Zateplení plášťů budov G a H

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zateplení plášťů budov G a H"

Transkript

1 Lhotecká 559/7, Praha 4 tel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14)

2 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Systémové číslo veřejné zakázky: Číslo jednací zadavatele: Zateplení plášťů budov G a H Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce Otevřené řízení P14V PA-02919/14 Zadavatel: Název: Česká republika - Policejní akademie ČR v Praze Sídlo: Lhotecká 559/7, , Praha 4 IČ: DIČ: CZ Statutární orgán zadavatele: Pověřený zástupce oprávněný jednat jménem zadavatele: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., rektor Policejní akademie ČR v Praze Mgr. Bc. Karel Vokurka kvestor Policejní akademie ČR v Praze Osoba zplnomocněná k vydávání zadávací dokumentace, k přejímání nabídek a k vyřizování dodatečných dotazů k zadávací dokumentaci a k jednání za oddělení veřejných zakázek Policejní akademie ČR v Praze: Mgr. Vlastislav Trapp Telefon: Stránka 2 z 14

3 1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je zateplení plášťů budov G a H v areálu Policejní akademie ČR v Praze podle této zadávací dokumentace a projektové dokumentace zpracované generálním projektantem společností ENVIOM s.r.o., IČ , pod zakázkovým číslem 14036, která je přílohou číslo 1 této zadávací dokumentace. Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku CPV: Hlavní: Opravy a modernizace budov Další: Tepelná izolace střech Okna Předběžné oznámení zadávacího řízení bylo zveřejněno ve věstníku veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj pod evidenčním číslem dne a následně opravným předběžným oznámením zadávacího řízení pod evidenčním číslem dne PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpokládaná hodnota veřejné zakázky ,-Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s 16 ZVZ, jako předpokládaná výše peněžního závazku zadavatele vůči dodavateli vyplývající z plnění veřejné zakázky. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Předpokládaný termín dokončení: Místem plnění veřejné zakázky je areál Policejní akademie ČR v Praze se sídlem Praha 4, Lhotecká 559/7. Stránka 3 z 14

4 4. KVALIFIKACE DODAVATELŮ 4.1. Kvalifikovaným, pro plnění veřejné zakázky, je dodavatel, který a) splní základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 ZVZ, způsobem podle 53 odst. 3 ZVZ b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a), b) a d) ZVZ v rozsahu uvedeném v bodě 4.2. této zadávací dokumentace c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a d) splní technické kvalifikační předpoklady podle 56 odst. 3 písm. a) a c) ZVZ v rozsahu uvedeném v bodě 4.3. této zadávací dokumentace 4.2. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který a) předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán b) předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění c) předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů aa) Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor související s touto veřejnou zakázkou 4.3. Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který a) předloží seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném splnění těchto stavebních prací aa) rozsah požadovaných informací a dokladů: Seznam a osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a včas. bb) způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů: Seznam stavebních prací předloží dodavatel v rámci své nabídky. Přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení jednotlivých dodavatelů, včetně kontaktů referenčních osob, u nichž lze uvedené informace ověřit. Stránka 4 z 14

5 cc) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů: Dodavatel k prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu předloží alespoň 5 významných stavebních prací obdobného charakteru (zateplování plášťů budov), přičemž u každé z nich činila hodnota provedených stavebních prací minimálně 8,5 mil. Kč bez DPH. b) předloží seznam vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací aa) rozsah a způsob prokázání těchto kvalifikačních předpokladů: Dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu níže uvedených osob s uvedením jejich plných jmen a funkcí. Přílohou seznamu musí být doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání informace o členství v profesních organizacích délka odborné praxe bb) minimální úroveň těchto kvalifikačních předpokladů: Dodavatel tento kvalifikační předpoklad prokáže předložením seznamu těchto osob: 1 osoba stavbyvedoucí: osvědčení o autorizaci ve stavebním oboru dle zákona č. 360/1992 Sb. minimálně 5 let praxe v oboru praxe v oblasti zateplování plášťů budov - vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 2 takových stavbách, kde investiční náklady na stavbu byly minimálně 8,5 mil. Kč bez DPH 1 osoba, kterou dodavatel může kdykoliv nahradit osobu stavbyvedoucího: osvědčení o autorizaci ve stavebním oboru dle zákona č. 360/1992 Sb. minimálně 5 let praxe v oboru praxe v oblasti zateplování plášťů budov - vykonávání funkce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího na minimálně 2 takových stavbách, kde investiční náklady na stavbu byly minimálně 8,5 mil. Kč bez DPH 4.4. Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ. Stránka 5 z 14

