Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska"

Transkript

1 Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska

2 Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich výrbních a ddavatelských firem, pkud se jim naše vlast již začne zdát malu malu pr svůj další růst a rzvj. Zdál by se na první phled susedi, příbuzný jazyk, bdbná kultura, ttžný plitický a hspdářský vývj, - že exprt d Plska je snadný a firma brzy zaznamená úspěchy ve svém prdeji. Opak je pravdu. Více než kde jinde je třeba, aby firma, která chce prniknut na plský trh, se s ním dpdrbna seznámila a zpracvala (neb dala zpracvat) svůj marketingvý plán subr knkrétních patření nutných pr úspěšnu realizaci zavedení neb zvýšení svéh prdeje. Vstupit na plský trh s prakticky jakýmkli zbžím dnes znamená utkat se s brvsku knkurencí. Je ttiž téměř nemžné představit si výrbek, který by na plském trhu nebyl dstupný neb se zde nevyskytvala alespň jeh náhražka. Než se tedy rzhdnete, zda d Plska má smysl zbží exprtvat, musíte se ujistit, že Váš výrbek bude mít na zdejším trhu šanci. V dalším textu se pkusíme Vám pradit a nastínit, jakým způsbem se d Plska s Vaším výrbkem či službu dstat. ZÚ Varšava Obchdně-eknmický úsek Tel Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska [2]

3 ZHODNOCENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI VÝROBKU Plská struktura eknmiky je blízká té naší, zákny a předpisy, jakž i celý bchdně plitický režim Plska je v pdstatě identický s naším. Vyplývá t ze splečnéh členství v Evrpské unii. Můžeme prt říci, že neexistují v principu žádné překážky a mezení, týkající se vlnéh phybu zbží z druhých členských států EU. Nicméně český exprtér se musí připravit na situaci, že míra liberalizace, respektive benevlentnsti plských úřadů není tak vyská jak v Česku a může se stát, že se setká s mezeními administrativníh charakteru, prtže plské úřady striktně trvají na splnění záknných pžadavků a drží se svéh výkladu. Jedná se přitm zejména výrbky, které by mhly hrzit živt či zdraví byvatel či způsbit jinu újmu. Týká se t především zbží z ptravinářskéh sektru, dále léčiv a léčebných přípravků, chemikálií a jiných nebezpečných materiálů. Plsk je dnes hspdářsky vyspělu zemí. Vzhledem ke své veliksti a diverzifikaci průmyslu má velký vnitřní trh s dalek větší pptávku. A dalek větší dmácí nabídku. Závislst země na zahraničním bchdě je asi plviční ve srvnání s Česku republiku. Prt v každém sektru, v každé skupině zbží existuje velká dmácí prdukce a knkurence. Navíc země (s hledem na její hspdářský vývj, stabilní právní systém, stále nízku cenu práce a výhdnu plhu) přitahuje zahraniční investry, kteří dplňují již tak širku dmácí nabídku. Plská vláda a reginální samsprávy pvzbuzují dmácí výrbu nesčetnými prgramy na pdpru jaksti, jejímiž laureáty jsu jen zřídka zahraniční exprtéři, vyhlašují rzsáhlé stimuly v blasti nvých technlgií, výzkumu a vývje. Pdpra dmácí prdukce je dplněna kvalitním systémem daňvých výhd pr pdnikatele, kteří se rzhdnu pdnikat v jedené z patnácti specifických eknmických zón, které jsu rzesety p celém Plsku. Existující výrbci však nejsu vždy férví a někdy bjují prti zahraniční knkurenci všemi prstředky a dmáhají se u plských úřadů například zákazu uvedení knkurenčníh výrbku na trh, prtže údajně nesplňuje záknné pžadavky, pukazují na zneužívání bchdních značek a chráněných vzrů ze strany zahraničních ddavatelů atp. Plský dběratel či sptřebitel se nespkjí s každým nabídnutým zbžím. Cena není jediným ukazatelem. Čeští exprtéři musí být na všechny tyt situace připraveni. Marketingvý mix Chce-li český výrbce na plském trhu uspět, musí si vyhdntit své šance na úspěch předem z hlediska pvahy svéh zbží, nabízené ceny, ptřebné prmce na zdejším trhu, cest, jimiž chce svéh záměru dsáhnut a cílvé skupiny ptenciálních zákazníků, kteru chce svým výrbkem slvit, a na druhé straně výběr svých zaměstnanců, kteří budu firmu reprezentvat. [3]

