Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná"

Transkript

1 Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Výroční zpráva 2005 /

2 Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 4 Pedagogická činnost školy str. 5 Školní akce a mimoškolní činnost str. 14 Program primární prevence str. 16 Vyhodnocení DVPP str. 16 Základní údaje o hospodaření školy str. 17 Hlavní úkoly pro příští školní rok str

3 Charakteristika školy: Název školy: Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná Adresa: Základní škola Jarní Orlová-Poruba Zřizovatel: Město Orlová Ředitelka školy: Mgr. Věra Vrlíková Datum zařazení do sítě: e-adresa: www stránky: Školská rada založena dne IČ: REDIZO: Součásti školy: Název součásti Základní škola Školní družina Odloučená pracoviště školy: Název odloučeného pracoviště Základní škola Adresa Jarní 400, Orlová Poruba Slezská 200, Orlová - Poruba Adresa Slezská 200, Orlová Poruba Vzdělávací program: /96 2 Základní škola. Vybavení školy učebnicemi, odbornou literaturou, pomůckami, AV technikou, sportovním zařízením apod. je standardní. Máme jednu PC učebnu s osmi žákovskými počítači - / s deseti pracovními místy /. Počty tříd a počty žáků k datu / odstavec a / k datu / odstavec b / 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků počet tříd počet žáků a b a b a b a b a b a b PT +PT PT +PT Školní družina Školní klub Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků a b a b a b a b / PT přípravná třída / ZŠ má dvě budovy vzdálené 10 min chůze, v budově Slezská 200 se učí žáci přípravné třídy, 1. stupně ZŠ a má zde sídlo školní družina, v budově Jarní 400 se učí žáci 2. stupně a sídlí zde ředitelství ZŠ

4 Údaje o pracovnících školy k datu : Pedagogičtí zaměstnanci: Ve škole učilo celkem 15 pedagogických pracovníků, z nich je 9 aprobovaných, 4 studují Pedagogickou fakultu v Ostravě nebo v Olomouci, 1 je absolventkou Střední pedagogické školy a 1 je absolventkou Vysoké školy báňské. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky, všechny byly zaměstnány z organizačních důvodů v částečném pracovním poměru. Přepočtený počet pedagogických zaměstnanců byl 13,57 v ZŠ a 0,59 ve ŠD Na 1. stupni úspěšně pokračují 4 učitelky ve studiu Pedagogické fakulty, dvě dokončily čtvrtý ročník, jedna třetí a jedna druhý. Situace s aprobovaností výuky se v příštích školních letech podstatně zlepší, po ukončení studia chtějí všechny na naší škole nadále pracovat. Na 2. stupni ZŠ preferujeme aprobovanou výuku / zcela aprobovaně je vyučován český jazyk, fyzika, hudební, výtvarná a tělesná výchova a pracovní činnosti, převážně aprobovaně anglický jazyk / 75 % /. Ve škole dlouhodobě chybí aprobovaný vyučující matematiky, chemie a rodinné výchovy. Ve škole pracovalo celkem 11 správních zaměstnanců, z toho 4 sezónní topiči. Přepočtený počet správních zaměstnanců je 5,23 v zimním a 3,86 v letním období. Věková struktura pedagogických zaměstnanců k Pedagogičtí pracovníci do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodce /částečný úvazek/ Nepedagogičtí pracovníci do 20 let let let let nad 50 let pracující důchodci

5 Pedagogická činnost školy: Klasifikace chování k datu : Chování bylo u 161 žáků klasifikováno jako velmi dobré u 4 žáků jako uspokojivé u 1 žáka jako neuspokojivé Přehled prospěchu - školní rok 2005/ pololetí třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

6 Klasifikace chování k datu : Chování bylo u 145 žáků klasifikováno jako velmi dobré u 9 žáků jako uspokojivé u 1 žáka jako neuspokojivé Přehled prospěchu - školní rok 2005/ pololetí třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

