MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA"

Transkript

1 MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA

2 VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6 Seznam příloh 6

3 VÝZVA - mobility b4i 2 ÚVOD Mobility jsou součástí aktivit projektu b4i, jehož cílem je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje. B4I je souborem nástrojů na podporu spolupráce mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. B4I zprostředkovává propojení univerzity a vědeckovýzkumných institucí z jihočeského regionu s podnikatelskou sférou, s důrazem na komerční využití výsledků výzkumu a vývoje. Výpočet cestovních náhrad pracovníkům projektu se řídí: - zákonem č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění, Hlava II, Díl 1.; - platnou vyhláškou MPSV, kterou MPSV vydává v pravidelném termínu 1. ledna na základě 189 zákona č. 262/2006, zákoníku práce; - interními předpisy organizace, které přesně stanovují stravné pro pracovníky organizace na pracovní cestě, (Opatření kvestora č K28); - v případě zahraničních pracovních cest vyhláškou MF, vydávanou vždy k 1. lednu kalendářního roku, která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny; - specifickými pravidly OP VK. Schéma: Grantového systému b4i

4 VÝZVA - mobility b4i 3 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY Kdo se může studijních pobytů a odborných stáží b4i zúčastnit? studenti doktorských studijních oborů v kombinované i prezenční formě (podmínka uzavřeného pracovně právního vztahu na JU např. DPČ, DPP apod.); akademičtí, vědečtí a administrativní pracovníci, kteří mají na JU uzavřenou pracovní dohodu. Před ukončením pracovního nebo studijního pobytu nesmí být pracovní poměr na JU ukončen; účastníci mobilit musí mít české občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR, musí být regionálně příslušní všem regionům ČR mimo území NUTS II hl. města Prahy, což je možné doložit studiem/prací anebo trvalým pobytem mimo hl. město Prahy. Jaké aktivity b4i podporuje? Pracovní a studijní pobyty a odborné praxe v soulad s podmínkami dotačního programu OP VK, Oblast podpory 2.4 partnerství a sítě a s cíli projektu b4i. Vhodné aktivity: stáže, pracovní a studijní pobyty zaměřeny na navázání nové a prohloubení stávající spolupráce nebo v rámci poznávání příkladů dobré praxe. Prioritně budou podpořeny domácí a zahraniční pobyty a účasti na tematicky zaměřených workshopech a konferencích, které souvisejí s oblastmi zaměřenými na přenos inovačních řešení a uplatnění výsledků VaV v praxi vedoucí k růstu konkurenceschopnosti, a to obousměrným transferem znalostí, dovedností a informací atd. Nevhodné aktivity: odborné pobyty a stáže, které souvisí pouze se zvýšením odborných kompetencí účastníků cílových skupin. Délka mobility Délka pobytu je minimálně 1 týden (7 dní včetně cesty) a maximálně 10 dní včetně cesty. Výběr zahraniční instituce Výběr zahraniční anebo tuzemské instituce zaleží zcela na žadateli, jeho profesním zaměření a zájmu, pouze se musí nacházet na území EU. Žadatelé mohou žádat o finanční podporu pobytu na vzdělávacích/výzkumných institucích, ale i v soukromých a státních organizacích v rámci níže uvedených prioritních lokalitách: Lokalita Poznámka 1. Česká republika * 2. Velká Británie * 3. Německo, Rakousko, Švýcarsko * 4. Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko * 5. Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko * 6. Belgie, Nizozemsko, Lucembursko * 7. Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko * 8. Ostatní země EU Možnost individuální dohody v závislosti na průběžném čerpání ostatních mobilit* pozn.: Aktuální čerpání mobilit vyvěšeno na vyzkumniky/chci vycestovat VYHLÁŠENÍ VÝZVY Obsah výzvy Výzva je kontinuální a na webových stránkách vyzkumniky/chci vycestovat bude zveřejněn termín podávání žádostí včetně veškerých potřebných dokumentů.

