Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání)"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Zvládnutí skladebního učiva žáky 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia (srovnání) Závěrečná práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Ivana Kolářová, CSc. Zpracoval/a: Mgr. Dagmar Šašková Brno 2015

2 PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a všechny použité zdroje jsem uvedla v seznamu použité literatury. Souhlasím s tím, aby má práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Mgr. Dagmar Šašková V Pacově dne 25. května 2015

3 PODĚKOVÁNÍ: Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Ivaně Kolářové, CSc., za odborné vedení mé závěrečné práce, za všechny rady, které mi poskytla, a za její trpělivost. Děkuji také žákům a studentům, kteří vypracovali mnou zadanou písemnou práci a umožnili mi tím problém skladebních dovedností popsat a vyhodnotit. Poděkování patří i mé rodině za stálou podporu.

4 ANOTACE: Závěrečná práce je zaměřena na zjištění a srovnávání znalostí skladebního učiva žáků 9. ročníků základních škol a studentů odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Porovnám studenty několika ZŠ vesnického i městského typu versus odpovídající ročník víceletého gymnázia městského typu. Jednotlivé jevy vyhodnocuji, porovnávám, analyzuji a následně komparuji. Klíčová slova: skladební dovednosti, skladba věty, RVP ZV, RVP pro gymnázia, Standardy základního vzdělávání

5 ABSTRACT: The final thesis is focused on a survey and comparison of the 9th form basic school students knowledge and the knowledge of the forth year grammar school students. I compare students of several basic schools in villages and towns with a parallel year of a town grammar school. I included the first two years of a grammar school into my thesis to find out whether the knowledge is permanent. I evaluate, contrast, analyse and compare particular effects. Key words: structural skills, syntax, RVP ZV, RVP for grammar schools, basic school educational standarts

6 OBSAH: I. TEORETICKÁ ČÁST 1. ÚVOD STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Očekávané výstupy pro skladební dovednosti RVP ZV Očekávané výstupy pro skladební dovednosti RVP pro gymnázia Charakteristika cvičení podle způsobu provedení II. PRAKTICKÁ ČÁST 4. METODOLOGICKÝ POSTUP VÝZKUMU Zkoumaný vzorek Stanovení hypotéz Metody užité při zkoumání Metodický postup při zadávání písemné práce Písemná práce - skladební dovednosti INTERPRETACE JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ SROVNÁNÍ ŠKOL MEZI SEBOU. 43

7 7. CELKOVÉ SHRNUTÍ ZÁVĚR POUŽITÁ LITERATURA PŘÍLOHY. 48

8 I. TEORETICKÁ ČÁST

9 1. ÚVOD Ve své závěrečné práci se zabývám srovnáním skladebních znalostí a dovedností žáků 9. ročníků ZŠ a kvarty víceletého gymnázia. K posouzení toho, zda jsou získané vědomosti trvalého charakteru, připojila jsem do své studie též dva první ročníky gymnázia. Cílem práce bylo zjistit, do jaké míry žáci a studenti dané jevy ovládají a které jevy jim činí potíže. Dalším aspektem výzkumu bylo srovnání skladebních dovedností mezi jednotlivými ročníky. Cílem vyučování skladbě je, aby žák poznal stavbu věty, pochopil její strukturu, osvojil si větné vzorce, syntagmatická pravidla a zákonitosti výstavby textu. Cíle jsou formulovány se zřetelem k potřebám: (a) žáka jako adresáta projevu má si uvědomovat a chápat významovou a formální stránku věty; (b) žáka jako autora projevu má umět tvořit věty na základě znalosti věcného obsahu a požadavků formální stránky věty. (Čechová, M., 1998) Důležitým úkolem jazykového vyučování je praktické pochopení a zvládnutí skladby: poznání stavby formálně-mluvnické musí sloužit k pochopení stavby významové. Dosavadní způsob zmechanizovaného větného rozboru, ulpívající mnohdy na pouhém pojmenování větných členů nebo vět v souvětí, někdy nedokáže postihnout vlastní formální ani obsahovou stránku věty a odvádí žáky od skutečného smyslu skladby. Rozbor větný a souvětný má nepochybně důležitou hodnotu pro ujasnění vztahů mezi strukturami myšlení a jejich jazykovými koreláty, rozbor souvětí pak je nezbytnou podmínkou k zvládnutí interpunkce. Vlastním cílem vyučování skladbě by však mělo být také aktivní tvoření vět, souvětí i vyšších nadvětných celků, správné a obratné ústní i písemné vyjadřování. Větný rozbor je jen prostředkem k dosažení tohoto cíle. Vedle skladby větné a souvětné je třeba věnovat pozornost i výstavbě vyšších celků, při níž se stále více uplatňují i principy slohové. (Brabcová, R., 1990) 9

