Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Výroční zpráva 2005 /

2 Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 4 Pedagogická činnost školy str. 5 Školní akce a mimoškolní činnost str. 14 Program primární prevence str. 16 Vyhodnocení DVPP str. 16 Základní údaje o hospodaření školy str. 17 Hlavní úkoly pro příští školní rok str

3 Charakteristika školy: Název školy: Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Adresa: Základní škola Jarní Orlová-Poruba Zřizovatel: Město Orlová Ředitelka školy: Mgr. Věra Vrlíková Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada založena dne IČ: REDIZO: Součásti školy: Název součásti Základní škola Školní družina Odloučená pracoviště školy: Název odloučeného pracoviště Základní škola Adresa Jarní 400, Orlová Poruba Slezská 200, Orlová - Poruba Adresa Slezská 200, Orlová Poruba Vzdělávací program: /96 2 Základní škola. Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou, pomůckami, AV technikou, sportovním zařízením apod. je standardní. Máme jednu PC učebnu s osmi žákovskými počítači - / s deseti pracovními místy /. Počty tříd a počty žáků k datu / odstavec a / k datu / odstavec b / 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků a b a b a b a b a b a b PT +PT PT +PT Školní družina Školní klub Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků a b a b a b a b / PT přípravná třída / ZŠ má dvě budovy vzdálené 10 min chůze, v budově Slezská 200 se učí žáci přípravné třídy, 1. stupně ZŠ a má zde sídlo školní družina, v budově Jarní 400 se učí žáci 2. stupně a sídlí zde ředitelství ZŠ

4 Údaje o pracovnících školy k datu : Pedagogičtí zaměstnanci: Ve škole učilo celkem 15 pedagogických pracovníků, z nich je 9 aprobovaných, 4 studují Pedagogickou fakultu v Ostravě nebo v Olomouci, 1 je absolventkou Střední pedagogické školy a 1 je absolventkou Vysoké školy báňské. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky, všechny byly zaměstnány z organizačních důvodů v částečném pracovním poměru. Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců byl 13,57 v ZŠ a 0,59 ve ŠD Na 1. stupni úspěšně pokračují 4 učitelky ve studiu Pedagogické fakulty, dvě dokončily čtvrtý ročník, jedna třetí a jedna druhý. Situace s aprobovaností výuky se v příštích školních letech podstatně zlepší, po ukončení studia chtějí všechny na naší škole nadále pracovat. Na 2. stupni ZŠ preferujeme aprobovanou výuku / zcela aprobovaně je vyučován český jazyk, fyzika, hudební, výtvarná a tělesná výchova a pracovní činnosti, převážně aprobovaně anglický jazyk / 75 % /. Ve škole dlouhodobě chybí aprobovaný vyučující matematiky, chemie a rodinné výchovy. Ve škole pracovalo celkem 11 správních zaměstnanců, z toho 4 sezónní topiči. Přepočtený počet správních zaměstnanců je 5,23 v zimním a 3,86 v letním období. Věková struktura pedagogických zaměstnanců k Pedagogičtí pracovníci do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce /částečný úvazek/ Nepedagogičtí pracovníci do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodci

5 Pedagogická činnost školy: Klasifikace chování k datu : Chování bylo u 161 žáků klasifikováno jako velmi dobré u 4 žáků jako uspokojivé u 1 žáka jako neuspokojivé Přehled prospěchu - školní rok 2005/ pololetí třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

6 Klasifikace chování k datu : Chování bylo u 145 žáků klasifikováno jako velmi dobré u 9 žáků jako uspokojivé u 1 žáka jako neuspokojivé Přehled prospěchu - školní rok 2005/ pololetí třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

7 Opravné zkoušky: Byly vykonány ve dnech po předchozí písemné domácí přípravě a konzultacích ve škole. Čtyři žáci 1., 7. a 8. třídy dělali opravné zkoušky celkem ze čtyř předmětů. Tři žáci vykonali zkoušku z českého jazyka a jeden z matematiky. Neúspěšně dopadla pouze jedna zkouška z českého jazyka, ostatní žáci postupují do dalšího ročníku. Přehled prospěchu - školní rok 2005/2006 po opravných zkouškách 2.pololetí po opravných zkouškách třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

