OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK"

Transkript

1 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00

2 ISSN

3 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké modelování v pošťovncví 0 Mahemacal Modellng n Insurance prof. RNDr. Per Mandl, DrSc., Maemacko-fyzkální fakula UK Rzko ve zdravoním pošění 5 The Rsk n Healh Insurance Mgr. Marn Čížek, UNIQA pošťovna, a.s., Maemacko-fyzkální fakula UK Smulační analýza modelu rzkové rezervy...36 Smulaon Analyss of he Rsk Reserve Model Mgr. Pavel Fnfrle, General Pošťovna a. s., Maemacko-fyzkální fakula UK Příspěvek k pravděpodobnosnímu modelování rzkové rezervy v nežvoním pošění...5 A Conrbuon o Probably Modellng of he Non-lfe Insurance Rsk Reserve Mgr. Dana Chládková, KPMG Česká republka, s. r. o., Maemacko-fyzkální fakula UK Neproporconální zašění s vícenásobnou saurací...63 Non-proporonal Rensurance wh Mulple Rensaemens Mgr. Helena Lazosová, Bc., Česká pošťovna a.s. Vývo volného kapálu nežvoní pošťovny Free Capal Developmen of a Non-lfe Insurance Company RNDr. Dagmar Plcová, Ph.D., Kooperava, pošťovna, a. s. Porovnání nvesc do nežvoního pošění s kapálovým nvescem A Comparson beween Invesmens no Non-lfe Insurance and Invesmens on he Capal Marke RNDr. Monka Šťásková, Úřad sáního dozoru v pošťovncví a penzním přpošění, Mnsersvo fnancí Jak na sysémy bonus malus.. 0 How on he Bonus Malus Sysems Mgr. Jan Šváb, Kooperava, pošťovna, a. s.

4 Model fnančních oků úrazového pošění 0 A Model of Accden Insurance Cash Flows RNDr. Vladmíra Unzegová, Ph.D., Kooperava, pošťovna, a. s. Posný podvod..33 Insurance Fraud JUDr. Mlan Lehua, UNIQA pošťovna, a. s. Informacká a počíačová krmnala... 4 Informacs and Compuer Crme doc. Ing. Vladmír Smekal, CSc., soudní znalec, Vysoká škola ekonomcká v Praze, Vysoké učení echncké v Brně Charakerska nového zákona o posťovnícve na Slovensku Characerscs of he New Insurance Ac n he Slovak Republc JUDr. Mlan Daráš, Slovenská asocáca posťovní, JUDr. Mlan Červenka, Slovenská sekca medznárodného združena pre posné právo AIDA Invesční čnnos pošťoven, Asse-lably Managemen Invesmen Acves of Insurance Companes, Asse-lably Managemen Ing. Per Sosík, kaedra bankovncví a pošťovncví VŠE, Allanz pošťovna, a. s. 80 le Posného obzoru Years of Posný obzor Mgr. Eva Troanová Shrnuí a překlad resumé do anglčny JUDr. Per Záruba

5 KAPITOLA IX: NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká e-mal: Podsaa pošění, ochrana pro fnančním důsledkům nahodlos, se v nekrysalčěší podobě proevue v konsrukc nežvoních, zeména klasckých maekových pošění, ve kerých se odškodňue nahodlé poškození nebo znčení věc, pařící pošěnému. V pošťovacích číankách uváděné rozměry rzka: výsky, okamžk a rozsah maí v pošění věcí nešrší škálu uplanění. Na ěcho pošěních se aké obecná podsaa pošění a pošťovncví nelépe a nelogčě vysvělue. Zásadní rozdíl mez nežvoním a žvoním pošěním e zcela zřemý z kapoly o kalkulac posného, de o damerálně odlšnou posně-echnckou konsrukc a z kapoly o dohledu nad pošťovncvím e parná obecná snaha reguláorů srkně organzačně yo dva segmeny odděl. Mez oběma posně-echncky a následně účeně osře odlšeným segmeny sou pochopelně někerá pošění, kerá sou svou konkréní podobou hrančním oblasm. Na prvním mísě menume a pošění, kerá nesou pošěním přímých maekových škod, ale přímých škod fnančních, anebo fnančních škod následných. Sále rosoucí význam má pošění odpovědnos za škody. Jeho zvlášnosí e o, že z hledska pošěného de o pošění fnanční konnuy pošěného a hlavně, že příemcem posného plnění e někdo ný, než pošěný - e o řeí osoba, soící zcela mmo smluvní vzah pošťovny a eího klena (Anglčané používaí název hrd par lably). Význam pošění odpovědnos za škody v poslední době významným způsobem rose, navíc v našch poměrech má oo pošění velm akuální akcen, proo e pošění odpovědnos za škody věnována edna samosaná kapola. Vedle věcných škod přímých mohou v důsledku ěcho prvoních škod vznka škody následné, keré ovšem svým obemem leckdy mnohonásobně převyšuí škody přímé. Např. haváre úzkoproflového sroe na výrobní lnce může znamena dlouhodobý výpadek výroby a zráy na zsku v násobcích hodnoy havarovaného sroe. Nevýznamněším pošěním následných škod, edy pošěním nkolv bezprosředních přímých maekových škod ale pošěním chránícím "účení blanc" klena, e pošění pro případ přerušení provozu podnku. Too pošění má s klasckým maekovým pošění mnoho společných rysů, v někerých Posné rozpravy 5