10 2. STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Z programového prohlášení vlády vyplývá s účinností od zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základních škol. Testování vychází z požadavků daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), který je pro školy povinný. (Hausenblas, O. a kol., 1995) Od jsou součástí RVP ZV též standardy pro základní vzdělávání, které konkretizují jednotlivé výstupy. Záměrem standardů je napomoci učitelům, školám, rodičům i žákům při naplňování vzdělávacích cílů a stát se oporou pro hodnocení žáků. Standardy jsou důležitým podkladem pro tvorbu další vzdělávací koncepce státu. V současné době máme k dispozici standardy pro minimální úroveň, další pro úroveň optimální a excelentní se připravují. Standardy v podstatě jen více konkretizují výstupy z RVP ZV na konci 5. a 9. ročníku a sjednocují různě nastavené úrovně jednotlivých škol. Týkají se předmětu český jazyk, matematika a anglický jazyk. Tvořili je učitelé s odborníky z vysokých škol a dalších odborných pracovišť. RVP ZV říká, co má žák umět, standardy popisují, jak dobře to má umět. Ve výuce českému jazyku žáci získávají poučení o mateřštině, které uplatní při tvorbě mluvených i psaných projevů a které jim umožní zdokonalit vlastní porozumění textu. Získají kompetence k přijímání i produkci jazykových textů. Texty a témata užívaná ve výuce přispějí k formování jejich osobnosti a k vytváření dalších kompetencí. Studenty znalost větných členů, jejich vztahů, druhů vět a aktuálního členění výpovědí vede k získání schopnosti smysluplného dorozumívání, logické struktury vět a snadnějšího odlišení záměru mluvčího. 10

11 3. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE V RVP ZV Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je tvořena obory český jazyk a literatura, cizí jazyk a další cizí jazyk. Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělávání, ale jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Při realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí interpretovat své reakce a pocity tak, aby dokázali pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama. Vzdělávací obor Český jazyk a literatura se skládá ze tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání. Stejně jako všechny vzdělávací oblasti má vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace přispívat k naplňování a rozvíjení klíčových kompetencí a má vést žáka k: pochopení jazyka jako historického jevu ovlivněného společenským a kulturním vývojem společnosti vytvoření pozitivního vztahu k českému jazyku jako k jazyku mateřskému vnímání a užívaní jazyka jako cenného informačního kanálu k vyjádření postojů, hledisek a potřeb jedince zvládnutí pravidel mezilidské komunikace k získávání informací a ke zvládnutí práce s jazykovými prameny 11

12 ke kultivovanému projevu, a tedy i k sebevědomému vystupování na veřejnosti k rozvoji vztahu k četbě, k rozvoji estetického a emocionálního vnímání (RVP ZV, 2005) Dle RVP pro gymnázia má vzdělávání v oblasti Jazyk a jazyková komunikace opět přispívat k rozvíjení a naplňování klíčových kompetencí. Studenty vede k: vnímání jazyka jako komunikačního prostředku k předávání informací, vědomostí či požitků utvářených v interakci s okolním světem celistvému ovládnutí pravidel mezilidské komunikace a jejich respektování formování hodnot a postojů ve vztahu ke světu i k sobě samému pochopení své role v komunikačních situacích pochopení společensko-historického vývoje společnosti utváření vlastních uměleckých či věcných textů porozumění výstavby textu a jeho kritické posouzení z hlediska stylového (RVP pro gymnázia, 2005) 3.1 Očekávané výstupy pro skladební dovednosti - RVP ZV, společné i pro víceletá gymnázia Po úspěšném ukončení základního vzdělávání, a tedy také po prvních čtyřech ročnících osmiletého gymnázia žák: - v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí - rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí - vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty - odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí Skladební učivo: výpověď a věta, stavba věty, pořádek slov ve větě, rozvíjející větné členy, souvětí, přímá a nepřímá řeč, stavba textu, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice. (RVP ZV, 2005) 12

