1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu"

Transkript

1 POSTUPOVÁ ZKOUŠKA OBCHODNÍ PRÁVO

2 Obsah Obsah Obsah Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace ustanovení převzatých z evropského práva Obchodní zákoník předmět úpravy a struktura Věcná, osobní a časová působnost obchodního zákoníku Pojem a druhy živností, provozování živnosti průmyslovým způsobem Podmínky a překážky provozování živnosti Vznik změna a zánik živnostenského oprávnění Odpovědný zástupce při provozování živnosti Povinnosti a postihy Podnikání a podnikatel Podnikání zahraničních osob Neoprávněné podnikání a jeho důsledky v soukromém právu Obchodní podnik a obchodní jmění; podnik ve smyslu evropského práva Principy teorie firemního práva Obchodní firma a její ochrana Povinnosti podnikatele při vedení účetnictví Účetní závěrka a její ověření v českém a evropském právu Pojem, vývoj, funkce a části soutěžního práva Nekalá soutěž Dohody narušující soutěž (kartelové právo) Zneužití dominantního postavení, spojování soutěžitelů Veřejné podpory a jejich vztah k soutěžnímu právu Komunitární soutěžní právo Jednání podnikatele Statutární orgán Zastupování podnikatele při právním jednání Pojem obchodního rejstříku a jeho vedení První a jedenáctá evropská směrnice a judikatura ESD k nim Subjekty, organizační složky podniků a údaje zapisované do obchodního rejstříku Principy a právní význam zápisů v obchodním rejstříku Pojem a druhy obchodních závazkových vztahů Právní úprava obchodních závazků a její povaha Uzavírání obchodních smluv (včetně veřejného návrhu) Obchodní veřejná soutěž Veřejné zakázky a způsoby jejich zadávání Způsoby zadávacích řízení Orgán dohledu nad veřejnými zakázkami a jeho působnost Ručení Bankovní záruka Smluvní pokuta Uznání závazku Způsob plnění závazku Místo a doba plnění závazku Odstoupení od smlouvy a odstupné Započtení pohledávek Podstata, předmět a účinky promlčení Promlčecí doba a její běh Zákonná odpovědnost za vady plnění Záruční odpovědnost za vady plnění Vady plnění a jejich druhy Rozsah práv z odpovědnosti za vady a jejich uplatňování Prodlení a jeho následky Podmínky vzniku obecné odpovědnosti podnikatele za škodu Škoda a její reparace Evropské právo průmyslového vlastnictví Ochranné známky a ochranné známky Společenství Průmyslové vzory a průmyslové vzory Společenství Označení původu a zeměpisná označení Vynálezy a užitné vzory

3 Postupová zkouška - obchodní právo 1 Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu Obchodní právo nelze je nazývat právním odvětvím, přesnější je ho chápat jako speciální soubor právních norem vytvořený v rámci soukromého práva upravující tři základní okruhy otázek ( 1/1 Obch.z.): 1) postavení podnikatele 2) obchodní závazkové vztahy 3) některé další vztahy s podnikáním související Všechny tyto tři okruhy otázek sledují společnou funkci ulehčovat obchodní styk a zajišťovat jeho bezpečnost. Ad. 1) postavení podnikatele zahrnuje především úpravu obecných otázek, jako je vymezení podnikání a podnikatele, jednání podnikatele, vymezení obchodního majetku a obchodního jm ění, úprava obchodní firmy, ale i úpravu obecných otázek týkajících se obchodních společností a družstev (jejich založení, vznik, vnitřní organizaci, řízení, ale i jejich zrušení a zánik) Ad. 2) obchodní závazkové vztahy jejich vymezení je obsaženo v 261 Obch.z. a patří sem a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti, b) vztahy mezi státem a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb, c) další vztahy např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich společníky, ze smlouvy o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, z bankovní záruky aj. Ad. 3) další vztahy s podnikáním související sem se řadí zpravidla úprava hospodářské soutěže, účetnictví podnikatelů, či obchodního rejstříku obchodní právo zahrnuje i některé veřejnopr. normy Vztah k občanskému právu obchodní právo je právem zvláštním k právu občanskému. Občanské právo je obecným základem obchodního práva, na něm je obchodní právo postaveno jako soubor speciálních norem stanovících odlišnosti od občanskoprávní úpravy. V zákonné úpravě je vztah obchodního a občanského práva vymezen v 1 odst. 2. Obchody skutečnosti, které vyžadují ochranu Subjektivní právo přechází na objektivní právo Velmi silně postaveno na dispozitivních normách celá třetí část obchodního zákoníku. Tak se objevuje otázka, proč do flexibilního práva se vnucují přece jen nějaké kogentní normy: případ, kdy by tržní systém mohl selhávat třeba případ povinnosti písemné smlouvy u běžného účtu. Otázka hospodářské soutěže pokud chci svobodný obchod, musí být ochrana hospodářské soutěže. Typická vlastnost obchodního práva je pružnost, ochrana, zvyklosti, kratší promlčecí a prekluzivní lhůty právní jistota. Subjektivní a objektivní vymezení obchodního práva: Obchodní právo je podmnožinou pozitivního práva. Existuje tam, kde je trh a obchod. Odborníci se shodují, že obchodní právo není odvětví práva stojí vedle občanského práva a používá jeho instituty počítání času apod.. Klade se důraz na jednotu práva soukromého. V obchodním zákoníku obchodní rejstřík regulace státu podnikatelů právo veřejné, i když jinak je to právo soukromé. Obchodní zákoník není totožný s pojmem obchodní právo. Vztahy upravené obchodním zákoníkem obchodníci i obchody. České obchodní právo je právo smíšené vedle práva obchodníků (podnikatelů) i právo obchodů (obchodně-závazkové vztahy). 262 volba práva pokud si účastníci dohodnou. 262 (1) Strany si mohou dohodnout, že jejich závazkový vztah, který nespadá pod vztahy uvedené v 261, se řídí tímto zákonem. Jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je neplatná. Předmětem obchodního práva: 1) obchodníci podnikatelé (obchodní společnosti a družstva) 2) soutěžní právo 3/96

4 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace ustanovení převzatých z evropského práva 3) obchody obchodně-závazkové vztahy 4) cenné papíry a obchodování s nimi Dále otázky konkurzu a obchodního rejstříku veřejné právo. Vztah práva obchodního a občanského: Rakouský obchodní zákoník (u nás platil do 50. let) - 1 není-li ustanovení obchodního práva, použijí se obchodní zvyklosti a pokud nejsou, tak občan. Platný obchodní zákoník tvrdí: 1 Rozsah působnosti (1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související. (2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon. Tudíž nejprve se použije občan a až potom obchodní zvyklosti. Právní úprava obchodního zákoníku je zvláštní úprava práva občanského (nikoliv občanského zákoníku). Určité úpravy občanského zákoníku mají zvláštní povahu obchodního zákoníku (spotřebitelské smlouvy). Obchodní zákoník je někdy obecnou normou občanského (likvidace společnosti). 261 odst. 6) pokud existují mezi podnikateli smlouvy, které nenajdeme v obchodním zákoníku, použijeme typ z občanského zákoníku, ale v ostatních otázkách uplatníme ustanovení z obchodního zákoníku: 261 (6) Smlouvy mezi osobami uvedenými v odstavcích 1 a 2, které nejsou upraveny v hlavě II této části zákona a jsou upraveny jako smluvní typ v občanském zákoníku, se řídí příslušnými ustanoveními o tomto smluvním typu v občanském zákoníku a obchodním zákoníkem. Směnná smlouva související s podnikáním stran se však řídí tímto zákonem a použijí se na ni přiměřeně ustanovení tohoto zákona o kupní smlouvě; při plnění závazku dodat zboží má každá ze stran postavení prodávajícího a při převzetí zboží postavení kupujícího. Rozdíl mezi obchodním a hospodářským právem hospodářské právo je právní regulace zásahů státu. (i podnikání státních subjektů kromě třeba ochrany hospodářské soutěže). 2 Prameny obchodního práva včetně pramenů komunitárních, zvláštnosti aplikace a interpretace ustanovení převzatých z evropského práva O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny práva považuje (na rozdíl od angloamerického právního systému) téměř výhradně psané právní normy tedy obecně závazné právní normy (zákony). Obchodní právo však za prameny práva považuje i normy vzniklé živelně, nezávisle na orgánech státu (obchodní zvyklosti, dobré mravy hospodářské soutěže). Obchodní zákoník vymezuje prameny obchodního práva v 1/2 v návaznosti na vymezení samotného obchodního práva v 1/1. 1/1 Obchodní právo soubor norem upravující a) postavení podnikatele, b) obchodní závazkové vztahy a c) další vztahy s podnikáním související 1/2 Prameny obchodního práva tyto právní vztahy se řídí především obchodním zákoníkem, nelzeli je tak řešit, řeší se podle občanského práva, nelze-li je řešit ani tak, řeší se podle obchodních zvyklostí a není-li jich, tak podle zásad, na kterých spočívá tento zákon (tzn. Obch.z.). Máme-li to shrnout, lze tedy říci, že prameny obchodního práva jsou: 1) Obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.) 2) Další speciální právní předpisy doplňující obchodní zákoník - Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.) - Zákon o konkursu a vyrovnání (č. 328/1991 Sb.) 4

