Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 Pozná slova vyjmenovaná a slova příbuzná. Aplikuje pravopis, používá přehled. Umí zařadit slova ke vzoru Zná základní pravidlo shody. Určí pád, číslo, rod, vzor u podstatných jmen. Určí osobu, číslo, způsob, čas u sloves. Rozpozná kořen slova, předponu, příponu, koncovku. Dokáže najít slovo příbuzné. diktování jednoduchý Zjištění a ohodnocení znalostí. Označí kořen slova, předponu, příponu, koncovku. Nácvik a osvojení pravopisu. Opakování učiva z 5. ročníku stavba slova a pravopis vyjmenovaná slova pravopis podstatných a přídavných jmen shoda podmětu s přísudkem a mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves slovotvorný základ, předpona, přípona a slova příbuzná diktát 1.diktát 1 prověrka zahajovací prověrka 1 stavba slova a pravopis stavba slova, slovotvorný rozbor 3 střídání hlásek, skupiny hlásek září říjen pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování KR- cvičení pro rozvoj kreativity SP- moje učení Př- poznávání zvířat, rostlin Vo- ekologie 1

2 Nácvik a osvojení pravidel. Použití poznatků ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu. Nácvik a osvojení pravidel. Použití poznatků ke gramaticky a věcně správnému písemnému projevu Rozliší předponu a předložku. Nácvik a osvojení pravidel. diktování jednoduchý zdvojené souhlásky stavba slova a pravopis skupiny bě, pě, vě, mě 3 předpony, předložky s, z,vz 1 6. diktát. diktát 1 říjen Aj, Nj- předložky a předpony Rozliší podmět holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený, podmět vyjádřený různým slovním druhem. Rozliší přísudek holý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou. základní větné členy 4 listopad K- schopnost verbálního sdělení Aj, Nj- větné členy, postavení větných členů ve větě

3 Osvojí si pravidla shody, umí jednoduché aplikace. Rozpozná předmět a příslovečné určení místa, času, způsobu. Pozná přívlastek. Rozliší větu jednoduchou od souvětí podle počtu přísudků. Seznámí se se slovosledem. Osvojí si psaní znamének v přímé řeči Rozlišuje 10 druhů slov Pracuje s přehlednou tabulkou. diktování jednoduchý Rozlišuje druhy slov v textu. shoda přísudku s podmětem rozvíjející větné členy (předmět, příslovečné určení) rozvíjející větné členy (přívlastek) tvoření vět, přímá řeč věta jednoduchá a souvětí 1 Aj, Nj- tvoření vět druhy slov diktát 3. diktát 1 druhy slov listopad prosinec leden OO- občan jako odpovědný člen společnosti OE- naše vlast a Evropa Aj, Nj- druhy slov Aj, Nj - pojmenovávání, slovíčka, druhy slov 3

4 Určí druhy podstatných jmen. Vyjmenuje vzory podstatných jmen a umí ke vzoru zařadit. Umí nakreslit graf věty jednoduché a určit podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, přívlastek. Zjištění a ohodnocení znalostí. Nácvik a upevňování pravopisu a mluvnických kategorií podstatných jmen. Nácvik a upevňování rozboru věty jednoduché. druhy podstatných jmen (konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, obecná, vlastní) vzory podstatných jmen rozbor věty jednoduché 3 6. prověrka pololetní prověrka 1 4 leden ES- významné podstatná jména (pravopis, 3 změny mluvnické kategorie) okolní krajiny podstatná jména obecná a vlastní OE- naše vlast a Evropa odchylky od skloňování 1 rozbor věty jednoduché únor Dě- typy měst a vývoj názvu měst Ze práce s mapou Př - šelmy Tv vztah ke sportu 4

5 diktování jednoduchý Určí přídavné jméno tvrdé, měkké, přivlastňovací, pozná jmenný tvar. Umí vyskloňovat přídavné jméno ve spojení s podstatným jménem. Nácvik a upevňování pravopisu. Dokáže vystupňovat přídavné jméno. Nácvik a upevňování pravopisu Umí tvar ověřit v pravidlech. Nácvik a upevňování rozboru věty jednoduché. diktát 4. diktát druhy přídavných jmen (tvrdá, měkká, přivlastňovací, jmenné tvary) skloňování přídavných jmen, pravopis stupňování přídavných jmen rozbor věty jednoduché únor březen EK- kulturní krajina, voda a význam její pro žvot MV- chování podporující dobré ES- rodinné příběhy Dě - Karel IV. Ze - krajina Sloh - popis Určí druhy zájmen, rodová, bezrodá. Pracuje s tabulkou. druhy zájmen 5 duben Literatura - Jan Drda, František Nepil, Ota Pavel, Jan Werich 5

