Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia"

Transkript

1 Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene, co se naučil. J. A. Komenský Platnost dokumentu: od č. j.: 284/09-4

2 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Vzdělávací program: čtyřletý vzdělávací program, KKOV: K/41 Gymnázium Forma vzdělávání: denní Předkladatel: Název školy: Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského náměstí 209 Adresa školy: Komenského nám. 209, Nové Strašecí Jméno ředitele školy: Mgr. Richard Spiegl Kontakty: tel: mobil: Zřizovatel školy: Název: Středočeský kraj Adresa: Zborovská 11, Praha 5 Kontakty: tel: fax: Platnost dokumentu: od Projednáno ve školské radě: Další údaje: Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene, co se naučil. J. A. Komenský IČO: IZO: RED-IZO: Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr Petr Bouška Webové stránky školy: razítko a podpis ředitele školy 2

3 2. Charakteristika školy 2.1.Úvod Gymnázium Nové Strašecí, Komenského nám. 209 bylo založené roku Svou tradicí a úspěchy, kterých při výchově a vzdělávání v minulých letech dosáhlo, patří k významným středním školám v regionu. 2.2.Velikost školy Škola poskytuje vzdělání v čtyřletém vzdělávacím programu celkem v 8 třídách (2 třídy v každém ročníku). Povolená kapacita školy činila k žáků. 2.3.Vybavení školy Materiální vybavení školy didaktickou technikou i pomůckami umožňuje realizovat výukové cíle školního vzdělávacího programu. Systematicky dochází k průběžnému zlepšování materiálních podmínek pro výuku. Vlastníkem budovy, ve které výuka probíhá, je město Nové Strašecí. Prostorové podmínky školy odpovídají povolené kapacitě 245 žáků a umožňují zajistit řádnou výuku včetně dělených hodin. Ve škole je v současnosti celkem 7 učeben pro žáků, 8 učeben menších pro žáků, z toho 2 odborné učebny (chemická laboratoř, učebna IVT). Škola nemá vlastní tělocvičnu, k výuce tělesné výchovy využívá halu BI- OS, která je ve vlastnictví města Nové Strašecí. Technické vybavení školy odpovídá hygienickým požadavkům. Učebny jsou průběžně doplňovány novým nábytkem a moderní didaktickou technikou. Na dobré úrovni jsou sociální zařízení. Studenti mohou o přestávkách nakupovat ve školním obchodě s potravinami. Obědvat je možné ve školní jídelně, která je společná se ZŠ a je umístěna mimo budovu školy. 2.4.Charakteristika pedagogického sboru Všichni pedagogičtí pracovníci vyučující ve škole jsou odborně kvalifikovaní k výuce ve středních školách, což je nezbytný předpoklad pro úspěšnou realizaci výchovných a vzdělávacích cílů ŠVP. Tradicí je poměrně velké zastoupením mužů a vysoká stabilita sboru. K pracovalo ve škole na plný úvazek 12 a na částečný úvazek 6 pedagogů. Externě pomáhali se zajištěním výuky dalších 7 učitelů. V rámci dalšího vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastňují nejrůznějších vzdělávacích akcí dle potřeb, zaměření a cílů školy, které se týkají např. využívání moderní vyučovací techniky, aplikace alternativních vyučovacích metod a forem práce, prohlubování odbornosti ve vyučovaném předmětu atd. 2.5.Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Z hlediska dlouhodobých záměrů škola využívá možnosti tvorby projektů a jejich přihlašování do vypisovaných grantů MŠMT a dalšími institucemi, a v neposlední řadě zřizovatelem, tj. Středočeským krajem (například do Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost). Střednědobou prioritou školy je navázání kontaktů s partnerskou školou v zahraničí. V tomto směru byla podniknuta celá řada aktivit (mezinárodní konference o spolupráci škol v partnerských regionech Středočeského kraje, osobní návštěva zahraničních škol, spolupráce se zřizovatelem školy). 2.6.Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Rodiče a zákonní zástupci žáků jsou informováni o záležitostech týkajících se studia žáků prostřednictvím studijních průkazů a na pravidelných třídních schůzkách. Důležité informace naleznou také na webových stránkách školy. Tak mohou získat aktuální přehled o výsledcích studia 3

