OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK"

Transkript

1 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00

2 ISSN

3 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké modelování v pošťovncví 0 Mahemacal Modellng n Insurance prof. RNDr. Per Mandl, DrSc., Maemacko-fyzkální fakula UK Rzko ve zdravoním pošění 5 The Rsk n Healh Insurance Mgr. Marn Čížek, UNIQA pošťovna, a.s., Maemacko-fyzkální fakula UK Smulační analýza modelu rzkové rezervy...36 Smulaon Analyss of he Rsk Reserve Model Mgr. Pavel Fnfrle, General Pošťovna a. s., Maemacko-fyzkální fakula UK Příspěvek k pravděpodobnosnímu modelování rzkové rezervy v nežvoním pošění...5 A Conrbuon o Probably Modellng of he Non-lfe Insurance Rsk Reserve Mgr. Dana Chládková, KPMG Česká republka, s. r. o., Maemacko-fyzkální fakula UK Neproporconální zašění s vícenásobnou saurací...63 Non-proporonal Rensurance wh Mulple Rensaemens Mgr. Helena Lazosová, Bc., Česká pošťovna a.s. Vývo volného kapálu nežvoní pošťovny Free Capal Developmen of a Non-lfe Insurance Company RNDr. Dagmar Plcová, Ph.D., Kooperava, pošťovna, a. s. Porovnání nvesc do nežvoního pošění s kapálovým nvescem A Comparson beween Invesmens no Non-lfe Insurance and Invesmens on he Capal Marke RNDr. Monka Šťásková, Úřad sáního dozoru v pošťovncví a penzním přpošění, Mnsersvo fnancí Jak na sysémy bonus malus.. 0 How on he Bonus Malus Sysems Mgr. Jan Šváb, Kooperava, pošťovna, a. s.

4 Model fnančních oků úrazového pošění 0 A Model of Accden Insurance Cash Flows RNDr. Vladmíra Unzegová, Ph.D., Kooperava, pošťovna, a. s. Posný podvod..33 Insurance Fraud JUDr. Mlan Lehua, UNIQA pošťovna, a. s. Informacká a počíačová krmnala... 4 Informacs and Compuer Crme doc. Ing. Vladmír Smekal, CSc., soudní znalec, Vysoká škola ekonomcká v Praze, Vysoké učení echncké v Brně Charakerska nového zákona o posťovnícve na Slovensku Characerscs of he New Insurance Ac n he Slovak Republc JUDr. Mlan Daráš, Slovenská asocáca posťovní, JUDr. Mlan Červenka, Slovenská sekca medznárodného združena pre posné právo AIDA Invesční čnnos pošťoven, Asse-lably Managemen Invesmen Acves of Insurance Companes, Asse-lably Managemen Ing. Per Sosík, kaedra bankovncví a pošťovncví VŠE, Allanz pošťovna, a. s. 80 le Posného obzoru Years of Posný obzor Mgr. Eva Troanová Shrnuí a překlad resumé do anglčny JUDr. Per Záruba

5 KAPITOLA IX: NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká e-mal: Podsaa pošění, ochrana pro fnančním důsledkům nahodlos, se v nekrysalčěší podobě proevue v konsrukc nežvoních, zeména klasckých maekových pošění, ve kerých se odškodňue nahodlé poškození nebo znčení věc, pařící pošěnému. V pošťovacích číankách uváděné rozměry rzka: výsky, okamžk a rozsah maí v pošění věcí nešrší škálu uplanění. Na ěcho pošěních se aké obecná podsaa pošění a pošťovncví nelépe a nelogčě vysvělue. Zásadní rozdíl mez nežvoním a žvoním pošěním e zcela zřemý z kapoly o kalkulac posného, de o damerálně odlšnou posně-echnckou konsrukc a z kapoly o dohledu nad pošťovncvím e parná obecná snaha reguláorů srkně organzačně yo dva segmeny odděl. Mez oběma posně-echncky a následně účeně osře odlšeným segmeny sou pochopelně někerá pošění, kerá sou svou konkréní podobou hrančním oblasm. Na prvním mísě menume a pošění, kerá nesou pošěním přímých maekových škod, ale přímých škod fnančních, anebo fnančních škod následných. Sále rosoucí význam má pošění odpovědnos za škody. Jeho zvlášnosí e o, že z hledska pošěného de o pošění fnanční konnuy pošěného a hlavně, že příemcem posného plnění e někdo ný, než pošěný - e o řeí osoba, soící zcela mmo smluvní vzah pošťovny a eího klena (Anglčané používaí název hrd par lably). Význam pošění odpovědnos za škody v poslední době významným způsobem rose, navíc v našch poměrech má oo pošění velm akuální akcen, proo e pošění odpovědnos za škody věnována edna samosaná kapola. Vedle věcných škod přímých mohou v důsledku ěcho prvoních škod vznka škody následné, keré ovšem svým obemem leckdy mnohonásobně převyšuí škody přímé. Např. haváre úzkoproflového sroe na výrobní lnce může znamena dlouhodobý výpadek výroby a zráy na zsku v násobcích hodnoy havarovaného sroe. Nevýznamněším pošěním následných škod, edy pošěním nkolv bezprosředních přímých maekových škod ale pošěním chránícím "účení blanc" klena, e pošění pro případ přerušení provozu podnku. Too pošění má s klasckým maekovým pošění mnoho společných rysů, v někerých Posné rozpravy 5

6 případech e dokonce s exsencí pošění přímých věcných škod ěsně svázáno, proo se ím budeme zabýva v éo kapole. Další hranční oblasí sou a pošění, kerá paří ednoznačně posně-echnckou konsrukcí do nežvoního segmenu, ale svým obsahem úzce souvseí s rzkem úmy na zdraví člověka, z ekonomckého hledska znamenaící úmu na přímech, edy sou příbuzné a v produkech časo sdružované s rzky žvoním. Těcho pošění e celá řada a rovněž e možno říc, že nabývaí na sále věším významu. Vedle klasckého úrazového pošění, obsahuícího prvek žvoního pošění v (rzkové) složce smr úrazem, menume pošění vážných chorob, pošění léčebných výloh, pošění ušlého výdělku (denní dávky) v případě pracovní neschopnos, pošění nadsandardního vybavení př pobyu v nemocnc ad. V úvodu uvedených konexech se eví bý určým paradoxem, že oblas klasckých věcných pošění, kde kaegore pošění prakcky vznkala a eíž spoení s nahodlosí e nečsší, ednak rochu zrácí na významu, ednak se nevíce od svých radčních podob odškodňování poškození nebo znčení věc realzací poselného rzka nyní odvrací. Ve svých počácích klasckým radčním rzkem pošění maeku bylo rzko požární, hsorcky nežvoní pošťovny začínaly věšnou ako požární pošťovny. Posupem času s klen pošťoven sále více přál šrší kryí příčn věcných škod, ak se posupným přdáváním dalších příbuzných zdroů nebezpečí do sdružených posek z požárního rzka salo rzko žvelní. Vývo agregace příbuzných rzk dále pokračoval až do dnešní doby nesysemackou, ale velm prakckou adcí rzka vodovodních škod. Na druhé sraně pošťovny ve svých konkréních produkech maí endence někerá zvlášě nebezpečná žvelní rzka hrozící kaasrofální realzací z posného kryí vylučova, anebo e přpošťova za zvlášní sazby, příkladem za všechny e zeměřesení anebo nčvá povodeň. Obdobou požárního rzka z hledska hsorckých kořenů e rzko krupobí, krupobní pošťovny měly ve své době svou vysokou popularu zeména v zemědělských oblasech. Klasckým rzkem radčně zahrnovaným do věcných pošění e rzko krádeže. Je smuným fakem, že s pozvním vývoem ldské společnos de ruku v ruce růs krmnaly a rzko krádeže se v někerých maekových pošěních (moorová vozdla) sává rzkem na é hranc poselnos. Pošťovny věšnově požaduí, aby věc byly pro prosé krádež zašěny, do produků udíž konsruuí podmínku zv. kvalfkované krádeže, zn., že kryí pošěním e en případ, kdy pachael překonal překážku chránící věc před odczením, pokud už 6 Posné rozpravy

