Sem vložte zadání Vaší práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sem vložte zadání Vaší práce."

Transkript

1 Sem vložte zadání Vaší práce.

2

3 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů Michael Bláha Vedoucí práce: Ing. Radek Richtr 17. května 2013

4

5 Poděkování Děkuji vedoucímu práce panu Ing. Radku Richtrovi za cenné rady a připomínky, dále vedoucímu projektu Dráček panu Ing.Jiřímu Chludilovi za podporu, pomoc a vedení během tvorby. Také bych rád poděkoval členům týmu za spolupráci bez větších komplikací.

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací. Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuji, že jsem s Českým vysokým učením technickým v Praze uzavřel licenční smlouvu o užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Tato skutečnost nemá vliv na ust. 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. V Praze dne 17. května

8 České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií c 2013 Michael Bláha. Všechna práva vyhrazena. Tato práce vznikla jako školní dílo na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě informačních technologií. Práce je chráněna právními předpisy a mezinárodními úmluvami o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. K jejímu užití, s výjimkou bezúplatných zákonných licencí, je nezbytný souhlas autora. Odkaz na tuto práci Bláha, Michael. Výuková aplikace Dráček Vývoj vybraných modulů. Bakalářská práce. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta informačních technologií, 2013.

9 Abstract The goal of this bachelor thesis is to create selected modules for application called Dragon. Dragon is an educational application for elementary school students, which is supposed to grab and hold their attention as well as improve the growth of their knowledge and skills. For this application there will be modules with text-oriented exercises, which are to serve for education, especially for students who suffer from learning disabilities. Keywords Dragon, exercise, learning disability, modularity Abstrakt Cílem této práce je vytvořit vybrané moduly pro aplikaci Dráček. Dráček je výuková aplikace určená pro žáky základních škol, která má za úkol žáky zaujmout a zároveň usnadnit rozvoj jejich znalostí a schopností. Pro tuto aplikaci budou vytvořeny moduly, jež poskytují textově orientovaná cvičení, která mají sloužit k usnadění výuky, především pak pro žáky trpící poruchami učení. Klíčová slova Dráček, cvičení, poruchy učení, modularita ix

10

11 Obsah Úvod 1 Obecný popis řešení projektu Aplikace Dráček Rozbor zadání a specifikace cíle Percepce Analýza Rozbor požadavků Cíloví uživatelé Existující inspirace Možnosti tvorby a ukládání zadání Řešené moduly a důvody jejich existence Ukládání výsledků Ukládání nastavení jednotlivých cvičení Architektura aplikace Návrh Obecná kostra pro moduly Návrh grafického uživatelského rozhraní Jednotlivé moduly Návrh implementačních modelů ukládání výsledků a nastavení jednotlivých cvičení Realizace Knihovna pro tvorbu modulů Jednotlivé moduly a popisy jejich funkcionalit xi

12 4 Testování Neformální revize kódu Jednotkové testování Testování komponent a integrační testování Systémové testování Kvalifikační testování Akceptační testování Shrnutí Závěr 37 Splnění zadání a cílů Budoucnost projektu Shrnutí Literatura 41 A Seznam použitých zkratek 43 B Obsah přiloženého CD 45 C Obrázky 47 xii

13 Seznam obrázků 1.1 ukázka z demoverze aplikace Žáček v ukázka z demoverze aplikace EduBase ukázka z demoverze aplikace Vesmírná čeština prototyp cvičení Výběr možností v textu návrh GUI cvičení Výběr možností v textu výsledné GUI cvičení Přesouvání do textu prototyp GUI cvičení Přesmyčky prototyp GUI cvičení Délky slabik prototyp GUI cvičení Přesouvání do textu C.1 Cvičení na délky samohlásek od ZŠ Smečno xiii

14

15 Úvod Rozmach informačních technologií v poslední době zasahuje i základní školy, porkočilé ovládání počítače a jiných technických prostředků se v čím dál větší míře objevuje i u mladších žáků základních škol, někdy dokonce předškolních dětí. V oblasti výuky je proto velký potenciál pro vývoj softwaru na výuku zaměřeného. Několik aplikací na toto téma se dostalo i na základní školu ve Smečně a vedení školy se líbil nápad, nikoliv již provedení. Paní ředitelka tedy požádala FIT ČVUT o spolupráci na projektu, který by měl za úkol vytvoření aplikace šité na míru potřebám školy. Projektu byl přiřazen tým studentů, aby v rámci několika předmětů splnil požadavky pedagogů ze ZŠ Smečno. Tato úloha však měla potenciál na větší projekt a rozhodnutí padlo na vytvoření komplexního informačního systému, který by umožňoval nejen několik zábavných cvičení, ale i zpětnou vazbu, která by spočívala v ukládání výsledků a jejich přehledu, a určitou variabilitu, tedy například možnost přidávat nová cvičení či vytvářet různá zadání. Vznikl tedy projekt Dráček, který má za úkol vytvořit stejnojmennou aplikaci pro žáky základních škol. Aplikace by měla pomáhat převážně dětem s poruchami učení (dyslexie, dysortografie a další), ať už několika usnadněními v podobě prostředí pro vypracování různých cvičení, tak motivací k tomu, aby se žák snažil a neztrácel naději, přestože nedosahuje nejlepších výsledků. Obecný popis řešení projektu Původní představa zadavatele byla taková, že cílem projektu bude jednoduchá aplikace s několika málo cvičeními, která bude sloužit spíše pro reklamu, 1

