Sematic: Obsah: 1. P EDMLUVA str VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SE ÍZENÍ A ÚDRŽBU DVE Í SEMATIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sematic: Obsah: 1. P EDMLUVA str. 5 2. VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SE ÍZENÍ A ÚDRŽBU DVE Í SEMATIC"

Transkript

1 Sematic: Smlouva o utajení: Všechny náležité informace, myšlenky, návody a know-how, jsou dvrné a jsou výluným vlastnictvím spolenosti Sematic. Nesmí být kopírovány nebo jakkoli dále rozšiovány v jakékoliv form. Všechny informace nesmí být pedány nikomu bez písemného povolení spolenosti Sematic. Krom autorizovaných zástupc zamstnaných u spolenosti užívající produkty Sematic, která souhlasí s dohodou o diskrétnosti. Spolenost, která používá výrobky Sematic se zavazuje, že nebude zpracovávat a peorganizovávat produkty a informace které obsahuje. Obsah: 1. PEDMLUVA str VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SEÍZENÍ A ÚDRŽBU DVEÍ SEMATIC str INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ str Instalace prahu šachetních dveí a boních zárubní 3.2 Instalace hlavy šachetních dveí a pipevnní podpr 3.3 Instalace šachetních panel 3.4 Instalace panel šachetních dveí a zámk Instalace dvení uzávrky šachetních dveí pro centráln a teleskopicky otevírané dvee H153AALX Instalace samostatné dvení uzávrky pro centráln otevírané dvee H153ABIX Instalace dvení uzávrky pro stranov otevírané dvee H153ABJX Schéma propojení dvení uzávrky šachetních dveí a dráhy kabinových dveí (s hliníkovou kivkou) Schéma uspoádání samostatné dvení uzávrky centrální otevírání (s hliníkovou kivkou) Schéma uspoádání dvení uzávrky pro stranov otevírané dvee (s hliníkovou kivkou) Schéma uspoádání samostatné dvení uzávrky centrální otevíraní (s rozšiovací kivkou) Schéma uspoádání dvení uzávrky (2000 US) pro stranov otevírané dvee (s rozšiovací kivkou) 3.5 Uvedení do provozu 3.6 Pravidla pro vrtání panel a spojování 3.7 Konená kontrola šachetních dveí Instalace kotoue (pokud je k dispozici) Instalace pružin (jen pokud jsou k dispozici) Instalace protiváhy (jen pokud je k dispozici) Instalace prahové desky 4 INSTALACE KABINOVÝCH DVEÍ str SCHÉMA OPERÁTORU SE SNÍMAEM str Sníma Memco 648 (možnost volby) 6 ÚDRŽBA KABINOVÝCH A ŠACHETNÍCH DVEÍ str. 31