7 Opravné zkoušky: Byly vykonány ve dnech po předchozí písemné domácí přípravě a konzultacích ve škole. Čtyři žáci 1., 7. a 8. třídy dělali opravné zkoušky celkem ze čtyř předmětů. Tři žáci vykonali zkoušku z českého jazyka a jeden z matematiky. Neúspěšně dopadla pouze jedna zkouška z českého jazyka, ostatní žáci postupují do dalšího ročníku. Přehled prospěchu - školní rok 2005/2006 po opravných zkouškách 2.pololetí po opravných zkouškách třída počet žáků CH D prospěli prospěli neprospěli odložená s vyznamenáním klasifikace I II III IV V st VI VII VIII IX st celkem

8 Absence žáků: omluvená průměr neomluvená průměr 1. pololetí absence na žáka absence na žáka 1. stupeň , ,24 2. stupeň , ,19 celkem , ,22 2. pololetí 1. stupeň , ,16 2. stupeň , ,14 celkem , ,26 celkem , ,46 Výuka cizích jazyků: Na škole vyučujeme cizí jazyk od 4. třídy. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídách vyučujeme už pouze jazyk anglický, německý jazyk byl vyučován pouze v jedné skupině v 8. třídě. Žáci mají 3 vyučovací hodiny cizího jazyka za týden. Výuka německého jazyka byla neaprobovaná, paní učitelka získala úroveň B1 v projektu JAME. Anglický jazyk byl vyučován z 57,14 % aprobovaně, neaprobovaná výuka je na 1. stupni a v jedné skupině dělené výuky v 7. třídě. Výuka povinně volitelných předmětů: Nabídka povinně volitelných předmětů je přímo závislá na ekonomických a personálních možnostech školy. Podle zájmu žáků jsme vybrali jako optimální řešení dvouhodinový blok informatiky v 7. třídě a po jedné hodině semináře z českého jazyka a matematiky v 8. a 9. třídě. Tyto hodiny byly využity k procvičování a upevňování učiva a k rozvoji komunikačních dovedností

9 Integrovaní žáci k datu Ročník Integrovaní žáci Specifické poruchy učení Sluchová vada Řečová vada Celkem Žák 1. stupně s SPU měl individuální výuku společně se dvěma žáky 6. třídy. Na 2. stupni neměli rodiče jednoho žáka o individuální výuku zájem, náprava poruch učení u čtyřčlenné skupiny žáků třídy byla v letošním školním roce realizována formou zvláštní hodiny. Sluchově postižený žák měl individuální studijní plány ve všech naukových předmětech a individuální výuku v rozsahu 3 hodiny týdně. Při výuce úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené v Ostravě. U žákyně ve 3. třídě byla řečová vada diagnostikovaná v průběhu školního roku, měla samostatnou výuku v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Přípravná třída: V letošním školním roce ji navštěvovalo 12 dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí předškolního věku ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Základem práce byla organizovaná hra, rozhovory, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti. Důraz byl kladen na jazykovou a komunikativní výchovu, rozvoj matematických představ, rozvoj vnímání a grafomotorických schopností, cvičení paměti. Paní učitelka hodnotí práci a pokroky dětí velmi dobře, 10 z nich bylo úspěšných při vstupu do 1. třídy. Velmi dobře hodnotí i spolupráci s rodiči svých žáků. Velkým kladem byla úzká spolupráce s Pedagogicko psychologickou poradnou. Paní lektorky se při pravidelné dvouhodinové lekci zaměřovaly na rozvoj řeči, grafomotoriky, zrakové a sluchové percepce, obrazotvornosti, paměti a myšlení. Při přímé práci s dětmi obohacovaly jejich vzdělávání o další zajímavé prvky a netradiční postupy. S učitelkou konzultovaly speciální postupy výchovy a vzdělávání jednotlivých dětí podle individuálních vzdělávacích plánů