16 Úvod než pro výuku samotnou. Neuměla by žádné hodnocení ani prohlížení dat. Nešla by přidávat různá cvičení. Jednalo by se o neměnnou aplikaci bez širšího využití. Tým pracující na projektu se však vydal jinou cestou. Cílem se stalo vytvoření komplexního informačního systému pro základní školy, který by umožňoval jak variabilní cvičení, tak ukládání výsledků, sledování vývoje žáka či přístup pro rodiče. Aplikace by byla rozdělena na více částí studentskou, učitelskou a editor. Studentská část má sloužit k vypracovávání jednotlivých zadání skrze moduly cvičení či k jednoduchému přehledu výsledků pro konkrétního žáka. Učitelská část je pak část řídící, kde by bylo možné sestavovat soubory cvičení pro dané hodiny, ty pak spouštět a řídit, dále prohlížet výsledky žáků, hodnotit a dělat různé výstupy. Editor by pak sloužil k tvorbě nových zadání pro jednotlivá cvičení. Z časových důvodů je první fáze projektu zaměřena na tvorbu zjednodušené studentské části. Tato část bude ochuzena o přehledy výsledků, poskytuje tedy jen základní rozhraní a možnost spouštět jednotlivá cvičení. Ke cvičením budou přidány i jednoduché editory, respektive aplikace pro tvorbu zadání, které však nepokrývají původní představu o celém větším celku výše zmiňovaném editoru. Aplikace Dráček Výsledkem celého projektu bude modulární aplikace s názvem Dráček. Ta se skládá z několika důležitých částí: jádro, správa modulů, správa spojení, moduly cvičení. Jádro Hlavní částí je jádro, které řídí chod aplikace jako celku. Jádro funguje jako samostatná aplikace s vlastním uživatelským rozhraním. Součástí tohoto rozhraní je menu, skrze které lze spouštět jednotlivá zadání pomocí instalovaných modulů cvičení. Vytvořením jádra se ve své práci zabývá Jan Bradáč [1]. Správa modulů Správa modulů je řízena povinným modulem. Tento modul je tedy nutný pro běh celé aplikace, tedy aplikace využívající jiné moduly a ne jen jádro. Spravovanými moduly se rozumí především moduly poskytující nová 2

17 Rozbor zadání a specifikace cíle cvičení, popřípadě editory pro vytváření zadání do těchto cvičení. Správu modulů ve své práci zpracovává Petr Kubišta [5]. Server Další částí je modul pro správu připojení k severu s databází. Tento modul bude umožňovat komunikaci jádra a dalších modulů se vzdáleným serverem, kde je úložiště dat. Zprostředkovává také aktualizace jak jádra aplikace, tak jednotlivých modulů i zadání. Server bude v rámci bakalářské práce zpracován Ondřejem Kuželou [6]. Moduly cvičení Tyto moduly poskytují rozhraní pro vypracování různých zadání. Díky modulární architektuře lze aplikaci neustále rozšiřovat o nová cvičení a tím zvětšovat okruh její využitelnosti. Vytvářením modulů cvičení se zabývá tato práce a práce Radka Tomšů [9]. Rozbor zadání a specifikace cíle Cílem práce je návrh a implementace několika modulů do aplikace Dráček. Tyto moduly budou poskytovat rozhraní pro vypracovávání textových cvičení. Při tvorbě bude kladen důraz na uživatelskou přístupnost, a to především pro mladší žáky základních škol trpící poruchami učení. Analyzujte požadavky pedagogů ZŠ Smečno týkající se obsahu a forem percepčních cvičení. V práci budou rozepsány požadavky pedagogů ZŠ Smečno a budou rozebrány materiály, které byly poskytnuty za účelem začlenění do aplikace. Bude rozebrán jak výběr cvičení, která budou v rámci této práce zpracována, tak možnosti dalších cvičení v budoucnu. Analyzujte možnosti ukládání výsledků a nastavení jednotlivých cvičení. Účelem cvičení je i zpětná vazba, je tedy nutné se zamyslet nad možnostmi vyhodnocení daných úloh, tedy jaké výsledky mohou vůbec být, kde se budou všechny druhy takových výsledků shodovat a kde naopak bude muset být prostor pro variabilitu. Bude řešeno i ukládání nastavení modulů, kde nastavení ukládat, jak k nastavení přistupovat, co bude pro všechny moduly nastaveno společně a jak řešit odlišnosti v nastavení jednotlivých modulů. 3

18 Úvod Navrhněte architekturu aplikačních zásuvných modulů pro podporu percepčních textově orientovaných cvičení. Bude analyzována a navržena vhodná architektura pro dané moduly. Dle této vybrané architektury bude vypracován návrh. Navrhněte implementační model ukládání výsledků a nastavení jednotlivých cvičení. Podle výsledků analýzy ukládání výsledků a nastavení cvičení bude navržen universální implementační model pro zásuvné moduly cvičení. Implementujte aspoň 5 zásuvných modulů pro vybrané typy percepčních cvičení včetně k nim příslušejícím GUI. Bude navrhnuto a implementováno 5 zásuvných modulů včetně základního GUI dostačujícího pro ukázku funkcionality. Tyto zásuvné moduly budou umožňovat vypracování různých textových cvičení. Hotové řešení podrobte vhodným testům a vyhodnoťte výsledky testování. Zásuvné moduly z předchozího bodu budou otestovány vhodnými metodami. Výsledky testování budou vyhodnoceny, sepsány a rozebrány Percepce Percepcí, nebo-li vnímáním, se obecně rozumí schopnost přijímat okolní vjemy [3]. V širším pojetí do této oblasti patří i samotné porozumění přijatému vjemu. Tato práce se však nezaměřuje na percepci jako takovou, ale jen na určité oblasti. Vzhledem k práci s textem je to percepce zraková a textová, částečně i sluchová, ta však nesouvisí s konkrétními případy v této práci řešenými. Zrakovou percepcí se rozumí schopnost vidět, rozeznávat tvary (tedy znaky, písmena). Zraková percepce silně souvisí se specifickou poruchou čtení, dyslexií (tato porucha bude podrobněji popsána v sekci Poruchy učení 1.2.1). Tato porucha způsobuje obtíže ve zrakovém vnímání tvarově podobných písmen. Okrajově se tento problém dotýká i percepce sluchové, kde se mohou vyskytovat potíže u zvukově podobných písmen. Textová percepce pak spočívá v samotném porozumění textu, což opět souvisí s dříve zmiňovanou dyslexií. Ta způsobuje pomalé a často chybné čtení, což může vést k nesprávnému výkladu textu. 4

