OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Matematické modelování v pojišťovnictví 20 Mathematical Modelling in Insurance prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK"

Transkript

1 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 00

2 ISSN

3 OBSAH Kapoly z posné eore IX Nežvoní pošění.5 Chapers from Insurance Theory IX Non-lfe Insurance doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká Maemacké modelování v pošťovncví 0 Mahemacal Modellng n Insurance prof. RNDr. Per Mandl, DrSc., Maemacko-fyzkální fakula UK Rzko ve zdravoním pošění 5 The Rsk n Healh Insurance Mgr. Marn Čížek, UNIQA pošťovna, a.s., Maemacko-fyzkální fakula UK Smulační analýza modelu rzkové rezervy...36 Smulaon Analyss of he Rsk Reserve Model Mgr. Pavel Fnfrle, General Pošťovna a. s., Maemacko-fyzkální fakula UK Příspěvek k pravděpodobnosnímu modelování rzkové rezervy v nežvoním pošění...5 A Conrbuon o Probably Modellng of he Non-lfe Insurance Rsk Reserve Mgr. Dana Chládková, KPMG Česká republka, s. r. o., Maemacko-fyzkální fakula UK Neproporconální zašění s vícenásobnou saurací...63 Non-proporonal Rensurance wh Mulple Rensaemens Mgr. Helena Lazosová, Bc., Česká pošťovna a.s. Vývo volného kapálu nežvoní pošťovny Free Capal Developmen of a Non-lfe Insurance Company RNDr. Dagmar Plcová, Ph.D., Kooperava, pošťovna, a. s. Porovnání nvesc do nežvoního pošění s kapálovým nvescem A Comparson beween Invesmens no Non-lfe Insurance and Invesmens on he Capal Marke RNDr. Monka Šťásková, Úřad sáního dozoru v pošťovncví a penzním přpošění, Mnsersvo fnancí Jak na sysémy bonus malus.. 0 How on he Bonus Malus Sysems Mgr. Jan Šváb, Kooperava, pošťovna, a. s.

4 Model fnančních oků úrazového pošění 0 A Model of Accden Insurance Cash Flows RNDr. Vladmíra Unzegová, Ph.D., Kooperava, pošťovna, a. s. Posný podvod..33 Insurance Fraud JUDr. Mlan Lehua, UNIQA pošťovna, a. s. Informacká a počíačová krmnala... 4 Informacs and Compuer Crme doc. Ing. Vladmír Smekal, CSc., soudní znalec, Vysoká škola ekonomcká v Praze, Vysoké učení echncké v Brně Charakerska nového zákona o posťovnícve na Slovensku Characerscs of he New Insurance Ac n he Slovak Republc JUDr. Mlan Daráš, Slovenská asocáca posťovní, JUDr. Mlan Červenka, Slovenská sekca medznárodného združena pre posné právo AIDA Invesční čnnos pošťoven, Asse-lably Managemen Invesmen Acves of Insurance Companes, Asse-lably Managemen Ing. Per Sosík, kaedra bankovncví a pošťovncví VŠE, Allanz pošťovna, a. s. 80 le Posného obzoru Years of Posný obzor Mgr. Eva Troanová Shrnuí a překlad resumé do anglčny JUDr. Per Záruba

5 KAPITOLA IX: NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ doc. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomcká e-mal: Podsaa pošění, ochrana pro fnančním důsledkům nahodlos, se v nekrysalčěší podobě proevue v konsrukc nežvoních, zeména klasckých maekových pošění, ve kerých se odškodňue nahodlé poškození nebo znčení věc, pařící pošěnému. V pošťovacích číankách uváděné rozměry rzka: výsky, okamžk a rozsah maí v pošění věcí nešrší škálu uplanění. Na ěcho pošěních se aké obecná podsaa pošění a pošťovncví nelépe a nelogčě vysvělue. Zásadní rozdíl mez nežvoním a žvoním pošěním e zcela zřemý z kapoly o kalkulac posného, de o damerálně odlšnou posně-echnckou konsrukc a z kapoly o dohledu nad pošťovncvím e parná obecná snaha reguláorů srkně organzačně yo dva segmeny odděl. Mez oběma posně-echncky a následně účeně osře odlšeným segmeny sou pochopelně někerá pošění, kerá sou svou konkréní podobou hrančním oblasm. Na prvním mísě menume a pošění, kerá nesou pošěním přímých maekových škod, ale přímých škod fnančních, anebo fnančních škod následných. Sále rosoucí význam má pošění odpovědnos za škody. Jeho zvlášnosí e o, že z hledska pošěného de o pošění fnanční konnuy pošěného a hlavně, že příemcem posného plnění e někdo ný, než pošěný - e o řeí osoba, soící zcela mmo smluvní vzah pošťovny a eího klena (Anglčané používaí název hrd par lably). Význam pošění odpovědnos za škody v poslední době významným způsobem rose, navíc v našch poměrech má oo pošění velm akuální akcen, proo e pošění odpovědnos za škody věnována edna samosaná kapola. Vedle věcných škod přímých mohou v důsledku ěcho prvoních škod vznka škody následné, keré ovšem svým obemem leckdy mnohonásobně převyšuí škody přímé. Např. haváre úzkoproflového sroe na výrobní lnce může znamena dlouhodobý výpadek výroby a zráy na zsku v násobcích hodnoy havarovaného sroe. Nevýznamněším pošěním následných škod, edy pošěním nkolv bezprosředních přímých maekových škod ale pošěním chránícím "účení blanc" klena, e pošění pro případ přerušení provozu podnku. Too pošění má s klasckým maekovým pošění mnoho společných rysů, v někerých Posné rozpravy 5

