Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně."

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Žáci si osvojují a rozvíjí čtenářské schopnosti a vyhledávají různé zdroje informací ze slovníků, encyklopedií, katalogů a podobně. Český jazyk na druhém stupni rozvíjí u žáků kultivovaný písemný a ústní projev. Žáci se učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků. Dále se žáci učí využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností, potřebných k dalšímu vzdělávání i sebevzdělání. Žáci by měli porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznat záměr autora a vystihnout hlavní myšlenky. Časové a organizační vymezení Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně. Na druhém stupni se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku 4 hodiny týdně. V devátém ročníku dle potřeb a požadavků žáků navazuje cvičení z českého jazyka, které upevňuje a rozšiřuje jazykové znalosti a dovednosti. Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách, žáci pracují ve třídě nebo počítačové učebně (využití výukových programů Terasoft apod.). Do výuky je zařazována pravidelně skupinová práce. Výchovné a vzdělávací strategie: zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, požadujeme správnému využívání termínů a tím zároveň učíme žáky vyhledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problému (KK k učení, KK k řešení problémů); dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení a být motivován pro celoživotní učení (KK k učení, KK pracovní); zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a podporuje žáky v obhajování svých názorů; používáme netradiční úlohy, které vedou k tvořivému a logickému myšlení a uvažování (KK k řešení problémů); umožňujeme žákům pracovat s chybou a tím je vedeme k nalezení správného řešení či alternativ řešení (KK k řešení problémů); prostřednictvím stanovených pravidel a příkladů učíme žáky vhodně komunikovat mezi sebou, ale i s učitelem i jinými dospělými osobami, vedeme je ústnímu písemnému vyjadřování (KK komunikativní); prostřednictvím řízené diskuse umožňujeme žákům diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat druhým či samostatně diskusi řídit (KK komunikativní);

2 zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých (KK komunikativní, KK sociální a personální) vedeme žáky k vzájemné pomoci při učení a k vytváření příjemné pracovní atmosféry (KK sociální a personální); osobním příkladem vedeme žáky k respektování společensky dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (KK sociální a personální); osobním příkladem i vhodně volenými ukázkami vedeme žáky ke stanovení si společných pravidel chování, uplatňování svých práv a plnění svých povinností (KK občanské, KK pracovní); prací s vybranými slovesnými díly podporujeme v žácích pozitivní vztah k národním kulturním hodnotám (KK občanské) stanovením jasných kritérií vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů (KK pracovní).

3 B/ Vzdělávací obsah Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 1. Žák: odpoví na otázku k textu; vybere vhodnou otázku k textu; vyhledá požadovanou část textu ( vetřelce, vlastní jména, počátek a konec věty); reprodukuje text přiměřené složitosti; pečlivě vyslovuje, na základě pokynu učitele opraví svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost (pozdrav, omluva, prosba, vzkaz, pokyn); přednese zpaměti jednoduchou báseň (slovní přízvuk, intonace); na základě obrázkové předlohy popíše ve spolupráci se spolužákem krátký mluvený projev; naslouchá jednoduchému čtenému textu; vyjadřuje vlastními slovy své pocity z textu přečteného učitelem (pohádka, hádanka, říkanka, báseň); drží správně psací potřeby, na pokyn učitele opraví psací návyky; podle svých individuálních možností a schopností napíše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání (dovednost zapamatování) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj - Komunikace (řeč těla, aktivní naslouchání) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj - Kooperace a kompetice (dovednost odstoupit od vlastního nápadu) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - Kreativita (originalita)