4 svých dětí a dění ve škole. Další spolupráce s rodiči nebo se zákonnými zástupci probíhá formou osobních konzultací a prostřednictvím výboru SRPDŠ. Školská rada byla ustavena v roce 2005 dle 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada je významným partnerem školy, který v rámci vymezených kompetencí dlouhodobě významně přispívá k zajištění optimálního chodu školy ve všech oblastech. Školská rada se skládá z jednoho zástupce zřizovatele, jednoho zástupce pedagogických pracovníků a jednoho zástupce zletilých žáků nebo zákonného zástupce nezletilých žáků. Škola aktivně využívá služeb školských poradenských zařízení. Výchovný poradce školy zajišťuje kontakt s pedagogicko psychologickou poradnou zejména v souvislosti s diagnostikováním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků s mimořádným nadáním. Škola aktivně spolupracuje s Městským úřadem Nové Strašecí. Tato spolupráce má např. podobu pomoci při zajištění nejrůznějších akcí školy (slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků, slavnostní předávání maturitního vysvědčení atd.). Výsledkem vzájemné spolupráce je i nabídka a realizace vzdělávacích akcí a kurzů pro veřejnost, které zajišťuje gymnázium. Tradičně škola spolupracuje s folklorním souborem Čtyřlístek a celou řadou dalších subjektů na poli sportovním, kulturním atd.). Další údaje Umístění školy na pomezí bývalých okresů Kladno a Rakovník umožňuje vzhledem k dobré dopravní obslužnosti uspokojit zájem žáků o studium z obou těchto regionů. Škola je umístěna v části budovy, která je majetkem města Nové Strašecí, v dalších částech jsou učebny základní školy. Její poloha v centru města zajišťuje snadnou dostupnost pro žáky z Nového Strašecí. Relativně vyrovnaný je podíl žáků s trvalým bydlištěm na venkově a ve městě. Struktura žáků dle pohlaví je stabilní a pohybuje se dlouhodobě okolo 40 % chlapců, 60 % dívek. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1.Zaměření školy Škola je všeobecně zaměřená a připravuje žáky na vysokoškolské studium v přírodovědných i humanitních oborech. Cílem výuky je podpora všestranného rozvoje žáka, motivace k celoživotnímu učení, výchova k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. Tomu odpovídá školní vzdělávací strategie i skladba a hodinové dotace vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, rovněž pak volitelné vzdělávací aktivity i systém nepovinných předmětů. Cíle jsou stanoveny v souladu se zájmem vytvořit z naší školy centrum vzdělávání a zájmových aktivit, které by odpovídalo nárokům současné doby a požadavkům veřejnosti. ŠVP je zpracován dle RVP GV. Naše základní požadavky a cíle jsou: rozvíjet tradici, dobré jméno školy, udržet kvalitní žáky (výběr) vycházet z požadavků moderní doby spoluvytvářet demokratické hodnoty azodpovědné občanství, klást důraz na zpracování a vyhodnocování informací zachovat všeobecné zaměření (jsme přesvědčeni o poslání gymnázií obecně, souvisí i s poptávkou ze strany rodičů a žáků, respektování tradice) ztotožnit se v ŠVP s cíli a pojetím RVP, které jsou podle nás zárukou změny dosavadního sytému vzdělávání a výchovy garantovat, že gymnázium reprezentuje odborně kvalifikovaný pedagogický sbor 4

5 Požadavky a cíle chce škola naplnit těmito konkrétními kroky: ve vyšších ročnících umožnit větší specializaci nabídkou široké škály volitelných předmětů vytvořit systém seminářů, jejichž rozměr uvádějí učební plány v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřit na problematiku vztahů a interakce žák žák, žák učitel, žák rodič, učitel rodič vytvořit prostor pro vznik nepovinných předmětů tak, aby byly uspokojeny zájmové aktivity žáků mimo vyučovací proces výukové, sportovní, umělecké apod. umožnit žákům prezentovat své vědomosti, názory a postoje s použitím moderní komunikační techniky naučit žáky argumentovat, vyjadřovat své názory prostřednictvím školního parlamentu používat vyučovací metody vedoucí k rozvoji osobnosti mladého člověka tak, aby žák získal pozitivní mravní a duchovní hodnoty pro vlastní osobní a občanský život 3.2.Profil absolventa Absolvent našeho gymnázia: samostatně pracuje s informacemi a jejich zdroji, aplikuje informace při řešení problémů efektivně získává poznatky, třídí je a hodnotí využívá individuálních schopností, vědomostí a dovedností při samostatném řešení problémů orientuje se v nově vzniklých situacích a pružně na ně reaguje efektivně se učí a je si vědom potřeby celoživotně se vzdělávat ovládá pokročilé komunikační dovednosti prezentuje své vědomosti, názory a postoje, a to i s použitím moderní komunikační techniky při prezentaci argumentuje a naslouchá názorům a argumentům jiných lidí je schopen kvalitního soužití s ostatními i sám se sebou zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů vnímá, přijímá, vytváří a rozvíjí etické, kulturní a duchovní hodnoty, které nespočívají pouze v materiálním uspokojení lidských potřeb posuzuje své reálné fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe, odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích je si vědom, že v demokratické společnosti každý jedinec nese spoluzodpovědnost za kvalitu svého života i života druhých lidí ve svém okolí 3.3.Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je organizováno v souladu s platnou legislativou (školský zákon a příslušná prováděcí vyhláška o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění). 5

6 Koncepční záměr rozvoje školy počítá se zachováním tradičního počtu osmi tříd ve škole, tedy otevřít v prvním ročníku vždy dvě třídy, tj. přijmout maximálně 60 uchazečů o studium. Ředitel gymnázia zveřejní na webových stránkách školy a na přístupném místě v budově školy nejpozději do konce ledna počet přijímaných žáků. Nejpozději do konce března zveřejní ředitel školy kritéria přijímacího řízení včetně upřesnění formy přijímacího řízení. Při přijímacím řízení jsou vždy zohledněny výsledky uchazečů v předchozím studiu na základní škole (v osmém a v pololetí devátého ročníku) a jejich úspěšná účast v regionálních, krajských i celostátních olympiádách a znalostních soutěžích. 3.4.Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitní zkoušky je vedením školy organizována dle legislativních norem platných pro danou dobu konání maturitní zkoušky, tj. školským zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá úplné střední vzdělání, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky. Společná část se skládá ze tří zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk a volitelný předmět). Škola zajistí přípravu žáků podle svého vzdělávacího programu na všechny druhy volitelných zkoušek. Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří povinných zkoušek. Ředitel školy určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek nejpozději 12 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky. 3.5.Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie, které mají podobu společných postupů uplatňovaných ve výuce i mimo ni na úrovni školy, vycházejí z klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program. Níže uvedený popis školní vzdělávací strategie je vázán a strukturován dle způsobu naplňování jednotlivých kompetencí. Tím získávají naši žáci velmi dobrý vklad nejen pro orientaci v současném světě a společnosti, ale i významný stimul a motivaci k nezbytnému celoživotní učení. Základem je interakce učitel žák, která je ve výuce realizována především prostřednictvím výukových metod. Jde o vzájemnou spolupráci, v níž učitel akceptuje psychologické, sociální a somatické zvláštnosti jednotlivého žáka a žák se na základě svých osobních svobodných aktivit ztotožňuje se stanoveným výukovým cílem. Na základě těchto předpokladů oba subjekty společně pracují ve výuce na naplnění tohoto cíle. Žák získává tím více informací a schopností, čím aktivněji je zapojen do procesu učení. Využívána je pestrá paleta výukovým metod a forem práce (např. informačně receptivní metoda, reproduktivní metoda, metoda problémového učení, heuristická metoda, výzkumná metoda, individuální a skupinová výuka atd.). Kompetence k učení Vedeme žáky kvědomé reflexi procesu efektivního učení. Žáci poznávají učení jako vícefázový proces, seznamují se s různými přístupy k učení, s různými technikami učení a jsou vedeni k tomu, aby si tyto techniky mohli osvojit. Vedeme žáky k získání dovedností nutných pro efektivní učení zpracovávat zápis různými způsoby, plánovat proces učení v různých časových horizontech, stanovovat celkové i dílčí cíle, vybírat vhodné postupy řešení. Žáci se učí hodnotit proces i výsledek svého učení a z hodnocení vyvozovat závěry pro další postup, vše na základě kritérií předem stanovených učitelem, hodnocení probíhá v rámci společné diskuse (olympiády, soutěže, komerční testy, jazykové pobyty aj.). 6