4 Tmut, tzv. marketingvému mixu 5P musí věnvat maximální pzrnst a na základě vyhdncení musí zpracvat svu marketingvu strategii. Jedná se tyt kruhy tázek: A) Prduct (zbží): V čem je můj prdukt jedinečný a riginální? Je t jeh kvalita, histrie, výrbní tajemství či duševní vlastnictví, které bsahuje? Jak budu reagvat plští dběratelé na můj výrbek? Bude jeh design dpvídat jejich relativně dlišnému vkusu? Bude jim vyhvvat princip jeh pužití? Nenapadá můj výrbek jejich plitické, nábženské či sciální cítění? Jaká je tržní situace a knkurence v daném segmentu? Je trh nasycen daným neb pdbným zbžím, či existují mžnsti průniku? Kd jsu hlavní knkurenti? Jaké mají pdíly na trhu? Kam se ubírá trh v daném segmentu? Jaké jsu slabé a silné stránky méh výrbku ve srvnání s místní knkurencí? Jaká je bchdní strategie mých knkurentů? Otázka IPR chrana práv duševníh vlastnictví? Lze reálně můj výrbek chránit patentem neb chrannu známku? Jaku mám strategii pr případ, že by se v Plsku ukázaly pkusy můj výrbek napdbit? B) Price (cena): Jaká bude cena výrbku franc dběratel? Jaká bude cena v případě sptřebníh zbží, pkud zapčtu i DPH (23% základní sazba, 8% neb 5% snížená, ppř. nulvá) a další daně (sptřební daň)? Bude výrbek knkurenceschpný i p zapčtení těcht plžek? Jaká je pružnst pptávky? Jak bude reagvat knkurence na mu cenu? Jaké jsu mé cenvé limity? Musím držet stejnu cenu pr všechny dběratele, neb se mhu phybvat v určitém cenvém rámci? Je u méh zbží bvyklá plitika mnžstevních rabatů? Mám dstatečně zajištěný dbyt na dmácím trhu a v jiných teritriích, abych mhl využít i jiný systém tvrby ceny než puze na základě svých nákladů (zejména break-even analysis, ppř. terie mezníh užitku)? Jak zvlit vhdné platební pdmínky a záruky? C) Prmtin (reklama) Jaký způsb prpagace a reklamy mám zvlit? Délka prmčních aktivit s hledem na čekávané výsledky? Dispnuji dstatečnými finančními prstředky na prdej a kampaň výrbku s hledem na způsb prmce a zvlenu cenu? Kalkulval jsem d nutných nákladů na prniknutí na plský trh i standardní náklady spjené s: účasti na veletrzích a výstavách, náklady na vzrky, náklady na tlumčení a překlady prpagačních materiálů. D) Place (umístění) Vlba distribučních kanálů? Kam v prvtní fázi budu ddávat, tj. zaměřím se na příhraniční reginy s česku republiku, na reginy s vyským živtním standardem, na reginy s neuspkjenu pptávku či budu chtít exprtvat plšně? Budu s daným výrbkem pskytvat i služby (mntáž) či pravy (záruční a nezáruční)? [4]

5 Budu výhledvě uvažvat přiblížení se k dběrateli (přemístění výrby, vlastní distribuce)? E) Peple (lidé) Bude se vývzu d Plska věnvat tým lidí, neb puze jeden pracvník? Vystačím se stávajícím stavem neb budu muset zaměstnat nvé pracvníky? Jaké kvalifikační pžadavky budu na svůj prdejní tým klást? Kde jsu ptenciální zdrje jejich získání? Odpvědi na výše uvedené tázky marketingvéh mixu vytvří základ mžné marketingvé strategie exprtéra. Především zdpví hlavní tázku - má vůbec má smysl pkušet se plský trh? Obecně lze říci, že šanci mají na plském trhu výrbky, 1. které jsu naším tradičním prduktem s přihlédnutím k plské nárdní pvaze sptřebitele (piv, zemědělské a ptravinářské prdukty) 2. u nichž jde vyspělá technlgická řešení s vysku přidanu hdntu, které jsu schpny slvit plskéh dběratele vzhledem na t, že se v Plsku nevyužívají, jsu neznámé, či jsu na nižší úrvni než v Česku (envirmentální technlgie ve vdhspdářství a čištění dpadních vd, likvidace a zužitkvání dpadů, nan a bitechnlgie, IT systémy, bezpečnst dpravy a telematika) 3. energetika včetně bnvitelných zdrjů energie - účast českých firem v blasti výstavby prduktvdů a magazinů, výstavby a subddávek bnvitelných zdrjů energie a subddávek pr plánvané jaderné elektrárny, 4. důlní zařízení a technlgie včetně ddávek technlgických zařízení pr navazující chemická dvětví, 5. dpravní strjírenství vč. exprtu klejvých vzidel, vzidel městské a meziměstské dpravy, ddávky CNG plnících stanic) 6. strjírenská prdukce (bráběcí strje) 7. stavebnictví (stavební práce dpravní infrastruktury, jakž i její prjektvání). Plsk má ještě jednu velku přednst stává se velku křižvatku bchdu ve směru výchd-západ. Výchdní části Plska se mhu stát nástupištěm exprtních aktivit d Bělruska, na Ukrajinu, Pbaltí a Ruska. Plské firmy mají zájem splupráci na těcht, ale i jiných třetích trzích. [5]

6 JAK ZÍSKAT INFORMACE O TRHU A OBCHODNÍ KULTUŘE V dnešní dbě prvním infrmačním místem Plsku, jeh hspdářství, trhu, bchdních zvyklstech atp. je internet. Pr vyhledávání základních infrmací pužijte vyhledávač Ggle (v plské verzi ) neb Wikipedii, která v plské verzi (http://pl.wikipedia.rg) má již milin článků a velku měru se věnuje eknmickým tématům. Pr vyhledávání plských infrmací becně t ale předpkládá alespň pasivní znalst plštiny, či základní znalst plských pjmů pr eknmické a bchdní jevy. Dalšími základními plskými vyhledávači jsu a Základní ukazatelé rzvje plskéh hspdářství zveřejňuje Státní statistický úřad: ministerstv financí ministerstv hspdářství a ministerstv státníh majetku (hlavně z hlediska strategickéh rzvje plskéh hspdářství s pkyny pr investry, ptenciální účastníky privatizačních prgramů a uchazeče veřejné zakázky). Pr českéh uživatele dpručujeme ficiální stránky institucí ČR v Plsku a stránky velvyslanectví ČR v Plsku velvyslanectví Plska v ČR (zejména jeh ddělení prpagace bchdu a investic) Ve Varšavě půsbí zahraniční kancelář ministerstva průmyslu a bchdu (dříve CzechTrade) (www.czechtrade.pl). Tzv. Suhrnnu teritriální infrmaci Plsku zpracvává dvakrát d rka velvyslanectví ČR, která je nejsnáze k dsažení buď na prtálu neb přím na stránkách zastupitelskéh úřadu. Prtál businessinf.cz přináší dále infrmace k veřejným zakázkám, uvádí základní strategické dkumenty k teritriu a zveřejňuje pptávky a nabídky plských firem. V Praze pracuje Klub plskéh kapitálu (www.plskykapital.cz) a v Ostravě má sídl Českplská bchdní kmra (www.plsku.cz), která sdružuje na 60 většinu malých a středních pdniků z bu stran splečné hranice. Reginální hspdářské kmry v Libereckém (OHK Jablnec), Králvéhradeckém (pbčka KHK v Náchdě), Olmuckém (OHK Jeseník a OHK Přerv)a Mravskslezském kraji (KHK Ostrava, OHK Opava) mají kntaktní místa pr navázání česk-plské hspdářské splupráce a rády vyjdu žadatelům infrmace a pmc vstříc. Infrmace bchdních partnerech je mžn v mezené míře získat na internetu na serveru Státníh sudníh rejstříku (Krajwy Rejestr. Sadwy) https://ems.ms.gv.pl/. Zdarma je mžn získat puze základní infrmace název firmy, data zápisu, sídl, představenstv. NIP čísl rganizace (ič), REGON daňvé čísl (dič). Ostatní infrmace jsu placené cca 90 PLN za výpis z KRS (nutn uplatnit sbně neb p registraci a zaplacení pplatku přes internet. [6]

