Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia

2 Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany 1. Identifikační údaje Profil absolventa Profesní uplatnění absolventa Kompetence absolventa Klíčové kompetence Odborné kompetence Délka a forma vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace Charakteristika vzdělávacího programu Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Zdravotní způsobilost uchazeče Celkové pojetí vzdělávání v daném programu Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Organizace výuky Prolínání teoretického a praktického vzdělávání v průběhu studia Hodnocení, klasifikace Zásady klasifikace Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání... 8 Poznámky k učebnímu plánu: Učební osnova Český jazyk a literatura- učební osnova Anglický jazyk - učební osnova Konverzace v Anglickém jazyce učební osnova Německý jazyk - učební osnova Konverzace v Německém jazyce učební osnova Matematika - učební osnova Informační a komunikační technologie - učební osnova Tělesná výchova - učební osnova Ekonomika - učební osnova Management a marketing - učební osnova Právo - učební osnova Účetnictví - učební osnova Písemná a elektronická komunikace - učební osnova Psychologie - učební osnova Dějepis - učební osnova Občanská nauka- učební osnova Cvičení z účetnictví učební osnova Chod podniku učební osnova Odborná praxe učební osnova Personální a materiální zabezpečení Personální zabezpečení Materiální zabezpečení Spolupráce se sociálními partnery při realizaci vzdělávacího programu Charakteristika školy ŠVP Podnikání

3 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Zřizovatel : Název ŠVP: Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka studia: Forma studia: Doklad o vzdělání: Jméno ředitele : Kontaktní údaje: Telefon/fax: SOU Sedlčany o.p.s. Na Červeném Hrádku Sedlčany v.v.d. PROFES Školní vzdělávací program pro obor Podnikání L / 51 Podnikání úplné středoškolské vzdělání 2 roky denní maturitní vysvědčení Mgr. Josef Nádvorník cz www. souch. sedlcany. cz Platnost: od 1. září ŠVP Podnikání

4 2. Profil absolventa 2.1. Profesní uplatnění absolventa Absolvent po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky získává ekonomické vzdělání se zaměřením na podnikání, orientuje se v marketingu a managementu podniku, dokáže zabezpečit základní ekonomické, provozně - ekonomické, obchodní, správní a administrativní činnosti v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Má předpoklady pro uplatnění na úrovni středního managementu a rovněž k rozvoji vlastních podnikatelských aktivit především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru. Absolvent je schopen vykonávat manažerské a marketingové činnosti v podniku, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb, zabezpečováním finančního hospodaření podniku jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním. Absolventi školy mají možnosti pokračovat ve studiu na školách vyššího typu (vyšší odborné školy a vysoké školy) především obdobného zaměření (ekonomika, marketing, management, účetnictví, daňová politika, atd.). Příklady uplatnění absolventa v praxi: odborný provozní a řídící pracovník v nižších a středních článcích struktury řízení v podnicích, samostatný podnikatel, administrativní pracovník, asistent ředitele, ekonoma, účetní asistent, obchodní zástupce, organizační pracovník, mzdový referent, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence Absolvent je schopen: - soustavně a samostatně se vzdělávat, efektivně se učit a pracovat - znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání, ovládat různé metody učení a užívat osobní strategie učení - získávat a osvojovat si nové znalosti a dovednosti, vyhledávat a využívat dostupné možnosti a prostředky k učení, využívat různé informační zdroje, umět systematizovat a aplikovat získané znalosti a zkušenosti v práci i v životě - sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení od jiných lidí, využívat ke svému učení zkušenosti jiných lidí - mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, požadavcích na výkon odborné kvalifikace a o základních pracovně-právních vztazích - mít přehled o zdrojích informací a poradenských službách týkajících se vzdělávání a trhu práce - jednat aktivně při hledání zaměstnání, vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat sebe i svoji odbornost - rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání - stanovovat si cíle a priority podle osobních schopností, zájmové a pracovní orientace v životě - adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých možností je pozitivně ovlivňovat - podporovat nekonfliktní soužití s druhými lidmi, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k lidem z různých sociálních prostředí - spolupracovat s ostatními lidmi, odpovědně se podílet na realizaci společných pracovních i jiných činností, usilovat o integritu a prosperitu pracovního týmu - vyrovnávat se se stresem v osobním i pracovním životě a uvědomovat si význam zdravého životního stylu - pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií - rozvíjet práci s běžným základním a aplikačním programovým vybavením včetně nových aplikací, využívat vhodné prostředky online a offline komunikace, získávat informace z otevřených zdrojů a dále je zpracovávat - uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím - samostatně nebo v týmu řešit pracovní i jiné problémy - pojmenovat a analyzovat vzniklý problém, určit příčiny problému, získat informace potřebné k jeho řešení, navrhnout způsob řešení, zvolit optimální potup řešení, zdůvodnit jej a vysvětlit postup řešení jiným lidem, vyhodnotit výsledek - uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení, volit prostředky vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve - vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, vhodně se prezentovat, zpracovávat souvislé, obsahově i stylisticky náročnější texty - vést konstruktivní dialog, formulovat a obhajovat své názory a postoje ústně i písemně a způsobem odpovídajícím dané situaci, adekvátně reagovat na projevy druhých lidí - zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí - zvládat komunikaci nejméně v jednom v cizím jazyce při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí - využívat cizí jazyk pro základní pracovní komunikaci (např. zvládat odbornou terminologii a pracovní pokyny, orientovat se v jednodušším odborném textu) - aplikovat matematické postupy a znalosti při řešení různých úkolů v běžných situacích včetně pracovních - rozumět matematicky vyjádřeným informacím, umět interpretovat statistické a ekonomické údaje - zvládat řešení svých sociálních i ekonomických záležitostí s ohledem na měnící se životní situace, být finančně gramotní - orientovat se v problematice peněz a cen, vést pracovní, rodinný i osobní rozpočet včetně správy finančních aktiv i závazků - dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí, přispívat k uplatňování hodnot demokracie - jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu 4 ŠVP Podnikání