5 VÝZVA - mobility b4i 4 Podání žádosti Žádost a přílohy žádosti Každý žadatel musí zaslat elektronicky na řádně vyplněnou a naskenovanou žádost. K žádosti musí být přiložena naskenovaná kopie Zvacího dopisu/letter of intent. Zvací dopis vystavuje žadateli tuzemská/zahraniční instituce. Dopis by měl obsahovat jméno žadatele, jeho datum narození, účel mobility a přesné datum pobytu na tuzemské/zahraniční instituci. Zvací dopis musí být žadateli zaslán poštou, faxem nebo naskenovaný e mailem. Žádost mobility potvrzuje děkan fakulty / ředitel ústavu / popř. vedoucí pracoviště. Žádost spolu se Zvacím dopisem zasílá žadatel poštou. Na obálce musí být uvedeno NEOTVÍRAT mobilita b4i. Elektronickou verzi žádosti zasílá ve formátu pdf. Vše odeslat na níže uvedené adresy. Elektronická verze i originál musí obsahovat povinné přílohy. Neúplné žádosti mohou být z hodnocení vyloučeny. Adresa: Ing. Dagmar Landová Kancelář projektu BRIDGE4INNOVATION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 31a České Budějovice HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Hodnocení žádostí bude probíhat maximálně 4 týdny, a to od data doručení žádosti. Do čtyř týdnů tedy bude b4i informovat žadatele o výsledcích hodnocení žádostí. V případném oznámení o neschválení žádosti budou vždy uvedeny konkrétní důvody zamítnutí. Formální hodnocení žádostí b4i zkontroluje formální náležitosti žádostí. Formálními náležitostmi je myšleno správné vyplnění žádosti a přiložené potřebné dokumenty. Obsahové hodnocení žádostí Kvalitu žádostí hodnotí management b4i, který je zodpovědný touto činností poskytovateli dotace. Kritéria hodnocení žádostí: náplň pracovního pobytu (věcný a časový popis) cíl a očekávaný účinek mobility (odůvodnění potřebnosti a účelnosti) přínos mobility pro žadatelův profesní růst (vč. definování kvantitativních a kvalitativních výstupů) přínos mobility pro rozvoj žadatelovy domácí instituce (vč. definování kvantitativních a kvalitativních výstupů) V případě srovnatelné kvality žádostí bude dána přednost: synergie k dalším projektům zaměřeným na aplikovaný výzkum a spolupráci s aplikační sférou

6 VÝZVA - mobility b4i 5 PŘÍPRAVA NA CESTU Podpis grantové smlouvy (gsml) Žadatelé, kteří byli ve výběrovém řízení úspěšní, podepíší s b4i grantovou smlouvu. Tato smlouva bude mimo jiné specifikovat výši přidělených finančních prostředků a další finanční podmínky. Před zahájením mobility bude držiteli grantu uděleno 80% z celkové maximální výše grantu (částka uvedená v gsml). Doplatek (20%), respektive zúčtování přeplatku do maximální výše grantu bude provedeno do 14 ti dnů po obdržení nezbytných dokumentů, jakými jsou Potvrzení mobility, Závěrečná zpráva (ZZ) a podklady pro závěrečné vyúčtování. Rezervace letenek a ubytování V manuálu GS budou uvedeny odkazy na vyhledavače ubytování, s jejichž pomocí je možno rezervovat ubytování kdekoliv v Evropě. Kromě toho zde budou uvedeny odkazy na web. Stránky společností nabízejících letenky za příznivou cenu popř. konkrétní kontaktní údaje na cestovní kanceláře spolupracující s JU, kde je možno získat letenky IATA a slevu jako zaměstnanec JU. Do kalkulace rozpočtu je nutné počítat s rezervou na dopravu pro případ, že v době schválení žádostí by nebylo možné letenku rezervovat v levnějším tarifu. Záloha Záloha může být vyplacena až po podepsání grantové smlouvy. Zálohu vyplácí ekonomické oddělení rektorátu kontaktní osobou je paní Jarmila Studená a po dohodě s ní je možné vyplatit zálohu následujícím způsobem: šek hotovost bankovní převod VYÚČTOVÁNÍ Závěrečná zpráva Každý držitel grantu je povinen do 10 ti dnů po ukončení mobility odevzdat tyto dokumenty, které jsou podmínkou vyplacení zbylé části grantu: Potvrzení mobility, které mu potvrdí přijímající instituce Závěrečnou zprávu včetně relevantních příloh Podklady pro vyúčtování mobility K závěrečnému vyúčtování je potřeba přiložit originály dokladů uvedených ve vyúčtování. Dokládají se tyto výdaje: ubytování mezinárodní cesta místní doprava Přesné pokyny ke zhotovení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování naleznete v Průvodci GS b4i.

