Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene, co se naučil. J. A. Komenský Platnost dokumentu: od č. j.: 284/09-4

2 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Vzdělávací program: čtyřletý vzdělávací program, KKOV: K/41 Gymnázium Forma vzdělávání: denní Předkladatel: Název školy: Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského náměstí 209 Adresa školy: Komenského nám. 209, Nové Strašecí Jméno ředitele školy: Mgr. Richard Spiegl Kontakty: tel: mobil: Zřizovatel školy: Název: Středočeský kraj Adresa: Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: tel: fax: Platnost dokumentu: od Projednáno ve školské radě: Další údaje: Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene, co se naučil. J. A. Komenský IČO: IZO: RED-IZO: Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr Petr Bouška Webové stránky školy: razítko a podpis ředitele školy 2

3 2. Charakteristika školy 2.1.Úvod Gymnázium Nové Strašecí, Komenského nám. 209 bylo založené roku Svou tradicí a úspěchy, kterých při výchově a vzdělávání v minulých letech dosáhlo, patří k významným středním školám v regionu. 2.2.Velikost školy Škola poskytuje vzdělání v čtyřletém vzdělávacím programu celkem v 8 třídách (2 třídy v každém ročníku). Povolená kapacita školy činila k žáků. 2.3.Vybavení školy Materiální vybavení školy didaktickou technikou i pomůckami umožňuje realizovat výukové cíle školního vzdělávacího programu. Systematicky dochází k průběžnému zlepšování materiálních podmínek pro výuku. Vlastníkem budovy, ve které výuka probíhá, je město Nové Strašecí. Prostorové podmínky školy odpovídají povolené kapacitě 245 žáků a umožňují zajistit řádnou výuku včetně dělených hodin. Ve škole je v současnosti celkem 7 učeben pro žáků, 8 učeben menších pro žáků, z toho 2 odborné učebny (chemická laboratoř, učebna IVT). Škola nemá vlastní tělocvičnu, k výuce tělesné výchovy využívá halu BI- OS, která je ve vlastnictví města Nové Strašecí. Technické vybavení školy odpovídá hygienickým požadavkům. Učebny jsou průběžně doplňovány novým nábytkem a moderní didaktickou technikou. Na dobré úrovni jsou sociální zařízení. Studenti mohou o přestávkách nakupovat ve školním obchodě s potravinami. Obědvat je možné ve školní jídelně, která je společná se ZŠ a je umístěna mimo budovu školy. 2.4.Charakteristika pedagogického sboru Všichni pedagogičtí pracovníci vyučující ve škole jsou odborně kvalifikovaní k výuce ve středních školách, což je nezbytný předpoklad pro úspěšnou realizaci výchovných a vzdělávacích cílů ŠVP. Tradicí je poměrně velké zastoupením mužů a vysoká stabilita sboru. K pracovalo ve škole na plný úvazek 12 a na částečný úvazek 6 pedagogů. Externě pomáhali se zajištěním výuky dalších 7 učitelů. V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastňují nejrůznějších vzdělávacích akcí dle potřeb, zaměření a cílů školy, které se týkají např. využívání moderní vyučovací techniky, aplikace alternativních vyučovacích metod a forem práce, prohlubování odbornosti ve vyučovaném předmětu atd. 2.5.Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Z hlediska dlouhodobých záměrů škola využívá možnosti tvorby projektů a jejich přihlašování do vypisovaných grantů MŠMT a dalšími institucemi, a v neposlední řadě zřizovatelem, tj. Středočeským krajem (například do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost). Střednědobou prioritou školy je navázání kontaktů s partnerskou školou v zahraničí. V tomto směru byla podniknuta celá řada aktivit (mezinárodní konference o spolupráci škol v partnerských regionech Středočeského kraje, osobní návštěva zahraničních škol, spolupráce se zřizovatelem školy). 2.6.Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou informováni o záležitostech týkajících se studia žáků prostřednictvím studijních průkazů a na pravidelných třídních schůzkách. Důležité informace naleznou také na webových stránkách školy. Tak mohou získat aktuální přehled o výsledcích studia 3

