MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOBILITY. projektu Bridge4Innovation VÝZVA"

Transkript

1 MOBILITY projektu Bridge4Innovation VÝZVA

2 VÝZVA - mobility b4i 1 OBSAH: ÚVOD 2 Kvalifikační podmínky 3 Vyhlášení výzvy 3 Hodnocení žádostí 4 Příprava na cestu 5 Vyúčtování 5 Seznam použitých zkratek 6 Seznam příloh 6

3 VÝZVA - mobility b4i 2 ÚVOD Mobility jsou součástí aktivit projektu b4i, jehož cílem je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje. B4I je souborem nástrojů na podporu spolupráce mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou. B4I zprostředkovává propojení univerzity a vědeckovýzkumných institucí z jihočeského regionu s podnikatelskou sférou, s důrazem na komerční využití výsledků výzkumu a vývoje. Výpočet cestovních náhrad pracovníkům projektu se řídí: - zákonem č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění, Hlava II, Díl 1.; - platnou vyhláškou MPSV, kterou MPSV vydává v pravidelném termínu 1. ledna na základě 189 zákona č. 262/2006, zákoníku práce; - interními předpisy organizace, které přesně stanovují stravné pro pracovníky organizace na pracovní cestě, (Opatření kvestora č K28); - v případě zahraničních pracovních cest vyhláškou MF, vydávanou vždy k 1. lednu kalendářního roku, která stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny; - specifickými pravidly OP VK. Schéma: Grantového systému b4i

4 VÝZVA - mobility b4i 3 KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY Kdo se může studijních pobytů a odborných stáží b4i zúčastnit? studenti doktorských studijních oborů v kombinované i prezenční formě (podmínka uzavřeného pracovně právního vztahu na JU např. DPČ, DPP apod.); akademičtí, vědečtí a administrativní pracovníci, kteří mají na JU uzavřenou pracovní dohodu. Před ukončením pracovního nebo studijního pobytu nesmí být pracovní poměr na JU ukončen; účastníci mobilit musí mít české občanství nebo povolení k trvalému pobytu na území ČR, musí být regionálně příslušní všem regionům ČR mimo území NUTS II hl. města Prahy, což je možné doložit studiem/prací anebo trvalým pobytem mimo hl. město Prahy. Jaké aktivity b4i podporuje? Pracovní a studijní pobyty a odborné praxe v soulad s podmínkami dotačního programu OP VK, Oblast podpory 2.4 partnerství a sítě a s cíli projektu b4i. Vhodné aktivity: stáže, pracovní a studijní pobyty zaměřeny na navázání nové a prohloubení stávající spolupráce nebo v rámci poznávání příkladů dobré praxe. Prioritně budou podpořeny domácí a zahraniční pobyty a účasti na tematicky zaměřených workshopech a konferencích, které souvisejí s oblastmi zaměřenými na přenos inovačních řešení a uplatnění výsledků VaV v praxi vedoucí k růstu konkurenceschopnosti, a to obousměrným transferem znalostí, dovedností a informací atd. Nevhodné aktivity: odborné pobyty a stáže, které souvisí pouze se zvýšením odborných kompetencí účastníků cílových skupin. Délka mobility Délka pobytu je minimálně 1 týden (7 dní včetně cesty) a maximálně 10 dní včetně cesty. Výběr zahraniční instituce Výběr zahraniční anebo tuzemské instituce zaleží zcela na žadateli, jeho profesním zaměření a zájmu, pouze se musí nacházet na území EU. Žadatelé mohou žádat o finanční podporu pobytu na vzdělávacích/výzkumných institucích, ale i v soukromých a státních organizacích v rámci níže uvedených prioritních lokalitách: Lokalita Poznámka 1. Česká republika * 2. Velká Británie * 3. Německo, Rakousko, Švýcarsko * 4. Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko * 5. Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko * 6. Belgie, Nizozemsko, Lucembursko * 7. Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko * 8. Ostatní země EU Možnost individuální dohody v závislosti na průběžném čerpání ostatních mobilit* pozn.: Aktuální čerpání mobilit vyvěšeno na vyzkumniky/chci vycestovat VYHLÁŠENÍ VÝZVY Obsah výzvy Výzva je kontinuální a na webových stránkách vyzkumniky/chci vycestovat bude zveřejněn termín podávání žádostí včetně veškerých potřebných dokumentů.

