KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ"

Transkript

1 KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2 1 Obsah 1 Obsah Úvod Komplexní jazykové rozbory Rozbor stylistický a textový Rozbor syntaktický (skladebný) Rozbor lexikální a slovotvorný Rozbor tvaroslovný Rozbor zvukový a grafický Komplexní jazyková cvičení Text č Text č Text č Text č Text č Text č Text č Text č Text č Text č Klíč k řešeným úkolům Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č Odpovědi k textu č strana 2 z 36

3 2 Úvod Studijní opora s názvem Komplexní jazyková cvičení je určena studentům kombinovaného studia studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (včetně speciální pedagogiky) v rámci studijního programu Učitelství pro základní školy. Tato studijní opora je koncipována jako podpůrný materiál, který slouží k procvičování praktických úkolů vyplývajících z komplexně pojatého jazykového rozboru zvoleného testu. Stejnojmenná disciplína je ve studijním plánu tohoto oboru dotována počtem 5 hod. za semestr. V takto časově omezeném vyučovacím bloku se studenti kombinovaného studia seznámí s termíny jazykový rozbor, komplexní jazykový rozbor a s vývojem obsahové náplně těchto termínů ve výuce českého jazyka v minulosti i v současnosti. Studenti si dále osvojí dovednost provádět komplexně pojatý jazykový rozbor zvoleného textu z libovolné funkčněstylové oblasti, seznámí se s rozborem textovým a stylistickým, dále s rozborem syntaktickým, lexikálním a slovotvorným, tvaroslovným a s rozborem zvukové a grafické stránky zvoleného textu. Vzhledem k omezenému časovému rozsahu vyučovacího bloku nebylo možno do něj zařadit procvičování praktických úkolů v rámci komplexních jazykových rozborů. K tomuto účelu slouží právě tato studijní opora. Je určena pro domácí samostudium a pro procvičování komplexních jazykových rozborů. Studijní opora obsahuje 10 vybraných textů z různých funkčněstylových oblastí jedná se konkrétně o texty z oblasti prostěsdělovací, publicistické, odborné, administrativní, umělecké, řečnické, učební a epistolární. Ke každému textu je dále uveden sled úkolů k jeho komplexnímu jazykovému rozboru jedná se o úkoly analyzující textovou a stylovou, syntaktickou, lexikální a slovotvornou, tvaroslovnou, zvukovou a grafickou rovinu příslušného textu. Odpovědi na jednotlivé otázky naleznou studenti na konci opory v oddílu Klíč k řešeným úkolům, kde si mohou svá řešení zkontrolovat. Úroveň obtížnosti jednotlivých úkolů zohledňuje současný standard znalostí a dovedností absolventů středoškolského studia, jejichž kompetence v uvedené oblasti tato studijní opora prohlubuje. strana 3 z 36

4 3 Komplexní jazykové rozbory - Komplexně pojatý jazykový rozbor zahrnující analyticko-syntetický pohled se zaměřením na jevy systémové, tak řečové. - Komplexní jazykový rozbor zahrnuje tyto druhy rozborů: I. rozbor stylistický a textový, II. rozbor syntaktický, III. rozbor lexikální a slovotvorný, IV. rozbor tvaroslovný, V. rozbor zvukový a grafický. Cíle - Jazykové rozbory jsou vhodným prostředkem pro pěstování záměrného a soustavného pozorování textů, vět/souvětí a jednotlivých jazykových jevů v nich obsažených. - Rozbory umožňují odstranit izolaci poznatků získávaných v různých jazykových hodinách orientovaných na různé jazykové plány. - Jazykový rozbor umožňuje pochopit jazykový systém v jeho složitosti, vidět vzájemné vztahy mezi různými jazykovými jevy. Pojmy k zapamatování Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl opomenout: - jazykový rozbor, - analýza textu, - jazykový plán, - fonetika, - pravopis, grafická stránka, - morfematika, - slovotvorba, - tvarosloví, - syntax, - stylistika. strana 4 z 36

5 Kontrolní otázky Charakterizujte obecně jazykové rozbory. Uveďte obecné příklady otázek z jednotlivých jazykových plánů. 3.1 Rozbor stylistický a textový Ve studijním materiálu pod rozbor stylistický a textový zahrnujeme jak rozbor týkající se stylistických aspektů textu, tak i rozbor komunikační situace a výstavby textu. Otázky u jednotlivých úkolů se týkají především určení příslušnosti textu k funkčnímu stylu. Hlavní důvod zařazení rozboru stylistického a textového jako prvního v pořadí je zřejmý. Text je jazykovou jednotkou nejvyššího řádu. Student by měl nejprve určit, o jaký druh textu se jedná, a poté charakterizovat jeho jednotlivé složky z konkrétních jazykových rovin. U řady textů má student svá tvrzení o funkčněstylové platnosti odůvodnit. To může provést metodou srovnávací. Čím se liší daná publicistická zpráva např. od zprávy z oblasti prostěsdělovací? 3.2 Rozbor syntaktický (skladebný) Syntaktický rozbor se zaměřuje především na konkrétní skladebné jevy. U každé věty je třeba určit její gramatickou formou (větnou, souvětnou). Dále je možno podat charakteristiku věty podle postoje mluvčího a podle emocionality. Poté lze provést rozbor struktury větného celku, určit skladební dvojice, syntaktické vztahy ve větě a popsat jazykové prostředky, jimiž se syntaktické vztahy vyjadřují. Na základě těchto zjištění je možno určit jednotlivé větné členy. U některých textů jsme zařadili i tvůrčí aktivitu, aby student nejen určoval dané skladební úkoly, ale aby se také pokusil o nahrazení, přetransformování syntaktické konstrukce apod. strana 5 z 36

6 3.3 Rozbor lexikální a slovotvorný Lexikální rozbor vede k objasnění základních i druhotných významů (zejména se zřetelem k textu) lexikálních jednotek, tj. slov a ustálených slovních spojení. Lexikální rozbor má studenta vést k analýze slov po stránce významové, funkční a vytvořit tak předpoklady pro vhodný výběr slov ve vlastních jazykových projevech. Slovotvorný rozbor podává hlubší vhled do utvářenosti slova, nejen do jeho morfematické stavby, ale také do zkoumání slov motivujících a motivovaných a na konkrétní prostředky, jakými bylo dané slovo utvořeno. 3.4 Rozbor tvaroslovný Rozbor tvaroslovný zahrnuje nejprve rozbor slovnědruhový. Ten vede k utřídění poznatků z nižších stupňů vzdělávání, tj. ze základní a střední školy. Často studenti opomíjí, že určení daného slovního druhu vychází ze tři hledisek: lexikálního, tvaroslovného a skladebného. V rámci tvarosloví se dále jazykový rozbor textu zaměřuje na určení gramatických kategorií u ohebných slov a na utvoření náležitého tvaru ohebného slova dle zadání. 3.5 Rozbor zvukový a grafický Do rozboru zvukového je zahrnuta jednak správná, ortoepická výslovnost, jednak také náležité a vhodné přečtení textu, kladení větného přízvuku podle potřeb, členění promluvy pomocí melodie a pauz apod. V rámci grafického rozboru jsou kladeny otázky týkající se obtížnějších pravopisných jevů z textu. Souhrn V úvodní kapitole se student seznámil s pojmem jazykový rozbor. Ví, které jazykové plány jsou v něm obsaženy. Zopakoval si, které jazykové jevy patří do konkrétního strana 6 z 36