6 V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 6 ZVZ Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 7 ZVZ Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace Dodavatel prokazuje kvalifikaci doklady, které splňují náležitosti podle ustanovení 57 ZVZ. Čestná prohlášení, ostatní prohlášení a všechny seznamy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele a opatřeny datem, ne starším než je datum vyhlášení veřejné zakázky. Zadavatel požaduje před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace od uchazeče, se kterým má být smlouva uzavřena Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů a) Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ. b) Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 134 ZVZ. c) Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 134 ZVZ. 5. JISTOTA Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty podle 67 ZVZ ve výši ,-Kč. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet zadavatele vedený u České národní banky pod číslem /0710, variabilní symbol je IČ uchazeče a specifický symbol je systémové číslo veřejné zakázky (P14V ). Jistota musí být složena na účet zadavatele nejpozději poslední den lhůty pro podání nabídek. Stránka 6 z 14

7 Uchazeč může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty. Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnění. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v originále předložené zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Originál bankovní záruky nebo pojištění záruky lze: a) odeslat doporučeně na adresu: Policejní akademie ČR v Praze Mgr. Vlastislav Trapp Lhotecká 559/ Praha 4 v takovém případě uchazeč odeslání avizuje zadavateli odeslání em na adrese a po doručení originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky bude uchazeči zadavatelem potvrzeno fyzické přijetí originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky v odpovědi na zaslanou avizaci ( ) b) doručit osobně do sídla zadavatele Praha 4, Lhotecká 559/7 na podatelnu v přízemí budovy A2 nebo na oddělení veřejných zakázek v 9.patře budovy A1 (Mgr. Vlastislav Trapp) v takovém případě zadavatel doporučuje avizovat osobní doručení na telefonním čísle nebo em na adrese uchazeči bude potvrzeno fyzické přijetí originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky písemným potvrzením. Pokud nebude zadavatelem uplatněno plnění ze záruční listiny či uplatněn nárok na peněžní jistotu dle 67 odst. 7 ZVZ bude originální záruční listina či peněžní jistota vrácena zadavatelem uchazeči v souladu s ustanovením 67 odst. 2, 3 ZVZ. Stránka 7 z 14

8 6. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou číslo 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč doplní závazný text návrhu smlouvy o dílo v bodech: článek I. - identifikační údaje zhotovitele článek IV. odst. 1 - celková cena díla článek XIII. - datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele Záruka: Dodavatel ručí za kvalitu díla po dobu 60 měsíců od data řádného převzetí díla zadavatelem s výjimkou o záruky na střešní hydroizolační materiály, která je po dobu 120 měsíců o záruky pro výrobky a zařízení s vyznačeným datem výroby a doloženým záručním listem, která je po dobu vyznačenou výrobcem, nejméně však po dobu 24 měsíců Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení o převzetí odpovědnosti za škody způsobené všemi účastníky na zhotovovaném díle a za škody způsobené na majetku zadavatele nebo na majetku třetích osob při zhotovování díla do doby převzetí díla zadavatelem. V případě jakéhokoliv narušení či poškození na zhotovovaném díle nebo na majetku zadavatele anebo na majetku třetích osob je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Před podpisem smlouvy dodavatel doloží pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát s minimální platností do konce roku 2015 a s minimálním limitem pojistného 5 mil. Kč za každý jednotlivý případ. Dodavatel současně předloží platné podmínky pojistné smlouvy a doklad o zaplacení pojistného. Všechny tyto doklady dodavatel předloží v originále nebo ověřené kopii. 7. TECHNICKÉ PODMÍNKY Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací, která je přílohou číslo 1 této zadávací dokumentace. 8. INFORMACE O SUBDODAVATELÍCH Uchazeč ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům. Současně uvede identifikační údaje každého takového subdodavatele. Stránka 8 z 14