4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 2. Žák: podle svých individuálních možností a schopností přečte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti; vyjádří vlastními slovy zadaný úkol; vyhledá v textu klíčová slova; rozliší pojmy: slovo, věta, odstavec; vede rozhovor, nepřerušuje spolužáka (omluva, prosba, vzkaz, pokyn); opraví případnou nedbalou výslovnost, pečlivě vyslovuje; reprodukuje zpaměti jednoduchou báseň se správným dýcháním a vhodnou intonací; uplatňuje přirozenou intonaci v rozhovoru se spolužákem i při reprodukci textu; seřadí obrázky podle dějové posloupnosti a ve skupině vytvoří krátký mluvený projev; určí jednoduché literární žánry (pohádka, hádanka, říkanka, báseň, příběhy s dětským hrdinou); vyjadřuje vlastními slovy své pocity z přečteného textu; dodržuje hygienické návyky při psaní, na pokyn učitele je opraví; podle svých individuálních možností a schopností napíše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní projev na pokyn učitele psaný jej opraví; napíše jednoduché sdělení (adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin). OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání (dovednost zapamatování) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj - Komunikace (řeč těla, aktivní naslouchání) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj - Kooperace a kompetice (dovednost odstoupit od vlastního nápadu) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - Kreativita (originalita)

5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 3. Žák: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti (texty umělecké, populární a naučné); interpretuje písemný nebo mluvený pokyn přiměřené složitosti (reprodukce textu, přednes básně nebo úryvku) prózy; vysvětlí základní komunikační pravidla rozhovoru v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči (jednoduchá osnova); vybírá vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích; na základě vlastních zážitků napíše krátký text; zkontroluje vlastní písemný projev a opraví ho; napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení; seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh; spojí obsah textu s vhodnou ilustrací; čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku; vyjadřuje své pocity z přečteného textu; rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění; rozlišuje pojmy: próza, poezie, rým, sloka, pohádka, hlavní postava; interpretuje literární text podle pokynů učitele a podle svých

6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 3. schopností; přiřazuje slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vybírá v textu slova příbuzná; určí zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky; určí v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky; určí slovní druhy v základním tvaru zájmena pouze (ten ta to, já, ty on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona), přídavná jména kromě přivlastňovacích; užívá v mluveném projevu správně gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves s názornými ukázkami určí mluvnické kategorie sloves (osobu, číslo, čas), určuje mluvnické kategorie podstatných jmen; objasní a napíše správně i,í/y,ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných; spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy.

7 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 4. Žák: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová; tvoří nová slova s využitím předpon, přípon, koncovek; určuje slovní druhy a u plnovýznamových slovních druhů používá gramaticky správné tvary; určí mluvnické kategorie sloves (kromě způsobu) a podstatných jmen; určí vzory podstatných jmen kromě vzoru předseda a soudce; píše správně a odůvodní psaní i,í/y,ý v kořeni slova po obojetných souhláskách, vyhledává slova příbuzná, rozpoznává slova vyjmenovaná; odlišuje větu jednoduchou a souvětí; najde ve větě jednoduché holý podmět a holý přísudek; píše správně a odůvodní psaní i/y v příčestí minulém (holý podmět); čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas; reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta; rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary napíše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánr (členění textu na odstavce).

8 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 5. Žák: rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku; určuje slovní druhy plnovýznamových slov a interpretuje je v gramaticky správných tvarech ve svém projevu mluveném i psaném; určuje mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, včetně všech vzorů podstatných jmen; rozlišuje přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací; užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje; cíleně využívá slova stejného nebo podobného významu a opačného a slova vícevýznamová ve svém psaném projevu; vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty; odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí; zvládá základní příklady syntaktického pravopisu, včetně případů s několikanásobným podmětem; aplikuje správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách; čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas; rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává; posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení; reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta; vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku;

9 rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě; volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru; rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji využívá podle komunikační situace; píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry; sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti; vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamená je; volně reprodukuje text podle svých možností, tvoří vlastní literární text na dané téma (doplnění textu ilustrací); rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů; při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy (lidová slovesnost, bajka, povídka, spisovatel, básník, herec, režisér, přirovnání).