5 - uznávat rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženských nebo etnických skupin a potřebu vzájemné kritické tolerance v multikulturním soužití - zajímat se o politické a společenské dění u nás i ve světě a kriticky přistupovat k realitě - chápat význam kvalitního životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních - vážit si kulturních hodnot a tradic vlastního národa, Evropy a ostatních světových civilizací Odborné kompetence Absolvent je schopen: - provádět administrativní činnosti - provádět základní podnikové činnosti - dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci - usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků, služeb - jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje Délka a forma vzdělávání - 2 roky v denní formě vzdělávání Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaženého vzdělání a kvalifikace - Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o získání středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání, obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí Zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon 78 a 79) a příslušnými prováděcími předpisy, vyhláškami a jejich novelami. - Maturitní zkouška se skládá z části společné a části profilové. Obsah a forma společné části maturitní zkoušky je rovněž stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a příslušnou prováděcí vyhláškou. V současné době žák koná dvě povinné zkoušky, z nichž jednu si volí sám a má možnost výběru až tří zkoušek z nabídky nepovinných předmětů, stanovených Centrem. - Obsah a formu profilové části maturitní zkoušky zabezpečuje škola. Profilovou část tvoří tři povinné zkoušky, stanovené ředitelem školy: Praktická zkouška z odborných předmětů žáci si vylosují téma, které prověří jejich schopnost aplikovat získané teoretické znalosti při řešení praktického úkolu. 1. teoretická zkouška z odborných předmětů učivo z oblasti účetnictví, ekonomiky a podnikání. 2. teoretická zkouška z odborných předmětů zahrnuje učivo odborných předmětů, charakteristických pro studovaný obor vzdělání. - Žák si může z nabídky ředitele školy zvolit až dvě nepovinné zkoušky. Nabídku v současnosti tvoří matematika a druhý cizí jazyk. - U žáků s SPU a PUP probíhá státní část MZ v souladu s Přílohou č. 2 k Vyhlášce 177/2009 Sb. V profilové části MZ je žákům s SPU na základě doporučení PPP poskytnut individuální přístup v takovém rozsahu, aby jeho uskutečnění nebylo v rozporu s organizací MZ. 5 ŠVP Podnikání

6 3. Charakteristika vzdělávacího programu SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany 3.1. Podmínky pro přijetí ke vzdělávání Předpokladem pro přijetí do 1. ročníku je absolvování středního vzdělání s výučním listem (do šk. roku v kterém proběhlo přijímací řízení je uchazeč povinen předložit výuční list) a splnění kritérií přijímacího řízení, které stanovuje ředitel školy. Posuzují se především studijní výsledky uchazeče ze dvou uzavřených ročníků a z 1. pololetí posledního ročníku vzdělávání a případně se přihlíží i ke klasifikaci chování. Součástí přijímacího řízení může být přijímací zkouška, event. pohovor s uchazečem o studium Zdravotní způsobilost uchazeče S ohledem na obsah praktického vyučování se posouzení zdravotního stavu uchazeče nevyžaduje, je však nezbytně nutné, aby žák předložil platný zdravotní průkaz a to nejpozději první den nástupu do školy Celkové pojetí vzdělávání v daném programu ŠVP oboru je zpracován podle RVP. Snahou bylo sestavit vzdělávací program, který vytvoří optimální předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce a jejich připravenost pro další vzdělávání. Cíle ŠVP vyjadřují společenské požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Pro jejich uskutečňování je podstatným aspektem vzdělávání v daném programu propojení teoretických a praktických znalostí a dovedností. V procesu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj komunikativních dovedností, schopností řešit problémové situace, využívání informačních technologií, získání všeobecných odborných znalostí a dovedností. Do výuky jsou zařazována průřezová témata občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí a člověk a svět práce. Realizace klíčových kompetencí a průřezových témat je blíže určena na úrovni jednotlivých předmětů vzdělávání. Metody a postupy ve výuce odpovídají odborné úrovni pedagogů. Výuka se zaměřuje na využívání autodidaktických metod, na techniky samostatného učení a práce, problémové učení a týmovou práci. Důraz je kladen na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování: diskuse, řízený rozhovor, obhajoba postojů Významnou součástí metod a postupů jsou motivační činitelé jako například soutěže v oboru, stimulační a situační metody, řešení konfliktních situací, veřejné prezentace práce žáků, využívání projektových metod výuky. Tito činitelé vedou k aktivitám nadpředmětového charakteru Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Podle Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení č.j.: / ze dne se žákem se zdravotním postižením rozumí žák se zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním postižením, s vadami řeči, s více vadami, s lékařskou diagnózou autismus, žák se specifickými poruchami učení nebo chování a žák zdravotně postižený z důvodů dlouhodobé nebo chronické nemoci. Tito žáci jsou vedeni jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), které jsou doloženy výsledky ze speciálně pedagogického, psychologického a lékařského vyšetření. Naše škola je otevřená integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tyto ovšem musí být v souladu s klíčovými kompetencemi absolventa, které mimo jiné obsahují dobrý zdravotní stav a vhodné společenské chování a vystupování. Z těchto důvodů připadají k integraci v úvahu pouze žáci se specifickými vývojovými poruchami učení. Na základě odborného vyšetření a žádosti zákonných zástupců žáka nebo zletilého žáka výchovný poradce, třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci školy vypracují a realizují individuální vzdělávací plán (dále jen IVP), který konzultují s příslušným poradenským zařízením. Struktura IVP vychází z platné právní úpravy, dokumentů školy a je v případě potřeby (u nezletilého žáka) doplněna dohodou o podílu žáka na plnění IVP a rozsahem spolupráce zákonných zástupců. Při vypracovávání IVP je brán zřetel na názor zákonného zástupce nebo zletilého žáka. Žákovi s SVP je také po celou dobu studia zajištěna odborná péče výchovného poradce, školního psychologa a pracovníků PPP v podobě konzultací a kontrol plnění IVP. U žáků mimořádně nadaných škola respektuje osobnost takového žáka, podporuje jeho nadání a rozvoj jeho silných stránek vyšší motivací, posilováním jeho sebedůvěry, zapojováním žáka do mimoškolních aktivit a soutěží, individuálními konzultacemi, popřípadě umožněním studia podle IVP. Ve Školním řádě je uveden výčet důvodů, ke kterým se přihlíží při povolení IVP. Individuální vzdělávací plán se v takovém případě poskytuje na dobu určitou (zpravidla ne delší než na jedno pololetí školního roku). Podle výsledků vzdělávání žáka, jeho přístupu ke studiu apod. mu IVP může být povolen i na další období. Škola také pracuje se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí Organizace výuky Vzdělávání se uskutečňuje v denní formě, je dvouleté a zakončuje se maturitní zkouškou podle příslušných právních norem. Profilová část maturitní zkoušky je určena učebním plánem. Teoretické vyučování je organizováno v budově školy. Praktické vyučování se uskutečňuje na pracovištích školy a na smluvních pracovištích v i mimo okres Příbram. Praktické vyučování je koncipováno jako cvičení, učební praxe a odborná praxe. Cvičení je realizováno v rámci vyučovacího předmětu Seminář v podnikání. Odbornou praxi žáci absolvují v rozsahu 2 týdnů v průběhu vzdělávání, z toho 1 týden v prvním ročníku a 1 týden ve druhém ročníku. Učební praxe žáci absolvují v rozsahu 2 týdnů v průběhu vzdělávání, z toho 1 týden v prvním ročníku a 1 týden ve druhém ročníku Prolínání teoretického a praktického vzdělávání v průběhu studia Žáci na školním pracovišti pracují s počítačovým programem Septim, v kterém vedou pokladní a skladovou evidenci tohoto pracoviště, vyhodnocují efektivnost provozu a navrhují případná opatření. Zakládají položky a vyhodnocují rentabilitu skladového hospodářství ostatního materiálu školy. V praxi si tak prověří kvalitu svých znalostí a dovedností, které získali v odborných předmětech svého zaměření. 6 ŠVP Podnikání