2 1 PEDMLUVA Tento manuál byl sestaven s pedpokladem, že spolenost instalující opravdové produkty Sematic, bude vyhovovat následujícím požadavkm: Obsluha zodpovdná za instalaci nebo údržbu dveí musí být seznámena s Hlavními a specifickými pedpisy ohledn pracovní bezpenosti a hygieny (89/391/CEE 89/654/CEE 89/656/CEE), obsluha zodpovdná za instalaci nebo údržbu dveí musí být seznámena s produkty Sematic a musí být vyškolena pímo touto spolenosti nebo autorizovaným agentem Sematic, vybavení používané k instalaci musí být v dobrém stavu a v souladu se všemi micími pístroji (89/655/CEE). Sematic: provádí aktualizace tohoto manuálu a svým zákazníkm zašle kopie všech nových aktualizací spolu s novými materiály, si bhem neustálého zlepšování našich produkt vyhrazuje právo provádt zmny designu a materiál našich produkt. Sematic poskytne všem svým zákazníkm odpovídající dohodnutý as na to, aby se pizpsobili se všem zmnám, garantuje dobrý výkon jedin u originálních ástí, které byly pesn a správn nainstalovány. Proto: na ásti pidané k produktm Sematic bez vdomí této spolenosti nebo neoriginální ásti podobné designu Sematic nemže být poskytnuta záruka, dokud nebudou splnny následující podmínky: a. kontrola kvality surového materiálu b. kontrola zpracování c. kontrola produktu d. test souladu se specifikacemi Sematic Dále Sematic: garantuje trvanlivý výkon svých produkt jedin, pokud jsou správn skladovány (vnitní skladování v teplotním rozsahu mezi -10 a +40 C a bez pímého sluneního svtla) a správn instalovány, garantuje dokonalý výkon produkt instalovaných v prostedí s teplotou mezi -10 a +40, nekondenzujícím a s relativní vlhkostí mezi 20% a 80%. (Speciální poznámka: pi rozsahu teploty a vlhkosti, které jsou mimo toto rozptí, prosím kontaktujte naše Technické oddlení) a s následujícími specifickými normami: EN81, AS1735, EN12015/EN12016 EN13015 pro motory: B105AAJX B105AALX DC GR63X55-SG120 B105AANX DC GR63X25-SGK80 B105AAIX B105AAPX B105AAGX B105AARX B105AATX Berte na vdomí, bhem veškerých inností, Možnost rizika, které souvisí s: A, NEBEZPEÍ MECHANICKÉHO RIZIKA Stlaování bhem chodu Stlaování po zachycení zpsobené tením (sklenné panely) ezy zpsobené ostrými okraji nebo ostré kusy B, NEBEZPEÍ ELEKTRICKÉHO RIZIKA Osoby, které se dostanou do kontaktu s ástmi pod proudem (pímý kontakt) Osoby, které se dostanou do kontaktu s ástmi, ve kterých byl zapnut proud kvli poruše (nepímý kontakt) C, RIZIKO PEHÁTÍ D, RIZIKO ZPSOBENÉ HLUKEM E, RIZIKO ZPSOBENÉ OTESY F, RIZIKO ZPSOBENÉ MATERIÁLY A LÁTKAMI Tento dokument byl sestaven v souladu s následujícími Smrnicemi EU: 98/37/CE Smrnice strojního zaízení v pozdjší úprav 96/16/CEE Smrnice výtahu 93/68/CEE Znaení 90/269/CEE Manipulace s tžkými náklady Hluk (Akustická emice) 86/188/CEE pizpsobená podle smrnice 98/24/CEE Elektromagnetická kompatibilita 89/366/CEE

3 2, VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SEÍZENÍ A ÚDRŽBU DVEÍ SEMATIC Vodováha Pepravní skí Nástroj napínající pás Šroubovák + - Francouzský klí - 7 mm 10 mm 13 mm 17 mm 19 mm 22 mm 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.1 Instalace prahu šachetních dveí a boních zárubní K zajištní instalace si prosím povšimnte specifických informací v technickém katalogu dveí Trubkový klí nebo automatický šroubovák 10 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm Klíe imbusové 3 mm 4 mm 1, Zante s instalací šachetních dveí upevnním podpr k šachetní zdi, zkontrolujte, zda jsou ve vodorovné pozici s podlahou a zda jsou srovnány. Šrouby musí být upevnny podle designové specifikace (technický katalog 911-xx-000) 2, Upevnte práh k podpe použitím piložených šroub. Plech pro upevnní prahové desky umístte mezi podpru a práh, zkontrolujte, zda je spodní dráha: svislá srovnaná s podlahou - srovnaná kolmo k ostatním dveím Pásmový metr a Závaží / olovnice 3, Pokraujte s instalací dvou stranových bonic šachtových dveí. 4, Nainstalujte stranové sloupky ke spodní konstrukci prahu, jak je ukázáno na obrázku nahoe.