5 VÝZVA - mobility b4i 4 Podání žádosti Žádost a přílohy žádosti Každý žadatel musí zaslat elektronicky na řádně vyplněnou a naskenovanou žádost. K žádosti musí být přiložena naskenovaná kopie Zvacího dopisu/letter of intent. Zvací dopis vystavuje žadateli tuzemská/zahraniční instituce. Dopis by měl obsahovat jméno žadatele, jeho datum narození, účel mobility a přesné datum pobytu na tuzemské/zahraniční instituci. Zvací dopis musí být žadateli zaslán poštou, faxem nebo naskenovaný e mailem. Žádost mobility potvrzuje děkan fakulty / ředitel ústavu / popř. vedoucí pracoviště. Žádost spolu se Zvacím dopisem zasílá žadatel poštou. Na obálce musí být uvedeno NEOTVÍRAT mobilita b4i. Elektronickou verzi žádosti zasílá ve formátu pdf. Vše odeslat na níže uvedené adresy. Elektronická verze i originál musí obsahovat povinné přílohy. Neúplné žádosti mohou být z hodnocení vyloučeny. Adresa: Ing. Dagmar Landová Kancelář projektu BRIDGE4INNOVATION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 31a České Budějovice HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ Hodnocení žádostí bude probíhat maximálně 4 týdny, a to od data doručení žádosti. Do čtyř týdnů tedy bude b4i informovat žadatele o výsledcích hodnocení žádostí. V případném oznámení o neschválení žádosti budou vždy uvedeny konkrétní důvody zamítnutí. Formální hodnocení žádostí b4i zkontroluje formální náležitosti žádostí. Formálními náležitostmi je myšleno správné vyplnění žádosti a přiložené potřebné dokumenty. Obsahové hodnocení žádostí Kvalitu žádostí hodnotí management b4i, který je zodpovědný touto činností poskytovateli dotace. Kritéria hodnocení žádostí: náplň pracovního pobytu (věcný a časový popis) cíl a očekávaný účinek mobility (odůvodnění potřebnosti a účelnosti) přínos mobility pro žadatelův profesní růst (vč. definování kvantitativních a kvalitativních výstupů) přínos mobility pro rozvoj žadatelovy domácí instituce (vč. definování kvantitativních a kvalitativních výstupů) V případě srovnatelné kvality žádostí bude dána přednost: synergie k dalším projektům zaměřeným na aplikovaný výzkum a spolupráci s aplikační sférou

6 VÝZVA - mobility b4i 5 PŘÍPRAVA NA CESTU Podpis grantové smlouvy (gsml) Žadatelé, kteří byli ve výběrovém řízení úspěšní, podepíší s b4i grantovou smlouvu. Tato smlouva bude mimo jiné specifikovat výši přidělených finančních prostředků a další finanční podmínky. Před zahájením mobility bude držiteli grantu uděleno 80% z celkové maximální výše grantu (částka uvedená v gsml). Doplatek (20%), respektive zúčtování přeplatku do maximální výše grantu bude provedeno do 14 ti dnů po obdržení nezbytných dokumentů, jakými jsou Potvrzení mobility, Závěrečná zpráva (ZZ) a podklady pro závěrečné vyúčtování. Rezervace letenek a ubytování V manuálu GS budou uvedeny odkazy na vyhledavače ubytování, s jejichž pomocí je možno rezervovat ubytování kdekoliv v Evropě. Kromě toho zde budou uvedeny odkazy na web. Stránky společností nabízejících letenky za příznivou cenu popř. konkrétní kontaktní údaje na cestovní kanceláře spolupracující s JU, kde je možno získat letenky IATA a slevu jako zaměstnanec JU. Do kalkulace rozpočtu je nutné počítat s rezervou na dopravu pro případ, že v době schválení žádostí by nebylo možné letenku rezervovat v levnějším tarifu. Záloha Záloha může být vyplacena až po podepsání grantové smlouvy. Zálohu vyplácí ekonomické oddělení rektorátu kontaktní osobou je paní Jarmila Studená a po dohodě s ní je možné vyplatit zálohu následujícím způsobem: šek hotovost bankovní převod VYÚČTOVÁNÍ Závěrečná zpráva Každý držitel grantu je povinen do 10 ti dnů po ukončení mobility odevzdat tyto dokumenty, které jsou podmínkou vyplacení zbylé části grantu: Potvrzení mobility, které mu potvrdí přijímající instituce Závěrečnou zprávu včetně relevantních příloh Podklady pro vyúčtování mobility K závěrečnému vyúčtování je potřeba přiložit originály dokladů uvedených ve vyúčtování. Dokládají se tyto výdaje: ubytování mezinárodní cesta místní doprava Přesné pokyny ke zhotovení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování naleznete v Průvodci GS b4i.

7 VÝZVA - mobility b4i 6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK GS b4i CP ZZ gsml VaV IATA ITIC ISIC Grantový systém Bridge for Innovation Cestovní příkaz Závěrečná zpráva grantová smlouva Výzkum a vývoj International Air Transport Association International Teacher Identity Card International Student Identity Card SEZNAM PŘÍLOH 1. podpůrné dokumenty: 1) průvodce GS (příloha č. 1) 2) kalkulátor rozpočtu (příloha č. 2) 3) kalkulátor vyúčtování (příloha č. 3) 2. formuláře a dokumenty 4) formulář žádosti včetně instrukcí k vyplnění (příloha č. 4) 5) formulář zvacího dopisu minimální požadavky (příloha č. 5) 6) grantová smlouva (příloha č. 6) 7) potvrzení o mobilitě minimální požadavky (příloha č. 7) 8) formulář závěrečné zprávy (příloha č. 8)