8 Absence žáků: omluvená průměr neomluvená průměr 1. pololetí absence na žáka absence na žáka 1. stupeň , ,24 2. stupeň , ,19 celkem , ,22 2. pololetí 1. stupeň , ,16 2. stupeň , ,14 celkem , ,26 celkem , ,46 Výuka cizích jazyků: Na škole vyučujeme cizí jazyk od 4. třídy. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách vyučujeme už pouze jazyk anglický, německý jazyk byl vyučován pouze v jedné skupině v 8. třídě. Žáci mají 3 vyučovací hodiny cizího jazyka za týden. Výuka německého jazyka byla neaprobovaná, paní učitelka získala úroveň B1 v projektu JAME. Anglický jazyk byl vyučován z 57,14 % aprobovaně, neaprobovaná výuka je na 1. stupni a v jedné skupině dělené výuky v 7. třídě. Výuka povinně volitelných předmětů: Nabídka povinně volitelných předmětů je přímo závislá na ekonomických a personálních možnostech školy. Podle zájmu žáků jsme vybrali jako optimální řešení dvouhodinový blok informatiky v 7. třídě a po jedné hodině semináře z českého jazyka a matematiky v 8. a 9. třídě. Tyto hodiny byly využity k procvičování a upevňování učiva a k rozvoji komunikačních dovedností

9 Integrovaní žáci k datu Ročník Integrovaní žáci Specifické poruchy učení Sluchová vada Řečová vada Celkem Žák 1. stupně s SPU měl individuální výuku společně se dvěma žáky 6. třídy. Na 2. stupni neměli rodiče jednoho žáka o individuální výuku zájem, náprava poruch učení u čtyřčlenné skupiny žáků třídy byla v letošním školním roce realizována formou zvláštní hodiny. Sluchově postižený žák měl individuální studijní plány ve všech naukových předmětech a individuální výuku v rozsahu 3 hodiny týdně. Při výuce úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Ostravě. U žákyně ve 3. třídě byla řečová vada diagnostikovaná v průběhu školního roku, měla samostatnou výuku v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Přípravná třída: V letošním školním roce ji navštěvovalo 12 dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí předškolního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Základem práce byla organizovaná hra, rozhovory, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Důraz byl kladen na jazykovou a komunikativní výchovu, rozvoj matematických představ, rozvoj vnímání a grafomotorických schopností, cvičení paměti. Paní učitelka hodnotí práci a pokroky dětí velmi dobře, 10 z nich bylo úspěšných při vstupu do 1. třídy. Velmi dobře hodnotí i spolupráci s rodiči svých žáků. Velkým kladem byla úzká spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou. Paní lektorky se při pravidelné dvouhodinové lekci zaměřovaly na rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, obrazotvornosti, paměti a myšlení. Při přímé práci s dětmi obohacovaly jejich vzdělávání o další zajímavé prvky a netradiční postupy. S učitelkou konzultovaly speciální postupy výchovy a vzdělávání jednotlivých dětí podle individuálních vzdělávacích plánů

10 Údaje o zařazování dětí do školy: Na školní rok 2006/2007 se do naší školy zapsalo celkem 28 dětí. U 4 sedmi dětí byl dětským lékařem a Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Dalších 5 dětí z různých důvodů do 1. třídy nenastoupilo, 1 žák 1. třídu opakuje celkový počet žáků 1. třídy je 20. Do přípravné třídy se přihlásilo 9 dětí, z nich 8 do přípravné třídy nastoupilo. 4 z nich mají odklad povinné školní docházky a 4 jsou ještě věku předškolního a rodiče je z finančních důvodů nemohou umístit v mateřských školách. Výchova k volbě povolání: Témata k volbě povolání jsou zařazována do výuky prvouky, rodinné výchovy, občanské výchovy, pracovních činností a příležitostně i do ostatních předmětů. Od 7. třídy se přípravou na budoucí povolání našich žáků zabýváme systematicky. V tomto školním roce měli žáci 7. a 8. třídy v předmětu občanská výchova vyčleněné vyučovací hodiny na téma Volba povolání a Člověk a pracovní život. V 9. třídě měli žáci v 1. pololetí nepovinný předmět Volba povolání. Obsahem výuky byl monitoring zájmu žáků, testování jejich schopností a zájmů ve vztahu k vhodné profesní orientaci, žáci byli na Pracovním úřadě v Karviné a na burze škol. Ve výuce byly používány pracovní listy Volba povolání od Violy Horské a Heleny Zemánkové. SCIO testy: 15 žáků 9. ročníku se dne zúčastnilo v rámci projektu KVALITA 2005 testování úrovně znalostí z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. S výsledky testů jsme žáky seznámili a budeme s nimi nadále pracovat. Ve srovnání s ostatními Základními školami Moravskoslezského kraje dosáhli naši žáci průměrných výsledků: Vyhodnocení SCIO testů: Obecné studijní předpoklady: Porovnávání ve skupině ZŠ: percentil : 51,80 Verbální část: 49,52 Analytická část: 51,66 Kvantitativní část: 54,12 Slovní zásoba: 49,02 Orientace v textu: 50,10 Analýza informací: 52,71 Orientace v grafu: 48,18 Porovnávání hodnot: 51,14 Číselné operace: 53,20 Orientace v obrázku: 33,

