Požární bezpečnost staveb a technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Požární bezpečnost staveb a technologií"

Transkript

1 Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Vzdělávací program: Stavebnictví Zařazen do skupiny: 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie Obor vzdělání: 3641N/.. Stavebnictví Vzdělávací program: 3641N/04 Stavebnictví Zaměření: Stavby pozemní Požární bezpečnost staveb a technologií Podmínky zdravotní způsobilosti: Zdravotní způsobilost podle nařízení vlády č. 224 o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání: Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Délka vzdělávacího programu: 3 ročníky studia, tj. 6 studijních období Forma studia: denní studium Vyučovací jazyk: český jazyk Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné Způsob ukončení studia: absolutorium Certifikace: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa Označení absolventa: diplomovaný specialista DiS. 1

2 Základní identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 Vzdělávací program: 3641N/04 Stavebnictví Obor vzdělání: 3641N/.. Stavebnictví 2

3 Obsah Úvod...4 Profil absolventa vyššího odborného studia... 5 Uplatnění absolventů vzdělávacího programu Stavebnictví...8 Charakteristika vzdělávacího programu... 9 Pojetí a cíle vzdělávacího programu...9 Učební plán Organizace školního roku...12 Učební osnovy jednotlivých předmětů Předměty všeobecně povinné společné pro obě zaměření:...13 Předměty odborně povinné pro obě zaměření...26 Předměty povinné profilační pro zaměření Stavby pozemní...40 Předměty povinné profilové pro zaměření Požární bezpečnost staveb a technologií...48 Předměty nepovinné...60 Doklady o odborném zabezpečení výuky vzdělávacího programu...61 Přílohy

4 Úvod Vyšší odborná škola v Plzni vznik a průběh aktualizace učebních dokumentů jednotlivých oborů: Zařazení Vyšší odborné školy do sítě škol MŠMT ČR jako subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň (VOŠ a SPŠE Plzeň) pro realizaci vyššího odborného studia v oborech: 2631N/011 (26817) Výpočetní systémy 6341N/005 (67837) Marketing 6441N/008 (37987) Management dopravy Realizace vyššího odborného studia v oboru Management dopravy dle aktualizovaného učebního plánu Realizace vyššího odborného studia v nově schváleném oboru: 3641N/003 Stavebnictví Realizace vyššího odborného studia dle schválených upravených učebních dokumentů v oborech: 2631N/011 Výpočetní systémy 6341N/005 Marketing 6441N/008 Management dopravy 3641N/003 Stavebnictví Realizace vyššího odborného studia v oboru Stavebnictví dle inovovaných učebních plánů (rozšíření o nové zaměření Požární bezpečnost staveb a technologií) Udělena akreditace pro vzdělávací program 2647N/05 Informační a komunikační technologie v oboru 2647N/.. Informační technologie Udělena akreditace pro vzdělávací program 3641N/04 Stavebnictví v oboru 3641N/.. Stavebnictví Udělena akreditace pro vzdělávací program 6431N/11 Management dopravy v oboru 6431N/.. Management Udělena akreditace pro vzdělávací program 6341N/03 Marketing v oboru 6341N/.. Ekonomika a podnikání Udělena akreditace pro vzdělávací program 2647N/05 Informační a komunikační technologie v oboru 2647N/.. Informační technologie 4

5 PROFIL ABSOLVENTA VYŠŠÍHO ODBORNÉHO STUDIA Název vzdělávacího programu: Stavebnictví Zaměření: Stavby pozemní Požární bezpečnost staveb a technologií Obor vzdělání: 3641N/.. Stavebnictví Vzdělání formuje u absolventů oboru kompetence, nutné pro vykonávání profesních činností ve studovaném oboru. Absolventi disponují těmito kompetencemi: Obecné vědomosti, dovednosti a postoje znalost dvou světových jazyků s orientací na praktickou komunikaci a znalosti odborné terminologie z oboru znalost a schopnost prakticky uplatnit zásady správné komunikace v mezilidských vztazích a ve vztazích k zákazníkům, klientům, spolupracovníkům apod. pochopení nutnosti a správnosti zákonného, morálního a etického chování jednotlivců i firem pochopení nutnosti celoživotního vzdělávání, schopnost učit se nové věci, tvořivý přístup k řešení problémů schopnost efektivně diskutovat, argumentovat, vyslechnout jiný názor, učinit závěry schopnost týmové spolupráce tvůrčí uplatňování zásad řízení lidí Odborné znalosti a praktické dovednosti u absolventů vzdělávacího programu Stavebnictví zajišťování a organizace komplexního systému řízení jakosti v oboru sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality provádění předprojektové přípravy zhotovování projektové dokumentace na různých úrovních pro stavby většího rozsahu zajištění autorského dozoru koordinace zpracování rozpočtu investičních akcí koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic řízení realizace staveb, koordinace činnosti podřízených mistrů koordinace účastníků výstavby objektů a technologických částí vedení příslušné technické a provozní dokumentace vyhodnocení geodetických zaměření, geologických průzkumů apod. 5