7 rovnou nebylo v posných podmínkách řečeno, že sou kryy škody na maeku způsobené vloupáním, nebo loupežným přepadením. S rzkem krádeže bývá někdy rzko vandalsmu (zásahu řeí osoby), přčemž pošťovny obvykle požaduí zšění pachaele vandalského čnu, anebo e oo rzko kryo en v případě, že dode současně k realzac rzka odczení. Zvýšený význam pošťování rzka haváre (událos, kerá působla na předmě pošění náhle a mechancky) byl odezvou na rosoucí poče vozdel na slncích a ve spoení s odpovědnosí z provozu moorového vozdla, kde požadavky na pošění ve věšně zemí sanovl zákon, se pošění moorových vozdel posupně salo obemově nevěší skupnou pošění Posupem času byla poselná rzka rozšířena o pošění pro případ přerušení provozu podnku,. ž zmíněné rzko následných škod navazuících na prvoní poselnou škodu přímou, dále o rzko sroní, souvseící s poruchou nebo havárí sroního zařízení, přčemž v rámc ohoo rzka bývaí do posného kryí zahrnovány někeré událos, o kerých by bylo možno dskuova, esl maí klascké vlasnos nahodlos, např. chybná obsluha, předčasné opořebení, vada maerálu, apod. Makroekonomcky významné e rzko úvěrové, zeména ve vzahu k zahrančnímu obchodu, a rzka spoená se specfky výrobního procesu v zemědělsví, edy rzkovos pěsování plodn s výsledky slně závslým na nahodlos a rzkovos chovu hospodářských zvířa. Ředel londýnského vzdělávacího Charered Insurance Insue Dr. Davd Bland v éo souvslos upozorňue na souběžný vývo organzační srukury pošťoven s vývoem nežvoních poselných rzk: "Věšna nežvoních pošťoven měla oddělení pošění pro případ požáru, oddělení úrazových pošění a oddělení pošění moorových vozdel. Někeré z nch s uo srukuru zachovávaí dodnes. Proože s však spořebel (zákazník) přee rozsáhleší kryí, a elkož se vydávaí sdružené posky, keré překračuí saré hrance ím, že kryí rzka, mž se dříve zabývala různá oddělení, zaváděí nyní poselé akýkolv způsob organzace, kerý vede k věší efekvnos. V někerých případech o má za následek vznk zcela nových oddělení. Příkladem e rozdělení na podnkaelská a ndvduální pošění." (Srovne Bland, D.: Pošění: Prncpy a praxe, Česká asocace pošťoven, Praha 997, sr. 4/). Posné rozpravy 7

8 Výše uvedená věšnově poselná rzka sou v různých varanách obsahem konkréních produků ednolvých pošťoven. V nencích hledsek členění Dr. Blanda konsaueme, že v klenském sekoru obyvaelsva sou nevýznamněším produky pošění domácnos, pošění budov a pošění moorových vozdel (členění e podle nepřímého předměu pošění). V pošění průmyslových a podnkaelských rzk, kromě nečasěších produků žvelního, sroního pošění, pošění pro odczení, pošění savebního a monážního, makroekonomcky nevýznamněším produky sou pošění pro případ přerušení provozu podnku, pošění úvěru, pošění dopravy (členění e podle pošěných rzk) a pošění plodn. Významnos pošění domácnos, ohoo rozšířeného produku e dána skuečnosí, že prakcky každý ednolvec e spoen s exsencí něaké domácnos, kerá voří soubor předměů sloužících k pořebě a spořebě eích členů. Významná čás občanů bydlí ve svém vlasním domě, pro obecně vysokou pošěnos budov e důležým fakem, že hodnoa budov kopírue nflac, a udíž málokerý vlasník ponechá budovu bez pošění. Věšnově kryým rzky bývaí: žvelní rzko včeně vodovodního, rzko kvalfkovaného odczení (u budov savebních součásí), evenuálně rzko vandalsmu, u pošění budov bývá zahrnován náraz dopravních prosředků. V pošění domácnos e nuno přpos předměy, keré se svou povahou vymykaí ze sandardního vybavení domácnos anebo přesahuí posným podmínkam sanovený cenový rámec. Od běžného pošění domácnos bývá obvykle odlšováno zv. pošění rekreační domácnos, kerá má někeré odlšné věcné, ale arfní znaky: ao domácnos e obvykle méně luxusně vybavena, e obvykle umísěna v samosané budově, kerá však není nepřeržě obydlena, což vyvolává věší možnos vznku škod a evenuální zvěšování ech obemu. Z ohoo důvodu sou z pošění rekreační domácnos někeré výluky, např. odczení cennosí. Tarf může bý konsrukčně modfkován a bývá vyšší než u běžné domácnos. Posně-echncky e pošění domácnos a pošění budov ako věšna maekových pošění v měnově nesablním prosředí konsruováno ako pošění na plnou hodnou, př keré se kromě posné čásky uplaňue ešě zv. posná hodnoa. Je-l sednaná posná čáska sená ako posná hodnoa, nebo e-l sednaná posná čáska vyšší, poskyne pošťovna posné plnění ve výš škody, edy odškodné se rovná škodě urpěné v souvslos s nahodlou událosí, e-l však posná čáska nžší než posná hodnoa, pak dode k zv. podpošění. Odškodné e vůč škodě nžší. Je sanoveno vynásobením výše škody poměrem 8 Posné rozpravy

9 posné čásky z posné hodnoy. Tako konsruované pošění e pak arfováno v promlích z posné čásky, nebo v případě dalších přpošění z dílčích posných čásek. Zvlášť kvalní savby e možno u někerých pošťoven pos na novou hodnou, což e oedněle používanou konsrukcí pošění bez posné čásky. S ohledem na závažnos pošění odpovědnos za škody z provozu moorových vozdel bylo o omo pošění poednáno podrobně v samosané kapole, věcné pošění moorového vozdla předsavue havarní (kasko) pošění. Vedle rzka žvelního, problémového rzka odczení a rzka vandalsmu e do produků zv. plného havarního pošění zahrnuo rzko haváre (událos, kerá působla na vozdlo náhle a mechancky). Exsue ešě produk zv. omezené haváre, kryící pouze rzko žvelní a odczení (celého vozdla), s ohledem na vysoké rzko odczení není v současné době eno produk pošťovnam přílš nabízen. Na rozdíl od sroního pošění v případě havarního pošění výluky z posného kryí obvykle obsahuí nesprávnou obsluhu a údržbu (např. zamrznuí), přrozené opořebení, řízení osobou bez řdčského oprávnění apod. Pošění pro případ přerušení provozu prošlo u nás hsorcky velm zaímavým vývoem. K produku byly v dřívěších dobách nekrckého přeímání Marxových ezí o produkvní prác a úloze peněz, keré vždy chodly za zbožím, v naznačených konexech slné deologcké výhrady. Evenuální výplaa posného plnění v případě, že podnk nevyráběl, byla považována za nflační pumpování peněz do ekonomky bez odpovídaící maerální odezvy. Proo u nás nebyl po věšnu exsence admnsravně příkazového sysému eno produk provozován, respekve hrál v nabídce sání pošťovny zcela margnální úlohu (pošění líhní pro výpadku elekrckého proudu a pošění kulurních a ných akcí pro případ pověrnosních srážek) z důvodu zmíněné deologzace problému měnové rovnováhy. V současné době e uznáván fak, že zboží může í za peněz, a edy, že výplaa posného plnění nevyráběícímu podnku může zakvzova volné kapacy (např. nezaměsnané) v ekonomce a urychl obnovení přerušeného provozu. Pošění následných škod e v ržních ekonomkách rozvnuo, v současnos se oo pošění u nás velm dynamcky rozvíí, v české posné prax e provozováno ednak ako samosaný druh pošění (řdče), ednak v návaznos na prvoní rzko (žvelní, sroní, ad.). Pošťovny v současnos ž běžně nabízeí produky srovnaelné svou podobou s produky pošťoven ržních ekonomk. Posné rozpravy 9

