DIDAKTIKA SLOHU na I. stupni základní školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTIKA SLOHU na I. stupni základní školy"

Transkript

1 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY DIDAKTIKA SLOHU na I. stupni základní školy Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1

2 CÍLE A OBSAH VYUČOVÁNÍ SLOHU A. Cíle vyučování V historickém vývoji se vyvinul mezi složkami předmětu mateřský jazyk určitý vztah; dnes patří sloh do jazykového vyučování a cíl výuky slohu je včleněn do cílů tohoto vyučování. Přesto považujeme pro účely těchto skript za účelné pokusit se o formulaci cílů výuky slohu. Je třeba je spatřovat především v oblasti vědomostí a dovedností. Pokud jde o vědomosti, má žák získat naprosto elementární vhled do specifiky některých slohových postupů a útvarů, do jejich problematiky kompoziční. Má získat i elementární povědomí o upotřebitelnosti určitých jazykových prostředků, o vhodnosti jejich využití. Pokud jde o dovednosti, má se žák naučit vyjadřovat se prostě, avšak souvisle a jasně v krátkých projevech mluvených i psaných. Pro praxi je důležité nezaměňovat cíl výuky a učivo. To je vždy nutno chápat jako prostředek k dosažení cíle. Jakkoli např. věnujeme hodně času sestavování osnovy a práci s ní, není osnova sama cílem, ale učivem, jehož absolvování má přispět k osvojení si uspořádaného vyjadřování. B. Slohové učivo Ve vyučování slohu si žák osvojuje stylistické poznatky a stylizační činnosti. Osvojováním se poznatky mění ve vědomosti, činnosti v dovednosti. K vědomostem patří např. alespoň určité povědomí o vhodnosti výrazů z hlediska spisovnosti nebo citového zabarvení, o funkčnosti opakování výrazu, o pořádku slov ve větě, o základních kompozičních složkách projevu, o slovech souznačných atd. K dovednostem patří např. odpovědi na otázky, tvoření otázek, reprodukce kratšího textu, členění projevu na obsahové úseky, 2

3 sestavování osnovy, vypravování podle série obrázků, popis jednoduchého předmětu, psaní adresy, formulace poděkování, stylizace pozvání, vypravování na základě zážitku atd. V čítankách je slohové učivo formulováno většinou jako otázky nebo úkoly za některými články. V jazykových učebnicích se úkoly a cvičení týkající se slohu prolínají s ostatními cvičeními Dávají možnost alespoň určitého výběru, jejich absolvování by nemuselo chybět v žádné hodině mluvnice. Některé učebnice obsahují samostatné slohové lekce. Uvedeny jsou obvykle přiměřeně rozsáhlými výchozími texty. ÚKOLY Posuďte, které dílčí úkoly za texty v Čít. 2, nebo v Čít. 3, nebo v Čít. 4, nebo v Čít. 5 jsou vhodné k využití při vyučování slohu. Určete, které prvky lexikologického učiva zařazeného do učebnic představují styčné body jazykového vyučování a slohu. Zabývejte se jednotlivými ročníky, pokuste se však i o určité zobecnění. Projděte počáteční tematické okruhy ČJ 3, nebo ČJ 4, nebo ČJ 5, zjistěte zatím bez bližší specifikace, která cvičení uvedená v učebnicích směřují do oblasti slohového vyučování. 3

4 PŘEDPOKLADY VYUČOVÁNÍ SLOHU Nepředpokládáme u žáků žádné zvláštní nadání pro sloh. Určité jazykové schopnosti však předpokládat můžeme. Ty pak výuka slohu dále rozvíjí. Jde zvláště o tyto schopnosti : 1. Schopnost napodobovat způsob vyjadřování Týká se především věty. Na základě některých nových výzkumů lze předpokládat, že dítě vnímá, zapamatuje si a pak i dokáže napodobit celé vzorce syntaktického systému, tj. celé jazykové syntaktické struktury, modely vět. Zdá se, že k nápodobě dochází spíše při poslechu než při vlastním čtení. Určitou úlohu tu mohou mít i některé paralingvální prostředky řeči, jakými jsou např. modulace, tempo, pauzy, intonace. Se schopností napodobovat počítáme ve výuce slohu jako s reálným činitelem, který pomáhá zrychlovat řečový vývoj žáka. Napodobování má pak i zcela zásadní význam v počátečních stadiích školní docházky, kdy se nápodobou uskutečňuje nenásilné osvojování si spisovného jazyka dítětem. 2. Schopnost uplatňovat určitou slovní zásobu Na počátku školní docházky má dítě takovou slovní zásobu, která zcela pokrývá jeho potřebu dorozumět se s prostředím rodiny a s lidmi, kteří se s ním častěji stýkají. Jen malou část této slovní zásoby představují obvykle výrazy nespisovné. Obecně lze říci, že žák užívá výrazů, o nichž si myslí, že jim rozumí. Slov, kterým nerozumí, vědomě neužívá, i když je třeba dosti často slyší. Kvalita i kvantita slovní zásoby žáka na začátku školní docházky závisí na rodinném (i mimorodinném) prostředí, na možnostech žákova projevu v něm. Individuální rozdíly jsou značné. Setřít tyto rozdíly napomáhají slovníková (lexikální) cvičení. Jejich druhou funkcí pak je urychlit přechod výrazu ze žákovy slovní zásoby pasivní do aktivní. 4

