MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA"

Transkript

1 MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA

2 VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6 Seznam příloh 6

3 VÝZVA - mobility b4i 2 ÚVOD Mobility jsou součástí aktivit projektu b4i, jehož cílem je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje. B4I je souborem nástrojů na podporu spolupráce mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. B4I zprostředkovává propojení univerzity a vědeckovýzkumných institucí z jihočeského regionu s podnikatelskou sférou, s důrazem na komerční využití výsledků výzkumu a vývoje. Výpočet cestovních náhrad pracovníkům projektu se řídí: - zákonem č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění, Hlava II, Díl 1.; - platnou vyhláškou MPSV, kterou MPSV vydává v pravidelném termínu 1. ledna na základě 189 zákona č. 262/2006, zákoníku práce; - interními předpisy organizace, které přesně stanovují stravné pro pracovníky organizace na pracovní cestě, (Opatření kvestora č K28); - v případě zahraničních pracovních cest vyhláškou MF, vydávanou vždy k 1. lednu kalendářního roku, která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny; - specifickými pravidly OP VK. Schéma: Grantového systému b4i

4 VÝZVA - mobility b4i 3 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY Kdo se může studijních pobytů a odborných stáží b4i zúčastnit? studenti doktorských studijních oborů v kombinované i prezenční formě (podmínka uzavřeného pracovně právního vztahu na JU např. DPČ, DPP apod.); akademičtí, vědečtí a administrativní pracovníci, kteří mají na JU uzavřenou pracovní dohodu. Před ukončením pracovního nebo studijního pobytu nesmí být pracovní poměr na JU ukončen; účastníci mobilit musí mít české občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR, musí být regionálně příslušní všem regionům ČR mimo území NUTS II hl. města Prahy, což je možné doložit studiem/prací anebo trvalým pobytem mimo hl. město Prahy. Jaké aktivity b4i podporuje? Pracovní a studijní pobyty a odborné praxe v soulad s podmínkami dotačního programu OP VK, Oblast podpory 2.4 partnerství a sítě a s cíli projektu b4i. Vhodné aktivity: stáže, pracovní a studijní pobyty zaměřeny na navázání nové a prohloubení stávající spolupráce nebo v rámci poznávání příkladů dobré praxe. Prioritně budou podpořeny domácí a zahraniční pobyty a účasti na tematicky zaměřených workshopech a konferencích, které souvisejí s oblastmi zaměřenými na přenos inovačních řešení a uplatnění výsledků VaV v praxi vedoucí k růstu konkurenceschopnosti, a to obousměrným transferem znalostí, dovedností a informací atd. Nevhodné aktivity: odborné pobyty a stáže, které souvisí pouze se zvýšením odborných kompetencí účastníků cílových skupin. Délka mobility Délka pobytu je minimálně 1 týden (7 dní včetně cesty) a maximálně 10 dní včetně cesty. Výběr zahraniční instituce Výběr zahraniční anebo tuzemské instituce zaleží zcela na žadateli, jeho profesním zaměření a zájmu, pouze se musí nacházet na území EU. Žadatelé mohou žádat o finanční podporu pobytu na vzdělávacích/výzkumných institucích, ale i v soukromých a státních organizacích v rámci níže uvedených prioritních lokalitách: Lokalita Poznámka 1. Česká republika * 2. Velká Británie * 3. Německo, Rakousko, Švýcarsko * 4. Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko * 5. Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko * 6. Belgie, Nizozemsko, Lucembursko * 7. Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko * 8. Ostatní země EU Možnost individuální dohody v závislosti na průběžném čerpání ostatních mobilit* pozn.: Aktuální čerpání mobilit vyvěšeno na vyzkumniky/chci vycestovat VYHLÁŠENÍ VÝZVY Obsah výzvy Výzva je kontinuální a na webových stránkách vyzkumniky/chci vycestovat bude zveřejněn termín podávání žádostí včetně veškerých potřebných dokumentů.