7 jazykového plánu. V jednotlivých textech je užita četná lingvistická terminologie, student by si ji měl zopakovat, než přistoupí k rozborům jednotlivých textů. Literatura Čechová, M. a kol.: Čeština řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011 Kolektiv autorů: Pravidla českého pravopisu. Praha: Pansofia, 1993 Kolektiv autorů: Akademický slovník cizích slov A - Ž. Praha: Academia, 2007 Kolektiv autorů: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005 Kontrolní otázky Vymyslete vlastní otázky z jednotlivých jazykových rovin. Zopakujte si jednotlivá pojmenování funkčních stylů. Vyjmenujte názvy slovních druhů, druhy zájmen a číslovek. Které gramatické kategorie určujeme u podstatných jmen a jaké u sloves? Co znamená slovo základové? Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory, Praha: SPN, 1996 Čechová, M. a kol.: Hrátky s češtinou, Praha: SPN Praha, 2007 strana 7 z 36

8 4 Komplexní jazyková cvičení Přečtěte si ukázky textů jednotlivých funkčních stylů a vypracujte odpovědi na uvedené úkoly. Na konci opory naleznete řešení. 4.1 Text č. 1 Milane, přijdu domu až po sedmé, tak kup půlku chleba a deset housek. Zajdi vyzvednout kytku pro mámu, je objednaná v květince na náměstí. Kolem poledne přijedou s pépéelkem, tak měj u sebe 1200 v hotovosti na ten nový foťák. V lednici je guláš, ohřej si ho a dej si ho jen s chlebem. Pověs prádlo na balkón. Dík, pusu Stáňa Úkoly k textu č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. Jaký vztah mezi autorem a adresátem a jak se tento vztah projevuje? 2. Určete větněčlenskou funkci výrazů po sedmé, na náměstí, u sebe, guláš. 3. Najděte v ukázce nespisovné či hovorové výrazy a nahraďte je výrazy slohově neutrálními. Co znamená výraz pépéelko, jak byl utvořen? Uveďte základová slova ke slovům náměstí, hotovost. Proveďte morfematický rozbor slov vyzvednout, objednaná. 4. Vyhledejte všechna slovesa v rozkazovacím způsobu a uveďte jejich infinitivní tvar, poté od nich utvořte 1. os. sg. podmiňovacího způsobu přítomného. Určete gramatické kategorie u všech podstatných jmen v 1. větě. 5. Je správně zapsána částka ve vzkazu? Jakými způsoby lze přečíst uvedenou částku? Jaká je náležitá výslovnost slova balkón? strana 8 z 36

9 4.2 Text č. 2 Milí spoluobčané, čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, zatímco toho, co potřebujeme, se nám nedostává. Stát, který se nazývá státem dělníků, dělníky ponižuje a vykořisťuje. Naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme málo. Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na dvaasedmdesátém místě na světě. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dřív než ve většině evropských zemí. ( ) Můj nejvýznačnější předchůdce zahájil svůj první projev citátem z Komenského. Dovolte mi, abych já svůj první projev ukončil vlastní parafrází téhož výroku: Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila! Úkoly k textu č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. Jaký vztah mezi autorem a adresátem a jak se tento vztah projevuje? Určete autora projevu. 2. Vyhledejte v textu věty zvolací. Proveďte syntaktický rozbor souvětí Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Vyhledejte v textu oslovení. 3. Najděte v textu slova cizího původu. Která z těchto slov můžete nahradit synonymními slovy domácími? Uveďte antonyma k adjektivům různý, zastaralý, dospělý. 4. Určete slovní druhy ve výpovědi Můj nejvýznačnější předchůdce zahájil svůj první projev strana 9 z 36

10 citátem z Komenského. Uveďte k tvarům zájmen z mých, před námi, nám, mi tvar 1. pádu. 5. Najděte v ukázce příklady na spodobu znělosti. Vyslovte správně slova čtyřicet, šťastni, většině. Kolik slabik tvoří výraz dvaasedmdesátém? strana 10 z 36

11 4.3 Text č. 3 K čemu mají zebry pruhy? Tuto otázku si položili vědci na univerzitě v australském Queenslandu. Typické zebří pruhy podle nich fungují jako ochranné zbarvení, které má zmást predátory. Když se dá stádo zeber na útěk, není jeho pohyb díky optickému efektu vlnících se pruhů téměř znát. Než se jejich lovec vzpamatuje, kořist je pryč. Zebří pruhy byly dlouho oříškem pro evoluční biology, říká vedoucí výzkumného týmu Martin How. Existovaly například dohady, že specifický bílo-černý vzor může usnadňovat sociální komunikaci nebo umožňovat splynutí s okolím během soumraku a svítání. Nyní vědci zjistili, že pohyb pruhů vytváří optický klam, díky kterému je pro útočníky obtížné odhadnout, kam a jakou rychlostí se zvířata pohybují. Svůj útok pak nedokáží správně načasovat. Podobný účinek má tento optický jev na hmyz, který na velké savce obvykle útočí. (zdroj: 21. století 12/2013) ÚKOLY K TEXTU Č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. O jaký slohový útvar se jedná? Vymyslete vhodný nadpis ukázky. 2. Proveďte syntaktický rozbor souvětí: Nyní vědci zjistili, že pohyb pruhů vytváří optický klam, díky kterému je pro útočníky obtížné odhadnout, kam a jakou rychlostí se zvířata pohybují. V prvních třech větách podtrhněte rovnou čarou podmět a vlnovkou přísudek. 3. Najděte v textu slova cizího původu. Která z těchto slov můžete nahradit synonymními slovy domácími? Uveďte ke slovu hmyz hyperonymum a hyponymum. Najděte v textu spřežku. Proveďte morfematický rozbor slovesa načasovat. 4. Určete gramatické kategorie všech určitých slovesných tvarů v posledních dvou větách. Vyhledejte v textu podstatné jméno hromadné. 5. Odůvodněte pravopis slov ochranné, vzpamatuje, výzkumného. Vyslovte ortoepicky slova biolog, existovat, sociální, optický. strana 11 z 36