7 Přehled dalších infrmačních serverů a databází Všebecné infrmační prtály: TVN24: Gazeta: Plská tiskvá agentura: TVPInf: Byznysvé, právní a finanční prtály: TVN CNBC: Gazeta Prawna: Gazeta Pdatkwa: Infr: Mney: Puls Biznesu: Wirtualny Nwy Przemysł: Daňvý prtál: Finanční prtál: Kmry a agentury: Plská bchdní kmra: Plská agentura pr infrmace a zahraniční investice: Plská agentura pr rzvj pdnikaní: B2B databáze: Kmpass: HBI: https://www.hbi.pl/ Panrama Firm: Mapy: Ostatní: Business Center Club: Prtál plskéh Ministerstva hspdářství pr exprtéry: Prtál evrpských fndů: Enterprise Eurpe Netwrk: Semináře Plsku Další z mžnstí, jak se plském trhu dzvědět bližší pdrbnsti, je mžnst zúčastnit se dbrných seminářů a wrkshpů, rganizvaných pravidelně ministerstvem průmyslu a bchdu (pslední byl seminář dne pd názvem"plská rlice rzpíná křídla na evrpském trhu šance pr exprtéry"), Česk-plsku bchdní kmru v Ostravě [7]

8 se uskutečnil II. Česk-plské přeshraniční frum v Těšíně), velvyslanectvím Plské republiky v Praze (seminář Dny mře v červnu 2012) či můžeme ještě jmenvat seminář uskutečněný ve splupráci ZÚ Varšava, PSP ČR a Okresní hspdářské kmry v Jeseníku pr malé a střední pdniky reginu Jak pdnikat v Plské republice ( ). Významnu úlhu, nejen z hlediska bsahvéh, ale i z hlediska mžnsti navázat kntakty s plskými partnery, má Evrpský hspdářský kngres v Katvicích, v jehž rámci velvyslanectví ČR přádá každrčně specializvané panely pr nárdhspdáře, ale i firmy v letšním rce se uskutečnila panelvá diskuse na téma mžnsti splupráce českých a plských firem při rzvji jadernéh energetickéh prgramu v Plsku. Specializvané knzultační splečnsti Velvyslanectví ČR ve Varšavě udržuje kntakty s něklika pradenskými, daňvými a právními firmami, které se zabývají průzkumem trhu, pradensku a zprstředkvatelsku činnstí, překladatelskými a tlumčnickými službami, či přím dvzem a vývzem zbží d a z České republiky (Accace, Yapp, Tlumacz Czeski, CODO, Peterka and Partners aj.) Velvyslanectví či zahr. kancelář ministerstva průmyslu a bchdu (CzechTrade) pskytne zájemcům kntakty na tyt firmy. [8]

9 VSTUP PŘÍMO ANEBO V ZASTOUPENÍ Na plský trh je mžnst se vydat přím neb prstřednictvím plské firmy vlastní pbčky, zastupení, vytvření bchdní splečnsti buď vlastní neb ve spjení s jiným partnerem. Další mžnstí je využití plské firmy jak agenta jak zprstředkvatele či distributra. Každá frma má své výhdy i nevýhdy. Prdáváte-li v Plsku napřím, je nezbytné, aby manažer prdeje d Plska hvřil plsky a znal dbře plský trh. Je t trh nárčný na cestvání a na velká mnžství jednání. Flexibilita pr exprtující firmu není v tmt případě na nejvyšší úrvni. Zaměstnávání příméh pracvníka v Plsku Firma může zaměstnat pracvníka v Plsku. V tm případě dpručujeme, aby mluvil plynně česky i plsky. Pr zaměstnávání pracvníků přes hranici nejsu dnes žádné překážky, je mžn zaměstnat plskéh rezidenta i českéh bčana. Čast se ukazuje jak výhdné zaměstnat bčany ČR plské nárdnsti. Pbčka neb zastupení Zahraniční pdnikatelé mhu v Plsku vytvářet své pbčky neb zastupení. Platí pr ně stejná pravidla jak v případě plských pdnikatelů. Pbčka tvří ddělenu a rganizačně samstatnu část hspdářské činnsti vyknávanu pdnikatelem (firmu). Základní vlastnstí pbčky je chybějící právní subjektivita. Předmět činnsti pbčky a nemůže být širší, než předmět činnsti firmy v mateřské zemi. Pdléhá zápisu d rejstříku pdniků, v názvu pbčky se uvádí název zahr. pdnikatele v jazyce státu sídla splu s přelžením d plskéh jazyku názvem právní frmy pdnikatele a připjením pbčka v Plsku ddzial w Plsce. Pbčka vede ddělené účetnictví pdle plských předpisů účetnictví. Zastupení se liší d pbčky tím, že smí vyknávat puze činnsti v rzsahu reklamy a pdpry zahraničníh pdnikatele. I zde platí přihlášení se d registru pdniků, v názvu zastupení, které má frmu jak v případě pbčky, se dále uvede značení zastupení v Plsku przedstawitelstw w Plsce. Splupráce s plskými agenty či distributry. Prniknutí na plský trh prstřednictvím plskéh subjektu je rvněž pměrně častá frma. Pkud se ale firma chce trvale usadit na zdejším trhu, a má dstatečně širké prtfli a ptenciál, jedná se víceméně puze přechdnu frmu v vytvření vlastníh zastupení či dknce bchdní firmy v Plsku. [9]