7 3.7. Hodnocení, klasifikace Klasifikace je v souladu s klasifikačním řádem školy Zásady klasifikace Při hodnocení průběžné i celkové klasifikace pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi. 4. Učební plán Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník CELKEM Český jazyk a literatura Anglický/Německý jazyk Konverzace v cizím jazyce AJ/NJ Tělesná výchova Ekonomika Marketing a management Právo Účetnictví Cvičení z účetnictví Písemná a elektronická komunikace Chod podniku Psychologie Dějepis Občanská nauka Matematika Informační a komunikační technologie CELKEM Odborná praxe 2 týdny 0 2 týdny Celkový počet vyučovacích hodin Vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník CELKEM Český jazyk a literatura Anglický/Německý jazyk Konverzace v cizím jazyce AJ/NJ Tělesná výchova Ekonomika Marketing a management Právo Účetnictví Cvičení z účetnictví Písemná a elektronická komunikace Chod podniku Psychologie Dějepis Občanská nauka Matematika Informační a komunikační technologie CELKEM Odborná praxe 2 týdny 0 2 týdny Přehled využití týdnů Činnost 1. ročník 2. ročník Časová rezerva Celkem ŠVP Podnikání

8 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání - český jazyk Jazykové vzdělávání - cizí jazyk SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany Rozpracování RVP do ŠVP Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání celkový týdenní Předmět Počet hodin za týden Počet hodin celkem 2 64 Český jazyk a literatura Anglický/Německý jazyk Konverzace v cizím jazyce 2 66 Estetické vzdělávání 3 96 Český jazyk a literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomika a právo Ekonomika Marketing a management 2 66 Právo 2 66 Chod podniku 2 66 Účetnictví a daně Účetnictví Cvičení z účetnictví 2 66 Písemná a elektronická Písemná a ústní komunikace komunikace 3 99 Psychologie 2 66 Volitelné vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání Dějepis 2 66 Občanská nauka 1 33 Matematické vzdělávání Matematika Vzdělávání v informačních a Informační a komunikační komunikačních technologií technologie Disponibilní hodiny Celkem Odborná praxe 2 týdny Odborná praxe 2 týdny Poznámky k učebnímu plánu: 1. Jazykové vzdělávání - český jazyk a estetické vzdělávání Jazykové vzdělávání - český jazyk a estetické vzdělávání jsou realizovány v předmětu Český jazyk a literatura. Daná oblast ŠVP se podílí na začleňování žáků do společnosti a její kultury. V návaznosti na předcházející vzdělávání na ZŠ rozvíjí, upevňuje a prohlubuje komunikativní kompetence žáků v mateřském jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní i jiné hodnoty. Předmět český jazyk má komplexní charakter a je členěn na jazykovou a literární výchovu, komunikační a slohovou výchovu. Předmět rovněž přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka, praktické orientaci v požadavcích etikety. Oblast estetického vzdělávání navíc prolíná řadou dalších předmětů. 8 ŠVP Podnikání

9 2. Jazykové vzdělávání - cizí jazyk V rámci jazykového vzdělávání si mohou žáci vybrat z Německého a Anglického jazyka v návaznosti na předcházející vzdělávání na ZŠ rozvíjí, upevňuje a prohlubuje komunikativní kompetence žáků v cizím jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje kulturní i jiné hodnoty. Výuka je společná pro všechny obory vyučované v dané třídě. o odborná terminologie upravena pro jednotlivé obory o intenzivní jazykový kurz pro žáky, kteří se účastní projektu Leonardo o týdenní pobyt v rakouské škole - laboratořích -Mechanik opravář motorových vozidel o 4 týdenní pobyt žáků v rakouských firmách dle projektu Leonardo o práce s internetem a internetovým slovníkem 3. Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní vzdělávání je představováno předmětem Občanská nauka a má výrazný výchovný charakter. Základním cílem však není vybavit žáka množstvím poznatků nýbrž sociální a osobní kultivace žáka. Osvojené poznatky mají usnadnit žákům pochopit sama sebe i druhé lidi, naučit se žít v užším i širším společenství, chápat a vědomě akceptovat principy a normy naší společnosti. 4. Přírodovědné vzdělávání. Oblast přírodovědného vzdělávání žáků zahrnuje předměty Fyzika a Ekologie a chemie. Žáci si osvojují důležité pojmy,veličiny a zákonitosti fyziky, ekologie i chemie nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě. V ekologické oblasti se učí chápat nebezpečí ohrožení přírody lidskými činnostmi a zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostření. 5. Matematické vzdělávání Matematické vzdělávání je realizováno v předmětu Matematika. Úkolem je poskytnout žákům ucelený systém poznatků, rozvíjet jejich numerické návyky a dovednosti, vybavit je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak prospěšnou profesní činnost a orientaci v každodenním životě moderní společnosti. Matematika má výrazný podíl na formování intelektuálních schopností žáků, především na jejich logické myšlení. Matematika má průpravnou funkci k odborným předmětům. 6. Vzdělávání pro zdraví Vzdělávání pro zdraví je realizováno v předmětu tělesná výchova, přičemž je zaměřena na vytváření na návyků směřující k péči o tělo a zdraví. Vedle klasické tělesné výchovy jsou rozvíjeny vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy a otázky bezpečnosti a hygieny při sportu. 7. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Žáci jsou v rámci předmětu Informační a komunikační technologie připravováni tak, aby byli schopni pracovat s prostředky IT a efektivně je využívali ve své praxi po absolvování školy, v soukromém i občanském životě, ale i v průběhu přípravy v jiných předmětech. V rámci předmětu se žáci naučí pracovat s příslušným základním a aplikačním programovým vybavením na uživatelské úrovni, přičemž důraz je kladen také na využití komunikačních a informačních možnostech sítě Internet. Předmět IKT je vyučován ve skupinách tak, aby každý žák pracoval samostatně. 9 ŠVP Podnikání

