Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání)"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Závěrečná práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Zpracoval/a: Mgr. Dagmar Šašková Brno 2015

2 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a všechny použité zdroje jsem uvedla v seznamu použité literatury. Souhlasím s tím, aby má práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Mgr. Dagmar Šašková V Pacově dne 25. května 2015

3 PODĚKOVÁNÍ: Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Ivaně Kolářové, CSc., za odborné vedení mé závěrečné práce, za všechny rady, které mi poskytla, a za její trpělivost. Děkuji také žákům a studentům, kteří vypracovali mnou zadanou písemnou práci a umožnili mi tím problém skladebních dovedností popsat a vyhodnotit. Poděkování patří i mé rodině za stálou podporu.

4 ANOTACE: Závěrečná práce je zaměřena na zjištění a srovnávání znalostí skladebního učiva žáků 9. ročníků základních škol a studentů odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Porovnám studenty několika ZŠ vesnického i městského typu versus odpovídající ročník víceletého gymnázia městského typu. Jednotlivé jevy vyhodnocuji, porovnávám, analyzuji a následně komparuji. Klíčová slova: skladební dovednosti, skladba věty, RVP ZV, RVP pro gymnázia, Standardy základního vzdělávání

5 ABSTRACT: The final thesis is focused on a survey and comparison of the 9th form basic school students knowledge and the knowledge of the forth year grammar school students. I compare students of several basic schools in villages and towns with a parallel year of a town grammar school. I included the first two years of a grammar school into my thesis to find out whether the knowledge is permanent. I evaluate, contrast, analyse and compare particular effects. Key words: structural skills, syntax, RVP ZV, RVP for grammar schools, basic school educational standarts

6 OBSAH: I. TEORETICKÁ ČÁST 1. ÚVOD STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Očekávané výstupy pro skladební dovednosti RVP ZV Očekávané výstupy pro skladební dovednosti RVP pro gymnázia Charakteristika cvičení podle způsobu provedení II. PRAKTICKÁ ČÁST 4. METODOLOGICKÝ POSTUP VÝZKUMU Zkoumaný vzorek Stanovení hypotéz Metody užité při zkoumání Metodický postup při zadávání písemné práce Písemná práce - skladební dovednosti INTERPRETACE JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ SROVNÁNÍ ŠKOL MEZI SEBOU. 43

7 7. CELKOVÉ SHRNUTÍ ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY. 48

8 I. TEORETICKÁ ČÁST

9 1. ÚVOD Ve své závěrečné práci se zabývám srovnáním skladebních znalostí a dovedností žáků 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia. K posouzení toho, zda jsou získané vědomosti trvalého charakteru, připojila jsem do své studie též dva první ročníky gymnázia. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry žáci a studenti dané jevy ovládají a které jevy jim činí potíže. Dalším aspektem výzkumu bylo srovnání skladebních dovedností mezi jednotlivými ročníky. Cílem vyučování skladbě je, aby žák poznal stavbu věty, pochopil její strukturu, osvojil si větné vzorce, syntagmatická pravidla a zákonitosti výstavby textu. Cíle jsou formulovány se zřetelem k potřebám: (a) žáka jako adresáta projevu má si uvědomovat a chápat významovou a formální stránku věty; (b) žáka jako autora projevu má umět tvořit věty na základě znalosti věcného obsahu a požadavků formální stránky věty. (Čechová, M., 1998) Důležitým úkolem jazykového vyučování je praktické pochopení a zvládnutí skladby: poznání stavby formálně-mluvnické musí sloužit k pochopení stavby významové. Dosavadní způsob zmechanizovaného větného rozboru, ulpívající mnohdy na pouhém pojmenování větných členů nebo vět v souvětí, někdy nedokáže postihnout vlastní formální ani obsahovou stránku věty a odvádí žáky od skutečného smyslu skladby. Rozbor větný a souvětný má nepochybně důležitou hodnotu pro ujasnění vztahů mezi strukturami myšlení a jejich jazykovými koreláty, rozbor souvětí pak je nezbytnou podmínkou k zvládnutí interpunkce. Vlastním cílem vyučování skladbě by však mělo být také aktivní tvoření vět, souvětí i vyšších nadvětných celků, správné a obratné ústní i písemné vyjadřování. Větný rozbor je jen prostředkem k dosažení tohoto cíle. Vedle skladby větné a souvětné je třeba věnovat pozornost i výstavbě vyšších celků, při níž se stále více uplatňují i principy slohové. (Brabcová, R., 1990) 9