10 V rámc ohoo produku e obvykle pošěn ušlý zsk, anebo marně vynaložené náklady (např. po požáru e řeba podnk hlída před krádeží nebo op, aby nezamrzlo vodovodní zařízení), v posných podmínkách e obvykle sanovena maxmální posná doba, po kerou pošťovna plní, věšnou o e eden rok, není-l echnologcky odůvodněna doba k obnovení provozu delší (např. uhnuí šamou v marnských pecích). Určená posná doba má akvzova maele podnku k urychlené obnově přerušeného provozu. Pozornos po sednání ohoo pošění e v daném podnku řeba věnova průkaznos vykazování ušlého zsku a marně vynaložených nákladů účencvím, aby bylo možno snadno vypočía posné plnění pošťovny. Obsahem produků úvěrového pošění e fnanční kryí důsledků nesplacení poskynuého úvěru, kleny pošťoven v omo směru mohou bý ak podnkaelské, ak bankovní subeky. Klen, kerý má vůč bance fnanční závazky, e ohrožován celou řadou rzk vyplývaících z nahodlých událosí, keré př své realzac poškodí neen klena, ale banku, neboť v případě škody se zhoršue celkové fnanční posavení klena, a ím e ohrožován nárok banky na vypořádání eí pohledávky. Proo banka musí dbá na celkovou rzkovou suac u klena (analýza rsk managemen na úrovn banky) a na eho pošění nahlíže ako celek a nezbynou součás poskynuí úvěru a ných bankovních služeb. Zvlášní úlohu má v ěcho souvslosech pošění maeku podnku, kerý garanue zásavu banky za poskynuý úvěr. U nás, s ohledem k současnému savu ransformace české ekonomky se zhoršenou plaební pozcí podnků a vyvolanou plaební neschopnosí, se v české posné prax v současnos ako hlavní podoba úvěrového pošění uplaňue pošění vývozních úvěrů kryící rzko plaební neschopnos zahrančního dovozce českého zboží, výmečně se pošťue dovozní úvěr. Pošťovna odmíá pošění úvěru frmám, o nchž má nepříznvé nformace, nebo echž výše pošěných závazků už dosáhla hrance únosnos. Pošťovna používá formu pošění na zv. první rzko, což znamená, že plnění pošťovny e shora omezeno předem sanovenou hrancí. Výše posného e ovlvňována ndvduálním rzkem, bonou dlužníka, bonou země dovozce, druhem, délkou úvěru a pod. Komerčním pošťovnam obvykle nesou krya rzka válečná a polcká, edy např. embargo apod., a rzko plaební nevůle. Obecně se sazby pohybuí na úrovn kolem pě promle z obemu úvěru. Sednává se obvykle procenní spoluúčas klena na škodě (obvykle 0 % a více). Mez úvěrová pošění se v české posné prax zahrnue pošění dokumenárního nkasa, kryícího rzko plaební nevůle zahrančního dovozce př plaební podmínce placení hoově nebo směnkou př předložení dokumenů. 0 Posné rozpravy

11 Posná událos nasane př odmínuí převzí dokumeny a zapla, když formálně na o dovozce za ěcho plaebních podmínek nemá právo. Obsahem pošění sou výlohy s vyhledáváním nového kupce, se skladováním a další dopravou zboží. Výše posného se řídí seným pravdly ako u pošění vývozních úvěrů. V zemích, kde e sání hospodářskou polkou podporován expor, bývaí zřzovány sání nebo polosání nsuce pro pošťování polckých úvěrových rzk. Proexporní opaření s ohledem na dlouhodobou nerovnováhu vněších vzahů uplaňue ČR, pošťování polckých (ale komerčních) úvěrových rzk provozue sáem vlasněná pošťovna EGAP. Obdobně ako v případě úvěrového pošění má pošění dopravy zvýšený význam v meznárodním obchodě, proože doprava do zahrančí může bý v poměru k ceně zboží poměrně drahá a mohou se př ní realzova někerá specfcká rzka (např. nebezpečí moře), v důsledku echž realzace může doí k poškození nebo znčení přepravovaného zboží. Dopravní pošění e edním z nesarších odvěví, posné podmínky anglckého námořního posného práva sou dodnes základem posných podmínek věšny pošťoven provozuících dopravní pošění. Anglcké posné podmínky rozlšuí ř základní druhy dopravního pošění: ad edna, pošění s vyloučením zv. zvlášní haváre má neužší posné kryí. Poskyue posnou ochranu př oálních škodách, např. př poopení lod. Čásečně škody sou uhrazovány en ehdy, sou-l důsledkem mmořádné událos, např. požáru lodě, kolze, zroskoání, apod. Teno druh dopravního pošění se používá zeména př přepravě rud, uhlí, ad. Ad dvě, pošění, včeně zvlášní haváre, krye navíc čásečné škody př normálním průběhu dopravy (způsobené např. zv. nebezpečím moře,. rzky vyskyuícím se výhradně př námořní dopravě). Příkladem může bý vnknuí mořské vody do lod s následným poškozením nákladu, apod., naopak vyloučeny sou škody plynoucí z přrozené povahy záslky. Ad ř, pošění pro všem rzkům má nešrší posné kryí. Z posné ochrany sou vyloučena rzka válečná a polcká, pokud ech pošění není výslovně sednáno. Výraz zvlášní haváre e odvozen z anglcké právní ermnologe, kerá e zaím v oboru pošťovncví určuící a podle keré, ak z výše uvedeného vyplývá, se rozeznává celková zráa (znčení), zvlášní haváre (poškození) a pak ešě zv. společná haváre. Společná haváre e nsu meznárodního námořního práva a vznkl ze snahy rozvrhnou spravedlvým způsobem zráy, vznklé př zachraňování lod a nákladu ze společného ohrožení. Případy, keré mohou bý považovány za společnou havár, sou dány Yorsko-anverpským pravdly: musí vznknou společné ohrožení lod nákladu, osoba odpovědná za bezpečí plavby musí záměrně účelně učn opaření k záchraně, Posné rozpravy