5 Postupová zkouška - obchodní právo - Zákon o ochraně hospodářské soutěže (č. 143/2001 Sb. nahradil původní č. 63/1991 Sb.) - Zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) - zákony upravující cenné papíry - Zákon směnečný a šekový - Zákon o dluhopisech - Zákon o cenných papírech - Zákon o BCP - Zákon o bankách - Zákon o ČNB - Zákon o pojišťovnictví - zákony upravující ochranu průmyslového vlastnictví a) zákony upravující práva na označení - Zákon o ochranných známkách - Zákon o ochraně označení původu b) zákony upravující práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti - Zákon o ochraně průmyslových vzorů - Zákon o užitných vzorech a další - Zákon o vynálezech a průmyslových vzorech 3) Občanský zákoník 4) Obchodní zvyklosti a dobré mravy hospodářské soutěže 5) Obecné právní zásady zásady na kterých spočívá Obchodní zákoník 6) Právo Evropských společenství na základě vstupu do EU u nás bude evropské právo přímo aplikovatelné Naopak za pramen obchodního práva se nedá považovat pro svou nejednotnost a nedostatečnou rozvinutost soudní rozhodovací praxe (judikatura). Obecně: - Pozitivní právo - Obchodní zvyklosti a dobré mravy hospodářské soutěže - Judikatura nemá význam, jen judikatura ústavního soudu a evropského soudu - Komunitární právo Pramenem není: - Interní normativní akt (autonomní právo stanovy a podobné společenstevní dokumenty) Největší význam kromě obchodního a občanského zákoníku živnostenský zákon, ochrana hospodářské soutěže, CP, zákon směnečný a šekový, zákon o konkurzu a vyrovnání, zákony o bankách, pojišťovnictví, není zákon o průmyslovém vlastnictví (ale o ochranných známkách apod.) Obchodní zvyklosti Nepsaná pravidla, která mají zpočátku smluvní podstatu a později přerůstají do vztahů i jiných osob. Setkáme se s nimiž v 1, 730 závazkové vztahy v mezinárodním obchodu, 264 pomoc zvyklostí z hlediska interpretace, 415 příklad při koupi zboží. 264 (1) Při určení práv a povinností ze závazkového vztahu se přihlíží i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v příslušném obchodním odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy nebo se zákonem. (2) Obchodní zvyklosti, ke kterým se má přihlížet podle smlouvy, se použijí před těmi ustanoveními tohoto zákona, jež nemají donucující povahu. Příklad francouzského práva obchodní zvyklost koupi dřeva koupím-li si kmen v celku a při rozřezání zjistím, že není OK, je to můj problém. 44 jednání nekalé soutěže musí být v rozporu s dobrými mravy. Dobré mravy stejně tak jako zásady nikde nejsou uvedeny je to přirozené nikoliv pozitivní právo. Zásada poctivého obchodního styku Smluvní volnost Zásada ochrany slabšího (nejen spotřebitel, ale i menšinoví společníci) Zásada zákazu zneužití menšiny proti většině Zásada profesionality odborné péče Právo komunitární Volný pohyb osob zboží a kapitálu. Primární Sekundární komunitární právo nařízení (platí bezprostředně nevyžaduje provedení) a směrnice (směrnice vyžaduje provedení). Zvláštnosti transponovaných ustanovení musí být interpretována v duchu směrnice. Předběžná otázka právo vznést dotaz na soudce ohledně správné interpretace. 5/96

6 Obchodní zákoník předmět úpravy a struktura 3 Obchodní zákoník předmět úpravy a struktura Předmět úpravy obchodního zákoníku je vymezen hned v jeho 1/1, kde jsou vymezeny tři základní okruhy, které jsou předmětem úpravy obchodního zákoníku. Jsou to: 1) postavení podnikatele 2) obchodní závazkové vztahy 3) některé další vztahy s podnikáním související Ad. 1) postavení podnikatele zahrnuje především úpravu obecných otázek, jako je vymezení podnikání a podnikatele, jednání podnikatele, vymezení obchodního majetku a obchodního jm ění, úprava obchodní firmy, ale i úpravu obecných otázek týkajících se obchodních společností a družstev (jejich založení, vznik, vnitřní organizaci, řízení, ale i jejich zrušení a zánik) Ad. 2) obchodní závazkové vztahy jejich vymezení je obsaženo v 261 Obch.z. a patří sem a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti, b) vztahy mezi státem a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb, c) další vztahy např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich společníky, ze smlouvy o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, z bankovní záruky aj. d) vztahy vzniklé při zajišťování závazků z výše uvedených vztahů e) podle 262 se úpravou obchodních závazkových vztahů řídí i další vztahy, pokud si to smluvní strany spolu písemně dohodnou Ad. 3) další vztahy s podnikáním související sem se řadí zpravidla úprava hospodářské soutěže, účetnictví podnikatelů či obchodního rejstříku apod. Struktura obchodního zákoníku (viz. ÚZ) obchodní zákoník se dělí na tři základní resp. čtyři části: část první obsahuje obecná ustanovení - hlava I. vymezuje základní pojmy (podnikání, podnik a obchodní jmění, obchodní firma, jednání podnikatele aj.) - hlava II. upravuje podnikání zahraničních osob - hlava III. obsahuje úpravu obchodního rejstříku - hlava IV. obecně upravuje účetnictví podnikatelů - hlava V. pojednává o hospodářské soutěži část druhá upravuje obchodní společnosti a družstva (jejich založení, vznik, vnitřní organizaci, řízení, ale i jejich zrušení a zánik) část třetí upravuje obchodní závazkové vztahy - hlava I. obsahuje obecná ustanovení (vznik, zánik a zajištění závazků, započtení, prodlení, promlčení apod.) - hlava II. obsahuje ustanovení o jednotlivých typech závazkových vztahů (kupní smlouva, smlouva o úvěru, smlouva o dílo, smlouva o běžném účtu aj.) - hlava III. obsahuje zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu část čtvrtá obsahuje pouze ustanovení společná, přechodná a závěrečná Ustanovení částí 1., 2. a 4. jsou, pokud z textu ustanovení nevyplývá jinak, ustanovení dispozitivní, ustanovení 3. části jsou rovněž dispozitivní s výjimkou ustanovení taxativně uvedených v 263, která jsou kogentní (tzn. že se od nich nelze např. dohodou stran odchýlit). Předmětem jsou obchodníci a obchody. V současnosti se spojuje s pojmem podnikatel. Obchodní zákoník - 513/1991. Vymezení předmětu úpravy: 1 odst. 1) definuje, co upravuje obchodní zákoník: 2 odst. 2) vymezuje podnikatele. Chápeme podnikatele v širším pojetí obchodníci i výrobci. Ne všechno, co se týká podnikatelů je upraveno v obchodním zákoníku. Jádrem je úprava obchodních společností. Pokud budeme hovořit o obchodech obchod je právní skutečnost (především smlouva); pokud hovoříme o obchodně-závazkových vztazích = určitá nedobrá cesta. Co se týče regulace obchodně-závazkových vztahů vztahy mezi podnikateli (subjektivní pojetí). Bez ohledu na účastníky = absolutní obchody některé bankovní smlouvy ( 261 odst. 3): (3) Touto částí zákona se řídí bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy 6

