 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Schéma propojení zámku šachetních dveí a dráhy kabinových dveí (s hliníkovou kivkou) 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Schéma uspoádání samostatného centráln otevíraného zámku (s hliníkovou kivkou) Poznámka: V pípad zakrytí mechanismu, vzdálenost prah je popsána výše + 5 mm (pesn 30 nebo 35 mm) Kde je to nutné nainstalujte excentrický válec (+/- 4 mm), abyste mli pesnou vzdálenost.

9 Kde je poteba, nainstalujte excentrický válec (+/- 4 mm), pro pesné tsnní. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Schéma uspoádání samostatného centráln otevíraného zámku (s rozšiovací kivkou)

10 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Schéma uspoádání zámku (2000 US) pro stranov otevírané dvee (s rozšiovací kivkou) PROVEDENÍ IP20 Kde je poteba, upravte excentrický válec (+/- 4 mm), pro pesné tsnní.

11 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.5 Uvedení do provozu 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.6 Pravidla pro vrtání panel a spojování 31, Na konci instalace navrtejte panely a dotáhnte je k nosníku, použijte vnjší otvory (viz instrukce, které jsou na štítku stejných nosnících) Poznámka Šrouby dodané Sematicem, jsou šamoezné. 32, Pizpsobte odvalovací rolnu užitím 13 mm francouzského klíe a imbusovného klíe, jak je ukázáno na obrázku nahoe. Odvalovací rolna musí být blízko vrchní dráhy, maximální nastavená vzdálenost od dráhy je 0,2 mm. Modrá barva každý panel musí být upevnn vrtáním a spojen na 4 místech, jak je ukázáno na nálepce na každém nosníku. ( 3.5 bod 29) Zelená barva každý panel musí být upevnn vrtáním a spojen na 2 místech, jak je ukázáno na nálepce na každém nosníku. ( 3.5 bod 29) Žlutá barva každý panel musí být upevnn na 2 místech. Abychom se vyhnuli úpravám bhem údržby, navrhujeme vrtat a spojit jen na 2 místech jak je ukázáno na nálepce na každém nosníku. ervená barva rozsah není k dispozici

12 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.7 Konená kontrola šachetních dveí 33, Zkontrolujte, zda se panel a boníí zárube pekrývají => 15 mm (pro standardní provedení mohou být rozmry jiné) 34, Zkontrolujte, zda je pekrývání mezi panely => 15 mm. 35, Zkontrolujte, zda mezera mezi panely a panelem a stranovou podprou je => 6 mm. Poznámka: pro rámované a je mezera 4 mm 36, Zkontrolujte, zda je vzdálenost panelem a spodní dráhou a mezi panely => 6 mm. 37 A, Zkontrolujte, zda se bezpenostní zámek uvoluje, abyste se ujistili, že funguje správn. 37 B, V závislosti na verzi a pozici dvení uzávrky, pipojte tuto k: 1 k ocelovému lanu, které je nainstalované na zámku nebo 2 k lanu, které je vložené u vodícího pouzdra (ve stranové podpe) Pi ukonení instalace zkontrolujte, zda se dvení uzávrka funguje korektn. Zkontrolujte, zda dvení panely bží na prázdno

13 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace (pokud jsou k dispozici) 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace protiváhy (jen pokud je k dispozici) (Ukázáno na stranov otevíraných dveích) 38, Jestli je to nutné natáhnte navíjecí kotou až po uvolnní jeho kabelu. Natáhnte kotou na celý obh proti šipce, která je zobrazena na povrchu navíjecího kotoue. 39, Po natáhnutí zasate kabel kotoue na vhodný držák. Zkontrolujte, zda jsou šachtové dvee zaveny, jestli je to nutné opakujte krok 38. Jestliže zjistíte, že naptí kabelu navíjecího kotoue je nulové a není možné ho natáhnout, nahrate ho novým.!!! Natahování musí být provádno s ochrannými rukavicemi 42, Upevnte nosnou desku protiváhy do panelu použitím šroub M6x18 (souást dodávky) 43, Zkontrolujte, zda je nosná deska upevnna správn (tak jak je ukázáno na obrázku). 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace pružin (jen pokud jsou k dispozici) 44, Upevnte lano protiváhy do bloku na základní stran. 45, Instalace protiváhy je dokonena. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace prahové desky 40, Jestli je to nutné, pemístte pružiny do vhodného otvoru (umožní dveím se zavít) 41, Zkontrolujte zavírání šachetních dveí, pípadn opakujte krok , Upevnte chráni k podpe použitím šroub (souást balení), jak je ukázáno na obrázku.