4 svých dětí a dění ve škole. Další spolupráce s rodiči nebo se zákonnými zástupci probíhá formou osobních konzultací a prostřednictvím výboru SRPDŠ. Školská rada byla ustavena v roce 2005 dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je významným partnerem školy, který v rámci vymezených kompetencí dlouhodobě významně přispívá k zajištění optimálního chodu školy ve všech oblastech. Školská rada se skládá z jednoho zástupce zřizovatele, jednoho zástupce pedagogických pracovníků a jednoho zástupce zletilých žáků nebo zákonného zástupce nezletilých žáků. Škola aktivně využívá služeb školských poradenských zařízení. Výchovný poradce školy zajišťuje kontakt s pedagogicko psychologickou poradnou zejména v souvislosti s diagnostikováním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků s mimořádným nadáním. Škola aktivně spolupracuje s Městským úřadem Nové Strašecí. Tato spolupráce má např. podobu pomoci při zajištění nejrůznějších akcí školy (slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků, slavnostní předávání maturitního vysvědčení atd.). Výsledkem vzájemné spolupráce je i nabídka a realizace vzdělávacích akcí a kurzů pro veřejnost, které zajišťuje gymnázium. Tradičně škola spolupracuje s folklorním souborem Čtyřlístek a celou řadou dalších subjektů na poli sportovním, kulturním atd.). Další údaje Umístění školy na pomezí bývalých okresů Kladno a Rakovník umožňuje vzhledem k dobré dopravní obslužnosti uspokojit zájem žáků o studium z obou těchto regionů. Škola je umístěna v části budovy, která je majetkem města Nové Strašecí, v dalších částech jsou učebny základní školy. Její poloha v centru města zajišťuje snadnou dostupnost pro žáky z Nového Strašecí. Relativně vyrovnaný je podíl žáků s trvalým bydlištěm na venkově a ve městě. Struktura žáků dle pohlaví je stabilní a pohybuje se dlouhodobě okolo 40 % chlapců, 60 % dívek. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1.Zaměření školy Škola je všeobecně zaměřená a připravuje žáky na vysokoškolské studium v přírodovědných i humanitních oborech. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Tomu odpovídá školní vzdělávací strategie i skladba a hodinové dotace vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, rovněž pak volitelné vzdělávací aktivity i systém nepovinných předmětů. Cíle jsou stanoveny v souladu se zájmem vytvořit z naší školy centrum vzdělávání a zájmových aktivit, které by odpovídalo nárokům současné doby a požadavkům veřejnosti. ŠVP je zpracován dle RVP GV. Naše základní požadavky a cíle jsou: rozvíjet tradici, dobré jméno školy, udržet kvalitní žáky (výběr) vycházet z požadavků moderní doby spoluvytvářet demokratické hodnoty azodpovědné občanství, klást důraz na zpracování a vyhodnocování informací zachovat všeobecné zaměření (jsme přesvědčeni o poslání gymnázií obecně, souvisí i s poptávkou ze strany rodičů a žáků, respektování tradice) ztotožnit se v ŠVP s cíli a pojetím RVP, které jsou podle nás zárukou změny dosavadního sytému vzdělávání a výchovy garantovat, že gymnázium reprezentuje odborně kvalifikovaný pedagogický sbor 4

5 Požadavky a cíle chce škola naplnit těmito konkrétními kroky: ve vyšších ročnících umožnit větší specializaci nabídkou široké škály volitelných předmětů vytvořit systém seminářů, jejichž rozměr uvádějí učební plány v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřit na problematiku vztahů a interakce žák žák, žák učitel, žák rodič, učitel rodič vytvořit prostor pro vznik nepovinných předmětů tak, aby byly uspokojeny zájmové aktivity žáků mimo vyučovací proces výukové, sportovní, umělecké apod. umožnit žákům prezentovat své vědomosti, názory a postoje s použitím moderní komunikační techniky naučit žáky argumentovat, vyjadřovat své názory prostřednictvím školního parlamentu používat vyučovací metody vedoucí k rozvoji osobnosti mladého člověka tak, aby žák získal pozitivní mravní a duchovní hodnoty pro vlastní osobní a občanský život 3.2.Profil absolventa Absolvent našeho gymnázia: samostatně pracuje s informacemi a jejich zdroji, aplikuje informace při řešení problémů efektivně získává poznatky, třídí je a hodnotí využívá individuálních schopností, vědomostí a dovedností při samostatném řešení problémů orientuje se v nově vzniklých situacích a pružně na ně reaguje efektivně se učí a je si vědom potřeby celoživotně se vzdělávat ovládá pokročilé komunikační dovednosti prezentuje své vědomosti, názory a postoje, a to i s použitím moderní komunikační techniky při prezentaci argumentuje a naslouchá názorům a argumentům jiných lidí je schopen kvalitního soužití s ostatními i sám se sebou zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí etické, kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe, odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích je si vědom, že v demokratické společnosti každý jedinec nese spoluzodpovědnost za kvalitu svého života i života druhých lidí ve svém okolí 3.3.Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je organizováno v souladu s platnou legislativou (školský zákon a příslušná prováděcí vyhláška o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění). 5