8 VÝZVA - mobility b4i 7 PRŮVODCE GRANTOVÝM SYSTÉMEM B4I Mobility projektu Bridge4Innovation Příloha č.1

9 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 2 Obsah Před vyplněním žádosti o grant 3 Vyplnění přihlášky 3 Všeobecné pokyny k vyplnění žádosti: 3 Pokyny pro vyplnění některých otázek v žádosti: 3 Uznatelné výdaje 4 Neuznatelné výdaje 6 Část V: Prohlášení 6 Zvací dopis 6 Podání žádosti 6 Závěrečná kontrola před zasláním žádosti 6 vyhodnocení žádosti 7 Grantová smlouva a příprava na cestu 7 Po návratu 7 Povinnosti po návratu: 7 Přílohy 8

10 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 3 PŘED VYPLNĚNÍM ŽÁDOSTI O GRANT 1. Ujistěte se, zda jste oprávněnými kandidáty pro mobilitu b4i. 2. Ujistěte se, že Vámi plánovaný pobyt splňuje požadovaná kritéria: pobyt se musí konat na institucích v prioritních zemích délka Vaší mobility je v rozmezí 7 10 dní včetně cesty náplň mobility splňuje požadovaná kritéria (vše viz Výzva) Vhodné aktivity: stáže, pracovní a studijní pobyty zaměřeny na navázání nové a prohloubení stávající spolupráce nebo v rámci poznávání příkladů dobré praxe. Prioritně budou podpořeny domácí a zahraniční pobyty a účasti na tematicky zaměřených workshopech a konferencích, které souvisejí s oblastmi zaměřenými na přenos inovačních řešení a uplatnění výsledků VaV v praxi vedoucí k růstu konkurenceschopnosti, a to obousměrným transferem znalostí, dovedností a informací atd. Nevhodné aktivity: odborné pobyty a stáže, které souvisí pouze se zvýšením odborných kompetencí účastníků cílových skupin. VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY Všeobecné pokyny k vyplnění žádosti: Žádost musí být psaná na počítači, vždy v češtině. Všechny otázky musí být zodpovězeny. V souladu s praxí Evropské komise mohou být informace uvedené v žádosti použity k hodnocení b4i. Budou dodržena příslušná nařízení o ochraně osobních údajů. Podpis na žádosti musí patřit osobě pověřené jednat jménem žadatelovy fakulty, pracoviště nebo ústavu JU to je děkan/ka příslušné fakulty, vedoucí pracoviště nebo ředitel/ka ústavu. Podpis musí být originální. Pokyny pro vyplnění některých otázek v žádosti: Potvrzení o obdržení žádosti: Část I: Žadatel Název mobility (země, město, akce) zde uveďte název mobility tak, aby obsahoval Zemi a město a zároveň i důvod mobility. Př. Švédsko Umea, prohloubení spolupráce Pozice žadatele na vysílající instituci uveďte, zda jste na dané instituci učitelem a jakého předmětu, koordinátorem, odborným asistentem, či zástupcem a zároveň učitelem apod. Jazykové znalosti jazykové znalosti uveďte na základě matice sebehodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, která je uvedena v příloze č. 1/1. Odborné zaměření zde stručně popište své odborné znalosti, zkušenosti, zaměření ve výzkumu, ale i nejvýznamnější výzkumné projekty tuzemské i zahraniční. Část II: Informace o navrhovaných aktivitách Uvádějte, prosím, pouze požadované informace. Pokud se v ostatních částech tohoto dokumentu budete odkazovat na partnerské instituce, používejte stejnou posloupnost jako v této tabulce.

