Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob, čas u sloves. Rozpozná kořen slova, předponu, příponu, koncovku. Dokáže najít slovo příbuzné. diktování jednoduchý Zjištění a ohodnocení znalostí. Označí kořen slova, předponu, příponu, koncovku. Nácvik a osvojení pravopisu. Opakování učiva z 5. ročníku stavba slova a pravopis vyjmenovaná slova pravopis podstatných a přídavných jmen shoda podmětu s přísudkem a mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves slovotvorný základ, předpona, přípona a slova příbuzná diktát 1.diktát 1 prověrka zahajovací prověrka 1 stavba slova a pravopis stavba slova, slovotvorný rozbor 3 střídání hlásek, skupiny hlásek září říjen pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování KR- cvičení pro rozvoj kreativity SP- moje učení Př- poznávání zvířat, rostlin Vo- ekologie 1

2 Nácvik a osvojení pravidel. Použití poznatků ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu. Nácvik a osvojení pravidel. Použití poznatků ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu Rozliší předponu a předložku. Nácvik a osvojení pravidel. diktování jednoduchý zdvojené souhlásky stavba slova a pravopis skupiny bě, pě, vě, mě 3 předpony, předložky s, z,vz 1 6. diktát. diktát 1 říjen Aj, Nj- předložky a předpony Rozliší podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený, podmět vyjádřený různým slovním druhem. Rozliší přísudek holý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou. základní větné členy 4 listopad K- schopnost verbálního sdělení Aj, Nj- větné členy, postavení větných členů ve větě

3 Osvojí si pravidla shody, umí jednoduché aplikace. Rozpozná předmět a příslovečné určení místa, času, způsobu. Pozná přívlastek. Rozliší větu jednoduchou od souvětí podle počtu přísudků. Seznámí se se slovosledem. Osvojí si psaní znamének v přímé řeči Rozlišuje 10 druhů slov Pracuje s přehlednou tabulkou. diktování jednoduchý Rozlišuje druhy slov v textu. shoda přísudku s podmětem rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení) rozvíjející větné členy (přívlastek) tvoření vět, přímá řeč věta jednoduchá a souvětí 1 Aj, Nj- tvoření vět druhy slov diktát 3. diktát 1 druhy slov listopad prosinec leden OO- občan jako odpovědný člen společnosti OE- naše vlast a Evropa Aj, Nj- druhy slov Aj, Nj - pojmenovávání, slovíčka, druhy slov 3

4 Určí druhy podstatných jmen. Vyjmenuje vzory podstatných jmen a umí ke vzoru zařadit. Umí nakreslit graf věty jednoduché a určit podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek. Zjištění a ohodnocení znalostí. Nácvik a upevňování pravopisu a mluvnických kategorií podstatných jmen. Nácvik a upevňování rozboru věty jednoduché. druhy podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, obecná, vlastní) vzory podstatných jmen rozbor věty jednoduché 3 6. prověrka pololetní prověrka 1 4 leden ES- významné podstatná jména (pravopis, 3 změny mluvnické kategorie) okolní krajiny podstatná jména obecná a vlastní OE- naše vlast a Evropa odchylky od skloňování 1 rozbor věty jednoduché únor Dě- typy měst a vývoj názvu měst Ze práce s mapou Př - šelmy Tv vztah ke sportu 4

5 diktování jednoduchý Určí přídavné jméno tvrdé, měkké, přivlastňovací, pozná jmenný tvar. Umí vyskloňovat přídavné jméno ve spojení s podstatným jménem. Nácvik a upevňování pravopisu. Dokáže vystupňovat přídavné jméno. Nácvik a upevňování pravopisu Umí tvar ověřit v pravidlech. Nácvik a upevňování rozboru věty jednoduché. diktát 4. diktát druhy přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací, jmenné tvary) skloňování přídavných jmen, pravopis stupňování přídavných jmen rozbor věty jednoduché únor březen EK- kulturní krajina, voda a význam její pro žvot MV- chování podporující dobré ES- rodinné příběhy Dě - Karel IV. Ze - krajina Sloh - popis Určí druhy zájmen, rodová, bezrodá. Pracuje s tabulkou. druhy zájmen 5 duben Literatura - Jan Drda, František Nepil, Ota Pavel, Jan Werich 5

