ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI"

Transkript

1 STANISLAV BECÍK, bývalý ministr zemědělství Slovenska, NEUSTÁLE SLEDUJE VÝVOJ SEKTORU DOMA I V ZAHRANIČÍ A K MNOHA ROZHODNUTÍM EU JE KRITICKÝ. str. 4-5 ŽIJEME NA VENKOVĚ, nová příloha magazínu Agrobase MÁ AMBICI UKÁZAT ZEMĚDĚLSTVÍ V CELÉ JEHO ŠÍŘI A PŘINÉST ČTENÁŘŮM ZAJÍMAVOSTI A INSPIRACI vklad za str. 26 SEKÁČ ROKU 2015 OŽIVUJE KDYSI TRADIČNÍ A NÁROČNOU PRÁCI NAŠICH PŘEDKŮ, KTEROU Z NAŠICH LUK UŽ DÁVNO VYTLAČILA VÝKONNĚJŠÍ MECHANIZACE str ČERVEN 2015 INFORMAČNÍ NOVINY AGRÁRNÍ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY > HLAVNÍ TÉMA ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY: ZVÝŠIT KONKURENCESCHOPNOST SEKTORU A OCHRÁNIT DOMÁCÍ TRH ŽOFÍNSKÉHO FÓRA NA TÉMA ČEŠTÍ ZEMĚDĚLCI, OSTRŮVEK V SRDCI EVROPY SE ZÚČASTNIL TRADIČNĚ TAKÉ PREZIDENT AGRÁRNÍ KOMORY ČR A POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČR, KTERÝ V ÚVODU SVÉHO VYSTOUPENÍ VYJÁDŘIL OBAVY, ŽE SE Z RYZE ODBORNÝCH OTÁZEK STÁVAJÍ OTÁZKA POLITICKÉ, NA KTERÝCH SE ZVIDITELŇUJÍ RŮZNÍ POLITICI. Bohužel, ve zpolitizovaných debatách uniká ve velké většině případů věcná stránka. Například u biopaliv je zcela opomíjen fakt, že ambiciózního plánu Unie nahradit do roku 2020 celkem 10 % konečné spotřeby energie v dopravě obnovitelnými zdroji bez biopaliv prostě nedosáhneme, že systém využívání biopaliv vyšších generací není v současné době zdaleka funkční a vyžaduje značné investice a v neposlední řadě, že EU biopaliva neruší, ale snaží se omezit růst využívání biopaliv I. generace, což se ale České republiky rozhodně netýká, protože i při tomto evropském omezení, zde kvůli dosažení cíle v roce 2020, musí jejich výroba ještě růst. Komu vadí zákon o významné tržní síle Bohužel, podobná situace, kdy jsou odborné argumenty nahrazovány politickými proklamacemi, je u zákona o významné tržní síle. Je již koloritem, že tento zákon vadí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, ale je dost zarážející, že tyto naprosto neopodstatněné argumenty obchodníků nacházejí pochopení i u opozičních poslanců, kteří podporují zrušení zákona. Je s podivem, že poslancům, kteří by měli hájit především zájmy českých občanů a podnikatelů, nevadí, že jsou čeští zemědělci, zpracovatelé a potravináři pod extrémním tlakem řetězců, ať už jde o kvalitu či cenu výrobků. Musíme se tedy ptát, jestli těmto našim zástupcům skutečně vadí, že se díky stávajícímu zákonu o významné tržní síle zkrátila doba splatnosti faktur a výrazně se omezily vratky pekařského zboží. A je něco špatného na tom, když dodavatel požaduje od odběratele fakturu s jednou cenou bez různých narozeninových, regálových, rekonstrukčních a podobně nesmyslných bonusů, které obchodní řetězce s neobyčejnou invencí vymýšlejí? Foto: Situace v sektoru mléka Již na podzimním Žofínském fóru hovořili zástupci AK ČR o tom, že ruské sankce budou mít významné dopady zejména u mléka, a to zvláště ve spojení

2 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA s ukončením režimu mléčných kvót, kdy může dojít k radikálnímu snížení cen mléka s následnými problémy zemědělců i zpracovatelů. Ačkoliv se na začátku dubna zdálo, že situace v sektoru mléka je stabilní, je v posledních týdnech situace zcela jiná a cena mléka v celé Evropě klesá. Již tehdy jsme jako AK ČR požadovali, aby bylo ministerstvo zemědělství připraveno na tento stav a ideálně mu předcházelo, například proexportní politikou, tedy posilováním postavení na stávajících trzích a hledáním nových odbytišť. Je tedy nezbytně nutné rychlé nastartování komplexu záchranných opatření pro chovatele a mlékárny. Jde zejména o prosazení exportních dotace ohrožených komodit do třetích zemí - máslo, sýr, odstředěné mléko, maso - na evropské úrovni. Jsme toho názoru, že by se mělo ministerstvo pokusit toto téma znovu otevřít na Radě EU červnu Rovněž na evropské úrovni je potřeba prosadit zvýšení cen intervenčního nákupu mléka. Na domácí půdě je to pak prosazení nákupu mléčných komodit od Správy státních hmotných rezerv v úrovni cca 500 mil. Kč i co nejrychlejší schválení národních dotací pro chovatele národní welfare a kvalita mléka a dotace na kvalitu pro mlékárny, a to všechno nejpozději do Správná definice aktivního zemědělce Vzhledem k tomu, že čas kvapí, a situaci v zemědělství a potravinářství je třeba řešit rychle, vytvořily obě komory seznam požadavků, které je urychleně třeba v sektoru řešit. Jednou z nejdůležitějších otázek v oblasti přímých plateb je nepochybně zpřísnění národní formulace aktivního zemědělce nad rámec negativního seznamu, kde požadujeme snížení hranice 5 tisíc euro přímých plateb na minimum euro, dále pak zavedení nového kritéria, aby výše přímých plateb nepřesáhla 75 % příjmů ze zemědělské činnosti bez dotací v případě Foto: archiv Agentura NKL Žofín neprokázání příjmů ze zemědělské výroby stanovit podmínku minimálního zatížení 0,3 VDJ/ha zemědělské půdy. Do definice zařadit také ustanovení, že jedinou zemědělskou činností není pouze úhor nebo mulčování. Důvodem jsou obavy z možných spekulací, kdy za stávajících nastavených podmínek může takzvaný podnikatel v rámci přímých plateb získat základní, platbu za greening a v případě, že má ornou půdu v LFA, ještě další platbu za LFA, aniž by na orné půdě vůbec hospodařil. Sazba za toto nic nedělání může dosáhnout více než 7500 Kč/ha. Dále je to vytvoření administrativních předpokladů pro možnost jednoduchého JEDNOU Z PRIORIT JE ZPŘÍSNĚNÍ NÁRODNÍ FORMULACE AKTIVNÍHO ZEMĚDĚLCE NAD RÁMEC NEGATIVNÍHO SEZNAMU TAK, ABY BYLO ZAMEZENO SPEKULACÍM, KDY TAKZVANÝ PODNIKATEL MŮŽE ZA NICNEDĚLÁNÍ DOSÁHNOUT I NA VÍCE NEŽ KČ NA HEKTAR. zohlednění a odpočtu nákladů na pracovní síly u zemědělské činnosti ve výpočtovém základu, pro stanovení degresivity přímých plateb. V tomto případě jde o krácení zpravidla u větších podniků o velikosti nad přibližně 1135 ha, které odvedou z každého hektaru a sazby přímé platby částku ve výši cca 6,5 Euro. Odpočtem nákladů na pracovní síly by podniky nemusely být kráceny v takovém rozsahu. Degresivita přímých plateb Dalším požadavkem je převedení prostředků uspořených v rámci degresivity přímých plateb do PRV, s prioritou posílení obálky LFA nebo investic. Důvod je jednoduchý: obálka LFA je snížena oproti minulému období o asi 280 mil. Kč na rok při nárůstu výměry s platbou LFA oproti minulému období o asi 226 tisíc hektarů a od roku 2018 o dalších asi 750 tisíc hektarů zemědělské půdy. Rovněž je potřeba doplnit opatření v rámci greeningu - EFA o pásy podél vod a lesů. Jde o další možnost, jak omezit znečištění vod a škody na porostech způsobené zvěří, včetně v mnoha případech neefektivního hospodaření na hranici zemědělské půdy a lesa. Posledním požadavkem v rámci I. pilíře SZP je také žádost o toleranci SZIF při kontrolách některých nových opatření vyplývajících z implementace SZP Jde o první rok implementace na poslední chvíli, díky pozdnímu schválení ze strany Bruselu, a všichni se učíme, jak žadatelé, tak administrátoři. Musíme navýšit kofinancování Pokud jde o Program rozvoje venkova, pak zcela zásadním požadavkem je navýšení národního spolufinancování v PRV z 25 % na úroveň 36,6 %, což je kofinancování PRV v Polsku, nejméně však na úroveň 35 %. To znamená navýšení obálky PRV o asi 1,75 miliard korun za rok, v případě 35 % pak navýšení obálky PRV o asi 1,5 miliard korun ročně, s cílem zabezpečit konkurenceschopnost českého zemědělství se sousedními zeměmi. Rovněž bychom přivítali maximální urychlení, kvalitní přípravu a vyhlášení prvního kola PRV na investiční opatření a inovace v co nejbližším termínu, aby případné investice mohly být zahájeny ještě v roce V rámci PRV je pro komory také důležité vytvoření samostatných obálek v rámci opatření Modernizace a konkurenceschopnost, v členění na živočišnou a rostlinnou výrobu a následně fixních obálek, s prioritou a zaměřením na jednotlivé citlivé komodity. Při nastavení různých bodovacích kritérií na jednotlivé citlivé komodity, zcela jednoznačně nejde následně v rámci jedné obálky (například obálky rostlinná výroba) stanovit pořadí hodnocení, neboť zde jsou nesourodá bodovací kritéria a pak by se hodnotilo pouze podle počtu dosažených bodů například komoditu cukrovka, spolu s ovocem, zeleninou, vinnou révou, chmelem Od roku 2017 je v rámci redefinice důležité změnit nastavení LFA tak, aby byla rozdílná platba podle zatížení VDJ na hektar, podle zaměření podniků a do výměry byly zařazené i extrémně suché oblasti. Podle názoru Agrární komory měla být nejnižší sazba u podniků pouze s rostlinnou výrobou a u farem se zaměřením na živočišnou výrobu pak sazba nejvyšší. Cílem je podpořit zemědělské hospodaření a rozvoj živočišně výroby i v oblastech LFA. Zcela zásadním požadavkem Agrární komory je také požadavek na rozšíření zastoupení komory v monitorovacím výboru PRV na 5 členů a 5 náhradníků, což podstatně lépe odpovídá počtu členů komory a jimi obhospodařované výměře zemědělské, lesní půdy a vodních ploch. Teno návrh ale nebyl MZe akceptován a otázka tedy zní: skutečně bude v monitorovacím výborů z celkových 41 členů pouze 14 zástupců zemědělské, potravinářské a lesnické praxe? To snad nemůže nikdo myslet vážně. Ochrana domácího trhu V oblasti legislativy je zcela zásadním požadavkem přijetí zákona o významné tržní síle. Jak už bylo zmíněno v úvodu článku, jsme v současnosti svědky silného odporu proti tomuto zákonu ze strany Svazu obchodu a cestovního ruchu, který nás již osm let straší zdražením potravin, zhroucením maloobchodu a dalšími hrůzami v případě, že bude zákon přijat. Stávající zákon platí již od 1. února 2010 a žádné zhroucení řetězců ani zvýšení spotřebitelských cen se nekonalo. S domácími výrobky souvisí také podpora marketingu a podpora propagace českých potravin. Zde již jako komory voláme již několik let po založení marketingového fondu zákonnou normou. Podobné fondy fungují v Rakousku či Německu a domácí potraviny jsou v těchto zemích podporovány v mnohem větší míře než u nás. Je potřeba rovněž velmi důsledně kontrolovat klamání spotřebitele, zvláště pokud jde o původ ovoce či zeleniny, kdy často obchodníci označují z marketingových důvodů jako české i produkty ze zahraničí. V oblasti legislativy je pro nás důležité rovněž prosazení zákona řešícího problematiku prodeje zemědělské půdy ve prospěch těch, kteří na ní hospodaří, i problematiku zpřísnění podmínek pro zábory a vynětí zemědělské půdy. Podobný zákon platí i v ostatních zemích Unie, takže není důvod, abychom setrvali v ČR u řešení těchto případu občanským zákoníkem, který ale ve velké míře nemá na konkrétní kauzy příslušné nástroje. V neposlední řadě je nezbytně nutné založení Fondu těžce pojistitelných rizik zákonnou normou, který by umožnil podnikům vyrovnat se s problémy, způsobenými suchem, deštěm či hlodavci. Je potřeba zabezpečit, aby šlo skutečně o efektivní nástroj a nejen pomoc na papíře, a aby byl tento Fond přístupný také pro velké podniky. Špatná ekonomika výkrmu drůbeže Pokud jde o další komodity, pak jako Agrární komora ČR požadujeme navýšení prostředků do národních podpor pro prasata a drůbež v dotačním titulu č. 8. Bylo schváleno navýšení finančních prostředků pro rok 2015 z 600 milionů na 950 milionů Kč (v roce 2014 to bylo 900 milionů Kč). Naším cílem je prosadit jasnou deklaraci MZe, že vzhledem ke špatné situaci u prasat 2

