Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)"

Transkript

1

2 Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium)

3 Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne se souhlasným stanoviskem. Školní vzdělávací program schválil: RNDr. Ivo Herman ředitel školy Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne

4 Obsah 1. Identifikační údaje Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový plán Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace, estetické vzdělávání Český jazyk a literatura Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Anglický jazyk Vzdělávání a komunikace v dalším cizím jazyce Německý jazyk Ruský jazyk Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Ekonomika a podnikání Ekonomika a marketing Účetnictví Výroba a odbyt v gastronomii Výživa Management výroby a odbytu Hotelový provoz Hotelový provoz... 94

5 Volitelně vzdělávací oblasti 4.8 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační a komunikační technologie Společenskovědní vzdělávání Společenskovědní nauka Základy společenských věd Matematické vzdělávání Matematika Cvičení z matematiky Učební praxe...131

6

7 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Název ŠVP Management v gastronomii REDIZO IČ Adresa školy Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Ředitel RNDr. Ivo Herman Telefon WWW Fax Zřizovatel: Název Moravskoslezský kraj IČ Adresa 28. října 117, Ostrava Telefon Fax WWW 5

8 2. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2.1 Identifikační údaje Název školy Název oboru Kód Název ŠVP Stupeň vzdělání Délka studia Forma studia Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gastronomie L/51 Management v gastronomii střední vzdělání s maturitní zkouškou 2 roky denní forma vzdělávání Platnost ŠVP od Charakteristika školního vzdělávacího programu Podmínky přijetí ke vzdělávání úspěšné absolvování povinné školní docházky splnění podmínek přijímacího řízení (kritéria přijímacího řízení jsou každoročně aktualizována a jsou včas zveřejněna na webových stránkách školy) splnění podmínek zdravotní způsobilosti (posouzení zdravotního stavu potvrdí ošetřující lékař) po přijetí ke vzdělávání je nutno při nástupu do prvního ročníku předložit zdravotní průkaz Školní vzdělávací program Management v gastronomii byl zpracován v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího programu L/51 Gastronomie. Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků v oblasti stravovacích služeb. Vychází z předpokladu, že část absolventů bude vykonávat odborné gastronomické činnosti (provozní, marketingové, obchodně podnikatelské nebo řídící) ve stravovacích zařízeních. Část absolventů bude pokračovat ve vzdělávání na VOŠ a VŠ. 6

9 Charakteristika obsahových složek Všeobecné vzdělávání Vzdělávání a komunikace v českém jazyce Rozvíjí komunikační kompetenci žáků a učí je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Uplatňuje návaznost na předchozí vzdělávání ve tříletém učebním oboru. Podílí se na rozvoji sociálních kompetencí žáků. Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Navazuje na úroveň stanovenou v RVP pro výuku dalšího cizího jazyka ve tříletém oboru vzdělání, kde absolvent má dosáhnout úroveň A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, a směřuje k dosažení úrovně minimálně A1+. Poskytuje žákům základní i odbornou slovní zásobu a schopnost aktivně ji používat při standardních profesních situacích samostatně hovořit na pracovní téma a vyjadřovat své názory, vést administrativu a obchodní korespondenci v cizím jazyce. Společenskovědní vzdělávání Základem je soubor poznatků z etiky, filozofie, politologie, psychologie, sociologie a geografie. Osvojené poznatky mají usnadnit chápání sama sebe i druhých lidí, pochopení a vědomé akceptování principů a norem demokratické společnosti. Přírodovědné vzdělávání Je realizováno integrovaně v rámci odborných předmětů. Matematické vzdělávání Rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými pro vzdělávání daného oboru, pro úspěšnou profesionální činnost i orientaci v každodenním životě. Podílí se na formování intelektuálních schopností žáků, především na rozvoji logického myšlení a umění používat matematiku v různých životních situacích. Estetické vzdělávání Vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Utváří kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snaží se přispívat k jejich tvorbě i ochraně. 7