12 zapříčňuící obě na lod a nákladu, nebo výlohy, loď po vznku společné haváre musí doplou do původního přísavu určení nebo přísavu nouze. Po ukončení plavby předá osoba odpovědná záležos odborníkov pro společnou havár zv. dspašerov, kerý provede rozvrh (dspaš) vznklých výloh poměrným dílem zachráněných hodno na vlasníka lod a vlasníka nákladu. Podíl na zráách se nazývá příspěvkem ke společné havár. Obecně lze dopravní pošění v zahrančním obchodě rozšíř o pošění nepřímých škod. Jako známé č odhadované velčny se do sednané posné čásky zahrnuí dopravné, clo, posné, zsk a příspěvek ke společné havár. Sazby posného podléhaí výkyvům podle vývoe ěcho rzk v oblasech, mž prochází příslušná dopravní rasa. V české posné prax bylo hlavní obsahovou odlšnosí uzemských posných podmínek zahrnuících vnrosání dopravu šrší posné kryí u pošění, včeně zvlášní haváre o rzko odczení, poškození sladkou dešťovou vodou, pošpněním a doyk s osaním zbožím. Válečná rzka lze pos en př námořní, leecké a pošovní přepravě. Př dopravě na souš a na řekách sou všem posel považována za neposelná. Z posného kryí sou vyloučeny škody vznklé v důsledku skryé vady věc, nedosaečného balení, vadného naložení nákladu, vnřní zkázy, amosférckého epla nebo chladu. Rovněž se nehradí normovaný úbyek na dopravovaném zboží následkem vysušení, vyprchání, vyprýšění, ad. Pošění samoných dopravních prosředků, zeména námořních lodí a čásečně leadel e s ohledem na možný rozsah důsledků realzace rzk provozováno en pošťovnam s náležým odborným zázemím, Problémem sou zeména rzka válečná a polcká, kerá v případě námořních lodí byla hsorcky zahrnována do pošění (kryí válečných rzk se např. přerušovalo až vsupem velmoc do válečného konflku), zeména v současné době bývaí sále ve věším rozsahu vylučována z pošění, problemacké e v současné době pošťování odpovědnos z provozu akových dopravních prosředků, akým sou leadla, obří ankery apod. Zemědělsví, ako odvěví prvovýroby, má v souvslos s pošěním výrazný rys ěsněšího spoení s nahodlosí (vlvy počasí), než v případě ných odvěví národního hospodářsví. Zeména pro roslnnou výrobu e řešení rzkovos pošěním nezbynosí. Nedelší hsor má pošění plodn pro krupobí. Velkou výhodou éo podoby pošění e nezaměnelnos poškození kroupam s ným ypem poškození rosln, pro uo velkou výhodu ednoznačné prokazaelnos příčn škody a eí ednoduché vyčíslelnos e ao podoba Posné rozpravy

13 pošění plodn dodnes využívána v někerých zemích EU. Na druhé sraně vážnou nevýhodou e fak, že krupobí předsavue en as 8-0 % rzk, ohrožuících výsledky roslnné výroby. Hlavní nedosaek krupobního pošění e odsraněn v produku nazývaném pošění plodn pro vybraným rzkům, anebo aké někdy žvelní pošění plodn, kde kromě krupobí bývaí kryy ešě další rzka: požár, povodeň, vchřce, arní mrazy, škůdc apod., přčemž konsrukce rzk bývá aková, aby pokryla cca 5 % rzk ohrožuících výsledky roslnné produkce. Nekomplexněší (ale aké nedražší) kryí v důsledku působení celého souhrnu vlvů s výmkou nekvalní práce zemědělců (celkem cca 80 % rzka) předsavue produk zv. pošění úrody plodn, předsavuící pošění fnančního výsledku pěsování plodn. Odškodňue se nedosažení dohodnuého sandardního hekarového výnosu, kerý e konsruován nečasě ako vylepšený průměrný výnos posledních le, např. průměr ří nelepších le z posledních pě apod. S ohledem na různou pracnos a rzkovos různých druhů plodn se nepošťue en celková úroda (ve keré by se navzáem kompenzovaly dílčí neúrody a nadúrody ednolvých plodn a z pošění by se odškodňovalo en saldo zrá opro hekarovým výnosům sanoveným ako krerum), ale úroda ve skupnách, agregovaných podle homogenzačního krera pracnos, např. oblnny, okopanny ad., přčemž zvlášť pracné plodny (chmel, len apod.) sou vyčleňovány zvlášť. Z pošění bývaí vylučovány pícnny (slouží ako mezproduk, a udíž o nch není přesná evdence) a kvala, s výmkou někerých plodn, kde by pošění bez plnění za kvalu nemělo smysl (např. chmel). Pošění e věšnou konsruováno se značnou (až 50%) spoluúčasí zemědělského podnku, aby eno byl zaneresován na péč o poškozené roslny. Pošění úrody plodn bylo u nás zkoušeno v druhé polovně osmdesáých le, pro ehdeší pošťovnu skončlo velkým posně-echnckým schodkem, především z důvodů zahrnuí pícnn do pošění, seně ak ako zahrnuím kvaly a nízké spoluúčas (0 %) zemědělských družsev. V současné době e u nás nerozšířeněším produkem pošění plodn pro vybraným rzkům. Nevěším poselem en Česká pošťovna a. s., významněší podíl rhu má ešě ČSOB Pošťovna a. s. V současné době čás posného pošěným doue Mnsersvo zemědělsví. Pošění hospodářských zvířa, předsavuící další specfkum př řešení rzkovos zemědělské výroby. Zvířaa a evenuálně drůbež se pošťuí na rzka žvelní, nfekční nemoc, úrazu a nenfekční nemoc. Pošění se věšnově vzahue na soubory krav, plemenných prasa, plemenných ovcí a koní, evenuálně drůbeže a sednává se pro případ uhynuí, uracení nebo nuné porážky z důvodu nemoc, poranění, operace, porodu nebo porau. Vedle ohoo pošění hromadných škod exsue ednolvé pošťování hospodářských zvířa, obvykle chovaných ke Posné rozpravy 3

14 specálním účelům, kde se zvířaa oceňuí ndvduálním posným čáskam na báz pošění na plnou hodnou. V posně-echncké konsrukc pošění se využívaí franšízy a bonfkace (slevy na posném) za lepší než sanovený škodní průběh. V současné době pošění hospodářských zvířa má určé problémy, neboť komerční pošťovny ž v mnulos nerady z důvodu velkého rozsahu v případě realzace rzka pošťovaly nfekce ypu mor prasa. K omu v současnos přsupuí další nové ypy nákaz ako e nemoc šílených krav, ale návra slnavky, kulhavky č nenově klusavky. I v ěcho produkech má nevýznamněší podíl rhu u nás Česká pošťovna, kerá krye rzka zmíněných nebezpečných nákaz ve velkochovech, rovněž v omo případě čás posného doue pošěným Mnsersvo zemědělsví. Pošění nemových a mových věcí, pošění sroů, pošění moorových vozdel, pošění odpovědnos za škody ad. zemědělských podnků má své bezprosřední analoge v pošění průmyslových a podnkaelských rzk Sále více na významu nabývá skupna pošění pro kerá se v lerauře začíná obevova název soukromé zdravoní pošění. Zahrnováno do éo skupny bývá úrazové pošění, pošění vážných chorob, pošění léčebných výloh a další obdobné produky. Z úrazového pošění se v eho nečeněší podobě odškodňue sednanou sumou přechodné nebo rvalé poškození zdraví nebo smr úrazem. Úraz bývá v posných podmínkách pošťoven defnován ako náhlé a neočekávané působení zevních sl, včeně vlasní síly ělesné, působení vysokých eplo, par, plynů, záření a edů, keré měly za následek poškození zdraví nebo smr pošěného. Popsaná konsrukce produku obvykle obsahue odsupňované posné čásky pro dobu nezbyného léčení, pro rvalé následky úrazu a smr úrazem. K vážněšímu narušení fnanční sably ednolvce nebo rodny dochází v případě rvalých následků nebo smr úrazem, ako konsruovaný produk by však měl poíže s prodenosí, proože akovou návranos pošění s nkdo nepřee, doba nezbyného léčení se udíž do produků zahrnue především z markengových důvodů. Za úrazové pošění e někdy ne zcela správně vydáváno pošění denní dávky odškodného v případě úrazu, plnění se však vyplácí po dobu pracovní neschopnos. Přísně eorecky nazíráno, nede o úrazové pošění, ale o pošění fnančních důsledků pracovní neschopnos př úrazu. V případě, že s pošěný zlomí ruku, ale se sádrou může chod do práce a např. říd oddělení, odškodné nedosane, přesože se mu evdenně sal vážný úraz. 4 Posné rozpravy