6 případech e dokonce s exsencí pošění přímých věcných škod ěsně svázáno, proo se ím budeme zabýva v éo kapole. Další hranční oblasí sou a pošění, kerá paří ednoznačně posně-echnckou konsrukcí do nežvoního segmenu, ale svým obsahem úzce souvseí s rzkem úmy na zdraví člověka, z ekonomckého hledska znamenaící úmu na přímech, edy sou příbuzné a v produkech časo sdružované s rzky žvoním. Těcho pošění e celá řada a rovněž e možno říc, že nabývaí na sále věším významu. Vedle klasckého úrazového pošění, obsahuícího prvek žvoního pošění v (rzkové) složce smr úrazem, menume pošění vážných chorob, pošění léčebných výloh, pošění ušlého výdělku (denní dávky) v případě pracovní neschopnos, pošění nadsandardního vybavení př pobyu v nemocnc ad. V úvodu uvedených konexech se eví bý určým paradoxem, že oblas klasckých věcných pošění, kde kaegore pošění prakcky vznkala a eíž spoení s nahodlosí e nečsší, ednak rochu zrácí na významu, ednak se nevíce od svých radčních podob odškodňování poškození nebo znčení věc realzací poselného rzka nyní odvrací. Ve svých počácích klasckým radčním rzkem pošění maeku bylo rzko požární, hsorcky nežvoní pošťovny začínaly věšnou ako požární pošťovny. Posupem času s klen pošťoven sále více přál šrší kryí příčn věcných škod, ak se posupným přdáváním dalších příbuzných zdroů nebezpečí do sdružených posek z požárního rzka salo rzko žvelní. Vývo agregace příbuzných rzk dále pokračoval až do dnešní doby nesysemackou, ale velm prakckou adcí rzka vodovodních škod. Na druhé sraně pošťovny ve svých konkréních produkech maí endence někerá zvlášě nebezpečná žvelní rzka hrozící kaasrofální realzací z posného kryí vylučova, anebo e přpošťova za zvlášní sazby, příkladem za všechny e zeměřesení anebo nčvá povodeň. Obdobou požárního rzka z hledska hsorckých kořenů e rzko krupobí, krupobní pošťovny měly ve své době svou vysokou popularu zeména v zemědělských oblasech. Klasckým rzkem radčně zahrnovaným do věcných pošění e rzko krádeže. Je smuným fakem, že s pozvním vývoem ldské společnos de ruku v ruce růs krmnaly a rzko krádeže se v někerých maekových pošěních (moorová vozdla) sává rzkem na é hranc poselnos. Pošťovny věšnově požaduí, aby věc byly pro prosé krádež zašěny, do produků udíž konsruuí podmínku zv. kvalfkované krádeže, zn., že kryí pošěním e en případ, kdy pachael překonal překážku chránící věc před odczením, pokud už 6 Posné rozpravy

7 rovnou nebylo v posných podmínkách řečeno, že sou kryy škody na maeku způsobené vloupáním, nebo loupežným přepadením. S rzkem krádeže bývá někdy rzko vandalsmu (zásahu řeí osoby), přčemž pošťovny obvykle požaduí zšění pachaele vandalského čnu, anebo e oo rzko kryo en v případě, že dode současně k realzac rzka odczení. Zvýšený význam pošťování rzka haváre (událos, kerá působla na předmě pošění náhle a mechancky) byl odezvou na rosoucí poče vozdel na slncích a ve spoení s odpovědnosí z provozu moorového vozdla, kde požadavky na pošění ve věšně zemí sanovl zákon, se pošění moorových vozdel posupně salo obemově nevěší skupnou pošění Posupem času byla poselná rzka rozšířena o pošění pro případ přerušení provozu podnku,. ž zmíněné rzko následných škod navazuících na prvoní poselnou škodu přímou, dále o rzko sroní, souvseící s poruchou nebo havárí sroního zařízení, přčemž v rámc ohoo rzka bývaí do posného kryí zahrnovány někeré událos, o kerých by bylo možno dskuova, esl maí klascké vlasnos nahodlos, např. chybná obsluha, předčasné opořebení, vada maerálu, apod. Makroekonomcky významné e rzko úvěrové, zeména ve vzahu k zahrančnímu obchodu, a rzka spoená se specfky výrobního procesu v zemědělsví, edy rzkovos pěsování plodn s výsledky slně závslým na nahodlos a rzkovos chovu hospodářských zvířa. Ředel londýnského vzdělávacího Charered Insurance Insue Dr. Davd Bland v éo souvslos upozorňue na souběžný vývo organzační srukury pošťoven s vývoem nežvoních poselných rzk: "Věšna nežvoních pošťoven měla oddělení pošění pro případ požáru, oddělení úrazových pošění a oddělení pošění moorových vozdel. Někeré z nch s uo srukuru zachovávaí dodnes. Proože s však spořebel (zákazník) přee rozsáhleší kryí, a elkož se vydávaí sdružené posky, keré překračuí saré hrance ím, že kryí rzka, mž se dříve zabývala různá oddělení, zaváděí nyní poselé akýkolv způsob organzace, kerý vede k věší efekvnos. V někerých případech o má za následek vznk zcela nových oddělení. Příkladem e rozdělení na podnkaelská a ndvduální pošění." (Srovne Bland, D.: Pošění: Prncpy a praxe, Česká asocace pošťoven, Praha 997, sr. 4/). Posné rozpravy 7