10 Tat splupráce je zalžena na smluvním vztahu mezi českým exprtérem a plským agentem či distributrem. Agent jedná většinu cizím jménem na cizí účet, distributr svým vlastním jménem na vlastní účet. Zapjení plských subjektů má své výhdy i nevýhdy řízení prdejní sítě, pkrytí a znalst trhu, nižší finanční náklady, větší rychlst a flexibilita. Před uzavřením smluvy dpručujeme si ze všech stran plskéh partnera prvěřit (živnstenský list, plný výpis z rejstříku firem, finanční závazky a phledávky, názvy zastupvaných firem, seznam výrbků, které agent/distributr prdává), reference na pdniky, jež zastupuje, skladvací a lgistické mžnsti atd.). česká firma se musí rzhdnut na základě získaných znalstí, zda plskéh agenta/distributra pvěří výhradním zastupením na území celéh Plska, neb jen z reginálníh hlediska, či si vyhradí práv mít více zástupců. Celplské zastupení může prvádět puze silná firma s distribuční sítí p celé zemi. Vytvření vlastní bchdní splečnsti či splečnsti s plským partnerem (jintventure) Ze 480 pdnikatelských subjektů s českým kapitálem v Plsku většinu z nich tvří právě pbčky neb zastupení český firem. Obchdních splečnstí je puze něklik desítek. Jsu zejména výrbníh, neb výrbně-prdejníh charakteru. Jejich vznik suvisí zejména s investičními a privatizačními aktivitami velkých českých firem d plskéh hspdářství. Nicméně v mnha případech je zakládají i menší české firmy, které výrbu, kmpletaci, distribuci a prdej si chtějí pnechat plně ve vlastních ruku. Velvyslanectví ČR ve Varšavě udržuje kntakty s něklika pradenskými, daňvými a právními firmami, které se pmcí při zakládání bchdních firem v Plsku zabývají. Bez jejich pmci se zalžení vlastní firmy v Plsku většinu nebejde. Velvyslanectví či zahr. kancelář CzechTradu pskytne zájemcům kntakty na tyt firmy. Pdle kdexu bchdních splečnstí (Kdeks Splek Handlwych z Sb. zák. PR 2000, č.94, pl. 1037) plské práv rzlišuje bchdní splečnsti na sbní a kapitálvé. Osbní splečnsti jsu: Veřejná bchdní splečnst (splka jawna) Partnerská splečnst Kmanditní splečnst (sp. k.) Kmanditní splečnst na akcie (sp. k. a.) V principu platí s výjimku partnerské splečnsti, že sbní splečnsti nemají právní subjektivitu, jejími zakladateli mhu být fyzické i právnické sby, splečníci vedu firmu svým jménem a ručí nemezeně a slidárně za závazky splečnsti. Výše základníh kapitálu není stanvena, výjimka je u kmanditních splečnstí na akcie. Zúčtvání daně z příjmu prvádí každý splečník sám. Partnerská splečnst smí být zalžena puze fyzickými sbami, které se sdružují za účelem vyknávání výhradně svbdnéh pvlání (např. advkáti, lékárníci, architekti, dentisti, ntáři, právní a daňví pradci aj.) [10]

11 Specifické jsu kmanditní splečnsti, kde ke splečníkům s nemezenu zdpvědnstí (kmplementáři) přistupují splečníci s mezenými právy, pdíly a dpvědnstí (kmanditisté). Kmanditní splečnst na akcie musí mít min PLN zákl. kapitálu. Kapitálvé splečnsti, stejně jak u nás, jsu: Splečnst s ručením mezeným (Sp. z..) Akcivá splečnst (S.A.) Kapitálvé splečnsti mhu být zalženy pr jakýkliv, nejen hspdářský účel. Je stanvena hranice minimálníh základníh kapitálu. Mají právní subjektivitu, jejími zakladateli mhu být fyzické i právnické sby, Pvinnst ustanvení řídících rgánů splečnsti (valná hrmada, jednatelé u s.r., resp. představenstv u a.s., kde je rvněž pvinnst ustanvit duální kntrlní rgán dzrčí radu. Srvnání splečnsti s ručením mezeným a akcivé splečnsti: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (Sp. z..) AKCIOVÁ SPOLEČNOST (S. A.) Min. zákl. kapitál PLN PLN Min. výše pdílu/akcie jedntlivéh splečníka 50 PLN 0,01 PLN Název rgánů Zalžení splečnsti Úhrada zákl. kapitálu Valná hrmada Představenstv (Jednatelé) (Dzrčí rada nepvinně pr většinu splečnstí existují výjimky) Uzavřením spleč. smluvy V plné výši před zápisem d rejstříku pdniků (KRS) Valná hrmada Představenstv Dzrčí rada Převzetím všech akcií ¼ před zápisem d KRS, zbytek v průběhu rku Rvnst pdílů/akcií Nevyžaduje se Akcie se stejnu nminální hdntu. Zlatá akcie v případě splečnstí část. vlastněných státem Odpvědnst členů představenstva za závazky splečnsti Vždy subsidiární, s mžnstí vylučení dpvědnsti Subsidiární puze pkud jde veřejné pplatky Na internetu existuje i v češtině bhatý zdrj infrmací k prblematice výběru vhdné frmy, zalžení firmy, k daňvým předpisům atd. [11]