7 VÝZVA - mobility b4i 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK GS b4i CP ZZ gsml VaV IATA ITIC ISIC Grantový systém Bridge for Innovation Cestovní příkaz Závěrečná zpráva grantová smlouva Výzkum a vývoj International Air Transport Association International Teacher Identity Card International Student Identity Card SEZNAM PŘÍLOH 1. podpůrné dokumenty: 1) průvodce GS (příloha č. 1) 2) kalkulátor rozpočtu (příloha č. 2) 3) kalkulátor vyúčtování (příloha č. 3) 2. formuláře a dokumenty 4) formulář žádosti včetně instrukcí k vyplnění (příloha č. 4) 5) formulář zvacího dopisu minimální požadavky (příloha č. 5) 6) grantová smlouva (příloha č. 6) 7) potvrzení o mobilitě minimální požadavky (příloha č. 7) 8) formulář závěrečné zprávy (příloha č. 8)

8 VÝZVA - mobility b4i 7 PRŮVODCE GRANTOVÝM SYSTÉMEM B4I Mobility projektu Bridge4Innovation Příloha č.1

9 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 2 Obsah Před vyplněním žádosti o grant 3 Vyplnění přihlášky 3 Všeobecné pokyny k vyplnění žádosti: 3 Pokyny pro vyplnění některých otázek v žádosti: 3 Uznatelné výdaje 4 Neuznatelné výdaje 6 Část V: Prohlášení 6 Zvací dopis 6 Podání žádosti 6 Závěrečná kontrola před zasláním žádosti 6 vyhodnocení žádosti 7 Grantová smlouva a příprava na cestu 7 Po návratu 7 Povinnosti po návratu: 7 Přílohy 8

10 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 3 PŘED VYPLNĚNÍM ŽÁDOSTI O GRANT 1. Ujistěte se, zda jste oprávněnými kandidáty pro mobilitu b4i. 2. Ujistěte se, že Vámi plánovaný pobyt splňuje požadovaná kritéria: pobyt se musí konat na institucích v prioritních zemích délka Vaší mobility je v rozmezí 7 10 dní včetně cesty náplň mobility splňuje požadovaná kritéria (vše viz Výzva) Vhodné aktivity: stáže, pracovní a studijní pobyty zaměřeny na navázání nové a prohloubení stávající spolupráce nebo v rámci poznávání příkladů dobré praxe. Prioritně budou podpořeny domácí a zahraniční pobyty a účasti na tematicky zaměřených workshopech a konferencích, které souvisejí s oblastmi zaměřenými na přenos inovačních řešení a uplatnění výsledků VaV v praxi vedoucí k růstu konkurenceschopnosti, a to obousměrným transferem znalostí, dovedností a informací atd. Nevhodné aktivity: odborné pobyty a stáže, které souvisí pouze se zvýšením odborných kompetencí účastníků cílových skupin. VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY Všeobecné pokyny k vyplnění žádosti: Žádost musí být psaná na počítači, vždy v češtině. Všechny otázky musí být zodpovězeny. V souladu s praxí Evropské komise mohou být informace uvedené v žádosti použity k hodnocení b4i. Budou dodržena příslušná nařízení o ochraně osobních údajů. Podpis na žádosti musí patřit osobě pověřené jednat jménem žadatelovy fakulty, pracoviště nebo ústavu JU to je děkan/ka příslušné fakulty, vedoucí pracoviště nebo ředitel/ka ústavu. Podpis musí být originální. Pokyny pro vyplnění některých otázek v žádosti: Potvrzení o obdržení žádosti: Část I: Žadatel Název mobility (země, město, akce) zde uveďte název mobility tak, aby obsahoval Zemi a město a zároveň i důvod mobility. Př. Švédsko Umea, prohloubení spolupráce Pozice žadatele na vysílající instituci uveďte, zda jste na dané instituci učitelem a jakého předmětu, koordinátorem, odborným asistentem, či zástupcem a zároveň učitelem apod. Jazykové znalosti jazykové znalosti uveďte na základě matice sebehodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která je uvedena v příloze č. 1/1. Odborné zaměření zde stručně popište své odborné znalosti, zkušenosti, zaměření ve výzkumu, ale i nejvýznamnější výzkumné projekty tuzemské i zahraniční. Část II: Informace o navrhovaných aktivitách Uvádějte, prosím, pouze požadované informace. Pokud se v ostatních částech tohoto dokumentu budete odkazovat na partnerské instituce, používejte stejnou posloupnost jako v této tabulce.