14 4 INSTALACE KABINOVÝCH DVEÍ 1, Nainstalujte podpry a práh ke kabin kolmo k sob. Pipevnte podpry šrouby (nepovinná souást balení) 2, Pipevnte operátor ke kabinové steše podprami, dejte pozor mezera mezi spodní dráhou a nižší hlavicí musí být TH+17 mm. (viz položka. 4) 3, Pipevnte hlavici k podpe píslušnými šrouby a maticemi (souást balení). 4, Umístte operátor kabinových dveí do úrovn TH+17 mm od prahu. 5, Zkontrolujte kolmost operátoru. 6, Na obrázku je ukázána hlava, která je instalována na pední stranové podpe a kabinové steše. 7, Instalace a pizpsobení panelu kabinových dveí viz 3.3 (týkající se instalace šachetních dveí) 8, Pizpsobte rolny použitím 13 mm francouzského klíe a imbusového klíe, jak je ukázáno na obrázku. Posuvná rolna musí být blízko vrchní dráhy, maximální nastavená vzdálenost od dráhy je 0,2 mm.

15 4 INSTALACE KABINOVÝCH DVEÍ 5 SCHÉMA OPERÁTORU s celoplošnou fotozávorou 5.1 Sníma Memco 648 (možnost volby) 9, Uvolnte šroub pásové napínací kladky, jak je ukázáno na obrázku. 10, Pizpsobte napnutí pásu otoením kladkového šroubu po nebo proti smru hodinových ruiek. 11, Napínací pás by ml vážit 0,5 kg a být ve vzdálenosti 320 mm od kladkové osy, když jsou dvee pln oteveny, prohnutí pásu je pibližn 5 mm. 12, Umístte rameno kivky na nosník použitím šroub, mezi n vložte pružinu, jak je ukázáno na obrázku. 14, Nyní je instalace ukonena. 13, Když je rameno kivky kompletn uzaveno a kolmo, utáhnte jej upevovacími šrouby. (Jen v pípad hliníkové kivky) 15, Instalace vedení a informace o nastavení ídícího systému Sematic jsou v píruce rozvade (Sematic 8xx ).

16 5 SCHÉMA OPERÁTORU s celoplošnou fotozávorou 5.1 Sníma Memco 648 (možnost volby) 5 SCHÉMA OPERÁTORU s celoplošnou fotozávorou

17 5.1 Sníma Memco 648 (možnost volby) 5 SCHÉMA OPERÁTORU s celoplošnou fotozávorou 5.1 Sníma Memco 648 (možnost volby) Ve verzi PNP (pokud je objednána spolu s kódovacím zaízením Sematic) je toto zaízení pipojeno pímo k rozvadi kódovacího zaízení, proto nejsou dodávány kabely a jsou vyloueny problémy souladu s hlavním výtahovým rozvadem. Poznámka otvory jen pro nkteré pístroje Ve verzi PNP (pokud je objednána spolu s kódovacím zaízením Sematic) je toto zaízení pipojeno pímo k rozvadi kódovacího zaízení, proto nejsou dodávány kabely a jsou vyloueny problémy souladu s hlavním výtahovým rozvadem.