11 Jazyková část: Nejlepší výsledek: kvantitativní část: 54,12 Nejhorší výsledek: verbální část: 49,52 Logická část: Nejlepší výsledek: číselné operace: 53,20 Nejhorší výsledek: orientace v obrázku: 33,57 Porovnání v rámci všech škol: percentil: 50,06 průměrný výsledek Matematika Porovnání ve skupině ZŠ: percentil: 56,74 Aritmetika: 59,61 Algebra: 48,10 Geometrie: 37,62 Znalost: 49,44 Porozumění: 56,11 Aplikace: 55,16 Nejlepší výsledek : aritmetika: 59,61 Nejhorší výsledek: geometrie: 37,62 Porovnání v rámci všech škol: percentil: 54,82 nadprůměrný výsledek Český jazyk Porovnání ve skupině ZŠ: percentil: 47,28 Gramatika: 41,52 Větný rozbor: 50,80 Sloh a lit.: 46,16 Jazyk: 44,32 Znalost: 46,08 Porozumění: 46,04 Aplikace: 47,09 Nejlepší výsledek: větný rozbor: 50,80 Nejhorší výsledek: gramatika: 41,52 Porovnání v rámci všech škol: percentil: 45,78 podprůměrný výsledek Testy byly podle našeho názoru náročné a rozsáhlé. Žáci měli problémy s dodržením časového limitu. Velmi náročné je zařazení tří hodinových prací do jednoho dopoledne, podle psychohygienických zásad, které dodržujeme, nejsou žáci zvyklí na více takto rozsáhlých a důležitých prací během jednoho dne

12 S výsledky testu z matematiky jsme velmi spokojeni. Naši žáci se umístili na 2. místě ze všech orlovských škol. Spokojeni nejsme s výsledkem testu z českého jazyka, test se psal v pořadí jako poslední a výsledek může být ovlivněn únavou žáků. Rozbor chyb, které si vyučující jednotlivých předmětů zpracovali, ukázal, které části učiva dělají žákům největší potíže. Často je to učivo z nižších ročníků, kdy není dostatek času na jeho průběžné opakování. V plánech práce pro jednotlivé předměty pro příští školní rok bude k těmto rozborům přihlédnuto. Údaje o vycházejících a přestupujících žácích : V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 15 žáků 9. třídy 2 žáci 8. třídy 1 žák 6. třídy celkem tedy 18 žáků. Na středních školách a odborných učilištích s maturitou bude pokračovat ve studiu 12 žáků, z toho 5 chlapců a 7 děvčat. Ve tříletých nebo dvouletých učebních oborech se bude připravovat 6 žáků, z toho 3 chlapci a 3 děvčata. 2 žáci z 5. třídy byli po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení přijati na Gymnázium v Orlové, a další 2 žáci z 5. třídy na ZŠ U Kapličky do třídy s rozšířenou výukou informatiky. Účast na olympiádách a soutěžích: V průběhu roku proběhla školní kola olympiád v českém a anglickém jazyce a v dějepise a školní kola matematických soutěží Pythagoriáda a Klokan. Z nich postoupili dva žáci do okresních kol. Žákyně 7. třídy se stala vítězkou okresního kola konverzační soutěže anglického jazyka, další postup v její kategorii už nebyl možný. Žákyně 9. třídy se v okresním kole olympiády z dějepisu umístila na 22. místě ze 47 účastníků. Naši žáci se zúčastnili podzimní části soutěže v ZOO Ostrava, městského kola soutěže ve zpěvu a recitaci, mnoha výtvarných soutěží, městského kola dopravní soutěže a mnoha soutěží sportovních. Ve sportovních soutěžích jsme dosáhli následujících úspěchů: Střelba 2x 2. místo Šplh 1. místo Lyžování 4. a 7. místo Nohejbal 3. místo Florbal dívek 3. místo Taneční soutěž 3. místo v okresním kole s postupem do kola krajského. Naší snahou je, aby se žáci zúčastnili takových akcí, ve kterých mají šanci uspět. Tím rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí a vychováváme je k návyku smysluplně trávit volný čas

