Sem vložte zadání Vaší práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sem vložte zadání Vaší práce."

Transkript

1 Sem vložte zadání Vaší práce.

2

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael Bláha Vedoucí práce: Ing. Radek Richtr 17. května 2013

4

5 Poděkování Děkuji vedoucímu práce panu Ing. Radku Richtrovi za cenné rady a připomínky, dále vedoucímu projektu Dráček panu Ing.Jiřímu Chludilovi za podporu, pomoc a vedení během tvorby. Také bych rád poděkoval členům týmu za spolupráci bez větších komplikací.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuji, že jsem s Českým vysokým učením technickým v Praze uzavřel licenční smlouvu o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Tato skutečnost nemá vliv na ust. 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. V Praze dne 17. května

8 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií c 2013 Michael Bláha. Všechna práva vyhrazena. Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí, je nezbytný souhlas autora. Odkaz na tuto práci Bláha, Michael. Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2013.

9 Abstract The goal of this bachelor thesis is to create selected modules for application called Dragon. Dragon is an educational application for elementary school students, which is supposed to grab and hold their attention as well as improve the growth of their knowledge and skills. For this application there will be modules with text-oriented exercises, which are to serve for education, especially for students who suffer from learning disabilities. Keywords Dragon, exercise, learning disability, modularity Abstrakt Cílem této práce je vytvořit vybrané moduly pro aplikaci Dráček. Dráček je výuková aplikace určená pro žáky základních škol, která má za úkol žáky zaujmout a zároveň usnadnit rozvoj jejich znalostí a schopností. Pro tuto aplikaci budou vytvořeny moduly, jež poskytují textově orientovaná cvičení, která mají sloužit k usnadění výuky, především pak pro žáky trpící poruchami učení. Klíčová slova Dráček, cvičení, poruchy učení, modularita ix

10

11 Obsah Úvod 1 Obecný popis řešení projektu Aplikace Dráček Rozbor zadání a specifikace cíle Percepce Analýza Rozbor požadavků Cíloví uživatelé Existující inspirace Možnosti tvorby a ukládání zadání Řešené moduly a důvody jejich existence Ukládání výsledků Ukládání nastavení jednotlivých cvičení Architektura aplikace Návrh Obecná kostra pro moduly Návrh grafického uživatelského rozhraní Jednotlivé moduly Návrh implementačních modelů ukládání výsledků a nastavení jednotlivých cvičení Realizace Knihovna pro tvorbu modulů Jednotlivé moduly a popisy jejich funkcionalit xi

12 4 Testování Neformální revize kódu Jednotkové testování Testování komponent a integrační testování Systémové testování Kvalifikační testování Akceptační testování Shrnutí Závěr 37 Splnění zadání a cílů Budoucnost projektu Shrnutí Literatura 41 A Seznam použitých zkratek 43 B Obsah přiloženého CD 45 C Obrázky 47 xii

13 Seznam obrázků 1.1 ukázka z demoverze aplikace Žáček v ukázka z demoverze aplikace EduBase ukázka z demoverze aplikace Vesmírná čeština prototyp cvičení Výběr možností v textu návrh GUI cvičení Výběr možností v textu výsledné GUI cvičení Přesouvání do textu prototyp GUI cvičení Přesmyčky prototyp GUI cvičení Délky slabik prototyp GUI cvičení Přesouvání do textu C.1 Cvičení na délky samohlásek od ZŠ Smečno xiii

14

15 Úvod Rozmach informačních technologií v poslední době zasahuje i základní školy, porkočilé ovládání počítače a jiných technických prostředků se v čím dál větší míře objevuje i u mladších žáků základních škol, někdy dokonce předškolních dětí. V oblasti výuky je proto velký potenciál pro vývoj softwaru na výuku zaměřeného. Několik aplikací na toto téma se dostalo i na základní školu ve Smečně a vedení školy se líbil nápad, nikoliv již provedení. Paní ředitelka tedy požádala FIT ČVUT o spolupráci na projektu, který by měl za úkol vytvoření aplikace šité na míru potřebám školy. Projektu byl přiřazen tým studentů, aby v rámci několika předmětů splnil požadavky pedagogů ze ZŠ Smečno. Tato úloha však měla potenciál na větší projekt a rozhodnutí padlo na vytvoření komplexního informačního systému, který by umožňoval nejen několik zábavných cvičení, ale i zpětnou vazbu, která by spočívala v ukládání výsledků a jejich přehledu, a určitou variabilitu, tedy například možnost přidávat nová cvičení či vytvářet různá zadání. Vznikl tedy projekt Dráček, který má za úkol vytvořit stejnojmennou aplikaci pro žáky základních škol. Aplikace by měla pomáhat převážně dětem s poruchami učení (dyslexie, dysortografie a další), ať už několika usnadněními v podobě prostředí pro vypracování různých cvičení, tak motivací k tomu, aby se žák snažil a neztrácel naději, přestože nedosahuje nejlepších výsledků. Obecný popis řešení projektu Původní představa zadavatele byla taková, že cílem projektu bude jednoduchá aplikace s několika málo cvičeními, která bude sloužit spíše pro reklamu, 1