7 Postupová zkouška - obchodní právo a) mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti, jakož i vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl společníka, b) mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, jakož i mezi členy družstva navzájem, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o převodu členských práv a povinností, c) z burzovních obchodů a jejich zprostředkování ( 642) a dále z úplatných smluv týkajících se cenných papírů, d) ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho částí ( 476), smlouvy o nájmu podniku ( 488b), zástavní právo k obchodnímu podílu ( 117a), smlouvy o úvěru ( 497), smlouvy o kontrolní činnosti ( 591), smlouvy zasílatelské ( 601), smlouvy o provozu dopravního prostředku ( 638), smlouvy o tichém společenství ( 673), smlouvy o otevření akreditivu ( 682), smlouvy o inkasu ( 692), smlouvy o bankovním uložení věci ( 700), smlouvy o běžném účtu ( 708) a smlouvy o vkladovém účtu ( 716), e) z bankovní záruky ( 313), z cestovního šeku ( 720) a slibu odškodnění ( 725), f) mezi společností nebo družstvem a osobou, která je statutárním orgánem nebo jiným orgánem nebo jeho členem, g) mezi zakladateli a správcem vkladu. 4 Věcná, osobní a časová působnost obchodního zákoníku Obecně je působnost obchodního zákoníku vymezena hned v jeho 1/1 podle kterého obchodní zákoník upravuje a) postavení podnikatele, b) obchodní závazkové vztahy a c) další vztahy s podnikáním související (úprava hospodářské soutěže, obchodní rejstřík aj.) Konkrétně je působnost obchodního zákoníku vymezena zejm. v jeho 261 podle kterého obchodní zákoník obligatorně upravuje (věcné hledisko): a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti, b) vztahy mezi státem (samosprávnou územní jednotkou či státní organizací) a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb, c) další vztahy vyjmenované v odst. 3 ( 261) např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich společníky, ze smlouvy o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, z bankovní záruky aj. d) vztahy vzniklé při zajištění závazků vzniklých z těchto výše uvedených právních vztahů Podle obchodního zákoníku se však mohou řídi i další právní vztahy i přes to, že se na ně působnost obchodního zákoníku podle 261 obligatorně nevztahuje (osobní hledisko): a) strany si mohou písemně dohodnout, že jejich závazkový vztah se bude řídit obchodním zákoníkem b) stejně tak i vztahy vzniklé při zajištění takovýchto závazků se mohou řídit obchodním zákoníkem, pokud s tím osoba poskytující zajištění projeví souhlas či pokud o tom v době vzniku zajištění ví Z hlediska časového je pro posouzení toho, zda se vztahy mezi účastníky řídí podle obchodního zákoníku, rozhodující povaha účastníků při vzniku závazkového vztahu. Věcně na vztahy mezi podnikateli, na absolutní obchody a na případy, kdy si to účastníci zvolí. Osobní na podnikatele, absolutní obchod kdokoliv další osoby, které vstupují do absolutních obchodů, dotčení v rámci hospodářské soutěže atd. Časová nesmí působit retroaktivně (novelizace bývají spojeny s přechodnými ustanoveními), časová působnost bývá spojována s tím, že je zde nějaký prostor pro přizpůsobení. 7/96

8 Pojem a druhy živností, provozování živnosti průmyslovým způsobem 5 Pojem a druhy živností, provozování živnosti průmyslovým způsobem Záležitostmi souvisejícími s živnostenským podnikáním, tzn. obecně pojmem živnostenského podnikání, jeho druhy, podmínkami a překážkami provozování a dalšími věcmi s tím souvisejícími (např. kontrolou apod.) se zabývá a upravuje je Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.) Živnostenské podnikání (živnost) lze definovat stejně jako podnikání obecně tedy jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Rozdíl, mezi nimi je v tom, že aby podnikání bylo živností, musí se řídit Živnostenským zákonem živnost je tedy užší než podnikání obecně Živnostenský zákon nevyjmenovává konkrétně činnosti které jsou živnostenským podnikáním, ale naopak činnosti, které jsou živností, vymezuje negativně, tzn. výčtem činností, které živnostenským podnikáním nejsou např. - svobodná povolání (lékaři, advokáti, tlumočníci, auditoři, burzovní makléři aj.) - tzv. státní monopoly (činnost zákonem vyhrazená státu) - peněžnictví a pojišťovnictví - pořádání her a loterií - odvětví tzv. prvovýroby (zemědělství, hornictví, výroba a rozvod elektřiny či plynu) - různé další činnosti (výroba léčiv, provozování drah, telekomunikace, provozování pohřebišť aj.) Činnost (odpovídající definici) z působnosti Živnostenského zákona nevyňatá a nikde neupravená tedy živností je z tohoto hlediska lze Živnostenský zákon považovat za obecnou úpravu podnikání. Druhy živností Živnostenský zákon třídí živnosti dvojím způsobem: 1) Podle způsobu vzniku živnostenského oprávnění a) ohlašovací při splnění daných podmínek smějí být provozovány na základě prostého ohlášení b) koncesované smějí být provozovány pouze na základě vydané koncese 2) Pode předmětu podnikání (upravoval 32 Žz, ale ten je již vypuštěn) - obchodní (koupě-prodej, provozování čerpacích stanic, provádění dražeb) malo a velko - výrobní (zahrnují výrobu a následný prodej výrobků a jejich opravu) - poskytující služby (např. oprava a údržba věcí, přeprava, ubytování, hostinská činnost aj.) Ad. 1a) živnosti ohlašovací - řemeslné jsou uvedeny v příloze č. 1 Žz a podmínkou pro jejich provozování je odborná způsobilost, spočívající v dosažení příslušného vzdělání v oboru či odpovídající praxi event. v kombinaci obojího (hostinská činnost, oprava vozidel, pekařství, truhlářství aj.) - vázané jsou uvedeny v příloze č. 2 Žz a podmínkou pro jejich provozování je odborná způsobilost spočívající vedle dalšího zejm. ve složení příslušné odborné zkoušky (revize elektrických či plynových zařízení, nakládání s nebezpeč. chemikáliemi, zeměměřictví a další.) - volné pro jejich činnost není stanovena podmínka odborné způsobilosti a na rozdíl od ostatních živností, byly donedávna volné živnosti definovány negativně. Novela Žz z roku 1999 však zmocnila vládu k vydání nařízení, které stanoví okruh volných živností 140/2000 Ad. 1b) živnosti koncesované jsou uvedeny v příloze č. 3 Žz a k jejich provozování je obecnou podmínkou vedle odborné způsobilosti zejm. spolehlivost (tu lze chápat jako kvalifikovanou bezúhonnost), kterou lze vyžadovat v oborech, kdy zákazník podstupuje zvýšené riziko jestliže využívá služeb živnostníka (silniční doprava, činnosti spojené se zacházením se zbraněmi aj.) Provozováním živností průmyslovým způsobem Živnostenský zákon rozumí provozování takových činností, kdy 1) tato činnost v rámci výrobního procesu v sobě zahrnuje více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti, 2) existuje vnitřní organizační struktura podniku živnostníka oddělující od sebe a) jednotlivé dílčí výrobní práce (podle profesí), a b) výrobní práce od řídicích a obchodních prací. Obě uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. Zjednodušení pro podnikatele v tomto případě spočívá v tom, že podnikatel nepotřebuje pro každou dílčí činnost zvláštní živnostenské oprávnění a není zároveň třeba dokazovat odbornou způsobilost podnikatel odpovídá za odbornou způsobilost osob, které u něho uvedené činnosti uskutečňují. Vznik živnosti provozované průmyslovým způsobem rozhoduje o tom živnostenský úřad na návrh 8