3 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA a drůbeže bude v roce 2015 sazba 100 %. S tímto souvisí také příprava a alokace finančních prostředků z národních zdrojů na podporu dobrých životních podmínek drůbeže, náhradou za program, který nebyl zařazen do PRV. Ekonomika výkrmu drůbeže je již několik let na velmi špatné úrovni, a pokud nesnížíme rozdíl v dotacích s konkurenty v okolních zemí EU, tak dojde k dalšímu hlubokému propadu ve výkrmu drůbeže, která je důležitá pro rovnováhu výroby a spotřeby obilovin, pro zabezpečení vlastní produkce i pro zaměstnanost. Klimatické změny ohrožují úrodu Z hlediska problémů, které zemědělcům způsobují klimatické změny. Agrární komora ČR aktivně před nedávnem otevřela diskuzi k řešení stále častějších extrémů současného počasí, které negativně a ve stále vyšší frekvenci ovlivňují zemědělské hospodaření se všemi důsledky do zemědělské praxe, lesního a vodního hospodářství i krajiny jako celku. Výskyty přívalových dešťů, bleskových povodní, záplav, ale také přísušků či dlouhotrvajícího sucha jsou stále častější a negativně se podepisují na ekonomice privátních subjektů i na státním rozpočtu České republiky. I přes řadu vykonané práce doposud neexistuje účinný a ucelený postup, jak se s těmito dopady vypořádat, není zde žádná komplexní prevence a ochrana, nejsou plně dopracované krajinné úpravy, chybí komerční nástroje pro pojištění, nastavena není motivační ani zemědělská politika, apod. Jako Agrární komora se domníváme, že není účelné po každém podobném neštěstí sanovat škody ze zdrojů národního rozpočtu, či EU, ze strany pojišťoven, z veřejných sbírek, či je TRANSATLANTICKÁ DOHODA O OBCHODU A INVESTICÍCH MEZI EU A USA JE VEŘEJNOSTI ZATÍM STÁLE VELKOU NEZNÁMOU, PŘITOM VŠAK MŮŽE ZNAMENAT PRO CELOU EVROPU VÝRAZNÉ ZMĚNY, PŘIČEMŽ TLAKY JSOU I NA VYSOKÉ STANDARDY VÝROBY POTRAVIN. nechat k tíži samotných postižených. Nejúčinnější cestou je podle našeho názoru právě prevence a systémová ochrana začínající na každém jednotlivém půdním bloku našeho území. Konkrétně jde o to, jak pomoci zadržet vodu v krajině, a to jak v rámci řešení sucha, tak jako prevenci při nadbytku srážek a tedy jako ochranu před povodněmi. A to od protierozních opatření, využití závlah, ale i možnosti rozlivů, po změny skladby pěstovaných plodin až po konkrétní šlechtěné suchu-odolné odrůdy. Požadujeme proto vypracování komplexu opatření k řešení důsledků těchto klimatických změn, zejména sucha a povodní, formou technických, organizačních a kompenzačních opatření s cílem komplexního řešení vody v krajině. Foto: archiv AK ČR Navýšení pojištění plodin S problémy s klimatem souvisí také Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a to konkrétně navýšení podpory pojištění plodin. Dosud trvá stav, kdy zemědělci byli informováni o rozhodnutí představenstva PGRLF podpořit pojištění plodin, živočišné výroby a trvalých kultur do 50 %, při tom však neměli záruku, kolik a zda vůbec něco dostanou. Povedlo se prosadit minimální sazbu, která bude muset být vyplacena - plodiny 10 %, živočišná výroba a trvalé kultury 25 %. Jde nepochybně o pozitivní signál pro další období, kdy stát hodlá v této fázi dále podporovat pojištění, na druhé straně ale nechápeme, proč nehodlá stát podporovat také pojištění plodin? Pro zabezpečení této podpory pojištění plodin na úroveň alespoň 25 % postačí navýšení rozpočtu pojištění o asi 250 milionů korun, aniž by se snížila již navržená částka u ostatních komodit.otázkou je stále i zelená nafta, kdy bychom chtěli zachovat i do dalšího období stávající ustanovení na dnes sníženou vratku spotřební daně ve výši 40 %, respektive 57 % oproti minulosti, kdy byla 60 %, respektive 85 %. V principu předběžné opatrnosti vůči riziku možného ukončení programu v případě neadekvátního překročení ročního rozpočtu, navrhujeme upravit možnou výši vratky spotřební daně limitem v Kč/hektar, tj. vratka spotřební daně na základě prokázaných nákladů a spotřeby, nejvýše však do stanoveného limitu v Kč/hektar. Limit je pak potřeba stanovit v různé výši pro různý druh zemědělského pozemku podle LPIS. Efektivnější podpora regionálních potravin Posledním národním tématem jsou regionální potraviny. Soutěž Regionální potravina je pořádaná ministerstvem zemědělství a administrovaná Státním zemědělským a intervenčním fondem, probíhá od roku 2010 ve všech 13 krajích s výjimkou Prahy. Letošním rokem vstoupila soutěž o Regionální potravinu do svého šestého ročníku. I letos se podle dostupných informací těší ve většině krajů velkému zájmu jak výrobců, tak ve svém důsledku i spotřebitelů. Projekt je zaměřen především na malé a střední podniky, a to zejména proto, že jejich pozice na trhu není v současné době příliš růžová. Vzhledem k tomu, že tito producenti vyrábí speciality většinou v menších objemech, je jejich uplatnění v obchodních řetězcích velmi obtížné, ne-li nemožné. Díky menším možnostem propagace a reklamy pak mnohdy spotřebitelé ani netuší, že se v jejich sousedství nachází třeba výrobce kvalitních moštů, uzenin nebo netradičních sýrů. V současné době probíhá v řadě krajů Jihočeský, Ústecký, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský, Jihomoravský, Středočeský - souběžně soutěž o regionální potravinu původní, organizovaná Agrární komorou již před rokem 2010 s vlastním logem a názvem. Z hlediska efektivity a dosahu soutěže je škoda, že se dodnes nepodařilo sloučit ministerskou soutěž se soutěžemi krajskými, protože stále pokračuje dvojkolejnost, která rozhodně funkčnosti soutěže neprospívá. Bohužel situace je taková, že když chce slučování ministerstvo zemědělství, nechtějí to kraje, když chtějí kraje, nechce ministerstvo. Do toho se přidávají obavy organizátorů o odliv peněz z krajských soutěží, neochota sjednotit kategorie či metodiku. V této souvislosti se pak opakovaně objevuje požadavek zahrnout do soutěže i podniky s více než 250 zaměstnanci, protože tato podmínka je v mnoha případech zcela diskriminační pro podniky, které mají zvýšený podíl ruční práce nebo vlastní služby jako je autodoprava v porovnání s podniky s málo zaměstnanci, ale plně automatizovanou výrobou a outsourcovanými službami. Domníváme se, že by mělo být na rozhodnutí každé hodnotitelské komise, zda takový podnik po zvážení okolností do soutěže pustí, než striktní zákaz účasti podniků nad 250 zaměstnanců. Bude transatlantická dohoda problémem? Agrární komora nenechává bez povšimnutí ani (zatím) ryze politickou otázku, a to Transatlantickou dohodu o obchodu a investicích mezi EU a USA. Jednání mezi EU a USA pokračují, ale informací z českého ministerstva zemědělství je málo. Musíme se tedy ptát: zabývá se ministerstvo vůbec potenciálními dopady na české zemědělství? Například podle studie, kterou má Agrární komora ČR k dispozici z COPy/COGECy, jsou výrobní náklady na výrobu vepřového masa v EU mezi 1,3 1,4 euro na kg, zatímco v USA je to díky neexistenci povinnosti plnit standardy životního prostředí a welfare asi 1 1,2 euro na kg, což samozřejmě silně znevýhodňuje evropské producenty. A jak je to u ostatních komodit? Navíc je zde i problém odlišných standardů pro výrobu a bezpečnost potravin. Bude USA přebírat vysoké evropské standardy a uznávat značky původu a kvality, nebo přijmeme standardy americké, které jsou na znatelně nižší úrovni, a původ výrobků je vůbec nezajímá? Možná by mělo přestat být ministerstvo zemědělství tak tajemné a říci jasně, co můžeme a máme od transatlantické dohody čekat. Souvisí to ostatně i s nastavením investic v Programu rozvoje venkova, při kterém je třeba tato rizika brát v úvahu. Podle vystoupení prezidenta AK ČR a PK ČR Miroslava Tomana připravila Dana Večeřová 3

