VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY"

Transkript

1 VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Ani biflování, ani plácání : čeští učitelé literatury nevyužívají moderní vzdělávací metody, které by žáky přivedly k radosti z četby [Neither cramming nor gammoning : Czech teachers of literature don't exploit modern educational methods which would make reading enjoyable for students] / Ondřej Hausenblas. -- cze In: Lidové noviny : nezávislý deník založený ISSN [CZ] -- Roč. 18, č. 259 (5.-6.XI.) (2005), příl. s obr., 1 fot. Autor článku se zamýšlí nad aktuálními otázkami současné výuky literatury na českých školách, kde doposud převládá přednášecí metoda učitele a pasivní poslech žáků. Čeští učitelé literatury, kteří stále málo využívají moderní vzdělávací metody, by nejraději žili ve světě beze změn a jen předávali tradici. literatura ; literární výchova ; výuka ; učitel ; vyučovací metoda ; postoj učitele ; frontální vyučování ; odpor ke změnám ; názor ; 2. Aplikace metod Čtením a psaním ke kritickému myšlení ve výuce na 1.stupni ZŠ [Application of methods Through reading and writing to critical thinking in elementary schools] / Zuzana Krajánková. -- cze In: Moderní vyučování -- [CZ] -- Roč. 10, č.3 (2004), příl. s Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení - využití třífázového modelu procesu učení EUR (evokace-uvědomění si významu-reflexe). Aplikace netradičních vyučovacích metod (brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, insert, klíčová slova, diskuse, portfolio). Kritéria výběru vyučovací metody. Příklad vyučovací hodiny - literární výchova ve 4.r. základní škola ; první stupeň ; vyučovací metoda ; inovace ve vzdělávání ; literární výchova ; Čtením a psaním ke kritickému myšlení ; ročník 4

2 3. Bulvární titulky děti umějí [Children can make up tabloid titles] / Radka Kvačková. -- cze In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 17, č. 21.V. (2004), s fot. Informace o zajímavém testu pro žáky devátých tříd základních škol, který připravili autoři projektu Kalibro jako alternativu k tzv. zaškrtávacím testům. Jedná se o otevřený dovednostní test, kde žáci nezaškrtávají vybrané odpovědi, ale musejí si odpovědi vytvořit sami. Ukázky úloh dovednostního testu z češtiny. čeština ; úroveň vědomostí ; dovednost ; hodnocení žáka ; test ; didaktický test ; alternativa ; základní škola ; druhý stupeň ; Kalibro ; ročník 9 4. Český jazyk a literatura v pilotní verzi Rámcového programu gymnaziálního vzdělávání [Czech language and literature in pilot version of Framework educational programme for grammar schools] / Táňa Holasová. -- cze In: Český jazyk a literatura -- [CZ] -- Roč. 55, č.1 (2004/05), s Základní charakteristika vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a očekávané výstupy a učivo oboru český jazyk a literatura. (Celý dokument na webových stránkách čeština ; literatura ; literární výchova ; obsah výuky ; obsah výchovy ; učební osnovy ; pilotní projekt ; rámcový vzdělávací program ; 5. Činnostní učení v českém jazyce druhého ročníku [Activity teaching in Czech language in second grade of primary school] / Jana Hrnčířová. -- cze In: Komenský : Časopis pro učitele základní školy. -- ISSN [CZ] -- Roč. 129, č. 4 (2004/2005), s obr. Autorka uvádí několik osvědčených nápadů, jak využít činnostní učení ve výuce českého jazyka v 2. ročníku základní školy (některé ukázky jsou z učebnice Český jazyk). činná škola ; vyučovací metoda ; aktivní metoda ; čeština ; metodika ; ukázka ; základní škola ; ročník 2