11 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 4 Kód země vyberte jeden z kódů z tabulky v příloze č. 1/3 Kontaktní osoba do této kolonky vyplňte jméno osoby, se kterou jste v rámci mobility b4i nejvíce spolupracoval/a a je tudíž nejvíce zasvěcena do spolupráce s Vámi. Název aktivity zde uveďte název mobility tak, aby obsahoval Zemi a město a zároveň i důvod mobility. Př. Švédsko Umea, prohloubení spolupráce Trvání aktivity v této kolonce je nutné uvést přesná data pobytu (termín trvání aktivity zahrnuje i dny potřebné na mezinárodní cestu tam a zpět). Popis činností podrobnější charakteristika cíle Vašeho pobytu téma a název pracovního jednání/ exkurze/ semináře/ workshopu/ konference apod. Popište pracovní plán pobytu, včetně dalších relevantních informací vztahujících se k Vaší mobilitě. Část III: Cíle, očekávané výsledky a účinky plánovaných aktivit Na základě této části žádosti je vypracováváno hodnocení kvality žádosti. B.1 Podrobněji popište účel a cíle zahraničního pobytu, konkrétně popište náplň a průběh mobility B.2 Vysvětlete, jak mobilita na vybrané zahraniční instituci přispěje k Vašemu profesnímu růstu a zdokonalí Vaše profesní dovednosti a schopnosti, vysvětlete, proč chcete tento pobyt absolvovat právě v dané zemi a vysvětlete výběr zahraniční partnerské instituce B.3 Popište, jak Váš plánovaný pobyt bude přínosný pro instituci, na které pracujete B.4 Jakým způsobem budete rozšiřovat zkušenosti, které získáte na zahraničním pobytu (uveřejnění článku, uspořádání konference/ semináře pro zástupce relevantních českých vzdělávacích institucí, další prohloubení spolupráce Vaší vysílající instituce se zahraniční institucí specifikujte plánovanou formu spolupráce (např. kontrakt, společný VaV apod.) aj.) Část IV: Rozpočet a finanční žádost Navyšovat položky rozpočtu související se zahraniční služební cestou není možné. Veškeré výdaje musejí být naplánovány při přípravě rozpočtu v projektové žádosti a musejí být řádně zdůvodněny. Celý rozpočet musí být uveden v CZK. Na vyzkumniky/chci vycestovat je ke stažení kalkulátor rozpočtu, který Vám pomůže s kalkulací. Uznatelné výdaje Cestovné Naplánujte si dostatečnou výši finančních prostředků na zaplacení cestovních nákladů do místa pobytu a zpět za použití ekonomických (nejlevnějších) jízdenek/letenek, avšak počítejte s rezervou, které pokryjí případné ztráty během schvalování žádostí. Díky časové prodlevě mohou být nejekonomičtější letenky vyprodány a budete si pak muset následně rezervovat letenky dražší Držitel grantu je povinen zvolit nejkratší a nejlevnější cestu (u vlaku jízdenka II. třídy, u letecké dopravy ekonomická letenka), učitelé i studenti by měli využít možností levnější dopravy v rámci zakoupení karty ITIC/ISIC. také v případě místní dopravy musí být použit nejlevnější způsob dopravy, taxi se proplácí pouze, pokud byl odlet před 7 hod ráno, nebo přílet po 22 hod večer. Náhrada prokázaných jízdních výdajů Výdaje, které jsou spojené s dopravou na služební cestě (výdaje za jízdenky veřejné dopravy ve 2. třídě, místenky, lehátka nebo lůžka, letenky, jízdenky místní veřejné dopravy, výdaje související s použitím soukromého vozidla) jsou v rámci schváleného rozpočtu způsobilé: o Použití letadla Při použití letadla je způsobilým výdajem letenka v ekonomické třídě a přímo související poplatky (např. letištní) při letu na vzdálenost větší než 500 km. Pokud poskytovatel souhlas nedá, lze z projektu uhradit jen výdaj odpovídající ceně jízdenky v 2. třídě vlaku vyšší kvality (SuperCity, EuroCity, InterCity, Express apod.).

12 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 5 TIP: CK Neckermann Student Agency Condor letenky Čedok Fischer Letuška Levné letenky EasyJet Bmibaby Norwegian Smart Wings Ryanair Pelikan České Dráhy (kalkulace vnitrostátních i mezinárodních jízdenek) Click4sky o Použití soukromého vozidla V případě použití soukromého či služebního vozidla je příjemce povinen, se předem, formou školení, prokazatelně seznámit s NV č. 168/2002 Sb. a přílohou č. 1, která stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky. Držitel grantu se zavazuje, že si na dobu pobytu v zahraničí předem zajistí pojištění léčebných výdajů platné pro cílovou zemi, včetně dopravy tam a zpět. o Použití místní veřejné dopravy V rámci cestovného je možné hradit výdaje na místní veřejnou dopravu. Při zakoupení časových kuponů musí být doloženo, že nákup kuponu je v rámci realizace projektu levnější než proplácení jednotlivých jízdenek. Ubytování Pro způsobilé výdaje za ubytování v zahraničí během služebních cest platí, že musejí odpovídat cenám v místě obvyklým, avšak nesmí překročit limitní částky za osobu na noc, které jsou uvedeny v příloze č. 3. Ubytování v hotelu v zahraničí může být zajištěno maximálně v kategorii ***. V případě výdajů za tuzemské ubytování je nutné dodržovat cenový limit pro ubytování v ČR maximálně 1200 Kč za osobu a noc. V případě překroční limitních sazeb na ubytování bude rozdílná částka hrazena z vlastních zdrojů držitele grantu. TIP: osvědčené vyhledavače ubytování: POZOR!! v době přípravy rozpočtu mohou mít hotely mimosezónní ceny kalkulaci provádějte vždy v cenách, které jsou uvedeny na období plánované mobility!! Stravné & místní doprava během pobytu Stravné přísluší zaměstnanci v závislosti na době trvání pracovní cesty. Výši stravného na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle odpovídajících vyhlášek ministerstva práce a sociálních věcí určuje zaměstnavatel zaměstnanci před vysláním na pracovní cestu. Výše denního stravného při tuzemských pracovních cestách je stanovena v Opatření kvestora ke stanovení výše stravného při pracovních cestách a k náhradám jízdních výdajů při použití vlastního vozidla (viz příloha č.1)