18 6 ÚDRŽBA KABINOVÝCH A ŠACHETNÍCH DVEÍ Výbr použitého materiál, pelivý design a testování provedené ve výrob nebo kvalifikovanou testovací laboratoí dává kabinovým a šachetním dveím dlouhou a bezporuchovou provozní dobu. V pípad neznámých faktor snižujících kvalitu nebo výkon našich produkt, prosím informujte naše technické oddlení. Použijte prosím pesnou kopii Hlášení o poruše (souást této brožurky). Pi údržb kabinových a šachetních dveí vždy zkontrolujte následující: Kontrola funkce a bezpenosti každého zámku šachetních dveí Kontrola, zda se dvee pohybují voln, bez poškození panel a bez velkého hluku Kontrola, zda kladky a chránie nejsou opotebené Kontrola prahu a vrchní dráhy Kontrola mezery mezi panely a mezi panelem a stranovou podprou Kontrola, zda ocelové dráty a pásy nejsou opotebené Kontrola naptí pásu Kontrola, zda bezpenostní zámek provádí správné operace. Kontrola, zda limit zavírání operátoru funguje správn Kontrola, zda znovu-otevírací zaízení funguje správn Kontrola istoty spodní dráhy Upozornní! Dvee Sematic jsou sestaveny pro minimální potebu promazávání. Z tohoto dvodu: Nepromazávejte vrchní vodítka Nepromazávejte pásy Nezkoušejte promazávat zatavená válcová ložiska Jedin v následujících pípadech, jemn promazejte spodní vodítka: Pi výmn chráni (jemn je stisknte a utáhnte pomocí kleští ješt ped smontováním) Pi nadmrném hluku picházejícím z panelových chráni, možná oxidace.

SEMATIC 2000 C-MOD CATHEDRAL

SEMATIC 2000 C-MOD CATHEDRAL SEMATIC 2000 C-MOD CATHEDRAL INSTALACE 763 000 100 E-2011-04-26 Obsah 1. Úvod... 5 2. Vybavení nutné pro instalaci, seřízení a údržbu dveří Sematic... 7 3, Instalace šachetních dveří... 9 3.1 Instalace

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci Ochrany ady RE_ 61_ Manuál pro instalaci Vydáno: 25.11.2003 Verze: B/05.10.2004 Manuál pro instalaci Obsah: 1. Úvod... 4 1.1. Informace o tomto manuálu...4 2. Bezpenostní informace... 5 3. Vybalení...

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Hlavní popis...3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se

Hlavní popis...3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se Šachetní dve e 1 Hlavní popis....3 Montáž rám...4 Montáž mechanism a nášlapných za ízení... 5 P ipevn ní rám k st n.6 Držáky a jezdce..7 Dve ní zajiš ovací zámky 7 Se ízení panel.. 8 Se ízení kotou..10

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300

Montážní návod posuvně parkovacího systému SLF 300 Montážní návod posuvně parkovacího systému 1 1. Montáž kolejnice a parkovacích segmentů Hlavní kolejnice může být kotvena přímo do stropu nebo do odpovídající ocelové nosné konstrukce. Ke spojení kolejnice

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Automatický pohon FAAC 391

Automatický pohon FAAC 391 Automatický pohon FAAC 391 Automatický pohon FAAC 391 sestává z nereverzních pohonů dodávaných ve dvou verzích: - 391 24C se zabudovanou řídící jednotkou - 391 24 bez řídící jednotky Pohon je sestrojen

Více

Návod k obsluze a údržb

Návod k obsluze a údržb Návod k obsluze a údržb VAROVÁNÍ Tyto jednotky jsou ureny POUZE pro použití v prmyslových systémech vedení stlaeného vzduchu. NEJSOU URENY pro jiné pracovní látky, než je okolní vzduch. Pívodní vzduch

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. Tento spotřebič není určen pro užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi,

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Příslušenství pro Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C)

Příslušenství pro Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Příslušenství pro Sunny Central COMMUNICATION CABINET (COM-C) Technický popis COM-C-TCZ084210 98-4011810 Verze 1.0 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Detailní informace o výrobku.......................