7 Kompetence k řešení problémů Rozvíjíme u žáků schopnost vyhledávat informace z různých zdrojů, zpracovávat a hodnotit informace a využívat je k řešení úkolů a problémů (matematický Klokan, olympiády, SOČ). Žáci se ve škole setkávají s takovými úkoly a problémy, k jejichž řešení musejí sami navrhovat postup a tento postup s využitím svých znalostí, schopností a dovedností realizovat (miniprojekty, školní parlament, případně školní časopis). Systematicky žáky vedeme k tomu, aby svá řešení uměli obhajovat a důstojně a přesvědčivě prezentovat, a to ve formě písemné, mluvené i kombinované. Žáci řeší problémy ve spolupráci s vyučujícím, samostatně i ve skupinách. Učitelé zařazují do hodin prvky skupinové práce, se žáky jejich průběh a výsledky po skončení úkolů zhodnotí (divadlo, miniprojekty v rámci adaptačního kurzu, sportovní kurz, projekty, sportovní a kulturní školní akce, projektové dny). Vedeme žáky k tomu, aby sami uměli kriticky hodnotit postup i výsledek samostatné i skupinové práce a aby z hodnocení uměli vyvozovat závěry pro další postup prezentací skupinových prací ve třídě, analýzou a rozborem. Kompetence komunikativní Žáci poznávají různé druhy komunikace a postupně si osvojují různé komunikační strategie a techniky tak, aby si z nich dokázali vědomě vybírat vzhledem k funkci a okolnostem. Žáci při komunikaci využívají informační a komunikační technologie textový editor, grafické a tabulkové zpracování, programy pro vytváření elektronických prezentací, internet. Vedeme žáky k tomu, aby rozvíjeli své komunikativní dovednosti v různých formách besedy, debaty, diskuze s hosty z veřejného života, vlastní divadelní představení školního divadla. Žáci rozvíjejí své komunikační schopnosti v rámci styku školy s jinými školami a s veřejností prostřednictvím účasti ve studentských soutěžích (olympiády, SOČ ), spoluprací s městem, publikací v tisku. Žáci se učí hodnotit své vlastní komunikační projevy i projevy jiných lidí formou prezentací a analýzou ve třídě. Kompetence sociální a personální Sociální kompetence vyvozujeme z týmové práce a kooperace ve skupině, mezi skupinami v rámci tříd, napříč třídami i formou miniprojektů. Žáci si sami a ve spolupráci s učiteli organizují akce pro sebe, pro ostatní žáky i akce prezentující školu na veřejnosti výlet, exkurze, divadelní představení, sportovní den. Nabídkou volitelných předmětů motivujeme žáky ke stanovení studijních cílů a stanovení priorit v rámci vlastního vzdělávání. Podporujeme akce, při kterých se kromě jiného rozvíjejí mezilidské vztahy v rámci skupiny, kolektivu třídy, školy adaptační kurz pro žáky 1. ročníku, lyžařský výcvik, sportovní kurz, výlet, poznávací pobyty. Žáci se spolupodílejí na tvorbě norem chování ve škole prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu. Jsou vedeni k uplatňování svých práv a plnění povinností uvedených ve školním a klasifikačním řádu. Kompetence občanské Žáci se aktivně zapojují do činnosti školní samosprávy (školní parlament, třídní samospráva). Žáky vedeme k účasti v projektech zaměřených na různé oblasti společenského života. Jedná se o: projekty orientované na humanitární činnost, na rozvoj občanské společnosti, na integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných skupin do společnosti a na pomoc těmto skupinám (Bílá pastelka, Srdíčkový den, adopce na dálku aj.) 7