13 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 6 Výši základních sazeb stravného v cizí měně pro jednotlivé státy stanoví Ministerstvo financí vyhláškou vždy s účinností od počátku kalendářního roku pro rok 2011 je to Vyhláška č. 350/2010 Sb.: V příloze č. 1/3 jsou uvedeny denní sazby stravného pro prioritní země projektu GS b4i. Neuznatelné výdaje Pojištění pojištění do zahraničí není uznatelným nákladem GS b4i, zaměstnanec nebo student JU je povinen si cestovní pojištění do zahraničí sjednat Poplatky konferenční poplatky, registrační poplatky, kurzové ztráty nejsou uznatelným nákladem mobility. Držitel grantu může o proplacení neuznatelných nákladů požádat fakultu nebo ústav JU před cestou do zahraničí, nebo je možné tyto částky dofinancovat z jiných grantů v případech, kdy se aktivity b4i s dalším grantem prolínají. CELKOVÉ NÁKLADY = Součet všech uvedených nákladů Část V: Prohlášení Tato část je velmi důležitá, protože bez závěrečného podepsaného prohlášení je žádost neplatná! V první tabulce je vyžadován podpis žadatele o grant, v druhé tabulce podpis děkana fakulty nebo ředitele ústavu. DŮLEŽITÉ! Vzhledem k tomu, že kalkulovaná částka grantu odpovídá maximální částce, kterou může po schválení žádosti b4i žadateli vyplatit, je případné překročení této maximální částky grantu možné dofinancovat z jiných zdrojů. V případě, že je fakulta/ústav JU ochotna dofinancovat pracovní cestu z vlastních zdrojů, je nutné do prohlášení uvést číslo účtu fakulty/ústavu/pracoviště JU, z kterého bude cesta dofinancována. Děkan fakulty/ředitel ústavu musí s případným doplacením cesty ze zdrojů fakulty/ústavu/pracoviště JU souhlasit svůj souhlas stvrzuje podpisem. Zvací dopis Žádost o grant mobility je platná pouze v případě, že je k ní přiložen Zvací dopis/letter of Intent. Originál Zvacího dopisu musí být potvrzen přijímající institucí a poslán žadateli například dopisem, faxem nebo naskenovaný e mailem. Zvací dopis vystavuje žadateli zahraniční instituce. Šablona zvacího dopisu je ke stažení na vyzkumniky/chci vycestovat v české a v anglické verzi. PODÁNÍ ŽÁDOSTI Závěrečná kontrola před zasláním žádosti všechny otázky byly zodpovězeny žádost obsahuje originál podpisu děkana fakulty/ředitele ústavu JU a žadatele k žádosti je přiložen naskenovaný originál zvacího dopisu všechny náklady uvedené v rozpočtu jsou uznatelnými náklady GS b4i elektronická verze odpovídá originálu včetně příloh

14 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 7 Žádost mobility potvrzuje děkan fakulty / ředitel ústavu / popř. vedoucí pracoviště. Žádost spolu se Zvacím dopisem zasílá žadatel poštou. Na obálce musí být uvedeno NEOTVÍRAT mobilita b4i. Elektronickou verzi žádosti zasílá ve formátu pdf. Vše odeslat na níže uvedené adresy. Elektronická verze i originál musí obsahovat povinné přílohy. Neúplné žádosti mohou být z hodnocení vyloučeny. Adresa: Ing. Dagmar Landová Kancelář projektu BRIDGE4INNOVATION Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 31a České Budějovice HotLine: VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI Ihned po obdržení žádosti bude GS b4i vygenerováno číslo žádosti. Toto číslo uvádějte při další komunikaci s b4i. Žadatel o grant obdrží em potvrzení o obdržení žádosti. Vyhodnocování žádostí probíhá ve dvou fázích: 1. formální hodnocení žádostí (kontrola žádostí po formální stránce a kontrola povinných příloh) 2. obsahové hodnocení žádostí (viz metodická část GS) Proces vyhodnocování žádostí trvá max. 4 týdny, poté žadatelé o grant obdrží písemnou informaci o tom, zda jejich žádosti byly úspěšné/neúspěšné. GRANTOVÁ SMLOUVA A PŘÍPRAVA NA CESTU Úspěšní žadatelé o grant obdrží grantovou smlouvu v elektronické podobě, která bude předvyplněná podle žádosti o grant k prostudování a k podpisu grantová smlouva se podepisuje vždy ve dvou originálech. Po podpisu grantové smlouvy je možné začít ihned rezervovat letenky/jízdenky a ubytování v ČR/zahraničí. Jakmile obdržíte originál grantové smlouvy, je možné obrátit se na ekonomické oddělení rektorátu s žádostí o vyplacení zálohy na cestu. Záloha odpovídá 80 % maximální částky grantu (= celková částka rozpočtu, jak je uvedena v grantové smlouvě). Záloha: Je vyplacena po podpisu grantové smlouvy a může být vyplacena formou: šek, hotovost, bankovní převod. PO NÁVRATU Povinnosti po návratu: 1. Závěrečná zpráva: Držitel grantu je povinen přehledně vyplnit Závěrečnou zprávu a zaslat ji společně s Potvrzením mobility/letter of Confirmation a dalšími povinnými přílohami v elektronické podobě, ale i poštou na kontaktní adresu b4i, a to nejpozději do 10 ti dnů po skončení mobility. Závěrečná zpráva musí být napsána v češtině. 2. Závěrečné vyúčtování: Do deseti dnů po návratu je držitel grantu povinen doručit na ekonomické oddělení rektorátu originály dokladů o zaplacení ubytování a dopravy.