4 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA POĽNOHOSPODÁRSTVO NIE JE VEDA, ALE UMENIE! STANISLAV BECÍK PATRÍ MEDZI NAJVÝRAZNEJŠIE POSTAVY SLOVENSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA. DESAŤROČIA VEDIE V OKRESE NOVÉ ZÁMKY ÚSPEŠNÝ PODNIK ZDRUŽENIE AGROPODNIKATEĽOV, DRUŽSTVO, KTORÉ OBHOSPODARUJE VÝMERU PRIBLIŽNE ŠTYRITISÍC HEKTÁROV PÔDY. V ROKOCH PÔSOBIL VO FUNKCII MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA A OD ROKU 2011 PATRÍ JEHO PODNIK K HLAVNÉMU SPOLUORGANIZÁTOROVI PREHLIADKY TOHO NAJLEPŠIEHO Z OBLASTI OSIVÁRSTVA, CHÉMIE, ALEBO TECHNIKY. Slovenské poľnohospodárstvo skončilo v roku 2014 v strate 6 miliónov eur. Český agrosektor si pripísal zisk vo výške 830 miliónov eur. Čím si vysvetľujete tento rozdiel? To je ako v hokeji. Buď tvrdo trénujem a idem po medaily, alebo sedím v šatni a rozoberám slabiny svojho nepriateľa. A to robíme my! Poľnohospodárstvo musí reagovať na vonkajšie vplyvy. Žiaľ, veľmi veľa je v našom rezorte tých, ktorí hospodária rutinnou formou a najradšej by sa každý týždeň zúčastnili niekoľkých konferencii a seminárov, na ktorých sa budú rozprávať o tom, čo bude. Poľnohospodárstvo nie je veda, ale umenie! Ak by poľnohospodárstvo bola veda, pri zrovnoprávnených podmienkach na pôdu, na dobytčiu jednotku, alebo na znevýhodnené oblasti, by sme mali všetci rovnaké výsledky. A my ich nemáme. Prečo? Lebo je to umenie. Ten kto sa dokáže prispôsobiť vonkajším vplyvom a vidieť za horizont, môže vyjsť ako víťaz. Našim poľnohospodárom akoby sa nechcelo ísť do oblastí s vyššou pridanou hodnotou, alebo finalizáciou produkcie. Koncentrovaná výroba umožňuje, že aj keď je malý profit z jednotky produkcie, tak pri veľkej produkcii sa to stále oplatí. Pri niektorých komoditách už ani to nestačí. Spomeňme mlieko, alebo bravčové mäso. Desaťtisícová úžitkovosť na dojnicu mi nehovorí nič, ak som ju dosiahol pomocou rôznych premixov. Pred dvoma rokmi som pochopil, že toto nie je cesta, ak chceme udržať výrobu mlieka. Sústredil som sa na zmenu a špičkové stádo čiernych holsteinských kráv sme odpredali a vrátili sme sa k slovenskému strakatému dobytku. Aj u nás na podniku boli takí, ktorým bolo ľúto dvadsiatich piatich rokov rozvíjania chovu holsteina. Tým odpovedám, že socializmus sa budoval 40 rokov a keďže nebol konkurencieschopný, padol. Dotklo sa to ľudí viac, ako naše stádo. Kto sa nevie prispôsobiť, nevie prežiť. Nebudem chodiť po Slovensku a plakať, AK BY POĽNOHOSPODÁRSTVO BOLA VEDA, PRI ZROVNOPRÁVNENÝCH PODMIENKACH NA PÔDU, NA DOBYTČIU JEDNOTKU, ALEBO NA ZNEVÝHODNENÉ OBLASTI, BY SME MALI VŠETCI ROVNAKÉ VÝSLEDKY. A MY ICH NEMÁME. aká je situácia v chove dobytka. Hľadám cestu, ako dosiahnuť dobrých výsledkov. Stratégiou nie je úžitkovosť dojníc, ale dlhovekosť kráv. Šesť a viac pôrodov. Vyrábať mlieko z vlastných objemových krmív a jadra. Napriek tomu nemáte problémy so speňažovaním mlieka? Veď aktuálne ceny klesajú pod 27 centov za kilogram. Denná produkcia mlieka na podniku je približne 4500 až 4800 litrov. Z piatich mliečnych automatov, ktoré máme v okruhu 40 kilometrov od našej obce predáme do dvetisíc litrov mlieka denne. Ďalších približne 350 litrov denne použijeme na výrobu mliečnych výrobkov. Tieto kroky nám zabezpečili, že priemerná cena mlieka v našom podniku stúpla o dvadsať centov v porovnaní s tým, ak by sme celú produkciu predávali spracovateľovi. Na Slovensku z piatich zjedených bravčových rezňov sú len dva z domácich chovov. Ostatné pochádzajú zo zahraničia. Chov ošípaných je v dlhodobej kríze. Vy túto oblasť rozvíjate a plánujete dokonca investovať. Prečo? V chove ošípaných máme podobný prístup ako pri ostatnej produkcii. Slovensko by sa malo v rámci svojich viac ako 2900 obcí a 138 miest uberať smerom špecializovanej diverzifikovanej výroby. Na Gazdovskom dvore Branovo ročne spracujeme mäso z viac ako 450 ošípaných, čo je desatina z našej produkcie. Aj napriek relatívne nízkemu podielu, nám výroba mäsových výrobkov zabezpečí veľmi zaujímavú realizačnú cenu pre všetky ošípané. Foto: autor Cestou je finalizácia? Samozrejme! To čo sa tu vychová, sa tu aj spracuje aj predá. To znamená, že z každého produktu sa odvádza len jedna marža a nie tri. Marža prvovýrobcu býva pritom často mínusová, marža spracovateľa, ktorá je zaujímavá a marža obchodu, ktorá je najlepší biznis. Budem dnes, zajtra, pozajtra 4

5 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA Foto: autor hovoriť, ale aj včera som tvrdil, že proti obchodným reťazcom nie je potrebné vytvárať legislatívne prekážky. Treba im vytvárať konkurenciu, v podobe dodávateľov, ktorí obyvateľstvo budú zásobovať kvalitným mäsom, mliekom, ovocím a zeleninou. Tí sa v blízkosti takýchto producentov začnú stravovať zdravšie, ekologickejšie a najmä lacnejšie. Obchodný reťazec pochopí, že má šancu zotrvať, ale musí ísť kvalitou svojich výrobkov hore a cenou nadol. Získa nie len ten, kto kúpi výrobky priamo na vidieku, ale aj občan v meste. Vo funkcii ministra ste často presadzovali výroby, ktoré koncentrovanému slovenskému poľnohospodárstvu nie príliš svedčia. Chov vodnej hydiny, predaj mlieka z mliečnych automatov, produkciu zeleniny, ovocia. Bol to správny krok? V kapitalizme vykorisťovaní úmerne bohatnú spolu a úmerne chudobnejú. U nás jeden bohatne a ostatní, keď aj nebude mať nič. Toto je ekonomický feudalizmus. Mojim cieľom je, aby takto nevyzeral vidiek, kde hospodárime! Náš podnik pravidelne dosahuje zisk. Nič nie je väčším umením, ako keď idete po dedine a ľudia zdvihnú klobúk a pozdravia vás jó napot po maďarsky, alebo dobrý deň po slovensky. To znamená, že je tam určitá úcta. Má viac, ako máme my, ale dáva priestor aj nám. Aby sme sa etablovali, aby sme našli zmysel svojho života v odvetví, ktoré je náročné, ale keď ho ľúbim a robím tam v sobotu, nedeľu, má význam. V špeciálnej diverzifikovanej výrobe, na ktorú ste sa pýtali, sme od roku 2010 na jednom z hospodárskych stredísk dokázali zamestnať osemnásť ľudí. Dovtedy boli zväčša na úrade, alebo len veľmi ťažko hľadali svoje uplatnenie. Ako sa to podarilo? V roku 2010 som uvažoval, ako naložiť so strediskom, ktoré do roku 1990 fungovalo ako veľkochov ošípaných. Neskôr boli objekty využité ako výkrm býkov, ale aj ten neskôr skončil. Objekty začali chátrať. V roku 2010 som pri príležitosti mojich menín zobral fľašu vína, sadol si sem a rozmýšľal, čo s týmto urobím. Bol som rozhodnutý, že to prinavrátim tým, ktorým bola pôda odňatá pri výstavbe družstva. Uvažoval som, že objekty zbúrame a pôdu vrátime synovi pána Michala Demu. Aspoň jemu poviem prepáčte. Potom som si ale povedal. Si taký, ako táto doba. Likviduje všetko, ale nič neurobí. Rozhodol som sa, že vytvoríme niečo, kde by sa Slovensko malo uberať. Smerom k špecializovanej diverzifikovanej výrobe. Dnes gazdovský dvor Branovo patrí k vyhľadávaným lokalitám pre milovníkov zdravej výživy, regionálnej produkcie, ale oslovili ste aj tamojšie obyvateľstvo. Čím si získal svoju obľubu? Prichádzajú tu rodiny zo širokého okolia, ktoré sa tu prechádzajú a strávia Foto: autor príjemný čas. V každej dedine by mal kikiríkať kohút, erdžať kôň, gágať gunár. Ľudia by mali možnosť vidieť niečo pekné, čo spája človeka s prírodou, čo vytvára pracovné miesto a pridanú hodnotu na vidieku, ktorá nám chýba. Juraj Huba, polnoinfo.sk 5

6 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PROČ PODPOROVAT BIOPALIVA MÁME ZA SEBOU VÍCE NEŽ DVOUMĚSÍČNÍ OBDOBÍ MEDIÁLNÍCH A PARLAMENTNÍCH BITEK MEZI PŘEDSTAVITELI POLITICKÝCH STRAN NA TÉMA BIOPALIVA, KDE SE KE ŠKODĚ VĚCI ALE ZCELA POMÍJÍ VLASTNÍ PODSTATA PROBLÉMŮ. SITUACI V OBLASTI VÝROBY BIOPALIV, VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A SAMOTNÉHO PĚSTOVÁNÍ PLODIN NA TYTO ÚČELY POUŽITELNÝCH, TEDY PŘEDEVŠÍM ŘEPKY, KUKUŘICE A CUKROVKY SE TAK STÁVÁ VÍCE A VÍCE ZPOLITIZOVANOU. A nezdá se, že by tento hon na čarodějnice, v tomto případě zejména na pěstitele řepky a všechny výrobce biopaliv, v dohledné době skončil. Vše ještě u nás zkomplikovalo to, že i sama Evropská unie svým signálem, že biopaliva I. generace, tedy zpracování potravinářských plodin, chce postupně omezit v jejich dalším růstu, což mediální scéna v ČR jednoznačně zaměnila za za postupný odklon od jejich podpory nebo dokonce rušení. Kde je vlastně pravda? Pokud se chceme dobrat alespoň částečně pravdy, je třeba začít od začátku. Myšlenka náhrady ropných produktů byla přijata a schválena Evropskou unií a poté postupně i národními vládami v roce 2003 s vysokými ambicemi nahradit do roku 2020 celkem 10 % konečné spotřeby energie v dopravě obnovitelnými zdroji. Později EU ještě uzákonila povinnost snížit do stejného roku o 6 % emise skleníkových plynů v dopravě EU. Hlavním stimulem použití biopaliv bude v EU snaha o redukci skleníkových plynů, nikoli prostá povinnost přimíchávat biopaliva. Tento ambiciózní plán nelze ale naplnit ze dne na den, je potřeba mít suroviny, vybudovat zpracovatelské kapacity, zajistit logistiku i prodeje, provázat obchodní vztahy. To vše nyní jako systém funguje s tím, že výsledky z toho má celá výrobní vertikála i finální zadavatel, tedy stát. Jak je to s biopalivy u nás? Podpora výroby biopaliv spadá v České republice do Víceletého programu podpory dalšího uplatnění udržitelných biopaliv v dopravě na období let a je pokračováním stejného Programu z předchozího období. Současně navržený Druhý víceletý program podstatně zpřísňuje podmínky pro používání vysokoprocentních biopaliv, ruší nulovou spotřební daň u 100% biopaliv BIOPALIVA BYLA POVINNĚ VYUŽÍVÁNA JIŽ V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ, A TO PŘIMÍCHÁVÁNÍM KVASNÉHO LIHU PŮVODEM ZE ZEMĚDĚLSKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH LIHOVARŮ. a zavádí nově sazbu spotřební daně až přibližně 2 Kč/litr. Zároveň zvyšuje sazbu spotřební daně u směsných biopaliv (SMN 30, E 85). Jako argument proti zpochybňovačům systému podpory biopaliv lze určitě uvést, že nový program omezuje zatím neomezené započítávání vysokoprocentních biopaliv do zákonné normy povinného přimíchávání, zamezuje spekulacím a obcházení zákonů, zkracuje kontrolní lhůty, a konečně napravuje tak i podmínky na trhu pohonných hmot. Mimochodem, již v meziválečném období se povinností danou zákonem do dopravních paliv přimíchávalo 20 % kvasného lihu původem ze zemědělské produkce, který zpracovávaly místní zemědělské Foto: archiv AK ČR 6

7 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA a průmyslové lihovary. Tento proces byl po druhé světové válce postupně opuštěn a oživení nastalo až v posledním desetiletí minulého století za ministra Josefa Luxe s myšlenkou zpracování nadprodukce obilí. Úspěšnější však byl souběžně zpracovávaný program metylesteru řepky olejné a jeho uplatnění v motorové naftě. EU tento proces následně ještě postupně rozvinula s požadavkem plošného přimíchávání a daňového zvýhodnění. Biopaliva nejsou dnes jakýmsi temným fenoménem v ČR, ale jsou trvalou a populární součástí globálního energetického mixu napříč planetou a narazíme na ně v USA, Jižní Americe, Číně, Indii, Malajsii a v mnohých dalších oblastech. Biopaliva I. nebo II. generace Nyní dochází k určitému procitnutí a úvahám co vlastně s biopalivy I. generace uděláme. Chápeme odbornou diskuzi a vnímáme veškeré argumenty. Přesto jsme přesvědčeni, že bychom neměli bourat fungující systém, navíc v momentě, kdy nemáme připravenou funkční variantu biopaliv II. generace. Agrární komora ČR vnímá určitě jako nezbytné investovat účelně prostředky do urychlení procesu průmyslové výroby biopaliv II. generace, tedy složek ze zbytků lesní a dřevařské výroby, zemědělských odpadů, vysoko výnosných energetických plodin jako jsou šťovík, či křídlatka, nebo i biologických odpadů z domácností. Podle současných poznatků jde o perspektivnější proces, který však musí být technologicky dopracován pro velkovýrobu a široké použití, což v současné době ani zdaleka není. Teprve dotažením celého systému do konce, bude efektivněji podpořen trend racionálnějšího využívání jak zemědělské výroby, tak společných financí do ní směřujících, což by mohlo předznamenat další krok k postupné deregulaci tohoto odvětví a posílení směrem ke světové konkurenceschopnosti. Foto: archiv AK ČR výroby potravin zbývá nadále více než sedm set tisíc hektarů orné půdy a dvě stě tisíc hektarů trvalých travních porostů uplatnitelných pro jiné účely než je výroba potravin. To vše za situace, kdy každoročně vyvážíme přebytky úrody komodit jako je například obilí. Ty bychom mohli zpracovat s přidanou hodnotou v domácích podmínkách, za využití práce našich lidí a propojením odvodů daní a dalších dávek do státního rozpočtu. Prospěch by byl všestranný. Omezením pěstování surovin vhodných pro výrobu biopaliv rozhodně nedojde v ČR nebo v EU ke zvýšení výroby potravin, spíše naopak. Zemědělská prvovýroba a na ní navazující zpracovatelský průmysl potřebují především dlouhodobou stabilitu a jistoty. Jakákoliv rozhodnutí směřujících z jednoho extrému do druhého jsou destabilizující a přináší jen další nedůvěru v politická rozhodnutí na národní i unijní úrovni. Z právě uvedených důvodů Agrární komora nyní stojí o zachování podpor biopaliv. Zpracoval Jiří Felčárek Nelze ale biopaliva I. generace rozhodně zatracovat. Biopaliva první generace vyráběná v ČR mají nezávislým mezinárodním auditem prokázanou úsporu emisí větší o 50 % a více oproti fosilním palivům a někteří výrobci dosahují úspory i přes 65 %. Navíc všechny suroviny pro první generaci biopaliv jsou produkovány celoevropsky podle přísných kritérií správné zemědělské praxe a při plnění všech přísných podmínek udržitelnosti. Podstatná část ze surovin pro výrobu biopaliv se dále použije buď v potravinářství, živočišné výrobě nebo pro zlepšení půdních vlastností. Biopaliva x potraviny Z pohledu konkurence biopaliv versus potraviny jsou za Českou republiku čísla naprosto jednoznačná. Při zabezpečení stoprocentní soběstačnosti Foto: archiv AK ČR 7