19 Kapitola 1 Analýza V úvodu kapitoly budou rozebrány požadavky, do kterých patří hlavně požadavky od zadavatele, dále pak závislých částí aplikace jádra a správy modulů. Následuje popis cílových uživatelů, kam patří stručný popis poruch učení a rozbor věkových kategorií. Poté jsou zmíněny některé výukové aplikace, které již na trhu existují. Dalším tématem jsou možnosti tvorby a ukládání zadání, výsledků a nastevní jednotlivých cvičení. Nejdůležitější součástí kapitoly jsou však řešené moduly a důvody, proč by měly být zpracovány. Kapitola je zakončena výběrem vhodné architektury. 1.1 Rozbor požadavků Požadavky zadavatele Vzhledem k váznutí komunikace ze strany zadavatele nejsou požadavky obsahově vyčerpávající, ovšem na druhou stranu by se dalo říci, že tím byla poskytnuta volnost při tvorbě. Konkrétní požadavky jsou uvedeny dále v textu Funkční požadavky Zpětná vazba Jedná se o vyhodnocení výsledků a jejich vhodná interpretace žákovi. To by mělo spočívat v přívětivém prostředí a ve vhodných pochvalách. Za chybu žák nemá být výrazně kárán, pouze by měl být opraven. Je vhodné, aby zpětná vazba byla převážně motivační a až druhotně informativní. 5

20 1. Analýza Nápověda Jde o možnost zobrazení nápovědy u každého cvičení. Tato nápověda by měla být srozumitelná a jasná i pro menší děti. Do budoucna by měla být zpracována i pro nejmenší, kterí ještě neumí číst, a to například formou obrázků či insturktážních videí, popřípadě zvukových nahrávek. Interaktivní tabule Jedná se o možnost použití aplikace na interaktivních tabulích během výuky. Tyto tabule se rozšiřují po školách a je vhodné, aby výukové aplikace podporovaly jejich použití. Tomu by mělo být přizpůsobeno hlavně ovládání a grafická část aplikace Nefunkční požadavky Uživatelská přívětivost Aplikace by měla být přizpůsobena především pro mladší žáky základních škol. Tomu má odpovídat jak grafická stránka aplikace, tak vhodné ovládání Další materiály K těmto požadavkům byly navíc poskytnuty materiály jako podklady pro jednotlivá cvičení. Materiálů bylo velké množství, některé však byly vyřazeny kvůli obtížnosti implementace, popřípadě nemožnosti zpracování (nedostatek času, nedostupné technologie), další byly zjednodušeny a přizpůsobeny časovým a technologickým možnostem Požadavky jádra Dle požadavků práce Jana Bradáče [1] musí každý modul využívat tříd jádra ke správnému napojení do aplikace. Jednou z takových tříd je třída AbstractApplicationElement, která je určena pro editory. Pro moduly cvičení je určen potomek této třídy, AbstractExerciseElement, který je používán na základě stejného principu. Třída AbstractExerciseElement musí být v modulech cvičení rozšiřována a její extenze by měla být hlavní řídící jednotkou modulu. Další důležitou částí je ApplicationHandler, který poskytuje řídící i pomocné funkce pro moduly, skrze které lze jádro informovat o různých událostech nebo získávat informace o konkrétním běhu aplikace. Mezi další požadavky patří jednotnost vzhledu aplikace, k čemuž jádro poskytuje horní lištu s nadpisem a několika ovládacími prvky. Použití této 6

21 1.2. Cíloví uživatelé lišty je však v tuto chvíli spíše doporučené než požadované. Do budoucna by ji měly využívat všechny moduly cvičení Požadavky na souborovou strukturu Pro spávnou instalaci modulu do aplikace je potřeba dodržovat předepsanou souborovou a adresářovou strukturu, kterou ve své práci navrhuje Petr Kubišta [5]. To spočívá v používání identifikátorů jako názvů souborů a složek. Dále je u každého cvičení potřeba souboru se základními údaji. Mezi tyto údaje patří například umístění spouštěcího souboru nebo ikony cvičení. Ve složce modulu také musí být podsložka se zadáními. Pro zadání platí podobná pravidla jako pro moduly. Zadání je také uloženo ve formě složky, uvnitř které je soubor se základními údaji. Ten například udává relativní cestu k samotnému zadání, které bude načteno z modulu cvičení. 1.2 Cíloví uživatelé Poruchy učení Aplikace a hlavně cvičení by měly být zaměřeny na pomoc žákům s poruchami učení. Tato kapitola by měla uvést stručný přehled o takových poruchách (dle [10]). Nejprve budou definovány poruchy učení jako takové, dále pak rozebrány nejčastější zástupci Definice poruch učení Poruchy učení jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování nebo počítání. Tyto poruchy jsou vlastní postiženému jedinci a předpokládají dysfunkci centrálního nervového systému. I když se porucha učení může vyskytnout souběžně s jinými formami postižení (jako např. smyslové vady, mentální retardace, sociální a emocionální poruchy) nebo souběžně s jinými vlivy prostředí (např. kulturní zvláštnosti, nedostatečná nebo nevhodná výuka, psychogenní činitele), není přímým následkem takových postižení nebo nepříznivých vlivů. [7, str.24] 7