12 4.4 Text č. 4 Pařím, Paříž, Paří, ale je tu dost chladno. Jeníku - byl to delší boj, ale obdržel jsem, co jsem chtěl, a sedím ve starém hotelu Majestic, kde kdysi dávno přebývali američtí žižláci a angličtí pederasti spolu s černohorskými knížaty - později tu zasedal přípravný výbor mírové konference versaillské - pak, o několik málo desetiletí na to kupodivu generální štáb Wehrmachtu (na stolech jsou dosud znamenité Siemensovy telefony) - který byl dále vystřídán Head Quaters of the AEF - a teď je tu Unesco. Doufejme, že nás tu nevystřídá trojčlenná komise osmnácti survivorů atomické války. Třeba tu příště budou zasedat Marťani. Vypadalo to zhruba takto: Přijel jsem a týden se jednalo. Je tu reorganisace a pořád se přesně nevědělo, kam patřím. Konečně se ukázalo, že vedení Production Services (t.j. film, tisk a radio) bude napříště svěřeno nově zřízenému Boardu zvanému International Bureau of Ideas (Je to trošku jako nazvat novou hru to jsme si dali nebo tohle přestává všecko ). - No ale nešť. Budeť pak tento Board složen z jednoho Brita, jednoho Francouze, jednoho Američana a jednoho mne. Brita už znám; velmi zajímavý Mr. Williams, dosud ředitel anglické edice Penguin Books a za války kapo v Educational Services anglické armády. Zatím je v Londýně - ale byl tu na konferenci a v červnu má nastoupit do Paříže. Někdy tenhle měsíc mám za ním jet do Londýna na přípravné práce. Američan a Francouz jsou zatím vybíráni. Dá-li se dohromady dobrý team, mohla by to být znamenitá práce. Rozsah polí této organisace je ohromnej: od potírání malarie v Indii přes boj s analfabetismem v Tanganyice až po modernisaci zemědělských metod na Haiti. A to uvádím jen namátkou. Moje práce bude hlavně v tom vymejšlet triky, které by bylo lze vypracovat tak, aby zaujaly tiskové koncerny, radiové networky a filmové společnosti po světě a vedly je k tomu publikovat ve svých oborech informace o vzájemném doplňování, eventuelně výměně dosažených výsledků mezi národy ve věcech výchovy, vědeckého badání a kultury. V druhé řadě pak položit základ k vlastní produkci Unesca v oboru tisku, filmu a radia. ÚKOLY K TEXTU Č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. O jaký slohový útvar se jedná? Vymyslete vhodné zakončení. Víte, kdo je autorem dopisu? V které době mohl být dopis napsán? 2. Určete větněčlenskou funkci slova Jeníku. Ve spojení trojčlenná komise osmnácti survivorů atomické války určete členy řídící a závislé. 3. Jsou užity v textu knižní výrazy? Vyhledejte je. Najděte v textu slova cizího původu. Která z těchto slov můžete nahradit synonymními slovy domácími? strana 12 z 36

13 Uveďte antonyma k adjektivům: mírová, vlastní. Vyhledejte v textu všechny zkratky a zkratková slova a uveďte jejich plné znění. 4. Určete slovnědruhovou platnost všech slov ve větě: V druhé řadě pak položit základ k vlastní produkci Unesca v oboru tisku, filmu a radia. 5. Vyhledejte v textu všechny pravopisné podoby slov knižního charakteru a ověřte v Pravidlech českého pravopisu, zda je u těchto slov povolen dubletní pravopisná podoba. strana 13 z 36

14 4.5 Text č. 5 Malá úvaha o malosti Jestliže malé kotě spalo v botě, jak je uvedeno v textu Jiřího Suchého, předpokládám, že bylo skutečně malé. Jinak by se do botové ložnice nevešlo. O velikosti naší země a o počtu obyvatel republiky neplatí, že jsme miniaturní jako to kotě. Přesto dnes a denně slýchám a čtu, že jsme malí. Ve skutečnosti to v evropských měřítkách není pravda. V současnosti u nás žije přes deset a půl milionu obyvatel s výraznou českou většinou. Nejen že bychom se nenasoukali ke spaní do boty, ale nevejdeme se ani do spodní části žebříčku obyvatel evropských států. Nemyslím tím, chraňbůh, jen srovnání počtu obyvatel České republiky s Andorou ( občanů). Ani s Lichtenštejnskem s jeho množstvím obyvatelů; byl jsem tam pár dní a některé z nich jsem záhy začal potkávat opakovaně. I po rozpadu Československa jsme republikou s evropsky středním počtem občanů. Méně lidí než v naší domovině žije například ve Švédsku, v Maďarsku, v Rakousku, v Bulharsku, ve Švýcarsku, v Dánsku, v Irsku, v Lucembursku, v Norsku, ve Finsku, v Chorvatsku, v Albánii, Estonsku Při našich uměleckých, vědeckých či sportovních úspěších se obvykle píše, že jsme jich dosáhli jako příslušníci malého národa. Takové početní sebezařazení se stalo rutinou, ale to ještě neznamená, že je pravdivé. Stálo by za hlubší analýzu a prozkoumání, proč se s vyjádřením naší údajné malosti tak často hauzíruje. Motivů může být hned několik. Jedním z důvodů jistě je, že je to šikovná výmluva v různých souvislostech. Jeden z diplomatů dokonce omlouval neúspěch při mezinárodním jednání tím, že jsme malinká země. V rezervě je ještě možnost emotivního stupňování: malilinká, malililinká, mrňavoučká. Případně pidi. V rámci evropského osídlení určitě nejsme okrajoví. Tak proč se slovně trpaslicky umenšovat, když to nemáme zapotřebí? O tom, že jsme oproti jiným malí, jsem slýchal nejednou už ve škole. S odstupem více než půlstoletí se ptám, zda bych neměl požadovat zpátky školné, když v Evropě nejsme malí, ale střední. O vrácení školného pojednává známá humoreska maďarského spisovatele Frigyese Karinthyho. Protagonista toho příběhu si delší dobu po odchodu ze školy uvědomí, že se tam nic nenaučil. Požaduje navrácení platby za bývalé studium. Jenže, jak bych já mohl požadovat vrácení školného (v daném případě za mylnou výuku ve věci početní malosti), když jsem žádné neplatil? Chce se mi věřit, že ta naše často zmiňovaná údajná malost snad není předzvěstí naplnění jedné z neveselých demografických předpovědí, podle níž do konce 21. století klesne počet obyvatel u nás na šest a půl milionu lidí. Ne že bych takovému vývoji stranil, naopak, ale faktem je, že počet obyvatel zase není všechno. Vatikán má 800 registrovaných občanů nezdá se, že by trpěl pocitem malosti. Rudolf Křesťan strana 14 z 36

15 ÚKOLY K TEXTU Č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. Zhodnoťte, jakými prostředky autor dosáhl úsměvnosti a nadsázky. 2. Určete větněčlenskou funkci výrazu v nadpise o malosti. Lze užít i spojení obyvatel, či pouze obyvatelů? Odůvodněte. 3. Jaký význam mají slova hauzírovat, humoreska, demografický, protagonista? Jak se nazývá morfém -li- v adjektivech malilinká, malililinká? Vyhledejte v textu podstatná jména odvozena od přídavných jmen. 4. Vyhledejte v textu všechna adjektiva. Která se skloňují podle vzoru jarní a která z nich jsou nesklonná? Jakou slovnědruhovou platnost má výraz chraňbůh? Vyhledejte v textu zpodstatnělá adjektiva. Podle kterého vzoru se skloňuje číslovka milion? Napište infinitiv ke slovesnému tvaru není. 5. Přečtěte zřetelně nahlas s náležitým větným členěním na úseky pomocí pauz a melodie. strana 15 z 36