6 Seznámení se skloňováním zájmen. Nácvik a upevňování pravopisu Nácvik a upevňování rozboru věty jednoduché. diktování jednoduchý Určí druhy číslovek, určité, neurčité. Pracuje s tabulkou. Seznámení se skloňováním číslovek. Nácvik a upevňování užití a pravopisu. Umí tvar ověřit v pravidlech. Opakování pravopisu jmen a sloves. Určí slovesný způsob. Určuje osobu, číslo, způsob, čas. diktování jednoduchý souvislý text skloňování zájmen 4 rozbor věty jednoduché diktát 5.diktát 1 druhy číslovek 6. skloňování a užití číslovek 4 pravopis jmen a sloves slovesný způsob a slovesné tvary 3 diktát 6.diktát 1 duben květen ES- rodinné příběhy KR- cvičení kreativity JE- klíčové mezníky evropské historie Sloh- vyprávění Dě- důležitá data evropské historie, poslední Přemyslovci Literatura řecké báje 6

7 Seznámí se se zásadami spisovné výslovnosti. Čte se správným přízvukem a větnou melodií. Nácvik a upevňování rozboru věty jednoduché. Opakování pravopisu jmen a sloves. Zjištění a ohodnocení znalostí. Určuje mluvnické kategorie podstatných jmen. Umí skloňovat a zařadit jméno ke vzoru. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis podstatných jmen. zvuková stránka jazyka hláskosloví a spisovná výslovnost slovní přízvuk a zvuková stránka věty rozbor věty jednoduché 1 pravopis jmen a sloves 3 prověrka závěrečná prověrka 1 opakování učiva 6. ročníku - podstatná jména (mluvnické kategorie, skloňování, pravopis, skloňování částí těla) červen září EP- rovnocennost všech etnických skupin a kultur VČP- možnosti a způsoby ochrany zdraví dovednosti a zapamatování Př stavba lidského těla Vz dopravní výchova 7

8 Určuje mluvnické kategorie přídavných jmen. Umí skloňovat, stupňovat a zařadit jméno ke vzoru. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis přídavných jmen. Dokáže určit větné členy (kromě doplňku) a graficky zapsat. Zjištění a ohodnocení znalostí diktování jednoduchý Vyhledá zájmeno, umí určit druh. Umí využít přehlednou tabulku. Zopakuje a procvičí skloňování zájmen, pravopis. Seznámí se se skloňováním jenž a umí nahradit synonymem. opakování učiva 6. ročníku - přídavná jména (mluvnické kategorie, stupňování, skloňování, pravopis), jmenné tvary 7. prověrka zahajovací prověrka 1 3 září Lv spisovatelé a jejich díla větné členy 1 Literatura- pověsti diktát 1. diktát 1 zájmena (druhy, skloňování, jenž) 4 říjen dovednosti a zapamatování Ze-Krkonoše Aj - používání zájmen 8

9 Vyhledá číslovku, umí určit druh. Umí využít přehlednou tabulku. Zopakuje a procvičí skloňování číslovek, pravopis. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis morfologický. Dokáže určit větné členy a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen holý, rozvitý, několikanásobný. Vyhledá sloveso. Umí určit osobu, číslo, způsob, čas. Pozná infinitiv Zopakuje si tvary jednoduché a složené. Rozlišuje slovesný rod činný, trpný. Umí větu převést do opačného rodu. číslovky (druhy, skloňování) pravopis jmen (koncovky jmenné) větné členy (holý, rozvitý, několikanásobný) slovesa (čas přítomný, infinitiv, rozkazovací způsob) říjen listopad dovednosti a zapamatování ES- rodinné příběhy PS- dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí K- rétorika, komunikace v různých situacích Aj- používání číslovek Vo v kolektivu Př šelmy kočkovité slovesný rod 3 Dě Karel IV. 9