8 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA MANAŽER ROKU JIŽ PO DVAADVACÁTÉ KONCEM DUBNA LETOŠNÍHO ROKU BYL V PALÁCI ŽOFÍN VYHODNOCEN ZA ÚČASTI PREZIDENTA REPUBLIKY MILOŠE ZEMANA 22. ROČNÍK NEJPRESTIŽNĚJŠÍ SOUTĚŽE MANAŽERŮ MANAŽER ROKU 2014, DO KTERÉHO ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR NOMINOVAL ŠEST MANAŽERŮ. TENTO ROČNÍK PRO ZÁSTUPCE ZS ČR NEBYL TAK VÝJIMEČNÝ, PŘEDPOKLÁDÁME VŠAK, ŽE JIŽ DALŠÍ ROČNÍK NAVÁŽE NA TEN Z ROKU 2013, KDY ZS ČR SKLIDIL MIMOŘÁDNOU ÚRODU - VIZ NAPŘÍKLAD INFORMACE V AGROBASI ZE SRPNA Foto: archiv ZS ČR Nejlepším manažerem odvětví č. 1 zemědělství se stal Ing. Josef Kubiš, generální ředitel AGRO Jesenice u Prahy, a.s., odvětví č. 3 výroba potravin a nápojů nebylo ze strany Svazu naplněno. V odvětví č. 22 služby pro zemědělství pak zvítězil Ing. Jiří Sobota, ředitel ZS Sloveč, a.s. Celá řada manažerů, a to zhruba dvě třetiny ze 77 finalistů, na otázku co nejvíce škodí konkurenceschopnosti, odpovídají, že ČR je stále ve stavu, který se dodnes nazývá systémová korupce. V tomto vybudovaném systému sledují aktivity aktérů, a tedy i politiků, bohužel, jen osobní prospěch vybraných skupin na úkor celku. Přitom korupce, která zapustila hluboké kořeny v 90. letech, vede k tomu, že na úkor prosperity ČR, nevyhraje ten nejlepší. Mezi podnikatelskou elitu, tedy do TOP 10 se tento rok dostal již zmiňovaný Josef Kubiš, jehož firma je vedle vynikajících výsledků, charakteristická také rozsáhlou živočišnou výrobou a propracovanými personálními technikami. Jsou si totiž vědomi toho, že za 90 % úspěchu firmy stojí lidský faktor, který při správném uplatňování vede k dalšímu vzestupu firmy. Společnost AGRO Jesenice u Prahy je toho dokladem. Hlavní motto Josefa Kubiše totiž je, že mírou všech věcí je člověk. V této firmě lze nalézt, jak já pracovně říkám systém řízení Baťa. Absolutním vítězem soutěže v rámci celého národního hospodářství za rok 2014 se stal Ing. Daniel Beneš, MBA, generální ředitel spol. ČEZ, a.s. Ale jen těsně, za branami prestižní TOP 10, se umístili další zemědělci: Ing. Jiří Sobota, Ing. Gabriela Doupovcová a Ing. Ivan Olšan, které nominoval ZS ČR. I z toho je vidět, že v resortu zemědělství se nachází podnikatelská elita. Toto je veliký závazek pro stavovské organizace v zemědělství do budoucna. Při vědomí, že nominovaných jsou každoročně stovky manažerů průřezově z celého národního hospodářství, vnímáme, že každý z finalistů je nositelem cenných zkušeností a poznatků. Všichni pak rozšiřují škálu manažerů vyznačujících se vysokou kvalifikací v oboru i v řízení obecně. Jejich schopnosti a manažerské dovednosti se projevují nejen v intuitivním, ale zejména ve strategickém řízení, které mj. spočívá ve strategickém myšlení, vnímání informací ze silných a zejména ze slabých signálů, které ovlivňují chod firmy, ve vytváření akceschopných týmů, systematického prosazování cílů organizace atd. Zkušenost z dlouholetého působení v soutěži je taková, že v postupech úspěšných manažerů je mnoho společného. Lze tam zahrnout profesionální komunikaci, stimulaci, fakt, že nad pýchou převládá pokora - mají tedy vysokou emoční inteligenci. Dále efektivnost hlavních, vedlejších i řídících procesů, loajalitu, v neposlední řadě etiku atd. Nezastírejme si, že v soutěži se vyskytují i manažeři, kteří lpí na osvědčených metodách dřívějšího stylu, řekněme 20. století, pracují rutinně, neinovují pracovní podmínky či pracovní klima, tedy ani firemní kulturu. Tím zpomalují současný trend vývoje a ve svých důsledcích přispívají k izolaci organizace, která může vést až k zániku či je snadným cílem organizované insolvenční mafie. Zkušený manažer ví, že vedle efektivních metod a forem působení na zaměstnance, musí vnímat i jejich podněty, potřeby a názory, i zde platí zásada win-win, důsledkem aplikace této zásady je vytváření partnerství v pracovním týmu. Díky soutěži špičkový manažer ví, jak tvořit tým, že jeho tvorba probíhá v několika fázích a podobně. Řečeno ve zkratce, soutěž nesporně přispívá ke zvyšování kvality manažerských dovedností a schopností. V této souvislosti je zajímavé, že sami manažeři upozorňují na začínající projevy příznačné pro úpadek společnosti. Sem lze například zařadit klesání úrovně vzdělanosti na školách všech stupňů. Vedle toho řada významných osobností považuje za nejhorší, co se mohlo stát za posledních 15 let, devastaci učňovského školství a naprostou devalvaci VŠ diplomu. Manažeři jako problém vidí oslabování státu a jeho institucí. Stát musí být kompetentní, ale zdaleka po letech devastace není. Stále naprosto schází zodpovědné strategické řízení země, což souvisí i s kvalitou školství, jakožto předpokladu vzestupu země, který nelze nechat trhu. Bohužel, stále existují snadnější cesty k nepotřebnému vzdělání, než vystudovat např. zemědělský obor, který je pro společnost důležitější. Z dalších poznatků soutěže vyplývá, že v zásadě končí manažerský styl příkaz kontrola. Ve 21. století nemůže být takový dominantní styl řízení přijatelný, zejména pro svou nefunkčnost. Dnes zásadní a zcela nezbytná podmínka vstupu do stavu manažerského, je vysoká odborná připravenost a vysoká emoční inteligence. Dnešní svět již netoleruje styl pokus-omyl, tak jak tomu zhusta bylo v 90. letech minulého století. Konkurence na trhu je obrovská a dnes se více hraje na reference. V dnešní době neomezených možností přístupu k informacím se manažeři musí smířit se ztrátou své výlučné informační pozice. Je třeba ale rozlišovat informační společnost od společnosti vědění (znalostní společnost), to jsou dva co do obsahu zcela odlišné pojmy, i když se oba pojmy dnes používají zcela neprávem jako synonyma. Jsme národ J. A. Komenského, tak si připomeňme co tento pedagog světového významu, myslitel, filozof či školský reformátor tvrdil v 17. století Když nevzbudíš zájem o vzdělávání, je to marné.. Proto ti nejosvícenější manažeři vědí, že musí vybudit zájem a že každý se musí učit permanentně. V životě totiž není nic zakonzervováno, proto nelze přestat tvořit, protože v životě, pokud tvoříme, pak stoupáme, pokud netvoříme, tak klesáme. PhDr. Ing. Jaroslav ŠUBRT, firemní sociolog, Řídící výbor a Národní hodnotitelská komise soutěže MR

9 INZERCE POMÁHÁME VÁM, KDYŽ POČASÍ SKLÍZÍ ZA VÁS POJIŠTĚNÍ PLODIN Pojištění všech pěstovaných plodin a trvalých kultur Nejširší rozsah pojišťovaných rizik Kvalitní a rychlá likvidace škod 9