13 3.2 Očekávané výstupy pro skladební dovednosti RVP pro gymnázia: - ve svém projevu žák uplatňuje znalosti tvarosloví, slovotvorných a syntaktických principů českého jazyka - využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích Skladební učivo: základní principy větné stavby (větné členy, věty, souvětí a jejich vztahy); aktuální členění výpovědi); základy valenční a textové syntaxe. (RVP pro gymnázia) Ve skladbě existuje spousta možností k poznávání funkcí jazyka a rozvíjení myšlení žáků. V současném pojetí skladebního učiva na druhém stupni ZŠ se rozvíjejí poznatky o větných členech, druhy významového poměru, věty jednočlenné, větné ekvivalenty aj. Na střední škole se toto učivo dále prohlubuje. Pro splnění cíle vyučování je velmi důležité průběžné procvičování a opakování skladebního učiva. (Čechová, M., 1998) Cvičení jsou neopomenutelnou součástí jazykového vyučování, která by mimo jiné měla rozvíjet klíčové kompetence definované v RVP. Existuje mnoho hledisek, podle nichž lze cvičení a úkoly členit. Uvádíme typologii cvičení podle způsobu provedení, kterou ve své publikaci užívá Radoslava Brabcová. 3.3 Charakteristika cvičení podle způsobu provedení a) Cvičení určovací a vyhledávací Tento typ cvičení je nejběžnější. Cvičení jsou zaměřená na vyhledání a následné určení požadovaného jevu. V menší míře jsou úkoly zadávány samostatně, převažuje však výskyt jejich kombinace. Příklad: Urči větné členy. b) Cvičení doplňovací Nejčastěji zařazovaný typ cvičení. Žák má za úkol doplnit chybějící interpunkci, skupiny písmen, větné členy, vedlejší věty apod. Jsou časově úsporná. Příklad: Doplňte do vět výrazy tak, aby vznikl několikanásobný větný člen. 13

14 c) Cvičení vysvětlovací K tomuto typu cvičení jsou řazeny úkoly, v nichž žák musí nějaký jev vysvětlit, zdůvodnit. Často se objevuje ve spojení s jinými typy cvičení, zejména s určovacími a vyhledávacími. Příklad: Zdůvodněte pravopis vybraných jevů. d) Cvičení konstrukční Za konstrukční úkoly označujeme taková cvičení, při nichž žáci něco vytvářejí. Často se uplatní ve vyučování slohu nebo stylistiky. Základem je schopnost aplikace probraného učiva. Jsou náročnější jak na čas, tak na žákovy znalosti. Příklad: Rozšiřte podmět ve větě na podmět několikanásobný. Vytvoř věty podle schématu. e) Cvičení substituční a transformační Stejně jako cvičení konstrukční patří k náročnějším typům. U substitučních cvičení se nemění struktura věty, dochází pouze k nahrazení jednoho jevu druhým. Příklad: Nahraďte přísudek jmenný se sponou slovesným a opačně. f) Cvičení problémová K problémovým cvičením řadíme cvičení, kdy je zadán úkol, ale není nastíněn ani způsob řešení, ani druh jevu, kterého se úkol týká. Úkol řeší žák vlastním zkoumáním. Příklad: Použijte danou větu v souvětí tak, aby byla hlavní větou větou vedlejší. (Brabcová, R., 1990) 14

15 II. PRAKTICKÁ ČÁST 15

16 4. METODOLOGICKÝ POSTUP VÝZKUMU 4.1 Zkoumaný vzorek Výzkum byl prováděn na přelomu března a dubna na několika školách kraje Vysočina. Celkem se jej zúčastnilo 150 žáků. Byly vybrány základní školy typu: vesnického: ZŠ Lukavec (12, ZŠ Hořepník (10 městského: ZŠ Osvobození Pelhřimov (20 a ZŠ Pacov (17. a gymnázia: Gymnázium Pacov: kvarta 9. roč. (17 ; 1. roč. (27 Gymnázium Pelhřimov: kvarta 9. roč. (23, 1. roč. ( Stanovení hypotéz 1. Osmileté gymnázium je výběrová škola, předpokládáme tedy, že žáci kvarty by měli prokázat lepší výsledky než žáci 9. ročníku ZŠ. 2. Čtyřleté gymnázium je výběrová škola, předpokládáme tedy, že žáci 1. ročníku čtyřletých gymnázií by měli prokázat lepší výsledky než žáci 9. ročníku ZŠ. 4.3 Metody užité při zkoumání - individuální testování s využitím písemné práce s otevřenými otázkami - obsahová analýza prací žáků - kvantitativní hodnocení, srovnání 16

17 4.4 Metodický postup při zadávání písemné práce Písemná práce byla zadána žákům 9. tříd ve 4 základních školách, studentům víceletého gymnázia v Pacově a Pelhřimově a studentům 1. ročníku uvedených gymnázií. Připravila jsem anonymní písemnou práci s osmi úkoly. Typy úloh byly vybrány ze dvou publikací od Jany Eislerové (viz použitá literatura), neboť se v mé praxi osvědčily, hlavně při kontrolních písemných pracích. Zohledněna byla též souvislost s indikátory Standardů ZV: očekávaným výstupem je rozlišení významových vztahů gramatických jednotek ve větě i souvětí. Vzhledem k tomu, že v současné době indikátory stanovují minimální úroveň, které má dosáhnout absolvent 9. ročníku ZŠ, předpokládáme, že by písemnou práci měli zvládnout minimálně s 50 % úspěšností jak oni, tak žáci kvarty osmiletého gymnázia a žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia. Indikátory skladebních úkolů dle Standardů ZV: 1. Žák spojí větné členy ve větě do skladebních dvojic. 2. Žák nahradí jednoduchý větný člen větným členem několikanásobným, správně doplní interpunkční znaménko nebo spojku. 3. Žák doplní slovo podle naznačených syntaktických vztahů a určení doplněný větný člen. (Standardy ZV, 2013) Z výše uvedeného vyplývá, že žák/žákyně 9. třídy by měl/a zvládnout určování větných členů a minimálně stejné znalosti předpokládám u studentů vybraných ročníků gymnázia. Písemná práce byla zadána vyučující. Čas vyhrazený pro zpracování úkolů byl 45 minut. Žáci řešili úkoly zcela samostatně, v průběhu uvedených 45 minut již do jejich práce nikdo nevstupoval. Maximální možný zisk byl 55 bodů. Časový limit byl dostačující, někteří žáci, zvláště z gymnázií, odevzdávali práci dříve. 17