5 VÝZVA - mobility b4i 4 Podání žádosti Žádost a přílohy žádosti Každý žadatel musí zaslat elektronicky na řádně vyplněnou a naskenovanou žádost. K žádosti musí být přiložena naskenovaná kopie Zvacího dopisu/letter of intent. Zvací dopis vystavuje žadateli tuzemská/zahraniční instituce. Dopis by měl obsahovat jméno žadatele, jeho datum narození, účel mobility a přesné datum pobytu na tuzemské/zahraniční instituci. Zvací dopis musí být žadateli zaslán poštou, faxem nebo naskenovaný e mailem. Žádost mobility potvrzuje děkan fakulty / ředitel ústavu / popř. vedoucí pracoviště. Žádost spolu se Zvacím dopisem zasílá žadatel poštou. Na obálce musí být uvedeno NEOTVÍRAT mobilita b4i. Elektronickou verzi žádosti zasílá ve formátu pdf. Vše odeslat na níže uvedené adresy. Elektronická verze i originál musí obsahovat povinné přílohy. Neúplné žádosti mohou být z hodnocení vyloučeny. Adresa: Ing. Dagmar Landová Kancelář projektu BRIDGE4INNOVATION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 31a České Budějovice HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Hodnocení žádostí bude probíhat maximálně 4 týdny, a to od data doručení žádosti. Do čtyř týdnů tedy bude b4i informovat žadatele o výsledcích hodnocení žádostí. V případném oznámení o neschválení žádosti budou vždy uvedeny konkrétní důvody zamítnutí. Formální hodnocení žádostí b4i zkontroluje formální náležitosti žádostí. Formálními náležitostmi je myšleno správné vyplnění žádosti a přiložené potřebné dokumenty. Obsahové hodnocení žádostí Kvalitu žádostí hodnotí management b4i, který je zodpovědný touto činností poskytovateli dotace. Kritéria hodnocení žádostí: náplň pracovního pobytu (věcný a časový popis) cíl a očekávaný účinek mobility (odůvodnění potřebnosti a účelnosti) přínos mobility pro žadatelův profesní růst (vč. definování kvantitativních a kvalitativních výstupů) přínos mobility pro rozvoj žadatelovy domácí instituce (vč. definování kvantitativních a kvalitativních výstupů) V případě srovnatelné kvality žádostí bude dána přednost: synergie k dalším projektům zaměřeným na aplikovaný výzkum a spolupráci s aplikační sférou

6 VÝZVA - mobility b4i 5 PŘÍPRAVA NA CESTU Podpis grantové smlouvy (gsml) Žadatelé, kteří byli ve výběrovém řízení úspěšní, podepíší s b4i grantovou smlouvu. Tato smlouva bude mimo jiné specifikovat výši přidělených finančních prostředků a další finanční podmínky. Před zahájením mobility bude držiteli grantu uděleno 80% z celkové maximální výše grantu (částka uvedená v gsml). Doplatek (20%), respektive zúčtování přeplatku do maximální výše grantu bude provedeno do 14 ti dnů po obdržení nezbytných dokumentů, jakými jsou Potvrzení mobility, Závěrečná zpráva (ZZ) a podklady pro závěrečné vyúčtování. Rezervace letenek a ubytování V manuálu GS budou uvedeny odkazy na vyhledavače ubytování, s jejichž pomocí je možno rezervovat ubytování kdekoliv v Evropě. Kromě toho zde budou uvedeny odkazy na web. Stránky společností nabízejících letenky za příznivou cenu popř. konkrétní kontaktní údaje na cestovní kanceláře spolupracující s JU, kde je možno získat letenky IATA a slevu jako zaměstnanec JU. Do kalkulace rozpočtu je nutné počítat s rezervou na dopravu pro případ, že v době schválení žádostí by nebylo možné letenku rezervovat v levnějším tarifu. Záloha Záloha může být vyplacena až po podepsání grantové smlouvy. Zálohu vyplácí ekonomické oddělení rektorátu kontaktní osobou je paní Jarmila Studená a po dohodě s ní je možné vyplatit zálohu následujícím způsobem: šek hotovost bankovní převod VYÚČTOVÁNÍ Závěrečná zpráva Každý držitel grantu je povinen do 10 ti dnů po ukončení mobility odevzdat tyto dokumenty, které jsou podmínkou vyplacení zbylé části grantu: Potvrzení mobility, které mu potvrdí přijímající instituce Závěrečnou zprávu včetně relevantních příloh Podklady pro vyúčtování mobility K závěrečnému vyúčtování je potřeba přiložit originály dokladů uvedených ve vyúčtování. Dokládají se tyto výdaje: ubytování mezinárodní cesta místní doprava Přesné pokyny ke zhotovení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování naleznete v Průvodci GS b4i.