10 2. STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z programového prohlášení vlády vyplývá s účinností od zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základních škol. Testování vychází z požadavků daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je pro školy povinný. (Hausenblas, O. a kol., 1995) Od jsou součástí RVP ZV též standardy pro základní vzdělávání, které konkretizují jednotlivé výstupy. Záměrem standardů je napomoci učitelům, školám, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů a stát se oporou pro hodnocení žáků. Standardy jsou důležitým podkladem pro tvorbu další vzdělávací koncepce státu. V současné době máme k dispozici standardy pro minimální úroveň, další pro úroveň optimální a excelentní se připravují. Standardy v podstatě jen více konkretizují výstupy z RVP ZV na konci 5. a 9. ročníku a sjednocují různě nastavené úrovně jednotlivých škol. Týkají se předmětu český jazyk, matematika a anglický jazyk. Tvořili je učitelé s odborníky z vysokých škol a dalších odborných pracovišť. RVP ZV říká, co má žák umět, standardy popisují, jak dobře to má umět. Ve výuce českému jazyku žáci získávají poučení o mateřštině, které uplatní při tvorbě mluvených i psaných projevů a které jim umožní zdokonalit vlastní porozumění textu. Získají kompetence k přijímání i produkci jazykových textů. Texty a témata užívaná ve výuce přispějí k formování jejich osobnosti a k vytváření dalších kompetencí. Studenty znalost větných členů, jejich vztahů, druhů vět a aktuálního členění výpovědí vede k získání schopnosti smysluplného dorozumívání, logické struktury vět a snadnějšího odlišení záměru mluvčího. 10

11 3. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE V RVP ZV Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je tvořena obory český jazyk a literatura, cizí jazyk a další cizí jazyk. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dokázali pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Vzdělávací obor Český jazyk a literatura se skládá ze tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Stejně jako všechny vzdělávací oblasti má vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace přispívat k naplňování a rozvíjení klíčových kompetencí a má vést žáka k: pochopení jazyka jako historického jevu ovlivněného společenským a kulturním vývojem společnosti vytvoření pozitivního vztahu k českému jazyku jako k jazyku mateřskému vnímání a užívaní jazyka jako cenného informačního kanálu k vyjádření postojů, hledisek a potřeb jedince zvládnutí pravidel mezilidské komunikace k získávání informací a ke zvládnutí práce s jazykovými prameny 11

12 ke kultivovanému projevu, a tedy i k sebevědomému vystupování na veřejnosti k rozvoji vztahu k četbě, k rozvoji estetického a emocionálního vnímání (RVP ZV, 2005) Dle RVP pro gymnázia má vzdělávání v oblasti Jazyk a jazyková komunikace opět přispívat k rozvíjení a naplňování klíčových kompetencí. Studenty vede k: vnímání jazyka jako komunikačního prostředku k předávání informací, vědomostí či požitků utvářených v interakci s okolním světem celistvému ovládnutí pravidel mezilidské komunikace a jejich respektování formování hodnot a postojů ve vztahu ke světu i k sobě samému pochopení své role v komunikačních situacích pochopení společensko-historického vývoje společnosti utváření vlastních uměleckých či věcných textů porozumění výstavby textu a jeho kritické posouzení z hlediska stylového (RVP pro gymnázia, 2005) 3.1 Očekávané výstupy pro skladební dovednosti - RVP ZV, společné i pro víceletá gymnázia Po úspěšném ukončení základního vzdělávání, a tedy také po prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia žák: - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Skladební učivo: výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice. (RVP ZV, 2005) 12

13 3.2 Očekávané výstupy pro skladební dovednosti RVP pro gymnázia: - ve svém projevu žák uplatňuje znalosti tvarosloví, slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka - využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích Skladební učivo: základní principy větné stavby (větné členy, věty, souvětí a jejich vztahy); aktuální členění výpovědi); základy valenční a textové syntaxe. (RVP pro gymnázia) Ve skladbě existuje spousta možností k poznávání funkcí jazyka a rozvíjení myšlení žáků. V současném pojetí skladebního učiva na druhém stupni ZŠ se rozvíjejí poznatky o větných členech, druhy významového poměru, věty jednočlenné, větné ekvivalenty aj. Na střední škole se toto učivo dále prohlubuje. Pro splnění cíle vyučování je velmi důležité průběžné procvičování a opakování skladebního učiva. (Čechová, M., 1998) Cvičení jsou neopomenutelnou součástí jazykového vyučování, která by mimo jiné měla rozvíjet klíčové kompetence definované v RVP. Existuje mnoho hledisek, podle nichž lze cvičení a úkoly členit. Uvádíme typologii cvičení podle způsobu provedení, kterou ve své publikaci užívá Radoslava Brabcová. 3.3 Charakteristika cvičení podle způsobu provedení a) Cvičení určovací a vyhledávací Tento typ cvičení je nejběžnější. Cvičení jsou zaměřená na vyhledání a následné určení požadovaného jevu. V menší míře jsou úkoly zadávány samostatně, převažuje však výskyt jejich kombinace. Příklad: Urči větné členy. b) Cvičení doplňovací Nejčastěji zařazovaný typ cvičení. Žák má za úkol doplnit chybějící interpunkci, skupiny písmen, větné členy, vedlejší věty apod. Jsou časově úsporná. Příklad: Doplňte do vět výrazy tak, aby vznikl několikanásobný větný člen. 13