6 Seznámení se skloňováním zájmen. Nácvik a upevňování pravopisu Nácvik a upevňování rozboru věty jednoduché. diktování jednoduchý Určí druhy číslovek, určité, neurčité. Pracuje s tabulkou. Seznámení se skloňováním číslovek. Nácvik a upevňování užití a pravopisu. Umí tvar ověřit v pravidlech. Opakování pravopisu jmen a sloves. Určí slovesný způsob. Určuje osobu, číslo, způsob, čas. diktování jednoduchý souvislý text skloňování zájmen 4 rozbor věty jednoduché diktát 5.diktát 1 druhy číslovek 6. skloňování a užití číslovek 4 pravopis jmen a sloves slovesný způsob a slovesné tvary 3 diktát 6.diktát 1 duben květen ES- rodinné příběhy KR- cvičení kreativity JE- klíčové mezníky evropské historie Sloh- vyprávění Dě- důležitá data evropské historie, poslední Přemyslovci Literatura řecké báje 6

7 Seznámí se se zásadami spisovné výslovnosti. Čte se správným přízvukem a větnou melodií. Nácvik a upevňování rozboru věty jednoduché. Opakování pravopisu jmen a sloves. Zjištění a ohodnocení znalostí. Určuje mluvnické kategorie podstatných jmen. Umí skloňovat a zařadit jméno ke vzoru. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis podstatných jmen. zvuková stránka jazyka hláskosloví a spisovná výslovnost slovní přízvuk a zvuková stránka věty rozbor věty jednoduché 1 pravopis jmen a sloves 3 prověrka závěrečná prověrka 1 opakování učiva 6. ročníku - podstatná jména (mluvnické kategorie, skloňování, pravopis, skloňování částí těla) červen září EP- rovnocennost všech etnických skupin a kultur VČP- možnosti a způsoby ochrany zdraví dovednosti a zapamatování Př stavba lidského těla Vz dopravní výchova 7

8 Určuje mluvnické kategorie přídavných jmen. Umí skloňovat, stupňovat a zařadit jméno ke vzoru. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis přídavných jmen. Dokáže určit větné členy (kromě doplňku) a graficky zapsat. Zjištění a ohodnocení znalostí diktování jednoduchý Vyhledá zájmeno, umí určit druh. Umí využít přehlednou tabulku. Zopakuje a procvičí skloňování zájmen, pravopis. Seznámí se se skloňováním jenž a umí nahradit synonymem. opakování učiva 6. ročníku - přídavná jména (mluvnické kategorie, stupňování, skloňování, pravopis), jmenné tvary 7. prověrka zahajovací prověrka 1 3 září Lv spisovatelé a jejich díla větné členy 1 Literatura- pověsti diktát 1. diktát 1 zájmena (druhy, skloňování, jenž) 4 říjen dovednosti a zapamatování Ze-Krkonoše Aj - používání zájmen 8

9 Vyhledá číslovku, umí určit druh. Umí využít přehlednou tabulku. Zopakuje a procvičí skloňování číslovek, pravopis. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis morfologický. Dokáže určit větné členy a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen holý, rozvitý, několikanásobný. Vyhledá sloveso. Umí určit osobu, číslo, způsob, čas. Pozná infinitiv Zopakuje si tvary jednoduché a složené. Rozlišuje slovesný rod činný, trpný. Umí větu převést do opačného rodu. číslovky (druhy, skloňování) pravopis jmen (koncovky jmenné) větné členy (holý, rozvitý, několikanásobný) slovesa (čas přítomný, infinitiv, rozkazovací způsob) říjen listopad dovednosti a zapamatování ES- rodinné příběhy PS- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí K- rétorika, komunikace v různých situacích Aj- používání číslovek Vo v kolektivu Př šelmy kočkovité slovesný rod 3 Dě Karel IV. 9

10 Rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent. Umí převést větu jednočlennou na dvojčlennou a naopak. Rozlišuje věty podle postoje mluvčího. Umí přiřadit znaménko za větu. Dokáže určit větné členy (i doplněk) a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen holý, rozvitý, několikanásobný. diktování jednoduchý Rozliší přísudek slovesný, jmenný. Seznámí se stvořením vedlejší věty přísudkové. Umí vyhledat podmět a určí i slovní druh. věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent věty podle postoje mluvčího větné členy 7. diktát. diktát 1 přísudek (slovesný, jmenný) vedlejší věta (VV) přísudková 1 podmět (vyjádření různými slovními druhy) 1 listopad prosinec K- rétorika, komunikace v různých situacích Vo- komunikace Lv - pověsti Lv M. Twain 10