4 5, Zkontrolujte, zda jsou boní zárubn pravoúhlé a poté vložte šroubky. 6, Dále zkontrolujte, zda jsou boní zárubn srovnány a zda jsou srovnány kolmo k šachetním dveím. 13, Dotáhnte hlavu šachetních dveí ke stranové podpe. 14, Upevnte bonici rámu k hlav dalšími podprami. 7, Zkontrolujte TB otevírání pedtím, než nainstalujete boní zárubn dveí. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 8, Po zkontrolování, zda jsou boní zárubn kolmé a šíka TB otevírání je správná, dokonete upevnní boní zárubn a upevnte je piloženými šroubky a maticemi (M8x20). 15, Nyní je instalace hlavice šachetních dveí dokonena. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 16, Upravte boní kotvení k boním zárubním použitím šroub a matic (souást balení). Pro seízení polohy pro boní kotvící podpry, nahlédnte do technického katalogu cod xxx Instalace hlavy šachetních dveí a podpr 3.3 Instalace šachetních panel 9, Upevnte vršek hlavy k šachtové stn použitím podpr (souást balení). 10, Nastavte hlavu šachetních dveí na upevovací otvory boních zárubní (které jsou již nainstalovány) tak aby si odpovídaly. 17, Pro nainstalování šachetních panel je nejprve vložte do spodní dráhy a pak do vratových šroub. Jestli je to nutné natáhnte je prvn po a pak proti smru hodinových ruiek, aby nedošlo k jejich pílišnému pilnutí. 18, Nejprve zante se pomalými panely, tím že je osadíte do odpovídajících nosi. 11, Zkontrolujte, zda je hlava kolmá k stranovým sloupkm. Zkontrolujte, zda: - je svislá a není petoená - je srovnaná k spodní dráze - zarovnaná kolmo k šachtovým dveím 12, Zkontrolujte výšku TH ped utažením 19, Pokraujte s centrálními panely (v pípad dveí 3R/L nebo 6Z) a nakonec s rychlými panely tím že je použijete do odpovídajících nosi. 20, Jestli je to nutné, upravte vyrovnávací mezery pomocí podložek, abyste zajistili správnou vzdálenost mezi panely a mezi pomalými panely a stranovými sloupky.

5 21, Po upravení panel na práh, zkontrolujte kolmost mezi panelovým držákem a nosiem. Pro standardní provedení dveí nainstalujte panel tak, abyste mli otvor pro šroub ve stedu panelové štrbiny. 22, Jestliže není panelový držák kolmo k nosii, prosím petote panel pomocí otáivé síly tak, jak je ukázáno na obrázku , Zkontrolujte, zda je mezera mezi deskou dvení uzávrky a nosiem 90 mm jak je zobrazeno na obrázku nahoe. Po seízení dotáhnte pozici desky A. Poznámka: Stejný otvor je vhodný i pro zámek šachtových dveí H153AALX. 30, Zkontrolujte, zda je mezera mezi deskou a nosiem 90 mm jak je zobrazeno na obrázku nahoe. Po seízení dotáhnte pozici desky A. Poznámka: Stejný otvor je vhodný i pro zámek šachtových dveí H153AALX. 23, Umístte a zafixujte panely pomocí šroub a matic M6x18 (souástí dodávky). 24, Namontujte excentrické šrouby. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.4 Instalace panel šachetních dveí a zámk 25, Nastavte panely s excentricitou francouzským klíem 10+22mm. 26, Jestli je to nutné, nastavte panely na vodící elist, otote je tak, jak je ukazují šipky. 27, Zkontrolujte kolmost panel ke sloupku šachtových dveí (*). = umístte 3 mm tenký gumový nárazník (cod. C048AAEG) k dorazové hran. Tyto nárazníky jsou pouze pro instalaní úely, vhodné zarážky jsou instalovány na nosie. 28, Po kontrole kolmosti panel utáhnte držák lana vhodným šroubovákem na odpovídající upevovací blok.