11 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 4 Kód země vyberte jeden z kódů z tabulky v příloze č. 1/3 Kontaktní osoba do této kolonky vyplňte jméno osoby, se kterou jste v rámci mobility b4i nejvíce spolupracoval/a a je tudíž nejvíce zasvěcena do spolupráce s Vámi. Název aktivity zde uveďte název mobility tak, aby obsahoval Zemi a město a zároveň i důvod mobility. Př. Švédsko Umea, prohloubení spolupráce Trvání aktivity v této kolonce je nutné uvést přesná data pobytu (termín trvání aktivity zahrnuje i dny potřebné na mezinárodní cestu tam a zpět). Popis činností podrobnější charakteristika cíle Vašeho pobytu téma a název pracovního jednání/ exkurze/ semináře/ workshopu/ konference apod. Popište pracovní plán pobytu, včetně dalších relevantních informací vztahujících se k Vaší mobilitě. Část III: Cíle, očekávané výsledky a účinky plánovaných aktivit Na základě této části žádosti je vypracováváno hodnocení kvality žádosti. B.1 Podrobněji popište účel a cíle zahraničního pobytu, konkrétně popište náplň a průběh mobility B.2 Vysvětlete, jak mobilita na vybrané zahraniční instituci přispěje k Vašemu profesnímu růstu a zdokonalí Vaše profesní dovednosti a schopnosti, vysvětlete, proč chcete tento pobyt absolvovat právě v dané zemi a vysvětlete výběr zahraniční partnerské instituce B.3 Popište, jak Váš plánovaný pobyt bude přínosný pro instituci, na které pracujete B.4 Jakým způsobem budete rozšiřovat zkušenosti, které získáte na zahraničním pobytu (uveřejnění článku, uspořádání konference/ semináře pro zástupce relevantních českých vzdělávacích institucí, další prohloubení spolupráce Vaší vysílající instituce se zahraniční institucí specifikujte plánovanou formu spolupráce (např. kontrakt, společný VaV apod.) aj.) Část IV: Rozpočet a finanční žádost Navyšovat položky rozpočtu související se zahraniční služební cestou není možné. Veškeré výdaje musejí být naplánovány při přípravě rozpočtu v projektové žádosti a musejí být řádně zdůvodněny. Celý rozpočet musí být uveden v CZK. Na vyzkumniky/chci vycestovat je ke stažení kalkulátor rozpočtu, který Vám pomůže s kalkulací. Uznatelné výdaje Cestovné Naplánujte si dostatečnou výši finančních prostředků na zaplacení cestovních nákladů do místa pobytu a zpět za použití ekonomických (nejlevnějších) jízdenek/letenek, avšak počítejte s rezervou, které pokryjí případné ztráty během schvalování žádostí. Díky časové prodlevě mohou být nejekonomičtější letenky vyprodány a budete si pak muset následně rezervovat letenky dražší Držitel grantu je povinen zvolit nejkratší a nejlevnější cestu (u vlaku jízdenka II. třídy, u letecké dopravy ekonomická letenka), učitelé i studenti by měli využít možností levnější dopravy v rámci zakoupení karty ITIC/ISIC. také v případě místní dopravy musí být použit nejlevnější způsob dopravy, taxi se proplácí pouze, pokud byl odlet před 7 hod ráno, nebo přílet po 22 hod večer. Náhrada prokázaných jízdních výdajů Výdaje, které jsou spojené s dopravou na služební cestě (výdaje za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, místenky, lehátka nebo lůžka, letenky, jízdenky místní veřejné dopravy, výdaje související s použitím soukromého vozidla) jsou v rámci schváleného rozpočtu způsobilé: o Použití letadla Při použití letadla je způsobilým výdajem letenka v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na vzdálenost větší než 500 km. Pokud poskytovatel souhlas nedá, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 2. třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, Express apod.).