10 6. Učební osnova SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany 6.1. Český jazyk a literatura- učební osnova 1. Pojetí vyučovacího předmětu: a) Obecné cíle vyučovacího předmětu Cílem předmětu bude vzdělávání a komunikace v českém jazyce a estetické vzdělávání, literatura a ostatní druhy umění. Mezi oběma částmi existuje vzájemná provázanost. Cílem jazykového vzdělávání bude rozvíjení komunikační kompetenci žáka, používat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení. Cílem literárního vzdělávání bude výchova ke čtenářství a interpretaci uměleckých děl. b) Charakteristika obsahu Učivo 1. ročníku je zaměřeno na principy a druhy komunikace, zákonitosti tvarosloví, popis a charakteristiku, lexikologii a literární přehled do konce 19. století. Učivo 2. ročníku je zaměřeno na funkční styly, syntaktické a stylistické rozbory, slohové útvary a postupy, přehled literatury a umění v průběhu 20. století. Do obou ročníků se aktuálně zařazuje kulturní přehled, reprodukce vybraných literárních děl a tvůrčí práce s textem. c) Pojetí výuky Na začátku každého celku je učivo vysvětleno kombinací výkladu a řízeného rozhovoru. V dalších hodinách těžiště učiva spočívá v získávání dovedností formou praktických cvičení. Součástí výuky je využití audiovizuální techniky jak v úloze motivační, tak v poloze vzdělávání. Žák pracuje s pravidly českého pravopisu, lexikony a čítankami. Nedílnou součástí předmětu jsou samostatné práce žáka, slohové práce a referáty. d) Hodnocení výsledků žáků Žák se hodnotí ze samostatné písemné práce ve škole, z vypracování domácích úkolů, z aktivity v hodinách, z didaktických testů. Součástí hodnocení je ústní zkoušení. Při hodnocení se sleduje pravidelná a systematická příprava do hodin, používání mezipředmětových vztahů, využívání teoretických znalostí v praktických ukázkách, plnění zadaných úkolů, správnost a úplnost vypracování, práce s jazykovými příručkami. e) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Z klíčových kompetencí jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní v mluvených i psaných projevech. Žák se učí vhodně prezentovat na veřejnosti, používat jazykové prostředky přiměřené situaci, vytvářet vlastní texty při respektování platných pravidel, pracovat samostatně i ve skupině, hodnotit výsledky své i ostatních. Z odborných kompetencí jsou rozvíjeny kompetence ve věcném a správném používání získaných vědomostí a dovedností. Žák se orientuje v masových médiích, využívá je a kriticky hodnotí. Vyjadřuje, obhajuje a zdůvodňuje své názory, chápe význam umění pro člověka a získává přehled o kulturním dění. Své komunikační vybavení používá při obchodních nebo pracovních jednáních. Pracuje s jazykovými příručkami, aktivně vyhledává informace. f) Průřezová témata Průřezová témata předmětu svým obsahem přispívají k tématům Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie. 10 ŠVP Podnikání

11 Výsledky vzdělávání Učivo Hodin Český jazyk Ročník Žák: - zná zásady používání spisovného jazyka - rozliší jednotlivé útvary nespisovného jazyka - rozezná česká a moravská nářečí - chápe rozdíly projevů mluvených a psaných - je schopen slovního projevu s přiměřenými neverbálními projevy - respektuje pravidla kultivovaného chování a jednání - dodržuje společenské normy - využívá IKT k tvorbě a úpravě textů - charakterizuje slohový útvar - posoudí a zvolí jazykové prostředky - vytvoří vlastní text na zadané téma - zná rozdělení slovních druhů, jejich charakteristiku - ovládá skloňování i časování - zvládá práci s odbornými příručkami - v komunikaci využívá poznatků z tvarosloví - vystihne podstatné rysy člověka - vyjadřuje se věcně, správně, jasně, formuluje vlastní názor - charakterizuje filmovou nebo literární postavu na základě četby nebo zhlédnutí filmu 1. Národní jazyk a jeho členění - Spisovný jazyk - Nespisovný jazyk - Nářečí 2. Komunikace - Verbální a neverbální komunikace - Komunikace mluvená a psaná Elektronická komunikace úprava a formátování textu 3. Vypravování - Ukázky textů, příklady vypravování - Osnova vypravování, jazykové prostředky - Slohová práce 4. Opakování tvarosloví - Tvarosloví u ohebných slovních druhů - Tvarosloví u neohebných slovních druhů - Práce s Pravidly českého pravopisu a různými lexikony 5. Popis a charakteristika - Popis prostý, odborný, umělecký - Charakteristika přímá a nepřímá - Slohová práce požívá adekvátní slovní zásobu - rozezná jednotlivé vrstvy slovní zásoby, pracuje se slovníky, objasní významy slov - rozdělí slovo, odvozuje nová slova - vysvětlí rozdíl mezi synonymy, homonymy a antonymy - vytváří složeniny 6. Lexikologie - Slovo, slovní zásoba, slovníky - Tvorba slov - Významy slov - Obohacování slovní zásoby Vývojové tendence v současné slovní zásobě 6 Literatura 66 Žák: - charakterizuje jednotlivé literární druhy a žánry - rozliší konkrétní literární díla - orientuje se ve výstavbě básnického díla - zvládne rozbor textu 1. Literární teorie - Základní literárně vědné pojmy - Literární druhy a žánry - Výstavba veršovaných skladeb - Rozbory textů 6 11 ŠVP Podnikání