6 vyhodnocení a sjednocení požadavků investora a dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených osob zpracování investičních záměrů ve vazbě na obchodní, provozní, technickou strategii organizace koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční, technické a obchodní přípravy, dodavatelů a jiných zúčastněných orgánů řízení, koordinace a zajišťování přípravy a realizace investičních akcí dodavatelským způsobem sledování průběhu výstavby provádění engeneeringu investic včetně provádění výběrových řízení, zpracování návrhu smluv a dalších provozních dokumentů zajišťování kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací včetně komplexního vedení dokumentace a zpracovávání protokolů stanovování koncepcí technických řešení výstavby koordinace s navazujícími oblastmi činností podniku např. dopravou, přípravou výroby, zásobování apod. zajišťování stanovených technických a ekonomických parametrů řízení a usměrňování technologických a pracovních postupů výstavby zajišťování plynulosti výstavby provádění a řízení speciálních geodetických činností (v terénu i při zpracování výsledků) posouzení staveb a technologií z hlediska požární bezpečnosti Odborné znalosti a praktické dovednosti u absolventů pro specifiku zaměření: zaměření Stavby pozemní prohloubení znalostí o charakteristických znacích jednotlivých architektonických slohů a konstrukčních řešení praktické zvládnutí problematiky navrhování, přípravy a realizace pozemních staveb rozšířené znalosti o navrhování a provádění technického zařízení budov rozšířené znalosti o zásadách navrhování staveb bytových, občanských, průmyslových a zemědělských rozšířené znalosti o realizaci objektů na staveništích rozšířené znalosti o průzkumech na území a na stavbách, o metodikách a metodách technických a speciálních průzkumů a o speciálních technologiích používaných při obnově objektů znalosti v problematice statiky pro využití v konstruktérské práci zaměření Požární bezpečnost staveb a technologií rozšířené znalosti o normách a předpisech týkající se požární bezpečnosti staveb a technologií praktické zvládnutí problematiky navrhování přípravy a realizace požární ochrany staveb nevýrobních, staveb výrobních, požární ochrany technologií 6

7 rozšířené znalosti ze speciální chemie pro požární ochranu znalosti druhů požární techniky a její použití rozšířené znalosti o požadavcích na požární bezpečnost staveb při změnách a rekonstrukcích staveb praktické zvládnutí problematiky navrhování, přípravy a realizace pozemních staveb a technického zařízení budov 7

