Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně."

Transkript

1 ČESKÝ JAZYK A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Český jazyk na prvním stupni v sobě spojuje složku jazykovou, komunikačně-slohovou a literární (čtení a psaní) a směřuje k ovládnutí základních jazykových jevů pro dorozumívání v ústní i písemné podobě. Žáci si osvojují a rozvíjí čtenářské schopnosti a vyhledávají různé zdroje informací ze slovníků, encyklopedií, katalogů a podobně. Český jazyk na druhém stupni rozvíjí u žáků kultivovaný písemný a ústní projev. Žáci se učí vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků. Dále se žáci učí využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností, potřebných k dalšímu vzdělávání i sebevzdělání. Žáci by měli porozumět různým druhům psaných i mluvených jazykových projevů, poznat záměr autora a vystihnout hlavní myšlenky. Časové a organizační vymezení Na prvním stupni se český jazyk v prvním a druhém ročníku vyučuje 8 hodin týdně, ve třetím ročníku 7 hodin týdně a ve 4. a 5. ročníku 6 hodin týdně. Na druhém stupni se vyučuje jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku 4 hodiny týdně. V devátém ročníku dle potřeb a požadavků žáků navazuje cvičení z českého jazyka, které upevňuje a rozšiřuje jazykové znalosti a dovednosti. Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách, žáci pracují ve třídě nebo počítačové učebně (využití výukových programů Terasoft apod.). Do výuky je zařazována pravidelně skupinová práce. Výchovné a vzdělávací strategie: zařazujeme do výuky práci s odbornou literaturou, slovníky, internetem, požadujeme správnému využívání termínů a tím zároveň učíme žáky vyhledávat a třídit získané informace vhodné k řešení problému (KK k učení, KK k řešení problémů); dáváme žákům prostor pro vyjádření vlastních soudů a názorů, žákům tak umožňujeme zažít úspěch, přijímat kritiku, uplatňovat sebehodnocení a být motivován pro celoživotní učení (KK k učení, KK pracovní); zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů a podporuje žáky v obhajování svých názorů; používáme netradiční úlohy, které vedou k tvořivému a logickému myšlení a uvažování (KK k řešení problémů); umožňujeme žákům pracovat s chybou a tím je vedeme k nalezení správného řešení či alternativ řešení (KK k řešení problémů); prostřednictvím stanovených pravidel a příkladů učíme žáky vhodně komunikovat mezi sebou, ale i s učitelem i jinými dospělými osobami, vedeme je ústnímu písemnému vyjadřování (KK komunikativní); prostřednictvím řízené diskuse umožňujeme žákům diskutovat, obhajovat svůj názor, naslouchat druhým či samostatně diskusi řídit (KK komunikativní);

2 zařazováním skupinové práce vedeme žáky ke vzájemné spolupráci a k dodržování pravidel komunikace a zároveň tak rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých (KK komunikativní, KK sociální a personální) vedeme žáky k vzájemné pomoci při učení a k vytváření příjemné pracovní atmosféry (KK sociální a personální); osobním příkladem vedeme žáky k respektování společensky dohodnutých pravidel chování a zároveň je učíme odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky (KK sociální a personální); osobním příkladem i vhodně volenými ukázkami vedeme žáky ke stanovení si společných pravidel chování, uplatňování svých práv a plnění svých povinností (KK občanské, KK pracovní); prací s vybranými slovesnými díly podporujeme v žácích pozitivní vztah k národním kulturním hodnotám (KK občanské) stanovením jasných kritérií vedeme žáky k dodržování dohodnuté kvality, postupů, termínů (KK pracovní).

3 B/ Vzdělávací obsah Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 1. Žák: odpoví na otázku k textu; vybere vhodnou otázku k textu; vyhledá požadovanou část textu ( vetřelce, vlastní jména, počátek a konec věty); reprodukuje text přiměřené složitosti; pečlivě vyslovuje, na základě pokynu učitele opraví svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost (pozdrav, omluva, prosba, vzkaz, pokyn); přednese zpaměti jednoduchou báseň (slovní přízvuk, intonace); na základě obrázkové předlohy popíše ve spolupráci se spolužákem krátký mluvený projev; naslouchá jednoduchému čtenému textu; vyjadřuje vlastními slovy své pocity z textu přečteného učitelem (pohádka, hádanka, říkanka, báseň); drží správně psací potřeby, na pokyn učitele opraví psací návyky; podle svých individuálních možností a schopností napíše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání (dovednost zapamatování) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj - Komunikace (řeč těla, aktivní naslouchání) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj - Kooperace a kompetice (dovednost odstoupit od vlastního nápadu) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - Kreativita (originalita)