11 Seznámí se stvořením vedlejší věty podmětné. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis syntaktický. diktování jednoduchý Umí vyhledat předmět a určit pád. Seznámí se stvořením vedlejší věty podmětné. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis syntaktický. Rozliší vedlejší větu podmětnou a předmětnou. Vyhledá příslovce Seznámí se se spřežkami, stupňováním příslovcí. Procvičí pravopis. VV podmětná shoda podmětu a přísudku (pravopis) diktát 3. diktát 1 předmět VV předmětná 7. shoda podmětu a přísudku (pravopis) VV podmětná a VV předmětná 1 příslovce (spřežky, stupňování, pravopis) 1 3 prosinec leden PD- principy demokracie ŘP- analýza vlastních postojů a hodnot dovednosti a zapamatování Ze pražské památky Dě- starověký Egypt 11

12 Vyhledá předložku. Umí určit pád. Zjištění a ohodnocení znalostí. Umí vyhledat příslovečné určení a určit okolnost děje (čas, místo, způsob, míru). Seznámí se stvořením vedlejších vět příslovečných podle okolnosti děje. Chápe závislost věty vedlejší. Uvědomí si důležitost spojovacího výrazu. diktování jednoduchý Vyhledá přívlastek. Rozliší přívlastek (Pk) shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející. Seznámí se s Pk volným, těsným. předložky prověrka pololetní prověrka 1 příslovečné určení vedlejší věty (VV) příslovečné 6 7. diktát 4. diktát 1 přívlastek (shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející, volný, těsný) 4 leden únor březen ES- rodinné příběhy dovednosti a zapamatování ES- rodinné příběhy Vo- rodina Dě- objevení Ameriky Př- žralok Dě- husitství Literatura- pověsti, spisovatelé regionu Hv W.A. Mozart 1

13 Seznámí se stvořením vedlejší věty přívlastkové. Dokáže poznat vedlejší větu přívlastkovou vloženou. Dokáže určovat druhy vedlejších vět v jednoduchých souvětích podřadných. Umí využít přehlednou tabulku. Zvládne interpunkci souvětí podřadného. Pozná větný člen několikanásobný. Zvládne interpunkci. Vyhledá spojku. Odliší spojky podřadící, souřadící. VV přívlastková druhy VV 1 větné členy několikanásobné 1 Vyhledá částici. částice 1 Vyhledá citoslovce Seznámí se se zvláštnostmi pravopisu. Spojky podřadicí citoslovce 1 7. březen ES- rodinné příběhy dovednosti a zapamatování Vo- ve společnosti 13

14 Umí vyhledat doplněk. doplněk Lv J.Werich Seznámí se stvořením vedlejší věty doplňkové Seznámí se se zásadami psaní velkých písmen ve vlastních jménech Procvičí a zvládne napsat jednodušší vlastní názvy. Rozliší mluvnický a věcný význam slova. Pozná sousloví. Vysvětlí význam procvičených rčení. Rozhodne, zda je slovo jednoznačné. Uvádí významy slov mnohoznačných. diktování jednoduchý nauka o významu slov VV doplňková psaní velkých písmen ve vlastních jménech věcný a mluvnický význam slova, sousloví, rčení slova jednoznačná, mnohoznačná diktát 5. diktát duben OE- svět kolem nás a Evropa pozornosti a soustředění, řešení problémů ŘP- řešení problémů, komunikace v různých situacích Ze- názvy měst Sloh - popis Sloh- význam slova v komunikačních situacích 14

15 Chápe synonymní, antonymní a homonymní význam slov. Přiměřeně umí pracovat se slovní zásobou. Umí vyhledat termíny. Chápe význam terminologie. Pozná sousloví Zvládne rozbor jednoduchého souvětí podřadného. Ovládá interpunkci. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis diktování jednoduchý Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby. nauka o významu slov synonyma, antonyma, homonyma termíny, sousloví souvětí podřadné 3 opakování pravopisu 3 diktát 6. diktát 1 nauka o tvoření slov slovní zásoba a její obohacování květen červen pozornosti a soustředění, řešení problémů ŘP- řešení problémů, komunikace v různých situacích LV - Vančura Vo- komunikace, mezi jedinci Aj- vyprávění 15