8 projekty ekologické (třídění odpadu) Žáci jsou schopni sami přiměřeně svému věku a schopnostem projekty různého zaměření navrhnout, připravit, řídit a vyhodnotit (SOČ, miniprojekty, aj.). Kompetence k podnikavosti Žáky vedeme k uplatňování aktivního přístupu rozvoje jejich osobního i odborného potenciálu, aby byli schopni rozpoznávat a využívat příležitosti pro svůj rozvoj v osobním a profesním životě. Žákům jsou nabízeny aktivity, které podporují jejich schopnost samostatně o něčem rozhodovat, plánovat, připravovat a realizovat nějaké aktivity (např. školní exkurze, celoškolní kulturní vystoupení, Majáles, maturitní ples, prezentace v rámci vyučovacích předmětů, autorské večery, výstavy žákovských prací). Žáci se učí chápat podstatu a principy podnikání, zvažovat jeho možná rizika, posuzovat příležitosti k uskutečnění podnikatelského záměru vzhledem k realitě tržního prostředí. Učitel do výuky zařazuje aktivity, které seznamují žáky s pracovními příležitostmi. Nabídkou volitelných předmětů motivujeme žáky ke stanovení studijních cílů a priorit v rámci vlastního vzdělávání. 3.6.Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání těchto žáků probíhá na naší škole formou individuální integrace do běžných tříd. Při jejich vzdělávání se uplatňují metody používané při vzdělávání žáků bez těchto potřeb, mohou však být modifikovány podle individuálních potřeb žáka. Výchovný poradce se v případě potřeby obrací na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo individuálního psychologa (vždy se souhlasem rodičů). Pracovní klima ve škole, v poradně i u individuálního psychologa je dostatečně vstřícné a otevřené, takže nedochází k problémům při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školní vzdělávací plán naší školy nezahrnuje speciální vyučovací předměty ani předměty speciální pedagogické péče. Škola pracuje s těmito žáky tak, že uplatňuje princip diferenciace a individualizace: každý žák je veden v evidenci výchovné poradkyně, která mu věnuje individuální péči, identifikuje jeho problémy, spolupracuje s vyučujícím i s třídním učitelem a ve zvýšené míře s rodiči nebo jinými zákonnými zástupci (vých. poradkyně pomáhá utvářet vhodné a přiměřené začlenění žáka do kolektivu třídy výběr vhodné třídy, výběr spolužáků,kteří budou ochotni a schopni s takovým žákem spolupracovat, popř. může pomoci s výběrem a používáním různých kompenzačních pomůcek brýle,naslouchadlo, speciální psací potřeby, tzv. dvojí učebnice atd., výchovná poradkyně navštěvuje i výuku, kde jsou přítomni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, pozoruje je a v případě potřeby provádí další individuální opatření od např. přesazení ve třídě až po eventuální zajištění osobního asistenta, výchovná poradkyně v komplikovanějších případech spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, s individuálním psychologem a dalšími organizacemi a institucemi např. odbor sociálních věcí, lékař apod. Výchovná poradkyně vyplňuje žádanku pro psychologické vyšetření, kde uvádí údaje, které jsou podkladem pro vyšetření, např. specifikuje konkrétní problémy žáka, jeho chování ve škole i mimo školu, pokud je jí známo, specifikuje i žákovo rodinné prostředí, 8

9 výchovná poradkyně intenzivně spolupracuje s individuální psycholožkou, která v případě potřeby dojíždí do školy a provádí individuální vstupní vyšetření ve škole, po vstupním vyšetření žák dochází za psycholožkou do poradny, výchovná poradkyně je v intenzivním kontaktu s rodiči žáka, telefonickém i osobním, v případě potřeby sjednává individuální doprovod těchto žáků, výchovná poradkyně v případě potřeby sjednává individuální jazykovou péči žákům s jiným než českým mateřským jazykem (péče je poskytována i žákům cizincům na delší stáži na naší škole). Škola, bohužel, není schopna zajistit bezbariérový přístup do budovy, výuka probíhá v 1. a 2. patře, žákům je alespoň umožněn bezbariérový vstup do některých tříd. 3.7.Zabezpečení výuky mimořádně nadaných žáků Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných se uplatňují metody používané při vzdělávání žáků běžné populace, mohou však být podle potřeby individuálně modifikovány. Naše škola zabezpečuje pro úspěšné vzdělávání žáků mimořádně nadaných tyto podmínky: uplatnění principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu jak při organizaci činností souvisejících s výukou, tak při stanovení obsahu, forem a metod výchovně vzdělávací práce i hodnotících kritérií, účast při výuce v seminářích, praktických cvičeních, jazykových konverzačních hodinách pro starší žáky (vyšších ročníků), vedení a konzultace při zpracování seminárních prací a prací SOČ, podpora účasti žáků v soutěžích a olympiádách, žákům s mimořádným jazykovým nadáním umožňujeme účast na výměnných zahraničních pobytech, dlouhodobější jazykové pobyty v zahraničí, žákům s mimořádným uměleckým nadáním umožňujeme individuální péči v rámci předmětu dramatická výchova, dále doporučujeme vystupovat na akcích školy i města, moderovat společenské akce školy i mimo školu podpora v předmětu mediální výchova, podílet se na tvorbě propagačních materiálů školy a podílet se na zkulturňování prostředí školy, žákům s mimořádným sportovním nadáním umožňujeme výuku dle individuálního studijního plánu. 9