18 9. ročník a kvartu víceletého gymnázia jsme ke srovnání vybrali záměrně. Jde o žáky různých typů škol, ale stejného postupového ročníku. U výběrového typu školy gymnázia je možné usuzovat na vyšší úroveň jazykových dovedností a vědomostí. Pokusíme se tedy ověřit, zda jsou skladební dovednosti studentů gymnázia lepší než žáků 9. tříd ZŠ. Současně srovnáním s 1. ročníkem čtyřletého gymnázia chceme ukázat, zda jsou skladební dovednosti získané na ZŠ trvalého charakteru. Studenti mají mít po absolvování povinné školní docházky látku skladby zvládnutou. Srovnání 1. ročníku gymnázia s 9. ročníkem ZŠ umožní zjistit, zda jsou jazykové znalosti a dovednosti studentů prohlubovány, zda stagnují, nebo se naopak zhoršují. Hlavním cílem práce bylo zjistit úroveň skladebních dovedností studentů uvedených typů škol. 18

19 4.5 PÍSEMNÁ PRÁCE - skladební dovednosti: 1. Urči větné členy: Děti přinesly dnes domů své první vysvědčení. Byla s námi tentokrát nespokojena. Nikdy mi nevymizí z paměti vědomosti získané na základní škole. Z horečky se jí udělaly na rtech opary. 2. Přívlastky shodné nahraďte neshodnými a naopak: Ze zahrady se ozýval ptačí zpěv. Sluneční skvrny prý mají vliv na náš život. Kniha vzbudila neobyčejný zájem čtenářů. Nejradši mám buchty s mákem. Byla to zajímavá atrakce pro turisty. 3. Napiš vzorec, který znázorňuje dané souvětí (např. 1VH, 2VV): Tatínek ani nepromluvil, jenom na ni vrhl odmítavý pohled. Musím podotknout, že toho se maminka obávala nejvíce. Buď se ke všemu přiznáš, nebo všem řeknu, jak ses zachoval! 4. Vyhledej předměty a urči, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny, příp. pád: Večer se všichni doma díváme na televizi. Co ti včera mamka řekla? Bál se přijít domů pozdě. Dlouze se radil o dalším postupu. V neděli jsem si velice pochutnal na řízku s bramborovou kaší. 5. Najdi ve větách podmět a urči, kterým slovním druhem je vyjádřen: Konečně vběhl do cíle poslední závodník. Hluk ve třídě přerušilo hlasité psst. Na výlet pojedeme všichni. Ti dva si povídali celý večer. V soutěži se nám nepodařilo vyhrát. 19

20 6. Přísudky slovesné nahraďte jmennými se sponou a naopak: Proč jsi tak zbledla? Kvůli nepořádku se na mě máma pořád zlobí. Manžel mé sestry je žárlivý. Eva je velmi dobrá studentka. Růže ve váze už jsou uvadlé. 7. Urči druh příslovečných určení: Běžel pro vodu, plakala radostí, byl úplně zdráv, přes všechny potíže zvítězil, pro nemoc se nedostavil. 8. Vytvoř věty podle následujících schémat: příslovečné určení místa přísudek přívlastek shodný podmět předmět přívlastek shodný podmět přísudek příslovečné určení času předmět podmět příslovečné určení času přísudek příslovečné určení místa doplněk 20

21 5. INTERPRETACE JEDNOTLIVÝCH ÚKOLŮ Cvičení 1 Urči větné členy: Děti přinesly dnes domů své první vysvědčení. Byla s námi tentokrát nespokojena. Nikdy mi nevymizí z paměti vědomosti získané na základní škole. Z horečky se jí udělaly na rtech opary. Toto cvičení bylo komplexní. Jednalo se o určování větných členů u pěti vět jednoduchých. Využila jsem nejběžnějšího typu skladebního cvičení určovací. Bylo možné získat 24 bodů. Maximálního bodového zisku dosáhli jen 4 žáci. U gymnaziálních studentů a žáků ZŠ městského typu byl nejčastější výsledek kolem 20 bodů (83 % úspěšnost). 8 studentů nevyřešilo správně žádný úkol, tj. nezískali žádný bod. Nedostatečné výsledky dosahovali žáci ZŠ vesnického typu. Řada z nich měla 0 bodů (5 %). Nejčastěji žáci zapomínali určovat typ přísudku. V několika případech žáci zaměnili příslovečné určení a předmět. 21