6 Koncepční záměr rozvoje školy počítá se zachováním tradičního počtu osmi tříd ve škole, tedy otevřít v prvním ročníku vždy dvě třídy, tj. přijmout maximálně 60 uchazečů o studium. Ředitel gymnázia zveřejní na webových stránkách školy a na přístupném místě v budově školy nejpozději do konce ledna počet přijímaných žáků. Nejpozději do konce března zveřejní ředitel školy kritéria přijímacího řízení včetně upřesnění formy přijímacího řízení. Při přijímacím řízení jsou vždy zohledněny výsledky uchazečů v předchozím studiu na základní škole (v osmém a v pololetí devátého ročníku) a jejich úspěšná účast v regionálních, krajských i celostátních olympiádách a znalostních soutěžích. 3.4.Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky je vedením školy organizována dle legislativních norem platných pro danou dobu konání maturitní zkoušky, tj. školským zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá úplné střední vzdělání, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část se skládá ze tří zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk a volitelný předmět). Škola zajistí přípravu žáků podle svého vzdělávacího programu na všechny druhy volitelných zkoušek. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek nejpozději 12 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 3.5.Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie, které mají podobu společných postupů uplatňovaných ve výuce i mimo ni na úrovni školy, vycházejí z klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program. Níže uvedený popis školní vzdělávací strategie je vázán a strukturován dle způsobu naplňování jednotlivých kompetencí. Tím získávají naši žáci velmi dobrý vklad nejen pro orientaci v současném světě a společnosti, ale i významný stimul a motivaci k nezbytnému celoživotní učení. Základem je interakce učitel žák, která je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových metod. Jde o vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické zvláštnosti jednotlivého žáka a žák se na základě svých osobních svobodných aktivit ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů oba subjekty společně pracují ve výuce na naplnění tohoto cíle. Žák získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu učení. Využívána je pestrá paleta výukovým metod a forem práce (např. informačně receptivní metoda, reproduktivní metoda, metoda problémového učení, heuristická metoda, výzkumná metoda, individuální a skupinová výuka atd.). Kompetence k učení Vedeme žáky kvědomé reflexi procesu efektivního učení. Žáci poznávají učení jako vícefázový proces, seznamují se s různými přístupy k učení, s různými technikami učení a jsou vedeni k tomu, aby si tyto techniky mohli osvojit. Vedeme žáky k získání dovedností nutných pro efektivní učení zpracovávat zápis různými způsoby, plánovat proces učení v různých časových horizontech, stanovovat celkové i dílčí cíle, vybírat vhodné postupy řešení. Žáci se učí hodnotit proces i výsledek svého učení a z hodnocení vyvozovat závěry pro další postup, vše na základě kritérií předem stanovených učitelem, hodnocení probíhá v rámci společné diskuse (olympiády, soutěže, komerční testy, jazykové pobyty aj.). 6

7 Kompetence k řešení problémů Rozvíjíme u žáků schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů, zpracovávat a hodnotit informace a využívat je k řešení úkolů a problémů (matematický Klokan, olympiády, SOČ). Žáci se ve škole setkávají s takovými úkoly a problémy, k jejichž řešení musejí sami navrhovat postup a tento postup s využitím svých znalostí, schopností a dovedností realizovat (miniprojekty, školní parlament, případně školní časopis). Systematicky žáky vedeme k tomu, aby svá řešení uměli obhajovat a důstojně a přesvědčivě prezentovat, a to ve formě písemné, mluvené i kombinované. Žáci řeší problémy ve spolupráci s vyučujícím, samostatně i ve skupinách. Učitelé zařazují do hodin prvky skupinové práce, se žáky jejich průběh a výsledky po skončení úkolů zhodnotí (divadlo, miniprojekty v rámci adaptačního kurzu, sportovní kurz, projekty, sportovní a kulturní školní akce, projektové dny). Vedeme žáky k tomu, aby sami uměli kriticky hodnotit postup i výsledek samostatné i skupinové práce a aby z hodnocení uměli vyvozovat závěry pro další postup prezentací skupinových prací ve třídě, analýzou a rozborem. Kompetence komunikativní Žáci poznávají různé druhy komunikace a postupně si osvojují různé komunikační strategie a techniky tak, aby si z nich dokázali vědomě vybírat vzhledem k funkci a okolnostem. Žáci při komunikaci využívají informační a komunikační technologie textový editor, grafické a tabulkové zpracování, programy pro vytváření elektronických prezentací, internet. Vedeme žáky k tomu, aby rozvíjeli své komunikativní dovednosti v různých formách besedy, debaty, diskuze s hosty z veřejného života, vlastní divadelní představení školního divadla. Žáci rozvíjejí své komunikační schopnosti v rámci styku školy s jinými školami a s veřejností prostřednictvím účasti ve studentských soutěžích (olympiády, SOČ ), spoluprací s městem, publikací v tisku. Žáci se učí hodnotit své vlastní komunikační projevy i projevy jiných lidí formou prezentací a analýzou ve třídě. Kompetence sociální a personální Sociální kompetence vyvozujeme z týmové práce a kooperace ve skupině, mezi skupinami v rámci tříd, napříč třídami i formou miniprojektů. Žáci si sami a ve spolupráci s učiteli organizují akce pro sebe, pro ostatní žáky i akce prezentující školu na veřejnosti výlet, exkurze, divadelní představení, sportovní den. Nabídkou volitelných předmětů motivujeme žáky ke stanovení studijních cílů a stanovení priorit v rámci vlastního vzdělávání. Podporujeme akce, při kterých se kromě jiného rozvíjejí mezilidské vztahy v rámci skupiny, kolektivu třídy, školy adaptační kurz pro žáky 1. ročníku, lyžařský výcvik, sportovní kurz, výlet, poznávací pobyty. Žáci se spolupodílejí na tvorbě norem chování ve škole prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu. Jsou vedeni k uplatňování svých práv a plnění povinností uvedených ve školním a klasifikačním řádu. Kompetence občanské Žáci se aktivně zapojují do činnosti školní samosprávy (školní parlament, třídní samospráva). Žáky vedeme k účasti v projektech zaměřených na různé oblasti společenského života. Jedná se o: projekty orientované na humanitární činnost, na rozvoj občanské společnosti, na integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin do společnosti a na pomoc těmto skupinám (Bílá pastelka, Srdíčkový den, adopce na dálku aj.) 7