7 VÝZVA - mobility b4i 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK GS b4i CP ZZ gsml VaV IATA ITIC ISIC Grantový systém Bridge for Innovation Cestovní příkaz Závěrečná zpráva grantová smlouva Výzkum a vývoj International Air Transport Association International Teacher Identity Card International Student Identity Card SEZNAM PŘÍLOH 1. podpůrné dokumenty: 1) průvodce GS (příloha č. 1) 2) kalkulátor rozpočtu (příloha č. 2) 3) kalkulátor vyúčtování (příloha č. 3) 2. formuláře a dokumenty 4) formulář žádosti včetně instrukcí k vyplnění (příloha č. 4) 5) formulář zvacího dopisu minimální požadavky (příloha č. 5) 6) grantová smlouva (příloha č. 6) 7) potvrzení o mobilitě minimální požadavky (příloha č. 7) 8) formulář závěrečné zprávy (příloha č. 8)

8 VÝZVA - mobility b4i 7 PRŮVODCE GRANTOVÝM SYSTÉMEM B4I Mobility projektu Bridge4Innovation Příloha č.1

9 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 2 Obsah Před vyplněním žádosti o grant 3 Vyplnění přihlášky 3 Všeobecné pokyny k vyplnění žádosti: 3 Pokyny pro vyplnění některých otázek v žádosti: 3 Uznatelné výdaje 4 Neuznatelné výdaje 6 Část V: Prohlášení 6 Zvací dopis 6 Podání žádosti 6 Závěrečná kontrola před zasláním žádosti 6 vyhodnocení žádosti 7 Grantová smlouva a příprava na cestu 7 Po návratu 7 Povinnosti po návratu: 7 Přílohy 8