12 Zejména upzrňujeme na publikaci Velvyslanectví Plské republiky v Praze Pdnikáme v Plsku resp. na Suhrnnu teritriální infrmaci, zpracvanu velvyslanectvím České republiky ve Varšavě Dalšími zdrji jsu: Zalžení splečnsti v Plsku je lgicky ve většině případů až dalším krkem českéh subjektu, který již bchdně prnikl na plský trh. Zaležení firmy se nebejde bez zapjení právní či pradenské kanceláře, ať české či plské. Zastupitelský úřad má v databázi něklik právněpradenských firem, jejichž kntakty pskytne na pžádání. [12]

13 MARKETINGOVÁ A NEGOCIAČNÍ STRATEGIE Pdnikání v Plsku je vlivňván zdejším eknmickým, plitickým a právním prstředím. Významnu rli má ale i splečenské a kulturní prstředí. Pár pznámek a dpručení na začátek Při písemném slvení ptenciálních zákazníků se vždy seznamte se strukturu a vedením firmy. Na internetu na pdnikvých stránkách vždy najdete infrmace vedení firmy. Zásadně se snažte slvit šéfa předsedu představenstva (plsky prezes) či ředitele, u velkých firem pstačí pdle struktury bchdní či výrbní ředitel neb ředitel nákupu. Velku výhdu při jednání i krespndenci je, pkud jednající vládá plský jazyk. Dpručujeme si vzít i tlumčníka, prtže i když čeština i plština jsu si velmi pdbné existují slva a spjení, které mají psunutý či zcela pačný význam než v češtině. Je samzřejmě mžné jednat anglicky (německy jen mezeně), ale plský partner vždy uvítá mžnst hvřit v rdném jazyce. Platí t i pr písemnu krespndenci a prpagační materiály. Plsk je velká země, která se vytvářela ze tří až čtyř různých kulturně-splečenských prstředích (Slezsk a Halič, Velkplsk a Pmřansk, Mazvsk a výchdní Plsk), které vyplývají z rzdílnéh histrickéh vývje. Způsbem myšlení, kulturu prstředí a zvyky je nám nejbližší Slezsk. Pláci si ptrpí na slvvání při jednání. Své partnery slvujte důsledně pdle funkce (pane prezesie, pane dyrektrze, pane prfesrze) a zpravidla stupeň vyšší funkcí, než vyknávají zástupce ředitele je vždy dyrektr, viceprezes je při slvvání prezes, náměstek ministra je ministr atp.). Pkud někd zastával v minulsti vyšší funci, pstavení, zejména v plitice, zůstává mu tt titulvání p celý živt. Tak se stává, že např. v televizních debatách splu s mderátrem vystupuje pět premiérů neb ministrů, ať sučasných neb minulých. Pláci si váží partnerů, kteří vládají plský jazyk neb se t alespň snaží. Každá plská firma má mžnst prvádět zahraniční bchd, a t jak vlastním zbžím, tak zbžím jiných výrbců, s výjimku některých druhů zbží speciálníh charakteru, na které je vyžadvána licence (zbraně, jaderné materiály, ale i např. alkhl). Prdej českých výrbků je prváděn přím dběrateli - především u zbží investičníh charakteru (např. bráběcí strje, investiční celky apd.) neb d velkbchdů - hurtvní (hlavně zbží sptřebníh charakteru, ptraviny atd.). [13]

14 Malbchdní síť se pd vlivem velkých západních řetězců rychle kncentruje a vstupit na trh bez vstupu d hypermarketů je velmi btížné, i když v pslední dbě dchází k vytváření plských sítí malbchdů, u kterých však platí pdbná pravidla jak u hypermarketů, tj. zápisné, apd. Plští dvzci velmi neradi bchdují prstřednictvím bchdních firem, zprstředkvatelů a pd. a téměř vždy hledají kntakty na příméh výrbce. Zahraniční ddavatelé, kteří si chtějí udržet kntrlu nad prdejní sítí, uzavírají s místními velkbchdy smluvy, pskytují jim úvěry neb pracují na bázi exkluzivity jedntlivých reginálních distributrů. Sptřebitelé dávají zpravidla přednst výrbkům dbré jaksti, které jsu splehlivé a výknné, v mnha případech s jedndušší bsluhu a údržbu. Důležitým faktrem je záruka na ddání náhradních dílů, zajištění servisu a výcvik plských pracvníků. Před vstupem na plský trh je účelné se nejdříve seznámit s hspdářsku, splečensku a pliticku situací v zemi a v místě půsbení, prvést v případě ptřeby průzkum trhu a najít vhdné partnery. Je účelnější partnery aktivně kntaktvat než čekat na jejich iniciativu. Vhdné je představení firmy a jejích záměrů ve frmě infrmativníh dpisu a jak další krk sbní setkání. Materiály je nejvhdnější představvat v plském jazyku, v případě nuze v angličtině. Při vážném záměru širší a trvalejší průnik resp. splupráci na plském trhu se dpručuje nechat si vypracvat marketingvu studii resp. knsultvat s dbrnu institucí v PR situaci na trhu dané kmdity. Tut službu prvádí pr české firmy rvněž zahraniční kancelář MPO ČR (CzechTrade). Prdejní technika v Plsku se ničím neliší d běžných metd pužívaných v evrpských zemích. Při prdeji zbží investičníh charakteru je nutný sbní kntakt se zákazníkem a dbrá znalst technické prblematiky danéh výrbku. Při prdeji zbží sptřebníh charakteru hraje velmi důležitu rli reklama (v televizi, rzhlase a dbrných časpisech). Cena versus kvalita Ještě nedávn hlavním rzhdujícím činitelem nákupu byla výhradně cena. Tak, jak se zvyšuje živtní úrveň Pláků a hspdářská vyspělst země, stále významnější rli začíná hrát kvalita výrbku a značka. Rvněž plně neplatí, že plští sptřebitelé vnímají zahraniční výrbky jak zbží vyšší kvality. Plsk v blasti sptředníh zbží má něklik prgramů pdpry kvality výrbků např. Teraz Plska, Pznaj Dbra Ziwnsc aj. Obal hraje významnu rli a becně platí, že plští sptřebitelé si dnes ptrpí na jeh vysku graficku úrveň. Velku rli hrají lga výrbců. Průzkum trhu Je mžn jej zadat buď u zahraniční kanceláře MPO ČR ve Varšavě, neb přím specializvaným firmám v Plsku. (Syntets, New Market Research, Cnquest, Almarez aj.). [14]