10 Vzdělávání pro zdraví Je zaměřeno na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví. Tělesná výchova je doplněna o informace o zdraví a zdravém životním stylu, o zásadách jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí, o zásadách první pomoci. Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Žáci se učí pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně pracovat s informacemi. Odborné vzdělání Ekonomika a podnikání Žáci si osvojí základy ekonomického myšlení a obchodně podnikatelských aktivit v návaznosti na předchozí vzdělávání. Orientují se v ekonomických jevech a procesech tržního hospodářství. Seznámí se s právními aspekty obchodně podnikatelských vztahů. Výroba a odbyt v gastronomii Navazuje na předchozí vzdělávání oboru Kuchař číšník. Rozšiřuje poznatky z oblasti hygieny v gastronomii, výživy, činnosti výrobního a odbytového střediska a organizace práce v nich, na řízení součinnosti úseku odbytu a výroby. Hotelový provoz Poskytuje seznámení se základní strukturou hotelových služeb a provozem hotelu. Klíčové a odborné kompetence Klíčové kompetence rozvíjí schopnost efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok, reálně stanovovat cíle dalšího sebevzdělání rozvíjí schopnost řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy rozvíjí schopnost vyjadřovat se písemně i ústně v různých životních a pracovních situacích rozvíjí schopnost stanovit si přiměřené cíle osobního rozvoje, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů usměrňuje žáky, aby uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život demokratické společnosti a dodržovali je rozvíjí schopnost optimálně využít svých osobních odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce 8

11 rozvíjí schopnost funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích rozvíjí schopnost práce s prostředky ICT, využívat je pro získávání, zpracování a přenos informací Odborné kompetence Naučit žáky: zvládat přípravu, expedici a uchovávání pokrmů v požadované kvalitě dodržovat hygienické předpisy, a zásady bezpečnosti při užití a údržbě technologických zařízení ovládat techniku odbytu vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity ve stravovacích službách dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje Ve všech vyučovacích předmětech jsou podle možností uplatňována průřezová témata: člověk v demokratické společnosti člověk a životní prostředí informační a komunikační technologie Organizace vyučování V teoretickém vyučování je nejčastěji uplatněno frontální vyučování celého třídního kolektivu. Pro výuku cizích jazyků, ICT, tělesné výchovy se dělí třída na skupiny. Učební praxe je zařazena v 1. ročníku v rozsahu 5 vyučovacích hodin jeden den v týdnu a ve 2. ročníku 3 vyučovací hodiny v rámci teoretického vyučování. Odborná praxe je začleněna do 1. a 2. ročníku vzdělávání a navazuje na výuku odborných předmětů a učební praxe. V prvním ročníku se uskutečňuje ve dvoutýdenním bloku a ve druhém ročníku v týdenním bloku na pracovištích fyzických nebo právnických osob na základě smlouvy o zajištění praktického vyučování (v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. - školský zákon) pod dohledem provozních pracovníků. 9

12 Část praxe může pobíhat i v období hlavních prázdnin, v tom případě končí v souladu s 2 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, teoretické vyučování v měsíci červnu dříve. Činnost žáků se odvíjí od vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů výroba a odbyt v gastronomii, hotelový provoz, ekonomika a podnikání. Je zaměřena na získávání profesní zdatnosti. Absolvování souvislé praxe je podmínkou postupu do druhého ročníku nebo konání maturitní zkoušky. Hodnocení žáků Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení žáků. Získané znalosti, vědomosti a dovednosti jsou podrobně popsány v pravidlech pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které jsou součástí školního řádu. Při hodnocení výsledků vzdělávání se uplatňují zejména následující principy: spoluodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání, aktivní přístup žáků, autodidaktické učení, propojení vzdělávacího programu s praxí, sebehodnocení žáků, individuálního přístupu k žákům, kombinace různých klasifikačních metod. Žáci se na počátku vzdělávání daného předmětu seznámí s programem vzdělávání a s očekávanými výsledky, aby sami mohli sledovat, plánovat a zaznamenávat svůj pokrok v osvojování dílčích kompetencí. Jsou seznámeni s konkrétními výstupy, které se budou podílet na jejich hodnocení ve výuce teoretické i praktické. Hodnocení v teoretické výuce se provádí především těmito metodami a prostředky: soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické a didaktickými testy), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků činnosti žáka, 10