3 6. Dětská knížka, nebo učebnice? : možnosti nenásilné inovace metody výuky češtiny na prvním stupni ZŠ [Children's book or text-book? : possibilities of unconstrained innovation of Czech language teaching method in elementary school] / Ondřej Cakl. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. - - ISSN [CZ] -- Roč. 10, č. 10 (2004), s fot. Informace o nové účebnici českého jazyka pro 2. a 3. ročník ZŠ, jejichž autorkou je Hana Mikulenková ve spolupráci s básníkem Radkem Malým. Základním materiálem učebnice, ze kterého vycházejí úkoly a cvičení, je příběh o fiktivní škole v Topolové ulici s jejím dětským i dospělým osazenstvem, které doplňují i postavy ze světa zvířat. Texty nenásilně střídají informační, vyprávěcí, popisný i výkladový styl, fungují jako motivační, doplňovací, testovací i orientační texty. Příběhy jsou záměrně komponovány tak, aby je bylo možno využít i k rozvíjení občanských i sociálních kompetencí. základní škola ; první stupeň ; čeština ; učebnice ; ročník 2 ; ročník 3 7. Jak na slohové práce [How to write compositions] / Alena Kellerová. -- cze In: Moderní vyučování : Časopis pro nové programy v českém základním školství. -- [CZ] -- Roč. 11, č. 10 (2005), s. 20. Způsoby motivační práce v hodinách slohu. Rozvíjení tvořivosti žáků a jejich samostatného myšlení. Využívání soutěží, křížovek a kvízů. Podíl dětí na hodnocení práce spolužáků. Konkrétní příklady žákovských prací. čeština ; sloh ; tvůrčí psaní ; písemný projev ; motivace ; motivace učení ; rozvíjení schopností ; 8. Jak na zkoušky z češtiny [Preparation for examinations in Czech language] -- cze In: Rodina a škola -- [CZ] -- Roč. 51, č.1 (2004), s.14. Rady pro ty, kteří se připravují na přijímací zkoušky nebo si potřebují opravit známky; zkušenosti odborníků ze společnosti Scio. Učení se pomocí čtení. Příprava na jazykový rozbor, příprava na diktáty. Výběr vhodné učebnice. (Podrobnější informace na přijímací zkouška ; střední škola ; učení ; strategie učení ; psychologie učení ; proces učení ; dovednost studovat ; čeština ;

4 9. Jak se (ne)dělá reforma [How the reform is (not) made] / Milan Polák. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- ISSN [CZ] -- Roč. 12, č. 8 (2004/2005), s Článek je dostupný na adrese: Problémy našeho školství v názorech učitelů českého jazyka. Co vadí učitelům českého jazyka v souvislosti s výukou jejich předmětu a s učitelskou profesí obecně. učitel ; čeština ; názor ; postoj učitele ; školství ; výuka ; pedagogické povolání ; 10. Kam míří výuka českého jazyka [What is instruction of Czech language steered for?] / Petr Kukal. -- cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 2 (2005), s. 13. Změny ve výuce českého jazyka - vzdělávací programy (Obecná škola, Základní škola a Národní škola) a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cesta k efektivní a moderní výuce českého jazyka vede přes ovládnutí základních gramatických pravidel včetně pravidel pravopisu coby nástrojů sdělné komunikace. čeština ; výuka ; učební osnovy ; vzdělávací program ; obsah výuky ; obsah výchovy ; základní škola ; rámcový vzdělávací program ; Obecná škola Národní škola Základní škola 11. Klub učitelů RWCT v Příbrami [Teachers' club RWCT in Příbram] / Eva Kašparová. -- cze In: Kritické listy -- [CZ] -- č.15 (2004), s Zájem učitelů o program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking - RWCT). Klub učitelů RWCT - pedagogové hledající cesty vedoucí k většímu uspokojení sebe i žáků. Inspirující příprava na předmět literární výchova v 3.třídě. Dostatek podnětů i času k přemýšlení pro děti. učitel ; výuka ; kritičnost ; myšlení ; poznání ; dítě ; rozvoj osobnosti ; příprava na vyučování ; základní škola ; literární výchova ; Česká republika

5 12. Komunikační metoda a komunikativnost [Communication method and ability to communicate] / Milan Hrdlička. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy In: Český jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 3 (2004/2005), s Lingvodidaktická (komunikační) koncepce ve výuce mateřského i cizího jazyka. Vyučovací metody. Problematika komunikační metody a její podstatné rysy - komplexnost, adresnost, užitečnost. Interpretace a aplikace komunikační metody ve sféře češtiny jako cizího jazyka. čeština ; mateřský jazyk ; cizí jazyk ; výuka ; forma výuky ; jazykové vzdělávání ; didaktika ; vyučovací metoda ; komunikační schopnost ; komunikační výchova ; 13. Literární kánon a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia [Literary canon and Framework educational programme for grammar schools] / Vladimír Nezkusil. -- cze In: Český jazyk a literatura -- [CZ] -- Roč. 55, č. 4 (2004/2005), s Tři pojetí nabízející tradice literární výchovy na gymnáziu i její novější směřování, přístup literárněhistorický, čtenářský a přístup sémioticko-psychologický. Obsah učiva a výběr literárních děl. čeština ; literární výchova ; literatura ; dílo ; výuka ; obsah výuky ; rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; gymnázium ; 14. Obsah vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZV [Content of education in Framework Educational Programme for primary schools] / Petr Kukal. - - cze In: Rodina a škola -- ISSN [CZ] -- Roč. 52, č. 4 (2005), s. 10. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dvě složky obsahu vzdělávání, očekávané výstupy a konkrétní učivo. Ukázky očekávaných výstupů ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura na konci pátého ročníku. učební osnovy ; učební plán ; školní vzdělávací program ; obsah výchovy ; obsah výuky ; kurikulum ; způsobilostní minimum ; základní škola ; základní vzdělání ; čeština ; rámcový vzdělávací program ; ročník 5