10 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA BEZ OHLEDU NA LEGISLATIVU SE ODBYT ŘEPKY NA BIOPALIVA ZVÝŠÍ LEGISLATIVNÍ VAKUUM, KTERÉ NASTANE POTÉ, CO 30. ČERVNA LETOŠNÍ ROKU SKONČÍ PLATNOST PROGRAMU PODPORY BIOPALIV V ČR SCHVÁLENÝ (NOTIFIKOVANÝ) V BRUSELU A NOTIFIKACE NOVÉHO SYSTÉMU PODPORY JEŠTĚ NEPROBĚHNE, MOHOU PĚSTITELÉ ŘEPKY POČÍTAT S VYŠŠÍM ODBYTEM TÉTO KOMODITY NA TECHNICKÉ ÚČELY, TEDY K VÝROBĚ BIOPALIV. Foto: Nina Havlová To je jistě dobrá zpráva pro pěstitele, i oni by však měli vědět, jaké možnosti jsou ve hře a jaké dopady by mohla mít volba příslušných řešení i na ně. Obě základní řešení jsou nicméně v zásadě pro pěstitele výhodná. První z nich, které by bylo z pohledu Bruselu správné a standardní, je pokračování ve stávajícím programu podpory biopaliv i po 30. červnu do doby, než bude v EU notifikován program nový. Ten však zatím neprošel v ČR díky bouřlivé parlamentní diskusi legislativním procesem, a lze předpokládat, že se tak stane až na konci letošního roku. Lze jen připomenout, že nový systém by měl na jednu stranu daňově zatížit část biopaliv, na straně druhé generuje vyšší poptávku po biopalivech (a tedy i surovinách k jejich výrobě) díky dalším změnám v zákonech, především pak výraznou redukcí zápočtu vysokoobsažných biopaliv do celkové výroby biopaliv v ČR. Tento systém by měla podle regulí ČR uplatňovat až po notifikaci v Bruselu, je však otázkou, zda se tak stane. Vše přitom nasvědčuje tomu, že ČR zvolí silové řešení a nový systém začne uplatňovat ještě před notifikací. To ovšem znamená, že ČR poruší zásady EU, a riskuje tak sankce za to, že biopaliva podporuje systémem, který neprošel schválením v Bruselu. Sankcím se ale lze vyhnout, a to opět dvěma způsoby. První z nich je podání žádosti o prodloužení systému podpory, který je notifikován, tedy toho, který je platný do 30. června. Prodloužení je přitom v praxi možné až o 6 let, ČR by ale zřejmě stačilo prodloužení do konce letošního roku. Podle dostupných informací nicméně ČR o prodloužení zatím nezažádala. Druhou možností je podat žádost o notifikaci nového systému podpory (i když dosud neprošel legislativou), tedy systému, který by měl být platný od To by totiž dávalo legitimizaci budoucí podpoře, a navíc by se tím ušetřil čas, protože i proces notifikace nějakou dobu trvá. ČR však zatím neudělala ani to. Právě dosavadní nečinnost ČR v komunikaci s Bruselem ovšem zvyšuje riziko sankcí. Ty by případně mohli výrobci biopaliv (pokud k nim dojde) částečně přenést na dodavatele vstupních surovin, a právě na to jediné by si měli dát pěstitelé příslušných komodit pozor. Že se přitom nový systém podpory generující vyšší odbyt těchto komodit na výrobu biopaliv nakonec v ČR prosadí a bude v Bruselu notifikován, je při stávající politické konstelaci prakticky jisté. Což fakticky znamená, že se řepky, cukrovky nebo obilí k výrobě biopaliv prodá z letošní úrody více než loni. Petr Havel GLOSÁŘ Kudy do Hamburku? Po letech chátrání dalo letos Ředitelství vodních cest ČR do kupy českou část klíčového evropského přístavu v Hamburku především pro potřeby tuzemské nákladní lodní dopravy. Otázkou ale zůstává, jak se tam dostat. ČR i letos, tedy opakovaně, postihlo sucho, a nímž bojují nejen zemědělci nejen na jižní Moravě, ale i rejdaři, kteří museli v květnu zastavit na Labi veškerou nákladní lodní dopravu, protože přes naší největší řeku se dalo v některých místech přejít suchou nohou. Možná je tak na čase místo splavnosti Labe začít uvažovat o jeho sjízdnosti. Ekologisté by to mohli přivítat žádné další plavební stupně na Labi by už totiž nevznikly. Návrat do dob Mamutíka? Celá řada kvalitních, z domácích surovin vyrobených a chemie prostých potravin, které vyrábí lidé na svých farmách nebo z plodů svých zahrádek, nesplňuje často zcela nesmyslné formální náležitosti dané našimi zákony pro uvádění takových výrobků na trh. Část takových výrobců proto své produkty neprodává, ale vyměňuje za jiné. Vracíme se tak do dob Mamutíka, kdy se měnily dvě sobolí kožešiny za tři kusy pazourku k výrobě zbraní nebo tehdejších kuchyňských nástrojů? Slibem neurazíš Alespoň částečné prolomení těžebních limitů v severočeské hnědouhelné pánvi obhajuje prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý potřebou získat čas, zhruba 15 let, aby se v regionu vytvořily nové pracovní příležitosti, a pak už nastanou pro tamní obyvatele světlé pracovní zítřky. Lze jen připomenout, že zmiňované pracovní příležitosti nevznikly ani za předchozích 25 let, přestože právě tehdy se Foto: archiv AK ČR Aneb vážně a převážně nevážně myšlené poznámky k událostem v českém zemědělství současné limity nastavily. Nevím, jestli se v dalších letech nějak významně změní uvažování politiků nebo investorů a sever Čech se zásadně obrodí. Když ale něco nešlo 25 let, těžko to půjde za dobu o 10 let kratší. Ale to už tu bude jiný prezident komory, že Nové sportovní odvětví Originální argumenty používají některé vodoprávní úřady na obhajobu mizerně vykonávané kontroly minimálních zůstatkových průtoků na jezech na našich řekách. Například vodoprávní úřad v Rokycanech oficiálně v reakci na kritiku vodáků tvrdí, že sportovní propust je určená k přetahování lodí a nebyla myšlena tak, že bude pro lodě s posádkou splavná. Úřad tak zřejmě propaguje nové sportovní odvětví přetahování lodí přes sportovní propustě na čas. Kdy bude nová disciplína na olympiádě? Budeme ještě potřebovat klíče od bytu? Ani poté, co se ekologistům nepodařilo prosadit porušení domovní svobody prostřednictvím kontrol správných životních podmínek akvarijních rybiček, si obyvatelé ČR nemohou být do budoucna jisti tím, že jejich domácnosti nenavštíví nezvaní hosté. Ve hře je například možné legitimní vniknutí do bytu za účasti policie například kvůli kontrolám čipů potenciálně týraných psů, kontrola (ne) legálního držení zbraní nebo kontrola inspektorů zjišťujících, čím člověk v domácnosti topí. Pokud se všechny tyto, zcela vážně míněné projekty prosadí, stane se z domácností tak trochu průchoďák a je tak na místě se ptát, k čemu vlastně budeme potřebovat klíče, když do bytů a domů bude chodit kdykoli téměř kdo chce. Petr Havel 10

11 ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA ČIŽP: BUDEME VÍCE PŘEDVÍDATELNÍ OD PRVNÍHO PROSINCE LOŇSKÉHO ROKU JE NOVÝM ŘEDITELEM ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ČIŽP) ERIK GEUSS. TEN NEDLOUHO PO SVÉM UVEDENÍ DO FUNKCE PROVEDL V POBOČKÁCH ČIŽP I V PRAŽSKÉM ÚSTŘEDÍ ŘADU PERSONÁLNÍCH ZMĚN, ZA COŽ SI VYSLOUŽIL KRITIKU EKOLOGICKÝCH ORGANIZACÍ. Vše ale nasvědčuje tomu, že změny byly oprávněné, nejen kvůli dodržení parametrů služebního zákona, ale především pro čitelnost inspekce ve vztahu k posuzování porušování zákona na ochranu přírody a krajiny. Mou ambicí je vytvořit z inspekce jednu předvídatelnou instituci hrající v jednom akordu, říká nový ředitel. A pokud se mu to skutečně povede, bude to velmi záslužný čin. Prakticky každý, kdo se v minulosti s inspekcí do kontaktu dostal a kdo měl ještě navíc možnost porovnávat postoje několika úředníků inspekce při posuzování stejných prohřešků proti zákonu v různých regionech, musí konstatovat, že jak posouzení provinění, tak výše sankcí byla v minulosti dána především mírou zelenosti příslušných inspektorů bez logiky selského rozumu. To by se v budoucnosti mohlo změnit, přičemž jednou z cest je také personální obsazení ČIŽP, které bude předpokladem deklarované předvídatelnosti inspekce. Geuss však na druhou stranu upozorňuje, že nečitelnost inspekce často nevznikala přímo na ČIŽP, ale v rámci odvolacích řízení u orgánů výkonu státní správy tedy u soudů. Pokud by tedy mělo být dosaženo větší předvídatelnosti výsledků odvolacích řízení, a to zdaleka nejen v případě porušování zákonů na ochrany přírody, měl by být také harmonizován výkon soudní moci. POSUZOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ V ZÁKONEM CHRÁNĚNÝCH LOKALITÁCH JE VNÍMÁNO PŘÍSNĚJI, ALE CÍLEM NENÍ UDĚLOVAT LIKVIDAČNÍ POKUTY ZA BANALITY. Což ovšem díky našemu pojetí nezávislosti soudů zřejmě nehrozí. Přesto lze podle ředitele ČIŽP některé kroky inspekce obecně charakterizovat. Pro nás je zásadní kontrola dodržování zákona 114 na ochranu přírody a krajiny především v chráněných územích, a to nejen v národních parcích, ale také v chráněných krajinných územích a ve všech chráněných lokalitách, zdůrazňuje Geuss. To v praxi znamená, že při porušení zákona čeká viníky, tedy i zemědělce v takových lokalitách hospodařících, tvrdší sankce, než ve volné, specificky nechráněné krajině. Přitěžujícím faktorem je také rozsah poškození přírody, například rozměry nesprávného uskladnění hnoje na půdě, a také opakovaná provinění. Nehodláme ale udělovat likvidační pokuty za banální přestupky, slibuje Geuss. Foto: Nina Havlová Právě to je zřejmě trnem v oku ortodoxním ekologům, kteří požadují, a sami iniciují u inspektorů ČIŽP neodůvodnitelně vysoké sankce, a pokud se tak nestane, sami pak činnost inspekce kritizují. Skutečnost, že přitom dostává na frak zdravý selský rozum, ale ekologisté neberou v potaz. A podstata problému často uniká. Jedním z dlouhodobě neřešených problémů, který však kupodivu ekologisty nezajímá, je nedodržování takzvaných minimálních zůstatkových průtoků na jezech na řekách v ČR. Opticky jde totiž o problém spojený se splouváním řek, tedy problém vodáků. To ale není pravda, protože přerušený tok řeky v krajině díky nedodržení minimálního zůstatkového průtoku v praxi také znamená, že pod suchým jezem hynou organismy a flóra, které ke svému životu vodu bezpodmínečně potřebují. Inspekce nyní ve spolupráci s Vodáckou školou záchrany slibuje, že do spektra svých kontrol zahrne i zmiňované suché jezy. Dosud totiž minimální zůstatkové průtoky Foto: Nina Havlová kontrolovaly vodoprávní úřady, které však šly na ruku provozovatelům a majitelům malých vodních elektráren, kteří si vodu potřebnou k výrobě dotované energie odkloňují z koryt řek. Právě kontrola suchých jezů je přitom nepochybně větší prioritou pro krajinu i společnost, než řada požadavků ekologistů. Přínosem pro budoucí činnost ČIŽP je také záměr nového ředitele srovnat si noty při kontrolách dodržování správného hospodaření v krajině s kontrolory Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). I když se podle Geusse kompetence ČIŽP a SZIF prakticky nepřekrývají, zemědělci by mohli vyprávět o stovkách případů, kdy po nich jedna z uvedených institucí požaduje pravý opak toho, co ta druhá. Dojde-li k větší koordinaci posuzování podmínek podmíněnosti k čerpání dotací a porušování zákona na ochranu přírody a krajiny, bude to pro všechny zúčastněné strany jen dobře. Petr Havel 11