12 2. Nejstarší literární památky 5 - Mezopotamská a egyptská literatura - charakterizuje nejstarší kultury v - Bible a její význam historickém kontextu - Indická a čínská literatura - orientuje se ve starověké literatuře - Antika - reprodukuje stěžejní díla antiky - chápe význam bible pro rozvoj kultury a vzdělanosti - charakterizuje jednotlivá období staré české literatury v historickém kontextu - zná a zařadí vybrané literární památky - vyjmenuje významné gotické památky u nás - vysvětlí pojem reformace církve - vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé představitele reformace - posoudí důsledky husitských válek na vývoj kultury u nás - chápe podstatu renesance - vyjmenuje významné malíře, sochaře a architekty doby renesance - chápe stavbu sonetu - charakterizuje jednotlivé spisovatele italské a francouzské renesance, rozebere jejich tvorbu - reprodukuje vybrané dílo W. Shakespeara - chápe historické souvislosti vývoje literatury u nás - prezentuje hlavní znaky baroka, své znalosti doloží na praktických ukázkách - vysvětlí rozdíl mezi exulantskou a domácí literaturou - charakterizuje dílo a odkaz J. A. Komenského - vyjmenuje barokní památky v našem okolí - charakterizuje jednotlivé etapy NO - vysvětlí význam NO pro další vývoj u nás - vyjmenuje jednotlivé představitele NO, rozebere jejich dílo a přínos pro českou kulturu - vysvětlí souvislosti mezi historickým vývojem a literaturou - zařadí jednotlivé autory do zemí původu a přiřadí k nim dílo - vystihne a interpretuje přečtený text - charakterizuje osobní styl každého autora - debatuje o mravních hodnotách hlavních hrdinů, vyjádří svůj názor a soud - rozebere díla jednotlivých autorů 3. Počátky písemnictví u nás - Staroslověnská kultura - Středověká česká literatura - Literatura 14. stol., významné gotické Památky 4. Literatura doby husitské - Předhusitská literatura - Život a dílo Jana Husa - Literatura polipanská 5. Renesance - Renesance ve výtvarném umění a architektuře - Představitelé italské renesance - Francouzská renesance - Španělská renesance - Anglická renesance - Humanismus a renesance u nás 6. Baroko - Představitelé evropského baroka - Česká exulantská a domácí literatura - Lidová slovesnost - Barokní umění v našem okolí 7. Národní obrození (NO) - Historické okolnosti vzniku NO - Hlavní představitelé NO 8. Světový romantismus - Představitelé anglického romantismu - Představitelé francouzského romantismu - Představitelé ruského romantismu 9. Český romantismus - Život a dílo K. H. Máchy - Život a dílo J. K. Tyla - Život a dílo K. J. Erbena ŠVP Podnikání

13 - chápe historické souvislosti vývoje literatury - vysvětlí pojmy realismus a naturalismus - aplikuje morálku realistických hrdinů na dnešní svět - vyhodnotí sociální poměry té doby - ovládá díla Němcové a Borovského, rozebere jejich tvorbu - charakterizuje dobu z hlediska historického vývoje - orientuje se v tvorbě jednotlivých autorů - reprodukuje vybraná díla - vysvětlí pojem almanach Máj - charakterizuje tvorbu jednotlivých autorů - chápe význam májovců pro další vývoj české literatury SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany 10. Realismus ve světové literatuře 8 - Anglický realismus - Francouzský realismus a naturalismus - Ruský realismus 11. Realismus v české literatuře - Počátky realismu v díle Borovského a Němcové - Vědecký realismus - Historická próza - Vesnická próza - Realistické drama 12. Generace májovců - Vysvětlení pojmu - Představitelé májovců a jejich tvorba vysvětlí pojem škola národní a kosmopolitní - zná představitele obou směrů - reprodukuje vybraná díla - charakterizuje význam překladatelské činnosti 13. Ruchovci a lumírovci - Charakteristika školy národní a kosmopolitní - Představitelé jednotlivých směrů, jejich dílo 4 Výsledky vzdělávání Učivo Hodin Český jazyk Ročník Žák: - charakterizuje jednotlivé funkční styly - přiřadí texty k jednotlivým stylům - orientuje se v textu, pracuje s IKT při vyhledávání informací - vysvětlí pojem sloh - rozezná a charakterizuje jednotlivé slohové útvary - ovládá objektivní i subjektivní slohotvorné činitele 1. Funkční styly - Základní rozdělení funkčních stylů - Charakteristika jednotlivých stylů - Jazykové prostředky - Výstavba textu 2. Sloh, slohotvorní činitelé - Slohové útvary a postupy - Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní rozezná větu jednoduchou, jednočlennou a souvětí - ovládá základní s rozvíjející větné členy, identifikuje je v textu - ovládá podřadicí a souřadicí spojky, zná druhy vedlejších vět - provede větný a jazykový rozbor - charakterizuje jednotlivé slohové útvary - pracuje s jazykovými prostředky - rozumí obsahu textů - napíše úvahu nebo kritiku jako slohovou práci 3. Syntax - Věta jednoduchá, věty jednočlenné - Základní a rozvíjející větné členy - Souvětí souřadné a podřadné - Větné a jazykové rozbory - 4. Úvaha, kritika, recenze - Charakteristika jednotlivých útvarů - Jazykové prostředky - Ukázky textů - Slohová práce úvaha, kritika ŠVP Podnikání