6 15. Podkoní a žák nejen na středních školách [Hostler and Student not only at secondary schools] / Jiří Novotný. -- cze In: Český jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 2 (2004/2005), s Ukázka práce s textem Podkoní a žák (literární dílo z konce 14. století). Stylistika, objektivní slohotvorní činitelé, hrubá osnova textu (úvod - stať - závěr), charakteristiky, etymologie a toponomastika. Mezipředmětové vazby; využití satiry při výuce dějepisu, práce s textem ve vztahu k psychologii, sociologii, filozofii a biologii, příklady. Výchovný aspekt - důležitost vzdělání, zajištění studentů (porovnání dnešních a středověkých podmínek), šikanování. čeština ; literární výchova ; výuka ; práce s textem ; rozbor textu ; mezipředmětové téma ; mezipředmětové vztahy ; dějiny literatury ; Podkoní a žák 16. Pravopisné problémy žáků-cizinců (ve srovnání s českými žáky) [Spelling problems of foreign pupils] / Marie Čechová, Ludmila Zimová. -- cze In: Český jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 2 (2004/2005), s příl. Výsledky analýzy diktátů žáků-imigrantů (začátečníci a mírně pokročilí) na základních a středních školách v severních a jižních Čechách a v Praze. Nejčastější chyby, rozlišení chyb podle toho, zda se týkaly grafiky, slova a jeho stavby, pravopisu včetně interpunkce. Postupy vhodné pro osvojování české grafiky a pravopisu u žáků-cizinců. V příloze uvedeny standardizované diktáty a diferenciace chyb. čeština ; výuka ; pravopis ; diktát ; cizinec ; dítě cizí národnosti ; přistěhovalec ; vyučovací metoda ; písemný projev ; jazyková dovednost ; žák ; základní škola ; střední škola ; výzkum ; 17. Prožitek, zkušenost, hodnoty v četbě - a přijímání na učitelskou fakultu [Experiences, practice, values in reading - and enrollment to pedagogical faculty] / Ondřej Hausenblas. -- cze In: Tvar : literární obtýdeník. -- ISSN X [CZ] -- Roč. 16, č. 7 (2005), s obr.

7 Autor se zamýšlí nad otázkami, které se týkají současné úrovně vzdělávání učitelů češtiny a literatury: jaké signály dávají vysokoškolská pracoviště učitelům češtiny ohledně obsahu a pojetí výuky literatury? A jakými prostředky? Jací vlastně jsou a co umějí budoucí učitelé, ti, kteří se hlásí na obor český jazyk a literatura na pedagogických fakultách? vzdělávání učitelů ; studijní obor ; literatura ; čeština ; výuka ; pedagogické povolání ; kvalita vzdělání ; literární výchova ; obsah výchovy ; student učitelství ; kvalita ; efektivnost vzdělávání ; pedagogická fakulta ; názor ; 18. Slangové výrazy středoškoláků [Slang expressions of secondary school students] / Jiří Kostečka, Lucie Benešová, Kristýna Jungová. -- cze In: Český jazyk a literatura -- [CZ] -- Roč. 55, č.1 (2004/05), s Průzkum slangu středoškoláků ve věku let metodou anonymních dotazníků, které obsahovaly 16 otevřených otázek z 6 konverzačních okruhů (pozdravy, hodnotící výrazy, omluvy, přejatá slova, alkohol a slovní spojení z filmů). Vyhodnocení. čeština ; mluvený jazyk ; slang ; žák ; mládež ; verbální komunikace ; vyjadřování ; ústní projev ; výzkum ; střední škola ; 19. Třešinka na dortu perné práce. O obhajobách absolventských prací na základní škole [Cherry on cake. Defending final thesis in primary school] / Jaroslava Štefflová. -- cze In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 107, č.34 (2004), s fot. Příklad Základní školy Novoborská v Praze 9, kde před časem žáci 9.tříd (za přítomnosti pracovníků MŠMT) obhajovali absolventské práce. Škola patří mezi pilotní školy, které na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pracují podle vlastního vzdělávacího programu. Díky tomu mohli mít žáci dvě hodiny týdně (v rámci českého jazyka) vyhrazeny pro tvorbu své absolventské práce. Témata byla vybrána z oblasti Člověk a společnost. písemná práce ; čeština ; mezipředmětové téma ; závěrečná třída ; žák ; základní škola ; pilotní projekt ; rámcový vzdělávací program ; ročník 9