8 projekty ekologické (třídění odpadu) Žáci jsou schopni sami přiměřeně svému věku a schopnostem projekty různého zaměření navrhnout, připravit, řídit a vyhodnotit (SOČ, miniprojekty, aj.). Kompetence k podnikavosti Žáky vedeme k uplatňování aktivního přístupu rozvoje jejich osobního i odborného potenciálu, aby byli schopni rozpoznávat a využívat příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě. Žákům jsou nabízeny aktivity, které podporují jejich schopnost samostatně o něčem rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat nějaké aktivity (např. školní exkurze, celoškolní kulturní vystoupení, Majáles, maturitní ples, prezentace v rámci vyučovacích předmětů, autorské večery, výstavy žákovských prací). Žáci se učí chápat podstatu a principy podnikání, zvažovat jeho možná rizika, posuzovat příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru vzhledem k realitě tržního prostředí. Učitel do výuky zařazuje aktivity, které seznamují žáky s pracovními příležitostmi. Nabídkou volitelných předmětů motivujeme žáky ke stanovení studijních cílů a priorit v rámci vlastního vzdělávání. 3.6.Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání těchto žáků probíhá na naší škole formou individuální integrace do běžných tříd. Při jejich vzdělávání se uplatňují metody používané při vzdělávání žáků bez těchto potřeb, mohou však být modifikovány podle individuálních potřeb žáka. Výchovný poradce se v případě potřeby obrací na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo individuálního psychologa (vždy se souhlasem rodičů). Pracovní klima ve škole, v poradně i u individuálního psychologa je dostatečně vstřícné a otevřené, takže nedochází k problémům při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní vzdělávací plán naší školy nezahrnuje speciální vyučovací předměty ani předměty speciální pedagogické péče. Škola pracuje s těmito žáky tak, že uplatňuje princip diferenciace a individualizace: každý žák je veden v evidenci výchovné poradkyně, která mu věnuje individuální péči, identifikuje jeho problémy, spolupracuje s vyučujícím i s třídním učitelem a ve zvýšené míře s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci (vých. poradkyně pomáhá utvářet vhodné a přiměřené začlenění žáka do kolektivu třídy výběr vhodné třídy, výběr spolužáků,kteří budou ochotni a schopni s takovým žákem spolupracovat, popř. může pomoci s výběrem a používáním různých kompenzačních pomůcek brýle,naslouchadlo, speciální psací potřeby, tzv. dvojí učebnice atd., výchovná poradkyně navštěvuje i výuku, kde jsou přítomni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pozoruje je a v případě potřeby provádí další individuální opatření od např. přesazení ve třídě až po eventuální zajištění osobního asistenta, výchovná poradkyně v komplikovanějších případech spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, s individuálním psychologem a dalšími organizacemi a institucemi např. odbor sociálních věcí, lékař apod. Výchovná poradkyně vyplňuje žádanku pro psychologické vyšetření, kde uvádí údaje, které jsou podkladem pro vyšetření, např. specifikuje konkrétní problémy žáka, jeho chování ve škole i mimo školu, pokud je jí známo, specifikuje i žákovo rodinné prostředí, 8

9 výchovná poradkyně intenzivně spolupracuje s individuální psycholožkou, která v případě potřeby dojíždí do školy a provádí individuální vstupní vyšetření ve škole, po vstupním vyšetření žák dochází za psycholožkou do poradny, výchovná poradkyně je v intenzivním kontaktu s rodiči žáka, telefonickém i osobním, v případě potřeby sjednává individuální doprovod těchto žáků, výchovná poradkyně v případě potřeby sjednává individuální jazykovou péči žákům s jiným než českým mateřským jazykem (péče je poskytována i žákům cizincům na delší stáži na naší škole). Škola, bohužel, není schopna zajistit bezbariérový přístup do budovy, výuka probíhá v 1. a 2. patře, žákům je alespoň umožněn bezbariérový vstup do některých tříd. 3.7.Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uplatňují metody používané při vzdělávání žáků běžné populace, mohou však být podle potřeby individuálně modifikovány. Naše škola zabezpečuje pro úspěšné vzdělávání žáků mimořádně nadaných tyto podmínky: uplatnění principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu jak při organizaci činností souvisejících s výukou, tak při stanovení obsahu, forem a metod výchovně vzdělávací práce i hodnotících kritérií, účast při výuce v seminářích, praktických cvičeních, jazykových konverzačních hodinách pro starší žáky (vyšších ročníků), vedení a konzultace při zpracování seminárních prací a prací SOČ, podpora účasti žáků v soutěžích a olympiádách, žákům s mimořádným jazykovým nadáním umožňujeme účast na výměnných zahraničních pobytech, dlouhodobější jazykové pobyty v zahraničí, žákům s mimořádným uměleckým nadáním umožňujeme individuální péči v rámci předmětu dramatická výchova, dále doporučujeme vystupovat na akcích školy i města, moderovat společenské akce školy i mimo školu podpora v předmětu mediální výchova, podílet se na tvorbě propagačních materiálů školy a podílet se na zkulturňování prostředí školy, žákům s mimořádným sportovním nadáním umožňujeme výuku dle individuálního studijního plánu. 9