6 případech e dokonce s exsencí pošění přímých věcných škod ěsně svázáno, proo se ím budeme zabýva v éo kapole. Další hranční oblasí sou a pošění, kerá paří ednoznačně posně-echnckou konsrukcí do nežvoního segmenu, ale svým obsahem úzce souvseí s rzkem úmy na zdraví člověka, z ekonomckého hledska znamenaící úmu na přímech, edy sou příbuzné a v produkech časo sdružované s rzky žvoním. Těcho pošění e celá řada a rovněž e možno říc, že nabývaí na sále věším významu. Vedle klasckého úrazového pošění, obsahuícího prvek žvoního pošění v (rzkové) složce smr úrazem, menume pošění vážných chorob, pošění léčebných výloh, pošění ušlého výdělku (denní dávky) v případě pracovní neschopnos, pošění nadsandardního vybavení př pobyu v nemocnc ad. V úvodu uvedených konexech se eví bý určým paradoxem, že oblas klasckých věcných pošění, kde kaegore pošění prakcky vznkala a eíž spoení s nahodlosí e nečsší, ednak rochu zrácí na významu, ednak se nevíce od svých radčních podob odškodňování poškození nebo znčení věc realzací poselného rzka nyní odvrací. Ve svých počácích klasckým radčním rzkem pošění maeku bylo rzko požární, hsorcky nežvoní pošťovny začínaly věšnou ako požární pošťovny. Posupem času s klen pošťoven sále více přál šrší kryí příčn věcných škod, ak se posupným přdáváním dalších příbuzných zdroů nebezpečí do sdružených posek z požárního rzka salo rzko žvelní. Vývo agregace příbuzných rzk dále pokračoval až do dnešní doby nesysemackou, ale velm prakckou adcí rzka vodovodních škod. Na druhé sraně pošťovny ve svých konkréních produkech maí endence někerá zvlášě nebezpečná žvelní rzka hrozící kaasrofální realzací z posného kryí vylučova, anebo e přpošťova za zvlášní sazby, příkladem za všechny e zeměřesení anebo nčvá povodeň. Obdobou požárního rzka z hledska hsorckých kořenů e rzko krupobí, krupobní pošťovny měly ve své době svou vysokou popularu zeména v zemědělských oblasech. Klasckým rzkem radčně zahrnovaným do věcných pošění e rzko krádeže. Je smuným fakem, že s pozvním vývoem ldské společnos de ruku v ruce růs krmnaly a rzko krádeže se v někerých maekových pošěních (moorová vozdla) sává rzkem na é hranc poselnos. Pošťovny věšnově požaduí, aby věc byly pro prosé krádež zašěny, do produků udíž konsruuí podmínku zv. kvalfkované krádeže, zn., že kryí pošěním e en případ, kdy pachael překonal překážku chránící věc před odczením, pokud už 6 Posné rozpravy

7 rovnou nebylo v posných podmínkách řečeno, že sou kryy škody na maeku způsobené vloupáním, nebo loupežným přepadením. S rzkem krádeže bývá někdy rzko vandalsmu (zásahu řeí osoby), přčemž pošťovny obvykle požaduí zšění pachaele vandalského čnu, anebo e oo rzko kryo en v případě, že dode současně k realzac rzka odczení. Zvýšený význam pošťování rzka haváre (událos, kerá působla na předmě pošění náhle a mechancky) byl odezvou na rosoucí poče vozdel na slncích a ve spoení s odpovědnosí z provozu moorového vozdla, kde požadavky na pošění ve věšně zemí sanovl zákon, se pošění moorových vozdel posupně salo obemově nevěší skupnou pošění Posupem času byla poselná rzka rozšířena o pošění pro případ přerušení provozu podnku,. ž zmíněné rzko následných škod navazuících na prvoní poselnou škodu přímou, dále o rzko sroní, souvseící s poruchou nebo havárí sroního zařízení, přčemž v rámc ohoo rzka bývaí do posného kryí zahrnovány někeré událos, o kerých by bylo možno dskuova, esl maí klascké vlasnos nahodlos, např. chybná obsluha, předčasné opořebení, vada maerálu, apod. Makroekonomcky významné e rzko úvěrové, zeména ve vzahu k zahrančnímu obchodu, a rzka spoená se specfky výrobního procesu v zemědělsví, edy rzkovos pěsování plodn s výsledky slně závslým na nahodlos a rzkovos chovu hospodářských zvířa. Ředel londýnského vzdělávacího Charered Insurance Insue Dr. Davd Bland v éo souvslos upozorňue na souběžný vývo organzační srukury pošťoven s vývoem nežvoních poselných rzk: "Věšna nežvoních pošťoven měla oddělení pošění pro případ požáru, oddělení úrazových pošění a oddělení pošění moorových vozdel. Někeré z nch s uo srukuru zachovávaí dodnes. Proože s však spořebel (zákazník) přee rozsáhleší kryí, a elkož se vydávaí sdružené posky, keré překračuí saré hrance ím, že kryí rzka, mž se dříve zabývala různá oddělení, zaváděí nyní poselé akýkolv způsob organzace, kerý vede k věší efekvnos. V někerých případech o má za následek vznk zcela nových oddělení. Příkladem e rozdělení na podnkaelská a ndvduální pošění." (Srovne Bland, D.: Pošění: Prncpy a praxe, Česká asocace pošťoven, Praha 997, sr. 4/). Posné rozpravy 7