8 Uplatnění absolventů vzdělávacího programu Stavebnictví Jednotlivé pracovní pozice jsou v souladu s integrovaným systémem typových pozic, kde je absolvování vyššího odborného vzdělání v oboru pozemní stavitelství a v oboru dopravní a vodohospodářské stavitelství uvedeno jako nejvhodnější příprava. Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi je pracovník s vyšší kvalifikací, který dohlíží nad dodržováním BOZP na stavbě a řídí prevenci rizik v oblasti BOZP. Provádí kontrolní činnosti, identifikuje nebezpečí a vyhodnocuje rizika. Navrhuje opatření pro odstranění či minimalizaci nebezpečí a rizik. Organizuje a řídí BOZP na staveništi. Samostatný stavební technik Samostatný stavební technik je pracovník s vyšší kvalifikací, který organizuje komplexní systém řízení jakosti, aplikuje vědecké poznatky a teorie při výzkumu a vývoji nových postupů a technologií ve stavebnictví, zpracovává projektovou dokumentaci složitějších staveb, zajišťuje a koordinuje přípravu, realizace, posuzování a vyhodnocování stavebních investic, řídí realizaci stavby, organizuje činnost scénických dekorací a rekvizit. Samostatný stavební technik projektant Samostatný stavební technik projektant je pracovník s vyšší kvalifikací, který zpracovává projektovou dokumentaci složitějších staveb různých stupňů včetně zajišťování autorského dozoru, nebo vykonává projektové práce při zpracování projektů organizačních, řídících, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů v stavební výrobě. Samostatný stavební technik investic a engineeringu Samostatný stavební technik investic a engineeringu je pracovník s vyšší kvalifikací, který zajišťuje a koordinuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování stavebních a jiných investic a investičních celků ve stavební výrobě. Stavbyvedoucí Stavbyvedoucí je pracovník s vyšší kvalifikací, který řídí realizaci výroby. 8

9 Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem vzdělávání v oboru Stavebnictví je výchova odborníků, kteří budou schopni po absolvování studia uspět v oboru dle zaměření, tj. Stavby pozemní a Požární bezpečnost staveb a technologií. Cílovým požadavkem, který je naplňován během celé doby studia, je komplexní rozvoj studentů tj. nejen po stránce vědomostí, dovedností a praktických zkušeností, ale také po stránce hodnotové orientace, postojů a schopností obecně lidských. Pro dynamicky se rozvíjející trh a rychle se měnící pracovní činnosti ve všech oborech možného uplatnění absolventů musí studium naplňovat požadavek na zvládnutí klíčových kompetencí: Obecné kompetence: samostatné řešení problémů připravenost nést odpovědnost za vlastní rozhodnutí dovednost přizpůsobovat pružně práci požadavkům klientů dovednost pracovat v různých týmech informační a funkční gramotnost v oblasti informačních a komunikačních technologií loajalita vůči zaměstnavateli celoživotní učení, sebepoznávání a poznávání druhých komunikační dovednosti vedení lidí Odborné kompetence: znalost dvou cizích jazyků znalost právního prostředí aplikace matematiky při řešení problémů ve stavební praxi orientace ve stavebních materiálech znalost ekonomiky stavební firmy orientace v problematice ochrany životního prostředí schopnost provedení projektové dokumentace praktické znalosti z využívání aplikačního softwaru znalost problematiky navrhování, přípravy a realizace staveb schopnost vypracovat a obhájit absolventskou práci Kompetence jsou chápány jako dynamický soubor širších kvalit umožňující vykonávat danou profesní činnost na žádoucí úrovni. Jsou to kvality, které budou studenti schopni rozvíjet celý život. 9

10 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Obsah vzdělávacího programu je tvořen předměty všeobecnými, odbornými, praxe a volitelným předmětem Tělesná výchova. Jednotlivé předměty jsou dále děleny na přednášky a praktická cvičení, ve kterých jsou studenti rozděleni na menší skupiny. Kritériem dělení je v technických předmětech počet měřicí techniky, počet počítačů apod. nebo kritérium pokročilosti v daném předmětu (dělení na začátečníky, mírně a středně pokročilé apod.). Na praktických cvičeních studenti během studia vypracovávají celou řadu samostatných úkolů a projektů s možností konzultovat s vyučujícími postupy řešení a vše zpracovávat v moderně vybavených odborných učebnách. V 1. ročníku studia jsou studenti rozděleni na praktická cvičení v odborných předmětech dle vstupních znalostí z dané problematiky na začátečníky a pokročilé a s těmito skupinami je pracováno individuálně. Ve 3. ročníku studia absolvují studenti odbornou souvislou praxi ve firmách (podrobně popsánu u předmětu praxe str. 56). Studenti ve 3. ročníku studia vypracovávají absolventskou práci. Důraz při vypracování absolventské práce je kladen na vlastní samostatnou práci studenta při řešení úkolu ve studovaném oboru a zaměření. Studenti mají vypracováním práce prokázat schopnost samostatně řešit odborný problém v oboru studia. Obecně to zahrnuje zejména schopnost analyzovat daný problém, schopnost nalézat několik způsobů řešení zadaného problému včetně teoretického základu pro navržené varianty, hledání nejvhodnější varianty na základě rozboru, argumentů a požadavků zadavatele. Nedílnou součástí je závěrečné zhodnocení splnění zadaného tématu a konkrétní doporučení pro zadavatele v souvislosti s řešením úkolu. Vedoucí absolventské práce a oponent vypracovávají písemný posudek práce a jsou přítomni při vlastní obhajobě absolventské práce u závěrečného absolutoria. (Mechanismus zadávání absolventské práce popsán v části Učební osnovy) Výuka probíhá v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Studenti jsou na začátku školního roku poučeni o zásadách ochrany člověka za mimořádných událostí a během studia se seznámí s následujícími tématy: Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí Živelné pohromy Havárie s únikem nebezpečných látek Radiační havárie jaderných energetických zařízení Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami a studenti s mimořádným nadáním mohou získat individuální vzdělávací plán a využívat odborného poradenství výchovné poradkyně. Počet přijímaných studentů Počet přijímaných studentů je 30. Celková kapacita oboru činí 90 studentů. Celková kapacita školy je 360 míst. 10