10 3.8.Začlenění průřezových témat Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ANJ, DEJ, BIO, CHE, TEV, HUV, VYV, RET, ANJ, BIO, CHE, TEV, HUV, VYV, ZSV, ČJL, TEV, BIO, CHE, ZSV, ČJL, DEJ, PŘP ANJ, TEV, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZSV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce a soutěž FRJ, ZSV, ČJL, PŘP MAT, FYZ, CHE, BIO, TEV, HUV, IVT, ZSV, ČJL, DEJ, ANJ, PŘP ČJL, ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, RET, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, HUV, VYV, IVT, ZSV, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, BIO, CHE, TEV, HUV, IVT, FRJ, ZSV, ČJL, DEJ, PŘP ČJL, NEJ, RUJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, HUV, IVT, RET, FRJ, ZSV, DEJ, PŘP DEJ, PŘP ANJ, MAT, ZEM, CHE, BIO, HUV, FYZ, ZSV, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, DEJ, MAT, FYZ, ZEM, CHE, BIO, TEV, HUV, VYV, FRJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, BIO, CHE, TEV, HUV, FRJ, ZSV, DEJ, PŘP, IVT NEJ, RUJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, TEV, FRJ, DEJ, PŘP, IVT ČJL, ANJ, MAT, ZSV, ZEM, CHE, BIO, TEV, FYZ, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, ZEM, MAT, FYZ, CHE, BIO, TEV, FRJ, ČJL, ZSV, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, CHE, BIO, TEV, FRJ, ČJL, DEJ, PŘP, IVT NEJ, ANJ, RUJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, TEV, FRJ, ČJL, DEJ, ZSV, ANJ, MAT, BIO, CHE, FYZ, ČJL, DEJ, ZEM, ZSV ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, MAT, FYZ, TEV, FRJ, BIO, CHE, ZEM, DEJ ANJ, NEJ, RUJ, TEV, FRJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZEM, ZSV NEJ, ANJ, RUJ, MAT, FYZ, ZSV, TEV, FRJ, BIO, ČJL, DEJ PŘP, IVT Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), jako součást činností na adaptačním kurzu, jako součást činností na školních výletech, využíváním návštěv vhodných výstav, divadelních představení, hudebních představení, besed a přednášek odborníků z praxe. Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Globalizační a rozvojové procesy DEJ, BIO, CHE, PŘP DEJ, BIO, CHE, ZSV, PŘP DEJ, BIO, CHE, ZSV, PŘP ANJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZEM, ZSV Globální problémy, jejich příčiny a důsledky NEJ, DEJ, RUJ, FRJ, BIO, CHE, ANJ, PŘP NEJ, RUJ, DEJ, BIO, CHE, FRJ, ZSV, PŘP NEJ, RUJ, BIO, CHE, ZSV, DEJ, ZEM, FRJ, ANJ, RUJ, NEJ, FRJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZEM, Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová PŘP ZEM, BIO ANJ, ZEM, BIO, CHE ZSV, DEJ, ZEM, BIO, CHE ZSV BIO, ČJL, DEJ, ZEM 10

11 spolupráce Žijeme v Evropě ANJ, NEJ, RUJ, BIO, DEJ ZEM, CHE, TEV, VYV, FRJ, ČJL, PŘP ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, ZEM, BIO, CHE, TEV, VYV, FRJ, ZSV, PŘP ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, CHE, DEJ, ZEM, TEV, FRJ, BIO, PŘP ČJL, NEJ, RUJ, ZSV, TEV, FRJ, BIO, CHE, DEJ, ZEM Vzdělávání v Evropě a ve světě NEJ, RUJ, ANJ, FRJ ANJ, NEJ, RUJ, FRJ NEJ, RUJ, ANJ, FRJ, ČJL NEJ, RUJ, ZSV, FRJ, ANJ, ČJL, DEJ Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), využíváním návštěv vhodných výstav, besed a přednášek odborníků z praxe a exkurzemi. Průřezové téma: Multikulturní výchova Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Základní problémy sociokulturních rozdílů ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, VYV, FRJ, ZSV, ČJL NEJ, RUJ, ZSV, DEJ, HUV, VYV, FRJ, ANJ, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ FRJ, ZSV, BIO, CHE, ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ZSV, ČJL, DEJ, ZEM ČJL PŘP Psychosociální aspekty ZSV BIO, PŘP ZSV interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí NEJ, ANJ, RUJ, FRJ, ČJL, DEJ ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ZSV, DEJ ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, BIO, ČJL, DEJ, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ČJL, DEJ, ZSV Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), jako součást činností na adaptačním kurzu, využíváním návštěv vhodných besed a přednášek odborníků z praxe. Průřezové téma: Environmentální výchova Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Problematika vztahů organismu CHE, BIO, ZSV, DEJ, BIO, CHE, PŘP CHE, BIO, PŘP BIO, CHE a prostředí PŘP Člověk a životní prostředí NEJ, FRJ, RUJ, ZEM, CHE, BIO, TEV, VYV, FYZ, ČJL, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, ZEM, FYZ, BIO, CHE, TEV, VYV, FRJ, ZSV, NEJ, RUJ, DEJ, ZEM, FYZ, CHE, BIO, TEV, FRJ, ČJL, ZSV, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, TEV, FRJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZEM, FYZ, ZSV ČJL, PŘP, IVT Životní prostředí ČR NEJ, RUJ, CHE, BIO, NEJ, RUJ, BIO, ZEM, NEJ, RUJ, DEJ, CHE, NEJ, RUJ, ANJ, ČJL, 11