6 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace zámku šachetních dveí pro centráln a teleskopicky otevírané dvee H153AALX Hlásný systém: Spínací kontakt 2x8,75mm Mechanická ochrana e.g. PUC psp Elektrická ochrana 1x2,5 mm 2A 230V AC 2A 200V DC

7 PRO NOSNÍK NAD 260 MM PRO NOSNÍK OD 145,5 DO 160 MM 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace samostatného zámku pro centráln otevírané dvee H153ABIX ZAVENÁ KIVKA V MOMENTU KONTAKTU 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace zámku pro stranov otevírané dvee H153ABJX OTEVENÁ KIVKA

8 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Schéma propojení zámku šachetních dveí a dráhy kabinových dveí (s hliníkovou kivkou) 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Schéma uspoádání samostatného centráln otevíraného zámku (s hliníkovou kivkou) Poznámka: V pípad zakrytí mechanismu, vzdálenost prah je popsána výše + 5 mm (pesn 30 nebo 35 mm) Kde je to nutné nainstalujte excentrický válec (+/- 4 mm), abyste mli pesnou vzdálenost.

9 Kde je poteba, nainstalujte excentrický válec (+/- 4 mm), pro pesné tsnní. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Schéma uspoádání samostatného centráln otevíraného zámku (s rozšiovací kivkou)

10 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Schéma uspoádání zámku (2000 US) pro stranov otevírané dvee (s rozšiovací kivkou) PROVEDENÍ IP20 Kde je poteba, upravte excentrický válec (+/- 4 mm), pro pesné tsnní.

11 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.5 Uvedení do provozu 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.6 Pravidla pro vrtání panel a spojování 31, Na konci instalace navrtejte panely a dotáhnte je k nosníku, použijte vnjší otvory (viz instrukce, které jsou na štítku stejných nosnících) Poznámka Šrouby dodané Sematicem, jsou šamoezné. 32, Pizpsobte odvalovací rolnu užitím 13 mm francouzského klíe a imbusovného klíe, jak je ukázáno na obrázku nahoe. Odvalovací rolna musí být blízko vrchní dráhy, maximální nastavená vzdálenost od dráhy je 0,2 mm. Modrá barva každý panel musí být upevnn vrtáním a spojen na 4 místech, jak je ukázáno na nálepce na každém nosníku. ( 3.5 bod 29) Zelená barva každý panel musí být upevnn vrtáním a spojen na 2 místech, jak je ukázáno na nálepce na každém nosníku. ( 3.5 bod 29) Žlutá barva každý panel musí být upevnn na 2 místech. Abychom se vyhnuli úpravám bhem údržby, navrhujeme vrtat a spojit jen na 2 místech jak je ukázáno na nálepce na každém nosníku. ervená barva rozsah není k dispozici

12 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ 3.7 Konená kontrola šachetních dveí 33, Zkontrolujte, zda se panel a boníí zárube pekrývají => 15 mm (pro standardní provedení mohou být rozmry jiné) 34, Zkontrolujte, zda je pekrývání mezi panely => 15 mm. 35, Zkontrolujte, zda mezera mezi panely a panelem a stranovou podprou je => 6 mm. Poznámka: pro rámované a je mezera 4 mm 36, Zkontrolujte, zda je vzdálenost panelem a spodní dráhou a mezi panely => 6 mm. 37 A, Zkontrolujte, zda se bezpenostní zámek uvoluje, abyste se ujistili, že funguje správn. 37 B, V závislosti na verzi a pozici dvení uzávrky, pipojte tuto k: 1 k ocelovému lanu, které je nainstalované na zámku nebo 2 k lanu, které je vložené u vodícího pouzdra (ve stranové podpe) Pi ukonení instalace zkontrolujte, zda se dvení uzávrka funguje korektn. Zkontrolujte, zda dvení panely bží na prázdno