5 3. Schopnost tvořit větu Řečová komunikace dítěte s okolím se děje formou mluvenou; promluvové jevy (intonace, větný přízvuk) přispívají k rozlišení smyslu sdělení i v případech, kdy jde o stejnou strukturu věty, nebo dokonce o totožné lexikální obsazení : Že jsem ztratil kapesník! Že jsem ztratil kapesník? Když žák na I. stupni ZŠ vypráví bez přípravy, vyjadřuje zpravidla jednou větou jen jedinou myšlenku. Plynulost mluveného projevu je nedokonalá, žák často nedodrží ani perspektivu věty vždy právě začaté, přerušuje ji, odmlčuje se, často pokračuje větou s jinou perspektivou. To vše může postupně dobře vedené vyučování slohu napravit. 4. Schopnost členit delší kontext Delším kontextem tu rozumíme text podstatně delší, než je pouhá věta. Při jeho členění pak jde o členění na významové celky. Tuto schopnost lze předpokládat přibližně u žáků 3. ročníku. Jde o poměrně pozdní její začátek, a proto musí jakákoli práce s osnovou v tomto období počítat s výraznou pomocí učitele a má vždy jen charakter pokusu. 5. Schopnost jazykového zjednodušení Ta se uplatňuje především při reprodukci a při sestavování osnovy. Jde o to, že předpokládáme schopnost žáka vyjádřit formou jakési základní myšlenky obsah určitého textu. Tato schopnost je teprve ve svých začátcích. V běžné komunikaci není žák před úkol jazykového zjednodušení postaven. Musíme proto počítat s tím, že je třeba ji pěstovat od elementárního prvku, začínat převodem delší věty nebo souvětí na kratší jednovětný celek. 6. Schopnost uplatňovat synonymii Jde o synonymii lexikální (slov) a syntaktickou (vět). Nedostatek synonymických prostředků obojího typu se jeví zpočátku jako zhruba stejný. Postupně se ale obě sféry jazykových prostředků od sebe oddalují, žák se snáze učí uplatňovat synonyma lexikální než syntaktická. Napomáhají mu různé typy synonymických cvičení. 5

6 Nelze zapomínat na to, že v povědomí dítěte existuje pro každý prvek objektivní skutečnosti pouze jedno pojmenování. První synonyma se v jeho slovníku začínají objevovat v době, kdy mu začíná školní docházka. Žák je uplatňuje v různých kontextech a trvá jistou dobu, než pochopí, že některé výrazy jsou na základě jejich značné významové podobnosti zaměnitelné v téže větě. 7. Schopnost kompoziční U žáka na počátku školní docházky je vyvinuta poměrně málo. Jejímu rozvíjení musí být proto ve výuce slohu věnována zcela mimořádná pozornost. Asociativní ráz dětského myšlení vede někdy k tomu, že dítě opakuje ve svém, byť zcela krátkém projevu, základní myšlenku (nebo jen některý obsahový prvek), jež se mu vybavuje v různých souvislostech. Úroveň kompoziční dovednosti způsobuje, že základní slohové útvary procvičované na I. stupni představují svým požadavkem na kompozici pro žáky zcela odlišnou rovinu obtížnosti. ÚKOLY: Pořiďte si magnetofonový záznam volného nepřipraveného projevu dětí. Pak posuďte užitou slovní zásobu z hlediska její spisovnosti a věcné správnosti. Dejte vyprávět v rámci své pedagogické praxe jednoduchý příběh (nejlépe podle obrázkové osnovy, kterou si sami připravíte) nejprve v 1. nebo ve 2. a pak ve 3. nebo ve 4. či v 5. ročníku. Porovnejte vypravování žáků z hlediska syntaktického. Přečtěte si následující žákovský text (ze staršího materiálu G. Janáčka) napsaný bez přípravy. Pak proveďte úkoly uvedené za textem. Jak jsem se koupala Když jsem tam přišla, tak jsem se odstrojila a potom jsem se šla koupat, plavala jsem, potápěla jsem se, skákala jsem, myla jsem se, hrály jsme si, trhaly jsme ovoce, opalovaly jsme se, šily jsme si na panenky, viděly jsme také rybu, smály jsme se, šplouchaly jsme na sebe. 6