4 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 2. Žák: podle svých individuálních možností a schopností přečte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti; vyjádří vlastními slovy zadaný úkol; vyhledá v textu klíčová slova; rozliší pojmy: slovo, věta, odstavec; vede rozhovor, nepřerušuje spolužáka (omluva, prosba, vzkaz, pokyn); opraví případnou nedbalou výslovnost, pečlivě vyslovuje; reprodukuje zpaměti jednoduchou báseň se správným dýcháním a vhodnou intonací; uplatňuje přirozenou intonaci v rozhovoru se spolužákem i při reprodukci textu; seřadí obrázky podle dějové posloupnosti a ve skupině vytvoří krátký mluvený projev; určí jednoduché literární žánry (pohádka, hádanka, říkanka, báseň, příběhy s dětským hrdinou); vyjadřuje vlastními slovy své pocity z přečteného textu; dodržuje hygienické návyky při psaní, na pokyn učitele je opraví; podle svých individuálních možností a schopností napíše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky, kontroluje vlastní projev na pokyn učitele psaný jej opraví; napíše jednoduché sdělení (adresa, blahopřání, pozdrav z prázdnin). OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - Rozvoj schopností poznávání (dovednost zapamatování) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj - Komunikace (řeč těla, aktivní naslouchání) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Sociální rozvoj - Kooperace a kompetice (dovednost odstoupit od vlastního nápadu) OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - Kreativita (originalita)

5 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 3. Žák: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti (texty umělecké, populární a naučné); interpretuje písemný nebo mluvený pokyn přiměřené složitosti (reprodukce textu, přednes básně nebo úryvku) prózy; vysvětlí základní komunikační pravidla rozhovoru v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči (jednoduchá osnova); vybírá vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích; na základě vlastních zážitků napíše krátký text; zkontroluje vlastní písemný projev a opraví ho; napíše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení; seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh; spojí obsah textu s vhodnou ilustrací; čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku; vyjadřuje své pocity z přečteného textu; rozlišuje vyjadřování v próze a poezii, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění; rozlišuje pojmy: próza, poezie, rým, sloka, pohádka, hlavní postava; interpretuje literární text podle pokynů učitele a podle svých

6 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 3. schopností; přiřazuje slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vybírá v textu slova příbuzná; určí zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky; určí v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky; určí slovní druhy v základním tvaru zájmena pouze (ten ta to, já, ty on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona), přídavná jména kromě přivlastňovacích; užívá v mluveném projevu správně gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves s názornými ukázkami určí mluvnické kategorie sloves (osobu, číslo, čas), určuje mluvnické kategorie podstatných jmen; objasní a napíše správně i,í/y,ý po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných; spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy.

7 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 4. Žák: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová; tvoří nová slova s využitím předpon, přípon, koncovek; určuje slovní druhy a u plnovýznamových slovních druhů používá gramaticky správné tvary; určí mluvnické kategorie sloves (kromě způsobu) a podstatných jmen; určí vzory podstatných jmen kromě vzoru předseda a soudce; píše správně a odůvodní psaní i,í/y,ý v kořeni slova po obojetných souhláskách, vyhledává slova příbuzná, rozpoznává slova vyjmenovaná; odlišuje větu jednoduchou a souvětí; najde ve větě jednoduché holý podmět a holý přísudek; píše správně a odůvodní psaní i/y v příčestí minulém (holý podmět); čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas; reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta; rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary napíše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánr (členění textu na odstavce).

8 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 5. Žák: rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku; určuje slovní druhy plnovýznamových slov a interpretuje je v gramaticky správných tvarech ve svém projevu mluveném i psaném; určuje mluvnické kategorie sloves a podstatných jmen, včetně všech vzorů podstatných jmen; rozlišuje přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací; užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje; cíleně využívá slova stejného nebo podobného významu a opačného a slova vícevýznamová ve svém psaném projevu; vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty; odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí; zvládá základní příklady syntaktického pravopisu, včetně případů s několikanásobným podmětem; aplikuje správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách; čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas; rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává; posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení; reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta; vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku;

9 rozpozná manipulativní komunikaci v reklamě; volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru; rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji využívá podle komunikační situace; píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry; sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti; vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamená je; volně reprodukuje text podle svých možností, tvoří vlastní literární text na dané téma (doplnění textu ilustrací); rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů; při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy (lidová slovesnost, bajka, povídka, spisovatel, básník, herec, režisér, přirovnání).