22 Srovnávací tabulka k 1. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta ,6 % 30,6 % 60,8 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,9 % 41,7 % 37,4 % (24 G. Pacov kvarta ( ,5 % - 41,2 % 35,3 % G. Pacov 1. roč. (27 3,7 % 7,4 % 11,1 % 7,5 % 29,6 % 33,3 % 7,4 % 22

23 ZŠ Pelhřimov 9. roč. (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 ZŠ Lukavec 9. roč. (12 ZŠ Hořepník 9. roč. (10 5 % 5 % 15 % 10 % - 40 % 25 % 5,9 % - 5,9 % 23,5 % - 52,9 % 11,8 % 16,7 % 25 % 8,3 % 8,3 % 16,7 % 16,6 % 8,4 % 30 % 20 % 20 % % - Komentář k 1. cvičení: Nejlepších výsledků dosáhli žáci Gymnázia Pelhřimov, kteří měli všichni minimálně 13 bodů. Více než 90 % z nich mělo 2/3 úkolů správně. Výrazný byl rozdíl mezi žáky 1. ročníků Gymnázia Pacov a Pelhřimov. Překvapující byl také výrazně vyšší počet žáků 9. třídy ZŠ Pacov ve skupině bodů a bodů než počet žáků se stejnými bodovými zisky z 1. ročníku Gymnázia Pacov. Nejslabší je úroveň znalostí žáků ZŠ Hořepník (70 % pouze s 1/3 úspěšně vyřešeného úkolu). Cvičení 2 Přívlastky shodné nahraďte neshodnými a naopak: Ze zahrady se ozýval ptačí zpěv. Sluneční skvrny prý mají vliv na náš život. Kniha vzbudila neobyčejný zájem čtenářů. Nejradši mám buchty s mákem. Byla to zajímavá atrakce pro turisty. Šlo o cvičení substituční a transformační, které patří k náročnějším typům. S nahrazením přívlastku shodného přívlastkem neshodným a naopak však většina žáků neměla problémy. Plný počet 5 bodů získalo 33 žáků (22 %). 28 žáků nezískalo ani jeden bod (19 %). Průměrné 3 body získalo 40 žáků (27 %). Nejlepších výsledků dosahovali studenti Gymnázia Pelhřimov. 23

24 24

25 Srovnávací tabulka ke 2. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta 4,3 % 4,3 % - 34,7 % 39,4 % 17,3 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,2 % 29,2 % 25 % 41,6 % (24 G. Pacov kvarta (17 5,9 % % 41,2 % 5,9 % G. Pacov 1. roč. (27 29,6 % 7,5 % 3,7 % 18,5 % 14,8 % 25,9 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 40 % 10 % - 25 % 10 % 15 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 17,6 % 17,6 % - 35,4 % 29,4 % - ZŠ Lukavec 9. roč. (12 8,3 % - 8,3 % 8,3 % - 75,1 % ZŠ Hořepník 9. roč. (10 60 % 10 % 30 % Komentář ke 2. cvičení: V řešení úkolů byli nejúspěšnější žáci kvarty z obou gymnázií a 1. ročníku Gymnázia Pelhřimov. Výrazně slabší než ostatní gymnazisté byli žáci 1. ročníku Gymnázia Pacov. Vysoká tentokrát byla úspěšnost žáků 9. ročníku ZŠ Lukavec. Naopak žáci 9. ročníků ZŠ Pacov a Pelhřimov tentokrát dopadli hůře. Nejslabší byli žáci ZŠ Hořepník. 25

26 Cvičení 3 Napiš vzorec, který znázorňuje dané souvětí (např. 1VH, 2VV): Tatínek ani nepromluvil, jenom na ni vrhl odmítavý pohled. Musím podotknout, že toho se maminka obávala nejvíce. Buď se ke všemu přiznáš, nebo všem řeknu, jak ses zachoval! Ve 3. cvičení měli žáci zapsat vzorec, který znázorňuje zadané souvětí. Jednalo se tedy o cvičení konstrukčního typu, mohli získat 3 body. Úspěšnost byla celkově nízká. 3 bodů dosáhlo 29 žáků (19 % úspěšnost). Naopak 0 bodů mělo 57 žáků (38 %). Překvapující bylo, kolik studentů Gymnázia Pacov si se cvičením nevědělo rady (30 ze 44). 26