7 Použijte citátů z ukázky a ilustrujte jimi alespoň tyto znaky dětského nepřipraveného projevu : neurčitost, volné připojování představ, syntaktická nepropracovanost projevu, kompoziční nepropracovanost projevu. Pokuste se vysvětlit, proč dochází v průběhu projevu ke změně čísla (osoby autora). Porovnejte s předchozím textem tuto ukázku (již poněkud připravenou) a proveďte úkoly uvedené za ní. Jak jsem se koupal O prázdninách jsem se nejraději koupal. Koupal jsem se také v pohraničí, ve velkém rybníku, učil jsem se plavat, ale nenaučil. Koupal jsem se rád. Porovnejte oba texty z hlediska určitosti projevu. Srovnejte obě ukázky z hlediska kompozičního. Všimněte si obou prací z hlediska syntaktického. Proveďte k oběma textům statistiku užitých výrazů z hlediska slovních druhů. Statistická zjištění se pokuste vysvětlit. Vysvětlete, čím je asi způsobeno, že se v této ukázce opakuje v první i v poslední větě týž obsahový prvek. 5. Pokuste se vystoupit v diskusi o vlastních žákovských zkušenostech se slohem na I. stupni ZŠ. Případně pohovořte o svém vztahu ke slohu vůbec. 6. Pohovořte o svých zkušenostech s výukou slohu, např. asistentská praxe, průběžná praxe, vlastní učitelské působení. 7

8 PROCES VYUČOVÁNÍ SLOHU V jeho průběhu je vystřídána nápodoba, jakožto převažující metoda v I. roč. ZŠ, záměrem vytvářet žákovy vyjadřovací a stylizační dovednosti stále častěji na pozadí jeho znalostí mluvnických. Žák si musí postupně utvářet a rozšiřovat svou představu o účelnosti těchto znalostí, musí si svými vlastními postupy vyzkoušet možnosti jejich uplatnění a praktické aplikace. Doplňkem této aplikace je i uplatnění obsahových prvků učiva jiných předmětů, ale i žákovy zkušenosti. Jazyková praxe neprobíhá jen v rozsahu slova, věty nebo souvětí, ale i v rovině celků vyšších. Při jejich nácviku se uplatňuje fáze invenční, kompoziční i stylizační. Všechny prostupují vyučovací proces v rovině obecné, v jeho etapě poznávání, upevňování i opakování. 1. Etapa poznávání a) Motivace výuky slohu Zásadní význam pro výuku slohu jako ostatně pro výuku všech předmětů má zájem žáka o ni. Platí to pro reprodukci i produkci, pro cvičení i nácvik projevů souvislých. Jeho zájem se někdy projevuje aktivním vztahem k předmětu výuky (vypravování zajímavé příhody, popis předmětu, ke kterému má osobní vztah, popis zvířete, které chová). Někdy je zájem dán formou práce (obrázková osnova), jindy výsledkem učení (učí se psát adresu, aby mohl poslat mamince pohlednici ze školy v přírodě). Často bývá zájem podnícen i hodnocením žáka. Nelze ovšem spoléhat na jeho bezděčný, samovolný zájem. Je nutné jej před započetím výuky, ale i během ní, systematicky podněcovat a vytvářet. Vytváříme jej motivací. Tu chápeme jako podnět nebo soubor podnětů, které vyvolávají duševní aktivitu nezbytnou pro učení. Podněty 8

9 nelze chápat jako neměnné (týž podnět nepůsobí vždy). Uvedli jsme jako příklad obrázkovou osnovu. Práce s ní, kdykoli je zařazena po prvé, zájem žáků vždy vzbuzuje. Při jejím opakovaném využití se zájem projevuje jen u některých žáků a to ještě v malé míře. Při opakovaném využití téhož materiálu se tedy nelze spoléhat na to, že jeho motivační účinnost bude dostatečná; musíme hledat jiné formy, nebo alespoň prvky motivace. Způsobům motivace věnujeme důležité odstavce v pojednání o metodách. Vztah mezi žákem a motivačním podnětem se mění i s věkem žáka. Na I. stupni ZŠ mají žáci zájem obvykle o každou výukovou činnost, jestliže se jí mohou aktivně a přiměřeně svým schopnostem účastnit. Tyto dva základní momenty činnost a zájem o ni se přímo podmiňují: zájem je možností aktivní účasti na činnosti vyvoláván; účast, k níž žák dostal příležitost, vyvolává jeho další zájem. Tento předpoklad je důležitý např. při stylizačních cvičeních, kdy lze vystřídat a zapojit do vyučovacího procesu mnoho žáků. Jejich zájem roste, jsouli upozorněni na účelnost toho, co se mají naučit. Rovněž úspěšnost nebo neúspěch v činnosti hraje důležitou roli; vyvolává motivaci pozitivní nebo negativní. Motivace pozitivní je vyvolána především úspěšností činnosti; žák sám má pocit, že se mu to, co měl udělat, dosti povedlo. V tomto okamžiku je možno motivaci ještě stupňovat tím, že učitel žákův pocit potvrdí pochvalou, pozitivní kritickou poznámkou. I v této souvislosti je vhodné připomenout práci se slohovými cvičeními, jež jsou prováděna slabšími žáky. Ty často nemůžeme pochválit za jejich souvislý projev, při absolvování cvičení se slovem, větou nebo souvětím je pravděpodobnost jejich úspěšnosti větší a možnost pochvaly bezprostředně využitá může mít a zpravidla i má značnou motivační funkci. Motivace negativní je vyvolávána především pocitem strachu z neúspěchu, z pokárání, očekáváním negativního hodnocení výkonu, které může mít i formu špatné známky a v návaznosti na ni i výtky 9