9 Postupová zkouška - obchodní právo podnikatele (po předložení dokladů o tom, že navrhovaná činnost splňuje oba požadované předpoklady) Oprávnění pak zahrnuje oprávnění k provozování všech činností směřujících ke vzniku konečného výrobku (pokud některá z těchto činností vyžaduje koncesi, může ji podnikatel provozovat pouze bylali mu koncese udělena). Seznam všech těchto živností vymezujících dané oprávnění je potom přílohou průkazu živnostenského oprávnění k živnosti provozované průmyslovým způsobem. Při následné změně výše uvedených požadovaných znaků je podnikatel povinen tyto změny nejpozději do jednoho měsíce oznámit živnostenskému úřadu. Dříve se tomuto druhu živností říkalo živnosti tovární nebo také provozování živnosti po továrensku. Živnost = živnostenský zákon: 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Rozsah živnostenského oprávnění vyplývá z živnostenského listu (koncesní listiny). Je důležitý, protože se spoustou činností souvisí další činnosti. V 3 a 4 je vymezeno negativně. 3 skupiny něco vymezeno státu, typy svobodných povolání (lékaři apod.), specifika upraveny zvláštními předpisy. Cíl: eliminovat činnosti, které jsou formou nevhodné pro regulaci živnostmi (pak se na ně vztahuje obchodní zákoník anebo se dostanou do situace, kdy je právo nereguluje sexuální služby - není zakázaná, ale není regulovaná). Druhy živností: 1) ohlašovací drtivá většina: ty, kde s jejich ohlášením je spojen vznik oprávnění, pokud jsou splněny podmínky (podle listiny každý má právo svobodně podnikat ohlašovací živnosti - absolutní výkaz svobody); má to samozřejmě výjimku (ty osoby, které musejí být zapsány do OR potřebují oprávnění, ale nejsou zapsány ) a) řemeslné 20 v příloze 1 je potom seznam živností, ještě potřebujeme nařízení vlády, abychom si udělali představu, co se pod těmi řemeslnými živnostmi vlastně skrývá. - musíme splnit všeobecné a zvláštní podmínky b) vázané 23, 24 příloha 2, obsahově příloha 2 nařízení (zase všeobecné a zvláštní podmínky musíme mít kvalifikovanější osvědčení) c) volné - původně byly chápány jako subsidiární, ale rozbujel se folklór vymýšlet jakékoliv živnosti (nařízení vlády vymezilo náplně těch živností volných a pokud ty znaky nesplníme, máme smůlu); 2) koncesované oprávnění až nabytím právní moci správního rozhodnutí o udělení koncese; 26, 27 opět pojmově; k jejich provozování je třeba souhlas podle zvláštního zákona Ještě existuje dělení na maloobchod a velkoobchod, výrobu a služby 33 Všeobecné ustanovení (1) Maloobchodem se pro účely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli. (2) Velkoobchodem se pro účely tohoto zákona rozumí nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje k další podnikatelské činnosti. Podmínky jsou všeobecné a zvláštní Provozování živnosti průmyslovým způsobem navazující činnosti - 7a 2 podmínky, které musejí být splněny najednou: 7a Provozování živnosti průmyslovým způsobem (1) Živnost je provozována průmyslovým způsobem, jde-li o činnost a) zahrnující v rámci jednoho pracovního procesu více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti, b) využívající organizačního oddělení výkonu dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídicích a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí. Může to navrhnout podnikatel, ale živnostenský úřad to může zavrhnout (ne, že by to podnikání vadilo, ale nesouhlasí s prováděním průmyslovým způsobem. 9/96

10 Podmínky a překážky provozování živnosti 6 Podmínky a překážky provozování živnosti Podmínky i překážky pro provozování živnosti, jsou stejně jako další záležitosti související s živnostenským podnikáním (druhy živností, kontrola apod.) upraveny zejm. Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. Živnostenské podnikání (živnost) lze definovat jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Obecně může podle Žz, splní-li další podmínky, provozovat živnost jak fyzická, tak i právnická osoba a to jak se sídlem (či s bydlištěm) v ČR, tak i v zahraničí. Všechny v zásadě za stejných podmínek pouze u zahraničních osob, předkládají-li určité doklady, se vyžaduje jejich úřední překlad a ověření a dále pokud taková osoba v zahraničí nepodniká, musí mít k provozování živnosti povolen pobyt na území ČR (viz 5 Žz). Podmínky pro provozování živnosti 1) Všeobecné tzn. ty, které musí splnit každý živnostník (ten, kdo chce živnostensky podnikat) - viz 6 Žz a) dosažení věku 18 let b) způsobilost k právním úkonům c) bezúhonnost tzn. že osoba nesmí být odsouzena - nepodmíněně na dobu min. 1 roku pro úmyslný trestný čin - pro jakýkoliv (úmyslný či nedbalostní) tr. čin, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním d) bezdlužnost tzn. že osoba nemá vůči státu daňové nedoplatky (doklad vystavuje příslušný FÚ) U právnické osoby musí tyto podmínky splňovat její odpovědný zástupce. 2) Zvláštní spočívají v odborné či jiné způsobilosti, které je třeba splnit k provozování konkrétní živnosti týká se to u ohlašovacích živností se pouze živností řemeslných a vázaných a dále živností koncesovaných netýká se to tedy ohlašovacích živností volných (viz 7 Žz). Novela Žz z roku 1999 zavedla, že u vybraných činností musí být předpoklad odborné způsobilosti splněn nejen u samotného živnostníka, ale i u fyzických osob, které skutečný výkon těchto činností zajišťují. Překážky pro provozování živnosti Samotný Žz ( 8) vyjmenovává jako překážky k provozování živnosti pouze 1) překážky související s konkursem (obecně 3 roky po zrušení konkurzu); pokud by byl konkurs zrušen proto, že podnikatel není v úpadku je tato překážka také zrušena 2) zákaz činnosti uložený soudem či správním orgánem (ve stejném či příbuzném oboru) toto už živnostenský úřad zrušit nemůže. Další omezení vyplývají z úprav v jiných zákonech, např. 1) omezení vyplývající z úpravy obchodních společností v Obch.z. zákaz konkurence (např. pro společníky v.o.s., pro jednatele s.r.o. a další) 2) pracovněprávní omezení určitých skupin zaměstnanců (vyplývající ze zák. práce, zák. o střetu zájmů, zák. o soudech a soudcích aj.) např. pro zaměstnance orgánů st. správy, soudů, státních zastupitelství, Policie, BIS aj. 3) zákaz konkurence podle zák. práce (po dobu trvání zaměstnaneckého poměru) 4) různá další omezení osob, které by mohly zneužít informací nabytých v souvislosti s výkonem své funkce či svého zaměstnání pro svůj osobní prospěch a to ke škodě svého zaměstnavatele Živnostenský zákon je veřejnoprávní úprava veřejnoprávní požadavky na podnikatele. Živnostník nemusí živnost provozovat sám, ale může mít odpovědného zástupce (když nemá tu potřebnou kvalifikaci). Splnění podmínek se posuzuje jak při vzniku, tak kdykoliv v průběhu. Živnost může provozovat jako PO, tak FO. Po vstupu do EU se srovnaly podmínky pro tuzemce a cizozemce, kde je jediná neadekvátnost v trvalém pobytu (a povolení pobytu) výhodu mají azylanti a ti, kteří mají statut uprchlíka. 10