16 Zvládne zásady tvoření českých slov. Rozpozná slova přechýlená, umí je tvořit. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Dokáže určit větné členy (i doplněk) a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen holý, rozvitý, několikanásobný. Zvládne rozbor souvětí podřadného. Ovládá interpunkci. Zjištění a ohodnocení znalostí. Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o jménech a slovesech. Znalosti si upevňuje a ověřuje. nauka o tvoření slov opakování tvoření slov, přechylování pravopis 1 větné členy 1 souvětí podřadné 1 prověrka závěrečná prověrka 1 opakování učiva 7.ročníku druhy slov (určování), podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky (skloňování, pravopis), slovesa(časování, pravopis), mluvnické kategorie červen září pozornosti a soustředění, řešení problémů ES- rodinné příběhy LA- ochrana přírody Dě- muzea v Praze Literatura- Cirkus Humberto 16

17 Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o větných členech a souvětí podřadném. Znalosti si upevňuje a ověřuje. diktování přiměřený Zjištění a ohodnocení znalostí. opakování učiva 7.ročníku větné členy, vedlejší věty diktát 1.diktát 1 prověrka zahajovací prověrka 1 září Př ochrana přírody Dě křižácké války Dokáže určit větné členy a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen základní, rozvíjející, holý, rozvitý, několikanásobný. větné členy základní, rozvíjející 4 8. Rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent. Umí převést větu jednočlennou na dvojčlennou a naopak. věta jednočlenná, dvojčlenná 1 říjen pozornosti a soustředění, řešení problémů Vo- typy komunikace 17

18 Seznámí se se záporem větným, slovním. Dokáže zápor vytvořit. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí podřadného. V nutném případě používá přehled VV. Správně používá interpunkci. Zopakuje si znalosti o neohebných slovech, umí je užít, zvládá pravopis. zápor souvětí podřadné, druhy VV, interpunkce příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce(užití, pravopis) říjen pozornosti a soustředění Seznámí se s významovými poměry. Vytvoří si přehlednou tabulku a umí s ní pracovat. Správně používá interpunkci. významový poměr v několikanásobném větném členu, interpunkce 4 listopad Dě- starověké říše Ze - oceány Vo volba povolání 18

19 Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí podřadného V nutném případě používá přehled VV. Správně používá interpunkci. Rozliší Pk volný, těsný, přístavek. Správně používá interpunkci. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis diktování přiměřený Seznámí se se souvětím souřadným. Rozliší v jasných případech významový poměr. Používá přehlednou tabulku. Správně používá interpunkci. souvětí podřadné, druhy VV, interpunkce PK volný, těsný, přístavek pravopis koncovek jmen a sloves 3 8. diktát. diktát 1 souvětí souřadné, významové poměry 6 listopad prosinec na zapamatování pozornosti a soustředění ŘP- plánování učiva a studium, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů Dě významné české památky Př ohrožené druhy 19

20 Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Umí pravopis odůvodnit. diktování přiměřený Seznámí se se souřadným spojením VV. Rozliší v jasných případech významový poměr. Používá přehlednou tabulku. Správně používá interpunkci. pravopis koncovek diktát 3. diktát 1 8. souřadně spojené VV 4 prosinec leden Správně používá slovosled. Opraví chybné, nejasné výpovědi. Procvičí intonaci, členění souvislé řeči a přízvuk. Zvuková stránky jazyka tvoření vět 3 pro rozvoj základních rysů kreativity Př- rak Aj, Nj- způsoby komunikace 0

21 Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Zjištění a ohodnocení znalostí. Seznámí se s nepravidelnými tvary jmen. Umí tvary vyhledat v pravidlech. Seznámí se se zásadami skloňování jmen přejatých. Posoudí užívání cizích slov v praxi. Obohacuje si slovní zásobu. Umí vyhledat význam slova ve slovníku. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis pravopis psaní velkých písmen v názvech (opakování) prověrka pololetní prověrka 1 nepravidelné skloňování podstatných jmen skloňování obecných jmen přejatých psaní velkých písmen v názvech (opakování) leden únor OE- naše vlast a Evropa, život Evropanů Ze zeměpisné názvy 1