12 ČJL, DEJ, PŘP ČJL, DEJ, CHE, PŘP ČJL, ZSV, BIO, PŘP DEJ, ZEM, BIO, CHE Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), v každém ročníku jedním projektovým dnem (první ročník odpady, 2. ročník biodiverzita, 3. ročník člověk a příroda, 4. ročník globální problémy lidstva) využíváním návštěv vhodných výstav, besed a přednášek odborníků z praxe. Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich význam Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách NEJ, RUJ, VYV, IVT, FRJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, PŘP, RET NEJ, RUJ, HUV, VYV, BIO, CHE, ČJL, DEJ, PŘP NEJ, RUJ, HUV, VYV, ANJ, PŘP NEJ, RUJ, BIO, CHE, HUV, VYV, PŘP NEJ, RUJ, DEJ, VYV, IVT, BIO, PŘP NEJ, RUJ, FRJ, VYV, HUV, IVT, BIO, CHE, ZSV, ČJL, DEJ, PŘP ČJL, NEJ, RUJ, BIO, CHE, HUV, VYV, FRJ, DEJ, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, HUV, VYV, FRJ, PŘP NEJ, RUJ, HUV, VYV, ANJ, FRJ, BIO, CHE, DEJ, PŘP NEJ, RUJ, DEJ, VYV, FRJ, ANJ, BIO, CHE, ČJL, NEJ, RUJ, FYZ, TEV, FRJ, ANJ, BIO, CHE, ZSV, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, BIO, CHE, FRJ, ČJL, DEJ, ZSV, PŘP ANJ, PŘP, NEJ, RUJ, FRJ, ČJL NEJ, RUJ, FRJ, ANJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZSV, PŘP ČJL, NEJ, ANJ, RUJ, DEJ, FRJ, BIO, CHE, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, ČJL, FRJ, BIO, CHE, DEJ, ZEM, ZSV ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ČJL, DEJ, TEV, ZSV NEJ, RUJ, ANJ, FRJ, ČJL, DEJ ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, FRJ, BIO, CHE, DEJ ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, FRJ, BIO, DEJ PŘP Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), jako součást činností na adaptačním kurzu a cykloturistickém kurzu, využíváním návštěv vhodných besed a přednášek odborníků z praxe. 12

13 4. Učební plán Vyučovací předmět Hodinová dotace v ročnících Celková dotace 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Jazyk a jazyková komunikace P P P P 14/14/12 Český jazyk a literatura 4(1) 3(1) 3(1) 4(1) 14 1) Cizí jazyk anglický 3(3) 3(3) 4(4) 4(4) 14 2) Další cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 3) Rétorika Člověk a společnost P P V V 36* Základy společenských věd ) Dějepis ) Člověk a příroda P P V V 36* Fyzika ) Chemie ) Biologie ) Zeměpis ) Přírodovědná praktika 2(2/2) 2(2/2) 2(2/2) - 6 Matematika a její aplikace P P P V 10 Matematika 4(1) 4(1) 4(1) 3(1) 15 7) Člověk a zdraví P P P P 8 Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 11) Výchova ke zdraví < > X Umění a kultura P P V V 4 Hudební / výtvarná výchova 2(2) 2(2) ) Informatika a ICT V V V V 4 Informatika a výp. technika 2(2) 2(2) 1(1) ) Volitelné vzdělávací aktivity V V P P 8 1. volitelný předmět - - 2(2) 2(2) 4 15) 2. volitelný předmět (2) 2 16) 3. volitelný předmět 2(2) 2 16) Člověk a svět práce < > X Průřezová témata < > X Celkem Poznámky 13

14 Kurzy adaptační ekologický cykloturistický 17), 18), 19) lyžařský lyžařský jazykový pobyt 20), 21) Vysvětlivky: P vzdělávací obsah oborů dané vzdělávací oblasti musí být zařazen v příslušném ročníku (ročnících) V zařazení vzdělávacího obsahu oborů dané vzdělávací oblasti do ročníku stanovuje ŠVP <----> vzdělávací obsah vzdělávací oblasti (oboru) vymezený v RVP G musí být v průběhu vyznačeného období do ŠVP zařazen; ŠVP stanovuje, v jakém ročníku (ročnících) a jakým způsobem se vzdělávací obsah realizuje X časovou dotaci stanovuje ŠVP * celkem za obě oblasti - čísla uváděná v závorce u jednotlivých předmětů např. 4 (1) označují, kolik hodin z uvedeného počtu vyučovacích hodin je dělených Poznámky k učebnímu plánu: 1) Český jazyk a literatura ve vyučovacím předmětu je realizován vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v každém ročníku připadá jedna hodina z přidělené dotace na cvičení, třída se dělí na skupiny v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova 2) Cizí jazyk vyučovacím předmětem realizujícím vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk je Anglický jazyk třídy se dělí na skupiny (nové dělení celého ročníku) v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova 3) Další cizí jazyk vyučovacími předměty realizujícími vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk jsou Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk. při výběru vyučovacích předmětů žáky bude brán zřetel na organizační možnosti školy při sestavování skupin mohou být za účelem uspokojení poptávky ze strany žáků (zájem o určitý jazyk, stupeň pokročilosti) vytvářeny skupiny z obou tříd téhož ročníku v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova 14