10 rodičů atd. Nepůsobí-li tento druh motivace často a opakovaně, je účinný. Tak tomu bývá obvykle u lepších žáků. Slabší žák, který nedostane alespoň občas příležitost k dobrému výkonu a pochvalu za něj, je vystaven trvalému tlaku negativní motivace a ten jeho zájem oslabuje. Nejčastěji proto orientujeme motivaci na pocit úspěšnosti doplněnou dalšími podněty, které mohou žákův zájem oživit. Takové podněty označujeme jako prvky přímé motivace. Motivace přímá mívá formu poznámek, otázek, pohovoru, konkrétního individuálního úkolu, práce ve dvojicích atd. Obecným znakem všech těchto motivačních prvků je, že jejich účinnost trvá jen krátce. Tak např. motivační rozhovor na začátku slohové hodiny nepůsobí po celou dobu jejího trvání, musí být doplňován postupně prvky dalšími. Účinnost přímé motivace bývá podmiňována především přiměřeností úkolů, před něž je stavěna třída jako celek i žák jako jednotlivec. Platí obecně, že zájem žáka klesá v případě, je-li postaven před úkol obtížný i je-li mu uložena práce ne příliš náročná, která mu neumožňuje ukázat, co všechno umí. Tak např. žák, který podává obvykle alespoň přiměřený výkon, provádí prostou reprodukci bez zájmu a s chybami jen proto, že se takovým podle jeho soudu příliš jednoduchým úkolem necítí dostatečně motivován. Motivační hodnotu má i vztah žáka k tématu. Se zájmem pracuje na popisu své oblíbené hračky, s menším zájmem na popisu kropicí konvice; se zaujetím popisuje želvu, kterou doma chová, s menším zaujetím vránu podle nástěnného obrazu, nebo vycpaného křečka. S elánem pracuje na popisu práce při tématu Jak jsem sestavoval model lodi (chodí do modelářského kroužku), nežli spíše s apatií na tématu Jak si obalím čítanku. Hodnocení motivuje, je-li lepší, než-li žák čeká, nebo splňuje-li alespoň jeho očekávání. I nejlepší hodnocení trvale opakované může zevšednět. 10

11 b) Prvotní osvojování slohového učiva Obecně se má za to, že tato etapa má ve vyučovacím procesu význam základní. Předpokladem ovšem je, že učitel zná dobře osnovy, kterými se řídí, že umí stanovit bez rozpaků, ve kterých případech o takovou etapu půjde. Formám práce při prvotním osvojování věnujeme pozornost při výkladech o metodách. Žádné slohové učivo není na I. stupni ZŠ uspořádáno tak, aby proběhla etapa jeho prvotního osvojování a hned následovala etapa upevňování a opakování a pak bylo učivo vystřídáno jiným. Uspořádání je toto: etapa prvotního osvojení určitého učiva, po ní jen někdy etapa jeho upevňování, zpravidla však etapa prvotního osvojování jiného učiva; pak nastupuje etapa prvotního osvojování opět jiného učiva, po ní jde etapa, v níž se některé předchozí učivo už opakuje atd. Jakkoli se tento postup zdá zvláštní, v praxi se osvědčil, je promítnut i do většiny učebnic. Etapy, které se týkají základních útvarů (popisu a vypravování), se prolínají. 2. Etapa upevňování Etapa má několik na sebe navazujících fází. Návaznost nemá povahu časového sledu, jednotlivé fáze se prolínají. Jako příklad uvedeme učivo z oblasti kompozice a jednotlivé fáze postupně probereme v pořadí : upevňování a prohlubování učiva, aplikace a instrumentalizace učiva, systemizace učiva. a) Upevňování a prohlubování učiva Může mu být vyhrazena jen část hodiny, může však zaskakovat do několika hodin výuky slohu. Střídá-li tato fáze v téže hodině etapu prvotního osvojování, provádí se obvykle i jistá aplikace učiva a tato fáze se prolíná s fází následující. 11