9 9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkovou cenou se rozumí celková cena nabídnutá dodavatelem za realizaci celé této veřejné zakázky. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu. Cenová nabídka musí být zpracována v souladu s technickými parametry materiálů a stavby podle projektové dokumentace, která je přílohou číslo 1 této zadávací dokumentace. Položkové výkazy výměr (položkový rozpočet příloha číslo 3 této zadávací dokumentace), které jsou součástí projektové dokumentace, musí být oceněny v plném rozsahu. Případné nevyplnění konkrétní položky je dodavatel povinen písemně okomentovat v nabídce. Dodavatel je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré náklady související s řádnou realizací předmětu plnění, tj. veškerých nákladů mimo nákladů na spotřebu elektrické energie a vody a nákladů souvisejících se zajištěním sociálního zázemí až pro 40 pracovníků dodavatele nebo subdodavatelů, realizujících dílo a prostor pro vedoucí stavby, které budou poskytnuty zadavatelem. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady včetně dopravy do místa plnění veřejné zakázky. Za změnu nabídkové ceny Stránka 9 z 14

10 se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 11. POKYNY PRIO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDEK Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. Nabídku lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (registrace dodavatele na stránce https://www.zakazky.mvcr.cz/registrace.html). Nabídka: - bude podána v českém jazyce - bude podána pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK - bude předložena v elektronické podobě, každý jednotlivý dokument (i vícestránkový) v jednom souboru ve formátu PDF pokud není v části obsah nabídek v tomto článku zadávací dokumentace uvedeno jinak - bude obsahovat soubory nazvané podle části obsah nabídek v tomto článku zadávací dokumentace - nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl - bude obsahovat doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace - bude obsahovat návrh Smlouvy o dílo včetně příloh podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - bude obsahovat vyplněný krycí list nabídky a vyplněný položkový rozpočet (slepý výkaz výměr) - bude obsahovat doklad o složení jistoty (originál musí být doručen zadavateli mimo elektronický nástroj E-ZAK nejpozději do konce lhůty k podání nabídky viz článek 5 této zadávací dokumentace) - bude obsahovat seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním nebo obdobném poměru u zadavatele - bude obsahovat, má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek Stránka 10 z 14

11 - bude obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou - bude obsahovat čestné prohlášení dodavatele o převzetí odpovědnosti za škody způsobené všemi účastníky na zhotovovaném díle a za škody způsobené na majetku zadavatele nebo na majetku třetích osob při zhotovování díla - bude obsahovat všechny další požadované doklady a dokumenty Obsah nabídek: 1) obsah nabídky jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Obsah nabídky.pdf 2) doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Základní kvalifikační předpoklad.pdf 3) doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Profesní kvalifikační předpoklad.pdf 4) čestné prohlášení, kterým dodavatel prokazuje svou ekonomickou a finanční způsobilost jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Ekonomická a finanční způsobilost.pdf 5) doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Technický kvalifikační předpoklad.pdf 6) doplnění a podepsaný Návrh smlouvy o dílo jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Návrh smlouvy o dílo.pdf (návrh smlouvy je přílohou této zadávací dokumentace) 7) vyplněný Krycí list nabídky obsahující identifikační údaje dodavatele, případně identifikační údaje dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený otiskem razítka a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, případně osob oprávněných jednat jménem či za uchazeče a údaje identifikující veřejnou zakázku jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Krycí list nabídky.pdf (krycí list nabídky je přílohou této zadávací dokumentace) 8) vyplněný (oceněný) položkový rozpočet (slepý výkaz výměr) soupisu prací a dodávek jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Soupis prací a dodávek.pdf a jeden soubor (vyplněný a nepodepsaný) ve formátu XLS nebo XLSX nazvaný Soupis prací a dodávek.xls nebo Soupis prací a dodávek.xlsx (položkový rozpočet je přílohou této zadávací dokumentace) 9) vyplněný (oceněný) položkový rozpočet (slepý výkaz výměr) ochrany před bleskem jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Ochrana před bleskem.pdf a jeden soubor (vyplněný a nepodepsaný) ve formátu XLS nebo XLSX nazvaný Ochrana před bleskem.xls nebo Ochrana před bleskem.xlsx (položkový rozpočet je přílohou této zadávací dokumentace) 10) skenovaný originál potvrzení o složení jistoty jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Jistota.pdf 11) dokument obsahující povinnou součást nabídky podle 68 odst. 3 písm. a) až c) jeden soubor ve formátu PDF nazvaný Povinná součást nabídky.pdf Stránka 11 z 14