10 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 3 PŘED VYPLNĚNÍM ŽÁDOSTI O GRANT 1. Ujistěte se, zda jste oprávněnými kandidáty pro mobilitu b4i. 2. Ujistěte se, že Vámi plánovaný pobyt splňuje požadovaná kritéria: pobyt se musí konat na institucích v prioritních zemích délka Vaší mobility je v rozmezí 7 10 dní včetně cesty náplň mobility splňuje požadovaná kritéria (vše viz Výzva) Vhodné aktivity: stáže, pracovní a studijní pobyty zaměřeny na navázání nové a prohloubení stávající spolupráce nebo v rámci poznávání příkladů dobré praxe. Prioritně budou podpořeny domácí a zahraniční pobyty a účasti na tematicky zaměřených workshopech a konferencích, které souvisejí s oblastmi zaměřenými na přenos inovačních řešení a uplatnění výsledků VaV v praxi vedoucí k růstu konkurenceschopnosti, a to obousměrným transferem znalostí, dovedností a informací atd. Nevhodné aktivity: odborné pobyty a stáže, které souvisí pouze se zvýšením odborných kompetencí účastníků cílových skupin. VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY Všeobecné pokyny k vyplnění žádosti: Žádost musí být psaná na počítači, vždy v češtině. Všechny otázky musí být zodpovězeny. V souladu s praxí Evropské komise mohou být informace uvedené v žádosti použity k hodnocení b4i. Budou dodržena příslušná nařízení o ochraně osobních údajů. Podpis na žádosti musí patřit osobě pověřené jednat jménem žadatelovy fakulty, pracoviště nebo ústavu JU to je děkan/ka příslušné fakulty, vedoucí pracoviště nebo ředitel/ka ústavu. Podpis musí být originální. Pokyny pro vyplnění některých otázek v žádosti: Potvrzení o obdržení žádosti: Část I: Žadatel Název mobility (země, město, akce) zde uveďte název mobility tak, aby obsahoval Zemi a město a zároveň i důvod mobility. Př. Švédsko Umea, prohloubení spolupráce Pozice žadatele na vysílající instituci uveďte, zda jste na dané instituci učitelem a jakého předmětu, koordinátorem, odborným asistentem, či zástupcem a zároveň učitelem apod. Jazykové znalosti jazykové znalosti uveďte na základě matice sebehodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která je uvedena v příloze č. 1/1. Odborné zaměření zde stručně popište své odborné znalosti, zkušenosti, zaměření ve výzkumu, ale i nejvýznamnější výzkumné projekty tuzemské i zahraniční. Část II: Informace o navrhovaných aktivitách Uvádějte, prosím, pouze požadované informace. Pokud se v ostatních částech tohoto dokumentu budete odkazovat na partnerské instituce, používejte stejnou posloupnost jako v této tabulce.

11 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 4 Kód země vyberte jeden z kódů z tabulky v příloze č. 1/3 Kontaktní osoba do této kolonky vyplňte jméno osoby, se kterou jste v rámci mobility b4i nejvíce spolupracoval/a a je tudíž nejvíce zasvěcena do spolupráce s Vámi. Název aktivity zde uveďte název mobility tak, aby obsahoval Zemi a město a zároveň i důvod mobility. Př. Švédsko Umea, prohloubení spolupráce Trvání aktivity v této kolonce je nutné uvést přesná data pobytu (termín trvání aktivity zahrnuje i dny potřebné na mezinárodní cestu tam a zpět). Popis činností podrobnější charakteristika cíle Vašeho pobytu téma a název pracovního jednání/ exkurze/ semináře/ workshopu/ konference apod. Popište pracovní plán pobytu, včetně dalších relevantních informací vztahujících se k Vaší mobilitě. Část III: Cíle, očekávané výsledky a účinky plánovaných aktivit Na základě této části žádosti je vypracováváno hodnocení kvality žádosti. B.1 Podrobněji popište účel a cíle zahraničního pobytu, konkrétně popište náplň a průběh mobility B.2 Vysvětlete, jak mobilita na vybrané zahraniční instituci přispěje k Vašemu profesnímu růstu a zdokonalí Vaše profesní dovednosti a schopnosti, vysvětlete, proč chcete tento pobyt absolvovat právě v dané zemi a vysvětlete výběr zahraniční partnerské instituce B.3 Popište, jak Váš plánovaný pobyt bude přínosný pro instituci, na které pracujete B.4 Jakým způsobem budete rozšiřovat zkušenosti, které získáte na zahraničním pobytu (uveřejnění článku, uspořádání konference/ semináře pro zástupce relevantních českých vzdělávacích institucí, další prohloubení spolupráce Vaší vysílající instituce se zahraniční institucí specifikujte plánovanou formu spolupráce (např. kontrakt, společný VaV apod.) aj.) Část IV: Rozpočet a finanční žádost Navyšovat položky rozpočtu související se zahraniční služební cestou není možné. Veškeré výdaje musejí být naplánovány při přípravě rozpočtu v projektové žádosti a musejí být řádně zdůvodněny. Celý rozpočet musí být uveden v CZK. Na vyzkumniky/chci vycestovat je ke stažení kalkulátor rozpočtu, který Vám pomůže s kalkulací. Uznatelné výdaje Cestovné Naplánujte si dostatečnou výši finančních prostředků na zaplacení cestovních nákladů do místa pobytu a zpět za použití ekonomických (nejlevnějších) jízdenek/letenek, avšak počítejte s rezervou, které pokryjí případné ztráty během schvalování žádostí. Díky časové prodlevě mohou být nejekonomičtější letenky vyprodány a budete si pak muset následně rezervovat letenky dražší Držitel grantu je povinen zvolit nejkratší a nejlevnější cestu (u vlaku jízdenka II. třídy, u letecké dopravy ekonomická letenka), učitelé i studenti by měli využít možností levnější dopravy v rámci zakoupení karty ITIC/ISIC. také v případě místní dopravy musí být použit nejlevnější způsob dopravy, taxi se proplácí pouze, pokud byl odlet před 7 hod ráno, nebo přílet po 22 hod večer. Náhrada prokázaných jízdních výdajů Výdaje, které jsou spojené s dopravou na služební cestě (výdaje za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, místenky, lehátka nebo lůžka, letenky, jízdenky místní veřejné dopravy, výdaje související s použitím soukromého vozidla) jsou v rámci schváleného rozpočtu způsobilé: o Použití letadla Při použití letadla je způsobilým výdajem letenka v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na vzdálenost větší než 500 km. Pokud poskytovatel souhlas nedá, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 2. třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, Express apod.).