8 Výše uvedená věšnově poselná rzka sou v různých varanách obsahem konkréních produků ednolvých pošťoven. V nencích hledsek členění Dr. Blanda konsaueme, že v klenském sekoru obyvaelsva sou nevýznamněším produky pošění domácnos, pošění budov a pošění moorových vozdel (členění e podle nepřímého předměu pošění). V pošění průmyslových a podnkaelských rzk, kromě nečasěších produků žvelního, sroního pošění, pošění pro odczení, pošění savebního a monážního, makroekonomcky nevýznamněším produky sou pošění pro případ přerušení provozu podnku, pošění úvěru, pošění dopravy (členění e podle pošěných rzk) a pošění plodn. Významnos pošění domácnos, ohoo rozšířeného produku e dána skuečnosí, že prakcky každý ednolvec e spoen s exsencí něaké domácnos, kerá voří soubor předměů sloužících k pořebě a spořebě eích členů. Významná čás občanů bydlí ve svém vlasním domě, pro obecně vysokou pošěnos budov e důležým fakem, že hodnoa budov kopírue nflac, a udíž málokerý vlasník ponechá budovu bez pošění. Věšnově kryým rzky bývaí: žvelní rzko včeně vodovodního, rzko kvalfkovaného odczení (u budov savebních součásí), evenuálně rzko vandalsmu, u pošění budov bývá zahrnován náraz dopravních prosředků. V pošění domácnos e nuno přpos předměy, keré se svou povahou vymykaí ze sandardního vybavení domácnos anebo přesahuí posným podmínkam sanovený cenový rámec. Od běžného pošění domácnos bývá obvykle odlšováno zv. pošění rekreační domácnos, kerá má někeré odlšné věcné, ale arfní znaky: ao domácnos e obvykle méně luxusně vybavena, e obvykle umísěna v samosané budově, kerá však není nepřeržě obydlena, což vyvolává věší možnos vznku škod a evenuální zvěšování ech obemu. Z ohoo důvodu sou z pošění rekreační domácnos někeré výluky, např. odczení cennosí. Tarf může bý konsrukčně modfkován a bývá vyšší než u běžné domácnos. Posně-echncky e pošění domácnos a pošění budov ako věšna maekových pošění v měnově nesablním prosředí konsruováno ako pošění na plnou hodnou, př keré se kromě posné čásky uplaňue ešě zv. posná hodnoa. Je-l sednaná posná čáska sená ako posná hodnoa, nebo e-l sednaná posná čáska vyšší, poskyne pošťovna posné plnění ve výš škody, edy odškodné se rovná škodě urpěné v souvslos s nahodlou událosí, e-l však posná čáska nžší než posná hodnoa, pak dode k zv. podpošění. Odškodné e vůč škodě nžší. Je sanoveno vynásobením výše škody poměrem 8 Posné rozpravy

9 posné čásky z posné hodnoy. Tako konsruované pošění e pak arfováno v promlích z posné čásky, nebo v případě dalších přpošění z dílčích posných čásek. Zvlášť kvalní savby e možno u někerých pošťoven pos na novou hodnou, což e oedněle používanou konsrukcí pošění bez posné čásky. S ohledem na závažnos pošění odpovědnos za škody z provozu moorových vozdel bylo o omo pošění poednáno podrobně v samosané kapole, věcné pošění moorového vozdla předsavue havarní (kasko) pošění. Vedle rzka žvelního, problémového rzka odczení a rzka vandalsmu e do produků zv. plného havarního pošění zahrnuo rzko haváre (událos, kerá působla na vozdlo náhle a mechancky). Exsue ešě produk zv. omezené haváre, kryící pouze rzko žvelní a odczení (celého vozdla), s ohledem na vysoké rzko odczení není v současné době eno produk pošťovnam přílš nabízen. Na rozdíl od sroního pošění v případě havarního pošění výluky z posného kryí obvykle obsahuí nesprávnou obsluhu a údržbu (např. zamrznuí), přrozené opořebení, řízení osobou bez řdčského oprávnění apod. Pošění pro případ přerušení provozu prošlo u nás hsorcky velm zaímavým vývoem. K produku byly v dřívěších dobách nekrckého přeímání Marxových ezí o produkvní prác a úloze peněz, keré vždy chodly za zbožím, v naznačených konexech slné deologcké výhrady. Evenuální výplaa posného plnění v případě, že podnk nevyráběl, byla považována za nflační pumpování peněz do ekonomky bez odpovídaící maerální odezvy. Proo u nás nebyl po věšnu exsence admnsravně příkazového sysému eno produk provozován, respekve hrál v nabídce sání pošťovny zcela margnální úlohu (pošění líhní pro výpadku elekrckého proudu a pošění kulurních a ných akcí pro případ pověrnosních srážek) z důvodu zmíněné deologzace problému měnové rovnováhy. V současné době e uznáván fak, že zboží může í za peněz, a edy, že výplaa posného plnění nevyráběícímu podnku může zakvzova volné kapacy (např. nezaměsnané) v ekonomce a urychl obnovení přerušeného provozu. Pošění následných škod e v ržních ekonomkách rozvnuo, v současnos se oo pošění u nás velm dynamcky rozvíí, v české posné prax e provozováno ednak ako samosaný druh pošění (řdče), ednak v návaznos na prvoní rzko (žvelní, sroní, ad.). Pošťovny v současnos ž běžně nabízeí produky srovnaelné svou podobou s produky pošťoven ržních ekonomk. Posné rozpravy 9

10 V rámc ohoo produku e obvykle pošěn ušlý zsk, anebo marně vynaložené náklady (např. po požáru e řeba podnk hlída před krádeží nebo op, aby nezamrzlo vodovodní zařízení), v posných podmínkách e obvykle sanovena maxmální posná doba, po kerou pošťovna plní, věšnou o e eden rok, není-l echnologcky odůvodněna doba k obnovení provozu delší (např. uhnuí šamou v marnských pecích). Určená posná doba má akvzova maele podnku k urychlené obnově přerušeného provozu. Pozornos po sednání ohoo pošění e v daném podnku řeba věnova průkaznos vykazování ušlého zsku a marně vynaložených nákladů účencvím, aby bylo možno snadno vypočía posné plnění pošťovny. Obsahem produků úvěrového pošění e fnanční kryí důsledků nesplacení poskynuého úvěru, kleny pošťoven v omo směru mohou bý ak podnkaelské, ak bankovní subeky. Klen, kerý má vůč bance fnanční závazky, e ohrožován celou řadou rzk vyplývaících z nahodlých událosí, keré př své realzac poškodí neen klena, ale banku, neboť v případě škody se zhoršue celkové fnanční posavení klena, a ím e ohrožován nárok banky na vypořádání eí pohledávky. Proo banka musí dbá na celkovou rzkovou suac u klena (analýza rsk managemen na úrovn banky) a na eho pošění nahlíže ako celek a nezbynou součás poskynuí úvěru a ných bankovních služeb. Zvlášní úlohu má v ěcho souvslosech pošění maeku podnku, kerý garanue zásavu banky za poskynuý úvěr. U nás, s ohledem k současnému savu ransformace české ekonomky se zhoršenou plaební pozcí podnků a vyvolanou plaební neschopnosí, se v české posné prax v současnos ako hlavní podoba úvěrového pošění uplaňue pošění vývozních úvěrů kryící rzko plaební neschopnos zahrančního dovozce českého zboží, výmečně se pošťue dovozní úvěr. Pošťovna odmíá pošění úvěru frmám, o nchž má nepříznvé nformace, nebo echž výše pošěných závazků už dosáhla hrance únosnos. Pošťovna používá formu pošění na zv. první rzko, což znamená, že plnění pošťovny e shora omezeno předem sanovenou hrancí. Výše posného e ovlvňována ndvduálním rzkem, bonou dlužníka, bonou země dovozce, druhem, délkou úvěru a pod. Komerčním pošťovnam obvykle nesou krya rzka válečná a polcká, edy např. embargo apod., a rzko plaební nevůle. Obecně se sazby pohybuí na úrovn kolem pě promle z obemu úvěru. Sednává se obvykle procenní spoluúčas klena na škodě (obvykle 0 % a více). Mez úvěrová pošění se v české posné prax zahrnue pošění dokumenárního nkasa, kryícího rzko plaební nevůle zahrančního dovozce př plaební podmínce placení hoově nebo směnkou př předložení dokumenů. 0 Posné rozpravy