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Barva Kód Obrázek Název Popis Cena bez DPH W R. Psací stl. Psací stl s podložkou a možností prokabelování. 210 x 100 x 74. Stl pídavný 210 x 50 x 74

Barva Kód Obrázek Název Popis Cena bez DPH W R. Psací stl. Psací stl s podložkou a možností prokabelování. 210 x 100 x 74. Stl pídavný 210 x 50 x 74 E-SILE - STOLY Barva Kód Obrázek ázev Popis Cena bez DPH 61 575,- Cr* E002 Psací stl 210 x 100 x 74 66 825,- 86 940,- Cr* E001 Psací stl 180 x 90 x 74 100 165,- 57 215,- - 77 445,- Podnože jsou v provedení

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Návod k instalaci. Myčka nádobí

Návod k instalaci. Myčka nádobí Návod k instalaci Myčka nádobí 1 1 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu Vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel a najít

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Samosvorný vřetenový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo nesprávné instalace. - Pohon

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

GRE podvodní bazénové světlo

GRE podvodní bazénové světlo Aktualizováno 22.5.2013 GRE podvodní bazénové světlo NÁVOD K POUŽITÍ Popis dílů 1 - tělo světla 2 - reflektor 3 - šrouby 4 - silikonové těsnění 5 - clonky (průhledná, žlutá, modrá, červená a zelená barva)

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad.

Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Katalog a ceník náhradních díl plynových topidel. Ceník prací a služeb. Postupy pro urování a odstraování vad. Všeobecné schéma složení plynového topidla sestava 1 Tleso výmníku - * * * - Skupina 1 2 Hoák

Více

Uživatelská píruka & návod k montáži

Uživatelská píruka & návod k montáži BB01 Uživatelská píruka & návod k montáži Model. ED108 GD108-B 71443107 Konstrukní rozmry * velikost zaokrouhlena na nejbližší celou stopu (1 stopa = 30,5 cm) UPOZORNNÍ: NKTERÉ DÍLY MAJÍ OSTRÉ HRANY. PROTO

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ

Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ Domácí posilovač číslo výr: 1164 CZ 1.Nasuňte nožní kryt (oválný) (40) na konec přední, centrální a zadní stabilizační základny (2). 2.Namontujte stabilizační základnu (2) a protizdvižnú desku (3) do hlavní

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky.

Montážní návod. Posuvné dveře bez rámu. Seite 1. KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Montážní návod KAP. 1 Obsah dodávky Před montáţí zkontrolujte, prosím, obsah dodávky. Posuvné dveře bez rámu Obr. 1. Kování na posuvné dveře-vyobrazení (Skleněné dveře nejsou součástí dodávky). Seite 1

Více

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA

DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA DETEKTOR HORKÉHO KOVU DIS HMD UIVATELSKÁ PÍRUKA Frýdecká 201 739 61 T(inec Czech Republic tel.: ++420 558 532 880 tel./fax.: ++420 558 532 882 www.ssktrinec.cz email: info@ssktrinec.cz 1. Úvod DIS HMD

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Instrukce pro obsluhu a montáž

Instrukce pro obsluhu a montáž DMTME-96 2CSG133030R4022 M204675 DMTME-I-485-96 2CSG163030R4022 M204675 Instrukce pro obsluhu a montáž Model DMTME-96 : Jedná se o trojfázový multimetr urený pro panelovou montáž, používaný také v jednofázových

Více

AL4-xx/MP. Návod na sestavení antény. Soupis potřebného nářadí: klíč stranový otevřený: 17; 16; 13; 8 mm klíč s vnějším šestihranem (imbus) 5; 3 mm

AL4-xx/MP. Návod na sestavení antény. Soupis potřebného nářadí: klíč stranový otevřený: 17; 16; 13; 8 mm klíč s vnějším šestihranem (imbus) 5; 3 mm Návod na sestavení antény AL4-xx/MP Soupis potřebného nářadí: klíč stranový otevřený: 17; 16; 13; 8 mm klíč s vnějším šestihranem (imbus) 5; 3 mm Verze dokumentu: 1.3 Datum vydání: 27.4.2010 Poslední úprava:

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ M E T R O Elektromechanický podzemní pohon pro jednokřídlé nebo dvoukřídlé brány MONTÁŽNÍ NÁVOD A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tento manuál je určen pouze pro montážní firmy - 1- Typy pohonů a jejich charakteristika