15 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 8 ad 1) Instrukce k vyplnění závěrečné zprávy Po vyplnění osobních údajů a údajů o přijímající instituci věnujte pozornost těmto otázkám: 1. cíl mobility Uveďte všechny stanovené cíle mobility, tak aby se shodovaly s cíli stanovenými v žádosti o grant 2. příprava mobility Výběr zahraniční instituce, předběžné kontakty, předchozí spolupráce s touto či jinými institucemi popište všechna jednání a spolupráci s přijímající institucí, která vedla k Vaší mobilitě. zvolený způsob dopravy a zdůvodnění zdůvodněte výběr dopravního prostředku tak aby byl Vámi uvedený důvod v souladu s efektivním a ekonomickým čerpáním grantu Druh ubytování (hotel/ubytovna/penzion/apod., standard (např. ***)) 3. popis pracovního programu Uveďte co možná nejpřesněji harmonogram Vašeho pobytu nejlépe po dnech. 4. přínos mobility (přidaná hodnota) a. pro účastníka osobně uveďte možný dopad výsledků mobility na vlastní odborný nebo profesní růst. b. pro fakultu/ústav JU uveďte, jaké bude mít/má fakulta/ústav JU užitek z Vašich aktivit v rámci mobility b4i a jak budou započaté aktivity použity v praxi c. popište kvalitativní a kvantitativní výstupy Povinné přílohy závěrečné zprávy Potvrzení mobility Ve formuláři Potvrzení mobility, musí být uvedeno přesné datum začátku a konce pobytu. Do doby pobytu se započítává i den příjezdu a odjezdu. Doba pobytu by měla být stejná jako doba pobytu uvedená v Grantové smlouvě. Formulář Potvrzení mobility vyplňuje a potvrzuje přijímající tuzemský nebo zahraniční instituce. Prezentace v rozsahu min. 7 stran (formát PPT) s popisem pracovního programu, přínosů pro účastníka a instituci, synergií a naplnění definovaných kvantitativních a kvalitativních cílů. Dále např. doložení dalších informací formou vlastních fotografií, brožur a ostatních relevantních dokumentů z průběhu mobility. ad 2) Instrukce k Závěrečnému vyúčtování Finanční vyúčtování bude prováděno následujícím způsobem: a. cestovné a místní doprava propláceno 100% b. ubytování bude proplaceno pouze do limitních částek na noc uvedených v příloze č. 1/3, částky přesahující stanovené maximum si bude držitel grantu hradit z vlastních zdrojů. c. stravné bude proplaceno v souladu se zákoníkem práce a opatřením kvestora (příloha č. 1/2). Denní sazby stravného při zahraničních cestách jsou stanoveny vyhláškou pro vybrané země b4i jsou uvedeny v příloze č. 1/3. Všechny tyto náklady by měly být uvedeny v žádosti o grant. K závěrečnému vyúčtování musí držitel grantu přiložit originály dokladů uvedených ve vyúčtování. Všechny přiložené doklady je nutné nalepit nebo sešívačkou připevnit na čistý list papíru formátu A4 a k jednotlivým dokladům napsat o jaký doklad se jedná (Př. Ubytování od 15.5 do celková cena 300 EUR). K fakturám musí být přiložen doklad o zaplacení faktury (příjmový pokladní doklad, výpis z účtu nebo poštovní poukázku). Kalkulátor vyúčtování grantu: Pro předběžnou kontrolu vyúčtování grantu můžete použít kalkulátor vyúčtování, který je ke stažení na vyzkumniky/chci vycestovat. Výsledná částka je pouze orientační, protože kalkulátor nezohledňuje případné krácení denních sazeb stravného v případě dnů strávených na cestě. Zvolte správný list vyúčtování a vyplňte všechny modře označená pole k použití kalkulátoru musíte znát datum vyplacení zálohy a na si vyhledat kurz k datu vyplacení zálohy (jinak dojte ke zkreslení). K dispozici jsou celkem 4 možnosti vyúčtování:

16 Příloha č.1 - Průvodce grantovým systémem b4i 9 a. Cesty do Velké Británie b. Cesty do Švýcarska c. Cesty do ČR d. Cesty do ostatních zemí Jakmile splníte výše uvedené povinnosti, bude Vaše zpráva vyhodnocena b4i a v případě splnění cíle mobility Vám bude vyúčtován doplatek grantu, který obdržíte převodem na účet.