11 Posná událos nasane př odmínuí převzí dokumeny a zapla, když formálně na o dovozce za ěcho plaebních podmínek nemá právo. Obsahem pošění sou výlohy s vyhledáváním nového kupce, se skladováním a další dopravou zboží. Výše posného se řídí seným pravdly ako u pošění vývozních úvěrů. V zemích, kde e sání hospodářskou polkou podporován expor, bývaí zřzovány sání nebo polosání nsuce pro pošťování polckých úvěrových rzk. Proexporní opaření s ohledem na dlouhodobou nerovnováhu vněších vzahů uplaňue ČR, pošťování polckých (ale komerčních) úvěrových rzk provozue sáem vlasněná pošťovna EGAP. Obdobně ako v případě úvěrového pošění má pošění dopravy zvýšený význam v meznárodním obchodě, proože doprava do zahrančí může bý v poměru k ceně zboží poměrně drahá a mohou se př ní realzova někerá specfcká rzka (např. nebezpečí moře), v důsledku echž realzace může doí k poškození nebo znčení přepravovaného zboží. Dopravní pošění e edním z nesarších odvěví, posné podmínky anglckého námořního posného práva sou dodnes základem posných podmínek věšny pošťoven provozuících dopravní pošění. Anglcké posné podmínky rozlšuí ř základní druhy dopravního pošění: ad edna, pošění s vyloučením zv. zvlášní haváre má neužší posné kryí. Poskyue posnou ochranu př oálních škodách, např. př poopení lod. Čásečně škody sou uhrazovány en ehdy, sou-l důsledkem mmořádné událos, např. požáru lodě, kolze, zroskoání, apod. Teno druh dopravního pošění se používá zeména př přepravě rud, uhlí, ad. Ad dvě, pošění, včeně zvlášní haváre, krye navíc čásečné škody př normálním průběhu dopravy (způsobené např. zv. nebezpečím moře,. rzky vyskyuícím se výhradně př námořní dopravě). Příkladem může bý vnknuí mořské vody do lod s následným poškozením nákladu, apod., naopak vyloučeny sou škody plynoucí z přrozené povahy záslky. Ad ř, pošění pro všem rzkům má nešrší posné kryí. Z posné ochrany sou vyloučena rzka válečná a polcká, pokud ech pošění není výslovně sednáno. Výraz zvlášní haváre e odvozen z anglcké právní ermnologe, kerá e zaím v oboru pošťovncví určuící a podle keré, ak z výše uvedeného vyplývá, se rozeznává celková zráa (znčení), zvlášní haváre (poškození) a pak ešě zv. společná haváre. Společná haváre e nsu meznárodního námořního práva a vznkl ze snahy rozvrhnou spravedlvým způsobem zráy, vznklé př zachraňování lod a nákladu ze společného ohrožení. Případy, keré mohou bý považovány za společnou havár, sou dány Yorsko-anverpským pravdly: musí vznknou společné ohrožení lod nákladu, osoba odpovědná za bezpečí plavby musí záměrně účelně učn opaření k záchraně, Posné rozpravy

12 zapříčňuící obě na lod a nákladu, nebo výlohy, loď po vznku společné haváre musí doplou do původního přísavu určení nebo přísavu nouze. Po ukončení plavby předá osoba odpovědná záležos odborníkov pro společnou havár zv. dspašerov, kerý provede rozvrh (dspaš) vznklých výloh poměrným dílem zachráněných hodno na vlasníka lod a vlasníka nákladu. Podíl na zráách se nazývá příspěvkem ke společné havár. Obecně lze dopravní pošění v zahrančním obchodě rozšíř o pošění nepřímých škod. Jako známé č odhadované velčny se do sednané posné čásky zahrnuí dopravné, clo, posné, zsk a příspěvek ke společné havár. Sazby posného podléhaí výkyvům podle vývoe ěcho rzk v oblasech, mž prochází příslušná dopravní rasa. V české posné prax bylo hlavní obsahovou odlšnosí uzemských posných podmínek zahrnuících vnrosání dopravu šrší posné kryí u pošění, včeně zvlášní haváre o rzko odczení, poškození sladkou dešťovou vodou, pošpněním a doyk s osaním zbožím. Válečná rzka lze pos en př námořní, leecké a pošovní přepravě. Př dopravě na souš a na řekách sou všem posel považována za neposelná. Z posného kryí sou vyloučeny škody vznklé v důsledku skryé vady věc, nedosaečného balení, vadného naložení nákladu, vnřní zkázy, amosférckého epla nebo chladu. Rovněž se nehradí normovaný úbyek na dopravovaném zboží následkem vysušení, vyprchání, vyprýšění, ad. Pošění samoných dopravních prosředků, zeména námořních lodí a čásečně leadel e s ohledem na možný rozsah důsledků realzace rzk provozováno en pošťovnam s náležým odborným zázemím, Problémem sou zeména rzka válečná a polcká, kerá v případě námořních lodí byla hsorcky zahrnována do pošění (kryí válečných rzk se např. přerušovalo až vsupem velmoc do válečného konflku), zeména v současné době bývaí sále ve věším rozsahu vylučována z pošění, problemacké e v současné době pošťování odpovědnos z provozu akových dopravních prosředků, akým sou leadla, obří ankery apod. Zemědělsví, ako odvěví prvovýroby, má v souvslos s pošěním výrazný rys ěsněšího spoení s nahodlosí (vlvy počasí), než v případě ných odvěví národního hospodářsví. Zeména pro roslnnou výrobu e řešení rzkovos pošěním nezbynosí. Nedelší hsor má pošění plodn pro krupobí. Velkou výhodou éo podoby pošění e nezaměnelnos poškození kroupam s ným ypem poškození rosln, pro uo velkou výhodu ednoznačné prokazaelnos příčn škody a eí ednoduché vyčíslelnos e ao podoba Posné rozpravy