11 Postupová zkouška - obchodní právo 7 Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění Obecně lze živnostenské podnikání (živnost) definovat jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Vznik živnostenského oprávnění podmínky vzniku živnostenského oprávnění a tedy práva podnikat jsou různé podle toho o jaký druh živnosti se jedná jde-li o živnost ohlašovací či koncesovanou. Živnosti ohlašovací právo podnikat vzniká již ohlášením živnostenskému úřadu, předpokladem je však splnění zákonných podmínek a to jak všeobecných, tak i zvláštních (nejsou-li tyto podmínky splněny, živnostenské oprávnění nevznikne). Živnostenský list má proto povahu pouze deklaratorní, nikoliv konstitutivní. Živnosti koncesované právo provozovat koncesovanou živnost vzniká právní mocí rozhodnutí o udělení této koncese. Zahraničním osobám a českým právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění až jejich zápisem do obchodního rejstříku (i když jim byly živnostenský list či koncesní listina vydány dříve) zakladatelé právnických osob a zahr. osoby musí ohlásit živnost či požádat o vydání koncese ještě před zápisem na rejstříkovém soudu. Ohlášení živnosti či žádost o koncesi se provádí na místně příslušnému živnostenskému úřadu a musí obsahovat: a) informace týkající se příslušné osoby - jméno a příjmení, bydliště, RČ, informace o zákazu či překážkách provozování činnosti apod. (právnická osoba uvede to samé o svém stat. orgánu a o sobě uvede dále svůj název a sídlo), to samé odpovědném zástupci (bude-li) b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno), místo a předmět podnikání c) provozovnu d) datum zahájení event. ukončení činnosti e) zaměstnance, jedná-li se o živnost provozovanou průmyslovým způsobem apod. Přílohou ohlášení živnosti či žádosti o koncesi dále musí být výpis z TR, doklad o odborné způsobilosti, doklad o zaplacení správního poplatku, výpisy z OR (je-li tam podnikatel zapsán), čestné prohlášení odpovědného zástupce, že funkci přijímá a další. Průkazem živnostenského oprávnění poté může být buď: 1) Živnostenský list vydá ho ŽÚ do 15 dnů od ohlášení; nemá-li ohlášení všechny náležitosti, vyzve do 15 dnů k jejich odstranění; nesplňuje-li žadatel podmínky, vydá deklaratorní rozhodnutí, že oprávnění nevzniklo. Do jeho vydání jej nahrazuje stejnopis ohlášení s potvrzením o jeho doručení ŽÚ 2) Koncesní listina vydá ji ŽÚ na základě pravomocného rozhodnutí o udělení koncese; pokud žadatelem předložená žádost má vady vyzve do 30 dnů ŽÚ žadatele aby vady v přiměřené lhůtě (min. 15 dní) odstranil, pokud tak neučiní, řízení zastaví. Do jejího vydání ji nahrazuje pravomocné rozhodnutí, jímž byla koncese udělena. Pokud vydání koncese vyžaduje povolení jiného orgánu, předkládá mu žádost ŽÚ. Zánik živnostenského oprávnění živnostenské oprávnění zaniká: 1. smrtí podnikatele nepokračují-li v živnosti dědicové (do ½ roku musí získat vlastní živnostenské oprávnění) či zánikem právnické osoby 2. uplynutím doby (pokud ŽL či KL jsou vydány na dobu určitou) 3. rozhodnutím ŽÚ (pokud podnikatel již nesplňuje dané podmínky, nastanou-li překážky, požádá-li o to sám podnikatel) Změny všechny změny týkající se živ. oprávnění musí podnikatel nahlásit do 15 dní příslušnému ŽÚ. 11/96

12 Odpovědný zástupce při provozování živnosti 8 Odpovědný zástupce při provozování živnosti Obecně lze živnostenské podnikání (živnost) definovat jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podmínky pro provozování živnostenského oprávnění (viz ot.č. 6) jsou stanoveny tak, že je mohou splňovat pouze fyzické osoby. FO (vždycky) jejímž prostřednictvím může podnikatel provozovat svoji živnost 11. Zákon odlišuje, kdy je obligatorní (FO, která nesplňuje podmínky odbornou kvalifikací, PO, organizační složka zahraniční PO) a kdy fakultativní (může si rozhodnout kdokoliv). Chce-li živnostensky podnikat právnická osoba, musí tak činit prostřednictvím fyzické osoby odpovědného zástupce (odpovědného zástupce však může mít i osoba fyzická). Odpovědný zástupce pak odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce musí být v smluvním poměru k živnostníkovi. Aby fyzická osoba mohla být odpovědným zástupcem při provozování živnosti, musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živností (viz ot.č. 6) - nesmí u ní nastat překážky pro provozování živnosti (viz ot.č. 6) - nesmí mu být zrušeno živnostenské oprávnění ve stejném či příbuzném oboru (1 rok zpět) - nesmí být v kontrolních orgánech příslušné osoby (např. v dozorčí radě apod.) - nesmí vykonávat tuto funkci pro více než dva podnikatele Odpovědného zástupce musí mít: a) Právnická osoba do funkce ustaví člena statutárního orgánu, pokud splňuje dané podmínky b) Organizační složka zahraničního podniku do funkce odpovědného zástupce ustaví vedoucího organizační složky, pokud splňuje dané podmínky c) Fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (viz ot.č.6), nemá plnou způsobilost k právním úkonům nebo nemá bydliště v ČR Ustanovení odpovědného zástupce - u ohlašovacích živností oznamuje podnikatel do 15 dnů ŽÚ - u koncesovaných živností je předkládá ŽÚ ke schválení V případě že odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci nebo přestane splňovat podmínky, musí podnikatel do 15 dnů ustavit odpovědného zástupce nového. ŽÚ může na dobu nezbytně nutnou (max. 6 měsíců) povolit provozování živnosti bez odpovědného zástupce (nemůže-li tím dojít k ohrožení životů a zdraví lidí). Způsob ustanovení závisí na způsobu vzniku živnosti. Povinnost odpovědného zástupce odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování všech předpisů, které se na živnost vztahují. Odpovědný zástupce je ve smluvním vztahu a v rámci tohoto vztahu je možné jej odměňovat či po něm chtít náhrady. Aby bylo omezeno 1 FO může být odpovědným zástupcem jen u 2 osob. 12

13 Postupová zkouška - obchodní právo 9 Povinnosti a postihy Povinnosti podnikatele při provozování živnosti jsou upraveny ve třetí části živnostenského zákona nazvané Rozsah živnostenského oprávnění. Tyto povinnosti (které jsou veřejnoprávní povahy) směřují zejm. k ochraně spotřebitele a tvoří tedy jakýsi zárodek spotřebitelského práva (zákon o ochraně spotřebitele byl schválen až rok po Žz). Mezi tyto povinnosti patří např.: o zajištění účasti odpovědného zástupce na provozování živnosti (pokud odp. zástupce je) o pro účely doručování písemností viditelně označit (jménem a IČ) místo podnikání a sídlo o zajistit, aby na provozovně byla osoba se znalostí českého či slovenského jazyka o vydat zákazníkovi doklady o prodeji zboží o o pro účely kontroly mít v provozovně průkaz o živnostenském oprávnění pro účely kontroly mít v provozovně doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží aj. Za porušení těchto a dalších povinností upravuje Žz kromě universální sankce spočívající v odnětí živnostenského oprávnění také systém různých pokut podle závažnosti provinění. Fyzická osoba může být sankcionována i podle trestního zákona (tr. čin neoprávněného podnikání). Neoprávněné podnikání provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění event. v době pozastavení provozování živnosti podle toho, jedná-li se o neoprávněné provozování činnosti volné, řemeslné či vázané nebo koncesované hrozí fyzické i právnické osobě podle závažnosti různé výše pokut (u pr.os až 1 mil. Kč, u fyz.os. až 200 tis. Kč) Jiné porušení povinností poruší-li podnikatel jiné povinnosti podle Žz hrozí mu podle závažnosti provinění pokuta až do výše 100 tis. Kč resp. 1mil. Provádění kontrol a ukládání sankcí Provádění kontrol k provádění kontrol, zda jsou splněny podmínky provozování živnosti, jsou oprávněny příslušné živnostenské úřady, ke kontrole mohou být však přizváni i zástupci dalších orgánů (rovněž podnikatel je oprávněn přizvat ke kontrole třetí osobu). V případě zjištění nedostatků vyzve ŽÚ podnikatele, aby v přiměřené lhůtě tyto nedostatky odstranil Ukládání pokut v případě zjištění porušení povinností u osoby provozující živnostenskou činnost jsou živnostenské úřady oprávněny k ukládání pokut a to ve lhůtě do 1 roku, co se o porušení povinnosti dozvědí, nejpozději však do pěti let od porušení povinnosti. Systém živnostenských úřadů je upraven zákonem o živnostenských úřadech živnostenské úřady jsou obecní, krajské a ŽÚ ČR Provozovna - prostor v němž je provozována živnost (může to být i stánek či pojízdná prodejna) musí být však způsobilá k provozování živnosti (podle zvl. předpisů) a živnostník k němu musí mít vlastnické či užívací právo - musí být zvenčí viditelně a trvale označena obchodním jménem a IČ Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Živnostník může provozovat i více provozoven. řídí se veřejnoprávními i soukromoprávními normami živnostenský zákon, zákon na ochranu spotřebitelů, obchodní a občanský zákoník, ostatní zvláštní předpisy ŽZ: 17 (3) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů,29b)byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny. 31 Povinnosti podnikatele (1) Podnikatel, který provozuje živnost prostřednictvím odpovědného zástupce ( 11), je povinen zajistit jeho účast při provozování živnosti v potřebném rozsahu. 13/96