12 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 5 TIP: CK Neckermann Student Agency Condor letenky Čedok Fischer Letuška Levné letenky EasyJet Bmibaby Norwegian Smart Wings Ryanair Pelikan České Dráhy (kalkulace vnitrostátních i mezinárodních jízdenek) Click4sky o Použití soukromého vozidla V případě použití soukromého či služebního vozidla je příjemce povinen, se předem, formou školení, prokazatelně seznámit s NV č. 168/2002 Sb. a přílohou č. 1, která stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky. Držitel grantu se zavazuje, že si na dobu pobytu v zahraničí předem zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi, včetně dopravy tam a zpět. o Použití místní veřejné dopravy V rámci cestovného je možné hradit výdaje na místní veřejnou dopravu. Při zakoupení časových kuponů musí být doloženo, že nákup kuponu je v rámci realizace projektu levnější než proplácení jednotlivých jízdenek. Ubytování Pro způsobilé výdaje za ubytování v zahraničí během služebních cest platí, že musejí odpovídat cenám v místě obvyklým, avšak nesmí překročit limitní částky za osobu na noc, které jsou uvedeny v příloze č. 3. Ubytování v hotelu v zahraničí může být zajištěno maximálně v kategorii ***. V případě výdajů za tuzemské ubytování je nutné dodržovat cenový limit pro ubytování v ČR maximálně 1200 Kč za osobu a noc. V případě překroční limitních sazeb na ubytování bude rozdílná částka hrazena z vlastních zdrojů držitele grantu. TIP: osvědčené vyhledavače ubytování: POZOR!! v době přípravy rozpočtu mohou mít hotely mimosezónní ceny kalkulaci provádějte vždy v cenách, které jsou uvedeny na období plánované mobility!! Stravné & místní doprava během pobytu Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Výši stravného na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu. Výše denního stravného při tuzemských pracovních cestách je stanovena v Opatření kvestora ke stanovení výše stravného při pracovních cestách a k náhradám jízdních výdajů při použití vlastního vozidla (viz příloha č.1)

13 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 6 Výši základních sazeb stravného v cizí měně pro jednotlivé státy stanoví Ministerstvo financí vyhláškou vždy s účinností od počátku kalendářního roku pro rok 2011 je to Vyhláška č. 350/2010 Sb.: V příloze č. 1/3 jsou uvedeny denní sazby stravného pro prioritní země projektu GS b4i. Neuznatelné výdaje Pojištění pojištění do zahraničí není uznatelným nákladem GS b4i, zaměstnanec nebo student JU je povinen si cestovní pojištění do zahraničí sjednat Poplatky konferenční poplatky, registrační poplatky, kurzové ztráty nejsou uznatelným nákladem mobility. Držitel grantu může o proplacení neuznatelných nákladů požádat fakultu nebo ústav JU před cestou do zahraničí, nebo je možné tyto částky dofinancovat z jiných grantů v případech, kdy se aktivity b4i s dalším grantem prolínají. CELKOVÉ NÁKLADY = Součet všech uvedených nákladů Část V: Prohlášení Tato část je velmi důležitá, protože bez závěrečného podepsaného prohlášení je žádost neplatná! V první tabulce je vyžadován podpis žadatele o grant, v druhé tabulce podpis děkana fakulty nebo ředitele ústavu. DŮLEŽITÉ! Vzhledem k tomu, že kalkulovaná částka grantu odpovídá maximální částce, kterou může po schválení žádosti b4i žadateli vyplatit, je případné překročení této maximální částky grantu možné dofinancovat z jiných zdrojů. V případě, že je fakulta/ústav JU ochotna dofinancovat pracovní cestu z vlastních zdrojů, je nutné do prohlášení uvést číslo účtu fakulty/ústavu/pracoviště JU, z kterého bude cesta dofinancována. Děkan fakulty/ředitel ústavu musí s případným doplacením cesty ze zdrojů fakulty/ústavu/pracoviště JU souhlasit svůj souhlas stvrzuje podpisem. Zvací dopis Žádost o grant mobility je platná pouze v případě, že je k ní přiložen Zvací dopis/letter of Intent. Originál Zvacího dopisu musí být potvrzen přijímající institucí a poslán žadateli například dopisem, faxem nebo naskenovaný e mailem. Zvací dopis vystavuje žadateli zahraniční instituce. Šablona zvacího dopisu je ke stažení na vyzkumniky/chci vycestovat v české a v anglické verzi. PODÁNÍ ŽÁDOSTI Závěrečná kontrola před zasláním žádosti všechny otázky byly zodpovězeny žádost obsahuje originál podpisu děkana fakulty/ředitele ústavu JU a žadatele k žádosti je přiložen naskenovaný originál zvacího dopisu všechny náklady uvedené v rozpočtu jsou uznatelnými náklady GS b4i elektronická verze odpovídá originálu včetně příloh