13 konzultacemi s ostatními učiteli a dle potřeby i s pracovníky školního poradenského zařízení a pedagogicko psychologických poraden, zejména u žáků s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami. Hodnocení v učební praxi vychází z těchto základních aspektů: dodržování technologických postupů, kvalita odvedené práce, zručnost, dovednost, samostatnost, iniciativa, organizace pracovního místa (čistota, pořádek), uplatňování teoretických znalostí při pracovní činnosti, hospodaření se surovinami, dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti při práci. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání těchto žáků se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd s pravidelnou spoluprací se speciálně pedagogickými centry a pedagogickopsychologickými poradnami. Ve všech organizačních formách vzdělávání jsou žákům vytvářeny podmínky pro úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Žákům na základě jejich zájmu jsou nabízeny ze strany vyučujících konzultace a doučování v jednotlivých předmětech. Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu se vychází z konkrétní identifikace a popisu speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Žáci s vývojovými poruchami učení, především s poruchami pozornosti spojenými s hyperaktivitou, jsou taktéž integrováni do běžné třídy. Vyučující jsou seznamováni se speciálními vzdělávacími potřebami žáků a s přístupem k těmto žákům na základě jejich dokumentace ze školského poradenského zařízení nebo zdravotnického zařízení. Při práci s těmito žáky jsou uplatňovány principy: diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu, individuálního pracovního tempa při samostatném zpracování zadaných úkolů, respektování individuality a potřeb žáka. 11

14 Ředitel školy může žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami povolit na základě žádosti zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zvláštní důraz v rámci vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami klade škola na vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Práce s žáky se sociálním znevýhodněním spočívá především v jejich motivaci ke vzdělávání a ve volbě vhodného postupu vzdělávání. Třídní učitel dbá na pozitivní klima ve třídě, aby nedocházelo k separaci těchto žáků. Při práci s těmito žáky třídní učitel úzce spolupracuje s výchovným poradcem a školním psychologem. Vzdělávání směřuje k tomu, aby si žáci osvojili potřebné komunikační znalosti (zvláště u žáků z rodin imigrantů a azylantů), získali odborné kompetence a byli tak schopni se úspěšně zařadit na trhu práce. Je kladen důraz na individuální přístup. Soustavná a cílená pozornost je věnována prevenci nežádoucích sociálních projevů v chování žáků. Škola vytváří materiálně technické a organizační podmínky pro vzdělávání těchto žáků (např. zřízením fondu učebnic pro žáky se sociálním znevýhodněním, spoluprací při vyřizování žádostí o dotaci na vzdělávání v rozvojových programech apod.). Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Při vzdělávání mimořádně nadaných žáků škola volí individuální přístup. Žáci řeší specifické úkoly a jsou zapojování do samostatných prací a projektů. Žáci mají možnost účastnit se různých aktivit podporujících jejich osobnostní a odborný rozvoj (zájmové útvary, odborné kurzy a semináře, účast na odborných a znalostních soutěžích apod.). Ředitel školy může k rozvoji nadání žáka povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Je nezbytně nutné: 1. Důkladné seznámení žáků s platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví. 2. Používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům. 3. Používání osobních ochranných prostředků podle vyhodnocených rizik pracovní činnosti. 12

15 4. Seznámení žáků s předpisy o požární ochraně. 5. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované odborným učitelem. 6. Vykonávání stanoveného dozoru na pracovištích žáků. Ukončení vzdělávání Po úspěšném absolvování druhého ročníku vzdělávání koná žák maturitní zkoušku. Maturitní zkouška se skládá ze společné části (stejné pro všechny žáky v ČR) a profilové části (části a obsah profilové zkoušky stanoví ředitel školy). Společnou část maturitní zkoušky tvoří: Český jazyk a literatura (ústní zkouška, didaktický test, písemná práce) Cizí jazyk (ústní zkouška, didaktický test, písemná práce) Volitelný předmět (didaktický test z matematiky, didaktický test ze společenskovědního základu) Profilovou část maturitní zkoušky tvoří: Odborné předměty gastronomie (ústní zkouška) Odborné ekonomické předměty (ústní zkouška) Praktická zkouška Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky obdrží absolvent vysvědčení o maturitní zkoušce. 13