8 Výše uvedená věšnově poselná rzka sou v různých varanách obsahem konkréních produků ednolvých pošťoven. V nencích hledsek členění Dr. Blanda konsaueme, že v klenském sekoru obyvaelsva sou nevýznamněším produky pošění domácnos, pošění budov a pošění moorových vozdel (členění e podle nepřímého předměu pošění). V pošění průmyslových a podnkaelských rzk, kromě nečasěších produků žvelního, sroního pošění, pošění pro odczení, pošění savebního a monážního, makroekonomcky nevýznamněším produky sou pošění pro případ přerušení provozu podnku, pošění úvěru, pošění dopravy (členění e podle pošěných rzk) a pošění plodn. Významnos pošění domácnos, ohoo rozšířeného produku e dána skuečnosí, že prakcky každý ednolvec e spoen s exsencí něaké domácnos, kerá voří soubor předměů sloužících k pořebě a spořebě eích členů. Významná čás občanů bydlí ve svém vlasním domě, pro obecně vysokou pošěnos budov e důležým fakem, že hodnoa budov kopírue nflac, a udíž málokerý vlasník ponechá budovu bez pošění. Věšnově kryým rzky bývaí: žvelní rzko včeně vodovodního, rzko kvalfkovaného odczení (u budov savebních součásí), evenuálně rzko vandalsmu, u pošění budov bývá zahrnován náraz dopravních prosředků. V pošění domácnos e nuno přpos předměy, keré se svou povahou vymykaí ze sandardního vybavení domácnos anebo přesahuí posným podmínkam sanovený cenový rámec. Od běžného pošění domácnos bývá obvykle odlšováno zv. pošění rekreační domácnos, kerá má někeré odlšné věcné, ale arfní znaky: ao domácnos e obvykle méně luxusně vybavena, e obvykle umísěna v samosané budově, kerá však není nepřeržě obydlena, což vyvolává věší možnos vznku škod a evenuální zvěšování ech obemu. Z ohoo důvodu sou z pošění rekreační domácnos někeré výluky, např. odczení cennosí. Tarf může bý konsrukčně modfkován a bývá vyšší než u běžné domácnos. Posně-echncky e pošění domácnos a pošění budov ako věšna maekových pošění v měnově nesablním prosředí konsruováno ako pošění na plnou hodnou, př keré se kromě posné čásky uplaňue ešě zv. posná hodnoa. Je-l sednaná posná čáska sená ako posná hodnoa, nebo e-l sednaná posná čáska vyšší, poskyne pošťovna posné plnění ve výš škody, edy odškodné se rovná škodě urpěné v souvslos s nahodlou událosí, e-l však posná čáska nžší než posná hodnoa, pak dode k zv. podpošění. Odškodné e vůč škodě nžší. Je sanoveno vynásobením výše škody poměrem 8 Posné rozpravy

9 posné čásky z posné hodnoy. Tako konsruované pošění e pak arfováno v promlích z posné čásky, nebo v případě dalších přpošění z dílčích posných čásek. Zvlášť kvalní savby e možno u někerých pošťoven pos na novou hodnou, což e oedněle používanou konsrukcí pošění bez posné čásky. S ohledem na závažnos pošění odpovědnos za škody z provozu moorových vozdel bylo o omo pošění poednáno podrobně v samosané kapole, věcné pošění moorového vozdla předsavue havarní (kasko) pošění. Vedle rzka žvelního, problémového rzka odczení a rzka vandalsmu e do produků zv. plného havarního pošění zahrnuo rzko haváre (událos, kerá působla na vozdlo náhle a mechancky). Exsue ešě produk zv. omezené haváre, kryící pouze rzko žvelní a odczení (celého vozdla), s ohledem na vysoké rzko odczení není v současné době eno produk pošťovnam přílš nabízen. Na rozdíl od sroního pošění v případě havarního pošění výluky z posného kryí obvykle obsahuí nesprávnou obsluhu a údržbu (např. zamrznuí), přrozené opořebení, řízení osobou bez řdčského oprávnění apod. Pošění pro případ přerušení provozu prošlo u nás hsorcky velm zaímavým vývoem. K produku byly v dřívěších dobách nekrckého přeímání Marxových ezí o produkvní prác a úloze peněz, keré vždy chodly za zbožím, v naznačených konexech slné deologcké výhrady. Evenuální výplaa posného plnění v případě, že podnk nevyráběl, byla považována za nflační pumpování peněz do ekonomky bez odpovídaící maerální odezvy. Proo u nás nebyl po věšnu exsence admnsravně příkazového sysému eno produk provozován, respekve hrál v nabídce sání pošťovny zcela margnální úlohu (pošění líhní pro výpadku elekrckého proudu a pošění kulurních a ných akcí pro případ pověrnosních srážek) z důvodu zmíněné deologzace problému měnové rovnováhy. V současné době e uznáván fak, že zboží může í za peněz, a edy, že výplaa posného plnění nevyráběícímu podnku může zakvzova volné kapacy (např. nezaměsnané) v ekonomce a urychl obnovení přerušeného provozu. Pošění následných škod e v ržních ekonomkách rozvnuo, v současnos se oo pošění u nás velm dynamcky rozvíí, v české posné prax e provozováno ednak ako samosaný druh pošění (řdče), ednak v návaznos na prvoní rzko (žvelní, sroní, ad.). Pošťovny v současnos ž běžně nabízeí produky srovnaelné svou podobou s produky pošťoven ržních ekonomk. Posné rozpravy 9

10 V rámc ohoo produku e obvykle pošěn ušlý zsk, anebo marně vynaložené náklady (např. po požáru e řeba podnk hlída před krádeží nebo op, aby nezamrzlo vodovodní zařízení), v posných podmínkách e obvykle sanovena maxmální posná doba, po kerou pošťovna plní, věšnou o e eden rok, není-l echnologcky odůvodněna doba k obnovení provozu delší (např. uhnuí šamou v marnských pecích). Určená posná doba má akvzova maele podnku k urychlené obnově přerušeného provozu. Pozornos po sednání ohoo pošění e v daném podnku řeba věnova průkaznos vykazování ušlého zsku a marně vynaložených nákladů účencvím, aby bylo možno snadno vypočía posné plnění pošťovny. Obsahem produků úvěrového pošění e fnanční kryí důsledků nesplacení poskynuého úvěru, kleny pošťoven v omo směru mohou bý ak podnkaelské, ak bankovní subeky. Klen, kerý má vůč bance fnanční závazky, e ohrožován celou řadou rzk vyplývaících z nahodlých událosí, keré př své realzac poškodí neen klena, ale banku, neboť v případě škody se zhoršue celkové fnanční posavení klena, a ím e ohrožován nárok banky na vypořádání eí pohledávky. Proo banka musí dbá na celkovou rzkovou suac u klena (analýza rsk managemen na úrovn banky) a na eho pošění nahlíže ako celek a nezbynou součás poskynuí úvěru a ných bankovních služeb. Zvlášní úlohu má v ěcho souvslosech pošění maeku podnku, kerý garanue zásavu banky za poskynuý úvěr. U nás, s ohledem k současnému savu ransformace české ekonomky se zhoršenou plaební pozcí podnků a vyvolanou plaební neschopnosí, se v české posné prax v současnos ako hlavní podoba úvěrového pošění uplaňue pošění vývozních úvěrů kryící rzko plaební neschopnos zahrančního dovozce českého zboží, výmečně se pošťue dovozní úvěr. Pošťovna odmíá pošění úvěru frmám, o nchž má nepříznvé nformace, nebo echž výše pošěných závazků už dosáhla hrance únosnos. Pošťovna používá formu pošění na zv. první rzko, což znamená, že plnění pošťovny e shora omezeno předem sanovenou hrancí. Výše posného e ovlvňována ndvduálním rzkem, bonou dlužníka, bonou země dovozce, druhem, délkou úvěru a pod. Komerčním pošťovnam obvykle nesou krya rzka válečná a polcká, edy např. embargo apod., a rzko plaební nevůle. Obecně se sazby pohybuí na úrovn kolem pě promle z obemu úvěru. Sednává se obvykle procenní spoluúčas klena na škodě (obvykle 0 % a více). Mez úvěrová pošění se v české posné prax zahrnue pošění dokumenárního nkasa, kryícího rzko plaební nevůle zahrančního dovozce př plaební podmínce placení hoově nebo směnkou př předložení dokumenů. 0 Posné rozpravy