12 12) čestné prohlášení dodavatele o převzetí odpovědnosti za škody způsobené všemi účastníky na zhotovovaném díle a za škody způsobené na majetku zadavatele nebo na majetku třetích osob při zhotovování díla 13) dokument obsahující informace o zmocněné osobě, která bude zastupovat dodavatele při společné nabídce více dodavatelů Všechny dokumenty v souborech formátu PDF budou povinně podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, případně osobami oprávněnými jednat jménem či za uchazeče (společná nabídka více dodavatelů). K podpisu lze použít i platný elektronický podpis vydaný certifikační autoritou. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v originále předložené zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky (viz bod 5 této zadávací dokumentace). Bude-li v nabídce provedena nějaká změna, doplnění nebo vypuštění požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci, nebo jestliže budou dokumenty neúplné nebo nesprávně vyplněné, bude nabídka vyřazena a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. 12. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, Dodavatelé mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli v souladu s 49 odst. 1 až 3 ZVZ. Žádosti lze doručit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo písemně na kontaktní osobě: Mgr. Vlastislav Trapp, tel , PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ V souladu s ustanovením 49 odst. 5 ZVZ zadavatel uskuteční prohlídku místa plnění společně pro všechny dodavatele, kteří mají zájem na podání nabídky. Prohlídka místa plnění se bude konat dne od 9:30 hod., se srazem účastníků na vrátnici areálu zadavatele. Prohlídky místa plnění se mohou účastnit nejvýše 2 zástupci jednoho dodavatele. Stránka 12 z 14

13 14. ZPŮSOB A LHŮTA PODÁNÍ NABÍDEK Nabídku lze podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Lhůta pro podání nabídek: Nabídku podejte nejpozději do do 13:00 hod. 15. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne od 9:30 hod. v sídle zadavatele. Vzhledem k tomu, že zadavatel stanovil možnost podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, nebude zadavatel při otevírání obálek postupovat podle 71 odst. 7 VZV s odkazem na ustanovení 72 odst. 4 VZV. 16. ZADÁVACÍ LHŮTA Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů. 17. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Uchazeč doplní celkovou nabídkovou cenu v požadovaném členění v návrhu smlouvy o dílo a v položkovém rozpočtu (ve výkazu výměr). Nabídkovou cenou se pro účely hodnocení nabídek rozumí celková cena stanovená uchazečem v návrhu smlouvy o dílo. Hodnocení nabídek bude provedeno v souladu s 79 ZVZ. Zadavatel seřadí nabídky podle jejich nabídkové ceny, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. 18. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je přístupná v elektronickém nástroji E-ZAK a na profilu zadavatele. Stránka 13 z 14

14 19. NÁKLADY ÚČASTI Uchazeči nemají právo v žádném případě na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. 20. PŘÍLOHY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 1 Projektová dokumentace a položkový rozpočet (sbaleno ve WinRAR) č. 2 Návrh smlouvy (obchodní podmínky) č. 3 Krycí list nabídky č. 4 Vzor čestného prohlášení k základním kvalifikačním předpokladům č. 5 Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti č. 6 Vzor povinné součásti nabídky V Praze dne 22. listopad 2014 Mgr. Bc. Karel Vokurka kvestor Stránka 14 z 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I. ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P R A H A & E U I N V E S T U J E M E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I W W W. O P P K. C Z ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) P O D R O B N É

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

"VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA"

VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA "VÝBĚR DODAVATELE SLUŽBY TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA" strana Obsah 2 1 Informace o zadavateli VZ 3 2 Informace o pořadateli VZ 3 3 Předmět plnění veřejné zakázky 3 4 Obchodní podmínky 3 5 Technické podmínky

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pod názvem:

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více