13 pošění plodn dodnes využívána v někerých zemích EU. Na druhé sraně vážnou nevýhodou e fak, že krupobí předsavue en as 8-0 % rzk, ohrožuících výsledky roslnné výroby. Hlavní nedosaek krupobního pošění e odsraněn v produku nazývaném pošění plodn pro vybraným rzkům, anebo aké někdy žvelní pošění plodn, kde kromě krupobí bývaí kryy ešě další rzka: požár, povodeň, vchřce, arní mrazy, škůdc apod., přčemž konsrukce rzk bývá aková, aby pokryla cca 5 % rzk ohrožuících výsledky roslnné produkce. Nekomplexněší (ale aké nedražší) kryí v důsledku působení celého souhrnu vlvů s výmkou nekvalní práce zemědělců (celkem cca 80 % rzka) předsavue produk zv. pošění úrody plodn, předsavuící pošění fnančního výsledku pěsování plodn. Odškodňue se nedosažení dohodnuého sandardního hekarového výnosu, kerý e konsruován nečasě ako vylepšený průměrný výnos posledních le, např. průměr ří nelepších le z posledních pě apod. S ohledem na různou pracnos a rzkovos různých druhů plodn se nepošťue en celková úroda (ve keré by se navzáem kompenzovaly dílčí neúrody a nadúrody ednolvých plodn a z pošění by se odškodňovalo en saldo zrá opro hekarovým výnosům sanoveným ako krerum), ale úroda ve skupnách, agregovaných podle homogenzačního krera pracnos, např. oblnny, okopanny ad., přčemž zvlášť pracné plodny (chmel, len apod.) sou vyčleňovány zvlášť. Z pošění bývaí vylučovány pícnny (slouží ako mezproduk, a udíž o nch není přesná evdence) a kvala, s výmkou někerých plodn, kde by pošění bez plnění za kvalu nemělo smysl (např. chmel). Pošění e věšnou konsruováno se značnou (až 50%) spoluúčasí zemědělského podnku, aby eno byl zaneresován na péč o poškozené roslny. Pošění úrody plodn bylo u nás zkoušeno v druhé polovně osmdesáých le, pro ehdeší pošťovnu skončlo velkým posně-echnckým schodkem, především z důvodů zahrnuí pícnn do pošění, seně ak ako zahrnuím kvaly a nízké spoluúčas (0 %) zemědělských družsev. V současné době e u nás nerozšířeněším produkem pošění plodn pro vybraným rzkům. Nevěším poselem en Česká pošťovna a. s., významněší podíl rhu má ešě ČSOB Pošťovna a. s. V současné době čás posného pošěným doue Mnsersvo zemědělsví. Pošění hospodářských zvířa, předsavuící další specfkum př řešení rzkovos zemědělské výroby. Zvířaa a evenuálně drůbež se pošťuí na rzka žvelní, nfekční nemoc, úrazu a nenfekční nemoc. Pošění se věšnově vzahue na soubory krav, plemenných prasa, plemenných ovcí a koní, evenuálně drůbeže a sednává se pro případ uhynuí, uracení nebo nuné porážky z důvodu nemoc, poranění, operace, porodu nebo porau. Vedle ohoo pošění hromadných škod exsue ednolvé pošťování hospodářských zvířa, obvykle chovaných ke Posné rozpravy 3

14 specálním účelům, kde se zvířaa oceňuí ndvduálním posným čáskam na báz pošění na plnou hodnou. V posně-echncké konsrukc pošění se využívaí franšízy a bonfkace (slevy na posném) za lepší než sanovený škodní průběh. V současné době pošění hospodářských zvířa má určé problémy, neboť komerční pošťovny ž v mnulos nerady z důvodu velkého rozsahu v případě realzace rzka pošťovaly nfekce ypu mor prasa. K omu v současnos přsupuí další nové ypy nákaz ako e nemoc šílených krav, ale návra slnavky, kulhavky č nenově klusavky. I v ěcho produkech má nevýznamněší podíl rhu u nás Česká pošťovna, kerá krye rzka zmíněných nebezpečných nákaz ve velkochovech, rovněž v omo případě čás posného doue pošěným Mnsersvo zemědělsví. Pošění nemových a mových věcí, pošění sroů, pošění moorových vozdel, pošění odpovědnos za škody ad. zemědělských podnků má své bezprosřední analoge v pošění průmyslových a podnkaelských rzk Sále více na významu nabývá skupna pošění pro kerá se v lerauře začíná obevova název soukromé zdravoní pošění. Zahrnováno do éo skupny bývá úrazové pošění, pošění vážných chorob, pošění léčebných výloh a další obdobné produky. Z úrazového pošění se v eho nečeněší podobě odškodňue sednanou sumou přechodné nebo rvalé poškození zdraví nebo smr úrazem. Úraz bývá v posných podmínkách pošťoven defnován ako náhlé a neočekávané působení zevních sl, včeně vlasní síly ělesné, působení vysokých eplo, par, plynů, záření a edů, keré měly za následek poškození zdraví nebo smr pošěného. Popsaná konsrukce produku obvykle obsahue odsupňované posné čásky pro dobu nezbyného léčení, pro rvalé následky úrazu a smr úrazem. K vážněšímu narušení fnanční sably ednolvce nebo rodny dochází v případě rvalých následků nebo smr úrazem, ako konsruovaný produk by však měl poíže s prodenosí, proože akovou návranos pošění s nkdo nepřee, doba nezbyného léčení se udíž do produků zahrnue především z markengových důvodů. Za úrazové pošění e někdy ne zcela správně vydáváno pošění denní dávky odškodného v případě úrazu, plnění se však vyplácí po dobu pracovní neschopnos. Přísně eorecky nazíráno, nede o úrazové pošění, ale o pošění fnančních důsledků pracovní neschopnos př úrazu. V případě, že s pošěný zlomí ruku, ale se sádrou může chod do práce a např. říd oddělení, odškodné nedosane, přesože se mu evdenně sal vážný úraz. 4 Posné rozpravy