11 Posná událos nasane př odmínuí převzí dokumeny a zapla, když formálně na o dovozce za ěcho plaebních podmínek nemá právo. Obsahem pošění sou výlohy s vyhledáváním nového kupce, se skladováním a další dopravou zboží. Výše posného se řídí seným pravdly ako u pošění vývozních úvěrů. V zemích, kde e sání hospodářskou polkou podporován expor, bývaí zřzovány sání nebo polosání nsuce pro pošťování polckých úvěrových rzk. Proexporní opaření s ohledem na dlouhodobou nerovnováhu vněších vzahů uplaňue ČR, pošťování polckých (ale komerčních) úvěrových rzk provozue sáem vlasněná pošťovna EGAP. Obdobně ako v případě úvěrového pošění má pošění dopravy zvýšený význam v meznárodním obchodě, proože doprava do zahrančí může bý v poměru k ceně zboží poměrně drahá a mohou se př ní realzova někerá specfcká rzka (např. nebezpečí moře), v důsledku echž realzace může doí k poškození nebo znčení přepravovaného zboží. Dopravní pošění e edním z nesarších odvěví, posné podmínky anglckého námořního posného práva sou dodnes základem posných podmínek věšny pošťoven provozuících dopravní pošění. Anglcké posné podmínky rozlšuí ř základní druhy dopravního pošění: ad edna, pošění s vyloučením zv. zvlášní haváre má neužší posné kryí. Poskyue posnou ochranu př oálních škodách, např. př poopení lod. Čásečně škody sou uhrazovány en ehdy, sou-l důsledkem mmořádné událos, např. požáru lodě, kolze, zroskoání, apod. Teno druh dopravního pošění se používá zeména př přepravě rud, uhlí, ad. Ad dvě, pošění, včeně zvlášní haváre, krye navíc čásečné škody př normálním průběhu dopravy (způsobené např. zv. nebezpečím moře,. rzky vyskyuícím se výhradně př námořní dopravě). Příkladem může bý vnknuí mořské vody do lod s následným poškozením nákladu, apod., naopak vyloučeny sou škody plynoucí z přrozené povahy záslky. Ad ř, pošění pro všem rzkům má nešrší posné kryí. Z posné ochrany sou vyloučena rzka válečná a polcká, pokud ech pošění není výslovně sednáno. Výraz zvlášní haváre e odvozen z anglcké právní ermnologe, kerá e zaím v oboru pošťovncví určuící a podle keré, ak z výše uvedeného vyplývá, se rozeznává celková zráa (znčení), zvlášní haváre (poškození) a pak ešě zv. společná haváre. Společná haváre e nsu meznárodního námořního práva a vznkl ze snahy rozvrhnou spravedlvým způsobem zráy, vznklé př zachraňování lod a nákladu ze společného ohrožení. Případy, keré mohou bý považovány za společnou havár, sou dány Yorsko-anverpským pravdly: musí vznknou společné ohrožení lod nákladu, osoba odpovědná za bezpečí plavby musí záměrně účelně učn opaření k záchraně, Posné rozpravy

12 zapříčňuící obě na lod a nákladu, nebo výlohy, loď po vznku společné haváre musí doplou do původního přísavu určení nebo přísavu nouze. Po ukončení plavby předá osoba odpovědná záležos odborníkov pro společnou havár zv. dspašerov, kerý provede rozvrh (dspaš) vznklých výloh poměrným dílem zachráněných hodno na vlasníka lod a vlasníka nákladu. Podíl na zráách se nazývá příspěvkem ke společné havár. Obecně lze dopravní pošění v zahrančním obchodě rozšíř o pošění nepřímých škod. Jako známé č odhadované velčny se do sednané posné čásky zahrnuí dopravné, clo, posné, zsk a příspěvek ke společné havár. Sazby posného podléhaí výkyvům podle vývoe ěcho rzk v oblasech, mž prochází příslušná dopravní rasa. V české posné prax bylo hlavní obsahovou odlšnosí uzemských posných podmínek zahrnuících vnrosání dopravu šrší posné kryí u pošění, včeně zvlášní haváre o rzko odczení, poškození sladkou dešťovou vodou, pošpněním a doyk s osaním zbožím. Válečná rzka lze pos en př námořní, leecké a pošovní přepravě. Př dopravě na souš a na řekách sou všem posel považována za neposelná. Z posného kryí sou vyloučeny škody vznklé v důsledku skryé vady věc, nedosaečného balení, vadného naložení nákladu, vnřní zkázy, amosférckého epla nebo chladu. Rovněž se nehradí normovaný úbyek na dopravovaném zboží následkem vysušení, vyprchání, vyprýšění, ad. Pošění samoných dopravních prosředků, zeména námořních lodí a čásečně leadel e s ohledem na možný rozsah důsledků realzace rzk provozováno en pošťovnam s náležým odborným zázemím, Problémem sou zeména rzka válečná a polcká, kerá v případě námořních lodí byla hsorcky zahrnována do pošění (kryí válečných rzk se např. přerušovalo až vsupem velmoc do válečného konflku), zeména v současné době bývaí sále ve věším rozsahu vylučována z pošění, problemacké e v současné době pošťování odpovědnos z provozu akových dopravních prosředků, akým sou leadla, obří ankery apod. Zemědělsví, ako odvěví prvovýroby, má v souvslos s pošěním výrazný rys ěsněšího spoení s nahodlosí (vlvy počasí), než v případě ných odvěví národního hospodářsví. Zeména pro roslnnou výrobu e řešení rzkovos pošěním nezbynosí. Nedelší hsor má pošění plodn pro krupobí. Velkou výhodou éo podoby pošění e nezaměnelnos poškození kroupam s ným ypem poškození rosln, pro uo velkou výhodu ednoznačné prokazaelnos příčn škody a eí ednoduché vyčíslelnos e ao podoba Posné rozpravy