14 - zařadí češtinu do rodiny jazyků - vysvětlí vývoj češtiny v historickém kontextu - zná vývoj písma na našem území - ovládá zařazení evropských jazyků do jazykových skupin - rozezná jednotlivé novinářské útvary - napíše článek do novin - charakterizuje zákonitosti reklamy a propagace - vysvětlí základní pojmy stylistiky - rozliší jednotlivé stylistické nedostatky - správně přeformuluje text - charakterizuje jednotlivé slohové útvary - rozebere ukázky ze stylistického a jazykového hlediska SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany 5. Původ a vývoj českého jazyka 3 - Indoevropské jazyky - Zařazení češtiny do struktury jazyků - Historický vývoj českého jazyka - 6. Útvary publicistického stylu - Novinářský styl - Reklama a propagace 7. Stylistika - Stylistické chyby a nedostatky - Formální zásady psaní textu 8. Výklad a projev - Charakteristika obou slohových útvarů - Jazykové prostředky, ukázky textů Literatura Žák: - charakterizuje jednotlivé umělecké směry - zná hlavní představitele a jejich díla - přiřadí ukázky k jednotlivým směrům - rozebere díla z pohledu literární teorie - vysvětlí pojem protispolečenští buřiči - zná představitele a průřez jejich tvorbou - rozebere vybraná díla - porozumí historickým okolnostem 1. světové války - rozdělí autory podle pohledu na válku - charakterizuje pojem legionář, legionářská literatura - zná hlavní představitele světové literatury první - poloviny 20. století, orientuje se v jejich tvorbě - vysvětlí pojmy kubismus, futurismus, surrealismus - vyjmenuje významné malíře a umělce té doby - charakterizuje tvorbu jednotlivých autorů, rozebere a zařadí jejich díla k příslušným směrům - vysvětlí pojem proletářská poezie, poetismus, surrealismus - přiřadí jednotlivým pojmům stěžejní autory a jejich díla - rozebere ukázky z teoretického hlediska - rozdělí prózu podle zaměření 1. Nové umělecké směry ve světové literatuře na konci 19. stol. - Impresionismus, symbolismus, dekadence - Prokletí básníci - Představitelé světové literatury, jejich tvorba 2. Protispolečenští buřiči - Charakteristika literatury konce 19.stol. - Představitelé buřičů - Rozbory děl vybraných autorů 3. Odraz 1. světové války v české i světové literatuře - Čeští autoři a jejich reakce na válku - Legionářská literatura - Představitelé světové literatury první poloviny 20. století 4. Nové umělecké směry 20. let 20. stol. ve světové literatuře - Kubismus, futurismus, surrealismus - Významní malíři a umělci - Představitelé literatury, jejich tvorba 5. Meziválečná česká poezie a próza - Proletářská poezie, poetismus - Surrealismus - Demokratický proud - Sociální próza - Psychologický román 14 ŠVP Podnikání

15 - vysvětlí pojem sociální próza, psychologický román, demokratická literatura - orientuje se v přehledu autorů, rozebere jejich tvorbu - zná historické okolnosti 2. světové války - vysvětlí na ukázkách obavy z války - orientuje se v českých i světových autorech - vysvětlí pojmy holocaust, koncentrační tábory, fašismus - rozebere a vysvětlí vybraná díla SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany 6. Odraz 2. světové války v české i světové Literatuře - Varování před válkou - Autentické výpovědi z války - Příběhy z koncentračních táborů - Příběhy z fronty 8 - vysvětlí vývoj literatury u nás v historickém kontextu - rozebere pojmy oficiální, exilová, samizdatová literatura - k jednotlivým pojmům přiřadí autory a díla - reprodukuje vybraná díla - zhodnotí současné literární trendy - charakterizuje vývoj divadelnictví ve 20. století - vysvětlí pojem avantgardní scéna - zná vybraná divadla a jejich představitele - vysvětlí pojem absurdní drama, uvede představitele, - rozebere jejich dílo - charakterizuje světový vývoj po 2. světové válce - vysvětlí nové pojmy v literatuře - zná přehled autorů a jejich děl - přiřadí autory k jednotlivým směrům a žánrům - reprodukuje vybraná díla 7. Česká literatura po roce Oficiální proud po roce Exilová literatura - Samizdatová literatura - Současné trendy v literatuře 8. Vývoj divadla v průběhu 20. století - České divadlo mezi světovými válkami - Poválečný vývoj na divadelních scénách - Současné divadelní trendy - Významní představitelé světového dramatu, absurdní drama 9. Světová literatura po roce Nové umělecké směry - Představitelé poezie i prózy - Žánr sci-fi, fantasy, horor - Představitelé detektivního žánru ŠVP Podnikání

16 6.2. Anglický jazyk - učební osnova SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany 1. Pojetí vyučovacího předmětu: a) Obecné cíle vyučovacího předmětu Žák naváže na předchozí vzdělávání a získá komunikační dovednosti, které mu umožní přiměřeně se dorozumívat v písemném i mluveném projevu. Žák bude veden k tomu, aby se srozumitelně vyjadřoval k obecně známým tématům a získal geografické, kulturní a historické znalosti o anglicky mluvících zemích. b) Charakteristika obsahu Učivo 1. ročníku je zaměřeno na upevnění jazykových dovedností získaných v předchozím vzdělávání. Náplní jsou témata týkající se společnosti, světu práce a vzdělávání. Učivo 2. ročníku je zaměřeno na volnočasové aktivity, kulturu, vědu a techniku s rozšiřováním mluvnických a komunikačních dovedností v ústním i písemném projevu. c) Pojetí výuky Organizačními formami výuky je skupinové a frontální vyučování. Při výuce jsou kombinovány různé výukové metody - informačně receptivní a reproduktivní metody (výklad, vysvětlení, práce s textem, obrázky, schémata, poslech, video a DVD programy, monology, dialogy, čtení, psaní), metody problémového výkladu. d) Hodnocení výsledků žáků Žák je hodnocen několika způsoby. Je to ústní zkoušení, písemné zkoušení (včetně výstupních testů na konci každého ročníku, pololetních prací a kompozic/projektů), hodnocení aktivity, sebehodnocení a hodnocení třídou. Součástí hodnocení jsou i samostatné domácí práce a kompozice. Hodnotí se komplexní řečové dovednosti (s důrazem na postupné zdokonalování v poslechu, čtení, mluvení, písemném projevu). Hodnotí se zvuková a grafická stránka jazyka, lexikální rozsah, správná aplikace probraných gramatických pravidel. e) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí Z klíčových kompetencí jsou rozvíjeny zejména kompetence komunikativní v mluvených a psaných projevech, personální při přijímání hodnocení, rad a kritiky ze strany učitele a rozvoj samostatnosti žáka při řešení problémů. Z odborných kompetencí je žák veden k tomu, aby se naučil pracovat se slovníkem, dostupnými anglickými materiály (noviny, časopisy) a dokázali si vyhledat potřebné informace. Žák je schopen plynně komunikovat v běžných situacích, vyžádat si a poskytnout informace a vytvořit souvislý text na dané téma. f) Průřezová témata Předmět svým obsahem přispívá k tématům Člověk a životní prostředí, Člověk a svět práce, Občan v demokratické společnosti a Informační a komunikační technologie. 16 ŠVP Podnikání