22 1. Analýza Dyslexie Dyslexie je specifickou poruchou čtení, která se projevuje pomalým a často chybným čtením a špatným porozuměním textu. Při této poruše může být obtížné rozpoznávat a zapamatovávat si jednotlivá písmena, především tvarově a zvukově podobná. Dyslexie také souvisí s oslabenou spoluprací mozkových hemisfér s očními pohyby Dysgrafie Dysgrafie je specifickou poruchou psaní, která se projevuje potížemi při napodobení tvaru a řazení písmen, při spojení hláska-písmeno. Také dochází k zaměňování podobných písmen, písmo je neuspořádané a křivé, výška písma se často mění. Výsledek bývá často nečitelný, rychlost psaní bývá nízká. Na psaní je třeba se velmi soustředit, je namáhavé, na úkor toho může trpět pravopisná stránka Dysortografie Dysortografie je specifickou poruchou pravopisu, která však nepostihuje celou oblast gramatiky, týká se pouze tzv. specifických dysortografických jevů. Mezi tyto jevy patří například zaměněná či vynechaná písmena, zkomoleniny, nesprávné či vynechané délky samohlásek. Je vyžadováno více času pro správné napsání, časově limitované úkoly nemusí být vhodné Další související poruchy Mazi další poruchy patří dyskalkulie (specifická porucha matematických schopností), dysmúzie (specifická porucha schopnosti vnímání a reprodukce hudby), dyspinxie (specifická poruchy kreslení) a dyspraxie (specifická porucha obratnosti) Rozbor věkových kategorií a zpětná vazba Ačkoli je aplikace určena pro použití dětí všech věkových kategorií (dále v textu se nachází rozdělení do těchto kategorií dle [4, str.19]), je nejvíce zaměřena na mladší žáky. Je tedy vhodné grafiku aplikace ladit do stylu vhodného pro tuto věkovou kategorii. Proto i hodnocení výsledků žáka by mělo být zobrazeno příjemnou, zábavnou formou. 8

23 1.2. Cíloví uživatelé Mladší školní věk Do této kategorie patří ti nejmladší žáci, tedy žáci ve věku 6 až 10 let. V tomto období u dětí probíhá osvojení intelektuálních, pracovních a sociálních činností nutných pro učení. Rozvíjí se smyslové vnímání, rozrůstá se slovní zásoba, probíhá osvojování gramatických pravidel. S ohledem na cvičení lze tuto kategorii rozdělit podle věku na dvě podkategorie. Věková kategorie 6 až 8 let V tomto věku probíhá převážně vývoj smyslů, tedy koordinace těla, koordinace mezi zrakem a jemnou motorikou, schnopnosti zraku rozeznávat jak barvy, tak tvary. Rozvíjí se krátkodová a dlouhodobá paměť. Žáci se v tomto věku učí hlavně číst, psát a počítat. Především pro ně jsou určena cvičení zaměřená na zrakovou či zvukovou percepci, do budoucna i cvičení na psaní a počítání. Věková kategorie 9 až 10 V této věkové kategorii si žáci osvojují gramatická pravidla, rozvíjí se u nich slovní zásoba. Poznávají nová slova, osvojují si nové významy a lépe chápou již známé. V tomto období je důležité, aby si dítě zapamatovalo správné tvary slov a tomu by cvičení měla být přizpůsobena Střední školní věk Do této kategorie patří žáci ve věku 10 až 14 let. Z hlediska vývoje člověka je hlavním faktorem v tomto období příprava na pubertu a puberta samotná. S ohledem na výuku gramatiky je vhodnost zpětné vazby individuální, je tedy spíše na posouzení vyučujícího Starší školní věk Poslední věková kategorie, která je v současné době brána v úvahu, jsou žáci ve věkovém rozmezí 14 až 16 let. V této době by již žáci měli mít vštípené základy gramatiky. Cvičení tomu budou přizpůsobena, a to například tím, že již nebudou nadále schovávat hrubky před očima žáků Adolescence a další věkové kategorie S ohledem k určení aplikace nebudou tyto kategorie dále rozebírány 1. Do budoucna je možné aplikaci o tyto kategorie rozšířit. Studenti středních škol by opět měli mít svou vlastní kategorii, nepředpokládá se však velký počet změn v přístupu ke zpětné vazbě. 1 Bližší informace k této problematice jsou k nalezení například v [4, str.19] 9

24 1. Analýza Další způsoby interakce do budoucna Aplikace by zatím měla být zaměřena na ovládání myší. Vývoj technologií však poskytuje příležitost k využití i jiných způsobů interakce. V následujících odstavcích bude několik způsobů rozebráno. V obdržených materiálech se vyskytovaly například cvičení na práci se zvukem, ať už vstupním nebo výstupním. Původně bylo v plánu vytvořit pro několik cvičení zvukové nahrávky, avšak z časových důvodů nebyl tento plán uskutečněn. Se vstupním zvukem by situace byla horší, technologie pro porozumění mluvenému slovu, zvláště pak pro jazyk jakým je čeština, nejsou dokonalé ani snadno přístupné. V budoucnu by však mohl být tento problém vyřešen a pak by bylo možné vytvořit cvičení na principu zvukové interakce. Dále by mohla být vytvořena různá videa (například záznamy výkladů) a pro ty by existoval přehrávací modul. U některých cvičení by bylo vhodné využívat videotutoriály, které slouží k bližšímu seznámení s vypracováváním úloh. Toho lze využít hlavně pro žáky prvních tříd, kteří zatím neumí číst. Poměrně nové technologie také umožňují interakci pomocí pohybů. I takovému zařízení by mohla být aplikace přizpůsobena, avšak využití by bylo spíše pro zábavnou část výuky. 1.3 Existující inspirace Aplikace Dráček určitě není jediná možnost elektronické výuky, bylo tedy vybráno několik takových aplikací na ukázku. Každá má své výhody a nevýhody, žádná z nich však přímo nesplňuje představy, které má splňovat Dráček Žáček v2.1 Tato aplikace je zaměřena na testování žáků a možnost procvičovat. Nabízí procvičování českého jazyka, matematiky, chemie a dalších 2. Má jednoduché uživatelské rozhraní, zpětná vazba je provedena formou povzbuzujících nápisů a zvuků. Aplikace má jednoduchou správu uživatelů a ukládání výsledků. Vzhledem není aplikace nijak lákavá (obr. 1.1). Povzbuzující zvuky se po nějaké době se stanou ohranými a otravnými, ale lze je změnit, popřípadě vypnout. Rozšiřitelnost o nová cvičení zřejmě vyžaduje novou verzi celé aplikace. Zadání jsou neměnná a po čase se mohou opakovat. 2 kompletní výpis na adrese 10