10 3.8.Začlenění průřezových témat Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti ANJ, DEJ, BIO, CHE, TEV, HUV, VYV, RET, ANJ, BIO, CHE, TEV, HUV, VYV, ZSV, ČJL, TEV, BIO, CHE, ZSV, ČJL, DEJ, PŘP ANJ, TEV, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZSV Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Sociální komunikace Morálka všedního dne Spolupráce a soutěž FRJ, ZSV, ČJL, PŘP MAT, FYZ, CHE, BIO, TEV, HUV, IVT, ZSV, ČJL, DEJ, ANJ, PŘP ČJL, ANJ, NEJ, FRJ, RUJ, RET, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, HUV, VYV, IVT, ZSV, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, BIO, CHE, TEV, HUV, IVT, FRJ, ZSV, ČJL, DEJ, PŘP ČJL, NEJ, RUJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, HUV, IVT, RET, FRJ, ZSV, DEJ, PŘP DEJ, PŘP ANJ, MAT, ZEM, CHE, BIO, HUV, FYZ, ZSV, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, DEJ, MAT, FYZ, ZEM, CHE, BIO, TEV, HUV, VYV, FRJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, BIO, CHE, TEV, HUV, FRJ, ZSV, DEJ, PŘP, IVT NEJ, RUJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, TEV, FRJ, DEJ, PŘP, IVT ČJL, ANJ, MAT, ZSV, ZEM, CHE, BIO, TEV, FYZ, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, ZEM, MAT, FYZ, CHE, BIO, TEV, FRJ, ČJL, ZSV, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, CHE, BIO, TEV, FRJ, ČJL, DEJ, PŘP, IVT NEJ, ANJ, RUJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, TEV, FRJ, ČJL, DEJ, ZSV, ANJ, MAT, BIO, CHE, FYZ, ČJL, DEJ, ZEM, ZSV ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, MAT, FYZ, TEV, FRJ, BIO, CHE, ZEM, DEJ ANJ, NEJ, RUJ, TEV, FRJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZEM, ZSV NEJ, ANJ, RUJ, MAT, FYZ, ZSV, TEV, FRJ, BIO, ČJL, DEJ PŘP, IVT Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), jako součást činností na adaptačním kurzu, jako součást činností na školních výletech, využíváním návštěv vhodných výstav, divadelních představení, hudebních představení, besed a přednášek odborníků z praxe. Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Globalizační a rozvojové procesy DEJ, BIO, CHE, PŘP DEJ, BIO, CHE, ZSV, PŘP DEJ, BIO, CHE, ZSV, PŘP ANJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZEM, ZSV Globální problémy, jejich příčiny a důsledky NEJ, DEJ, RUJ, FRJ, BIO, CHE, ANJ, PŘP NEJ, RUJ, DEJ, BIO, CHE, FRJ, ZSV, PŘP NEJ, RUJ, BIO, CHE, ZSV, DEJ, ZEM, FRJ, ANJ, RUJ, NEJ, FRJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZEM, Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová PŘP ZEM, BIO ANJ, ZEM, BIO, CHE ZSV, DEJ, ZEM, BIO, CHE ZSV BIO, ČJL, DEJ, ZEM 10

11 spolupráce Žijeme v Evropě ANJ, NEJ, RUJ, BIO, DEJ ZEM, CHE, TEV, VYV, FRJ, ČJL, PŘP ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, ZEM, BIO, CHE, TEV, VYV, FRJ, ZSV, PŘP ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, CHE, DEJ, ZEM, TEV, FRJ, BIO, PŘP ČJL, NEJ, RUJ, ZSV, TEV, FRJ, BIO, CHE, DEJ, ZEM Vzdělávání v Evropě a ve světě NEJ, RUJ, ANJ, FRJ ANJ, NEJ, RUJ, FRJ NEJ, RUJ, ANJ, FRJ, ČJL NEJ, RUJ, ZSV, FRJ, ANJ, ČJL, DEJ Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), využíváním návštěv vhodných výstav, besed a přednášek odborníků z praxe a exkurzemi. Průřezové téma: Multikulturní výchova Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Základní problémy sociokulturních rozdílů ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, VYV, FRJ, ZSV, ČJL NEJ, RUJ, ZSV, DEJ, HUV, VYV, FRJ, ANJ, ANJ, NEJ, RUJ, DEJ FRJ, ZSV, BIO, CHE, ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ZSV, ČJL, DEJ, ZEM ČJL PŘP Psychosociální aspekty ZSV BIO, PŘP ZSV interkulturality Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí NEJ, ANJ, RUJ, FRJ, ČJL, DEJ ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ZSV, DEJ ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, BIO, ČJL, DEJ, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ČJL, DEJ, ZSV Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), jako součást činností na adaptačním kurzu, využíváním návštěv vhodných besed a přednášek odborníků z praxe. Průřezové téma: Environmentální výchova Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Problematika vztahů organismu CHE, BIO, ZSV, DEJ, BIO, CHE, PŘP CHE, BIO, PŘP BIO, CHE a prostředí PŘP Člověk a životní prostředí NEJ, FRJ, RUJ, ZEM, CHE, BIO, TEV, VYV, FYZ, ČJL, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, DEJ, ZEM, FYZ, BIO, CHE, TEV, VYV, FRJ, ZSV, NEJ, RUJ, DEJ, ZEM, FYZ, CHE, BIO, TEV, FRJ, ČJL, ZSV, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, TEV, FRJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZEM, FYZ, ZSV ČJL, PŘP, IVT Životní prostředí ČR NEJ, RUJ, CHE, BIO, NEJ, RUJ, BIO, ZEM, NEJ, RUJ, DEJ, CHE, NEJ, RUJ, ANJ, ČJL, 11