15 Teoreckou zaímavosí, uplaňuící se zeména v úrazovém pošění, e zv. časová franšíza. Pošťovny ve svých posných podmínkách sanovuí výluku drobných škod z pošění formulací, že odškodňování začíná až po určé době nezbyného léčení, obvykle po 4 dnech, evenuálně 3 ýdnech. Pro arf úrazového pošění pošťovny požaduí přrážku k posnému v případě, že pošění má buď povolání anebo čnnos ve volném čase v zv. nebezpečenské řídě. Za neméně rzkovou e považována duševní čnnos, čnnos řídící a admnsravní, a manuální čnnos srovnaelná s nevýrobní čnnosí. Na druhém konc škály sou do zvlášť nebezpečných čnnosí zařazovány profese např. záchranářů, pyroechnků, posunovačů, zkušebních ezdců, poapěčů ad., nebo doplňková čnnos regsrovaného sporovce kromě vymenovaných druhů sporu, přrážku má např. horolezec, hráč kopané, ledního hokee boxu, rugby, ad., mez vymenovaným spory bez přrážky sou např. aleka, ens, golf, šachy, špky, ad. Produk pošění pro případ závažných onemocnění zabezpečue pošěnému výplau posného plnění (sednané posné čásky nebo eího násobku) v případě, že po karenční době (obvykle 6 měsíců po uzavření pošění) dode k dagnoskování edné z vymenovaných chorob, akým sou např. nfark myokardu, cévní mozková příhoda, rakovna, ransplanace žvoně důležých orgánů, slepoa ad., a obmyšlenému, eslže pošěný zemře. Pošění léčebných výloh zabezpečue úhradu nezbyných nákladů na ošeření, kerému byl pošěný nucen během pobyu v zahrančí se podrob v důsledku úrazu č nenadálého akuního proevu nemoc. Náklady na ošeření mohou obvykle zahrnova poby v nemocnc, lékařská vyšeření nezbyná pro sanovení dagnózy, pořebné lékařské úkony, medkameny, předepsané v souvslos s posnou událosí. Pošění léčebných výloh může bý kombnováno s cesovním pošěním, evenuálně se službou zvanou asssance, což e komplexní zabezpečení pořeb klenů pošťovny př ech cesách mmo rvalé bydlšě, např. odvoz do hoelu po nehodě, obsarání opravy poškozeného vozdla, zvlášní péč ve zdravonckém zařízení a další služby. Obsahem cesovního pošění e zabezpečení klenů pošťovny př cesách mmo rvalé bydlšě, zeména do zahrančí. Obvykle bývá v omo pošění kromě pošění léčebných výloh a služby asssance skupnově sdruženo maekové, odpovědnosní, úrazové žvoní pošění. Posná doba bývá maxmálně do ednoho roku, podle délky posné doby a rozsahu požadovaného posného kryí e odvozován arf posného. Posné rozpravy 5

16 Shrneme-l současnou celkovou suac na českém posném rhu nežvoního pošění, musíme konsaova, že e vcelku složá ak pro pošťovny, ak pro ech kleny. Jen malou úěchou nám v omo ohledu může bý, že obdobně o vypadá na svěových rzích. Vývo, kerý k omu vedl, měl své dlouhodoběší příčny. Svěové pošťovncví bylo v devadesáých léech slně ovlvňováno celkovým procesem globalzace svěové ekonomky. Zeména v druhé polovně devadesáých le docházelo v rámc osrých konkurenčních boů k neusálému snžování posných sazeb, zeména v nežvoním pošění, a o až na úroveň, kerá nemá v moderním komerčním pošťovncví obdoby. Fak, že nedošlo k narušení sably v odvěví, byl výsledkem vlvu souběžně probíhaícího procesu koncenrace a negrace, kdy ednak fúzem uvnř odvěví pošťovncví, ednak mez do é doby samosaným fnančním sekory došlo a sále dochází k vyváření negrovaných slných mulfunkčních fnančních skupn a konglomeráů, keré lépe odolávaí volalě hospodářských výsledků, dumpngovým cenovým lakům a lépe dverzfkuí svá podnkaelská rzka. Konec konců možno říc, že přes dlouhodobý pokles sazeb zůsaly v globálním svěovém měříku přímy z posného na vcelku dobré úrovn. Na přelomu soleí se ovšem suace v odvěví pošťovncví začala až dramacky vyhrocova. Celkové ekonomcké prosředí ovlvnl pokles výkonnos amercké ekonomky, kerý se promíl do savu svěových kapálových rhů, a ím do savu a výnosnos nvesčních porfolí pošťoven. A navíc došlo k významným výkyvům ve škodních průbězích, podle sask švýcarské zašťovny Swss Re byla např. v roce 999 dosažena hsorcky druhá nevyšší úroveň výpla z velkých kaasrofálních škod. Z ěcho důvodů ešě mnohem dříve, než došlo k událosem. září loňského roku, začaly svěové zašťovny, bez nchž se v moderní době pošťovny neobedou, dáva prvoposelům asné sgnály, že nadále budou zašťova enom y posné smlouvy, ve kerých bude pošťovnam uplaňována rovnovážná arfní polka, respekuící posně-echncké prncpy. A pak přšlo. září 00. Raconálním meodam myšlení neuchopelná kaasrofa, asně dokládaící, akým nepredkovaelným způsobem se v dnešní společnos může měn charaker rzk, možnos ech denfkace a ochrany před nm. Výsžněší než všechny analýzy a komenáře byl dle mého názoru popsek k v medích uveřeněné foograf zborcených dvoča newyorského WTC. Tex pod foografí zněl: škoda, kerá před. zářím 00 měla pravděpodobnos nula. Sascky nasal skok v časové řadě. V omo konexu vznkaí zcela nové precedeny, např. amercký soud bude muse rozhodnou, zda nárazy leadel do věží byla 6 Posné rozpravy