22 Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. diktování přiměřený Seznámí se se zásadami skloňování vlastních jmen přejatých. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Seznámí se se skloňováním zájmena. Umí doplnit tvar do textu. Rozliší slovesný vid dokonavý a nedokonavý. rozbor souvětí diktát 4. diktát 1 8. skloňování cizích jmen vlastních 4 psaní velkých písmen v názvech 1 doved- (opakování) nosti zapamatování skloňování zájmena týž, tentýž slovesný vid 1 KR- cvičení pro rozvoj kreativity únor březen Literatura- ruští klasici Dě- antická filosofie Fy- antičtí fyzici Př - houby

23 Seznámí se s přehledem slovesných tříd a vzorů podle kmene přítomného. Používá při určování přehled. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. Určuje mluvnické kategorie sloves. Používá přehled slovesných vzorů. využití slovesných tvarů souvětí souřadné, podřadné 8. mluvnické kategorie sloves 3 březen duben KR- cvičení pro rozvoj kreativity MK- multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, význam cizího jazyka jako nástroje dorozumění 3

24 Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. diktování přiměřený Posoudí užívání cizích slov v praxi. Seznámí se se zásadami výslovnosti a pravopisu. Obohacuje si slovní zásobu. Umí vyhledat význam slova ve slovníku. nauka o slovní zásobě slovní zásoba a tvoření slov souvětí souřadné, podřadné 4 diktát 5. diktát 1 slova přejatá, pravopis, výslovnost duben květen KR- cvičení pro rozvoj kreativity MK- multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, význam cizího jazyka jako nástroje dorozumění Sloh- funkce komunikace Aj, Nj- komunikce, slovní zásoba AJ využívá znalosti slovní zásoby k správné výslovnosti a pravopisu cizích slov v českém jazyce 4

25 Zvládne zásady tvoření českých slov. Rozpozná význam slova. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. diktování přiměřený Má jednoduchý přehled o slovanských jazycích. Umí jmenovat jinou jazykovou skupinu. Rozliší spisovný jazyk a obecnou češtinu, chápe využití. Seznámí se s nářečími v čj. nauka o slovní zásobě slovní zásoba a tvoření slov 4 souvětí souřadné, podřadné 8. diktát 6. diktát 1 obecný výklad o ČJ slovanské jazyky, útvary čj 5 květen červen KK- rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních dovedností Vo- příbuzenské Ze- stř. a východ. Evropa Dě- slovanské státy 5

26 Dle svých schopností zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Dle svých schopností provede rozbor souvětí. V nutném případě používá přehledné tabulky a pomůcky. Zjištění a ohodnocení znalostí. Seznámí se se spodobou znělosti a volným vyzněním. Zvládne pravopis. Seznámí se se zásadami spisovné výslovnosti. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozliší větu jednoduchou. Umí vyhledat přísudek. opakování pravopis, rozbor souvětí 3 8. prověrka závěrečná prověrka 1 hláskosloví 1 zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost 9. 1 věta jednoduchá, přísudek 1 červen září pozornosti a soustředění Inf-využití procvičovacích programů Hv- státní hymna Vo- státní znaky Př- hmyz 6

27 Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o jménech a slovesech. Znalosti si upevňuje a ověřuje. diktování přiměřený Zjištění a ohodnocení znalostí. Umí číst se správnou intonací. Pracuje s členěním souvislé řeči (pauzy, frázování). Seznámí se se zásadami psaní a výslovnosti běžných slov přejatých. Umí ověřit pravopis a vyhledat význam slov neznámých. druhy slov (určování), podstatná jména, přídavná jména,zájmena, číslovky(skloňování, pravopis), slovesa(časování, pravopis), mluvnické kategorie diktát 1. diktát 1 prověrka zahajovací prověrka 1 9. zvuková stránka jazyka zvuková stránka věty 1 psaní a výslovnost slov přejatých 4 4 září říjen K- komunikační dovednosti, řeč zvuků a slov Dě- významná historická data Dě- čeští jazykovědci 7

28 Umí samostatně vyhledávat hesla a získat informace. Rozliší větu jednoduchou. Umí vyhledat podmět. Dokáže určit větné členy a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen základní, rozvíjející, holý, rozvitý, několikanásobný. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí podřadného. V nutném případě používá přehled VV. Správně používá interpunkci. zvuková stránka jazyka práce se slovníkem věta jednoduchá, podmět 1 9. rozvíjející větné členy vedlejší věty říjen KK- rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci PS- sociální dovednosti v mezilidských vztazích Vo- spolupráce, dělba práce 8