16 4.6 Text č. 6 O volbě dubletních tvarů slova paměť J. Obrovská Femininum paměť se podle SSČ[ 1 ] (1998) užívá ve třech významech může označovat paměť živé bytosti, nejčastěji člověka, paměť počítače a pomnožné substantivum paměti pak memoáry. Dubletní tvary jsou uváděny v D pl., tj. pamětem/pamětím, v L pl. pamětech/pamětích a I pl. pamětmi/paměťmi. Existence dublet v D pl. a L pl. je dokladem tzv. kolísání mezi vzory kost a píseň. Dubletní zakončení I pl. -tmi/-ťmi má kořeny v historické depalatalizaci[ 2 ], která proběhla také v I pl. tzv. i- kmenů a následné kmenové analogii, jíž byla měkkost koncových souhlásek postupně obnovena. Zvažme nyní faktory, které kolísání pravděpodobně způsobují[ 3 ]. Femininum paměť je slovo utvořené konverzí, tzn. že jeho utvořenost není jasně signalizována slovotvorným sufixem. Taková feminina mají tendenci ke kolísání. Důležitou roli pak hraje nepochybně faktor formální jedná se o slovo zakončené na pravopisně měkký konsonant a právě feminina s tímto zakončením užívají v některých pádech buď dubletní tvary, nebo již jen variantní tvary vzoru píseň. Podíváme-li se do historie, zjistíme, že femininum paměť patřilo k tzv. i-kmenům a už podle Gebauera[ 4 ] v některých pádech kolísalo. [ 1 ]Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (dále SSČ), Academia, Praha [ 2 ] J. Bauer, A. Lamprecht, D. Šlosar, Historická mluvnice češtiny, SPN, Praha 1984, s [ 3 ] J. Obrovská, K přechodu feminin od vzoru kost ke vzoru píseň, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A 51, 2003, s [ 4 ] J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, Praha-Vídeň 1896, s ÚKOLY K TEXTU Č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. Ke které vědní oblasti se váže text? V čem tkví složitost syntaktické výstavby? Na co upozorňují odkazy v textu? 2. Jaký typ vět v textu převládá, věty jednoduché či souvětí? Proveďte syntaktický rozbor posledního souvětí v textu. 3. Vyhledejte v textu všechny odborné termíny a objasněte jejich význam. Objasněte význam všech zkratek v textu. strana 16 z 36

17 4. Jak se skloňují jména typu femininum, substantivum? Která podstatná jména v textu se skloňují podle vzoru hrad? Která z nich mohou mít zakončení ve 2. pádu čísla jednotného i -e? Vyhledejte v textu nesklonné zájmeno. Vyhledejte tvar slovesa v rozkazovacím způsobu. 5. Vyslovte pečlivě a správně tato slova cizího původu: femininum, memoáry, existence, konsonant, variantní tvary. Uveďte ty pravopisné jevy, jimiž se psaní těchto slov v češtině odchyluje od pravopisu slov domácích. Svá řešení si ověřte v Pravidlech českého pravopisu nebo v příručce Výslovnost spisovné češtiny. strana 17 z 36

18 4.7 Text č. 7 ÚKOLY K TEXTU Č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. Kdo je příjemce a kdo adresát textu? Vzhledem ke stáří dopisu je v dnešní době vyžadována jiná úprava administrativního textu? 2. Určete skladebný útvar věty S politováním však musíme konstatovat, že výše pojistného strana 18 z 36

19 již neodpovídá současnému stavu a neumožňuje pokračovat v pojistné ochraně za sjednaných podmínek. Určete druhy vět vedlejších v tomto skladebním útvaru. Určete podmět ve větě hlavní. Jak se terminologicky nazývá sloveso být ve tvarech jste pojištěn, jsme nuceni? 3. Vyhledejte v textu jména vlastní. Jaké významy může mít sloveso vypovědět? Uveďte další slova zakončena na stejnou příponu jako slovo bydliště. Vyhledejte podstatná jména dějová a určete, jak jsou utvořena. Co znamená zkratka a.s.? 4. Určete slovní druh slova pojistného. Určete skloňovací vzor slova oddělení. Uveďte 7. pád č. množného slova výpověď. Uveďte 1. a 2. pád č. množného slova den. Vyhledejte v textu slovesa v infinitivu, zařaďte je do slovesných tříd podle kmene prézentního. 5. Jaký je významový rozdíl mezi sjednat a zjednat? Vyhledejte dvě nejdelší slova v textu, určete, z kolika slabik se skládají. strana 19 z 36

20 4.8 Text č. 8 Dvě třetiny rodičů nechávají předškoláky na internetu bez dozoru 25. prosince :24 Lidovky.cz PRAHA - Zhruba dvě třetiny rodičů nechávají své potomky mladší sedmi let používat internet i tehdy, když nejsou ve stejné místnosti, 33 procent dotázaných jim plánuje koupit tablet či chytrý mobil. Vyplývá to z průzkumu, který tento měsíc provedla u více než tisícovky spotřebitelů v Británii, USA a Kanadě česká antivirová firma AVG Technologies. O výsledcích průzkumu informovala v tiskové zprávě. Průzkum také ukázal, že 73 procent respondentů zamýšlí svým dětem dát zařízení, které oni sami nepoužívali. Jen 26 procent aktuálně používá nějaký druh uzamknutého profilu či dětského prostoru na zařízeních svých dětí, ačkoli 86 procent o těchto možnostech ví. Výrobce antivirových programů míní, že "rodiče se musejí aktivněji zapojit do užívání zařízení jejich dětmi a nezapomínat, že jejich úloha nekončí vybalením přístroje z krabice". Bezpečí na internetu Průzkum prý potvrdil, že už "alespoň začínají brát toto téma vážněji. Mnoho z nich aktivně vyhledává konzultaci ohledně používání již v nákupní fázi a zapojuje se do prvotního nastavování". Podle průzkumu 89 procent dotázaných pátrá po vhodném zařízení pro dítě předtím, než nějaké pořídí, a 75 procent si myslí, že by technologie měly být označeny doporučeným věkem. Mírně nadpoloviční většina dotázaných rodičů prý vždy čte instrukce k zařízením, která dávají svým dětem, 62 procent z nich se vždy zúčastňuje prvotního nastavení zařízení, 95 procent rodičů mluvilo, případně se chystá mluvit se svými dětmi o bezpečí na internetu. Lidovky.cz, ČTK ÚKOLY K TEXTU Č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. Pokuste se vymyslet jiný titulek. 2. Kterým větným členem je slovo předškoláky a na internetu v titulku? Jakou syntaktickou formu má první výpověď ve druhém odstavci? Určete druhy vět vedlejších v této výpovědi. Jakým větným členem je slovo používat v první výpovědi? Vyhledejte příslovečná určení míry. strana 20 z 36

21 3. Z jakého jazyka pochází většina slov týkajících se počítačové techniky? Jak zní oficiální název Británie? Co znamená spojení chytrý mobil? Může být jiný typ mobilu označován jako hloupý mobil? Pokuste se vymyslet české významové ekvivalenty ke slovům internet, antivirový. Vymyslete příběh, jak mohlo vzniknout pojmenování tablet. Jakým slovotvorným způsobem vzniklo slovo Lidovky? Jsou slova předpoklad a předškolák utvořena stejným způsobem? 4. Napište tvar 6. pádu čísla množného od slov technologie, spotřebitel, zařízení. Vyhledejte v textu tvary zájmen a určete druhy těchto zájmen. Uveďte tvar 3. osoby čísla množného způsobu oznamovacího času přítomného od slovesa vědět? Zkontrolujte v SSČ, zda může být ve spisovném jazyce užit tvar rodiče musí. 5. Přečtěte náležitě spojení s číselným výrazem. Vyslovte zřetelně zakončení: na zařízeních svých dětí. Vyslovuje se ve slově používat dvojhláska? strana 21 z 36