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ

CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 VAROVÁNÍ CZ Instalační manuál k TV držáku Solight 1M46 UPOZORNĚNÍ: NEPŘEKRAČUJTE UVEDENOU MAXIMÁLNÍ NOSNOST. MŮŽE DOJÍT K VÁŽNÉMU ÚRAZU NEBO K POŠKOZENÍ MAJETKU! Úhlopříčka TV 81-165cm (32" - 65") Max. VESA: 600

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

AL4-xx/MPR. Návod na sestavení anténní jednotky ODU R

AL4-xx/MPR. Návod na sestavení anténní jednotky ODU R Návod na sestavení anténní jednotky AL4-xx/MPR ODU R Soupis potřebného nářadí: klíč stranový otevřený: 17; 16; 13; 8 mm klíč s vnějším šestihranem (imbus) 5; 4; 3 mm Verze dokumentu: 1.5 Datum vydání:

Více

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku

1.Obsah dodávky. 2. Technický popis výrobku 1.Obsah dodávky kamerová jednotka Videotelefon 1x hlavní kamerová jednotka 1x monitor 1x montážní krabika 1x sluchátko 2x šroub M3x20 2x upevovací šrouby 1x montážní rámeek 1x pipojovací 4-pinový konektor

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON D4GL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2886916

Vaše uživatelský manuál OMRON D4GL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2886916 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS

Návod k obsluze. REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06. pro kultivátory řady MS Návod k obsluze REDUKCE RYCHLOSTI POJEZDU PRO KULTIVÁTORY MS 06, MS 07 a MS 07 IN TYP 510/06 pro kultivátory řady MS www. kultivatoryprislusenstvi.cz Výrobce: Garden arsenal a.s., Poděbradova 560,Lysá

Více

1ks. cenový přehled této naší nabídky:

1ks. cenový přehled této naší nabídky: Nabídka dodavatele: Pro poptávajícího: výrobek označení pohon konstrukce povrch dodání výplň platby záruka výroba Prezentace nabízených služeb a výrobků vratových systémů na www.chcivrata.cz základní specifikace:

Více

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s dvení stanicí, otevírání dveí a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu

Více

Vybavovací Mechanismus T2

Vybavovací Mechanismus T2 Vybavovací Mechanismus T2 1- ÚVOD 2- POKYNY PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 3- MONTÁŽNÍ P ÍRU KA 1- ÚVOD Vybavovací mechanismus DYNATECH je dopl ující sadou pro každého výrobce rám, který používá náš progresivní,

Více

Závěsné bazénové světlo 75W

Závěsné bazénové světlo 75W Aktualizováno 18.12.2014 Závěsné bazénové světlo 75W NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ: Tento návod obsahuje důležité informace a bezpečnostní opatření. Pečivě si jej proto přečtěte před samotnou instalací a před

Více

Solární datová technika 485PB-SMC-NR

Solární datová technika 485PB-SMC-NR Solární datová technika 485PB-SMC-NR Instalační vedení 48PB-SMC-NR-ICZ083211 98-00010611 Verze 1.1 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Pokyny k tomuto návodu.......................... 5 1.1 Oblast

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY

INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY INSTALANÍ PÍRUKA PRO TOPNÉ KABELY Generi, s.r.o. specialista na návrh, dodávky a montáže topných kabel renomovaných svtových výrobc Obchodn technická kancelá pro doprovodné topné systémy PROJEKTY - DODÁVKY

Více

- 2 - 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE SLOUPŮ 4 3. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ LEHKÉ 7

- 2 - 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE SLOUPŮ 4 3. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ LEHKÉ 7 SHRNOVACÍ PLACHTOVÉ KONSTRUKCE - VERSUS OMEGA SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ MONTÁŽNÍ SADY AKTUALIZACE 1.12. 2014 - 2 - OBSAH: 1. PODÉLNÝ VODICÍ PROFIL ALTO 150 VS2 3 2. SLOUPY HLINÍKOVÉ ROHOVÉ, SCHEMA MONTÁŽE