16 Úvod než pro výuku samotnou. Neuměla by žádné hodnocení ani prohlížení dat. Nešla by přidávat různá cvičení. Jednalo by se o neměnnou aplikaci bez širšího využití. Tým pracující na projektu se však vydal jinou cestou. Cílem se stalo vytvoření komplexního informačního systému pro základní školy, který by umožňoval jak variabilní cvičení, tak ukládání výsledků, sledování vývoje žáka či přístup pro rodiče. Aplikace by byla rozdělena na více částí studentskou, učitelskou a editor. Studentská část má sloužit k vypracovávání jednotlivých zadání skrze moduly cvičení či k jednoduchému přehledu výsledků pro konkrétního žáka. Učitelská část je pak část řídící, kde by bylo možné sestavovat soubory cvičení pro dané hodiny, ty pak spouštět a řídit, dále prohlížet výsledky žáků, hodnotit a dělat různé výstupy. Editor by pak sloužil k tvorbě nových zadání pro jednotlivá cvičení. Z časových důvodů je první fáze projektu zaměřena na tvorbu zjednodušené studentské části. Tato část bude ochuzena o přehledy výsledků, poskytuje tedy jen základní rozhraní a možnost spouštět jednotlivá cvičení. Ke cvičením budou přidány i jednoduché editory, respektive aplikace pro tvorbu zadání, které však nepokrývají původní představu o celém větším celku výše zmiňovaném editoru. Aplikace Dráček Výsledkem celého projektu bude modulární aplikace s názvem Dráček. Ta se skládá z několika důležitých částí: jádro, správa modulů, správa spojení, moduly cvičení. Jádro Hlavní částí je jádro, které řídí chod aplikace jako celku. Jádro funguje jako samostatná aplikace s vlastním uživatelským rozhraním. Součástí tohoto rozhraní je menu, skrze které lze spouštět jednotlivá zadání pomocí instalovaných modulů cvičení. Vytvořením jádra se ve své práci zabývá Jan Bradáč [1]. Správa modulů Správa modulů je řízena povinným modulem. Tento modul je tedy nutný pro běh celé aplikace, tedy aplikace využívající jiné moduly a ne jen jádro. Spravovanými moduly se rozumí především moduly poskytující nová 2

17 Rozbor zadání a specifikace cíle cvičení, popřípadě editory pro vytváření zadání do těchto cvičení. Správu modulů ve své práci zpracovává Petr Kubišta [5]. Server Další částí je modul pro správu připojení k severu s databází. Tento modul bude umožňovat komunikaci jádra a dalších modulů se vzdáleným serverem, kde je úložiště dat. Zprostředkovává také aktualizace jak jádra aplikace, tak jednotlivých modulů i zadání. Server bude v rámci bakalářské práce zpracován Ondřejem Kuželou [6]. Moduly cvičení Tyto moduly poskytují rozhraní pro vypracování různých zadání. Díky modulární architektuře lze aplikaci neustále rozšiřovat o nová cvičení a tím zvětšovat okruh její využitelnosti. Vytvářením modulů cvičení se zabývá tato práce a práce Radka Tomšů [9]. Rozbor zadání a specifikace cíle Cílem práce je návrh a implementace několika modulů do aplikace Dráček. Tyto moduly budou poskytovat rozhraní pro vypracovávání textových cvičení. Při tvorbě bude kladen důraz na uživatelskou přístupnost, a to především pro mladší žáky základních škol trpící poruchami učení. Analyzujte požadavky pedagogů ZŠ Smečno týkající se obsahu a forem percepčních cvičení. V práci budou rozepsány požadavky pedagogů ZŠ Smečno a budou rozebrány materiály, které byly poskytnuty za účelem začlenění do aplikace. Bude rozebrán jak výběr cvičení, která budou v rámci této práce zpracována, tak možnosti dalších cvičení v budoucnu. Analyzujte možnosti ukládání výsledků a nastavení jednotlivých cvičení. Účelem cvičení je i zpětná vazba, je tedy nutné se zamyslet nad možnostmi vyhodnocení daných úloh, tedy jaké výsledky mohou vůbec být, kde se budou všechny druhy takových výsledků shodovat a kde naopak bude muset být prostor pro variabilitu. Bude řešeno i ukládání nastavení modulů, kde nastavení ukládat, jak k nastavení přistupovat, co bude pro všechny moduly nastaveno společně a jak řešit odlišnosti v nastavení jednotlivých modulů. 3

18 Úvod Navrhněte architekturu aplikačních zásuvných modulů pro podporu percepčních textově orientovaných cvičení. Bude analyzována a navržena vhodná architektura pro dané moduly. Dle této vybrané architektury bude vypracován návrh. Navrhněte implementační model ukládání výsledků a nastavení jednotlivých cvičení. Podle výsledků analýzy ukládání výsledků a nastavení cvičení bude navržen universální implementační model pro zásuvné moduly cvičení. Implementujte aspoň 5 zásuvných modulů pro vybrané typy percepčních cvičení včetně k nim příslušejícím GUI. Bude navrhnuto a implementováno 5 zásuvných modulů včetně základního GUI dostačujícího pro ukázku funkcionality. Tyto zásuvné moduly budou umožňovat vypracování různých textových cvičení. Hotové řešení podrobte vhodným testům a vyhodnoťte výsledky testování. Zásuvné moduly z předchozího bodu budou otestovány vhodnými metodami. Výsledky testování budou vyhodnoceny, sepsány a rozebrány Percepce Percepcí, nebo-li vnímáním, se obecně rozumí schopnost přijímat okolní vjemy [3]. V širším pojetí do této oblasti patří i samotné porozumění přijatému vjemu. Tato práce se však nezaměřuje na percepci jako takovou, ale jen na určité oblasti. Vzhledem k práci s textem je to percepce zraková a textová, částečně i sluchová, ta však nesouvisí s konkrétními případy v této práci řešenými. Zrakovou percepcí se rozumí schopnost vidět, rozeznávat tvary (tedy znaky, písmena). Zraková percepce silně souvisí se specifickou poruchou čtení, dyslexií (tato porucha bude podrobněji popsána v sekci Poruchy učení 1.2.1). Tato porucha způsobuje obtíže ve zrakovém vnímání tvarově podobných písmen. Okrajově se tento problém dotýká i percepce sluchové, kde se mohou vyskytovat potíže u zvukově podobných písmen. Textová percepce pak spočívá v samotném porozumění textu, což opět souvisí s dříve zmiňovanou dyslexií. Ta způsobuje pomalé a často chybné čtení, což může vést k nesprávnému výkladu textu. 4