12 Ve druhém případě, kdy je etapa upevňování časově rozložena do několika hodin, se pak zpevňuje vhled do kompoziční výstavby projevu tím, že žák prochází pokusy o členění jiných typů textu. b) Aplikace a instrumentalizace K aplikaci učiva o kompozici dochází i tím, že ho propojujeme se sestavováním osnovy. Při něm žák uplatňuje už jako určitou dovednost schopnost členit text na obsahové prvky, ale doplňuje tuto dovednost pokusem z oblasti dovednosti jiné, jejíž podstatou je stručněji vyjádřit obsah určité části textu, soustředit se přitom na nejdůležitější obsahový prvek a vyjádřit ho heslem nebo krátkou větou. K instrumentalizaci dochází tehdy, kdy osvojené učivo slouží ke kompozičnímu zpracování souvislého projevu. Jako doplněk zmíněné aplikace se zařazuje do slohového vyučování i postup opačný, při němž žák vypravuje podle dané osnovy příběh dosud pro něho neznámý. c) Systemizace učiva Nejde při ní o nějaké mechanické shrnutí probraného učiva, ale jde o propojení základního vztahu mezi dílčími obsahy učiva v žákově povědomí, mezi členěním projevu na kompoziční části, možností vyjádřit je stručněji a možností rozvést to úsporné (heslovité) vyjádření do souvislého projevu. Příležitost tohoto osvojení učiva ukázat má žák při sestavování souvislého projevu. Fáze aplikační a systemizační probíhají pomalu. Je proto lépe příliš nespěchat, nezařazovat zcela samostatné pokusy žáků o členění textu na kompoziční části ani samostatné sestavování osnovy. Za zcela nevhodné pak považujeme vytvářet v uvedených fázích z podobných žákovských pokusů zkouškové situace a výsledky pokusů klasifikovat. 12

13 3. Etapa opakování Opakujeme pouze základní prvky učiva. Učivo kompoziční, např. reprodukcí vyprávěného textu. I na volné, předtím nenacvičené reprodukci žák opakuje některé prvky učiva o kompozici. Smyslem opakování tu bude prohlubování analýzy na dějové prvky. Při správné analýze žák nevynechá žádný z důležitých prvků. Posiluje se i schopnost prvky řadit. Kvalita reprodukčního žákova projevu upozorňuje naopak učitele na to, které učivo je třeba opakovat. ÚKOLY 1. Vysvětlete funkci motivace ve vyučování slohu tak, aby bylo dobře patrno, že chápete rozdíl mezi motivací žáků a aktivizací staršího učiva potřebného k úspěšnému učení novému učivu. 2. Projděte slohové učivo v ČJ 2 a ČJ 3. Zjistěte, čeho se v nich využívá a) jako motivace souvislého projevu b) jako motivace žáka ve výuce slohu vůbec. 3) Přečtěte si tuto žákovskou práci. Pak proveďte úkoly uvedené za textem. Moje hračka Moje hračka je telátko Míša. Má dvě růžová ouška, černá očka, růžový jazýček. Dostala jsem telátko pod vánoční stromeček. Hraji si s ním ve volném čase. Někdy chodí spát se mnou a někdy ho dávám na válendu. Nejvíce se mi líbí jeho hlavička. a) Posuďte, zda lze z textu vyčíst vztah žákyně k předmětu, který popisuje; nenechte se mást zdrobnělinami. b) Pokuste se vysvětlit, zda v tomto případě můžeme přepokládat, že výběr tématu má určitou motivační funkci. 13

14 c) Uveďte další náměty, o nichž předpokládáte, že by měly pro děti mladšího školního věku motivační funkci. Kterou z didaktických zásad musíte při volbě témat dodržovat? U těch, která vyberete, vysvětlete, v čem záleží jejich motivační účinnost. 4. Určete, kdy se s kterým učivem z oblasti stylizace žáci setkávají poprvé a kdy asi probíhá etapa prvotního osvojování tohoto učiva. 5. Zjistěte v osnovách nebo v učebnicích, kolikrát se ve 4. a 5. ročníku žák setkává s nácvikem vypravování, a řekněte, s kterými slohovými znaky tohoto útvaru pracuje opakovaně a které přistupují a kdy jako nové učivo. Proveďte totéž pro popis, pak i pro 3. a pro 4. ročník. 6. Vysvětlete, co se vlastně opakuje, jestliže se žák několikrát ve školním roce setkává s rozlišováním jazykových jevů spisovných a nespisovných. Opakují se konkrétní jazykové prostředky? Obdobně vysvětlete, jak je tomu, když se opakovaně probírají výrazy expresívní a citově neutrální. 7. Zabývejte se tématem psaní dopisu. Zjistěte, zda mezi 2., 3. a 4. ročníkem je také v tomto případě nějaký rozdíl v obsahu učiva, nebo zda se všechno jen opakuje. 14