10 Rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent. Umí převést větu jednočlennou na dvojčlennou a naopak. Rozlišuje věty podle postoje mluvčího. Umí přiřadit znaménko za větu. Dokáže určit větné členy (i doplněk) a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen holý, rozvitý, několikanásobný. diktování jednoduchý Rozliší přísudek slovesný, jmenný. Seznámí se stvořením vedlejší věty přísudkové. Umí vyhledat podmět a určí i slovní druh. věta jednočlenná a dvojčlenná, větný ekvivalent věty podle postoje mluvčího větné členy 7. diktát. diktát 1 přísudek (slovesný, jmenný) vedlejší věta (VV) přísudková 1 podmět (vyjádření různými slovními druhy) 1 listopad prosinec K- rétorika, komunikace v různých situacích Vo- komunikace Lv - pověsti Lv M. Twain 10

11 Seznámí se stvořením vedlejší věty podmětné. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis syntaktický. diktování jednoduchý Umí vyhledat předmět a určit pád. Seznámí se stvořením vedlejší věty podmětné. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis syntaktický. Rozliší vedlejší větu podmětnou a předmětnou. Vyhledá příslovce Seznámí se se spřežkami, stupňováním příslovcí. Procvičí pravopis. VV podmětná shoda podmětu a přísudku (pravopis) diktát 3. diktát 1 předmět VV předmětná 7. shoda podmětu a přísudku (pravopis) VV podmětná a VV předmětná 1 příslovce (spřežky, stupňování, pravopis) 1 3 prosinec leden PD- principy demokracie ŘP- analýza vlastních postojů a hodnot dovednosti a zapamatování Ze pražské památky Dě- starověký Egypt 11

12 Vyhledá předložku. Umí určit pád. Zjištění a ohodnocení znalostí. Umí vyhledat příslovečné určení a určit okolnost děje (čas, místo, způsob, míru). Seznámí se stvořením vedlejších vět příslovečných podle okolnosti děje. Chápe závislost věty vedlejší. Uvědomí si důležitost spojovacího výrazu. diktování jednoduchý Vyhledá přívlastek. Rozliší přívlastek (Pk) shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející. Seznámí se s Pk volným, těsným. předložky prověrka pololetní prověrka 1 příslovečné určení vedlejší věty (VV) příslovečné 6 7. diktát 4. diktát 1 přívlastek (shodný, neshodný, několikanásobný, postupně rozvíjející, volný, těsný) 4 leden únor březen ES- rodinné příběhy dovednosti a zapamatování ES- rodinné příběhy Vo- rodina Dě- objevení Ameriky Př- žralok Dě- husitství Literatura- pověsti, spisovatelé regionu Hv W.A. Mozart 1

13 Seznámí se stvořením vedlejší věty přívlastkové. Dokáže poznat vedlejší větu přívlastkovou vloženou. Dokáže určovat druhy vedlejších vět v jednoduchých souvětích podřadných. Umí využít přehlednou tabulku. Zvládne interpunkci souvětí podřadného. Pozná větný člen několikanásobný. Zvládne interpunkci. Vyhledá spojku. Odliší spojky podřadící, souřadící. VV přívlastková druhy VV 1 větné členy několikanásobné 1 Vyhledá částici. částice 1 Vyhledá citoslovce Seznámí se se zvláštnostmi pravopisu. Spojky podřadicí citoslovce 1 7. březen ES- rodinné příběhy dovednosti a zapamatování Vo- ve společnosti 13

14 Umí vyhledat doplněk. doplněk Lv J.Werich Seznámí se stvořením vedlejší věty doplňkové Seznámí se se zásadami psaní velkých písmen ve vlastních jménech Procvičí a zvládne napsat jednodušší vlastní názvy. Rozliší mluvnický a věcný význam slova. Pozná sousloví. Vysvětlí význam procvičených rčení. Rozhodne, zda je slovo jednoznačné. Uvádí významy slov mnohoznačných. diktování jednoduchý nauka o významu slov VV doplňková psaní velkých písmen ve vlastních jménech věcný a mluvnický význam slova, sousloví, rčení slova jednoznačná, mnohoznačná diktát 5. diktát duben OE- svět kolem nás a Evropa pozornosti a soustředění, řešení problémů ŘP- řešení problémů, komunikace v různých situacích Ze- názvy měst Sloh - popis Sloh- význam slova v komunikačních situacích 14