19 Kapitola 1 Analýza V úvodu kapitoly budou rozebrány požadavky, do kterých patří hlavně požadavky od zadavatele, dále pak závislých částí aplikace jádra a správy modulů. Následuje popis cílových uživatelů, kam patří stručný popis poruch učení a rozbor věkových kategorií. Poté jsou zmíněny některé výukové aplikace, které již na trhu existují. Dalším tématem jsou možnosti tvorby a ukládání zadání, výsledků a nastevní jednotlivých cvičení. Nejdůležitější součástí kapitoly jsou však řešené moduly a důvody, proč by měly být zpracovány. Kapitola je zakončena výběrem vhodné architektury. 1.1 Rozbor požadavků Požadavky zadavatele Vzhledem k váznutí komunikace ze strany zadavatele nejsou požadavky obsahově vyčerpávající, ovšem na druhou stranu by se dalo říci, že tím byla poskytnuta volnost při tvorbě. Konkrétní požadavky jsou uvedeny dále v textu Funkční požadavky Zpětná vazba Jedná se o vyhodnocení výsledků a jejich vhodná interpretace žákovi. To by mělo spočívat v přívětivém prostředí a ve vhodných pochvalách. Za chybu žák nemá být výrazně kárán, pouze by měl být opraven. Je vhodné, aby zpětná vazba byla převážně motivační a až druhotně informativní. 5

20 1. Analýza Nápověda Jde o možnost zobrazení nápovědy u každého cvičení. Tato nápověda by měla být srozumitelná a jasná i pro menší děti. Do budoucna by měla být zpracována i pro nejmenší, kterí ještě neumí číst, a to například formou obrázků či insturktážních videí, popřípadě zvukových nahrávek. Interaktivní tabule Jedná se o možnost použití aplikace na interaktivních tabulích během výuky. Tyto tabule se rozšiřují po školách a je vhodné, aby výukové aplikace podporovaly jejich použití. Tomu by mělo být přizpůsobeno hlavně ovládání a grafická část aplikace Nefunkční požadavky Uživatelská přívětivost Aplikace by měla být přizpůsobena především pro mladší žáky základních škol. Tomu má odpovídat jak grafická stránka aplikace, tak vhodné ovládání Další materiály K těmto požadavkům byly navíc poskytnuty materiály jako podklady pro jednotlivá cvičení. Materiálů bylo velké množství, některé však byly vyřazeny kvůli obtížnosti implementace, popřípadě nemožnosti zpracování (nedostatek času, nedostupné technologie), další byly zjednodušeny a přizpůsobeny časovým a technologickým možnostem Požadavky jádra Dle požadavků práce Jana Bradáče [1] musí každý modul využívat tříd jádra ke správnému napojení do aplikace. Jednou z takových tříd je třída AbstractApplicationElement, která je určena pro editory. Pro moduly cvičení je určen potomek této třídy, AbstractExerciseElement, který je používán na základě stejného principu. Třída AbstractExerciseElement musí být v modulech cvičení rozšiřována a její extenze by měla být hlavní řídící jednotkou modulu. Další důležitou částí je ApplicationHandler, který poskytuje řídící i pomocné funkce pro moduly, skrze které lze jádro informovat o různých událostech nebo získávat informace o konkrétním běhu aplikace. Mezi další požadavky patří jednotnost vzhledu aplikace, k čemuž jádro poskytuje horní lištu s nadpisem a několika ovládacími prvky. Použití této 6

21 1.2. Cíloví uživatelé lišty je však v tuto chvíli spíše doporučené než požadované. Do budoucna by ji měly využívat všechny moduly cvičení Požadavky na souborovou strukturu Pro spávnou instalaci modulu do aplikace je potřeba dodržovat předepsanou souborovou a adresářovou strukturu, kterou ve své práci navrhuje Petr Kubišta [5]. To spočívá v používání identifikátorů jako názvů souborů a složek. Dále je u každého cvičení potřeba souboru se základními údaji. Mezi tyto údaje patří například umístění spouštěcího souboru nebo ikony cvičení. Ve složce modulu také musí být podsložka se zadáními. Pro zadání platí podobná pravidla jako pro moduly. Zadání je také uloženo ve formě složky, uvnitř které je soubor se základními údaji. Ten například udává relativní cestu k samotnému zadání, které bude načteno z modulu cvičení. 1.2 Cíloví uživatelé Poruchy učení Aplikace a hlavně cvičení by měly být zaměřeny na pomoc žákům s poruchami učení. Tato kapitola by měla uvést stručný přehled o takových poruchách (dle [10]). Nejprve budou definovány poruchy učení jako takové, dále pak rozebrány nejčastější zástupci Definice poruch učení Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitele), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. [7, str.24] 7

22 1. Analýza Dyslexie Dyslexie je specifickou poruchou čtení, která se projevuje pomalým a často chybným čtením a špatným porozuměním textu. Při této poruše může být obtížné rozpoznávat a zapamatovávat si jednotlivá písmena, především tvarově a zvukově podobná. Dyslexie také souvisí s oslabenou spoluprací mozkových hemisfér s očními pohyby Dysgrafie Dysgrafie je specifickou poruchou psaní, která se projevuje potížemi při napodobení tvaru a řazení písmen, při spojení hláska-písmeno. Také dochází k zaměňování podobných písmen, písmo je neuspořádané a křivé, výška písma se často mění. Výsledek bývá často nečitelný, rychlost psaní bývá nízká. Na psaní je třeba se velmi soustředit, je namáhavé, na úkor toho může trpět pravopisná stránka Dysortografie Dysortografie je specifickou poruchou pravopisu, která však nepostihuje celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů. Mezi tyto jevy patří například zaměněná či vynechaná písmena, zkomoleniny, nesprávné či vynechané délky samohlásek. Je vyžadováno více času pro správné napsání, časově limitované úkoly nemusí být vhodné Další související poruchy Mazi další poruchy patří dyskalkulie (specifická porucha matematických schopností), dysmúzie (specifická porucha schopnosti vnímání a reprodukce hudby), dyspinxie (specifická poruchy kreslení) a dyspraxie (specifická porucha obratnosti) Rozbor věkových kategorií a zpětná vazba Ačkoli je aplikace určena pro použití dětí všech věkových kategorií (dále v textu se nachází rozdělení do těchto kategorií dle [4, str.19]), je nejvíce zaměřena na mladší žáky. Je tedy vhodné grafiku aplikace ladit do stylu vhodného pro tuto věkovou kategorii. Proto i hodnocení výsledků žáka by mělo být zobrazeno příjemnou, zábavnou formou. 8