13 pošění plodn dodnes využívána v někerých zemích EU. Na druhé sraně vážnou nevýhodou e fak, že krupobí předsavue en as 8-0 % rzk, ohrožuících výsledky roslnné výroby. Hlavní nedosaek krupobního pošění e odsraněn v produku nazývaném pošění plodn pro vybraným rzkům, anebo aké někdy žvelní pošění plodn, kde kromě krupobí bývaí kryy ešě další rzka: požár, povodeň, vchřce, arní mrazy, škůdc apod., přčemž konsrukce rzk bývá aková, aby pokryla cca 5 % rzk ohrožuících výsledky roslnné produkce. Nekomplexněší (ale aké nedražší) kryí v důsledku působení celého souhrnu vlvů s výmkou nekvalní práce zemědělců (celkem cca 80 % rzka) předsavue produk zv. pošění úrody plodn, předsavuící pošění fnančního výsledku pěsování plodn. Odškodňue se nedosažení dohodnuého sandardního hekarového výnosu, kerý e konsruován nečasě ako vylepšený průměrný výnos posledních le, např. průměr ří nelepších le z posledních pě apod. S ohledem na různou pracnos a rzkovos různých druhů plodn se nepošťue en celková úroda (ve keré by se navzáem kompenzovaly dílčí neúrody a nadúrody ednolvých plodn a z pošění by se odškodňovalo en saldo zrá opro hekarovým výnosům sanoveným ako krerum), ale úroda ve skupnách, agregovaných podle homogenzačního krera pracnos, např. oblnny, okopanny ad., přčemž zvlášť pracné plodny (chmel, len apod.) sou vyčleňovány zvlášť. Z pošění bývaí vylučovány pícnny (slouží ako mezproduk, a udíž o nch není přesná evdence) a kvala, s výmkou někerých plodn, kde by pošění bez plnění za kvalu nemělo smysl (např. chmel). Pošění e věšnou konsruováno se značnou (až 50%) spoluúčasí zemědělského podnku, aby eno byl zaneresován na péč o poškozené roslny. Pošění úrody plodn bylo u nás zkoušeno v druhé polovně osmdesáých le, pro ehdeší pošťovnu skončlo velkým posně-echnckým schodkem, především z důvodů zahrnuí pícnn do pošění, seně ak ako zahrnuím kvaly a nízké spoluúčas (0 %) zemědělských družsev. V současné době e u nás nerozšířeněším produkem pošění plodn pro vybraným rzkům. Nevěším poselem en Česká pošťovna a. s., významněší podíl rhu má ešě ČSOB Pošťovna a. s. V současné době čás posného pošěným doue Mnsersvo zemědělsví. Pošění hospodářských zvířa, předsavuící další specfkum př řešení rzkovos zemědělské výroby. Zvířaa a evenuálně drůbež se pošťuí na rzka žvelní, nfekční nemoc, úrazu a nenfekční nemoc. Pošění se věšnově vzahue na soubory krav, plemenných prasa, plemenných ovcí a koní, evenuálně drůbeže a sednává se pro případ uhynuí, uracení nebo nuné porážky z důvodu nemoc, poranění, operace, porodu nebo porau. Vedle ohoo pošění hromadných škod exsue ednolvé pošťování hospodářských zvířa, obvykle chovaných ke Posné rozpravy 3

14 specálním účelům, kde se zvířaa oceňuí ndvduálním posným čáskam na báz pošění na plnou hodnou. V posně-echncké konsrukc pošění se využívaí franšízy a bonfkace (slevy na posném) za lepší než sanovený škodní průběh. V současné době pošění hospodářských zvířa má určé problémy, neboť komerční pošťovny ž v mnulos nerady z důvodu velkého rozsahu v případě realzace rzka pošťovaly nfekce ypu mor prasa. K omu v současnos přsupuí další nové ypy nákaz ako e nemoc šílených krav, ale návra slnavky, kulhavky č nenově klusavky. I v ěcho produkech má nevýznamněší podíl rhu u nás Česká pošťovna, kerá krye rzka zmíněných nebezpečných nákaz ve velkochovech, rovněž v omo případě čás posného doue pošěným Mnsersvo zemědělsví. Pošění nemových a mových věcí, pošění sroů, pošění moorových vozdel, pošění odpovědnos za škody ad. zemědělských podnků má své bezprosřední analoge v pošění průmyslových a podnkaelských rzk Sále více na významu nabývá skupna pošění pro kerá se v lerauře začíná obevova název soukromé zdravoní pošění. Zahrnováno do éo skupny bývá úrazové pošění, pošění vážných chorob, pošění léčebných výloh a další obdobné produky. Z úrazového pošění se v eho nečeněší podobě odškodňue sednanou sumou přechodné nebo rvalé poškození zdraví nebo smr úrazem. Úraz bývá v posných podmínkách pošťoven defnován ako náhlé a neočekávané působení zevních sl, včeně vlasní síly ělesné, působení vysokých eplo, par, plynů, záření a edů, keré měly za následek poškození zdraví nebo smr pošěného. Popsaná konsrukce produku obvykle obsahue odsupňované posné čásky pro dobu nezbyného léčení, pro rvalé následky úrazu a smr úrazem. K vážněšímu narušení fnanční sably ednolvce nebo rodny dochází v případě rvalých následků nebo smr úrazem, ako konsruovaný produk by však měl poíže s prodenosí, proože akovou návranos pošění s nkdo nepřee, doba nezbyného léčení se udíž do produků zahrnue především z markengových důvodů. Za úrazové pošění e někdy ne zcela správně vydáváno pošění denní dávky odškodného v případě úrazu, plnění se však vyplácí po dobu pracovní neschopnos. Přísně eorecky nazíráno, nede o úrazové pošění, ale o pošění fnančních důsledků pracovní neschopnos př úrazu. V případě, že s pošěný zlomí ruku, ale se sádrou může chod do práce a např. říd oddělení, odškodné nedosane, přesože se mu evdenně sal vážný úraz. 4 Posné rozpravy