11 Učební plán Jednosloupcový učební plán vzdělávacího programu Stavebnictví Zaměření: Stavby pozemní Požární bezpečnost staveb a technologií Příloha č. 1 Příklad konkretizace učebního plánu vzdělávacího programu Stavebnictví Zaměření: Stavby pozemní Požární bezpečnost staveb a technologií Příloha č. 2 11

12 Organizace školního roku V každém období je 16 výukových týdnů, 1 náhradní a 3 týdny zkouškového období. Ve 3. ročníku v zimním období probíhá souvislá praxe, výuka je pouze jeden den v týdnu. Ve 3. ročníku v letním období je 14 výukových týdnů. Přehled využití týdnů: Období Činnost Vyučování dle učebního plánu Studijní volno (příprava a konání zkoušek) Odborná praxe Absolutorium Časová rezerva Celkem 1. týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů týdnů

13 UČEBNÍ OSNOVY JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Osnovy jsou pro každý školní rok a každý předmět rozpracovány do Programů vyučovacího předmětu, které jsou vypracovány v rámci konkrétní předmětové komise, koordinovány s předměty a komisemi souvisejícími a schvalovány vedením školy. Předměty všeobecně povinné společné pro obě zaměření: (CIH, CIV, KOD, PVO, MAT, DEG, ICT) Cizí jazyk hlavní (ANH, NEH, FRH, RUH) 1.ročník období 2.ročník období 3.ročník období zimní letní zimní letní zimní letní 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně celkem 42 hod. Anotace předmětu Výuka je koncipována pro pokročilé. Ve výuce studijního předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole v rámci 3. úrovně vzdělávání. Preferováno je komunikativní pojetí výuky a práce s odborným textem, k dosažení vzdělávacích cílů jsou využívány formy cvičení, samostatného studia a samostatné práce s odbornými texty z odborných a profilačních předmětů. Obecný cíl Výuka vede k tomu, aby se studenti naučili porozumět odbornému textu a dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s ním dále pracovat. Dalším cílem je rozvíjet komunikativní dovednosti studentů pro účely osobního i pracovního života. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracování témat a jejich odborné prezentaci, tím jsou připravováni k absolventské zkoušce včetně zpracování resumé absolventské práce. Výuka navazuje na učivo z předmětů odborně povinných a odborně profilových. Cílem je dosažení úrovně B1 (event. B1+ ) podle Společného evropského referenčního rámce. Vzdělávací cíle Výuka je zaměřena k tomu, aby student: v běžném osobním a společenském styku s rodilým mluvčím se dorozuměl; uměl číst s porozuměním (i s využitím slovníku) odbornou literaturu; rozuměl dotazníkům a uměl je vyplňovat; osvojil si odbornou terminologii a dovedl ji používat; dovedl komunikovat v úředním styku rozuměl dopisům a rozhovorům s obchodní a odbornou tematikou, uměl vést pracovní jednání, ukončit a provést shrnutí; rozuměl obchodním dopisům a uměl stylizovat obchodní dopis (žádost, objednávku, potvrzení objednávky); uměl napsat strukturovaný životopis; 13