14 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 7 Žádost mobility potvrzuje děkan fakulty / ředitel ústavu / popř. vedoucí pracoviště. Žádost spolu se Zvacím dopisem zasílá žadatel poštou. Na obálce musí být uvedeno NEOTVÍRAT mobilita b4i. Elektronickou verzi žádosti zasílá ve formátu pdf. Vše odeslat na níže uvedené adresy. Elektronická verze i originál musí obsahovat povinné přílohy. Neúplné žádosti mohou být z hodnocení vyloučeny. Adresa: Ing. Dagmar Landová Kancelář projektu BRIDGE4INNOVATION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 31a České Budějovice HotLine: VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI Ihned po obdržení žádosti bude GS b4i vygenerováno číslo žádosti. Toto číslo uvádějte při další komunikaci s b4i. Žadatel o grant obdrží em potvrzení o obdržení žádosti. Vyhodnocování žádostí probíhá ve dvou fázích: 1. formální hodnocení žádostí (kontrola žádostí po formální stránce a kontrola povinných příloh) 2. obsahové hodnocení žádostí (viz metodická část GS) Proces vyhodnocování žádostí trvá max. 4 týdny, poté žadatelé o grant obdrží písemnou informaci o tom, zda jejich žádosti byly úspěšné/neúspěšné. GRANTOVÁ SMLOUVA A PŘÍPRAVA NA CESTU Úspěšní žadatelé o grant obdrží grantovou smlouvu v elektronické podobě, která bude předvyplněná podle žádosti o grant k prostudování a k podpisu grantová smlouva se podepisuje vždy ve dvou originálech. Po podpisu grantové smlouvy je možné začít ihned rezervovat letenky/jízdenky a ubytování v ČR/zahraničí. Jakmile obdržíte originál grantové smlouvy, je možné obrátit se na ekonomické oddělení rektorátu s žádostí o vyplacení zálohy na cestu. Záloha odpovídá 80 % maximální částky grantu (= celková částka rozpočtu, jak je uvedena v grantové smlouvě). Záloha: Je vyplacena po podpisu grantové smlouvy a může být vyplacena formou: šek, hotovost, bankovní převod. PO NÁVRATU Povinnosti po návratu: 1. Závěrečná zpráva: Držitel grantu je povinen přehledně vyplnit Závěrečnou zprávu a zaslat ji společně s Potvrzením mobility/letter of Confirmation a dalšími povinnými přílohami v elektronické podobě, ale i poštou na kontaktní adresu b4i, a to nejpozději do 10 ti dnů po skončení mobility. Závěrečná zpráva musí být napsána v češtině. 2. Závěrečné vyúčtování: Do deseti dnů po návratu je držitel grantu povinen doručit na ekonomické oddělení rektorátu originály dokladů o zaplacení ubytování a dopravy.