12 KOMODITY Z JEDNÁNÍ K RIZIKŮM NA TRHU S MLÉKEM DNE 3. ČERVNA 2015 SE V RADEŠÍNSKÉ SVRATCE, V PROSTORÁCH SPOLEČNOSTI PROAGRO, A.S. USKUTEČNILO ZASEDÁNÍ KOMODITNÍ RADY PRO MLÉKO A HOVĚZÍ MASO. HLAVNÍM TÉMATEM JEDNÁNÍ BYLA PŘEDEVŠÍM KRIZOVÁ SITUACE V KOMODITĚ MLÉKO. ČLENOVÉ RADY SE SHODLI NA TOM, ŽE BEZ OPATŘENÍ NA NÁRODNÍ A UNIJNÍ ÚROVNI NEDOJDE V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ K ZASTAVENÍ POKLESU CEN. Partner AK ČR pro propagaci mléka Přijaty proto byly závěry, které nabízí aktuální, střednědobé i výhledové konstruktivní řešení a tento materiál tak může být využit jako podklad pro jednání s ministerstvem zemědělství a také s Evropskou komisí. Definované požadavky následně byly předány Marianu Jurečkovi, ministrovi zemědělství na výstavě Svazu chovatelů červenostrakatého skotu, kterou pořádal v rámci oslav 25. založení a existence. Ministr přislíbil, že k takto definovaným prioritám přihlédne jak v rámci činnosti ministerstva zemědělství, tak podle nich bude formovat svoji pozici pro příští setkání Rady ministrů zemědělství zemí Evropské unie. Závěry a doporučení Komoditní rada pro mléko a hovězí maso - je velmi znepokojena vývojem v komoditě mléko, odbytové ceny se v současné době pohybují pod náklady; - se shodla, že situace je velmi vážná, a pokud nebudou na evropské i národní úrovni provedena odpovídající opatření, bude situace brzy velmi kritická; - požaduje od ministra zemědělství, aby na Radě ministrů obhajoval co nejrychlejší zahájení intervenčních nákupů a zvýšení intervenčních cen na minimálně 8 Kč; - se shodla, že přebytek mléka na tuzemském i evropském trhu je třeba řešit proexportními dotacemi na úrovni EU a výkupem do státních hmotných rezerv na národní rovině, využita by měla být Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost, při nákupu do hmotných rezerv a nejen při něm je třeba ochránit tuzemský trh a tuzemské producenty; - zhodnotila materiál Výboru regionů EU z plenárního zasedání 16. a 17. dubna 2015, ve kterém je konstatován nevyhnutelný pokles produkce mléka a stavů zvířat v zemích střední a východní Evropy. Komoditní rada trvá na tom, že k poklesu výroby nesmí v žádném případě dojít, aby se tak předešlo scénáři v komoditě prasata, vepřové maso. - požaduje sjednocení informací týkajících se produkce, které poskytuje SZIF a MZe, sjednocený by měl být především výstup směrem k evropským institucím, které na základě těchto dat činí rozhodnutí; zástupci MZe slíbili nápravu, výkupní ceny mléka budou nově více reflektovat skutečnou výkupní cenu, kterou dostávají odbytová družstva. - požaduje bodové zvýhodnění pro odbytová družstva v rámci bodovacího systému Programu rozvoje venkova; - žádá o co nejrychlejší otevření nového investičního kola Programu rozvoje venkova, podmínky by měly být známy KRIZE V PRVOVÝROBĚ, ZPRACOVÁNÍ A ODBYTU MLÉKA SE PO OBDOBÍ KLIDU STALA REÁLNOU A ZASÁHLA CELOU VERTIKÁLU, NYNÍ JIŽ NELZE ČEKAT SE ZALOŽENÝMA RUKAMA CO VYŘEŠÍ TRH. co nejdříve, aby mohli žadatelé vyhlásit výběrová řízení a v okamžiku podávání žádosti by tak mohli začít stavět, - vyzývá zástupce ministerstva, výzkumných ústavů a spolupracujících institucí, aby se pokusili o srovnání národních, zemských, regionálních a dalších dotací v České republice a okolních státech; - žádá kontrolní orgány, aby v tomto roce zbytečně nepřispívali ke krácení dotací vycházejících z těch dotačních titulů, které jsou nově zavedené, vzhledem k výkupním cenám pod hranicí rentability si producenti nemohou dovolit o peníze navíc přijít; - podpořila Unii chovatelů hospodářských zvířat v její snaze sjednotit podmínky pro české chovatele s podmínkami chovatelů v jiných zemích Evropy ve smyslu novely veterinárního zákona, chovatel s odpovídajícím vzděláním by měl mít možnost aplikovat léčivo sám, chovatel by měl mít možnost zaměstnávat zvěrolékaře; - vyzývá všechny své členy a zemědělskou veřejnost obecně, aby společně lobbovali za prosazení novely zákona o významné tržní síle. Pavel Novotný předseda Komoditní rady pro mléko a hovězí maso PROBLÉMY S ODBYTEM VAJEC DNE 27. KVĚTNA 2015 PROBĚHLO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČESKOMORAVSKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ UNIE. PŘÍTOMNI SE SHODLI NA TOM, ŽE NYNĚJŠÍ SITUACE V SEKTORU VÝROBY VAJEC JE VÁŽNÁ A DLOUHODOBĚ NEUDRŽITELNÁ. PRODUCENTI JSOU V SOUČASNÉ DOBĚ NUCENI VEJCE PRODÁVAT POD VÝROBNÍMI NÁKLADY, COŽ JE DÁNO NĚKOLIKA FAKTORY. Foto: shutterstock.com Podle Gabriely Dlouhé, předsedkyně představenstva Unie za to mohou především dumpingové dovozy z Polska a dalších okolních zemí, kde je výroba vajec štědře dotována a výrobci si tak mohou dovolit prodávat pod výrobními náklady. Jak říká Dlouhá: Dalším důvodem poklesu výkupních cen je tlak obchodních řetězců na cenu, který tu existuje i přes objektivní nedostatek českých vajec na trhu. Nedostatek vajec na světových trzích způsobila epidemie ptačí chřipky v Severní Americe, která vedla k masivnímu vybíjení chovů nosnic. Velkým problémem je také rozdílně nastavená obchodní marže řetězců na zboží tuzemské a dovozové. Ačkoli tuzemský dodavatel řetězci svoje zboží prodá za srovnatelnou cenu jako dodavatel zahraniční, na pultech jsou tuzemská vejce prodávána za vyšší cenu než vejce dovozová. Česká vejce jsou tak znevýhodněna a ve výsledku jsou cenově nekonkurenceschopná. Různé netarifní překážky potom brání domácím producentům vyvážet svoje vejce do zahraničí. Poškozován je tak domácí producent i spotřebitel. Pro producenty to znamená ztrátu, která vede k postupnému zaostávání v investicích a eventuálně až k úpadku. Pro spotřebitele by úpadek místních producentů znamenal především výrazné zdražení vajec díky neexistenci konkurence a zhoršení standardů jejich výroby. Jan Doležal, AK ČR Praha 12

13 INZERCE HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA SE UTKAJÍ V SOUTĚŽÍCH A PŘEHLÍDKÁCH OD ČERVNA 2015 BUDOU NA BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ UPŘENY POHLEDY VŠECH ČESKÝCH CHOVATELŮ SKOTU, OVCÍ, KOZ, PRASAT, KONÍ A DROBNÉHO ZVÍŘECTVA. SVÉ CHOVY ZDE PŘEDSTAVÍ NA 200 ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH VYSTAVOVATELŮ. VEDLE VÝSTAVY ZVÍŘAT A TECHNIKY BUDOU ZÁROVEŇ NA NÁRODNÍ VÝSTAVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY PROBÍHAT NÁRODNÍ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY POD DOHLEDEM ČESKÝCH I ZAHRANIČNÍCH ODBORNÝCH POROTCŮ. srstnatá plemena) i netradičních plemen koz a stejně tak ovcí (mimo jiné plemeno texel nebo clun forest). Celkem bude na výstavě 200 beranů, ovcí a jehňat a 5 desítek kozlů, koz a kůzlat. Na výstavišti budou mít návštěvníci možnost navštívit poradenské středisko pro chovatele, navázat kontakty se špičkovými chovateli nebo si zakoupit odbornou literaturu.klasifikace a aukce plemenných beranů a kozlů a vyhodnocení nejlepších vystavených kolekcí, se bude konat v sobotu 27. června v pavilonu P. Šampionát dojného skotu Druhý den konání bude ve znamení Národního šampionátu holštýnského skotu, Šampionátu českého strakatého skotu a předvádění brown swiss skotu. Kategorie vystavovaných zvířat budou tradiční: březí jalovice, krávy na první laktaci, dlouhověké krávy. Soutěžní přehlídky budou pokračovat v sobotu a v neděli, kdy si budou návštěvníci moci prohlédnout také vítězná zvířata. Foto: archiv Veletrhy Brno Foto: archiv Veletrhy Brno Šampionáty plemenných býků, koz a ovcí Čtvrtek bude dnem chovatelů masného skotu. Dopoledne zahájí v rámci národního šampionátu masného skotu soutěžní přehlídka plemenných býků v pavilonu P na velkém předvadišti (k vidění budou například plemena charolais, aberdeen angus a limousin). Následovat ji budou přehlídka a hodnocení prasat (v kategoriích plemenná prasata, prasničky a prasnice) a předvádění kombinovaných plemen ovcí a plemen koz (speciální plemena koz budou představena i v pátek ). Vše bude doprovázet odborný komentář tak, aby si na své přišli nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Počty koz a ovcí od roku 2000 setrvale stoupají. V roce 2014 bylo v českých chovech kusů ovcí a koz. Návštěvníci se podle Svazu chovatelů ovcí a koz z.s. mohou těšit na představení tradičních (bílá a hnědá krátkosrstá koza, šumavská a valašská koza, Soutěže pro návštěvníky Návštěvníci se do průběhu výstavy budou moci zapojit také soutěžemi. Budou mezi krávami účastnícími se šampionátů volit MISS SYMPATIE nebo odhadovat živou hmotnost vystavené krávy. Jedinečná příležitost zhlédnout na jednom místě technické novinky pro chov Nezbytnou součástí pro chov hospodářských zvířat je celá škála strojů. S jejich výběrem pomůže i Národní výstava prezentací různých variant, aktuálních novinek pro přípravu krmiv a pro chov hospodářských zvířat. Čeští a zahraniční vystavovatelé přivezou také inseminační, reprodukční a laboratorní techniku, traktory, zemědělskou mechanizaci, manipulační stroje, krmivo, osivo a sadbu a další materiální i didaktické pomůcky a služby včetně poradenství. Venkov na výstavišti v širším kontextu Souběžně s Národní výstavou hospodářských výstav se bude na brněnském výstavišti konat první ročník Národní výstavy myslivosti (festival plný zábavy a zajímavostí z venkova a lesa pro celou rodinu včetně kulinářských hodů), chovatelská výstava PROPET a mezinárodní výstavy psů a koček. 13

14 VĚDA, VÝZKUM VÝZKUM CO NEJBLÍŽE CHOVATELSKÉ A VETERINÁRNÍ PRAXI VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, V. V. I. V BRNĚ POŘÁDAL OD ŘÍJNA 2014 DO DUBNA 2015 CYKLUS SEMINÁŘŮ NAZVANÝCH VÚVEL FEST, URČENÝ PRO ODBORNÍKY Z OBLASTI ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY, VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, VČELAŘSTVÍ APOD. CÍLEM UVEDENÉ AKCE BYLO ZEJMÉNA URYCHLIT PŘENOS NOVÝCH POZNATKŮ VÝZKUMU DO CHOVATELSKÉ A VETERINÁRNÍ PRAXE. Zaplněná zasedací místnost VÚVeL při semináři o paratuberkulóze Semináře byly věnovány většinou jednomu druhu zvířat se zaměřením na aktuální, ekonomicky závažná onemocnění, námětem seminářů byly i otázky antimikrobiální rezistence a zdravotní nezávadnosti potravin. Projekt byl podporován Ministerstvem zemědělství ČR, Zemědělským svazem ČR, Agrární komorou ČR, chovatelskými i dalšími odbornými profesními organizacemi. Partnerem projektu byla společnost Farmtec, a. s., mediální spolupráci zajišťovalo vydavatelství Profi Press, s. r. o. Uvedený nezávislý projekt reagoval na potřebu chovatelů a dalších pracovníků rezortu zemědělství získávat rychleji nové vědecké poznatky s možností jejich bezprostředního uplatnění v praxi. V rámci konaných seminářů účastníci sami vybírali na základě diskuse další témata seminářů, přednášející výzkumní pracovníci potom společně s účastníky mohli snadněji navázat konkrétní formu spolupráce a snad najít i nové náměty pro výzkum. Na většině seminářů vystoupil, kromě vybraných odborníků, i pozvaný zástupce praxe (chovatel), který sdělil své zkušenosti a potřeby, součástí byla vždy i neformální diskuse účastníků. Celý program uzavíraly konkrétní návrhy (postupy) k řešení nastolené problematiky. Cyklus byl zahájen 5. listopadu 2014 seminářem týkajícím se paratuberkulózy skotu. O legislativních aspektech a komplexním řešení paratuberkulózy přednášel MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D. Představil možnosti a postupy ozdravování chovů od paratuberkulózy a dokumentoval, že i když jde o obtížný úkol (v závislosti na stupni promoření stáda), je zvládnutelný. K principům diagnostiky paratuberkulózy vystoupila Mgr. Iva Slaná, Ph.D. Odborníky z praxe zastupoval MVDr. Václav Osička. O čtrnáct dnů později byl program věnován chovatelům masného skotu. MVDr. Lukáš Hlubek přednesl program managementu zdraví stád masného skotu s důrazem na zdraví plemenných býků, mluvil z vlastní letité zkušenosti a z praktického pohledu. Dále byla pozornost věnována parazitárním infekcím (prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.) a rizikům výskytu respiratorních infekcí (MVDr. Kamil Kovařčík, Ph.D.) u masného skotu, a to zejména telat. Ve třetím semináři zaměřeném na zdraví malých přežvýkavců byly předneseny zásady cílené terapie endoparazitóz a její alternativa v podobě biologických forem kontroly parazitárních infekcí (prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc. a doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.). Zároveň bylo osvětleno riziko přenosu klíšťové encefalitidy (RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.). Pohled na způsoby odčervování helmintů trávicího traktu se mění, proti dřívějšímu plošnému odčervování dnes stojí spíše tzv. cílená terapie, tj. pouze u zvířat, která mají, resp. u nichž hrozí rozvoj klinického onemocnění, a selektivní, tj. pouze u zvířat, pro které bude terapie přínosem. Začátkem ledna se konal 4. seminář věnovaný respiračnímu komplexu prasat. Imunitní odpověď na infekci patogeny respiračního traktu představil MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. Pro řešení závažných nemocí respiračního systému je dle prof. MVDr. Miroslava Tomana, CSc. zásadní správná diagnostika, v níž má VÚVeL dlouholeté nenahraditelné zkušenosti. MVDr. Kateřina Nedbalcová, Ph.D. přednesla trendy v antibiotické rezistenci patogenů respiračního traktu prasat a problematiku PRRS prezentoval prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Tématem dalšího semináře bylo zdraví 14