22 4.9 Text č. 9 Nyní chodím k Zilvarom do chudobince, tam je to nejohromnější, ale doma nesmím nic říct, aby neříkali řeči. Pan Zilvar byl ve válce, nepřítel na něho vystřelil z děla, pročež teď chodí po domech žebrat a má nohu dřevěnou. Takovou nohu bych chtěl mít, a tak si ji silně přeju, že se mi v noci zdá, že chodím s dřevěnou nohou, co silně klape klap! klap!, a lidi vybíhají z domu a každý se diví, že mám tu dřevěnou nohu, a já jsem hrdý. Umínil jsem si, že budu hodný, a až budu hodný, tak naše poprosím, aby mně takovou nohu dali k Jéžišku, neboť pak by hoši koukali. V chudobinci ostávají také almužnice a ty vždycky večer počítají, co si za den vyprosily, a pak se hádají. Když se moc hádají, tak to pan Zilvar nemůže vydržet, i odepne si nohu a hodí ji po těch babkách a ony se pak přestanou hádat. Zilvar se chlubil, že jeho tatínek jest nad všechny žebráky postavený, jelikož si nejvíc vyprosí, takž ho ostatní musejí poslouchat. A v noci moc kašle, poněvadž má sraženou krev. To povídal a byl moc hrdý. Já jsem tu nohu porád chtěl, jenom kdybych si mohl na ni šáhnout, a Zilvar pravil: Jenom počkej, až tatínek usne, tak mu tu nohu odundám a můžeme si hrát. Tak se tedy stalo, a když pan Zilvar spal, tak mu nohu odepjal a já jsem byl velice rád. Potom jsme si hráli na žebrotu a já dělal chromajzla. A Zilvar byl lidi. Já jsem chodil a prosil jsem lidi o boží dárek a Zilvar byl jednou ten, co dá, podruhé ten, co nedá. Nejlépe uměl dělat toho, co nedá. Když dělal milostpána, co má na dveřích tabulku Přispívá na místní chudé, tak se vždycky nafoukl, děsně koulel očima a mluvil: Vy lumpe, kdybyste šel raději pracovat, nebo: Jděte si spánembohem, je vás tu moc. Nebo dělal policajta a říkal: Ty obejdo, už jsem tě dvakrát napomenul, hybaj, ať zmizneš, ať to nemusím opakovat, nebo půjdeš se mnou. A pak mne sebral a vedl na obec. To byla hra! Nám se to děsně líbilo a pan Zilvar spal a hlučně kašlal. Když jsem o tom povídal Bejvalovi, tak nám velice záviděl a pravil, že by si s námi chtěl taky hrát. ÚKOLY K TEXTU Č Určete autora textu. Jmenujte některé další postavy v tomto literárním díle. Vyhledejte několik míst v textu, kde autor užívá humorný způsob vyjádření, a pokuste se naznačit, v čem jejich účinek tkví. Z kolika odstavců se ukázka skládá? Označují v textu uvozovky vždy jen přímou řeč? Přečtěte pouze části charakterizační. 2. Označte vždy rovnou čarou podmět a vlnovkou přísudek v prvním větném celku druhého odstavce. Odůvodněte zakončení ve slově vyprosily. Jaké je spojení vět Takovou nohu bych chtěl mít, a tak si ji silně přeju.? Z kolika vět se skládá poslední výpověď textu? 3. Vyhledejte knižní a nespisovné výrazy. strana 22 z 36

23 Uveďte synonyma ke slovu lump. Jak je v obecné češtině označován policista? Co v textu znamená slovo almužnice? Napište další názvy míst, které mají stejné zakončení jako chudobinec. Jak jsou utvořeny výrazy spánembohem, milostpán? Užívají se ještě v dnešní době? 4. Vyhledejte v textu podstatná jména, která se skloňují podle vzoru předseda. Vypište podstatná jména, která jsou užita v 5. pádě. Vypište přídavná jména užitá ve 3. stupni. Jakým slovním druhem je zde podtržené slovo tak naše poprosím? Jsou v textu užita citoslovce? 5. Přečtěte nahlas celý text s výrazným a promyšleným členěním na úseky pomocí pauz a melodie. Lze napsat Ježíšek i s malým počátečním písmenem? Ověřte v Pravidlech českého pravopisu. strana 23 z 36

24 4.10 Text č. 10 Hlava E: Raný středověk ( století) Kapitola 2: Franská říše 1. Franská říše byla nejpevnějším z raně středověkých barbarských států. Franské, germánské kmeny sjednotil Chlodvík z rodu Merovejců v 5. století. Přijal křest a podporoval církev. Franští králové sjednotili ostatní Germány a vytvořili velkou říši (dnes území Francie, Německa, Benelux). Dagobert v 7. století bojoval i se Slovany (Sámo). Merovejci darovali půdu, ztráceli tak moc a vliv a k moci se dostali jejich dvorští správci - majordomové. 2. Prvním majordomem, který svrhl Merovejce, byl Karel Martel. Ubránil Evropu před vpádem Arabů do Francie ze Španělska (bitva u Poitiers 732). Založil dynastii Karlovců. Zavedl obrněnou jízdu. 3. Největší sláva franské říše nastala za Karla Velikého ( ). 4. Ovládl většinu západní a střední Evropy, násilím dokončil christianizaci říše (časté pokřtívání Sasů). Bojoval s Polabskými Slovany a s Čechy - donutil je platit daň míru. Reorganizoval říši, rozdělil ji na hrabství v čele s hrabaty (shodná s biskupstvími), na obranu hranic budoval příhraniční území - marky (s vojenskou posádkou). 5. Roku 800 byl korunován papežem (Lev III.) na císaře Svaté říše římské - tak měl pokračovat v tradici říše římské, měl oslabit titul východního římského císaře (Byzanc) a nakonec korunovace měla dokázat nadřazenost církevní moci nad světskou. 6. Zasloužil se o obnovení vzdělanosti - období karolínské renesance: nechal opisovat antické knihy, podporoval stavbu kostelů, budování škol (ač sám byl negramotný). Hlavní město neměl, nejčastěji pobýval v Cáchách. 7. Po jeho smrti se říše rozdělila na východofranskou a západofranskou. (http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/) strana 24 z 36

25 ÚKOLY K TEXTU Č Zařaďte ukázku k příslušnému funkčnímu stylu. Své tvrzení odůvodněte. Charakterizujte obecně tento funkční styl. Čím se liší tento text od textu čistě odborného stylu? 2. Z kolika vět se skládá bod 2.? Určete, kterými větnými členy jsou v bodě 6. výrazy vzdělanosti, antické, v Cáchách. V bodě 5. vyznačte vlnovkou přísudky. 3. Objasněte význam, případně motivaci těchto pojmenování: Benelux, christianizace, negramotný. Vyhledejte vlastní jména, rozdělte je na názvy osob, dynastií, území, národů. Co vše znamená slovo marka? Jaký je název města Cáchy v němčině? Jaké znáte další počeštěné názvy evropských měst, uveďte vždy i jejich původní název. Od jakého slovního druhu byla odvozena slova nadřazenost, vzdělanost? Jak vzniklo slovo příhraniční? 4. Uveďte 1. pád čísla jednotného od výrazů hrabaty, posádkou, biskupstvími. Vypište podstatná jména, která se skloňují podle vzoru stavení. Vyhledejte číslovky řadové. Určete gramatické kategorie slovesného tvaru byl korunován. 5. Jaký významový rozdíl je mezi slovy raný a ranní? S jakým počátečním písmenem bychom měli slovně rozepsat řadovou číslovku u jména Lev III.? Přečtěte všechny číslovky uvedené v textu. strana 25 z 36