10 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 6. Žák: spisovně reprodukuje česká a běžně užívaná cizí slova; dělí národní jazyk na spisovný a nespisovný, v textu vyhledá slang, argot, rozpozná nářečí; vyhledává informace v Pravidlech českého pravopisu, v SSČ a dalších jazykových příručkách; rozlišuje podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná a látková; rozlišuje druhy příslovcí; správně píše a odůvodní psaní i/y v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích i v ostatních případech českého pravopisu tvoří tvary přídavných jmen, stupňuje přídavná jména i příslovce; skloňuje zájmena podle vzorů ten, náš, skloňuje zájmena podle vzorů přídavných jmen, zájmeno týž, tentýž, jenž; užívá správné tvary číslovek dva, oba; rozliší slovesný tvar jednoduchý a složený; utvoří podmiňovací způsob přítomný a minulý; ve větě vyhledá větné členy, základní i rozvíjející, rozliší jejich druhy; graficky znázorní větu jednoduchou i souvětí; rozliší větu hlavní od věty vedlejší; rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití; komunikace v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních i nonverbálních prostředků řeči; aktivně se zapojuje do diskuse, a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu;

11 vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, tvoří otázky k textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát; v ukázce najde nespisovné výrazy a nahradí je spisovnými a rozhodne o vhodnosti použití nespisovných a spisovných výrazů; vybraná slova v textu nahradí vhodnými synonymy; napíše srozumitelný text: vzkaz, inzerát, objednávku, sms zprávu, úřední a osobní dopis; zpracuje zprávu a oznámení a vysvětlí rozdíly mezi těmito texty; zpracuje jednoduchý popis; vytvoří vypravování s dodržením dějové posloupnosti; literatura rozlišuje základní literární druhy žánry, porovná je i jejich funkci, určí jejich výrazné představitele; vymezí pojem literatura, rozdíly mezi literaturou uměleckou a věcnou; vymezí pojmy literatura národní, světová, literatura pro děti a mládež, správnost doloží na příkladech; rozliší literární druhy a žánry, (epika, lyrika, drama); charakterizuje, na příkladu doloží správnost svého rozhodnut, tyto epické žánry: příběh, bajka, báje, pověst, pohádka, legenda, povídka, epos, román; charakterizuje, na příkladu doloží správnost svého rozhodnut, tyto lyrické žánry: píseň, elegie, óda, epitaf, epigram, sonet; charakterizuje, na příkladu doloží správnost svého rozhodnutí, tyto dramatické žánry: tragédie, komedie antické divadlo, uvede příklady známých představitelů tohoto období; charakterizuje prózu a poezii, rozlišuje pojmy jako verš, rytmus, rým charakterizuje raně křesťanskou tvorbu (Bible); charakterizuje starověkou literaturu a její nejznámější díla (sumerskou Epos o Gilgamešovi, egyptskou Sinuhet, Kniha mrtvých, indickou eposy Rámajána a Mahábharáta, čínskou Kniha písní, arabskou korán a příběhy Tisíc a jedna noc).

12 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 7. Žák: určí u slov význam lexikální o gramatický; rozliší slova jednoznačná a mnohoznačná, vysvětlí význam rčení, přísloví, pořekadla, rozlišuje synonymii a homonymii; přepíše text do rodu činného a trpného, objasní rozdíly v rodě činném a trpném; vypíše z textu neohebné slovní druhy, určí jejich druh, předložky rozdělí na vlastní a nevlastní, spojky rozdělí na souřadné a podřadné rozlišuje druhy vedlejších vět; vytvoří z větného členu větu vedlejší a naopak; napíše pravopisně správně přiměřený text a odůvodní pravopisné jevy; rozpozná slovo základové a utvoří další odvozená slova; odvozuje slova pomocí předpon, přípon, koncovek; vyhledává v textu slova složená, zkratky, zkratková slova, rozdělí slova podle způsobu utvoření; provede rozbor věty jednoduché s určením větných členů, včetně několikanásobných; píše správně interpunkční znaménka nebo spojky ve větě jednoduché i v souvětí; komunikace vyjadřuje se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci, odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru; v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá

13 verbálních i nonverbálních prostředků řeči; tvoří stručné poznámky, výpisky a výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát; uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří žádost, životopis; vytvoří osnovu a na jejím základě zpracuje: charakteristiku spolužáka, vypravování; literatura charakterizuje středověkou literaturu na našem území i ve světě; rozlišuje žánry středověké literatury; má přehled o nejdůležitějších literárních dílech daného období (Proglas, Život Konstantinův, Život Metodějův, Kronika česká, Dalimilova kronika, Vita Caroli, Legenda o sv. Kateřině a sv. Prokopu, Mastičkář, dílo Jana Husa píseň Ktož jsú boží bojovníci); charakterizuje literaturu období renesance a humanismu u nás i ve světě, uvede příklady základních textů a vyjmenuje nejdůležitější osobnosti daného období (Trojánská kronika, Bible kralická, Kronika česká, Daniel Adam z Veleslavína, Jan Blahoslav, Václav Hájek z Libočan, Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Miguel de Cervantes Saavedra, Francesco Petrarca, William Shakespeare); charakterizuje období českého baroka (Jan Amos Komenský).

14 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 8. Žák: zařadí český jazyk do slovanských jazyků, které rozdělí na západoslovanské, východoslovanské a jihoslovanské a uvede další jazyky, které do těchto kategorií spadají; v textu vyhledá archaismy, historismy, neologismy; třídí slova podle způsobu obohacování slovní zásoby používá schopnost třídění slov podle slovních druhů pro potřebu odůvodnění pravopisných jevů a tvoření vět; v textu použije vhodný slovesný vid; s použitím spojek souřadicích a podřadicích vytvoří požadovaný druh souvětí; rozlišuje významové poměry mezi větami hlavní mi a souřadně spojenými větami vedlejšími; rozliší větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent vyjádří obsah dvojčlenných vět větným ekvivalentem; vybere z nabízených možností grafickou stavbu souvětí a přiřadí ji k danému souvětí; komunikace rozlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru; diskutuje a argumentuje a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu; na základě přečteného textu vlastními slovy sdělí možný autorův záměr; rozpozná mezi dalšími ukázkami manipulativní text a uvede možný důvod manipulace;

15 na základě osnovy vytvoří souvislý navazující text s ohledem na jeho účel, (výklad; charakteristika literární postavy; líčení, úvahu); literatura uvádí žánry literatury v období klasicismu a osvícenství, doloží znaky na vybraných dílech (Moliére, Voltaire, Denis Diderot, Jonathan Swift, Daniel Defoe); vymezí znaky preromantismu a doloží na ukázkách literárních děl (Jean Jacques Rousseau, Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller); vymezí období národního obrození v českých zemích (drama NO Matěj Kopecký, Václav Kliment Klicpera, Josef Kajetán Tyl; Josef Dobrovský, Josef Jungmann, František Ladislav Čelakovský, František Palacký, spory o pravost rukopisů); uvede příklady základních děl první poloviny 19. století (Karel Hynek Mácha, Karel Jaromír Erben); charakterizuje romantismus ve světové literatuře a doloží ukázkami literárních děl (Victor Hugo, Walter Scott, Alexander Dumas, Alexander Sergejevič Puškin, Edgar Allan Poe); rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, kriticky posoudí dané dílo; vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.

16 Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura ročník: 9. Žák: spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova; rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov; pracuje s etymologickým slovníkem, zkoumá slovo z různých úhlů pohledu; samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se SSČ a dalšími jazykovými příručkamisprávně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a aplikuje je ve vhodné komunikační situaci; rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí; v písemném projevu používá správný pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i v souvětí; využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace; užívá spisovný jazyk, rozlišuje nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití; komunikace prokáže, že užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru; aplikuje do praxe své poznatky o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě vlastních dispozic