15 Ve Varšavě půsbí pbčka české firmy CODO, která se specializuje na zastupvání našich menších, především ptravinářských firem na plském trhu. Prvádí i tržní analýzy a průzkumy, dále bude záležet na exprtérvi, zda chce využívat jejích služeb. Pkud si základní průzkum chce prvést sám exprtér, dpručujeme se zaměřit na databáze b2b (viz výše), z nich si vybrat firmy, na internetu si prstudvat jejich prfily a prtfólia. Obecné infrmace dvzu a vývzu pdle jedntlivých skupin zbží dle HS neb ISTC skupin s uvedením mnžství a cen je mžn stáhnut ze stránek Eurstatu. Prpagace a reklama Je výhdné zadat prpagaci plské specializvané agentuře. Ve splupráci s eknmickým a bchdním úsekem velvyslanectví, resp. se zahraniční kanceláří CzechTrade vytipvat firmy, které v těcht záležitstech mají mnhleté zkušensti. V Plské republice vyvíjí v sučasné dbě činnst mnžství specializvaných agentur, institutů a splečnstí na úseku průzkumu trhu, knsultačních firem, firem pr persnální pradenství, firem pr Public Relatins, reklamních agentur, atd. Většina z nich má sídl ve Varšavě, něklik jich půsbí v Pznani, Krakvě, Ldži a výjimečně v dalších větších městech. V převážné většině jde splečnsti se zahraniční účastí, které pracují pdle zahraničníh knw - hw a mají celstátní půsbnst. Prpagace, s hledem na sílící knkurenci na plském trhu, má velmi důležitý vliv na zavedení výrbku na trh. Nejčastější frmu je reklama v televizi, rzhlase, denním a peridickém dbrném tisku. Důležitu rli rvněž má účast na mezinárdních veletrzích a výstavách. V některých případech je účelné, zvláště v pčáteční fázi svjvání plskéh trhu, umístit inzerát či infrmaci firmě v tisku. Z hlediska celstátní půsbnsti lze dpručit deníky Rzeczpsplita, Gazeta Wybrcza, Puls Biznesu, Gazeta Prawna dále dbrný neb reginální tisk. Další frmu je umístění infrmace firmě a nabídky splupráce na stránkách internetu např. prstřednictvím Hspdářské kmry PR (Inf Data). Veletrhy a výstavy, knference a semináře Veletržních a výstavních akcí se v PL přádá velké mnžství a je zaptřebí důkladně zvážit výběr. Základní infrmace všech veletrzích a výstavách v Plsku je mžn získat z internetu na adrese V Pznani, Kielcích a dalších 14 veletržních střediscích PL (především Varšava, Ldž, Katvice, Krakv, Vratislav, Truň, Gdaňsk, Štětín, Bydhšť) jsu rganizvány zpravidla brvé výstavy a veletrhy za stále širší účasti vystavvatelů z ČR. Nejdůležitější z nich pr vystavvatele z Česka jsu např. BUDMA, ITM, POLAGRA, TOUR SALON v Pznani, TRAKO v Gdaňsku, ENEX-Nwa Energia, AUTOSTRADA POLSKA a MSPO (branný průmysl) v Kielcích, SIBEX, SILESIA TSL EXPO v Ssnvci, EURO GASTRO, ZIELEN TO ZYCIE a INFRASTRUKTURA ve Varšavě. Před vstupem na trh dpručujeme navštívit něklik výstav a veletrhů, učinit si celkvý brázek vyspělsti trhu, knkurenci a ptenciálních dběratelích. I t je sučástí průzkumu trhu. [15]

16 Pkud exprtér chce nejen navštívit některý z veletrhů, ale přím se jej zúčastnit, dpručujeme kntaktvat kancelář MPO ČR ve Varšavě, ppř. velvyslanectví a zknzultvat svu účast a mžnsti. Pr účast na veletrhu dpručujeme mít všechny prmční materály v plštině. Architektuře stánku je třeba věnvat c největší pzrnst. Semináře, knference a kngresy V Plsku se kná mim veletrhy a výstavy velké mnžství dbrných seminářů a knferencí celstátních i reginálních. Dpručujeme je sledvat a účastnit se jich. Přádají je jedntlivé bchdní kmry, agentury pr pdpru pdnikání, ministerstva, reginální a místní samsprávy. Na mnha seminářích a knferencích se účastní, neb je sam přádá velvyslanectví České republiky v Varšavě splečně s kanceláří Czech Trade. Psledním seminářem, která ZÚ Varšava uskutečnil, byl seminář pr MSP Olmuckéh a Mravskslezskéh kraje, který se knal v Jeseníku. Bezprstředně před tímt seminářem se uskutečnila státní návštěva presidenta republiky v Plsku a v suvislstí s ní se ve Varšavě knal Česk-plské hspdářské fórum za účasti více než 400 psluchačů z české i plské strany, kteří pak měli mžnst se seznámit, vyměnit si infrmace a navázat firemní splupráci. Termíny většiny seminářů a knferencí zveřejňuje velvyslanectví na svých internetvých stránkách. [16]