17 Příloha č. 1/1 - Průvodce grantovým systémem b4i 10 Příloha č. 1/1 EVROPSKÉ ÚROVNĚ STUPNICE PRO SEBEHODNOCENÍ A1 A2 B1 B2 C1 C2 Poslech Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení. Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně. Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce. Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a filmům. Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani tehdy, mluví-li rychle. Čtení Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům. Rozumím textům, které obsahují ^ slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech. Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy. Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru. Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura. Ústní interakce Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. Samostatný ústní projev Písemný projev Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu. Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) " udržet. Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání. Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování. Rada Evropy: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF) Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí). Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce. A Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy. Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory. Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích. Dokážu se srozumitelně a podrobně Umím jasně a podrobně popsat vyjadřovat k široké škále témat, která se složitá témata, rozšiřovat je vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní otázkám a uvést výhody a nevýhody body a zakončit svou řeč vhodným různých řešení. závěrem. Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité. Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen. Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou. Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Jméno a příjmení příjemce Název a sídlo zahraniční školy

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? Vyplnění jazykového pasu online je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Pokud nechcete jazykový pas vyplňovat online, můžete si formulář stáhnout jako dokument

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice. Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel. Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Článek 1 V souladu s příslušnými

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL AKTIVITA 1 INDIVIDUÁLNÍ MOBILITA STUDENTŮ Manuál pro zhotovení Závěrečné zprávy a Závěrečného vyúčtování Všeobecné informace Držitel grantu

Více

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení

Oddíl I. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné Schváleno: 13.09.2016 Účinnost: 14.09.2016 Zpracovatel: Odbor organizační Zastupitelstvo

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ. A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty:

ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ. A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty: ZAHRANIČNÍ CESTY ZAMĚSTNANCŮ A/ Postup PŘED zahájením zahraniční služební cesty: 1. Před každou zahraniční cestou je zaměstnanec povinen vyplnit platný formulář Cestovního příkazu k zahraniční pracovní

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEDPIS ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 1/2014 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Zpracovatel: Rozsah působnosti: Iveta Genčurová, úřednice FO členové zastupitelstva města, městský

Více

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158.

7. Neprokáže-li zastupitel cenu pohonné hmoty, náhrada výdajů za pohonné hmoty mu přísluší dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 158. Z Á S A D Y pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva města Rumburk vydané v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

Více

Příručka pro zaměstnance program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie.

Příručka pro zaměstnance program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie. Příručka pro zaměstnance program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie. -2- Pro ty, kteří prošli výběrovým řízením, chystají se na pracovní cestu a potřebují poradit, jak začít. PŘED VÝJEZDEM Začněte

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: SK/2/2012 Druh: SMĚRNICE KVESTORA Název: Cestovní výdaje hrazené studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů Univerzity třetího věku (doplněná o dodatek č. 1

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení

Cestovní náhrady. Článek 1 Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ ve znění novely č. 3/2012, novely č. 1/2013 a č. 5/2013 Cestovní náhrady Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (ČZU) a všechny její

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Příloha č. 1 Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Cestovní výdaje 1 a poplatky spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ,

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 8/2005. o cestovních náhradách na AMU Praha 1.června 2005 sekr. 6582/2005 Směrnice kvestorky č. 8/2005 o cestovních náhradách na AMU S platností od 1.6. 2005 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU 1 Cestovní náhrady v tuzemsku

Více

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Vnitřní předpis Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem

Více

3.4. Nutné vedlejší výdaje

3.4. Nutné vedlejší výdaje 8. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad Cestovní náhrady jsou poskytovány podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. I. ÚČEL 1.1. Účelem této směrnice je zajištění jednotného

Více

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni

Způsobilé výdaje Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Příloha č. 1 Způsobilé e Fondu pro bilaterální spolupráci na národní/programové úrovni Cestovní e 1 a poplatky spojené s účastí na konferencích, seminářích, kurzech, pracovních jednáních a workshopech

Více

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu)

Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd. Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd V Praze dne Vyúčtování zahraniční pracovní cesty (nutno předložit do 10 pracovních dnů po návratu) Jméno a příjmení zaměstnance: Telefon/E-mail: Cesta

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2. - 4. Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE_465 Datum:17. 2. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách

Směrnice č. 3/2011 o cestovních náhradách Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Směrnice o cestovních náhradách

Směrnice o cestovních náhradách Mikroregion Bystřicko Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 Směrnice č.7/2012 Směrnice o cestovních náhradách Směrnici zpracoval: Alena Jarošová Směrnici schválil: Augustin Holý Projednáno a schváleno

Více

Tuzemské pracovní cesty

Tuzemské pracovní cesty CESTOVNÍ NÁHRADY CES str. 1 Tuzemské pracovní cesty Právní úprava: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 2 odst. 4, 42, 151 až 190 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/11149/2017 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti

Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Dotační program Podpora koordinátorů pro romské záležitosti Bc. Jiří Svěrák 20. srpna 2015 Vymezení účelu dotace - zajištění jedné pracovní pozice koordinátora pro romské záležitosti (dále jen koordinátora

Více

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů

Metodický pokyn č. 1. Příloha č.1 Způsob dokladování výdajů Metodický pokyn č. 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů v rámci oblasti podpory 4.1, 4.2 a 4.3 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy Řídící orgán ROP NUTS 2 Střední

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek

ZÁKLADNÍ CENÍK. K ceně přepravy se připočítává mýto ve výši 0,50 Kč/kg a aktuální palivový příplatek ZÁKLADNÍ CENÍK Zásilka do 1kg 5kg 10kg 15kg 20kg 25kg 30kg 40kg 50kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090 4-5 dnů DK DÁNSKO 445