12 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 5 TIP: CK Neckermann Student Agency Condor letenky Čedok Fischer Letuška Levné letenky EasyJet Bmibaby Norwegian Smart Wings Ryanair Pelikan České Dráhy (kalkulace vnitrostátních i mezinárodních jízdenek) Click4sky o Použití soukromého vozidla V případě použití soukromého či služebního vozidla je příjemce povinen, se předem, formou školení, prokazatelně seznámit s NV č. 168/2002 Sb. a přílohou č. 1, která stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky. Držitel grantu se zavazuje, že si na dobu pobytu v zahraničí předem zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi, včetně dopravy tam a zpět. o Použití místní veřejné dopravy V rámci cestovného je možné hradit výdaje na místní veřejnou dopravu. Při zakoupení časových kuponů musí být doloženo, že nákup kuponu je v rámci realizace projektu levnější než proplácení jednotlivých jízdenek. Ubytování Pro způsobilé výdaje za ubytování v zahraničí během služebních cest platí, že musejí odpovídat cenám v místě obvyklým, avšak nesmí překročit limitní částky za osobu na noc, které jsou uvedeny v příloze č. 3. Ubytování v hotelu v zahraničí může být zajištěno maximálně v kategorii ***. V případě výdajů za tuzemské ubytování je nutné dodržovat cenový limit pro ubytování v ČR maximálně 1200 Kč za osobu a noc. V případě překroční limitních sazeb na ubytování bude rozdílná částka hrazena z vlastních zdrojů držitele grantu. TIP: osvědčené vyhledavače ubytování: POZOR!! v době přípravy rozpočtu mohou mít hotely mimosezónní ceny kalkulaci provádějte vždy v cenách, které jsou uvedeny na období plánované mobility!! Stravné & místní doprava během pobytu Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Výši stravného na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu. Výše denního stravného při tuzemských pracovních cestách je stanovena v Opatření kvestora ke stanovení výše stravného při pracovních cestách a k náhradám jízdních výdajů při použití vlastního vozidla (viz příloha č.1)