13 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace (pokud jsou k dispozici) 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace protiváhy (jen pokud je k dispozici) (Ukázáno na stranov otevíraných dveích) 38, Jestli je to nutné natáhnte navíjecí kotou až po uvolnní jeho kabelu. Natáhnte kotou na celý obh proti šipce, která je zobrazena na povrchu navíjecího kotoue. 39, Po natáhnutí zasate kabel kotoue na vhodný držák. Zkontrolujte, zda jsou šachtové dvee zaveny, jestli je to nutné opakujte krok 38. Jestliže zjistíte, že naptí kabelu navíjecího kotoue je nulové a není možné ho natáhnout, nahrate ho novým.!!! Natahování musí být provádno s ochrannými rukavicemi 42, Upevnte nosnou desku protiváhy do panelu použitím šroub M6x18 (souást dodávky) 43, Zkontrolujte, zda je nosná deska upevnna správn (tak jak je ukázáno na obrázku). 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace pružin (jen pokud jsou k dispozici) 44, Upevnte lano protiváhy do bloku na základní stran. 45, Instalace protiváhy je dokonena. 3, INSTALACE ŠACHETNÍCH DVEÍ Instalace prahové desky 40, Jestli je to nutné, pemístte pružiny do vhodného otvoru (umožní dveím se zavít) 41, Zkontrolujte zavírání šachetních dveí, pípadn opakujte krok , Upevnte chráni k podpe použitím šroub (souást balení), jak je ukázáno na obrázku.

14 4 INSTALACE KABINOVÝCH DVEÍ 1, Nainstalujte podpry a práh ke kabin kolmo k sob. Pipevnte podpry šrouby (nepovinná souást balení) 2, Pipevnte operátor ke kabinové steše podprami, dejte pozor mezera mezi spodní dráhou a nižší hlavicí musí být TH+17 mm. (viz položka. 4) 3, Pipevnte hlavici k podpe píslušnými šrouby a maticemi (souást balení). 4, Umístte operátor kabinových dveí do úrovn TH+17 mm od prahu. 5, Zkontrolujte kolmost operátoru. 6, Na obrázku je ukázána hlava, která je instalována na pední stranové podpe a kabinové steše. 7, Instalace a pizpsobení panelu kabinových dveí viz 3.3 (týkající se instalace šachetních dveí) 8, Pizpsobte rolny použitím 13 mm francouzského klíe a imbusového klíe, jak je ukázáno na obrázku. Posuvná rolna musí být blízko vrchní dráhy, maximální nastavená vzdálenost od dráhy je 0,2 mm.

15 4 INSTALACE KABINOVÝCH DVEÍ 5 SCHÉMA OPERÁTORU s celoplošnou fotozávorou 5.1 Sníma Memco 648 (možnost volby) 9, Uvolnte šroub pásové napínací kladky, jak je ukázáno na obrázku. 10, Pizpsobte napnutí pásu otoením kladkového šroubu po nebo proti smru hodinových ruiek. 11, Napínací pás by ml vážit 0,5 kg a být ve vzdálenosti 320 mm od kladkové osy, když jsou dvee pln oteveny, prohnutí pásu je pibližn 5 mm. 12, Umístte rameno kivky na nosník použitím šroub, mezi n vložte pružinu, jak je ukázáno na obrázku. 14, Nyní je instalace ukonena. 13, Když je rameno kivky kompletn uzaveno a kolmo, utáhnte jej upevovacími šrouby. (Jen v pípad hliníkové kivky) 15, Instalace vedení a informace o nastavení ídícího systému Sematic jsou v píruce rozvade (Sematic 8xx ).

16 5 SCHÉMA OPERÁTORU s celoplošnou fotozávorou 5.1 Sníma Memco 648 (možnost volby) 5 SCHÉMA OPERÁTORU s celoplošnou fotozávorou

17 5.1 Sníma Memco 648 (možnost volby) 5 SCHÉMA OPERÁTORU s celoplošnou fotozávorou 5.1 Sníma Memco 648 (možnost volby) Ve verzi PNP (pokud je objednána spolu s kódovacím zaízením Sematic) je toto zaízení pipojeno pímo k rozvadi kódovacího zaízení, proto nejsou dodávány kabely a jsou vyloueny problémy souladu s hlavním výtahovým rozvadem. Poznámka otvory jen pro nkteré pístroje Ve verzi PNP (pokud je objednána spolu s kódovacím zaízením Sematic) je toto zaízení pipojeno pímo k rozvadi kódovacího zaízení, proto nejsou dodávány kabely a jsou vyloueny problémy souladu s hlavním výtahovým rozvadem.