14 c) Cvičení vysvětlovací K tomuto typu cvičení jsou řazeny úkoly, v nichž žák musí nějaký jev vysvětlit, zdůvodnit. Často se objevuje ve spojení s jinými typy cvičení, zejména s určovacími a vyhledávacími. Příklad: Zdůvodněte pravopis vybraných jevů. d) Cvičení konstrukční Za konstrukční úkoly označujeme taková cvičení, při nichž žáci něco vytvářejí. Často se uplatní ve vyučování slohu nebo stylistiky. Základem je schopnost aplikace probraného učiva. Jsou náročnější jak na čas, tak na žákovy znalosti. Příklad: Rozšiřte podmět ve větě na podmět několikanásobný. Vytvoř věty podle schématu. e) Cvičení substituční a transformační Stejně jako cvičení konstrukční patří k náročnějším typům. U substitučních cvičení se nemění struktura věty, dochází pouze k nahrazení jednoho jevu druhým. Příklad: Nahraďte přísudek jmenný se sponou slovesným a opačně. f) Cvičení problémová K problémovým cvičením řadíme cvičení, kdy je zadán úkol, ale není nastíněn ani způsob řešení, ani druh jevu, kterého se úkol týká. Úkol řeší žák vlastním zkoumáním. Příklad: Použijte danou větu v souvětí tak, aby byla hlavní větou větou vedlejší. (Brabcová, R., 1990) 14

15 II. PRAKTICKÁ ČÁST 15

16 4. METODOLOGICKÝ POSTUP VÝZKUMU 4.1 Zkoumaný vzorek Výzkum byl prováděn na přelomu března a dubna na několika školách kraje Vysočina. Celkem se jej zúčastnilo 150 žáků. Byly vybrány základní školy typu: vesnického: ZŠ Lukavec (12, ZŠ Hořepník (10 městského: ZŠ Osvobození Pelhřimov (20 a ZŠ Pacov (17. a gymnázia: Gymnázium Pacov: kvarta 9. roč. (17 ; 1. roč. (27 Gymnázium Pelhřimov: kvarta 9. roč. (23, 1. roč. ( Stanovení hypotéz 1. Osmileté gymnázium je výběrová škola, předpokládáme tedy, že žáci kvarty by měli prokázat lepší výsledky než žáci 9. ročníku ZŠ. 2. Čtyřleté gymnázium je výběrová škola, předpokládáme tedy, že žáci 1. ročníku čtyřletých gymnázií by měli prokázat lepší výsledky než žáci 9. ročníku ZŠ. 4.3 Metody užité při zkoumání - individuální testování s využitím písemné práce s otevřenými otázkami - obsahová analýza prací žáků - kvantitativní hodnocení, srovnání 16

17 4.4 Metodický postup při zadávání písemné práce Písemná práce byla zadána žákům 9. tříd ve 4 základních školách, studentům víceletého gymnázia v Pacově a Pelhřimově a studentům 1. ročníku uvedených gymnázií. Připravila jsem anonymní písemnou práci s osmi úkoly. Typy úloh byly vybrány ze dvou publikací od Jany Eislerové (viz použitá literatura), neboť se v mé praxi osvědčily, hlavně při kontrolních písemných pracích. Zohledněna byla též souvislost s indikátory Standardů ZV: očekávaným výstupem je rozlišení významových vztahů gramatických jednotek ve větě i souvětí. Vzhledem k tomu, že v současné době indikátory stanovují minimální úroveň, které má dosáhnout absolvent 9. ročníku ZŠ, předpokládáme, že by písemnou práci měli zvládnout minimálně s 50 % úspěšností jak oni, tak žáci kvarty osmiletého gymnázia a žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Indikátory skladebních úkolů dle Standardů ZV: 1. Žák spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic. 2. Žák nahradí jednoduchý větný člen větným členem několikanásobným, správně doplní interpunkční znaménko nebo spojku. 3. Žák doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určení doplněný větný člen. (Standardy ZV, 2013) Z výše uvedeného vyplývá, že žák/žákyně 9. třídy by měl/a zvládnout určování větných členů a minimálně stejné znalosti předpokládám u studentů vybraných ročníků gymnázia. Písemná práce byla zadána vyučující. Čas vyhrazený pro zpracování úkolů byl 45 minut. Žáci řešili úkoly zcela samostatně, v průběhu uvedených 45 minut již do jejich práce nikdo nevstupoval. Maximální možný zisk byl 55 bodů. Časový limit byl dostačující, někteří žáci, zvláště z gymnázií, odevzdávali práci dříve. 17