23 1.2. Cíloví uživatelé Mladší školní věk Do této kategorie patří ti nejmladší žáci, tedy žáci ve věku 6 až 10 let. V tomto období u dětí probíhá osvojení intelektuálních, pracovních a sociálních činností nutných pro učení. Rozvíjí se smyslové vnímání, rozrůstá se slovní zásoba, probíhá osvojování gramatických pravidel. S ohledem na cvičení lze tuto kategorii rozdělit podle věku na dvě podkategorie. Věková kategorie 6 až 8 let V tomto věku probíhá převážně vývoj smyslů, tedy koordinace těla, koordinace mezi zrakem a jemnou motorikou, schnopnosti zraku rozeznávat jak barvy, tak tvary. Rozvíjí se krátkodová a dlouhodobá paměť. Žáci se v tomto věku učí hlavně číst, psát a počítat. Především pro ně jsou určena cvičení zaměřená na zrakovou či zvukovou percepci, do budoucna i cvičení na psaní a počítání. Věková kategorie 9 až 10 V této věkové kategorii si žáci osvojují gramatická pravidla, rozvíjí se u nich slovní zásoba. Poznávají nová slova, osvojují si nové významy a lépe chápou již známé. V tomto období je důležité, aby si dítě zapamatovalo správné tvary slov a tomu by cvičení měla být přizpůsobena Střední školní věk Do této kategorie patří žáci ve věku 10 až 14 let. Z hlediska vývoje člověka je hlavním faktorem v tomto období příprava na pubertu a puberta samotná. S ohledem na výuku gramatiky je vhodnost zpětné vazby individuální, je tedy spíše na posouzení vyučujícího Starší školní věk Poslední věková kategorie, která je v současné době brána v úvahu, jsou žáci ve věkovém rozmezí 14 až 16 let. V této době by již žáci měli mít vštípené základy gramatiky. Cvičení tomu budou přizpůsobena, a to například tím, že již nebudou nadále schovávat hrubky před očima žáků Adolescence a další věkové kategorie S ohledem k určení aplikace nebudou tyto kategorie dále rozebírány 1. Do budoucna je možné aplikaci o tyto kategorie rozšířit. Studenti středních škol by opět měli mít svou vlastní kategorii, nepředpokládá se však velký počet změn v přístupu ke zpětné vazbě. 1 Bližší informace k této problematice jsou k nalezení například v [4, str.19] 9

24 1. Analýza Další způsoby interakce do budoucna Aplikace by zatím měla být zaměřena na ovládání myší. Vývoj technologií však poskytuje příležitost k využití i jiných způsobů interakce. V následujících odstavcích bude několik způsobů rozebráno. V obdržených materiálech se vyskytovaly například cvičení na práci se zvukem, ať už vstupním nebo výstupním. Původně bylo v plánu vytvořit pro několik cvičení zvukové nahrávky, avšak z časových důvodů nebyl tento plán uskutečněn. Se vstupním zvukem by situace byla horší, technologie pro porozumění mluvenému slovu, zvláště pak pro jazyk jakým je čeština, nejsou dokonalé ani snadno přístupné. V budoucnu by však mohl být tento problém vyřešen a pak by bylo možné vytvořit cvičení na principu zvukové interakce. Dále by mohla být vytvořena různá videa (například záznamy výkladů) a pro ty by existoval přehrávací modul. U některých cvičení by bylo vhodné využívat videotutoriály, které slouží k bližšímu seznámení s vypracováváním úloh. Toho lze využít hlavně pro žáky prvních tříd, kteří zatím neumí číst. Poměrně nové technologie také umožňují interakci pomocí pohybů. I takovému zařízení by mohla být aplikace přizpůsobena, avšak využití by bylo spíše pro zábavnou část výuky. 1.3 Existující inspirace Aplikace Dráček určitě není jediná možnost elektronické výuky, bylo tedy vybráno několik takových aplikací na ukázku. Každá má své výhody a nevýhody, žádná z nich však přímo nesplňuje představy, které má splňovat Dráček Žáček v2.1 Tato aplikace je zaměřena na testování žáků a možnost procvičovat. Nabízí procvičování českého jazyka, matematiky, chemie a dalších 2. Má jednoduché uživatelské rozhraní, zpětná vazba je provedena formou povzbuzujících nápisů a zvuků. Aplikace má jednoduchou správu uživatelů a ukládání výsledků. Vzhledem není aplikace nijak lákavá (obr. 1.1). Povzbuzující zvuky se po nějaké době se stanou ohranými a otravnými, ale lze je změnit, popřípadě vypnout. Rozšiřitelnost o nová cvičení zřejmě vyžaduje novou verzi celé aplikace. Zadání jsou neměnná a po čase se mohou opakovat. 2 kompletní výpis na adrese 10

25 1.3. Existující inspirace Obrázek 1.1: ukázka z demoverze aplikace Žáček v EduBase 3 EduBase je e-learningový systém určený ke komplexnímu pojetí výuky elektronickou formou. Poskytuje autorské nástroje pro přípravu výukových materiálů, knihovnu se zadáními s možností zkoušet a testovat, knihovnu s digitálními učebními materiály a další nástroje a možnosti 3. Také spolupracuje se serverem, kde mohou být data sdílena a posléze synchronizována na několika vzdálených klientech. GUI je laděno do vzhledu MS Office (obr. 1.2), zřejmě z důvodu přístupnosti pro širší veřejnost. Takový vzhled však nemusí být lákavý pro žáky základních škol, zvláště pak pro ty mladší. Během testování se aplikace bohužel několikrát sama ukončila, i když to nemusí být čistě její vinou. Navzdory grafickému ladění se tato aplikace z testovaných nejvíce blíží aplikaci Dráček Vesmírná čeština Tato aplikace se od ostatních velmi liší, je totiž spíše hrou, než obyčejným výukovým softwarem. Princip zezačátku nemusí být úplně jasný. Úkolem 3 více na adrese