29 Dokáže naznačit stavbu slova. Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby. Umí utvořit slova příbuzná. Zvládá pravopis. Dokáže určit větné členy a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen základní, rozvíjející, holý, rozvitý, několikanásobný. Seznámí se se složitějšími případy shody PŘ a PO. Zvládá pravopis. diktování přiměřený Umí rozlišovat věcný význam slov. Umí vyhledat slovo neznámé ve slovníku. nauka o slovní zásobě stavba slova a tvoření slov stavba slova a pravopis větné členy holé, rozvité, několikanásobné shoda PŘ s několikanásobný PO diktát. diktát 1 nauka o slovní zásobě význam slova listopad prosinec KR- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity ES- rodinné příběhy KR- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Vv- řečtí bohové Dě- antický svět 9

30 Rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná. Tvořivě pracuje se slovní zásobou. nauka o slovní zásobě slova jednoznačná, mnohoznačná dovednosti zapamatování Rozliší Pk volný, těsný, přístavek. Správně používá interpunkci. Rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent. Umí převést větu jednočlennou na dvojčlennou a naopak. přívlastek volný, těsný, přístavek 3 věta jednočlenná, dvojčlenná, VE 9. prosinec K- vedení dialogu Vo- komunikace Aj, Nj- komunikační schopnosti diktování přiměřený diktát 3. diktát 1 Rozliší synonyma, antonyma, homonyma. Tvořivě pracuje se slovní zásobou. nauka o slovní zásobě synonyma, antonyma, homonyma 3 leden KR- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Ch- průmyslové postupy výroby 30

31 Rozliší sousloví. Umí vyhledat termíny. Tvořivě pracuje se slovní zásobou. Rozliší samostatný větný člen, vsuvku, oslovení. Zvládá doplnit interpunkci. Dle svých schopností zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Pravopis umí zdůvodnit Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. nauka o slovní zásobě sousloví, odborné názvy samostatný větný člen, vsuvka, oslovení 9. pravopis koncovek 1 souvětí podřadné, druhy VV 3 leden KČ- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení dovednosti zapamatování, řešení problémů Vo- volba povolání, zisk informací, práce s tiskem Inf-využití procvičovacích programů 31

32 Zjištění a ohodnocení znalostí. prověrka pololetní prověrka 1 leden Rozlišuje i složitější případy druhů slov. Tvořivě pracuje se slovní zásobou. Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o jménech. Rozlišuje věcný i mluvnický význam. Zvládá pravopis. Znalosti si upevňuje a ověřuje. Dle svých schopností dokáže provést rozbor složitějšího souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. druhy slov podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky složité souvětí podřadné 9. 4 únor ES- rodinné příběhy Vo- komunikace Př- hmyz, savci 3

33 diktování přiměřený Zopakuje si zásady skloňování jmen přejatých. Posoudí užívání cizích slov v praxi. Obohacuje si slovní zásobu. Umí vyhledat význam slova ve slovníku. Zopakuje si zásady skloňování vlastních jmen přejatých. Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o slovesech. Rozlišuje věcný i mluvnický význam. Zvládá pravopis. Znalosti si upevňuje a ověřuje. diktát 4. diktát skloňování obecných jmen přejatých skloňování cizích vlastních jmen slovesa, mluvnické kategorie, tvary únor březen PL- vzájemné se poznávání MK- multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnos ti Vo- mezinárodní společenství- EU, OSN, NATO 33

34 Dle svých schopností dokáže provést rozbor složitějšího souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. souvětí souřadné, poměry březen Dě- příchod Cyrila a Metoděje Vo- náboženské systémy Ze - východní Evropa Umí v textu vyhledat vsuvku. Zvládne interpunkci. diktování přiměřený Seznámí se s přechodníky, umí je vyhledat v textu a nahradit. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis vsuvka 1 9. diktát 5. diktát 1 přechodníky 3 psaní velkých písmen 3 duben dovednosti, řešení problémů dovednosti zapamatování Literatura- Liška Bystrouška Hv- zhudebnění 34

35 Dle svých schopností dokáže provést rozbor složitějšího souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Umí opravit chybný text. Umí pravopis odůvodnit. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby. Dle svých schopností pracuje se slovní zásobou. složitá souvětí 3 slovní zásoba, tvoření slov 3 9. pravopis koncovek jmen a sloves 3 nauka o slovní zásobě slovní zásoba a tvoření slov duben květen MK- specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost Aj, Nj- obohacování jazyka jazyky jiných národů 35