18 6 ÚDRŽBA KABINOVÝCH A ŠACHETNÍCH DVEÍ Výbr použitého materiál, pelivý design a testování provedené ve výrob nebo kvalifikovanou testovací laboratoí dává kabinovým a šachetním dveím dlouhou a bezporuchovou provozní dobu. V pípad neznámých faktor snižujících kvalitu nebo výkon našich produkt, prosím informujte naše technické oddlení. Použijte prosím pesnou kopii Hlášení o poruše (souást této brožurky). Pi údržb kabinových a šachetních dveí vždy zkontrolujte následující: Kontrola funkce a bezpenosti každého zámku šachetních dveí Kontrola, zda se dvee pohybují voln, bez poškození panel a bez velkého hluku Kontrola, zda kladky a chránie nejsou opotebené Kontrola prahu a vrchní dráhy Kontrola mezery mezi panely a mezi panelem a stranovou podprou Kontrola, zda ocelové dráty a pásy nejsou opotebené Kontrola naptí pásu Kontrola, zda bezpenostní zámek provádí správné operace. Kontrola, zda limit zavírání operátoru funguje správn Kontrola, zda znovu-otevírací zaízení funguje správn Kontrola istoty spodní dráhy Upozornní! Dvee Sematic jsou sestaveny pro minimální potebu promazávání. Z tohoto dvodu: Nepromazávejte vrchní vodítka Nepromazávejte pásy Nezkoušejte promazávat zatavená válcová ložiska Jedin v následujících pípadech, jemn promazejte spodní vodítka: Pi výmn chráni (jemn je stisknte a utáhnte pomocí kleští ješt ped smontováním) Pi nadmrném hluku picházejícím z panelových chráni, možná oxidace.

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných

Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných ISOLITE-ISOLITE PLUS Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isolite a Isolite Plus jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208

Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Návod k montáži a obsluze okenního zámku ABUS FKS 208 Tento návod je rozdělen do následujících kapitol: I. Všeobecné informace II. Možnosti použití III. Obsah balení a seznam dílů IV. Nářadí V. Návod k

Více

OMEZOVAČE RYCHLOSTI - OR DO STROJOVNY LBD 200, LBD300 str.1 - OR DO STROJOVNY VEGA, VEGA PLUS str.2 - NAPÍNACÍ ZÁVAŽÍ TEN 200, TEN 300 str.

OMEZOVAČE RYCHLOSTI - OR DO STROJOVNY LBD 200, LBD300 str.1 - OR DO STROJOVNY VEGA, VEGA PLUS str.2 - NAPÍNACÍ ZÁVAŽÍ TEN 200, TEN 300 str. OMEZOVAČE RYCHLOSTI - OR DO STROJOVNY LBD 200, LBD300 str.1 - OR DO STROJOVNY VEGA, VEGA PLUS str.2 - NAPÍNACÍ ZÁVAŽÍ TEN 200, TEN 300 str.4 - OR NA KABINU STAR, STAR PLUS str.5 - NAPÍNÁNÍ LANKA PRO STAR

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA TECHNICKÝ MANUÁL ROLETOVÉ SYSTÉMY REFLEXOL, VERANDA Reflexol 76 Základní specifikace produktu Reflexol 76 Řezy KAZETA VEDENÍ A SPODNÍ PROFIL Vedení lanka Spodní profil Ø 42 Spodní profil Ø 35 Spodní profil