15 Teoreckou zaímavosí, uplaňuící se zeména v úrazovém pošění, e zv. časová franšíza. Pošťovny ve svých posných podmínkách sanovuí výluku drobných škod z pošění formulací, že odškodňování začíná až po určé době nezbyného léčení, obvykle po 4 dnech, evenuálně 3 ýdnech. Pro arf úrazového pošění pošťovny požaduí přrážku k posnému v případě, že pošění má buď povolání anebo čnnos ve volném čase v zv. nebezpečenské řídě. Za neméně rzkovou e považována duševní čnnos, čnnos řídící a admnsravní, a manuální čnnos srovnaelná s nevýrobní čnnosí. Na druhém konc škály sou do zvlášť nebezpečných čnnosí zařazovány profese např. záchranářů, pyroechnků, posunovačů, zkušebních ezdců, poapěčů ad., nebo doplňková čnnos regsrovaného sporovce kromě vymenovaných druhů sporu, přrážku má např. horolezec, hráč kopané, ledního hokee boxu, rugby, ad., mez vymenovaným spory bez přrážky sou např. aleka, ens, golf, šachy, špky, ad. Produk pošění pro případ závažných onemocnění zabezpečue pošěnému výplau posného plnění (sednané posné čásky nebo eího násobku) v případě, že po karenční době (obvykle 6 měsíců po uzavření pošění) dode k dagnoskování edné z vymenovaných chorob, akým sou např. nfark myokardu, cévní mozková příhoda, rakovna, ransplanace žvoně důležých orgánů, slepoa ad., a obmyšlenému, eslže pošěný zemře. Pošění léčebných výloh zabezpečue úhradu nezbyných nákladů na ošeření, kerému byl pošěný nucen během pobyu v zahrančí se podrob v důsledku úrazu č nenadálého akuního proevu nemoc. Náklady na ošeření mohou obvykle zahrnova poby v nemocnc, lékařská vyšeření nezbyná pro sanovení dagnózy, pořebné lékařské úkony, medkameny, předepsané v souvslos s posnou událosí. Pošění léčebných výloh může bý kombnováno s cesovním pošěním, evenuálně se službou zvanou asssance, což e komplexní zabezpečení pořeb klenů pošťovny př ech cesách mmo rvalé bydlšě, např. odvoz do hoelu po nehodě, obsarání opravy poškozeného vozdla, zvlášní péč ve zdravonckém zařízení a další služby. Obsahem cesovního pošění e zabezpečení klenů pošťovny př cesách mmo rvalé bydlšě, zeména do zahrančí. Obvykle bývá v omo pošění kromě pošění léčebných výloh a služby asssance skupnově sdruženo maekové, odpovědnosní, úrazové žvoní pošění. Posná doba bývá maxmálně do ednoho roku, podle délky posné doby a rozsahu požadovaného posného kryí e odvozován arf posného. Posné rozpravy 5

16 Shrneme-l současnou celkovou suac na českém posném rhu nežvoního pošění, musíme konsaova, že e vcelku složá ak pro pošťovny, ak pro ech kleny. Jen malou úěchou nám v omo ohledu může bý, že obdobně o vypadá na svěových rzích. Vývo, kerý k omu vedl, měl své dlouhodoběší příčny. Svěové pošťovncví bylo v devadesáých léech slně ovlvňováno celkovým procesem globalzace svěové ekonomky. Zeména v druhé polovně devadesáých le docházelo v rámc osrých konkurenčních boů k neusálému snžování posných sazeb, zeména v nežvoním pošění, a o až na úroveň, kerá nemá v moderním komerčním pošťovncví obdoby. Fak, že nedošlo k narušení sably v odvěví, byl výsledkem vlvu souběžně probíhaícího procesu koncenrace a negrace, kdy ednak fúzem uvnř odvěví pošťovncví, ednak mez do é doby samosaným fnančním sekory došlo a sále dochází k vyváření negrovaných slných mulfunkčních fnančních skupn a konglomeráů, keré lépe odolávaí volalě hospodářských výsledků, dumpngovým cenovým lakům a lépe dverzfkuí svá podnkaelská rzka. Konec konců možno říc, že přes dlouhodobý pokles sazeb zůsaly v globálním svěovém měříku přímy z posného na vcelku dobré úrovn. Na přelomu soleí se ovšem suace v odvěví pošťovncví začala až dramacky vyhrocova. Celkové ekonomcké prosředí ovlvnl pokles výkonnos amercké ekonomky, kerý se promíl do savu svěových kapálových rhů, a ím do savu a výnosnos nvesčních porfolí pošťoven. A navíc došlo k významným výkyvům ve škodních průbězích, podle sask švýcarské zašťovny Swss Re byla např. v roce 999 dosažena hsorcky druhá nevyšší úroveň výpla z velkých kaasrofálních škod. Z ěcho důvodů ešě mnohem dříve, než došlo k událosem. září loňského roku, začaly svěové zašťovny, bez nchž se v moderní době pošťovny neobedou, dáva prvoposelům asné sgnály, že nadále budou zašťova enom y posné smlouvy, ve kerých bude pošťovnam uplaňována rovnovážná arfní polka, respekuící posně-echncké prncpy. A pak přšlo. září 00. Raconálním meodam myšlení neuchopelná kaasrofa, asně dokládaící, akým nepredkovaelným způsobem se v dnešní společnos může měn charaker rzk, možnos ech denfkace a ochrany před nm. Výsžněší než všechny analýzy a komenáře byl dle mého názoru popsek k v medích uveřeněné foograf zborcených dvoča newyorského WTC. Tex pod foografí zněl: škoda, kerá před. zářím 00 měla pravděpodobnos nula. Sascky nasal skok v časové řadě. V omo konexu vznkaí zcela nové precedeny, např. amercký soud bude muse rozhodnou, zda nárazy leadel do věží byla 6 Posné rozpravy