25 1.3. Existující inspirace Obrázek 1.1: ukázka z demoverze aplikace Žáček v EduBase 3 EduBase je e-learningový systém určený ke komplexnímu pojetí výuky elektronickou formou. Poskytuje autorské nástroje pro přípravu výukových materiálů, knihovnu se zadáními s možností zkoušet a testovat, knihovnu s digitálními učebními materiály a další nástroje a možnosti 3. Také spolupracuje se serverem, kde mohou být data sdílena a posléze synchronizována na několika vzdálených klientech. GUI je laděno do vzhledu MS Office (obr. 1.2), zřejmě z důvodu přístupnosti pro širší veřejnost. Takový vzhled však nemusí být lákavý pro žáky základních škol, zvláště pak pro ty mladší. Během testování se aplikace bohužel několikrát sama ukončila, i když to nemusí být čistě její vinou. Navzdory grafickému ladění se tato aplikace z testovaných nejvíce blíží aplikaci Dráček Vesmírná čeština Tato aplikace se od ostatních velmi liší, je totiž spíše hrou, než obyčejným výukovým softwarem. Princip zezačátku nemusí být úplně jasný. Úkolem 3 více na adrese

26 1. Analýza Obrázek 1.2: ukázka z demoverze aplikace EduBase 3 je létat vesmírnou lodí a sestřelovat vhodná písmena, která doplní slovo ve zobrazené větě. Ačkoliv hra jako taková může být zábavná, zpracování mohlo být lepší. Hru doprovázejí různé zvuky a některé jsou velmi rušivé a nepříjemné. Podobnost této aplikace s Dráčkem může tedy být nanejvýš ve vyhledávání vhodných písmen do slov, způsob doplnění je však velmi odlišný (obr. 1.3). 1.4 Možnosti tvorby a ukládání zadání Pro každé cvičení musí existovat skupina zadání, na kterých se skrze aplikaci dá pracovat. Je tedy třeba vyřešit, jak se taková zadání dostanou do aplikace. Možnosti mohou být následující tři. Pevná množina zadání v aplikaci Tato možnost je rozhodně nejjednodušší na implementaci. Jednalo by se o několik zadání, která by byla jednorázově vložena do aplikace při jejím vývoji. Tato množina by byla neměnná. Jediný způsob, jak zadání rozšířit, by byla nová verze aplikace. Pro uživatele je však takové řešení značně nepohodlné, a ani 12

27 1.4. Možnosti tvorby a ukládání zadání Obrázek 1.3: ukázka z demoverze aplikace Vesmírná čeština pro vývojáře to nemusí být takové odlehčení, protože musí všechna tato zadání vytvořit ještě před vydáním aplikace. Upravitelná množina zadání v aplikaci Tato možnost je založena na předchozí, avšak zadání mají vlastní úložiště a nejsou přímo zapsaná v kódu aplikace. Do tohoto úložiště lze nahrávat další zadání, popřípadě mazat již přítomná. Toto řešení poskytuje možnost obměňovat zadání a díky tomu mohou být další zadání dodána po vydání aplikace. Upravitelná množina zadání a editor v aplikaci Tato možnost, založená na té předchozí, přidává navíc editor. Díky tomu si uživatel může sám tvořit nová zadání a vkládat je do aplikace. To umožňuje, aby se tvorbě zadání věnoval expert na danou problematiku. Pro projekt byl vybrán tento způsob. 13

28 1. Analýza 1.5 Řešené moduly a důvody jejich existence Cílem této bakalářské práce je implementovat několik modulů, které budou zaměřeny na textová cvičení. Každý modul bude mít vlastní editor pro tvorbu zadání. Tyto moduly budou zpracovávat následující cvičení. U každého cvičení je uveden stručný popis a důvod, proč bude toto cvičení zpracováno Přesmyčky Přesmyčka neboli anagram je slovo, které vznikne přeskupením písmen slova původního. Často se přitom nedbá na diakritiku [2]. Tento modul bude umožňovat jejich řešení. Na obrazovce bude vždy jedna přesmyčka k vyřešení a žák má za úkol pomocí přesouvání písmen sestavit původní slovo. Toto cvičení pomáhá převážně při reedukaci dysortografie (viz ), která se projevuje například přesmykováním písmen ve slově. Slouží tedy především k procvičování. Může také pomáhat při dyslexii, a to tím, že žák je nucen vytvořit dané slovo z dané množiny písmen. Tím je vynucováno soustředění a slovo jako celek, který sám vytvořil, si tak lépe zapamatuje Délky slabik Toto cvičení spočívá v rozpoznávání délky slabik a přiřazování ke vhodnému grafickému znázornění. Slabika obsahující dlouhou samohlásku se označuje svislou čarou, slabika s krátkou samohláskou se ozančuje tečkou. Modul pro toto cvičení bude vytvořen na základě materiálů od ZŠ Smečno (konkrétní cvičení v přílohách C.1). Grafické znázornění délky samohlásek se využívá v reedukaci dysortografie (viz ), která způsobuje potíže při určování délek samohlásek. Znázornění na čárkách a tečkách tak pomáhá pro podnícení spojení tečka krátká a čárka dlouhá Přesouvání do textu Text v tomto cvičení má několik mezer. Ze seznamu bude možné do těchto mezer přetahovat různé možnosti doplnění. To mohou být jak písmena, tak slabiky, části slov či celá slova. Toto cvičení má širokou škálu využití. Je vhodné vždy, když je dána množina možností. To je například u doplňování i-y, což může být problé- 14