13 DALTON: V 5. třídě pokračovala paní učitelka do března 2006 v rozvíjení samostatnosti žáků formou výuky podle Daltonského systému. Hlavními úkoly byl nácvik soustředěnosti, schopnost rozvrhnout si práci, spolupracovat s ostatními, umět si najít informace v encyklopediích a slovnících. Motivační prvky tohoto systému se jí ve výuce osvědčily, většina dětí měla zájem na dosahování dobrých výsledků. V březnu 2006 odešla na dlouhodobou nemocenskou, paní učitelky, které ji ve zbytku školního roku zastupovaly, podle systému Dalton nepracovaly. Školní družina: Pracovalo jedno oddělení školní družiny, z organizačních důvodů se při práci s dětmi střídala kvalifikovaná vychovatelka, a paní učitelky z 1. a 2. třídy. U dětí rozvíjely jejich tělesné, rozumové a estetické dovednosti. Zaměřily se na pozorování přírody, pravidla silničního provozu, pravidla stolování a hygieny. Rozvíjely u dětí zručnost, sportovní zdatnost, procvičovaly paměť a logiku. S úrovní práce školní družiny jsou děti i rodiče spokojeni

14 Školní akce a mimoškolní činnost: Oslava 100. výročí založení školy: Nejrozsáhlejší kulturní akcí byla v tomto školním roce slavnostní akademie ke 100. výročí založení školy, Nácviku programu se zúčastnila většina žáků školy a v DKMO jsme jej předvedli zájemcům z ostatních škol, rodičům a hostům bývalým učitelů školy, hostům z Městského úřadu v Orlové, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a České školní inspekce. Součástí oslav byla výstava výtvarných prací žáků školy ve výstavní síni DKMO. Akce byla velmi úspěšná. Účast na kulturních akcích a exkurzích: Naši žáci společně navštívili divadelní představení v Domě kultury Města Orlové, v Divadle loutek v Ostravě a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Byli se podívat na výstavě Zahrada a zdravé město, na Výstavě spolkové a klubové činnosti a na výstavě Minulost Orlové. Navštívili 2 filmová představení v orlovském kině Vesmír. Pro žáky jsme zajistili vystoupení kouzelníka a sokolníků s dravci. Zúčastnili jsme se akcí Den bez úrazu a Den Země. V červnu byli zájemci na exkurzi na slovanském hradišti v Chotěbuzi a v ZOO Lešná. Zájemci z 2. stupně se v průběhu roku zúčastnili tří večerních představení v ostravských divadlech. Spolupráce se Szkolou Podstawowou v Radlině: Spolupráce s partnerskou školou se v letošním roce zaměřila na přípravu společného projektu To všechno nás spojuje a na vzájemnou spoluúčast na vánoční a velikonoční výstavě výtvarných prací. Na vánoční výstavě v Polsku jsme předvedli naše výtvarné a rukodělné práce, na velmi úspěšné výstavě Velikonoce na Jarní se spolupodíleli naši polští partneři. Účast v projektech financovaných z EU: Na základě dlouhodobé spolupráce se Szkolou podstawowou v polském Radlinu jsme vytvořili společný projekt a požádali o jeho financování z EU, z fondu mikroprojeků INTERREG III A Euroregionu Těšínské Slezsko. Projekt s názvem To všechno nás spojuje byl v dubnu 2006 schválen Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska a bude spolufinancován z prostředků EU a Města Orlové. Společné akce se uskuteční v říjnu až listopadu letošního roku a žáci se mohou těšit na dvoudenní pobyt polských dětí v naší škole, dvoudenní pobyt v Polsku, společnou návštěvu historických památek, kulturně-společenskou akci Svátek škol u nás i v Polsku, na zajímavé zážitky a nová přátelství