17 edna, č dvě posné událosí. Aplkováno do praxe o znamená, že do kalkulačních modelů pro posné arfy budou muse pošťovny a zašťovny promía zcela novou flosof obsahu poselného rzka a eho komerční ceny. Problémy rovnovážného arfního posného nežvoních pošění sou neuralgckým bodem českého posného rhu a e nuno říc, že dsproporce v někerých ohledech maí opro svěovým kvanám ešě vyosřeněší polohu. Specfkem českého posného rhu e, že se po svém znovuvzkříšení před více než dese ley ešě dnes musí vyrovnáva s dědcvím ěžkých cenových dsorzí z admnsravně příkazového sysému, příkladem za všechny e povnné smluvní pošění odpovědnos z provozu moorových vozdel, keré nemá v důsledku zákonodárc sanoveného regulačního cenového kordoru dodnes arfy podle ržního prncpu ekvvalence. K analog svěových laků na snžování sazeb lze přrovna arfní polku konkuruících s českých pošťoven v druhé polovně devadesáých le v segmenu nežvoního pošění podnkaelů a průmyslu. Dumpngové klma z počáku poslovaly svým markengovým chováním zašťovny, keré na nově se uvářeícím rhu prodávaly mnohdy nově se eabluícím českým poselům zašění za "zaváděcí" ceny a v omo prosředí nenalezl lídř českého posného rhu odvahu k narovnání arfních dsproporcí. Tyo časy sou však už zcela defnvně pryč. Dochází k paradoxu: ldé s u nás pod domem posledních dramackých událosí v Amerce více uvědomuí pomívos věcí a v ech povědomí zeslue myšlenka na adekvání zabezpečení pošěním, na druhé sraně pošťovny někerá nebezpečí nechěí brá do posného kryí a za radční komerční rzka požaduí a v budoucnos budou požadova až řádově vyšší ceny. S ohledem na o, že nerovnováha na českém posném rhu rvala přílš dlouho, e v současné době probíhaící řešení o o bolesněší. Tuzemské pošťovny pod lakem zhoršuící se ekonomky nežvoních pošění a pod lakem zaselů budou muse v souladu s posněmaemackým prncpy zvyšova posné, pro podnkaele vysoupí zřeelně hlavní rys řízení rzka, edy proces rozhodování o om, akou sraeg podnkael zvolí př fnanční elmnac negavních dopadů nahodlos s ohledem na současné budoucí možné náklady. Je řeba hleda a naléz, řeba s využím služeb poradenské frmy v oblas rsk managemen, anebo dobrého makléře, opmální, efekvní řešení, kombnuící všechna dosupná opaření a zdroe, kerá sou v kompeenc rozhoduícího se subeku, v nchž podsanou rol musí hrá vedle škodní Posné rozpravy 7

18 prevence kvalní pošění. Podnkaelé by ovšem pošťovnu neměl vol podle nelacněší nabídky, dobré pošění zpravdla není o, keré e cenově nepříznvěší. Je řeba s zvyknou na fak, že opravdu dobré, na míru šé posné kryí e v současnos poměrně drahé. Na druhé sraně by v ěcho konexech mělo bý veřenos podezřelé chování pošťovny, nabízeící své posné produky přílš levně. I přes současnou poněkud komplkovanou suac lze v dalším vývo očekáva rozvo českého pošťovncví v eho nežvoním segmenu, když zřemě dode uvnř odvěví k určému přeskupení zámů, přčemž se dá očekáva snížený záem pošťoven právě o nežvoní kmen. K významnému přeskupování zámů dochází celosvěově uvnř na významu rochu zráceícího nežvoního segmenu. Nevěší řídou ve skupně nežvoních pošění e v současnos ednoznačně pošění moorových vozdel, zahrnuící ovšem pošění odpovědnos. Jeho průměrný podíl na celkovém nežvoním pošění se pohybue od 0 do éměř 70 % s ím, že nadpolovční věšna sáů má nadpolovční podíl ěcho pošění. Druhou nevěší řídou e pošění úrazu a nemoc. Následue řída pošění fnančních závazků a až na posledním mísech pomyslného žebříčku sou radční maeková pošění. Klen se posupně odkláněí od klasckého pošění pro požáru a krádež a posupně e nahrazuí moderněším mul rsk formam č all rsk pošěním. 8 Posné rozpravy

19 Resumé CHAPTERS FROM INSURANCE THEORY IX NON-LIFE INSURANCE The nnh arcle of hs seres s fully relaed o he bass of non-lfe nsurance, especally known from he srucure of he clascal propery nsurance. When explanng he bass of non-lfe nsurance reference s made o arcles dealng wh calculaon of premum and sae supervson n nsurance. Some ypes of nsurance are somewhere beween non-lfe and lfe nsurances. Among such ypes we can menon nsurances no coverng drec maeral damage bu fnancal losses or consequenal losses (whch can be even hgher han drec maeral damage). A ypcal example s nsurance of loss of prof and among such border cases we can fnd nsurances where damage o healh s followed by loss of ncome. The larges par of non-lfe nsurance on he Czech nsurance marke s presenly relaed o moor nsurance ncludng lably nsurance followed by accden nsurance and llness nsurance and nsurance of varous fnancal oblgaons. Wha wll he fuure be lke? In spe of a very complcaed suaon boh for he nsurers and clens he Czech nsurance marke wll surely see furher developmen of non-lfe nsurance. More and more clens realze he mporance of adequae nsurance proecon of her propery or company and hey are fully aware of he fac ha nsurance may be consderably more expensve nowadays. Posné rozpravy 9

20 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ prof. RNDr. Per Mandl, DrSc., Maemacko-fyzkální fakula Unverzy Karlovy e-mal: Slovo modelování se v odborné ermnolog rozšířlo v souvslos s rozvoem počíačů. V pošťovncví však má maemacké modelování soleou radc.. Počáky modelů žvoních pošťoven lze naléz v brské akuárské lerauře konce 9. soleí. Nevěší význam v é době měl Model Offce G. Knga (906). Model nežvoního pošťování vyvořl F. Lundberg ve svých pracích o kolekvní eor rzka z le Teore byla do hloubky rozvnua H. Cramérem v sa uveřeněné v ublením sborníku pošťovny Skanda (930). V é době, a ak omu bylo až donedávna, se neříkalo model nýbrž eore. Posná maemaka e souborem maemackých eorí různých oblasí pošťovncví. Díky svému dlouhému vývo paří mez dobře konsuované vědy. Zákon č. 363 / 999 Sb. o pošťovncví v 8 a 0 předpsue pro výpočy posně maemacké meody a v 3 požadue povrzení správnos posně maemackých meod používaných př provozované pošťovací a zašťovací čnnos odpovědným posným maemakem. Odud lze dovod, že výpočy by měly bý prováděny posně maemackým meodam. Cílem éo kráké sa e upozorn na někeré okolnos fnančního modelování v nežvoním pošění a na zvlášní posavení posně maemackých modelů z právního hledska, keré sme uvedl. Od 80ých le dochází díky možnosem zpracováva rozsáhlé daabáze a realzova náročné smulační výpočy k vyváření modelů peněžních oků v nežvoní pošťovně. V Evropě získaly značnou publcu modely předložené brskou ([]) a fnskou pracovní skupnou pro sudum solvennos pošťoven. Př sudu brského modelu sme s povšml ([5]), že srovnaelně účnný model lze vyvoř bez náhodných smulací kombnací pravděpodobnosního modelování a přblžných meod eore rzka. Pravděpodobnosní model suace zachycené zmíněným smulačním modely vyvořl rovněž R. Schneper ([9]). Model s zaslouženě získal meznárodní ocenění. Články uveřeněné v omo čísle Posných rozprav umožňuí čenář seznám se s nověším příspěvky absolvenů suda fnanční a posné maemaky na MFF UK k modelování posně maemackým meodam. Modely sou zednodušené popsy děů užívané k vyádření nebo k vysvělení skuečnos. Uveďme cá z [0]: Prakkové se neshoduí v om, zda e lepší užíva 0 Posné rozpravy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Unverza Tomáše Ba ve Zlíně ABOATONÍ VIČENÍ EEKTOTEHNIKY A PŮMYSOVÉ EEKTONIKY Název úlohy: Zpracoval: Měření čnného výkonu sřídavého proudu v jednofázové sí wamerem Per uzar, Josef Skupna: IT II/ Moravčík,

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY . přednáška EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY Ekonomcko matematcké metody (též se užívá název operační analýza) sou metody s matematckým základem, využívané především v ekonomcké oblast, v oblast řízení a