26 1. Analýza Obrázek 1.2: ukázka z demoverze aplikace EduBase 3 je létat vesmírnou lodí a sestřelovat vhodná písmena, která doplní slovo ve zobrazené větě. Ačkoliv hra jako taková může být zábavná, zpracování mohlo být lepší. Hru doprovázejí různé zvuky a některé jsou velmi rušivé a nepříjemné. Podobnost této aplikace s Dráčkem může tedy být nanejvýš ve vyhledávání vhodných písmen do slov, způsob doplnění je však velmi odlišný (obr. 1.3). 1.4 Možnosti tvorby a ukládání zadání Pro každé cvičení musí existovat skupina zadání, na kterých se skrze aplikaci dá pracovat. Je tedy třeba vyřešit, jak se taková zadání dostanou do aplikace. Možnosti mohou být následující tři. Pevná množina zadání v aplikaci Tato možnost je rozhodně nejjednodušší na implementaci. Jednalo by se o několik zadání, která by byla jednorázově vložena do aplikace při jejím vývoji. Tato množina by byla neměnná. Jediný způsob, jak zadání rozšířit, by byla nová verze aplikace. Pro uživatele je však takové řešení značně nepohodlné, a ani 12

27 1.4. Možnosti tvorby a ukládání zadání Obrázek 1.3: ukázka z demoverze aplikace Vesmírná čeština pro vývojáře to nemusí být takové odlehčení, protože musí všechna tato zadání vytvořit ještě před vydáním aplikace. Upravitelná množina zadání v aplikaci Tato možnost je založena na předchozí, avšak zadání mají vlastní úložiště a nejsou přímo zapsaná v kódu aplikace. Do tohoto úložiště lze nahrávat další zadání, popřípadě mazat již přítomná. Toto řešení poskytuje možnost obměňovat zadání a díky tomu mohou být další zadání dodána po vydání aplikace. Upravitelná množina zadání a editor v aplikaci Tato možnost, založená na té předchozí, přidává navíc editor. Díky tomu si uživatel může sám tvořit nová zadání a vkládat je do aplikace. To umožňuje, aby se tvorbě zadání věnoval expert na danou problematiku. Pro projekt byl vybrán tento způsob. 13

28 1. Analýza 1.5 Řešené moduly a důvody jejich existence Cílem této bakalářské práce je implementovat několik modulů, které budou zaměřeny na textová cvičení. Každý modul bude mít vlastní editor pro tvorbu zadání. Tyto moduly budou zpracovávat následující cvičení. U každého cvičení je uveden stručný popis a důvod, proč bude toto cvičení zpracováno Přesmyčky Přesmyčka neboli anagram je slovo, které vznikne přeskupením písmen slova původního. Často se přitom nedbá na diakritiku [2]. Tento modul bude umožňovat jejich řešení. Na obrazovce bude vždy jedna přesmyčka k vyřešení a žák má za úkol pomocí přesouvání písmen sestavit původní slovo. Toto cvičení pomáhá převážně při reedukaci dysortografie (viz ), která se projevuje například přesmykováním písmen ve slově. Slouží tedy především k procvičování. Může také pomáhat při dyslexii, a to tím, že žák je nucen vytvořit dané slovo z dané množiny písmen. Tím je vynucováno soustředění a slovo jako celek, který sám vytvořil, si tak lépe zapamatuje Délky slabik Toto cvičení spočívá v rozpoznávání délky slabik a přiřazování ke vhodnému grafickému znázornění. Slabika obsahující dlouhou samohlásku se označuje svislou čarou, slabika s krátkou samohláskou se ozančuje tečkou. Modul pro toto cvičení bude vytvořen na základě materiálů od ZŠ Smečno (konkrétní cvičení v přílohách C.1). Grafické znázornění délky samohlásek se využívá v reedukaci dysortografie (viz ), která způsobuje potíže při určování délek samohlásek. Znázornění na čárkách a tečkách tak pomáhá pro podnícení spojení tečka krátká a čárka dlouhá Přesouvání do textu Text v tomto cvičení má několik mezer. Ze seznamu bude možné do těchto mezer přetahovat různé možnosti doplnění. To mohou být jak písmena, tak slabiky, části slov či celá slova. Toto cvičení má širokou škálu využití. Je vhodné vždy, když je dána množina možností. To je například u doplňování i-y, což může být problé- 14

29 1.6. Ukládání výsledků mem obecně, převážně však u poruchy dysortografie (viz ). Umožňuje žákovi soustředit se na konkrétní oblast, tedy v tomto případě i-y, a lépe si ji tak procvičit Výběr možností v textu V tomto cvičení bude několik prázdných míst, kde lze vybírat z několika možností. Tyto možnosti mohou být v každé části textu jiné. Mohou to být jak písmena, tak celé slabiky, popřípadě větší části slov. Jedná se o cvičení s nejširším spektrem využití z uvedených cvičení. Při dysortografii (viz ) umožňuje procvičování v určování dlouhých a krátkých samohlásek, v rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rožlišování sykavek (s, c, z, š, č, ž). Využití má však i v běžné výuce při procvičování většiny gramatických pravidel Větné členy Toto cvičení bude umožňovat určování větných členů. S ohledem na různé rozdělení větných členů v různých fázích výuky bude i toto cvičení mít různé obtížnosti. V první řadě se vyučuje základní rozdělení větných členů, dále se pak tyto větné členy konkretizují (tedy například příslovečné určení a příslovečné určení času). Význam tohoto cvičení je spíše obecného rázu, než aby spočíval v pomoci s poruchami učení. Shoda podmětu s přísudkem může často dělat žákům potíže při určování správné koncovky. Také naučit se rozpoznávat větné členy napomáhá při rozpoznávání vedlejších vět, jakožto náhrad za tyto členy. Tím lze pomoci při určování čárek v souvětích. 1.6 Ukládání výsledků Pro dostatečnou zpětnou vazbu je třeba ukládat výsledky jednotlivých cvičení, tedy toho, jak který žák vyplnil které zadání. Každé cvičení však může mít na formu výsledků jiné požadavky. Určitě se ale najdou informace, které musí být ve výsledku každého cvičení. Tyto informace budou tedy součástí pevné části výsledku, pro zbytek pak musí existovat část proměnná, neurčitá. Součástí každého výsledku musí nepochybně být identifikátor zadání, které bylo zpracováno, a identifikátor žáka, který cvičení zpracoval. Dále by převážná většina cvičení měla mít nějaký ukazatel úspěšnosti. Pro tento 15