18 9. ročník a kvartu víceletého gymnázia jsme ke srovnání vybrali záměrně. Jde o žáky různých typů škol, ale stejného postupového ročníku. U výběrového typu školy gymnázia je možné usuzovat na vyšší úroveň jazykových dovedností a vědomostí. Pokusíme se tedy ověřit, zda jsou skladební dovednosti studentů gymnázia lepší než žáků 9. tříd ZŠ. Současně srovnáním s 1. ročníkem čtyřletého gymnázia chceme ukázat, zda jsou skladební dovednosti získané na ZŠ trvalého charakteru. Studenti mají mít po absolvování povinné školní docházky látku skladby zvládnutou. Srovnání 1. ročníku gymnázia s 9. ročníkem ZŠ umožní zjistit, zda jsou jazykové znalosti a dovednosti studentů prohlubovány, zda stagnují, nebo se naopak zhoršují. Hlavním cílem práce bylo zjistit úroveň skladebních dovedností studentů uvedených typů škol. 18

19 4.5 PÍSEMNÁ PRÁCE - skladební dovednosti: 1. Urči větné členy: Děti přinesly dnes domů své první vysvědčení. Byla s námi tentokrát nespokojena. Nikdy mi nevymizí z paměti vědomosti získané na základní škole. Z horečky se jí udělaly na rtech opary. 2. Přívlastky shodné nahraďte neshodnými a naopak: Ze zahrady se ozýval ptačí zpěv. Sluneční skvrny prý mají vliv na náš život. Kniha vzbudila neobyčejný zájem čtenářů. Nejradši mám buchty s mákem. Byla to zajímavá atrakce pro turisty. 3. Napiš vzorec, který znázorňuje dané souvětí (např. 1VH, 2VV): Tatínek ani nepromluvil, jenom na ni vrhl odmítavý pohled. Musím podotknout, že toho se maminka obávala nejvíce. Buď se ke všemu přiznáš, nebo všem řeknu, jak ses zachoval! 4. Vyhledej předměty a urči, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny, příp. pád: Večer se všichni doma díváme na televizi. Co ti včera mamka řekla? Bál se přijít domů pozdě. Dlouze se radil o dalším postupu. V neděli jsem si velice pochutnal na řízku s bramborovou kaší. 5. Najdi ve větách podmět a urči, kterým slovním druhem je vyjádřen: Konečně vběhl do cíle poslední závodník. Hluk ve třídě přerušilo hlasité psst. Na výlet pojedeme všichni. Ti dva si povídali celý večer. V soutěži se nám nepodařilo vyhrát. 19

20 6. Přísudky slovesné nahraďte jmennými se sponou a naopak: Proč jsi tak zbledla? Kvůli nepořádku se na mě máma pořád zlobí. Manžel mé sestry je žárlivý. Eva je velmi dobrá studentka. Růže ve váze už jsou uvadlé. 7. Urči druh příslovečných určení: Běžel pro vodu, plakala radostí, byl úplně zdráv, přes všechny potíže zvítězil, pro nemoc se nedostavil. 8. Vytvoř věty podle následujících schémat: příslovečné určení místa přísudek přívlastek shodný podmět předmět přívlastek shodný podmět přísudek příslovečné určení času předmět podmět příslovečné určení času přísudek příslovečné určení místa doplněk 20

21 5. INTERPRETACE JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ Cvičení 1 Urči větné členy: Děti přinesly dnes domů své první vysvědčení. Byla s námi tentokrát nespokojena. Nikdy mi nevymizí z paměti vědomosti získané na základní škole. Z horečky se jí udělaly na rtech opary. Toto cvičení bylo komplexní. Jednalo se o určování větných členů u pěti vět jednoduchých. Využila jsem nejběžnějšího typu skladebního cvičení určovací. Bylo možné získat 24 bodů. Maximálního bodového zisku dosáhli jen 4 žáci. U gymnaziálních studentů a žáků ZŠ městského typu byl nejčastější výsledek kolem 20 bodů (83 % úspěšnost). 8 studentů nevyřešilo správně žádný úkol, tj. nezískali žádný bod. Nedostatečné výsledky dosahovali žáci ZŠ vesnického typu. Řada z nich měla 0 bodů (5 %). Nejčastěji žáci zapomínali určovat typ přísudku. V několika případech žáci zaměnili příslovečné určení a předmět. 21