15 METODY VYUČOVÁNÍ SLOHU A. METODY POZNÁVÁNÍ 1. Metody motivační Vytváříme síť drobnějších dílčích motivů s prvky expresivity, kooperace, soutěžení, atd., které by podněcovaly a udržovaly žákův zájem o vyučovací proces. Při vytváření této sítě využíváme také žákových zájmů již existujících. Síť sama se pak podobá několikavrstevné struktuře, ve které jednu vrstvu představují i motivační metody. Jejich zvláštností je to, že se v nich střídá jejich směrování. Některými chceme působit na celý kolektiv žáků téže třídy, jinými jenom na malou část kolektivu, některé zaměřujeme pouze na jednotlivce. O volbě motivační metody rozhoduje znalost žáků, přitom se v metodách působících na celý kolektiv orientujeme na žáky průměrné. Při aplikaci metody se vyhýbáme možnému nežádoucímu stavu, který může vzniknout vrstvením motivů. Tak např. působí na žáka obrázková osnova především svým výtvarným zpracováním, zároveň i novostí práce s ní. První činitel však může být tak silný, že zcela zastíní možnost úspěšné práce. Řešíme situaci tak, že poskytneme žákům počítáme s tím již v přípravě hodiny dostatek času, aby si mohli osnovu prohlédnout, říci své poznámky k ní. Dokud takové poznámky slyšíme, byť ke konci byly již jen ojedinělé, práci s osnovou nezahajujeme. Žáky dobře motivuje střídání činností. Avšak i v tomto případě je na místě určitá zdrženlivost, neboť příliš náhlé nebo příliš časté střídání činností v téže hodině může žáky motivovat rovněž záporně. Očekávaný efekt nepřináší ani náhlá změna učiva. Provádí-li se např. určitý typ učení, měl by být další a často zcela jiný typ úkolu učitelem dobře uveden. Učitel sám může provést první větu nového cvičení sám, žákům jako vzor. 15

16 Zjistíme-li, že motivace, kterou jsme zvolili, je účinná, nemělo by nás to svádět k tomu, abychom zrychlili tempo postupu vyučovacího procesu. Zvýšením tempa začnou znovu odpadat ti žáci, kteří jinak byli naší přímou motivací dost povzbuzeni. Nejčastěji nastávají takové situace při absolvování stylizačních cvičení. Dosti specifickým problémem je řešení momentální žákovy indispozice; týká se často žáků průměrných, někdy i lepších. Žák např. reprodukuje text, náhle však ztratí souvislost, nedokáže hned plynule pokračovat. Má-li v tom okamžiku učitel dostatek trpělivosti, zjistí později téměř vždy, že se žák s tímto okamžitým selháním sám dokázal vyrovnat. Jestliže však vyučující přikazuje hned, jakmile se vyvolaný žák odmlčí, jinému jeho spolužákovi Pomoz mu, Napověz mu, Řekni mu jak dál, rozpouští první vyvolaný žák své síly a nevyvine další snahu vyrovnat se se svým selháním. Dostane-li se do podobné situace opakovaně, vzniká v něm pocit méněcennosti. V tom, co je pro nás banální záležitostí, vidí on neúspěch, který si dosti dlouho pamatuje. Zvláště slabší žáci mohou být dobře motivováni tím, že jim dovolíme, aby si sami zvolili svůj dílčí úkol z několika možností. Příklad: Při probírání stylizačního cvičení se nejprve s jeho textem např. se všemi větami seznámí tichým čtením všichni žáci. Vyvolaný žák pak nemusí začít jeho první větou, ale tou, kterou dokáže absolvovat bez chyby. Postup nutí všechny žáky sledovat výuku, aby věděli, které věty už byly probrány. Při prvním setkání s tímto postupem řeší vyvolaný žák problém spíše jen náhodně. Když se však při opakovaném uplatnění této metody přesvědčí, že mu vlastně učitel dává příležitost, aby nemusel udělat chybu, postupuje uvážlivěji a zvolená metoda jej motivuje. Motivační demonstrace názorných pomůcek je dobrým motivačním prostředkem, pokud se omezíme na dobře volenou pomůcku jedinou. Při vystřídání několika pomůcek v téže hodině začnou žáci zájem o práci ztrácet, začínají být pouze zvědavi na to, co ještě přijde. Mají-li žáci např. popsat vlaštovku na základě pozorování, je jistě užití názoru na místě, avšak obrázek v učebnici, velký obraz na tabuli, vycpaný 16