26 5 Klíč k řešeným úkolům 5.1 Odpovědi k textu č a. Prostěsdělovací funkční styl b. Mluvčí i adresát se velmi důvěrně znají, jedná se nejspíše o manžele či partnery. 2. a. po sedmé příslovečné určení času na náměstí přívlastek neshodný u sebe příslovečné určení místa guláš podmět 3. a. Nespisovné výrazy viz např. kytku (květinu), foťák (fotoaparát). b. pépéelko zkratka PPL Professional Parcel Logistic, název logistické firmy c. hotovost základovým slovem je přídavné jméno hotový d. vy-zved-nou-t předpona-kořen-kmenotvorná přípona-infinitivní koncovka ob-jedn-a-n-á předpona-kořen-kmenotvorná přípona- přípona-koncovka 4. a. kup koupit koupil bych zajdi zajít zašel bych měj mít měl bych ohřej ohřát ohřál bych dej si dát si dal bych si pověs pověsit pověsil bych b. Milane 5. pád, sg., mask. živ. chleba 2. pád, sg., mask. neživ. housek 2. pád, pl., fem. strana 26 z 36

27 5. a. v administrativních textech bývá finanční částka zapisována s tečkou Kč b. [balkón] 5.2 Odpovědi k textu č a. rétorický funkční styl b. Václav Havel, novoroční projev ze dne 1. ledna a. věta zvolací Tvá vláda, lide, se k tobě navrátila! b. souvětí podřadné o třech větách, 1. věta hlavní, 2. věta vedlejší předmětná, 3. věta příčinná c. oslovení: Milí spoluobčané, lide 3. a. perspektiva vyhlídky do budoucnosti, hledisko, stanovisko potenciál souhrn schopností energie činorodost citát výrok b. Antonyma: stejný, nový/novodobý, mladistvý 4. a. Slovní druhy: Můj nejvýznačnější předchůdce zahájil svůj první projev citátem z Komenského. Podstatná jména: předchůdce, projev, citátem, Komenského Přídavná jména: nejvýznačnější Zájmena: můj, svůj Číslovka: první Sloveso: zahájil Předložka: z b. Tvary 1. pádu: můj, my, my, já. 5. a. Příklady na spodobu znělosti: [přetchůtce], [totéš], [fšichňi]. b. sedmislabičné slovo strana 27 z 36

28 1H 1 \ 5.3 Odpovědi k textu č a. Odborný, konkrétně populárně naučný styl. b. Článek. 2. a. Nyní vědci zjistili, že pohyb pruhů vytváří optický klam, díky kterému je pro útočníky obtížné odhadnout, kam a jakou rychlostí se zvířata pohybují. 2V 1 (předmětná) \ 3V 2 (přívlastková) \ 4V 3 (předmětná) b. K čemu mají zebry pruhy? Tuto otázku si položili vědci na univerzitě v australském Queenslandu. Typické zebří pruhy podle nich fungují jako ochranné zbarvení, které má zmást predátory. 3. a. Slova cizího původu, např. fungují jako zbarvení mají platnost jako zbarvení, predátor živočich živící se dravým způsobem (dravec), optický efekt světelný výsledek, evoluční vývojový. b. Hmyz hyperonymum členovci, hyponymum křídlatí c. V textu je spřežka například. d. Morfematický rozbor slova na-čas-ova-t (předpona-kořen-kmenotvorná přípona-infinitivní koncovka). 4. a. Gramatické kategorie: nedokáží 3. os., pl., zp. oznamovací, čas přítomný, slovesný rod činný, vid dokonavý má 3. os., sg., zp. oznamovací, čas přítomný, slovesný rod činný, vid nedokonavý útočí 3. os., sg., zp. oznamovací, čas přítomný, slovesný rod činný, vid nedokonavý b. Podstatné jméno hromadné hmyz. 5. a. Odůvodnění pravopisu ochranné odvozeno od slova ochrana pomocí přípony -né, vzpamatujte strana 28 z 36

29 odvozeno předponou vz- (ve smyslu vzhůru) od slovesa pamatujte, výzkumného předpona vý-, předpona z-. b. [bijolok], [egzistovat], [socijálňí], [optickí] 5.4 Odpovědi k textu č a. Funkční styl epistolární b. Slohový útvar: dopis c. Jiří Voskovec píše Janu Werichovi, dopis pochází z 50. let 20. století 2. a. Jeníku oslovení není větným členem, je od zbytku věty vždy odděleno čárkou b. trojčlenná komise osmnácti survivorů atomické války komise / \ trojčlenná survivorů / \ osmnácti války / atomické 3. a. Knižní výrazy např. nešť, budeť. b. Slova cizího původu např. survivorů trosečníků, přeživších; konference zasedání; produkce výroba. c. Antonyma: mírová válečná, vlastní cizí. d. Zkratky v textu jsou AEF - The American Expeditionary Forces, t. j. to jest, Mr. Mistr. Zkratkové slovo v textu UNESCO The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, původně se jedná o zkratku, tzn. že by se výraz neměl skloňovat, ale vzhledem k zakončení, které koresponduje s českým paradigmatem vzoru město, lze v běžné řeči zkratku skloňovat, o Unescu, s Unescem apod. 4. V druhé řadě pak položit základ k vlastní produkci Unesca v oboru tisku, filmu a radia. podstatná jména: řadě, základ, produkci, Unesca, oboru, tisku, filmu, radia přídavná jména: vlastní strana 29 z 36

30 číslovky: druhé slovesa: položit příslovce: pak předložky: v, k, v spojky: a 5. Slova s původním pravopisem reorganisace, organisace, modernisace pravopis reorganizace, organizace, modernizace; team dnes psáno již počeštěně tým. dnes běžně upřednostňován 5.5 Odpovědi k textu č a. Funkční styl publicistický, jedná se o fejeton. 2. a. přívlastek neshodný b. Lze použít obojí tvar, jelikož podstatné jméno obyvatel má tvar ve 2. pádě množného čísla obyvatel i obyvatelů. 3. a. hauzírovat zde ve smyslu něco opakovaně tvrdit, zacházet s něčím humoreska povídka s humorným obsahem demografický odvozeno od demografie (věda zkoumající počet, složení, vývoj a zákonitosti vývoje obyvatelstva) protagonista představitel b. Tento morfém je označován jako infix, česky vpona. c. Podstatná jména utvořena od přídavných jmen, např. velikost, skutečnost, současnost, souvislost. 4. a. Adjektiva: malá, botové, miniaturní, evropských, výraznou, českou, spodní, středním, uměleckých, vědeckých, sportovních ; podle vzoru jarní se skloňuje příd. jméno spodní, sportovní, miniaturní, střední, nesklonné: pidi. b. Jedná se o citoslovce. c. Zpodstatnělé přídavné jméno školné. strana 30 z 36