15 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 8 ad 1) Instrukce k vyplnění závěrečné zprávy Po vyplnění osobních údajů a údajů o přijímající instituci věnujte pozornost těmto otázkám: 1. cíl mobility Uveďte všechny stanovené cíle mobility, tak aby se shodovaly s cíli stanovenými v žádosti o grant 2. příprava mobility Výběr zahraniční instituce, předběžné kontakty, předchozí spolupráce s touto či jinými institucemi popište všechna jednání a spolupráci s přijímající institucí, která vedla k Vaší mobilitě. zvolený způsob dopravy a zdůvodnění zdůvodněte výběr dopravního prostředku tak aby byl Vámi uvedený důvod v souladu s efektivním a ekonomickým čerpáním grantu Druh ubytování (hotel/ubytovna/penzion/apod., standard (např. ***)) 3. popis pracovního programu Uveďte co možná nejpřesněji harmonogram Vašeho pobytu nejlépe po dnech. 4. přínos mobility (přidaná hodnota) a. pro účastníka osobně uveďte možný dopad výsledků mobility na vlastní odborný nebo profesní růst. b. pro fakultu/ústav JU uveďte, jaké bude mít/má fakulta/ústav JU užitek z Vašich aktivit v rámci mobility b4i a jak budou započaté aktivity použity v praxi c. popište kvalitativní a kvantitativní výstupy Povinné přílohy závěrečné zprávy Potvrzení mobility Ve formuláři Potvrzení mobility, musí být uvedeno přesné datum začátku a konce pobytu. Do doby pobytu se započítává i den příjezdu a odjezdu. Doba pobytu by měla být stejná jako doba pobytu uvedená v Grantové smlouvě. Formulář Potvrzení mobility vyplňuje a potvrzuje přijímající tuzemský nebo zahraniční instituce. Prezentace v rozsahu min. 7 stran (formát PPT) s popisem pracovního programu, přínosů pro účastníka a instituci, synergií a naplnění definovaných kvantitativních a kvalitativních cílů. Dále např. doložení dalších informací formou vlastních fotografií, brožur a ostatních relevantních dokumentů z průběhu mobility. ad 2) Instrukce k Závěrečnému vyúčtování Finanční vyúčtování bude prováděno následujícím způsobem: a. cestovné a místní doprava propláceno 100% b. ubytování bude proplaceno pouze do limitních částek na noc uvedených v příloze č. 1/3, částky přesahující stanovené maximum si bude držitel grantu hradit z vlastních zdrojů. c. stravné bude proplaceno v souladu se zákoníkem práce a opatřením kvestora (příloha č. 1/2). Denní sazby stravného při zahraničních cestách jsou stanoveny vyhláškou pro vybrané země b4i jsou uvedeny v příloze č. 1/3. Všechny tyto náklady by měly být uvedeny v žádosti o grant. K závěrečnému vyúčtování musí držitel grantu přiložit originály dokladů uvedených ve vyúčtování. Všechny přiložené doklady je nutné nalepit nebo sešívačkou připevnit na čistý list papíru formátu A4 a k jednotlivým dokladům napsat o jaký doklad se jedná (Př. Ubytování od 15.5 do celková cena 300 EUR). K fakturám musí být přiložen doklad o zaplacení faktury (příjmový pokladní doklad, výpis z účtu nebo poštovní poukázku). Kalkulátor vyúčtování grantu: Pro předběžnou kontrolu vyúčtování grantu můžete použít kalkulátor vyúčtování, který je ke stažení na vyzkumniky/chci vycestovat. Výsledná částka je pouze orientační, protože kalkulátor nezohledňuje případné krácení denních sazeb stravného v případě dnů strávených na cestě. Zvolte správný list vyúčtování a vyplňte všechny modře označená pole k použití kalkulátoru musíte znát datum vyplacení zálohy a na si vyhledat kurz k datu vyplacení zálohy (jinak dojte ke zkreslení). K dispozici jsou celkem 4 možnosti vyúčtování:

16 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 9 a. Cesty do Velké Británie b. Cesty do Švýcarska c. Cesty do ČR d. Cesty do ostatních zemí Jakmile splníte výše uvedené povinnosti, bude Vaše zpráva vyhodnocena b4i a v případě splnění cíle mobility Vám bude vyúčtován doplatek grantu, který obdržíte převodem na účet.