15 Chápe synonymní, antonymní a homonymní význam slov. Přiměřeně umí pracovat se slovní zásobou. Umí vyhledat termíny. Chápe význam terminologie. Pozná sousloví Zvládne rozbor jednoduchého souvětí podřadného. Ovládá interpunkci. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis diktování jednoduchý Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby. nauka o významu slov synonyma, antonyma, homonyma termíny, sousloví souvětí podřadné 3 opakování pravopisu 3 diktát 6. diktát 1 nauka o tvoření slov slovní zásoba a její obohacování květen červen pozornosti a soustředění, řešení problémů ŘP- řešení problémů, komunikace v různých situacích LV - Vančura Vo- komunikace, mezi jedinci Aj- vyprávění 15

16 Zvládne zásady tvoření českých slov. Rozpozná slova přechýlená, umí je tvořit. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Dokáže určit větné členy (i doplněk) a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen holý, rozvitý, několikanásobný. Zvládne rozbor souvětí podřadného. Ovládá interpunkci. Zjištění a ohodnocení znalostí. Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o jménech a slovesech. Znalosti si upevňuje a ověřuje. nauka o tvoření slov opakování tvoření slov, přechylování pravopis 1 větné členy 1 souvětí podřadné 1 prověrka závěrečná prověrka 1 opakování učiva 7.ročníku druhy slov (určování), podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky (skloňování, pravopis), slovesa(časování, pravopis), mluvnické kategorie červen září pozornosti a soustředění, řešení problémů ES- rodinné příběhy LA- ochrana přírody Dě- muzea v Praze Literatura- Cirkus Humberto 16

17 Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o větných členech a souvětí podřadném. Znalosti si upevňuje a ověřuje. diktování přiměřený Zjištění a ohodnocení znalostí. opakování učiva 7.ročníku větné členy, vedlejší věty diktát 1.diktát 1 prověrka zahajovací prověrka 1 září Př ochrana přírody Dě křižácké války Dokáže určit větné členy a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen základní, rozvíjející, holý, rozvitý, několikanásobný. větné členy základní, rozvíjející 4 8. Rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent. Umí převést větu jednočlennou na dvojčlennou a naopak. věta jednočlenná, dvojčlenná 1 říjen pozornosti a soustředění, řešení problémů Vo- typy komunikace 17

18 Seznámí se se záporem větným, slovním. Dokáže zápor vytvořit. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí podřadného. V nutném případě používá přehled VV. Správně používá interpunkci. Zopakuje si znalosti o neohebných slovech, umí je užít, zvládá pravopis. zápor souvětí podřadné, druhy VV, interpunkce příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce(užití, pravopis) říjen pozornosti a soustředění Seznámí se s významovými poměry. Vytvoří si přehlednou tabulku a umí s ní pracovat. Správně používá interpunkci. významový poměr v několikanásobném větném členu, interpunkce 4 listopad Dě- starověké říše Ze - oceány Vo volba povolání 18

19 Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí podřadného V nutném případě používá přehled VV. Správně používá interpunkci. Rozliší Pk volný, těsný, přístavek. Správně používá interpunkci. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis diktování přiměřený Seznámí se se souvětím souřadným. Rozliší v jasných případech významový poměr. Používá přehlednou tabulku. Správně používá interpunkci. souvětí podřadné, druhy VV, interpunkce PK volný, těsný, přístavek pravopis koncovek jmen a sloves 3 8. diktát. diktát 1 souvětí souřadné, významové poměry 6 listopad prosinec na zapamatování pozornosti a soustředění ŘP- plánování učiva a studium, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů Dě významné české památky Př ohrožené druhy 19

20 Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Umí pravopis odůvodnit. diktování přiměřený Seznámí se se souřadným spojením VV. Rozliší v jasných případech významový poměr. Používá přehlednou tabulku. Správně používá interpunkci. pravopis koncovek diktát 3. diktát 1 8. souřadně spojené VV 4 prosinec leden Správně používá slovosled. Opraví chybné, nejasné výpovědi. Procvičí intonaci, členění souvislé řeči a přízvuk. Zvuková stránky jazyka tvoření vět 3 pro rozvoj základních rysů kreativity Př- rak Aj, Nj- způsoby komunikace 0