15 Účast v projektech financovaných MŠMT: Druhým úspěšným projektem se stal projekt Jsme Slované, který finančně podpořilo MŠMT ČR v rámci podpory méně vyučovaných cizích jazyků. V 8. a 9. třídě od příštího roku zavádíme výuku 2. cizího jazyka jako volitelného předmětu a někteří žáci si vybrali výuku jazyka ruského. Projekt je založen na mezipředmětových vztazích a bude realizován v rámci cizího jazyka, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a hudební výchovy. Mimoškolní činnost - nabídka zájmových kroužků: pro 1. stupeň pro 2. stupeň Informatika Fyzika prakticky Sportovní hry 2x Informatika 5x Zájmové kroužky vedli v ranních a odpoledních hodinách pedagogičtí zaměstnanci naší školy. V hodnoceních práce je jako klad uveden zájem a pravidelná docházka přihlášených dětí, rozvoj jejich tělesných schopností, v kroužcích informatiky pak prohloubení, procvičení a konkrétní využití práce s internetem a využití jeho. Kromě pravidelné práce těchto kroužků organizujeme vánoční besídky a oslavu Dne matek s programem pro rodiče a jednorázové školní sportovní akce a soutěže. Přehled zapojení žáků do kroužků ve školním roce 2005/2006 název kroužku 1. pololetí 2. pololetí Fyzika prakticky Sortovní hry-chlapci - 10 Sportovní hry-dívky Informatika -1. stupeň Informatika 2. stupeň Celkem Mimoškolní akce ve spolupráci s Občanským sdružením: mikulášská nadílka karneval a diskotéka oslava MDD školní výlet 9. třídy / finanční příspěvek / Občanské sdružení poskytuje finanční prostředky, bez kterých by tato činnost nebyla možná. Dále kupuje pro nejlepší žáky školy knižní odměny, drobné dárky dostávají děti také za reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích

16 Program primární prevence: Témata Minimálního preventivního programu jsou zařazena do výuky prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie, zeměpisu, cizích jazyků, rodinné výchovy a občanské výchovy, v dalších předmětech se prevencí zabýváme příležitostně. V únoru se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy Trestní odpovědnost a besedy s lékařem s názvem Láska ano, děti ještě ne. Žáci 6. a 7. ročníku besedovali nad tématem Rozpoznání šikany. Během celého školního roku se snažíme řešit s rodiči žáků jejich výukové a kázeňské problémy, podle potřeby svoláváme výchovnou komisi. Snaha o spolupráci s rodiči problémových žáků se někdy setkává s jejich nezájmem, snahou zlehčovat a omlouvat problémy svých dětí, v ojedinělých případech rodiče rezignují a říkají, že své děti nezvládají. Postoj rodičů k problematice záškoláctví a neomluvených hodin výrazně změnila novela Zákona 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Vyhodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním roce 2005/2006 bylo prioritou vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti účast 4 pedagogických zaměstnanců. Noví učitelé absolvovali kurz základů a kurz P0, vyučující informatiky si vybrali z nabídky P1. Celkem máme 3 učitelky, které absolvovaly celý cyklus vzdělávání a 3 učitelky s jedním kurzem pro pokročilé. Do počítačového vzdělávání se zatím nezapojila pouze 1 učitelka. Další prioritou bylo jazykové vzdělávání. Kurzu anglického jazyka se zúčastnily 4 učitelky a dosáhly úrovně středně pokročilý. Dvě z nich v jazykovém vzdělávání pokračují. Kurz anglického jazyka pro vedoucí pracovníky navštěvovala p. ředitelka do prosince 2005, se změnou podmínek financování svou účast ukončila. Třetí prioritou bylo vzdělávání v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů. Zatím nemáme proškoleného koordinátora tvorby ŠvP paní učitelka nebyla v tomto školním roce do programu zařazena. Vzdělávání v tomto oboru se zúčastnilo na 8 akcích 11 pedagogů. Dvě vzdělávací akce byly zaměřeny na prevenci negativního jednání. Oborového vzdělávání se na KVIC-Karviná na čtyřech akcích zúčastnily celkem 4 učitelky. Celkový počet akcí: 15 Celkový počet účastníků: 21 Cena akcí: ,- Kč, Školení byla hodnocena jako velmi dobrá. Naši zaměstnanci se dále školili v oblasti BOZP / první pomoc, požární ochrana, nebezpečné chemické látky/, správy počítačové sítě, zúčastnili se prezentace interaktivní tabule. Předsedkyně naší základní organizace ČMOS se zúčastnila dvou dvoudenních školení, seminář pro paní účetní uspořádala firma Gordic