14 Povinnosti a postihy (2) Podnikatel je povinen pro účely doručování písemností podle odstavce 16 viditelně označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem objekt, v němž má místo podnikání, liší-li se od bydliště ( 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku, pokud ji zřizuje. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací či jiné obdobné právo k objektu nebo prostorám, v nichž má na území České republiky místo podnikání, liší-li se od bydliště ( 5 odst. 2), sídlo a zahraniční osoba organizační složku podniku. (3) Podnikatel je povinen zajistit, aby na provozovně, ve které je prodáváno zboží nebo poskytována služba, a nemá-li provozovnu, v místě podnikání, sídle nebo v místě organizační podniku složky zahraniční osoby byly kontrolnímu orgánu na jeho žádost a ve lhůtě jím stanovené k dispozici doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb. (9) Podnikatel je povinen zajistit, aby v provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům byla v prodejní nebo provozní době určené pro styk se spotřebiteli přítomna osoba splňující podmínku znalosti českého jazyka nebo slovenského jazyka. Pokud má živnostenský úřad pochybnosti, může zkoumat splnění této podmínky pohovorem, při kterém posuzuje, zda je tato osoba schopna plynně a jazykově správně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání a zda umí ústně sdělit obsah textu z denního tisku. (10) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci prokázali splnění podmínky bezúhonnosti, pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis podmínku bezúhonnosti zaměstnanců vyžaduje. (11) Podnikatel a fyzické osoby provozující činnost, která je předmětem živnosti, osoby jednající jejich jménem a odpovědný zástupce jsou povinni pracovníkům živnostenského úřadu prokázat totožnost. (12) Provozování živnosti lze přerušit nejdéle na dobu 2 let. Hodlá-li podnikatel přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit živnostenskému úřadu. (17) Podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. (18) Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu sdělit, zda živnost provozuje, a doložit doklady prokazující provozování živnosti. (19) Podnikatel odpovídá za to, že jeho zaměstnanci splňují způsobilost pro výkon povolání stanovenou zvláštními právními předpisy, znalost bezpečnostních předpisů a předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví. Vyžaduje-li to povaha práce nebo jiné činnosti, odpovídá i za to, že se zaměstnanci opakovaně účastní prohlídek podle zvláštních právních předpisů33) (20) Podnikatel, který připravuje mládež na povolání, je povinen řídit se zvláštními právními předpisy.23d) (21) Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Porušení sleduje ŽÚ i ČOI - neoprávněné podnikání (se špatným živnostenským listem či bez něj, stejně tak, když má pozastaveno) sankce jsou pokuty Trestní zákon: 118 Neoprávněné podnikání (1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní nebo jiné výdělečné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, a) používá-li k činu uvedenému v odstavci 1 jiného jako pracovní síly, nebo 14

15 Postupová zkouška - obchodní právo b) získá-li takovým činem značný prospěch. Další delikty z živnostenského zákona: HLAVA III PORUŠENÍ JINÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA 65 (1) Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše Kč, jestliže podnikatel: a) neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo nepředloží jeho ustanovení ke schválení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce, b) nedodržuje podmínky stanovené pro provozování živnosti koncesované, c) porušuje povinnosti stanovené pro provozování živnosti zvláštními právními předpisy. d) předloží nepravdivé prohlášení. (2) Živnostenský úřad může uložit podnikateli pokutu až do výše Kč, jestliže podnikatel porušuje povinnosti stanovené v 31. (3) Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše Kč, jestliže podnikatel: a) neustanoví v případech, kdy je k tomu povinen, odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo neoznámí jeho ustanovení živnostenskému úřadu nebo neoznámí ukončení jeho funkce odpovědného zástupce, b) neoznámí zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně živnostenskému úřadu. (4) Živnostenský úřad může podnikateli uložit pokutu až do výše Kč, jestliže podnikatel: a) neohlásí živnostenskému úřadu, že ustanovil odpovědného zástupce, ač k tomu nebyl povinen, b) neoznámí změny nebo doplnění údajů obsažených v ohlášení nebo v žádosti, na jejímž základě bylo rozhodnuto o udělení koncese. (5) Živnostenský úřad může uložit odpovědnému zástupci za porušení povinností, vyplývajících pro něj z tohoto zákona, pokutu až do výše Kč. (6) Živnostenský úřad může uložit osobě, která nesplní povinnost uloženou tímto zákonem, nejde-li o podnikatele, pokutu až do výše Kč. (7) Živnostenský úřad může uložit podnikateli, který oznámil přerušení provozování živnosti podle 31 odst. 12 a začal živnost opětovně provozovat před uplynutím lhůty, aniž by oznámil tuto skutečnost předem písemně živnostenskému úřadu ( 31 odst. 13), pokutu až do výše Kč. (8) Živnostenský úřad uloží za souběžné porušení zákona touž osobou projednané ve společném řízení sankci podle ustanovení vztahujícího se na porušení nejpřísněji postižitelné. 15/96

16 Podnikání a podnikatel 10 Podnikání a podnikatel Oba pojmy, jak podnikání tak i podnikatel, jsou jako základní pojmy obchodního práva definovány hned v úvodu Obchodního zákoníku v 2. 2 Podnikání (1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku pět, resp. šest kumulativních znaků podnikání 1) Soustavnost musí se jednat o pravidelnou či opakovanou činnost (nemusí být nepřetržitá i sezónní podnikání je podnikáním) 2) Samostatnost jen ten, kdo příslušnou činnost provozuje, sám rozhoduje o jejím způsobu, rozsahu, době a místě výkonu apod. 3) Vlastním jménem osoba jedná pod svým jménem a přímením či pod obchodní firmou pod nimiž je registrována (nejedná tedy jménem jiné osoby) 4) Na vlastní odpovědnost osoba sama odpovídá za případné porušení závazků či právních předpisů, za výsledek své podnikatelské činnosti, event. za způsobenou škodu 5) Za účelem dosažení zisku není rozhodující, zda zisk byl skutečně dosažen; stačí, když je pouze záměrem a motivem podnikatele 6) Činnost musí být provozována podnikatelem Podnikatel Obchodní zákoník definuje čtyři typy osob, které považuje za podnikatele, jsou jimi 1) Osoby zapsané v obchodním rejstříku do obchodního rejstříku se zapisují: a) obchodní společnosti a družstva b) další právnické osoby o nichž to stanoví zákon (banky, burzy apod.) c) zahraniční osoby, které zde chtějí podnikat (fyzické i právnické vč. org. složek) d) fyzické osoby podnikatelé - s výnosy přes 120 mil za dvě po sobě následující úč. obd. - provozující živnost průmyslovým způsobem - o kterých to stanoví právní předpis - které o to požádají (s bydlištěm v ČR nebo v EU) 2) Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění živnostenský list či koncesní listina 3) Osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění (podle zvl. předpisů) sem patří zejm. tzv. svobodná povolání provozovaná podle zvl. zákonů (lékaři, advokáti, tlumočníci, auditoři, burzovní makléři aj.) 4) Fyzické osoby provozující zemědělství zapsané do evidence (podle zvl. předpisu) jedná se o samostatně hospodařící rolníky (řadí se sem i hospodaření v lesích a na vodních plochách) podle zákona o soukromém podnikání občanů Podle těchto vymezení jsou podnikateli tedy i ty právnické osoby, které sice vznikají bez podnikatelského cíle (a nemají tudíž předmět podnikání, ale předmět činnosti), ale zapisují se do obchodního rejstříku. Pouhý fakt, že jsou zapsány v obchodním rejstříku z nich činí podnikatele ve smyslu obchodního zákoníku. Stejná kritéria jako u živnostníka. Je tady však jeden znak zdůrazněn: je to to oprávněné podnikání: 3a Neoprávněné podnikání (1) Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím není dotčen 49a občanského zákoníku. (2) Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou; tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních právních předpisů. Sem také spadají všechny činnosti, které se neprovozují podle živnostenského zákona zemědělská výroba, svobodné povolání atd 16