10 Údaje o zařazování dětí do školy: Na školní rok 2006/2007 se do naší školy zapsalo celkem 28 dětí. U 4 sedmi dětí byl dětským lékařem a Pedagogicko-psychologickou poradnou doporučen odklad povinné školní docházky o jeden školní rok. Dalších 5 dětí z různých důvodů do 1. třídy nenastoupilo, 1 žák 1. třídu opakuje celkový počet žáků 1. třídy je 20. Do přípravné třídy se přihlásilo 9 dětí, z nich 8 do přípravné třídy nastoupilo. 4 z nich mají odklad povinné školní docházky a 4 jsou ještě věku předškolního a rodiče je z finančních důvodů nemohou umístit v mateřských školách. Výchova k volbě povolání: Témata k volbě povolání jsou zařazována do výuky prvouky, rodinné výchovy, občanské výchovy, pracovních činností a příležitostně i do ostatních předmětů. Od 7. třídy se přípravou na budoucí povolání našich žáků zabýváme systematicky. V tomto školním roce měli žáci 7. a 8. třídy v předmětu občanská výchova vyčleněné vyučovací hodiny na téma Volba povolání a Člověk a pracovní život. V 9. třídě měli žáci v 1. pololetí nepovinný předmět Volba povolání. Obsahem výuky byl monitoring zájmu žáků, testování jejich schopností a zájmů ve vztahu k vhodné profesní orientaci, žáci byli na Pracovním úřadě v Karviné a na burze škol. Ve výuce byly používány pracovní listy Volba povolání od Violy Horské a Heleny Zemánkové. SCIO testy: 15 žáků 9. ročníku se dne zúčastnilo v rámci projektu KVALITA 2005 testování úrovně znalostí z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. S výsledky testů jsme žáky seznámili a budeme s nimi nadále pracovat. Ve srovnání s ostatními Základními školami Moravskoslezského kraje dosáhli naši žáci průměrných výsledků: Vyhodnocení SCIO testů: Obecné studijní předpoklady: Porovnávání ve skupině ZŠ: percentil : 51,80 Verbální část: 49,52 Analytická část: 51,66 Kvantitativní část: 54,12 Slovní zásoba: 49,02 Orientace v textu: 50,10 Analýza informací: 52,71 Orientace v grafu: 48,18 Porovnávání hodnot: 51,14 Číselné operace: 53,20 Orientace v obrázku: 33,

11 Jazyková část: Nejlepší výsledek: kvantitativní část: 54,12 Nejhorší výsledek: verbální část: 49,52 Logická část: Nejlepší výsledek: číselné operace: 53,20 Nejhorší výsledek: orientace v obrázku: 33,57 Porovnání v rámci všech škol: percentil: 50,06 průměrný výsledek Matematika Porovnání ve skupině ZŠ: percentil: 56,74 Aritmetika: 59,61 Algebra: 48,10 Geometrie: 37,62 Znalost: 49,44 Porozumění: 56,11 Aplikace: 55,16 Nejlepší výsledek : aritmetika: 59,61 Nejhorší výsledek: geometrie: 37,62 Porovnání v rámci všech škol: percentil: 54,82 nadprůměrný výsledek Český jazyk Porovnání ve skupině ZŠ: percentil: 47,28 Gramatika: 41,52 Větný rozbor: 50,80 Sloh a lit.: 46,16 Jazyk: 44,32 Znalost: 46,08 Porozumění: 46,04 Aplikace: 47,09 Nejlepší výsledek: větný rozbor: 50,80 Nejhorší výsledek: gramatika: 41,52 Porovnání v rámci všech škol: percentil: 45,78 podprůměrný výsledek Testy byly podle našeho názoru náročné a rozsáhlé. Žáci měli problémy s dodržením časového limitu. Velmi náročné je zařazení tří hodinových prací do jednoho dopoledne, podle psychohygienických zásad, které dodržujeme, nejsou žáci zvyklí na více takto rozsáhlých a důležitých prací během jednoho dne