36 Rozlišuje věcné významy slov. Vysvětlí obrazná vyjádření. nauka o slovní zásobě význam slov, frazeologie V ústním i písemném projevu dodržuje správný slovosled. zásady českého slovosledu 1 Dokáže správně doplnit interpunkci. V samostatných písemných projevech správně používá interpunkční znaménka. Složitější případy ověřuje v pravidlech. interpunkce 3 9. květen kreativity, řešení problémů diktování přiměřený diktát 6.diktát 1 36

37 Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Umí opravit chybný text. Umí pravopis odůvodnit. Dle svých schopností provede všestranný jazykový rozbor. Dle svých schopností dokáže provést rozbor složitějšího souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. Zjištění a ohodnocení znalostí. pravopis - souhrnné opakování 4 všestranný jazykový rozbor 9. složitá souvětí prověrka závěrečná prověrka 1 červen 37

Český jazyk - Jazyková výchova

Český jazyk - Jazyková výchova Prima Zvuková stránka jazyka Stavba slova a pravopis rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu Jazyk a jeho útvary seznamuje se s jazykovou normou spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví *) Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Sekunda 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Určuje slovní druhy, své tvrzení vždy

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor (předmět): Český jazyk: jazyková výchova - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Podstatná jména: - konkrétní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Zážitkové čtení a naslouchání klíčová slova vyhledávací čtení aktivní naslouchání se záznamem slyšeného Žák při hlasitém čtení vhodně využívá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7.

Jazyk a jazyková komunikace Seminář z českého jazyka 2. 7. VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Jazyk a jazyková komunikace eminář z českého jazyka 2. 7. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky určuje věcné významy slov

Více

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova

Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Předmět: Český jazyk a literatura Ročník : 6. Jazyková výchova Aktivizace učiva z 5. ročníku ( slovní druhy, vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem) Jazyk a jeho útvary Jazykověda a její složky Jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Český jazyk v 5. ročníku

Český jazyk v 5. ročníku Český jazyk v 5. ročníku září Jazyková Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči a různá zabarvení hlasu. Po tichém čtení samostatně reprodukuje text. Odliší podstatné a okrajové informace,

Více

Český jazyk Název Ročník Autor

Český jazyk Název Ročník Autor Pomůcka - Slabiky - foto 1. Pomůcka Psací tvary písmen 1. PL - Samohlásky 1. PL Slabiky - slova 1. PL - Souhlásky 1. PL Slova - věty 1. PL Souhlásky m, l, p 1. PL Tvoření slov 1. PL Souhlásky s, j, t 1.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk ve 4. ročníku

Český jazyk ve 4. ročníku Český jazyk ve 4. ročníku září Jazyková Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas. učebnice strana 3 7 Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou. pracovní sešit strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 4. Časová dotace: 7 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení a naslouchání čtení jako zdroj informací aktivní naslouchání s otázkami Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.

Více

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy)

JAZYKOVÁ VÝCHOVA. Tvarosloví. Pravopis. Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk - 7. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) JAZYKOVÁ VÝCHOVA Tvarosloví ž. si uvědomuje rozmanitost jazyka ž. tvoří a vědomě používá spisovné tvary slov ž. pracuje s jazykovými příručkami ž. pracuje s jazykovými texty různého zaměření ž. rozlišuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Iveta Jedličková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: pátý ČASOVÉ OBDOBÍ Září Říjen KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Umí vyznačit ve slově kořen, předponu, příponu, koncovku Umí vytvořit tvar slova a slovo příbuzné Umí odvodit slova pomocí přípony

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova

prověřovací práce kontrolní diktáty testy pravopisná cvičení jazykové rozbory ústní zkoušení Český jazyk Literární výchova A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika

název Mýtus Obrazná pojmenování Literární žánry - lyrika Označení šablony: EU-OPVK-ICT-Č2ST Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 01 27.03. Antické a biblické mýty Mýtus Homér Ilias a Odyssea, E.