16 2.3 Charakteristika školy Název a adresa školy: Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Název ŠVP: Management v gastronomii Kód a název oboru vzdělání: L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia a forma vzdělávání: 2 roky, denní Platnost: od Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace je zřizována Moravskoslezským krajem. Hlavním účelem organizace je poskytování vzdělávání žáků podle vzdělávacích programů. Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy oboru Kuchař - číšník vzdělání s výučním listem zajišťuje škola nástavbové studium oboru Gastronomie. Škola nabízí žákům ubytování a zabezpečuje stravování žáků. Škola udržuje kontakt s odbornou veřejností. Je aktivním členem Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, České barmanské asociace, Asociace číšníků České republiky a Asociace hotelových škol. Velmi aktivně spolupracuje se sdružením podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR UNIHOST. MŠMT a NÚV vybral školu do řešitelského týmu pro ověřování jednotného zadání závěrečných zkoušek v oborech: Cukrář a Kuchař číšník. S NÚV spolupracuje škola při tvorbě učebních dokumentů gastronomických oborů a podílela se i na tvorbě rámcových vzdělávacích programů pro obory Gastronomie a Hotelnictví a turismus. Již řadu let dosahuje SŠHG významných úspěchů v odborných gastronomických soutěžích nejen regionálního, ale i celostátního rozsahu. V popředí našeho zájmu je tradičně účast v celostátním kole GASTROJUNIORU, které se každoročně koná na jaře na brněnském výstavišti a kam soutěžící postupují z regionálních kol. Žáci školy pravidelně postupují ve všech kategoriích a ve finále se umísťují ve zlatém, či stříbrném pásmu. Jednou za dva 14

17 roky škola v plném rozsahu zajišťuje regionální kolo pro Moravu a kraj Vysočina. Obdobných úspěchů škola dosahuje na GASTROFESTIVALU v Ostravě. Naši žáci se účastní i jiných soutěží např. barmanských, sommeliérských, přehlídek cestovního ruchu, jazykových a zeměpisných soutěží. Účast v mezinárodních programech a spolupráce se školami v zahraničí Již několik let mají žáci naší školy možnost účastnit se zahraničních praxí, stáží a brigád. V rámci programu Leonardo da Vinci proběhly v minulých letech projekty mobility ve Francii, Španělsku a Německu. Jedenáct let spolupracujeme s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM a naši žáci každoročně vyjíždějí na třítýdenní odborné stáže do Chemnitz. Spolupráci se zahraničními školami ve výše uvedených zemích jsme v minulém školním roce rozšířili o výměnné pobyty v hotelové škole v maďarském Egeru. Sedmý školní rok se nám daří organizovat tříměsíční brigády ve spolupráci s německou agenturou pro hotelnictví a cestovní ruch ZIHOGA. Na tyto akce jsou žáci vybíráni, protože pobyt zahrnuje kromě prázdninových měsíců červen nebo září. Švýcarsko je další destinací, kam vysíláme žáky, pokud úspěšně složí zkoušku a vykonají ústní pohovor z německého jazyka. Mohou absolvovat čtyřměsíční zimní nebo letní stáž v hotelové škole v Churu. SŠHG se člení na: a) útvar teoretického vyučování je řízen dvěma zástupci ředitele. Zajišťuje pro žáky teoretickou výuku, včetně nástavbového studia pro absolventy tříletých učebních oborů. Rovněž zajišťuje další vzdělávací aktivity, jako jsou kurzy, školení a programy dalšího vzdělávání. b) útvar praktického vyučování je řízen zástupcem ředitele pro praktické vyučování. Zajišťuje komplexní výcvik žáků dle zaměření jednotlivých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a oborů vzdělání s výučním listem. Odborný výcvik vykonávají žáci ve školní jídelně a na jednotlivých smluvně zajištěných pracovištích pod vedením učitelů odborné praxe. 15