22 Srovnávací tabulka k 1. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta ,6 % 30,6 % 60,8 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,9 % 41,7 % 37,4 % (24 G. Pacov kvarta ( ,5 % - 41,2 % 35,3 % G. Pacov 1. roč. (27 3,7 % 7,4 % 11,1 % 7,5 % 29,6 % 33,3 % 7,4 % 22

23 ZŠ Pelhřimov 9. roč. (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 ZŠ Lukavec 9. roč. (12 ZŠ Hořepník 9. roč. (10 5 % 5 % 15 % 10 % - 40 % 25 % 5,9 % - 5,9 % 23,5 % - 52,9 % 11,8 % 16,7 % 25 % 8,3 % 8,3 % 16,7 % 16,6 % 8,4 % 30 % 20 % 20 % % - Komentář k 1. cvičení: Nejlepších výsledků dosáhli žáci Gymnázia Pelhřimov, kteří měli všichni minimálně 13 bodů. Více než 90 % z nich mělo 2/3 úkolů správně. Výrazný byl rozdíl mezi žáky 1. ročníků Gymnázia Pacov a Pelhřimov. Překvapující byl také výrazně vyšší počet žáků 9. třídy ZŠ Pacov ve skupině bodů a bodů než počet žáků se stejnými bodovými zisky z 1. ročníku Gymnázia Pacov. Nejslabší je úroveň znalostí žáků ZŠ Hořepník (70 % pouze s 1/3 úspěšně vyřešeného úkolu). Cvičení 2 Přívlastky shodné nahraďte neshodnými a naopak: Ze zahrady se ozýval ptačí zpěv. Sluneční skvrny prý mají vliv na náš život. Kniha vzbudila neobyčejný zájem čtenářů. Nejradši mám buchty s mákem. Byla to zajímavá atrakce pro turisty. Šlo o cvičení substituční a transformační, které patří k náročnějším typům. S nahrazením přívlastku shodného přívlastkem neshodným a naopak však většina žáků neměla problémy. Plný počet 5 bodů získalo 33 žáků (22 %). 28 žáků nezískalo ani jeden bod (19 %). Průměrné 3 body získalo 40 žáků (27 %). Nejlepších výsledků dosahovali studenti Gymnázia Pelhřimov. 23

24 24

25 Srovnávací tabulka ke 2. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta 4,3 % 4,3 % - 34,7 % 39,4 % 17,3 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,2 % 29,2 % 25 % 41,6 % (24 G. Pacov kvarta (17 5,9 % % 41,2 % 5,9 % G. Pacov 1. roč. (27 29,6 % 7,5 % 3,7 % 18,5 % 14,8 % 25,9 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 40 % 10 % - 25 % 10 % 15 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 17,6 % 17,6 % - 35,4 % 29,4 % - ZŠ Lukavec 9. roč. (12 8,3 % - 8,3 % 8,3 % - 75,1 % ZŠ Hořepník 9. roč. (10 60 % 10 % 30 % Komentář ke 2. cvičení: V řešení úkolů byli nejúspěšnější žáci kvarty z obou gymnázií a 1. ročníku Gymnázia Pelhřimov. Výrazně slabší než ostatní gymnazisté byli žáci 1. ročníku Gymnázia Pacov. Vysoká tentokrát byla úspěšnost žáků 9. ročníku ZŠ Lukavec. Naopak žáci 9. ročníků ZŠ Pacov a Pelhřimov tentokrát dopadli hůře. Nejslabší byli žáci ZŠ Hořepník. 25

26 Cvičení 3 Napiš vzorec, který znázorňuje dané souvětí (např. 1VH, 2VV): Tatínek ani nepromluvil, jenom na ni vrhl odmítavý pohled. Musím podotknout, že toho se maminka obávala nejvíce. Buď se ke všemu přiznáš, nebo všem řeknu, jak ses zachoval! Ve 3. cvičení měli žáci zapsat vzorec, který znázorňuje zadané souvětí. Jednalo se tedy o cvičení konstrukčního typu, mohli získat 3 body. Úspěšnost byla celkově nízká. 3 bodů dosáhlo 29 žáků (19 % úspěšnost). Naopak 0 bodů mělo 57 žáků (38 %). Překvapující bylo, kolik studentů Gymnázia Pacov si se cvičením nevědělo rady (30 ze 44). 26