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15

Obsah. Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 Obsah Úvodní poznámka 11 Německý jazyk, spisovná řeč a nářečí 13 Pomůcky ke studiu němčiny 15 VÝSLOVNOST A PRAVOPIS Německá výslovnost 18 Hlavni rozdíly mezi českou a německou výslovnosti 19 Přízvuk 20

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jitka Vlčková Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: čtvrtý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozliší větu jednoduchou a souvětí ví, co znamená věta, slovo rozlišuje slova nespisovná a nahradí je spisovnými zná pravidla pro psaní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová

ICT podporuje moderní způsoby výuky CZ.1.07/1.5.00/ Český jazyk skladba. Mgr. Jana Rozumová Název projektu ICT podporuje moderní způsoby výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0717 Název školy Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, přísp. organizace Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v kmenové třídě, multimediální učebně, žákovské knihovně, učebnách s interaktivní tabulí. Charakteristika předmětu 2. stupně Český jazyk (ČJ) Český jazyk je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 7. ročníku 4 hodiny týdně, v 7.

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.1.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Český jazyk a literatura ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata Rozpozná jazyk spisovný a nespisovný.

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Předmět speciálně pedagogické péče

Předmět speciálně pedagogické péče Předmět speciálně pedagogické péče Přehled podpůrných opatření včetně zajištění předmětů speciálně pedagogické péče (PSPP) je obsažen v Příloze č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z českého jazyka je

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Seminář z českého jazyka

Seminář z českého jazyka Seminář z českého jazyka Charakteristika předmětu Seminář z českého jazyka je vyučován v 7.-9. ročníku v časové dotaci jedné hodiny týdně. Žáci budou po celou dobu výuky systematicky vedeni k soustavnému

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 9. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - vypravuje ústně i písemně, rozlišuje a produkuje vypravování v běžné komunikaci a umělecké vypravování; - popisuje ústně i písemně předmět, umělecké dílo, děj, sestaví odborný

Více

Všestranný jazykový rozbor (VJR)

Všestranný jazykový rozbor (VJR) Všestranný jazykový rozbor (VJR) VJR by měl tvořit součást téměř každé vyučovací hodiny a můžeme jej zařadit do kterékoli její části. Nejčastěji se používá při opakovaní a vyvozování nového učiva. Pokud

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta

Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Obecné poučení o jazyku a řeči Odliší pojem jazyk, řeč a mluva Popíše jednu z hypotéz

Více

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA

NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA ČÍSLO SADY III/2 AUTOR/KA Radka Zborníková ČJL - Tvarosloví Slovní druhy číselné označení DUM NÁZEV TŘÍDA ANOTACE PLNĚNÉ VÝSTUPY KLÍČOVÁ SLOVA FORMÁT (pdf,, ) 1. Slovní druhy - přehled, opakování učiva

Více

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta

Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Tvarosloví Český jazyk (CEJ) Jazyk a jazyková komunikace 2. ročník a sexta 2 hodiny týdně (viz poznámky) S jistotou určí slovní druh a pojmenuje jej cizím termínem

Více

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP

Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Tematický plán: Český jazyk a literatura Ročník: 8. Svobodarová ŠVP Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje a příklady v textu dokládá

Více

Tematický plán Český jazyk 3. třída

Tematický plán Český jazyk 3. třída Tematický plán Český jazyk 3. třída Září Počet hodin : 23 Učivo: Výstupy: Poznámky, průřezová Opakování z 2. ročníku Skladba souvětí, věta, slova, slabiky, hlásky, písmena souhlásky a samohlásky I, Y tvrdé,

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Časová dotace: 7 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Porovnává významy slov, zvláště slova stejného a podobného významu a slova vícevýznamová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Drží správně tužku, koordinuje pohyb prstů, zápěstí. Rozliší řádek a sloupek, určí směry vlevo, vpravo, nahoru, dolů, vpředu, vzadu.

Drží správně tužku, koordinuje pohyb prstů, zápěstí. Rozliší řádek a sloupek, určí směry vlevo, vpravo, nahoru, dolů, vpředu, vzadu. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura (Čj) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka 1 Čj OSV 1 (dovednosti) Pr, Tč Drží správně tužku, koordinuje pohyb

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura - Tercie Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ví, že se ve jméně píše velké písmeno na začátku pozná konec a začátek věty umí rozložit větu na slova ví, že věta začíná velkým písmenem

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 5. ročník Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Český jazyk pro 4. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 5.

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Český jazyk Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 8 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA slyšeném i, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem rozlišuje názvy obcí a ulic a správně je píše zná slova souznačná a protikladná

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

Předmět:: Český jazyk

Předmět:: Český jazyk 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV9: Kooperace a kompetice 8. zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním 22. rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK. Václav Strážnický 2014/15 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 8. ROČNÍK Václav Strážnický 2014/15 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Volitelný český jazyk

Volitelný český jazyk školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více