30 1. Analýza ukazatel může být vhodný procentuální údaj vyjadřující podíl správných odpovědí a všech odpovědí. Proměnná část musí poskytovat dostatečný prostor pro možné údaje, které si chce cvičení uložit. Může to být například vypracované zadání tak, jak ho žák vyplnil. Mohou v něm být uloženy časy, jak rychle žák reagoval, jak rychle zadání zpracoval, popřípadě záznam toho, jak žák postupoval. Z různých údajů mohou být vypozorovány různé skutečnosti. Některé údaje mohou dokonce varovat o potenciálních poruchách učení. 1.7 Ukládání nastavení jednotlivých cvičení Množina nastavení Cvičení mohou vyžadovat, popřípadě umožňovat určitá nastavení. Mohou například umožňovat nastavení velikosti písma, různých barev nebo nastavení obtížnosti. Tyto údaje je třeba někde ukládat. Žádný ze zpracovávaných modulů cvičení nebude obsahovat nastavení, ale do budoucna je vhodné k tomu aplikaci přizpůsobit. To ovšem znamená, že údaje o nastavení nejsou pro jednotlivé moduly povinné, musí být proto umožněna dostatečná volnost při určování těchto údajů Platnost nastavení Dalším aspektem je obecnost nastavení, tedy pro koho budou která nastavení platit. Následující text platí pro moduly, které si nastavení ukládají. Určitě musí existovat nějaké globální nastavení, které bude použito implicitně. Otázkou je, zda umožňovat individuální nastavení pro jednotlivé uživatele. Z hlediska uživatelské přívětivosti by taková možnost nepochybně byla krokem správným směrem. Ne každému například vyhovuje předdefinovaná velikost písma a potřeboval by písmo zvětšit. Bude proto navržen způsob ukládání jak globálních, tak individuálních nastavení pro jednotlivá cvičení Způsoby ukládání Pro nastavení je třeba vybrat vhodný způsob ukládání. Kvůli potřebné variabilitě je nereálné vytvořit pro všechna možná nastavení sloupce v databázi. Je proto třeba vybrat vhodný formát, který by onu univerzalitu umožňoval. 16

31 1.8. Architektura aplikace Obyčejný text Obyčejný text obsahuje několik údajů, které jsou po jednom rozdělené na řádky. Každý řádek obsahuje skutečnost, kterou nastavuje, a její hodnotu. Výhodou takového formátu je úspora místa. Ta by se mohla projevit především v případě ukládání nastavení v databázi pro každého uživatele zvlášť. Nevýhodou však je nepřehlednost a nutnost dodržovat číslování řádků, popřípadě číslování ignorovat na úkor efektivity XML Formát XML je často užíváný formát pro ukládání nastavení v mnoha existujících aplikacích. Jeví se tedy jako vhodný kandidát pro ukládání nastavení i pro moduly cvičení. Jako nevýhoda se mohou jevit značky jazyka XML, které zabírají prostor navíc, je to však oběť pro přehlednost a univerzálnost. Výhodou je pak široká podpora napříč technologiemi. 1.8 Architektura aplikace Před vytvořením samotného návrhu modulů je potřeba vybrat vhodnou architekturu. Při výběru je třeba brát v potaz to, že každý modul má vlastní GUI a zároveň vlastní datový zdroj (zadání). Tyto skutečnosti vybízí k použití třívrstvé architektury. Rozhodnutí tedy padlo na architekturu složenou ze tří vrstev datové, řídící a prezentační Datová vrstva V této vrstvě bude řízen přímý přístup k datům, ať už v databázi či v souborech. Také zde budou datové objekty, kterými lze data přenášet ve vhodné podobě Řídící vrstva V této vrstvě se budou nacházet hlavní řídící třídy. Tyto třídy, respektive instance těchto tříd, budou mít za úkol kontrolu nad celým modulem. Dále zde budou pomocné třídy provádějící různé výpočetní operace. Zaměření modulů je převážně v komunikaci s uživatelem, výpočetních operací (jsou-li pominuty grafické operace) bude tedy minimum. Nejvíce se tato vrstva využije v hlavní knihovně (viz následující kapitola 2.1), v samotných modulech pak bude z vrstev obsahově nejmenší. 17

32 1. Analýza Prezentační vrstva Poslední vrstva má za úkol starat se o interakci s uživatelem. Zde tedy budou třídy s prezentačními prvky, s grafickým uživatelským rozhraním. Vzhledem k zaměření modulů bude tato vrstva pravděpodobně nejobsáhlejší. 18

33 Kapitola 2 Návrh Kapitola začíná popisem obecné kostry pro tvorbu modulů, jejím původem a uplatněním. Dále je rozebrán návrh grafického uživatelského rozhraní. Následuje návrh jednotlivých modulů, kde lze nalézt informace o tvorbě příslušného GUI. Kapitola je zakončena implementačními modely ukládání výsledků a nastavení jednotlivých cvičení. 2.1 Obecná kostra pro moduly Původní návrh spočíval v navržení jednotlivých modulů samostatně, tedy nezávisle na ostatních. Každý takový modul je řízen třídou, která rozšiřuje abstraktní třídu jádra AbstractExerciseElement Extenze této třídy má za úkol otevírat dané zadání, vytvořit panel cvičení a umožnit jak příkaz k započetí cvičení, tak k jeho ukončení. Důležitou součástí každého modulu je tedy i panel, který je skrze instanci extenze AbstractExerciseElementu vracen. Tento panel obsahuje celé cvičení včetně základních údajů o zadání (titul, podtitul a nápovědu k zadání). Dalším atributem každého modulu je možnost načíst dané zadání, jelikož modul cvičení dostane informaci pouze o názvu souboru se zadáním Knihovna pro moduly Při navrhování jednotlivých modulů se vyskytlo několik dalších společných vlastností. Po nějaké době se ukázalo, že kód by byl v mnoha ohledech duplicitní. To vedlo k vytvoření společné knihovny, kam byly tyto společné aspekty umísťovány. Tato knihovna postupně nabývala na velikosti, byly do ní přesunuty hlavní stavební prvky, které jsou v modulech podobné. Ve výsledku tak vznikla obecná kostra pro tvorbu modulů. 19