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

Reálné opce. Typy reálných opcí. Výpočet hodnoty opce. příklady použití základních reálných opcí

Reálné opce. Typy reálných opcí. Výpočet hodnoty opce. příklady použití základních reálných opcí Reálné opce příklady použí základních reálných opcí Typy reálných opcí! Ukonč projek odsoup! Rozšíř projek expandova, růsová! Provozní! Záměny! Složená! Eapová! Jné? Výpoče hodnoy opce! Spojě pomocí řešení

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Model systému na podporu rozhodování za neurčitostí. Model of the Decision Support System under Condition of Non-Determination

Model systému na podporu rozhodování za neurčitostí. Model of the Decision Support System under Condition of Non-Determination ISKI 8 Vedecko-výskumná čnnosť v obls využívn IKT Model sysému n podporu rozhodování z neurčosí Model of he Decson Suppor Sysem under Condon of Non-Deermnon Cyrl Klmeš Osrvská unverz v Osrvě Přírodovědecká

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK Vzhledem ke skuečnosi, že způsob modelování elasomerových ložisek přímo ovlivňuje průběh vniřních sil v oblasi uložení, rozebereme v éo kapiole jednolivé možné

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV

Věstník ČNB částka 15/2003 ze dne 1. října 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Třídící znak 1 0 2 0 3 6 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ZE DNE 23. ZÁŘÍ 2003 KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH REZERV Česká národní banka

Více

PJS Přednáška číslo 2

PJS Přednáška číslo 2 PJS Přednáška číslo Jednoduché elekromagnecké přechodné děje Předpoklady: onsanní rychlos všech očvých srojů (časové konsany delší než u el.-mg. dějů a v důsledku oho frekvence elekrckých velčn. Pops sysému

Více

Pasivní tvarovací obvody RC

Pasivní tvarovací obvody RC Sřední průmyslová škola elekroechnická Pardubice CVIČENÍ Z ELEKTRONIKY Pasivní varovací obvody RC Příjmení : Česák Číslo úlohy : 3 Jméno : Per Daum zadání : 7.0.97 Školní rok : 997/98 Daum odevzdání :

Více

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003

Věstník ČNB částka 3/2003 ze dne 4. února 2003 Třídící znak 2 0 4 0 3 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. ledna 2003 o podmínkách vorby povinných minimálních rezerv Česká národní banka (dále jen "ČNB") podle 25 a 26 zákona č. 6/1993

Více

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs

Inovace a vytvoření odborných textů pro rozvoj klíčových. kompetencí v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. education programs N V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Operační progra: Název oblas podpory: Název projek: Vzdělávání pro konkrenceschopnos Zvyšování kvaly ve vzdělávání novace a vyvoření odborných exů pro

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově

Skupinová obnova. Postup při skupinové obnově Skupinová obnova Při skupinové obnově se obnovují všechny prvky základního souboru nebo určiá skupina akových prvků najednou. Posup při skupinové obnově prvky, jež selžou v určiém období, je nuno obnovi

Více

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 2006 Analýza cilivosi NPV projeku na bázi ukazaele EVA Dagmar Richarová

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA 4 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 11-12 září 2008 Analýza rizikových fakorů při hodnocení invesičních projeků dle kriéria

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

Teorie obnovy. Obnova

Teorie obnovy. Obnova Teorie obnovy Meoda operačního výzkumu, kerá za pomocí maemaických modelů zkoumá problémy hospodárnosi, výměny a provozuschopnosi echnických zařízení. Obnova Uskuečňuje se až po uplynuí určiého času činnosi

Více

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí

Maxwellovy a vlnová rovnice v obecném prostředí Maxwellovy a vlnová rovnie v obeném prosředí Ing. B. Mihal Malík, Ing. B. Jiří rimas TCHNICKÁ UNIVRZITA V LIBRCI Fakula meharoniky, informaiky a mezioborovýh sudií Teno maeriál vznikl v rámi proeku SF

Více

Částka 12 Ročník Vydáno dne 8. listopadu 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 12 Ročník Vydáno dne 8. listopadu 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 12 Ročník 2012 Vydáno dne 8. lsopadu 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 15. Úřední sdělení České národní banky ze dne 6. lsopadu 2012 k opaření České národní banky č. 3/2011 Věs. ČNB, kerým se sanoví

Více

Dynamické systémy. y(t) = g( x(t), t ) kde : g(t) je výstupní fce. x(t) je hodnota vnitřních stavů

Dynamické systémy. y(t) = g( x(t), t ) kde : g(t) je výstupní fce. x(t) je hodnota vnitřních stavů Dynamcké sysémy spojé-dskréní, lneární-nelneární a jejch modely df. rovnce, přenos, savový pops. Tvorba a převody modelů. Lnearzace a dskrezace. Smulace. Analoge mez sysémy různé fyzkální podsay. Idenfkace

Více

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace XXVI. ASR '2 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, April 26-27, 2 Paper 2 Vliv funkce příslušnosi na průběh fuzzy regulace DAVIDOVÁ, Olga Ing., Vysoké učení Technické v Brně, Fakula srojního inženýrsví,

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004

Věstník ČNB částka 16/2004 ze dne 25. srpna 2004 Třídící znak 1 0 6 0 4 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ VYHLAŠUJE Ú P L N É Z N Ě N Í OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE LIKVIDNÍCH PROSTŘEDKŮ A PODMÍNKY

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat. 4 Inegrace subsiucí 4 Inegrace subsiucí Průvodce sudiem Inegrály, keré nelze řeši pomocí základních vzorců, lze velmi časo řeši subsiuční meodou Vzorce pro derivace elemenárních funkcí a věy o derivaci

Více

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav

5. Využití elektroanalogie při analýze a modelování dynamických vlastností mechanických soustav 5. Využií elekroanalogie při analýze a modelování dynamických vlasnosí mechanických sousav Analogie mezi mechanickými, elekrickými či hydraulickými sysémy je známá a lze ji účelně využíva při analýze dynamických

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA, STABILITA. Jednokový impuls (Diracův impuls, Diracova funkce, funkce dela) někdy éž disribuce dela z maemaického hlediska nejde o pravou funkci (přesný popis eorie

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ

SIMULACE A ŘÍZENÍ PNEUMATICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRAMU MATLAB SIMULINK. Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ bstrakt SIMULCE ŘÍZENÍ PNEUMTICKÉHO SERVOPOHONU POMOCÍ PROGRMU MTL SIMULINK Petr NOSKIEVIČ Petr JÁNIŠ Katedra automatzační technky a řízení Fakulta stroní VŠ-TU Ostrava Příspěvek popsue sestavení matematckého

Více

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce

Metody vícekriteriálního hodnocení variant a jejich využití při výběru produktu finanční instituce . meznárodní konference Řízení a modelování fnančních rzk Ostrava VŠB-TU Ostrava, Ekonomcká fakulta, katedra Fnancí 8. - 9. září 200 Metody vícekrterálního hodnocení varant a ech využtí př výběru produktu

Více

Práce a výkon při rekuperaci

Práce a výkon při rekuperaci Karel Hlava 1, Ladislav Mlynařík 2 Práce a výkon při rekuperaci Klíčová slova: jednofázová sousava 25 kv, 5 Hz, rekuperační brzdění, rekuperační výkon, rekuperační energie Úvod Trakční napájecí sousava