8 20. Ukázky testových úloh pro žáky devátých ročníků základních škol [Samples of test problems for pupils of the ninth class of primary school] -- cze In: Školství -- [CZ] -- Roč. 12, č.24/25 (2004), s Několik testových cvičení z českého jazyka (větné členy, pravopis, stylistické cvičení, skloňování podstatných jmen) a z matematiky (aritmetika i geometrie). Dále test zjišťuje schopnost obecného logického usuzování žáků jako předpoklad studia. cvičení ; čeština ; matematika ; aritmetika ; geometrie ; test ; hodnocení žáka ; základní škola ; Česká republika ; ročník Vliv moderní technologie na výuku [Modern technology influence on school instruction] / Hana Kutějová. -- cze In: Český jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 2 (2004/2005), s Začlenění výukových programů do vzdělávacího procesu jako vhodná alternativa k tradičnímu způsobu práce učitele na ZŠ. Pozitiva využití počítačové techniky a výhody výukových programů věnujících se např. ortografii, morfologii i syntaxi. čeština ; výuka ; inovace ve vzdělávání ; didaktické využití počítače ; výukový software ; základní škola ; 22. Všestranná analýza textu na středních školách [All-round text analysis at secondary schools] / Karel Šebesta. -- cze -- Lit.7 In: Český jazyk a literatura -- [CZ] -- Roč. 55, č.1 (2004/05), s.4-9. Všestranná analýza textu v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání jako jeden z hlavních nástrojů rozvíjení receptivních dovedností žáků. Komunikační výchova. čeština ; obsah výuky ; obsah výchovy ; učební osnovy ; práce s textem ; rozbor textu ; jazykový rozbor ; komunikační výchova ; gymnázium ; rámcový vzdělávací program ;

9 23. Výuka předmětu český jazyk a literatura z pohledu nového školského zákona a Rámcového vzdělávacího programu [Instruction of teaching subject Czech language and literature as conceived in the new school act and Framework educational programme] / Jiří Kostečka. -- cze In: Český jazyk a literatura -- [CZ] -- Roč. 55, č. 4 (2004/2005), s Základní informace o nové maturitní zkoušce a Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP GV). Nový model maturitní zkoušky z českého jazyka, společná a profilová část. RVP GV a výuka literatury. Hodinová dotace jazykového a slohového učiva. Principy výuky literatury. Postoj autora k pilotní verzi RVP GV, ke školnímu vzdělávacímu programu (ŠVP) a možným problémům při jeho tvorbě. Jak řešit přechod žáka na jinou školu, která má ŠVP podstatně odlišný od předcházející školy. Výzva k diskusi o pilotní verzi RVP GV a problematice jeho aplikace do ŠVP. čeština ; literární výchova ; literatura ; výuka ; obsah výchovy ; obsah výuky ; učební plán ; rámcový vzdělávací program ; pilotní projekt ; školní vzdělávací program ; gymnázium ; maturita ; závěrečná zkouška ; školská legislativa ; 24. Žákovský popis před půl stoletím a dnes [Pupils' compositions focused on description 50 years ago and today] / Květa Rysová. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 2 In: Český jazyk a literatura -- ISSN [CZ] -- Roč. 55, č. 3 (2004/2005), s Konfrontace ústního či písemného vyjadřování žáků v minulosti a dnes. Analýza tzv. vzorových písemných slohových prací z 50. a 60. let 20. století s tématem popis třídy nebo školy. Analýza písemných slohových prací z let na stejné téma. Porovnání obou skupin prací. čeština ; sloh ; písemná práce ; písemný projev ; jazyková dovednost ; vyjadřování ; hodnocení ; analýza ; historické hledisko ; komparace ; století 20 ; století 21 Rešerši zpracovala: Mgr. Alice Košková

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS. Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 ALBATROS Školní vzdělávací program pro nižší stupeň víceletého gymnázia verze 2013/2014 platnost od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program ALBATROS Gymnázium Kladno,

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium čtyřleté všeobecné/živé jazyky Nemůžeme moudrost stále jenom sbírat, musíme ji také užívat. Cicero 1 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 Název školního vzdělávacího programu... 5 Vzdělávací program...

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39. Školní vzdělávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní vzdělávací program Osmileté všeobecné studium Osmileté všeobecné studium (zpracováno podle RVP ZV a RVP G) Quidquid discis, tibi discis Petronius (Čemukoliv

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Projekt ESF OPVK na PedF UK v Praze PROGRAM Čtvrtek 3/11/2011 8:30 9:30 Registrace 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Pojďme listovat v sobě tak jako v knize S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, S. R. O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Komunikace dorozumění porozumění 1. Identifikační údaje Předkladatel ŠVP: Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více