15 VĚDA, VÝZKUM telat v období mléčné výživy. Přednášky o managementu odchovu telat v období mléčné výživy se ujala MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D. Posunem ve znalostech o kolostrální výživě telat je informace, že nejdůležitější pro dobrou imunitní výbavu telat je podání maximálního množství (až 4 l) prvního kolostra do nejdéle 4 hodin po porodu. Posluchači se dozvěděli o imunitě telat a možnostech jejího ovlivňování (MVDr. Martin Faldyna, Ph.D), o aktuální problematice klostridiových infekcí v chovech telat informoval posluchače MVDr. Josef Krejčí, CSc. a zajímavé bylo vystoupení MVDr. Evžena Krále, praktického veterinárního lékaře, o aktuálních problémech chovatelské praxe. Další, již 6. seminář byl zaměřen na zdraví včelstev v ČR. Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc., představil současné nejzávažnější choroby včel, virovým chorobám podrobněji se věnovala RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. Své dlouholeté praktické zkušenosti s tlumením nebezpečných nákaz včel v Jihomoravském kraji přednesl MVDr. Bohumil Pantůček. MVDr. Pavel Texl informoval účastníky semináře o příčinách hromadných úhynů včelstev v roce 2014 na základě dat SVS ČR a seznámil přítomné s aktuální legislativou. Posledním přednášejícím byl ing. Dalibor Titěra, CSc., který chovatele inspiroval a poučil o aktuálních postupech prevence proti varoáze včel a moru včelího plodu. V polovině února byl 7. seminář seriálu VÚVeL Fest určen hlavně chovatelům dojeného skotu, protože byl zaměřen na zdraví mléčné žlázy. Pozornost byla věnována zejména stafylokokovým infekcím, jejichž formy představil MVDr. Zoran Jaglič, Ph.D. Stafylokokům a jejich nálezům ve vzorcích mléka se podrobně věnoval i MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D., který současně přednesl i zásady odběru vzorků mléka pro bakteriologické vyšetření, protože dodržení správného postupu odběru zásadním způsobem RNDr. Prodělalová přednáší o virových chorobách včel rozhoduje o výsledku bakteriologické kultivace. Účastníci si dále odnesli od MVDr. Miroslava Nováka cenné informace o možnostech faremní kultivace vzorků mléka pro zjištění výskytu původců mastitid a o strategii jejich léčby. Z této studie jednoznačně vyplynulo, že pro přesné zmapování výskytu původců mastitid ve stádu je nutné provádět odběry vzorků opakovaně, jeden odběr není dostatečnou zárukou záchytu patogena. V rámci 8. semináře věnovaného onemocnění trávicího traktu drůbeže ve velkochovech představil doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D., vakciny proti salmonelóze drůbeže vyvinuté na VÚVeL. Výsledkem jeho dlouholeté výzkumné práce je nyní nově možnost porovnávání účinnosti provádění jednotlivých vakcinačních schémat, testování imunologické paměti a testování účinnosti vlastních vakcin. Kokcidiózou a nekrotickou enteritidou kuřat se zabýval MVDr. Ladislav Taras, Ph.D. Aktuální problematiku klostridiových infekcí kuřat a krůt zejména z pohledu praktických zkušeností s léčbou, resp. prevencí představil MVDr. Ladislav Lojda. Posluchači získali informace o nejčastěji se vyskytujících nemocech trávicího traktu u výkrmových PROPOJENÍ VETERINÁRNÍHO VÝZKUMU S CHOVATELI VŠECH ZÁKLADNÍCH DRUHŮ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT PŘINESLO ŘADU CENNÝCH ZKUŠENOSTÍ A KONTAKTŮ S AMBICÍ JEJICH DALŠÍHO ROZVOJE. kuřat od MVDr. Aleny Návarové. Zdraví sladkovodních ryb bylo tématem předposledního, 9. VÚVeL Festu. Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D., charakterizovala nejčastější bakteriální a parazitární infekce v chovech lososovitých ryb. Za nejpodstatnější v oblasti zdraví ryb považuje preventivní opatření. Mezi ně patří zabránit zavlečení infekce, snižovat obsah dusíkatých látek v akvakulturách, eliminovat stres, zajistit plnohodnotnou výživu a vakcinovat ryby v indikovaných situacích. Posluchači byli MVDr. M. Skřivánek, CSc., ředitel VÚVeL, při ukončení jednoho ze seminářů následně seznámeni s nejzávažnějšími bakteriálními, plísňovými, parazitárními (prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.) nemocemi kaprovitých ryb. Ing. Tomáš Veselý, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře virových nemocí ryb, podrobně popsal současné nejčastější virové choroby a jejich záchyty v ČR a informoval o výskytu nového onemocnění v Evropě - Spavé nemoci koi kaprů. MVDr. Marie Wágnerová za SVS ČR představila systém veterinárního dozoru v produkčních podnicích akvakultury a MVDr. Veronika Piačková, Ph.D. představila podrobně koi herpesvirózu (KHVD). Na základě provedeného výzkumu lze říci, že nejodolnější k infekci KHV jsou plemena kapra odvozená od Amurského sazana a že velmi nadějné je zejména plemeno Amurský lysec. Dne se cyklus seminářů VÚVeL Fest pořádaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i., uzavřel posledním workshopem, jenž se zabýval mikrobiologickou kvalitou potravin. MVDr. Ivana Koláčková, Ph.D., informovala o výskytu termotolerantních kampylobakterů u drůbeže v tržní síti, přičemž kampylobakterové infekce patří k nejčetnějším onemocněním z potravin. Důležitá informace pro spotřebitele je, neumývat drůbež před kulinární úpravou, protože vznikající aerosol zvyšuje riziko možné infekce spotřebitele a kontaminace prostředí kuchyně. Mgr. Petra Myšková se zaměřila na výskyt salmonel v potravinách živočišného původu v tržní síti. Vysoká pozitivita byla zjištěna u slepičího masa (41,6 %), což je zřejmě dáno rozdílnou technologií jatečného zpracování na porážkách. U vajec došlo vlivem zavedení Národních ozdravných programů v chovech nosnic ke snížení kontaminace vajec, v rámci představované studie byla zjištěna jejich pozitivita pouze 0,18 %. Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D., se věnovala výskytu a významu MRSA (meticilin rezistentních bakterií Staphylococcus aureus) u potravinových zvířat a v potravinách a také přednesla informace o mikrobiologické kvalitě kravského mléka a o mléčných automatech. Ing. Hana Vojkovská se věnovala potravinám rostlinného původu, které mohou také pro spotřebitele představovat riziko onemocnění vzhledem k možnostem, resp. způsobům jejich minimálního opracování. RNDr. Michal Slaný, Ph.D., účastníkům ozřejmil rizika infekce T. gondii. Riziko hrozí lidem i kontaminací potravin viry, zejména noroviry a viry hepatitid typu A a E, jak dokladovala na základě provedených studií Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. V průběhu 5 měsíců tak měli, díky výše představenému cyklu seminářů, chovatelé, veterinárními lékaři, představitelé zemědělských podniků, chovatelských svazů, pracovníci státní správy i další pracovníci z celého rezortu zemědělství možnost získat cenné informace a zejména navázat přímou komunikaci s vědeckou sférou a tím urychlit řešení rozličných zdravotních problémů zvířat ve svých chovech. V průběhu seminářů bylo poskytnuto občerstvení a odborné materiály vztahující se k přednášené problematice. Lze jenom doufat, že navázané kontakty pracovníků výzkumu se zástupci praxe budou oběma stranami maximálně využívány a že budou přínosné. Výzkumnému ústavu veterinárního lékařství, v.v.i musíme k takové ojedinělé akci blahopřát a popřát mu, aby na podzim letošního roku mohl spustit 2. kolo VÚVeL Festu. Aktuální informace o VÚVeL a jeho práci jsou uvedeny na webových stránkách ústavu: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., garant projektu 15

16 ŠKOLSTVÍ K ZEMĚDĚLSKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ AGRÁRNÍ KOMORA ČR VNÍMÁ TIKAJÍCÍ BOMBU V PODOBĚ STÁRNUTÍ POPULACE PRACUJÍCÍCH V ZEMĚDĚLSTVÍ. PODEPSALY SE NA TOM NEPOCHYBNĚ DEVADESÁTÁ LÉTA MINULÉHO STOLETÍ, KDY ZÁJEM O TEMTO OBOR NAPROSTO NEPOCHOPITELNĚ UPADAL. NAPOMOHL TOMU NEPOCHYBNĚ STAV NEJNIŽŠÍCH MEZD VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI OBORY A VÝJÍMEČNĚ SE S VÝŠÍ MEZD ZEMĚDĚLCI UMÍSŤOVALI NAD HOTELOVÝMI POKOJSKÝMI. V NOVÉM TISÍCILETÍ A PO VSTUPU ČR DO EU ZDE JEDNOZNAČNĚ ABSENTOVALA PROPAGACE TOHOTO ODVĚTVÍ U VEŘEJNOSTI. NESMÍ SE ZAPOMENOUT ANI NA HLAD PO MATURITÁCH V ČEMKOLIV, BEZ OHLEDU NA BUDOUCÍ VYUŽITÍ ABSOLVENTA. Regionální agrární rada Libereckého kraje (RAR), která sdružuje nevládní agrární organizace v kraji spolu s odborem pro zemědělství Libereckého kraje (LK) řeší problematiku zemědělského školství ve vazbě na zaměstnanost v odvětví již od roku Problematika je obsažena v koncepci rozvoje zemědělství LK z roku 2002 a stejně tak z roku Zpracováním byla pověřena RAR a v roce 2013 a 2014 se zapojila do diskuze o zemědělském školství v kraji. Popravdě, situace se ani po těch letech příliš k lepšímu nezměnila. Vzhledem k tomu, že problematiku zemědělského školství vnímáme jako velmi závažnou, vítáme skutečnost, že se UZEI na podnět MZe zabývá problematikou potřeby pracovních sil v zemědělských podnicích a přizpůsobení odborného školství potřebám praxe. Z údajů nejenom našich jednoznačně vyplývá, že populace v zemědělství stárne. Situace je srovnatelná ve všech krajích, což vyplývá z statistických údajů. Při použití tří věkových skupin pracujících v zemědělství ( 24-34; 35-54; ) jsou rozdíly mezi jednotlivými kraji v desetinách procent, maximálně v jednotkách. Pro další se budeme zabývat pouze LK. Lze tvrdit, že statistické údaje jsou v souladu se zjišťováním v LK v letech jak je výše uvedeno. Lze shrnout, že populace v odvětví stárne, situace se od devadesátých let, kdy zájem o obor klesal, se nezastavil a podle ověřených zkušeností se dokonce zhoršuje. Na jedné straně roste zájem o specializované obory v zemědělském vzdělávání, jako je tomu v našem případě nový obor veterinářství, nebo zůstává zájem srovnatelný s minulostí v oboru např. opravář zemědělských strojů. Oproti tomu o konvenční obor dnes označený jako agropodnikání, dříve středoškolské vzdělávání v rostlinné a živočišné výrobě, nebo učební obor původně pojmenovaný mechanizátor je zájem prakticky nulový. Podle našeho názoru zemědělské školství nereagovalo na změněné podmínky platící od devadesátých let minulého století. Foto: archiv AK ČR SITUACE V LIBERECKÉM KRAJI (rok 2013) - zdroj údajů ČSÚ Celkový počet pracujících v zemědělství v LK Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství v LK podle věkových skupin Muži Ženy Procen cký podíl celkově pracujících v zemědělství v LK ,98 44,25 36, Procento pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství v LK podle věkových skupin 2013 Muži Ženy

17 INZERCE VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Partner Agrární komory ČR Exkluzivní nabídka pojištění plodin a zvířat, strojů, majetku, vozidel, odpovědnosti za škodu i osobního pojištění. Přínosy spolupráce Nabídka všech druhů pojištění Nejlepší cena, garance kvality Široký rozsah pojistného krytí Rychlé řešení škod Nabídky od všech pojišťoven Poskytované služby Zhodnocení stávající pojistné ochrany a identifikace úspor Návrh optimálního pojistného programu Nezávislé jednání s pojistiteli Osobní přístup a stálá individuální péče SLOUŽÍME VÁM S RADOSTÍ