10 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 6. Žák: spisovně reprodukuje česká a běžně užívaná cizí slova; dělí národní jazyk na spisovný a nespisovný, v textu vyhledá slang, argot, rozpozná nářečí; vyhledává informace v Pravidlech českého pravopisu, v SSČ a dalších jazykových příručkách; rozlišuje podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná a látková; rozlišuje druhy příslovcí; správně píše a odůvodní psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích i v ostatních případech českého pravopisu tvoří tvary přídavných jmen, stupňuje přídavná jména i příslovce; skloňuje zájmena podle vzorů ten, náš, skloňuje zájmena podle vzorů přídavných jmen, zájmeno týž, tentýž, jenž; užívá správné tvary číslovek dva, oba; rozliší slovesný tvar jednoduchý a složený; utvoří podmiňovací způsob přítomný a minulý; ve větě vyhledá větné členy, základní i rozvíjející, rozliší jejich druhy; graficky znázorní větu jednoduchou i souvětí; rozliší větu hlavní od věty vedlejší; rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití; komunikace v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči; aktivně se zapojuje do diskuse, a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu;

11 vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, tvoří otázky k textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát; v ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je spisovnými a rozhodne o vhodnosti použití nespisovných a spisovných výrazů; vybraná slova v textu nahradí vhodnými synonymy; napíše srozumitelný text: vzkaz, inzerát, objednávku, sms zprávu, úřední a osobní dopis; zpracuje zprávu a oznámení a vysvětlí rozdíly mezi těmito texty; zpracuje jednoduchý popis; vytvoří vypravování s dodržením dějové posloupnosti; literatura rozlišuje základní literární druhy žánry, porovná je i jejich funkci, určí jejich výrazné představitele; vymezí pojem literatura, rozdíly mezi literaturou uměleckou a věcnou; vymezí pojmy literatura národní, světová, literatura pro děti a mládež, správnost doloží na příkladech; rozliší literární druhy a žánry, (epika, lyrika, drama); charakterizuje, na příkladu doloží správnost svého rozhodnut, tyto epické žánry: příběh, bajka, báje, pověst, pohádka, legenda, povídka, epos, román; charakterizuje, na příkladu doloží správnost svého rozhodnut, tyto lyrické žánry: píseň, elegie, óda, epitaf, epigram, sonet; charakterizuje, na příkladu doloží správnost svého rozhodnutí, tyto dramatické žánry: tragédie, komedie antické divadlo, uvede příklady známých představitelů tohoto období; charakterizuje prózu a poezii, rozlišuje pojmy jako verš, rytmus, rým charakterizuje raně křesťanskou tvorbu (Bible); charakterizuje starověkou literaturu a její nejznámější díla (sumerskou Epos o Gilgamešovi, egyptskou Sinuhet, Kniha mrtvých, indickou eposy Rámajána a Mahábharáta, čínskou Kniha písní, arabskou korán a příběhy Tisíc a jedna noc).

12 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 7. Žák: určí u slov význam lexikální o gramatický; rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná, vysvětlí význam rčení, přísloví, pořekadla, rozlišuje synonymii a homonymii; přepíše text do rodu činného a trpného, objasní rozdíly v rodě činném a trpném; vypíše z textu neohebné slovní druhy, určí jejich druh, předložky rozdělí na vlastní a nevlastní, spojky rozdělí na souřadné a podřadné rozlišuje druhy vedlejších vět; vytvoří z větného členu větu vedlejší a naopak; napíše pravopisně správně přiměřený text a odůvodní pravopisné jevy; rozpozná slovo základové a utvoří další odvozená slova; odvozuje slova pomocí předpon, přípon, koncovek; vyhledává v textu slova složená, zkratky, zkratková slova, rozdělí slova podle způsobu utvoření; provede rozbor věty jednoduché s určením větných členů, včetně několikanásobných; píše správně interpunkční znaménka nebo spojky ve větě jednoduché i v souvětí; komunikace vyjadřuje se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru; v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá

13 verbálních i nonverbálních prostředků řeči; tvoří stručné poznámky, výpisky a výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát; uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří žádost, životopis; vytvoří osnovu a na jejím základě zpracuje: charakteristiku spolužáka, vypravování; literatura charakterizuje středověkou literaturu na našem území i ve světě; rozlišuje žánry středověké literatury; má přehled o nejdůležitějších literárních dílech daného období (Proglas, Život Konstantinův, Život Metodějův, Kronika česká, Dalimilova kronika, Vita Caroli, Legenda o sv. Kateřině a sv. Prokopu, Mastičkář, dílo Jana Husa píseň Ktož jsú boží bojovníci); charakterizuje literaturu období renesance a humanismu u nás i ve světě, uvede příklady základních textů a vyjmenuje nejdůležitější osobnosti daného období (Trojánská kronika, Bible kralická, Kronika česká, Daniel Adam z Veleslavína, Jan Blahoslav, Václav Hájek z Libočan, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Miguel de Cervantes Saavedra, Francesco Petrarca, William Shakespeare); charakterizuje období českého baroka (Jan Amos Komenský).