12 ČJL, DEJ, PŘP ČJL, DEJ, CHE, PŘP ČJL, ZSV, BIO, PŘP DEJ, ZEM, BIO, CHE Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), v každém ročníku jedním projektovým dnem (první ročník odpady, 2. ročník biodiverzita, 3. ročník člověk a příroda, 4. ročník globální problémy lidstva) využíváním návštěv vhodných výstav, besed a přednášek odborníků z praxe. Průřezové téma: Mediální výchova Tematický okruh Ročník / Vyučovací předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Média a mediální produkce Mediální produkty a jejich význam Uživatelé Účinky mediální produkce a vliv médií Role médií v moderních dějinách NEJ, RUJ, VYV, IVT, FRJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, PŘP, RET NEJ, RUJ, HUV, VYV, BIO, CHE, ČJL, DEJ, PŘP NEJ, RUJ, HUV, VYV, ANJ, PŘP NEJ, RUJ, BIO, CHE, HUV, VYV, PŘP NEJ, RUJ, DEJ, VYV, IVT, BIO, PŘP NEJ, RUJ, FRJ, VYV, HUV, IVT, BIO, CHE, ZSV, ČJL, DEJ, PŘP ČJL, NEJ, RUJ, BIO, CHE, HUV, VYV, FRJ, DEJ, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, HUV, VYV, FRJ, PŘP NEJ, RUJ, HUV, VYV, ANJ, FRJ, BIO, CHE, DEJ, PŘP NEJ, RUJ, DEJ, VYV, FRJ, ANJ, BIO, CHE, ČJL, NEJ, RUJ, FYZ, TEV, FRJ, ANJ, BIO, CHE, ZSV, DEJ, PŘP, IVT ANJ, NEJ, RUJ, BIO, CHE, FRJ, ČJL, DEJ, ZSV, PŘP ANJ, PŘP, NEJ, RUJ, FRJ, ČJL NEJ, RUJ, FRJ, ANJ, BIO, CHE, ČJL, DEJ, ZSV, PŘP ČJL, NEJ, ANJ, RUJ, DEJ, FRJ, BIO, CHE, PŘP ANJ, NEJ, RUJ, ČJL, FRJ, BIO, CHE, DEJ, ZEM, ZSV ANJ, NEJ, RUJ, FRJ, ČJL, DEJ, TEV, ZSV NEJ, RUJ, ANJ, FRJ, ČJL, DEJ ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, FRJ, BIO, CHE, DEJ ČJL, ANJ, NEJ, RUJ, ZSV, FRJ, BIO, DEJ PŘP Tématické okruhy tohoto tématu budou realizovány těmito formami: jako součást vzdělávacího obsahu jednotlivých vyučovacích předmětů (viz tabulka), jako součást činností na adaptačním kurzu a cykloturistickém kurzu, využíváním návštěv vhodných besed a přednášek odborníků z praxe. 12

13 4. Učební plán Vyučovací předmět Hodinová dotace v ročnících Celková dotace 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Jazyk a jazyková komunikace P P P P 14/14/12 Český jazyk a literatura 4(1) 3(1) 3(1) 4(1) 14 1) Cizí jazyk anglický 3(3) 3(3) 4(4) 4(4) 14 2) Další cizí jazyk 3(3) 3(3) 3(3) 3(3) 12 3) Rétorika Člověk a společnost P P V V 36* Základy společenských věd ) Dějepis ) Člověk a příroda P P V V 36* Fyzika ) Chemie ) Biologie ) Zeměpis ) Přírodovědná praktika 2(2/2) 2(2/2) 2(2/2) - 6 Matematika a její aplikace P P P V 10 Matematika 4(1) 4(1) 4(1) 3(1) 15 7) Člověk a zdraví P P P P 8 Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 11) Výchova ke zdraví < > X Umění a kultura P P V V 4 Hudební / výtvarná výchova 2(2) 2(2) ) Informatika a ICT V V V V 4 Informatika a výp. technika 2(2) 2(2) 1(1) ) Volitelné vzdělávací aktivity V V P P 8 1. volitelný předmět - - 2(2) 2(2) 4 15) 2. volitelný předmět (2) 2 16) 3. volitelný předmět 2(2) 2 16) Člověk a svět práce < > X Průřezová témata < > X Celkem Poznámky 13

14 Kurzy adaptační ekologický cykloturistický 17), 18), 19) lyžařský lyžařský jazykový pobyt 20), 21) Vysvětlivky: P vzdělávací obsah oborů dané vzdělávací oblasti musí být zařazen v příslušném ročníku (ročnících) V zařazení vzdělávacího obsahu oborů dané vzdělávací oblasti do ročníku stanovuje ŠVP <----> vzdělávací obsah vzdělávací oblasti (oboru) vymezený v RVP G musí být v průběhu vyznačeného období do ŠVP zařazen; ŠVP stanovuje, v jakém ročníku (ročnících) a jakým způsobem se vzdělávací obsah realizuje X časovou dotaci stanovuje ŠVP * celkem za obě oblasti - čísla uváděná v závorce u jednotlivých předmětů např. 4 (1) označují, kolik hodin z uvedeného počtu vyučovacích hodin je dělených Poznámky k učebnímu plánu: 1) Český jazyk a literatura ve vyučovacím předmětu je realizován vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v každém ročníku připadá jedna hodina z přidělené dotace na cvičení, třída se dělí na skupiny v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova 2) Cizí jazyk vyučovacím předmětem realizujícím vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk je Anglický jazyk třídy se dělí na skupiny (nové dělení celého ročníku) v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova 3) Další cizí jazyk vyučovacími předměty realizujícími vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk jsou Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk. při výběru vyučovacích předmětů žáky bude brán zřetel na organizační možnosti školy při sestavování skupin mohou být za účelem uspokojení poptávky ze strany žáků (zájem o určitý jazyk, stupeň pokročilosti) vytvářeny skupiny z obou tříd téhož ročníku v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova 14

15 4) Základy společenských věd vyučovací předmět je vytvořen ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ, dále je integrována část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a celá vzdělávací oblast Člověk a svět práce. v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova a Multikulturní výchova. 5) Dějepis v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Multikulturní výchova a Environmentální výchova 6) Zeměpis ve vyučovacím předmětu jsou realizovány vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů Geografie a Geologie v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova 7) Matematika jedna hodina z přidělené dotace připadá na cvičení, třída se dělí na skupiny v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova 8) Fyzika v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova do předmětu je integrována část vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví 9) Chemie v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova 10) Biologie ve vyučovacím předmětu jsou realizovány vzdělávací obsahy vzdělávacích oborů Biologie, Geologie, Výchova ke zdraví v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova, Mediální výchova 11) Tělesná výchova při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků z různých tříd téhož ročníku nebo dvou sousedních ročníků v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova, Mediální výchova 12) Hudební výchova v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova v 1. ročníku si žáci volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu, ve studiu pokračují i ve 2. ročníku 12) Výtvarná výchova v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Mediální výchova v 1. ročníku si žáci volí Hudební výchovu nebo Výtvarnou výchovu, ve studiu pokračují i ve 2. ročníku 15