14 rozuměl a dovedl používat zkratky, technické výrazy; znal jazykové zvláštnosti z oboru; znal reálie z dané jazykové oblasti; uměl představit sebe a pohovořit o oboru vzdělání; uměl pracovat s literaturou a s prostředky komunikační techniky ve vztahu k využití v oboru; používal slovníky; uměl používat odhadování slov a strategii kompenzačního vyjadřování; dokázal hovořit s určitou kontrolou gramatické správnosti a schopnosti autokorekce; dokázal využívat informační a komunikační technologie ke studiu jazyka Rámcový rozpis učiva Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti: poslech technika porozumění mluvenému projevu, jeho funkci a záměru, získat z poslechu specifické informace, detailní porozumění, zachytit téma, sledovat určitou myšlenku a odhadovat smysl i přes neznalost několika slov čtení čtení zaměřené na obecné porozumění textu, získávání detailních informací z textu, rychlé porozumění logice textu, výběr specifických informací z textu, porozumění názorům a postojům vyjádřeným v textu Produktivní řečové dovednosti: ústní projev monologický, dialogický, rozvíjení schopnosti spontánně reagovat, prezentovat svoji práci, analyzovat ji a hodnotit, kultivace mluveného projevu a rozvíjení schopnosti kultivovaně se vyjadřovat k práci ostatních písemný projev reproduktivní poznámky, záznamy, výtahy apod. a produktivní zprávy, dopisy, pozvání, resumé apod. Jazykové prostředky: 1. výslovnost správná výslovnost slovní zásoby s důrazem na nově osvojovaná slova a slovní spojení, větný přízvuk, rytmus a melodie 2. slovní zásoba obecná i odborná terminologie produktivní i receptivní, řady synonym; tzv. čtecí slovní zásoba slovní spojení v kontextu, odborná terminologie dle zaměření, ustálené frazeologické obraty, produktivní způsob tvoření slov, významová a stylistická stránka jazyka 3. gramatika větná stavba rozhovoru, stylizace obchodních dopisů, úřední a neformální styl, gramatické struktury často užívané v odborných textech (např. využití trpného rodu, konjunktivů), složitější syntaktické struktury a méně frekventované jevy potřebné pro porozumění textu (zejména čtenému) a gramatické prostředky vyskytující se v odborném jazyce receptivně, rozlišování stylů 4. pravopis pravopis slov z nově osvojované odborné terminologie, interpunkce souvětí Všeobecné okruhy Společenské situace seznámení, představení sebe, firmy, přivítání hostů Bydlení orientace ve městě, vybavení domácnosti, kanceláří, stěhování Zdravý životní styl Režim dne pracovní schůzka, pracovní oběd Povolání vzdělávání, trh práce, můj obor, žádost o místo, životopis 14