21 Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Zjištění a ohodnocení znalostí. Seznámí se s nepravidelnými tvary jmen. Umí tvary vyhledat v pravidlech. Seznámí se se zásadami skloňování jmen přejatých. Posoudí užívání cizích slov v praxi. Obohacuje si slovní zásobu. Umí vyhledat význam slova ve slovníku. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis pravopis psaní velkých písmen v názvech (opakování) prověrka pololetní prověrka 1 nepravidelné skloňování podstatných jmen skloňování obecných jmen přejatých psaní velkých písmen v názvech (opakování) leden únor OE- naše vlast a Evropa, život Evropanů Ze zeměpisné názvy 1

22 Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. diktování přiměřený Seznámí se se zásadami skloňování vlastních jmen přejatých. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Seznámí se se skloňováním zájmena. Umí doplnit tvar do textu. Rozliší slovesný vid dokonavý a nedokonavý. rozbor souvětí diktát 4. diktát 1 8. skloňování cizích jmen vlastních 4 psaní velkých písmen v názvech 1 doved- (opakování) nosti zapamatování skloňování zájmena týž, tentýž slovesný vid 1 KR- cvičení pro rozvoj kreativity únor březen Literatura- ruští klasici Dě- antická filosofie Fy- antičtí fyzici Př - houby

23 Seznámí se s přehledem slovesných tříd a vzorů podle kmene přítomného. Používá při určování přehled. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. Určuje mluvnické kategorie sloves. Používá přehled slovesných vzorů. využití slovesných tvarů souvětí souřadné, podřadné 8. mluvnické kategorie sloves 3 březen duben KR- cvičení pro rozvoj kreativity MK- multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, význam cizího jazyka jako nástroje dorozumění 3

24 Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. diktování přiměřený Posoudí užívání cizích slov v praxi. Seznámí se se zásadami výslovnosti a pravopisu. Obohacuje si slovní zásobu. Umí vyhledat význam slova ve slovníku. nauka o slovní zásobě slovní zásoba a tvoření slov souvětí souřadné, podřadné 4 diktát 5. diktát 1 slova přejatá, pravopis, výslovnost duben květen KR- cvičení pro rozvoj kreativity MK- multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, význam cizího jazyka jako nástroje dorozumění Sloh- funkce komunikace Aj, Nj- komunikce, slovní zásoba AJ využívá znalosti slovní zásoby k správné výslovnosti a pravopisu cizích slov v českém jazyce 4

25 Zvládne zásady tvoření českých slov. Rozpozná význam slova. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. diktování přiměřený Má jednoduchý přehled o slovanských jazycích. Umí jmenovat jinou jazykovou skupinu. Rozliší spisovný jazyk a obecnou češtinu, chápe využití. Seznámí se s nářečími v čj. nauka o slovní zásobě slovní zásoba a tvoření slov 4 souvětí souřadné, podřadné 8. diktát 6. diktát 1 obecný výklad o ČJ slovanské jazyky, útvary čj 5 květen červen KK- rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci, rozvoj individuálních dovedností Vo- příbuzenské Ze- stř. a východ. Evropa Dě- slovanské státy 5

26 Dle svých schopností zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Dle svých schopností provede rozbor souvětí. V nutném případě používá přehledné tabulky a pomůcky. Zjištění a ohodnocení znalostí. Seznámí se se spodobou znělosti a volným vyzněním. Zvládne pravopis. Seznámí se se zásadami spisovné výslovnosti. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozliší větu jednoduchou. Umí vyhledat přísudek. opakování pravopis, rozbor souvětí 3 8. prověrka závěrečná prověrka 1 hláskosloví 1 zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost 9. 1 věta jednoduchá, přísudek 1 červen září pozornosti a soustředění Inf-využití procvičovacích programů Hv- státní hymna Vo- státní znaky Př- hmyz 6

27 Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o jménech a slovesech. Znalosti si upevňuje a ověřuje. diktování přiměřený Zjištění a ohodnocení znalostí. Umí číst se správnou intonací. Pracuje s členěním souvislé řeči (pauzy, frázování). Seznámí se se zásadami psaní a výslovnosti běžných slov přejatých. Umí ověřit pravopis a vyhledat význam slov neznámých. druhy slov (určování), podstatná jména, přídavná jména,zájmena, číslovky(skloňování, pravopis), slovesa(časování, pravopis), mluvnické kategorie diktát 1. diktát 1 prověrka zahajovací prověrka 1 9. zvuková stránka jazyka zvuková stránka věty 1 psaní a výslovnost slov přejatých 4 4 září říjen K- komunikační dovednosti, řeč zvuků a slov Dě- významná historická data Dě- čeští jazykovědci 7