31 d. Číslovka milion se skloňuje podle vzoru hrad. e. Infinitiv k není je nebýt. 5.6 Odpovědi k textu č a. Odborný funkční styl, konkrétně teoreticky odborný styl. Odborný článek z lingvistiky. Složitost textu tkví ve zhuštěném vyjadřování s velkým množstvím odborných výrazů. b. Jedná se o odkazy na bibliografické citace uvedené pod čarou. 2. a. Pro odborný funkční styl je typická vyšší míra vět jednoduchých se složitými jmennými konstrukcemi. V odborném textu jsou častější přísudky jmenné se sponou, zde např. je dokladem, je utvořené. b. Podíváme-li se do historie, zjistíme, že femininum paměť patřilo k tzv. i-kmenům a už podle Gebauera v některých pádech kolísalo. 2H 1 / \ 1V 1 vedlejší věta podmínková 3V 2 + 4V 3 vedlejší věty předmětné 3. a. V textu je řada lingvistických termínů, ať již latinského či českého původu, např. femininum, i- kmen, dubletní tvar, kolísání, pomnožné substantivum, slovotvorný sufix, konverze, depalatalizace, měkký konsonant. b. V textu je řada zkratek, především z lingvistické terminologie. Zkratky pádů: D dativ 3. pád, L lokál 6. pád, I instrumentál 7. pád. pl. plurál, množné číslo, s. strana. SSČ Slovník spisovné češtiny, SPN Státní pedagogické nakladatelství. Zkratky frekventovaných slovních spojení: tj. tj., tzv. tak zvaně, tzn. to znamená. 4. a. Podstatná jména typu femininum, substantivum se skloňují podle vzoru město, zakončení -um se odsouvá. b. Podle vzoru hrad se skloňují jména význam, doklad, kořen, kmen, faktor, pád, tvar. Jména kořen a kmen mají dubletní zakončení ve 2. pádu č.j. kořene i kořenu, kmene i kmenu. c. Nesklonné zájmeno jeho. d. Sloveso v rozkazovacím způsobu zvažme. strana 31 z 36

32 5.7 Odpovědi k textu č a. Administrativní funkční styl. Úřední dopis je psán panu Mikešovi (příjemce), adresátem dr. Šimáčková za Českou pojišťovnu, a.s. Dnes se např. píše v adrese celý název města versálkami (STRAKONICE). 2. a. Souvětí podřadné o třech větách. Věty vedlejší jsou předmětné ve vztahu slučovacím. Podmět je zde my. b. Sloveso být má v těchto tvarech funkci pomocnou. 3. a. Jména vlastní jsou v textu např. název města Strakonice, název ulic Švandova, Tylova, názvy osob Alois Mikeš, Jitka Šimáčková, název společnosti Česká pojišťovna, a.s. b. Sloveso vypovědět má dle Slovníku spisovné češtiny významy: 1. povědět, říci 2. vyhlásit např. válku 3. zrušit nějaký právní nebo jiný poměr 4. přestat fungovat (o mechanismu) 5. zakázat někomu pobyt, vykázat 6. dát výpověď c. Slova s příponou -iště hlediště, jeviště, kluziště apod. d. Podstatná jména dějová jsou odvozena od sloves, spolupráce od slovesa spolupracovat, konverzí koncovkou -e. e. Zkratka a.s. znamená akciová společnost. Je to typ obchodní společnosti, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. 4. a. Pojistného podstatné jméno (výše pojistného podstatné jméno, zatímco v pojistné ochraně přídavné jméno). b. Podstatné jméno oddělení se skloňuje jako stavení. c. 7. pád čísla množného od slova výpověď výpověďmi/výpovědmi. d. Podstatné jméno den má v množném čísle 1. pádu dvojí tvar dni i dny, zastaralejší tvar dnové, ve 2. pádě je možný tvar dní i dnů. e. Slovesa v infinitivu: konstatovat, konstatuje 3. třída; pokračovat, pokračuje 3. třída; vypovědět, vypoví (4. třída); uzavřít, uzavře (1. třída). 5. a. Sjednat znamená uzavřít mír, smlouvu, smluvit si schůzku, zatímco zjednat znamená provést strana 32 z 36

33 pořádek, nápravu, dojde ke změně stavu. b. Politováním, ustanovením obě slova jsou pětislabičná. 5.8 Odpovědi k textu č a. Jedná se o publicistický funkční styl. 2. a. Výraz předškoláky je v titulku předmětem a na internetu je příslovečným určením místa. b. Je to souvětí podřadné o třech větách. První vedlejší věta je předmětná, druhá přívlastková. c. Slovo používat je ve výpovědi předmětem. d. Příslovečná určení míry v textu jsou např. slova zhruba, mírně. 3. a. Většina slov týkajících se počítačové techniky pochází z angličtiny. b. Oficiální název Británie zní Spojené království Velké Británie a Severního Irska. c. Smartphone (v českém překladu chytrý telefon) je mobilní telefon, který využívá pokročilý operační systém a aplikační rozhraní, jež umožní instalaci nebo úpravy programů. Takovými operačními systémy jsou například: ios, Android apod. Spojení hloupý mobil se používá pouze v nadsázce, běžně se užívá klasický mobil. d. Slovo Lidovky vzniklo univerbizací na základě derivace adjektiva Lidové ze spojení Lidové noviny. e. Slova nejsou utvořena stejným způsobem. Slovo předpoklad je podstatné jméno dějové, příp. název výsledku děje, které vzniklo konverzí od slovesa předpokládat. Slovo předškolák vzniklo prefixací (předponou před-) od slova školák. 4. a. 6. pád čísla množného technologiích, spotřebitelích, zařízeních. b. Zájmena v textu: osobní jim, oni, z nich, přivlastňovací své, svým, svých, jejich, se svými, ukazovací to, sami (na základních školách určováno jako ukazovací, na vyšších stupních již jako vymezovací), těchto, toto, vztažná který, neurčitá nějaký. c. Tvar slovesa vědět ve 3. os. čísla množného zp. oznamovacího času přítomného slovesného rodu činného je vědí (chybně bývá užíváno ví). d. V SSČ se uvádí dvojí tvar 3. os. čísla množného musejí i musí. strana 33 z 36

34 5. a. Ve slově používat se dvojhláska nevyslovuje, jde totiž o morfematický šev po-užívat. 5.9 Odpovědi k textu č a. Autorem textu je Karel Poláček. Ukázka je z knihy Bylo nás pět. V ukázce vystupuje Péťa Bajza, Josef Zilvar a Bejval Antonín, mezi pět kamarádů se dále řadí Čeněk Jirsák, Eda Kemlink. V knize vystupují rodiče kamarádů a další postavy z městečka (Rychnov nad Kněžnou). b. Ukázka se skládá z pěti odstavců. c. Uvozovky v ukázce neslouží jen k označení přímé řeči, ale také k označení nápisu Přispívá na místní chudé a. V chudobinci ostávají také almužnice a ty vždycky večer počítají, co si za den vyprosily, a pak se hádají. Podmětem jsou almužnice (rod ženský), proto je v zakončení přísudku vyprosily y. b. Spojení vět Takovou nohu bych chtěl mít, a tak si ji silně přeju. je v poměru důsledkovém. c. Když jsem o tom povídal 1 Bejvalovi, tak nám velice záviděl 2 a pravil 3, že by si s námi chtěl taky hrát 4. Výpověď je tvořena čtyřmi větami. a. Knižní výrazy: pročež, poněvadž, nespisovné: šáhnout, chromajzla. b. Synonyma ke slovu lump grázl, dareba, rošťák, lotr, ničema, gauner, padouch. c. Obecněčeské výrazy ke slovu policista: policajt, chlupatej, benga (argotické). d. Výraz almužnice zde označuje ženy, které žebrají o almužnu. e. Zakončení -inec je typické pro názvy obydlí odvozených od jmen živých bytostí starobinec, nevěstinec, hostinec, blázinec, prasečinec f. Slova spánembohem, milostpán již nejsou v každodenním úzu, řadí se spíše ke knižním výrazům. Vznikly spřahováním, jsou to spřežky. 4. a. Podle vzoru předseda se skloňuje podstatné jméno obejda. b. V 5. pádě jsou podstatná jména lumpe, obejdo. strana 34 z 36