29 1.6. Ukládání výsledků mem obecně, převážně však u poruchy dysortografie (viz ). Umožňuje žákovi soustředit se na konkrétní oblast, tedy v tomto případě i-y, a lépe si ji tak procvičit Výběr možností v textu V tomto cvičení bude několik prázdných míst, kde lze vybírat z několika možností. Tyto možnosti mohou být v každé části textu jiné. Mohou to být jak písmena, tak celé slabiky, popřípadě větší části slov. Jedná se o cvičení s nejširším spektrem využití z uvedených cvičení. Při dysortografii (viz ) umožňuje procvičování v určování dlouhých a krátkých samohlásek, v rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rožlišování sykavek (s, c, z, š, č, ž). Využití má však i v běžné výuce při procvičování většiny gramatických pravidel Větné členy Toto cvičení bude umožňovat určování větných členů. S ohledem na různé rozdělení větných členů v různých fázích výuky bude i toto cvičení mít různé obtížnosti. V první řadě se vyučuje základní rozdělení větných členů, dále se pak tyto větné členy konkretizují (tedy například příslovečné určení a příslovečné určení času). Význam tohoto cvičení je spíše obecného rázu, než aby spočíval v pomoci s poruchami učení. Shoda podmětu s přísudkem může často dělat žákům potíže při určování správné koncovky. Také naučit se rozpoznávat větné členy napomáhá při rozpoznávání vedlejších vět, jakožto náhrad za tyto členy. Tím lze pomoci při určování čárek v souvětích. 1.6 Ukládání výsledků Pro dostatečnou zpětnou vazbu je třeba ukládat výsledky jednotlivých cvičení, tedy toho, jak který žák vyplnil které zadání. Každé cvičení však může mít na formu výsledků jiné požadavky. Určitě se ale najdou informace, které musí být ve výsledku každého cvičení. Tyto informace budou tedy součástí pevné části výsledku, pro zbytek pak musí existovat část proměnná, neurčitá. Součástí každého výsledku musí nepochybně být identifikátor zadání, které bylo zpracováno, a identifikátor žáka, který cvičení zpracoval. Dále by převážná většina cvičení měla mít nějaký ukazatel úspěšnosti. Pro tento 15

30 1. Analýza ukazatel může být vhodný procentuální údaj vyjadřující podíl správných odpovědí a všech odpovědí. Proměnná část musí poskytovat dostatečný prostor pro možné údaje, které si chce cvičení uložit. Může to být například vypracované zadání tak, jak ho žák vyplnil. Mohou v něm být uloženy časy, jak rychle žák reagoval, jak rychle zadání zpracoval, popřípadě záznam toho, jak žák postupoval. Z různých údajů mohou být vypozorovány různé skutečnosti. Některé údaje mohou dokonce varovat o potenciálních poruchách učení. 1.7 Ukládání nastavení jednotlivých cvičení Množina nastavení Cvičení mohou vyžadovat, popřípadě umožňovat určitá nastavení. Mohou například umožňovat nastavení velikosti písma, různých barev nebo nastavení obtížnosti. Tyto údaje je třeba někde ukládat. Žádný ze zpracovávaných modulů cvičení nebude obsahovat nastavení, ale do budoucna je vhodné k tomu aplikaci přizpůsobit. To ovšem znamená, že údaje o nastavení nejsou pro jednotlivé moduly povinné, musí být proto umožněna dostatečná volnost při určování těchto údajů Platnost nastavení Dalším aspektem je obecnost nastavení, tedy pro koho budou která nastavení platit. Následující text platí pro moduly, které si nastavení ukládají. Určitě musí existovat nějaké globální nastavení, které bude použito implicitně. Otázkou je, zda umožňovat individuální nastavení pro jednotlivé uživatele. Z hlediska uživatelské přívětivosti by taková možnost nepochybně byla krokem správným směrem. Ne každému například vyhovuje předdefinovaná velikost písma a potřeboval by písmo zvětšit. Bude proto navržen způsob ukládání jak globálních, tak individuálních nastavení pro jednotlivá cvičení Způsoby ukládání Pro nastavení je třeba vybrat vhodný způsob ukládání. Kvůli potřebné variabilitě je nereálné vytvořit pro všechna možná nastavení sloupce v databázi. Je proto třeba vybrat vhodný formát, který by onu univerzalitu umožňoval. 16