17 a osobních zájmů; po přečtení textu vybere z nabízených možností, co je názorem pisatele textu; na základě analýzy textu rozpozná alespoň jeden manipulativní prvek a určí, zda autor je či není nestranný pozorovatel; zaujme kritický postoj k důvodům, které vedly k manipulaci; uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování (výklad, popis uměleckého díla; popis pracovního postupu, líčení, proslov, úvahu, fejeton); zpracuje, odprezentuje a obhájí závěrečnou seminární práci; nejde v ukázce chybnou formulaci a navrhne řešení; literatura uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře, popíše jejich hlavní rysy a porovná jejich společné rysy a odlišnosti (realismus, naturalismus, symbolismus, impresionismus, dekadence); vybere nejdůležitější sborníky, almanachy a literárních časopisy 19. a 20. století a charakterizuje generaci májovců, ruchovců a lumírovců s uvedením významných představitelů; orientuje se ve vývoji českého dramatu, postihuje významné osobnosti českého divadelnictví (Bratři Mrštíkové, Ladislav Stroupežnický, Alois Jirásek, Voskovec a Werich, Semafor, Divadlo Járy Cimrmana); porovná odraz 1. i 2. světové války v dílech zahraničních a českých autorů (Erich Maria Remargue, Romain Rolland, Jaroslav Hašek); charakterizuje vybraná díla představitelů současné literatury; uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla; formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo, provede kritiku a svůj názor zdůvodní;

18 rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní a porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém a filmovém zpracování, posoudí, jestli se jedná o dílo hodnotné či konzumní, svůj názor zdůvodní a uvede další příklady.

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235

Školní vzdělávací program Základní školy Votice, Pražská 235 a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura tvoří součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (společně s Cizím jazykem a Dalším cizím jazykem).

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura se realizuje

Více

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka

Český jazyk a literatura. Cvičení z českého jazyka 5.3. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Cvičení

Více

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 1. Český jazyk a literatura Časová dotace: 1. ročník 8 hodin 2. ročník 8 hodin 3. ročník 9 hodin 4. ročník 8 hodin 5. ročník 7 hodin Celková dotace na 1.

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 5.1. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk

Více

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů

6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6. Učební osnovy jednotlivých předmětů 6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Českého jazyka 1.stupeň Vzdělávací obsah oboru Český jazyk a literatura má na 1.stupni komplexní charakter. Je rozdělen do

Více

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah

Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah Vzdělávací obor Český jazyk a literatura - obsah 1. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník Kompetence komunikativní Kompetence

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 5.1.1. VZDĚLÁVACÍ OBOR ČESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK: Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího

Více

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3

Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 1 OBSAH Obsah. 1 1. Identifikační údaje. 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Úplnost a velikost školy 4 2.2. Vybavení školy.. 4 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 4 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu

5. Učební osnovy. Český jazyk a literatura. Charakteristika vyučovacího předmětu 5. Učební osnovy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura

Více

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16

Kniha III 2. Oblasti hodnocení 11 Cíle, kriteria a nástroje v jednotlivých oblastech hodnocení 13 Časové rozvržení evaluačních činností 16 KNIHA III PŘÍLOHY OBSAH KNIHA I CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 5 Úplnost a velikost školy.. 5 Vybavení školy.. 5 Charakteristika pedagogického sboru 6 Charakteristika žáků 6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...

Více

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA

9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 9. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK, KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE, ZÁKLADY RUSKÉHO JAZYKA 1 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně.

Český jazyk a literatura (1. stupeň) Časová dotace Předmět český jazyk a literatura je vyučován v 1. až 5. ročníku osm hodin týdně. 5 Učební osnovy 5.1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací předmět: Český jazyk a literatura (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.1.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 1. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.

Více

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

ČESKÝ JAZYK. 6. 9. ročník. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Charakteristika předmětu ČESKÝ JAZYK 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 4 hodinách týdně.

Více

2. stupeň Český jazyk

2. stupeň Český jazyk 2. stupeň Český jazyk Ročník Výstupy Učivo Průřezová témata VI. JAZYKOVÁ VÝCHOVA rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 76 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Brána do ţivota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Brána do ţivota Základní školy, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Obsah JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...3 Český

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s. r. o., Bzenecká 23, 628 00 Brno UČEBNÍ OSNOVY Učební osnovy jsou zpracovány pro obory vzdělávání: Gymnázium (79-41-K/81, osmiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/61, šestiletý obor vzdělávání), Gymnázium (79-41-K/41, čtyřletý obor

Více

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek

ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek ŠVP Heřmánek - část 4. Učební osnovy Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41 Praha 9 V Praze 25. 8.2014 Mgr. Miroslava Adamcová, ředitelka školy Zpracoval tým školy Ing. Olga Cajchanová, Mgr.

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova. Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ. Očekávané výstupy ZV RVP Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura - Jazyková výchova Ročník: Prima TVAROSLOVÍ A PRAVOPIS - OPAKOVÁNÍ určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je ve správných tvarech ve svém mluveném

Více

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

Základní škola Tábor-Čekanice. ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu V. Učební osnovy ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 2. ročníku

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více