17 Základní údaje o hospodaření školy: Příjmy za státního rozpočtu z toho mzdy z toho odvody zaměstnavatele z toho příspěvek FKSP z toho ONN z toho nákup učebnic z toho nákup pomůcek pro výuku z toho náklady na DVPP z toho náklady na OOPP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč projekty PI PII Příjmy z EU na 7. třídy z toho mzdy z toho odvody z toho FKSP Příspěvek města Dotace města na akademii Vlastní příjmy z toho pronájem TV z toho tržby za ŠD z toho úroky z toho přeplatek za časopis Příjmy celkem Náklady ze státního rozpočtu z toho mzdy z toho odvody zaměstnavatele z toho příspěvek FKSP z toho ONN z toho nákup učebnic z toho nákup pomůcek pro výuku z toho pomůcky pro 0.,1.tř. + integrované z toho náklady na DVPP z toho náklady na OOPP projekty PI PII Náklady z EU na 7. třídy z toho mzdy z toho odvody z toho FKSP Náklady z příspěvku a dotace města, vlastních příjmů z toho na provoz školy z toho na nákup majetku z toho nákup pro ŠD z toho opravy budova údržbařský materiál z toho na akademii Náklady celkem Výsledek hospodaření za 2005 Zůstatek v rezervním fondu z minulých let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 200,00 Kč 240,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč 3 600,00 Kč ,00 Kč 941,88 Kč 1 119,60 Kč ,48 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,41 Kč ,00 Kč 2 929,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 200,00 Kč 240,00 Kč ,50 Kč ,09 Kč ,81 Kč 3 169,50 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,50 Kč 2 868,98 Kč ,20 Kč

18 Hlavní úkoly pro příští školní rok: 1. Zintenzivnit přípravu školního vzdělávacího programu, nadále využívat možností ke vzdělávání pedagogů v této oblasti, pravidelnými konzultacemi a konkrétními úkoly pro jednotlivé pedagogy zajistit možnost pokusného ověřování programu ve 2. pololetí školního roku. 2. Při výuce využít v maximální míře všechny schopnosti žáků, důsledným individuálním přístupem minimalizovat neúspěchy méně nadaných dětí, které se snaží o dobré výsledky. Schopnosti, nadání a vědomosti žáků průměrných a výborných rozvíjet zapojením do soutěží a olympiád. 3. V maximální míře využívat při výuce i mimoškolní činnosti počítačovou učebnu. 4. Pokračovat v účasti v projektu Kvalita 2007, zpracovat rozbor výsledků testů a stanovit účinná opatření tak, aby se práce pedagogických pracovníků zaměřila na případné nedostatky. 5. Systematickou přípravou dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odloženou školní docházkou předcházet problémům při nástupu do 1. třídy. 6. Ve výchovné oblasti minimalizovat negativní jevy chování, problémy ihned a důsledně řešit s rodiči, případně s dalšími institucemi. 7. Spolupracovat s asistentkou pedagoga, která se od nového školního roku bude věnovat žákům ze sociálním znevýhodněním, využít její zkušenosti a intenzivně působit na rodiče problémových žáků. 8. Rozšířit nabídku mimoškolní zájmové činnosti, snažit se zapojit i žáky problémové a vést je tak k návyku smysluplně trávit volný čas. 9. Zajistit realizaci schválených projektů To všechno nás spojuje a Jsme Slované. 10. Pokusit se získat další finanční prostředky z programu INTERREG IIIA na připravovaný projekt U nás v Evropě. 11. Pokračovat ve školeních pedagogických zaměstnanců zaměřených na počítačovou gramotnost, jazykové vzdělávání a tvorbu ŠVP. V Orlové 29. září 2005 Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ Rada školy schválila dokument dne Mgr. Hana Košťálová

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 / 2008 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Pracovníci školy str.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mateřská ŠKOLA a ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERŠPICE, OKRES VYŠKOV, příspěvková organizace Heršpice 17, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 750 242 50 tel: 544222195, e-mail: zsherspice@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více