17 exemplář z biologického kabinetu je příliš mnoho motivační funkci pomůcky to narušuje. Motivační rozhovor k danému tématu je vhodný za předpokladu, že to bude skutečný rozhovor, že to nebude dialog učitele s jediným žákem. Je to výuková forma, kterou sděluje učitel žákům různé podněty k jejich práci, připomíná jim důležité její momenty. Monologickou formu má motivační učitelovo vyprávění. Je to prostředek účinný. Vyučující vypráví žákům (jakoby) příběh ze svého dětství. Nedokončí jej však, těsně před zakončením vloží otázku: Co myslíte, jak to nakonec dopadlo? Žáci netuší, že teď do jejich povědomí vstupuje zcela nenápadně pojem závěru dějové linie jeden ze znaků vyprávění. Snaží se přijít s vlastním řešením, mnohdy jdou až za hranice reality příběhu. To učitel odmítá, poukazuje na neshodu jejich závěru s prvky, které byly již dříve uvedeny v jeho vypravování. Některé motivační prvky lze zaměřit citově, jako např.: Pokyn učitele Přineste si do příští hodiny svou nejmilejší hračku má motivační hodnotu pro tuto příští hodinu přesto, že byl dán se značným časovým předstihem. Často vzbudí zájem, co bude dál. (Budeme ji kreslit? Budeme dělat výstavku?) a při jejím popisu se pak každý žák snaží, aby jeho úkol byl co nejlepší. Jistou motivační funkci má i výběr témat. Dobře tu může působit i uplatnění čtenářských zkušeností žáků (Postava ze známé pohádky), z dětské knížky, která je právě populární, z televizní pohádky, loutkového divadla atd. Motivační význam pro poslech čteného nebo vyprávěného textu má vhodná atmosféra. Nebudeme váhat zadat žákům jako úkol např. Vypravuj vtip, který jsi četl v dětském časopise. Motivační i integrující význam má funkční doprovodný výtvarný projev. Např. při popisu konkrétního předmětu Nakresli ten květináč ; při vypravování Nakresli, jak se drak zamotal do větví. Motivující funkci má i jednoduchá samostatná činnost zařazená do vyučovacího procesu ve vhodný okamžik. Odhadnout jej je ovšem krajně 17

18 obtížné. Podobně může působit i přerušení určité činnosti. Nebudeme např. pokračovat v opakování reprodukce, jakmile se objeví signály, že to průměrné žáky už nebaví. Komunikativní (řečová) situace, kterou se nám podaří vytvořit a která je z hlediska běžné řečové praxe pravděpodobná, má motivující účinek. Starší metodická příručka uvádí následující příklad z hospitační praxe. Vyučující připravoval prostý popis ve 4. ročníku. Námětem měl být pohled z okna na výstavbu sídliště s několika typickými architektonickými dominantami. Do řečové situace byli žáci uvedeni takto : Podívejte se z okna. Po chvilce, v níž žáci očekávali patrně další pokyn, následovala otázka Pročpak se zdají ty paneláky, které vidíte za řekou, menší než naše okna? Motivační účinnost této otázky souvisí ovšem i s její nečekaností a samozřejmě s tím, že se každý žák snaží uplatnit při vysvětlení daného jevu. Práce učitele s tabulí motivuje obvykle žáky i v těch případech, je-li předmětem činnosti text, který je v učebnici. Proto zkušení učitelé občas zapisují texty na tabuli a před očima žáků s nimi pracují. Vydatně přitom využívají i možnosti podtrhávat, nadepisovat, škrtat, mazat, užívat barevných kříd atd. Motivační funkci má i příležitostně zařazená aktivizace vědomostí zvláště tehdy, kdy vyučující výslovně uvede cíl takové aktivizace. Např. při písemném stylizačním cvičení: Aby vám úkol dopadl lépe než minule, probereme si toto cvičení nejprve ústně. ÚKOLY 1. Vysvětlete, kterých metod použijete v invenční fázi nácviku souvislého projevu. Zdůvodněte svou volbu ve vztahu k nacvičovanému útvaru i k tématu. 2. Projděte si znovu předchozí odstavce a pokuste se u každého vymyslit vlastní metodické motivační prvky. 18

19 3. Zamyslete se nad uvedenými postupy z hlediska časového. Navrhněte, kdy by asi bylo nejlépe zařadit uvedené prvky do postupu v hodině. 2. METODY EXPOZIČNÍ Uplatňují se nejčastěji v etapě prvotního osvojování učiva a to jako rozhovor, vysvětlování a vypravování. a) Metoda rozhovoru Směřuje k myšlenkové součinnosti žáků a učitele. Jde o rozhovor řízený. Při jeho řízení se vystřídají otázky základních typů : Expoziční otázky - usměrňují pozornost žáků k jazykovým nebo stylistickým jevům, s nimž se má pracovat. Problémové otázky se týkají problémů snadno řešitelných. Na příliš obtížné otázky si učitel musí odpovídat sám, žákům dává své odpovědi v nejlepším případě pouze opakovat. Takové otázky k aktivní myšlenkové činnosti nevedou. Rekapitulační otázky se týkají prvků učiva, o němž vyučující předpokládá, že je již většině žáků částečně známo. Nebylo by na I. stupni ZŠ přiměřené vést rozhovor např. k pojmům ze stylistiky, jako např.: Co je vypravování? Které části má mít? Co je v něm nejdůležitější? K pojmu synonymum: Proč mají některá slova podobný význam? Čím se mohou lišit? Jak jich užíváme? Uplatnění metody rozhovoru ilustrujeme příkladem z prvotního osvojování učiva o kompozici. Cílem postupu je, aby žák získal elementární vhled do kompozice souvislého projevu. Metoda rozhovoru je tu náročná na čas, v povědomí žáků však nechává trvalejší stopu. Pokusná řešení, jsou-li chybná, opravujeme rovněž otázkami. Tak např. při hledání hranice mezi začátkem a hlavní částí projevu lze vést žáky otázkami typu: Co ještě patří do začátku? Proč také toto patří ještě do začátku? Ale proč tohle už do něj nepatří? 19