15 4) Základy společenských věd vyučovací předmět je vytvořen ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, dále je integrována část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a celá vzdělávací oblast Člověk a svět práce. v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova. 5) Dějepis v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova 6) Zeměpis ve vyučovacím předmětu jsou realizovány vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů Geografie a Geologie v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova 7) Matematika jedna hodina z přidělené dotace připadá na cvičení, třída se dělí na skupiny v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova 8) Fyzika v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova do předmětu je integrována část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 9) Chemie v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova 10) Biologie ve vyučovacím předmětu jsou realizovány vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů Biologie, Geologie, Výchova ke zdraví v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova 11) Tělesná výchova při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků z různých tříd téhož ročníku nebo dvou sousedních ročníků v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova, Mediální výchova 12) Hudební výchova v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova v 1. ročníku si žáci volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu, ve studiu pokračují i ve 2. ročníku 12) Výtvarná výchova v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova v 1. ročníku si žáci volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu, ve studiu pokračují i ve 2. ročníku 15

16 13) Informatika a výpočetní technika při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků z různých tříd téhož ročníku 14) Přírodovědná praktika třída se dělí na třetiny, podle počtu žáků lze spojovat žáky z různých tříd téhož ročníku v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova 15) volitelný předmět čtyřhodinový seminář pro žáky 3. a 4. ročníku. Umožňuje prohloubení učiva vybraného předmětu. 16)volitelný předmět dvouhodinový seminář pro žáky 4. ročníku. Umožňuje prohloubení učiva vybraného předmětu. 17) adaptační kurz Kurz je zařazen na počátku 1. ročníku v rozsahu 3 dnů. V rámci kurzu jsou realizovány vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova) a průřezová témata OSV, VMEGS a MKV. 18) ekologický kurz 2,5 denní kurz 19) cykloturistický kurz Kurz je zařazen ve 3. ročníku (nejlépe v období volna před maturitními zkouškami) v rozsahu 5ti dnů. V rámci kurzu jsou realizovány vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova) a průřezová témata OSV, VMEGS a MKV. 20) lyžařský kurz Kurz je pořádán jako nepovinný pro žáky 1. a 2. ročníků (lze doplnit i žáky z vyšších ročníků). Je zaměřen na zdokonalení technik lyžování a snowboardingu podle materiálních podmínek a zájmu žáků. V rámci kurzu je realizována vzdělávací oblast Člověk a zdraví (první pomoc). 21) jazykový pobyt Nabídka nepovinného pobytu v zemi EU podle zájmu a možností žáků, umožní rozvoj komunikace ve vybraném jazyce při styku s rodilými mluvčími 16

17 5. Učební osnovy 5.1.Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obru Český jazyk a literatura. Vzdělávací obsah se realizuje z oboru Český jazyk a literatura RVP ZV. Český jazyk a literatura je povinným maturitním předmětem a je dvousložkový první složkou je Jazyk a jazyková komunikace, druhou pak Literární komunikace. Vzdělávací obsah obou složek se ve výuce vzájemně prolíná. Předmět Český jazyk a literatura přirozeně spolupracuje s dalšími předměty Dějepis, ZSV, Hudební a Výtvarná výchova, Mediální výchova, ale také např. s cizími jazyky. Je též vhodný pro realizaci všech průřezových témat. Úzce propojen je především s Osobnostní a sociální výchovou. Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura: V každém ročníku se počítá s jednou dělenou vyučovací hodinou na cvičení (2 skupiny). Hlavním cílem předmětu je zdokonalení ústního a písemného vyjadřování žáků do té míry, aby samostatně řešili jazykové a stylistické úkoly, aby se pohotově, jazykově a věcně správně vyjadřovali a aby též smysluplně komunikovali. v literární komunikaci si osvojují základy literární kultury a učí se objektivnímu hodnocení literárních děl. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: učitel uplatňuje aktivizační metody učitel používá párové a skupinové vyučování učitel umožňuje žákům podílet se tvořivě v literárních soutěžích, vydávání sborníků vlastních textů, účastnit se olympiády v českém jazyce a dalších soutěží dle individuálních potřeb a schopností žáků učitel vede žáky k samostatnému vyhledávání informací a používání několika informačních zdrojů při zpracování různých úkolů Kompetence k řešení problémů: žáci spolupracují na různých projektech oborových i mezioborových žáci se učí analýze textu, schopnosti charakterizovat odborný a umělecký text žákům jsou nabízeny vedoucí k hlubšímu uvažování o problému (diskuse, kritické myšlení, hledání analogií a dalších souvislostí) Kompetence komunikativní: žáci dostávají prostor pro vyjádření a obhajobu vlastních názorů ústní i písemnou formou žáci jsou vedeni k formulování vlastních myšlenek žáci jsou vedeni k adekvátnímu používání terminologie Kompetence sociální a personální: 17