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

OdstranČní pķepravních pojistek. Pķipojení vody podle modelu

OdstranČní pķepravních pojistek. Pķipojení vody podle modelu Bezpeþnostní pokyny Rozsah dodávky podle modelu Praÿka má velkou hmotnost pozor pŀi zvedání. Pozor: Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout. NeumisŌujte praÿku v oblastech ohrožených mrazem a/nebo

Více

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz

ATMOS. Návod k obsluze. GSM modul AB01. www.atmos.cz e-mail: atmos@atmos.cz Návod k obsluze GSM modul AB01 Jaroslav Cankař a syn ATMOS Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem Česká republika Tel.: +420 326 701 404, 701 414, 701 302 Fax: +420 326 701 492 ATMOS e-mail: atmos@atmos.cz

Více

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349:

Venkovní clona. Veškeré technikcé změny vyhrazeny. Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: Venkovní clona Veškeré technikcé změny vyhrazeny Váš dodavatel v ČR Systra spol. s r.o. alto@systra.cz Tišnov 666 01 Na Zahrádkách 349: LTO POPIS VÝROBKU Model č. 08-1425 základní pole Model č.08-1426

Více

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040

Návod k instalaci a montáži. Otočný držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970040 Návod k instalaci a montáži Otočný držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970040 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnné upevnění 2 2 Upínací rameno

Více

Myčky na nádobí Návod k instalaci CDI 45 Poznámky Před instalací si přečtěte pozorně tuto příručku. Přečtení návodu vám pomůže porozumět, jak zapojit přívody, vypouštěcí hadice a přívodní napájecí kabel

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit.

AluGrid+ montážní návod. Úchyt modulů. Spojitý nosník. Podkladová guma. Nebezpečí poničení! Pocházením po FV modulech se moduly mohou poškodit. AluGrid+ Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip AluGrid+ nosný profil modulů dolní AluGrid+ upevňovací klip pro nosný profil modulů Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM

Demontáž výrobku. Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Návod k provozu a montáži Relé pro monitorování hladiny kapaliny, ada CM Pokyn: Tento návod k provozu a montáži neobsahuje všechny detailní informace ke všem typm výrobkové ady a nebere v úvahu všechny

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 002 RAA20 RAA200 Prostorové termostaty RAA20 Použitelné bu pouze pro vytápní nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané naptí AC 24250 V Použití ermostat RAA20 se používají pro regulaci prostorové

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy.

Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice. Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. Kižíkova 1690, 370 01 eské Budjovice Ocelové konzoly typ PAÁT III na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD. 1/2012 Zpracoval: František Kadlec ervenec 2012 Ondej Maurer OBSAH: I. Úvodní ást 1.1 Název typového

Více

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice

Šroub M6x20 mm (1) Šroub M5x20 mm (1) Šroub M5x20 mm. Montážní patice CZ Stropní/nástěnný držák reproduktoru Solight 1MR1 pokyny k instalaci POZOR Před instalací si přečtěte instalační pokyny. Tento držák reproduktoru je určen pouze k zavěšení malých reproduktorů, které

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro plastové a kovové vnjší dvee

Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro plastové a kovové vnjší dvee Magnetické dvojité tsnní se silikonovým stíracím tsnním tepeln oddlené pro plastové a kovové vnjší dvee (systém ALUMAT) vstupní dvee domu terasy balkony zimní zahrady (otoné dvee / oton výklopné dvee /

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

Instala ní manuál klimatiza ního za ízení

Instala ní manuál klimatiza ního za ízení Instalaní manuál klimatizaního zaízení Upozornní Pro správnou funkci zaízení prosím dodržujte instalaní pokyny v tomto manuálu. Pi manipulaci s klimatizací dbejte, aby nedošlo k poškození zaízení. Uschovejte

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Interiérové žaluzie 50 / 60 / 80

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Interiérové žaluzie 50 / 60 / 80 Tento návod je poteba ped montáží a používáním peíst! Obsah Upozornní HELLA Interiérové žaluzie 0 / 60 / 80... Všeobecné pokyny... CE Oznaení... Bezpenostní pokyny... Úel použití... 9 Pée, údržba a oprava...

Více