12 S výsledky testu z matematiky jsme velmi spokojeni. Naši žáci se umístili na 2. místě ze všech orlovských škol. Spokojeni nejsme s výsledkem testu z českého jazyka, test se psal v pořadí jako poslední a výsledek může být ovlivněn únavou žáků. Rozbor chyb, které si vyučující jednotlivých předmětů zpracovali, ukázal, které části učiva dělají žákům největší potíže. Často je to učivo z nižších ročníků, kdy není dostatek času na jeho průběžné opakování. V plánech práce pro jednotlivé předměty pro příští školní rok bude k těmto rozborům přihlédnuto. Údaje o vycházejících a přestupujících žácích : V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku 15 žáků 9. třídy 2 žáci 8. třídy 1 žák 6. třídy celkem tedy 18 žáků. Na středních školách a odborných učilištích s maturitou bude pokračovat ve studiu 12 žáků, z toho 5 chlapců a 7 děvčat. Ve tříletých nebo dvouletých učebních oborech se bude připravovat 6 žáků, z toho 3 chlapci a 3 děvčata. 2 žáci z 5. třídy byli po úspěšně zvládnutém výběrovém řízení přijati na Gymnázium v Orlové, a další 2 žáci z 5. třídy na ZŠ U Kapličky do třídy s rozšířenou výukou informatiky. Účast na olympiádách a soutěžích: V průběhu roku proběhla školní kola olympiád v českém a anglickém jazyce a v dějepise a školní kola matematických soutěží Pythagoriáda a Klokan. Z nich postoupili dva žáci do okresních kol. Žákyně 7. třídy se stala vítězkou okresního kola konverzační soutěže anglického jazyka, další postup v její kategorii už nebyl možný. Žákyně 9. třídy se v okresním kole olympiády z dějepisu umístila na 22. místě ze 47 účastníků. Naši žáci se zúčastnili podzimní části soutěže v ZOO Ostrava, městského kola soutěže ve zpěvu a recitaci, mnoha výtvarných soutěží, městského kola dopravní soutěže a mnoha soutěží sportovních. Ve sportovních soutěžích jsme dosáhli následujících úspěchů: Střelba 2x 2. místo Šplh 1. místo Lyžování 4. a 7. místo Nohejbal 3. místo Florbal dívek 3. místo Taneční soutěž 3. místo v okresním kole s postupem do kola krajského. Naší snahou je, aby se žáci zúčastnili takových akcí, ve kterých mají šanci uspět. Tím rozvíjíme jejich zdravé sebevědomí a vychováváme je k návyku smysluplně trávit volný čas

13 DALTON: V 5. třídě pokračovala paní učitelka do března 2006 v rozvíjení samostatnosti žáků formou výuky podle Daltonského systému. Hlavními úkoly byl nácvik soustředěnosti, schopnost rozvrhnout si práci, spolupracovat s ostatními, umět si najít informace v encyklopediích a slovnících. Motivační prvky tohoto systému se jí ve výuce osvědčily, většina dětí měla zájem na dosahování dobrých výsledků. V březnu 2006 odešla na dlouhodobou nemocenskou, paní učitelky, které ji ve zbytku školního roku zastupovaly, podle systému Dalton nepracovaly. Školní družina: Pracovalo jedno oddělení školní družiny, z organizačních důvodů se při práci s dětmi střídala kvalifikovaná vychovatelka, a paní učitelky z 1. a 2. třídy. U dětí rozvíjely jejich tělesné, rozumové a estetické dovednosti. Zaměřily se na pozorování přírody, pravidla silničního provozu, pravidla stolování a hygieny. Rozvíjely u dětí zručnost, sportovní zdatnost, procvičovaly paměť a logiku. S úrovní práce školní družiny jsou děti i rodiče spokojeni