35 c. Přídavná jména ve 3. stupni: nejohromnější. (Nejlépe je 3. stupeň od příslovce dobře.) d. Zde je slovo naše podstatným jménem, užívá se jako výraz pro označení rodičů. e. V textu jsou užita citoslovce klap a hybaj. 5. a. Ježíšek = malý Ježíš, Štědrý den, Štědrý večer; ježíšek = vánoční dárek, nadílka Odpovědi k textu č a. Jedná se o učební funkční styl, který je na rozdíl od odborného funkčního stylu přehledněji koncipován. Promluvy stylu učebního jsou vytvářeny, tak aby příjemce nejen získal novou informaci, ale také aby ji porozuměl a dokázal si ji osvojit. Proto je pro učební styl typické, že obsahuje řadu otázek, objasňujících map, obrázků apod. 2. a. Bod 2. se skládá ze tří vět jednoduchých a jednoho podřadného souvětí s jednou větou vedlejší. Prvním majordomem, který svrhl Merovejce, byl Karel Martel. Ubránil Evropu před vpádem Arabů do Francie ze Španělska (bitva u Poitiers 732). Založil dynastii Karlovců. Zavedl obrněnou jízdu. b. Vzdělanosti přívlastek neshodný, antické přívlastek shodný, v Cáchách příslovečné určení místa. c. Roku 800 byl korunován papežem (Lev III.) na císaře Svaté říše římské - tak měl pokračovat v tradici říše římské, měl oslabit titul východního římského císaře (Byzanc) a nakonec korunovace měla dokázat nadřazenost církevní moci nad světskou. 3. a. Benelux = souhrnné označení pro státy Belgie, Nizozemsko, Lucembursko; christianizace = pokřesťanštění, negramotný = nevzdělaný, neumí číst a psát b. Názvy osob: Chlodvik, Dagobert, Sámo, Karel Martel, Karel Veliký, Lev III.; názvy dynastií: Merovejci, Karlovci; názvy kmenů a národů: Germáni, Sasové, Slované, Polabští Slované, Češi, Arabové; názvy území, říší a států: Svatá říše římská, Byzanc, Franská říše, Francie, Německo, Benelux, Španělsko. c. Významy slova marka: 1. měna, 2. správní jednotka, 3. jiný název pro měrnou jednotku zvanou hřivna, 4. jazyk v západní Africe na území Burkina Faso a Mali, 5. název řeky v Sasku, psáno Marka, 6. obec v Norsku, psáno Marka. strana 35 z 36

36 d. Cáchy německy Aachen, další názvy měst, k nimž existují názvy počeštěné, např. Paříž (Paris), Kodaň (Kopenhagen), Řím (Roma), Benátky (Venezia), Drážďany (Dresden). e. Podstatná jména zakončena na -ost označující vlastnost jsou odvozena od přídavných jmen nadřazenost od nadřazený, vzdělanost od vzdělaný. f. Přídavné jméno příhraniční vzniklo příponovým odvozováním od slova přihraničí. 4. a. 1. pád čísla jednotného hrabě, posádka, biskupství. b. Podle vzoru stavení se skloňují podstatná jména násilí, pokřtívání, hrabství, biskupství, území, obnovení, období, budování. c. Číslovky řadové: 5. století, 12. století, 7. století, Lev III.; v podnadpise Kapitola 2 se také čte jako číslovka řadová kapitola druhá, letopočty lze také číst jako číslovky řadové, např. roku osmistého čtyřicátého třetího. d. byl korunován 3. os., čísla jednotného, zp. oznamovací, čas minulý, slovesný rod trpný, vid nedokonavý i dokonavý 5. a. Ranní přídavné jméno odvozené od podstatného jména ráno pomocí přípony -ní (ranní káva, ranní noviny, ranní zprávy), zatímco raný ve významu včasný, brzký, je původní neodvozené přídavné jméno. b. Píšeme s počátečním velkým písmenem Lev Třetí, podobně Přemysl Otakar Druhý, Karel Čtvrtý, řadová číslovka je zde chápána jako příjmení. Vyberte úryvek z Vaší oblíbené knihy a vymyslete k němu vhodné otázky ze všech jazykových rovin. strana 36 z 36

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu.

Žáci zodpoví všechny otázky. Určí slovní druhy a větné členy, vyjmenují znaky písemného a ústního projevu. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_16 Název materiálu: Pololetní písemná práce 2 Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Český jazyk 1. ročník Materiál obsahuje otázky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 41. ročník, 2014/2015 školní kolo II. kategorie Počet bodů:... Příjmení a jméno:... Škola:...

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 okresní kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... 1. Ve staré

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 1 (Pravopis) Terasoft Vyjmenovaná slova doplňování i(í) nebo y(ý), chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného pravopisu před vlastním testem je možné zvolit písmena, po kterých budou

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte:

5. Abstraktní podstatná jména se často tvoří odvozováním od přídavných jmen různými příponami. Utvořte: Vzorové zadání 1. Užijte předložkové spojení bez peněz ve čtyřech větách nebo slovních spojeních tak, aby pokaždé mělo funkci jiného větného členu (napište kterého). (Příslovečná určení různého druhu započítávejte

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy...

Klíčová slova: lexikologie, zájmena, číslovky, slovesa, synonyma, větné členy... Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKYJAZYK_09 Název materiálu: Test 1. pololetí Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Cílem mé práce je vytvořit podpůrný kontrolní didaktický materiál

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace

Škola. Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Škola Autor Číslo projektu Číslo Název tematického celku Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Kateřina

Více

1. Podstatná jména (substantiva)

1. Podstatná jména (substantiva) 1. Podstatná jména (substantiva) - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a vztahů - určujeme mluvnické kategorie: PÁD, ČÍSLO, ROD (životnost) + VZOR Druhy podstatných jmen a/ abstraktní

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo

Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Olympiáda v českém jazyce, 40. ročník, 2013/2014 krajské kolo II. kategorie Počet bodů:... Jméno:... Škola:... Přečtěte si

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů NĚMČINA Gymnázium PORG Libeň Němčinu vyučujeme na PORGu Libeň od primy 1 do oktávy jako druhý cizí jazyk. Kromě němčiny vyučujeme jako druhý cizí jazyk také francouzštinu. V průběhu studia jsou studenti

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Český jazyk 5. ročník

Český jazyk 5. ročník Český jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: TJSZNK) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 38 Pravopis a mluvnice / Slovní zásoba a slovotvorba Větná skladba /

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Pravopis v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC13

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Marie Mušková Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení

1 Substantiva. 2 Adjektiva. Obsah. Lekce Obsah Cvičení Obsah Úvod. Substantiva. Adjektiva. Personalia, posesiva. Demonstrativa. Interogativa, relativa 0. Indefinita, negativa. Numeralia 0. Verba prézentní tvary. Verba préteritum 0. Verba aspekt. Verba futurum.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní

-k řešení problémů -komunikativní. Určuje slovní druhy, procvičí si mluvnické kategorie u podstatných jmen. Umí rozlišit jména obecná a vlastní ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN Plán práce na školní rok 2012 2013 Jazyk český 6. třída Cíle Učivo - mluvnice PT Kompetence Přesahy, Úvod do učiva Lv -str.7,9 osobnosti Tvarosloví: Osobnostní a sociální

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Tvarosloví v úřední korespondenci Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAC4

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013

14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 14. Neohebné slovní druhy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, duben 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více