15 Teoreckou zaímavosí, uplaňuící se zeména v úrazovém pošění, e zv. časová franšíza. Pošťovny ve svých posných podmínkách sanovuí výluku drobných škod z pošění formulací, že odškodňování začíná až po určé době nezbyného léčení, obvykle po 4 dnech, evenuálně 3 ýdnech. Pro arf úrazového pošění pošťovny požaduí přrážku k posnému v případě, že pošění má buď povolání anebo čnnos ve volném čase v zv. nebezpečenské řídě. Za neméně rzkovou e považována duševní čnnos, čnnos řídící a admnsravní, a manuální čnnos srovnaelná s nevýrobní čnnosí. Na druhém konc škály sou do zvlášť nebezpečných čnnosí zařazovány profese např. záchranářů, pyroechnků, posunovačů, zkušebních ezdců, poapěčů ad., nebo doplňková čnnos regsrovaného sporovce kromě vymenovaných druhů sporu, přrážku má např. horolezec, hráč kopané, ledního hokee boxu, rugby, ad., mez vymenovaným spory bez přrážky sou např. aleka, ens, golf, šachy, špky, ad. Produk pošění pro případ závažných onemocnění zabezpečue pošěnému výplau posného plnění (sednané posné čásky nebo eího násobku) v případě, že po karenční době (obvykle 6 měsíců po uzavření pošění) dode k dagnoskování edné z vymenovaných chorob, akým sou např. nfark myokardu, cévní mozková příhoda, rakovna, ransplanace žvoně důležých orgánů, slepoa ad., a obmyšlenému, eslže pošěný zemře. Pošění léčebných výloh zabezpečue úhradu nezbyných nákladů na ošeření, kerému byl pošěný nucen během pobyu v zahrančí se podrob v důsledku úrazu č nenadálého akuního proevu nemoc. Náklady na ošeření mohou obvykle zahrnova poby v nemocnc, lékařská vyšeření nezbyná pro sanovení dagnózy, pořebné lékařské úkony, medkameny, předepsané v souvslos s posnou událosí. Pošění léčebných výloh může bý kombnováno s cesovním pošěním, evenuálně se službou zvanou asssance, což e komplexní zabezpečení pořeb klenů pošťovny př ech cesách mmo rvalé bydlšě, např. odvoz do hoelu po nehodě, obsarání opravy poškozeného vozdla, zvlášní péč ve zdravonckém zařízení a další služby. Obsahem cesovního pošění e zabezpečení klenů pošťovny př cesách mmo rvalé bydlšě, zeména do zahrančí. Obvykle bývá v omo pošění kromě pošění léčebných výloh a služby asssance skupnově sdruženo maekové, odpovědnosní, úrazové žvoní pošění. Posná doba bývá maxmálně do ednoho roku, podle délky posné doby a rozsahu požadovaného posného kryí e odvozován arf posného. Posné rozpravy 5

16 Shrneme-l současnou celkovou suac na českém posném rhu nežvoního pošění, musíme konsaova, že e vcelku složá ak pro pošťovny, ak pro ech kleny. Jen malou úěchou nám v omo ohledu může bý, že obdobně o vypadá na svěových rzích. Vývo, kerý k omu vedl, měl své dlouhodoběší příčny. Svěové pošťovncví bylo v devadesáých léech slně ovlvňováno celkovým procesem globalzace svěové ekonomky. Zeména v druhé polovně devadesáých le docházelo v rámc osrých konkurenčních boů k neusálému snžování posných sazeb, zeména v nežvoním pošění, a o až na úroveň, kerá nemá v moderním komerčním pošťovncví obdoby. Fak, že nedošlo k narušení sably v odvěví, byl výsledkem vlvu souběžně probíhaícího procesu koncenrace a negrace, kdy ednak fúzem uvnř odvěví pošťovncví, ednak mez do é doby samosaným fnančním sekory došlo a sále dochází k vyváření negrovaných slných mulfunkčních fnančních skupn a konglomeráů, keré lépe odolávaí volalě hospodářských výsledků, dumpngovým cenovým lakům a lépe dverzfkuí svá podnkaelská rzka. Konec konců možno říc, že přes dlouhodobý pokles sazeb zůsaly v globálním svěovém měříku přímy z posného na vcelku dobré úrovn. Na přelomu soleí se ovšem suace v odvěví pošťovncví začala až dramacky vyhrocova. Celkové ekonomcké prosředí ovlvnl pokles výkonnos amercké ekonomky, kerý se promíl do savu svěových kapálových rhů, a ím do savu a výnosnos nvesčních porfolí pošťoven. A navíc došlo k významným výkyvům ve škodních průbězích, podle sask švýcarské zašťovny Swss Re byla např. v roce 999 dosažena hsorcky druhá nevyšší úroveň výpla z velkých kaasrofálních škod. Z ěcho důvodů ešě mnohem dříve, než došlo k událosem. září loňského roku, začaly svěové zašťovny, bez nchž se v moderní době pošťovny neobedou, dáva prvoposelům asné sgnály, že nadále budou zašťova enom y posné smlouvy, ve kerých bude pošťovnam uplaňována rovnovážná arfní polka, respekuící posně-echncké prncpy. A pak přšlo. září 00. Raconálním meodam myšlení neuchopelná kaasrofa, asně dokládaící, akým nepredkovaelným způsobem se v dnešní společnos může měn charaker rzk, možnos ech denfkace a ochrany před nm. Výsžněší než všechny analýzy a komenáře byl dle mého názoru popsek k v medích uveřeněné foograf zborcených dvoča newyorského WTC. Tex pod foografí zněl: škoda, kerá před. zářím 00 měla pravděpodobnos nula. Sascky nasal skok v časové řadě. V omo konexu vznkaí zcela nové precedeny, např. amercký soud bude muse rozhodnou, zda nárazy leadel do věží byla 6 Posné rozpravy