15 Mezilidské vztahy tradice a obyčeje příslušné jazykové oblasti Nakupování způsob platby, stížnosti, reklamace Komunikace telefonování, fax, , internet, obchodní korespondence Cestování a mobilita služební cesta, dopravní prostředky, hotel, cestovní doklady, rezervace Odborné okruhy Zaměření náplň jednotlivých stavebních oborů Typy budov Proces výstavby, stavební profese Části budov, stavební materiály, jejich vlastnosti Orientace budov, rozmístění místností, stavební plánky Typy konstrukcí Základní měření, požadavky, které musí budovy splňovat izolace, odolnost proti požáru, nosnost konstrukcí apod. Užití počítačových aplikací ve stavebnictví Ekologické stavby Způsoby úspor energie a materiálu, recyklace stavebního odpadu, nízkoenergetické budovy Realizace trvale udržitelného rozvoje ve stavebnictví Nové technologie, využití nových materiálů, zajímavá, netradiční řešení ve stavebnictví Komunikační situace Např. obchodní jednání (např. osobní pohovor při získávání zakázky, životopis, žádost o dopravní prostředek, řešení pomoci při úrazu, získání informací o počasí, objednávka a nákup potravin apod.) Jazykové funkce Společenská komunikace oslovení, pozdravy, vyjednávání, telefonování, variabilní styl jazyka v úřední komunikaci písemné a ústní, v běžné komunikaci s rodilými mluvčími Reálie Tradiční společenské chování při jednání ve srovnání se zvyklostmi v České republice, vhodná témata k rozhovorům, tradice a zvyky, současnost, politický a hospodářský vývoj, odborné oborové reálie Uplatňované postupy výuky Výuka probíhá formou cvičení. Učitel využívá aktivizující metody výuky (střídání forem práce skupinové, frontální, individualizované), hraní rolí z odborného prostředí práce za vytváření partnerského prostředí spolupráce. Pracuje s audiovizuálními a audioorálními pomůckami a s prostředky moderní komunikační a informační techniky. Soustavně vede studenty ke čtení, orientaci v textu a porozumění odbornému textu. Učitel vystupuje v roli konzultanta řídícího proces vyučování učení. Ústní i písemná komunikace je průběžně hodnocena, chyby analyzuje student, učitel i ostatní. Předpokládá se pravidelná individuální příprava studenta. Pěstuje se osobní prezentace a prezentace odborných prací zpracovaných na základě zadání nebo vlastního výběru z daných témat. Studenti jsou vedeni k tvorbě jazykového portfolia. Závěrečná hodnocení v jednotlivých obdobích Varianta A (= zápočet započteno) 1. splněný limit docházky 2. splnění testů (nejméně 2 za období) 3. aktivní práce při cvičeních 4. semestrální práce na zadané téma (ve 2. a 3. ročníku její prezentace) 15

16 Varianta B (= zápočet + zkouška) platí varianta A + dialog se zkoušejícím na vylosované téma, kratší gramatický test na vybrané jevy z uplynulého období, obhajoba semestrální práce. Doporučená literatura: Becker N., Braunert J., Alltag Beruf & Co.2, 1. vydání, Huebert Verlag 2009, ISBN Becker N., Braunert J., Alltag Beruf & Co.2 Wörterlernheft, 1. vydání, Huebert Verlag 2009, ISBN Berglová E., Moderní gramatika němčiny, Fraus 2002, ISBN X Bertelsmann, Die neue deutsche Rechtschreibung, Lexikographisches Institut, München 1996, ISBN Borská Z.,Gross Z.,Anglickočeský / českoanglický stavební slovník, 1. vydání, vydavatelství Montanex, 1996, ISBN Dorčáková, Sedláčková: Odborná němčina pro střední průmyslové školy se stavebním zaměřením, nakladatelství Kopp, České Budějovice 2001 Dusilová, D., Cvičebnice německé gramatiky, Polyglot 1994, USBB Fischer A. Mitziviris, Janke S., So geht s Papanikolau, Klett 2001, ISBN Hashemi L., Thomas B.,Grammar for First Certificate, Cambridge University Press, 2007, ISBN Hermann U., Das grosse Wörtebuchder deutschen Sprache, Parkland 1990, ISBN Höppnerová V., Deutsch und der Wirtschaft, Scientia 1993, ISBN Jelínek S., Raduga II., III., Fraus 2007, ISBN Jilemnická L.,English Reader for Civil Engineering, Vydavatelství ČVUT 2001, ISBN Justová H. Deutschsprachige Länder, Fragment 1992, ISBN Kettnerová D., Píšeme a telefonujeme německy, Fraus 1998, ISBN Maier, Žemličková: Deutsch für das Bauingenieurwesen, Vydavatelství ČVUT 1997 Matters J.,Construction, 1. vydání, Nakladatelství Fraus 2008, ISBN Minihofer O., Českoněmecký slovník výpočetní techniky, Praha 1990, SNTL,ISBN Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004, ISBN Soars L., Soars J., New Headway Intermeditate Student s Book, Oxford 2007, ISBN Thomas B., Matthews L., Vocabulary for First Certificate, Cambridge University Press, 2007, ISBN Thierry J., Forum méthode de Francais 2, 3, Hachette Livre International, ISBN kol.autorů, Architecture and Building Construction, 7. vydání, Longman Group Limited 1993, ISBN