18 c) útvar ekonomicko správní je řízen vedoucím útvaru. Zabezpečuje provádění ekonomických a účetních činností, vede personální a mzdovou agendu, zajišťuje vedení operativní evidence majetku, zabezpečuje údržbu a ochranu majetku. d) útvar domov mládeže je řízen vedoucí vychovatelkou. Zajišťuje ubytování žáků a rozvoj volnočasových aktivit žáků. Zajišťuje ubytovací služby v doplňkové činnosti. 16

19 2.4 Profil absolventa Název a adresa školy: Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm Název ŠVP: Management v gastronomii Kód a název oboru vzdělání: L/51 Gastronomie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Forma vzdělávání: denní Platnost: od Vstupní předpoklady: Délka studia: Způsob ukončení a certifikace: Dosažený stupeň vzdělání: úspěšné absolvování oboru vzdělání Kuchař - číšník, zdravotní způsobilost uchazeče, úspěšné absolvování přijímacího řízení dle platných předpisů 2 roky maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce střední vzdělání s maturitní zkouškou Absolvent je schopen uplatnit se v pohostinství tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo číšníci specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve vzdělávání na VOŠ nebo VŠ. Odborné kompetence Absolvent: připravuje pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy uplatňuje požadavky na kvalitu pokrmů a expeduje a uchovává je v souladu s normami orientuje se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti ovládá druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy 17

20 sestavuje jídelní lístky a menu podle gastronomických pravidel a dalších hledisek organizuje a koordinuje činnosti pracovních týmů ve výrobě a v odbytu organizačně zajišťuje přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí orientuje se v obchodně-podnikatelských aktivitách a ekonomicko-právním zabezpečení provozu ve stravovacích zařízeních vede provozní administrativu, evidenci o pohybu majetku, surovin, výrobků a služeb s využitím PC Odborné kompetence Absolvent je veden tak, aby uplatňoval pravidla společenského chování a vystupoval profesionálně uměl jednat s lidmi, pracovat v týmu, akceptovat hodnocení a názory jiných se přizpůsoboval změnám trhu práce pracoval svědomitě a pečlivě, snažil se dosahovat co nejlepších výsledků měl reálnou představu o kvalitě své práce uvědomoval si význam celoživotního vzdělávání a profesního růstu reprezentoval vhodným způsobem firmu a spoluvytvářel image firmy Klíčové kompetence Absolvent aktivně komunikuje nejméně ve dvou cizích jazycích přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly utváří slušné a odpovědné chování zpracovává administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata váží si hodnot lidské práce, neničí hodnoty má odpovědný vztah ke svému zdraví a je si vědom důsledku nezdravého životního stylu vyrovnává se s různými situacemi a problémy, hledá způsoby řešení využívá prostředky ICT, pracuje s informacemi s různých zdrojů seznamuje se s programy určenými pro zajištění provozu hotelů a restaurací 18