13 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 6 Výši základních sazeb stravného v cizí měně pro jednotlivé státy stanoví Ministerstvo financí vyhláškou vždy s účinností od počátku kalendářního roku pro rok 2011 je to Vyhláška č. 350/2010 Sb.: V příloze č. 1/3 jsou uvedeny denní sazby stravného pro prioritní země projektu GS b4i. Neuznatelné výdaje Pojištění pojištění do zahraničí není uznatelným nákladem GS b4i, zaměstnanec nebo student JU je povinen si cestovní pojištění do zahraničí sjednat Poplatky konferenční poplatky, registrační poplatky, kurzové ztráty nejsou uznatelným nákladem mobility. Držitel grantu může o proplacení neuznatelných nákladů požádat fakultu nebo ústav JU před cestou do zahraničí, nebo je možné tyto částky dofinancovat z jiných grantů v případech, kdy se aktivity b4i s dalším grantem prolínají. CELKOVÉ NÁKLADY = Součet všech uvedených nákladů Část V: Prohlášení Tato část je velmi důležitá, protože bez závěrečného podepsaného prohlášení je žádost neplatná! V první tabulce je vyžadován podpis žadatele o grant, v druhé tabulce podpis děkana fakulty nebo ředitele ústavu. DŮLEŽITÉ! Vzhledem k tomu, že kalkulovaná částka grantu odpovídá maximální částce, kterou může po schválení žádosti b4i žadateli vyplatit, je případné překročení této maximální částky grantu možné dofinancovat z jiných zdrojů. V případě, že je fakulta/ústav JU ochotna dofinancovat pracovní cestu z vlastních zdrojů, je nutné do prohlášení uvést číslo účtu fakulty/ústavu/pracoviště JU, z kterého bude cesta dofinancována. Děkan fakulty/ředitel ústavu musí s případným doplacením cesty ze zdrojů fakulty/ústavu/pracoviště JU souhlasit svůj souhlas stvrzuje podpisem. Zvací dopis Žádost o grant mobility je platná pouze v případě, že je k ní přiložen Zvací dopis/letter of Intent. Originál Zvacího dopisu musí být potvrzen přijímající institucí a poslán žadateli například dopisem, faxem nebo naskenovaný e mailem. Zvací dopis vystavuje žadateli zahraniční instituce. Šablona zvacího dopisu je ke stažení na vyzkumniky/chci vycestovat v české a v anglické verzi. PODÁNÍ ŽÁDOSTI Závěrečná kontrola před zasláním žádosti všechny otázky byly zodpovězeny žádost obsahuje originál podpisu děkana fakulty/ředitele ústavu JU a žadatele k žádosti je přiložen naskenovaný originál zvacího dopisu všechny náklady uvedené v rozpočtu jsou uznatelnými náklady GS b4i elektronická verze odpovídá originálu včetně příloh