17 Českoněmecký německočeský odborný slovník vědy, techniky, ekonomiky, Věra Högerová a kol., Nakladatelství Olomouc a Univerzita Palackého Olomouc, 2000,ISBN , ISBN Duden, Německý výkladový slovník s českými ekvivalenty, Bibliographisches Institut, Mannheim 1985, Mladá fronta 1993, ISBN Duden, Fremdwörterbuch, Dudenverlag, 1990, ISBN Francouzskočeský, českofrancouzský studijní slovník, FIN 2005, ISBN Německočeský a českoněmecký, Fin Publishing 2004, ISBN Německočeský českoněmecký vědeckotechnický slovník, Littera 1999, ISBN Oxford Wordpower Dictionary, Oxford Univesity Press, 2006, ISBN Oxford Wordpower Dictionary, Oxford University press, 3. vydání,2006, ISBN13: Slovník ruskočeský a českoruský, Leda 1999, ISBN Texty z webových stránek např. Skills section) Cizí jazyk vedlejší (ANV, NEV, FRV, RUV) 1.ročník období 2.ročník období 3.ročník období zimní letní zimní letní zimní letní 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 3/3 hod. týdně celkem 48 hod. 2/2 hod. týdně celkem 32 hod. 2/2 hod. týdně celkem 28 hod. Anotace předmětu Výuka je koncipována pro úplné začátečníky nebo studenty se zanedbatelnou znalostí jazyka. Obecný cíl Výuka vede k tomu, aby studenti dosáhli úrovně odpovídající stupni A1 (podle Společného evropského referenčního rámce), u nadanějších skupin A2. Výchovně vzdělávací cíle Výuka je zaměřena k tomu, aby student v běžném osobním a společenském styku porozuměl základním frázím a slovům uměl číst jednoduché texty, složitější s využitím slovníku osvojil si jednoduchou odbornou terminologii a dovedl ji použít porozuměl faxovým zprávám, telefonnímu hovoru (pokud partner hovoří spisovně, pomalu, v jednodušších větách) komunikace v úředním styku uměl napsat strukturovaný životopis a žádost o práci získal základní informace o reáliích z dané jazykové oblasti uměl představit sebe, firmu a jednoduše obor vzdělání Rámcový rozpis učiva Řečové dovednosti Receptivní řečové dovednosti 17

18 poslech student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se bezprostředně týkají běžného života (rodina, nakupování, cestování) čtení čtení krátkých jednoduchých textů zaměřené na obecné porozumění, získání základních informací z textu např. vyhledávání informací v jednoduchých každodenních materiálech (inzeráty, jídelní lístky apod.). Produktivní řečové dovednosti ústní projev monologický, dialogický; krátká společenská konverzace a jednoduchá výměna informací o známých tématech a činnostech písemný projev krátké jednoduché poznámky týkající se základních potřeb, jednoduchý osobní dopis Jazykové prostředky výslovnost správná výslovnost slovní zásoby; větný přízvuk, rytmus a melodie slovní zásoba obecná terminologie, nejběžnější frazeologické obraty, základní odborné termíny gramatika seznámení se základními gramatickými kategoriemi a jejich správným použitím pravopis nově osvojovanou slovní zásobu ovládat i z pravopisné stránky Tematické okruhy Osobní údaje rodina, životopis Bydlení kultura bydlení a životního prostředí Město orientace v cizím prostředí, služební cesta a ubytování v hotelu, doprava Zaměstnání režim pracovního dne, můj obor, pracovní schůzky, telefonování, fax, Volný čas, koníčky, další vzdělávání, kultura Zdravý životní styl stravování, péče o zdraví, sport Česká republika a země příslušné jazykové oblasti základní informace geografické i společenské Obor stavebnictví základní terminologie Firma struktura společnosti, vybavení firmy, její prezentace Komunikační situace osobní pohovor při ucházení se o místo, řešení situací v běžném životě (např. nakupování, pobyt v hotelu a restauraci, návštěva lékaře, vyřízení dokumentů) Jazykové funkce společenská komunikace oslovení, pozdravy, krátké společenské konverzace Reálie Základní geografické a hospodářské údaje, zvyky a tradice zemí příslušné jazykové oblasti Uplatňované postupy výuky Výuka probíhá formou cvičení. Učitel využívá aktivizující metody výuky (střídání forem práce skupinové, frontální, individualizované). Pracuje s audiovizuálními a audioorálními pomůckami. Vede studenty ke čtení a porozumění textu. Ústní i písemná komunikace je průběžně hodnocena. Samozřejmým předpokladem je pravidelná individuální příprava studentů. Závěrečná hodnocení v jednotlivých obdobích Varianta A (= zápočet započteno) 1. splněný limit docházky 18