18 ŠKOLSTVÍ Celkový počet pracujících Právnické osoby Počet pracujících v zemědělství v LK Právnické osoby Muži 524 Ženy Celkový počet pracujících v zemědělství Fyzické osoby Počet pracujících v zemědělství Fyzické osoby 2013 Procen cký podíl pracujících v zemědělství Právnické osoby ,41 49,08 31, Procen cký podíl pracujících v zemědělství v LK Právnické osoby 2013 Muži Ženy Procen cký podíl pracujících v zemědělství Fyzické osoby ,7 41,1 40, Procen cký podíl pracujících Fyzické osoby 2013 Na jedné straně se nezměnily požadavky na budoucí technické funkce studujících, které si vyžaduje střední nebo vysokoškolské vzdělání. Pochopitelnou nutností (a snad i dodržovanou) je trvalé vzdělávání samotných vyučujících (a jeho umožnění ) tak, aby byli schopni předávat studujícím vše nové, co v oboru vzniká. U středního vzdělávání podle našeho názoru absentuje odpovídající praxe k danému oboru. V rámci až nesmyslného uplatňování ochrany práv dítěte (což již podle našeho názoru musí středoškolské studenty i urážet) existuje omezení vykonávání praxe v časných nebo pozdních hodinách, sobotách a nedělích. Těžko lze například zahájit výuku dojení až po osmé hodině ranní. Na druhé straně se ustrnulo v případě učebních oborů pro dělnické profese. Zemědělství se bez diskuze změnilo za posledních více než dvacet let v moderní obor. Rozdíl proti minulosti spočívá v technickém vybavení využívající moderní technologie s vysokou investiční náročností, a to ať se jedná o odvětví živočišné či rostlinné výroby. Pracovníkům jsou svěřovány stroje milionových hodnot vybavených výpočetní technikou. Do odvětví vstupuje robotizace. Dávno už není požadavkem umět řídit traktor nebo podojit krávu. Základní praktické návyky, spolu s teoretickými znalostmi je základ s čím by měli absolventi učebních oborů do podniků, ale i rodinných farem přicházet. Na místě je rychlá, ale pečlivá příprava oborů a osnov, které musí reagovat na současný i budoucí vývoj. Jak dále z příkladu LK vyplyne, času mnoho není. Na příkladu věkové struktury pracujících v zemědělství v našem Libereckém kraji je, jak bylo uvedeno, srovnatelný s ostatními kraji, se zvyšuje počet dříve narozených. V nejvyšší věkové skupině je až dvojnásobný počet oproti skupině nejmladších pracujících. Při nezměněném trendu a nedostatečné přípravě absolventů zemědělského školství se tak bude situace jenom zhoršovat. Určitá omluva tohoto stavu je možná v případě fyzických osob, rodinných farem, kdy majitel (možná hlava rodiny) pracuje dokud to jde, protože chce. V případě právnických osob, což v podmínkách ČR je velmi významná skupina, takto uvažovat nelze Muži Ženy ,64 7,06 Muži Ženy 26,79 14,31 28,09 12,11 Robert Erlebach, Regionální agrární rada Libereckého kraje Foto: archiv AK ČR 18

19 INZERCE Kdo nezaseje, nesklidí. S námi dosáhnete lepších výsledků. Pomůžeme vám dobře hospodařit. Nabízíme předfinancování přímých plateb bez zástavy majetku, investiční úvěr na půdu, modernizaci výroby či zemědělské techniky a pomůžeme vám se zhodnocením dočasně volných finančních prostředků. Pro více informací nás kontaktujte: Martin Potůček, , Michal Červinka, , 19

20 KOMODITY OVĚŘOVÁNÍ PŮDOOCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍ NA BRAMBORÁCH PŘI PĚSTOVÁNÍ OKOPANIN NA NEVHODNÝCH POZEMCÍCH JE PŮDA VYSTAVENA PŮSOBENÍ DEGRADAČNÍCH PROCESŮ, KTERÉ MOHOU VE SVÉM DŮSLEDKU ZPŮSOBIT EROZI PŮDY A ČASTĚJŠÍ VÝSKYT LOKÁLNÍCH POVODNÍ (DEGRADOVANÁ PŮDA HŮŘE INFILTRUJE A ZADRŽÍ MENŠÍ MNOŽSTVÍ VODY, KTERÁ PAK RYCHLEJI Z KRAJINY ODTÉKÁ). PLOŠNÝM NÁSTROJEM PRO ZMÍRNĚNÍ VODNÍ EROZE JSOU STANDARDY DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU PŮDY - DZES (DŘÍVE GAEC), KTERÉ POMÁHAJÍ ZLEPŠOVAT PODMÍNKY PRO UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ NA POZEMCÍCH S OHLEDEM NA EKONOMIKU ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU. Dotace jsou podmíněny plněním uvedených podmínek. Na zemědělské půdě jsou v rámci DZES vymezeny plochy silně či mírně erozně ohrožené, kde je nutné uplatňovat půdoochranné technologie. Situace je taková, že tento stav se dotýká i řady pěstitelů brambor. Potřebou těchto pěstitelů je dostat technologii půdoochranně účinnou, snadno realizovatelnou, bez výrazné ekonomické zátěže, kdy bude zachován stejný objem a produkce kvalitních brambor. Půdoochranné technologie u okopanin, zejména brambor nejsou v současné době u nás příliš propracovány. Používané způsoby pěstování jsou většinou převzaty od jiných plodin (přerušovací a zasakovací pásy, sázení po vrstevnicích) a některé z nich jsou pro okopaniny obtížně využitelné (minimalizační technologie, pokrytí povrchu půdy mulčem) a málo účinné. Již dříve vyvinutá opatření pro brambory, jako důlkování PŮDOOCHRANNÉ TECHNOLOGIE U OKOPANIN NEJSOU PŘÍLIŠ PROPRACOVÁNY A PŘEJÍMAJÍ SE OD JINÝCH PLODIN, PŘIČEMŽ NĚKTERÉ Z NICH JSOU OBTÍŽNĚ VYUŽITELNÉ, ČI PRAXÍ MÉNĚ VYUŽÍVANÉ. nebo hrázkování, nejsou často v praxi využívány. Jedním z důvodů je i změna technologie pěstování brambor v odkameněných hrůbcích, která může mít za určitých podmínek (málo hrudovité spíše písčité půdy) dílčí půdoochranný efekt. Používání této technologie je nezbytné z důvodu zachování konkurenceschopnosti našich pěstitelů brambor. Z tohoto důvodu je nutné ji doplnit o inovace, které zefektivní její ochrannou funkci pro mírně erozně ohrožené půdy. Pozornost by měla být hlavně věnována inovaci strojů a technologických postupů při pěstování okopanin, které zlepší infiltraci srážkové vody do půdy, zpomalí odtok vody na svažitých pozemcích, zlepší vodní režim v půdním profilu a sníží ztráty živin z aplikovaných hnojiv povrchovým smyvem, erozí a vyplavením. Vývoj nové techniky včetně nových technologických postupů a jejich uplatnění při pěstování okopanin přispěje ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti výrobce strojů i zemědělských podniků, které budou nové technologie používat. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti a zemědělskou praxí je již od roku 2012 nositelem grantového projektu TAČR TA Nové postupy v pěstebních technologiích okopanin šetrné k životnímu prostředí. Cílem projektu je navrhnout a otestovat vhodné půdoochranné technologie pro okopaniny a nástroje pro zpracování půdy a aplikaci hnojiv. V rámci řešení projektu je vyvíjená a ověřována originální technologie založená na úpravách tvaru hrůbků a brázd s cílem zvýšit infiltraci vody do půdy, zlepšit vodní režim v hrůbku, zpomalit odtok srážkové vody z brázd a současně snížit znečišťování vod rezidui z aplikovaných hnojiv a pesticidů. V roce 2013 VÚMOP, v.v.i., ve spolupráci s dalšími pracovišti a finanční podporou MZe, zahájil také ověřování dalších technologií navržených pro pěstování erozně nebezpečných plodin především zaměřených na kukuřici a brambory, které po prokázání účinnosti bude možné zařadit mezi specifické půdoochranné technologie. Tady je ověřována protierozní účinnost technologie pro brambory založená na jednorázovém vnosu organické hmoty do půdy. OVĚŘOVÁNÍ ÚČINNOSTI PŮDOOCHRANNÝCH TECHNOLOGIÍ PRO BRAMBORY Při pěstování brambor na pozemcích ohrožených erozí, je nutné upustit od konvenčních způsobů pěstování a snažit se uplatňovat nové technologie s půdoochranným efektem. V současné době jsou na bramborách ověřovány následující půdoochranné technologie: - Technologie jednorázového zapravení organické hmoty do půdy - Technologie sázení brambor do odkameněné půdy - Technologie sázení brambor do odkameněné půdy s vytvořením žlábku na povrchu hrůbku - Technologie sázení brambor do odkameněné půdy s následnou povrchovou úpravou hrůbků Obr. 1: Následky vodní eroze na poli s bramborami (VÚMOP, 2013) Technologie jednorázového zapravení organické hmoty do půdy Organická hmota v půdě má všeobecně příznivý vliv na půdu. Obecně se udává, 20

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12.

Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27. Informační noviny Agrární komory České republiky www.agrocr.cz www.apic-ak.cz 12. Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Strana 17 Soutěž Vinařství roku 2012 jde do finále Strany 26 27 Regionální potraviny z jižní Moravy Příloha uvnitř MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Zemědělský magazín o biopotravinách

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr.

V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. V průběhu volební kampaně se na mne průběžně obrací zástupci médií či sdružení s žádostmi o odpovědi na jejich otázky. Zde přináším jejich výběr. Odpovědi Miroslava Opálky na otázky MF Dnes 1. Jak odvrátit

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28

DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2. Ministr zařídil superzáří...28 PŘEHLED ZPRÁV DOPRAVCI STÁVKOVAT NEBUDOU, STÁT SLEVY DOROVNÁ... 2 ANKETA DOPRAVNÍCH NOVIN 2011... 2 Ministr zařídil superzáří...28 V Krkonoších scházejí parkoviště pro kamióny...29 Navádění kamionů na

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z října. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z října Vinařský věstník 10 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z Návrhu nařízení vlády 4 Ze zprávy ÚKZÚZ Výsledky detekčního průzkumu výskytu škodlivých organismů v ČR za

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky.

K létu patří kvalitní maso a masné výrobky. 4/2005 ❷ Bezpečnost spotřebitelů především ❸ Z 5. jednání představenstva a dozorčí rady ČSZM ze dne 22. 6. 2005 ❹ Z historie nejen veterinární medicíny ❺ Náš strategický záměr je vyrábět kvalitní výrobky

Více

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky.

24. května oslava Světového dne mléka. Naši potravináři umí zpracovat mléko na kvalitní a chutné výrobky. LIST POTRAVINÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník VI 10. května 2005 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Potraviny přes internet Stále více z nás si zvyká na nákupy přes internet. U žen převažují objednávky oblečení, u mužů elektrotechniky. Během maximálně tří týdnů pošťák Ondra jako

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP

Nejlepší rok v historii McDonald s ČR. součástí vydání je INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM JAKO PODPORA EFEKTIVNÍHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ MSP Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 () Bavme se o kvalitě potravin, ne o cenách Rozhovor s prezidentem Potravinářské komory ČR Ing. Miroslavem Tomanem, CSc. Čeští potravináři jsou ve dvojím

Více

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí

Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí ČASOPIS SMA ČR 3 červen 2015 Co se událo Reportáže Téma čísla Kalendář akcí Reportáže: MendelGrass 2015 Exkurze na farmy na Pardubicku a Jihlavsku Téma čísla: Podpora Zahájení činnosti mladých zemědělců

Více

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program

NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ. Dlouhodobý politický program NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ Dlouhodobý politický program Programová konference Praha, 9. června 2012 Obsah 1 Preambule... 13 2. Zaměstnanost... 16 2.1 Zvýšeni flexibility pracovních sil... 16

Více

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony

Legislativní smršť Začátek roku přinese zase to samé. Podnikatelé se budou muset utkat s novými zákony Rezervy jsou všude, říká Robert Beňačka, expert na efektivitu řízení str. 16 číslo 11 l 10. 11. 2014 l 39 Kč l řízená distribuce l www.profit.cz l měsíčník vydavatelství Mladá fronta Měsíčník pro Legislativní

Více