34 2. Návrh Knihovna pro editory Stejným způsobem, jako knihovna pro moduly v předchozí kapitole (viz 2.1.1), byla navržena knihovna pro editory. Tato knihovna má za úkol usnadnit další tvorbu editorů sjednocením společných prvků. Jak bylo zmíněno v požadavcích (konkrétně 1.1.3), budou mít cvičení předepsanou strukturu a bylo by zbytečné stejnou strukturu řešit v každém editoru zvlášť. 2.2 Návrh grafického uživatelského rozhraní Obrázek 2.1: prototyp cvičení Výběr možností v textu Vzhledem k cílovým uživatelům aplikace je grafické uživatelské rozhraní velmi důležité, bylo proto vytvářeno ve spolupráci s grafiky Janem Husákem, který vytvářel model dráčka, a Matoušem Jandou, který navrhoval ucelený vzhled GUI pro jednotlivé moduly. Tato spolupráce probíhala tak, že byl vytvořen prototyp cvičení, které mělo hotovu pouze funkcionalitu se základním uživatelským rozhraním (příklad na obrázku 2.1). Grafik poté vytvořil návrh hotového cvičení (příklad obrázku navazující na předchozí 2.2). Po další domluvě dodal návrh rozdělený na jednotlivé části pro snažší implementaci. Poté, co byl vytvořen zevrubný návrh GUI, je třeba ho přizpůsobit požadavkům. Vzhledem k nejistému, programem vynucenému rozlišení, ve kterém má být aplikace zobrazována, je nutné grafiku upravit a generovat GUI dynamicky. Toho je docíleno rozřezáním na prvky, které se podle potřeby vykreslují opakovaně. Tím je ve výsledné podobě například tvořen list 20

35 2.3. Jednotlivé moduly Obrázek 2.2: návrh GUI cvičení Výběr možností v textu papíru z obrázku odkazovaného v předchozím odstavci (ukázka výsledku na obrázku 2.3). Tento model GUI je také poskytován sdílenou knihovnou AbstractDracekModule jako hlavní stavební kámen pro textová cvičení. Navíc poskytuje možnost přidání panelu vlevo, který má podklad dalšího listu papíru. Příklad bude uveden u návrhu cvičení Přesouvání do textu Jednotlivé moduly Všechny moduly budou využívat knihoven zmíněných v kapitole Obecná kostra pro moduly 2.1. V této kapitole následuje seznam zpracovávaných cvičení, u každého pak bude stručný popis a hlavně návrh grafického uživatelského rozhraní Přesmyčky Modul na téma přesmyček bude umožňovat zpracování jednoho slova na obrazovce. Objeví se tedy rozházené slovo, kde lze přetahováním myší měnit pozice písmen. Také bude umožňovat vybraná písmena ukotvit (již v rámci tvorby zadání), čímž lze například eliminovat případné nejasnosti výsledku. Grafické uživatelské rozhraní bude laděno do tematiky cihel. Na těchto cihlách jsou písmena a je možné je přesouváním vyměňovat. Dalším nezbytným prvkem je tlačítko, kterým lze potvrdit výsledné slovo, opravit ho, 21

36 2. Návrh Obrázek 2.3: výsledné GUI cvičení Přesouvání do textu pokud je špatně, a posléze přejít na další přesmyčku (obr. 2.4). Popisek tohoto tlačítka se mění pro každou činnost Délky slabik Pro délky slabik bude vytvořen modul umožňující přetahování slov ze seznamu do správných kolonek. Tyto kolonky jsou označeny kódem, který je složen ze znaků. pro krátké slabiky a / pro dlouhé. Grafické uživatelské rozhraní je rozděleno na dvě hlavní části. První částí jsou řádky pro přesouvání slov. Na začátku každého takového řádku je kód popisující slovo podle délek jeho slabik. Vpravo od tohoto kódu se řadí vložená slova. Druhou částí je tabulka se slovy (obr. 2.5) Přesouvání do textu Cvičení na přesouvání do textu bude zpracováno modulem, který bude umožňovat zobrazení dané množiny možností a textu s mezerami. Do těchto mezer pak lze přesouvat myší vybrané možnosti, čímž se text vyplní. 22

37 2.3. Jednotlivé moduly Obrázek 2.4: prototyp GUI cvičení Přesmyčky Obrázek 2.5: prototyp GUI cvičení Délky slabik 23

38 2. Návrh Hlavním prvkem GUI je list papíru, na kterém je napsán text s několika mezerami. V levé části je část papíru, na které jsou předdefinované možnosti. V pravé dolní části sešitu je tlačítko s nápisem Hotovo (obr. 2.6). Obrázek 2.6: prototyp GUI cvičení Přesouvání do textu Výběr možností v textu Na toto téma bude vytvořen modul umožňující zobrazení několika možností na daných místech a výběr jedné z nich. V závislosti na nastavení pak bude dosazena buď vždy správná, nebo vždy vybraná. Množina možností může být na každém místě v textu jiná. Hlavním prvkem GUI je list papíru, na kterém je napsaný text. V textu jsou místa s možnostmi implicitně označena pomlčkami. V pravé dolní části obrazovky je lístek s nápisem Hotovo. Rozhraní bylo zobrazeno jako ukázka v kapitole o návrhu GUI Větné členy Na toto téma bude vypracován modul umožňující označení jednotlivých slov ve větách předem vybraným způsobem podtržení. Tyto možnosti podtržení budou i s popisky zobrazeny a lze je vybrat kliknutím. Bude také 24

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Asistivní technologie a dohledové systémy Dyslexie čtení pomocí okénka

Asistivní technologie a dohledové systémy Dyslexie čtení pomocí okénka Asistivní technologie a dohledové systémy Dyslexie čtení pomocí okénka Michal Náhlík Software pro podporu výuky čtení pomocí okénka Úvod Software, který nahrazuje fyzickou pomůcku, takzvané okénko, používané