28 Umí samostatně vyhledávat hesla a získat informace. Rozliší větu jednoduchou. Umí vyhledat podmět. Dokáže určit větné členy a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen základní, rozvíjející, holý, rozvitý, několikanásobný. Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí podřadného. V nutném případě používá přehled VV. Správně používá interpunkci. zvuková stránka jazyka práce se slovníkem věta jednoduchá, podmět 1 9. rozvíjející větné členy vedlejší věty říjen KK- rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci PS- sociální dovednosti v mezilidských vztazích Vo- spolupráce, dělba práce 8

29 Dokáže naznačit stavbu slova. Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby. Umí utvořit slova příbuzná. Zvládá pravopis. Dokáže určit větné členy a graficky zapsat. Rozliší a umí vytvořit větný člen základní, rozvíjející, holý, rozvitý, několikanásobný. Seznámí se se složitějšími případy shody PŘ a PO. Zvládá pravopis. diktování přiměřený Umí rozlišovat věcný význam slov. Umí vyhledat slovo neznámé ve slovníku. nauka o slovní zásobě stavba slova a tvoření slov stavba slova a pravopis větné členy holé, rozvité, několikanásobné shoda PŘ s několikanásobný PO diktát. diktát 1 nauka o slovní zásobě význam slova listopad prosinec KR- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity ES- rodinné příběhy KR- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Vv- řečtí bohové Dě- antický svět 9

30 Rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná. Tvořivě pracuje se slovní zásobou. nauka o slovní zásobě slova jednoznačná, mnohoznačná dovednosti zapamatování Rozliší Pk volný, těsný, přístavek. Správně používá interpunkci. Rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent. Umí převést větu jednočlennou na dvojčlennou a naopak. přívlastek volný, těsný, přístavek 3 věta jednočlenná, dvojčlenná, VE 9. prosinec K- vedení dialogu Vo- komunikace Aj, Nj- komunikační schopnosti diktování přiměřený diktát 3. diktát 1 Rozliší synonyma, antonyma, homonyma. Tvořivě pracuje se slovní zásobou. nauka o slovní zásobě synonyma, antonyma, homonyma 3 leden KR- cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity Ch- průmyslové postupy výroby 30

31 Rozliší sousloví. Umí vyhledat termíny. Tvořivě pracuje se slovní zásobou. Rozliší samostatný větný člen, vsuvku, oslovení. Zvládá doplnit interpunkci. Dle svých schopností zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Pravopis umí zdůvodnit Dle svých schopností dokáže provést rozbor souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. nauka o slovní zásobě sousloví, odborné názvy samostatný větný člen, vsuvka, oslovení 9. pravopis koncovek 1 souvětí podřadné, druhy VV 3 leden KČ- pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě, chápání podstaty mediálního sdělení dovednosti zapamatování, řešení problémů Vo- volba povolání, zisk informací, práce s tiskem Inf-využití procvičovacích programů 31

32 Zjištění a ohodnocení znalostí. prověrka pololetní prověrka 1 leden Rozlišuje i složitější případy druhů slov. Tvořivě pracuje se slovní zásobou. Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o jménech. Rozlišuje věcný i mluvnický význam. Zvládá pravopis. Znalosti si upevňuje a ověřuje. Dle svých schopností dokáže provést rozbor složitějšího souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. druhy slov podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky složité souvětí podřadné 9. 4 únor ES- rodinné příběhy Vo- komunikace Př- hmyz, savci 3

33 diktování přiměřený Zopakuje si zásady skloňování jmen přejatých. Posoudí užívání cizích slov v praxi. Obohacuje si slovní zásobu. Umí vyhledat význam slova ve slovníku. Zopakuje si zásady skloňování vlastních jmen přejatých. Při opakování dle svých schopností využívá znalosti o slovesech. Rozlišuje věcný i mluvnický význam. Zvládá pravopis. Znalosti si upevňuje a ověřuje. diktát 4. diktát skloňování obecných jmen přejatých skloňování cizích vlastních jmen slovesa, mluvnické kategorie, tvary únor březen PL- vzájemné se poznávání MK- multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování, multikulturalita současného světa a předpokládaný vývoj v budoucnos ti Vo- mezinárodní společenství- EU, OSN, NATO 33