Více

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. HLINÍKOVÉ ŽALUZIE HIT návod na zaměření a montáž 2015 ZAMĚŘENÍ ŽaluzieHIT. HIT II system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO

CENÍK TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO CENÍK 3 TESAŘSKÉ KOVÁVNÍ PRO DŘEVO KT02272 xx5 30x30x5 00 KT02273 KT02274 KT02275 KT02276 KT02277 KT02278 KT02279 KT022 xx5 xx5 xx5 xx5 x5 xx5 00x00x5 00 00 00 00 00 00 00 00 za ks za ks 2,07 2,3 2,53

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM

BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ FARAM FARAM Bezpečnostní značení průmyslových hal a areálů S prováděním bezpečnostního značení máme bohaté zkušenosti již od roku 2004. Za tuto dobu, máme za sebou realizace hal a průmyslových areálu jako např.:

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5

Typ produktu Šířka (od do v mm) Výška (od do v mm) Max. garantovaná plocha (m2) System25 šňůrka 300 2000 300 2200 2,5 SYSTEM 25 1. VYMĚŘENÍ ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM: Š (šířka) měříme těsně u skla od levé vnitřní hrany zasklívací lišty k pravé vnitřní hraně zasklívací lišty včetně případného gumového

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog

OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog OCELOVÉ KONSTRUKCE Produktový Katalog KONSTRUKČNÍ PRVKY ANTÉNNÍ STOJAN AS1 Anténní stojan AS1 Konstrukční výška 2 100 mm Užitná výška 1 200 mm Průměr trubky Ø 89 / 4 mm Rozměry podstavce 1 300 x 1 300

Více

TOV 320. TOV 320 kg. I.C.C.LIFTs.r.o. I.C.C.LIFT s.r.o. Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008

TOV 320. TOV 320 kg. I.C.C.LIFTs.r.o. I.C.C.LIFT s.r.o. Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 9001:2008 I.C.C.LIFTs.r.o I.C.C.LIFT s.r.o. Tř.5.května 616,34901 Stříbro IČO : 29075254 DIČ : CZ 29075254 Firma zapsána Krajským soudem v Plzni oddíl C,Vložka číslo 23421 Tel.:+420 722 194 974,e-mail : icclift@email.cz,

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů

Všeobecné požadavky pro navrhování a instalaci výtahů OBSAH OBSAH... 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO NAVRHOVÁNÍ A INSTALACI VÝTAHŮ... 2 POŽADAVKY NA VÝTAHY PRO Y SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU... 4 POŽADAVKY NA EVAKUAČNÍ VÝTAHY... 4 VELIKOSTI PRŮŘEZU VODIČŮ PŘÍVODU

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!!

ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4. Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! ABB/NN/ 10/01CZ_09/2009- beta verze 4 Motorové spoušte MS 116, MS 132, MS 325, MS 4xx!!!Pracovní beta verze!!! Motorové spoušte Typová série M do 45 kw ( 400V AC ) Obsah Motorový spoušt MS 116 0-16 A,

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Teleskopické lišty 415

Teleskopické lišty 415 Teleskopické lišty 415 416 Přehled výrobků Teleskopické lišty částečné vysunutí, nosnost do 15 kg K0536 částečné vysunutí, nosnost do 35 kg K0537 Strana 419 plné vysunutí, dělitelné, nosnost do 52 kg K0538

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu

Regulátory úiníku Typ RVC. Manuál pro instalaci a uvedení do provozu Regulátory úiníku Typ RVC Manuál pro instalaci a uvedení do provozu ABB/NN/ 13/02CZ_09/2009 Obsah: 1. Nejdíve si pette 1 O této píruce 1 Bezpenostní pokyny 1 Elektromagnetická kompatibilita 1 2. Popis

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ

opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ opřete se o nás KATALOG NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ sloupek s bočním kotvením, oblý držák skla, s kaleným bezpečnostním sklem (5 5 2) float čirý, dřevěné madlo sloupek s horním kotvením, 5 prutů, dřevěné madlo

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více