21 2.5 Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky Areál školy má čtyři části. Je to část s učebnami, kabinety a kancelářemi správního aparátu, tělovýchovný areál, objekt školní kuchyně a jídelny a objekt domova mládeže. Celý komplex je v provozu od sedmdesátých let minulého století, a proto vyžadoval opravy většího rozsahu, především zateplení objektu a rekonstrukci elektroinstalace. Realizace investiční akce výměny oken a zateplení celého areálu školy proběhla v roce Škole byl schválen projekt modernizace venkovních sportovišť. Škola realizuje další rozvojové záměry jako např. gastrocentrum. V hlavním objektu školy jsou kromě běžných učeben zřízeny odborné učebny stolničení, přípravy pokrmů, dvě učebny výpočetní techniky a dvě jazykové učebny. Školní jídelna je využívána jako pracoviště praktického vyučování a poskytuje stravovací služby žákům a zaměstnancům školy, základní školy. Pouze v malém rozsahu je stravování poskytováno cizím organizacím. Technický stav kuchyně je velmi dobrý a splňuje hygienické normy. V domově mládeže jsou ubytováni výhradně žáci školy, pouze v období prázdnin je domov využíván i pro ubytování cizích osob v rámci hospodářské činnosti. Vybavení pokojů včetně sociálních zařízení odpovídá současným hygienickým podmínkám. Personální podmínky Struktura zaměstnanců školy je tvořena pedagogickými pracovníky a ostatními zaměstnanci školy. V obou kategoriích zaměstnanců jsou výrazně zastoupeny ženy. Vzdělávání žáků zabezpečují pedagogičtí pracovníci v členění ředitel, dva zástupci pro teoretické vyučování, jeden zástupce pro praktické vyučování, dále pak učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, učitelé praktického vyučování a odborného výcviku. Školské služby pak zajišťují vychovatelé a ostatní zaměstnanci školy. Dva pedagogičtí pracovníci plní funkci výchovného poradce a školního metodika prevence rizikového chování žáků. Součástí školního poradenského zařízení je školní psycholog. Pedagogičtí pracovníci, kteří v plném rozsahu nesplňují požadavky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, jsou v rámci plánu dalšího vzdělávání vedeni k doplnění kvalifikace. 19

22 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávání Škola je v rozsahu své působnosti povinna vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti používaných technických zařízení a o ochraně zdraví. V této oblasti se veškerá činnost řídí vnitřními předpisy ředitele školy. S těmito předpisy jsou seznámeni všichni zaměstnanci a jejich uplatňování je nedělitelnou součástí pracovních úkolů. S předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví jsou pravidelně prokazatelným způsobem seznamováni také všichni žáci školy. 20

23 2.6 Spolupráce se sociálními partnery Nedílnou součástí práce školy je dobrá spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci žáků), kteří svými připomínkami mohou ovlivnit chod školy a vlastní výuku podle ŠVP. O kvalitní spolupráci usilujeme několika způsoby: a) Třídní schůzky - konají se zpravidla dvakrát ve školním roce. Rodiče mají možnost osobních konzultací se všemi vyučujícími a vedením školy. b) Školská rada - tvoří ji 6 členů, jsou zde voleni rodiče nezletilých žáků, zástupci zletilých žáků, pedagogičtí pracovníci a další členové jsou jmenováni zřizovatelem školy. c) Sdružení přátel SŠHG Frenštát p. R. občanské sdružení podporující vzdělávací cíle školy. d) Internetové stránky - žáci i rodiče mohou sledovat hodnocení v jednotlivých vyučovacích předmětech prostřednictvím internetové žákovské knížky. Třídní učitel může upozornit rodiče na aktuální problém prostřednictvím elektronické komunikace. e) Individuální schůzky, výchovné komise třídní učitel může kontaktovat rodiče také telefonicky. Závažnější výchovné problémy jsou řešeny výchovnou komisí za přítomnosti žáka, jeho zákonného zástupce, třídního učitele, případně učitele daného předmětu nebo odborného výcviku a výchovné poradkyně. Ve škole působí kromě výchovné poradkyně také metodička prevence rizikového chování žáků. Žáci i rodiče mohou problémy konzultovat s ní. Zájemci o vzdělávání na naší škole, široká veřejnost, bývalí absolventi a současní žáci mohou navštívit dny otevřených dveří, které pořádáme pravidelně přímo v prostorách školy. Zde se mohou seznámit se všemi vyučovanými obory. Součástí jsou i praktické ukázky činnosti našich žáků. Škola získává informace o možnostech uplatnění svých absolventů na trhu práce. Spolupracuje s podnikateli v oboru, či jejich oborovými asociacemi. Tak je schopna na jejich požadavky reagovat úpravou ŠVP. Škola aktivně spolupracuje s odbornými institucemi v oblasti školství i se špičkovými odborníky, aby mohla včas reagovat na nové trendy v profesi a doplnit je pak do školních vzdělávacích programů. Je v aktivním kontaktu s orgány samosprávy a ve vzájemné součinnosti rozvíjí občanské kompetence budoucích odborníků. 21