31 1.8. Architektura aplikace Obyčejný text Obyčejný text obsahuje několik údajů, které jsou po jednom rozdělené na řádky. Každý řádek obsahuje skutečnost, kterou nastavuje, a její hodnotu. Výhodou takového formátu je úspora místa. Ta by se mohla projevit především v případě ukládání nastavení v databázi pro každého uživatele zvlášť. Nevýhodou však je nepřehlednost a nutnost dodržovat číslování řádků, popřípadě číslování ignorovat na úkor efektivity XML Formát XML je často užíváný formát pro ukládání nastavení v mnoha existujících aplikacích. Jeví se tedy jako vhodný kandidát pro ukládání nastavení i pro moduly cvičení. Jako nevýhoda se mohou jevit značky jazyka XML, které zabírají prostor navíc, je to však oběť pro přehlednost a univerzálnost. Výhodou je pak široká podpora napříč technologiemi. 1.8 Architektura aplikace Před vytvořením samotného návrhu modulů je potřeba vybrat vhodnou architekturu. Při výběru je třeba brát v potaz to, že každý modul má vlastní GUI a zároveň vlastní datový zdroj (zadání). Tyto skutečnosti vybízí k použití třívrstvé architektury. Rozhodnutí tedy padlo na architekturu složenou ze tří vrstev datové, řídící a prezentační Datová vrstva V této vrstvě bude řízen přímý přístup k datům, ať už v databázi či v souborech. Také zde budou datové objekty, kterými lze data přenášet ve vhodné podobě Řídící vrstva V této vrstvě se budou nacházet hlavní řídící třídy. Tyto třídy, respektive instance těchto tříd, budou mít za úkol kontrolu nad celým modulem. Dále zde budou pomocné třídy provádějící různé výpočetní operace. Zaměření modulů je převážně v komunikaci s uživatelem, výpočetních operací (jsou-li pominuty grafické operace) bude tedy minimum. Nejvíce se tato vrstva využije v hlavní knihovně (viz následující kapitola 2.1), v samotných modulech pak bude z vrstev obsahově nejmenší. 17

32 1. Analýza Prezentační vrstva Poslední vrstva má za úkol starat se o interakci s uživatelem. Zde tedy budou třídy s prezentačními prvky, s grafickým uživatelským rozhraním. Vzhledem k zaměření modulů bude tato vrstva pravděpodobně nejobsáhlejší. 18

33 Kapitola 2 Návrh Kapitola začíná popisem obecné kostry pro tvorbu modulů, jejím původem a uplatněním. Dále je rozebrán návrh grafického uživatelského rozhraní. Následuje návrh jednotlivých modulů, kde lze nalézt informace o tvorbě příslušného GUI. Kapitola je zakončena implementačními modely ukládání výsledků a nastavení jednotlivých cvičení. 2.1 Obecná kostra pro moduly Původní návrh spočíval v navržení jednotlivých modulů samostatně, tedy nezávisle na ostatních. Každý takový modul je řízen třídou, která rozšiřuje abstraktní třídu jádra AbstractExerciseElement Extenze této třídy má za úkol otevírat dané zadání, vytvořit panel cvičení a umožnit jak příkaz k započetí cvičení, tak k jeho ukončení. Důležitou součástí každého modulu je tedy i panel, který je skrze instanci extenze AbstractExerciseElementu vracen. Tento panel obsahuje celé cvičení včetně základních údajů o zadání (titul, podtitul a nápovědu k zadání). Dalším atributem každého modulu je možnost načíst dané zadání, jelikož modul cvičení dostane informaci pouze o názvu souboru se zadáním Knihovna pro moduly Při navrhování jednotlivých modulů se vyskytlo několik dalších společných vlastností. Po nějaké době se ukázalo, že kód by byl v mnoha ohledech duplicitní. To vedlo k vytvoření společné knihovny, kam byly tyto společné aspekty umísťovány. Tato knihovna postupně nabývala na velikosti, byly do ní přesunuty hlavní stavební prvky, které jsou v modulech podobné. Ve výsledku tak vznikla obecná kostra pro tvorbu modulů. 19

34 2. Návrh Knihovna pro editory Stejným způsobem, jako knihovna pro moduly v předchozí kapitole (viz 2.1.1), byla navržena knihovna pro editory. Tato knihovna má za úkol usnadnit další tvorbu editorů sjednocením společných prvků. Jak bylo zmíněno v požadavcích (konkrétně 1.1.3), budou mít cvičení předepsanou strukturu a bylo by zbytečné stejnou strukturu řešit v každém editoru zvlášť. 2.2 Návrh grafického uživatelského rozhraní Obrázek 2.1: prototyp cvičení Výběr možností v textu Vzhledem k cílovým uživatelům aplikace je grafické uživatelské rozhraní velmi důležité, bylo proto vytvářeno ve spolupráci s grafiky Janem Husákem, který vytvářel model dráčka, a Matoušem Jandou, který navrhoval ucelený vzhled GUI pro jednotlivé moduly. Tato spolupráce probíhala tak, že byl vytvořen prototyp cvičení, které mělo hotovu pouze funkcionalitu se základním uživatelským rozhraním (příklad na obrázku 2.1). Grafik poté vytvořil návrh hotového cvičení (příklad obrázku navazující na předchozí 2.2). Po další domluvě dodal návrh rozdělený na jednotlivé části pro snažší implementaci. Poté, co byl vytvořen zevrubný návrh GUI, je třeba ho přizpůsobit požadavkům. Vzhledem k nejistému, programem vynucenému rozlišení, ve kterém má být aplikace zobrazována, je nutné grafiku upravit a generovat GUI dynamicky. Toho je docíleno rozřezáním na prvky, které se podle potřeby vykreslují opakovaně. Tím je ve výsledné podobě například tvořen list 20