17 Postupová zkouška - obchodní právo 2 Podnikání (2) Podnikatelem podle tohoto zákona je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 23 Zahraniční osoby, které mají právo podnikat v zahraničí, se pokládají za podnikatele podle tohoto zákona. Místo podnikání ObZ a OZ: 2 Podnikání (ObZ) (3) Místem podnikání fyzické osoby je adresa zapsaná jako její místo podnikání v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci. Podnikatel je povinen zapisovat do obchodního rejstříku své skutečné místo podnikání. Sídlem organizační složky podniku ( 7) se rozumí adresa jejího umístění. 19c (OZ) (1) Při zřízení právnické osoby musí být určeno její sídlo. (2) Sídlo musí být určeno adresou, kde právnická osoba sídlí skutečně, tedy místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat. - hledí se na tu realitu 266 (5) Je-li podle této části zákona rozhodné sídlo, místo podnikání, místo závodu nebo provozovny anebo bydliště strany smlouvy, je rozhodné místo, které je ve smlouvě uvedeno, dokud změna není oznámena druhé straně. - smlouva je pro nás svatá 11 Podnikání zahraničních osob V současné koncepci obchodního práva je uplatňována zásada rovných podmínek pro podnikání zahraniční osoby mohou tedy na území ČR podnikat v zásadě za stejných podmínek jako české osoby. Tato koncepce vychází z čl. 26 LZPS, podle kterého každý má právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, přičemž podmínky a omezení může stanovit pouze zákon. Podle Obch.z. musí být všechny zahraniční osoby (jak fyzické, tak i právnické) zapsány v obchodním rejstříku a podnikat mohou tedy v rozsahu zapsaného předmětu podnikání oprávnění podnikat jim vzniká zápisem do obchodního rejstříku zápis je konstitutivní (to neplatí pro fyz. osoby z EU) Za podnikání samo o sobě nemůžeme však považovat prosté uzavírání smluv nebo plnění závazků zahraniční osobou. Zahraniční osobou se rozumí: - fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR - právnická osoba se sídlem mimo území ČR Právní způsobilost zahraničních osob způsobilost jiné než fyzické osoby se řídí právem státu podle něhož byla tato osoba založena (včetně jejích vnitřních pr. poměrů a ručení členů či společníků za její závazky). Majetková účast v české právnické osobě zahraniční osoba se může jako společník podílet (i výlučně) na založení české právnické osoby či se účastnit ve společnosti již založené. Potom má v této souvislosti stejná práva a povinnosti jako české osoby. Založena však může být právnická osoba pouze podle českého práva (změna oproti dřívější úpravě). Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob v souladu s ustanovením čl. 11 LZPS je vyvlastnění majetku (nejen zahraniční osoby) možné pouze a) ve veřejném zájmu, b) neze-li výsledku dosáhnout jinak, c) na základě zákona a d) za náhradu. Vedle samotného vyvlastnění majetku platí stejné podmínky i pro pouhé omezení vlastnického práva. 17/96

18 Podnikání zahraničních osob Obch.z. u zahr. osoby dále blíže stanovuje podmínky poskytnuté náhrady náhrada kumulativně musí 1) být poskytnuta bez prodlení, 2) odpovídat plné hodnotě majetku v době, kdy bylo vyvlastnění provedeno, 3) být volně převoditelná do zahraničí v cizí měně. Ochrana majetkových práv zahraničních osob je upravena rovněž v dvoustranných mezinárodních smlouvách o ochraně investic. Pokud tyto smlouvy obsahují jinou úpravu než je v právním řádu, má úprava v těchto smlouvách obsažená přednost před zákonem vyplývá mj. z čl. 10 Ústavy. Přemístění sídla Obchodní zákoník umožňuje, aby právnická osoba založená v zahraničí podle cizího práva přemístila své sídlo do ČR a naopak. Podmínkou je, že to musí umožňovat uzavřené a pro ČR závazné mezinárodní smlouvy (dříve platilo, že to musí být připuštěno právním řádem státu v němž má daná právnická osoba dosud své sídlo) Při přemístění nejde o založení nové právnické osoby, právnická osoba bude pokračovat v podnikání pouze s novým sídlem v tuzemsku nebude už považována za zahraniční osobu, ale za českou právnickou osobu. Přemístění je účinné ode dne jeho zápisu do obchodním rejstříku. Vnitřní poměry a vztahy dané právnické osoby se však i po přeložení sídla řídí právním řádem státu, podle něhož byla tato osoba založena. Ručení společníků vůči třetím osobám však nesmí být nižší než platí v českém právu. HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB DÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Zahraniční osobou rozumíme: (2) Zahraniční osobou se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České Republiky. Českou právnickou osobou pro účely tohoto zákona se rozumí právnická osoba se sídlem na území České Republiky. Není rozhodující státní občanství bydliště nelze ztotožňovat s trvalým pobytem. U PO se nerozlišuje kdo ji založil či podle jakého práva. (3) Podnikáním zahraniční osoby na území České Republiky se rozumí pro účely tohoto zákona podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho organizační složku umístěnou na území České Republiky. Sídlo je tedy v zahraničí, ale podnik či organizační složka je u nás. Znakem organizační složky je, že nemá zde právní subjektivitu. Ta subjektivita je v zahraničí (judikát 10 cno 1995 procesní způsobilost má zahraniční právnická osoba, nikoliv její organizační složka). (4) Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území České Republiky vzniká ke dni zápisu této osoby, popřípadě organizační složky jejího podniku, v rozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává zahraniční osoba. Aby mohla provozovat činnost, musí být zapsána. (5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na fyzické osoby s bydlištěm v některém z členských států Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor, které podnikají na území České republiky. - výjimka budou se tedy zapisovat, až na ně dolehne odpovědnost, která je předpokládaná u našich FO. Za podnikání se nepovažuje prosté uzavírání smluv. 22 Právní způsobilost, kterou má jiná než fyzická zahraniční osoba podle právního řádu, podle něhož byla založena, má rovněž v oblasti českého právního řádu. Právním řádem, podle něhož byla tato osoba založena, se řídí i její vnitřní právní poměry a ručení členů nebo společníků za její závazky. Respektujeme právní řády jiných zemí. Zpravidla si k řešení záležitostí sjednáváme odborníka na obchodní právo dané země. Jiná než fyzická neznamená bezpodmínečně PO, máme spoustu zemí a v nich různé statuty různých osob. 18

19 Postupová zkouška - obchodní právo 23 Zahraniční osoby, které mají právo podnikat v zahraničí, se pokládají za podnikatele podle tohoto zákona. DÍL II MAJETKOVÁ ÚČAST ZAHRANIČNÍCH OSOB V ČESKÝCH PRÁVNICKÝCH OSOBÁCH 24 (1) Zahraniční osoba se může podle ustanovení tohoto zákona za účelem podnikání podílet na založení české právnické osoby nebo se účastnit jako společník nebo člen v české právnické osobě již založené. Může také sama českou právnickou osobu založit nebo se stát jediným společníkem české právnické osoby, pokud tento zákon jediného zakladatele nebo jediného společníka připouští. (2) Právnická osoba může být založena pouze podle českého práva. Bývalo možno založit podle jiných právních řádů. Nebyla ale stanovena žádná přechodná opatření, takže máme různě založené dcery. (3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 mají zahraniční osoby stejná práva a povinnosti jako české osoby. Je zde specifická ochrana majetkových zájmů: DÍL III OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAHRANIČNÍCH OSOB PŘI PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE 25 (1) Majetek zahraniční osoby související s podnikáním v České republice a majetek právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí podle 24 odst. 1 může být v České republice vyvlastněn nebo vlastnické právo omezeno jen na základě zákona a ve veřejném zájmu, který není možno uspokojit jinak. Proti takovému rozhodnutí lze podat opravný prostředek u soudu. (2) Při opatřeních uvedených v odstavci 1 musí být poskytnuta bez prodlení náhrada odpovídající plné hodnotě majetku dotčeného těmito opatřeními v době, kdy byla uskutečněna, která je volně převoditelná do zahraničí v cizí měně. (3) Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nejsou dotčeny. DÍL IV PŘEMÍSTĚNÍ SÍDLA 26 (1) Právnická osoba založená podle práva cizího státu za účelem podnikání, která má sídlo v zahraničí, může přemístit své sídlo na území České republiky, jestliže to umožňuje mezinárodní smlouva, která je pro Českou republiku závazná a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv. To platí i pro přemístění sídla české právnické osoby do zahraničí. (2) Přemístění sídla podle odstavce 1 je účinné ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. (3) Vnitřní právní poměry právnické osoby uvedené v odstavci 1 se i po přemístění jejího sídla do tuzemska řídí právním řádem státu, podle něhož byla založena. Tímto právním řádem se řídí i ručení jejích společníků nebo členů vůči třetím osobám, které však nesmí být nižší, než stanoví české právo pro tutéž nebo obdobnou formu právnické osoby. (4) Přemístění sídla právnické osoby z České republiky do zahraničí nebo ze zahraničí do České republiky je přípustné také v případech a za podmínek stanovených právem Evropských společenství či zvláštním zákonem. Sídlo tedy může být přesouváno tam i zpět. Právní poměry a vztahy ve společnosti se budou řídit státem založení, i otázky ručení, ale ručení (judikát 1923 požadavek na základní kapitál) společníků a ZK vůči třetím osobám však nesmí být nižší než platí v českém právu. 19/96