17 edna, č dvě posné událosí. Aplkováno do praxe o znamená, že do kalkulačních modelů pro posné arfy budou muse pošťovny a zašťovny promía zcela novou flosof obsahu poselného rzka a eho komerční ceny. Problémy rovnovážného arfního posného nežvoních pošění sou neuralgckým bodem českého posného rhu a e nuno říc, že dsproporce v někerých ohledech maí opro svěovým kvanám ešě vyosřeněší polohu. Specfkem českého posného rhu e, že se po svém znovuvzkříšení před více než dese ley ešě dnes musí vyrovnáva s dědcvím ěžkých cenových dsorzí z admnsravně příkazového sysému, příkladem za všechny e povnné smluvní pošění odpovědnos z provozu moorových vozdel, keré nemá v důsledku zákonodárc sanoveného regulačního cenového kordoru dodnes arfy podle ržního prncpu ekvvalence. K analog svěových laků na snžování sazeb lze přrovna arfní polku konkuruících s českých pošťoven v druhé polovně devadesáých le v segmenu nežvoního pošění podnkaelů a průmyslu. Dumpngové klma z počáku poslovaly svým markengovým chováním zašťovny, keré na nově se uvářeícím rhu prodávaly mnohdy nově se eabluícím českým poselům zašění za "zaváděcí" ceny a v omo prosředí nenalezl lídř českého posného rhu odvahu k narovnání arfních dsproporcí. Tyo časy sou však už zcela defnvně pryč. Dochází k paradoxu: ldé s u nás pod domem posledních dramackých událosí v Amerce více uvědomuí pomívos věcí a v ech povědomí zeslue myšlenka na adekvání zabezpečení pošěním, na druhé sraně pošťovny někerá nebezpečí nechěí brá do posného kryí a za radční komerční rzka požaduí a v budoucnos budou požadova až řádově vyšší ceny. S ohledem na o, že nerovnováha na českém posném rhu rvala přílš dlouho, e v současné době probíhaící řešení o o bolesněší. Tuzemské pošťovny pod lakem zhoršuící se ekonomky nežvoních pošění a pod lakem zaselů budou muse v souladu s posněmaemackým prncpy zvyšova posné, pro podnkaele vysoupí zřeelně hlavní rys řízení rzka, edy proces rozhodování o om, akou sraeg podnkael zvolí př fnanční elmnac negavních dopadů nahodlos s ohledem na současné budoucí možné náklady. Je řeba hleda a naléz, řeba s využím služeb poradenské frmy v oblas rsk managemen, anebo dobrého makléře, opmální, efekvní řešení, kombnuící všechna dosupná opaření a zdroe, kerá sou v kompeenc rozhoduícího se subeku, v nchž podsanou rol musí hrá vedle škodní Posné rozpravy 7

18 prevence kvalní pošění. Podnkaelé by ovšem pošťovnu neměl vol podle nelacněší nabídky, dobré pošění zpravdla není o, keré e cenově nepříznvěší. Je řeba s zvyknou na fak, že opravdu dobré, na míru šé posné kryí e v současnos poměrně drahé. Na druhé sraně by v ěcho konexech mělo bý veřenos podezřelé chování pošťovny, nabízeící své posné produky přílš levně. I přes současnou poněkud komplkovanou suac lze v dalším vývo očekáva rozvo českého pošťovncví v eho nežvoním segmenu, když zřemě dode uvnř odvěví k určému přeskupení zámů, přčemž se dá očekáva snížený záem pošťoven právě o nežvoní kmen. K významnému přeskupování zámů dochází celosvěově uvnř na významu rochu zráceícího nežvoního segmenu. Nevěší řídou ve skupně nežvoních pošění e v současnos ednoznačně pošění moorových vozdel, zahrnuící ovšem pošění odpovědnos. Jeho průměrný podíl na celkovém nežvoním pošění se pohybue od 0 do éměř 70 % s ím, že nadpolovční věšna sáů má nadpolovční podíl ěcho pošění. Druhou nevěší řídou e pošění úrazu a nemoc. Následue řída pošění fnančních závazků a až na posledním mísech pomyslného žebříčku sou radční maeková pošění. Klen se posupně odkláněí od klasckého pošění pro požáru a krádež a posupně e nahrazuí moderněším mul rsk formam č all rsk pošěním. 8 Posné rozpravy