27 27

28 Srovnávací tabulka k 3. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta - 21,7 % 26 % 52,3 % (23 G. Pelhřimov 1. roč. 4,2 % 12,4 % 29,2 % 54,2 % (24 G. Pacov kvarta (17 35,3 % 52,9 % 11,8 % - G. Pacov 1. roč. (27 88,9 % 11,1 % - - ZŠ Pelhřimov 9. roč. 25 % 35 % 25 % 15 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 47 % 35,3 % 11,8 % 5,9 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 75 % 25 % - - ZŠ Hořepník 9. roč. (10 40 % 20 % 40 % - Komentář k 3. cvičení: Úspěšnost byla nižší než u předchozích cvičení. Především se projevily výrazné rozdíly u všech typů škol. Žáci Gymnázia Pelhřimov byli opět nejúspěšnější. Znalosti obou ročníků Gymnázia Pacov byly velice slabé. V 1. ročníku dokonce převažovaly nulové výsledky. Zatímco v předchozím cvičení byli úspěšní žáci z Lukavce, ve 3. cvičení byly jejich výsledky spolu se studenty 1. ročníku Gymnázia Pacov nejslabší ze všech škol. 28

29 Cvičení 4 Vyhledej předměty a urči, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny, příp. pád: Večer se všichni doma díváme na televizi. Co ti včera mamka řekla? Bál se přijít domů pozdě. Dlouze se radil o dalším postupu. V neděli jsem si velice pochutnal na řízku s bramborovou kaší. Šlo o určovací a vyhledávací typ cvičení, který je vhodný k aktivnímu opakování. Žáci a studenti ve větách hledali předměty a měli určit, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny. Kategorii pádu u předmětu však často zapomínali určovat. Studenti mohli získat celkem 5 bodů. Těch dosáhlo 33 žáků (22 % úspěšnost). Žádný bod získalo 36 žáků (24 %), průměrných 3 bodů dosáhlo 43 žáků (28 %). 29

30 Srovnávací tabulka k 4. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta 4,5 % % 26 % 43,5 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,7 % 37,5 % 45,8 % (24 G. Pacov kvarta (17 17,6 % 5,9 % - 35,4 % 23,5 % 17,6 % G. Pacov 1. roč. (27 44,4 % 7,4 % - 37 % 3,8 % 7,4 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 35 % - 10 % 25 % 15 % 15 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 35,3 % 5,9 % 5,9 % 41,1 % - 11,8 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 33,3 % 16,7 % 16,7 % 25 % 8,3 % - ZŠ Hořepník 9. roč. (10 30 % - 40 % 20 % 10 % - 30

31 Komentář k 4. cvičení: Znovu se ukázala převaha úspěšných žáků z Gymnázia Pelhřimov, o něco méně úspěšní byli studenti kvarty pacovského gymnázia, naopak studenti 1. ročníku z téže školy projevili znalosti nedostatečné (pouze 11 % mělo znalosti více než průměrné, 51 % dosáhlo pouze 1 nebo nemělo žádný bod). Výsledky žáků všech ZŠ se ukázaly jako výrazně slabší. Cvičení 5 Najdi ve větách podmět a urči, kterým slovním druhem je vyjádřen: Konečně vběhl do cíle poslední závodník. Hluk ve třídě přerušilo hlasité psst. Na výlet pojedeme všichni. Ti dva si povídali celý večer. V soutěži se nám nepodařilo vyhrát. 5. cvičení bylo stejného typu jako předcházející. Žáci tentokrát hledali podmět a určovali, kterým slovním druhem je vyjádřen. Bylo možné získat maximálně 5 bodů, to se podařilo 59 studentům (39 % úspěšnost). 0 bodů získalo 18 žáků (12 %). 3 bodů dosáhlo 24 žáků (16 %). 31

32 32

33 Srovnávací tabulka k 5. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta 4,3 % % 13 % 69,7 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,7 % 37,5 % 45,8 % (24 G. Pacov kvarta (17-11,8 % - 29,4 % - 58,8 % G. Pacov 1. roč. (27 25,9 % 7,4 % 14,8 % 7,5 % 18,5 % 25,9 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 10 % 10 % - 25 % 5 % 50 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 17,6 % 11,8 % 17,6 % 11,8 % 29,4 % 11,8 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 16,7 % - 33,3 % 16,7 % 8,3 % 25 % ZŠ Hořepník 9. roč. (10 30 % 30 % 20 % 10 % - 10 % Komentář k 5. cvičení: Výsledky byly podobné jako u předchozího cvičení. Nejlépe dopadli celkově studenti Gymnázia Pelhřimov. Jejich výsledkům se nejvíce přiblížila kvarta pacovského gymnázia a také 9. třída ZŠ Pelhřimov. Nejslabší byly opět ZŠ Lukavec a Hořepník. 33