17 edna, č dvě posné událosí. Aplkováno do praxe o znamená, že do kalkulačních modelů pro posné arfy budou muse pošťovny a zašťovny promía zcela novou flosof obsahu poselného rzka a eho komerční ceny. Problémy rovnovážného arfního posného nežvoních pošění sou neuralgckým bodem českého posného rhu a e nuno říc, že dsproporce v někerých ohledech maí opro svěovým kvanám ešě vyosřeněší polohu. Specfkem českého posného rhu e, že se po svém znovuvzkříšení před více než dese ley ešě dnes musí vyrovnáva s dědcvím ěžkých cenových dsorzí z admnsravně příkazového sysému, příkladem za všechny e povnné smluvní pošění odpovědnos z provozu moorových vozdel, keré nemá v důsledku zákonodárc sanoveného regulačního cenového kordoru dodnes arfy podle ržního prncpu ekvvalence. K analog svěových laků na snžování sazeb lze přrovna arfní polku konkuruících s českých pošťoven v druhé polovně devadesáých le v segmenu nežvoního pošění podnkaelů a průmyslu. Dumpngové klma z počáku poslovaly svým markengovým chováním zašťovny, keré na nově se uvářeícím rhu prodávaly mnohdy nově se eabluícím českým poselům zašění za "zaváděcí" ceny a v omo prosředí nenalezl lídř českého posného rhu odvahu k narovnání arfních dsproporcí. Tyo časy sou však už zcela defnvně pryč. Dochází k paradoxu: ldé s u nás pod domem posledních dramackých událosí v Amerce více uvědomuí pomívos věcí a v ech povědomí zeslue myšlenka na adekvání zabezpečení pošěním, na druhé sraně pošťovny někerá nebezpečí nechěí brá do posného kryí a za radční komerční rzka požaduí a v budoucnos budou požadova až řádově vyšší ceny. S ohledem na o, že nerovnováha na českém posném rhu rvala přílš dlouho, e v současné době probíhaící řešení o o bolesněší. Tuzemské pošťovny pod lakem zhoršuící se ekonomky nežvoních pošění a pod lakem zaselů budou muse v souladu s posněmaemackým prncpy zvyšova posné, pro podnkaele vysoupí zřeelně hlavní rys řízení rzka, edy proces rozhodování o om, akou sraeg podnkael zvolí př fnanční elmnac negavních dopadů nahodlos s ohledem na současné budoucí možné náklady. Je řeba hleda a naléz, řeba s využím služeb poradenské frmy v oblas rsk managemen, anebo dobrého makléře, opmální, efekvní řešení, kombnuící všechna dosupná opaření a zdroe, kerá sou v kompeenc rozhoduícího se subeku, v nchž podsanou rol musí hrá vedle škodní Posné rozpravy 7

18 prevence kvalní pošění. Podnkaelé by ovšem pošťovnu neměl vol podle nelacněší nabídky, dobré pošění zpravdla není o, keré e cenově nepříznvěší. Je řeba s zvyknou na fak, že opravdu dobré, na míru šé posné kryí e v současnos poměrně drahé. Na druhé sraně by v ěcho konexech mělo bý veřenos podezřelé chování pošťovny, nabízeící své posné produky přílš levně. I přes současnou poněkud komplkovanou suac lze v dalším vývo očekáva rozvo českého pošťovncví v eho nežvoním segmenu, když zřemě dode uvnř odvěví k určému přeskupení zámů, přčemž se dá očekáva snížený záem pošťoven právě o nežvoní kmen. K významnému přeskupování zámů dochází celosvěově uvnř na významu rochu zráceícího nežvoního segmenu. Nevěší řídou ve skupně nežvoních pošění e v současnos ednoznačně pošění moorových vozdel, zahrnuící ovšem pošění odpovědnos. Jeho průměrný podíl na celkovém nežvoním pošění se pohybue od 0 do éměř 70 % s ím, že nadpolovční věšna sáů má nadpolovční podíl ěcho pošění. Druhou nevěší řídou e pošění úrazu a nemoc. Následue řída pošění fnančních závazků a až na posledním mísech pomyslného žebříčku sou radční maeková pošění. Klen se posupně odkláněí od klasckého pošění pro požáru a krádež a posupně e nahrazuí moderněším mul rsk formam č all rsk pošěním. 8 Posné rozpravy