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012

Cestovní náhrady. Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 Cestovní náhrady Právnické výpočty Adam Ptašnik 2012 1 Základní zásady Základní úprava u soukromých zaměstnanců, u státních pouze odchylky ( 174 ZP) Soukromí zaměstnanci minimální standard, státní zaměstnanci

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK

PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ TAJEMNÍKA Č. 2/2014 Metodický pokyn tajemníka k administrativnímu postupu při pracovních cestách zaměstnanců FHS UK 1. Účel pracovní cesty Pracovní cestou se rozumí výjezd zaměstnance

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

AV ČR Akademie věd České republiky. DAAD Německá akademická výměnná služba. MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky AV ČR Akademie věd České republiky MŠMT ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky DAAD Německá akademická výměnná služba V Y H L Á Š E N Í PPP Programu SRN/ČR na roky 2014-2015 Právní

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Finanční zabezpečení mobilit Erasmus 2013/2014. Olga Heclová

Finanční zabezpečení mobilit Erasmus 2013/2014. Olga Heclová Finanční zabezpečení mobilit Erasmus 2013/2014 Olga Heclová Obsah prezentace Alokační mechanismus Typy financování jednotlivých aktivit Sazby stipendií a grantů Dofinancování MŠMT ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

Provoz valutové pokladny

Provoz valutové pokladny B2-03/1-PK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍKAZ KVESTORA UP (PK) B2-03/1-PK Provoz valutové pokladny Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Platnost: 1. Provoz a rozsah valutové pokladny UP

Více

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné

Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10629/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor organizační oddělení právní a kontrolní Godálová Jana Mgr. (Vedoucí oddělení) Materiál

Více

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VÝNOS KVESTORA Č. 1/2016 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH zpracovatel a věcně odpovědná osoba: Ing. Miroslav Abrahám, vedoucí EO schválil: Ing. Jiří Macháček, kvestor schváleno dne: 31. 10. 2016 nabývá účinnosti

Více

Příručka pro management mobilit programu Erasmus

Příručka pro management mobilit programu Erasmus Příručka pro management mobilit programu Erasmus v akademickém roce 2012/2013 Obsah: 1. Obecná pravidla pro využití finančních prostředků... 2 2. Pravidla aktivity SMS Mobilita studentů na studijní pobyty...

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č.

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů. ze dne č. Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dofinancování evropských vzdělávacích projektů ze dne 17. 12. 2014 č. 14/14 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pravidla Rady Kraje Vysočina

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy

M E T O D I K A. pro zpracování. Obsah závěrečné zprávy 5. 1. 2016 M E T O D I K A pro zpracování Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí

Více

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF

S004P0194J0A PŘEDKLÁDÁ: PŘEDNÁŠEJÍCÍ: NÁVRH USNESENÍ: Obsah zprávy: položka 5173 cestovné u odboru EaF. odbor EaF nelze MĚSTO HODONÍN Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín S004P0194J0A Bod číslo: pro jednání: konané dne: 47. schůze rady města 14.2.2017 Obsah zprávy: Vnitřní předpis o cestovních náhradách Důvod projednávání:

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

Poskytování vyšších cestovních náhrad

Poskytování vyšších cestovních náhrad 8 Poskytování vyšších cestovních náhrad Poskytování vyšších cestovních náhrad zaměstnancům z podnikatelské sféry při jejich tuzemských a zahraničních cestách může v současném období patřit k významným

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku

SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku SMĚRNICE č. 8/2017 o poskytování a účtování cestovních náhrad zaměstnanců svazku Čl. 1 Základní ustanovení 1. Cestovní náhrady při tuzemských i zahraničních pracovních cestách se řídí zákonem č. 262/2006

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg ZÁKLADNÍ CENÍK Váha zásilky Zásilka do 1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg BE BELGIE 445 700 720 760 830 860 890 1050 1120 2-3 dny BG BULHARSKO 520 915 1485 2050 2620 3200 3745 4900 6090

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 5/2016 Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost

Více

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na:

PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA. Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: PŘÍLOHA III FINANČNÍ A SMLUVNÍ PRAVIDLA Pro grantové smlouvy s více příjemci se tato příloha vztahuje na: Klíčovou akci 3 - mládež I. PRAVIDLA PLATNÁ PRO ROZPOČTOVÉ KATEGORIE ZALOŽENÉ NA JEDNOTKOVÝCH PŘÍSPĚVCÍCH

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor

Erasmus+ Info Day. Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Erasmus+ Info Day Daniel Suchánek Erasmus koordinátor Program Erasmus mezivládní program při Evropské unii umožňující mobilitu vysokoškolských studentů v r. 2007 ŠAVŠ získala Erasmus Extended University

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno 9/60 poskytovatelem dotace) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.04/02.0007 Název

Více

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic

Formát Vysvětlení Poznámka 7 číslic 9 číslic DAŇOVÁ INDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA (DIČ) Číslo DIČ podle tématu : Struktura DIČ 1. AT Rakousko 999/9999 99-999/9999 7 číslic 9 číslic 2. BE Belgie Pomlčka a lomítko nejsou ve všech případech povinné (např. pro

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více