16 13) Informatika a výpočetní technika při výuce se třídy dělí na skupiny, z organizačních důvodů může dojít ke spojování žáků z různých tříd téhož ročníku 14) Přírodovědná praktika třída se dělí na třetiny, podle počtu žáků lze spojovat žáky z různých tříd téhož ročníku v rámci předmětu jsou realizována tato průřezová témata Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova, Environmentální výchova 15) volitelný předmět čtyřhodinový seminář pro žáky 3. a 4. ročníku. Umožňuje prohloubení učiva vybraného předmětu. 16)volitelný předmět dvouhodinový seminář pro žáky 4. ročníku. Umožňuje prohloubení učiva vybraného předmětu. 17) adaptační kurz Kurz je zařazen na počátku 1. ročníku v rozsahu 3 dnů. V rámci kurzu jsou realizovány vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova) a průřezová témata OSV, VMEGS a MKV. 18) ekologický kurz 2,5 denní kurz 19) cykloturistický kurz Kurz je zařazen ve 3. ročníku (nejlépe v období volna před maturitními zkouškami) v rozsahu 5ti dnů. V rámci kurzu jsou realizovány vzdělávací oblasti Člověk a zdraví (výchova ke zdraví, tělesná výchova) a průřezová témata OSV, VMEGS a MKV. 20) lyžařský kurz Kurz je pořádán jako nepovinný pro žáky 1. a 2. ročníků (lze doplnit i žáky z vyšších ročníků). Je zaměřen na zdokonalení technik lyžování a snowboardingu podle materiálních podmínek a zájmu žáků. V rámci kurzu je realizována vzdělávací oblast Člověk a zdraví (první pomoc). 21) jazykový pobyt Nabídka nepovinného pobytu v zemi EU podle zájmu a možností žáků, umožní rozvoj komunikace ve vybraném jazyce při styku s rodilými mluvčími 16

17 5. Učební osnovy 5.1.Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obru Český jazyk a literatura. Vzdělávací obsah se realizuje z oboru Český jazyk a literatura RVP ZV. Český jazyk a literatura je povinným maturitním předmětem a je dvousložkový první složkou je Jazyk a jazyková komunikace, druhou pak Literární komunikace. Vzdělávací obsah obou složek se ve výuce vzájemně prolíná. Předmět Český jazyk a literatura přirozeně spolupracuje s dalšími předměty Dějepis, ZSV, Hudební a Výtvarná výchova, Mediální výchova, ale také např. s cizími jazyky. Je též vhodný pro realizaci všech průřezových témat. Úzce propojen je především s Osobnostní a sociální výchovou. Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura: V každém ročníku se počítá s jednou dělenou vyučovací hodinou na cvičení (2 skupiny). Hlavním cílem předmětu je zdokonalení ústního a písemného vyjadřování žáků do té míry, aby samostatně řešili jazykové a stylistické úkoly, aby se pohotově, jazykově a věcně správně vyjadřovali a aby též smysluplně komunikovali. v literární komunikaci si osvojují základy literární kultury a učí se objektivnímu hodnocení literárních děl. Výchovné a vzdělávací strategie: Kompetence k učení: učitel uplatňuje aktivizační metody učitel používá párové a skupinové vyučování učitel umožňuje žákům podílet se tvořivě v literárních soutěžích, vydávání sborníků vlastních textů, účastnit se olympiády v českém jazyce a dalších soutěží dle individuálních potřeb a schopností žáků učitel vede žáky k samostatnému vyhledávání informací a používání několika informačních zdrojů při zpracování různých úkolů Kompetence k řešení problémů: žáci spolupracují na různých projektech oborových i mezioborových žáci se učí analýze textu, schopnosti charakterizovat odborný a umělecký text žákům jsou nabízeny vedoucí k hlubšímu uvažování o problému (diskuse, kritické myšlení, hledání analogií a dalších souvislostí) Kompetence komunikativní: žáci dostávají prostor pro vyjádření a obhajobu vlastních názorů ústní i písemnou formou žáci jsou vedeni k formulování vlastních myšlenek žáci jsou vedeni k adekvátnímu používání terminologie Kompetence sociální a personální: 17

18 při párové i skupinové spolupráci jsou žáci vedeni k účelné spolupráci s druhými, k uplatnění svých schopností a dovedností, k respektování názoru spolužáků Kompetence občanské: žáci se seznamují se současnými a minulými režimy prostřednictvím uměleckých děl (literárních, hudebních, filmových, divadelních) a učí se v nich orientovat žáci se učí zaujímat adekvátní a poučené postoje k aktuálním otázkám sociálním, kulturním, ekonomickým a ekologickým Kompetence pracovní: žáci jsou vedeni k organizaci své vlastní práce při přípravách na vyučování, dostávají úkoly odpovídající jejich schopnostem učitel uplatňuje individuální přístup k žákům Kompetence k podnikavosti: žák je veden k zodpovědnému rozhodování při řešení různých úkolů a modelových literárních situací žák je veden k diagnostice vlastních schopností ve směru profesní orientace Český jazyk 1. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy, vazby Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Žák: Obecné poučení o jazyku a řeči Žák: odlišuje různé varianty národního jazyka žák používá různé varianty národního jazyka ve své vlastní komunikaci Grafická stránka jazyka uplatňuje znalosti zásad českého pravopisu Obecné poučení o jazyku a řeči jazyk a řeč varianty národního jazyka Grafická a zvuková stránka jazyka pravopisná cvičení a jejich rozbor Skladba opakování ze ZŠ OSV jak já mluvím? Co je pro mě typické? OSV Jaké dělám chyby? Jak se mohu zlepšit? Slovní zásoba, sémantika, tvoření slov uplatňuje znalost zásad české slovotvorby rozliší slovo českého původu od Slovní zásoba, sémantika, tvoření slov jednotky slovní zásoby tvoření slov v češtině opak. ze ZŠ OSV co je typické pro můj slovní projev? 18