14 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 8. Žák: zařadí český jazyk do slovanských jazyků, které rozdělí na západoslovanské, východoslovanské a jihoslovanské a uvede další jazyky, které do těchto kategorií spadají; v textu vyhledá archaismy, historismy, neologismy; třídí slova podle způsobu obohacování slovní zásoby používá schopnost třídění slov podle slovních druhů pro potřebu odůvodnění pravopisných jevů a tvoření vět; v textu použije vhodný slovesný vid; s použitím spojek souřadicích a podřadicích vytvoří požadovaný druh souvětí; rozlišuje významové poměry mezi větami hlavní mi a souřadně spojenými větami vedlejšími; rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent vyjádří obsah dvojčlenných vět větným ekvivalentem; vybere z nabízených možností grafickou stavbu souvětí a přiřadí ji k danému souvětí; komunikace rozlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru; diskutuje a argumentuje a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu; na základě přečteného textu vlastními slovy sdělí možný autorův záměr; rozpozná mezi dalšími ukázkami manipulativní text a uvede možný důvod manipulace;

15 na základě osnovy vytvoří souvislý navazující text s ohledem na jeho účel, (výklad; charakteristika literární postavy; líčení, úvahu); literatura uvádí žánry literatury v období klasicismu a osvícenství, doloží znaky na vybraných dílech (Moliére, Voltaire, Denis Diderot, Jonathan Swift, Daniel Defoe); vymezí znaky preromantismu a doloží na ukázkách literárních děl (Jean Jacques Rousseau, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller); vymezí období národního obrození v českých zemích (drama NO Matěj Kopecký, Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl; Josef Dobrovský, Josef Jungmann, František Ladislav Čelakovský, František Palacký, spory o pravost rukopisů); uvede příklady základních děl první poloviny 19. století (Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben); charakterizuje romantismus ve světové literatuře a doloží ukázkami literárních děl (Victor Hugo, Walter Scott, Alexander Dumas, Alexander Sergejevič Puškin, Edgar Allan Poe); rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, kriticky posoudí dané dílo; vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.

16 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 9. Žák: spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova; rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov; pracuje s etymologickým slovníkem, zkoumá slovo z různých úhlů pohledu; samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkamisprávně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a aplikuje je ve vhodné komunikační situaci; rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí; v písemném projevu používá správný pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí; využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace; užívá spisovný jazyk, rozlišuje nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití; komunikace prokáže, že užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru; aplikuje do praxe své poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě vlastních dispozic

17 a osobních zájmů; po přečtení textu vybere z nabízených možností, co je názorem pisatele textu; na základě analýzy textu rozpozná alespoň jeden manipulativní prvek a určí, zda autor je či není nestranný pozorovatel; zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly k manipulaci; uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování (výklad, popis uměleckého díla; popis pracovního postupu, líčení, proslov, úvahu, fejeton); zpracuje, odprezentuje a obhájí závěrečnou seminární práci; nejde v ukázce chybnou formulaci a navrhne řešení; literatura uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře, popíše jejich hlavní rysy a porovná jejich společné rysy a odlišnosti (realismus, naturalismus, symbolismus, impresionismus, dekadence); vybere nejdůležitější sborníky, almanachy a literárních časopisy 19. a 20. století a charakterizuje generaci májovců, ruchovců a lumírovců s uvedením významných představitelů; orientuje se ve vývoji českého dramatu, postihuje významné osobnosti českého divadelnictví (Bratři Mrštíkové, Ladislav Stroupežnický, Alois Jirásek, Voskovec a Werich, Semafor, Divadlo Járy Cimrmana); porovná odraz 1. i 2. světové války v dílech zahraničních a českých autorů (Erich Maria Remargue, Romain Rolland, Jaroslav Hašek); charakterizuje vybraná díla představitelů současné literatury; uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla; formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo, provede kritiku a svůj názor zdůvodní;

18 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní a porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování, posoudí, jestli se jedná o dílo hodnotné či konzumní, svůj názor zdůvodní a uvede další příklady.