19 2. splnění průběžných testů 3. aktivní práce při cvičeních 4. semestrální práce na zadané téma Varianta B (= zápočet + zkouška) platí varianta A + dialog se zkoušejícím na vylosované téma a kratší gramatický test na vybrané jevy z uplynulého období Doporučená literatura: Abbs B., Freebairn I.: Blueprint One, Longman Baylon Ch. Murillo J., Campa A., Forum I méthode de francais, Hachette Livre 2000, ISBN Belán J., Grammar Practice 1, Didactis, 2002, ISBN Belán J., Grammar Practice 2, Didactis, 2002, ISBN Dusilová a kol., Sprechen Sie Deutsch 1,2, Polyglot 2000, ISBN Dusilová D., Cvičebnice německé gramatiky, Polyglot 1994, ISBN Jelínek S., Raduga I. a II., Fraus 2007, ISBN Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004, ISBN Murphy R., Grammar in use, Cambridge University Press Murillo J., Campa A. Mestneit C., Tost M., Forum I carier d exencices, Hachette Livre 2000, ISBN Peters S., Gráf T., Time to talk, Polyglot Soars L., Soars J., New Headway Elementary, Oxford Univesity Press, 2007, ISBN Soars L., Soars J., New Headway PreIntermediate, Oxford Univesity Press, 2007, ISBN Francouzskočeský, českofrancouzský studijní slovník, FIN 2005, ISBN Německočeský, českoněmecký slovník, Fin Publishing 2004, ISBN Oxford Wordpower Dictionary, Oxford Univesity Press, 2006, ISBN Slovník ruskočeský a českoruský, Leda 1999, ISBN Každý student studuje kombinaci jazyk hlavní/vedlejší s výběrem anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. 19

20 Komunikativní dovednosti (KOD) 3. ročník období zimní 2/1 hod. týdně celkem 32 hod. (z toho 16 hodin praktických cvičení) Anotace předmětu Předmět rozvíjí znalosti mateřského jazyka. Klade důraz na rozvíjení stylistických dovedností v mluveném i psaném projevu. Věnuje pozornost sebepoznání a pozitivnímu myšlení. Zabývá se problematikou sociální percepce. Učí dovednostem rétorickým a prezentačním. Posiluje správné komunikační návyky. Vzdělávací cíle: Výuka předmětu směřuje k tomu, aby student po jejím ukončení uměl:: navázat kontakt s druhými lidmi promluvit přesvědčivě před posluchači, dokáže udržet pozornost posluchačů působit sebejistě a kompetentně, umí zvládnout svou trému rozumět řeči svého těla, dokáže ji kontrolovat, dokáže poznatků o nonverbální komunikaci úspěšně využívat ovládat spisovnou výslovnostní normu českého jazyka, orientuje se v normativních příručkách pracovat s hlasem opravit nevhodně sestavený projev (psaný i mluvený) vhodným způsobem reagovat na otázky přiměřeným způsobem vést diskusi, shrnout řečené a vyvodit obecné závěry připravit působivou prezentaci na základě poznatků z psychologie osobnosti konflikty jednat v soukromém i profesním životě vystupovat při pracovním jednání improvizovat dokáže si připravit mluvený projev Rámcový rozpis učiva 1. Význam rétoriky v dnešní společnosti 2. Sebepoznání 3. Lidská komunikace 4. Osobní image 5. Verbální komunikace 6. Prezentace Doporučená literatura: Capponi, V., Novák, T., Asertivně do života, 1.vyd., Grada Publishing, Praha, 1994, ISBN

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 Platný od 1. 9. 2012

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP 64-41-L/51 Podnikání Datum 26.3.2010 Název RVP Verze v.1/2010 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2010 Datum 6.5.2009 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost 1.9.2009 Koordinátor

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Informační technologie ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Informační technologie Podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více