24 Při organizaci Trhu studijních a učebních oborů spolupracuje naše škola s úřady práce ve Vsetíně, Novém Jičíně a Frýdku Místku a podílí se na zařazování nezletilých klientů úřadu práce zpět do vzdělávacího procesu. Společně s Úřadem práce v Novém Jičíně zajišťujeme besedy s žáky závěrečných ročníků, kde získávají budoucí absolventi nejdůležitější informace potřebné pro vstup na pracovní trh. V rámci této spolupráce získáváme od úřadů práce informace o uplatnění našich absolventů. Naše škola aktivně působí v Asociaci kuchařů a cukrářů České republiky i v Asociaci číšníků České republiky. Podílíme se na zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v odborné oblasti, na organizaci odborných kurzů a kvalitních odborných exkurzí pro žáky, společně organizujeme odborné soutěže. Při těchto aktivitách získáváme od lektorů i od soutěžních komisařů, kteří patří mezi špičkové odborníky, cenné informace o nových trendech vývoje gastronomických oborů. Spolupracujeme s Českou barmanskou asociací při zajištění odborných barmanských kurzů, při účasti na barmanských soutěžích a také na organizaci některých z nich. Také spolupracujeme s Asociací hotelů a restaurací České republiky. Účastníme se vzdělávacích akcí Asociace hotelů a restaurací (AHR). Pravidelně získáváme od AHR informace o změnách na trhu práce, o změnách v legislativě a návrhy, jak na ně v odvětví hotelnictví a gastronomie optimálně reagovat. Naše škola aktivně spolupracuje s Unihost Ostrava. Jedná se o sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách. Spolupracujeme i s podnikateli v oboru gastronomie a hotelnictví v našem regionu. Získáváme od nich cenné zkušenosti a postřehy o kvalitě našich absolventů i o vývoji v oboru. Pomáhají nám zajistit kvalitní pracoviště pro praxi a pro odborný výcvik a také nás zvou ke spolupráci při zajištění významných gastronomických akcí. Spolupracujeme s hospodářskou komorou, která je i u oceňování nejlepších absolventů, kteří obdrží osvědčení hospodářské komory. Pomáhá nám se zajišťováním odborníků z praxe, kteří se účastní našich závěrečných zkoušek. Škola velmi aktivně spolupracuje s NÚV (Národní ústav pro vzdělávání). Podíleli jsme se na tvorbě RVP gastronomických oborů. Působíme v projektu Kvalita nová závěrečná zkouška pro obory kuchař, číšník a cukrář. 22

25 Při zajišťování kulturních a společenských akcí spolupracujeme s městem Frenštát pod Radhoštěm. 2.7 Začlenění průřezových témat Člověk v demokratické společnosti Pokrytí předmětem Ekonomika a marketing, Účetnictví, Hotelový provoz, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova, Společenskovědní nauka, Základy společenských věd, Český jazyk a literatura, Matematika, Cvičení z matematiky, Hotelový provoz, Management výroby a odbytu, Učební praxe Člověk a životní prostředí Pokrytí předmětem Ekonomika a marketing, Účetnictví, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Informační a komunikační technologie, Učební praxe, Tělesná výchova, Společenskovědní nauka, Základy společenských věd, Český jazyk a literatura, Matematika, Cvičení z matematiky, Výživa, Hotelový provoz, Management výroby a odbytu Informační a komunikační technologie Pokrytí předmětem Ekonomika a marketing, Účetnictví, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Informační a komunikační technologie, Matematika, Učební praxe, Cvičení z matematiky, Tělesná výchova, Společenskovědní nauka, Hotelový provoz, Management výroby a odbytu, Základy společenských věd, Český jazyk a literatura 23

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Školní vzdělávací program Obchodní akademie denní forma vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP 64-41-L/51 Podnikání Datum 26.3.2010 Název RVP Verze v.1/2010 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2010 Datum 6.5.2009 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost 1.9.2009 Koordinátor

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace, Palackého 123, 738 01 Frýdek-Místek Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Non schoale sed vitae discimus Pro život,

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola. Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Název ŠVP:

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více