20 Neoprávněné podnikání a jeho důsledky v soukromém právu 12 Neoprávněné podnikání a jeho důsledky v soukromém právu Listina základních práv a svobod v čl. 26 uvádí, že každý má právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. Základním znakem podnikání je jeho oprávněnost. Neoprávněné podnikání znamená v zásadě podnikání bez oprávnění či překračování podnikatelské aktivity. Princip neoprávněného podnikání nelze činit rozdíl mezi osobami oprávněně a neoprávněně podnikajícími co se týče obligačních důsledků každé jednání je v podstatě platné. Neplatnost nemůže namítat ani jedna z osob, ale pokud by neoprávněný podnikatel vyvolal tzv. podstatný omyl. Jde o neplatnost relativní ochrana dobré víry. (tedy závisí na tom, jestli je ten omyl vyvolán úmyslně) Obecná úprava neoprávněného podnikání je v 3a, 4 Obch.z.: 3a Neoprávněné podnikání (1) Povaha nebo platnost právního úkonu není dotčena tím, že určité osobě je zakázáno podnikat nebo že nemá oprávnění k podnikání; tím není dotčen 49a občanského zákoníku. (2) Osoba, která uskutečňuje činnost, k níž se podle zvláštních právních předpisů vyžaduje ohlášení nebo povolení, bez takového ohlášení nebo povolení, a osoby, které takovou činnost uskutečňují jménem jiné osoby anebo na její účet, odpovídají za škodu tím způsobenou; tím není dotčena jejich odpovědnost podle zvláštních právních předpisů. 4 Ustanoveními tohoto zákona se řídí i vztahy jiných osob než podnikatelů, stanoví-li to tento zákon nebo zvláštní zákon. 49a (Občanského zákoníku) Právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní. termín "povaha" ( 3a odst. 1) znamená to, že např. kupní smlouva uzavřená osobou nemající živnostenské oprávnění bude platnou obchodní kupní smlouvou a bude se řídit obchodním zákoníkem, jestliže vadou právního jednání byl právě a pouze nedostatek živnostenského oprávnění smluvní strany. Právní povahou úkonu je třeba rozumět také jeho právní kvalifikaci, zejména zda se řídí obchodním zákoníkem, popř. jiným právním předpisem. Právní jednání, k němuž dochází při neoprávněném podnikání je platné neplatnost z tohoto důvodu nemůže namítat nejen osoba neoprávněně podnikající, ale i druhá strana právního vztahu. Neoprávnění podnikání řeší, jaké právní důsledky pro právní jednání má skutečnost, že určitá osoba podniká neoprávněně osoba podniká bez oprávnění podnikání jí bylo zakázáno (např. zákaz činnosti rozsudkem soudu, pozastavení živnosti rozhodnutím živnostenského úřadu) osoba sice oprávnění k podnikání má, ale její činnost rozsah takového oprávnění překračuje K 3a odst. 2 ObchZ: Neoprávněné podnikání může způsobit škodu. Odpovědnost za ni by bylo možno vyvodit z obecné úpravy. Paragraf 373 an. ObchZ. se vztahuje pouze na škodu vzniklou z porušení obchodních závazků a prostřednictvím 757 ObchZ také na škodu vzniklou porušením jiných povinností stanovených obchodním zákoníkem. Povinnost získat podnikatelské oprávnění však vyplývá z veřejnoprávních předpisů a jednání popsanému v 3a odst. 1 ObchZ je tedy spíše než porušením povinnosti stanovené obchodním zákoníkem porušením povinnosti stanovené zvláštním zákonem (např. živnostenský zákon). Odpovědnost upravená občanským zákoníkem je subjektivní. 20

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky)

ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) ZÁKON č. 455/1991 Sb., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ, ve znění pozdějších změn a dodatků (Výňatky) 7. Živnost 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Druhy živností. a jejich náležitosti. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Druhy živností a jejich náležitosti Začínáte? Příručka pražského podnikatele Živností je soustavná činnost provozovaná

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23

Obsah 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 2 PODMÍNKY K PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI...23 Obsah Úvod... III 1 DEFINICE ŽIVNOSTI...1 1.1 SOUSTAVNÁ ČINNOST...4 1.2 SAMOSTATNOST PROVOZOVANÉ ČINNOSTI...5 1.3 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI VLASTNÍM JMÉNEM...6 1.4 PROVOZOVÁNÍ ŽIVNOSTI NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST...8

Více

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č.

Základy podnikání. Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. (celkem 146 změn od roku 1992) Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Téma č. 1 PROJEKT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY KARVINÁ Zvýšenou odpovědností k vzájemné spokojenosti Reg. Č. CZ.1.07/3.1.00/50.0177 Základy podnikání Živnostenský zákon

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_17_PRÁVO_2.05_Živnostenské podnikání. Výkladová prezentace k tématu Živnostenské podnikání Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ)

Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) ZFO Potvrzení přijetí č. jednací... Žádost o koncesi podle 50 odst. 2 zákona č. 4551991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 1) Fyzická osoba

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce)

Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce) Obchodní právo (vypracované otázky k postupové zkoušce) 1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu 2. Prameny obchodního práva 3. Obchodní zákoník - předmět úpravy a struktura 4. Věcná,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna

Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, Definice, podmínky a překážky provozování živnosti, provozovna STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění)

3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) 3. kapitola ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (455/1991 Sb. v platném znění) Obsah kapitoly: Všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti Překážky provozování živnosti Rozdělení živností Živnostenské oprávnění

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Založení společnosti s ručením omezeným:

Založení společnosti s ručením omezeným: Založení společnosti s ručením omezeným: Obchodní firma: (nesmí se krýt s již zapsanou firmou v obch. Rejstříku - lze ověřit na serveru www.justice.cz) Sídlo: (ve společenské smlouvě lze uvést jak přesnou

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání

CESKÁ REPUBLIKA. Rámcové podmínky pro podnikání CESKÁ REPUBLIKA Rámcové podmínky pro podnikání Karlovy Vary 31.5.2005 Podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním upravuje zákon c.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb..

455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona..č. 274/2008 Sb.. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 Tento zákon upravuje podmínky živnostenského

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika

EKONOMIKA VETERINÁRN. https://cit.vfu.cz/ekonomika EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI https://cit.vfu.cz/ekonomika OBČANSKÝ ZÁKONZ KONÍK zákon č.. 89/2012 Sb. Nově vymezuje základnz kladní pojmy jako: právnick vnická osoba, podnikatel, obchodní firma, sídlo

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční. fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona. na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku, Praha T+ www.mpo.cz 2 Ministerstvo průmyslu

Více

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část)

DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010. Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz. zápočet (písemná a ústní část) DROBNÉ PODNIKÁNÍ ZS 2009/2010 Vyučující: Ukončení: Další info: Ing. Pavel Hanuš, KMa PdF UHK pavel.hanus@uhk.cz zápočet (písemná a ústní část) http://www.pavelhanus.cz 1. KAPITOLA Podnikání, podnikatel,

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109

Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 Výtah ze semináře 09 Ekonomika a podnikání 20091109 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU Ekonomie rozlišuje tři základní ekonomické subjekty: domácnosti; firmy; stát. Z tohoto hlediska právo

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova

Podnikání zahraničních osob v České republice. Osnova Podnikání zahraničních osob v České republice 2005 2007 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu ww.michalcerny.net Osnova Prameny práva, úvod do problematiky Pojem zahraniční osoby, Klíčová rozhodnutí Evropského

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva

Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku. Pojem obchodního práva Pojem a prameny obchodního práva, historie obchodního práva na našem území, systematika Obchodního zákoníku 2006 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojem obchodního práva Obchodní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 883 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 7. 9. funkční období 120 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Zákon o živnostenském podnikání Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Podnikání Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova: živnost, Živnostenský

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim06 Vypracoval, Dne

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více