17 DOPRAVA ZBOŽÍ Plsk je naším třetím nejvýznamnějším bchdním partnerem. Suvisí t především s faktem, že je naším bezprstředním susedem. Celkvá délka státní hranice s Plskem činí 762 km. Na tmt úseku prtíná státní hranici 12 silničních spjení p silnicích 1. třídy (z th 2 spjení dálničníh či rychlstníh typu) a dalších zhruba 70 prpjení silnicemi nižšíh řádu, kde však na většině z nich platí některá z mezení (celkvé hmtnsti, šíře vzidla, zákazy vjezdu nákladních vzidel či vzidel z jiných reginů). Železniční spjení s Plskem je celkem na devíti místech, z th puze čtyři se pužívají pr železniční nákladní přepravu. Plská dpravní infrastruktura Plsk měl v minulsti zanedbanu dpravní infrastrukturu, která se v sučasné dbě ale neuvěřitelným tempem zlepšuje. V sučasné dbě je v pužívání přes 2150 km dálnic a rychlstních silnic dálničníh typu, když ještě v r t byl necelých 900 km. Pr Plsk je relativně významná vdní přeprava na velkých plských řekách (Odra, Visla, Warta, kanály Gliwický a Bydhšťský, které jsu v principu III.-V. třídy splavnsti t.j. nad 650 t hmtnsti ldi s nákladem). Odra je splavná v sučasnsti d přístavu Kžle/Kedzierzyn, resp. d Zabrze na kanálu Gliwickém. Visla d Osvětimi d Krakva a pak až d Truně p ústí u Gdaňsku. Pr přepravu z ČR se v sučasnsti plské vdní tky využívají mezeně, ale rstucí význam mají plské přístavy Štětín, Gdyně a Gdaňsk. P dstavbě Ratibřské nádrže na Odře splavnst bude zajištěna až téměř p naši hranici, cž by mhl vlivnit rzhdnutí prdlužení splavnsti minimálně až p Ostravu. Základní dpravní priritní su v rámci TEN-T, spjující Česku republik s Plskem je silniční spjení Brna přes Ostravu s Ldží a námřním přístavem Gdaňsk, bdbné železniční spjení kpírující tut trasu navíc přes Varšavu. Pr rzvj reginu klem řeky Odry Plsk a další středevrpské země prsazují zařazení druhéh severjižníh multimdálníh kridru, spjujícíh Brn s Vratislaví, Pznaní a Štětínem (tzv. CETC kridr) mezi priritní evrpské TEN-T prjekty. P železnici neb silnicí? V rce 2011 přeprava zbží v exprtu z České republiky d Plska činila 5,3 mil. t., z th 4,9 mil. t p železnici a 1,3 mil. t. p silnici. Plsk je ale vedle th důležitu tranzitní zemí pr exprt d Skandinávie, Pbaltí, Ruska, Ukrajiny, Bělruska a branu na výchd d Asie. Od r se přeprava p železnici zvýšila 1 mil. tun a silničními prstředky 300 tis. tun. [17]

18 Násl. tabulka uvádí druhy přeprav v exprtu pdle jedntlivých skupin zbží (rk 2009): (v tis. t) CELKEM ŽEL. PŘEPRAVA SILNIČNÍ PŘEPRAVA Celkem Uhlí Zemědělské prdukty Rudy Ptraviny Textil Dřev Kks a petrchem. výrbky Chemické prdukty Nekvvé nerst. surviny Kvy Strje a zařízení Dpravní prstředky Nábytek 9-9 Druhtné surviny a dpad Silniční přeprava zahrnuje puze vzidla registrvaná v ČR Z tabulky je vidět, že i při přepravě d susední země se ne vždy využívá ten nejefektivnější neb nejlevnější dpravní prstředek. Zajištění přepravy a spedice v relaci na Plsk V železniční přepravě hrmadných zásilek je hlavním dpravcem ČD Carg a.s., které nabízí přepravu širké škály zbží d survin p výrbky s vysku přidanu hdntu, přepravu kntejnerů a mimřádných zásilek. Splupracuje s plskými dpravci a speditéry. Ve Varšavě (s pbčku v Katvicích) sídlí jeh zastupení Ceny za přepravu vzvých zásilek mezi Českem a Plskem se řídí Splečným železničním nákladním tarifem PSCURT, který určuje přepravní pdmínky, ceny a platební pdmínky pr přepravu mezi Česku republiku, Slvenskem, Plskem, Maďarskem a Rumunskem. Nvý tarif platí d r a je k dispzici na stránkách CD Carg. Výpčet dvznéh závisí na hmtnsti zásilky, druhu zbží, druhu pužitéh vzu a tarifní vzdálensti. Cena za přepravu na 1 km p železnicích plskéh dpravce PKP Carg má degresivní průběh v závislsti na celkvé přepravní vzdálensti a phybuje se d 9,23 d 2,11 pr 25 tunvu zásilku v dvunápravvém vze. Jde základní tarif, sazby se liší i pdle druhu přepravvanéh zbží a zejména stálí zákazníci na základě zákaznických smluv mají dlišné ceny. [18]