27 27

28 Srovnávací tabulka k 3. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta - 21,7 % 26 % 52,3 % (23 G. Pelhřimov 1. roč. 4,2 % 12,4 % 29,2 % 54,2 % (24 G. Pacov kvarta (17 35,3 % 52,9 % 11,8 % - G. Pacov 1. roč. (27 88,9 % 11,1 % - - ZŠ Pelhřimov 9. roč. 25 % 35 % 25 % 15 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 47 % 35,3 % 11,8 % 5,9 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 75 % 25 % - - ZŠ Hořepník 9. roč. (10 40 % 20 % 40 % - Komentář k 3. cvičení: Úspěšnost byla nižší než u předchozích cvičení. Především se projevily výrazné rozdíly u všech typů škol. Žáci Gymnázia Pelhřimov byli opět nejúspěšnější. Znalosti obou ročníků Gymnázia Pacov byly velice slabé. V 1. ročníku dokonce převažovaly nulové výsledky. Zatímco v předchozím cvičení byli úspěšní žáci z Lukavce, ve 3. cvičení byly jejich výsledky spolu se studenty 1. ročníku Gymnázia Pacov nejslabší ze všech škol. 28

29 Cvičení 4 Vyhledej předměty a urči, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny, příp. pád: Večer se všichni doma díváme na televizi. Co ti včera mamka řekla? Bál se přijít domů pozdě. Dlouze se radil o dalším postupu. V neděli jsem si velice pochutnal na řízku s bramborovou kaší. Šlo o určovací a vyhledávací typ cvičení, který je vhodný k aktivnímu opakování. Žáci a studenti ve větách hledali předměty a měli určit, kterým slovním druhem jsou vyjádřeny. Kategorii pádu u předmětu však často zapomínali určovat. Studenti mohli získat celkem 5 bodů. Těch dosáhlo 33 žáků (22 % úspěšnost). Žádný bod získalo 36 žáků (24 %), průměrných 3 bodů dosáhlo 43 žáků (28 %). 29

30 Srovnávací tabulka k 4. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta 4,5 % % 26 % 43,5 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,7 % 37,5 % 45,8 % (24 G. Pacov kvarta (17 17,6 % 5,9 % - 35,4 % 23,5 % 17,6 % G. Pacov 1. roč. (27 44,4 % 7,4 % - 37 % 3,8 % 7,4 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 35 % - 10 % 25 % 15 % 15 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 35,3 % 5,9 % 5,9 % 41,1 % - 11,8 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 33,3 % 16,7 % 16,7 % 25 % 8,3 % - ZŠ Hořepník 9. roč. (10 30 % - 40 % 20 % 10 % - 30

31 Komentář k 4. cvičení: Znovu se ukázala převaha úspěšných žáků z Gymnázia Pelhřimov, o něco méně úspěšní byli studenti kvarty pacovského gymnázia, naopak studenti 1. ročníku z téže školy projevili znalosti nedostatečné (pouze 11 % mělo znalosti více než průměrné, 51 % dosáhlo pouze 1 nebo nemělo žádný bod). Výsledky žáků všech ZŠ se ukázaly jako výrazně slabší. Cvičení 5 Najdi ve větách podmět a urči, kterým slovním druhem je vyjádřen: Konečně vběhl do cíle poslední závodník. Hluk ve třídě přerušilo hlasité psst. Na výlet pojedeme všichni. Ti dva si povídali celý večer. V soutěži se nám nepodařilo vyhrát. 5. cvičení bylo stejného typu jako předcházející. Žáci tentokrát hledali podmět a určovali, kterým slovním druhem je vyjádřen. Bylo možné získat maximálně 5 bodů, to se podařilo 59 studentům (39 % úspěšnost). 0 bodů získalo 18 žáků (12 %). 3 bodů dosáhlo 24 žáků (16 %). 31

32 32

33 Srovnávací tabulka k 5. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta 4,3 % % 13 % 69,7 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,7 % 37,5 % 45,8 % (24 G. Pacov kvarta (17-11,8 % - 29,4 % - 58,8 % G. Pacov 1. roč. (27 25,9 % 7,4 % 14,8 % 7,5 % 18,5 % 25,9 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 10 % 10 % - 25 % 5 % 50 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 17,6 % 11,8 % 17,6 % 11,8 % 29,4 % 11,8 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 16,7 % - 33,3 % 16,7 % 8,3 % 25 % ZŠ Hořepník 9. roč. (10 30 % 30 % 20 % 10 % - 10 % Komentář k 5. cvičení: Výsledky byly podobné jako u předchozího cvičení. Nejlépe dopadli celkově studenti Gymnázia Pelhřimov. Jejich výsledkům se nejvíce přiblížila kvarta pacovského gymnázia a také 9. třída ZŠ Pelhřimov. Nejslabší byly opět ZŠ Lukavec a Hořepník. 33