14 Školní akce a mimoškolní činnost: Oslava 100. výročí založení školy: Nejrozsáhlejší kulturní akcí byla v tomto školním roce slavnostní akademie ke 100. výročí založení školy, Nácviku programu se zúčastnila většina žáků školy a v DKMO jsme jej předvedli zájemcům z ostatních škol, rodičům a hostům bývalým učitelů školy, hostům z Městského úřadu v Orlové, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a České školní inspekce. Součástí oslav byla výstava výtvarných prací žáků školy ve výstavní síni DKMO. Akce byla velmi úspěšná. Účast na kulturních akcích a exkurzích: Naši žáci společně navštívili divadelní představení v Domě kultury Města Orlové, v Divadle loutek v Ostravě a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. Byli se podívat na výstavě Zahrada a zdravé město, na Výstavě spolkové a klubové činnosti a na výstavě Minulost Orlové. Navštívili 2 filmová představení v orlovském kině Vesmír. Pro žáky jsme zajistili vystoupení kouzelníka a sokolníků s dravci. Zúčastnili jsme se akcí Den bez úrazu a Den Země. V červnu byli zájemci na exkurzi na slovanském hradišti v Chotěbuzi a v ZOO Lešná. Zájemci z 2. stupně se v průběhu roku zúčastnili tří večerních představení v ostravských divadlech. Spolupráce se Szkolou Podstawowou v Radlině: Spolupráce s partnerskou školou se v letošním roce zaměřila na přípravu společného projektu To všechno nás spojuje a na vzájemnou spoluúčast na vánoční a velikonoční výstavě výtvarných prací. Na vánoční výstavě v Polsku jsme předvedli naše výtvarné a rukodělné práce, na velmi úspěšné výstavě Velikonoce na Jarní se spolupodíleli naši polští partneři. Účast v projektech financovaných z EU: Na základě dlouhodobé spolupráce se Szkolou podstawowou v polském Radlinu jsme vytvořili společný projekt a požádali o jeho financování z EU, z fondu mikroprojeků INTERREG III A Euroregionu Těšínské Slezsko. Projekt s názvem To všechno nás spojuje byl v dubnu 2006 schválen Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska a bude spolufinancován z prostředků EU a Města Orlové. Společné akce se uskuteční v říjnu až listopadu letošního roku a žáci se mohou těšit na dvoudenní pobyt polských dětí v naší škole, dvoudenní pobyt v Polsku, společnou návštěvu historických památek, kulturně-společenskou akci Svátek škol u nás i v Polsku, na zajímavé zážitky a nová přátelství

15 Účast v projektech financovaných MŠMT: Druhým úspěšným projektem se stal projekt Jsme Slované, který finančně podpořilo MŠMT ČR v rámci podpory méně vyučovaných cizích jazyků. V 8. a 9. třídě od příštího roku zavádíme výuku 2. cizího jazyka jako volitelného předmětu a někteří žáci si vybrali výuku jazyka ruského. Projekt je založen na mezipředmětových vztazích a bude realizován v rámci cizího jazyka, dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a hudební výchovy. Mimoškolní činnost - nabídka zájmových kroužků: pro 1. stupeň pro 2. stupeň Informatika Fyzika prakticky Sportovní hry 2x Informatika 5x Zájmové kroužky vedli v ranních a odpoledních hodinách pedagogičtí zaměstnanci naší školy. V hodnoceních práce je jako klad uveden zájem a pravidelná docházka přihlášených dětí, rozvoj jejich tělesných schopností, v kroužcích informatiky pak prohloubení, procvičení a konkrétní využití práce s internetem a využití jeho. Kromě pravidelné práce těchto kroužků organizujeme vánoční besídky a oslavu Dne matek s programem pro rodiče a jednorázové školní sportovní akce a soutěže. Přehled zapojení žáků do kroužků ve školním roce 2005/2006 název kroužku 1. pololetí 2. pololetí Fyzika prakticky Sortovní hry-chlapci - 10 Sportovní hry-dívky Informatika -1. stupeň Informatika 2. stupeň Celkem Mimoškolní akce ve spolupráci s Občanským sdružením: mikulášská nadílka karneval a diskotéka oslava MDD školní výlet 9. třídy / finanční příspěvek / Občanské sdružení poskytuje finanční prostředky, bez kterých by tato činnost nebyla možná. Dále kupuje pro nejlepší žáky školy knižní odměny, drobné dárky dostávají děti také za reprezentaci školy ve vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích

16 Program primární prevence: Témata Minimálního preventivního programu jsou zařazena do výuky prvouky, přírodovědy, přírodopisu, chemie, zeměpisu, cizích jazyků, rodinné výchovy a občanské výchovy, v dalších předmětech se prevencí zabýváme příležitostně. V únoru se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy Trestní odpovědnost a besedy s lékařem s názvem Láska ano, děti ještě ne. Žáci 6. a 7. ročníku besedovali nad tématem Rozpoznání šikany. Během celého školního roku se snažíme řešit s rodiči žáků jejich výukové a kázeňské problémy, podle potřeby svoláváme výchovnou komisi. Snaha o spolupráci s rodiči problémových žáků se někdy setkává s jejich nezájmem, snahou zlehčovat a omlouvat problémy svých dětí, v ojedinělých případech rodiče rezignují a říkají, že své děti nezvládají. Postoj rodičů k problematice záškoláctví a neomluvených hodin výrazně změnila novela Zákona 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Vyhodnocení dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: Ve školním roce 2005/2006 bylo prioritou vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti účast 4 pedagogických zaměstnanců. Noví učitelé absolvovali kurz základů a kurz P0, vyučující informatiky si vybrali z nabídky P1. Celkem máme 3 učitelky, které absolvovaly celý cyklus vzdělávání a 3 učitelky s jedním kurzem pro pokročilé. Do počítačového vzdělávání se zatím nezapojila pouze 1 učitelka. Další prioritou bylo jazykové vzdělávání. Kurzu anglického jazyka se zúčastnily 4 učitelky a dosáhly úrovně středně pokročilý. Dvě z nich v jazykovém vzdělávání pokračují. Kurz anglického jazyka pro vedoucí pracovníky navštěvovala p. ředitelka do prosince 2005, se změnou podmínek financování svou účast ukončila. Třetí prioritou bylo vzdělávání v oblasti tvorby školních vzdělávacích programů. Zatím nemáme proškoleného koordinátora tvorby ŠvP paní učitelka nebyla v tomto školním roce do programu zařazena. Vzdělávání v tomto oboru se zúčastnilo na 8 akcích 11 pedagogů. Dvě vzdělávací akce byly zaměřeny na prevenci negativního jednání. Oborového vzdělávání se na KVIC-Karviná na čtyřech akcích zúčastnily celkem 4 učitelky. Celkový počet akcí: 15 Celkový počet účastníků: 21 Cena akcí: ,- Kč, Školení byla hodnocena jako velmi dobrá. Naši zaměstnanci se dále školili v oblasti BOZP / první pomoc, požární ochrana, nebezpečné chemické látky/, správy počítačové sítě, zúčastnili se prezentace interaktivní tabule. Předsedkyně naší základní organizace ČMOS se zúčastnila dvou dvoudenních školení, seminář pro paní účetní uspořádala firma Gordic