19 Resumé CHAPTERS FROM INSURANCE THEORY IX NON-LIFE INSURANCE The nnh arcle of hs seres s fully relaed o he bass of non-lfe nsurance, especally known from he srucure of he clascal propery nsurance. When explanng he bass of non-lfe nsurance reference s made o arcles dealng wh calculaon of premum and sae supervson n nsurance. Some ypes of nsurance are somewhere beween non-lfe and lfe nsurances. Among such ypes we can menon nsurances no coverng drec maeral damage bu fnancal losses or consequenal losses (whch can be even hgher han drec maeral damage). A ypcal example s nsurance of loss of prof and among such border cases we can fnd nsurances where damage o healh s followed by loss of ncome. The larges par of non-lfe nsurance on he Czech nsurance marke s presenly relaed o moor nsurance ncludng lably nsurance followed by accden nsurance and llness nsurance and nsurance of varous fnancal oblgaons. Wha wll he fuure be lke? In spe of a very complcaed suaon boh for he nsurers and clens he Czech nsurance marke wll surely see furher developmen of non-lfe nsurance. More and more clens realze he mporance of adequae nsurance proecon of her propery or company and hey are fully aware of he fac ha nsurance may be consderably more expensve nowadays. Posné rozpravy 9

20 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ prof. RNDr. Per Mandl, DrSc., Maemacko-fyzkální fakula Unverzy Karlovy e-mal: Slovo modelování se v odborné ermnolog rozšířlo v souvslos s rozvoem počíačů. V pošťovncví však má maemacké modelování soleou radc.. Počáky modelů žvoních pošťoven lze naléz v brské akuárské lerauře konce 9. soleí. Nevěší význam v é době měl Model Offce G. Knga (906). Model nežvoního pošťování vyvořl F. Lundberg ve svých pracích o kolekvní eor rzka z le Teore byla do hloubky rozvnua H. Cramérem v sa uveřeněné v ublením sborníku pošťovny Skanda (930). V é době, a ak omu bylo až donedávna, se neříkalo model nýbrž eore. Posná maemaka e souborem maemackých eorí různých oblasí pošťovncví. Díky svému dlouhému vývo paří mez dobře konsuované vědy. Zákon č. 363 / 999 Sb. o pošťovncví v 8 a 0 předpsue pro výpočy posně maemacké meody a v 3 požadue povrzení správnos posně maemackých meod používaných př provozované pošťovací a zašťovací čnnos odpovědným posným maemakem. Odud lze dovod, že výpočy by měly bý prováděny posně maemackým meodam. Cílem éo kráké sa e upozorn na někeré okolnos fnančního modelování v nežvoním pošění a na zvlášní posavení posně maemackých modelů z právního hledska, keré sme uvedl. Od 80ých le dochází díky možnosem zpracováva rozsáhlé daabáze a realzova náročné smulační výpočy k vyváření modelů peněžních oků v nežvoní pošťovně. V Evropě získaly značnou publcu modely předložené brskou ([]) a fnskou pracovní skupnou pro sudum solvennos pošťoven. Př sudu brského modelu sme s povšml ([5]), že srovnaelně účnný model lze vyvoř bez náhodných smulací kombnací pravděpodobnosního modelování a přblžných meod eore rzka. Pravděpodobnosní model suace zachycené zmíněným smulačním modely vyvořl rovněž R. Schneper ([9]). Model s zaslouženě získal meznárodní ocenění. Články uveřeněné v omo čísle Posných rozprav umožňuí čenář seznám se s nověším příspěvky absolvenů suda fnanční a posné maemaky na MFF UK k modelování posně maemackým meodam. Modely sou zednodušené popsy děů užívané k vyádření nebo k vysvělení skuečnos. Uveďme cá z [0]: Prakkové se neshoduí v om, zda e lepší užíva 0 Posné rozpravy

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU

TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU TECHNIKY ZAJIŠTĚNÍ KOMODITNÍHO RIZIKA: PŘÍPAD DISTRIBUCE PLYNU Densa Vrebová, Markéa Jaroková Klíčová slova: Hedgng, komodní derváy, zemní plyn, sraege zajšění. Keywords: Hedgng, commody dervaves, naural

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

RENTABILITA INVESTIC A POKRAČUJÍCÍ HODNOTA PŘI OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Pof. ng. Mloš Mařík, CSc. ng. Pavla Maříková, CSc. RENTABLTA NVESTC A PORAČUJÍCÍ HODNOTA PŘ OCEŇOVÁNÍ PODNU Článek byl zpacován jako součás výzkumného záměu MSM 638439903 Rozvoj fnanční a účení eoe a její

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

SBORNÍK. prací účastníků vědeckého semináře e doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

SBORNÍK. prací účastníků vědeckého semináře e doktorského studia Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické SBORNÍK prací účasníků vědeckého semináře e dokorského sudia Fakula informaiky a saisiky Vysoké školy ekonomické Vědecký seminář se uskuečnil dne 17. února 011 pod zášiou děkana FIS doc. RNDr. Luboše Marka,

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Bc. Jan Čech Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Vývojové trendy v pojištění odpovědnosti Bc. Jan Čech Diplomová práce 2013

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ PRÁCE Neživotní

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV

POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV POJISTNÝ OBZOR 9 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POJISTNÁ OCHRANA SENIOR CENTRA BLANSKO INSURANCE

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH A JEHO VÝZNAM V TURISMU The Insurance of Medical Expenses and its Importance in Tourism Bakalářská práce

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTNÝ OBZOR 10 2007 ROČNÍK LXXXIV Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obor: Finance Petra Adámková Analýza prodeje produktů VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny, a.s. prostřednictvím Volksbank CZ, a.s. The product

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

LITTERA SCRIPTA. Odborný recenzovaný časopis

LITTERA SCRIPTA. Odborný recenzovaný časopis LITTERA SCRIPTA Odborný recenzovaný časopis Za přípravný výbor redakční rady: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. prof. Ing. Jan Váchal, CSc. prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. Mgr. Lenka Bejlková výkonná redaktorka

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Ekonomické listy. Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi) Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011 2012)

Ekonomické listy. Vývoj světové ekonomiky (křehké oživení po hluboké recesi) Utlumené oživení ekonomiky EU (k předpovědi ECFIN na roky 2011 2012) Odboný vědcý časops Cna onomcých sudí Vysoé šoly onom a managmnu l 6 Eonomcé lsy 3 39 59 Vývo svěové onomy řhé ožvní po hluboé cs Ulumné ožvní onomy EU přdpověd ECFIN na oy Vývo na hu s ngcým omodam a

Více