17 Příloha č. 1/1 - Průvodce grantovým systémem b4i 10 Příloha č. 1/1 EVROPSKÉ ÚROVNĚ STUPNICE PRO SEBEHODNOCENÍ A1 A2 B1 B2 C1 C2 Poslech Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Čtení Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. Rozumím textům, které obsahují ^ slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura. Ústní interakce Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. Samostatný ústní projev Písemný projev Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu. Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) " udržet. Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání. Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. Rada Evropy: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF) Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. A Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Dokážu se srozumitelně a podrobně Umím jasně a podrobně popsat vyjadřovat k široké škále témat, která se složitá témata, rozšiřovat je vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní otázkám a uvést výhody a nevýhody body a zakončit svou řeč vhodným různých řešení. závěrem. Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité. Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.4. - 30.6. 2015

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová výuka jazyků v

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014 Termín pro předkládání návrhů projektů: 15.3. - 30.5. 2012

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa

Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Česká Lípa 1.1 Dle ust. 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích náleží členovi zastupitelstva města v souvislosti s výkonem jeho funkce

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Královéhradecký kraj ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE OBSAH: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ... - 1 - Článek 1 Základní ustanovení...

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část

MONITOROVACÍ ZPRÁVA ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU. finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA A ZJEDNODUŠENÁ ŽÁDOST O PLATBU (MZ a ZjŽoP) finanční část MONITOROVACÍ ZPRÁVA (MZ) finanční část - Přílohy MZ - Zjednodušená žádost o platbu (ZjŽoP) - Vyúčtování dotace dle vyhlášky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Vnitřní předpisy v oblasti mzdové a pracovně právní dle 305 zákoníku práce Vnitřní předpis nahrazuje kolektivní smlouvu v případech, kdy u zaměstnavatele

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP)

Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS. Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Pracovní stáže studentů v programu ERASMUS Profesně poradenské centrum FF UP (PPC FF UP) Program Erasmus Součást evropského programu celoživotního učení (LLP), stimulace mobility pro dosažení cíle 3 milionů

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

S M Ě R N I C E Č. /2007

S M Ě R N I C E Č. /2007 Obec Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E Č. /2007 K PROPLÁCENÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Obec : Žernov Adresa : Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval : Kropáčková

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2

Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 Seminář pro příjemce finanční podpory z I. výzvy OP VK v Jihočeském kraji pro oblast podpory 3.2 VÝTAH Z FINANČNÍCH PRAVIDEL OP VK - VYSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ - VĚCNÉ ZMĚNY V TEXTU PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014

Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Pravidla pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu č. 127 64 Podpora obnovy historických železničních kolejových vozidel rok 2014 Článek 1 Příjemce podpory Podpora může být poskytnuta

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén

Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Popis emailového API pro automatické registrace.eu kontaktů a.eu domén Dokument popisuje formát e-mailových zpráv pro automatické registrace kontaktů a domén v TLD.eu v systému https://www.domainmaster.cz/eu/

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích

Více

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES

PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES PRAVIDLA A POKYNY PRO PŘEKLADATELSKOU SOUTĚŽ JUVENES TRANSLATORES ÚVOD Generální ředitelství pro překlady Evropské komise (dále jen GŘ pro překlady ) pořádá překladatelskou soutěž pro školy v Evropské

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

OT 1/2012. Toto opatření je vydáno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, část sedmá) v platném znění.

OT 1/2012. Toto opatření je vydáno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce, část sedmá) v platném znění. OT 1/2012 Opatření tajemníka UK FHS č. 1/2012 - Stanovení podmínek organizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců UK FHS Toto opatření je vydáno v souladu

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva. ze dne 29. 3. 2005. č. 3/05 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva ze dne 29. 3. 2005 č. 3/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení Zastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen zastupitelstvo )

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele

CENTROPE_TT VOUCHER. Průvodce pro žadatele CENTROPE_TT VOUCHER Průvodce pro žadatele Následující dokumentace poskytuje žadatelům užitečné informace a rady týkající se systému centrope_tt voucherů. Pozorně si prosíme, přečtěte následující instrukce.

Více

V Ý Z V A k podávání návrhů společných výzkumných projektů

V Ý Z V A k podávání návrhů společných výzkumných projektů V Ý Z V A k podávání návrhů společných výzkumných projektů Identifikační údaje Partnerská země: ESTONSKO Partnerská organizace: Estonian Academy of Sciences Program: Bilaterální mobilitní projekty Období:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem C 151541 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu:

Číslo veřejné zakázky C151212 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce

České republiky. Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce Příloha VIII - Uznatelné výdaje projektu zahraniční rozvojové spolupráce České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: 27/2014 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více