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: 6.2.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 2. stupeň KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA 1. ČJL-9-1-01 P, S, T, KV: Sloh Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. Vyučovací předmět: Rozšířený český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 7. zopakuje si a upevní vědomosti získané v 6. ročníku rozeznává slova ohebná a neohebná, správně třídí slovní druhy tvoří

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty

Úvod o českém jazyce nářečí jazykověda jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka spisovná výslovnost slovní přízvuk zvuková stránka věty Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Jazyková výchova Ročník: 6. definuje a rozlišuje jednotlivé vrstvy jazyka vysvětlí základní pojmy jazykovědy naučí se pracovat s jazykovými příručkami, dokáže

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014 vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Český jazyk a literatura - jazyková výchova

Český jazyk a literatura - jazyková výchova Využívá znalostí získaných v předešlých ročnících. OPAKOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ Vysvětlí pojmy: sl.nadřazené, podřazené a slova souřadná.uvede příklady. Rozpozná sl. jednoznač.a mnohoznačná. V textu vyhledá synonyma,

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň

5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 2. stupeň Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět od prvního do devátého ročníku, přičemž je zajištěna plynulá návaznost prvního

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

Dataprojektor, kodifikační příručky

Dataprojektor, kodifikační příručky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Prima 2 hodiny týdně Dataprojektor, kodifikační příručky Slovní druhy Objasní motivaci pojmenování slovních druhů Vysvětlí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.1. Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání v předmětu Český jazyk a literatura: - směřuje k ovládnutí základních

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ČESKÝ JAZYK 5. TŘÍDA A) Mluvnice 1 - Obecné poučení o jazyce a abeceda a písmo b jak se lidé dorozumívají, funkce řeči c rozlišení prostředků mluveného a psaného projevu 2 - Zvuková stránka jazyka a slabiky a slabikování b

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Český jazyk a literatura je významným nástrojem poznávání světa a porozumění sobě samému a mezi

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.4.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník I.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. VÝZNAM SLOV

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia

5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia 5.1 Český jazyk a literatura Nižší stupeň osmiletého gymnázia Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 4+1 4+1 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : český jazyk ročník : 5. x Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV Školní rok_2014/ 2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakovat učivo min. roč. Pozná kořen, předponu, příponu, koncovku. Vyhledá a tvoří slova příbuzná. SLOH: Vypravuje o prázdninách, sestaví osnovu,

Více

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo

Jazykové vyučování. 6. ročník. Učivo Jazykové vyučování 6. ročník Učivo Úvod o českém jazyce Rozvrstvení národního jazyka. Nářečí. Obecná čeština. Jazykové příručky. Zvuková stránka jazyka Spisovná a nespisovná výslovnost. Základní větné

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět -5 hodin týdně

Více

6.1 Český jazyk - 1. stupeň

6.1 Český jazyk - 1. stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.1 Český jazyk - 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA (1. STUPEŇ) Český jazyk a literatura má mezi předměty stěžejní postavení. Je vyučován v každém ročníku základní školy, na 1. stupni

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Seminář z českého jazyka 5.2. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Seminář z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika předmětu Časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávání ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 8 týdně, povinný J: Nauka o slově, podoba a význam slov Žák: J: porovná podobu a význam slov - porovná význam slov - všimne si spisovné a nespisovné podoby slov - slova nadřazená,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů:

Český jazyk. nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů: Cílem výuky Českého jazyka je, aby žáci na konci prvního stupně bezpečně a účelně užívali svého mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě, tedy aby na úrovni přiměřené svému věku: - v komunikační

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura Komunikační a slohová výchova 1 odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji 15 využívá znalostí o

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět český jazyk a literatura je vyučován ve všech ročnících 1.

Více