20 Mezi dílčími úkoly se vyskytuje nejčastěji ve 4. ročníku členění projevu na odstavce. Odstavec je tu i novým pojmem, lze však vycházet z toho, že se s ním žáci setkávají při čtení, mají určitou představu o obsahu tohoto termínu. Tuto žákovskou zkušenost doplníme poznámkami o funkci odstavce; funkcí vnější je zpřehlednit text, funkcí vnitřní je soustředit obsahové prvky náležející tematicky k sobě a tvořící dílčí součást celku. Postup je provázen elementární analýzou textu, při níž žáci určují, proč začíná odstavec určitými slovy a kterými slovy končí. Postup můžeme i obrátit: Ponecháme obsah termínu odstavec na dobu pozdější a opřeme se o zkušenost žáků: odstavec nezačíná v textu od kraje a jeho poslední řádek nebývá tištěn až do kraje. Postup dokládáme konkrétními příklady. Můžeme si vypomoci i čítankou a zadat žákům jednoduché úkoly: Najdi nejkratší odstavec článku. Vyhledej odstavec, jehož poslední řádek je tištěn až do pravého kraje stránky. Poučku o tom, co je to odstavec, v žádném případě nevyvozujeme. b) Metoda vysvětlování Není tak náročná jako metoda rozhovoru, ale nedává učiteli možnost kontrolovat myšlenkovou spolupráci žáků. Na I. stupni se tato metoda uplatňuje v určité své modifikaci, jen jako metoda přerušovaného vysvětlování. K přerušování vedou různé otázky, pokyny, příklady, drobné úkoly. Následující příklady jsou vzaty z pedagogické praxe studentů pedagogické fakulty, jak jsou otištěny ve starší metodické příručce: V hodině pedagogické praxe ve 2. ročníku dostala např. studentka vedoucí výuku pokyn, aby před provedením synonymického cvičení objasnila žákům pojem synonymum, v zadání úkolu v učebnici vyjádřený víceslovným opisem jako slovo podobného významu. Vyučující použila metody vysvětlování: 20

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě

Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Kriteria hodnocení práce ve 2. třídě Český jazyk Jazyková výchova (co hodnotíme) - žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hláskya slabiky, porovnává významy slov, třídí podle zobecněného

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy

Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy Ostravská univerzita Filozofická fakulta Katedra germanistiky Rozšiřující vzdělávání 2005/2006 Didaktika němčiny jako cizího jazyka Jaká učebnice je vhodná pro žáky střední průmyslové školy 28.4. 2006

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy

Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Český jazyk (CEJ) Jazyková výchova Tercie 2 hodiny týdně Dataprojektor, jazykové příručky, pracovní listy Skladba *) Ţák vysvětlí pojem aktuální (kontextové)

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ

ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ ŘEČ DĚTÍ S PORUCHAMI UČENÍ Řeč je velmi složitý psychický proces odrážející sociální vztahy, v nichž jedinec žije. Obtíže ve vývoji řeči a v jejím užívání spadají do péče foniatrů a logopedů. 1. Hodnocení

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami

Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Zásady hodnocení a tolerance dětí se speciálními výukovými potřebami Metodický pokyn MŠMT ČR č. j. 23 472/92-21 Vyhláška MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. Obecné zásady: 1. Ke zjišťování vědomostí a dovedností žáka

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015

Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 Aktuální změny v didaktickém testu z češtiny 2015 PhDr. Dana Brdková Lektorka Bankovní akademie a VŠFS Pro použití v rámci projektu ematurity Jak je sestaven didaktický test? Didaktický test obsahuje 10

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.3.5. Ruský jazyk 4.3.5. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází z obsahu vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Cílem předmětu je získat zájem studentů o studium tohoto jazyka, rozšířit a prohloubit

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina

Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Gymnázium Rumburk, vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium, kvinta a 1. ročník, oktáva a 4. ročník, Další cizí jazyk/němčina Předmět: Německý jazyk Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace

Hodnocení žáků a autoevaluace Základní škola Školní vzdělávací program I. Sekaniny1804 Hodnocení žáků a autoevaluace Hodnocení žáků a autoevaluace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pro celkové hodnocení používáme na 1.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný)

Jednotlivá kritéria jsou hodnocena stupni 1-4 (výborný, chvalitebný, dobrý, dostatečný) PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ 1.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO HODNOCENÍ A KLASIFIKACI ŽÁKŮ - Hodnocení žáků upravuje Vyhláška č.48/2005 Sb. - Za základ každého hodnocení považujeme zpětnou vazbu,

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Řečové dovednosti Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu anglický jazyk pro 1. stupeň: 3. ročník Řečové dovednosti CJ-3-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení žáků Na naší škole upřednostňujeme pozitivní hodnocení žáků, a to nejen při prověřování vědomostí, ale v celém procesu učení. Při výuce

Více