18 při párové i skupinové spolupráci jsou žáci vedeni k účelné spolupráci s druhými, k uplatnění svých schopností a dovedností, k respektování názoru spolužáků Kompetence občanské: žáci se seznamují se současnými a minulými režimy prostřednictvím uměleckých děl (literárních, hudebních, filmových, divadelních) a učí se v nich orientovat žáci se učí zaujímat adekvátní a poučené postoje k aktuálním otázkám sociálním, kulturním, ekonomickým a ekologickým Kompetence pracovní: žáci jsou vedeni k organizaci své vlastní práce při přípravách na vyučování, dostávají úkoly odpovídající jejich schopnostem učitel uplatňuje individuální přístup k žákům Kompetence k podnikavosti: žák je veden k zodpovědnému rozhodování při řešení různých úkolů a modelových literárních situací žák je veden k diagnostice vlastních schopností ve směru profesní orientace Český jazyk 1. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy, vazby Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Žák: Obecné poučení o jazyku a řeči Žák: odlišuje různé varianty národního jazyka žák používá různé varianty národního jazyka ve své vlastní komunikaci Grafická stránka jazyka uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu Obecné poučení o jazyku a řeči jazyk a řeč varianty národního jazyka Grafická a zvuková stránka jazyka pravopisná cvičení a jejich rozbor Skladba opakování ze ZŠ OSV jak já mluvím? Co je pro mě typické? OSV Jaké dělám chyby? Jak se mohu zlepšit? Slovní zásoba, sémantika, tvoření slov uplatňuje znalost zásad české slovotvorby rozliší slovo českého původu od Slovní zásoba, sémantika, tvoření slov jednotky slovní zásoby tvoření slov v češtině opak. ze ZŠ OSV co je typické pro můj slovní projev? 18

19 slov jiného původu Tvarosloví uplatňuje znalost zásad českého tvarosloví Tvarosloví slovní druhy a mluvnické kategorie diagnostika stavu po přechodu ze ZŠ Sloh charakterizuje popis charakterizuje vypravování účelně používá prvky popisu a vypravování v mluvené i psané komunikaci Text a styl, slovotvorní činitelé Sloh popis vypravování EV popis krajiny EV vypravování o stvoření světa Literární komunikace Základy literární vědy používá základní pojmy vyhledává v textu Metody interpretace textu popisuje text vyhledává typické znaky Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl vede si čtenářský a kulturní deník diskutuje o přečteném uplatňuje poznatky z literární vědy a interpretace textu v komunikaci vyjadřuje zážitek výtvarně Základy literární vědy literární teorie, kritika a historie funkce literatury tradiční literární formy sledovaných období Metody interpretace textu témata ve sledovaném období s přihlédnutím k době a jejich interpretace Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl čtenářský deník MV média a med. produkty prez. Literatury v médiích 19

20 Jazykové, kompoziční a tématické prostředky literárního díla používá platnou terminologii s porozuměním popisuje prostředky literárního díla na základě přečteného textu na úrovni příslušného ročníku Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury orientuje se na časové přímce literárního vývoje rozezná útvary lidové slovesnosti a popíše je charakterizuje dobu a literární útvary Jazykové, kompoziční a tématické prostředky literárního díla na vybraných textech sledovaných období Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury ústní lidová slovesnost světová starověká, antická, středověká literatura novověká literatura renesanční, barokní, klasicistní, osvícenská, preromantická Velké osobnosti českého národního obrození (Dobrovský, Jungmann, Palacký) OSV budování vlastního názoru EV mytologie EV záplavy, sucho, epidemie v literatuře MKV odlišné literární kultury starověku, středověku a novověku, evropská a orientální literární tradice možný projektový den: obraz potopy světa v různých kulturách (ČJL, DEJ, ZSV, ZEM, MV) poselství antiky (ČJL, DEJ, ZSV, ZEM, MV) středověk (ČJL, DEJ, ZSV, ZEM, MV) alžbětinská Anglie (ČJL, DEJ, ZSV, ZEM) DEJ historický vývoj v daných oblastech, společné motivy (obraz potopy světa, středověké tradice, zeměpisné objevy) ZEM orientace na mapě Evropy a světa, kulturní oblasti ZSV filosofie, křesťanství, judaismus, islám Český jazyk 2. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy, vazby Jazyk a jazyková komunikace Žák: Zvuková stránka jazyka používá správně zásady spisovné výslovnosti v komunikaci vhodně používá zvukové prostředky vhodně používá neverbální pro- Zvuková stránka jazyka základní pravidla ortoepie prohloubení verbální a neverbální komunikace MV a OSV veřejné pre- 20

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Vzdělávací obor český jazyk a literatura je realizován v povinném předmětu český jazyk a literatura a ve volitelných

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba

5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba 5.1 Vzdělávací oblast - Jazyk a jazyková 5.1.1.3 Mediální a literární tvorba Ročník 1. 2 3. 4. Hodinová dotace Mediální a literární tvorba 0 R (1-2) R (1-2) 0 Mediální a literární tvorba v AJ 0 R (1-2)

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.18 - Učební osnovy: Konverzace v anglickém jazyce Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Zpracování osnovy předmětu Konverzace v anglickém jazyce koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Vyšší gymnázium: 5.N 2 hodiny, 3.V 2 hodiny

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Školní vzdělávací program Základní školy v Heřmanově Městci vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV. Specificky

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.

1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9. 1.1.1 VLASTIVĚDA I. ST. ve znění dodatku č.33- platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat)

MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) MEDIÁLNÍ SEMINÁŘ Mediální seminář - ve znění změn platných od 1.9.2013 (doplnění průřezových témat) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační V předmětu Mediální seminář je realizován

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání

Školní vzdělávací program. pro základní vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělání 1. Identifikační údaje Základní škola Šumperk, Šumavská 21 Adresa: Šumavská 21, 787 01 Šumperk Ředitel: Mgr. Lubomír Krejčí Kontakty: Kancelář školy: 583

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více