17 Výsledky vzdělávání Učivo Hodin 1. Ročník Žák: - představí sebe i svoji rodinu, popíše podrobně vzhled a charakter kamaráda (blízké osoby) - vyjádří svůj názor na povahové vlastnosti lidí, vylíčí - vlastnosti svého ideálního partnera - popíše problémy ve vztazích mezi lidmi, vyjadřuje se k problematice rodinných vztahů a mezilidských vztahů v demokratické společnosti - podrobně popíše svůj domov a svůj vztah k němu - rozeznává a charakterizuje jednotlivé druhy obydlí - mluví o možnostech bydlení ve svém městě, pronájmu nebo koupi nemovitosti - vyjadřuje se k otázce bydlení a mluví o existenčních - problémech některých sociálních skupin ve své zemi (bezdomovci, squatteři...) 1. Lidé, rodina a společenský život - popis vzhledu člověka (části těla, oblékání) a jeho charakterových vlastností a koníčků - evoluce - stručné informace o vývoji lidstva - ideální partner - vztahy mezi lidmi Psaní: - krátký neformální dopis Gramatika: - přítomný průběhový a přítomný prostý čas, - podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, - pořadí přídavných jmen 2. Domov - popis různých typů obydlí, části domu/bytu - zařízení a nábytek - pronajímáme si byt - práce v domácnosti - squatteři a jejich práva Psaní: - krátká forma - inzerát - delší forma - osobní dopis Gramatika: - vazba there is/there are" - předpřítomné časy - prostý a průběhový mluví o možnostech vzdělávání v ČR a VB - podrobně popíše svoji školu, vyučovací předměty, možnosti sportovního a kulturního vyžití, možnost stravování a bydlení na internátě - vylíčí průběh zkoušek a své pocity při zkouškách - napíše krátké oznámení o ztrátě/nálezu věci 3. Škola - typy škol - učebny a jejich vybavení - zaměstnanci škol - vyučovací předměty a zkoušky - sportovní příležitosti, možnosti stravování na školách - vzdělávání ve Velké Británii Psaní: - krátká forma - oznámení Gramatika: - minulé časy - prostý a průběhový, - konstrukce so/such/such a/too/enough - tvoření slov ŠVP Podnikání

18 4. Práce 20 - podrobně popisuje jednotlivá zaměstnání - - pracovní místa, různé druhy zaměstnání požadavky - přídavné jména popisující zaměstnání - na zaměstnance, co práce obnáší a - hledáme si práci - pracovní pohovor pracovní podmínky zaměstnanců - letní brigády a práce na poloviční - rozumí krátkému pracovnímu inzerátu v úvazek novinách - výhody a nevýhody určitých - napíše krátký formální dopis a žádost o zaměstnání zaměstnání - mzdy a odměny - srovnává náročnost, výhody a nevýhody Psaní: jednotlivých zaměstnání, mluví o svých - krátká forma - pracovní inzerát zkušenostech se světem práce (letní - delší forma - oficiální dopis brigády, práce na poloviční úvazek) a Gramatika: vyjádří svůj názor v otázce odměňování a - vyjádření budoucnosti (going to, mezd přítomným - průběh. časem, prostým budoucím časem, bud. průběh. časem) - vyjádření schopnosti, možnosti, povinnosti a zákazu (modální slovesa can, may, must, - can't, mustiťt, need, be able to, might) - rozumí anglicky psanému jídelníčku, objednává si jídlo a nápoje, požádá o účet - mluví o různých způsobech stravování, možnostech stravování ve svém městě - popisuje jednotlivé druhy jídel a používá širokou slovní zásobu na toto téma - stručně popíše přípravu jednoduchého pokrmu - používá širokou slovní zásobu popisující různé druhy obchodů a zboží - -zeptá se na velikosti a ceny zboží - -informuje se o způsobech placení a vyřízení reklamací - stručně vylíčí nakupování přes Internet a své zkušenosti s ním - napíše delší formální dopis - reklamaci 5. Jídlo - různé typy jídel - přídavná jména popisující jídlo, množství a - obaly - příprava jídla - restaurace a bary, stravování ve škole Psaní: - neformální Gramatika: - trpný rod, počítatelná a nepočítatelná - podstatná jména - konstrukce have st. done" (nechat si něco udělat) a have somebody do something" nechat někoho něco pro nás udělat) 6. Obchody a služby - typy obchodů - fráze v obchodě" - rozhovor s prodávajícím - stížnosti a reklamace - nakupování oblečení - placení, slevy a výprodeje - nakupování přes Internet Psaní: - delší forma - delší formální dopis (reklamace) Gramatika: - vyjádření obvyklých činností v minulosti pomocí used to" konstrukce would + sloveso" a get used to something" Výsledky vzdělávání Rozpis učiva Hodin 18 ŠVP Podnikání