19 Resumé CHAPTERS FROM INSURANCE THEORY IX NON-LIFE INSURANCE The nnh arcle of hs seres s fully relaed o he bass of non-lfe nsurance, especally known from he srucure of he clascal propery nsurance. When explanng he bass of non-lfe nsurance reference s made o arcles dealng wh calculaon of premum and sae supervson n nsurance. Some ypes of nsurance are somewhere beween non-lfe and lfe nsurances. Among such ypes we can menon nsurances no coverng drec maeral damage bu fnancal losses or consequenal losses (whch can be even hgher han drec maeral damage). A ypcal example s nsurance of loss of prof and among such border cases we can fnd nsurances where damage o healh s followed by loss of ncome. The larges par of non-lfe nsurance on he Czech nsurance marke s presenly relaed o moor nsurance ncludng lably nsurance followed by accden nsurance and llness nsurance and nsurance of varous fnancal oblgaons. Wha wll he fuure be lke? In spe of a very complcaed suaon boh for he nsurers and clens he Czech nsurance marke wll surely see furher developmen of non-lfe nsurance. More and more clens realze he mporance of adequae nsurance proecon of her propery or company and hey are fully aware of he fac ha nsurance may be consderably more expensve nowadays. Posné rozpravy 9

20 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ prof. RNDr. Per Mandl, DrSc., Maemacko-fyzkální fakula Unverzy Karlovy e-mal: Slovo modelování se v odborné ermnolog rozšířlo v souvslos s rozvoem počíačů. V pošťovncví však má maemacké modelování soleou radc.. Počáky modelů žvoních pošťoven lze naléz v brské akuárské lerauře konce 9. soleí. Nevěší význam v é době měl Model Offce G. Knga (906). Model nežvoního pošťování vyvořl F. Lundberg ve svých pracích o kolekvní eor rzka z le Teore byla do hloubky rozvnua H. Cramérem v sa uveřeněné v ublením sborníku pošťovny Skanda (930). V é době, a ak omu bylo až donedávna, se neříkalo model nýbrž eore. Posná maemaka e souborem maemackých eorí různých oblasí pošťovncví. Díky svému dlouhému vývo paří mez dobře konsuované vědy. Zákon č. 363 / 999 Sb. o pošťovncví v 8 a 0 předpsue pro výpočy posně maemacké meody a v 3 požadue povrzení správnos posně maemackých meod používaných př provozované pošťovací a zašťovací čnnos odpovědným posným maemakem. Odud lze dovod, že výpočy by měly bý prováděny posně maemackým meodam. Cílem éo kráké sa e upozorn na někeré okolnos fnančního modelování v nežvoním pošění a na zvlášní posavení posně maemackých modelů z právního hledska, keré sme uvedl. Od 80ých le dochází díky možnosem zpracováva rozsáhlé daabáze a realzova náročné smulační výpočy k vyváření modelů peněžních oků v nežvoní pošťovně. V Evropě získaly značnou publcu modely předložené brskou ([]) a fnskou pracovní skupnou pro sudum solvennos pošťoven. Př sudu brského modelu sme s povšml ([5]), že srovnaelně účnný model lze vyvoř bez náhodných smulací kombnací pravděpodobnosního modelování a přblžných meod eore rzka. Pravděpodobnosní model suace zachycené zmíněným smulačním modely vyvořl rovněž R. Schneper ([9]). Model s zaslouženě získal meznárodní ocenění. Články uveřeněné v omo čísle Posných rozprav umožňuí čenář seznám se s nověším příspěvky absolvenů suda fnanční a posné maemaky na MFF UK k modelování posně maemackým meodam. Modely sou zednodušené popsy děů užívané k vyádření nebo k vysvělení skuečnos. Uveďme cá z [0]: Prakkové se neshoduí v om, zda e lepší užíva 0 Posné rozpravy

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 stav k 15.9.2014

AKČNÍ PLÁN 2014 stav k 15.9.2014 KČNÍ PLÁN vyhodnocení 15.9.2014 Název projeu I. PROTIPOVODŇOVÁ OPTŘENÍ KČNÍ PLÁN 2014 sav 15.9.2014 Navrhovael / Parner Umísění projeu I.1 Propovodňová opaření Terezín MZe ČR Terezín 250,00 KCE PŘED UKONČENÍM.

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO

PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO PROBLEMATIKA INTELIGENTNÍHO AUTOMATICKÉHO MAPOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ŘIMNÁČ MARTIN 1, ŠUSTA RICHARD 2, ŽIVNŮSTKA JIŘÍ 3 Katedra řídcí technky, ČVUT-FEL, Techncká 2, Praha 6, tel. +42 224 357 359, fax. +

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP NVEZTA PADBCE FAKLTA CHEMCKO-TECHNOLOGCKÁ Kadra fyzky ZÁKLADY FYZKY Pro obory DMML, TŘD a AD prznčního suda DFJP NDr. Jan Z a j í c, CSc., 005 3. ELEKTCKÝ POD 3. ZÁKLADNÍ POJMY Pod pojmm lkrcký proud chápm

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

Modelování montážní linky

Modelování montážní linky Modelování montážní linky Geza Dohnal 1. Montážní linka S rozvoem hromadné výroby e velice těsně spoen rozvo a automatizace výrobních a montážních linek. Tyto linky se od sebe obecně liší ednak topologií

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Disertační práce NOVÉ METODY HOSPODÁRNÉHO DIMENZOVÁNÍ SYSTÉMŮ S TEPELNÝM ČERPADLEM A SVISLÝMI ZEMNÍMI VRTY

Disertační práce NOVÉ METODY HOSPODÁRNÉHO DIMENZOVÁNÍ SYSTÉMŮ S TEPELNÝM ČERPADLEM A SVISLÝMI ZEMNÍMI VRTY České vysoké učení echncké v Paze Fakula sojní Úsav echnky posředí Dseační páce NOVÉ METODY HOSPODÁRNÉHO DIMENZOVÁNÍ SYSTÉMŮ S TEPELNÝM ČERPADLEM A SVISLÝMI ZEMNÍMI VRTY Ing. Robe Kane Technka posředí

Více

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění

2. Pojištění technických rizik, stavebně montážní pojištění, šomážní pojištění 1. Uvod do pojištění podnikatelských rizik, zemědělské pojištění 1. Pojistné produkty v pojištění podnikatelských rizik, posuzování rizik, upisovací politika pojistitelů v rozsahu velkých, malých a středních

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více