34 Cvičení 6 Přísudky slovesné nahraďte jmennými se sponou a naopak: Proč jsi tak zbledla? Kvůli nepořádku se na mě máma pořád zlobí. Manžel mé sestry je žárlivý. Eva je velmi dobrá studentka. Růže ve váze už jsou uvadlé. 6. cvičení bylo zaměřené na přísudkovou přeměnu. Šlo o cvičení substituční a transformační, které stejně jako cvičení konstrukční patří k náročnějším typům. Nejlepších výsledků dosáhli studenti 1. ročníku Gymnázia Pelhřimov. Naopak nejslabší byli žáci ZŠ Hořepník. Plných 5 bodů získalo 63 žáků (42 %), což je sice počet poměrně vysoký, ale stejně tak výrazný počet žáků - 57 měl 0 bodů (38 %). 34

35 35

36 Srovnávací tabulka k 6. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta - - 4,4 % - 34,8 % 60,8 % (23 G. Pelhřimov 1. roč. 4,2 % ,6 % 79,2 % (24 G. Pacov kvarta (17 47 % 5,9 % 5,9 % - 11,8 % 29,4 % G. Pacov 1. roč. (27 55,6 % - 11,1 % - 3,7 % 29,6 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 45 % % 45 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 70,6 % - 5,9 % 5,9 % - 17,6 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 25 % 8,3 % - 16,7 % 8,3 % 41,7 % ZŠ Hořepník 9. roč. (10 90 % 10 % Komentář k 6. cvičení: Podobně jako v 5. cvičení se u cv. 6 ukázal velký rozdíl mezi žáky kvarty a 1. ročníku pelhřimovského gymnázia a škol ostatních. Lepších výsledků než studenti pacovského gymnázia dosáhli žáci ZŠ Pelhřimov a tentokrát i ZŠ Lukavec. Naopak žáci ZŠ Pacov a Hořepník měli výsledky nejslabší. 36

37 Cvičení 7 Urči druh příslovečných určení: Běžel pro vodu, plakala radostí, byl úplně zdráv, přes všechny potíže zvítězil, pro nemoc se nedostavil. Jednalo se o nejčastější typ cvičení - určovací a vyhledávací. Problémy žákům dělalo příslovečné určení účelu a příčiny. Často je zaměňovali za příslovečné určení místa a způsobu. 5 bodů získalo 37 úspěšných (25 %). 0 bodů naproti tomu 28 žáků (19 %). 3 body posbíralo 31 studentů (21 %). 37

38 Srovnávací tabulka k 7. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta - 13 % 8,7 % 34,8 % 34,8 % 8,7 % (23 G. Pelhřimov 1. roč ,2 % 37,5 % 33,3 % (24 G. Pacov kvarta (17 17,6 % 5,9 % - 23,5 % 11,8 % 41,2 % G. Pacov 1. roč. (27 29,6 % 3,7 % 3,7 % 14,8 % 14,8 % 33,4 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 30 % 10 % - 15 % 35 % 10 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 17,6 % 5,9 % - 23,5 % 11,8 % 41,2 % ZŠ Lukavec 9. roč. (12 33,3 % - 25 % - 8,4 % 33,3 % ZŠ Hořepník 9. roč. (10 50 % 10 % - 30 % 10 % - 38

39 Komentář k 7. cvičení: Nejlepších výsledků v tomto cvičení dosáhli shodně žáci ZŠ Pacov a kvarty Gymnázia Pacov. 53 % studentů jmenovaných škol dosáhlo 4 5 bodů z pěti možných. Za nimi skončili studenti 1. ročníku Gymnázia Pelhřimov a Pacov. Nejslabší byli žáci ZŠ Hořepník. Cvičení 8 Vytvoř věty podle následujících schémat: příslovečné určení místa přísudek přívlastek shodný podmět předmět přívlastek shodný podmět přísudek příslovečné určení času předmět podmět příslovečné určení času přísudek příslovečné určení místa doplněk Jednalo se o komplexní cvičení konstrukčního typu. Studenti měli vytvořit 3 věty dle zadaných schémat. Měli tak prokázat schopnost aplikace probraného učiva. Potíž studentům činil doplněk ve 3. větě jednoduché. Někdy žáci chybně zapisovali přívlastek na místo předmětu. 3 body získalo 32 žáků (21 %), stejný počet měl 0 bodů. 39