34 Cvičení 6 Přísudky slovesné nahraďte jmennými se sponou a naopak: Proč jsi tak zbledla? Kvůli nepořádku se na mě máma pořád zlobí. Manžel mé sestry je žárlivý. Eva je velmi dobrá studentka. Růže ve váze už jsou uvadlé. 6. cvičení bylo zaměřené na přísudkovou přeměnu. Šlo o cvičení substituční a transformační, které stejně jako cvičení konstrukční patří k náročnějším typům. Nejlepších výsledků dosáhli studenti 1. ročníku Gymnázia Pelhřimov. Naopak nejslabší byli žáci ZŠ Hořepník. Plných 5 bodů získalo 63 žáků (42 %), což je sice počet poměrně vysoký, ale stejně tak výrazný počet žáků - 57 měl 0 bodů (38 %). 34

35 35

36 Srovnávací tabulka k 6. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta - - 4,4 % - 34,8 % 60,8 % (23 G. Pelhřimov 1. roč. 4,2 % ,6 % 79,2 % (24 G. Pacov kvarta (17 47 % 5,9 % 5,9 % - 11,8 % 29,4 % G. Pacov 1. roč. (27 55,6 % - 11,1 % - 3,7 % 29,6 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 45 % % 45 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 70,6 % - 5,9 % 5,9 % - 17,6 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 25 % 8,3 % - 16,7 % 8,3 % 41,7 % ZŠ Hořepník 9. roč. (10 90 % 10 % Komentář k 6. cvičení: Podobně jako v 5. cvičení se u cv. 6 ukázal velký rozdíl mezi žáky kvarty a 1. ročníku pelhřimovského gymnázia a škol ostatních. Lepších výsledků než studenti pacovského gymnázia dosáhli žáci ZŠ Pelhřimov a tentokrát i ZŠ Lukavec. Naopak žáci ZŠ Pacov a Hořepník měli výsledky nejslabší. 36

37 Cvičení 7 Urči druh příslovečných určení: Běžel pro vodu, plakala radostí, byl úplně zdráv, přes všechny potíže zvítězil, pro nemoc se nedostavil. Jednalo se o nejčastější typ cvičení - určovací a vyhledávací. Problémy žákům dělalo příslovečné určení účelu a příčiny. Často je zaměňovali za příslovečné určení místa a způsobu. 5 bodů získalo 37 úspěšných (25 %). 0 bodů naproti tomu 28 žáků (19 %). 3 body posbíralo 31 studentů (21 %). 37

38 Srovnávací tabulka k 7. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta - 13 % 8,7 % 34,8 % 34,8 % 8,7 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,2 % 37,5 % 33,3 % (24 G. Pacov kvarta (17 17,6 % 5,9 % - 23,5 % 11,8 % 41,2 % G. Pacov 1. roč. (27 29,6 % 3,7 % 3,7 % 14,8 % 14,8 % 33,4 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 30 % 10 % - 15 % 35 % 10 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 17,6 % 5,9 % - 23,5 % 11,8 % 41,2 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 33,3 % - 25 % - 8,4 % 33,3 % ZŠ Hořepník 9. roč. (10 50 % 10 % - 30 % 10 % - 38

39 Komentář k 7. cvičení: Nejlepších výsledků v tomto cvičení dosáhli shodně žáci ZŠ Pacov a kvarty Gymnázia Pacov. 53 % studentů jmenovaných škol dosáhlo 4 5 bodů z pěti možných. Za nimi skončili studenti 1. ročníku Gymnázia Pelhřimov a Pacov. Nejslabší byli žáci ZŠ Hořepník. Cvičení 8 Vytvoř věty podle následujících schémat: příslovečné určení místa přísudek přívlastek shodný podmět předmět přívlastek shodný podmět přísudek příslovečné určení času předmět podmět příslovečné určení času přísudek příslovečné určení místa doplněk Jednalo se o komplexní cvičení konstrukčního typu. Studenti měli vytvořit 3 věty dle zadaných schémat. Měli tak prokázat schopnost aplikace probraného učiva. Potíž studentům činil doplněk ve 3. větě jednoduché. Někdy žáci chybně zapisovali přívlastek na místo předmětu. 3 body získalo 32 žáků (21 %), stejný počet měl 0 bodů. 39