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

Analýza a ověření kvality replikace benchmarku metodologií Tracking Error

Analýza a ověření kvality replikace benchmarku metodologií Tracking Error Analýza a ověření kvaly replkace benchmarku meodologí Trackng Error Jří VALECKÝ VŠB-TU Osrava Absrac The am of he paper s o perform an analyss and compare he accuracy of a benchmark replcaon usng varous

Více

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity

Ocenění podniku s přihlédnutím k možné insolvenci postup pro metodu DCF entity a equity Mařík, M. - Maříková, P.: Ocenění podniku s přihlédnuím k možné insolvenci posup pro meodu DCF eniy a equiy. Odhadce a oceňování podniku č. 3-4/2013, ročník XIX, sr. 4-15, ISSN 1213-8223 Ocenění podniku

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE. nahrazující sdělení Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.10.2014 COM(2014) 675 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE nahrazující sdělení Komise o harmonizovaném rámci návrhů rozpočových plánů a zpráv o emisích dluhových násrojů

Více

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU

APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APLIKACE MATEMATICKÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘI NÁVRHU STRUKTURY DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU APPLICATION OF MATHEMATICAL PROGRAMMING IN DESIGNING THE STRUCTURE OF THE DISTRIBUTION SYSTEM Martn Ivan 1 Anotace: Prezentovaný

Více

Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů

Výkonnost a spolehlivost číslicových systémů Výkonnos a spolehlivos číslicových sysémů Úloha Generování a zpracování náhodných čísel Zadání 9 Trojúhelníkové rozdělení Jan Kupka A65 kupka@sudens.zcu.cz . Zadání vyvoře generáor rozdělení jako funkci

Více

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté

Úrokové daňové štíty nemusí být jisté Mařík, M. - Maříková, P.: Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé. Odhadce a oceňování podniku č. 3/2012, ročník XVIII, sr. 4-17, ISSN 1213-8223 Úrokové daňové šíy nemusí bý jisé prof. Miloš Mařík, doc. Pavla

Více

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projku Názv projku Číslo a názv šablony klíčové akvy Dgální učbní marál CZ..07/.5.00/4.080 Zkvalnění výuky prosřdncvím CT / novac a zkvalnění výuky prosřdncvím CT Příjmc podpory Gymnázum, Jvíčko,

Více

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1

( ) Základní transformace časových řad. C t. C t t = Μ. Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Makroekonomická analýza Popisná analýza ekonomických časových řad (ii) 1 Základní ransformace časových řad Veškeré násroje základní korelační analýzy, kam paří i lineární regresní (ekonomerické) modely

Více

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B

Popis obvodu U2407B. Funkce integrovaného obvodu U2407B ASICenrum s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. (02) 4404 3478, Fax: (02) 472 2164, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = Popis obvodu U2407B

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2

ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB. Vladimír Hanta 1, Ivan Gros 2 ŘEŠENÍ PROBLÉMU LOKALIZACE A ALOKACE LOGISTICKÝCH OBJEKTŮ POMOCÍ PROGRAMOVÉHO SYSTÉMU MATLAB Vladmír Hanta 1 Ivan Gros 2 Vysoká škola chemcko-technologcká Praha 1 Ústav počítačové a řídcí technky 2 Ústav

Více

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice #

Několik poznámek k oceňování plynárenských aktiv v prostředí regulace činnosti distribuce zemního plynu v České republice # Několik poznámek k oceňování plynárenských akiv v prosředí regulace činnosi disribuce zemního plynu v České republice # Jiří Hnilica * Odvěví disribuce zemního plynu paří mezi regulovaná odvěví. Způsoby

Více

Spektrum 1. Spektrum 2. Výsledné Spektrum. Jan Malinský

Spektrum 1. Spektrum 2. Výsledné Spektrum. Jan Malinský Jan Malinsý V omo doumenu bude odvozeno sperum vysenuého sinusového signálu pomocí onvoluce ve frevenční oblasi. V časové oblasi e možno eno vysenuý signál vyvoři násobením obdélníového ( V a sinusového

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je.

Využijeme znalostí z předchozích kapitol, především z 9. kapitoly, která pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Pravděpodobnos a saisika 0. ČASOVÉ ŘADY Průvodce sudiem Využijeme znalosí z předchozích kapiol, především z 9. kapioly, kerá pojednávala o regresní analýze, a rozšíříme je. Předpokládané znalosi Pojmy

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů:

Matematika v automatizaci - pro řešení regulačních obvodů: . Komplexní čísla Inegrovaná sřední škola, Kumburská 846, Nová Paka Auomaizace maemaika v auomaizaci Maemaika v auomaizaci - pro řešení regulačních obvodů: Komplexní číslo je bod v rovině komplexních čísel.

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku

Využití logistické regrese pro hodnocení omaku Využtí logstcké regrese pro hodnocení omaku Vladmír Bazík Úvod Jedním z prmárních proevů textlí e omak. Jedná se o poct který vyvolá textle př kontaktu s pokožkou. Je to ntegrální psychofyzkální vlastnost

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií

Vícekriteriální rozhodování. Typy kritérií Vícekrterální rozhodování Zabývá se hodnocením varant podle několka krtérí, přčemž varanta hodnocená podle ednoho krtéra zpravdla nebývá nelépe hodnocená podle krtéra ného. Metody vícekrterálního rozhodování

Více

Rizikového inženýrství stavebních systémů

Rizikového inženýrství stavebních systémů Rzkového nženýrství stavebních systémů Mlan Holcký, Kloknerův ústav ČVUT Šolínova 7, 166 08 Praha 6 Tel.: 24353842, Fax: 24355232 E-mal: Holcky@vc.cvut.cz Základní pojmy Management rzk Metody analýzy rzk

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ

PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ PREDIKCE OPOTŘEBENÍ NA KONTAKTNÍ DVOJICI V TURBODMYCHADLE S PROMĚNNOU GEOMETRIÍ Auoři: Ing. Radek Jandora, Honeywell spol s r.o. HTS CZ o.z., e-mail: radek.jandora@honeywell.com Anoace: V ovládacím mechanismu

Více

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2

Lineární rovnice prvního řádu. Máme řešit nehomogenní lineární diferenciální rovnici prvního řádu. Funkce h(t) = 2 Cvičení 1 Lineární rovnice prvního řádu 1. Najděe řešení Cauchyovy úlohy x + x g = cos, keré vyhovuje podmínce x(π) =. Máme nehomogenní lineární diferenciální ( rovnici prvního řádu. Funkce h() = g a q()

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi Technické dodací podmínky Výrobky válcované za epla z konsrukčních ocelí se zvýšenou odolnosí proi amosférické korozi Technické dodací podmínky Podle ČS E 02- září 0 výroby Dodávaný sav výroby volí výrobce. Pokud o bylo v objednávce

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012

Věstník ČNB částka 9/2012 ze dne 29. června 2012. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 27. června 2012 k ověřování dostatečného krytí úvěrových ztrát Třídící znak 2 1 1 1 2 5 6 0 I. Účel úředního sdělení Účelem tohoto úředního sdělení je nformovat

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha V.E... sladíme 8 bodů; průměr 4,65; řešilo 23 sudenů Změře závislos eploy uhnuí vodného rozoku sacharózy na koncenraci za amosférického laku. Pikoš v zimě sladil chodník. eorie Pro vyjádření koncenrace

Více

... víc, než jen teplo

... víc, než jen teplo výrobce opných konvekorů... víc, než jen eplo 2009/2010.minib.cz.minib.cz 1 obsah OBSAH 4 ÚVOD 6 příčné řezy konvekorů 8 PODLAHOVÉ KONVEKTORY bez veniláoru 9 COIL - P 10 COIL - P80 11 COIL - PT 12 COIL

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více