40 40

41 Srovnávací tabulka k 8. cvičení škola/počet bodů G. Pelhřimov kvarta 4,4 % 30,4 % 56,5 % 8,7 % (23 G. Pelhřimov 1. roč. - 12,5 % 54,2 % 33,3 % (24 G. Pacov kvarta (17-29,4 % 29,4 % 41,2 % G. Pacov 1. roč. (27 44,4 % 14,8 % 29,6 % 11,2 % ZŠ Pelhřimov 9. roč. 30 % 5 % 30 % 35 % (20 ZŠ Pacov 9. roč. (17 17,6 % 17,6 % 53 % 11,8 % 41

42 ZŠ Lukavec 9. roč. (12 ZŠ Hořepník 9. roč. (10 33,3 % 33,3 % 8,3 % 25,1 % 60 % 40 % - - Komentář k 8. cvičení: Nejlepších výsledků dosáhli studenti kvarty Gymnázia Pacov (41 % získalo plný počet 3 bodů). Za nimi skončili studenti obou tříd Gymnázia Pelhřimov. Naopak 44 % studentů 1. ročníku Gymnázia Pacov získalo 0 bodů. 9. třída ZŠ Hořepník je nejslabší sledovanou. 42

43 6. SROVNÁNÍ ŠKOL MEZI SEBOU 43

44 V písemné práci týkající se skladebních dovedností bylo možné získat celkem 55 bodů. Těch nedosáhl žádný ze 150 studentů. Nejlepším výsledkem bylo 52 bodů, které získal/a pouze 1 student/ka Gymnázia Pelhřimov. Byli i tací, kteří získali 0 bodů, celkem 4 studenti. V níže uvedené tabulce najdete procentuální úspěšnost všech typů škol. K výsledkům jsem se dopracovala takto: vypočítala jsem procentuální úspěšnost každého žáka, sečetla všechny výsledky žáků ve třídě a následně dělila počtem žáků ve třídě. Vyšel mi celkový průměr třídy. Nejlépe dopadli studenti Gymnázia Pelhřimov, dále pak Gymnázia Pacov. Zatímco studenti kvarty pacovského gymnázia se ukázali jako výrazně lepší než žáci 1. ročníku téže školy, výsledky sledovaných ročníků gymnázia pelhřimovského byly zcela srovnatelné. Studenti 1. ročníku Gymnázia Pelhřimov dosáhli nejlepších výsledků ze všech a výrazně se lišili od slabších výsledků 9. ročníků všech ZŠ. Naopak studenti 1. ročníku Gymnázia Pacov měli mírně slabší výsledky než ZŠ Pacov a ZŠ Pelhřimov, ti dosáhli průměrných výsledků. Nejslabších výsledků celkově dosáhli žáci ZŠ Hořepník. ZŠ Pelhřimov 55 % ZŠ Pacov 51 % ZŠ Lukavec 43 % ZŠ Hořepník 26 % Kvarta Gymnázium Pacov 66 % Kvarta Gymnázium Pelhřimov 79 % 1. ročník Gymnázium Pacov 49 % 1. ročník Gymnázium Pelhřimov 83 % 44

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_158 Jméno autora: Mgr. Pavla Nesvadbová Datum

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Větné členy. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Větné členy MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_38_14 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání

Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Datum: 9. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_110 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Český jazyk 2 (Jazykové rozbory) Terasoft Větné rozbory určování větných členů ve větě, chybné odpovědi jsou vypsány s uvedením správného řešení určování větných členů ve větě, při správné odpovědi

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

VĚTNÉ ČLENY. Mgr. Jiří Ondra Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností VĚTNÉ ČLENY Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Opakování základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Očekávaný přínos Procvičení základních pojmů a kategorií z oblasti české skladby Tematická oblast

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013

15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 15. Věta jednoduchá Vypracovala: Martina Miškeříková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 7. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 7. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_106 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola:

PŘÍSUDEK Předmět: Ročník: Anotace: přísudek Klíčová slova: Autor: Datum: Škola: PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova:

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK

VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK VĚTNÉ ČLENY - PODMĚT A PŘÍSUDEK Autor: Katka Česalová Datum: 10. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_107 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná

Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná 5. třída - český jazyk Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_356 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Opakování učiva z českého jazyka, zorientování se v netypickém zadání. český jazyk Očekávaný výstup:

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob,

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 67 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 16. 4. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51

SOŠUP 15. 4. 2013 2. 64 41 L/51 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_109 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_10_ČJL_2.07 Název tematického

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Všestranné jazykové rozbory Téma 1.2.3. Všestranné

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Šablona: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Spojovací výrazy v souvětí Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_11/13_Český jazyk 8. ročník Téma: Spojovací výrazy v souvětí Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2

POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 POMĚRY MEZI HLAVNÍMI VĚTAMI 2 Autor: Katka Česalová Datum: 28. 9. 2014 Cílový ročník: 6. 9. ročník Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pravopis, jazykový rozbor Anotace Pracovní list k procvičení pravopisu a znalostí z tvarosloví a skladby.

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více