19 2. ročník Žák: - používá širokou slovní zásobu týkající se dopravních - prostředků, ubytování, cestování - rozumí hlášení na nádraží, koupí si cestovní lístek, - informuje se o příjezdech a odjezdech - napíše pohled z dovolené, popíše zážitky z prázdnin - projeví spokojenost/stížnost ohledne ubytování a stravování - chápe a dovede objasnit dopad rostoucí dopravy na životní prostředí - stručně popíše kulturní centra ve svém městě a okolí, - mluví o možnostech kulturního vyžití ve městě - popíše a charakterizuje divadlo, kino, filmový průmysl, - vylíčí svůj vztah k umění - pozve přítele písemnou formou na kulturní akci - popisuje své zážitky z koncertu/návštěvy divadla/galerie - rozlišuje a charakterizuje kulturní osobitosti - jednotlivých ras a národů - pomocí široké slovní zásoby podrobně popíše jednotlivé druhy sportu, sportovního zařízení a vybavení tělocvičny/posilovny - mluví o svých zkušenostech se sportem a o svém vztahu k němu a vyjádří svůj názor na vrcholový sport - rozlišuje mezi sportem a hrou (týmovým sportem) - popíše Olympijské hry - jak často se konají, stručně přiblíží jejich historii, symbol, poselství - vyhledává informace o sportovních rekordech, slavných osobnostech sportu a jeho historii na Internetu SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, Sedlčany 7. Cestování a turistika - dopravní prostředky, způsoby cestování - výhody a nevýhody jednotlivých způsobů cestování - srovnávání (cena, pohodlí, rychlost...) - ubytování na dovolené - cesta kolem světa na kole Psaní: - krátký text - pohled z dovolené - delší text - stížnost na ubytování Gramatika: - nepřímá řeč - 8. Kultura - film, hudba, divadlo, umění, média - jak se točí film - hudební festivaly a koncerty - kulturní vyžití v našem městě Psaní: - krátká forma - pozvánka - delší forma - dopis do redakce Gramatika: - řečnické otázky (question tags), nepřímé Otázky 9. Sport - popisy různých druhů sportu - rozdělení sportů a her - sportovní pomůcky a vybavení - centra sportu v našem městě a okolí - vrcholový sport a jeho nejslavnější - představitelé - Olympijské hry a jiné významné sportovní události - kvíz: rekordy a osobnosti sportu Psaní: - - krátká forma - oznámení - - delší forma - osobní dopis Gramatika: - - zájmena osobní, přivlastňovací, vztažná, zvratná - neurčitá zájmena - another, other, eachother, the others plynule mluví o svém životním stylu, popíše svůj zdravotní stav a způsoby, jak si udržet zdraví - používá slovní zásobu týkající se částí těla a tělesných orgánů, nemocí a jejich symptomů - stručně vylíčí průběh běžného onemocnění (angína, chřipka) a navrhne možné způsoby léčby - rozlišuje specializace lékařů a správně zařadí nemoci k specialistům, kteří je léčí 10. Zdraví a nemoci - popis tělesných orgánů - nemoci, zranění a jejich léčba - starostlivost o zdraví, zdravý životní styl - lékaři a jejich specializace Psaní - - krátká forma - (zpráva) - delší forma -dotazník - předminulý čas prostý a průběhový - podmínkové věty ŠVP Podnikání

20 11. Příroda a životní prostředí 16 - výstižně popíše charakter krajiny v místě - charakter krajiny bydliště a okolí - popis počasí a ročních dob - podrobně charakterizuje roční doby a - klimatická pásma a jejich zvláštnosti počasí pro ně typické, včetně popisu změn - přírodní katastrofy v přírodě, aktivit lidí, jejich oblékání. - fauna a flóra - stručně objasní pojem přírodní - problémy životního prostředí, katastrofa" a vysvětlí, jak k ní může dojít, ekologické katastrofy použije příklady z minulosti Psaní: - chápe vztah mezi činností člověka a - krátká forma - oznámení o nalezeném změnami v přírodě, zvířeti - vyjádří svůj postoj k řešení ekologických - delší forma - formální dopis problémů Gramatika: - vyjádření pravděpodobnosti v přítomnosti a v minulosti - předpony a přípony - stručně charakterizuje jednotlivé oblasti vědy - vyjmenuje nejvýznamnější vědce a jejich výsledky výzkumu - používá slovní zásobu týkající se součástí automobilu a počítače - vylíčí souvislost mezi vědeckotechnickým pokrokem a životní úrovní - popíše běžná technická zařízení, která doma každodenně používá 12. Věda a technika - známí vědci, vědci v práci - oblasti výzkumu - počítačová technologie - výzkum vesmíru Psaní: - krátká forma - - delší forma - dlouhý formální dopis Gramatika: - vyjádření účelu, cíle - vyjádření výsledku - vyjádření příčiny ŠVP Podnikání

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) Český jazyk a literatura - 6. ročník Dokáže pracovat se základními obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) jazykovými příručkami Odliší spisovný a nespisovný jazykový projev Rozpozná nejdůležitější

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Skladba Druhy vět podle postoje mluvčího Věty jednočlenné, dvojčlenné, větný ekvivalent, základní a rozvíjející větné členy doplněk Souvětí, druhy vedlejších vět, praktická cvičení mluvní i psaná, soutěže,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen

Jazyková výchova Nauka o slovní zásobě. Nauka o tvoření slov. Slova přejatá. Tvarosloví. Skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 8. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

ŠVP - Profil absolventa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 1. Profil absolventa Název vzdělávacího programu: Truhlář Motivační název: Kód a název oboru: 33-56-H/01 Truhlář Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem Délka studia (v letech): 3 Forma studia:

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 63-51-J/01 OBCHODNÍ ŠKOLA OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

návštěvy divadelních a filmových představení

návštěvy divadelních a filmových představení A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Školní vzdělávací program Podnikání

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín. Školní vzdělávací program Podnikání Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Školní vzdělávací program Podnikání Platnost od 1. 9. 2011, počínaje prvním ročníkem Schváleno: Obsah Obsah... 2 Profil absolventa školního

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Jazyková výchova Tvarosloví A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura 3 Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura 4 Ročník: 6. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

Více

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017

Biskupské gymnázium v Ostravě. Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Český jazyk a literatura Struktura profilové maturitní zkoušky, maturitní témata školní rok 2016/2017 Biskupské gymnázium v Ostravě Struktura zkoušky Maturitní okruhy jsou složeny z části a) dějiny literatury

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program OBCHODNÍK KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 66-41-L/01 OBCHODNÍK OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Školní

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5

Školní vzdělávací program 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Školní vzdělávací program Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Profil absolventa... 4 2.1 Uplatnění absolventa... 4 2.2 Kompetence absolventa...

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Německý jazyk - Kvinta

Německý jazyk - Kvinta - Kvinta Německý jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 UČEBNÍ PLÁN A PROFIL ABSOLVENTA PEKAŘ ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-53-H/01 PEKAŘ PLATNOST OD 1. 9. 2015 2 UČEBNÍ PLÁN KURIKULUM OBORU Kód a název RVP Název ŠVP

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE (KRJ) Obor vzdělání: 63-41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 15 (5 hodiny týdně) Platnost:

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost)

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. zvuková stránka jazyka (spisovná a nespisovná výslovnost) Český jazyk a literatura - 6. ročník Samostatně pracuje s Pravidly obecné poučení o jazyce (jazykové příručky) OSV Řešení problémů a českého pravopisu, se Slovníkem rozhodovací dovednosti (práce spisovné

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. Podnikání 64-41-L/51 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Podnikání 64-41-L/51 1 Obsah 1.Profil absolventa... 4 1.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 1.2 Popis očekávaných kompetencí absolventa... 4 1.2.1 Klíčové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ OBOR VZDĚLÁNÍ 64 41 L / 51 PODNIKÁNÍ Platnost ŠVP: od 1. září 2011 počínaje 1. ročníkem č.j. ŠVP-8/2012

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více