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

1 Uživatelská dokumentace

1 Uživatelská dokumentace 1 Uživatelská dokumentace Systém pro závodění aut řízených umělou inteligencí je zaměřen na závodění aut v prostředí internetu. Kromě toho umožňuje testovat jednotlivé řidiče bez nutnosti vytvářet závod

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Integrace datových služeb vědecko- výukové

Integrace datových služeb vědecko- výukové České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Software Engineering & Networking Projekt Fondu rozvoje sdružení CESNET- 513/2014/1 HS: 13144 / 830 / 8301442C Integrace datových služeb vědecko-

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání

Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz. Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Návod k použití vzdělávacího portálu ekabinet.cz Digitální edukační obsah pro předškolní vzdělávání Obsah 1 Charakteristika digitálního vzdělávacího obsahu 3 2. Orientace na portálu 3 3. Přihlášení 3 4.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8

Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Popis modulu Základní popisy odpadu v programu SKLAD Odpadů 8 Co je to Základní popis odpadu Úvodem stručná rekapitulace, co je to Základní popis odpadu (ZPO). Je to dokument popisující vlastnosti a kvalitu

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Interaktivní tabule SMART Notebook

Interaktivní tabule SMART Notebook Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Interaktivní tabule

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

1. VSTUP do e-learningu

1. VSTUP do e-learningu ! 1 1. VSTUP do e-learningu Při vstupu na stránky klikněte na tlačítko PRO STUDENTY zde kliknete a vyberete si - E-learning. Otevře se stránka, zde vidíte obrázky učebnic s názvy jazyků. Vpravo je modrý

Více

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mobilní zpravodajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Autor: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Popis D1 Zpravodajská aplikace idnes je určena pro chytré telefony nebo pro tablety.

Více

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta Univerzita Palackého Pedagogická fakulta Program ACTIVstudio Mgr. Martina Rešková Olomouc 2013 1. O programu ACTIVstudio Program ACTIVstudio, speciálně navržený pro prezentační a výuková prostředí, je

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o.

Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. REGISTR DIGITALIZACE HISTORICKÝCH FONDŮ (RDHF) A DIGITÁLNÍCH KONKORDANCÍ (DK) Návrh uživatelského rozhraní klientských aplikací verze 1.0 Bc. Martin Majer, AiP Beroun s.r.o. 28.11.2016-1 - Obsah 1 Seznam

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Příloha č. 1 ke Směrnici rektora č. 120/08 o vysokoškolských kvalifikačních pracích DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Obsah STUDENTI I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP

Více

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing.

Program pro tvorbu technických výpočtů. VIKLAN - Výpočty. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu. Ing. Program pro tvorbu technických výpočtů VIKLAN - Výpočty Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Výpočty Verse 1.10.5.1 Copyright 2010 Ing. Josef Spilka.

Více

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint

edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint edu-learning Výukový program přímo v aplikacích Microsoft Offi ce Word, Excel a PowerPoint w w w. e d u - l e a r n i n g. c z Konfucius* řekl: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším,

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Rozcestník virtuálních světů

Rozcestník virtuálních světů České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální projekt Rozcestník virtuálních světů Radek Loucký Vedoucí práce: Mgr. Jiří Danihelka Studijní program: Softwarové technologie a

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení:

zobrazuje názvy polí, vložené hodnoty jednotlivých záznamů, lze v něm zadávat data (přidávat záznamy) v návrhovém zobrazení: DUM 02 téma: Tabulky v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Copyright 2013 Martin Kaňka;

Copyright 2013 Martin Kaňka; Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Popis aplikace Hlavním cílem aplikace Cubix je výpočet a procvičení výpočtu objemu a povrchu těles složených z kostek. Existují tři obtížnosti úkolů

Více

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci

Matematika. čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami. Metodický materiál k interaktivní prezentaci Matematika čísla v oboru 1 až 5 pro žáky se specifickými vývojovými poruchami Metodický materiál k interaktivní prezentaci vytvořený v rámci projektu "ICT proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 1. Nastavení programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel nainstalován na svém počítači) 2. cestu

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci

!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! Pokyny k instalaci S B N - Start Správa bytů a nemovitostí Pokyny k instalaci!! UPOZORNĚNÍ!! Po nainstalování programu nezapomeňte instalovat Sestavy a Aktualizaci!! VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Obecná příručka IS o ISVS

Obecná příručka IS o ISVS Obecná příručka IS o ISVS Informační systém o informačních systémech veřejné správy verze 2.02.00 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 16. 11. 2016, verze 1.01 Obecná příručka IS

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

3D EDITOR. Základy práce s programem. Verze 1.0.0

3D EDITOR. Základy práce s programem. Verze 1.0.0 3D EDITOR Základy práce s programem Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 3 2. Spuštění aplikace... 4 3. Princip jednoho souboru... 4 4. Práce ve více oknech... 4 5. Rozložení okna s úlohou...

Více

Podpora skriptování v Audacity

Podpora skriptování v Audacity Specifikace softwarového díla & Časový plán implementace pro Podpora skriptování v Audacity Audacity je oblíběný editor zvuku, který ovšem v současné době postrádá možnost automatizovaného vykonávání skriptů.

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Na obrázku níže je vidět jedno z možných nastavení umístění grafu Ve sloupci pro graf. Spuštění první plovoucí sady. Spuštění druhé plovoucí sady

Na obrázku níže je vidět jedno z možných nastavení umístění grafu Ve sloupci pro graf. Spuštění první plovoucí sady. Spuštění druhé plovoucí sady Pokročilé grafy Různé grafy ukazují historický pohled na trh mnoha různými metodami. To vám umožňuje na první pohled vidět historii obchodování na jednom nebo na několika výběrech. Můžete mít až tři oddělené

Více

Návod k ovládání programu PATENT.EXE

Návod k ovládání programu PATENT.EXE Návod k ovládání programu PATENT.EXE Spuštění programu Patent_cz.exe Pro otevření aplikace klikněte na soubor patent_cz.exe. Pro ukládání byl program sestaven jako aplikace typu SDI, to znamená, že jsou

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více