17 Základní údaje o hospodaření školy: Příjmy za státního rozpočtu z toho mzdy z toho odvody zaměstnavatele z toho příspěvek FKSP z toho ONN z toho nákup učebnic z toho nákup pomůcek pro výuku z toho náklady na DVPP z toho náklady na OOPP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč projekty PI PII Příjmy z EU na 7. třídy z toho mzdy z toho odvody z toho FKSP Příspěvek města Dotace města na akademii Vlastní příjmy z toho pronájem TV z toho tržby za ŠD z toho úroky z toho přeplatek za časopis Příjmy celkem Náklady ze státního rozpočtu z toho mzdy z toho odvody zaměstnavatele z toho příspěvek FKSP z toho ONN z toho nákup učebnic z toho nákup pomůcek pro výuku z toho pomůcky pro 0.,1.tř. + integrované z toho náklady na DVPP z toho náklady na OOPP projekty PI PII Náklady z EU na 7. třídy z toho mzdy z toho odvody z toho FKSP Náklady z příspěvku a dotace města, vlastních příjmů z toho na provoz školy z toho na nákup majetku z toho nákup pro ŠD z toho opravy budova údržbařský materiál z toho na akademii Náklady celkem Výsledek hospodaření za 2005 Zůstatek v rezervním fondu z minulých let ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 200,00 Kč 240,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,48 Kč 3 600,00 Kč ,00 Kč 941,88 Kč 1 119,60 Kč ,48 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,41 Kč ,00 Kč 2 929,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 200,00 Kč 240,00 Kč ,50 Kč ,09 Kč ,81 Kč 3 169,50 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,50 Kč 2 868,98 Kč ,20 Kč

18 Hlavní úkoly pro příští školní rok: 1. Zintenzivnit přípravu školního vzdělávacího programu, nadále využívat možností ke vzdělávání pedagogů v této oblasti, pravidelnými konzultacemi a konkrétními úkoly pro jednotlivé pedagogy zajistit možnost pokusného ověřování programu ve 2. pololetí školního roku. 2. Při výuce využít v maximální míře všechny schopnosti žáků, důsledným individuálním přístupem minimalizovat neúspěchy méně nadaných dětí, které se snaží o dobré výsledky. Schopnosti, nadání a vědomosti žáků průměrných a výborných rozvíjet zapojením do soutěží a olympiád. 3. V maximální míře využívat při výuce i mimoškolní činnosti počítačovou učebnu. 4. Pokračovat v účasti v projektu Kvalita 2007, zpracovat rozbor výsledků testů a stanovit účinná opatření tak, aby se práce pedagogických pracovníků zaměřila na případné nedostatky. 5. Systematickou přípravou dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a dětí s odloženou školní docházkou předcházet problémům při nástupu do 1. třídy. 6. Ve výchovné oblasti minimalizovat negativní jevy chování, problémy ihned a důsledně řešit s rodiči, případně s dalšími institucemi. 7. Spolupracovat s asistentkou pedagoga, která se od nového školního roku bude věnovat žákům ze sociálním znevýhodněním, využít její zkušenosti a intenzivně působit na rodiče problémových žáků. 8. Rozšířit nabídku mimoškolní zájmové činnosti, snažit se zapojit i žáky problémové a vést je tak k návyku smysluplně trávit volný čas. 9. Zajistit realizaci schválených projektů To všechno nás spojuje a Jsme Slované. 10. Pokusit se získat další finanční prostředky z programu INTERREG IIIA na připravovaný projekt U nás v Evropě. 11. Pokračovat ve školeních pedagogických zaměstnanců zaměřených na počítačovou gramotnost, jazykové vzdělávání a tvorbu ŠVP. V Orlové 29. září 2005 Mgr. Věra Vrlíková, ŘŠ Rada školy schválila dokument dne Mgr. Hana Košťálová

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 -

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva 2006 / 2007 - 1 - Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2006 / 2007-1 - Obsah: Charakteristika školy str. 3 Údaje o pracovnících školy str. 5 Pedagogická činnost školy

Více

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola Orlová Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 / 2011 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Počty tříd a počty žáků str. 4 3. Personální zabezpečení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2010-2011 Z á k l a d n í š k o l a B y s t r é Na základě hodnotících zpráv z předmětů, předmětových komisí, pedagogického úseku a vlastního

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více