40 40

41 Srovnávací tabulka k 8. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta 4,4 % 30,4 % 56,5 % 8,7 % (23 G. Pelhřimov 1. roč. - 12,5 % 54,2 % 33,3 % (24 G. Pacov kvarta (17-29,4 % 29,4 % 41,2 % G. Pacov 1. roč. (27 44,4 % 14,8 % 29,6 % 11,2 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 30 % 5 % 30 % 35 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 17,6 % 17,6 % 53 % 11,8 % 41

42 ZŠ Lukavec 9. roč. (12 ZŠ Hořepník 9. roč. (10 33,3 % 33,3 % 8,3 % 25,1 % 60 % 40 % - - Komentář k 8. cvičení: Nejlepších výsledků dosáhli studenti kvarty Gymnázia Pacov (41 % získalo plný počet 3 bodů). Za nimi skončili studenti obou tříd Gymnázia Pelhřimov. Naopak 44 % studentů 1. ročníku Gymnázia Pacov získalo 0 bodů. 9. třída ZŠ Hořepník je nejslabší sledovanou. 42

43 6. SROVNÁNÍ ŠKOL MEZI SEBOU 43

44 V písemné práci týkající se skladebních dovedností bylo možné získat celkem 55 bodů. Těch nedosáhl žádný ze 150 studentů. Nejlepším výsledkem bylo 52 bodů, které získal/a pouze 1 student/ka Gymnázia Pelhřimov. Byli i tací, kteří získali 0 bodů, celkem 4 studenti. V níže uvedené tabulce najdete procentuální úspěšnost všech typů škol. K výsledkům jsem se dopracovala takto: vypočítala jsem procentuální úspěšnost každého žáka, sečetla všechny výsledky žáků ve třídě a následně dělila počtem žáků ve třídě. Vyšel mi celkový průměr třídy. Nejlépe dopadli studenti Gymnázia Pelhřimov, dále pak Gymnázia Pacov. Zatímco studenti kvarty pacovského gymnázia se ukázali jako výrazně lepší než žáci 1. ročníku téže školy, výsledky sledovaných ročníků gymnázia pelhřimovského byly zcela srovnatelné. Studenti 1. ročníku Gymnázia Pelhřimov dosáhli nejlepších výsledků ze všech a výrazně se lišili od slabších výsledků 9. ročníků všech ZŠ. Naopak studenti 1. ročníku Gymnázia Pacov měli mírně slabší výsledky než ZŠ Pacov a ZŠ Pelhřimov, ti dosáhli průměrných výsledků. Nejslabších výsledků celkově dosáhli žáci ZŠ Hořepník. ZŠ Pelhřimov 55 % ZŠ Pacov 51 % ZŠ Lukavec 43 % ZŠ Hořepník 26 % Kvarta Gymnázium Pacov 66 % Kvarta Gymnázium Pelhřimov 79 % 1. ročník Gymnázium Pacov 49 % 1. ročník Gymnázium Pelhřimov 83 % 44

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ. Diplomová práce

VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury VÝZKUM ŽÁKOVSKÉHO POJETÍ PRAVOPISNÉ PROBLEMATIKY NA DRUHÉM STUPNI ZŠ Diplomová práce Autor práce: Jana

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Purkyňovo gymnázium Strážnice Ć. j.: PGS 717-B/2009 Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Identifikační údaje Název: Osmileté vzdělávací studium Vzdělávací

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Název ŠVP Oficiální název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání obor vzdělávání 79-41-K/81 Motivační název: Gymnázium U Balvanu Jablonec nad Nisou Školní vzdělávací program byl vytvořen podle

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program

GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4. Školní vzdělávací program 1 GYMNÁZIUM DR. KARLA POLESNÉHO ZNOJMO, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 4 Školní vzdělávací program 2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT

ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT ŠKOLA ŽIVOTA A PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro čtyřleté vzdělávání zpracovaný podle RVP GV PRAHA 10, OMSKÁ 1300/4 Motto: Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš Michael de Montaigne Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 Škola se stoletou tradicí Škola, která hledí do budoucnosti platnost: od 1. 9. 2007 verze 4 - platnost: od 1. 9. 2013 Čj.: MZŠ 526/2013

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA... 9 4 UČEBNÍ PLÁN... 20 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 1.1 NÁZEV ŠVP... 3 1.2 PŘEDKLADATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 3 1.3 ZŘIZOVATEL... 3 1.4 PLATNOST DOKUMENTU... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST

Více

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra

Macte animo, generose homo, sic itur ad astra Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Vyšší stupeň víceletého gymnázia (zpracováno podle RVP G) Denní forma vzdělávání Macte animo,

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více