19 Zajištění silniční přepravy zbží d Plska není slžité, a prt své služby nabízí stvky dpravců, rzesetých p celém území České republiky. Nicméně dpručujeme využívat zkušených a splehlivých firem. Existuje stále nebezpečí krádeže (zejména drahéh) zbží, jak ze spedičních skladů, tak i krádeží celých kaminů v průběhu přepravy. Vzhledem k silnému prvzu a v některých místech stále neuspkjivéh stavu silnic (zejména d venkvských reginů mim hlavní trasy přepravy), dpručujeme zabezpečit zbží prti krádeži, ztrátě a pškzení vhdným pjištěním. K ceně za silniční přepravu můžeme uvést puze tlik, že se řídí nabídku a pptávku, plští dpravci si účtují d 3 d 6 Zl. Za 1 km jízdy běžnéh kaminu. K největším firmám, zabezpečující kaminvu přepravu zbží d Plska patří např. CS Carg a.s., v blasti kusvých zásilek a sběrných služeb Raben a.s či GERY s.r.. Česká Skalice, Dynamic Pr s.r.. Karviná, Carg Prague s.r.. a mnh dalších. V případě slžitějších přeprav (především v kmbinvané či tranzitní přepravě) je žáducí, aby český dpravce si zabezpečil služby plskéh speditéra. Připmínáme českým přepravcům a dpravcům, že v Plsku jsu silniční kntrly přepravvaných nákladů dalek častější než u nás. Oprávnění ke kntrlám má nejen plicie, ale i tzv. Inspekce silniční dpravy. Udělují se pkuty, které jsu vyžadvány v htvsti, jinak bude kamin dstaven na speciálních parkvištích a nebude mu umžněn djet dříve, dkud řidič dluh neuhradí. Kntrluje se náklad i veškeré průvdní dkumenty. Pr přepravu zbží, na něž se v Plsku vybírá sptřební daň, dkumenty musí bsahvat i speciální průvzní dklad pr tt zbží. České přepravce upzrňujeme na výhdnu mžnst využívání Eurterminálu Slawkw na kraji katvické aglmerace, který je lgistickým centrem při významné silniční křižvatce dálnice A1 (Těšín-Ldž-(Varšava-)Truň-Gdaňsk a A4 (Chtěbuz/Cttbus-Vratislav-Krakvvých. hr. Plska), ale zejména leží při knečné stanici širkrzchdné trati, která vede na Ukrajinu a dále d Ruska s mžnstí přeprav až d střední Asie a na Dálný Výchd. Druhé významné překladiště pr exprtní zásilky d zemí SNS je umístěn při bělruských hranicích v Malaszewiczích u Teresplu, kde jsu pskytvány při překládce na širký rzchd klejí veškeré lgistické a celní služby. Význam tht přechdu spčívá v tm, že zbží při navazující přepravě již nepdléhá další celní kntrle s hledem na existenci celní unie mezi Ruskem, Bělruskem a Kazachstánem.. [19]

20 Mapa Plska [20]

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství

Profil společnosti ELLANS SPED. mezinárodní zasilatelství Prfil splečnsti ELLANS SPED mezinárdní zasilatelství Obsah 1. Základní údaje.. 1 2. Pslání splečnsti.. 2 3. Histrie a vývj.. 4 4. Prtfli služeb.. 5 5. Vzvý park.. 6 6. Reference.. 8 7. Kntakty.. 9 Sazba,

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Doporučená struktura podnikatelského plánu

Doporučená struktura podnikatelského plánu Dpručená struktura pdnikatelskéh plánu 1 Pdnikatelský Plán Účel vypracvání pdnikatelskéh plánu má něklik rvin: Pr pdnikatele je tent dkument mžnstí zamyslet se ve strukturvané frmě nad jedntlivými blastmi

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel

CAR FLEET SERVICE ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK. Tomáš Kabrhel ŘEŠENÍ PRO VÁŠ VOZOVÝ PARK Tmáš Kabrhel 1 T že dkáže ptimalizvat a ušetřit firemní klientele náklady na servis a pravy vzidel jen dkladuje neustále se rzšiřující se pčet vzidel ve správě včetně rzšiřující

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Struktura pdnikatelskéh záměru JÍZDNÍ ŘÁD FIRMY 1. Úvd a shrnutí (Executive Summary) Tent první ddíl shrnuje důležitst, atraktivitu a finanční zajímavst pdnikatelskéh záměru. Měl by bsahvat představení

Více

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014

PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 ...,,,...,,,..., PRILOHA K UCETNI ZA VERCE ZAROK2014 I. Obecné údaje Název: Sídl: Právní frma: IČ: Předmět pdnikání: Datum vzniku splečnsti: Rzvahvý den: Datum sestavení účetní závěrky: Technické služby

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

Export do Srbska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě 2012. Luboš Joza

Export do Srbska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě 2012. Luboš Joza Exprt d Srbska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Bělehradě 2012 Lubš Jza Vážení zájemci srbský trh, Srbsk je zemí mnha příležitstí a ptřeb. Jde trh, ve kterém není lehké se zrientvat, ale pr Vás

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku:

Podněty AMSP ČR pro předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: V Praze dne 5. dubna 2013 Č.j. GŘ/38/2013 Pdněty AMSP ČR pr předsedu vlády Petra Nečase k deregulačnímu balíčku: Zjedndušení statistickéh vykazvání Tt je palčivým prblémem pdnikání becně, duplicita vykazvání

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Bezkontaktní platby v českém obchodě

Bezkontaktní platby v českém obchodě Bezkntaktní platby v českém bchdě Piltní prjekt NFC plateb Ing. Dr. M. Exner, CIO Glbus Retail Summit, Praha 01.02.2012 Elektrnické platby v Glbusu Akceptace platebních karet (ČS) 10/1998 Akceptace platebních

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Seznam maturitních témat

Seznam maturitních témat Seznam maturitních témat Studijní br 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ Šklní rk 2016/2017 EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ 1. Tržní eknmika pjem eknmie, mikreknmie a makreknmie základní eknmické pjmy-ptřeby,statky, služby, živtní

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009

Business Intelligence - principy, efekty, předpoklady. OKsystem, 26/11/2009 Business Intelligence - principy, efekty, předpklady OKsystem, 26/11/2009 Jan Pur katedra IT, VŠE / ITG, s.r.. (pur@vse.cz, pur@itg.cz ) Snímek 1 Agenda 1. Prč Business Intelligence? 2. Základní principy

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ MAGNA INTERNATIONAL INC. POKYNY PRO DARY A POHOŠTĚNÍ Nabízení neb přijímání bchdních darů a phštění je čast vhdným způsbem pr bchdní partnery

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více