19 slov jiného původu Tvarosloví uplatňuje znalost zásad českého tvarosloví Tvarosloví slovní druhy a mluvnické kategorie diagnostika stavu po přechodu ze ZŠ Sloh charakterizuje popis charakterizuje vypravování účelně používá prvky popisu a vypravování v mluvené i psané komunikaci Text a styl, slovotvorní činitelé Sloh popis vypravování EV popis krajiny EV vypravování o stvoření světa Literární komunikace Základy literární vědy používá základní pojmy vyhledává v textu Metody interpretace textu popisuje text vyhledává typické znaky Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl vede si čtenářský a kulturní deník diskutuje o přečteném uplatňuje poznatky z literární vědy a interpretace textu v komunikaci vyjadřuje zážitek výtvarně Základy literární vědy literární teorie, kritika a historie funkce literatury tradiční literární formy sledovaných období Metody interpretace textu témata ve sledovaném období s přihlédnutím k době a jejich interpretace Způsoby vyjadřování zážitků z literárních děl čtenářský deník MV média a med. produkty prez. Literatury v médiích 19

20 Jazykové, kompoziční a tématické prostředky literárního díla používá platnou terminologii s porozuměním popisuje prostředky literárního díla na základě přečteného textu na úrovni příslušného ročníku Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury orientuje se na časové přímce literárního vývoje rozezná útvary lidové slovesnosti a popíše je charakterizuje dobu a literární útvary Jazykové, kompoziční a tématické prostředky literárního díla na vybraných textech sledovaných období Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, umění a kultury ústní lidová slovesnost světová starověká, antická, středověká literatura novověká literatura renesanční, barokní, klasicistní, osvícenská, preromantická Velké osobnosti českého národního obrození (Dobrovský, Jungmann, Palacký) OSV budování vlastního názoru EV mytologie EV záplavy, sucho, epidemie v literatuře MKV odlišné literární kultury starověku, středověku a novověku, evropská a orientální literární tradice možný projektový den: obraz potopy světa v různých kulturách (ČJL, DEJ, ZSV, ZEM, MV) poselství antiky (ČJL, DEJ, ZSV, ZEM, MV) středověk (ČJL, DEJ, ZSV, ZEM, MV) alžbětinská Anglie (ČJL, DEJ, ZSV, ZEM) DEJ historický vývoj v daných oblastech, společné motivy (obraz potopy světa, středověké tradice, zeměpisné objevy) ZEM orientace na mapě Evropy a světa, kulturní oblasti ZSV filosofie, křesťanství, judaismus, islám Český jazyk 2. ročník Očekávané výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy, vazby Jazyk a jazyková komunikace Žák: Zvuková stránka jazyka používá správně zásady spisovné výslovnosti v komunikaci vhodně používá zvukové prostředky vhodně používá neverbální pro- Zvuková stránka jazyka základní pravidla ortoepie prohloubení verbální a neverbální komunikace MV a OSV veřejné pre- 20

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté 5.1 Český jazyk a literatura Vyšší stupeň osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4 4 4 4 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k

Dodatek č. 2. k ŠVP ZV, Základní škola, platného od , aktualizovaného k Dodatek č. 2 k ŠVP ZV, Základní škola, platného od 1. 9. 2007, aktualizovaného k 1. 9. 2012 Název školního vzdělávacího programu: ŠVP ZV, Základní škola Škola: Základní škola a mateřská škola Stěžery Ředitelka

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY

SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY SOUČASNÉ UČEBNÍ DOKUMENTY Stěžejní dokumenty pro učitele (nejen) ZŠ a Gymnázií Školský zákon Národní program rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha) České vzdělávání a Evropa (tzv. Zelená kniha) Mezinárodní

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl E učební osnovy XX.1.B SAMOSTATNÉ PRÁCE PROJEKT XX.1.B Samostatné práce - Projekt Charakteristika předmětu: SAMOSTATNÉ PRÁCE - PROJEKT ve vyšším

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

2.3. Charakteristika ŠVP

2.3. Charakteristika ŠVP 2.3. Charakteristika ŠVP A. Zaměření školy Škola se ve své koncepci zaměřuje na všeobecné osmileté studium. Žáci se po absolvování společného základu v primě až kvintě mohou specializovat v rámci volitelných

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

5.3 Informační a komunikační technologie

5.3 Informační a komunikační technologie 5.3 Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie patří do vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie.

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP

Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Dodatek č. 2 k I. části ŠVP Změny v kapitole Charakteristika Školního vzdělávacího programu Zabezpečení výuky žáků se speciálními potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných ve Školním vzdělávacím programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči

Zvuková stránka jazyka Systém českých hlásek, zásady správné výslovnosti, prostředky souvislé řeči Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Týdenní hodinová dotace 3 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem jazyk a řeč,

Více

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné.

Řád učebny přírodopisu je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro každého žáka závazné. 1.1 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku. V 6., 7.,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Kód. RVP ZV Očekávané výstupy. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk a literatura 8. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Dějepis Vyučovací předmět: DĚJEPISNÝ SEMINÁŘ CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více