35 2.3. Jednotlivé moduly Obrázek 2.2: návrh GUI cvičení Výběr možností v textu papíru z obrázku odkazovaného v předchozím odstavci (ukázka výsledku na obrázku 2.3). Tento model GUI je také poskytován sdílenou knihovnou AbstractDracekModule jako hlavní stavební kámen pro textová cvičení. Navíc poskytuje možnost přidání panelu vlevo, který má podklad dalšího listu papíru. Příklad bude uveden u návrhu cvičení Přesouvání do textu Jednotlivé moduly Všechny moduly budou využívat knihoven zmíněných v kapitole Obecná kostra pro moduly 2.1. V této kapitole následuje seznam zpracovávaných cvičení, u každého pak bude stručný popis a hlavně návrh grafického uživatelského rozhraní Přesmyčky Modul na téma přesmyček bude umožňovat zpracování jednoho slova na obrazovce. Objeví se tedy rozházené slovo, kde lze přetahováním myší měnit pozice písmen. Také bude umožňovat vybraná písmena ukotvit (již v rámci tvorby zadání), čímž lze například eliminovat případné nejasnosti výsledku. Grafické uživatelské rozhraní bude laděno do tematiky cihel. Na těchto cihlách jsou písmena a je možné je přesouváním vyměňovat. Dalším nezbytným prvkem je tlačítko, kterým lze potvrdit výsledné slovo, opravit ho, 21

36 2. Návrh Obrázek 2.3: výsledné GUI cvičení Přesouvání do textu pokud je špatně, a posléze přejít na další přesmyčku (obr. 2.4). Popisek tohoto tlačítka se mění pro každou činnost Délky slabik Pro délky slabik bude vytvořen modul umožňující přetahování slov ze seznamu do správných kolonek. Tyto kolonky jsou označeny kódem, který je složen ze znaků. pro krátké slabiky a / pro dlouhé. Grafické uživatelské rozhraní je rozděleno na dvě hlavní části. První částí jsou řádky pro přesouvání slov. Na začátku každého takového řádku je kód popisující slovo podle délek jeho slabik. Vpravo od tohoto kódu se řadí vložená slova. Druhou částí je tabulka se slovy (obr. 2.5) Přesouvání do textu Cvičení na přesouvání do textu bude zpracováno modulem, který bude umožňovat zobrazení dané množiny možností a textu s mezerami. Do těchto mezer pak lze přesouvat myší vybrané možnosti, čímž se text vyplní. 22

37 2.3. Jednotlivé moduly Obrázek 2.4: prototyp GUI cvičení Přesmyčky Obrázek 2.5: prototyp GUI cvičení Délky slabik 23

38 2. Návrh Hlavním prvkem GUI je list papíru, na kterém je napsán text s několika mezerami. V levé části je část papíru, na které jsou předdefinované možnosti. V pravé dolní části sešitu je tlačítko s nápisem Hotovo (obr. 2.6). Obrázek 2.6: prototyp GUI cvičení Přesouvání do textu Výběr možností v textu Na toto téma bude vytvořen modul umožňující zobrazení několika možností na daných místech a výběr jedné z nich. V závislosti na nastavení pak bude dosazena buď vždy správná, nebo vždy vybraná. Množina možností může být na každém místě v textu jiná. Hlavním prvkem GUI je list papíru, na kterém je napsaný text. V textu jsou místa s možnostmi implicitně označena pomlčkami. V pravé dolní části obrazovky je lístek s nápisem Hotovo. Rozhraní bylo zobrazeno jako ukázka v kapitole o návrhu GUI Větné členy Na toto téma bude vypracován modul umožňující označení jednotlivých slov ve větách předem vybraným způsobem podtržení. Tyto možnosti podtržení budou i s popisky zobrazeny a lze je vybrat kliknutím. Bude také 24

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas

Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Tento materiál vznikl v rámci projektu č. CZ.2.17/3.1.00/30225 s názvem FYZIKOU A CHEMIÍ K TECHNICE Metodika vkládání dat do e-learningu Patrik Vlnas Úvod Factinfo.net je webovým projektem, jehož hlavní

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

46 Objekty a atributy

46 Objekty a atributy 46 Objekty a atributy Modul Objekty a atributy je určen pro pokročilé uživatele zodpovědné za mapování přístupnosti architektonických bariér. Modul umožňuje stanovit jaké objekty budou mapovány, jaké skutečnosti

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro povinný předmět Informatika, určený ţákům s lehkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání ţáků s

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

FIO API PLUS. Verze 1.1.1

FIO API PLUS. Verze 1.1.1 FIO API PLUS Verze 1.1.1 www.fio.cz Verze 29. 5. 2015 OBSAH: 1 FUNKČNÍ POPIS... 2 2 INSTALACE APLIKACE... 2 3 ZÍSKÁNÍ TOKENU... 2 4 PŘIDÁNÍ ÚČTU / TOKENU DO APLIKACE... 3 5 STAŽENÍ DAT... 3 Periodické

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk

Uživatelský manuál k aplikaci Helpdesk 1. PŘIHLÁŠENÍ K APLIKACI Aplikace Hepldesk je dostupná na adrese: http://helpdesk.envinet.cz Přihlašovací formulář je zobrazen na následujícím obrázku. Přihlašovací jméno zákazníka je vždy jeho email.

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

[BAL-MLP] Multiplayer

[BAL-MLP] Multiplayer České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce D2 předmětu A7B39PDA [BAL-MLP] Multiplayer Tomáš Kozák (další členové týmu: Tomáš Bruštík, Jaroslav Havelík) LS 2012/2013

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Trosečník v džungli, adventura

Trosečník v džungli, adventura Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Trosečník v džungli, adventura PJJ popis hry Anna Dobešová, cvičení čt 13:00-14:50 Brno 2013 Obsah 2 Obsah 1 Popis hry 3 1.1 Téma hry a podmínky

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010)

Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování diplomové práce (Office 2007,2010) Formátování textu Formát textu je jeden z faktorů, který ovlivní celkový dojem a funkčnost dokumentu. Mnoho začátečníků se zpočátku nechává unést možnostmi

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s.

Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Liberix, o.p.s. Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky Liberix, o.p.s. Osnova semináře Představení projektu Internetové kurzy Druhy cvičení Kontakty Představení projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky:

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více