34 Dle svých schopností dokáže provést rozbor složitějšího souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. souvětí souřadné, poměry březen Dě- příchod Cyrila a Metoděje Vo- náboženské systémy Ze - východní Evropa Umí v textu vyhledat vsuvku. Zvládne interpunkci. diktování přiměřený Seznámí se s přechodníky, umí je vyhledat v textu a nahradit. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis vsuvka 1 9. diktát 5. diktát 1 přechodníky 3 psaní velkých písmen 3 duben dovednosti, řešení problémů dovednosti zapamatování Literatura- Liška Bystrouška Hv- zhudebnění 34

35 Dle svých schopností dokáže provést rozbor složitějšího souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Umí opravit chybný text. Umí pravopis odůvodnit. Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova. Rozlišuje nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby. Dle svých schopností pracuje se slovní zásobou. složitá souvětí 3 slovní zásoba, tvoření slov 3 9. pravopis koncovek jmen a sloves 3 nauka o slovní zásobě slovní zásoba a tvoření slov duben květen MK- specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost Aj, Nj- obohacování jazyka jazyky jiných národů 35

36 Rozlišuje věcné významy slov. Vysvětlí obrazná vyjádření. nauka o slovní zásobě význam slov, frazeologie V ústním i písemném projevu dodržuje správný slovosled. zásady českého slovosledu 1 Dokáže správně doplnit interpunkci. V samostatných písemných projevech správně používá interpunkční znaménka. Složitější případy ověřuje v pravidlech. interpunkce 3 9. květen kreativity, řešení problémů diktování přiměřený diktát 6.diktát 1 36

37 Zvládá ústně, písemně i doplňovat v počítačovém programu pravopis Umí opravit chybný text. Umí pravopis odůvodnit. Dle svých schopností provede všestranný jazykový rozbor. Dle svých schopností dokáže provést rozbor složitějšího souvětí. Rozliší souvětí podřadné a souřadné. V nutném případě používá přehled VV a významových poměrů. Správně používá interpunkci. Zjištění a ohodnocení znalostí. pravopis - souhrnné opakování 4 všestranný jazykový rozbor 9. složitá souvětí prověrka závěrečná prověrka 1 červen 37

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Jazyk a jazykové komunikace Český jazyk a literatura Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Český jazyk a literatura je

Více

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy JAZYKOVÁ VÝCHOVA Ţák rozeznává deset slovních druhů rozezná ohebná a neohebná slova určí slovní

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu český jazyk a literatura je naplňování

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Učební osnovy. Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura Český jazyk je vyučován ve všech ročnících

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura nižší gymnázium

Český jazyk a literatura nižší gymnázium Český jazyk a literatura nižší gymnázium Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty

Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník:6. Očekávaný výstup z RVP Školní výstup Učivo Průřezová témata, projekty - správně třídí slovní

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Český jazyk a literatura 1.ročník

Český jazyk a literatura 1.ročník Český jazyk a literatura 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo JAZYKOVÁ VÝCHOVA Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura září - listopad rozlišuje zrakem tvary stejné, odlišné určuje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450. Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Gymnázium Františka Palackého, Neratovice Masarykova 450 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium č.j. ŠVP-GFP-03/2014 platný od 1. 11. 2014 1 OBSAH A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 B. CHARAKTERISTIKA

Více

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG

Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osnovy Školního vzdělávacího programu AG Osm svobodných umění Obsah 5.1 Český jazyk a literatura....................... 2 5.2 Anglický jazyk............................ 43 5.3 Německý jazyk............................

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4. Učební osnovy 4.1. Jazyk a jazyková komunikace Obsah se realizuje ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. 4.1.1. Český jazyk A) Charakteristika vzdělávací oblasti

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Školní vzdělávací program. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Školní vzdělávací program Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Verze 1.1.2006 z 14. 04. 0006 Platnost 30.06.2007 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika školy a ŠVP 6 2.1. Charakteristika školy 6

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk a literatura 2. stupeň Obsah předmětu vychází ze vzdělávacího oboru v rámci vzdělávací oblasti Jazyk a

Více