14 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 7 Žádost mobility potvrzuje děkan fakulty / ředitel ústavu / popř. vedoucí pracoviště. Žádost spolu se Zvacím dopisem zasílá žadatel poštou. Na obálce musí být uvedeno NEOTVÍRAT mobilita b4i. Elektronickou verzi žádosti zasílá ve formátu pdf. Vše odeslat na níže uvedené adresy. Elektronická verze i originál musí obsahovat povinné přílohy. Neúplné žádosti mohou být z hodnocení vyloučeny. Adresa: Ing. Dagmar Landová Kancelář projektu BRIDGE4INNOVATION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 31a České Budějovice HotLine: VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI Ihned po obdržení žádosti bude GS b4i vygenerováno číslo žádosti. Toto číslo uvádějte při další komunikaci s b4i. Žadatel o grant obdrží em potvrzení o obdržení žádosti. Vyhodnocování žádostí probíhá ve dvou fázích: 1. formální hodnocení žádostí (kontrola žádostí po formální stránce a kontrola povinných příloh) 2. obsahové hodnocení žádostí (viz metodická část GS) Proces vyhodnocování žádostí trvá max. 4 týdny, poté žadatelé o grant obdrží písemnou informaci o tom, zda jejich žádosti byly úspěšné/neúspěšné. GRANTOVÁ SMLOUVA A PŘÍPRAVA NA CESTU Úspěšní žadatelé o grant obdrží grantovou smlouvu v elektronické podobě, která bude předvyplněná podle žádosti o grant k prostudování a k podpisu grantová smlouva se podepisuje vždy ve dvou originálech. Po podpisu grantové smlouvy je možné začít ihned rezervovat letenky/jízdenky a ubytování v ČR/zahraničí. Jakmile obdržíte originál grantové smlouvy, je možné obrátit se na ekonomické oddělení rektorátu s žádostí o vyplacení zálohy na cestu. Záloha odpovídá 80 % maximální částky grantu (= celková částka rozpočtu, jak je uvedena v grantové smlouvě). Záloha: Je vyplacena po podpisu grantové smlouvy a může být vyplacena formou: šek, hotovost, bankovní převod. PO NÁVRATU Povinnosti po návratu: 1. Závěrečná zpráva: Držitel grantu je povinen přehledně vyplnit Závěrečnou zprávu a zaslat ji společně s Potvrzením mobility/letter of Confirmation a dalšími povinnými přílohami v elektronické podobě, ale i poštou na kontaktní adresu b4i, a to nejpozději do 10 ti dnů po skončení mobility. Závěrečná zpráva musí být napsána v češtině. 2. Závěrečné vyúčtování: Do deseti dnů po návratu je držitel grantu povinen doručit na ekonomické oddělení rektorátu originály dokladů o zaplacení ubytování a dopravy.

15 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 8 ad 1) Instrukce k vyplnění závěrečné zprávy Po vyplnění osobních údajů a údajů o přijímající instituci věnujte pozornost těmto otázkám: 1. cíl mobility Uveďte všechny stanovené cíle mobility, tak aby se shodovaly s cíli stanovenými v žádosti o grant 2. příprava mobility Výběr zahraniční instituce, předběžné kontakty, předchozí spolupráce s touto či jinými institucemi popište všechna jednání a spolupráci s přijímající institucí, která vedla k Vaší mobilitě. zvolený způsob dopravy a zdůvodnění zdůvodněte výběr dopravního prostředku tak aby byl Vámi uvedený důvod v souladu s efektivním a ekonomickým čerpáním grantu Druh ubytování (hotel/ubytovna/penzion/apod., standard (např. ***)) 3. popis pracovního programu Uveďte co možná nejpřesněji harmonogram Vašeho pobytu nejlépe po dnech. 4. přínos mobility (přidaná hodnota) a. pro účastníka osobně uveďte možný dopad výsledků mobility na vlastní odborný nebo profesní růst. b. pro fakultu/ústav JU uveďte, jaké bude mít/má fakulta/ústav JU užitek z Vašich aktivit v rámci mobility b4i a jak budou započaté aktivity použity v praxi c. popište kvalitativní a kvantitativní výstupy Povinné přílohy závěrečné zprávy Potvrzení mobility Ve formuláři Potvrzení mobility, musí být uvedeno přesné datum začátku a konce pobytu. Do doby pobytu se započítává i den příjezdu a odjezdu. Doba pobytu by měla být stejná jako doba pobytu uvedená v Grantové smlouvě. Formulář Potvrzení mobility vyplňuje a potvrzuje přijímající tuzemský nebo zahraniční instituce. Prezentace v rozsahu min. 7 stran (formát PPT) s popisem pracovního programu, přínosů pro účastníka a instituci, synergií a naplnění definovaných kvantitativních a kvalitativních cílů. Dále např. doložení dalších informací formou vlastních fotografií, brožur a ostatních relevantních dokumentů z průběhu mobility. ad 2) Instrukce k Závěrečnému vyúčtování Finanční vyúčtování bude prováděno následujícím způsobem: a. cestovné a místní doprava propláceno 100% b. ubytování bude proplaceno pouze do limitních částek na noc uvedených v příloze č. 1/3, částky přesahující stanovené maximum si bude držitel grantu hradit z vlastních zdrojů. c. stravné bude proplaceno v souladu se zákoníkem práce a opatřením kvestora (příloha č. 1/2). Denní sazby stravného při zahraničních cestách jsou stanoveny vyhláškou pro vybrané země b4i jsou uvedeny v příloze č. 1/3. Všechny tyto náklady by měly být uvedeny v žádosti o grant. K závěrečnému vyúčtování musí držitel grantu přiložit originály dokladů uvedených ve vyúčtování. Všechny přiložené doklady je nutné nalepit nebo sešívačkou připevnit na čistý list papíru formátu A4 a k jednotlivým dokladům napsat o jaký doklad se jedná (Př. Ubytování od 15.5 do celková cena 300 EUR). K fakturám musí být přiložen doklad o zaplacení faktury (příjmový pokladní doklad, výpis z účtu nebo poštovní poukázku). Kalkulátor vyúčtování grantu: Pro předběžnou kontrolu vyúčtování grantu můžete použít kalkulátor vyúčtování, který je ke stažení na vyzkumniky/chci vycestovat. Výsledná částka je pouze orientační, protože kalkulátor nezohledňuje případné krácení denních sazeb stravného v případě dnů strávených na cestě. Zvolte správný list vyúčtování a vyplňte všechny modře označená pole k použití kalkulátoru musíte znát datum vyplacení zálohy a na si vyhledat kurz k datu vyplacení zálohy (jinak dojte ke zkreslení). K dispozici jsou celkem 4 možnosti vyúčtování:

16 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 9 a. Cesty do Velké Británie b. Cesty do Švýcarska c. Cesty do ČR d. Cesty do ostatních zemí Jakmile splníte výše uvedené povinnosti, bude Vaše zpráva vyhodnocena b4i a v případě splnění cíle mobility Vám bude vyúčtován doplatek grantu, který obdržíte převodem na účet.

17 Příloha č. 1/1 - Průvodce grantovým systémem b4i 10 Příloha č. 1/1 EVROPSKÉ ÚROVNĚ STUPNICE PRO SEBEHODNOCENÍ A1 A2 B1 B2 C1 C2 Poslech Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Čtení Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. Rozumím textům, které obsahují ^ slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura. Ústní interakce Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. Samostatný ústní projev Písemný projev Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu. Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) " udržet. Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání. Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. Rada Evropy: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF) Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. A Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Dokážu se srozumitelně a podrobně Umím jasně a podrobně popsat vyjadřovat k široké škále témat, která se složitá témata, rozšiřovat je vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní otázkám a uvést výhody a nevýhody body a zakončit svou řeč vhodným různých řešení. závěrem. Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité. Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA

ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA ÚVODNÍ INFORMACE O DOKUMENTU EUROPASS - MOBILITA Definice dokumentu Europass - mobilita Europass - mobilita je standardní evropský dokument, ve kterém jsou formálně uvedeny podrobné údaje o kompetencích

Více

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu)

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.europa.eu) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

Pokud se na vyhlášených

Pokud se na vyhlášených TÝDENÍK 13 3. DUBNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chcete si ověřit své jazykové znalosti? Víme, jak na to.... 3 Genetická metoda čtení... 5 Druhý český Digital Learning Day Den s panem Googlem...

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Příloha C: Stupnice souboru DIALANG

Příloha C: Stupnice souboru DIALANG Příloha C: Stupnice souboru DIALANG Tato příloha popisuje DIALANG, soubor prostředků pro jazykové hodnocení, který je aplikací Společného evropského referenčního rámce určenou pro diagnostické účely. Pojednává

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Pravidla pro žadatele a příjemce. - specifická část. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Výzvy PO3 Individuální projekty systémové VERZE: 1 DATUM PLATNOSTI: VYDAL: Řídící

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více